SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè. Vìtrníky - snad už naposledy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè. Vìtrníky - snad už naposledy"

Transkript

1 ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: , , e.mail: SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè Vìtrníky - snad už naposledy Slovo má starosta Pøed nìkolika dny se mìstem opìt pøehnala spousta zaruèených zpráv o zmìnách stanoviska mìsta k výstavbì vìtrných elektráren. Mnoho lidí se okamžitì cítilo podvedených, objevily se pochybnosti o kvalitì zastupitelstva mìsta, které mìní stanovisko k zásadním rozhodnutím, a pochopitelnì i informace o tom, kdo z nás kolik obdržel, kolik mìsto zaplatí na pokutách, pokud se stavba nerealizuje, a podobné nesmysly. Hned v úvodu proto jasnì øíkám, že ze strany mìsta k žádným zmìnám stanoviska nedošlo a stále platí usnesení zastupitelstva z ledna letošního roku, které s výstavbou vìtrníkù na území Šluknova nesouhlasí. A teï mi dovolte vysvìtlení, jak k poplachu asi došlo. Investoøi, které zastupuje spoleènost Windenergie - zùstaòme u tohoto nám známého názvu, i když v obchodním rejstøíku došlo k pro nás nepodstatným úpravám - se pochopitelnì snaží prostøedky vložené do pøípravy projek-

2 Šluknovské noviny - strana 2 Vìtrníky - snad už naposledy tu zužitkovat a stavbu realizovat. Z toho dùvodu sledují i nadále všechno dìní, které se kolem nìho odehrává, tentokrát už na úrovni kraje. A protože konèí jedna z dalších etap posuzování, napsali zastupitelstvu mìsta dopis, ze kterého teï èást ocituji (celý dopis je k dispozici u všech zastupitelù i u Obèanského sdružení Šluknovské Království, kam jsem kopie rozeslal):...dovoluji si požádat zastupitele mìsta Šluknov o kladný pøístup k této záležitosti a v pøípadì, že posudek EIA studie Vìtrného parku Šluknov bude kladný nebo bude mít splnitelné podmínky pro pokraèování v dalších projektových pracích, požádat zastupitele mìsta Šluknova o revokaci usnesení ze dne pod bodem 3.4. neschválit výstavbu vìtrných elektráren v katastru mìsta Šluknov... Dále prokurista firmy popisuje historii zámìru výstavby, zmiòuje se o vzniku obèanského sdružení a popisuje postup pøípravných projektových prací, ale to jsme už mnohokrát v novinách i na setkáních probírali. Protože je dopis adresován zastupitelstvu, udìlal jsem to, co mi zákon o obcích ukládá, a kopie dopisu jsem všem zastupitelùm rozeslal pro informaci, aby mìli možnost se s jeho znìním klidnì seznámit a zaujmout stanovisko, a poslal jsem ji i pøedsedovi Sdružení. Stejnì tak v souladu se zákonem o obcích se dopisem zabývala rada mìsta a jeho znìní vzala na vìdomí. A v tomto stádiu se dopis dostal mezi obèany. Nikdo, ani rada a už vùbec ne zastupitelstvo, však nepøijal žádné rozhodnutí v této vìci, nikdo nehovoøil o žádné zmìnì stanoviska a nikdo ze zastupitelù ani nežádal o svolání mimoøádného jednání nebo o zaøazení tohoto bodu na program pøíštího jednání zastupitelstva. Èili stanovisko mìsta se nezmìnilo a je stálé. Navíc kdo si citovaný dopis øádnì pøeèetl, tak si všiml, že v samotném jeho textu je uvedena podmínka -... v pøípadì, že posudek EIA studie... bude kladný... Závìry posudku, který na EIU vypracovává nezávislá auditorská firma v dobì, kdy èlánek píši, ještì není známý, a tak se vlastnì ani není èím zabývat. Celý poplach a podráždìní bylo tedy pøedèasné a myslím si, že všichni èlenové zastupitelstva celou problematiku podrobnì znají a svùj zodpovìdný názor si vytvoøí. Posudek, o kterém se zmiòujeme, není nové zpracování studie vlivu na životní prostøedí, ale posudek nezávislé organizace, který má stanovit, jak je EIA zpracovaná. Zda jsou v ní chyby nebo ne a zda ji lze pøijmout jako závazný podklad pro koneèné rozhodnutí o stavbì nebo ne. Podle všeobecných zásad, které platí, bude s posudkem seznámena veøejnost a to tak, že jeho plné znìní bude zveøejnìno na webových stránkách Ústeckého kraje, písemné zpracování bude k nahlédnutí na Krajském úøadì v Ústí nad Labem a jeden výtisk bude k nahlédnutí na Mìstském úøadì ve Šluknovì na odboru výstavby a ŽP. Sledujte, prosím, proto úøední desku mìsta, kde bude oznámení o pøedání posudku uvedeno! Ještì nìkolik slov o finanèní náhradì, kterou bychom mìli jako mìsto podle zpravodajcù spoleènosti zaplatit. Smlouva o spolupráci s investory je mezi lidmi opìt v nìkolika desítkách exempláøù, s mnoha obèany jsem ji na jejich požádání osobnì rozebíral, a tak se každý mùže pøesvìdèit, že mìstu žádné finanèní sankce nehrozí a že šlo opìt jen o zbyteèný a už trochu úèelový poplach. A úplnì na závìr mou osobní poznámku: Na jiném místì Šluknovských novin je uveøejnìn další dopis pana Ritschela. Omlouvám se všem, kromì autora, že na nìj nebudu nijak reagovat, protože by to byla škoda papíru a škoda Vašeho èasu. Snad to uznají i rozumní ètenáøi. Ing. Milan Koøínek Práce dìtí zdobí chodby radnice Chtìla bych podìkovat žákùm Základní školy J. Vohradského za jejich krásné výtvarné práce a také uèitelkám základní školy Mgr. Brožové a Mgr. Líbalové, které zajistily jejich tematické uspoøádání a instalaci na chodbách šluknovské radnice. Vìøím, že obrázky šluknovských dìtí tak tìší nejen pracovníky mìstského úøadu, ale také všechny jeho návštìvníky. Bc. Ivana Barcalová

3 Šluknovské noviny - strana 3 Èervenec ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje. Èervenec ve Šluknovì 1. července Nespokojení starostové napíší hejtmanovi Další schùzka osmnácti starostù Sdružení pro rozvoj Šluknovska se tentokrát sešla v Rumburku. Kromì bìžných organizaèních a informaèních bodù jednání se starostové zabývali výsledky jednání zastupitelstva Ústeckého kraje, které ve svých usneseních už nìkolikrát pøijalo rozhodnutí, která vùbec nerespektují požadavky a specifické podmínky tzv. okrajových oblastí Šluknovska a Vejprtska. Starostùm se nelíbí pøístup zastupitelstva k omezování vlakové i autobusové dopravy, k výši prostøedkù, které jsou pøidìlovány na údržbu silnic nebo pro financování lékaøské pohotovosti a dalších odvìtví. Nelíbí se jim zároveò stanovisko, které øíká, že pokud naše obce chtìjí alespoò zachovat stávající stav, musejí si pøiplatit z vlastních prostøedkù. Starostùm se ale nelíbí ani postoj našich zvolených zástupcù, kteøí pøi hlasování s takovými rozhodnutími souhlasí a svùj hlas k nim pøipojují. Starostové se dohodli napsat dopis hejtmanovi, ve kterém upozorní na pøehlížení potøeb obyvatel našeho výbìžku a zároveò pøipomenou našim zástupcùm v krajských orgánech, že by nemìli zapomínat, kteøí volièi jim umožnili vstoupit do vyšší politiky. Změna ve vedení Speciálních škol Na èervnovém zasedání rady Ústeckého kraje byly projednány a schváleny zmì- ny ve vedení nìkterých škol, zøizovaných krajem. Pro naše mìsto z usnesení vyplynulo, že s platností od 1. srpna 2005 je novou øeditelkou Speciálních škol v Tyršovì ulici jmenována Mgr. Monika Kadlecová z Rumburku. Ke jmenování blahopøejeme, pøejeme stále dobrý pracovní kolektiv a hodnì úspìchù v nároèné práci a zároveò dìkujeme dosavadní øeditelce paní Anièce Vránové za dlouholetou èinnost ve speciálním školství i ve funkci øeditelky naší školy. Pøestože odchází do zaslouženého dùchodu, nikdo si nemyslí, že s prací ve školství nadobro konèí, ale že své zkušenosti, síly i elán bude ještì dlouho pøedávat dìtem i svým pedagogickým kolegùm. 7. července Výběrové řízení na sedmimilionovou zakázku První ze tøí výbìrových øízení na investièní akce, které má mìsto pro letošní rok v plánu a v rozpoètu, probìhlo za pøedsednictví ing. Evy Tintìrové z pražského Centra pro regionální rozvoj, které je øízeno Ministerstvem pro místní rozvoj. Komisi dále tvoøili zástupci Euroregionu Nisa, projekèní kanceláøe a èlenové zastupitelstva mìsta. Komise musela být takto utvoøena, protože se rozhodovalo o použití financí, které Šluknov obdržel z programu PHARE Evropské unie. Øízení probíhalo dva dny a výsledkem bylo doporuèení pøidìlit zakázku v plánované hodnotì pøes sedm milionù korun jedné z pøihlášených stavebních spoleèností s tím, že vlastní stavba bude rozdìlena na dvì etapy. První, zahrnující úpravy prostranství pøed zámkem za Rosanou a umístìní autobusových stanoviš, která bude v hlavních rysech dokonèena ještì letos, a druhá, vybudování kanalizace a dalších inženýrských sítí, která bude realizována do 14 mìsícù od uzavøení dodavatelské smlouvy. Ta se mùže podle daných pravidel podepsat až po schválení výbìrového øízení ministerstvem, což právì probíhá. Do té doby se ale nesmí výsledek øízení zveøejnit, takže si ètenáøi musejí poèkat do pøíštího vydání našich novin. 8. července Královští mladí hasiči reprezentovali kraj V Plzni zaèalo dvoudenní republikové finále soutìže mladých hasièù Plamen, na kterém Ústecký kraj reprezentovali vítìzové okresního a krajského kola, mladí hasièi z Království. Bez ohledu na koneèný výsledek je jejich úèast snad nejvìtším úspìchem, kterého hasièi z našeho mìsta v historii dosáhli. Proto se cesta do Plznì stala záležitostí nejvyšší dùležitosti nejen pro dìti, ale i pro jejich vedoucí, jejich pøíznivce a fandy i pro vedení mìsta. Vlastní soutìž pak ukázala, že celorepubliková soutìž už není jen otázka výkonu, šikovnosti a umìní závodníkù, ale i otázka zákulisní politiky a prestiže velkých mìst. Takže to, že naši mladí hasièi skonèili na ètrnáctém mís-

