Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni: Dagmar Krausová, Hana Pellová Ověřovatelé zápisu: Ing. Lubomír Křivda, Richard Bergmann Návrhová komise: RNDr. Vlastislava Jiránková, PeadDr. Jaroslav Kukula, Josef Vondra Zapisovatelka: Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 23 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Slib nového člena ZM 2. Investiční akce 3. Závěrečný účet města za rok Rozpočet na rok Půjčky z fondu rozvoje bydlení 6. Bezpečnostní situace města za rok Majetkové záležitosti 8. Diskuse, různé Hlasování o programu: Přítomno : 21 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 1. Slib nového člena ZM PharmDr. Miroslav Srna ( kandidát volební strany Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová ), člen zastupitelstva města, požádal dopisem ze dne o zrušení mandátu člena zastupitelstva města z důvodu pracovní zaneprázdněnosti. Rada města v souladu s 55 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, prohlásila tento mandát za uprázdněný a dle 56 odst. 1) téhož zákona nastupuje za člena ZM první náhradník této volební strany Křesťanská demokratická unie-čs. strana lidová, pan Vratislav Ansorge, narozený , bytem Podlesná 238, Červený Kostelec - Horní. Na zasedání složil jmenovaný slib člena ZM a ujal se tak funkce člena ZM. 2. Investiční akce města Vedoucí odboru rozvoje města informoval ZM o investičních akcích připravovaných pro rok Rekonstrukce infrastruktury u školních budov v Červeném Kostelci, která se skládá z Rekonstrukce ulice Břetislava Kafky a Rekonstrukce ulice Komenského při ZŠ čp. 540 Projektová dokumentace pro územní řízení byla předána v prosinci 2007, v lednu 2008 bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení. Projektová dokumentace pro zhotovení stavby bude dokončena do konce února 2008 a poté bude zažádáno o stavební povolení. Výběr dodavatele bude pro město zajišťovat RTS a. s. Brno. Předpokládaný termín zahájení stavby květen 2008, dokončení listopad Chodník Stolín Červený Kostelec Stavba je připravována již od roku Stavební povolení vydáno v roce Celá trasa byla projektována a povolena jako bezbariérová. Pro získání dotace ze Státního fondu dopravní 1

2 infrastruktury musí celá trasa splňovat požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (nevidomé). Z tohoto důvodu se musí vypracovat některé detaily,ve kterých je řešen pohyb nevidomých osob. Vypracované detaily musí schválit Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky. Po získání souhlasu se požadavky zapracují do podkladů pro výběr dodavatele stavby. Předpokládaný termín zahájení květen 2008, dokončení listopad Oprava silnice I/14, ulice 17. listopadu v Červeném Kostelci. ŘSD Hradec Králové připravuje druhý výběr dodavatele pro rekonstrukci vozovky. Město Červený Kostelec má zájem při stavbě vyřešit rekonstrukci vodovodu, napojení dešťových svodů, opravu chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení. Pro tyto akce má připravenou projektovou dokumentaci. Město jednalo se zástupci ČEZ Distribuce a.s. o přemístění vrchního vedení do chodníku ve společném výkopu s veřejným osvětlením. Projektová dokumentace je již takto koordinována, v případě realizace stavby ze strany ŘSD H. Králové, přemístí ČEZ distribuce a.s. vrchní vedení do chodníku. Mimo tyto hlavní investiční akce na tento rok se průběžně připravují projektové dokumentace pro další stavby, hlavně pro infrastrukturu. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o investičních akcích města. Přítomno : 21 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 3. Závěrečný účet města za rok Informace z jednání finančního výboru Předseda finančního výboru přednesl zprávu z jednání FV, které se uskutečnilo 11. února Finanční výbor projednal výsledek hospodaření města za rok 2007 a dále projednal návrh rozpočtu města na rok Dle jeho názoru je návrh reálný a doporučuje ho ZM ke schválení. Předseda finančního výboru podal návrh na pověření RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů do výše ,- Kč na jedno rozpočtové opatření v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb. 102 odst. 2 písm. a). ZM bude vždy na příštím zasedání informováno o počtu, důvodech a rozsahu provedených rozpočtových úprav. Dále se finanční výbor zabýval připraveností investičních akcí, které se budou realizovat v letošním roce. Zápis z finančního výboru obdrželi všichni členové ZM. P. Spůra kauza Kozák nelíbí se mu, jak to bylo vysvětleno. Jak město bude vymáhat finance od firmy, která tuto situaci zavinila? Jak bude město postupovat? Ing. Hanuš firma DELTA, dříve Stavební služby, přislíbila, že se s městem vyrovná formou odvedené práce. V době, kdy tato situace vznikla, bylo postupováno v souladu se zákonem. Možno nahlédnout do zápisů z rady města. Starosta firma Delta již vedla s městem jednání o možném vyrovnání formou provedení práce. P. Spůra pokud by ZM neschválilo RO o zaplacení mimořádných výdajů z ukončeného soudního sporu s firmou Kozák, co bude město dělat? Ing. Hanuš je to rozhodnutí soudu, město musí částku uhradit. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 3.2. Rozpočtová opatření Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámili ZM s rozpočtovými opatřeními, která přijala RM na svých jednáních za poslední období. 2

