Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí práce: Ing. Ivana Moltašová Praha Duben 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích dne 28. dubna 2012 Zdeněk Jurčík

3 Poděkování Tímto bych chtěl upřímně poděkovat vedoucí diplomové práce Ing. Ivaně Moltašové, která mi poskytla podporu a odborně a metodicky vedla tuto diplomovou práci.

4 Anotace Cíl diplomové práce je podat přehled moţností financování a provedení průzkumu o jejich úvěrových potřebách. Práce se zabývá moţností financování fyzických osob. Dále se zaměřuje na analýzu rizik úvěrových produktů fyzických osob a fyzických osob podnikatelů u nebankovních a bankovních domů. Pro zjištění úvěrových potřeb klientů obsahuje práce dotazníkové šetření. Na základě zjištěných skutečností z provedené analýzy a dotazníkového šetření vyplývají přehled moţností financování a následné doporučení pro potencionální ţadatele. Klíčová slova Banka, nebankovní dům, riziko, úvěr, úroková sazba, fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba podnikatel Annotation The aim of desertation is giving the list about posibilities of financing and performance of research about their loans needs. The work discusses possibilities of financing physical persons. Next focus is to analyse risk loans products for the physical persons and the entrepreneur by banks and nonbank institutions. To find out loans needs of the clients is the work contain the inquire research. The discover facts from analyse and inquire research showed the list possibilities of financing and the following recommendation for the potencional pretender. Key words Bank, nonbanking institution, risk, loan, interest rate, physical persons, entrepreneur

5 Obsah Úvod Banky a nebankovní domy Historie vybraných bank Česká spořitelna, a. s Československá obchodní banka, a. s GE Money bank, a. s Komerční banka, a. s Nebankovní domy Úvěry pro fyzické osoby Druhy úvěrů pro fyzické osoby nepodnikatele Spotřebitelský úvěr Kontokorentní úvěry Kreditní karta Hypoteční úvěr Druhy úvěrů pro fyzické osoby podnikatele Provozní úvěr Kontokorentní úvěr Revolvingový úvěr Investiční úvěr Hypoteční úvěr Kreditní karta Druhy nebankovních půjček Analýza rizik úvěrových produktů pro fyzické osoby nepodnikatele Úvěrové riziko Zdroje krytí úvěrového rizika Ostatní rizika Trţní riziko Likvidní riziko Operační riziko Obchodní riziko Systémové riziko Úvěrové registry Úvěrové analýzy Úvěrový scoring Posuzovací úvěrové analýzy

6 Empirické úvěrové analýzy (credit scoring) Úvěrová analýza fyzické osoby - nepodnikatele Fyzická osoba nepodnikatel definice Informační zdroje po úvěrovou analýzu Zdroje ke splácení úvěrů Zajištění úvěrů Zpracování úvěrové analýzy pro fyzickou osobu - nepodnikatele Analýza vybraných úvěrů bank a nebankovních domů Analýza spotřebitelských úvěrů vybraných nebankovních domů Cetelem ČR, a.s Home Credit, a.s Provident Financial, s.r.o Analýza spotřebitelských úvěrů vybraných bank Česká spořitelna, a.s Československá obchodní banka, a.s GE Money Bank, a.s Komerční banka, a.s Modelové příklady Modelový příklad Modelový příklad Analýza rizik úvěrových produktů pro fyzické osoby podnikatele Úvěrová analýza fyzické osoby podnikatele Fyzická osoba podnikatel - definice Informační zdroje pro úvěrovou analýzu Zpracování úvěrové analýzy pro fyzickou osobu - podnikatele Analýza investičních úvěrů vybraných bank Česká spořitelna, a.s Československá obchodní banka, a.s GE Money Bank, a.s Komerční banka, a.s Modelový příklad Průzkum úvěrových potřeb Závěr Seznam pouţité literatury a zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů a obrázků

7 Seznam příloh

8 Úvod Zvolené téma moţnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) jsem si vybral z důvodu jeho aktuálnosti a neustále se rozšiřujícím nabídkám úvěrů. Na českém trhu působí velké mnoţství bankovních domů a nebankovních finančních institucí, které nabízejí klientům nepřeberné mnoţství půjček a spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby nepodnikatele a komerčních úvěrů po fyzické osoby podnikatele. Pro banky je poskytování úvěrů jedním z nejdůleţitějších zdrojů zisku, které je však velmi rizikové a proto musí být činnost úvěrování velmi dobře řízena, aby docházelo k minimalizaci úvěrového rizika. Z tohoto důvodu mají banky vypracovaný celý systém řízení rizika. Cílem mé diplomové práce je podat přehled moţností financování fyzických osob a provedení průzkumu o jejich úvěrových potřebách. To by mohlo pomoci jak fyzickým osobám nepodnikatelům, tak fyzickým osobám podnikatelům při rozhodování o čerpání úvěru. V první části diplomové práce jsou zmíněny finanční instituce, které jsou rozděleny do dvou skupin na banky a nebankovní domy. U bankovních domů se mohou financovat nepodnikatelé i podnikatelé. Nebankovní domy se soustřeďují především na úvěrování občanů avšak v poslední době má vzrůstající tendenci i financování podnikatelských subjektů nebankovními domy. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiky typických úvěrů pro občany, kde se práce bude zabývat spotřebitelským úvěrem, kontokorentním úvěrem, kreditní kartou a hypotečním úvěrem. U úvěrů pro podnikatele je charakterizován provozní úvěr, který je často poskytován jako kontokorentní nebo revolvingový úvěr a dále pak na investiční úvěr, jehoţ součástí je i hypoteční úvěr a úvěr z kreditní karty. Ve třetí kapitole se práce věnuje popisu rizik a úvěrovým analýzám fyzické osoby nepodnikatele. Dále pak analýze rizik úvěrových produktů bank a nebankovních domů z hlediska podmínek poskytnutí úvěru, předkládaných dokumentů a také detailnějším rozborem parametrů úvěrů od jednotlivých bank a nebankovních společností. Analyzují se zde konkrétní úvěry a jejich parametry důleţité pro spotřebitele a z toho vycházející případná doporučení. 8

9 V navazující kapitole se práce soustředí na analýzu rizik úvěrových produktů pro fyzickou osobu podnikatele a s tím související úvěrové analýzy. Zejména pak na investiční úvěr od bankovních domů, u kterého si myslím, ţe bývá podnikateli často čerpán. Vybrané nebankovní domy jsou zaměřeny především na úvěrování občanů, pokud však nějaké financování pro podnikatele poskytují, tak podmínky a poţadované doklady k čerpání těchto úvěrů nezveřejňují. Závěrečná část diplomové práce je zaměřena na průzkum úvěrových potřeb. Tato kapitola vychází z vytvořeného dotazníku, který mapuje nejen úvěrové potřeby případných zákazníků, ale také jejich bankovní gramotnost. Dotazník vyplnilo 70 oslovených respondentů. V diplomové práci je pouţita komparativní metoda, tj. je prováděno srovnání produktů bankovních a nebankovních produktů s cílem zhodnocení jejich výhodnosti a rizikovosti. 9

10 1 Banky a nebankovní domy Mezi nejdůleţitější obchody a operace komerčních bank, patří poskytování bankovních úvěrů. Z pohledu banky to znamená, poskytování peněţních prostředků svým zákazníkům. Pokud fyzická nebo právnická osoba nemá dostatek peněz za účelem např. uhrazení pohledávek, investice do nemovitostí vyuţívá sluţeb banky tj. poskytnutí bankovního úvěru. Bankovní úvěr je tedy dočasné poskytnutí finančních prostředků, kdy příjemce úvěru můţe dočasně disponovat s prostředky, které mu banka poskytla. Z tohoto významu vyplývá důleţitost těchto produktů na výnosy banky, na druhé straně i jejich zcela zásadní význam z hlediska rizik banky. 1.1 Historie vybraných bank Pro hodnocení úvěrových příleţitostí u bankovních domů jsem si vybral 4 významné banky působící na českém trhu. Jedná se o Českou spořitelnu a. s., ČSOB a. s., Komerční banku a. s. a GE Money Bank, a. s Česká spořitelna, a. s. Česká spořitelna zahájila svoji činnost, jako akciová společnost v roce 1992 a navázala na zvyklosti českého a později československého spořitelnictví. Tato akciová společnost má dnes 5,3 milionu klientů a to zcela jasně vypovídá o jejím stabilním postavení na českém finančním trhu. Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste Group s více neţ 17 miliony klientů v osmi zemích. Úspěšné dokončení transformace České spořitelny, která se snaţila o zlepšení všech klíčových součástí banky, se povedlo v červenci Česká spořitelna je moderní banka zaměřená na drobné klienty, malé a střední podniky a významně financuje města a obce. Jako největší banka na českém trhu, hraje důleţitou roli v poskytování sluţeb v oblasti finančních trhů a ve financování velkých korporací. Tato banka disponuje sítí 654 poboček, vydala více neţ 3,2 miliony platebních karet a provozuje více neţ 10

11 1413 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna patří na českém kapitálovém trhu mezi nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka a.s. působí v České republice jako univerzální banka, která byla zaloţena v roce 1964 státem jako banka pro poskytování sluţeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byl tento bankovní dům privatizován a jejím většinovým vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí finanční skupiny KBC. ČSOB převzala v roce 2000 Investiční a poštovní banku (IPB). V červnu 2007 se po odkoupení minoritních podílů stala jediným akcionářem ČSOB skupina KBC. ČSOB se věnuje financováním všech segmentů, tj. fyzické osoby, malé a střední podniky, nebankovní finanční instituce, korporátní a institucionální klientela, privátní bankovnictví a finanční trhy. V ČR působí společnost pod dvěma základními obchodními značkami, a to ČSOB a Poštovní spořitelna, která pro svou činnost vyuţívá rozsáhlé sítě České pošty. Klienti Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím více neţ 50 finančních center a zhruba na obchodních místech České pošty, ČSOB klienti jsou obsluhováni na 251 pobočkách po celé ČR a 61 finančních centrech. Dále poskytují své sluţby pod značkou ČSOB i Poštovní spořitelna prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých distribučních kanálů přímého bankovnictví GE Money bank, a. s. GE Money Bank patří mezi největší peněţní ústavy v České republice. Je univerzální bankou, která disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v České republice, která se rychle rozrůstá. Své sluţby nabízí jak občanům, tak malým a středním podnikům. Její hlavní výhodou je, ţe je součástí jedné z největších a nejsilnějších společností na světě. GE vlastní diverzifikované portfolio průmyslových i finančních firem, které generují vlastní finanční aktiva. Při posilování své pozice, staví GE Money bank na mezinárodně uznávaných hodnotách společnosti GE. Díky této skutečnosti je bankou s výrazným klientským přístupem a 11

12 peněţním ústavem, který na finančním trhu v ČR, určuje kvalitu sluţeb. Důkazem toho je rostoucí počet klientů, který se blíţí milionové hranici Komerční banka, a. s. Komerční banka vznikla v roce 1990 jako státní instituce, v roce 1992 byla transformována na akciovou společnost schválením privatizačního projektu vládou ČSFR. KB je bankou univerzální s významnou nabídkou sluţeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Komerční banka je členem mezinárodní skupiny Société Générale a patří mezi přední bankovní instituce v ČR. Sluţby Komerční banky a skupiny KB vyuţívalo v roce 2010 téměř 1,59 milionu zákazníků prostřednictvím 395 poboček a 677 bankomatů po celé České republice a také vyuţíváním telefonního, internetového a mobilního bankovnictví. V roce 2010 KB jako první banka na českém trhu spustila na internetových stránkách Investiční kalkulačku, která navrhne klientovi portfolio investičních a spořících produktů s respektováním jeho vztahu k riziku, finančním moţnostem i investičnímu horizontu. Všechny čtyři výše uvedené bankovní domy patří mezi univerzální banky, které poskytují celou škálu úvěrových produktů a jejich nabídkou, konkrétně pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikající, se bude práce zabývat v následujících kapitolách. 1.2 Nebankovní domy Při výčtu úvěrových příleţitostí pro fyzické osoby - nepodnikatele i fyzické osoby podnikatele je nutno konstatovat, ţe tyto subjekty se mohou financovat i u tzv. nebankovních subjektů. Nebankovní domy jsou v současné době, kdy bankovní domy zpřísnily podmínky poskytování úvěrů, významnými subjekty působící v oblasti poskytování úvěrů. Tyto nebankovní subjekty sdruţuje Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). Jejími členy jsou poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, leasingu, splátkového prodeje a factoringu. Členové ČLFA se podílí 97% na objemu leasingových obchodů v ČR, většině faktoringových obchodů a také majoritním podílem na nebankovních úvěrech pro spotřebitele. Stručný přehled poskytovatelů nebankovních půjček na spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby - nepodnikatele: 12

13 Cetelem ČR, a.s. Cofidis, s.r.o. Credium, a.s. ČSOB Leasing, a.s. Essox, s.r.o. FCE Credit, s.r.o. GE Money Auto, s.r.o. Home Credit a.s. Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Profi Credit Czech, a.s. Provident Financial s.r.o. PSA Finance Česká republika, s.r.o. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. RT Torax, s.r.o. s Autoleasing, a.s. S Morava Leasing, s.r.o. ŠkoFIN s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. UniCredit Leasing CZ, a.s. VB Leasing CZ, spol. s.r.o. Vltavín leas, a.s. ČLFA zaznamenává celkové objemy poskytnutých spotřebitelských úvěrů svými členy. Jejich vývoj je zobrazen v grafu níţe. 13

14 Graf 1: Vývoj nebankovních spotřebitelských úvěrů členů ČLFA Zdroj: Z grafu je patrný rostoucí trend, který trval aţ do roku V tomto roce byla zaznamenána nejvyšší částka poskytnutých spotřebitelských úvěrů 54,4 mld. Kč. Současně to však byl konec tohoto trendu, neboť v dalších letech došlo k výraznému poklesu v celkovém objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů, kdy tato částka v roce 2011 činí 34,2 mld. Kč. Znamená to pokles zhruba o 37% celkových objemů, coţ se dá připisovat situaci, kdy banky opět začali více úvěrovat své klienty, neţ tomu bylo v roce 2008, nebo reálněji důsledku hospodářské recese a reálného poklesu ekonomiky, sníţení růstu HDP a zvyšující se nezaměstnanosti. Nebankovní subjekty musely reagovat stejně jako bankovní domy zpřísněním podmínek pro poskytování úvěrů. Nebankovní společnosti se zabývají také úvěrováním podnikatelů. Zde je stručný přehled poskytovatelů nebankovních půjček pro fyzické osoby - podnikatele: Agro Leasing J. Hradec s.r.o. Bawag Leasing & Fleet s. r. o. 14

15 Bohemia, s.r.o. Cetelem ČR, a.s. Credium, a.s. ČSOB Leasing, a.s. D.S.Leasing, a.s. Essox, s.r.o. FCE Credit, s.r.o. GE Money Auto, s.r.o. Home Credit a.s. IKB Leasing ČR s.r.o. Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Oberbank Leasing spol. s.r.o. Profi Credit Czech, a.s. PSA Finance Česká republika, s.r.o. Raiffeisen Leasing, s.r.o. RT Torax, s.r.o. s Autoleasing, a.s. S Morava Leasing, a.s. Scania Finance Czech republic, spol. s.r.o. SG Equipment Finance Czech republic s.r.o. ŠkoFIN s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. UniCredit Leasing CZ, a.s. Unileasing, a.s. VB Leasing CZ, spol. s.r.o. Vltavín leas, a.s. Z výčtu je patrné, ţe na českém trhu působí řada subjektů, které jsou ochotny půjčovat finanční prostředky zejména fyzickým osobám. Na grafu níţe vidíme patrný nárůst financování podnikatelských subjektů nebankovními domy. Mezi hlavní nástroje financování podnikatelských subjektů nebankovními domy patří: leasing movitých věcí (strojů, zařízení a dopravních prostředků) 15

16 leasing nemovitostí úvěry a splátkové prodeje pro podnikatele factoring Celkové objemy podnikatelských úvěrů a splátkového prodeje zobrazuje následující graf. Graf 2: Vývoj podnikatelských úvěrů členů ČLFA Zdroj: Jak je patrné z grafu viz výše, financování podnikatelských subjektů, které vyuţívají sluţeb nebankovních domů, a jejich nebankovních produktů stále roste. Zpráva ČLFA hovoří o tom, ţe její členové zaznamenali u leasingu movitých investic stagnaci a meziroční pokles o 4 mld. Kč související mj. s omezením leasingu fotovoltaických zařízení. U leasingu nemovitostí byl zaznamenán meziroční nárůst z nízkého základu roku 2010 o 28,6 %. Také u úvěrů a splátkového prodeje pro podnikatele nadále rostlo vyuţívání těchto nebankovních produktů s meziročním nárůstem o 11% na 30,4 mld. Kč. Z výše uvedeného přehledu je patrné, ţe na českém trhu je velká konkurence banky i nebankovní subjektů a je jen na rozhodnutí budoucího dluţníka jaký subjekt si ke svému 16

17 financování vybere. Při rozhodování často nehraje nejdůleţitější roli cena produktů, ale také rychlost poskytnutí a přístup subjektu k budoucímu dluţníkovi. 17

18 2 Úvěry pro fyzické osoby 2.1 Druhy úvěrů pro fyzické osoby nepodnikatele V literatuře existuje mnoho druhů členění úvěrů, jak pro fyzické osoby, tak pro fyzické osoby podnikající. Nejprve uvádím úvěry pro fyzické osoby od bankovních domů, které povaţuji za klienty nejčastěji vyuţívané a to spotřebitelský úvěr, kontokorentní úvěr, kreditní karta a hypoteční úvěr. Dále popisuji úvěry pro fyzické osoby podnikatele a to provozní úvěr, kontokorentní úvěr, revolvingový úvěr, investiční úvěr, hypoteční úvěr a kreditní kartu. V dalším bodě této kapitoly uvádím moţnosti financování nebankovními domy Spotřebitelský úvěr Banky poskytují svým klientům spotřebitelské úvěry na řešení jejich neočekávaných finančních situací a potřeb. Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouţí především k nákupu spotřebního zboţí, k financování různých sluţeb (školné, dovolená) a mohou také slouţit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, můţe jej klient vyuţít k libovolnému účelu. 1 Komerční banky nabízejí spotřebitelský úvěr fyzickým osobám, které dosáhly 18 let, mají státní občanství ČR a trvalé bydliště na území ČR. Udělení některých úvěrů, můţe být závislé na skutečnosti, zda má ţadatel s bankou vztah po určitou stanovenou dobu (např. 3 měsíce) vedený účet. V případě kladného vyřízení ţádosti i bez předchozího vztahu s bankou si většinou musí účet zaloţit. Výše úroku je závislá na typu úvěru (např. je-li úvěr poskytovaný jako účelový či neúčelový nebo zajištěny či nezajištěný), záleţí také na době splatnosti úvěru, popřípadě i na dalších okolnostech, které banka zohledňuje do výše úrokové sazby. Úroková sazba v případě spotřebitelského úvěru neúčelového se v současné době pohybuje okolo 15% p.a., v případě účelového úvěru pak kolem 10% p.a. Spotřebitelské úvěry členíme podle účelovosti: 1 Zdroj: 18