4 Šluknovské noviny - strana 4 tì z patnácti zúèastnìných, vùbec nesnižuje jejich úspìch a naše uznání. Jenom si pøejeme, aby ty nepodstatné organizaèní záležitosti, se kterými se setkali, jim nevzaly chu do závodìní a aby v pøíštích letech byli stejnì úspìšní, jako letos. Ještì jednou blahopøejeme všem, kteøí se na úspìchu podíleli. 12. července Studie nové hasičské zbrojnice Zástupci projekèní spoleènosti AKS v Dìèínì na radnici pøedali studii nové hasièské zbrojnice, situované do prostoru bývalé kotelny pod provozovnou Pizzerie, která by mìla vytvoøit lepší podmínky pro práci profesionálních hasièù a vytvoøit nové potøebné prostory pro dobrovolné hasièe. Studie byla zadána pøedevším proto, aby se ve Šluknovì i nadále udržela profesionální hasièská jednotka a pøestalo se koneènì spekulovat o jejím zrušení nebo pøesunutí na jiné místo. Vzhledem k dosahu její pùsobnosti by pøesun do Rumburku nebo dokonce do Varnsdorfu znamenal mnohem delší dojezdové èasy a pro zdolání požárù nebo havárií zhoršení úèinnosti sboru. Studie byla vytvoøena na základì požadavkù našich hasièù a teï se její první návrh znovu konzultuje. Dojde v ní k nìkolika úpravám pøedevším z praktického a provozního hlediska a podle definitivní podoby bude zadán projekt. Z nìj vyjde zpracovaný rozpoèet a na jeho podkladì budeme žádat o dotace z programu INTERREG III, který je urèen pro spoleèné èesko - nìmecké záležitosti. Náš návrh je už dnes zahrnut mezi ty, které jsou podporovány Euroregionem Nisa a tak všichni vìøíme, že se náležitosti pøes zimu pøipraví tak, aby se už pøíští rok zaèalo se stavbou. 14. července Počet policistů se snižovat nebude Starostové všech obcí Sdružení pro rozvoj Šluknovska obdrželi jako reakci na svùj nesouhlas se snižováním poètu policistù ve mìstech sdìlení od øeditele krajské správy PÈR plk. JUDr. Jiøího Vorálka se zprávou, že Policie ÈR vytvoøila dostateènou finanèní rezervu na to, aby své poèetní stavy v roce 2005 a pravdìpodobnì i v roce 2006 nemusela redukovat a že obnovila nábor na obsazení plánovaných tabulkových míst. Pro okres Dìèín je to tøináct nových pøíslušníkù a znovu se ukazuje, jak stále sílí vliv Sdružení starostù na dìní v našem regionu, protože spoleèný dopis byl prvním vyjádøením protestu proti redukci policie ÈR, který následnì vzbudil podobné reakce i v dalších mìstech a okresech. 15. července Obyvatelé Království o plyn příliš nestojí Kotel ústøedního topení v mìstské ubytovnì v Království dosluhuje a zøejmì bude k použití už jen letošní zimu. Jeho stav je takový, že je nutná výmìna a proto vedení mìsta pøipravuje jeho náhradu. Pouhá výmìna za podobný by pøišla na víc než milion korun vèetnì potøebných stavebních úprav, a proto bylo rozhodnuto, pøevést vytápìní stále více využívané ubytovny na plyn. Vytápìní samotné ubytovny je z hlediska Severoèeské plynárenské spoleènosti výhodné, ale mìsto chce do plynofikace zapojit i okolní domy, aby byla investice ještì výhodnìjší a aby se zlepšily podmínky v této oblasti mìsta. Pøi pøedbìžném prùzkumu se však ukazuje, že mnoho zájemcù o plynofikaci této èásti Království není pøedevším z hlediska ceny plynu. Proto bude mìsto postupovat tak, že nechá zpracovat projekt na okruh od støediska dopravy p. Houdka, kde plynovod zatím konèí, pøes ubytovnu, kolem okálù k nové výstavbì a zpìt na hlavní silnici, ale realizace se rozdìlí na dvì etapy, pøièemž první zahrne jen ubytovnu a protìjší objekt. Definitivní rozhodnutí padne pochopitelnì po zpracování projektu a zajištìní potøebných financí. 16. července Rodeo na jedničku Pøíjemné poèasí a víc než tøi desítky koní a jezdcù pøitáhly ke Konírnì v Království na další roèník tradièního rodea nìkolik stovek návštìvníkù. Ti byli svìdky umìní jezdcù všech vìkových kategorií v mnoha disciplinách, které musí správný koòák bezpeènì ovládat. Mohli jsme obdivovat známé jezdce z Království, Rybnièné, Køe-

5 Šluknovské noviny - strana 5 èan a dalších ranèù v okolí, ale také hosty ze sousedního Saska, se kterými naše chovatele pojí už mnoho let dobré spolupráce. Rodea se zúèastnili i smluvní jezdci Ponnyexpresu. Výkony všech pak sledovali pøísní a spravedliví rozhodèí a jejich rozhodnutí urèovala vítìze jednotlivých disciplin. Nemùžeme pominout ukázku vozatajského výcviku dvou vraníkù Kladrubských koní z ranèe ve Starých Køeèanech, kteøí svým ladným pohybem i okamžitou reakcí na pohyb opratí svého koèího pøedvedli, jak krásným zvíøetem stále je kùò. Pøíjemné odpoledne, za které je tøeba podìkovat všem organizátorùm, bylo zakonèeno veèerní countryzábavou, která znamenala koneènou teèku za dobrou akcí. 18. července Ochránci zákonů mají v létě více práce Letní prázdninové mìsíce jsou pravidelnì obdobím, kdy prudce vzroste poèet konfliktù mezi lidmi, poèet pøestupkù, poèet oznámení mìstské policii i poèet stížností na pøípady, kdy policie nezasáhne okamžitì. Pøíèina vìtšinou spoèívá v tom, že je období prázdnin a dovolených, a mnohem víc dìtí i dospìlých si užívá volna. Protože mnohdy nemusí brzy ráno vstávat kvùli škole nebo pracovním povinnostem, prodlužují si zábavu do pozdních noèních hodin. Dìti si hrají prakticky celý den od rána do veèera venku a pøi svých hrách po nich nemùže nikdo vyžadovat ticho a klid. Když k tomu pøièteme zvýšený poèet aut a motorek, jejichž øidièi nedodržují základní dopravní pøedpisy, vzniká pochopitelnì nervozita a neklid a lidé mají pocit, že zásahy a èinnost policie ÈR i mìstské policie jsou nedostateèné. I tímto stavem se zabývala rada mìsta a konstatovala, že na základì svodek, které obì policie dennì zpracovávají, naopak vzrùstá poèet výjezdù a zásahù do všech èástí Šluknova, kde zasahují na základì oznámení obèanù. Pøedevším se jedná o rušení noèního klidu kvùli oslavám, Šluknov se koneènì doèkal úprav vzhledu železnièního nádraží. Lepší první dojem tak získají i všichni návštìvníci našeho mìsta, kteøí sem pøijíždìjí po železnici.

