Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Královské Vinohrady"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2009

2 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele strana 1 2. Personální oblast strana Zaměstnanci FN Královské Vinohrady 2.2. Průměrný počet zaměstnanců FNKV v roce 2009 a jejich průměrný věk 2.3 Kvalifikační struktura lékařů v roce Řídicí orgány FN Královské Vinohrady strana Vedení FN Královské Vinohrady k Poradní orgány komise FN Královské Vinohrady k Ekonomická oblast strana Rozvaha FN Královské Vinohrady k Nejvýznamnější sponzoři a dárci v roce Výkaz zisku a ztráty k strana Zpráva nezávislého auditora strana 6 5. Léčebná péče a organizace FN Královské Vinohrady strana Údaje FN Královské Vinohrady o počtu lůžek a pacientů 5.2. Schéma základního organizačního členění FN Královské Vinohrady ke dni Klinická pracoviště FN Královské Vinohrady strana 8 7. Vědecko-výzkumná činnost na půdě FN Královské Vinohrady strana 17

3 01 Výroční zpráva 2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Vážení pacienti, spolupracovníci a kolegové, rok 2009 byl rokem pokračující modernizace a nastupujícího rozvoje Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Úspěšně jsme pokračovali v obnově přístrojového vybavení, zlepšovali jsme parametry léčebné péče, stabilizovali jsme zdravotnický personál a v neposlední řadě jsme dobře hospodařili. V roce 2008 jsme obhájili statut komplexního traumacentra a v roce 2009 jsme na toto potvrzení kvality naší práce navázali obhájením statutu komplexního kardiocentra. Tyto výsledky nevypovídají pouze o kvalitě zde poskytované péče, ale zároveň umožňují její další rozvoj, protože statut komplexních center nám umožňuje čerpat peníze na jejich modernizaci z fondů Evropské unie. V roce 2009 jsme tak získali na nákup nových přístrojů a zařízení traumacentra 51,8 milionů korun. V roce 2009 dosáhla FNKV zisku ve výši 11,3 milionu korun a do svého rozvoje celkově investovala 401,6 milionu korun. Z vlastních zdrojů, včetně darů, jsme investovali 225,5 milionů korun, ministerstvo zdravotnictví přispělo 124,3 miliony, a z evropských fondů, jak již jsem zmínil, přišlo 51,8 milionu korun. Z pohledu svého dlouhodobého rozvoje učinila FNKV v roce 2009 zásadní krok. Na plno se rozběhly práce na přípravě výstavby nového polyfunkčního bloku, který kromě traumacentra pojme i všechny ostatní akutní obory FNKV. Tento záměr schválila česká vláda 20. dubna 2009 jako součást strategických investic ve zdravotnictví. Část investic plynula také do stavebních úprav řady klinik FNKV. Část z nich si přímo vynutila instalace nového přístrojového vybavení, část byla motivována snahou zlepšit prostředí pro pacienty i lékaře. Mezi tyto investice patřil například přesun Kardiochirurgické kliniky do rekonstruovaného pavilonu M nebo vytvoření jednotného moderního příjmu pro všechny interní pacienty v pavilonu S. ÚVODNÍ SLOVO Vybudování nového společného interního emergency, tedy příjmu pacientů všech tří interních klinik, představuje jeden z nejvýznamnějších posunů v kvalitě a rychlosti poskytované léčby ve FNKV. Umožnilo zvýšení kapacity příjmu pacientů (v současnosti jím projde zhruba 27 tisíc akutních pacientů), zkrátily se čekací doby a zvýšila se kvalita a rychlost diagnostických procesů. FNKV se dlouhodobě snaží vytvořit lékařům a sestrám dobré pracovní prostředí a zvyšovat jejich platové ohodnocení, nakolik to ekonomika chodu nemocnice umožní. Například průměrný plat sester stoupl v roce 2009 oproti roku 2007 z 25 tisíc na 29 tisíc korun, včetně příplatků. Schopnost nemocnice platit sestrám více, než je průměrný plat v Praze, významně přispěla k navýšení jejich počtu. FNKV již nedostatkem sester netrpí. Rok 2009 byl pro FNKV rokem úspěšným, poděkování za to patří všem jejím zaměstnancům. Věřím, že rok 2010 a roky další budou stejně úspěšné. MUDr. Marek Zeman ředitel

