ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů"

Transkript

1 Rozhovor s lídrem kandidátky ODS, str. 3 NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO LIDI, KTERÝM NENÍ TŘEBOŇ LHOSTEJNÁ CENA 10,- Kč ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů Jiří Masojídek, zastupitel za ODS Místními sdělovacími prostředky opět proběhla kampaň současného vedení města, obhajující vrácení dotace na čistírnu odpadních vod (ČOV). Radní Vopátek na kameru prohlásil, že tato záležitost byla převzata od minulého vedení města, které dalo na smlouvu o dotaci nedobrý podpis. To je kulantně řečeno lež. Současné vedení města se tak snaží vyvolat dojem, že napravuje nějakou chybu a zbavit se tak odpovědnosti za vrácení dotace a zbytečně ztracených 55 milionů. Podmínky Operačního programu životního prostředí, za kterých byla smlouva o podpoře výstavby ČOV v Třeboni podepsána, byly v souladu s tehdy platnou metodikou vydanou Státním fondem životního prostředí pod Ministerstvem životního prostředí (SFŽP-MŽP) (tiskové materiály najdete na - Stane se Rožmberk pro nás hrozbou? Záleží na tom. Pokud by se uskutečnila vize Jihočeského kraje vtělená do Zásad územního rozvoje, pak určitě ano. Jde o to, že se má stát Rožmberk se svojí výtopou protipovodňovým opatřením, které by mělo chránit obce před velkou vodou pod jeho hrází až po Soběslav. Znamená to zvýšit bezpečnostní přeliv Rožmerka na kótu 429,15 m.n.m., tj. asi o metr níže, než byla voda v roce Znamená to, že byla-li voda na Hvízdalkách 2 m, po těchto úpravách by byla 1 m. To je pro nás nepřijatelné! Jinou věcí, a musím se přiznat, že mě to dost překvapilo, je, že se tato věc projednává až nyní. Před čtyřmi lety, na samém konci volebního období, jsme byli jako město seznámeni s tím, že se vytváří studie, podle které bude Rožmberk protipovodňovým opatřením. Hovořilo se o kótě 429,15 m, ale také o tom, že to nebude nikoho ohrožovat, součástí nebyla obrazová část s vrstevnicí. Stav nebyl ukončen, a proto se tím rada ani zastupitelstvo nezabývaly. Předpoklad byl, že další jednání a projednávání budou teprve probíhat. Nic z toho, co se dělo celé čtyři roky potom, mi není známo. Nicméně, úkolem samosprávy je chránit majetek a životní podmínky svých občanů a to platí jednak pro samosprávu obce tedy Třeboně, ale také krajskou samosprávu tedy Jihočeský kraj. Obyvatelé Staré Hlíny, Hvízdalek a Třeboně jsou také obyvateli Jihočeského kraje. Nelze je jen tak obětovat pro záchranu jiných. To by si měli všichni uvědomit. Neznamená to však rezignaci na řešení protipovodňových opatření. Ta musí být udělána tak, aby neohrožovala nikoho. Nejsem odborníkem v té věci, ale podle selského rozumu, pokud velkou vodu nelze vyřešit bez ohrožení životů a majetku jen pomocí retenční schopnosti Rožmberka, pak je třeba přidat suchý poldr Krkavec, případně další lokality jako Hradeček apod. Pro město Třeboň bylo dokončení ČOV podmínkou pro splnění legislativy v oblasti čištění odpadních vod. Podepsání smlouvy bylo odhlasováno zastupitelstvem (hlasoval pro to i tehdejší zastupitel Vopátek).V červenci 2010 tehdejší starosta Jan Váňa pouze podepsal takovou smlouvu, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo. Kde hledat ten nedobrý podpis, je otázka. Město Třeboň čistírnu odpadních vod postavilo, dotace byla vyúčtována a faktury byly SFŽP-MŽP schváleny a propláceny. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v říjnu V návaznosti na nařízení Evropské komise však vydal SFŽP-MŽP na konci roku 2011 odlišnou verzi metodiky, kterou již nemohl projekt třeboňské ČOV splnit. Tato situace je přesně vysvětlena v dopise starosty Houdka z ledna 2012 adresovaném SFŽP-MŽP (viz dokumenty - V březnu 2012 nám bylo na zasedání zastupitelstva sděleno, že město Třeboň bude muset vrátit 84 miliónů, které již dostalo proplaceno. Od toho jsou odborníci, kteří musí najít optimální řešení. My musíme trvat na požadavku, že bezpečnostní přeliv rybníku Rožmberk musí být tak vysoko nebo spíše nízko, aby nás voda neohrožovala! Pokud chce někdo z odboru životního prostředí Jihočeského kraje, jak jsem se dočetl v tisku, dávat na misku vah cennou přírodu na Krkavci a domovy lidí ve Staré Hlíně, Hvízdalkách, Bertiny lázně a další majetky v Třeboni, tak je to z mého pohledu šílenec. Rád bych takového člověka pozval, aby to vysvětlil lidem, kterých se to týká. Projednávání té věci není u konce a pokud hejtmanství nevyslyší námitky vedení našeho města a obyvatel, kteří podali rovněž námitku, bude záležet na tom, zda nové Zásady územního rozvoje schválí krajské zastupitelstvo. Přesněji řečeno koalice ČSSD a KSČM. Já osobně návrh, který by v sobě zahrnoval jakákoliv rizika pro Třeboň, Starou Hlínu a Hvízdalky, nepodpořím. Jan Váňa pokračování na str. 4 Koupání v Třeboni Anna Kahounová zastupitelka za ODS Od začátku letní sezóny se každou chvíli dočteme v novinách, kde všude zase otevřeli nové koupaliště či venkovní bazény. Při čtení těchto zpráv je mi trochu smutno, když se podívám na rybník Svět. Má sice zelenou až smaragdovou barvu jako jezera v sousedním Rakousku, ta ale není bohužel způsobená lomem procházejícího světla čistou vodou, ale přemnoženými sinicemi. Není jen ošklivá na pohled, zapáchá, ale je i nebezpečná. Děti, které ve vodě dovádí, můžeme sice opláchnout, ale co ta voda, kterou při svém skotačení vypijí. A tak pokud nemáme vlastní bazén, vyhledáváme okolní pískovny, kde je vlastně koupání zakázané. To samé radíme i návštěvníkům v Třeboni, kteří se ptají na venkovní koupání. Ještě před dvaceti lety se do Třeboně pokračování na str. 6