6 Šluknovské noviny - strana 6 množí se pøípady, kdy uklízejí opilce, kteøí si ustlali uprostøed komunikace, ve dne zasahují proti dìtem, které obvykle s vìdomím rodièù po mìstì žebrají, øeší se stále více krádeží a nièení majetku, pøepadení osob a mnoho dalších a dalších pøípadù. Drzost pachatelù je stále vìtší a jejich vìk se neustále snižuje, protože mnoho z nich si stále více uvìdomuje, že jsou zákonem nepostižitelní. Tento stav není ale jen ve Šluknovì, starostové okolních obcí se na mìsto stále obracejí s požadavky, aby naši mìstští strážníci zasahovali i na jejich území a pomohli øešit nepøíznivou situaci i u nich. To je však nereálné, protože poèet našich strážníkù nemùže pokrýt ani potøeby našeho mìsta. Stejnì tak zatím nereálné je zavedení kamerového systému, protože ten znamená nejen zajištìní státní dotace a vlastního podílu mìsta, ale pøedevším navýšení poètu pracovníkù mìstské policie o další dva lidi, potøebné k nepøetržité službì u monitorù. Vyplývá z toho fakt, že mìstská policie bude fungovat ve stejném rozsahu jako dosud, bude však tøeba vymezit okruh priorit, kterými se bude zabývat intenzivnìji. 21. července Opustil nás pracovitý člověk, funkcionář a sportovec Ve vìku nedožitých 74 let zemøel náhle bývalý dlouholetý pøedseda Mìstského národního výboru ve Šluknovì Jaroslav Novotný. Slávek - pod tímto jménem jsme ho znali spíše - pøišel do Šluknova za prací a za sportem. Hrál perfektnì fotbal i hokej a dlouhá léta patøil k oporám obou mužstev. V roce 1974 se stal tajemníkem MìNV a o dva roky pozdìji jeho pøedsedou a ve funkci pùsobil pøes tøináct let. Ve své dobì dokázal pro mìsto získat mnoho financí pro realizaci pøedevším investièních akcí a ve spolupráci s podniky ve mìstì pøispìl velkou mìrou ke stavbì sídlištì, tribuny stadionu a zdravotního støediska, stejnì jako k výstavbì nìkolika prodejen a mnoha dalších staveb. V devadesátých letech pak odešel do dùchodu, který si užíval v rodinném kruhu až do svého skonu. A jeho život a práci hodnotí kdokoli z jakéhokoli pohledu, nic to nezmìní na tom, že nás opustila jedna z významných osobností šluknovského politického a sportovního života. 26. července O statiku zámku se postará a. s. AZ Sanace Druhé výbìrové øízení, tentokrát na akci Zajištìní statiky šluknovského zámku, probìhlo podle jiných zadávacích pravidel, nemusí jej schvalovat ministerstvo ani kraj, a tak už dnes mùžeme zveøejnit jméno vítìze. Zakázka v hodnotì 2,6 milionu Kè byla pøidìlena a. s. AZ Sanace z Dìèína, jejíž nabídka byla ekonomicky nejvýhodnìjší. Zakázka znamená statické podchycení klenutých stropù v pøízemí a èásteènou výmìnu hurdiskového stropu v prvním poschodí tak, aby na nì mohly plynule navázat stavební úpravy prostorù v pøízemí, které se na jaøe mohou nabídnout zájemcùm k pronájmu a k provozování služeb pro naše obèany i pro návštìvníky z okolí. Zaèíná se tak realizovat další z bodù programového prohlášení zastupitelstva mìsta. 29. července Elvis stále žije! Byl viděn v Království Dva dny plné rock and rollu zažívali jeho fandové pøi festivalu v Království, na kterém vystoupilo víc než dvì desítky kapel a hudebních skupin z pìti zemí svìta vèetnì skupiny z Austrálie. Nezapomenutelný rytmus a všeobecnì známé melodie z doby, kdy svìtu vládl Elvis Presley, se vrátily na dva dny k našim posluchaèùm a pøipravily jim nezapomenutelné chvíle. Za svými skupinami pøijelo nìkolik stovek fanouškù, kteøí se utáboøili v malém stanovém mìsteèku blízko pódia a pøedvedli, že rock and roll je nejen hudba, ale i styl života. Dobové úèesy, kožené obleky mužù i nadýchané suknì dívek, spoleènì s obrovskými koráby silnic jakoby pùjèenými z éry Horeèky sobotní noci, navodily velice podmanivou atmosféru. Té ale nepøálo poèasí, když uprostøed prvního veèera pøineslo silnou vichøici, která rozmetala stany v hledišti i v malém táboøe a roznesla po okolí i èásti aparatury nìkterých vystupujících. Díky snaze organizátorù se ale bìhem druhého dopoledne podaøilo dát techniku do poøádku, a tak mohl festival zdárnì pokraèovat a skonèit. mik

7 Šluknovské noviny - strana 7 TJ Rumburk, oddíl cyklistiky, AUTHOR BIKE CENTRE a KOLA BRABEC poøádají v rámci akce PEKLO SEVERU srpna 2005 od 11 hodin 6. závod PAHORKÁÈ MTB maratón 69 km Šluknovskou pahorkatinou Místo: Areál Restaurace Dymník, Rumburk Prezentace: v kanceláøi závodu, restaurace Dymník od 9.00 do hodin Startovné: 300 Kè (pøi platbì pøedem) 350 Kè v den startu Poprvé se letos mohou Pahorkáèe zúèastnit i dìti, pro které jsou pøipraveny malé okruhy na Dymníku. Trasa závodu v okolí Šluknova povede pøes Království, Pytlák (Jitrovník), ukov, Královku ( hod.) na Nové Hrabìcí a pøes Špièák na Lipovou, Taneènici, Hrazený ( hod.), Vlèí Horu zpìt na Dymník. Povinná výmìna øidièských prùkazù byla prodloužena Zákon è. 229/2005 Sb., který novelizuje zákon o silnièní dopravì a zákon o provozu na pozemních komunikacích a který nabyl úèinnosti dnem 1. èervence 2005, mimo jiné prodloužil i lhùty pro povinné výmìny øidièských prùkazù. Řidičské průkazy vydané: od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit do od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit do od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit do Z uvedeného vyplývá, že od je možné pøistoupit i k výmìnám øidièských prùkazù, vydávaných od roku 2001 do konce dubna (bar) Na výlety autobusem Obecnì prospìšná spoleènost Èeské Švýcarsko a AU- TOTRANS zavádìjí o sobotách a nedìlích v mìsíci srpnu 2005 zkušební dopravu pro turisty mikrobusem ord Transit 2,5 D z Krásné Lípy smìr: ZAHRADY, VLÈÍ HORA, BRTNÍKY, KOPEC. Linka umožòuje v návaznosti na turistický autobus Varnsdorf - Krásná Lípa - Kyjov - Jetøichovice kombinace kratších výletù i vìtších túr v oblasti Kyjovského údolí, napø. s využitím pøechodu v Zadní Doubici do Saského Švýcarska (Horní splav/obere Schleuse s plavbou na pramicích). Osmimístný modrý mikrobus zastavuje v zastávkách pravidelných autobusových linek. Jízdné je 20 Kè, dìti do 10 let 10 Kè pokud nárokují vlastní sedadlo. Spoje jsou v provozu 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27. a 28. srpna.. Ranní spoj: Kyjov, hostinec 8.20, Krásná Lípa, nám. 8.30, Zahrady, Vlèí Hora, Brtníky, Kopec, restaurace 8.50, Brtníky, Vlèí Hora, Zahrady, Kyjov pøíj Odpolední spoj: Kyjov, hostinec 16.05, Zahrady, Vlèí Hora, Brtníky, Kopec, restaurace 16.25, Brtníky, Vlèí Hora, Zahrady, Krásná Lípa 16.50, Kyjov pøíj NECHTE AUTO DOMA! BLIŽŠÍ IN ORMACE v Informaèním støedisku Národního parku Èeské Švýcarsko v Krásné Lípì na námìstí - telefon , dennì do konce øíjna a hodin.

