Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni: Dagmar Krausová, Hana Pellová Ověřovatelé zápisu: Ing. Lubomír Křivda, Richard Bergmann Návrhová komise: RNDr. Vlastislava Jiránková, PeadDr. Jaroslav Kukula, Josef Vondra Zapisovatelka: Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 23 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Slib nového člena ZM 2. Investiční akce 3. Závěrečný účet města za rok Rozpočet na rok Půjčky z fondu rozvoje bydlení 6. Bezpečnostní situace města za rok Majetkové záležitosti 8. Diskuse, různé Hlasování o programu: Přítomno : 21 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 1. Slib nového člena ZM PharmDr. Miroslav Srna ( kandidát volební strany Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová ), člen zastupitelstva města, požádal dopisem ze dne o zrušení mandátu člena zastupitelstva města z důvodu pracovní zaneprázdněnosti. Rada města v souladu s 55 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, prohlásila tento mandát za uprázdněný a dle 56 odst. 1) téhož zákona nastupuje za člena ZM první náhradník této volební strany Křesťanská demokratická unie-čs. strana lidová, pan Vratislav Ansorge, narozený , bytem Podlesná 238, Červený Kostelec - Horní. Na zasedání složil jmenovaný slib člena ZM a ujal se tak funkce člena ZM. 2. Investiční akce města Vedoucí odboru rozvoje města informoval ZM o investičních akcích připravovaných pro rok Rekonstrukce infrastruktury u školních budov v Červeném Kostelci, která se skládá z Rekonstrukce ulice Břetislava Kafky a Rekonstrukce ulice Komenského při ZŠ čp. 540 Projektová dokumentace pro územní řízení byla předána v prosinci 2007, v lednu 2008 bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení. Projektová dokumentace pro zhotovení stavby bude dokončena do konce února 2008 a poté bude zažádáno o stavební povolení. Výběr dodavatele bude pro město zajišťovat RTS a. s. Brno. Předpokládaný termín zahájení stavby květen 2008, dokončení listopad Chodník Stolín Červený Kostelec Stavba je připravována již od roku Stavební povolení vydáno v roce Celá trasa byla projektována a povolena jako bezbariérová. Pro získání dotace ze Státního fondu dopravní 1

2 infrastruktury musí celá trasa splňovat požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (nevidomé). Z tohoto důvodu se musí vypracovat některé detaily,ve kterých je řešen pohyb nevidomých osob. Vypracované detaily musí schválit Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky. Po získání souhlasu se požadavky zapracují do podkladů pro výběr dodavatele stavby. Předpokládaný termín zahájení květen 2008, dokončení listopad Oprava silnice I/14, ulice 17. listopadu v Červeném Kostelci. ŘSD Hradec Králové připravuje druhý výběr dodavatele pro rekonstrukci vozovky. Město Červený Kostelec má zájem při stavbě vyřešit rekonstrukci vodovodu, napojení dešťových svodů, opravu chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení. Pro tyto akce má připravenou projektovou dokumentaci. Město jednalo se zástupci ČEZ Distribuce a.s. o přemístění vrchního vedení do chodníku ve společném výkopu s veřejným osvětlením. Projektová dokumentace je již takto koordinována, v případě realizace stavby ze strany ŘSD H. Králové, přemístí ČEZ distribuce a.s. vrchní vedení do chodníku. Mimo tyto hlavní investiční akce na tento rok se průběžně připravují projektové dokumentace pro další stavby, hlavně pro infrastrukturu. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o investičních akcích města. Přítomno : 21 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 3. Závěrečný účet města za rok Informace z jednání finančního výboru Předseda finančního výboru přednesl zprávu z jednání FV, které se uskutečnilo 11. února Finanční výbor projednal výsledek hospodaření města za rok 2007 a dále projednal návrh rozpočtu města na rok Dle jeho názoru je návrh reálný a doporučuje ho ZM ke schválení. Předseda finančního výboru podal návrh na pověření RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů do výše ,- Kč na jedno rozpočtové opatření v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb. 102 odst. 2 písm. a). ZM bude vždy na příštím zasedání informováno o počtu, důvodech a rozsahu provedených rozpočtových úprav. Dále se finanční výbor zabýval připraveností investičních akcí, které se budou realizovat v letošním roce. Zápis z finančního výboru obdrželi všichni členové ZM. P. Spůra kauza Kozák nelíbí se mu, jak to bylo vysvětleno. Jak město bude vymáhat finance od firmy, která tuto situaci zavinila? Jak bude město postupovat? Ing. Hanuš firma DELTA, dříve Stavební služby, přislíbila, že se s městem vyrovná formou odvedené práce. V době, kdy tato situace vznikla, bylo postupováno v souladu se zákonem. Možno nahlédnout do zápisů z rady města. Starosta firma Delta již vedla s městem jednání o možném vyrovnání formou provedení práce. P. Spůra pokud by ZM neschválilo RO o zaplacení mimořádných výdajů z ukončeného soudního sporu s firmou Kozák, co bude město dělat? Ing. Hanuš je to rozhodnutí soudu, město musí částku uhradit. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 3.2. Rozpočtová opatření Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámili ZM s rozpočtovými opatřeními, která přijala RM na svých jednáních za poslední období. 2