19 Účelové úvěry - zde banky poţadují doloţení účelu čerpání úvěru. Účelové úvěry jsou potom klienty vyuţívány na nákup spotřebních věcí (tzn. zboţí a sluţeb, automobilů atd.). Na financování nemovitostí či rekonstrukci domu nebo bytu většinou banky, pokud takto úvěry rozdělují, poskytují úvěry za niţší úrokovou sazbu a s delší dobou splatnosti z důvodu předpokládané vyšší půjčená částky. Účelové úvěry se dají čerpat hotovostně i bezhotovostně, a to přímo na účet prodejce za nákup zboţí a sluţeb, nemovitostí, automobilů aj., po předloţení faktury klientem. Neúčelové úvěry - naproti tomu neúčelové úvěry se vyznačují tím, ţe mají vyšší úrokové sazby a klient je můţe pouţít k libovolnému účelu. Nemusí tudíţ dokládat bance pouţití půjčených peněz. Banka tyto peníze vyplatí klientovi buď v hotovosti, nebo je bezhotovostně převede na klientem určený účet. 2 Pro úplnost spotřebitelské úvěry můţeme také členit podle: Podle typu výplaty: Hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti. Bezhotovostní úvěry - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet. Podle zajištění: Zajištěné úvěry banka vyţaduje jištění věcí movitou či nemovitostí. Nezajištěné úvěry banky je poskytují pouze svým prvotřídním klientům. Podle doby splatnosti: Krátkodobé úvěry Střednědobé úvěry Dlouhodobé úvěry 3 2 Zdroj: 3 Zdroj: 19

20 Spotřebitelské úvěry lze členit i podle dalších kritérií např. podle čerpání (jednorázové, postupné), podle frekvence splácení (měsíční, čtvrtletní) apod. Všechny tyto kategorie se mohou navzájem mezi sebou kombinovat. K jednotlivým druhům úvěrů jsou podle daných parametrů nabízeny rozdílně vysoké úrokové sazby a také například různé nároky na zajištění úvěru. Banka většinou nepoţaduje ţádné zajištění v případě niţších částek, ale v případě poskytnutí vyšších částek je zajištění úvěru často povinné. Při ţádosti o spotřebitelský úvěr je nutné prokázat své příjmy a případně příjmy spoluţadatelů, spoludluţníků a ručitelů předloţením dokladů či dokumentů, které uvádím níţe. Nejlepší je se informovat přímo u banky, u které si chce ţadatel vzít spotřebitelský úvěr, jaké doklady jsou zapotřebí, aby byla ţádost kladně vyřízena. Podklady k doloţení příjmu: potvrzení od zaměstnavatele o průměrné výši měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce vč. potvrzení, ţe klient není ve zkušební lhůtě a není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru výplatní pásky za poslední 3 měsíce potvrzených zaměstnavatelem přiznání k dani z příjmu fyzických osob prokázáním minimálního měsíčního příjmu na účtu u banky za poslední 3 měsíce důchodový výměr Při ţádosti je nutné většinou předloţit dva doklady za účelem prokázání totoţnosti. Obvykle je to občanský průkaz a jako další rodný list, cestovní pas, průkaz zdravotní pojišťovny nebo index (průkaz studenta VŠ) Kontokorentní úvěry Komerční banky nabízejí kontokorentní úvěry jako moţnost jít do mínusu, která slouţí jako doplněk k běţnému účtu klienta. Některé banky nabízejí kontokorentní úvěry pod jinými názvy a to např. povolené přečerpání účtu nebo povolené debety pro občany. I přes odlišné názvy se jedná o úvěry, u kterých je moţnost splácet i čerpat kdykoliv. Další výhoda kontokorentního úvěru je, ţe posiluje platební schopnost klienta banky. I kdyby se klient 4 Zdroj: 20

21 dostal do finančních potíţí, tak pravidelné a povinné platby jako např. SIPO, inkaso, pojistné a další odejdou v pořádku z účtu klienta k zaplacení. Kontokorentní úvěry jsou poskytovány bankami ve dvou variantách: Zajištěny debet ručí se termínovaným vkladem a to buď ve stejné, nebo vyšší částce neţ je nastavený úvěrový rámec Nezajištěný debet u kterého nemusí být ţádné zajištění. Klient si o kontokorentní úvěr musí zaţádat a splnit veškeré podmínky potřebné pro přidělení úvěrové linky. Bankou dané podmínky, které musí klient obvykle splnit: mít zřízen běţný účet u banky, kterou ţádá o kontokorentní úvěr vztah s bankou alespoň tři měsíce (např. vedením účtu u banky) dostatečně vysoký pravidelný příjem, který chodí na tento běţný účet Smlouva o poskytnutí kontokorentního úvěru se většinou uzavírá na jeden rok a automaticky se obnovuje po jejím ukončení. Čerpání kontokorentního úvěru se uskutečňuje přímo z běţného účtu klienta Kreditní karta Kreditní karta se zdá být na první pohled totoţná s kartou debetní. Ovšem k ní je navíc přidělen úvěrový limit, který umoţňuje platit či vybírat finanční hotovost i v případě, ţe v daném okamţiku nedisponujete dostatečnými finančními prostředky na účtu. Při pouţití kreditní karty čerpáte úvěr, naproti tomu s debetní kartou lze čerpat finanční prostředky pouze do výše vašeho zůstatku či do výše kontokorentu. Čerpaný úvěr je revolvingový (opakující se), s kaţdou realizovanou splátkou se automaticky úvěrový limit obnovuje. Hlavní výhodou kreditní karty je moţnost odloţení splátek (v případě debetní karty je oběţivo okamţitě odečteno z účtu). Úroky z úvěru z kreditní karty jsou naproti tomu poměrně vysoké, pokud klient nevyuţije tzv. bezúročné období. 21

22 Kreditní karty lze pouţívat jak na území České republiky, tak v zahraničí. Při ţádosti o mezinárodní kartu je dobré zvolit takovou, se kterou můţete vybírat z bankomatu, platit v kamenných obchodech či na internetu. Za mezinárodní karty bývají poplatky vyšší, neţ je tomu u karet domácích. Obvyklé podmínky získání: dosaţení věku minimálně 18 let občan ČR dostatečný měsíční příjem (banky určují individuálně) Banky obvykle vyţadují tyto doklady: občanský průkaz a druhý doklad totoţnosti (např. řidičský průkaz) doklady k ověření trvalé adresy (např. doklad o zaplacení nájmu nebo SIPO, účet za telefon, výpis z účtu) doklady k ověření příjmu (potvrzení o výši pracovního příjmu zaměstnavatelem), nebo ţivnostenský list a daňové přiznání za poslední rok (fyzická osoba podnikatel a právnická osoba), u důchodce důchodový výměr V některých případech musí mít klient, který ţádá o kreditní kartu vedený účet u dané společnosti. V tomto případě mohou být splátky úvěru inkasovány z tohoto účtu. Jiné kreditní karty nejsou vázány na vedení účtu u dané banky, ale kaţdá banka poţaduje určitou minimální výši měsíčního příjmu, ovšem přesná výše se u jednotlivých bank liší a je nastavena individuálně. Obdobné je splácení úvěrů u všech kreditních karet. Při jakémkoli placení kreditní kartou je úvěr vţdy čerpán a proto pokaţdé, kdyţ je karta pouţita, je následně měsíčními splátkami tento úvěr splácen včetně úroků. Nesplacená část úvěru se po uplynutí bezúročného období (40 55 dní), začíná úročit a musíte počítat s poněkud vyššími úrokovými sazbami. Ty bývají vyšší neţ u spotřebitelského úvěru či kontokorentu. Aţ na některé výjimky, je v současné době úvěr z kreditní karty úročen sazbou mezi 20% - 26% p.a., takţe lákavé propagace bankovních domů, ţe nebudete 22

23 platit ţádné úroky jsou pravdivé jen napůl, podmínkou je správné vyuţití bezúročného období. Bezúročné období se zpravidla vztahuje pouze na bezhotovostní operace čili platby kartou u obchodníků nebo přes internet. V případě, ţe budete kreditní kartou vybírat hotovost z bankomatu, jedná se o hotovostní transakce a ţádné bezúročné období neexistuje, platíte úrok z vybrané částky. Z tohoto důvodu je tedy lepší kreditní kartou z bankomatů nevybírat, ale pro výběr pouţít klasickou platební (debetní) kartu. Jak jsme si jiţ vysvětlili, kreditní karta není to samé co debetní karta. V České republice se stále velká řada lidí domnívá, ţe mají tzv. kreditku ačkoliv mají na mysli většinou běţnou platební (debetní) kartu Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část pouţít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Za hypoteční úvěry jsou obecně povaţovány všechny úvěry zajištěné nemovitostí. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. 5 Hypoteční úvěr je určen na financování těchto záměrů: koupě nemovitosti či stavebního pozemku výstavba nemovitosti rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitosti splacení úvěru či půjčky pouţité na investice do nemovitosti případně získání vlastnického podílu na nemovitosti (např. vypořádání společného jmění manţelů, vypořádání dědictví atd.) 5 Zdroj: 23

24 Objektem hypotečního úvěru můţe být např.: stavební pozemek nemovitost slouţící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka) nemovitost slouţící k individuální rekreaci bytový dům, provozní dům nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáţ, terénní úpravy pozemku atd.) podnikatelské objekty 6 Doklady potřebné k vyřízení hypotečního úvěru: doklad o výši příjmů (potvrzení příjmu od zaměstnavatele či daňové přiznání) ţadatelů, případně i spoludluţníků či ručitelů ocenění zastavované nemovitosti, výpis z katastru o zanesení zástavního práva plus vinkulaci pojištění této nemovitosti ve prospěch banky někdy téţ vinkulaci ţivotního či úvěrového pojištění ve prospěch banky Pokud je úvěr pouţit na investici do nemovitostí, banka dále poţaduje doklady o nemovitosti: 1. v případě koupě nemovitosti: kupní smlouva (smlouva o budoucí kupní smlouvě) výpis z katastru nemovitostí (zda nemovitost existuje, kdo ji vlastní atd.) 2. v případě výstavby, rekonstrukce či oprav aj.: stavební povolení (s nabytím právní moci) projektovou dokumentaci rozpočet stavby případně smlouvy s dodavateli 6 Zdroj: 24

25 výpis z katastru nemovitostí (existence a vlastnictví stavebního pozemku či nemovitosti) 7 Výčet podkladů pro vyřízení hypotečního úvěru se můţe případ od případu lišit. Existují například hypotéky částečně dojednané přes internet či hypotéky bez dokládání příjmů apod. Ovšem základní podmínkou kaţdého hypotéčního úvěru při poskytovaní je jeho zajištění zástavním právem k nemovitosti. Zastavovanou nemovitostí můţe být buď přímo objekt úvěru (hypotéční úvěr je čerpán na její výstavbu, rekonstrukci či koupi) anebo jiná či jiné nemovitosti (v zástavě můţe být i více nemovitostí). Podle zákona banka můţe poskytnout úvěr maximálně do 70% výše zástavní hodnoty zastavené nemovitosti, z toho je patrné, ţe úvěr musí být zajištěn nemovitostí minimálně na 143%. Jestliţe banky poskytnou úvěr do vyšší hodnoty, musí nalézt adekvátní krytí nad zákonem stanovenou výši. Banky v ţádném případě neakceptují například půlku domu, nemovitost musí být v zástavě celá. Také nesmí být na nemovitost vázáno ţádné věcné břemeno, bránící uţívání. Do zástavy lze dát například i rozestavěnou nemovitost, která je v katastru nemovitostí zapsaná jako rozestavěná nemovitost, a na níţ je čerpán úvěr. Do katastru nemovitostí lze rozestavěnou nemovitost zapsat jako rozestavěná stavba v případě, ţe je postaveno alespoň jedno nadzemní podlaţí. Je-li předmět úvěru a zástavy shodný a jde-li o výstavbu, musí být v kaţdém momentě z úvěru vyčerpané peníze zajištěny nejméně na 143%, to znamená, ţe banka uvolňuje peníze postupně a to se odvíjí od růstu ceny nemovitosti v důsledku její výstavby. Dalším nástrojem bank pro zajištění úvěrů, které vyţadují je vinkulace pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch banky. Někdy také banka můţe ţádat uzavření ţivotního či úvěrového pojištění klienta a vinkulaci tohoto pojištění poţadovat v její prospěch. Banka také můţe vyţadovat další spoludluţníky nebo ručitele v případě situace, ţe by klient nebyl schopen dostát svým závazkům a úvěr splatit. Čerpání hypotéčního úvěru je moţné v případě, splnění všech podmínek, které jsou obsaţeny v úvěrové smlouvě. Jednou z primárních podmínek (je-li úvěr schválen a je podepsána úvěrová smlouva), je potvrzení o vkladu zástavního práva banky k zastavované nemovitosti 7 Zdroj: 25

26 do katastru nemovitostí. Některé banky jiţ v současné době umoţňují čerpat část či celý úvěr, pouze na základě návrhu na zápis o vkladu zástavního práva, tím pádem se klient dostane k finančním prostředkům daleko dříve. Čerpání hypotečního úvěru se provádí bezhotovostně, při účelovém úvěru většinou formou proplacení dodavatelských faktur, odesláním kupní ceny na účet prodávajícího podle kupní smlouvy apod. Klient by si měl banku vybírat i podle přístupu k čerpání a to obzvláště u stavby. Některé banky administrativu ztěţují, jiné ulehčují. Čerpání můţe být buď jednorázové (většinou při koupi nemovitosti) nebo postupné (např. při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti). V takovýchto případech jsou ve smlouvě o úvěru zakotveny orientační termíny čerpání a konečný termín pro dočerpání. Splácení hypotečního úvěru je odvíjeno od způsobu jeho čerpání. Pokud je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se primárně pouze úrok z vyčerpané částky a to aţ do doby, neţ je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání hypotéky začne klient hypoteční úvěr splácet většinou anuitními splátkami, které jsou po celou dobu platnosti úrokové sazby stejné a obsahují jistinu a úrok. Některé banky umoţňují i jiné splácení neţ splácení anuitami. Jedná se především o progresivní nebo degresivní splácení tzn., ţe velikost splátek je v čase buď rostoucí (progresivní) nebo klesající (degresivní). Den splatnosti jednotlivých splátek je uveden v úvěrové smlouvě. V termínu, kdy dochází ke změně úrokové sazby (klient si volí v letech dobu platnosti úrokové sazby např. 1,3 nebo 5 let), můţe klient splatit předčasně část nebo celou výši hypotečního úvěru bez sankce. V případě mimořádné splátky ať uţ části, nebo celého úvěru ze strany klienta mimo tyto termíny si většina bank stanovuje vysoké sankce za předčasné splácení. Následující graf sleduje vývoj průměrných úrokových sazeb hypotečních úvěrů v Česku za posledních 9 let. 26

27 Graf 3: Vývoj hypoték v ČR Zdroj: Jak je patrné z grafu, úrokové sazby jsou na rekordně nízkých úrovních. V ČR je nyní velice výhodné čerpat hypoteční úvěr. Banky se předhánějí nízkými sazbami a to takových, ţe jiţ téměř není rozdíl mezi výší úroků za hypotéku a úroků na spořicím účtu. A to jak u variabilních sazeb, tak sazeb dlouhodobých. 2.2 Druhy úvěrů pro fyzické osoby podnikatele Banky poskytují fyzickým osobám podnikatelům a malým firmám tyto úvěry na financování provozních a investičních potřeb. Mohou to být úvěry na pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti, na zásoby, na investice do nemovitostí, investice do zařízení a strojů, na pokrytí sezónního výkyvu, na projekty v rámci projektového financování apod. Pokud podnikatelé nemají přechodně dostatek finančních prostředků na platby svým dodavatelům, na výplaty mezd apod., banky v těchto případech poskytují tzv. úvěrové výpomoci. Banky však tímto způsobem nechtějí řešit dlouhodobou platební neschopnost podnikatelů, která můţe vyplývat 27

28 ze špatného hospodaření. Dále uvedu přehled nejčastějších typů úvěrů pro fyzické osoby podnikatele Provozní úvěr Provozní úvěr je úvěr, s jehoţ pomocí se financuje běţný provoz a dále se vyuţívá k financování krátkodobých a střednědobých provozních potřeb. Vyuţívá se k nákupu zboţí, materiálu, k výrobě a prodeji svých výrobků, k financování pohledávek, vytváří finanční rezervu na neočekávané výdaje, můţeme z něj uhradit dosud nesplněné závazky atd. Provozní úvěr lze pouţít i na přechodný nedostatek likvidity. Provozní úvěr je úvěr se sjednaným plánem čerpání a splácení (jednorázové, postupné) a také s moţností revolvingového úvěru, které jsou vedeny na zvláštním úvěrovém účtu klienta. Moderní metody úvěrování provozu vedly ke vzniku modernějších forem úvěrování provozu. Jednou z modernějších metod úvěrování je revolvingový úvěr, který je většinou se splatností do jednoho roku, kterou většina bank následně umoţňuje prodlouţit. Dalším takovým úvěrem modernějšího úvěrování provozu je kontokorentní úvěr, který se někdy zřizuje k firemnímu účtu. Provozní úvěr je individuální, takţe se kaţdému klientovi tvoří na míru Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr je krátkodobý úvěr poskytovaný dluţníkovi v pohyblivé výši na jeho běţném účtu nebo kontokorentním účtu, na kterém je stanoven úvěrový limit, do jehoţ výše je klientovi umoţněno úvěr průběţně čerpat. Na účtu jsou účtovány veškeré peněţní úhrady k tíţi účtu a ve prospěch účtu se připisují všechny příchozí platby. Kontokorentní úvěr slouţí: ke krátkodobému překlenutí nedostatku mezi příjmy a výdaji klienta financování oběţných aktiv klienta Pro kontokorentní úvěr je typické krátkodobé přerušované čerpání, jestliţe tomu tak není, signalizuje to, ţe klient má stálý nedostatek finančních prostředků. V takovém případě je klientovi doporučena změna struktury financování. U kontokorentního úvěru musí dluţník 28