2 2 / SRPEN 2014 // TŘEBOŇSKÉ NOVINY Rada města RM schválila přijetí neinvestičního grantu Kč na pořízení přetlakového ventilátoru pro hasiče z Branné od Jč. kraje. RM schválila přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s. Praha na opravu výklenkové kapličky u rybníka Jamský ve výši Kč. RM schválila rozpočtové opatření, ponižuje o Kč položku ZTV k Břilicům a zároveň navyšuje položku chodník v ul. Ke školce na celkovou sumu Kč. S pomocí další výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek bude na úpravu projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV Stará Hlína oslovena firma EKOEKO s.r.o. Hospodaření IKS Jaroslav Kubal Před tím, než napíši pár slov o hospodaření IKS (nyní Odbor kultury a cestovního ruchu města Třeboně), je potřeba říci, jaké personální změny v něm nastaly pod vedením současné politické koalice. Krátce po nástupu k moci současná rada města odvolala bez udání důvodu z funkce ředitele IKS Jaroslava Císaře a nahradila jej známou pana starosty Houdka Evou Potužákovou. Z dalšího chodu a řízení IKS bylo zřejmé, že rada svým rozhodnutím jmenovat paní Potužákovou ředitelkou IKS udělala nepředstavitelnou chybu. Toto nakonec vyústilo v to, že došlo ke ztrátě, přesněji ke zpronevěře cca 500 tis. Kč, které se doposud na účet města nevrátily. Nadále danou záležitost řeší státní zastupitelství. Vzhledem k vzniklé situaci starosta Houdek rozhodl o zrušení příspěvkové organizace města a rada i zastupitelstvo mu jeho rozhodnutí posvětily. Ředitelka Potužáková dostala výpověď, a přestože externí audit zjistil kromě chybějícího půl milionu nepořádky v účetnictví, chybějící doklady apod. a konstatoval, že je účetnictví neprůkazné, dnes již její postih asi není možný. Město zřídilo odbor kultury, vyčlenilo jako samostatnou příspěvkovou organizaci města knihovnu, která si nejen po stránce ekonomické vede velmi dobře. Pro připomenutí, IKS již v minulosti špatně hospodařilo, a to za vedení bývalé manželky pana Houdka, kdy nakonec museli zastupitelé schválit zvýšení příspěvku pro IKS, a to na uhrazení neproplacených faktur ve výši cca 1,5 mil. Kč. Když současná koalice vypsala výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Odboru kultury a cestovního ruchu, byla jednou z podmínek přijetí znalost místních podmínek. Jak to nakonec dopadlo - vybrala člověka až z Moravy. Na požadavek zastupitele za ODS ze dne jsme obdrželi Porovnání příjmů a výdajů města Třeboně vyplývajících ze zajištění činností provozovaných příspěvkovou organizací IKS Třeboň meziroční skutečnost 2012 a Rok 2013 je uveden velmi RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností Poor, a. s. který spočívá v navýšení ceny z Kč na Kč a zároveň POSUNUJE TERMÍN DOKONČENÍ o jeden měsíc. V čem navýšení ceny spočívá, se ze zápisu nedovíme. RM schválila snížení základního kapitálu společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. o částku Kč. Výše vkladu po snížení bude činit Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena jedinému společníku, městu Třeboň. Místo toho, abychom kemp, když už ho nemůžeme prodat, opravovali, vytáhneme z něj nějaké peníze do bezedného rozpočtu města. Rada města RM vzala na vědomí informaci o veřejném projednávání 1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Jč kraje a zároveň schválila námitky k tomuto opatření. Jedná se o protipovodňová opatření na rybníce Rožmberk. Situace se dotýká našich občanů, je velmi závažná a my se k ní vracíme v samostatném článku. podrobně, ale rok 2012 pouze ve 3 položkách. Jak současná koalice musela na zastupitelstvu již několikrát říci a sama si i schválila na radě města, účetnictví za rok 2012 je neprůkazné. Proti zdravému rozumu však odmítla provést rekonstrukci účetnictví za rok 2012, neboť se zřejmě obává, že by se asi objevily další a možná i větší nedostatky či zpronevěry peněz. Když se podíváme, kolik bylo vynaloženo peněz z městského rozpočtu v roce 2010 a kolik v roce 2013, tak toto zvýšení činí tis. Kč, tj. o 24 %... Z předloženého materiálu vyplývá, že v roce 2012 činil roční příspěvek města na provoz IKS tis. Kč, který zahrnoval i náklady na provoz městské knihovny. V roce 2013 činily náklady na provoz Odboru kultury a cestovního ruchu již tis. Kč (pro srovnatelnost s rokem 2012 jsou do této položky zahrnuty osobní náklady na zaměstnance, které jsou jinak v položce útvaru tajemníka a náklady na provoz městské knihovny nyní samostatné organizace). Přitom v roce 2010 činil příspěvek města na provoz IKS kompletně pouhých tis. Kč. Když se podíváme, kolik bylo vynaloženo peněz z městského rozpočtu v roce 2010 a kolik v roce 2013, tak toto zvýšení činí tis. Kč, tj. o 24 %, a přitom toto není vidět v adekvátním zvýšení úrovně kultury v Třeboni v průběhu roku. Jak na zastupitelstvu již dříve řekl vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu na dotaz zastupitelů, klesají tržby u činností, které zabezpečují. Je příznačné, že to neřeší finanční výbor pod vedením J. Vopátka, ani rada města. Ostatním koaličním zastupitelům je to také jedno. Je zřejmé, že toto špatné rozhodnutí - zrušení IKS a vytvoření odboru kultury - nás bude i do budoucna stát nemalé peníze. Místo aby došlo k hledání přijatelného řešení, jak snížit finanční náročnost, řeší to rada nejjednodušším způsobem, a to zvýšením příspěvku. Přiznat to, že opět učinili špatné rozhodnutí, přeci nemohou. Rada města RM schválila zhotovitele stavebních úprav v Lidické ulici. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Lesostavby Třeboň za cenu Kč včetně DPH. RM schválila poskytnutí grantů města v podpoře sociálních aktivit takto: Hospic sv. Kleofáše Kč, Domov seniorů Třeboň Kč Ledax Kč, Oblastní charita Třeboň Kč. Čeho se projekty týkají, se ze zápisu nedovíme. DOTAZY Na dotaz o výběru poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt a vývoj těchto poplatků jsme dostali od odboru finančního a majetkového přehlednou tabulku, která dokazuje od roku 2011 sestupný trend. Do té doby byl vývoj opačný. K nárůstu došlo v loňském roce pouze u výběru z parkovacích automatů, i tady ale byla vybraná částka v roce 2010 vyšší cca o Kč. Nevím, zda je výběr poplatků z ubytovací kapacity dobrým ukazatelem o počtu návštěvníků v Třeboni, ale pokud tomu tak je, měli bychom se zamýšlet nad tím, čím je způsobeno, že Třeboň už tak k návštěvám neláká. Jestli to, co jim nabízíme, není dávno překonané, že trhy na náměstí už nelákají tak jako dřív a že bychom měli přemýšlet o tom, že naše cyklostezky nenabízí nic nového. V tabulce byla ještě jedna zajímavá informace, a to o počtu kontrol zaměřených právě na výběr poplatků u poskytovatelů ubytovacích služeb ( kontrol, kontrol, kontrol, kontrol, které provedl městský úřad). Můžeme se snažit sebevíc, Třeboň turisty láká v letních měsících, a tak je třeba tohoto potenciálu co nejvíc využít. Za dobrý konec dnes tahá areál pod světskou hrází, nabídka programů pro rodiny s dětmi je pestrá a zdá se, že si našla své uživatele. A.K. Kulturní tipy Koncerty Karel Plíhal, Bratři Ebenové Léto v Třeboni Václav Hudeček Schwarzenberský sál Divadlo Carmen nádvoří zámku Manželství po italsku divadlo J. K. Tyla T R H Y V T Ř E B O N I Lázeňská Třeboň - Masarykovo náměstí Čochtanova Třeboň, Myslivecká Třeboň - Masarykovo náměstí Rybářské slavnosti - areál pod Světem, Masarykovo náměstí

