7. Za odstavec se vkládá nový odstavec , který zní: Pohledávky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky"

Transkript

1 Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a. s.: 1. V odstavci 3.1. se slovo akcií nahrazuje slovem podílů. 2. Odstavce a se nahrazují novými odstavci až , které zní: Přímé podíly v akciových společnostech, jejichž akcie nejsou obchodovány na regulovaných trzích, vč. nabytí podílu založením takové společnosti Přímé podíly ve společnostech s ručením omezeným, vč. nabytí podílu založením takové společnosti Dluhopisy Akcie společností, jejichž akcie jsou obchodovány na regulovaných trzích Pohledávky, které budou zpravidla souviset s předmětem podnikání Fondu, tj. pohledávky za společnostmi, ve kterých Fond bude nabývat podíly, a dále pohledávky z obchodního styku těchto společností. Fond může nabývat a postupovat pohledávky za úplatu za předpokladu, že budou pro Fond ekonomicky výhodné, tzn., že jejich dlouhodobá výnosnost bude přesahovat náklady na jejich pořízení. Pohledávky budou zásadně nabývány za cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to přiměřeně k riziku jejich vymožení. Pokud dlužníkem nebude osoba disponující alespoň hodnocením (ratingem) stupně Baa3 či jiného stupně obdobného významu uděleném jí ratingovou agenturou ve smyslu ustanovení 193 zák. č. 256/20004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, bude k pořízení pohledávky do majetku Fondu vyžadováno předchozí ocenění pohledávky a cena nabytí této pohledávky nesmí překročit cenu stanovenou tímto odborným oceněním.. 3. V odstavci v jeho prvním pododstavci se za odrážku: - výstavba podzemních objektů vkládají nové 3 odrážky, které zní: - výstavba nemovitých a movitých energetických zařízení - pozemky pro výstavbu - nákup a prodej zemědělské půdy, lesních ploch a rybníků a jejich obhospodařování. 4. V odstavci se za jeho druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní: Fond bude rovněž nakupovat pozemky s lesním porostem a pozemky tvořené zemědělskou půdou, pokud u těchto pozemků bude očekávat jejich další zhodnocení.. 5. V odstavci v jeho čtvrtém pododstavci se věta: Nemovitost v majetku Fondu je možno zatížit právem třetí osoby, resp. takto zatíženou nemovitost nabýt do majetku Fondu, jen s předchozím souhlasem depozitáře v souladu s odst. 8.2 a příslušnými ustanoveními depozitářské smlouvy. zrušuje. 6. V odstavci vjeho druhém pododstavci odrážce třetí se původní text nahrazuje textem v tomto znění: cenných papírů vydaných fondy peněžního trhu,. 7. Za odstavec se vkládá nový odstavec , který zní: Pohledávky