4 Výroční zpráva 2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 02 PERSONÁLNÍ OBLAST 2.1. Zaměstnanci FN Královské Vinohrady V roce 2009 se uskutečnilo ve FNKV 745 nástupů (z toho 236 na dohody o pracovní činnosti na lékové studie) v členění: 142 lékařů (z toho 31 absolventů), 298 ZSBD (z toho 23 absolventů), 305 ostatních pracovních kategorií. V roce 2009 bylo ve FNKV zaměstnáno 244 cizinců, z toho 200 občanů Slovenské republiky. Současně FN Královské Vinohrady zaměstnávala 209 pracujících důchodců, v přepočteném úvazku 132, Průměrný přepočtený počet zaměstnanců FNKV v roce 2009 a průměrný věk z jednotlivých kategorií (z toho starobní důchodci). Ukazatel lékaři ZPBD průměrný přepočt. počet ostatní zdravot. nezdravotníci celkem z toho D z toho THP 411, ,85 389,06 454,18 183,36 270,22 z toho SD 11,51 58,43 12,28 44,78 12,07 32,71 průměrný věk 43,2 41,5 41,1 49,4 48,1 50,2 průměrný plat Kvalifikační struktura lékařů v roce 2009 Úroveň vzdělání Fyzický počet před spec. přípravou 34 probíhající spec. příprava 124 se spec. způsobilostí 420 celkem 578 Přehled nejfrekventovanějších atestačních oborů: Anesteziologie a resuscitace, Chirurgie, Interní lékařství, Neurologie, Oftalmologie, Ortopedie, Otorinolaryngologie Dermatovenerologie. Kategorie ZPBD je vymezena ve shodě s metodikou statistických výkazů ÚZISu o činnosti zdravotnických zařízení: jsou tam zařazeny všeobecné sestry, porodní asistentky a ostatní zdravotničtí pracovníci s odbornou způsobilostí spadající pod 7-21 zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních. Členění kvalifikace lékařů odpovídá současné legislativě a povinnostem zdravotnického zařízení vůči zdravotním pojiš ovnám.

5 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY 3.1. Vedení FN Královské Vinohrady k ředitel náměstek pro obchod a stabilizaci statutární zástupce ředitele ekonomická náměstkyně náměstek pro léčebně preventivní péči náměstkyně pro ošetřovatelskou péči náměstek pro vědu a akreditaci MUDr. Marek Zeman Ing. Čeněk Merta Ing. Jana Zirklová MUDr. Jan Votava Mgr. Irena Trpišovská Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 3.2. Poradní orgány komise FN Královské Vinohrady k Poradní sbor ředitele Komise účelné farmakologie Etická komise Znalecká komise Komise pro zdravotnickou dokumentaci Komise pro transfúzi a účelnou chemoterapii Komise pro výběr stravy Dílčí zařazovací komise FNKV Ústřední inventarizační komise Ústřední vyřazovací komise Náhradová komise

6 Výroční zpráva 2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Rozvaha k v tis. Kč AKTIVA STAV K STAV K A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý finanční majetek 0 0 B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní AKTIVA CELKEM PASIVA STAV K STAV K C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření běžného účetního období D. Cizí zdroje Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky 0 0 Přechodné účty pasívní PASIVA CELKEM Nevýznamější sponzoři a dárci v roce 2009: BONATRANS GROUP, a. s. MEDPLAN MND, a. s. GlaxoSmithKline, s. r. o. NYCOMED, s. r. o. Máška - Izolace Pražská energetika, a. s. Biotronik Praha Pražská plynárenská, a. s. Chemoprojekt, a. s. Městská část Praha 10 Alien&Overy, adv. kancelář Hlavní město Praha Nadační fond doc. Janele

7 EKONOMICKÁ OBLAST Výkaz zisku a ztráty k v tis. Kč NÁZEV POLOŽKY STAV K STAV K Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opr. pol NÁKLADY CELKEM Tržby za vlastní výkony a zboží Aktivace Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, rezervy a opr. pol Příspěvky a dotace na provoz VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

8 Výroční zpráva 2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 06

9 LÉČEBNÁ PÉČE A ORGANIZACE 5.1. Údaje FN Královské Vinohrady o počtu lůžek a pacientů Lůžkový fond Standardní lůžka Lůžka JIP LDN Lůžka celkem Využití lůžek v % 82,5 79,6 79,0 76,0 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,3 6,5 5,9 5,6 Počet hospitalizací Schéma základního organizačního členění FNKV