3 TŘEBOŇSKÉ NOVINY // SRPEN 2014 / 3 Rozhovor s lídrem kandidátky za ODS do komunálních voleb "LÁZNĚ jsou pro nás NEDOTKNUTELNÉ," "Pro naše občany zavedeme SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU ZADARMO," říká v rozhovoru lídr kandidátky za ODS a bývalý starosta Třeboně Jan Váňa Pane Váňo, jste lídrem kandidátky ODS, jak u vás probíhá sestavování kandidátní listiny? Na to rád odpovím. Máme to již v názvu, jsme demokratická strana a to je pro nás posvátné. Není to tak, že se někdo rozhodne, že postaví kandidátku, napíše se do čela, sežene dalších 24 lidí, tzv. nosičů vody, kteří mu dopomohou dostat se do zastupitelstva, kde bude lobovat za své zájmy. U nás to probíhá tak, že se ptáme členů, zda jsou ochotní pracovat v zastupitelstvu nebo chtějí jenom kandidáty podpořit. Pořadí na kandidátce potom určíme tajnou volbou. Tak to probíhalo i letos. Do zastupitelstva mohou postoupit i nečlenové ODS a lidé z konce kandidátky... Samozřejmě, všichni musí být připravení tu práci dělat. Já bych chtěl také poděkovat těm, kteří nejsou členy ODS a rozhodli se nás a náš program podporovat. Jsou to dobří kandidáti a věřím, že nám pomohou volby vyhrát. Vy sám často říkáte, že by měli voliči volit podle programu, trváte na tom? Nejen to, měli by také volit podle toho, zda ten program nebo stranu reprezentují lidé, kteří jsou schopní ho splnit, jestli s nimi mají takovou zkušenost. Slibem neurazíš, se říká, a často právě ve volbách některé subjekty hodně slibují a po volbách nic nesplní. Toho jsme svědky nejen v komunální politice a dnes při počtu kandidátek, který se v Třeboni očekává, nás to opět nemine. Můžete být trochu konkrétnější? Samozřejmě, nemusíme chodit daleko. Podívejte se, co slibovaly politické strany, které tvoří dnešní koalici v Třeboni. A to neměly jasné a konkrétní programy! Třeba v transparentnosti řízení města a dnešní stav - téměř tajná jednání rady města, kde nedostáváme ani jako zastupitelé žádné informace, natož veřejnost. Oblast získávání dotací, kdy získané a dokonce již proplacené dotace vrátily - cca 135 mil., které ve městě musí zákonitě chybět přestože v programech slibovaly opak. Naopak neslibovaly zadlužování města, špatnou správu městského majetku, politické čistky, protekcionismus. Jejich působení provází naprostá nekompetentnost a nekoncepčnost, která se projevuje stálými změnami v rozhodování atd. Jaký bude váš program, co Třeboni nabídnete? V tuto chvíli to rozhodně nebudu říkat. Finální verzi budeme ladit se všemi kandidáty a přijdeme s ní před voliče v pravý čas. Také nechceme, aby od nás ostatní opisovali. Jedno ale prozradím - pro naše občany zavedeme svoz domovního odpadu zadarmo. Myslím, že to bude velké plus pro všechny Třeboňáky. Každá rodina ušetří na osobu 500 korun ročně, to např. pro seniory nebo rodiny s dětmi nejsou zanedbatelné peníze. Je to podpora všech, náš program bude pro všechny, známe Třeboň a její potřeby, máme vizi, tu představíme a pokud volby vyhrajeme, tak i splníme. Často se po volbách ti, kteří slibovali a nesplnili, vymlouvají na koaliční partnery To máte pravdu. Proto já říkám, že potřebujeme mít 13 nebo více mandátů a vše splníme do puntíku. Pokud to tak nebude, půjdeme do koalice s tím, kdo se s naším programem ztotožní a nebude mít nějaké jiné přemrštěné požadavky. Myslím, že na rozdíl od jiných subjektů máme široký koaliční potenciál. Bývalý starosta Houdek prohlásil, že se postará o to, aby volebním tématem také pro letošní volby byly lázně. Co na to říkáte? Že už se asi stará. Už se opět šíří fámy, že v případě úspěchu ODS bychom mohli lázně prodat atd. Jsou to samozřejmě pomluvy. Jako jediná strana před volbami v roce 2010 jsme garantovali, že lázně neprodáme. Na tom se nic nezměnilo, lázně jsou pro nás nedotknutelné. Přesto pro nás budou důležitým tématem ve volbách. V jakém smyslu? Musíme je stabilizovat a dostat na patřičnou úroveň. Po všech stránkách. Povinností majitele a zaměstnavatele je zajistit prosperitu podniku a zaměstnancům práci. Alespoň tak to chápu já z 20leté zkušenosti naší malé tiskárny. U třeboňských lázní to nemůže být jinak. Jsem přesvědčený, že současný propad a špatné hospodářské výsledky nemusely v našich lázních nastat. Argumenty změny indikačního seznamu a úbytek pojištěnců neberete jako oprávněné? Jenom částečně. Myslím, že se pro získávání klientů a naplnění lázní a využívání všech kapacit a technologií se mohlo dělat víc. Majitel, tedy město, také podle mého soudu málo motivovalo vedení lázní od jednatele, přes ředitele až po dozorčí radu lázní k nějaké aktivitě. Když máte paušální plat, bez ohledu na výsledky hospodaření, tak proč se nějak více snažit? Hovoříte o stabilizaci lázní, co si pod tím představovat? Je to celá řada opatření, která se musí udělat. Především na základě výběrového řízení vybrat schopného ředitele manažera. Zaktivizovat obchodní oddělení, stabilizovat odborný personál, lékaře a zdravotníky a ostatní pracovníky, lázně modernizovat Zároveň se můžeme zavázat, že zabráníme nejen prodeji, ale i jakémukoliv tunelování lázní, kdyby se o to někdo pokoušel. Nevíme, jaká uskupení ve volbách uspějí, jaké koalice vzniknou. Vaši oponenti vám vyčítají, že město pod vaším vedením prodalo mnoho majetku Prodali jsme majetek asi za 200 mil., to je pravda, ale byl to majetek, který město nepotřebovalo a nepotřebuje, o který by se muselo starat a zatěžoval by jenom rozpočet města. Nedokázal bych dělat starostu a dívat se, jak všechno chátrá a nedokážeme se o to postarat, to dělalo bývalé, ale i dnešní vedení. V minulosti chtělo město pod vedením KDU tedy J. Houdka prodat kasárna i Besedu. To jsou historické majetky, které městu slouží a budou sloužit. Do nich jsme investovali a dali jim smysl. Prodali jsme nepotřebný klášter, bývalou radnici, Nový dvůr, dům čp. 242 na Kopečku nebo v Riegrově ulici čp polikliniku. Zeptám se, komu dnes vadí, že tyto objekty změnily majitele? Chybí městu? Navíc v době prodeje nikdo nenavrhl smysluplné využití těchto objektů. Získané peníze jsme investovali do majetku, který jsme považovali pro město za potřebnější. Nakonec, a nechci se tím omlouvat, protože není za co, všechny prodeje schválilo zastupitelstvo, tedy ne jenom 8 zastupitelů za ODS. V tom minulém volebním období jsme do majetku města investovali cca 640 mil., zaplatili 75 mil. starých dluhů a v pokladně města nechali 80 mil. korun. Suma sumárum 795 mil., o našem hospodaření to vypovídá vše. Jak to bude s prodejem majetku po příštích volbách? To je dobrá otázka. Dnešní koalice se snaží také prodávat, ale moc jí to nejde. Uvedu příklad prodeje bytu v Lidické ulici. Nyní se tam město snaží prodat byt asi za 1,7 mil., za nás se stejný byt prodal asi o korun dráž. Jinými slovy i prodávat se musí umět, tzn. v pravý čas s co možná nejvyšším výnosem, ne za každou cenu a musí to být zbytný majetek. Jakou očekáváte kampaň? Když si vzpomenu na tu minulou, kolik špíny nejen na ODS, ale i konkrétně na mou osobu někteří lidé házeli a uvědomím si, jakou motivaci mají, aby se tam buď staří udrželi nebo noví dostali, tak si nedělám žádné iluze. Touha po moci a majetek města včetně lázní je jistě pro mnohé příliš lákavý a nebudou se ničeho štítit. Věřím v to, že mě i další naše kandidáty Třeboňáci znají a že vědí, že to, co děláme a nabízíme, neděláme pro svůj nějaký prospěch, nechceme z toho těžit, nemáme to zapotřebí. Myslím, že se v Třeboni všichni známe a že zkušenost posledních 4 let snad lidem otevřela oči. Naše kampaň bude jako vždy korektní a bez osobních útoků. Děkuji za rozhovor. -red-