29 alespoň jedenkrát ročně vyrovnat celý limit kontokorentního úvěru a musí směřovat stanovené procento svého obchodního obratu na svůj běţný či kontokorentní účet u banky poskytující kontokorentní úvěr. Kontokorentní úvěr se poskytuje na dobu neurčitou, přičemţ musí být pravidelně ročně vyhodnocována finanční bonita dluţníka a plnění smluvních podmínek. Kontokorentní úvěr je neúčelový. Čerpání je moţné následující pracovní den po podpisu smlouvy, (za předpokladu, ţe jsou splněny veškeré podmínky čerpání). Čerpání probíhá automaticky výběrem z běţného účtu dluţníka na základě propojení běţného účtu a kontokorentního účtu, na kterém je stanoven úvěrový limit k čerpání. Splácení kontokorentního úvěru se uskutečňuje automaticky při příchozích platbách, tím jak klient disponuje běţným účtem, který je propojený s kontokorentním účtem, na kterém je vedený úvěrový limit kontokorentního úvěru. Splátka jistiny je jednorázová a splatná podle smlouvy ke dni konečné splatnosti úvěru. V den splatnosti musí klient zajistit na účtu takový kreditní zůstatek, který uhradí celou jistinu včetně úroků a poplatků. Splatnost úroků je měsíční a to vţdy v konečný den splatnosti kontokorentního úvěru. Úroky se platí pouze z vyčerpané části úvěrového limitu Revolvingový úvěr Revolvingové úvěry představují jednu z modernějších forem úvěrování provozu. Revolvingový úvěr lze charakterizovat jako úvěr, u kterého banka stanovuje maximální výši jeho čerpání, tzv. úvěrový rámec, a termín, k němuţ bude úvěr po splnění předem dohodnutých podmínek opět obnoven. 8 Úvěrový rámec se můţe neustále obnovovat, a to buď ve stejné, či v jiné výši. Konstantní typ úvěrového rámce je vyuţíván zejména v procesu produkce, která má stálý charakter, jako např. ve výrobě či sluţbách. Naproti tomu proměnlivý typ úvěrového rámce je vyuţíván u sezónního charakteru produkce, kde je proces produkce výrazně proměnlivý. 8 PAVELKA, František. BARDOVÁ, Dagmar. OPLTOVÁ, Radka, Úvěrové obchody, str

30 Je vhodné organizovat čerpání a splácení úvěru z hlediska kontroly v době platnosti úvěrového rámce, tak aby byl: čerpán průběţně proti předkládaným fakturám, maximálně však do stanoveného limitu. Splácen průběţně podle předem, ve smlouvě stanovených pravidel. Revolvingové úvěry jsou obvykle poskytovány na kratší dobu neţ jeden rok, coţ znamená, ţe patří do skupiny krátkodobých úvěrů. V ojedinělých případech mohou být pouţívány k úvěrování dlouhodobých potřeb, nebo i investic. Tyto případy dlouhodobého financování jsou realizovány tak, ţe úvěrující obchodní banka revolvingový úvěr trvale obnovuje Investiční úvěr Jedná se o úvěr poskytnutý vţdy na přesně vymezený účel např.: koupě, rekonstrukce či stavba nemovitostí pořízení strojů a zařízení rozšíření vozového parku pořízení technologií a dalšího hmotného investičního majetku Stejně tak se investiční úvěry pouţívají na financování oběţného majetku nebo jiných fází výroby. Nejčastěji se poskytují jako střednědobé aţ dlouhodobé, avšak banky je poskytují i jako krátkodobé. Investiční úvěry jsou poskytovány v následujících variantách: investiční úvěry s lineárním splácením investiční úvěry s anuitním splácením úvěry hypoteční Stanovení doby splatnosti investičních úvěrů by se mělo odvíjet od doby odpisování předmětu. Existují dva způsoby odpisování a to rovnoměrně a zrychleně. 30

31 U zrychleného odpisování majetku je moţné rychlejší odpisování majetku v prvých letech jeho ţivotnosti, podle přiřazených koeficientů. Zatímco u rovnoměrného odpisování majetku jsou jednotlivým odpisovým skupinám přiřazeny konstantní roční odpisové sazby. Prostředky z investičního úvěru je moţné čerpat buď: jednorázově tj. převodem celé částky na účet klienta postupně za podmínek uvedených ve smlouvě o úvěru Pro čerpání investičního úvěru jsou dána vţdy pevná pravidla a podmínky, které musí být součástí smluvní dokumentace. Při čerpání musí ţadatel dokládat účelovost pouţití finančních prostředků, zajištění apod. v souladu se smlouvou. Předkládanými smlouvami mohou být: předloţení potvrzení o provedení vkladu zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí či stavební povolení ocenění majetku faktury od dodavatele, kupní smlouva nebo další faktury, účty, kontrakty a dokumenty prokazující účelovost kaţdého jednotlivého dílčího čerpání doloţení účelovosti jiţ pouţitých prostředků úvěru nebo vlastních prostředků v souladu s podmínkami dohodnutými ve smlouvě Pro investiční úvěry s lineárním splácením je charakteristické, ţe: výše splátky jistiny je konstantní po celou dobu splatnosti úvěru splátka úroku se mění v závislosti na aktuální výši čerpání úvěru Pro investiční úvěry s anuitním splácením je charakteristické, ţe: splácení jistiny i úroku částkou, která je konstantní po celou dobu splácení úvěru. Jistina se splácí současně s úrokem, ale jejich vzájemný poměr se v kaţdé splátce mění. 31

32 2.2.5 Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je určen fyzickým osobám podnikatelům a firmám na financování nemovitostí určených k podnikatelské činnosti. Základní a největší výhodou hypotečního úvěru jsou nízké úrokové sazby a to hlavně díky kvalitnímu zajištění. Další nespornou výhodou hypotečního úvěru je moţnost rozloţení splátek na delší časové období (20, 30 i více let), tím pádem podnikatelé a firmy mohou optimalizovat své peněţní toky. Zajištění úvěru je nejčastěji uskutečňováno nemovitostí i rozestavěnou. Podnikatelé by měli mít připraveny i vlastních finančních prostředky, protoţe banky financují pouze část odhadní ceny nemovitosti. K ţádosti o podnikatelskou hypotéku je třeba předloţit většinou tyto doklady: základní údaje o fyzické osobě podnikateli údaje o nemovitosti, která bude předmětem financování daňová přiznání či roční účetní závěrku podnikatelský záměr potvrzení o bezdluţnosti vůči FÚ, ČSSZ a příslušné ZP další doklady podle poţadavků banky Hypoteční úvěr je určen na financování: investice do nemovitostí výstavbu a stavební úpravy nemovitosti zpětně i úhradu prokazatelných nákladů souvisejících s investicí do nemovitosti splacení jiných úvěrů poskytnutých k účelům uvedených výše Splácení hypotečního úvěru probíhá většinou v pravidelných měsíčních či čtvrtletních anuitních splátkách, které zahrnují úhradu úroků a plátku jistiny. Hypoteční úvěr lze čerpat buď jednorázově, nebo postupně. 32

33 2.2.6 Kreditní karta Kreditní karta pro podnikatele má určitý přednastavený úvěrový limit. Horní hranice úvěrového limitu se můţe pohybovat aţ do půl milionu korun na placení či nákupy výrobků a sluţeb, záleţí ovšem na bonitě klienta. Kreditní kartu lze vyuţít při aktuální potřebě peněz bez ohledu na stav financí na podnikatelském účtu. Čerpaný úvěr funguje na principu revolvingového úvěru, s kaţdou uskutečněnou splátkou úvěru se úvěrový limit automaticky obnovuje. Výhoda kreditní karty je v takzvaném bezúročném období. To je stanoveno na kreditní kartě a v tomto bezúročném období neplatíte bance ţádné úroky za vypůjčené finanční prostředky, pokud se splatí tyto finanční prostředky ve stanoveném časovém intervalu bezúročného období. Úvěr z kreditní karty je většinou nezajištěný. 2.3 Druhy nebankovních půjček Nabídku nebankovních subjektů tvoří především úvěry a půjčky drobného charakteru. Nejčastějším produktem jsou spotřebitelské úvěry určené fyzickým osobám nepodnikatelům. V této části diplomové práce se snaţím prezentovat alespoň některé nebankovní půjčky: Půjčky bez registru - jsou vhodné pro ţadatele se záznamem v bankovním registru. Půjčit si lze aţ stovky tisíc Kč. Půjčky bez potvrzení příjmu - nejčastěji vyuţívány ţenami na mateřské dovolené a nezaměstnanými. Ručí se nemovitostmi, movitými věcmi nebo směnkou. Jsou zpracovány a vystaveny velmi rychle. Půjčky do 24 hodin (půjčky ihned) - nabízejí nejen nebankovní subjekty, ale i banky. Lze je vyřídit přes telefon nebo on-line. Často jsou nabízeny také pod označením spotřebitelský úvěr. Půjčky on-line nabízejí banky i nebankovní instituce. Půjčka je vyhodnocena okamţitě po podání, jedná se tedy o typ rychlé půjčky. Nebankovní půjčky na směnku - směnky jsou jakýmsi posledním záchytným bodem, jak získat půjčku od nebankovní instituce, jsou vyuţívány především, pokud pro ţadatele nejsou další typy půjček dostupné. 9 9 Zdroj: 33

34 Nebankovní americká hypotéka - neúčelový úvěr, který umoţňuje financovat jakékoliv vaše potřeby. Nebankovní společnosti nazývají tyto úvěry nejrůznějšími názvy, ale věcný obsah těchto produktů bývá velmi podobný. 34

35 3 Analýza rizik úvěrových produktů pro fyzické osoby nepodnikatele Diplomová práce je zaměřena, především na úvěrové riziko, které patří mezi nejvýznamnější rizika, se kterým se banka při své činnosti kaţdodenně setkává. Nedílnou součástí vrcholového řízení banky je řízení úvěrového rizika a to zejména z hlediska vytváření systému řízení úvěrového rizika. V systému řízení úvěrového rizika jde i o rozhodování o konkrétních úvěrových případech a dalších obchodech banky, ve kterých probíhá úvěrové riziko a je tak jeho nedílnou součástí. V této kapitole DP je práce zaměřena na rizika úvěrových obchodů z pohledu banky. Zejména pak na úvěrovou analýzu klienta ţádajícího o úvěr. Banka má vypracovaný celý systém tohoto řízení, do kterého spadají procesy jako je získání informací o klientovi, scoring klienta, rozhodnutí o poskytnutí či zamítnutí úvěru ad. Také se zde budou analyzovat produkty pro fyzické osoby nepodnikatele zaměřené na analýzu spotřebitelského úvěru, který je velmi častý v nabídce bank i nebankovních domů. V práci je analyzovaný z hlediska podmínek pro získání a předkládaných dokumentů. Dalším hlediskem analýzy byly detailnější informace o produktu jako takovém. Kapitola uvádí také reprezentativní příklady sestavené pomocí úvěrových kalkulaček a modelové příklady. 3.1 Úvěrové riziko Úvěrové riziko je rizikem ztráty ze selhání (default) partnera (dluţníka) tím, ţe nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí drţiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu. Tyto závazky vznikají z úvěrových aktivit, obchodních a investičních aktivit, z platebního styku a vypořádání cenných papírů při obchodování na vlastní i cizí účet. Úvěrové riziko je tak staré jako úvěrování samotné. Jestliţe úvěr je moţné definovat jako očekáván přijetí peněţních prostředků, potom úvěrové riziko je pravděpodobnost, ţe toto očekávání nebude splněno Josef Jílek, Finanční rizika, str

36 Obrázek 1: Přehled úvěrového rizika Zdroj: Josef Jílek, Finanční rizika, str. 16 Jak jiţ bylo zmíněno, úvěrové riziko je riziko platební neschopnosti či nevůle dluţníků splatit své závazky vůči bance. Příčiny úvěrových rizik mohou být: interní příčiny, jsou závislé na vlastních rozhodnutích, jsou následkem nesprávného rozhodnutí banky o alokaci aktiv externí příčiny, nejsou závislé na rozhodnutí banky, naopak jsou dány globálním vývojem ekonomiky, nebo politikou situací apod. U řízení úvěrového rizika je důleţité rozlišovat dvě sloţky kaţdého úvěrového rizika: 1. riziko nesplnění závazku druhou stranou Toto riziko vyplývá z pravděpodobnosti vzniku ztráty z dané transakce. zahrnuje: riziko zákazníka zákazník není ochoten, nebo schopen splnit své závazky vůči bance 36

37 riziko země ekonomické subjekty z určitého společenského důvodu nebudou schopny plnit závazky vůči zahraničním subjektům riziko transferu v důsledku nedostatku devizových prostředků nebude země schopna plnit mezinárodní závazky riziko nedostatečné diverzifikace aktiv v důsledku přílišné orientace banky na určitou oblast, odvětví nebo malý počet klientů 2. inherentní riziko produktu je výše ztráty, která bance vznikne kvůli nesplnění závazku klienta či obchodního partnera zahrnuje: riziko úroku a jistiny řádně nesplacený úvěr v době splatnosti, který banka poskytla riziko zajištění i v případě plně zajištěného úvěru, je zde moţnost vzniku ztráty v případě, ţe se bance nepodaří plně pokrýt nedobytný úvěr ze zajišťovacího instrumentu riziko náhradního obchodu pokud klient či partner nedodrţí podmínky sjednaného kontraktu, vznikne tzv. otevřená pozice, kterou banka musí zajistit novým obchodem, ten však můţe být sjednán za méně vhodných podmínek Banky se snaţí bránit úvěrovému riziku prověřováním bonity svých obchodních partnerů či klientů. Při tomto prověřování vyuţívají různých zajišťovacích instrumentů jako je např. ručení, zástava movitých a nemovitých věcí, záruky, postoupení pohledávek apod Zdroje krytí úvěrového rizika V případě, ţe pohledávky banky nejsou stoprocentně zajištěny (tzn., ţe v případě nesplacení pohledávky dluţníkem nezíská banka celou dluţnou částku zpět ze zajišťovacího instrument), vyplývají bance z úvěrového rizika moţné finanční ztráty. Ke krytí těchto ztrát banka musí vytvářet zdroje, které jí umoţní odepsat nedobytné pohledávky. Tyto zdroje mohou být vytvářeny v následujících formách: Ing. Petr Dvořák, Bankovnictví pro bankéře a klienty, str

38 opravné poloţky vytváří se na vrub nákladů banky k individuálním úvěrovým pohledávkám, u kterých hrozí riziko nesplacení. Tyto opravné poloţky sniţují hodnotu aktiv, k nimţ jsou vytvářeny a tím ukazují jejich pravou hodnotu o moţné budoucí ztráty s nimi spojené. V rozvaze jsou tedy vykazovány jednotlivé pohledávky uţ upravené o k nim vytvořené opravné poloţky. Případný odpis takové pohledávky se tedy v rozvaze banky jiţ vůbec neprojeví. rezervy Jsou poloţkou pasiv banky. Vytvářejí se jako všeobecné rezervy ke kompletnímu úvěrovému portfoliu banky a k jednotlivým pohledávkám je tedy nelze vztahovat. Obvykle se vytvářejí z celkových pohledávek ve výši určitého procenta. Tato výše, závisí zejména na kvalitě portfolia, objemu vytvořených opravných poloţek, zajištění uvěrových pohledávek ad. Součástí nákladů banky je tvorba těchto rezerv. Tiché rezervy nejsou přímo uvedené v rozvaze banky, ale jsou rozdílem ocenění určitých aktiv a jejich skutečnou cenou na trhu (např. cenné papíry lze ocenit v rozvaze cenou, za kterou byly pořízeny. Nad tuto cenu však časem můţe vzrůst trţní cena těchto cenných papírů.). Banka aktivuje tiché rezervy, pokud potřebuje odepsat nedobytnou pohledávku (prodá podhodnocená aktiva). Tato aktivum je v rozvaze nahrazeno částkou odpovídající ceně prodaných aktiv. Rozdíl mezi trţní cenou a cenou v rozvaze můţe slouţit ke krytí odpisu nedobytných pohledávek. Proto se výše aktiv v rozvaze nemusí odpisem pohledávky změnit. Rezervní fond vytváří se ze zdaněného zisku a způsob jeho pouţití je podobný jako u rezerv. Protoţe vytváření rezerv a opravných poloţek má vysoký dopad na zisk banky, tím i na výši daní, stát vymezuje objem vytvářených rezerv a opravných poloţek, které jsou daňově uznatelným výdajem. Banky v České republice tak mohou vytvářet: Tabulka 1: Daňové a regulační zacházení s rezervami a opravnými poloţkami na ztráty z úvěrů v ČR Opravné položky Kategorie klasifikace pohledávky Regulátor Česká národní banka Kritérium - prodlení Opravné položky, % Standardní do 30 dnů 0 38 Daňové zacházení kritérium dluţník se nachází v příznivé finanční a důchodové situaci Opravné položky, % 0

39 Sledované 31 aţ 90 dnů 5 Nestandardní Pochybné Ztrátové 91 aţ 180 dnů 180 aţ 360 dnů 361 dnů a více a není pochybnost o včasném vyrovnání celé pohledávky došlo k zhoršení kritérií vyjadřujících splacení jistiny, úroků a poplatků od doby, kdy byl úvěr poskytnut, ale v okamţiku hodnocení pohledávky není předpokládána ţádná ztráta značný stupeň rizika; splacení jistiny, úroků a poplatků v plné výši je nejisté; částečné splacení pohledávky je vysoce pravděpodobné splacení jistiny, úroku a poplatků je vysoce nepravděpodobné; částečné splacení pohledávky je moţné a pravděpodobné znaky nenávratnosti nebo částečné návratnosti ve velmi malé hodnotě; banka vykazuje pohledávku jako ztrátovou, jestliţe dluţník je v konkurzním nebo vyrovnávacím řízení rezervy standardní Zdroj: Josef Jílek, Finanční rizika, str