3 RO č. 66 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) přijatý dar od firmy PLUS - DISCOUNT spol. s r. o. V) dar je poskytnut pro veřejně prospěšné účely s určením : fond pro sport ,-Kč fond pro kulturu ,-Kč fond škol ,-Kč RO č. 67 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) vrácení nedočerpané půjčky na opravu bytových domů čp. 512 a čp. 513 zpět do Fondu rozvoje bydlení V)změna poměru financování opravy bytových domů: místo části půjčky použity prostředky na opravy, které byly součástí schváleného rozpočtu RO č. 68 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) příjem z daní z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů V) zvýšení příspěvku ZŠ V.Hejny RO č. 69 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) příjem z daně z přidané hodnoty V) výdaje na úhradu nákladů řízení v právním sporu (JUDr. Kolman Kč, JUDr. Kutěj Kč) RO č. 70 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) příjem z daně z přidané hodnoty V) výdaje na akci "Výměna oken na ZŠ V.Hejny" (dofinancování akce dotované 6 miliony Kč) RO č. 71 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) z rezervy RM V) zvýšení příspěvku MKS (na úhradu služeb poskytnutých v souvislosti s opravou Divadla J.K. Tyla) RO č. 72 v příjmech : 0 Kč 0 Kč P) použití rezervy Rady města ve výši 8 000,-Kč V) výdaj na nákup baterie pro SDH Lhota RO č. 73 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení příjmů z lesů V) zvýšení výdajů na hospodaření v lesech RO č. 74 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) převod z rezervy na projektovou dokumentaci : Kč na chodník od Jána ke trati a Kč na chodník Stolín 3

4 RO č. 75 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) zvýšení rozpočtu výdajů na zdravotním středisku ( výdaje na opravy a udržování ,- Kč a na spotřebu plynu Kč) RO č. 76 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení příjmů z prodeje pozemků V) výdaje za zprostředkování prodeje pozemků (dle smlouvy) RO č. 77 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) převod z rezervy na projektovou dokumentaci do výdajů na geometrický plán komunikace a chodníky u Divadla Kč RO č. 78 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) přesun rozpočtu výdajů ve výši Kč z ušetřených výdajů na věcné dary na správě do rozpočtu výdajů na SPOZu RO č. 79 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) zvýšení rozpočtu výdajů na : 1) Špince - zálohy na elektřinu zůstávají dokud není vyúčtování od ČEZ, pak jsou vynulovány-uhrazeny nájemcem nebylo rozpočtováno - částka Kč 2) na veřejných sportovištích výdaje na opravu a udržování zvýšit o Kč RO č. 80 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) přesun rozpočtu výdajů ve výši Kč z ušetřených výdajů na správě ( ,-Kč uspořeno proti rozpočtu na výdajích na opravy a ,-Kč uspořeno na nákupu drobného dlouhodobého majetku) na pokrytí zvýšených výdajů v Sokolovně (plyn, elektřina, opravy, drobný dlouhodobý majetek) RO č. 81 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) převedení části rozpočtu, určené k vyúčtování služeb na majetkovém odboru na Klub důchodců (maj.odb. přeúčtovává část výdajů za služby dle ročního vyúčtování na nebyty - Klub důchodců) částka Kč RO č. 82 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) zvýšení rozpočtu výdajů na svoz komunálního odpadu RO č. 101 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením na výdaje jednotek SDH V) výdaje na pohonné hmoty 2000 Kč, výdaje na ostatní osobní výdaje Kč 4

