Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni: Dagmar Krausová, Hana Pellová Ověřovatelé zápisu: Ing. Lubomír Křivda, Richard Bergmann Návrhová komise: RNDr. Vlastislava Jiránková, PeadDr. Jaroslav Kukula, Josef Vondra Zapisovatelka: Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 23 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Slib nového člena ZM 2. Investiční akce 3. Závěrečný účet města za rok Rozpočet na rok Půjčky z fondu rozvoje bydlení 6. Bezpečnostní situace města za rok Majetkové záležitosti 8. Diskuse, různé Hlasování o programu: Přítomno : 21 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 1. Slib nového člena ZM PharmDr. Miroslav Srna ( kandidát volební strany Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová ), člen zastupitelstva města, požádal dopisem ze dne o zrušení mandátu člena zastupitelstva města z důvodu pracovní zaneprázdněnosti. Rada města v souladu s 55 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, prohlásila tento mandát za uprázdněný a dle 56 odst. 1) téhož zákona nastupuje za člena ZM první náhradník této volební strany Křesťanská demokratická unie-čs. strana lidová, pan Vratislav Ansorge, narozený , bytem Podlesná 238, Červený Kostelec - Horní. Na zasedání složil jmenovaný slib člena ZM a ujal se tak funkce člena ZM. 2. Investiční akce města Vedoucí odboru rozvoje města informoval ZM o investičních akcích připravovaných pro rok Rekonstrukce infrastruktury u školních budov v Červeném Kostelci, která se skládá z Rekonstrukce ulice Břetislava Kafky a Rekonstrukce ulice Komenského při ZŠ čp. 540 Projektová dokumentace pro územní řízení byla předána v prosinci 2007, v lednu 2008 bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení. Projektová dokumentace pro zhotovení stavby bude dokončena do konce února 2008 a poté bude zažádáno o stavební povolení. Výběr dodavatele bude pro město zajišťovat RTS a. s. Brno. Předpokládaný termín zahájení stavby květen 2008, dokončení listopad Chodník Stolín Červený Kostelec Stavba je připravována již od roku Stavební povolení vydáno v roce Celá trasa byla projektována a povolena jako bezbariérová. Pro získání dotace ze Státního fondu dopravní 1

2 infrastruktury musí celá trasa splňovat požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (nevidomé). Z tohoto důvodu se musí vypracovat některé detaily,ve kterých je řešen pohyb nevidomých osob. Vypracované detaily musí schválit Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky. Po získání souhlasu se požadavky zapracují do podkladů pro výběr dodavatele stavby. Předpokládaný termín zahájení květen 2008, dokončení listopad Oprava silnice I/14, ulice 17. listopadu v Červeném Kostelci. ŘSD Hradec Králové připravuje druhý výběr dodavatele pro rekonstrukci vozovky. Město Červený Kostelec má zájem při stavbě vyřešit rekonstrukci vodovodu, napojení dešťových svodů, opravu chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení. Pro tyto akce má připravenou projektovou dokumentaci. Město jednalo se zástupci ČEZ Distribuce a.s. o přemístění vrchního vedení do chodníku ve společném výkopu s veřejným osvětlením. Projektová dokumentace je již takto koordinována, v případě realizace stavby ze strany ŘSD H. Králové, přemístí ČEZ distribuce a.s. vrchní vedení do chodníku. Mimo tyto hlavní investiční akce na tento rok se průběžně připravují projektové dokumentace pro další stavby, hlavně pro infrastrukturu. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o investičních akcích města. Přítomno : 21 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 3. Závěrečný účet města za rok Informace z jednání finančního výboru Předseda finančního výboru přednesl zprávu z jednání FV, které se uskutečnilo 11. února Finanční výbor projednal výsledek hospodaření města za rok 2007 a dále projednal návrh rozpočtu města na rok Dle jeho názoru je návrh reálný a doporučuje ho ZM ke schválení. Předseda finančního výboru podal návrh na pověření RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů do výše ,- Kč na jedno rozpočtové opatření v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb. 102 odst. 2 písm. a). ZM bude vždy na příštím zasedání informováno o počtu, důvodech a rozsahu provedených rozpočtových úprav. Dále se finanční výbor zabýval připraveností investičních akcí, které se budou realizovat v letošním roce. Zápis z finančního výboru obdrželi všichni členové ZM. P. Spůra kauza Kozák nelíbí se mu, jak to bylo vysvětleno. Jak město bude vymáhat finance od firmy, která tuto situaci zavinila? Jak bude město postupovat? Ing. Hanuš firma DELTA, dříve Stavební služby, přislíbila, že se s městem vyrovná formou odvedené práce. V době, kdy tato situace vznikla, bylo postupováno v souladu se zákonem. Možno nahlédnout do zápisů z rady města. Starosta firma Delta již vedla s městem jednání o možném vyrovnání formou provedení práce. P. Spůra pokud by ZM neschválilo RO o zaplacení mimořádných výdajů z ukončeného soudního sporu s firmou Kozák, co bude město dělat? Ing. Hanuš je to rozhodnutí soudu, město musí částku uhradit. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 3.2. Rozpočtová opatření Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámili ZM s rozpočtovými opatřeními, která přijala RM na svých jednáních za poslední období. 2