3 RO č. 66 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) přijatý dar od firmy PLUS - DISCOUNT spol. s r. o. V) dar je poskytnut pro veřejně prospěšné účely s určením : fond pro sport ,-Kč fond pro kulturu ,-Kč fond škol ,-Kč RO č. 67 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) vrácení nedočerpané půjčky na opravu bytových domů čp. 512 a čp. 513 zpět do Fondu rozvoje bydlení V)změna poměru financování opravy bytových domů: místo části půjčky použity prostředky na opravy, které byly součástí schváleného rozpočtu RO č. 68 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) příjem z daní z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů V) zvýšení příspěvku ZŠ V.Hejny RO č. 69 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) příjem z daně z přidané hodnoty V) výdaje na úhradu nákladů řízení v právním sporu (JUDr. Kolman Kč, JUDr. Kutěj Kč) RO č. 70 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) příjem z daně z přidané hodnoty V) výdaje na akci "Výměna oken na ZŠ V.Hejny" (dofinancování akce dotované 6 miliony Kč) RO č. 71 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) z rezervy RM V) zvýšení příspěvku MKS (na úhradu služeb poskytnutých v souvislosti s opravou Divadla J.K. Tyla) RO č. 72 v příjmech : 0 Kč 0 Kč P) použití rezervy Rady města ve výši 8 000,-Kč V) výdaj na nákup baterie pro SDH Lhota RO č. 73 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení příjmů z lesů V) zvýšení výdajů na hospodaření v lesech RO č. 74 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) převod z rezervy na projektovou dokumentaci : Kč na chodník od Jána ke trati a Kč na chodník Stolín 3

4 RO č. 75 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) zvýšení rozpočtu výdajů na zdravotním středisku ( výdaje na opravy a udržování ,- Kč a na spotřebu plynu Kč) RO č. 76 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení příjmů z prodeje pozemků V) výdaje za zprostředkování prodeje pozemků (dle smlouvy) RO č. 77 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) převod z rezervy na projektovou dokumentaci do výdajů na geometrický plán komunikace a chodníky u Divadla Kč RO č. 78 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) přesun rozpočtu výdajů ve výši Kč z ušetřených výdajů na věcné dary na správě do rozpočtu výdajů na SPOZu RO č. 79 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) zvýšení rozpočtu výdajů na : 1) Špince - zálohy na elektřinu zůstávají dokud není vyúčtování od ČEZ, pak jsou vynulovány-uhrazeny nájemcem nebylo rozpočtováno - částka Kč 2) na veřejných sportovištích výdaje na opravu a udržování zvýšit o Kč RO č. 80 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) přesun rozpočtu výdajů ve výši Kč z ušetřených výdajů na správě ( ,-Kč uspořeno proti rozpočtu na výdajích na opravy a ,-Kč uspořeno na nákupu drobného dlouhodobého majetku) na pokrytí zvýšených výdajů v Sokolovně (plyn, elektřina, opravy, drobný dlouhodobý majetek) RO č. 81 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) převedení části rozpočtu, určené k vyúčtování služeb na majetkovém odboru na Klub důchodců (maj.odb. přeúčtovává část výdajů za služby dle ročního vyúčtování na nebyty - Klub důchodců) částka Kč RO č. 82 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) zvýšení rozpočtu výdajů na svoz komunálního odpadu RO č. 101 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením na výdaje jednotek SDH V) výdaje na pohonné hmoty 2000 Kč, výdaje na ostatní osobní výdaje Kč 4