2 Celkový podíl pohledávek nabývaných do majetku Fondu dle odst bude vždy nižší než 45% z celkového majetku Fondu.. 8. Za odstavec 4.2. písm. a) se vkládají nové odstavce 4.2. písm. b) a 4.2. písm. c), které včetně nadpisu zní: b) riziko spojené s investicemi do pohledávek Specifická rizika spojená s investicemi do pohledávek jsou zejména nižší likvidita pohledávek ve srovnání s jinými investičními instrumenty. Některé pohledávky také není možno obchodovat a jejich inkaso může být realizováno pouze soudní cestou s nejistým výsledkem. Investice do pohledávek jsou založeny na odhadu průměrné výnosnosti nabývaných pohledávek vždy však posuzovaných v určitém časovém a hodnotovém intervalu. Výnosnost konkrétní pohledávky proto nelze individualizovat. Předpokladem průměrného výnosu je tak nejen vyšší individuální výnosnost určité pohledávky, nýbrž současně i v jiných případech výnosnost nižší. Pohledávky jsou zásadně nabývány za cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to přiměřeně k riziku jejich vymožení. Investice do pohledávek je tak nezbytné vnímat současně i z pohledu dalších zmíněných rizik, a to zejména rizika právních vad (o existenci pohledávky či jejího zajištění často probíhá spor) a rizika vypořádání (na dlužníka může být prohlášen úpadek). c) úvěrové riziko Aktiva Fondu mohou být pořizována s využitím půjček a úvěrů, které mohou celkem dosáhnout až desetinásobku vlastního kapitálu Fondu. To znamená, že Fond nese riziko spojené s povinností hradit úroky z úvěrů a půjček a jeho schopnost splácet tyto úroky bude ovlivňovat jeho výkonnost.. Dosavadní odstavce 4.2. písm. b) až l) se nově označují jako odstavce 4.2. písm. d) až n). 9. Za odstavec 4.2. písm. d) se vkládá nový odstavec 4.2. písm. e), který včetně nadpisu zní: e) kreditní riziko V souvislosti s možností nabývání pohledávek do majetku Fondu existuje riziko, že dlužníci, kteří by měli plnit své splatné závazky vůči Fondu, nedostojí svým povinnostem a tuto povinnost nesplní. Dosavadní odstavce 4.2. písm. e) až n) se nově označují jako odstavce 4.2. písm. f) až o). 10. Za odstavec 4.2. písm. o) se vkládá nový odstavec 4.2. písm. p), který včetně nadpisu zní: p) riziko vyplývající z omezené činnosti depozitáře Rozsah kontroly Fondu ze strany Depozitáře je smluvně omezen depozitářskou smlouvou. Kontrolou, zda výpočet aktuální hodnoty akcie Fondu, zda použití výnosu z majetku Fondu, zda pořizování a zcizování majetku Fondu a zda způsob oceňování majetku Fondu jsou v souladu se Zákonem a tímto Statutem, jakož i kontrolou, zda pokyny oprávněné osoby nejsou v rozporu se Zákonem nebo tímto Statutem, není

3 pověřen Depozitář. Tato kontrola a činnost je zajišťována přímo Investiční společností pomocí interních mechanizmů. V důsledku omezení kontrolní činnosti depozitáře v rozsahu vymezeném ustanovením odst Statutu existuje riziko spojené s absencí kontroly ze strany třetí osoby (tj. např. riziko selhání lidského faktoru) Odstavec 5.4. nově zní: 5.4. Poskytování a přijímání úvěrů a půjček Investiční společnost může pro Fond uzavírat smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky se splatností nejdéle čtyřicet osm (48) měsíců, a to do souhrnné výše desetinásobku (10) hodnoty vlastního kapitálu Fondu (bez ohledu na počet věřitelů). Odchylně od předchozí věty může Fond přijmout hypoteční úvěr pouze za účelem pořízení nemovitosti do majetku Fondu nebo udržení či zlepšení jejího stavu, je-li již v majetku Fondu. Hypoteční úvěry přijaté Fondem nebo nemovitostní společností, na které má Fond účast v rozsahu umožňující její ovládání, mohou být delší než 48 měsíců a nesmějí přesáhnout 90 % hodnoty za tento úvěr nabývané, resp. udržované nemovitosti. Fond může rovněž poskytovat úvěry nebo půjčky, a to až do souhrnné výše 50 % hodnoty majetku Fondu (bez ohledu na počet dlužníků). Pokud je úvěr nebo půjčka poskytována obchodním společnostem, jejichž obchodní podíly v rozsahu umožňujícím jejich ovládání jsou v majetku Fondu, nemusí Fond požadovat po této jím ovládané nemovitostní společnosti zajištění takového úvěru nebo půjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu ovládající a ovládané osoby umožňující Fondu výkon rozhodujícího vlivu na řízení dotčené nemovitostní společnosti a její kontrolu. Poskytování úvěrů nebo půjček jiným subjektům je možné pouze s plným zajištěním zaručujícím řádné splacení úvěru nebo půjčky a pouze se souhlasem všech podílníků Fondu. Fond je rovněž oprávněn poskytovat ručení, resp. jiné formy zajištění za úvěry či půjčky čerpané třetí osobou, a to za předpokladu že Fond má ve svém majetku podíl na takovéto třetí osobě v rozsahu umožňující její ovládání V odstavci 6.8. v pododstavci třetím se závorka (zvýšené o případnou přirážku) zrušuje. 13. V odstavci 6.8. vpododstavci třetím se před jeho poslední větu vkládají věty: V případě, že počet vydávaných podílových listů není celé číslo, bude počet vydávaných podílových listů zaokrouhlen směrem dolů. Vzniklý přebytek bude příjmem Investiční společnosti V odstavci 6.8. se jeho poslední pododstavec nahrazuje 2 novými pododstavci, které zní: Při vydávání podílových listů Fondu si může Investiční společnost účtovat za každý vydaný podílový list vstupní přirážku ve výši 0 % - 5 % zaktuální hodnoty podílového listu. O konkrétních podmínkách a výši přirážky rozhoduje představenstvo Investiční společnosti. Vstupní přirážka je příjmem Investiční společnosti. Podmínky a výše přirážky je na vyžádání k dispozici u Investiční společnosti.