5 RO č. 102 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč, výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcky Kč RO č. 103 v příjmech : Kč Kč P) MKS poskytnuta účelová neinvestiční dotace pro projekt MFFČK schválené zastupitelstvem KHK V) bude zasláno MKS Kč účelově určený příspěvek na činnost RO č. 104 v příjmech : Kč Kč P) ZŠ V. Hejny přidělen dar na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/5/293/2007 V) bude zasláno ZŠ V. Hejny Kč RO č. 105 v příjmech : Kč Kč P) MKS poskytnuta účelová neinvestiční dotace na projekt sborník Rodným krajem schválené radou KHK V) bude zasláno MKS Kč účelově určený příspěvek na činnost RO č. 106 v příjmech : Kč Kč P) finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci a opravu hřiště Stolín V) výdaje na rekonstrukci a opravu hřiště Stolín Kč RO č. 107 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč RO č. 108 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením na výdaje jednotek SDH V) výdaje na služby, školení a vzdělávání Kč, výdaje na pohonné hmoty a maziva Kč, výdaje na nákup materiálu Kč RO č. 109 v příjmech : Kč Kč P) hospodaření v lesích umělá obnova sadbou V) na výdaje na hospodaření v lesích Kč RO č. 110 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na doplatek na bydlení Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč, výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcky Kč 5

6 RO č. 111 v příjmech : Kč Kč P) vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě V) výdaje na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě Kč RO č. 112 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením pro MKS na projekt MFFČK V) bude zasláno MKS Kč účelově určený příspěvek na činnost RO č. 113 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na doplatek na bydlení Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč, výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcky Kč RO č. 114 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na doplatek na bydlení Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč RO č. 115 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením: Neinvestiční účelová dotace pro zabezpečení technických podmínek Czech Point V) výdaje na drobný DHM Kč, výdaje na nákup ostatních služeb Kč Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Starosta předložil ZM ke schválení RO č. 83, které vyplynulo z rozhodnutí soudu a týká se ukončeného soudního sporu s firmou Kozák. RO č. 83 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) mimořádný výdaj z ukončeného soudního sporu z roku 1999 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje RO č. 83. Přítomno : 22 Pro: 20 Proti: 1 Zdržel se: 1 Schváleno 3.3. Závěrečný účet města za rok 2007 Vedoucí finančního odboru Ing. Šimková seznámila přítomné se závěrečným účtem města Červený Kostelec za rok Rozbor příjmů a výdajů podle jednotlivých položek za loňský rok 2007 obdrželi všichni členové ZM. Hospodaření města projednal finanční výbor na svém zasedání dne Rada města projednala hospodaření města na svém zasedání dne