5 RO č. 102 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč, výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcky Kč RO č. 103 v příjmech : Kč Kč P) MKS poskytnuta účelová neinvestiční dotace pro projekt MFFČK schválené zastupitelstvem KHK V) bude zasláno MKS Kč účelově určený příspěvek na činnost RO č. 104 v příjmech : Kč Kč P) ZŠ V. Hejny přidělen dar na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/5/293/2007 V) bude zasláno ZŠ V. Hejny Kč RO č. 105 v příjmech : Kč Kč P) MKS poskytnuta účelová neinvestiční dotace na projekt sborník Rodným krajem schválené radou KHK V) bude zasláno MKS Kč účelově určený příspěvek na činnost RO č. 106 v příjmech : Kč Kč P) finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci a opravu hřiště Stolín V) výdaje na rekonstrukci a opravu hřiště Stolín Kč RO č. 107 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč RO č. 108 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením na výdaje jednotek SDH V) výdaje na služby, školení a vzdělávání Kč, výdaje na pohonné hmoty a maziva Kč, výdaje na nákup materiálu Kč RO č. 109 v příjmech : Kč Kč P) hospodaření v lesích umělá obnova sadbou V) na výdaje na hospodaření v lesích Kč RO č. 110 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na doplatek na bydlení Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč, výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcky Kč 5

6 RO č. 111 v příjmech : Kč Kč P) vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě V) výdaje na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě Kč RO č. 112 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením pro MKS na projekt MFFČK V) bude zasláno MKS Kč účelově určený příspěvek na činnost RO č. 113 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na doplatek na bydlení Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč, výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcky Kč RO č. 114 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na doplatek na bydlení Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč RO č. 115 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením: Neinvestiční účelová dotace pro zabezpečení technických podmínek Czech Point V) výdaje na drobný DHM Kč, výdaje na nákup ostatních služeb Kč Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Starosta předložil ZM ke schválení RO č. 83, které vyplynulo z rozhodnutí soudu a týká se ukončeného soudního sporu s firmou Kozák. RO č. 83 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) mimořádný výdaj z ukončeného soudního sporu z roku 1999 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje RO č. 83. Přítomno : 22 Pro: 20 Proti: 1 Zdržel se: 1 Schváleno 3.3. Závěrečný účet města za rok 2007 Vedoucí finančního odboru Ing. Šimková seznámila přítomné se závěrečným účtem města Červený Kostelec za rok Rozbor příjmů a výdajů podle jednotlivých položek za loňský rok 2007 obdrželi všichni členové ZM. Hospodaření města projednal finanční výbor na svém zasedání dne Rada města projednala hospodaření města na svém zasedání dne