8 Šluknovské noviny - strana 8 Svoz tøídìného odpadu Dne 22. srpna 2005 se uskuteèní svoz tøídìného odpadu, PET lahví ve žlutých pytlích a nápojových kartonù v oranžových pytlích. Pytle s vytøídìným odpadem pøipravte na obvyklou trasu den pøedem, tj. v nedìli Upozoròujeme na to, že žluté a oranžové pytle s jiným odpadem nebudou sváženy. Pytle na tøídìný odpad obdržíte na MìÚ ve Šluknovì, odbor výstavby a životního prostøedí. Odbor výstavby a ŽP Více kontejnerù na tøídìný odpad Ve Šluknovì v brzké dobì dojde k navýšení stanoviš na kontejnery s vytøídìným odpadem ze stávajících 6 na 16. Sníží se tak donášková vzdálenost a zkvalitní se služba poskytovaná obèanùm. Na každém stanovišti se objeví 3 nové kontejnery na papír, který bude možné roztøídit na karton, novinový papír a ostatní papír. Svoz papíru a poskytování kontejnerù bude na základì smlouvy bezplatnì zajiš ováno nìmeckou firmou Cleanaway TM. Nová stanovištì: Císaøský u obchodu H+H (u Holakovských); u høbitova - vrchní èást, sídlištì - parkovištì nad samoobsluhou Standokan a u mateøské školy, market EDE- KA, autobusová zastávka na Rumburské, u bytových domù SBDO Prùkopník na spojovací komunikaci mezi ulicemi Rumburskou a T.G.Masaryka, Království - ubytovna, Rožany u autobusové zastávky, u DPS, u tiskárny A. Gall (pouze papír). Stávající stanovištì, která budou doplnìna o 3 nové kontejnery na papír: 2x sídlištì, smìr Císaøský - u kašny, Království - u kostela. V nìkterém pøíštím èísle ŠN upøesníme termíny svozù. Žádáme obèany, kteøí v blízkosti rozmístìných kontejnerù parkují, aby umožnili volný pøístup k nim a v dny svozu nebránili manipulaci s kontejnery. Dìkujeme. Odbor výstavby a ŽP, MÚ Šluknov Svozový den Dne 20. srpna 2005 budou ve Šluknovì opìt pøistaveny velkokapacitní kontejnery, do kterých bude možné odložit objemný odpad ( starý nábytek, koberce apod.). Mezi objemný odpad nepatøí lednièky, odpad smíšený a nebezpeèný. Kontejnery budou umístìny v tìchto lokalitách a èasových termínech: 1. Císaøský - za konzumem H+H - 7,30-8,30 hod., 2. pod nám. Míru - ul. Nerudova - 9,00-10,00 hod., 3. Sídlištì - nad autoopravnou - 10,30-12,00 hod., 4. Království - horní èást - u hasièárny - 13,00-14,00 hod., 5. Království - dolní èást - internát - 14,15-15, 15 hod., 6. Nové Hrabìcí - smìr myslivecká chata 15,45-17,00 hod., 7. Rožany - náves - 17,30-18,00 hod. Na uvedená stanovištì lze objemný odpad odložit s pøedstihem. Ne však po uvedeném termínu. Ostatní odpad lze v prùbìhu pracovní- ho týdne (od 7,00 do 14,00 hod.) a bìhem sobotního dopoledne (od 8,00 do 11,00 hod.) odložit do sbìrného dvora v areálu Technických služeb Šluknov. Vyzýváme obèany, aby na uvedená stanovištì odkládali pouze objemný odpad nikoli smíšený nebo nebezpeèný. Odbor výstavby a ŽP MÚ Šluknov Školní výlet NATURA Rumburk - projektové vyuèování Ve dnech 15. až jsme se zúèastnili projektového vyuèování ve støedisku NATURA Rumburk se zamìøením na ekologii a les. Po celou dobu pobytu se o nás starali zkušení lektoøi a jejich pøednášky byly moc zajímavé a pouèné. Vidìli jsme kozy, ovce, velké stádo jelenù a daòkù i lamy. Jezdili jsme na koních. Mìli jsme celodenní výlet do Èeskosaského Švýcarska se zajímavou pøednáškou. Po celém areálu je plno høiš, tak jsme hráli spousty her. Veèer jsme si udìlali táborák a opékali buøty. Kuchaøi nám vaøili moc dobrá jídla a mohli jsme sníst, kolik jsme chtìli. Škoda, že výlet nebyl na celý týden. Ty tøi dny tak rychle utekly! Ale bylo to moc pìkné a pouèné. Celý areál je senzaèní. Protože jsme byli moc a moc spokojeni, tak už nám v hlavì blesklo - copak asi pøíští rok...? uèitelky ZŠ Syrochmanová 5.A, Kuèerová 5.B a Køepelková 5.C

9 Šluknovské noviny - strana 9 Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám - Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám Hudební festival opìt ve Šluknovì Uplynul rok a opìt jsme mìli možnost být svìdky pozoruhodné akce v rámci Mezinárodního hudebního festivalu nejsevernìjších Èech. Mìli jsme možnost, kterou jsme nevyužili. Klavírní recitál èeského klavíristy Romana rièe byl ukázkou peèlivì vybraného repertoáru a vynikajícího výkonu pana rièe. Klidnì mohl soutìžit s loòským hostem panem Pierrem Jasminem. K tomu pøidejme i výborný hudební nástroj, tedy klavír, který je jako ojedinìlý ve Šluknovském výbìžku k dispozici a výsledkem je naprostá spokojenost. Je opravdu škoda, že milovníci a pøátelé hudby trošku zaspali. Pøesto je tøeba podìkovat všem, kteøí se na této mimoøádné akci podíleli, za krásný zážitek. Jiøí Kulštejn Z Království na mistrovství republiky Ve dnech 7. až 9. èervence se zúèastnili mladí hasièi z Království mistrovství republiky ve høe Plamen a CTI pro rok 2004/2005, které se konalo v Plzni. Svým vítìzstvím v krajském kole a postupem na toto mistrovství jsme byli v prvních chvílích velice pøekvapeni a ani jsme netušili, co nás všechno teprve èeká. Snažili jsme se na tuto soutìž dostateènì pøipravit, a proto jsme se pravidelnì scházeli a trénovali dle našich podmínek. Protože jsme dle propozic soutìže vìdìli, že všechno probìhne na atletické dráze s tartanovým povrchem. Už v tomto byl problém, protože v našem okolí žádný takový stadion není, a tak i nácvik na tento povrch a také na ovál jsme nemìli možnost vyzkoušet. Ale i pøesto jsme se snažili dostateènì pøipravit. Dále jsme museli zabezpeèit materiální a osobní výstroj každého soutìžícího, což stálo dost penìz, které jsme museli sehnat. Naše úèast v Plzni byla podpoøena našimi kamarády - fanoušky, a to ze sborù ze Šluknova, Velkého Šenova a z Království, kteøí nám vytvoøili vynikající atmosféru. Za to jim touto cestou moc dìkujeme. Celkovì byla soutìž dost nároèná, jak na psychiku, tak i na èasový rozvrh a neustálé pøejezdy na stadion. Trochu nás provázela i smùla, protože jedna z dívek si pøi tréninku podvrtla kotník, a tak jsme mìli z její indispozice strach. Ale všechno zvládla dobøe a pod dohledem lékaøky vždy všechno odbìhla.protože se jednalo o první takovou soutìž, kam jsme se probojovali, tak i ten celkový výsledek, kterého jsme dosáhli, nás moc neuspokojil. Z 15 soutìžících družstev z celé republiky jsme skonèili na 14. místì. Byly tam znát zkušenosti nìkterých kolektivù, které tam nebyly poprvé - vždy devìt z nich bylo stejných jako vloni. Pro nás vedoucí a i naše dìti to byla veliká zkouška a poznatky a zkušenosti, které jsme tam pochytili, chceme pøenést do všech kolektivù mladých hasièù našeho okresu na nejbližším školení, aby, až se to pøíštì povede jinému kolektivu, byl již obeznámen s tím, co ho tam èeká a nebyl pøekvapen. Na závìr chceme podìkovat všem, kteøí nám vyšli vstøíc a svou finanèní podporou nebo obèerstvením nám byli nápomocni pøi úèasti na této soutìži. Jedná se o mìsto Šluknov v èele s panem ing. Milanem Koøínkem, fa IZO- POL Dolní Poustevna - p. Dvoøák, PLASTON Šluknov, TAXI - Jaroslav Špáta, EKOSERVIS Varnsdorf, Potraviny D+S Šluknov a Velkosklad nápojù - Pavla Venturová. Milan Bouzek a Bohumil Kuèera, vedoucí kolektivu ml. hasièù Království Vlastní vinou zchudlé mìsto Byla doba, kdy Šluknov mìl šanci být prosperujícím mìstem. Skládka komunálního odpadu a dva lomy mohly zajistit mìstské pokladnì slušné pøíjmy. Bohužel díky minulým vedením mìsta byly tyto šance promarnìny a nyní má mìsto místo zisku stále více problémù. Za 1,5 miliónu prodalo mìsto restauraci se sálem v Království. Do pokladny nepøibyla ani koruna a nyní mìsto neví, co s ruinou poèít. Smlouvy pro využívání závodištì Støíbrná louka se uza-