4 4 / SRPEN 2014 // TŘEBOŇSKÉ NOVINY ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů - dokončení ze str. 1 Vedením města jsme byli ujištěni, že ani minulá radnice, ani současná sice nepochybily při realizaci projektu, ale vrátit musíme. Koaliční zastupitelé pak vrácení dotace schválili. Ve výsledku si muselo město Třeboň vzít půjčku ve výši téměř 55 miliónů, kterou bude splácet 10 let. V souboru všech dokumentů, které jsme si jako zastupitelé vyžádali v souvislosti s projektem ČOV, není nikde doložena explicitní výzva, že město Třeboň musí dotaci vrátit. V tomto rozhodnutí vidím pochybení současného vedení města. Město bylo ve výhodné situaci, protože prostředky za akci již obdrželo. Bylo na SFŽP, aby prokázal, že město Třeboň postupovalo špatně a získalo dotaci neoprávněně. Jako opozice jsme vyzvali k provedení právní analýzy problému vrácení dotace. Státní instituce přece nemůže měnit podmínky pro čerpání dotací ex-post. Je jasné, že město chybu neudělalo, smlouva byla schválena a stavba provedena podle platné metodiky. Jsem přesvědčen, že i kdyby vedení města investovalo do právních služeb třeba milión, nemuselo přijít o 55 miliónů. Pro dobrého právníka by to byl asi snadný oříšek k rozlousknutí, aby tento spor město neprohrálo. Bohužel vedení města nic takového neudělalo. Navíc současná koalice odhlasovala, že dluh se bude splácet až od r. 2015, tedy v dalším volebním období. A to přesto, že má společnost provozující ČOV od r roční zisk 9,6 miliónu, které mizí v městském rozpočtu. Tak bude tímto závazkem zatíženo až další zastupitelstvo města. Trend vrácení dotací se stal v Třeboni jakýmsi pravidlem za toto volební období je to asi 135 milionů. Je s podivem, že vedení města není schopno je využít a vrací získané dotace, dokonce i ty, které získalo samo. Je pro mne nepochopitelné, že vedení města žádá o dotace na projekty, které pak nemůže či nechce plnit. Tady je jasné, že chybí dlouhodobá strategie, akce jsou nepromyšlené a možná i zbytečné. LSPP v Třeboni Od začala v Třeboni opět poskytovat svoje služby lékařská služba první pomoci pro děti a dospělé (LSPP). Následně byla od přesunuta do nových prostorů budovy Městského úřadu na Palackého náměstí. Za tím je nemalý kus práce, za který stojí zato poděkovat. Osob, které stály u počátku, je celá řada. Za všechny mi dovolte zmínit alespoň její část: bývalé vedení města a ODS v čele s PaedDr. Janem Váňou, kteří měli návrat LSPP ve svém volebním programu, Prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., Denisa Nováková, Veronika Tlačilová a jistě mnoho dalších, kteří společným úsilím založili obecně prospěšnou společnost. Velký dík patří také zdravotnímu personálu - jak lékařům, tak sestřičkám, kteří zajišťují zdárný chod pohotovosti. Za dobu fungování bylo na LSPP ošetřeno mnoho pacientů místních i těch, kteří jsou zde na dovolené či na rehabilitačních pobytech v třeboňských lázních. Konkrétně v roce 2013 bylo ošetřeno 2072 pacientů. V drtivé většině případů jejich zdravotní stav nevyžadoval další odborná vyšetření, to znamená, že z LSPP byli odesláni do domácího léčení včetně potřebných léků, aniž by museli uskutečnit ještě návštěvu v lékárně anebo v nemocnici ať už v Českých Budějovicích nebo v Jindřichově Hradci. K dispozici má ordinující lékař celou baterii moderních přístrojů, které pomáhají upřesnit diagnózu. Toto, ale i lidský a přesto profesionální přístup personálu dělá z třeboňské LSPP dobře fungující službu, na kterou může a dokonce musí být Třeboň pyšná. Péčí o nemocné aktivity LSPP nekončí. Podílí se na různých projektech zaměřených na vylepšení zdravotního stavu obyvatelstva, zvýšení prevence nemocí, prevence úrazů a třeba i školení první pomoci jak pro podniky, organizace, tak pro státní instituce (ZŠ, MŠ, ). V tomto texu záměrně neuvádím způsob a rozložení financování. Finance jsou i v tomto úseku poskytování péče jistě důležité, ale ne tak důležité, jako je zdraví. Spíš jsem chtěl poukázat na to, že v tomto ohledu má být Třeboň na co pyšná. Takže mnoho zdraví a v případě potřeby Adresa, kontakt: Palackého náměstí 106/II Třeboň, tel Ordinační hodiny: Pondělí až pátek 18:00-22:00 hodin Sobota, neděle, svátky: 8:00-19:00 hodin Dušan Kahoun Zneužívání médií současnou koalicí se musí zarazit Také v minulém vydání Třeboňských novin jsme vás informovali o pokračující cenzuře v TS, když zastupitelům za ODS neuveřejnili dva články. Ti se obrátili na krajský úřad s podnětem na zahájení správního řízení pro porušení tiskového zákona. Podle 4a je vydavatel radničních novin povinen poskytnout prostor také opozičním zastupitelům. Podle vyjádření krajského úřadu není k tomuto posouzení věcně příslušný a doporučuje: Nebude-li s vydavatelem dosaženo vzájemné dohody, obraťte se na soud. J. Kubal v návaznosti na toto vyjádření říká: Bude-li se situace opakovat, tzn. neotisknou-li nám další články, na soud se obrátíme. Je to jednoznačné porušování zákona. Podobné zneužívání médií, tentokráte v Třeboňské lázeňské televizi zaznamenal ing. J. Kubal v jednom z pořadů, který se zabýval vrácením dotace na ČOV. Ten spot nejenže nebyl vyvážený, ale zazněly tam z úst radního a předsedy dozorčí rady lázní v jedné osobě - J. Vopátka - nepravdivé výroky, bez možnosti vyjádření druhé strany, říká ing. Kubal. Podnětem pro porušování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání se zabývala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 14. zasedání, konaném dne 22. července Ve sdělení tohoto orgánu se mj. uvádí: Dovolte mi Vás informovat, že byl od provozovatele vyžádán záznam vysílání. Jakmile bude záznam obdržen, bude ve věci zpracována analýza, kterou Rada projedná na některém ze svých nejbližších zasedání. O výsledku jednání Vás budeme informovat. Pokud Rada dojde k závěru, že došlo k porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými pravomocemi. Jak je vidět, zneužívání svého postavení ve vztahu k médiím ze strany dnešního vedení radnice dochází a opoziční ODS se nebojí těmto postupům bránit ani za cenu využívání kompetentních orgánů státu. To, že takové postupy dnešní radnice nám všem dělají ostudu, není pochyb. -red- Jak to bude po volbách? S blížícími se komunálními volbami jistě mnohé z nás napadá, jak asi volby dopadnou. Kdo se udrží u vesla a kdo naopak neuspěje? Přinesou nám tyto volby na radnici nějaké nové tváře? A jak by si asi takový průměrný Třeboňák přál, aby volby dopadly? Snad každý rozumný člověk by chtěl, aby se po volbách situace v třeboňském zastupitelstvu uklidnila. Aby starosta byl opět starostou a ne sběratelem funkcí, aby neutíkal v průběhu funkčního období za lepším, aby cítil více osobní odpovědnosti za naše město a jeho občany. Mělo by to tak být už z toho důvodu, že právě občané našeho města jsou ti voliči, kteří budou zase za čtyři roky rozdávat svým zastupitelům karty. Nejsou to turisté ani lázeňští hosté, pro které se v našem městě dělá maximum a toleruje se jim chování, které se málokomu líbí. Proto by se měli zastupitelé snažit zalíbit především svým voličům a až poté návštěvníkům našeho města. A takové zastupitele bychom rádi po volbách v čele Třeboně viděli. Rádi bychom, aby městský majetek přinášel užitek právě občanům města a nebyl neustálým jablkem sváru, jak tomu bylo doposud. Aby se realizovaly takové projekty, jako bylo přemístění MěÚ do areálu bývalých kasáren, jako byla rekonstrukce Besedy, jako jsou postupné rekonstrukce ulic. Zkrátka projekty, které slouží nám, Třeboňákům. Vždyť kolik z nás, Třeboňáků, využívá panoramatický výtah na Auroře? A kolik z nás ví, jak byl drahý, jak dlouho jej budeme splácet a kolik ulic mohlo být za tyto peníze opraveno? Město, to jsme my. Městské peníze jsou naše peníze, dluhy města jsou dluhy, které splácíme my, a zastupitelé, které volíme, rozhodují, jak s nimi naloží. Pojďme tedy opět k volbám a volme ty kandidáty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou na radnici hájit zájmy nás, občanů Třeboně. Vždyť o tom, jak to bude po volbách, rozhodneme my, občané Třeboně. Petr Padrta