7 Součástí projednávaného závěrečného účtu města za rok 2007 je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření provedeného nezávislou auditorskou firmou C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec. Zpráva je založena u ved. finančního odboru a u starosty města možno do ní nahlédnout. Závěrečný účet města za rok 2007 byl od zveřejněn na úřední desce MěÚ. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad. Přítomno : 23 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 4. Rozpočet na rok Rozpočet na rok 2008 Starosta předložil ke schválení rozpočet města na rok 2008, který je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč. Saldo rozpočtu je financováno převodem zůstatku na účtu města k Materiály k rozpočtu obdrželi všichni členové ZM. Návrh rozpočtu města projednal finanční výbor na svém zasedání dne Rada města projednala návrh rozpočtu města na svém zasedání dne Rozpočet města na rok 2008 byl od zveřejněn na úřední desce MěÚ. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů vždy max. do výše ,- Kč. Přítomno : 23 Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 2 Schváleno 4.2. Statut fondu rezerv a rozvoje Finanční prostředky tohoto fondu jsou uloženy na zvláštním účtu u KB č.ú /0100. Zdrojem fondu rezerv a rozvoje mohou být zejména: a) přebytky hospodaření z minulých let b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů O použití prostředků z fondu rezerv a rozvoje rozhoduje zastupitelstvo města: a) při schvalování ročního rozpočtu města b) rozpočtovým opatřením Hlasování o usnesení: ZM schvaluje statut fondu rezerv a rozvoje. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 4.3. Hasičská auta Starosta předložil ZM k projednání návrh smlouvy na účasti města v projektu SHČMS - Krajské sdružení Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech Město by se do tohoto programu přihlásilo s požadavkem na cisternovou stříkačku a dopravní automobil. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje účast města Červený Kostelec v projektu SHČMS Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech

8 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a SHČMS Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, o zaplacení kauce (zálohy) ve výši ,- Kč (slovy třistasedmdesáttisíckorunčeských). Kauce je městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci výše uvedeného projektu a programu. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 5. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení Starosta předloží ke schválení vybrané žádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Zápis z jednání komise půjčky FRB Č. Kostelec je přílohou materiálů ZM. Žádosti projednala a vyhodnotila komise jmenovaná ZM ve složení: Pavel Labík, Ing. Petr Fišer, Jiří Prokop, Jiří Prouza, Ing. Jan Berkovec, Ivana Růžková a Ing. Věra Šimková, v pondělí Stav na účtu FRB ČK: Stav k ,69 Kč Půjčeno občanům ,35 Půjčeno městu ,-- Celkem FRB ,04 Vracet budeme v roce ,-- Komise projednala předložené žádosti o půjčku : 5.1. Milena Hurdálková - bytem Nerudova 515, Červený Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - přestavba bytu Přiloženo : viz seznam příloh Zástava: nemovitost čp. 515 Nerudova, Červený Kostelec, LV č Ručitel: Tomáš Hurdálek Potvrzení o příjmu obou přiloženo. Žadatelka splácí podnikovou půjčku ve výši 700,- Kč měsíčně. Souhlas s provedením ohlášené stavby. Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na přestavbu bytu paní Mileně Hurdálkové, Nerudova 515, Červený Kostelec 5.2. Dana Bezvodová - bytem Lhota čp. 204, Červený Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - obnova fasády Přiloženo: odborný odhad nákladů Zástava: nemovitost čp. 204 Lhota, Červený Kostelec LV č Ručitel: Ladislav Kocián Potvrzení o příjmu obou přiloženo. Žadatelka splácí půjčku 700,- Kč měsíčně u ČS. Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Daně Bezvodové, Lhota 204, Červený Kostelec. 8