40 3.2 Ostatní rizika Při realizaci úvěrových obchodů se banka můţe setkávat s celou řadou finančních rizik, nejen s úvěrovým rizikem. Jednou ze základních podmínek efektivní činnosti banky je správná identifikace, měření a řízení těchto ostatních finančních rizik. Níţe uvedu další významná rizika, se kterými se banka setkává Tržní riziko Toto riziko je druhým nejvýznamnějším rizikem, můţeme ho taky nazývat cenové riziko. Jedná se o riziko ztráty ze změn trţních cen jakoţto změn hodnot finančních nástrojů či komoditních nástrojů (v aktivech či pasivech) v důsledku nepříznivých změn trţních podmínek, tj. nepříznivého vývoje úrokových měr (úrokové riziko), cen akcí (akciové riziko), cen komodit (komoditní riziko) či měnového kurzu (měnové riziko). 12 Kategorie trţního rizika: Úrokové riziko riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na úrokové míry Akciové riziko riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií Komoditní riziko - riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny komodit Měnové riziko (devizové) - riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy Likvidní riziko Toto riziko dělíme na dvě kategorie: Riziko financování riziko ztráty v případě momentální platební neschopnosti Riziko trţní likvidity riziko ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními nástroji, které brání rychlé likvidaci pozic, čímţ je omezen přístup k peněţním prostředkům 12 Josef Jílek, Finanční rizika, str

41 3.2.3 Operační riziko Toto riziko dělíme na tři hlavní kategorie: Transakční riziko riziko ztráty z provádění operací v důsledku chyb v provedení operací (např. to jsou chyby v zúčtování obchodů, chyby vyplývající ze sloţitosti obchodů a neschopnosti současných systémů je provádět, neadekvátní právní dokumentace) Riziko operačního řízení riziko ztráty s chyb v řízení aktivit ve front, middle a back office (např. neautorizované obchodování jednotlivými obchodníky, praní peněz, nedostatek kontroly při zpracování obchodů) Riziko systémů riziko ztráty s chyb v systémech podpory (např. chyby v počítačových programech, chyby při přenosu dat, chyby v matematických vztazích modelů) Obchodní riziko Toto riziko dělíme na sedm základních kategorií: Právní riziko riziko ztráty z právních poţadavků partnera, nebo z právní neprosaditelnosti kontraktu Riziko změny úvěrového hodnocení riziko ztráty ze ztíţení moţnosti získat peněţní prostředky za přijatelné náklady Reputační riziko riziko ztráty z poklesu reputace na trzích Daňové riziko riziko ztráty z důvodu změn daňových zákonů a nepředvídaného zdanění Riziko měnové konvertibility riziko ztráty v důsledku změn politické nebo ekonomické situace, kdy není moţnost konvertovat měnu na jinou měnu Riziko pohromy riziko ztráty z válek, přírodních katastrof, krachu finančních systému apod. Regulační riziko riziko ztráty, kdy není moţnost splnit regulační opatření Systémové riziko Je rizikem přenosu potíţí, kdy neschopnost jedné instituce splnit své závazky při jejich splatnosti způsobí, ţe jiné instituce nebudou schopny splnit své závazky (včetně vypořádacích závazků) při jejich splatnosti. Toto selhání mlţe způsobit značné likvidní a úvěrové problémy 41

42 a v důsledku můţe ohrozit stabilitu finančních trhů. Systémové riziko bankovního sektoru roste v případě vyšších mezibankovních úvěrů a vkladů a společného vlastnictví bank Úvěrové registry Zabývají se shromaţďováním a následným poskytováním informací o klientech mezi bankami případně i jinými institucemi. Při posuzování bonity klienta je velmi důleţité mít věrohodné informace o klientově úvěrové minulosti i současnosti. U nás tuto roli pro výměnu informací zastává BRKI (Bankovní registr klientských informací), který byl spuštěn v roce 2002 a který pracuje na komerčním principu. Jeho provozovatelem je společnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., která je vlastněná pěti zakládajícími bankami, těmi jsou - Česká spořitelna, ČSOB, GE Capital bank (nyní GE Money bank), Komerční banka a HVB Bank (nyní UniCredit Bank). Jedná se o subjekt, který v souladu se zákonem o bankách zprostředkovává výměnu informací o bonitě a důvěryhodnosti klienta tzn. informace o celkové úvěrové angaţovanosti, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. Bankovní registr obsahuje pozitivní i negativní informace, čímţ poskytuje svým uţivatelům informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a naopak klientům umoţňuje budovat si svou úvěrovou historii. V registru jsou vedeny fyzické osoby občané i fyzické osoby podnikatelé, které u některého z účastníků BRKI čerpají nebo čerpali jakýkoliv úvěrový produkt. Jsou zde vedeny také osoby, které o úvěrový produkt teprve ţádají nebo pokud nebyla uzavřena poţadovaná smlouva mezi bankou a klientem. Informace jsou v BRKI uchovány po celou dobu existence úvěrového produktu a čtyři roky po jeho ukončení. Pro dobré klienty, kteří splácí své závazky řádně a včas je skutečnost, ţe jsou vedeni v BRKI výhodou. Banka na ně bude nahlíţet jako na solidního zákazníka a pravděpodobně dostane poţadované finanční prostředky bez problémů, rychleji a také pravděpodobně za lepších podmínek, neţ klient neznámý, či špatný. 13 Josef Jílek, Finanční rizika, str

43 V západním světě fungují úvěrové registry jiţ desítky let a je to naprosto standardní nástroj pro rozhodování o úvěrech. V zemích střední a východní Evropy byly tyto úvěrové registry zaloţeny nedávno a stále se na nich pracuje. Dalším příkladem úvěrových registrů je CRÚ (Centrální registr úvěrů), který provozuje ze zákona o bankách Česká národní banka. Tento registr je zaloţen na principu povinné účasti bank, které mají povinnost předávat stanovené údaje do registru. Mají také oprávnění získávat informace z registru, při splnění stanovených podmínek. CRÚ je informační systém, který je zaměřen na informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Příkladem nebankovního registru je NRKI (Nebankovní registr klientských informací), provozovatelem registru je společnost LLCB (leasing and loan credit bureau, z.s.p.o.), nebo také SOLUS (Sdruţení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům) je zájmové sdruţení právnických osob. SOLUS je registr dluţníků, který vytváří dva negativní registry klientských informací. Jde o registr FO, kde jsou zařazeny fyzické osoby - nepodnikatelé a registr IČ, kam jsou zařazovány fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby. Členy SOLUSu jsou velké banky, nebankovní domy, ale i například telefonní operátoři. 3.4 Úvěrové analýzy Úsilí kaţdé banky je riziko plynoucí z jejich obchodů tzv. úvěrové riziko minimalizovat. Banky většinou k minimalizaci úvěrového rizika mají vypracovaný celý systém řízení úvěrového rizika. Jednou z jeho neodmyslitelných součástí jsou úvěrové analýzy. Úvěrová analýza je jedním z podstatných faktorů, který vymezuje kvalitu úvěrového portfolia banky. Jejím základním cílem je komplexně posoudit úvěruhodnost a úvěruschopnost klienta, posoudit schopnost klienta v budoucnu splácet poskytnutý úvěr či jinak dostát svým závazkům vůči bance. Cílem banky při rozhodování o poskytnutí či zamítnutí úvěru je, aby se nedopustila dvou chyb: aby poskytla úvěr klientovi, který nebude schopen dostát svým závazkům a splatit úvěr včetně úroků 43

44 a neodmítla klienta, který by naopak byl schopen svým závazkům dostát a úvěr včetně úroků řádně splatit. Pokud se banka dopustí těchto chyb, znamenající pro ni ztrátu a protoţe i potenciálně ziskový obchod, který banka neuskuteční je pro banku v zásadě ztrátou, měla by úvěrová analýza co moţná nejspolehlivěji navzájem oddělit obě skupiny klientů Úvěrový scoring Popularita úvěrových sluţeb rychle roste. Na trhu se objevují nové produkty. Úvěry a půjčky pro fyzické osoby, pro malé podnikání (spotřebitelské, hypoteční, kreditní karty, kontokorent, provozní úvěry investiční ad.) s obrovským mnoţstvím podmínek a nabídek v rámci kaţdé kategorie. Moderní formy úvěrování rychlé a pohodlné pro klienty jsou těsně spojeny s řadou problémů, tím nejdůleţitějším je řízení úvěrového rizika. Řízení úvěrových rizik je těsně spojeno s procesem komplexního hodnocení zájemce o úvěr. Mnoţství různých klientů ať uţ fyzických osob nepodnikatelů či podnikatelů, vyţaduje rychlý, nenákladný a spolehlivý způsob provádění komplexního hodnocení klienta ţádajícího o úvěr (provádění úvěrových analýz). V praxi bank se můţeme setkat se dvěma základními systémy komplexního hodnocení klienta (úvěrových analýz): posuzovací úvěrové analýzy, které jsou zaloţeny do značné míry na subjektivním hodnocení klienta ze strany úvěrového pracovníka empirické úvěrové analýzy často označované credit scoring, nebo také jako úvěrové bodovací systémy. Tyto naproti tomu vycházejí z přesného vyhodnocení relativních údajů o klientovi na základě matematicko statistických metod Posuzovací úvěrové analýzy Posuzovací úvěrové analýzy jsou zaloţeny zejména na zkušenostech a schopnostech úvěrového pracovníka posoudit na základě získaných údajů o fyzické osobě nepodnikateli případně podnikateli schopnost a vůli klienta splatit poskytnutý úvěr. 44

45 Úvěrový pracovník musí posoudit charakter, osobní vlastnosti a celkovou důvěryhodnost potenciálního klienta banky jako partnera v úvěrovém obchodě. Na základě informací o jeho osobním ţivotě, morálních vlastnostech, profesionální kariéře apod. musí prověřit jeho vůli a schopnost řádně splatit poskytnutý úvěr. Úvěrový pracovník dále musí posoudit celkové majetkové poměry klienta a především jeho schopnost po celou dobu trvání úvěru splácet ze svých příjmů vedle úhrady běţných výdajů a ostatních závazků i úvěr včetně úroků. Dále musí zhodnotit, jak tuto schopnost splácet můţe ovlivnit budoucí ekonomický vývoj (např. hospodářská recese, pohyb úrokových sazeb apod.) Úvěrový pracovník musí rovněţ odhadnout a ohodnotit i zajištění úvěru jako druhotného zdroje pro splácení úvěru především z hlediska jeho dostatečnosti (zdali je hodnota zajišťovacího instrumentu dostatečná na pokrytí pohledávky banky) a likvidnosti Empirické úvěrové analýzy (credit scoring) Empirické úvěrové analýzy (credit scoring), (dále jen scoring) se snaţí odstranit subjektivní pohled úvěrového pracovníka banky, ale i usnadnit a zlevnit celý proces úvěrové analýzy. Podstatou scoringu je posoudit úvěrovou způsobilost klienta na základě standardizovaného bodování jeho relevantních charakteristik. Těm je přidělena určitá váha (odráţející se v počtu bodů), na základě statistické analýzy údajů o klientech, kterým byl jiţ v minulosti úvěr poskytnut. Výsledný počet bodů se porovnává s tzv. prahovou hodnotou a je hlavním důvodem pro poskytnutí či odmítnutí poskytnutí úvěru. V zásadě platí, ţe čím menší skóre klient získá, tím více hrozí jeho úpadek. Scoring můţeme rozdělit na dvě fáze a to: aplikační scoring vyuţívá se k hodnocení nových klientů. Klient je hodnocen na základě jím sdělených informací a přinesených podkladů. Zaměřuje se i na informace o platební morálce dostupné z registrů klientských informací. Behaviorální scoring hodnotí chování klientů na základě jiţ existujícího vztahu s bankou. Dochází k hodnocení tohoto vztahu a jeho intenzity, např. plnění podmínek, disciplína splácení, rozsah objemů pohybů na účtu atd. 45

46 Analýza si klade za cíl odloučit od sebe dobré a špatné klienty. Za dobré jsou přitom povaţováni ti zákazníci, kteří dostojí svým závazkům a řádně splácí úvěr včetně úroků. Naopak za špatné klienty jsou povaţováni ti, kteří nesplácí úvěr v řádných termínech, nebo nedostojí svým závazkům vůči bance vůbec, popř. se dopouštějí podvodů. Prvním krokem při vytváření tohoto sytému je vybrat důleţité charakteristiky, které jsou často spojeny s dobrými a špatnými klienty. Výběr těchto charakteristik a jejich poměrná váha se odráţí v počtu bodů a odvozuje se na základě statistické analýzy údajů za klienty stávající a údajů za klienty, se kterými banka měla v minulosti úvěrový vztah. Nejprve se stanoví kritéria, kterým se poté přiřadí váhy. Příklad bodovacího systému je znázorněn v tabulce. Tabulka 2: Příklad bodovacího systému Kritérium Body Váha, % Vážené body Věk Nad Pohlaví Muţ 0 Ţena Svobodný/á 12 Rodinný stav Ţenatý/vdaná 40 Rozvedený/á 0 25 Ovdovělý/á 15 Počet dětí a více 0 Více neţ 0,5 Doba 0 roku zaměstnání u 8 0,5 aţ 1 rok stávajícího 15 1 aţ 3 roky zaměstnavatele 35 Více neţ 3 roky 8 Doba Více neţ 1 rok

47 klientského vztahu 1 aţ 3 roky Více neţ 3 roky Konečný počet bodů 100 Zdroj: Josef Jílek, Finanční rizika, str. 30 Na tomto bodovacím systému vidíme, ţe mezi kritérii bývá věk, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, doba zaměstnání u stávajícího zaměstnance a další. Zajímavostí je, ţe ţeny mají obecně větší důvěryhodnost neţ muţi. Sečtením váţených kritérií stanovíme jediný číselný ukazatel. Bodové hodnocení a váhy jednotlivých kritérií bývají stanoveny pro kaţdý segment zvlášť, tj. například pro (kreditní karty, kontokorentní úvěry, spotřebitelské úvěry apod.), nebo pro (jednotlivé regiony, velikosti úvěru, splatnosti úvěru aj.). U fyzických osob podnikatelů bývají tyto systému hodnocení obdobné, akorát jako kritéria se uvádějí jiné významné charakteristiky, které fyzická osoba podnikatel dokládá bance, jimiţ se zabývám v následující kapitole. Dalšími informacemi, které banka získává z vlastních či cizích zdrojů a zařazuje je do hodnocení podnikatelů, můţe být např. obor podnikání, konkurence v oboru, ziskovost sektoru. Kaţdá banka si většinou tyto scoringové systémy pro hodnocení fyzických osob podnikatelů vytváří na základě vlastních kritérií. Některé charakteristiky můţou být hodnoceny stejně, ale kaţdá banka má své priority a také hodnocení těchto údajů úvěrovými pracovníky je zatíţeno značnou subjektivitou. Jejich rozhodnutí jsou jedinečná a často neopakovatelná jinými osobami. Rozdělení klientů, podle scoring systému můţeme znázornit takto: 47

48 Graf 4: Rozdělení klientů podle dosaţených zdrojů pravděpodobnost špatní klienti dobří klienti α β počet bodů Zdroj: Ing. Petr Dvořák, Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, str. 433 V daném případě, je jasné, ţe banka neposkytne úvěr klientům, kteří mají počet niţší neţ α bodů a naopak pokud má klient více neţ β bodů je jasné, ţe banka těmto klientům poskytne úvěr bez věších problémů. Pro klienty, kteří získají počet bodů mezi intervalem < α, β > bodů, má banka určený minimální počet bodů potřebných pro schválení úvěru. Tato hranice je pevnou hodnotou, někde v rámci tohoto intervalu a jednoznačně tak specifikuje, komu úvěr poskytne a komu nikoliv. Čím výše bude tato minimální hranice nastavena, tím menší bude rizikovost úvěrového portfolia banky, ale zároveň i objem poskytnutých úvěrů a naopak. Na obrázku níţe je zobrazený moţný proces zpracování úvěrové ţádosti v moderních organizacích pomocí credit scoringu. Proces aplikačního a behaviorálního scoringu jsme si jiţ popsali. Komplexněji se tímto procesem zabývá podkapitola zpracování úvěrové analýzy pro fyzickou osobu nepodnikatele. U procesu zpracování úvěrové analýzy fyzické osoby podnikatele je tento proces, co se týče kroků při zpracování v podstatě stejný a zabývá se jím kapitola zpracování úvěrové analýzy pro fyzickou osobu podnikatele. 48

49 Obrázek 2: Typický byznys proces zpracování ţádosti o úvěr zdroj: Úvěrová analýza fyzické osoby - nepodnikatele Úvěry fyzickým osobám dnes představují pro řadu bank i nebankovních domů významnou sloţku aktivních obchodů. Základními znaky úvěrů pro fyzické osoby z hlediska úvěrové analýzy prováděné za účelem rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí úvěru můţeme povaţovat především: velký počet jednotlivých úvěrů (klientů), které jsou uzavírány na relativně malé částky. To vyţaduje rychlý a jednoduchý způsob posuzování bonity jednotlivých klientů. právní postavení fyzických osob jako příjemce úvěru informační zdroje a charakter informací, které jsou důleţitou součástí při rozhodování banky o poskytnutí úvěru zdroje, které slouţí k řádnému a včasnému splacení úvěru. 49