7 Součástí projednávaného závěrečného účtu města za rok 2007 je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření provedeného nezávislou auditorskou firmou C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec. Zpráva je založena u ved. finančního odboru a u starosty města možno do ní nahlédnout. Závěrečný účet města za rok 2007 byl od zveřejněn na úřední desce MěÚ. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad. Přítomno : 23 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 4. Rozpočet na rok Rozpočet na rok 2008 Starosta předložil ke schválení rozpočet města na rok 2008, který je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč. Saldo rozpočtu je financováno převodem zůstatku na účtu města k Materiály k rozpočtu obdrželi všichni členové ZM. Návrh rozpočtu města projednal finanční výbor na svém zasedání dne Rada města projednala návrh rozpočtu města na svém zasedání dne Rozpočet města na rok 2008 byl od zveřejněn na úřední desce MěÚ. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů vždy max. do výše ,- Kč. Přítomno : 23 Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 2 Schváleno 4.2. Statut fondu rezerv a rozvoje Finanční prostředky tohoto fondu jsou uloženy na zvláštním účtu u KB č.ú /0100. Zdrojem fondu rezerv a rozvoje mohou být zejména: a) přebytky hospodaření z minulých let b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů O použití prostředků z fondu rezerv a rozvoje rozhoduje zastupitelstvo města: a) při schvalování ročního rozpočtu města b) rozpočtovým opatřením Hlasování o usnesení: ZM schvaluje statut fondu rezerv a rozvoje. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 4.3. Hasičská auta Starosta předložil ZM k projednání návrh smlouvy na účasti města v projektu SHČMS - Krajské sdružení Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech Město by se do tohoto programu přihlásilo s požadavkem na cisternovou stříkačku a dopravní automobil. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje účast města Červený Kostelec v projektu SHČMS Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech

8 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a SHČMS Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, o zaplacení kauce (zálohy) ve výši ,- Kč (slovy třistasedmdesáttisíckorunčeských). Kauce je městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci výše uvedeného projektu a programu. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 5. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení Starosta předloží ke schválení vybrané žádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Zápis z jednání komise půjčky FRB Č. Kostelec je přílohou materiálů ZM. Žádosti projednala a vyhodnotila komise jmenovaná ZM ve složení: Pavel Labík, Ing. Petr Fišer, Jiří Prokop, Jiří Prouza, Ing. Jan Berkovec, Ivana Růžková a Ing. Věra Šimková, v pondělí Stav na účtu FRB ČK: Stav k ,69 Kč Půjčeno občanům ,35 Půjčeno městu ,-- Celkem FRB ,04 Vracet budeme v roce ,-- Komise projednala předložené žádosti o půjčku : 5.1. Milena Hurdálková - bytem Nerudova 515, Červený Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - přestavba bytu Přiloženo : viz seznam příloh Zástava: nemovitost čp. 515 Nerudova, Červený Kostelec, LV č Ručitel: Tomáš Hurdálek Potvrzení o příjmu obou přiloženo. Žadatelka splácí podnikovou půjčku ve výši 700,- Kč měsíčně. Souhlas s provedením ohlášené stavby. Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na přestavbu bytu paní Mileně Hurdálkové, Nerudova 515, Červený Kostelec 5.2. Dana Bezvodová - bytem Lhota čp. 204, Červený Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - obnova fasády Přiloženo: odborný odhad nákladů Zástava: nemovitost čp. 204 Lhota, Červený Kostelec LV č Ručitel: Ladislav Kocián Potvrzení o příjmu obou přiloženo. Žadatelka splácí půjčku 700,- Kč měsíčně u ČS. Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Daně Bezvodové, Lhota 204, Červený Kostelec. 8