9 5.3. Naděžda Sidorova - bytem Manž. Burychových 303 Č.Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - obnova fasády Přiloženo:odborný odhad nákladů Zástava : nemovitost čp, 303 Manž. Burdychových, Červený Kostelec LV č Ručitel: Oleksandr Sidorov Potvrzení o příjmu obou přiloženo Žadatelka splácí půjčku 1163,- Kč měsíčně - FRB - Červený Kostelec. Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Naděždě Sidorové, Manž. Burdychových 303, Červený Kostelec Milan Vepřek - bytem Lipky 799, Červený Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - výměna oken Přiloženo: odborný odhad nákladů Zástava: nemovitost čp. 799 Lipky, Červený Kostelec LV č. 948 Ručitel: Iveta Vepřková Potvrzení o příjmu obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u ČS 1000,- Kč měsíčně Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken panu Milanu Vepřkovi, Lipky 799, Červený Kostelec Město Červený Kostelec, majetkový odbor MěÚ Půjčka ve výši ,- Kč Generální oprava balkónů a teras na bytovém domě čp Přiložena žádost Komise doporučuje ke schválení za podmínky ročních splátek ve výši ,-Kč. Splatnost jednotlivých splátek vždy k příslušného roku. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje Městu Červený Kostelec poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,-Kč na generální opravu balkónů a teras na bytovém domě čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. Přítomno : 23 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 6. Bezpečnostní situace za rok 2007 Velitel Obvodního oddělení Policie ČR npor. Libor Jirásek a velitel městské policie Michal Škoda podali členům ZM informaci o bezpečnostní situaci ve městě za rok Písemné zprávy jsou přílohou a obdrželi je všichni členové ZM. P. Kejklíček první sobotu v měsíci provádí Diakonie Broumov sbírku ošacení na autobusovém nádraží. Než je proveden vlastní svoz, dochází k rozdělávání balíků a rozebírání ošacení. Tento způsob je nedůstojný. Městská policie by měla v den svozu dohlédnout a zamezit tomu, aby se šatstvo rozebíralo. M. Škoda připomínky ke sběru již byly s Diakonií Broumov projednány. Policie může zasáhnout jen v případě, že jsou odebírány již věci naložené na auto. Ing. Zajíčková dozor provádět i o sobotních svozech pořádaných mobilní sběrnou na určených stanovištích. Sběr je také rozebírán a pak většinou končí na různých místech města. 9

10 PharmDr. Minaříková jedna věc je dozor u nakládky. Občan, který sběr přiváží, by tento neměl nikomu vydat a počkat u toho, až se jeho odpad naloží na auto. Znovu upozornit formou článku ve zpravodaji na povinnosti a způsob sběru při sobotních mobilních sběrnách odpadu. Pí Franková u mobilního sběru by také měl být někdo z odboru místního hospodářství. Tajemník přítomen bývá p. Tupec a MP. P. Hruška M. jak se město postaví k nálezu antimonopolního úřadu ve věci provozu PCO? Starosta zatím žádnou informaci město v této záležitosti neobdrželo. P. Spůra ve městě by stačilo 6 strážníků MP. Dozor na přechodech pro chodce by měl být i v jiných časech, kdy je větší pohyb dětí tj. v odpoledních hodinách. Ráno se na přechodech jenom předvádějí. P. Vondra nejen on, ale i další rodiče jsou rádi, že se strážníci MP, jak říká p. Spůra, ráno na přechodech předvádějí. Starosta v ranních hodinách jsou zajišťovány přechody na náměstí hlídkou strážníků MP a ve Lhotě Policií ČR vyhovělo se požadavku ředitelky ZŠ Lhota a rodičů dětí. Nelze použít např. dozor z řad důchodců (dobrovolníků). Museli by projít školením. PCO pokud by byl zrušen, město by muselo ochranu svého majetku zadat u jiné agentury, na což by vynaložilo nemalé finanční prostředky. P. Spůra majetek se může chránit levněji, např. monitorováním přes mobilní telefon tak, jak to mají v České Skalici. RM by se tímto měla zabývat. Starosta tento způsob zabezpečuje majetek jen v určitou dobu prostým napojením alarmu na telefon policie. PeadDr. Kukula ranní dozor na přechodech má svůj význam. Počet dětí je v ranních hodinách větší, odpoledne se počty rozptýlí, ukončení vyučování je v různých časových intervalech. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 7. Majetkové záležitosti Místostarosta předložil k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM Vykoupení pozemku do majetku města část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Vykoupení plochy žádá Němejc František, Červený Kostelec, Koubovka 896, jako zástupce zahrádkářů (u vodojemu). Jedná se o prostor, který dosud používají jako přístupovou cestu k zahrádkám a vede po soukromém pozemku vlastníků: Sirůčková Jana bytem Pouchovská 14, Pouchov 333, Hradec Králové, Kunst Richard bytem Chrby 811, Červený Kostelec, Levá Darina bytem Na Sýkorce 15, Dolní Radechová a Mgr.Ph.D. Koldinská Kristina bytem Milady Horákové 13, Holešovice 451, Praha. Vlastníci jsou ochotni prodat potřebnou část za 100,- Kč /m 2. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : souhlasí s vykoupením pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje vykoupení pozemku část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec do majetku Města Červeného Kostelce. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.2. Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Jedná se o zemědělský pozemek ve správě PF ČR a město již v r žádalo o převod dle zák. č. 95/1999 Sb. (ZM ). Dle ÚP se jedná o pozemek v současně zastavěném území a je možno jej k výstavbě použít. 10