10 KLINICKÁ PRACOVIŠTĚ I. interní klinika II. interní klinika III. interní-kardiologická klinika Klinika dětí a dorostu Klinika pracovního a cestovního lékařství Oddělení alergologie a klinické imunologie Dermatovenerologická klinika Klinika rehabilitačního lékařství Transfúzní oddělení Chirurgická klinika Ortopedicko-traumatologická klinika Klinika popáleninové medicíny Radioterapeutická a onkologická klinika Klinika nukleární medicíny Radiodiagnostická klinika Dětský domov Klinika plastické chirurgie Urologická klinika Otorinolaryngologická klinika Klinika anesteziologie a resuscitace Neurologická klinika Oddělení klinické hematologie Neurochirurgická klinika Oddělení psychiatrie Léčebna pro dlouhodobě nemocné Gynekologicko-porodnická klinika Stomatologická klinika Oftalmologická klinika Kardiochirurgická klinika Oddělení lékařské genetiky Ústav lékařské mikrobiologie Ústavní lékárna Ústav biochemie a pathobiochemie Ústav patologie Ústav soudního lékařství

11 09 Výroční zpráva 2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady I. interní klinika Umístění: pavilon G přednosta: Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. 1. zástupce přednosty: as. MUDr. Jiří Žabka, CSc. 2. zástupce přednosty: MUDr. Martin Havrda vrchní sestra: Ludmila Klausová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 25, všeobecné sestry 62, ostatní 23. Pracoviště: Hepatologická ambulance, nefrologická ambulance, revmatologická ambulance, interní kardiologická ambulance, sonografická laboratoř, laboratoř pro vyšetření jater, bioptický sálek, oddělení peritoneální dialýzy, LSPP, příjmová ambulance a lůžková oddělení. Počet ošetřených pacientů: 23020, počet ošetřených pacientů LSPP: 4289, počet hospitalizovaných pacientů: Novinky: Od 1. února 2010 začala fungovat společná příjmová ambulance tří interních klinik na pav. S v gesci I. interní kliniky. V průběhu února či března pak dojde k přestěhování I. interní kliniky na pav. N, kde bude mít klinika nejen standardní lůžkovou část a specializované ambulance, ale bude mít i několik lůžek intenzívní péče spolu s možností provádět akutní a nemocniční hemodialýzy. II. interní klinika Umístění: pavilon S přednosta: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. zástupce přednosty: Doc. MUDr. Milan Kment zás. před. pro vědu a výzkum: Doc. MUDr. Pavel Krampl zás. přednosty pro LPP: Prim. MUDr. Milena Hořejšová vrchní sestra: Bc. Jana Dušková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 40, všeobecné sestry 100, ostatní 21. Pracoviště: Příjmová ambulance, ambulance (pneumologická, diabetologické, podiatrická, endokrinologická, lipidologická, nefrologická, obezitologická, ultrazvuk sono, dietologická, pro výživu), gastroenterologický a metabolický úsek amb., poradna a ambulance gastroenterologie, metabolický úsek, edukace, RTG pro gastroenterologii (ERCP), angiografie DSA lůžková oddělení. III. interní - kardiologická klinika Umístění: pavilon S přednosta: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC. zást. pro výuku: Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. zást. pro diag. a léčebnou péči: MUDr. Martin Herold zást. pro výzkum: MUDr. Zuzana Mo ovská, PhD. vrchní sestra: Markéta Chocholová Počet zaměstnanců: lékaři a technici 41, všeobecné sestry 106, ostatní 35. Pracoviště: Intervenční kardiologie, arytmologie, angiologie, akutní a neinvazivní kardiologie. Lůžková část 97 lůžek. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 5 292, počet ivazivních zákroků: Novinky: V roce 2009 byl na klinice zahájen program katetrizačních implantací aortálních chlopní (TAVI). Klinika dětí a dorostu Umístění: pavilon M přednosta: Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. zástupce přednosty: MUDr. Vladimír Volf, Ph.D. vrchní sestra: Vladimíra Krákorová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 23, všeobecné sestry 29, ostatní 15. Pracoviště: Ambulance (obecná dětská, alergologie, endokrinologie, diabetologie, kardiologie, neurologie, nefrologie, hypertenze, gastroenterologie, fenylketonurie, revmatologie, hematologie, ortopedie, oční, kojenecká poradna, ultrazvuková diagnostika, screeningová laboratoř (pro PKU, hypothyreozy, CAH), lůžková oddělení. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: Novinky: V roce 2009 byla na Klinice dětí a dorostu nasmlouvána se zdravotními pojiš ovnanmi na 5 lůžkách intenzivní péče. Od října 2009 byla zahájena reorganizace novorozeneckého screeningu, kdy na Klinice dětí a dorostu probíhá screening kongenitální hypotyreózy, vrozené adrenální hyperplazie a cystické fibrózy. Screening fenylketonurie byl přesunut do Všeobecné fakultní nemocnice.