5 TŘEBOŇSKÉ NOVINY // SRPEN 2014 / 5 Chce být IN a přitom je OUT V minulém čísle TS jsem si přečetla článek podepsaný Marcelou Houdkovou s názvem Třeboň před rozhodnutím vlastně zajímá to vůbec někoho? Článek jako by psal autor známý pod přezdívkou Mozek. Což hovoří za vše. Přesto několik poznámek. Svoji světovost a nadhled dává autorka najevo zesměšňováním komunální politiky výrazy jako naše malá komunální scénečka, splácaná pravolevá koalice, maloměstský směr kultury apod. Dále se dopouští lehkovážných a nepravdivých soudů ať již o TS nebo např. když hodnotí Třeboňské noviny s tím, že je tam většina článků nepodepsaných. Není to pravda. Zásadní texty jsou vždy s podpisem, dokonce i s fotkou, některé příspěvky jsou pod značkou, jestliže si autor nepřeje uvést jméno. To se stává v případech, kdy se autor obává o svůj postih ze strany mocných. Takovou atmosféru tu nastolil po volbách její bývalý manžel, starosta Houdek, kterého, jak sama píše, podporovala a stála mu po boku. S ohledem na to, jak se dokázal vypořádat i s jen domnělými nepřáteli, se není co divit. Její věštění z koule o tom, jak to dopadne po volbách, a to v době, kdy ani nevíme, kolik bude v Třeboni kandidátek, snad ani není třeba komentovat. Navíc žádný z politických subjektů, které se budou ucházet o voliče, zatím svůj program nepředstavil. Jediným smyslem jejích vyjádření může být jedině snaha otravovat prostředí, šířit malomyslnost, skepsi a beznaděj. Zřejmě to vychází z jejího vlastního rozpoložení. Výzva mladým, jděte do toho, vyznívá dost prapodivně, zvláště v tom pořadí, jak to uvádí: jděte do toho postavte kandidátky zformulujte vize dejte se dohromady Tak trochu to zavání pravdoláskařstvím a nepolitickou politikou. Přitom dnes v přímém přenosu vidíme, co nám předvádí nepolitici z hnutí Ano, kteří slibovali, že budou makat. Možná skutečně makají, je otázkou, pro koho. Chceme-li se srovnávat se standardními demokratickými zeměmi a chceme-li k nim směřovat, měli bychom přijmout osvědčené recepty i v politice, tu komunální nevyjímaje. Tzn. chce-li někdo vstoupit, byť do komunální politiky a domnívá-li se, že může něčím pozitivním přispět ke správě své obce, měl by vstoupit do politické strany, která je mu nejbližší a tam by se měl ucházet o zvolení na kandidátku a poté do zastupitelstva. To jediné může přinášet pozitivní vývoj, ne parta lidí, která složí kandidátku a pak bude vymýšlet vize! To jsou stále stejné postupy lidí podobných autorce a důsledky vidíme v nefunkčním politickém systému, jeho nepochopení a po každých volbách rozčarování. Líbivá uskupení dostanou důvěru voličů, nic z toho, co slibovali, nesplní a v tom lepším případě se jenom rozpadnou, v tom horším Třeboňáci, všichni se tu známe, každý má nějakou minulost a já bych si přála, aby budoucnost, tu politickou, měli ti, co jsou ochotni pracovat v politických stranách, nestydí se za to a mají smysluplný program a vize, které nám představí ve volebních programech. Nesázejte na beztvará všeobjímající narychlo sestavená uskupení, nic dobrého to Třeboni nepřinese. -eko- TŘEBOŇ NENÍ OSTRAVA Kdo jen trochu sleduje dění v naší republice, tomu nemohla ujít zpráva z Ostravy. V Ostravě opravili tři staré hutní haly postavené v 19. století. Z hutních hal jsou po rekonstrukci krásné objekty sloužící široké veřejnosti. Z té největší je krásný společenský objekt pro koncerty, výstavy a různé kulturní akce. Z druhé haly se vyklubala krásná sportovní hala s hledištěm a zázemím pro sportovce. V třetí hale, té nejmenší, je technické vybavení pro provoz obou velkých hal. Ostraváci tuto rekonstrukci pořídili za 175 milionů korun. A je jim opravdu co závidět. To my v Třeboni máme ve vedení města jiné kabrňáky. V Třeboni za 156 milionů korun zrekonstruovali Auroru, kde vzniklo 100 nových lůžek a skleněný výtah. Jaký to nepoměr cen k celkovému výsledku!! Chtělo by to poslat předsedu finančního výboru J. Vopátka na školení do Ostravy, jak že to tam dělají. Ale už to nestojí za to. V říjnu jsou volby a doufám, že občané si už zvolí jiného experta na městské finance než toho, co v tomto posledním volebním období spolu s pár lidmi z rady zadlužil Třeboň tak, že Ostraváci by za ty peníze opravili hal šest!! Božena Bláhová Tenisové kurty na Kopečku Město se o svůj majetek nestará Dokazují to nejen uvedené fotografie. V červnovém čísle TN jsme otiskli stav tenisových kurtů na Kopečku s kritickým popisem o zanedbaném stavu. Každý by očekával, že tam nastoupí Technické služby a dají je do pořádku. Po dvou měsících jediné co se stalo bylo to, že tam TS postříkaly vzrostlou trávu chemikálií (nevíme jakou) a to bylo vše. Ta dnes není zelená, ale žlutá, hrát se tam jistě nedá. Nebezpečné je rozbité oplocení, podivný kotec s rozbitým nářadím atd. Je jisté, že stav, do kterého to nechali dojít, nebude možné odstranit bez vysokých finančních nákladů. Tak trochu to připomíná zpustlou Besedu před rekonstrukcí. Druhá fotografie rovněž zachycuje chátrající majetek, tentokráte taneční parket nad vodou na Pergole. Každý, kdo vlastní třeba jen psí boudu, ví, že i ta potřebuje údržbu. Na Pergole je vidět, že se tam roky nic neděje. Byly odstraněny vyhledávané houpačky, zřejmě také proto, že již nevyhovovaly bezpečnostním předpisům. Asi stejný osud čeká taneční parket. Přitom by stačilo každý rok jej naimpregnovat natřít, vždyť udržované dřevo vydrží desítky let. Přes Pergolu ročně projedou desetitisíce cyklistů a takto zanedbaný stav nám dělá jenom ostudu. Jan Váňa Ó V červenci spatřila konečně světlo světa ročenka za rok Chtělo by se říci pozdě ale přece. Ó Rádi vidíme zaplněný kemp, je to známka toho, že je Třeboň pro turisty přitažlivá. Ó Plná Třeboň turistů je tak trochu zkouškou a testem všech řidičů. Chodci si pletou silnici s chodníky, cyklisté zase nedělají rozdíl mezi chodníky a ulicemi, opatrnost a pomalá jízda jsou předpokladem pro jízdu bez nehody. Ó Zaslechli jsme, že místo ZUŠ by mělo město budovat sociální bydlení? Zrovna přímo na náměstí, asi to bude jenom fáma.