3 RO č. 66 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) přijatý dar od firmy PLUS - DISCOUNT spol. s r. o. V) dar je poskytnut pro veřejně prospěšné účely s určením : fond pro sport ,-Kč fond pro kulturu ,-Kč fond škol ,-Kč RO č. 67 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) vrácení nedočerpané půjčky na opravu bytových domů čp. 512 a čp. 513 zpět do Fondu rozvoje bydlení V)změna poměru financování opravy bytových domů: místo části půjčky použity prostředky na opravy, které byly součástí schváleného rozpočtu RO č. 68 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) příjem z daní z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů V) zvýšení příspěvku ZŠ V.Hejny RO č. 69 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) příjem z daně z přidané hodnoty V) výdaje na úhradu nákladů řízení v právním sporu (JUDr. Kolman Kč, JUDr. Kutěj Kč) RO č. 70 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) příjem z daně z přidané hodnoty V) výdaje na akci "Výměna oken na ZŠ V.Hejny" (dofinancování akce dotované 6 miliony Kč) RO č. 71 v příjmech : ,00 Kč ,00 Kč P) z rezervy RM V) zvýšení příspěvku MKS (na úhradu služeb poskytnutých v souvislosti s opravou Divadla J.K. Tyla) RO č. 72 v příjmech : 0 Kč 0 Kč P) použití rezervy Rady města ve výši 8 000,-Kč V) výdaj na nákup baterie pro SDH Lhota RO č. 73 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení příjmů z lesů V) zvýšení výdajů na hospodaření v lesech RO č. 74 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) převod z rezervy na projektovou dokumentaci : Kč na chodník od Jána ke trati a Kč na chodník Stolín 3

4 RO č. 75 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) zvýšení rozpočtu výdajů na zdravotním středisku ( výdaje na opravy a udržování ,- Kč a na spotřebu plynu Kč) RO č. 76 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení příjmů z prodeje pozemků V) výdaje za zprostředkování prodeje pozemků (dle smlouvy) RO č. 77 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) převod z rezervy na projektovou dokumentaci do výdajů na geometrický plán komunikace a chodníky u Divadla Kč RO č. 78 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) přesun rozpočtu výdajů ve výši Kč z ušetřených výdajů na věcné dary na správě do rozpočtu výdajů na SPOZu RO č. 79 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) zvýšení rozpočtu výdajů na : 1) Špince - zálohy na elektřinu zůstávají dokud není vyúčtování od ČEZ, pak jsou vynulovány-uhrazeny nájemcem nebylo rozpočtováno - částka Kč 2) na veřejných sportovištích výdaje na opravu a udržování zvýšit o Kč RO č. 80 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) přesun rozpočtu výdajů ve výši Kč z ušetřených výdajů na správě ( ,-Kč uspořeno proti rozpočtu na výdajích na opravy a ,-Kč uspořeno na nákupu drobného dlouhodobého majetku) na pokrytí zvýšených výdajů v Sokolovně (plyn, elektřina, opravy, drobný dlouhodobý majetek) RO č. 81 v příjmech : 0,- Kč 0,- Kč V) převedení části rozpočtu, určené k vyúčtování služeb na majetkovém odboru na Klub důchodců (maj.odb. přeúčtovává část výdajů za služby dle ročního vyúčtování na nebyty - Klub důchodců) částka Kč RO č. 82 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) zvýšení rozpočtu výdajů na svoz komunálního odpadu RO č. 101 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením na výdaje jednotek SDH V) výdaje na pohonné hmoty 2000 Kč, výdaje na ostatní osobní výdaje Kč 4