11 Komise majetková: doporučuje Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : souhlasí s vykoupením pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemku od PF ČR p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku Města Červeného Kostelce. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.3. Darování pozemku do majetku města p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Jedná se o pozemek zastavěný již dříve vybudovanou komunikací. Darování nabízí Zdeněk Posekaný a Miroslava Posekaná, Červený Kostelec, U Kaštánku 928. Komise majetková: souhlas s převzetím Komise výstavby : doporučuje přijmout dar RM : doporučuje přijmout dar Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje přijetí daru pozemku p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.4. Převod pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec vyrovnání vlastnických poměrů. Převod žádá Špuláková Františka, Červený Kostelec, Souběžná 140, současný spoluvlastník ¾ domu čp. 140, který postavili v r Dohoda o zřízení práva osobního užívání, kterou by dokázala přechod vlastnictví pozemků ze státu na vlastníka stavby, se nedochovala, proto žádá nápravu a legalizaci vlastnictví. Komise majetková: souhlasí, cena 8,- Kč/m 2 Komise výstavby : doporučuje převod RM : doporučuje převod parcely za cenu 8,-Kč/m 2 Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje převedení pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 vyrovnání vlastnických poměrů. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.5. Vykoupení pozemku do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec. Jedná se o zemědělský pozemek ve správě PF ČR a město již v r žádalo o převod dle zák. č. 95/1999 Sb. (ZM ). Dle ÚP se jedná o pozemek určený k bytové výstavbě. GP zpracuje pozemkový fond ČR. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : souhlasí s vykoupením pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vykoupení pozemků do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec od PF ČR. 11

12 7.6. Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o pozemek, který je dle ÚP určený k bytové výstavbě a zároveň umožní řešit obslužnost tohoto území i pro sousední plánovanou zástavbu v ul. Souběžná a ul. V Zahradách. V současnosti je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : doporučuje vykoupení pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Převod části pozemku do majetku města p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec pro účely rekonstrukce ul. Břetislava Kafky s vybudováním parkovacích míst. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje převod RM : doporučuje bezúplatný převod pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení: ZM schvaluje přijetí daru části p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví TJ Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec. Záměr: 7.8. Záměr prodeje pozemku z majetku města p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. O převod žádají Bělina Oldřich a Bělinová Naděžda. Tato parcela je svah s převýšením cca 2,5m. Manželé Bělinovi od tento svah na vlastní náklady upravují, dle příkazu stavebního odboru Červený Kostelec. O pozemek se starají, je vysázený okrasnou zelení. Z veřejných prostorů není na tuto parcelu přístup. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje převod RM : převod doporučuje Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku z majetku města části p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Záměr: 7.9. Záměr převodu pozemku do majetku města p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722 m 2 v k.ú. Stolín. Jedná se o pozemek, který je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Navazuje na pozemek ve vlastnictví Města Č.K. a je přístupovou komunikací k firmě Tupron. Uvedený pozemek musí být zařazen do pasportu místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. Komise majetková: doporučuje Komise výstavby : doporučuje převod, pozemek bude sloužit pro přístup k nemovitostem více vlastníků RM : převod doporučuje 12