6 6 / SRPEN 2014 // TŘEBOŇSKÉ NOVINY Krátké srovnání investic provedených v minulém a současném volebním období Jana Grammetbauerová Pomalu končí volební období současné koalice a v říjnu 2014 budou následovat nové volby do zastupitelstev měst a obcí. Před čtyřmi roky se vrátil na pozici starosty města Jiří Houdek a měl velkolepé plány na zvelebení města a lázní. Na účtu města mu bývalé vedení zanechalo 80 milionů na investice, které byly naspořené především na rekonstrukci budovy A v lázních Aurora. V průběhu volebního období jsme přinášeli informace o hospodaření města a především o investičních akcích, které současná koalice plánovala a některé i uskutečnila. Právě to byl problém, který od roku 2012 nastával rozpočet města počítal s akcemi, které se nakonec neuskutečnily. Zvláště v průběhu roku 2013 se vedení města snažilo prosadit problémové investice, které nakonec samo zrušilo (např. rekonstrukce balneo provozu a výstavba bazénu v Bertiných lázních). Rozhodování o využití finančních prostředků města jsme komentovali v našich novinách, ale především na jednáních zastupitelstva města. V tabulce je porovnání výdajů na investiční akce minulého volebního období ( ) a současné radnice ( ) uvedeno v milionech Kč. Na některé investice čerpalo město dotace a částky jsou uvedeny včetně dotací. Celkové investice v minulém volebním období do majetku města byly cca 640 mil. Ve stávajícím období to bude částka výrazně nižší (zatím nejsou údaje za rok 2014). Investiční akce Období Lázně Aurora a Bertiny lázně 88,6 Období ,2 z toho 90,0 úvěr Plán 2014 dle rozpočtu Ulice 58,7 17,8 3,4 Chodníky včetně cyklostezek 24,7 13,4 1,5 Místa pro přecházení 0 1,9 0,1 Školy 15,0 10,5 0,4 12,0 Sport 60,6 16,7 15,6 Regenerace panelových sídlišť Hliník, Táboritská 23,7 0 0 Rek. budovy kasáren na úřad 96,0 0 0 Čistírna odpadních vod 78,8 59,9 z toho 50,0 půjčka Rekonstrukce Beseda 105,5 0,3 0 Most ve Vodárenské ulici 0 16,7 0 Rekonstrukce kina 8,3 0 0 Loutkové divadlo 0 16,3 0 Technologické centrum 0 8,3 0 ZTV k Břilicím 0 8,7 0,5 TS administrativní budova 0 0,2 12,1 TS Sběrný dvůr 0 18,0 0 0 Každá koalice, která vstoupí na radnici, má ve svém volebním programu určité priority, které se snaží za dané období zařadit do rozpočtu města. Je to vidět v uvedeném přehledu. Vždy by se mělo každé vedení starat o majetek města a provádět jeho opravy a údržbu. Toto se netýká jenom společností města, ale především ulic, chodníků, bytových domů, nebytových prostor včetně budov základních a mateřských škol. Do lázní Aurora i Berta se v minulém volebním období investovalo z vlastních prostředků města (byly to i finanční prostředky, které lázně platí městu formou nájemného). Současná koalice provedla jednu významnou investici v lázních Aurora na kterou bylo 90 milionů čerpáno formou úvěru. Tento úvěr by měl být splacen v letošním roce z nájemného lázní Aurora. V minulém volebním období se více investovalo do rekonstrukcí a oprav ulic, chodníků, vybudovaly se cyklostezky (např. od lázní Berta přes Jiráskovu ulici až do Břilic). Velké investice se provedly pro sport (např. podíl na rekonstrukci Tyršova stadionu, hokejové kluziště, umělý fotbalový trávník). Mezi významné investiční akce minulého volebního období patří rekonstrukce kasáren na městský úřad, rekonstrukce Besedy a výstavba čistírny odpadních vod. Tyto investice mají význam pro obyvatele města, ale i pro návštěvníky a občany regionu Třeboňska. Mezi další investiční aktivity volebního období patří rekonstrukce kina, dokončení revitalizace panelového sídliště Hliník, příprava na vybudování technologického centra pro úřad ad. Současná koalice naštěstí pokračovala v záměru vybudování nového areálu pro technické služby. Už je otevřen nový sběrný dvůr v Rybářské ulici a pokračuje zde budování dalšího zázemí pro technické služby. Na přelomu obou volebních období město získalo dotaci na opravu mostu ve Vodárenské ulici a rekonstrukce byla dokončena v roce Kromě velké investice do lázní se v tomto volebním období provedla jenom rekonstrukce výstavního sálu, který se přeměnil na loutkové divadlo. Bohužel víceúčelovost tohoto objektu i na výstavní prostory zatím příliš nefunguje. Kromě investic uvedených v tabulce je potřeba ještě připomenout významné opravy kulturních památek, které také probíhaly v minulém volebním období jednalo se o obnovu Mariánského sloupu a kašny na Masarykově náměstí a kašny v areálu kláštera. Plány na zvelebení města současné koalice se zúžily na velkou investici do lázní Aurora a na rekonstrukci budovy pro loutkové divadlo. Další záměry popsané v koaličním programu současného vedení radnice, týkající se hlavně rozvoje průmyslové zóny a podpory nových investic na území města a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních míst, se nepodařilo naplnit. Neuskutečnilo se rozšíření muzea a galerie ani nebyla podporována výstavba bytových domů pro mladé rodiny. Na závěr ještě jedno připomenutí: město stále splácí úvěry přijaté do roku 2006 a od příštího roku přibude splátka půjčky ve výši 50 milionů, kterou vyjednal starosta Houdek na čistírnu odpadních vod. Zase tedy pro samosprávu vzniklou z voleb přibývá další splácení dluhů města. Koupání v Třeboni dokončení ze str. 1 sjížděli koupáníchtiví z okolí, dnes i místní jezdí jinam. To, že rybáři snížili produkci, Světu nepomůže, vždyť do rybníka přitéká voda třeba ze Spolského rybníka, splachy z polí tedy čistotě vody nepomohou. Tudy prostě cesta nevede, nemáme-li s trochou závisti koukat do Soběslavi, Velešína, Borovan nebo na Hlubokou, musíme začít s budováním venkovního areálu sami. Netvrdím, že to bude laciná záležitost, vždy je ale možné udělat kvalitní projekt a stavět areál postupně. Vyřešit jistě půjde i využití tepla z kogenerační jednotky u Aurory. A že se může stát, že město bude muset na provoz doplácet doplácíme už na projekty, které místní lidé ani nevyužijí, tak proč ne na něco, co by využívali jak občané, tak i turisté. Věřím, že tuto možnost by přivítali i lázeňští hosté. Ptáte se, kde vzít peníze, nu kdybychom nestavěli vyhlídkový výtah, mohli jsme mít cca 17 miliónů a dalších 17 jsme mohli ušetřit, kdyby se v divadelním nádvoří nejprve nenechala strhnout hliníková přístavba, která vznikla za vedení města J. Houdkem, aby se tam v zápětí postavil nový monument. Co je pryč, je pryč. Nezbývá než hledat možnosti dotací a šetřit peníze. Odkládat budování koupaliště z našeho pohledu už dál není možné. Ve volebním programu ODS tuto akci najdete i se způsobem financování. Prvotní bude zadání projektu a na to snad nějaké peníze po současném vedení zbudou.