50 Fyzická osoba nepodnikatel definice Fyzická osoba - nepodnikatel je osoba, které její příjmy plynou ze závislé činnosti, dalšími moţnými příjmy fyzické osoby nepodnikatele jsou např. úroky z vkladů nebo z cenných papírů, důchody, nebo příjmy z pronájmu bez poskytování dalších sluţeb. Takovéto příjmy neplynou z podnikatelské činnosti. K prokázání existence fyzických osob postačuje přítomnost při jednání a prokázání totoţnosti dokladem, v ČR např. občanským průkazem. Fyzická osoba musí splňovat poţadavek zletilosti, tzn. dosaţení 18 let, být občanem ČR a být právně způsobilý. V České republice je fyzická osoba - nepodnikatel identifikována jménem, příjmením, bydlištěm a rodným číslem Informační zdroje po úvěrovou analýzu Za zdroje, ze kterých můţe banka získávat potřebné základní informace k posouzení ţádosti o úvěr, lze povaţovat: klient - informace získané přímo od klienta, zpravidla jiţ jako součást ţádosti o úvěr musí klient bance odevzdat vyplněný standardizovaný formulář, ve kterém jsou obsaţeny informace, které banka poţaduje. Zejména se jedná o dva doklady prokazující její totoţnost (zpravidla občanský průkaz a řidičský průkaz) a dále pak z hlediska doloţení příjmu fyzické osoby nepodnikatele jde o údaje o měsíčním příjmu, druhu a době zaměstnání, finančních závazcích, majetkových poměrech atd. Nepostradatelným dokladem je ţádost o úvěr, kterou ţadatel vyplní samostatně, nebo za pomoci klientského pracovníka banky přímo při jednání. Pravdivost takto vyplněných údajů potvrzuje ţadatel svým podpisem. Banky některé informace poţadovat nesmějí, resp. nesmějí podle těchto informací diskriminovat své klienty (např. informace o náboţenství, rase atd.). Jistým problémem u tohoto zdroje a takto získaných informací je jejich věrohodnost. U soukromých osob, na rozdíl od firemních subjektů, kde má banka k dispozici např. auditované výroční zprávy, jsou tyto moţnosti informací mnohem omezenější. Banka - interní informace banky, tyto má však banka k dispozici pouze v případě, ţe klient byl jiţ dříve klientem dané banky. Jedná se o dosavadní zkušenosti banky s klientem, jak v depozitní oblasti (jak dlouho má klient u dané banky účet veden, jaký je obrat a objem prostředků na tomto účtu u dané banky), tak i v úvěrové oblasti (jak klient splácí úvěry včetně úroků dosud poskytnuté bankou). V případě negativních zkušeností s klientem a negativních informacích o jeho nesplacených závazcích vůči bance si banky 50

51 vedou tzv. black listy černé listiny klientů. Tímto se chrání před jakýmkoliv dalším smluvním vztahem s klientem do budoucna. Úvěrové agentury a registry Informace od úvěrových agentur, které jsou specializované instituce, kde na jedné straně shromaţďují důleţité informace o všech klientech bank a na straně druhé tyto informace bankám poskytují zpět. Smyslem jejich existence je zabránit tomu, aby se klient nadměrně zadluţoval u více bank najednou, resp. aby se banky vyvarovaly poskytovat úvěry klientům, se kterými jiţ měla jiná banka v minulosti negativní zkušenosti. Rozsah informací, které agentura bance předává a naopak získává zpět, je standardizován. Banky tímto způsobem mohou o svých klientech získat zejména informace o současných (ale i minulých) úvěrech, době jejich splatnosti, ale také informace o případných potíţích klienta se splácením úvěru, nebo včasným placením svých závazků apod. Stále více s těmito agenturami spolupracují i leasingové společnosti, pohled na klienta a informace o něm se tak stávají mnohem komplexnější. Konkrétní úvěrové registry jsme si popsali výše. Ostatní banky informace od jiných bank, někdy se banky obracejí na jiné banky a ţádají podrobnější informace o jejich dosavadních zkušenostech s daným klientem Zdroje ke splácení úvěrů Vytváření dostatečných zdrojů k řádnému a včasnému splácení úvěrů včetně úroků v průběhu trvání úvěrového vztahu je rozhodujícím kritériem pro poskytnutí úvěru. Základním zdrojem ke splácení úvěrů pro fyzické osoby je příjem plynoucí ze zaměstnání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Tento zdroj příjmu musí být očištěn o nutné platby, jeţ musí klient bezvýhradně zaplatit (daně, nájemné, pojištění, splácení dřívějších úvěrů, poplatky atd.) K rozhodnutí o dostatečnosti příjmů někdy banky pouţívají ukazatele podílu závazků na celkových příjmech DIR (debit-to-income ratio), který je definován takto: 51

52 V čitateli zlomku celkové splatné závazky za měsíc obsahují jiţ platby vyplývající z předpokládaného úvěru, nejsou zde však zahrnuty výdaje na běţnou denní spotřebu. Standardní poţadavek mnoha bank je, ţe ukazatel DIR nesmí převyšovat 40% Zajištění úvěrů Zajištění úvěrů se rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěrů. K zajištění úvěrů vyuţíváme těchto nástrojů: Prověření bonity klienta Nastavení limitů úvěru pro jednotlivé klienty Prostřednictvím konsorciálních úvěrů diverzifikovat riziko Provádění kontroly úvěrového objektu a subjektu I přes provádění různých opatření bankou se nevyhne poskytnutí špatných úvěrů. Pro uspokojení svých pohledávek na realizaci sjednaného zajištění banka vyuţívá řady zajišťovacích instrumentů, ty se nejčastěji člení dle: Povahy zajištění, které členíme na: Osobní zajištění v tomto případě ručí za pohledávku kromě příjemce také třetí osoba Věcné zajištění právo banky na majetkové hodnoty poskytovatele zajištění Svázanosti zajištění s pohledávkou, které dělíme dále na: Akcesorické zajištění toto zajištění je těsně spjato se zajištěnou pohledávkou, pokud zanikne pohledávka, zanikne i toto zajištění Abstraktní zajištění toto zajištění je naopak nezávislé na zajišťované pohledávce. Vyuţívá se především k zajištění opakovaných poskytnutí úvěrů. 14 Hempel, Simonson, Coleman 1994, str. 470 a podle Ing. Petr Dvořák, Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty 1999, str

53 Tabulka 3: Přehled základních druhů (forem) zajištění úvěrů Druh zajištění OSOBNÍ VĚCNÉ AKCESORICKÉ Ručení Akcesorické zástavní právo ABSTRAKTNÍ Depotní směnka Abstraktní zástavní právo Cese pohledávek a práv Zdroj: Zbyněk Revenda, Peněţní ekonomie a bankovnictví, str Zpracování úvěrové analýzy pro fyzickou osobu - nepodnikatele Zpracování úvěrové analýzy pro fyzickou osobu nepodnikatele je relativně jednoduchou záleţitostí, na které se v podstatě podílí pouze klientský pracovník příslušné pobočky banky. Veškerá data ze ţádosti o úvěr, které klient vyplnil, přenese do scoringového systému, prověří v úvěrových registrech (BRKI, SOLUS, atd.), zda klient ţádající o úvěr není dluţníkem a zda splácí své závazky řádně a včas. Takto zpracovaný návrh posílá klientský pracovník prostřednictvím počítače ke schválení. Scoringové hodnocení bonity klienta u fyzických osob nepodnikatele hodnotí finanční i nefinanční údaje stejnou vahou. Dochází k výpočtu, zda ţadatel o úvěr bude schopen dostát svým budoucím závazkům, jestli úvěr včetně úroků bude splácen řádně a včas vzhledem k jeho stávajícím příjmům a výdajům. U hodnocení nefinanční stránky ţadatele o úvěr se hodnotí pomocí statistického posouzení, rizikovost jednotlivých údajů a jejich moţný vliv na default (úpadek) ţadatele v budoucnosti. Ţadatel o úvěr se dozví velice rychle, zpravidla týţ den, zda mu byl návrh na úvěr schválen či nikoliv. V případě kladného vyřízení úvěrového návrhu, přichází na řadu tvorba smluvní dokumentace a následně dochází k podpisu smluvní dokumentace. Při splnění těchto podmínek můţe být úvěr čerpán. 3.5 Analýza vybraných úvěrů bank a nebankovních domů V této části se DP zaměřuje na analýzu účelových i neúčelových spotřebitelských úvěrů. Snahou je ucelit a zpřehlednit nepřeberné mnoţství nabídek těchto úvěrů a zaměřit se jak na nabídku bank, tak nebankovních domů. V kategorii bank byly vybrány tyto čtyři bankovní domy a to, Českou spořitelnu, ČSOB, GE Money Bank a Komerční banku. V kategorii nebankovních domů byly zvoleny společnost Cetelem, Home Credit a Provident Financial, které jsou na českém trhu dobře známé. U těchto nebankovních domů je popsána i základní informace o společnosti. 53

54 Pro sestavování přehledu nabídek spotřebitelských úvěrů je vycházeno z informací veřejně dostupných na internetových stránkách, propagačních materiálech, případně po telefonické konzultaci s operátorem vybraných společností. Pro lepší přehlednost se zde uvádí několik reprezentativních příkladů, které zobrazují konkrétní příklad čerpání úvěrů. Reprezentativní příklady jsou pouze informativního charakteru a reálná půjčka se můţe v konečné podobě lišit. Na internetových stránkách daných společností lze tyto jednotlivé příklady sestavit pomocí úvěrových kalkulaček Analýza spotřebitelských úvěrů vybraných nebankovních domů Předmětem analýzy jsou produkty níţe uvedených nebankovních domů, které jsou členy ČLFA: Cetelem ČR, a.s. Home Credit, a.s. Provident Financial, s.r.o Cetelem ČR, a.s. Společnost, která je jiţ 15 let na českém trhu a patří tak k nejvýznamnějším nebankovním poskytovatelům úvěrových produktů a sluţeb. Produktovou nabídku tvoří klasické spotřebitelské úvěry, osobní půjčky, ale také například kreditní karty a různé typy pojištění. Cetelem je dceřinou společností francouzské banky BNP Paribas Personal a působí ve více neţ třech desítkách zemí po celém světě. Společnost Cetelem ČR, a.s. nabízí: Osobní půjčka Cetelem je spotřebitelský úvěr, který je společností nabízen ve třech modifikacích jako osobní půjčka na cokoliv, osobní půjčka na auto a osobní půjčka na bydlení a rekonstrukci. Společnost nabízí moţnost sjednání půjčky přes internet, po telefonu nebo fyzicky na pobočce. 54

55 Tabulka 4: Osobní půjčka Cetelem podmínky, doklady Osobní půjčka Cetelem - Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a starší 18 let Podmínky - Bankovní účet u některé z bank v ČR - Trvalý zdroj příjmů - Úvěrová smlouva s aktuálním datem a podpisy - Vyplněný a podepsaný osobní dotazník - potvrzení o výši příjmu (i partnera ve společné domácnosti) nebo poslední 2 výplatní pásky - kopii posledního výpisu z bankovního účtu Doklady - oboustranná kopie dokladu totoţnosti (pokud je v ţádosti, tak i kopii partnera) - oboustranná kopie druhého dokladu totoţnosti (řidičský průkaz, cestovní pas) - případně další doklady pro účelovou půjčku (kupní smlouvy, faktury apod.) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. Tabulka 5: Osobní půjčka na cokoli základní kritéria Osobní půjčka na cokoli základní kritéria Výše úvěru - od Kč do Kč Úroková sazba - od 6,9% p.a. RPSN - od 11,3 % p.a. Doba splatnosti - od 6 do 72 měsíců Zajištění - bez zajištění - při online ţádosti o půjčku se neplatí poplatky za uzavření - smlouvy, vedení úvěrového účtu ani jiné poplatky Poplatky - poplatek za předčasné splacení (1% případně 0,5 % u smluv trvajících méně neţ jeden rok) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. 55

56 Osobní půjčka na cokoli - je neúčelový úvěr (u ţádostí nad Kč můţe být v některých případech vyţadováno doloţení účelu). Potenciální dluţník má na výběr ze čtyř druhů pojištění neschopnosti splácet. První moţností je pojištění pro případ pracovní neschopnosti, invalidity 3. stupně a úmrtí, druhá moţnost rozšiřuje toto pojištění i pro úmrtí partnera. Třetí moţnost rozšiřuje pojištění o případ ztráty zaměstnání, ale bez pojištění úmrtí partnera. Čtvrtá moţnost je pojistit se pro případ úmrtí. Pojištění je dobrovolné a jeho cena se počítá procentuální částkou (3,99% - 6,99%) ze sjednané měsíční splátky. Tabulka 6: Osobní půjčka na auto základní kritéria Výše úvěru Úroková sazba RPSN Doba splatnosti Zajištění Osobní půjčka na auto základní kritéria - od Kč do Kč - od 6,9% p.a. - od 11,3 % p.a. - od 6 do 84 měsíců - bez zajištění - při online ţádosti o půjčku se neplatí poplatky za uzavření Poplatky smlouvy, vedení úvěrového účtu ani jiné poplatky -poplatek za předčasné splacení (1% případně 0,5 % u smluv trvajících méně neţ jeden rok) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. Účelový úvěr, který je poskytován na nákup nového či ojetého vozidla. Společnost nabízí stejnou moţnost pojištění proti neschopnosti splácet jako u osobní půjčky na cokoli. Tabulka 7: Osobní půjčka na bydlení základní kritéria Osobní půjčka na bydlení základní kritéria Výše úvěru - od Kč do Kč Úroková sazba - od 6,9% p.a. RPSN - od 11,3 % p.a. Doba splatnosti - od 6 do 120 měsíců Zajištění - bez zajištění - při online ţádosti o půjčku se neplatí poplatky za uzavření Poplatky - smlouvy, vedení úvěrového účtu ani jiné poplatky 56

57 - poplatek za předčasné splacení (1% případně 0,5 % u smluv trvajících méně neţ jeden rok) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. Účelový úvěr, který je poskytován na pořízení nemovitosti, rekonstrukci nemovitosti či financování vybavení domácnosti. Společnost nabízí stejnou moţnost pojištění proti neschopnosti splácet jako u osobní půjčky na cokoli. Reprezentativní příklad osobní půjčky na cokoli, osobní půjčky na auto, osobní půjčky na bydlení od společnosti Cetelem ČR, a.s. Tabulka 8: Reprezentativní příklad osobní půjčky (na cokoli, na auto, na bydlení) Název produktu Osobní půjčka na Osobní půjčka Osobní půjčka na auto cokoli na bydlení výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) Úroková sazba (% p.a.) 14,48 13,48 11,49 RPSN (% p.a.) 17,51 16,06 13,56 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s Home Credit, a.s. Společnost byla zaloţena v roce 1997 a jejím vlastníkem je PPF Group, která je jednou z největších finančních skupin ve střední a východní Evropě. Home Credit je jedním z významných poskytovatelů spotřebitelského financování v ČR. Produktovou nabídku tvoří např. úvěry na auta, hotovostní půjčky, revolvingové půjčky. 57

58 Společnost Home Credit, a.s. nabízí: Telefonní půjčka - spotřebitelský úvěr, který je moţné sjednat telefonicky. Úvěr lze čerpat bezhotovostně zasláním na účet klienta, nebo hotovostní formou, kdy si klient vyzvedne částku na poště. Tato půjčka je určená pro zaměstnance, důchodce i osoby samostatně výdělečně činné. Tabulka 9: Telefonní půjčka podmínky, doklady Telefonní půjčka - Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a starší 18 let Podmínky - Trvalý zdroj příjmů - dva doklady totoţnosti (občan ČR vţdy občanský průkaz a např. Doklady řidičský průkaz) - údaje o zaměstnavateli (název, adresu, telefon, IČO) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Home Credit, a.s. Tabulka 10: Telefonní půjčka základní kritéria Telefonní půjčka základní kritéria Výše úvěru - od Kč do Kč Úroková sazba - od 13,49 % p.a. RPSN - od 17,2 % p.a. Doba splatnosti - od 10 do 84 měsíců Zajištění - bez zajištění - za vyřízení půjčky se neplatí ţádný poplatek Poplatky - bez poplatku za předčasné splacení (nutné informovat instituci písemně nebo telefonicky 30 dnů předem) - poplatek za vedení účtu (69 Kč měsíčně) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Home Credit, a.s. Telefonní půjčka je neúčelový úvěr, u kterého je moţnost zrušit smlouvu do jednoho měsíce od uzavření a to bez sankcí. Pokud uzavřete dohodu o moţnosti změny výše a počtu splátek je 58

59 moţné tyto splátky upravovat. Společnost nabízí moţnost sjednat pojištění neschopnosti splácet a to ve třech modifikacích, které zahrnují události jako (pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, invalidita 3. stupně, smrt úrazem. Online půjčka je spotřebitelský úvěr s moţností podání ţádosti online. Peněţní prostředky jsou zasílány na bankovní účet. Úvěr je určen pro zaměstnance, důchodce i osoby samostatně výdělečně činné. Tabulka 11: Online půjčka podmínky, doklady Online půjčka - Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a starší 18 let Podmínky - Trvalý zdroj příjmů - Bankovní účet u některé z bank v ČR Doklady - dva doklady totoţnosti (občan ČR vţdy občanský průkaz a např. řidičský průkaz) - údaje o zaměstnavateli (název, adresu, telefon, IČO) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Home Credit, a.s. Tabulka 12: Online půjčka základní kritéria Online půjčka základní kritéria Výše úvěru - od Kč do Kč Úroková sazba - neuvedena RPSN - od 17,6 % p.a. Doba splatnosti - od 12 do 84 měsíců Zajištění - bez zajištění - za vyřízení půjčky se neplatí ţádný poplatek Poplatky - bez poplatku za předčasné splacení (nutné informovat instituci písemně nebo telefonicky 30 dnů předem) - poplatek za vedení účtu (69 Kč měsíčně) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Home Credit, a.s. 59

60 Neúčelový úvěr, který je vyplácen v hotovosti na účet klienta. Stejné podmínky pojištění jako u telefonní půjčky a také moţnost zrušení úvěru do jednoho měsíce bez dodatečného účtování poplatků. Moţnost nastavení výše měsíční splátky za stejných podmínek jako u telefonní půjčky. Reprezentativní příklad Telefonní půjčky a Online půjčky od společnosti Home Credit, a.s. Tabulka 13: Reprezentativní příklad Telefonní půjčka a Online půjčka Název produktu Telefonní půjčka Online půjčka výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) Úroková sazba (% p.a.) 17,43 neuvedena RPSN (% p.a.) 20,40 20,70 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) neuvedena Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Home Credit, a.s Provident Financial, s.r.o. Společnost byla zaloţena ve Velké Británii, od roku 1997 působí také v České republice. Za 15 let na českém trhu získal provident pověst férového a spolehlivého poskytovatele nebankovních půjček. U providentu si do dnešního dne půjčilo jiţ českých zákazníků. Provident je členem International Personal Finance (IPF). Společnosti Provident Financial, s.r.o. nabízí: Půjčka Provident Spotřebitelský úvěr s moţností podání ţádosti online. Hotovostní či bezhotovostní moţnost čerpání úvěru. Půjčka je krátkodobá s týdenní frekvencí splátek. Tabulka 14: Půjčka provident podmínky, doklady Půjčka Provident - Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a starší 18 let Podmínky - Trvalý zdroj příjmů 60