13 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr převodu pozemku do majetku města části p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722 m 2 v k.ú. Stolín. Záměr: Vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Odprodej nabízí Jiří Sedláček, nám. Minoritů 2, Krnov vlastník pozemků. Důvodem je vzdálené trvalé bydliště. Dle znaleckého posudku činí celková cena pozemků ,- Kč. Vlastník nabízí tyto pozemky za ,- Kč. RM : doporučuje odkoupení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Záměr: Prodej pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Odprodej žádá J. Čermák, Červ. Kostelec, Nám. TGM 28. Tímto by vyřešil přístup a příjezd do svého objektu, včetně garáží a zahrady za domem. Schválená cena na část st.p.č. 107/1 a st.p.č. 108/1 je 700,- Kč/m 2 RM : doporučuje odprodej s tím, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a vlastní kupní smlouva bude realizována až po realizaci stavby na sousedním pozemku Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831 m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. 8. Diskuse, různé 8.1. Návrh na doplnění dozorčí rady s.r.o. Voda Červený Kostelec Vzhledem k tomu, že zemřel člen dozorčí rady s.r.o. Voda Červený Kostelec ing. Josef Exner, chybí do stanoveného počtu již 2 členové. V současné době je projednána možnost doplnění o jednoho člena vhodné odbornosti. Jedná se o ing. Rostislava Petráka, bytem Červený Kostelec, U Kaštánku 929 (zaměstnanec firmy Batist Červený Kostelec). Jmenovaný po střední škole absolvoval na Lesnické univerzitě Brno obor rybářství a v rámci tohoto studia má i zkoušky z hydrochemie a hydrobiologie, tedy z odborností, které jsou žádoucí vzhledem k zaměření činnosti organizace. S navrhovaným ing. Petrákem byla činnost člena dozorčí rady projednána a ten má zájem ji vykonávat. Tento návrh je doporučením, aby RM jako valná hromada s.r.o. Voda Červený Kostelec zvolila do dozorčí rady této organizace navrhovaného člena Starosta seznámil ZM s vyjádřením právního zástupce, který byl osloven v návaznosti na připravovanou opravu balkonů a teras obytného domu Družstevní čp Právní zástupce se seznámil se všemi dostupnými dokumenty týkající se již reklamovaných závad na výše zmiňovaném obytném domě s následujícím vyjádřením: pravděpodobnost úspěchu žaloby na náhradu škody způsobenou stavebními závadami je %, náklady na soudní řízení uhradí město po podání žaloby ve výši 4% z žalované částky, odměna pro právního zástupce v případě vyhraného sporu je 25% z žalované částky, v případě neúspěchu je to částka 2% z žalované částky. Obě částky, to je částka za náklady soudního řízení i odměna právního zástupce, jsou soudně vymahatelné na žalované straně. Na druhé straně je nutné připomenout, že výše jednotlivých částek záleží na rozhodnutí soudu. 13

14 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vstup města Červený Kostelec do právního sporu s firmou STAMP s.r.o. Náchod prostřednictvím advokátní kanceláře Janda Ježek v záležitosti náhrady škody ze stavebních závad na čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. Přítomno : 23 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Ing. Hrstka právní spor ve věci opravy balkonů bytového domu čp. 1202, ul. Družstevní dle znaleckých posudků nebyl dodržen technologický postup prací. STAMP byl dodavatelem realizačního projektu. P. Spůra v době, kdy byl dům dostavěn, bylo konstatováno, že byl postaven ve vzorné kvalitě. Někdo by za to měl nést osobní zodpovědnost. Opravit se to musí, je to pro občany. P. Kejklíček nyní se balkony budou opravovat. Kde je záruka, že po této opravě to bude dobré? 8.3. Pí Franková podala návrh pro činnost kontrolního výboru - provedení kontroly poplatku za ubytování P. Hruška M. dotázal se, zda město dělalo personální audit. Pokud ne, uvažovalo o tom? Prověřil by i městskou policii. P. Spůra jak bude s tímto návrhem naloženo? Starosta bude uloženo RM, aby se tímto návrhem zabývala PharmDr. Minaříková jak se vyřizuje sepisování smluv za komunální odpad? Tajemník občanům (plátcům) se v současné době doručuje Oznámení plátce poplatku, podle kterého se budou vybírat poplatky Pí Růžková jaký je postup při vymáhání dluhů neplatičů nájemného a služeb? P. Cejnar, p. Vyskočil - měsíčně je RM předkládán seznam dlužníků neplatičů nájemného a služeb. Při vymáhání se postupuje tímto způsobem: - první upomínku na nezaplacení posílá SIPO - první upomínka města jde dlužníkům, kteří dluží druhý měsíc, s výzvou na zaplacení do 10 dnů - druhá upomínka města následuje po uplynutí 10 dnů z prvé upomínky. Jedná se o pokus o smír. Pokud dlužník nezareaguje, předá se případ soudu na vydání platebního rozkazu. Závěrem RNDr. Jiránková přečetla návrh na usnesení ze ZM. Zapsala L. Hanušová Červený Kostelec dne Ověřovatelé zápisu: Ing. Lubomír Křivda Richard Bergmann Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 14