7 TŘEBOŇSKÉ NOVINY // SRPEN 2014 / 7 Třeboňské rybníkářské dědictví jako památka UNESCO chceme to? Po letech se znovu otevřela diskuse o návrhu zapsat Třeboňské rybnikářské dědictví (TRD) - jmenovitě rybníky Rožmberk a Svět, Zlatou stoku, Novou řeku a historické centrum Třeboně do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nominace TRD ležela u ledu od r a teď se oprášila jako podpora pro projekt přestavby měšťanského domu Štěpánka Netolického na Centrum Třeboňského rybnikářské dědictví (za astronomickou sumu 33 miliónů!). Nedávno město jeden nesmyslný projekt na rekonstrukci domu zastavilo, protože nemělo peníze. Je zřejmé, že to patří k předvolebnímu vzepětí současného radnice, protože si s tímto domem dlouhodobě neví rady. Jsem přesvědčen, že to patří k dalšímu z řady nepromyšlených kroků radnice pod vedením starosty Houdka a současné vedení v tom pokračuje. Jsem přesvědčen, že tento projekt vlastně nepotřebujeme máme městské muzeum, Dům přírody (bývalou Expozici), máme Krčínův dům, atd. Nechápu však, proč vedení města při přípravě projektu Centra rybníkářského dědictví nespolupracovalo s Rybářstvím Třeboň a.s. Z logiky věci bych oslovil tento podnik jako partnera projektu, protože hospodaří na historickém majetku rybníků. A nezapomínejme, že Třeboňsko vzniklo především hospodařením rybářů v krajině, kterou chceme chránit. Zápis TRD do seznamu UNESCO je zajímavá myšlenka. Má však mnoho úskalí a je také otázkou, jaké by byly přínosy pro Třeboň a zda je vůbec schůdný.v Čechách máme poměrně mnoho památek UNESCO a další nám budou přiděleny jen po přísném rozhodování. Čekatelů je téměř dvacet a Třeboň není nejlépe připravena, protože se v posledních letech nic nedělo. Stejně jako nyní, i před deseti léty město Třeboň pod vedením starosty Houdka připravilo návrh zápisu TRD do seznamu UNESCO, aniž by vůbec oslovilo firmu Rybářství Třeboň. To vneslo do tohoto záměru řadu rozporů. Tehdy probíhala veřejná diskuse a městské zastupitelstvo rozhodovalo o financování přípravy pro nominaci UNESCO. Rybáři, vlastníci velké časti majetku, tomuto záměru nakloněni nejsou, protože možný zápis do seznamu kulturních památek UNESCO by znamenal řadu omezení pro hospodaření na rybnících, a především vysoké náklady na úpravu, údržbu a investice. UNESCO na tyto účely žádné prostředky neposkytuje. Než by k zápisu mohlo dojít, budou si komisaři UNESCO klást řadu požadavků, které budou muset být splněny. V r doporučila Rada města, aby se Třeboň spolupodílela na úhradě 50% nákladů Rybářství Třeboň spojených s úpravami jejich objektů a zařízení, které nařídí příslušné orgány památkové péče z titulu zápisu TRD do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, po dobu 10 let, počínaje přípravným obdobím předcházejícím vyhlášení zápisu.to je legislativně těžko schůdné, protože město nemůže investovat do cizího majetku. A nikdo nedovede říci, kolik by to město Třeboň stálo. Pak je otázkou, zda by byly prostředky rozumně vynaložené, a co jiného by se za tyto peníze dalo vybudovat pro občany města? Kolik by doslali z veřejných peněz ostatní soukromí majitelé, jejichž objekty leží v připravované zóně pro UNESCO? Vysvětlil jim někdo, jaká budou omezení v nakládání a údržbě jejich majetku? Neznámých se najde jistě hodně. Hlavní otázkou je, co by přinesl zápis TRD na seznam památek UNESCO samotné Třeboni a okolí, kde existuje poměrně vysoký stupeň ochrany přírody a krajiny.většina majetku cíleného pro TRD má statut národní kulturní památky. Třeboňsko je chráněná krajinná oblast, patří také do Biosférické rezervace UNESCO a máme zde řadu přírodních rezervací, které mají ještě vyšší statut ochrany. V Třeboni sídlí správa CHKO Třeboňsko, která dozoruje hospodaření v krajině, dále odbor životního prostředí na městském úřadě a několik odborných a výzkumných ekologických pracovišť. Dá se předpokládat, že vstup do seznamu UNESCO by přivedl do Třeboně větší počet turistů z celého světa.varujícím příkladem je však turistický skanzen Český Krumlov a jeho otáčivé hlediště v zámecké zahradě, které je trnem v oku komisařům UNESCO. Požadují likvidaci stávající točny, přestože je vzadu v zámecké zahradě a nijak negativně neovlivňuje panoramatický pohled. Divadelní představení v zahradě navazují na starou tradici barokního divadla a těší se velkému zájmu veřejnosti.ve srovnání s Českým Krumlovem, kde se návštěvníci zdrží pár hodin, potřebuje Třeboň jiné schéma turistiky. Třeboňsko láká turistiky na lázeňské pobyty, do zachované kulturní krajiny s krásnou přírodou, kde mohou chodit pěšky či jezdit na kole, kde je mnoho příjemných penzionů a restaurací. Tady se musí zdržet turista několik dnů a využít penziónů, hotelů, restaurací, půjčoven kol a obchodů, a tak utratit za služby, ze kterých Třeboňsko žije. Myšlenka zapsání Třeboňského rybníkářského dědictví do seznamu UNESCO zní hezky a vznešeně.týkalo by se to většiny obyvatel našeho města. Tak by stálo za to se zeptat občanů pomocí referenda, zda mají o zápis Třeboňského rybnikářského dědictví na seznam UNESCO zájem! Jiří Masojídek, zastupitel města za ODS Vyprávěj Dědo, vyprávěj nám, jak to bylo po revoluci tady v Třeboni. My jdeme s Jakubem poprvé volit do městského zastupitelstva a nevíme koho volit. Moc toho nevíme, jak to v Třeboni bylo po revoluci, kdo a jak tady vládnul a co se v Třeboni vlastně dělo. V té době bylo Vašim rodičům 17 let a tak ani oni nemohli ještě rozhodovat o Vaší budoucnosti. To rozhodovali opravdu Vaši prarodiče. Po revoluci až do podzimu 1990 vedlo město prakticky staré komunistické vedení pod jakýmsi dozorem Občanského fóra, které vzniklo v naší republice jako první politické hnutí. Opravdové první svobodné volby i pro naši generaci byly až na podzim Třeboňští si tehdy do vedení města zvolili většinu lidí, kteří v Třeboni vedli revoluci. Starostkou se stala dr. Kotilová, místostarostou ing. Hrubec jako nestraníci a v radě byli pánové Hadrava, Soukup za Lidovou stranu a další. Tato garnitura rozjela mnoho rekonstrukcí majetku a veřejných prostor a obyvatelé najednou viděli nově vydlážděné náměstí a postranní uličky, nové osvětlení, začaly se opravovat ulice, chodníky, zajistili v restitucích vrácení městských lázní Třeboni, a připravovali další plány na rozvoj Třeboně. Za 4 roky se podařilo vedení města opravdu měnit Třeboň k lepšímu. Čtyři roky uběhly jako voda a šli jsme opět k volbám. To už se v Třeboni o vedení města ucházelo více kandidátů. Byly různé nezávislé kandidátky, vznikaly nové strany jako ODS, ODA, KDU, začala pracovat ČSSD a vznikla nová KSČM. To komunisté jenom přepsali firemní logo, ale politika i myšlení lidí zůstalo stejné. Nad některými kandidátkami se lidé podivovali, protože se v nich objevovala jména bývalých pohlavárů KSČ. ČSSD byla prakticky plná členů bývalého KSČ, na kandidátce Za Třeboň krásnější se objevili soudruzi Plucar, Buman apod. Po volbách se ukázalo, jak nebezpečné byly kandidátky, kde se objevovali komunisté. Z kandidátky lidovců se do zastupitelstva nedostali J. Houdek a J. Ouška. A tak, aby se dosáhlo naplnění záměru lidovců spojit se s komunisty, došlo v této straně, jak účastníci, kteří to prožili na vlastní kůži, k ohromnému nátlaku na slušné lidi, které si občané zvolili. Dva kandidáti museli pod tímto nátlakem odstoupit, aby se jmenovaní pánové dostali do zastupitelstva. Byl to podraz nejen na občany města, ale hlavně na většinu lidovců. Však na protest někteří slušní lidé ze strany odešli. Zásluhu na tomto podvodu měli nejvíce pánové Hadrava, Soukup, a dr. Doležal. A tím byla prakticky otevřena spolupráce lidovců s komunisty rozstrkaných na různých kandidátkách. J. Houdek byl převážně komunisty zvolen starostou a J. Ouška místostarostou. A v Třeboni začali prakticky vládnout opět komunisté, pro- pokračování na str. 8