9 5.3. Naděžda Sidorova - bytem Manž. Burychových 303 Č.Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - obnova fasády Přiloženo:odborný odhad nákladů Zástava : nemovitost čp, 303 Manž. Burdychových, Červený Kostelec LV č Ručitel: Oleksandr Sidorov Potvrzení o příjmu obou přiloženo Žadatelka splácí půjčku 1163,- Kč měsíčně - FRB - Červený Kostelec. Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Naděždě Sidorové, Manž. Burdychových 303, Červený Kostelec Milan Vepřek - bytem Lipky 799, Červený Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - výměna oken Přiloženo: odborný odhad nákladů Zástava: nemovitost čp. 799 Lipky, Červený Kostelec LV č. 948 Ručitel: Iveta Vepřková Potvrzení o příjmu obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u ČS 1000,- Kč měsíčně Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken panu Milanu Vepřkovi, Lipky 799, Červený Kostelec Město Červený Kostelec, majetkový odbor MěÚ Půjčka ve výši ,- Kč Generální oprava balkónů a teras na bytovém domě čp Přiložena žádost Komise doporučuje ke schválení za podmínky ročních splátek ve výši ,-Kč. Splatnost jednotlivých splátek vždy k příslušného roku. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje Městu Červený Kostelec poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,-Kč na generální opravu balkónů a teras na bytovém domě čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. Přítomno : 23 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 6. Bezpečnostní situace za rok 2007 Velitel Obvodního oddělení Policie ČR npor. Libor Jirásek a velitel městské policie Michal Škoda podali členům ZM informaci o bezpečnostní situaci ve městě za rok Písemné zprávy jsou přílohou a obdrželi je všichni členové ZM. P. Kejklíček první sobotu v měsíci provádí Diakonie Broumov sbírku ošacení na autobusovém nádraží. Než je proveden vlastní svoz, dochází k rozdělávání balíků a rozebírání ošacení. Tento způsob je nedůstojný. Městská policie by měla v den svozu dohlédnout a zamezit tomu, aby se šatstvo rozebíralo. M. Škoda připomínky ke sběru již byly s Diakonií Broumov projednány. Policie může zasáhnout jen v případě, že jsou odebírány již věci naložené na auto. Ing. Zajíčková dozor provádět i o sobotních svozech pořádaných mobilní sběrnou na určených stanovištích. Sběr je také rozebírán a pak většinou končí na různých místech města. 9

10 PharmDr. Minaříková jedna věc je dozor u nakládky. Občan, který sběr přiváží, by tento neměl nikomu vydat a počkat u toho, až se jeho odpad naloží na auto. Znovu upozornit formou článku ve zpravodaji na povinnosti a způsob sběru při sobotních mobilních sběrnách odpadu. Pí Franková u mobilního sběru by také měl být někdo z odboru místního hospodářství. Tajemník přítomen bývá p. Tupec a MP. P. Hruška M. jak se město postaví k nálezu antimonopolního úřadu ve věci provozu PCO? Starosta zatím žádnou informaci město v této záležitosti neobdrželo. P. Spůra ve městě by stačilo 6 strážníků MP. Dozor na přechodech pro chodce by měl být i v jiných časech, kdy je větší pohyb dětí tj. v odpoledních hodinách. Ráno se na přechodech jenom předvádějí. P. Vondra nejen on, ale i další rodiče jsou rádi, že se strážníci MP, jak říká p. Spůra, ráno na přechodech předvádějí. Starosta v ranních hodinách jsou zajišťovány přechody na náměstí hlídkou strážníků MP a ve Lhotě Policií ČR vyhovělo se požadavku ředitelky ZŠ Lhota a rodičů dětí. Nelze použít např. dozor z řad důchodců (dobrovolníků). Museli by projít školením. PCO pokud by byl zrušen, město by muselo ochranu svého majetku zadat u jiné agentury, na což by vynaložilo nemalé finanční prostředky. P. Spůra majetek se může chránit levněji, např. monitorováním přes mobilní telefon tak, jak to mají v České Skalici. RM by se tímto měla zabývat. Starosta tento způsob zabezpečuje majetek jen v určitou dobu prostým napojením alarmu na telefon policie. PeadDr. Kukula ranní dozor na přechodech má svůj význam. Počet dětí je v ranních hodinách větší, odpoledne se počty rozptýlí, ukončení vyučování je v různých časových intervalech. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 7. Majetkové záležitosti Místostarosta předložil k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM Vykoupení pozemku do majetku města část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Vykoupení plochy žádá Němejc František, Červený Kostelec, Koubovka 896, jako zástupce zahrádkářů (u vodojemu). Jedná se o prostor, který dosud používají jako přístupovou cestu k zahrádkám a vede po soukromém pozemku vlastníků: Sirůčková Jana bytem Pouchovská 14, Pouchov 333, Hradec Králové, Kunst Richard bytem Chrby 811, Červený Kostelec, Levá Darina bytem Na Sýkorce 15, Dolní Radechová a Mgr.Ph.D. Koldinská Kristina bytem Milady Horákové 13, Holešovice 451, Praha. Vlastníci jsou ochotni prodat potřebnou část za 100,- Kč /m 2. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : souhlasí s vykoupením pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje vykoupení pozemku část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec do majetku Města Červeného Kostelce. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.2. Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Jedná se o zemědělský pozemek ve správě PF ČR a město již v r žádalo o převod dle zák. č. 95/1999 Sb. (ZM ). Dle ÚP se jedná o pozemek v současně zastavěném území a je možno jej k výstavbě použít. 10