61 - Trvalé bydliště v ČR - občanský průkaz Doklady - doklad o trvalém bydlišti - doklad o pravidelném příjmu Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Provident Financial, s.r.o. Tabulka 15: Půjčka Provident základní kritéria Půjčka Provident základní kritéria Výše úvěru - od Kč do Kč Úroková sazba - neuvedena RPSN - 63,91 % nebo 70,93 % p.a. Doba splatnosti - 45 týdnů nebo 60 týdnů Zajištění - bez zajištění - poplatek za zpracování půjčky Poplatky - vysoký poplatek za půjčku čerpanou v hotovosti Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Provident Financial, s.r.o. Půjčka Provident - je neúčelový úvěr, který je moţné čerpat v hotovostní i bezhotovostní formě. Na webových stránkách společnosti je moţné zaţádat o úvěr formou online formuláře, ale podmínky a parametry úvěru jsou sjednány vţdy aţ po osobní návštěvě obchodního zástupce. Reprezentativní příklad Půjčky Provident od společnosti Provident Financial, s.r.o. Tabulka 16: Reprezentativní příklad Půjčka Provident Název produktu Půjčka Provident Půjčka Provident hotovostní bezhotovostní výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) Úroková sazba (% p.a.) neuvedena neuvedena RPSN (% p.a.) 63,91 63,91 61

62 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Provident Financial, s.r.o. Z nabídky spotřebitelských úvěrů od nebankovních domů vyplývá, ţe jsou poskytovány na relativně malé částky, hlavně co se týče neúčelových úvěrů. Ty jsou poskytovány bez zajištění a tudíţ s vyšší hodnotou RPSN. Konkrétními příklady čerpání se zabývají modelové příklady Analýza spotřebitelských úvěrů vybraných bank Do analýzy byly zařazeny spotřebitelské úvěry těchto bankovních domů: Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. GE Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna nabízí pět spotřebitelských úvěrů. Rozebrány budou dva a to Hotovostní úvěr a Spotřebitelský úvěr. Hotovostní úvěr je neúčelový spotřebitelský úvěr poskytovaný fyzickým osobám. Čerpání ihned jednorázově v hotovosti či převodem na účet klienta k jeho volnému pouţití. Tabulka 17: Hotovostní úvěr podmínky, doklady Podmínky Hotovostní úvěr - Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a starší 18 let - občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, nebo - cizí státní příslušník s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, nebo - občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým 62

63 pobytem v zahraničí - prokázat schopnost úvěr v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit - průkaz totoţnosti - dokumenty týkající se zajištění úvěru - doklad od zaměstnavatele o pravidelném příjmu - Pokud máte příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné Doklady činnosti, pak musíte doloţit - daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období (včetně přílohy) potvrzené razítkem daňového úřadu na kaţdé straně - doklad o zaplacení daně - doklady prokazující oprávnění podnikat Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. Tabulka 18: Hotovostní úvěr základní kritéria Hotovostní úvěr základní kritéria Výše úvěru - od Kč maximální výše není stanovena Úroková sazba - od 8% p.a. RPSN - neuvedena Doba splatnosti - aţ 84 měsíců - do částky 600 tis. Kč je moţné úvěr získat bez zajištění Zajištění - zástavní právo k pohledávce z vkladu - úvěr se nezajišťuje zástavním právem k nemovitosti - poplatek za vedení úvěrového účtu (59Kč za měsíc) - přijetí, posouzení a vyhodnocení ţádosti o úvěr (1% z poţadované hodnoty úvěru, min. 400Kč) Poplatky - změna smluvních podmínek z podnětu klienta (0,2% z aktuálního zůstatku, min. 100Kč, max Kč) - Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv, které končí dříve neţ za 1 rok) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 63

64 K Hotovostnímu úvěru je moţné sjednat si pojištění proti neschopnosti splácet. Česká spořitelna nabízí dva typy pojištění. Pojištění A (dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí) a pojištění B (ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí). Cena pojištění je určena podle výše úvěru a začíná u typu A na 75Kč měsíčně a u typu B za 115Kč měsíčně. Pro získání tohoto úvěru není nutné mít vedený účet u České spořitelny a jeho splácení lze provádět z účtu jiné banky. Spotřebitelský úvěr Je účelový úvěr, u kterého se musí dokládat účel pouţití úvěru. Čerpání úvěru je bezhotovostní (úhradou faktury na účet dodavatele či obchodníka, úhradou kupní ceny na účet prodávajícího, šekem) Tabulka 19: Spotřebitelský úvěr podmínky, doklady Spotřebitelský úvěr - Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a starší 18 let - občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, nebo - cizí státní příslušník s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, nebo Podmínky - občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v zahraničí - prokázat schopnost úvěr v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit - doloţení účelu úvěru - průkaz totoţnosti - doklady prokazující účel čerpání úvěru - doklad od zaměstnavatele o pravidelném příjmu - Pokud máte příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné Doklady činnosti, pak musíte doloţit - daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období (včetně přílohy) potvrzené razítkem daňového úřadu na kaţdé straně - doklad o zaplacení daně - doklady prokazující oprávnění podnikat Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 64

65 Tabulka 20: Spotřebitelský úvěr základní kritéria Spotřebitelský úvěr základní kritéria - od Kč maximální výše není stanovena (horní hranice úvěru Výše úvěru je limitována cenou investice vyplývající z dokladů k účelu úvěru) Úroková sazba - od 6, 25% p.a. RPSN - neuvedena Doba splatnosti - aţ 120 měsíců - do částky 600 tis. Kč je moţné úvěr získat bez zajištění Zajištění - zástavní právo k pohledávce z vkladu - poplatek za vedení úvěrového účtu (59Kč za měsíc) - přijetí, posouzení a vyhodnocení ţádosti o úvěr (1% z poţadované hodnoty úvěru, min. 400Kč) - změna smluvních podmínek z podnětu klienta (0,2% z aktuálního Poplatky zůstatku, min. 100Kč, max Kč) - Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv, které končí dříve neţ za 1 rok) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. Spotřebitelský úvěr České spořitelny je bezhotovostní úvěr, u kterého se musí prokazovat účel úvěru. Je poskytován na soukromé účely např. na nákup spotřebních předmětů, nákup nemovitosti, úhradu nákladů spojenou s modernizací bytu či domu, nebo úhradu další nákladů osobní spotřeby (dovolená, studium v zahraničí apod.) Platí stejné informace o pojištění proti neschopnosti splácet jako u Hotovostního úvěru. Čerpání úvěru je jednorázově či postupně dle účelu, maximálně do šesti měsíců od uzavření smlouvy o úvěru. Reprezentativní příklad Hotovostního úvěru a Spotřebitelského úvěr od České spořitelny. Tabulka 21: Reprezentativní příklad - Hotovostní úvěr a Spotřebitelský úvěr Název produktu Hotovostní úvěr Spotřebitelský úvěr výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) Úroková sazba (% p.a.) 12,90 12,10 65

66 RPSN (% p.a.) 14,92 14,17 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s Československá obchodní banka, a.s. ČSOB nabízí dva spotřebitelské úvěry a to Půjčku na cokoliv a Půjčku na lepší bydlení. Půjčka na cokoliv je neúčelový úvěr poskytovaný fyzickým osobám. Čerpání půjčky je jednorázové na účet klienta ihned po schválení ţádosti. Tabulka 22: Půjčka na cokoliv podmínky, doklady Půjčka na cokoliv - Fyzická osoba starší 18 let Podmínky - vlastnit účet u ČSOB - dva doklady totoţnosti (občanský průkaz a např. řidičský průkaz) - doklad od zaměstnavatele o pravidelném příjmu - Pokud máte příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné Doklady činnosti, pak musíte doloţit - Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (kopie) za poslední celý kalendářní rok potvrzení o zaplacení daně čestné prohlášení o bezdluţnosti vůči FÚ a ČSSZ. Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s. Tabulka 23: Půjčka na cokoliv základní kritéria Půjčka na cokoliv základní kritéria Výše úvěru - od Kč do Kč Úroková sazba - od 8,9% p.a. RPSN - neuvedena Doba splatnosti - aţ 84 měsíců Zajištění - i částku 600 tis. Kč je moţné získat bez zajištění Poplatky - poplatek za vedení úvěrového účtu (59Kč za měsíc) 66

67 - zpracování úvěru (1% z poţadované hodnoty úvěru, min. 500Kč max Kč) - změna smluvní dokumentace (500Kč) - Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv, které končí dříve neţ za 1 rok) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s. ČSOB nabízí sjednání pojištění k půjčkám proti neschopnosti splácet pro klienty od 18 do 60 let. Pojištění je nabízeno ve dvou variantách. První varianta obsahuje pojištění smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti, druhá varianta přidává pojištění ztráty zaměstnání. Cena první varianty pojištění je (5,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěrového účtu) a cena druhé varianty je (8,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěrového účtu. Půjčka na lepší bydlení je účelový úvěr, který však můţeme vyuţít i neúčelově a to aţ 20% poskytnuté částky (maximálně Kč). Je vhodný pro rekonstrukci nebo pořízení bydlení. Tabulka 24: Půjčka na lepší bydlení podmínky, doklady Půjčka na lepší bydlení - Fyzická osoba starší 18 let - vlastnit účet u ČSOB Podmínky - do 6 měsíců od získání půjčky doloţit doklady účelu (faktury, smlouvy atd.) - dva doklady totoţnosti (občanský průkaz a např. řidičský průkaz) - doklad od zaměstnavatele o pravidelném příjmu - doklady o doloţení účelu úvěru - Pokud máte příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné Doklady činnosti, pak musíte doloţit - Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (kopie) za poslední celý kalendářní rok potvrzení o zaplacení daně čestné prohlášení o bezdluţnosti vůči FÚ a ČSSZ. Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s. 67

68 Tabulka 25: Půjčka na lepší bydlení základní kritéria Půjčka na lepší bydlení základní kritéria Výše úvěru - od Kč, maximální výše není omezena Úroková sazba - od 7,9% p.a. RPSN - neuvedena Doba splatnosti - aţ 120 měsíců - aţ do 600 tis. Kč bez zajištění Zajištění - zajištění nemovitostí - poplatek za vedení úvěrového účtu (59Kč za měsíc) - zpracování úvěru (1% z poţadované hodnoty úvěru, min. 500Kč max Kč) Poplatky - změna smluvní dokumentace (500Kč) - Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv, které končí dříve neţ za 1 rok) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s. U půjčky na lepší bydlení nabízí ČSOB stejné podmínky pojištění proti neschopnosti splácet jako u Půjčky na cokoliv. Reprezentativní příklad Půjčky na cokoliv a Půjčky na lepší bydlení od ČSOB, a.s. Tabulka 26: Reprezentativní příklad Půjčka na cokoliv a Půjčka na lepší bydlení Název produktu Půjčka na cokoliv Půjčka na lepší bydlení výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) Úroková sazba (% p.a.) 12,90 8,9 RPSN (% p.a.) 16,91 11,02 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. 68

69 GE Money Bank, a.s. GE Money Bank nabízí: Expres půjčka je neúčelový spotřebitelský úvěr pro fyzické osoby, o který lze zaţádat online na webových stránkách společnosti i po telefonu. Tabulka 27: Expres půjčka podmínky, doklady Expres půjčka - Fyzická osoba starší 18 let - Trvalé bydliště a kontaktní adresa na území ČR - trvalý zdroj příjmů - telefon do zaměstnání Podmínky - účet vedený u GE Money Bank - U půjček nad Kč musí být v případě Společného jmění manţelů druhý z manţelů uveden jako spoluţadatel - U částek vyšších neţ Kč je nutné mít spoluţadatele - dva doklady totoţnosti (občanský průkaz a např. řidičský průkaz) - Občané Evropské unie - cestovní pas nebo národní průkaz totoţnosti a průkaz o povolení k trvalému pobytu v ČR - Dva telefonní kontakty (jeden domů a druhý do zaměstnání) Doklady - doklad od zaměstnavatele o pravidelném příjmu - Pokud máte příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, pak musíte doloţit - aktuální daňové přiznání za minulý rok spolu s ţivnostenským listem nebo koncesní listinou Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací GE Money Bank, a.s Tabulka 28: Expres půjčka základní kritéria Expres půjčka základní kritéria Výše úvěru - od Kč do Kč Úroková sazba - od 5,7% p.a. RPSN - od 7,4% p.a. 69

70 Doba splatnosti - od 24 do 96 měsíců - bez zajištění do Kč Zajištění - nad Kč nutný spoluţadatel - poplatek za vedení úvěrového účtu (69Kč za měsíc) - poplatek za poskytnutí úvěru (1% z poţadované hodnoty úvěru, min. 500Kč) Poplatky - poplatek za předčasné splacení celé jistiny, nebo její části (1% z mimořádné splátky, případně 0,5 % u smluv, které končí dříve neţ za 1 rok) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací GE Money Bank, a.s GE Money Bank nabízí u Expres půjčky moţnost sjednání pojištění proti neschopnosti splácet ve dvou variantách. Zkladní soubor pojištění A, který zahrnuje pojištění pro případ pracovní neschopnosti, invalidity 3. stupně nebo mimořádných výhod 3. stupně a úmrtí. Komplexní soubor pojištění B zahrnuje navíc moţnost ztráty zaměstnání. Pojištění je limitováno věkem od 18 do 65 let. Cena pojištění za typ A od (8,4% z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru do Kč aţ po 4,4% u částky nad Kč), typ B (od 10,4% do 6,4%). Reprezentativní příklad Expres půjčky od GE Money Bank, a.s. Tabulka 29: Reprezentativní příklad Expres půjčka Název produktu Expres půjčka výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) 60 Úroková sazba (% p.a.) 11,40 RPSN (% p.a.) 14 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací GE Money Bank, a.s. 70

71 Komerční banka, a.s. Komerční banka nabízí spotřebitelské úvěry ve více modifikacích a moţnostech. Pro analýzu jsem vybral spotřebitelský úvěr Půjčka bez rizika - Perfektní půjčka a Úvěr na nemovitost. Půjčka bez rizika Perfektní půjčka je neúčelový úvěr pro fyzické osoby, který se dá čerpat hotovostní i bezhotovostní formou. Pro klienty, kteří mají předschválené úvěrové limity je moţnost zřídit si úvěr online pomocí internetového bankovnictví. Tabulka 30: Půjčka bez rizika Perfektní půjčka podmínky, doklady Perfektní půjčka - občan České republiky - cizinec s trvalým pobytem v ČR Podmínky - občan členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR - účet vedený u Komerční banky - dva doklady totoţnosti (občanský průkaz a např. řidičský průkaz) - doklad od zaměstnavatele o pravidelném příjmu Doklady - Pokud máte příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, pak musíte doloţit - daňové přiznání za poslední zdaňovací období včetně dokladu o zaplacení daně Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banka, a.s Tabulka 31: Půjčka bez rizika - Perfektní půjčka základní kritéria Perfektní půjčka základní kritéria Výše úvěru - od Kč do Kč Úroková sazba - od 15,9% p.a. RPSN - neuvedena Doba splatnosti - od 12 do 72 měsíců Zajištění - bez zajištění Poplatky - půjčka je zcela bez poplatků Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s 71

72 Komerční banka k Půjčce bez rizika Perfektní půjčce poskytuje pojištění proti neschopnosti splácet (dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání, invalidita, úmrtí) zdarma. Úvěr na nemovitost je účelový úvěr pro fyzické osoby, který je určen k investování do nemovitosti např. (koupě druţstevního podílu, koupě nebo výstavba nemovitosti, rekonstrukce nemovitosti, nákup vybavení do domácnosti). Investice do vybavení nesmí být vyšší neţ 50% z poskytnuté částky úvěru. Tabulka 32: Úvěr na nemovitost podmínky, doklady Úvěr na nemovitost - občan České republiky - cizinec s trvalým pobytem v ČR Podmínky - občan členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR - účet vedený u Komerční banky - dva doklady totoţnosti (občanský průkaz a např. řidičský průkaz) - doklad od zaměstnavatele o pravidelném příjmu Doklady - Pokud máte příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, pak musíte doloţit - daňové přiznání za poslední zdaňovací období včetně dokladu o zaplacení daně Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banka, a.s Tabulka 33: Úvěr na nemovitost základní kritéria Úvěr na nemovitost základní kritéria Výše úvěru - od Kč, horní hranice není určená Úroková sazba - neuvedena RPSN - neuvedena Doba splatnosti - od 12 do 120 měsíců - povinné zajištění úvěru: Zajištění - ručením, vkladem u KB, stavebním spořením u Modré pyramidy nebo zastavením nemovitosti Poplatky - poplatek za vedení úvěrového účtu (80Kč za měsíc) 72

73 - poplatek za zpracování a vyhodnocení ţádosti o úvěr (0,8% z poţadované hodnoty úvěru, min Kč, max Kč) - ţádný poplatek za předčasné splacení celé jistiny, nebo její části Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banka, a.s Komerční banka k úvěru na nemovitost poskytuje pojištění neschopnosti splácet zdarma, stejně jako u Perfektní půjčky. Výhodou úvěru je investice do nemovitosti i bez hypotečního úvěru. Umoţňuje částečně financovat vybavení domácnosti za zvýhodněných úrokových podmínek. Čerpání úvěru je bezhotovostní formou. Reprezentativní příklad Půjčky bez rizika Perfektní půjčky a Úvěru na nemovitost od Komerční banky, a.s. Tabulka 34: Reprezentativní příklad Půjčky bez rizika Perfektní půjčky a Úvěru na nemovitost Název produktu Perfektní půjčka Úvěr na nemovitost výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) Úroková sazba (% p.a.) 15,9 8,74 RPSN (% p.a.) 17,9 10,5% Výše měsíční splátky (Kč) neuvedena Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. Z reprezentativních příkladů je patrné, ţe účelové spotřebitelské úvěry jsou nabízeny za lepších podmínek čerpání neţ neúčelové úvěry. A to hlavně díky jejich účelovosti a podmínky zajištění úvěru. 73