8 8 / SRPEN 2014 // TŘEBOŇSKÉ NOVINY VYPRÁVĚJ... dokončení ze str. 7 tože Ti dva dosazení je museli poslouchat. Začalo období privatizace pro vyvolené, a dařilo se pomalu rozdělovat názorově třeboňské občany na dva tábory dle pořekadla Rozděl a panuj. Začalo se opět donášet jako za totality, a tak v Třeboni pomalu, ale jistě začínal totalitní strach. Bylo to období, kdy kandidáti na jedné kandidátce byli schopni podrazit své kamarády. V ODA, za kterou kandidoval nynější místostarosta Mráz, Koranda a další, podrazili dr. Kotilovou jako lídra a prakticky přes noc přeběhli podpořit komunisty v jejich práci s lidovci. A začal hon na čarodějnice. V období nebyla v zastupitelstvu prakticky žádná opozice, a tak lidovci vedení komunisty vládli, jak potřebovali. Došlo k velkým tahanicím o privatizaci Aurory. Živnostníci, kterým město pod vedením dr. Kotilové pronajalo některé v té době prodělečné provozy, a nesouhlasili s podvodem na voliče, byli perzekuováni a s některými se vedení dokonce soudilo, byť provozovali městské zařízení podle smlouvy. A tak to v Třeboni pokračovalo vesele pro pár vyvolených a smutně pro podvedené voliče. Vedení města si podchytilo hlavně zaměstnance lázní a městských provozů. V dalších volbách na období už se objevily další tak zvané nezávislé kandidátky lázeňská, sportovní, aj. Na lázeňské to byli většinou zaměstnanci, kteří se báli o své zaměstnání a sportovci naivně sedli na lep J. Houdkovi, který sliboval finanční pomoc sportu. Takovou finanční podporu, která v podobných městech, byla běžná, či vyšší. Ovšem sportovcům už Houdek slib splnit nemusel. Z této kandidátky se do zastupitelstva nikdo nedostal a lidé, kteří ji vedli, už své jméno v Třeboni dávno ztratili. Kandidátku ODS podrazil zmocněnec Lukavský. Vpodvečer voleb se bez vědomí dalších členů sešel s vedením lidovců a zde upekli další podraz na voliče. Při tomto utajeném jednání padla památná věta odvolej ty dva kandidáty! Jednalo se tehdy o dr. Váňu a ing. J. Kubala. Na protest rezignovala většina kandidátky. A hlasy lidí, kteří si přáli změnu a volili ODS, byly prakticky zbytečné. Byl to další podvod, ale komunisté a lidovci dále vedli město a zajistili si tak další čtyři roky ve vedení města a lázní bez jakékoliv opozice a kontroly, byť Houdek prohlašoval, že lidé si to přáli. O tomto volebním období a dalších volbách až příště. B.B. Úspěchy třeboňských veslařů Umělecké kovářství a zámečnictví - ŠUTKA tel V polovině roku mají veslaři své vrcholné závody mistrovství ČR. Poslední červnový víkend se konalo MČR žactva a dorostu v Račicích. Z našich posádek se jich 14 probojovalo do velké finále, kde se nejúspěšnějšími staly mladší žákyně. Čupitová a Šimkovská zvítězily na skifech v kategorii skif žákyně mladší 12leté a 11leté, bronz získaly společně na dvojskifu a stříbro pak vybojovaly na čtyřce párové s Kohoutovou a Klímovou. Kohoutová ve společenství s Břeclaví přidala na dvojskifu zlato. Zlatou medaili si přivezla ještě Jurková z osmy dorostenek ve společenství Olomouc, Třeboň, Hodonín a Otrokovice. Další posádky na medaile nedosáhly, ale umístění v silné konkurenci mezi prvními šesti je výborné. Čtvrté místo v dorosteneckých kategoriích získaly na čtyřce bez kormidelnice Illeová, Klímová E. ve společenství s Louny a Klíma J. na dvojskifu s Bleskem Praha. Pátá místa vybojovali skifaři starší žák Kojan, dorostenec Klíma J. a dorostenka Jurková. Páté místo v dorostenkách na osmě získala posádka dorostenek (Klímová E., Leštinová, Vítová, Dvoříková, Illeová, Jánská, korm. Kolářová) ve společenství s Louny. Šestá místa získaly dvě dorostenecké posádky na dvojce bez kormidelnice Klímová E. a Illeová a na čtyřce párové dorostenci Kohout, Čupita, Šimkovský a Vochoska. Na MČR juniorů, seniorů B a seniorů o týden později byla konkurence ještě silnější. Vynikající výsledek zajela osma dorostenek, která měla povolený start ve vyšší kategorii a zvítězila (z našich Jurková). V téže kategorii ještě získala rovněž ve společenství Lorencová 4. místo. V osmě mužů ve společenství s Bohemians si dojel pro 5. místo F. Klíma a 6. místo vybojoval na dvojskifu seniorů B s Mikou s ČVK Praha. Mistrovství ČR měli také července nejstarší veslaři veteráni v Třeboni. Za všechny je třeba vyzdvihnout výkony našeho nejstaršího veterána J. Vyhnala (78 let), který vyhrál hned několik závodů. Tentokrát závody probíhaly v poklidu, byly zpestřeny jízdou dračích lodí a krásné počasí dotvořilo příjemnou atmosféru závodů. Poděkování patří všem, kteří se na jejich uspořádání jakkoliv podíleli. L. Kotilová Pozvání na Mezinárodní třeboňskou regatu ve dnech srpna na rybníku Svět. Závodů se zúčastní třeboňské posádky od nejmladších až po nejstarší a nebudou chybět ani některé naše nejlepší posádky. Nenechte si ujít příležitost povzbudit třeboňské veslaře. Pětisté růži je padesát let Tradiční turnaj v házené mužů o pohár Pětilisté růže se letos nekoná v termínu , jak pořadatelé avizovali, ale již o týden dříve Změna termínu je prý proto, že se již hrají první zápasy Českého poháru. Byť je to velké jubileum tohoto turnaje, tak klání o pohár bude pouze jednodenní. Manažerovi turnaje se podařilo zajistit pouze tři hostující týmy. Vedle domácího týmu jsou to Bohemians Praha, Lokomotiva Louny a Hustopeče. Tak bude v jednom dni sehráno šest utkání. Pravděpodobný začátek turnaje je v 8.00 hod. (v době uzávěrky nebylo ještě hotové rozlosování) a předpokládaný konec a vyhlášení vítěze lze očekávat v podvečer. Ke vší úctě k účastníkům by si tento turnaj jistě zasloužil kvalitnější týmy. Zde zřejmě zaspal manažer klubu! Příznivci házené, přijďte svou účastí podpořit domácí tým a zároveň i uctít památku zakladatele turnaje K. Budína, který letos opustil řady házenkářů. F.E. H O R S K Á K O L A Závod Přes 3 vrchy Vysočiny se jel km dlouhá trasa nás opět zavedla na kopce Křemešník a Čeřínek, kam se již tradičně vyjíždělo po sjezdovce. Kategorii kadet obsadili Vladan Pikl, (7.), Milan Koktavý (9.), Martin Pikl (10.) a Filip Otepka (11.) V kategorii juniorů jel pouze Štěpán Písařík (10.). V kategorii muži let nejlépe dojel Filip Trnka (21.) a Ondřej Hlinka (32.). V kategorii muži let jel Petr Hlinka (27.). Kategorii starších žáků na 5km trati opět ovládli naši závodníci Vojta Soukup (1.), Kryštof Říha (2.), Tomáš Bajer (3.) a Martin Řimnáč (4.). Jiří Kubička Nabízím akvárium 0,5x1x0,4 m. Cena dohodou. Tel Třeboňské noviny vydává OS Třeboňsko (IČO ), evid. č. MK ČR E 20680, měsíčník v ceně 10,- Kč. Adresa: občanské sdružení Třeboňsko, Dukelská 145, Třeboň, Uzávěrka příštího čísla Tištěno na recyklovaném papíru. Náklad 1200 ks. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Třeboňský SVĚT 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Velikonoční trhy na náměstí Aleš Brichta a Vilém Čok koncert Z krypty až na dno Světa přednáška V pátek jsem potkala jednu

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Poděkování. Sluníčkový den

Poděkování. Sluníčkový den Aktuálně Úvodník Vážení čtenáři, vítáme Vás na stránkách červnového Třeboňského světa, v jehož redakci došlo v uplynulém měsíci k personálním změnám. Pana šéfredaktora Vlastimila Lenze nahradila staronová

Více

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

OBEC PRO VAS Á. OBEC PRO OBČANY Předvolební noviny sdružení Obec pro občany

OBEC PRO VAS Á. OBEC PRO OBČANY Předvolební noviny sdružení Obec pro občany Psa?ry A3:Sestava 1 9/1/10 11:56 AM Stránka 1 OBEC PRO VAS Á OBEC PRO OBČANY Předvolební noviny sdružení Obec pro občany www.obecproobcany.eu Z obsahu Strana 2: Radní připravili pro obec dalších 70 miliónů.

Více

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014 11/2014 Ustavující zasedání nového zastupitelstva (str. 3) Jak jsme volili v Roztokách (str. 10) Linka č. 359: problém nebo výhra? (str. 17) Společné zpívání u vánočního stromu (str. 20) V Roztokách se

Více

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince.

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Ročník 24 Číslo 14 Cena 9 Kč Projekt Poděbrady Sousedé u táboráku Swingová lázeň Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Poděbradští

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program 07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů VOLEBNÍ SPECIÁL Exkluzivní rozhovory se všemi hejtmany a vicehejtmany českých a moravských krajů www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 10 / říjen 2008

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 8. března 2011 Zapsala: V. Šaldová Obsahový rejstřík: Str. 2-6 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str.

Více

Dostavba sportovní haly rozděluje boskovické lídry

Dostavba sportovní haly rozděluje boskovické lídry KAŽDÝ DEN ČERSTVÉ ZPRÁVY zrcadlo.net ročník 8 číslo 19 úterý 16. září 2014 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE PLASTOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA &DVEŘE 800 280 800 www.vpo.cz Bezpečnější přechody Chodci v Kunštátě

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá...

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá... T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Škola volá... redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Rok co rok nám doslova rozkvete třeboňský zámek před očima, jedno z nejkrásnějších

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více