5 RO č. 102 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč, výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcky Kč RO č. 103 v příjmech : Kč Kč P) MKS poskytnuta účelová neinvestiční dotace pro projekt MFFČK schválené zastupitelstvem KHK V) bude zasláno MKS Kč účelově určený příspěvek na činnost RO č. 104 v příjmech : Kč Kč P) ZŠ V. Hejny přidělen dar na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/5/293/2007 V) bude zasláno ZŠ V. Hejny Kč RO č. 105 v příjmech : Kč Kč P) MKS poskytnuta účelová neinvestiční dotace na projekt sborník Rodným krajem schválené radou KHK V) bude zasláno MKS Kč účelově určený příspěvek na činnost RO č. 106 v příjmech : Kč Kč P) finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci a opravu hřiště Stolín V) výdaje na rekonstrukci a opravu hřiště Stolín Kč RO č. 107 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč RO č. 108 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením na výdaje jednotek SDH V) výdaje na služby, školení a vzdělávání Kč, výdaje na pohonné hmoty a maziva Kč, výdaje na nákup materiálu Kč RO č. 109 v příjmech : Kč Kč P) hospodaření v lesích umělá obnova sadbou V) na výdaje na hospodaření v lesích Kč RO č. 110 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na doplatek na bydlení Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč, výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcky Kč 5

6 RO č. 111 v příjmech : Kč Kč P) vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě V) výdaje na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě Kč RO č. 112 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením pro MKS na projekt MFFČK V) bude zasláno MKS Kč účelově určený příspěvek na činnost RO č. 113 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na doplatek na bydlení Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč, výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcky Kč RO č. 114 v příjmech : Kč Kč P) dávky sociální péče ÚZ V) výdaje na příspěvek na živobytí Kč, výdaje na doplatek na bydlení Kč, výdaje na mimořádnou okamžitou pomoc Kč RO č. 115 v příjmech : Kč Kč P) RO č schváleno zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účelovým určením: Neinvestiční účelová dotace pro zabezpečení technických podmínek Czech Point V) výdaje na drobný DHM Kč, výdaje na nákup ostatních služeb Kč Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Starosta předložil ZM ke schválení RO č. 83, které vyplynulo z rozhodnutí soudu a týká se ukončeného soudního sporu s firmou Kozák. RO č. 83 v příjmech : ,- Kč ,- Kč P) zvýšení daňových příjmů z DPH V) mimořádný výdaj z ukončeného soudního sporu z roku 1999 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje RO č. 83. Přítomno : 22 Pro: 20 Proti: 1 Zdržel se: 1 Schváleno 3.3. Závěrečný účet města za rok 2007 Vedoucí finančního odboru Ing. Šimková seznámila přítomné se závěrečným účtem města Červený Kostelec za rok Rozbor příjmů a výdajů podle jednotlivých položek za loňský rok 2007 obdrželi všichni členové ZM. Hospodaření města projednal finanční výbor na svém zasedání dne Rada města projednala hospodaření města na svém zasedání dne

7 Součástí projednávaného závěrečného účtu města za rok 2007 je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření provedeného nezávislou auditorskou firmou C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec. Zpráva je založena u ved. finančního odboru a u starosty města možno do ní nahlédnout. Závěrečný účet města za rok 2007 byl od zveřejněn na úřední desce MěÚ. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad. Přítomno : 23 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 4. Rozpočet na rok Rozpočet na rok 2008 Starosta předložil ke schválení rozpočet města na rok 2008, který je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč. Saldo rozpočtu je financováno převodem zůstatku na účtu města k Materiály k rozpočtu obdrželi všichni členové ZM. Návrh rozpočtu města projednal finanční výbor na svém zasedání dne Rada města projednala návrh rozpočtu města na svém zasedání dne Rozpočet města na rok 2008 byl od zveřejněn na úřední desce MěÚ. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů vždy max. do výše ,- Kč. Přítomno : 23 Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 2 Schváleno 4.2. Statut fondu rezerv a rozvoje Finanční prostředky tohoto fondu jsou uloženy na zvláštním účtu u KB č.ú /0100. Zdrojem fondu rezerv a rozvoje mohou být zejména: a) přebytky hospodaření z minulých let b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů O použití prostředků z fondu rezerv a rozvoje rozhoduje zastupitelstvo města: a) při schvalování ročního rozpočtu města b) rozpočtovým opatřením Hlasování o usnesení: ZM schvaluje statut fondu rezerv a rozvoje. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 4.3. Hasičská auta Starosta předložil ZM k projednání návrh smlouvy na účasti města v projektu SHČMS - Krajské sdružení Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech Město by se do tohoto programu přihlásilo s požadavkem na cisternovou stříkačku a dopravní automobil. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje účast města Červený Kostelec v projektu SHČMS Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech

8 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a SHČMS Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, o zaplacení kauce (zálohy) ve výši ,- Kč (slovy třistasedmdesáttisíckorunčeských). Kauce je městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci výše uvedeného projektu a programu. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 5. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení Starosta předloží ke schválení vybrané žádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Zápis z jednání komise půjčky FRB Č. Kostelec je přílohou materiálů ZM. Žádosti projednala a vyhodnotila komise jmenovaná ZM ve složení: Pavel Labík, Ing. Petr Fišer, Jiří Prokop, Jiří Prouza, Ing. Jan Berkovec, Ivana Růžková a Ing. Věra Šimková, v pondělí Stav na účtu FRB ČK: Stav k ,69 Kč Půjčeno občanům ,35 Půjčeno městu ,-- Celkem FRB ,04 Vracet budeme v roce ,-- Komise projednala předložené žádosti o půjčku : 5.1. Milena Hurdálková - bytem Nerudova 515, Červený Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - přestavba bytu Přiloženo : viz seznam příloh Zástava: nemovitost čp. 515 Nerudova, Červený Kostelec, LV č Ručitel: Tomáš Hurdálek Potvrzení o příjmu obou přiloženo. Žadatelka splácí podnikovou půjčku ve výši 700,- Kč měsíčně. Souhlas s provedením ohlášené stavby. Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na přestavbu bytu paní Mileně Hurdálkové, Nerudova 515, Červený Kostelec 5.2. Dana Bezvodová - bytem Lhota čp. 204, Červený Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - obnova fasády Přiloženo: odborný odhad nákladů Zástava: nemovitost čp. 204 Lhota, Červený Kostelec LV č Ručitel: Ladislav Kocián Potvrzení o příjmu obou přiloženo. Žadatelka splácí půjčku 700,- Kč měsíčně u ČS. Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Daně Bezvodové, Lhota 204, Červený Kostelec. 8

9 5.3. Naděžda Sidorova - bytem Manž. Burychových 303 Č.Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - obnova fasády Přiloženo:odborný odhad nákladů Zástava : nemovitost čp, 303 Manž. Burdychových, Červený Kostelec LV č Ručitel: Oleksandr Sidorov Potvrzení o příjmu obou přiloženo Žadatelka splácí půjčku 1163,- Kč měsíčně - FRB - Červený Kostelec. Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Naděždě Sidorové, Manž. Burdychových 303, Červený Kostelec Milan Vepřek - bytem Lipky 799, Červený Kostelec Půjčka ve výši ,- Kč - výměna oken Přiloženo: odborný odhad nákladů Zástava: nemovitost čp. 799 Lipky, Červený Kostelec LV č. 948 Ručitel: Iveta Vepřková Potvrzení o příjmu obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u ČS 1000,- Kč měsíčně Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken panu Milanu Vepřkovi, Lipky 799, Červený Kostelec Město Červený Kostelec, majetkový odbor MěÚ Půjčka ve výši ,- Kč Generální oprava balkónů a teras na bytovém domě čp Přiložena žádost Komise doporučuje ke schválení za podmínky ročních splátek ve výši ,-Kč. Splatnost jednotlivých splátek vždy k příslušného roku. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje Městu Červený Kostelec poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,-Kč na generální opravu balkónů a teras na bytovém domě čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. Přítomno : 23 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 6. Bezpečnostní situace za rok 2007 Velitel Obvodního oddělení Policie ČR npor. Libor Jirásek a velitel městské policie Michal Škoda podali členům ZM informaci o bezpečnostní situaci ve městě za rok Písemné zprávy jsou přílohou a obdrželi je všichni členové ZM. P. Kejklíček první sobotu v měsíci provádí Diakonie Broumov sbírku ošacení na autobusovém nádraží. Než je proveden vlastní svoz, dochází k rozdělávání balíků a rozebírání ošacení. Tento způsob je nedůstojný. Městská policie by měla v den svozu dohlédnout a zamezit tomu, aby se šatstvo rozebíralo. M. Škoda připomínky ke sběru již byly s Diakonií Broumov projednány. Policie může zasáhnout jen v případě, že jsou odebírány již věci naložené na auto. Ing. Zajíčková dozor provádět i o sobotních svozech pořádaných mobilní sběrnou na určených stanovištích. Sběr je také rozebírán a pak většinou končí na různých místech města. 9