74 3.6 Modelové příklady V této části DP se soustřeďuji na sestavení modelových příkladů. Zvolil jsem si dva modelové příklady. V prvním modelovém případě se zaměřím na fyzickou osobu se stálým příjmem a s ţádostí o neúčelovou půjčku ve výši Kč. V druhém případě se zaměřím na účelovou půjčku ve výši Kč, téţ pro fyzickou osobu. Modelové příklady jsou sestavovány za předpokladu, ţe na trhu jsou dostupné pouze produkty, které byly předmětem analýzy Modelový příklad 1 Klient je zaměstnanec s pravidelným příjmem, chce si půjčit Kč na soukromé potřeby. Nechce prokazovat účel úvěru ani poskytovat ţádné zajištění. Úvěr poţaduje splácet dva roky. Tabulka 35: Modelový příklad 1 - nabídka nebankovních subjektů Název produktu Půjčka na cokoli - Cetelem Online půjčka Home Credit výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) Úroková sazba (% p.a.) 18,84 18,58 RPSN (% p.a.) 29,23 26,10 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Tabulka 36: Modelový příklad 1 - nabídka bankovních domů Název produktu Expres Hotovostní úvěr Půjčka na Perfektní půjčka GE - ČS cokoliv - ČSOB půjčka - KB Money výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce)

75 Úroková sazba (% p.a.) 17,80 neuvedena 18,90 15,90 RPSN (% p.a.) 26,56 neuvedena 34,00 23,00 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Všechny nabídky úvěrů v sobě zahrnují pojištění proti neschopnosti splácet a to i pro případ ztráty zaměstnání, které je z moţných typů pojištění nejdraţší. U nebankovních společností se jeví nabídky velice solidně, ale před podpisem smlouvy je důleţité si přečíst formulář ke smlouvě. Po vyplnění ţádosti o půjčku na internetových stránkách společnosti Home Credit je moţné si otevřít tzv. předsmluvní formulář, který se nazývá formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. Uţ název formuláře nepůsobí věrohodně, a kdyţ se zaměříme detailněji na uvedené informace, tak se dozvíme například, ţe V případě zesplatnění úvěru se ode dne zesplatnění zvyšuje úroková sazba o 8% ročně ani v pravidlech českého pravopisu nebo slovníku českého jazyka se nedozvíme co slovo zesplatnění znamená. Při vyplňování ţádosti o úvěr se zdá být jasné, podle nastavení podmínek úvěru, ţe pojištění je zahrnuto v ceně, ale ve formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je uvedeno, ţe pojištění není součástí celkové splátky, tím se opět zvedá cena úvěru. Pokud i přesto úvěr uzavřeme, tak nám společnost zřídí úvěrový účet, za který je účtován poplatek Kč, ale nedozvíme se, jestli měsíčně, ročně nebo třeba pouze jednorázově. Z hlediska celkové splatné částky se při takto nastavených podmínkách a informacích, které se dozvídáme, jeví lépe Online půjčka od společnosti Home Credit, a.s, i kdyţ konečná cena úvěru můţe být v důsledku výrazně odlišná od nabídky. Co se týká bankovních domů a nabídky jejich produktů vychází nejlépe Perfektní půjčka od Komerční banky, a.s., kde je moţné získat pojištění zdarma a půjčka je zcela bez poplatků. Nabídky bankovních domů jsou však pouze orientační a od skutečné úrokové sazby a RPSN nabídnuté klientovi na pobočce se můţe lišit. Záleţí hlavně na bonitě klienta a výsledcích interního posouzení úvěruschopnosti ţadatele. 75

76 3.6.2 Modelový příklad 2 Klient je zaměstnanec s pravidelným příjmem, chce si půjčit Kč na rekonstrukci bytu. U úvěru bude prokazovat jeho účel a úvěr můţe zajistit nemovitostí, měsíční splátky poţaduje rozloţit na 10 let. Tabulka 37: Modelový příklad 2 - nabídka nebankovních subjektů Název produktu Osobní půjčka na bydlení - Cetelem výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) 96 Úroková sazba (% p.a.) 11,50 RPSN (% p.a.) 14,38 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací společnosti Cetelem ČR, a.s. Tabulka 38: Modelový příklad 2 - nabídka bankovních domů Název produktu Spotřebitelský úvěr - Půjčka na lepší Úvěr na nemovitost - ČS bydlení - ČSOB KB výše úvěru (Kč) Doba trvání úvěru (měsíce) Úroková sazba (% p.a.) 12,10 8,9 9,83 RPSN (% p.a.) 13,47 11,02 10,80 Výše měsíční splátky (Kč) Celková splatná částka (Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací 76

77 Jediný zástupce nebankovních subjektů společnost Cetelem ČR, a.s. nabízí úvěr ve výši Kč nejdéle na dobu splácení 96 měsíců, ten však jde získat i bez zajištění. Nebankovní společnost Cetelem poskytuje na 10 let splácení pouze úvěr 1 mil. Kč. U spotřebitelských úvěrů od bankovních domů musí klient prokázat účel čerpání úvěru a splnit poţadavek na zajištění úvěru, díky částce, která je pro spotřebitelské úvěry poměrně vysoká. Jako nejlepší moţností úvěrování rekonstrukce bytu spotřebitelským úvěrem se jeví nabídka Komerční banky, a.s. avšak tyto předpoklady jsou pouze orientační. Úrokovou sazbu a RPSN pro konkrétní ţádost se opět dozvíte aţ na pobočce v závislosti na posouzení úvěruschopnosti klienta a dalších podmínek. Jak z výše uvedeného vyplývá v nabídce bankovních i nebankovních domů jsou spotřebitelské úvěry účelového i neúčelového typu. Neúčelové spotřebitelské úvěry převládají hlavně v nabídce nebankovních domů. Tyto znějí na částky, které jsou poměrně nízké. Z analyzovaných produktů, lze nejvyšší částku neúčelového úvěru získat od společnosti Cetelem ČR, a.s. a to Kč. Nejvyšší moţnou sumu u úvěrů s prokázáním účelu nabízí také Cetelem ČR, a.s. ve výši do 1 mil. Kč. Nebankovní instituce, které jsou členy České leasingové a finanční asociace se zavazují k dodrţování etických kodexů a dalších zásad, coţ dává jakousi jistotu v solidnosti jednání a úvěrování klientů. Nabídka nebankovních společností, se v některých případech vyrovná nabídkám bankovních domů, avšak konečná cena úvěru díky skrytým poplatkům můţe být větší neţ u úvěru od bank. Nabídka bankovních domů u spotřebitelských úvěrů je velice široká a znějící na částky nízké i poměrně vysoké. Od Kč aţ po maximální výši úvěru, která není stanovená a závisí na schopnosti klienta splácet úvěr a na dalších okolnostech jako je zajištění úvěru, dlouhodobost vztahu s bankou atd. Zákazník by si měl dobře rozmyslet, jaký úvěrový produkt a od jakého poskytovatele si půjčí. Najít si informace a porovnat si nabídky jak bankovních, tak i nebankovních domů a nedat jen na reklamní letáky a propagované produkty. Pokud se zákazník nebude orientovat v informacích poskytovaných na internetu, je moţnost zavolat na bezplatnou infolinku společnosti a dotazovat se na daný produkt. 77

78 4 Analýza rizik úvěrových produktů pro fyzické osoby podnikatele Tato část DP se soustřeďuje zejména na popis úvěrové analýzy podnikatele ţádajícího o úvěr a ošetření rizik bankou pomocí získávání informací o klientovy a následným vyhodnocením těchto údajů. Základním rozdělením rizik úvěrových obchodů, úvěrovými registry, popisem úvěrové analýzy a s tím souvisejícím scoringem, který je významný v hodnocení úvěrové ţádosti fyzické osoby podnikatele, jsem se zabýval v předchozí kapitole diplomové práce, tudíţ zde nebudou znovu uvedeny. Dále je tato kapitola zaměřena na analýzu investičního úvěru od vybraných bank z hlediska podmínek získání úvěru a předkládaných podkladů. Kaţdá banka má vlastní produkt s vlastními parametry, které jsou také předmětem analýzy. 4.1 Úvěrová analýza fyzické osoby podnikatele Fyzická osoba podnikatel ve srovnání s fyzickou osobou nepodnikatelem předkládá při jednáních s bankou mnohem více dokladů a dokumentů, aby banka dostala dostatek informací o osobě ţádající o úvěr, např. informace o oboru jejího podnikání, příjmech a výdajích atd. Tyto informace jsou nezbytné pro provedení úvěrové analýzy a její adekvátní hodnocení prostřednictvím scoringového nástroje banky. Klientský pracovník provádí při přebírání podkladů k úvěru kontrolu formální a obsahové správnosti dokumentů a také, zda klient předloţil všechny potřebné dokumenty k ţádosti o úvěr Fyzická osoba podnikatel - definice Fyzická osoba - podnikatel je osoba, které její příjmy plynou zejména z podnikání, především tímto se liší od fyzické osoby nepodnikatele. Abychom lépe porozuměli, pojmu podnikání, musíme si podnikání definovat, je to soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. Fyzické osoby podnikatelé prokazují svou existenci přítomností na jednáních, prokázání totoţnosti dokladem (v ČR např. občanský průkaz) a navíc od fyzických osob nepodnikatelů dokládají oprávnění k podnikání (ţivnostenské listy, koncesní listiny, certifikáty a osvědčení o přidělení IČO). V podmínkách České republiky můţe být podnikatelem také osoba, která je zapsaná 78

79 v obchodním rejstříku, podniká na základě ţivnostenského oprávnění či jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou činnost. Fyzická osoba podnikatel je oprávněná vystupovat pod jménem svojí firmy a na úvěrových smlouvách můţe být označena dvojím způsobem: u fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku se uvádí firma (jméno, příjmení a dodatek), nebo místo podnikání a IČO u fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku se uvádí jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo Informační zdroje pro úvěrovou analýzu Základní informace potřebné k posouzení ţádosti o úvěr, které klient předkládá: povolení k podnikání Aktuálně platný výpis z obchodního rejstříku, resp. doklad, který opravňuje fyzickou osobu k podnikání, např. ţivnostenský list. Banka si aktuálnost a shodnost předloţeného výpisu ověří s údaji na internetu v příslušném rejstříku (obchodním rejstříku, ţivnostenském rejstříku, nebo v systému ARES). Dva platné doklady totoţnosti fyzické osoby podnikatele Finanční výkazy dvě daňová přiznání (včetně příloh) za poslední dva roky. Tyto daňové přiznání musí být kompletní (tj. za 12 měsíců). Roční účetní závěrky u vedení účetnictví za předchozí období dvou let, tj. rozvahu a výkaz zisku a ztráty Pokud klient neuvádí v daňovém přiznání hodnotu majetku a závazků, nebo čestné prohlášení o stavu majetku. Bezdluţnost a ověření o zaplacení výše daně finančnímu úřadu, České správě sociálního zajištění, zdravotní pojišťovně ţadatel prokazuje zaplacení daně z příjmu ve výši uvedené v DP a to např. potvrzením o zaplacení daně z příjmu, nebo výpisem účtu u banky. Takto se zkoumá jednak zaplacení daně a jednak, zda velikost daně uvedená v daňovém přiznání odpovídá výši zaplacené daně (kontrola z hlediska podvodu či opravě daňové přiznání). Dále klient stvrzuje bezdluţnost vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zajištění a zdravotní pojišťovně čestným prohlášením o bezdluţnosti, nebo potvrzením o bezdluţnosti vůči FÚ, ČSSZ, ZP. 79

80 Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům Smlouva o vkladu do společnosti Klient se zavazuje, pod smluvní pokutou, ţe vklad do společnosti ponechá do doby celkového zaplacení úvěru bance pokud tento vklad existuje. Výpisy z běţného účtu primárně za 6 nebo 12 měsíců, platí pro nové klienty. Dalším důleţitým informačním zdrojem k posouzení bonity klienta přes scoringový systém je pro banku, stejně jako u fyzické osoby nepodnikatele, vlastní dosavadní zkušenost s klientem a to jak v oblasti úvěrové, tak i depozitní. Jsou to informace získané zejména z vývoje na běţném účtu klienta. U takto získaných informací je jejich výhodou vysoká aktuálnost a věrohodnost. Aby banka byla schopna kvalitně posoudit úvěruschopnost klienta, potřebuje mít k dispozici údaje o podobných podnikatelích, co se týče odvětví, oblasti, velikosti podniku apod. a mohla je tak porovnat. Tyto informace můţe získávat z vlastních zdrojů, nebo pokud měl či má klient určité spojení s jinou bankou, tak vyuţít informace od jiných bank včetně vyuţívání dat od speciálních agentur či z registrů apod. Tyto agentury a registry byly popsány výše, stejně tak scoringový systém bank. Důleţitou informací při poskytování úvěrů bývá jeho účel a zajištění, banky dávají přednost účelovým úvěrům před neúčelovými a zajištěným úvěrům, před nezajištěnými. Doloţení účelu čerpání úvěru klient provádí předkládanými dokumenty, jako například smlouva o koupi, fakturou, smlouvou o smlouvě budoucí. Při doloţení zajištění úvěru předkládá údaje o moţných instrumentech, kterými by mohl úvěr jistit, jako např. ručitel, majetek, binkosměnka Zpracování úvěrové analýzy pro fyzickou osobu - podnikatele Zpracování úvěrového návrhu pro fyzickou osobu podnikatele je oproti zpracování úvěrového návrhu pro fyzickou osobu nepodnikatele sloţitější. Úvěrový pracovník či firemní bankéř pobočky zadává větší mnoţství údajů do scoringového systému banky. Pokračuje tak v činnosti od získávání dat po zadávání veškerých finančních i nefinančních údajů do tohoto systému. U fyzické osoby podnikatele je důleţité, aby byl zachycen jeho vývoj v čase, a proto předává bance finanční údaje nejméně za dvě období po sobě jdoucí. U nefinančních údajů je důleţité předat bance informace, jako např. v jakém oboru podnikatel působí, v jakém regionu provozuje svoji činnost, a také zde hrají významnou roli údaje o počtu dodavatelů či odběratelů atd. Všechny tyto informace hrají významnou roli 80

81 v kvalitativním hodnocení bonity klienta. Scoringový systém banky vyhodnocuje spoustu zadaných informací a charakteristik ze kterých se utváří celková rizikovost klienta pro banku a to i z hlediska poţadované struktury úvěru či délce úvěrové angaţovanosti. Pokud scoringový systém zařadí ţadatele o úvěr, do skupiny, kterou lze dle předpisů banky financovat, zasílá firemní bankéř či úvěrových pracovník pobočky úvěrový návrh příslušném schvalovacímu stupni. Při schvalování úvěru pro fyzickou osobu podnikatele dochází k pouţití posuzovacích úvěrových analýz a tudíţ osobnímu posouzení úvěrového případu schvalovatelem. Pokud je úvěr schválen, dochází k vypracování a podpisu smluvní dokumentace. V okamţiku splnění všech těchto podmínek je moţné začít úvěr čerpat. Úvěrový proces u fyzické osoby podnikatele z hlediska času je záleţitostí 3 5 dnů. 4.2 Analýza investičních úvěrů vybraných bank V této části se DP soustřeďuje na investiční úvěr pro fyzické osoby podnikatele. Banky tuto sekci zákazníků nazývají podnikatelé a malé firmy, většinou s obratem do 30 mil. Kč. V této práci budou nazývány pouze jako fyzické osoby podnikatelé, nebo pouze podnikatelé. Snahou je podat přehled, jak z hlediska podmínek čerpání, tak o konkrétních parametrech úvěrů. Kapitola se zaměřuje pouze na nabídku bank, protoţe nebankovní domy nabízejí zejména leasing nemovitostí a movitých investic a pokud nabízejí investiční úvěry, tak se o nich z veřejně dostupných informací nelze nic dozvědět. Investiční úvěry jsou vybrány od stejných bankovních domů, jako úvěry pro fyzické osoby nepodnikatele. Od kaţdého poskytovatele je vybrán jeden konkrétní příklad úvěru pro podnikatele, o němţ si myslím, ţe se dá nejlépe porovnat mezi nabídkou bank. Banky tyto investiční úvěry nazývají kaţdá jiným názvem, aby se vymezili vůči konkurenci a co nejlépe nalákaly zákazníky. Pro sestavování přehledu nabídek investičních úvěrů bylo vycházeno z informací veřejně dostupných na internetových stránkách společností, případně po telefonické konzultaci s operátorem vybraných bank pro doplnění některých informací o úvěru. 81

82 4.2.1 Česká spořitelna, a.s. Investiční úvěr Je účelový termínovaný úvěr určený fyzickým osobám podnikatelům. Je určený k financování investičních potřeb klienta. Předmětem investice mohou být nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papírů a další moţnosti financování. Tabulka 39: Investiční úvěr podmínky, doklady Investiční úvěr - fyzická osoba podnikatel - oprávnění podnikat - vedení běţného účtu u České spořitelny Podmínky - účel úvěru - další podmínky jsou individuální a dozvíme se je aţ od klientského pracovníka - doklad totoţnosti (občanský průkaz) - finanční toky (cash flow) za určité období - daňové přiznání za poslední zdaňovací období včetně dokladu Doklady o zaplacení daně - další doklady jsou individuální a dozvíme se je aţ od klientského pracovníka Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s. Tabulka 40: Investiční úvěr základní kritéria Investiční úvěr základní kritéria Výše úvěru - pro fyzické osoby podnikatele do 5 mil. Kč Úroková sazba - individuální Doba splatnosti - od 1 roku do 8 let Zajištění - stanoveno individuálně podle moţností klienta Poplatky - poplatek za přijetí, posouzení a vyhodnocení ţádosti o úvěr se stanovuje individuálně, (0,5% aţ 2% z hodnoty úvěru, min Kč, max Kč) - poplatek za správu a vedení úvěru (300 Kč měsíčně) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací České spořitelny, a.s 82

