Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes Žák: ČaPO: počítá do počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose - zapíše číslo větší než milion - posloupnost přirozených čísel - čtení a zápis přirozených čísel - zobrazení přirozených čísel na číselné ose - porovnání přirozených čísel Anglický jazyk Anglický jazyk ČaPO: porovná přirozená čísla do milionu a přes milion Komentář - velká čísla v reálném životě, např. počet obyvatel, vzdálenosti planet, hodnota v korunách - finanční gramotnost - žebříček hodnot 1

2 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Zápis čísla v desítkové soustavě ČaPO: zapíše a rozloží číslo v desítkové soustavě - zapíše číslo do milionu a přes milion v požadovaném tvaru v desítkové soustavě - rozloží číslo v desítkové soustavě Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2

3 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Zaokrouhlování a rozklad čísel ČaPO: zaokrouhlí čísla - zaokrouhlí čísla na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky - zaokrouhlování přirozených čísel - rozklad čísel v desítkové soustavě Komentář - odhad ČaPO: Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel ČaPO: sečte, odečte, vynásobí a vydělí zpaměti - sečte a odečte přirozená čísla zpaměti - zpaměti vyásobí a vydělí čísla do , vynásobí a vydělí přirozená čísla v jednoduchých případech 3

4 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel ČaPO: Písemné sčítání a odčítání ČaPO: písemně sečte a odečte - písemně sečte tři až čtyři přirozená čísla Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 4

5 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Pamětné násobení a dělení přirozených čísel ČaPO: pamětně vynásobí a vydělí - pamětně vynásobí a vydělí čísla do vynásobí a vydělí přirozená čísla v jednoduchých případech ČaPO: propojuje pamětné a písemné násobení a dělení 5

6 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Písemné násobení ČaPO: propojuje pamětné a písemné násobení a dělení ČaPO: písemně vynásobí - užívá písemných algoritmů násobení až čtyřciferným činitelem - písemné násobení až čtyřciferným činitelem Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura ČaPO: Písemné dělení ČaPO: propojuje pamětné a písemné násobení a dělení ČaPO: písemně vydělí jedno a dvojciferným dělitelem - písemné dělení 1-4 ciferným dělitelem v oboru mimo násobilku - dělení se zbytkem Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 6

7 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Písemné dělení ČaPO: Odhad a kontrola výsledku ČaPO: provede odhad a kontrolu - provede kontrolu výpočtů i na kalkulátoru - kontrola postupu a výpočtu - užití kalkulátoru Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Seberegulace a sebeorganizace Komentář - reálnost odhadu 7

8 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Řešení nerovnic a slovních úloh ČaPO: řeší jednoduché nerovnice ČaPO: řeší slovní úlohy - vyřeší jednoduché i složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými čísly - fáze řešení - zápis, grafické znázornění, stanovení řešení, odhad a kontrola výsledku, posouzení reálnosti, formulace odpovědi Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Komentář - praktické slovní úlohy 8

9 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Zlomek a desetinné číslo ČaPO: zapíše a přečte desetinné číslo řádu desetin a setin - zobrazí číslo na číselné ose - celek, část, zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára - sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem - desetinné číslo, desetinná čára, desetina, setina, zápis desetinného čísla Komentář - využívá zlomky a desetinná čísla v běžném životě 9

10 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Zaokrouhlování desetinných čísel ČaPO: zaokrouhlí desetinné číslo - zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na celky ČaPO: Písemné sčítání desetinných čísel ČaPO: sečte a odečte desetinné číslo - písemně sečte a odečte desetinné číslo řádu desetin a setin Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 10

11 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Písemné sčítání desetinných čísel ČaPO: Násobení a dělení desetinných čísel deseti ČaPO: používá desetinná čísla 11

12 ZV Základní vzdělávání ČaPO: Praktické užití desetinných čísel ČaPO: používá desetinná čísla - užití desetinných čísel v praktických situacích - slovní úlohy vedoucí k užití desetinných čísel v jednoduchých případech - zlomky se jmenovatelem 10,100, zápis desetinných čísel Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 12

13 ZV Základní vzdělávání ZVaPsD: Jednotky, převody jednotek ZVaPsD: převádí jednotky - převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu, času - převádí jednotky obsahu cm2, mm2, m2 G: převádí jednotky obsahu - převádí cm2, mm2, m2, ha - jednotky délky, hmotnosti, objemu a času a jejich převody - jednotky obsahu a jejich převody Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Anglický jazyk Vlastivěda Vlastivěda Anglický jazyk Komentář - měří okolní předměty, místnosti, vzdálenosti - váží běžné známé předměty, příp. suroviny, sám sebe apod. - měří čas (délku hodiny, hry při TV apod.) - odhaduje, porovnává 13

14 ZV Základní vzdělávání ZVaPsD: Tabulky, diagramy a grafy ZVaPsD: čte a sestavuje tabulky, grafy, diagramy - čte a sestavuje tabulky různých závislostí - dosazuje za proměnnou - zakresluje jednoduché grafy závislostí (průběh jízdy autem, změna teploty během dne a jiné) - čte a sestavuje sloupkové diagramy - orientuje se v jízdních řádech ZVaPsD: sestaví jednoduchý rozpočet rodiny ZVaPsD: sestaví tabulku splátek nákupu na splátky - tabulky, diagramy, čtení a sestavování tabulek - proměnná, grafy, zakreslování jednoduchých grafů v soustavě souřadnic - kruhový diagram Finanční gramotnost: finanční produkty, úspory, statistické údaje Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Informatika Vlastivěda Vlastivěda Informatika Komentář - zapisuje naměřené údaje do tabulky - sestaví jednoduchý graf - další typy diagramů 14