15 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Zprávu z jednání finančního výboru Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 2.1. RO č Závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad Rozpočet města na rok Oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů vždy max. do výše ,- Kč Statut fondu rezerv a rozvoje 2.6. Účast města Červený Kostelec v projektu SHČMS Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech Uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a SHČMS Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, o zaplacení kauce (zálohy) ve výši ,- Kč (slovy třistasedmdesáttisíckorunčeských). Kauce je městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci výše uvedeného projektu a programu Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na přestavbu bytu paní Mileně Hurdálkové, Nerudova 515, Červený Kostelec 2.9. Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Daně Bezvodové, Lhota 204, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Naděždě Sidorové, Manž. Burdychových 303, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken panu Milanu Vepřkovi, Lipky 799, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,- Kč na generální opravu balkónů a teras na bytovém domě čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec Vykoupení pozemku část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec do majetku Města Červeného Kostelce Odkoupení pozemku od PF ČR p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku Města Červeného Kostelce Přijetí daru pozemku p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města Převedení pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 vyrovnání vlastnických poměrů Vykoupení pozemků do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec od PF ČR Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Přijetí daru části p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví TJ Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec. 15

16 2.20. Záměr prodeje pozemku z majetku města části p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Záměr převodu pozemku do majetku města části p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722m 2 v k.ú. Stolín Záměr vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře 4 131m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr prodeje pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719m 2 v k.ú. Červený Kostelec Vstup města Červený Kostelec do právního sporu s firmou STAMP s.r.o. Náchod prostřednictvím advokátní kanceláře Janda Ježek v záležitosti náhrady škody ze stavebních závad na č.p. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. 3. Ukládá: 3.1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu poplatků z ubytování RM zabývat se návrhem na provedení personálního auditu města. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 16

17 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Zprávu z jednání finančního výboru Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 2.1. RO č Závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad Rozpočet města na rok Oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů vždy max. do výše ,- Kč Statut fondu rezerv a rozvoje 2.6. Účast města Červený Kostelec v projektu SHČMS Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech Uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a SHČMS Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, o zaplacení kauce (zálohy) ve výši ,- Kč (slovy třistasedmdesáttisíckorunčeských). Kauce je městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci výše uvedeného projektu a programu Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na přestavbu bytu pí M. H Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády pí D. B Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády pí N. S Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken p. M. V Poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,-Kč Městu Č. Kostelec na generální opravu balkónů a teras na bytovém domě čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec Vykoupení pozemku část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec do majetku Města Červeného Kostelce Odkoupení pozemku od PF ČR p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku Města Červeného Kostelce Přijetí daru pozemku p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města Převedení pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 vyrovnání vlastnických poměrů Vykoupení pozemků do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec od PF ČR Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Přijetí daru části p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví TJ Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec Záměr prodeje pozemku z majetku města části p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Záměr převodu pozemku do majetku města části p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722m 2 v k.ú. Stolín. 17

18 2.22. Záměr vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře 4 131m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr prodeje pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719m 2 v k.ú. Červený Kostelec Vstup města Červený Kostelec do právního sporu s firmou STAMP s.r.o. Náchod prostřednictvím advokátní kanceláře Janda Ježek v záležitosti náhrady škody ze stavebních závad na č.p. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. 3. Ukládá: 3.1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu poplatků z ubytování RM zabývat se návrhem na provedení personálního auditu města. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 18

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8.

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8. Z á p i s z 10. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 07. 05. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více