4 Při případném zvýšení investice již stávajícího podílníka Fondu a s tím spojeném vydáním dalších podílových listů bude podílníkovi vydána nová hromadná listina nahrazující podílové listy ve výši investice dle vyhlášené aktuální hodnoty podílového listu Fondu Za odstavec 6.8. se vkládá nový odstavec 6.9., který včetně nadpisu zní: 6.9. Právo odmítnout žádost o vydání podílových listů Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Fondu je Investiční společnost oprávněna rozhodnout, které pokyny směřující k vydání podílových listů akceptuje a které pokyny neakceptuje. Důvodem odmítnutí může být např. nedostatek investičních příležitostí či přebytek likvidních prostředků Fondu.. Dosavadní odstavce 6.9. až se nově označují jako odstavce až Odstavec nově zní: Odkupování podílových listů Odkupování podílových listů probíhá na základě Žádosti o odkoupení podílových listů, kterou podílník předkládá Investiční společnosti. Investiční společnost je povinna odkoupit podílové listy Fondu od podílníků do 180 dnů ode dne obdržení žádosti o odkoupení podílových listů, přičemž k odkoupení podílových listů používá prostředky z majetku Fondu. Investiční společnost odkupuje podílový list za jeho aktuální hodnotu vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost o odkoupení podílových listů. Investiční společnost si při odkupu podílových listů Fondu neúčtuje žádnou srážku z aktuální hodnoty podílového listu ve smyslu 12 Zákona. Výplata peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkoupených podílových listů je provedena bezhotovostním převodem na účet klienta. Minimální hodnota jednotlivého odkupu podílových listů Fondu činí ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Hodnota podílových listů v držení jednoho podílníka Fondu nesmí odkupem podílových listů klesnout pod hranici minimální investice ve výši ,- Kč (jeden milion korun českých), pokud nedojde k odkupu všech podílových listů podílníka, s výjimkou případu, kdy se třetí subjekt stane podílníkem Fondu v důsledku přechodu vlastnického práva k podílovým listům Fondu. Pokud nedojde ke zpětnému odkupu všech podílových listů podílníka, budou při dodržení shora uvedených podmínek týkajících se hodnoty minimální investice zbývající podílové listy nahrazeny novou hromadnou listinou s uvedením aktuálního počtu takto nahrazených podílových listů podílníka. Původní hromadná listina bude Investiční společností protokolárně zničena Nadpis odstavce 7.3. nově zní: Ostatní výdaje hrazené z majetku Fondu, jež nejsou zahrnuty v úplatě Investiční společnosti. 18. V odstavci 7.3. se za písm. l) vkládají nová písm. m) a n), která zní: m) náklady na koupi a prodej nemovitostí a jiného majetku Fondu;