10 PharmDr. Minaříková jedna věc je dozor u nakládky. Občan, který sběr přiváží, by tento neměl nikomu vydat a počkat u toho, až se jeho odpad naloží na auto. Znovu upozornit formou článku ve zpravodaji na povinnosti a způsob sběru při sobotních mobilních sběrnách odpadu. Pí Franková u mobilního sběru by také měl být někdo z odboru místního hospodářství. Tajemník přítomen bývá p. Tupec a MP. P. Hruška M. jak se město postaví k nálezu antimonopolního úřadu ve věci provozu PCO? Starosta zatím žádnou informaci město v této záležitosti neobdrželo. P. Spůra ve městě by stačilo 6 strážníků MP. Dozor na přechodech pro chodce by měl být i v jiných časech, kdy je větší pohyb dětí tj. v odpoledních hodinách. Ráno se na přechodech jenom předvádějí. P. Vondra nejen on, ale i další rodiče jsou rádi, že se strážníci MP, jak říká p. Spůra, ráno na přechodech předvádějí. Starosta v ranních hodinách jsou zajišťovány přechody na náměstí hlídkou strážníků MP a ve Lhotě Policií ČR vyhovělo se požadavku ředitelky ZŠ Lhota a rodičů dětí. Nelze použít např. dozor z řad důchodců (dobrovolníků). Museli by projít školením. PCO pokud by byl zrušen, město by muselo ochranu svého majetku zadat u jiné agentury, na což by vynaložilo nemalé finanční prostředky. P. Spůra majetek se může chránit levněji, např. monitorováním přes mobilní telefon tak, jak to mají v České Skalici. RM by se tímto měla zabývat. Starosta tento způsob zabezpečuje majetek jen v určitou dobu prostým napojením alarmu na telefon policie. PeadDr. Kukula ranní dozor na přechodech má svůj význam. Počet dětí je v ranních hodinách větší, odpoledne se počty rozptýlí, ukončení vyučování je v různých časových intervalech. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno 7. Majetkové záležitosti Místostarosta předložil k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM Vykoupení pozemku do majetku města část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Vykoupení plochy žádá Němejc František, Červený Kostelec, Koubovka 896, jako zástupce zahrádkářů (u vodojemu). Jedná se o prostor, který dosud používají jako přístupovou cestu k zahrádkám a vede po soukromém pozemku vlastníků: Sirůčková Jana bytem Pouchovská 14, Pouchov 333, Hradec Králové, Kunst Richard bytem Chrby 811, Červený Kostelec, Levá Darina bytem Na Sýkorce 15, Dolní Radechová a Mgr.Ph.D. Koldinská Kristina bytem Milady Horákové 13, Holešovice 451, Praha. Vlastníci jsou ochotni prodat potřebnou část za 100,- Kč /m 2. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : souhlasí s vykoupením pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje vykoupení pozemku část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec do majetku Města Červeného Kostelce. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.2. Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Jedná se o zemědělský pozemek ve správě PF ČR a město již v r žádalo o převod dle zák. č. 95/1999 Sb. (ZM ). Dle ÚP se jedná o pozemek v současně zastavěném území a je možno jej k výstavbě použít. 10

11 Komise majetková: doporučuje Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : souhlasí s vykoupením pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemku od PF ČR p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku Města Červeného Kostelce. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.3. Darování pozemku do majetku města p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Jedná se o pozemek zastavěný již dříve vybudovanou komunikací. Darování nabízí Zdeněk Posekaný a Miroslava Posekaná, Červený Kostelec, U Kaštánku 928. Komise majetková: souhlas s převzetím Komise výstavby : doporučuje přijmout dar RM : doporučuje přijmout dar Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje přijetí daru pozemku p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.4. Převod pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec vyrovnání vlastnických poměrů. Převod žádá Špuláková Františka, Červený Kostelec, Souběžná 140, současný spoluvlastník ¾ domu čp. 140, který postavili v r Dohoda o zřízení práva osobního užívání, kterou by dokázala přechod vlastnictví pozemků ze státu na vlastníka stavby, se nedochovala, proto žádá nápravu a legalizaci vlastnictví. Komise majetková: souhlasí, cena 8,- Kč/m 2 Komise výstavby : doporučuje převod RM : doporučuje převod parcely za cenu 8,-Kč/m 2 Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení : ZM schvaluje převedení pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 vyrovnání vlastnických poměrů. Přítomno: 23 Pro: 23 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.5. Vykoupení pozemku do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec. Jedná se o zemědělský pozemek ve správě PF ČR a město již v r žádalo o převod dle zák. č. 95/1999 Sb. (ZM ). Dle ÚP se jedná o pozemek určený k bytové výstavbě. GP zpracuje pozemkový fond ČR. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : souhlasí s vykoupením pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vykoupení pozemků do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec od PF ČR. 11