11 Komise majetková: doporučuje Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : souhlasí s vykoupením pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemku od PF ČR p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku Města Červeného Kostelce. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.3. Darování pozemku do majetku města p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Jedná se o pozemek zastavěný již dříve vybudovanou komunikací. Darování nabízí Zdeněk Posekaný a Miroslava Posekaná, Červený Kostelec, U Kaštánku 928. Komise majetková: souhlas s převzetím Komise výstavby : doporučuje přijmout dar RM : doporučuje přijmout dar Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje přijetí daru pozemku p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.4. Převod pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec vyrovnání vlastnických poměrů. Převod žádá Špuláková Františka, Červený Kostelec, Souběžná 140, současný spoluvlastník ¾ domu čp. 140, který postavili v r Dohoda o zřízení práva osobního užívání, kterou by dokázala přechod vlastnictví pozemků ze státu na vlastníka stavby, se nedochovala, proto žádá nápravu a legalizaci vlastnictví. Komise majetková: souhlasí, cena 8,- Kč/m 2 Komise výstavby : doporučuje převod RM : doporučuje převod parcely za cenu 8,-Kč/m 2 Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje převedení pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 vyrovnání vlastnických poměrů. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.5. Vykoupení pozemku do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec. Jedná se o zemědělský pozemek ve správě PF ČR a město již v r žádalo o převod dle zák. č. 95/1999 Sb. (ZM ). Dle ÚP se jedná o pozemek určený k bytové výstavbě. GP zpracuje pozemkový fond ČR. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : souhlasí s vykoupením pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vykoupení pozemků do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec od PF ČR. 11

12 7.6. Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o pozemek, který je dle ÚP určený k bytové výstavbě a zároveň umožní řešit obslužnost tohoto území i pro sousední plánovanou zástavbu v ul. Souběžná a ul. V Zahradách. V současnosti je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : doporučuje vykoupení pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Převod části pozemku do majetku města p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec pro účely rekonstrukce ul. Břetislava Kafky s vybudováním parkovacích míst. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje převod RM : doporučuje bezúplatný převod pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení: ZM schvaluje přijetí daru části p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví TJ Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec. Záměr: 7.8. Záměr prodeje pozemku z majetku města p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. O převod žádají Bělina Oldřich a Bělinová Naděžda. Tato parcela je svah s převýšením cca 2,5m. Manželé Bělinovi od tento svah na vlastní náklady upravují, dle příkazu stavebního odboru Červený Kostelec. O pozemek se starají, je vysázený okrasnou zelení. Z veřejných prostorů není na tuto parcelu přístup. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje převod RM : převod doporučuje Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku z majetku města části p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Záměr: 7.9. Záměr převodu pozemku do majetku města p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722 m 2 v k.ú. Stolín. Jedná se o pozemek, který je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Navazuje na pozemek ve vlastnictví Města Č.K. a je přístupovou komunikací k firmě Tupron. Uvedený pozemek musí být zařazen do pasportu místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. Komise majetková: doporučuje Komise výstavby : doporučuje převod, pozemek bude sloužit pro přístup k nemovitostem více vlastníků RM : převod doporučuje 12