5 n) náklady na provoz nemovitostí příspěvky do fondu oprav a provozních fondů, pojištění nemovitostí, správa nemovitostí apod Za odstavec 7.3. se vkládá nový odst. 7.4., který včetně nadpisu zní: 7.4. Ukazatel celkové nákladovosti (TER) Ukazatel celkové nákladovosti Fondu (TER) za předchozí účetní období v procentním vyjádření se rovná poměru celkových provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu, přičemž celkovými provozními náklady se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu zisku a ztráty dle zvláštního právního předpisu, který upravuje informování o hospodářské situaci, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu. Ukazatel TER pro rok 2009 činí 1 %.. Dosavadní odstavec 7.4. se nově označuje jako odstavec V odstavci 7.5., se za tabulku první vkládá tabulka druhá, která včetně nadpisu zní: Odhad nákladů spojených s obhospodařováním nemovitostního majetku Fondu náklady % ročně % měsíčně náklady na správu, opravy, zhodnocování a administrativu spojenou se správou nemovitostí. max. 1,25 % max. 0,104 % 21. Článek 8. nově zní: 8. DEPOZITÁŘ 8.1. Osoba a sídlo COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserplatz 16, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v Obchodním rejstříku Obvodního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod číslem HR B 32000, jednající v České republice prostřednictvím své organizační složky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem v Praze 2, PSČ , Jugoslávská 1, IČ: , zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka Základní charakteristiky činnosti depozitáře Depozitář zejména: a) zajišťuje úschovu majetku Fondu, nebo pokud to povaha věci vylučuje, jeho jiné opatrování s tím, že tyto činnosti může provádět prostřednictvím jiné osoby; b) eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků Fondu; c) kontroluje, zda podílové listy Fondu jsou vydávány a odkupovány v souladu se Zákonem a Statutem; d) zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem Fondu v obvyklé lhůtě Vyloučení činností depozitáře Fond v depozitářské smlouvě sjednal vyloučení kontroly depozitáře ve smyslu 21 odst. 4 Zákona, depozitář tedy neprovádí následující činnosti: a) kontrolu, zda aktuální hodnota podílového listu Fondu je vypočítána v souladu se Zákonem a Statutem,

6 b) kontrolu pokynů oprávněné osoby, zda nejsou v rozporu se Zákonem nebo Statutem, c) kontrolu, zda výnos z majetku Fondu je používán v souladu se Zákonem a Statutem, d) kontrolu, zda majetek Fondu je pořizován a zcizován v souladu se Zákonem a Statutem, e) kontrolu způsobu oceňování majetku Fondu v souladu se Zákonem a Statutem. Kontrola vyloučených činností je zajištěna Investiční společností. Investiční společnost má vytvořené vnitřní nezávislé kontrolní mechanismy k řádnému zajištění shora vymezených kontrolních činností Součinnost Investiční společnosti Investiční společnost předloží depozitáři jednou ročně seznam nemovitostí v majetku Fondu, resp. v majetku nemovitostní společnosti v majetku Fondu, neobstará-li si tento přehled sám depozitář Odstavec 4. Zvláštní části nově zní: 4. VÝŠE MINIMÁLNÍ VSTUPNÍ INVESTICE JEDNOHO PODÍLNÍKA ,- Kč (jeden milion korun českých), další investice minimálně ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých); zpětný odkup minimálně ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) nominální hodnoty investice, přičemž celková hodnota investice ve Fondu nesmí poklesnout pod jeden milion její hodnoty, pokud nedojde k úplnému odkupu všech podílových listů podílníka Odstavec 5. Zvláštní části nově zní: 5. PODMÍNĚNÍ PŘEVODITELNOSTI Převoditelnost podílových listů je podmíněna v souladu s ustanovením 56 odst. 2 písm. b) Zákona souhlasem Investiční společnosti, který tato Investiční společnost udělí podílníkovi písemnou formou na základě jeho písemné žádosti. Investiční společnost vydá souhlas s převodem za situace, kdy nabyvatel podílového listu splňuje veškeré požadavky na osobu podílníka Fondu coby speciálního fondu kvalifikovaných investorů stanovených Statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem podílových listů mezi stávajícími podílníky je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly..

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Statut investičního fondu Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Statut investičního fondu Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 1 Obsah: 1 Definice...

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO fondu progresivních společností, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost,

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Statut ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.

Statut ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. Statut ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. Vymezení pojmů... 2 Část I. Údaje o fondu kolektivního investování... 5 Část II. Obhospodařovatel...

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní firma: KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více