12 7.6. Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o pozemek, který je dle ÚP určený k bytové výstavbě a zároveň umožní řešit obslužnost tohoto území i pro sousední plánovanou zástavbu v ul. Souběžná a ul. V Zahradách. V současnosti je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje vykoupení pozemku RM : doporučuje vykoupení pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Převod části pozemku do majetku města p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec pro účely rekonstrukce ul. Břetislava Kafky s vybudováním parkovacích míst. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje převod RM : doporučuje bezúplatný převod pozemku Záměr: Vyvěšení: Hlasování o usnesení: ZM schvaluje přijetí daru části p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví TJ Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec. Záměr: 7.8. Záměr prodeje pozemku z majetku města p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. O převod žádají Bělina Oldřich a Bělinová Naděžda. Tato parcela je svah s převýšením cca 2,5m. Manželé Bělinovi od tento svah na vlastní náklady upravují, dle příkazu stavebního odboru Červený Kostelec. O pozemek se starají, je vysázený okrasnou zelení. Z veřejných prostorů není na tuto parcelu přístup. Komise majetková: souhlasí Komise výstavby : doporučuje převod RM : převod doporučuje Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku z majetku města části p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Záměr: 7.9. Záměr převodu pozemku do majetku města p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722 m 2 v k.ú. Stolín. Jedná se o pozemek, který je ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Navazuje na pozemek ve vlastnictví Města Č.K. a je přístupovou komunikací k firmě Tupron. Uvedený pozemek musí být zařazen do pasportu místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. Komise majetková: doporučuje Komise výstavby : doporučuje převod, pozemek bude sloužit pro přístup k nemovitostem více vlastníků RM : převod doporučuje 12

13 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr převodu pozemku do majetku města části p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722 m 2 v k.ú. Stolín. Záměr: Vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Odprodej nabízí Jiří Sedláček, nám. Minoritů 2, Krnov vlastník pozemků. Důvodem je vzdálené trvalé bydliště. Dle znaleckého posudku činí celková cena pozemků ,- Kč. Vlastník nabízí tyto pozemky za ,- Kč. RM : doporučuje odkoupení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Záměr: Prodej pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Odprodej žádá J. Čermák, Červ. Kostelec, Nám. TGM 28. Tímto by vyřešil přístup a příjezd do svého objektu, včetně garáží a zahrady za domem. Schválená cena na část st.p.č. 107/1 a st.p.č. 108/1 je 700,- Kč/m 2 RM : doporučuje odprodej s tím, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a vlastní kupní smlouva bude realizována až po realizaci stavby na sousedním pozemku Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831 m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. 8. Diskuse, různé 8.1. Návrh na doplnění dozorčí rady s.r.o. Voda Červený Kostelec Vzhledem k tomu, že zemřel člen dozorčí rady s.r.o. Voda Červený Kostelec ing. Josef Exner, chybí do stanoveného počtu již 2 členové. V současné době je projednána možnost doplnění o jednoho člena vhodné odbornosti. Jedná se o ing. Rostislava Petráka, bytem Červený Kostelec, U Kaštánku 929 (zaměstnanec firmy Batist Červený Kostelec). Jmenovaný po střední škole absolvoval na Lesnické univerzitě Brno obor rybářství a v rámci tohoto studia má i zkoušky z hydrochemie a hydrobiologie, tedy z odborností, které jsou žádoucí vzhledem k zaměření činnosti organizace. S navrhovaným ing. Petrákem byla činnost člena dozorčí rady projednána a ten má zájem ji vykonávat. Tento návrh je doporučením, aby RM jako valná hromada s.r.o. Voda Červený Kostelec zvolila do dozorčí rady této organizace navrhovaného člena Starosta seznámil ZM s vyjádřením právního zástupce, který byl osloven v návaznosti na připravovanou opravu balkonů a teras obytného domu Družstevní čp Právní zástupce se seznámil se všemi dostupnými dokumenty týkající se již reklamovaných závad na výše zmiňovaném obytném domě s následujícím vyjádřením: pravděpodobnost úspěchu žaloby na náhradu škody způsobenou stavebními závadami je %, náklady na soudní řízení uhradí město po podání žaloby ve výši 4% z žalované částky, odměna pro právního zástupce v případě vyhraného sporu je 25% z žalované částky, v případě neúspěchu je to částka 2% z žalované částky. Obě částky, to je částka za náklady soudního řízení i odměna právního zástupce, jsou soudně vymahatelné na žalované straně. Na druhé straně je nutné připomenout, že výše jednotlivých částek záleží na rozhodnutí soudu. 13