10 Šluknovské noviny - strana 10 Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám - Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám víraly tak nevýhodnì, že dnes nejsou peníze na úpravu zdevastované lokality. Situace samozøejmì využívají motorkáøi a terén dále nièí. Za symbolickou cenu se prodala sokolovna a jaký je její nynìjší stav? Nechala se zhotovit rozmìrovì špatná okna k zámku za Kè. Samozøejmì se vìc zahrála doztracena, odpovìdnost nesmí nikdo nést. Když chtìli rybník v Rožanech u hranice koupit místní rybáøi, byli ze hry vyøazeni. Zøejmì nemìli na úplatek. Jeho dnešní stav mohou nejlépe posoudit návštìvníci z Nìmecka. Postavila se drahá tržnice a trhovcùm pak bylo povolováno prodávat mimo ni. Už za starostování pana Koøínka byly kvùli hraniènímu pøechodu pro auta zdevastovány Rožany. Nutno ale uznat, že díky tomu se Šluknov zmohl na novou skládku v areálu bývalého Bytexu 8 A. Pokud by si nìkdo z místních udìlal na svém pozemku bez povolení skládku, zcela jistì by mu to klidnì neprošlo. Pøed asfaltováním místních komunikací nebyla opravena kanalizaèní sí, poškozená pøi ukládání telefonních kabelù. Asfalt byl místy ukonèen i více než 1 metr od kraje silnice. Byly proplaceny úpravy okrajù ulic po asfaltování, aèkoli práce nebyla vykonána. U benzinové pumpy pøi odboèce z Rožan do Královky byl z penìz na opravu místních komunikací financován tøetí pøíjezdový pruh, který vinou MìÚ nebyl souèástí projektu. Pøi dláždìní chodníkù v loòském roce nebyly opraveny svody z okapù do kanalizace a voda teèe po chodníku. V zimì se zde vytváøí náledí. Nejhorší však byl prodej skládky komunálního odpadu v Rožanech. To bylo slibù, co všechno se pro obyvatele Rožan udìlá! Smlouvu však MìÚ vypracoval tak šikovnì, aby sliby nemusely být splnìny. V roce 1995 bylo na skládku navezeno nìkolik vagonù jedovatého odpadu z Moravy. Opìt se vìc zahrála doztracena. Ovšem pro nìkoho to musel být velmi lukrativní obchod. Prodejem skládky mìsto pøišlo o desítky milionù. Pøitom nikdo neví, jaké výdaje èekají mìsto v budoucnu. Skládka totiž nìjakým zázrakem z Rožan po jejím uzavøení nezmizí, zato majitel urèitì. Další pohroma pøišla na mìsto letos. Pøi slavné akci Kabelová televize ve Šluknovì se mìsto zaruèilo firmì za úvìr 5 milionù korun. Nikoho pak nezajímalo, zda firma úvìr splácí èi ne, aby se záležitost dala vèas øešit. Nyní musí mìsto bance zaplatit 12 milionù. Pan starosta ovšem tvrdí, že situaci zavinila mìstu firma. Kvùli takovéto almužnì si pøece nebude dìlat zlou krev, osobní prospìch z toho nemùže mít a jeho peníze to nejsou. To takové vìtrné elektrárny jsou jiné kafe. Pan Koøínek sjednal s firmou Windenergie pro mìsto naprosto nevýhodnou smlouvu za zády zastupitelstva i obèanù. Radu mìsta má pod palcem a vìtšina zastupitelù mu šla vždy na ruku, mohl tedy firmu ubezpeèit, že vše probìhne hladce. Poté firma investovala do projektu pøi vidinì ohromných ziskù. Když se vìc dostala na veøejnost, zvedl se odpor obèanù Království, kteøí si uvìdomili, jaké dopady by elektrárny pro nì mìly. Pøesto starosta bezohlednì nadále stavbu elektráren prosazoval. Zøejmì mu již nic jiného nezbývalo, firma jej jistì patøiènì zainteresovala na hájení jejích zájmù. Pøíznaèné pak bylo, že pøi veøejném zasedání, na kterém mìlo být o projektu hlasováno, byl vchod radnice uzamèen. Na požádání nás dovnitø pustil službukonající mìstský strážník. Ani po zamítnutí stavby vìtrných elektáren mìstským zastupitelstvem se pan Koøínek nevzdal. Pøípravné práce na projektu nebyly zastaveny (ukonèeny) a pan starosta pøi každé pøíležitosti téma pøedhazoval. Nyní rozeslal jednotlivým zastupitelùm kopii dopisu od prokuristy firmy Windenergie Rudolfa Kreisingera, na jehož znìní se pravdìpodobnì též podílel. Text dopisu tomu odpovídá. Mùžeme proto od pana starosty Koøínka èekat v nejbližší dobì pokus obejít odpor obèanù Království i nìkterých zastupitelù a prosadit výstavbu zmínìných elektráren. irma by jistì jeho loajalitu nenechala bez povšimnutí. unkce starosty jej pøece živí a v Království ani v Rožanech nebydlí. A starostou také vìènì nebude, tak proè pøíležitosti nevyužít ve svùj prospìch. Gerd Ritschel, Království

11 Šluknovské noviny - strana 11 Bydlet ve svém... V minulém èísle ŠN jsme Vás informovali o schùzce nájemníkù bytù na sídlišti se zástupcem nového majitele bytù, firmy Šluknov Appartements s. r. o. v kinì Dukla. Slíbili jsme, že se v tomto èísle vrátíme k tématu a otiskneme dopis, ve kterém firma nabízí nájemníkùm možnost vyjednat hypoteèní úvìr na odkoupení bytu a uvádí podmínky splácení. Dopis otiskujeme v plném znìní: Vážení nájmeníci, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou prodeje bytù, ve kterých nyní bydlíte s tím, že investice, kterou nyní uèiníte, se bìhem deseti let minimálnì zdvojnásobí. Na druhé stranì pøinese Vám urèitou míru jistoty a žádné vìtší finanèní nároky nad rámec bìžného nájemného. inancování hypoteèních úvìrù jsme projednali s Èeskou spoøitelnou, která je schopna poskytnout financování prakticky pro celý nákup bytu. Pøi kalkulacích je nutno poèítat nejenom s plánovaným nárùstem nájmu, ale s faktickým rùstem tržní hodnoty bytu. Samozøejmì je nutno také øíci, že v souèasné dobì pro tento rok nabízíme ceny za m 2, které budou v pøíštím roce o 8 % vyšší, což je pøedpokládaná míra zvýšení nájmù a na druhé stranì podstatným faktorem je, kolik procent nájemníkù v jednotlivém vchodì koupí byt. V souèasné dobì nabízíme pro koupi prvních padesáti bytù cenu za m 2 ve výši Kè.V pøípadì, že v jednotlivém vchodu nakoupí byty více než 90 procent nájemníkù, bude cena èinit Kè/m 2. Pøipravili jsme pro Vás pøibližné tabulky, které vyjadøují úhradu nájemného pøi neregulovaném nájmu a cenu bytu ve vazbì na jeho poøízení z hypotéky. Cena bytu: Kè, Kè, Kè, Kè. a) byt nájem nyní mìsíènì 700 Kè, za 10 let pøi zvýšení 8% v následujících pìti letech = Kè, za 15 let Kè. Hypoteèní pùjèka na 10 let - mìsíèní splátka 885 Kè, za 10 let zaplaceno Kè. Hypoteèní pùjèka na 15 let - mìsíèní splátka 646 Kè, za 15 let zaplaceno 116 tisíc 367,70 Kè. b) byt nájem nyní mìsíènì Kè, za 10 let pøi zvýšení 8 % v následujících pìti letech = Kè, za 15 let Kè. Hypoteèní pùjèka na 10 let - mìsíèní splátka Kè, za 10 let zaplaceno 184 tisíc136,50 Kè. Hypoteèní pùjèka na 15 let - mìsíèní splátka Kè, ta 10 let zaplaceno 201 tisíc 792,8 Kè. c) byt nájem nyní mìsíènì Kè, za 10 let pøi zvýšení 8% v následujících pìti letech = Kè, za 15 let Kè. Hypoteèní pùjèka na 10 let - mìsíèní splátka Kè, za 10 let zaplaceno Kè. Hypoteèní pùjèka na 15 let - mìsíèní splátka 1.898,63 Kè, za 10 let zaplaceno ,60 Kè. d) byt nájem nyní mìsíènì Kè, za 10 let pøi zvýšení 8% v následujících pìti letech = Kè, za 15 let Kè. Hypoteèní pùjèka na 10 let - mìsíèní splátka 3.037,35 Kè, za 10 let zaplaceno ,50 Kè. Hypoteèní pùjèka na 15 let - mìsíèní splátka Kè, za 10 let zaplaceno ,50 Kè. UPOZORNĚNÍ ÚŘADU PRÁCE V DĚČÍNĚ NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN Od 1. èervence 2005 dochází na všech útvarech (vè. pracoviš státní sociální podpory) Úøadu práce v Dìèínì ke zmìnì úøedních hodin: pondìlí: hodin úterý: hodin støeda: hodin ètvrtek: hodin pátek: hodin (pouze pro evidenci nových uchazeèù o zamìstnání a pøíjem žádostí o dávky státní sociální podpory). J. Nykodým, vedoucí poboèky ÚP v Rumburku