12 Výroční zpráva 2009 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 10 Klinika pracovního a cestovního lékařství Umístění: pavilon I přednosta: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA zástupkyně přednosty: MUDr. Jana Malinová vrchní sestra: Ilona Bartošová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 11, všeobecné sestry 8, ostatní 2. Pracoviště: Ambulance pracovního lékařství, ambulance cestovní medicíny, úsek závodních lékařů, laboratoř pro funkční diagnostiku plic. Počet ošetřených pacientů: Novinky: V roce 2009 byl získán přístroj pro hodnocení variability srdeční frekvence, s jehož použitím lze hodnotit míru působení stresu na zdraví. Byly rozšířeny služby očkovacího centra, především pokud jde o očkování proti pandemické chřipce. Bylo uzavřeno 11 nových smluv o poskytování závodní preventivní péče organizacím (určitá kapacita na uzavření dalších smluv zbývá). Pro zaměstnance Fakultní nemocnice Královské Vinohrady byl zaveden tzv. elektronický lhůtník závodní preventivní péče. Oddělení alergologie a klinické imunologie Umístění: pavilon I Vedení oddělení: přednosta: Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. zástupce přednosty: MUDr. Helena Vávrová vrchní sestra: Bc. Alena Voříšková vrchní laborantka: Olga Jůzová Počet zaměstnanců: lékaři 5, všeobecné sestry 6, laborantky 4, THP 1 Pracoviště: specializované ambulance pro léčbu alergologických a imunologických onemocnění jak dospělého, tak dětského věku (například centrum pro anafylaxi a alergii na jed hmyzu, specializované centrum pro léčbu pacientů s primární imunodeficiencí a léčbou IVIG aj.), imunologická laboratoř. Počet ošetřených pacientů: 8 408, počet provedených ambulantních vyšetření: , počet labor. imunologických vyšetření: Dermatovenerologická klinika Umístění: pavilon D přednosta: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA zástupkyně přednosty: MUDr. Soňa Křemenová školský zást.: Doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc. vrchní sestra: Jarmila Karlová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 24, ostatní 10, všeobecné sestry 16, THP 1, DZZ 3 + 1, PZP 3. Pracoviště: Ambulance a lůžkové oddělení, Centra pro léčbu psoriázy biologiky, léčbu kožního lymfomu, fotodynamickou terapii PDT, diagnostiku a léčbu maligního melanomu. Poradny - venerologická, mykologická, pro fototerapii, pro profesionální dermatózy, flebologická, pro pigmentové afekce, pro porfyrie a fotofermatózy, pro děti s kožními onemocněními, kosmetologická pro léčbu akné. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 744, počet operačních zákroků: Novinky: Zavedení nových biologik do léčby středně těžkých forem psoriázy. Zavedení nových přístrojů pro zjiš ování anatomie a funkčních stavů kůže, umožňující navíc změny objektivizovat a měřit. Dále pak rozšíření možností přístrojové diagnostiky chorobných stavů vlasové pokožky a vlasů. Organizace 3 denní akce Stan proti melanomu na dolním konci Václavského náměstí, zajištění vyšetření pacientů s lupénkou při příležitosti Světového dne psoriázy. Klinika rehabilitačního lékařství Umístění: pavilon O přednostka: Doc. MUDr. Dobroslava Jandová zástup. před.: prim. MUDr. Jarmila Kolářová CSc. vrchní sestra: Bc. Erika Skřivánková vedoucí fyzioterapeutka: Mgr. Alena Nováčková Počet zaměstnanců: lékaři 12, všeobecné sestry 12, ostatní 63. Pracoviště: Ambulance lékařské, ambulance logopeda, fyzioterapeutické ambulance, lůžkové oddělní. Počet ošetřených pacientů: 4 575, počet hospitalizovaných pacientů: 419. Novinky: V roce 2009 byl pořízen přístroj Space curl, pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str. 1. 2. Charakteristika organizace str. 2. 3. Zpráva o činnosti organizace str. 4. 4. Personální údaje str.

Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str. 1. 2. Charakteristika organizace str. 2. 3. Zpráva o činnosti organizace str. 4. 4. Personální údaje str. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str. 1 2. Charakteristika organizace str. 2 3. Zpráva o činnosti organizace str. 4 4. Personální údaje str. 11 5. Ekonomické údaje str. 13 6. Záměry

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva 2002

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva 2002 1910 Původní plán stavby městské nemocnice 1923 Hlavní vjezd do areálu nemocnice Hlavní vjezd do areálu nemocnice dnes 2002 Významní sponzoři a dárci Finanční dary Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 (údaje za rok 2002 I. pololetí 2004) ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení zaměstnanci, obchodní partneři, přátelé, výroční zpráva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více