14 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vstup města Červený Kostelec do právního sporu s firmou STAMP s.r.o. Náchod prostřednictvím advokátní kanceláře Janda Ježek v záležitosti náhrady škody ze stavebních závad na čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. Přítomno : 23 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Ing. Hrstka právní spor ve věci opravy balkonů bytového domu čp. 1202, ul. Družstevní dle znaleckých posudků nebyl dodržen technologický postup prací. STAMP byl dodavatelem realizačního projektu. P. Spůra v době, kdy byl dům dostavěn, bylo konstatováno, že byl postaven ve vzorné kvalitě. Někdo by za to měl nést osobní zodpovědnost. Opravit se to musí, je to pro občany. P. Kejklíček nyní se balkony budou opravovat. Kde je záruka, že po této opravě to bude dobré? 8.3. Pí Franková podala návrh pro činnost kontrolního výboru - provedení kontroly poplatku za ubytování P. Hruška M. dotázal se, zda město dělalo personální audit. Pokud ne, uvažovalo o tom? Prověřil by i městskou policii. P. Spůra jak bude s tímto návrhem naloženo? Starosta bude uloženo RM, aby se tímto návrhem zabývala PharmDr. Minaříková jak se vyřizuje sepisování smluv za komunální odpad? Tajemník občanům (plátcům) se v současné době doručuje Oznámení plátce poplatku, podle kterého se budou vybírat poplatky Pí Růžková jaký je postup při vymáhání dluhů neplatičů nájemného a služeb? P. Cejnar, p. Vyskočil - měsíčně je RM předkládán seznam dlužníků neplatičů nájemného a služeb. Při vymáhání se postupuje tímto způsobem: - první upomínku na nezaplacení posílá SIPO - první upomínka města jde dlužníkům, kteří dluží druhý měsíc, s výzvou na zaplacení do 10 dnů - druhá upomínka města následuje po uplynutí 10 dnů z prvé upomínky. Jedná se o pokus o smír. Pokud dlužník nezareaguje, předá se případ soudu na vydání platebního rozkazu. Závěrem RNDr. Jiránková přečetla návrh na usnesení ze ZM. Zapsala L. Hanušová Červený Kostelec dne Ověřovatelé zápisu: Ing. Lubomír Křivda Richard Bergmann Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 14

15 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Zprávu z jednání finančního výboru Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 2.1. RO č Závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad Rozpočet města na rok Oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů vždy max. do výše ,- Kč Statut fondu rezerv a rozvoje 2.6. Účast města Červený Kostelec v projektu SHČMS Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech Uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a SHČMS Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, o zaplacení kauce (zálohy) ve výši ,- Kč (slovy třistasedmdesáttisíckorunčeských). Kauce je městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci výše uvedeného projektu a programu Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na přestavbu bytu paní Mileně Hurdálkové, Nerudova 515, Červený Kostelec 2.9. Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Daně Bezvodové, Lhota 204, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády paní Naděždě Sidorové, Manž. Burdychových 303, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken panu Milanu Vepřkovi, Lipky 799, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,- Kč na generální opravu balkónů a teras na bytovém domě čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec Vykoupení pozemku část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec do majetku Města Červeného Kostelce Odkoupení pozemku od PF ČR p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku Města Červeného Kostelce Přijetí daru pozemku p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města Převedení pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 vyrovnání vlastnických poměrů Vykoupení pozemků do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec od PF ČR Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Přijetí daru části p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví TJ Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec. 15