12 Šluknovské noviny - strana 12 Spoleèenská kronika Přivítali jsme nové občánky : Aleše Bortníka Nellu Eichlerovou Ricka Chajdura Barboru Jelínkovou Manželství uzavřeli: ilip Mazur a Šárka Zelinková Martin Hlavsa a Jitka Bendová Jaromír Krátký a Vìra Matìjková Josef Zajac a Božena Lišková Zbynìk Dušík a Martina Benešová Ladislav Venclák a Jitka Kratochvílová Rozloučili jsme se s : paní Marií Juršovou paní Helenou Mikovou paní Annou Babáèkovou panem Jiøím Matoušem paní Annou Bejšovcovou paní Albínou Kokolusovou panem Jaroslavem Novotným Blahopøejeme obèanùm, kteøí se v èervenci letošního roku dožili životních jubileí: 60 let pp. PhDr. Millan Janoušek, Marie Králová, Ivan Štrobl 65 let p. Zdenka Hamalová 70 let pp. Ludmila Machová, Vìra lašková, Božena Kubíková, Ingeborg Neckáøová 75 let pp. Jan Nìmec, Krista Gampeová 80 let pp. Ján Šoltys, Božena Jakešová, Otakar Chromý 81 let pp. Anna Holická, Dorota Menèíková, Rudolf Kukla, Josef Stejskal, Jindøich Bejšovec, Zdenìk Svatý 82 let pp. Rùžena Slavíková, Marie Karlová 83 let pp. Josef Adamec, Josef Strnad, Marie Bienertová, Anna Trnková, Marie Hergesellová 84 let pp. Miluše Medunová, Vìra Holmanová, Kristina Röslerová, Milada Krejèová 93 let p. Emma Hastrdlová 94 let p. Ilona Koniakowská 95 let p. Marie Chomiaková Všem oslavencùm pøejeme hodnì štìstí, spokojenosti a pevného zdraví. Vzpomínka Dne 19. srpna tomu bude rok, co nás navždy opustila po tìžkém boji se zákeønou nemocí naše milovaná manželka, maminka a snacha paní DAGMAR HORÁKOVÁ. Odešla v nedožitých 51 letech. Všichni, kteøí ji znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi. S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Petr, syn Pavel, dcera Petra s manželem a rodina Lankašova. Letnice Vlèí Hora 2005 Vážení pøátelé dobré muziky, o.s.vlèí Hora pro vás poøádá ve dnech již druhý roèník hudebního festivalu spojeného se soutìžním a zábavním odpolednem pro dìti, na kterém èekají sladké odmìny a velký táborák. Souèástí hudební pøehlídky je bohatý doprovodný program. Sobotní perlièkou bude vystoupení herce a zpìváka Jiøího Schmitzera, který k nám doslova spadne z nebe. Na rozdíl od loòského roku se Vám letos pøedstaví mnohem více úèinkujících.v pátek si na své pøijdou pøíznivci oldies, které urèitì nenechá chladnými vystoupení takových hvìzd minulého století jako jsou skupiny Turbo,Tublatanka, Motorband apod. doplnìné o místní legendu Množiny (dnes Mandava). Neménì zajímavé bude jistì vystoupení populárního Vildy Èoka s jeho skupinou. Sobotní program zaèíná již v devìt hodin ráno. Bìhem celého dne se Vám pøedstaví velké množství skupin z celé republiky. Vrcholem sobotního veèera bude vystoupení skupin Visací zámek, Garage a Abraxas. Oba dny budou zakonèeny nejvìtším ohòostrojem na zemìkouli. Bìhem celé akce bude dostatek jídla a pití. Tìšíme se na vás a vìøíme, že se celá akce vydaøí a až budete odcházet, budete se již tìšit na další roèník. ZAÈÍNÁME V PÁTEK V HOD. DÌTSKÝ DEN V SOBOTU OD HOD.

13 Šluknovské noviny - strana 13 Rumburkfest 2005 hudební akce na koupališti v Rumburku od hodin. Vystoupí kapely: Wohnout, Vypsaná fixa, Znouzecnost, ast food, Narvan, Medvìd 009, Votchi, Mewa, Sound wave Výtìžek ze vstupného bude vìnován nadaci NAROVINU (adopce afrických dìtí na dálku) Vstupné 180 Kè V areálu je kemp, music bar, koupalištì a sportovní atrakce Upozornìní pro návštìvníky Mìstské informaèní centrum, Lužické námìstí 104, Rumburk 1, má nové telefonní èíslo: Pro informaci uvádíme i jeho otevírací dobu: Pondìlí 9.00 hod hod Úterý 9.00 hod hod Støeda 9.00 hod hod Ètvrtek 9.00 hod hod Pátek 9.00 hod hod Sobota 8.00 hod hod Nedìle 8.00 hod hod Prázdniny s Klokanem Teen Challenge - Dìtské centrum Klokan suterén budovy Mìstské knihovny, tel. è srpen ÚT a opìt troška pohybu... tradièní Olympiáda zaèíná v hodin v zámeckém parku. ÚT Je to stále v módì... co je to? BATIKA! Dìtské centrum, hodin ÚT Dobrou zprávu uslyšíte v zámeckém parku - jako vždy v hodin Novinky mìstské knihovny Romány Bojíš se tmy? - Sidney Shledon, Robert Ludlum - Tristanova zrada, Oldøiška Ciprová - A nebe truchlilo, Robin Pilcher - Pøes oceán, Robin Pilcher - Zabij mì líp, Robert Gordian - Zkáza vévodství, Kien Nguyen - V kolonii, Nick Hornby - Dlouhá cesta dolù, Wolf Serno - Ranhojièova pou, Jana Švecová - Mé slzy zùstaly v Iráku, Jacky Trevane - atwa, Corinne Hofmann - Zpátky z Afriky, Safija Husajni - A zemøeš ukamenováním. Krimi Ed Mac Bain - Ruská ruleta, Pavel rýbort - Bodyguard, Agatha Christie - Dùm na úskalí, Douglas Preston - Pekelná síra, Robert B. Parker - Špatný obchod, Karin Slaughter - Stigma. Knihy pro mládež rancesca Simon - Darebák David, Cornelia unke - Inkoustové srdce, Enid Blyton - Amélie zase zlobí! Naučná literatura pro mládež Josip Kleczek - Náš vesmír, Zora Hubková - erda umí, Ivan Štoll - Podivuhodné... Naučná literatura Rita Mac Namara - Energie tìla, Patrik Ouøedník - Šmírbuch jazyka, Karen Horney - Neuróza, Luboš Neèas - Marta Kubišová, Kurt Tepperwein - Pryè s kyselostí, Doreen Virtue - Poslové svìtla, Zdenìk Koláø - Hodnocení žákù, Soòa Ko átková - Hry v mateøské, Karel Stein - Pomníèky, Elmar R. Gruber - Tajné služby, Luule Vilma - Beze zla v sobì, Milan Holeèek - Lužické hory, Jordi Vigué - Atlas lidského tìla. Romány pro ženy Milena Moser - Zlomená srdce, Shannon Drake - Zrádce, Virginia Andrews - Zlomená køídla, Brigitte Riebe - Brány noci, Liz Rigbey - Osudové léto, Joy ielding - Ztracená, Margaret Atwood - Pøežívá nejsmutnìjší. Pøíznivce a pravidelné ètenáøe dílek šluknovského historika pana ing. Borise Trantiny jistì potìší skuteènost, že v mìstské knihovnì se v tìchto dnech objevila jeho další nová publikace. Má název Pøíhody krajánka Pumpota a pan Trantina ji pøeložil a volnì pøevyprávìl podle knihy sepsané v náøeèí Rudolfem Gartnerem.

14 Šluknovské noviny - strana 14 Ze svodek šluknovské Policie ÈR Vývoj kriminality v našem městě za I. pololetí r V I. pololetí letošního roku bylo v našem mìstì spácháno celkem 89 trestných èinù, objasnìno bylo 76 z nich, což èiní 85,39 % úspìšnosti v objasnìnosti trestných èinù. Tímto výsledkem se Obvodní oddìlení Policie ÈR ve Šluknovì umístilo na velmi lichotivém druhém místì v rámci okresu Dìèín. U sledovaných pøípadù se daøilo odhalovat pachatele s následující úspìšností: - krádeže vloupáním celkem 66,67 % - krádeže motorových vozidel dvoustopých 80 % - krádeže vloupáním do víkendových chat 66,60 % - majetkové trestné èiny celkem 71,88 % Co se týká pøípadù krádeží vìcí z automobilù èi souèástek z tìchto dopravních prostøedkù, byly evidovány pouze tøi pøípady, u kterých se dosud nepodaøilo odhalit jejich pachatele. Pro porovnání uvádím, že objasnìnost v rámci okresu Dìèín èiní za uvedené období 68,22 %, s nápadem trestných èinù - z nichž bylo bylo celkem trestných èinù objasnìno. V rámci kraje to znamená I. místo v objasnìnosti a nejlepší umístìní za poslední tøi uplynulé roky. Troufalost pachatelù nezná mezí Koncem letošního èervence se mohli obèané a policisté pøesvìdèit o tom, že pachatelé trestné èinnosti snad již nemají sebemenší zábrany. Svìdèí o tom konkrétní dva pøípady: Ukradl peníze ze sbírky Nejprve dvaadvacetiletý recidivista vnikl po vypáèení vchodových dveøí do objektu lékárny na šluknovském námìstí. Nikoli za úèelem vyzvednutí si lékù, ale za úèelem obstárání si zdroje své obživy. Po vypá- èení dveøí odcizil z pultu prodejny pokladnièku s finanèní hotovostí ve výši nejménì 1500 korun. Samo o sobì by na tomto jeho jednání, vzhledem k jeho osobì, nebylo nic divného - kdyby nebylo zjištìno, že uvedená finanèní hotovost pocházela z dobrovolné sbírky obèanù a návštìvníkù našeho mìsta pro ond ohrožených dìtí se sídlem v Praze. Recidivista poté èást uloupených penìz pøedal dalšímu, ještì netrestanému, pachateli, který tuto èástku pøevzal, aèkoli vìdìl, že pochází z trestné èinnosti. Následnì bylo prvnímu z pachatelù sdìleno ve zkráceném pøípravném øízení podezøení ze spáchání trestného èinu krádeže podle 247/ 1b,e tr. zákona. V souèasné dobì byl již Státním zastupitelstvím v Dìèínì podán návrh Okresnímu soudu v Dìèínì na jeho potrestání. Stejnì dopadl i druhý pachatel, který se svým jednáním dopustil trestného èinu podílnictví podle 251/1 tr. zákona. Zachtìlo se mu šperkù Další pìtadvacetiletý recidivista provedl nìkolik dní nato vloupání do prodejny klenotù OPÁL, kdy po rozbití výlohy odcizil šperky v hodnotì Kè. Jelikož nebyla v poslední dobì u tohoto muže tato trestná èinnost ojedinìlá, bylo mu policejním komisaøem sdìleno obvinìní z tr. èinù krádeže a poškozování cizí vìci podle 247/1b,e a 257/1 tr. zákona. Závìrem lze jen konstatovat, že policisté v tìchto dvou pøípadech zabodovali, když pachatele ve velmi krátké dobì zjistili a usvìdèili, ale pøejme si všichni, aby to tak bylo vždy i u jiných pøípadù. I když ideální by bylo, aby k podobným událostem vùbec nedocházelo. kpt. Petr Horák, policejní inspektor, Obvodní oddìlení Policie ÈR Šluknov