83 Česká spořitelna poskytuje splatnost Investičního úvěru jako krátkodobého (do 1 roku), střednědobého (1 aţ 5 let) a dlouhodobého (5 aţ 8 let). Čerpání úvěru je jednorázové nebo postupné. Moţnost vytvoření vhodného splátkového kalendáře - pravidelné či nepravidelné splátky. Je zde i moţnost jednorázového splacení úvěru. Česká spořitelna nabízí moţnost pojištění schopnosti splácet podnikatelský úvěr ve dvou variantách. Typ A zahrnuje pojištění proti pracovní neschopnosti, invalidita, smrt jeho cena je odvozena od výše úvěru (pro jednu osobu 0,037% z úvěru, pro dvě osoby 0,033% z úvěru za kaţdou z osob a 0,030% z úvěru za kaţdou osobu při pojištění třech osob) a typ B, který zahrnuje navíc pojištění proti ztrátě zaměstnání. Cena pojištění u typu B je od 0,060% z úvěru pro jednu osobu aţ po 0,050% z úvěru za kaţdou osobu při pojištění třech klientů Československá obchodní banka, a.s. Malý úvěr pro podnikatele je účelový úvěr určený fyzickým osobám podnikatelům. Je poskytovaný k financování investic, jako je pořízení nového výrobního zařízení a technologie, vybavení kanceláří, rozšíření skladů i vozového parku, opravy budov nebo nákup pozemku. Tabulka 41: Malý úvěr pro podnikatele podmínky, doklady Malý úvěr pro podnikatele - fyzická osoba podnikatel - dokument opravňující k podnikání - účel úvěru Podmínky - historie podnikání v oboru déle neţ 12 měsíců - další podmínky jsou individuální a dozvíme se je aţ od klientského pracovníka - dva doklady totoţnosti osob jednajících jménem společnosti - daňové přiznání za poslední zdaňovací období včetně všech příloh a finančních výkazů Doklady - doklad o zaplacení daně z příjmu - doklady týkající se zajištění úvěru - další doklady jsou individuální a dozvíme se je aţ od klientského pracovníka Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s. 83

84 Tabulka 42: Malý úvěr pro podnikatele základní kritéria Malý úvěr pro podnikatele základní kritéria Výše úvěru - od Kč do 8 mil. Kč Úroková sazba - fixní nebo pohyblivá Doba splatnosti - aţ 15 let Zajištění - stanoveno individuálně - podání a vyhodnocení ţádosti o úvěr zdarma - poskytnutí úvěru (0,5% z hodnoty úvěru, min Kč) Poplatky - poplatek za správu a vedení úvěru (200 Kč měsíčně) - mimořádná splátka úvěru (min Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací ČSOB, a.s ČSOB nabízí tímto úvěrem profinancování aţ 80% celkové investice. Čerpání úvěru je jednorázové nebo postupné aţ 18 měsíců od podpisu smlouvy. První splátka jistiny se dá odloţit aţ o 6 měsíců. Při investici do budovy nebo pozemku je doba splácení úvěru aţ 15 let a výše úvěru aţ 8 mil. Kč, při investici do strojů a zařízení můţe dosáhnout doba splácení aţ 8 let a výše úvěru aţ 5 mil. Kč a při investici do automobilů je doba splácení aţ 6 let při maximální výši úvěru 5 mil. Kč, pro jiné investice je doba splácení a výše úvěru stanovena v závislosti na druhu investice GE Money Bank, a.s. Expres Business je účelový úvěr pro fyzické osoby podnikatele určený např. na rozvoj podnikání, nákup nového vybavení nebo rozšíření provozovny. Tabulka 43: Expres Business podmínky, doklady Podmínky Expres Business - fyzická osoba podnikatel - dokument opravňující k podnikání - účel úvěru - řádná platba FÚ či ČSSZ 84

85 - další podmínky jsou individuální a dozvíme se je aţ od klientského pracovníka - doklady jsou individuální a dozvíme se je aţ od klientského Doklady pracovníka Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací GE Money Bank, a.s. Tabulka 44: Expres Business základní kritéria Expres Business základní kritéria Výše úvěru - od Kč do 5 mil. Kč Úroková sazba - individuální Doba splatnosti - 2 roky aţ 10 let - nemovitostí, která nemusí být ve vlastnictví klienta Zajištění - dozajištěn M-zárukou od Českomoravské záruční a rozvojové banky - podání a vyhodnocení ţádosti o úvěr (5 000 Kč) - poskytnutí úvěru (0,5% z hodnoty úvěru, min Kč) Poplatky - poplatek za správu a vedení úvěru (200 Kč měsíčně) - předčasná splátka, nebo splacení úvěru (5% z předčasně splacené jistiny, min Kč) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací GE Money Bank, a.s U úvěru Expres Business je moţnost odkladu splátek i předčasného splacení. Čerpání úvěru probíhá převodem na běţný účet klienta nebo na kontokorentní či revolvingový účet. GE Money Bank nabízí speciální nabídku Expres Business úvěru pro začínající lékaře, stomatology, veterináře, lékárny, advokáty, notáře a daňové poradce, kterým poskytne úvěr bez podnikatelské historie, stačí předloţit příjmy ze závislé činnosti za poslední 3 měsíce a profesní průkaz či osvědčení. 85

86 4.2.4 Komerční banka, a.s. Úvěr na investice je účelový úvěr pro fyzické osoby podnikatele určený na pořízení investičního majetku (staveb včetně projektů, strojů a zařízení nebo jejich souborů apod.). Úvěr se poskytuje v korunách i vybraných cizích měnách (za předpokladu dostatečného inkasa v cizí měně na účtu v KB). Tabulka 45: Úvěr na investice podmínky, doklady Úvěr na investice - fyzická osoba podnikatel - oprávnění podnikat na území ČR a také zde podnikat Podmínky - mít daňovou evidenci na území ČR - splňovat podmínky příslušných právních předpisů pro přijetí úvěru - účel úvěru - ţádost o úvěr - aktuální dokumenty opravňující k podnikání Doklady - finanční výkazy - popř. další doklady k vyhodnocení rizika - doklady k zajištění úvěru Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s. Tabulka 46: Úvěr na investice základní kritéria Úvěr na investice základní kritéria Výše úvěru - aţ do výše smluvní ceny Úroková sazba - fixní nebo pohyblivá Doba splatnosti - individuálně Zajištění - individuálně Poplatky - zpracování a vyhodnocení ţádosti (0,3% z výše úvěru, min Kč, max Kč) - poplatek za správu a vedení úvěru (600 Kč měsíčně) Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací Komerční banky, a.s 86

87 Čerpání Úvěru na investice je jednorázové nebo postupné, k přímým platbám na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předloţených dokladů, výjimečně na běţný účet klienta s následným ověřováním účelovosti. Výše čerpání je omezena skutečně vynaloţenými náklady na pořízení majetku. Úvěr se poskytuje jako krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý s moţností rozloţení splátek jistiny. 4.3 Modelový příklad Jako třetí modelový příklad jsem chtěl uvést porovnání investičních úvěrů pro podnikatele, ovšem informace které lze získat z veřejně dostupných zdrojů, případně po telefonické konzultaci jsou nedostatečné a nelze z nich sestavit ţádný smysluplný příklad a z toho vycházející doporučení. Konkrétní podmínky čerpání úvěrových produktů pro fyzické osoby podnikatele jsou nastaveny individuálně a dozvíme se je aţ přímo po konzultaci s klientským pracovníkem, který na základě potřeb klienta a získaných dokumentů, sestaví nejlepší moţnost financování ţadatele. Z tohoto důvodu nebudu uvádět pro fyzické osoby podnikající ţádný modelový příklad. Z výše uvedeného vyplývá, ţe pro fyzické osoby podnikatele, které uvaţují o financování přes úvěr od banky, doporučení o informovanosti platí dvojnásob, protoţe produkty, které banky nabízejí, se od sebe liší výraznějším způsobem a to jak z hlediska výše úvěru, zajištění, úrokové míry, které bývají stanoveny aţ individuálně po schůzce s pracovníkem banky a vyhodnocení bonity podnikatele. Investiční úvěry pro podnikatele se dají získat od relativně malých částek například na financování auta aţ po částky dosahující milionů korun na stroje a zřízení a nemovitosti. Například financování nemovitostí přes investiční úvěr nemusí být tak výhodné, jako přes hypoteční úvěr, který je jednou z forem investičního úvěru, ten ovšem nabízejí jen některé banky. Z našeho výběru to jsou Česká spořitelna a Komerční banka a proto je důleţité, aby si podnikatel porovnával nabídku více společností, protoţe i nabídky bank jsou omezené a mohlo by se tak stát, ţe bude čerpat úvěr, který není ušitý na míru přímo pro jeho potřeby. Informace z veřejně dostupných zdrojů jsou často nedostatečné a po zavolání na konkrétní linky uvedené na stránkách společností nám bude pracovník na lince doporučovat sjednání schůzky s konkrétním úvěrovým pracovníkem pro fyzické osoby podnikatele. Nabídky pro 87

88 podnikatele slouţí k základní informovanosti o produktech banky, ale pro konkrétní nabídku bude muset podnikatel jednat s úvěrovým pracovníkem a doloţit řadu dokladů a dokumentů, které jsme si popisovali. 88

89 5 Průzkum úvěrových potřeb V této pasáţi diplomové části, jsem se zaměřil na úvěrovou angaţovanost, pomocí dotazníku, který je přílohou mé DP. Formu otázek jsem zvolil především pomocí tzv. měřítkových otázek, kde respondent vyjadřuje hlavně své postoje, orientaci, zkušenosti apod. Zpracování a následná interpretace je poměrně jednoduchá. Pro základní sociologické rozdělení, jsem si zvolil výběrové otázky, respondent má k dispozici více moţností otázek a tím lze získat přesnější informace. Pro podrobnější zkoumání jsem si vybral formu otázek ve většině případu uzavřené a zároveň bipolární, respondent z nabízených moţností pouze vybírá. A také některé polouzavřené otázky, zde má respondent na výběr všechny vyčerpávající odpovědi. Polouzavřené otázky se vyuţívají právě u průzkumu formou dotazníku. K určení nějaké výše, hodnoty apod. jsem vyuţil neohraničených otázek. Ke zjištění preferencí respondenta jsem vyuţil otevřené otázky. Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 70 respondentů, z toho 42 ţen a 28 muţů. Věkové rozdělení respondentů je rozčleněno následovně: do 18 let let let let nad 60 let Nejpočetnější věkovou skupinou dotazovaných osob je skupina let a to v počtu 33. Druhou nejpočetnější věkovou skupinou, jsou kategorie let a let, kdy v prvním případě bylo osloveno 13 osob a v druhém případě 14 osob. Ve věkové skupině nad 60 let, se zúčastnily průzkumu pouze dvě osoby a průzkumu ve věkové kategorii do 18 let se nezúčastnil ţádný respondent. Počet dotazovaných dle nejvyššího dosaţeného vzdělaní je tento: základní 1 středoškolské 51 vysokoškolské 18 89

90 V dotazníkovém šetření jsem se také zaměřil na zjištění preference banky respondenty. Výsledky preferencí odhalí následující graf. Graf 5: Přehled preferovaných bank Zdroj: vlastní zpracování Jak z výše uvedeného vyplývá, lídrem na trhu je Česká spořitelna. Druhou nejvyuţívanější bankou je s počtem 17 klientů Komerční banka. Nezanedbatelnou část bankovního trhu v tomto případě zaujímá ČSOB. Naopak nejméně klientů z dotazovaných osob má UniCredit Bank a Mbank v počtu jednoho klienta. Mbank je ale ne českém finančním trhu krátce, proto si myslím, ţe sice v tomto průzkumu zaujímá jedno z posledních míst, ale ne na dlouho. Dále jsem respondentům poloţil otázku, jaké produkty vyuţívají. Výsledky jsou následující: 90

91 Graf 6: Vyuţívané druhy produktů Zdroj: vlastní zpracování Jak je z grafu patrné, nejčastěji vyuţívají produkt bankovní účet a to v počtu 63 dotazovaných. Také platební karta nemá nezanedbatelný počet. Celkem 58 respondentů vyuţívá platební kartu. Naproti tomu nikdo z dotazovaných nevyuţívá produktu revolvingový úvěr a americká hypotéka. Očekával bych, ţe v dnešní době bude vyuţívání elektronického bankovnictví nedílnou součástí běţně vyuţívaných produktů bank. Ale jak z grafu vyplývá, pouze 27 respondentů vyuţívá tohoto produktu. Zajímavé bylo zjištění, ţe celkem 36 respondentů odpovědělo na otázku, zda mají dostatek finančních prostředků, ano. To je více jak polovina dotazovaných. Na otázku, zda by vyuţili úvěr uvedený v inzerátu, nikdo neuvedl moţnost ano. Jak je zřejmé, ani nebankovní domy nejsou populární. Pouze jeden respondent odpověděl, ţe by vyuţil půjčky od nebankovního domu. Za zásadní otázku, která v dotazníku nesměla chybět, povaţuji otázku jaký druh úvěru čerpáte?. V tomto případě průzkum dopadl takto: 91

92 Graf 7: Druhy čerpaných úvěrů Zdroj: vlastní zpracování Jak z grafu můţeme vyčíst, hlavním vyuţívaným produktem je spotřebitelský úvěr. Ovšem zajímavé je, ţe z celkem 70 dotazovaných, vyuţívá nebo vyuţilo produkt hypotéční úvěr 9 osob, a to je třetí nejvyšší umístění. Dle očekávání je produkt kontokorentní úvěr na druhém místě s počtem 12. Americkou hypotéku nikdo z respondentů nevyuţil. Ve vyuţívání jiných produktů převládal překlenovací úvěr. Povaţoval jsem za důleţité zjistit, k jakému účelu dotazovaní úvěr vyuţili. V počtu 22, vyuţili úvěr za účelem koupě, rekonstrukce či oprav nemovitostí. Za účelem nákupu spotřebního zboţí a úvěru bez účelu vyuţilo v kaţdé skupině 12 respondentů. Na nákup automobilu pouţilo úvěr celkem 7 dotazovaných. Naopak úvěrování dovolené nezvolil ţádný respondent. Zajímavé je, ţe hypotečních úvěrů bylo pouze 9 a úvěrů s účelem spojeným s nemovitostí 22, z toho vyplývá, ţe i poměrně velká část spotřebitelských úvěrů je čerpaná na účel spojený s nemovitostí. Nedílnou součástí účelu úvěru je také jeho výše. To zobrazuje graf níţe. 92

93 Graf 8: Výše čerpaného úvěru Zdroj: vlastní zpracování Z grafu je patrné, ţe v počtu 17 výše úvěru do 50 tis. Kč u dotazovaných osob převládá. Úvěr ve výši do 500 tis. Kč je na druhé příčce s počtem 15. Úvěru nad 1 mil. Kč nevyuţil nikdo z dotazovaných. Počet dotazovaných, které odpovědělo na otázku kolikrát jste si vzali úvěr je následující: 1x 17 2x 15 3x 7 4x 7 více krát - 6 Za zajímavé povaţuji zjištění, ţe 22 respondentů odpovědělo ano na otázku, zda měli více úvěrů najednou, ale přitom jen 8 z dotazovaných vyuţilo produktu konsolidace. Z těchto 22 respondentů vyuţilo 17 osob 2 úvěry, dále 4 osoby vyuţili 3 úvěry najednou a jeden z dotazovaných dokonce 7 úvěrů najednou. 93

94 Na níţe uvedené otázky odpověděli respondenti následovně: čtete podrobně podmínky úvěrové smlouvy 32 ano; 38 ne máte přehled o podmínkách poskytovaných úvěrů u jiných bank 18 ano; 52 ne domníváte se, ţe je ţádost o úvěr sloţitá 14 ano; 56 ne domníváte se, ţe je schvalování úvěru dlouhé 16 ano; 54 ne Povaţuji za nezodpovědné nečíst podrobně podmínky úvěrové smlouvy. Více jak polovina dotazovaných uvedla, ţe podmínky úvěrové smlouvy nečte. Sice na finančním trhu v ČR existují důvěryhodné subjekty, ale i tak se v podmínkách smlouvy mohou vyskytovat zavádějící či nevýhodná ujednání. Přehled domněnek, jak dlouho trvá schválení úvěru podle respondentů: 1 den odpovědělo 19 respondentů 3 dny odpovědělo 20 respondentů Týden odpovědělo 15 respondentů 2 týdny odpovědělo 6 respondentů Měsíc odpovědělo 20 respondentů Z výše uvedených skutečností je tedy zřejmé, aţ na uvedené dva týdny trvání schválení, ţe respondenti mají překvapivě odlišný názor na délku trvání schválení. Pravděpodobně se jedná o posuzování na základě vlastních zkušeností. V případě schvalování kontokorentního úvěru a hypotéčního úvěru si klient odnáší absolutně rozlišnou zkušenost. To by vysvětlovalo podobnost při délce jednoho dne, tří dnů a měsíce v délce schvalování v počtu 20 odpovědí. Dnes je přitom kladen velký důraz na rychlost vyřízení úvěru a často týţ den se dozvíte, jestli vám bude úvěr poskytnut či nikoliv. Z grafu uvedeného níţe se dozvíme, co dotazovaní posuzují při uvaţování o úvěru. 94

95 Graf 9: Preference parametrů úvěru při ţádosti o úvěr Zdroj: vlastní zpracování Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe převáţná většina dotazovaných sleduje výši úroku. Moţnost předčasného splacení je dle zjištěných skutečností jednoznačně druhé nejdůleţitější kritérium. Na prvních příčkách bych očekával spíše výši RPSN, ale to se v konečném pořadí umístilo na pomyslném pátém místě společně s moţností nastavení výše měsíční splátky v počtu 31. RPSN udává roční procentuelní sazbu nákladů spojené s čerpaným úvěrem. Proto bych předpokládal, ţe zájemci o úvěr budou především hledět na náklady s úvěrem spojené, neţ na výši úroku. Za nejzajímavější skutečnost z pohledu banky, povaţuji zjištění, ţe kromě 6 dotazovaných, neuvaţují o změně banky. Těchto 6 respondentů, mělo pravděpodobně nepříjemnou zkušenost s bankou. To tedy znamená, ţe 64 respondentů je se svou bankou spokojeno. Tuto skutečnost naznačuje také předchozí otázka, kdy na otázku, zda banka aktivně reaguje na jejich potřeby, odpovědělo 60 dotazovaných ano. 95

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Osobní finance Bydlení

Osobní finance Bydlení Katedra práva Osobní finance Bydlení Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012 Bydlení nájem

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR

Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR Bakalářská práce Autor: Zdeněk Jurčík Bankovní management Vedoucí

Více