15 ZV Základní vzdělávání G: Vzájemná poloha přímek v rovině G: narýsuje rovnoběžku a kolmici daným bodem - rovnoběžky, různoběžky, kolmice Komentář - čistě a přesně rýsuje G: Rovinné útvary G: rýsuje rovinné obrazce - narýsuje pravoúhlý trojúhelník, obdélník, čtverec, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník - zkontroluje obdélník a čtverec - rýsování a konstrukce rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice) - obvod a obsah čtverce a obdélníku - složené obrazce ve čtvercové síti Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Pracovní činnosti Pracovní činnosti G: vypočítá obvod a obsah - vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce - odhadne obvod a obsah G: pomocí čtvercové sítě určí a porovná obsahy rovinných útvarů 15

16 ZV Základní vzdělávání G: Rovinné útvary G: Útvary v prostoru G: rozezná útvary v prostoru - rozezná jehlan, kouli, kužel, válec G: vypočítá povrch kvádru a krychle - vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav a stěn - řeší úlohy z praxe na výpočty obsahu obdélníku a čtverce, povrchu kvádru a krychle - krychle a kvádr, modelování krychle a kvádru, sestavení pláště pomocí sítě - povrch krychle a kvádru Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výtvarná výchova Pracovní činnosti Výtvarná výchova Pracovní činnosti Komentář - útvary běžného života 16

17 ZV Základní vzdělávání NAÚaP: Algebrogramy NAÚaP: ovládá některé řešitelské strategie, objevuje a využívá zákonitosti - magické čtverce, pyramidy, sudoku Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Komentář - hlavolamy a rébusy 17

18 ZV Základní vzdělávání NAÚaP: Praktické slovní úlohy, finanční gramotnost NAÚaP: řeší praktické slovní úlohy NAÚaP: porozumí pojmům z oblasti financí NAÚaP: rozpozná možná rizika v oblasti financí - praktické slovní úlohy, praktické ukázky, scénky, nakupování - hodnota peněz, půjčka, hypotéka, platební neschopnost, dluh, exekuce apod. - využití internetových stránek, týkajících se oblasti financí, např.: tml, html, apod. Kreativita Komunikace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občan, občanská společnost a stát 18

19 ZV Základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence k učení - rýsuje správně, přesně, čistě a úhledně - rozvíjí si jemnou motoriku - uvědomuje si smysl početních výkonů - prostřednictvím matematických úloh rozvíjí paměť, představivost a tvořivost - rozvíjí svou prostorovou představivost - utváří si představu o ploše obrazců - vyhledává, třídí a zapisuje různé číselné údaje - orientuje se na časové přímce - používá čísla v běžném životě - vytváří si komplexní pohled na matematické jevy - vytváří si prostorovou představivost - využívá geometrické znalosti o uspořádání útvarů v rovině i prostoru - vnímá souměrnost a souměrné předměty ve svém okolí - používá geometrické pomůcky - používá pravítko, trojúhelník, kružítko - odhaduje, měří a porovnává délky, velikosti a vzdálenosti - vytváří si náčrty, nákresy - hodnotí svoje výsledky učení - prosadí a obhájí svůj způsob řešení 19

20 ZV Základní vzdělávání Kompetence k řešení problémů - plánuje možná řešení běžného problému - přemýšlí o možnostech řešení běžných problémů, týkajících se školy, rodiny, okolí školy, místa bydliště apod. - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - řeší problémové úlohy z každodenního života - řeší úlohy, které zná z běžného života, netradiční úlohy v matematice - porovná možná řešení problému - řeší problémy každodenního života - používá myšlenkové operace - používá myšlenkové operace, porovnává, třídí, analyzuje, spojuje, zobecňuje získané informace a dovednosti - rozvíjí intelektové dovednosti a logicky myslí - společně se spolužáky kontroluje správnost řešení - využívá obecně matematické postupy k řešení problémových sitací - porovnává, zaokrouhluje, pracuje s desítkovou soustavou - slovní úlohy řeší různými způsoby - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry Kompetence komunikativní - vymýšlí slovní úlohy k probírané látce - zdokonaluje své matematické vyjadřování - rozumí různým způsobům prezentace slovních úloh - používá počítač, využívá počítačové programy a internet - porozumí jednoduchým tabulkám a grafům - čte číselné řady, tabulky, grafy, vzorce, jízdní řády - používá časové údaje - používá časové údaje v učení, v praktickém životě - čte s porozuměním zadání slovních úloh - porozumí údajům vyjádřeným tabulkou, grafem, diagramem - komunikuje při kooperativní práci - při kooperativní práci ve skupině komunikuje s ostatními žáky Kompetence sociální a personální - tvořivě kooperuje ve skupině - používá peníze, časové údaje, jízdní řád v praktickém životě 20

21 ZV Základní vzdělávání Kompetence pracovní - správně používá geometrické pomůcky - přijímá a odpovědně plní zadané úkoly - na základě návodu lepí, sestavuje, modeluje, montuje hračky a modely - řeší slovní úlohy zaměřené na hospodaření a ekonomiku - využívá matematické dovednosti při řešení reálných jevů z finanční oblasti Učební zdroje 21

22 ZV Základní vzdělávání 22

23

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Vzdělávací předmět: Matematika

Vzdělávací předmět: Matematika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací předmět: Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět od 1. do 9.ročníku. Na prvním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 5.2.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tato vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech, cílem je využití

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Časová dotace daného předmětu činí 5 hodin týdně na 1. stupni a 4. hodiny týdně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více