15 Šluknovské noviny - strana 15 SK Plaston Šluknov - volejbal Pohár je zase doma Jen na krátký èas opustil pohár pøeborníka okresu Dìèín ve volejbale žen naše mìsto, jen aby nám mohl být znovu slavnostnì pøedán na okresní konferenci, která probìhla v Rumburku. Kapitánka mužstva Pavla Koèová pøevzala pohár spolu s malou finanèní odmìnou, která je v tomto pøípadì 300 Kè na vítìzné družstvo. Jako trenér hodnotím sezónu celkem zdaøilou, hráèky podávaly vyrovnané výkony a s náskokem 5 bodù suverénnì zvítìzily a pøipsaly si na své konto již tøetí zápis na podstavec poháru. A proè hodnotím jen jako celkem zdaøilou? Po poèáteèním elánu, kdy chodilo na trénink i 20 hráèek, jsem si myslel, že doplnìní družstva o dvì až tøi hráèky nebude tak velký problém, ale ouha. Pøi zimní pøípravì, která pravda byla trochu nároènìjší, nìkteré hráèky prostì nevydržely. A máme tu problém, se kterým se potýká volejbal ve Šluknovì již nìkolik let a nejmarkantnìjsí je to u družstva mužù. Podobná situace hrozí za pár let i u žen. Starají se sice o své nástupkynì, ale ty jsou mladé (8-10 let) Ṡouèastné družstvo je na vrcholu své výkonnosti, a proto jsem si myslel, že by neuškodilo zkusit štìstí v Krajském pøeboru a s tímto úkolem jsem družstvo zaèal trénovat. Zatím musíme postup o rok odložit a pracovat na doplnìní dvou hráèek. Jak nastupovaly - Koèová P., Gallová P., Rychecká A., Žemlová L., Šulcová J., Žïánská M., Strašilová E., Kašparová K., Urbanová E., ryèová L., Novotná M., Srbová H., ráòová H., Ducháèová N. tabulka ženy: Místo družstvo body 1.Šluknov 45 2.Èeská Kamenice 40 3.Krásná Lípa 37 4.Dolní Poustevna 36 5.Mikulášovice 34 6.Podmokly 32 7.Rumburk 28 tabulka muži: Místo družstvo body 1.Èeská Kamenice 37 2.Rumburk 36 3.Krásná Lípa 30 4.Mikulášovice 28 5.Šluknov 24 6.Dolní Poustevna 21 Na závìr bych chtìl všem hráèkám i hráèùm podìkovat, že drží volejbal ve Šluknovì na velmi dobré úrovni a popøát jim do následujících dní dovolených mnoho slunných dní a hodnì zdraví. Také bych podìkoval vedení Základní školy za spolupráci pøi zajiš ování tìlocvièny pøi turnajích a zápasech, zejména p. Sochorové. J. Ducháè, trenér

16 Šluknovské noviny - strana 16 Lipovský memoriál pojedenácté Přijďte se rozloučit s prázdninami do Domu kultury ve Šluknově 26. srpna od hodin na velkém sále Domu kultury pro Vás pořádá kulturní oddělení MÚ dětskou diskotéku se soutěžemi. Zábìr z utkání Loko Kravaøe - Eintracht Schwaaner Za krásného letního poèasí se v sovotu tøicátého èervence konal již jedenáctý roèník Lipovského memoriálu za úèasti dvou zahranièních týmù - nìmeckých TSV Wehrsdorf a Eintracht Schwaaner. Vítìzem se stal tým TJ Heømanov pøed Loko Kravaøe a Sokolem Bìlá nad Radbúzou. Domácí SK Plaston Šluknov B obsadili ètvrté místo. Nejlepším støelcem turnaje byl Michal Nehonský z Kravaø se ètyømi støelenými góly, nejlepším hráèem Radek Rojko z Heømanova. Ze stejného oddílu se rekrutoval i nejlepší brankáø Miroslav Pospíchal. Ceny pøedával vedoucí SK Skloluxus Lipová Milan Brynda VETERÁN KLUB SEVER a Město Šluknov co nejsrdeènìji zvou všechny pøíznivce motoristické historie do Šluknova na námìstí od hod. na SRAZ VETERÁNÙ: AUTO - MOTO a následnou spanilou jízdu mirkoregionem SEVER. Historické motoskvosty si navštìvníci mohou prohlédnout na tìchto místech v uvedených èasech: Šluknov Lipová u Šluknova Dolní Poustevna Vilémov Mikulášovice Úèastníci pak zakonèí jízdu v Kunraticích u Šluknova. Doprovod vozidel na èemkoli - spolu s dobrou náladou - vítán!

17 Šluknovské noviny - strana 17 Chtìjí žít jako ostatní Zatím dvaceti lidem s mentálním èi duševním onemocnìním je poskytována služba sociální asistence v rámci projektu Život s podporou. Projekt je realizován obèanským sdružením Agentura Pondìlí Šluknov a je podpoøen programem EU Phare RLZ Život úèastníkù našeho projektu chceme co nejvíce pøiblížit bìžnému životu lidí, proto se zde uèí a trénují celou øadu èinností sdìluje Monika Lampová, vedoucí Agentury Pondìlí. Vedle možnosti potkávat se a komunikovat sem patøí vše od pøípravy jídla a úklid, pøes drobné opravy v domácnosti a starost o zahrádku až po pracovní programy (v souèasnosti výroba svíèek a pøívìškù) a výlety do okolí. Lidé se zdravotním handicapem zatím do programu pøicházejí pøedevším z ústavù sociální péèe, ale rádi bychom uvítali i více zájemcù z øad lidí, kteøí žijí ve svých rodinách. Program sociální rehabilitace je urèený všem zájemcùm se zdravotním postižením - a s mentálním, duševním èi tìlesným a probíhá v Rumburku, ul. 2.polské armády v objektu bývalého Domova dù- chodcù. Je možné k nám zavítat každý všední den mezi 8. až 15. hodinou èi kontaktovat nás na tel.èísle Agentura Pondìlí Šluknov nabízí poradenství, pracovní asistenci a sociální rehabilitaci osobám se specifickými potøebami. Posláním agentury je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteøí jsou spoleèensky znevýhodnìni. Kontakt: Kamila Staòková, tel.: , VII. sraz majitelù historických motocyklù Èechie- Böhmerland Sraz cca 30 majitelù historických motocyklù Èechie-Böhmerland s doprovodným programem - mažoretky, odhalení pamìtní desky, pøetahování lanem, jízdy zruènosti, dalších cca 30 veteránù z celé ÈR Krásnolipské slavnosti Ukázky tradièních øemesel, cimbál, folklórní pøehlídka, ochutnávka vín, výroba mincí, Døevosochaøské sympózium s výstavou prací a možností vlastní tvorby, zajímavé výlety na loupežnické hrádky v Kyjovském Údolí, výstava Velehrad 2005 v kostele sv. Máøí Magdaleny, výstava Most nadìje nadaèní fond, prodejní vernisáž kalendáøe Èeské Švýcarsko 2006, pivní stan, ilmové odpoledne - Pøehlídka filmù s horolezeckou tematikou. Atrakce pro dìti: skákací hrad, minimotorky, dùm plný pøekvapení, vystoupení a autogramiáda Michala Nesvadby, ZOO Dìèín - Odpoledne se zvíøaty, soutìže a hry ve sportovním areálu Hauserka, minigolf na sportovním areálu, ukázky výcviku psù Jízdy historickými vozy Turistická setkávání supertrasy do Národního parku Èeské Švýcarsko s prùvodcovskou službou. Celodenní jízdy Ekoautobusy a historickými vozy Hurvínek. Pamìtní jízdenky Festival folklorních souborů Vystoupení tøí dìtských folklórních souborù - Køinièánek (Krásná Lípa), Perníèek (Pardubice), Dìcka z Kunovic (Morava), finalisté celorepublikové soutìže Zpìváèek 2005: Monika Vetešníková (Krásná Lípa), Petra Doležalová (Varnsdorf), Jan Ulman (Jablonec n. Nisou), Terezka Habartová (Kunovice), Libor Macháèek (Kyjov - vítìz celostátního kola) Koncert Lipové srdce dìtem Buty * Petr Hapka * Šárka Vaòková * Julian Záhorovský Vstupné (40,- Kè) z koncertu bude vìnováno na dostavbu dìtského høištì v Dìtském domovì v Krásné Lípì.