13 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr převodu pozemku do majetku města části p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722 m 2 v k.ú. Stolín. Záměr: Vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Odprodej nabízí Jiří Sedláček, nám. Minoritů 2, Krnov vlastník pozemků. Důvodem je vzdálené trvalé bydliště. Dle znaleckého posudku činí celková cena pozemků ,- Kč. Vlastník nabízí tyto pozemky za ,- Kč. RM : doporučuje odkoupení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Záměr: Prodej pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Odprodej žádá J. Čermák, Červ. Kostelec, Nám. TGM 28. Tímto by vyřešil přístup a příjezd do svého objektu, včetně garáží a zahrady za domem. Schválená cena na část st.p.č. 107/1 a st.p.č. 108/1 je 700,- Kč/m 2 RM : doporučuje odprodej s tím, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a vlastní kupní smlouva bude realizována až po realizaci stavby na sousedním pozemku Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831 m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. 8. Diskuse, různé 8.1. Návrh na doplnění dozorčí rady s.r.o. Voda Červený Kostelec Vzhledem k tomu, že zemřel člen dozorčí rady s.r.o. Voda Červený Kostelec ing. Josef Exner, chybí do stanoveného počtu již 2 členové. V současné době je projednána možnost doplnění o jednoho člena vhodné odbornosti. Jedná se o ing. Rostislava Petráka, bytem Červený Kostelec, U Kaštánku 929 (zaměstnanec firmy Batist Červený Kostelec). Jmenovaný po střední škole absolvoval na Lesnické univerzitě Brno obor rybářství a v rámci tohoto studia má i zkoušky z hydrochemie a hydrobiologie, tedy z odborností, které jsou žádoucí vzhledem k zaměření činnosti organizace. S navrhovaným ing. Petrákem byla činnost člena dozorčí rady projednána a ten má zájem ji vykonávat. Tento návrh je doporučením, aby RM jako valná hromada s.r.o. Voda Červený Kostelec zvolila do dozorčí rady této organizace navrhovaného člena Starosta seznámil ZM s vyjádřením právního zástupce, který byl osloven v návaznosti na připravovanou opravu balkonů a teras obytného domu Družstevní čp Právní zástupce se seznámil se všemi dostupnými dokumenty týkající se již reklamovaných závad na výše zmiňovaném obytném domě s následujícím vyjádřením: pravděpodobnost úspěchu žaloby na náhradu škody způsobenou stavebními závadami je %, náklady na soudní řízení uhradí město po podání žaloby ve výši 4% z žalované částky, odměna pro právního zástupce v případě vyhraného sporu je 25% z žalované částky, v případě neúspěchu je to částka 2% z žalované částky. Obě částky, to je částka za náklady soudního řízení i odměna právního zástupce, jsou soudně vymahatelné na žalované straně. Na druhé straně je nutné připomenout, že výše jednotlivých částek záleží na rozhodnutí soudu. 13

14 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vstup města Červený Kostelec do právního sporu s firmou STAMP s.r.o. Náchod prostřednictvím advokátní kanceláře Janda Ježek v záležitosti náhrady škody ze stavebních závad na čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. Přítomno : 23 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Ing. Hrstka právní spor ve věci opravy balkonů bytového domu čp. 1202, ul. Družstevní dle znaleckých posudků nebyl dodržen technologický postup prací. STAMP byl dodavatelem realizačního projektu. P. Spůra v době, kdy byl dům dostavěn, bylo konstatováno, že byl postaven ve vzorné kvalitě. Někdo by za to měl nést osobní zodpovědnost. Opravit se to musí, je to pro občany. P. Kejklíček nyní se balkony budou opravovat. Kde je záruka, že po této opravě to bude dobré? 8.3. Pí Franková podala návrh pro činnost kontrolního výboru - provedení kontroly poplatku za ubytování P. Hruška M. dotázal se, zda město dělalo personální audit. Pokud ne, uvažovalo o tom? Prověřil by i městskou policii. P. Spůra jak bude s tímto návrhem naloženo? Starosta bude uloženo RM, aby se tímto návrhem zabývala PharmDr. Minaříková jak se vyřizuje sepisování smluv za komunální odpad? Tajemník občanům (plátcům) se v současné době doručuje Oznámení plátce poplatku, podle kterého se budou vybírat poplatky Pí Růžková jaký je postup při vymáhání dluhů neplatičů nájemného a služeb? P. Cejnar, p. Vyskočil - měsíčně je RM předkládán seznam dlužníků neplatičů nájemného a služeb. Při vymáhání se postupuje tímto způsobem: - první upomínku na nezaplacení posílá SIPO - první upomínka města jde dlužníkům, kteří dluží druhý měsíc, s výzvou na zaplacení do 10 dnů - druhá upomínka města následuje po uplynutí 10 dnů z prvé upomínky. Jedná se o pokus o smír. Pokud dlužník nezareaguje, předá se případ soudu na vydání platebního rozkazu. Závěrem RNDr. Jiránková přečetla návrh na usnesení ze ZM. Zapsala L. Hanušová Červený Kostelec dne Ověřovatelé zápisu: Ing. Lubomír Křivda Richard Bergmann Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 14