16 2.20. Záměr prodeje pozemku z majetku města části p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Záměr převodu pozemku do majetku města části p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722m 2 v k.ú. Stolín Záměr vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře 4 131m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr prodeje pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719m 2 v k.ú. Červený Kostelec Vstup města Červený Kostelec do právního sporu s firmou STAMP s.r.o. Náchod prostřednictvím advokátní kanceláře Janda Ježek v záležitosti náhrady škody ze stavebních závad na č.p. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. 3. Ukládá: 3.1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu poplatků z ubytování RM zabývat se návrhem na provedení personálního auditu města. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 16

17 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Zprávu z jednání finančního výboru Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 2.1. RO č Závěrečný účet města za rok 2007 bez výhrad Rozpočet města na rok Oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav v rámci běžných výdajů vždy max. do výše ,- Kč Statut fondu rezerv a rozvoje 2.6. Účast města Červený Kostelec v projektu SHČMS Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, pod názvem Vybavení hasičských sborů Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko v letech Uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a SHČMS Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30, Trutnov, o zaplacení kauce (zálohy) ve výši ,- Kč (slovy třistasedmdesáttisíckorunčeských). Kauce je městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci výše uvedeného projektu a programu Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na přestavbu bytu pí M. H Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády pí D. B Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu fasády pí N. S Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken p. M. V Poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,-Kč Městu Č. Kostelec na generální opravu balkónů a teras na bytovém domě čp. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec Vykoupení pozemku část p.č. 965/1 (orná p.) o výměře cca 380 m 2 v k.ú. Červený Kostelec do majetku Města Červeného Kostelce Odkoupení pozemku od PF ČR p.č. 167/1 (orná p.) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku Města Červeného Kostelce Přijetí daru pozemku p.č.st. 136/2 (zast.pl.) o výměře 12m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města Převedení pozemků z majetku města p.č.st. 924 o výměře 398 m 2 a p.č. 1102/45 (zahrada) o výměře 406 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 vyrovnání vlastnických poměrů Vykoupení pozemků do majetku města část p.č (orná p.) o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Horní Kostelec od PF ČR Vykoupení pozemku do majetku města p.č. 1101/8 (orná p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Přijetí daru části p.č. 971/48 o výměře cca 212 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z vlastnictví TJ Červený Kostelec do vlastnictví Města Červený Kostelec Záměr prodeje pozemku z majetku města části p.č. 120/24 (zahrada) o výměře 34 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Záměr převodu pozemku do majetku města části p.č. 442/5 (ostat. pl.) o výměře 722m 2 v k.ú. Stolín. 17

18 2.22. Záměr vykoupení pozemků do majetku města p.č. 678/4 (lesní p.) o výměře 4 131m 2 a p.č. 685(lesní p.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr prodeje pozemků z majetku města zbytek st.p.č.107/1 a st.p.č.108/1 o výměře cca 831m 2 a parcela 163 (zahr.) o výměře 719m 2 v k.ú. Červený Kostelec Vstup města Červený Kostelec do právního sporu s firmou STAMP s.r.o. Náchod prostřednictvím advokátní kanceláře Janda Ježek v záležitosti náhrady škody ze stavebních závad na č.p. 1202, ul. Družstevní, Červený Kostelec. 3. Ukládá: 3.1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu poplatků z ubytování RM zabývat se návrhem na provedení personálního auditu města. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 18

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání Červený Kostelec Usnesení z 2. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 20.1.2016 R-2016/02/1-2. Červený Kostelec 20.1.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci uzavření Dohody o poskytnutí

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 10.5.2017 R-2017/10/1-10. Červený Kostelec 10.5.2017 Žádost o projednání možnosti zasíťování pozemku parc. č. 178/1 v kat.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 9. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 29.6.2011 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 29.6.2011 Přítomni: Omluveni: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Kolář Pavel, p.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 19. jednání Červený Kostelec Usnesení z 19. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 31.8.2016 R-2016/19/1-19. Červený Kostelec 31.8.2016 Kontrola plnění úkolu z jednání RM kontrolu plnění úkolů z jednání RM.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 4.11.2015 kancelář starosty 1. (157) Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků 2. (158)

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2009 od 16 do 18,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2009 od 16 do 18,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2009 od 16 do 18,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 20 členů ZM, 9 vedoucích odborů MěÚ, 8 občanů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 6.11.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (1) Vyhlášení výsledku voleb 2. (2)

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. června 2008 od 16 do 17.30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. června 2008 od 16 do 17.30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. června 2008 od 16 do 17.30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 8 vedoucích odborů MěÚ, 4 občané

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení ZO č.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více