18 Šluknovské noviny - strana 18 Instalatér topenáø Alois BALDA nabízí své služby v oboru: - rekonstrukce koupelen -koupelny na klíè - vodovodní odpady - kanalizace - topení a jiné rozumné ceny Alois BALDA K. H. Borovského 809, Šluknov tel. è.: , ØÁDKOVÁ INZERCE PRONAJMU byt 1+1 v centru Rumburka. Telefon: INSTALATÉR- STVÍ a Daniel LU T - Provádíme montáže a opravy, rozvod vodovodního potrubí z plastu, rozvod odpad- ního potrubí. Rekonstrukce koupelen, WC, kuchyní. Po dohodì možnost instalace topení z mìdi nebo plastu. Havarijní a preventivní èištìní odpadního i kanalizaèního potrubí. Daniel Luft, Císaøský 335, Šluknov, mobil. telef.: HLEDÁME nájemce do zaøízené pedikúry. V centru Rumburku. Více informací na tel. è.: KOUPÍM starší, ale plnì funkèní piano. Nabídnìte! Kontakt: SALON PRO PSY na Jiøíkovské ulici v Rumburku nabízí kompletní úpravu psù - koupání, støíhání, trimování, ošetøení drápkù, èištìní a depilace uší. Možnost úpravy také u Vás doma. Kontakt: nebo HLEDÁME ještì nìkolik lidí do projektu Zhubnìte natrvalo! Volejte Centrum regenerace Varnsdorf, pí Haubertová, tel.è ZOO CENTRUM na pìší zónì ve Šluknovì prodej terarijních zvířat, potřeb a krmného hmyzu. pavouci, štíři, hadi, chameleoni,, leguáni atd. Krmivo, kosmetika, hraèky pro koèky, psy i ptáèky vše pro akvaristy Upozoròujeme naše zákazníky, že v dobì od do bude prodejna z dùvodu èerpání dovolené zavøena! AUTODOPRAVA CRKAL nabízí: stìhování, odvoz a dovoz materiálu po celé ÈR Cena dohodou kontakt na tel. è. : nebo mobil: CUSTODIA, realitní kanceláø T. G. Masaryka Šluknov Tel./Fax: Mobil: / Najdete nás: Námìstí Míru 120, Šluknov, telefon URL: ICQ:

19 Šluknovské noviny - strana 19 Šluknov opìt navštíví majitelé unikátních historických motocyklù pøi 7. mezinárodním srazu motocyklù Èechie-Böhmerland. Na námìstí Míru si mùžete tyto i jiné nádherné historické motorky prohlédnout 3. záøí V uplynulých letech se vždy tato akce setkala s velikým zájmem veøejnosti (viz. snímek). Nenechte si ji ujít ani letos! EKO ARMA IALA KRÁLOVSTVÍ pøijímáme objednávky na samosbìr brambor odrùdy ILEA, ROSSELA, LAURA Ceny za samosběr 3,50 Kč / kg, vybrané v omezeném množství za 4,50 Kč/kg. Předpokládaný termín sklizně: začátek září 2005 Tel.: Podìkování Dìkuji Sboru pro obèanské záležitosti pøi MìÚ ve Šluknovì a celé mé rodinì za krásné blahopøání a dárky k mým narozeninám. Marie Kostlánová, Šluknov Srdeènì dìkuji Mìstskému úøadu ve Šluknovì a Sboru pro obèanské záležitosti za blahopøání a vìcný dárek k mým devadesátým narozeninám, které jsem oslavila v polovinì èervna tohoto roku. Milada Vajnarová

20 Program kina Dukla Šluknov srpen hodin MADAGASKAR - animovaná komedie USA. Pøíbìh o ètyøech zvíøátkách z newyorské zoo a jejich pouti za svobodou. Vstupné: dospìlí Kè, dìti Kè. ilm V ÈESKÉM ZNÌNÍ hodin SKØÍTEK - èeská øeznická groteska s Bolkem Polívkou a Evou Holubovou v hlavních rolích. Vstupné Kè hodin SMÍM PROSIT? - komedie USA. John má skvìlou rodinu i kariéru až do dne, kdy ho zaujme kráska z taneèní školy. Hrají: R.Gere, Jennifer Lopez a další. Vstupné Kè hodin ŽIVOT JE ZÁZRAK - váleèná tragikomedie. Vstupné Kè hodin KRÁLOVSTVÍ NEBES- KÉ - váleèné drama USA. Orlando Bloom v historickém velkofilmu. Vstupné Kè hodin PØÍBÌHY OBYÈEJNÉ- HO ŠÍLENSTVÍ - èeský film. Ženské nejsou naši nepøátelé, ale hrají tvrdou hru! Hrají: I. Trojan a další. Vstupné Kè hodin RYCHlÝ STRIPES - animovaná komedie USA. Hlavní hrdinkou je mladá zebra, zapomenutá cirkusem na silnici, na kterou èeká kariéra závodního konì... Vstupné: dospìlí Kè, dìti Kè. ilm V ÈESKÉM ZNÌNÍ hodin TLUMOÈNICE - americký thriller. Slyšela, co nemìla a teï jí jde o život. v hlavní roli Nicole Kidman. Vstupné Kè hodin KRUH 2 - horror USA. Co všechno mùže zpùsobit videokazeta se zdánlivì nevinným obsahem. Vstupné Kè hodin VÁLKA POLICAJTÙ - francouzský thriller. Dva špièkoví policisté svádìjí boj o to, kdo z nich dopadne nebezpeènou bandu bankovních lupièù. Hrají: G. Depardieu a D. Auteuil. Vstupné Kè hodin HRDINOVÉ ØÍŠE GAJA - animovaná komedie USA. Kdo zabrání zloduchovi ovládnout svìt? Vstupné: dospìlí Kè, dìti Kè. ilm V ÈESKÉM ZNÌ- NÍ hodin PROKLETÍ - horor USA. Napadení vlkodlakem zmìní život nìkolika mladých lidí. Vstupné Kè. Majitelé prùkazu tìlesnì postižených - sleva max. 50 % ze vstupného. UPOZORNĚNÍ PRO DIVÁKY Kino Dukla ve Šluknovì bude po celé záøí a až do 15. øíjna pro veøejnost uzavøeno. Z dùvodu rekonstrukce se NEPROMÍTÁ! Dùm kultury Šluknov program na srpen hodin SETKÁNÍ AUTOMOBI- LOVÝCH VETERÁNÙ - na námìstí Míru hodin KONCERT místních umìlcù - velký sál DK hodin ŠRAMLÍK - nedìlní taneèní odpoledne, velký sál DK hodin ROZLOUÈENÍ S PRÁZD- NINAMI - dìtská diskotéka se soutìžemi, velký sál DK * * * MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MOTO- CYKLÙ ÈECHIE-BÖHMERLAND hodin VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI UKOVA - vernisáž výstavy, výstavní síò DK hodin ŠRAMLÍK - nedìlní taneèní odpoledne ŠLUKNOVSKÉ NOVINY - mìsíèník pro šluknovské obèany. Vydává MìÚ Šluknov, námìstí Míru 1, Šluknov, IÈO v nákladu kusù. Šéfredaktor: Daniela Štindlová (tel.: , ). Redakèní rada: Mgr. Jitka Slaninová, Hana Jandová, Zdenìk Kirchner. Nepodepsané materiály jsou redakèní. Povoleno MK ÈR pod r. è. E Tisk: Tiskárna - Aleš Gall, Šluknov. Inzerce se pøijímá v úøedních hodinách v mìstské knihovnì - p. Štindlová. Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelù. Uzávìrka každého èísla do 25. dne v mìsíci. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Šluknov na rok 2014 Název organizace Způsob úhrady Název akce Kontaktní osoba Telefon e-mail Požadovaný příspěvek (v Kč) Schválený příspěvek v

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Pane ing. Koøínku, budou ve Šluknovì vìtrné elektrárny nebo ne? Pár otázek pro starostu:

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Pane ing. Koøínku, budou ve Šluknovì vìtrné elektrárny nebo ne? Pár otázek pro starostu: ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz ÈERVENEC 2004 ÈÍSLO 7 CENA 5.- Kè Pár otázek pro starostu: Abych Vám øekl pravdu,

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více