15 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Zprávu z jednání finančního výboru Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 2.1. RO č Závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad Rozpočet města na rok Oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů vždy max. do výše ,- Kč Statut fondu rezerv a rozvoje 2.6. Účast města Červený Kostelec v projektu SHČMS Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech Uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a SHČMS Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, o zaplacení kauce (zálohy) ve výši ,- Kč (slovy třistasedmdesáttisíckorunčeských). Kauce je městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci výše uvedeného projektu a programu Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na přestavbu bytu paní Mileně Hurdálkové, Nerudova 515, Červený Kostelec 2.9. Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Daně Bezvodové, Lhota 204, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Naděždě Sidorové, Manž. Burdychových 303, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken panu Milanu Vepřkovi, Lipky 799, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,- Kč na generální opravu balkónů a teras na bytovém domě čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec Vykoupení pozemku část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec do majetku Města Červeného Kostelce Odkoupení pozemku od PF ČR p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku Města Červeného Kostelce Přijetí daru pozemku p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města Převedení pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 vyrovnání vlastnických poměrů Vykoupení pozemků do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec od PF ČR Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Přijetí daru části p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví TJ Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec. 15

16 2.20. Záměr prodeje pozemku z majetku města části p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Záměr převodu pozemku do majetku města části p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722m 2 v k.ú. Stolín Záměr vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře 4 131m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr prodeje pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719m 2 v k.ú. Červený Kostelec Vstup města Červený Kostelec do právního sporu s firmou STAMP s.r.o. Náchod prostřednictvím advokátní kanceláře Janda Ježek v záležitosti náhrady škody ze stavebních závad na č.p. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. 3. Ukládá: 3.1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu poplatků z ubytování RM zabývat se návrhem na provedení personálního auditu města. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 16

17 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Zprávu z jednání finančního výboru Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 2.1. RO č Závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad Rozpočet města na rok Oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů vždy max. do výše ,- Kč Statut fondu rezerv a rozvoje 2.6. Účast města Červený Kostelec v projektu SHČMS Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech Uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a SHČMS Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, o zaplacení kauce (zálohy) ve výši ,- Kč (slovy třistasedmdesáttisíckorunčeských). Kauce je městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci výše uvedeného projektu a programu Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na přestavbu bytu pí M. H Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády pí D. B Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády pí N. S Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken p. M. V Poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,-Kč Městu Č. Kostelec na generální opravu balkónů a teras na bytovém domě čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec Vykoupení pozemku část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec do majetku Města Červeného Kostelce Odkoupení pozemku od PF ČR p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku Města Červeného Kostelce Přijetí daru pozemku p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města Převedení pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 vyrovnání vlastnických poměrů Vykoupení pozemků do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec od PF ČR Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Přijetí daru části p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví TJ Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec Záměr prodeje pozemku z majetku města části p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Záměr převodu pozemku do majetku města části p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722m 2 v k.ú. Stolín. 17

18 2.22. Záměr vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře 4 131m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr prodeje pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719m 2 v k.ú. Červený Kostelec Vstup města Červený Kostelec do právního sporu s firmou STAMP s.r.o. Náchod prostřednictvím advokátní kanceláře Janda Ježek v záležitosti náhrady škody ze stavebních závad na č.p. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. 3. Ukládá: 3.1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu poplatků z ubytování RM zabývat se návrhem na provedení personálního auditu města. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 18

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.9.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (9) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více