Srpen Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2009. Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více"

Transkript

1 NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Číslo 8 Srpen ZAČÍNÁ NEJVĚTŠÍ DOTAČNÍ PROJEKT V HISTORII MĚSTA Rekonstrukcí bývalé Reginy - budovy čp. 83 na náměstí - začne realizace projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory. V průběhu realizace první etapy vznikne z dlouhodobě nevyužívaného a chátrajícího objektu v centru města základní umělecká škola. Jednotlivé učebny budou nabízet prostory pro moderní výuku až 70 studentů v jedné vyučovací hodině. Víceúčelový sál bude mít kapacitu 112 osob. Konec této etapy je plánován na podzim Zhotovitelem stavby je FATO, a.s., člen holdingu FATO. Druhá etapa projektu, která spočívá v rekonstrukci náměstí a části přilehlých ulic - J. Hory k odbočce do Havlíčkovy ulice a Palackého k ulici Husova, by měla začít na jaře V této chvíli se připravuje výběr zhotovitele. Konec celého projektu je plánován na prosinec Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více než 92% celkové částky, se podařilo získat z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu života v centru města a rozšířit nabídku občanské vybavenosti. Projekt výrazně přispěje k zlepšení vzhledu města v památkové zóně a zároveň dojde k odlehčení centra od automobilové dopravy. Po realizaci projektu již nebude náměstí jednou z hlavních dopravních tepen města, ale klidnější částí, příjemnou pro občany i návštěvníky. Základní informace k projektu jsou k dispozici na internetových stránkách města v menu Rozvoj města/realizované projekty. Stávající stav objektu čp 83 Mgr. Dušan Kubica, odbor RIM 5 Foto: M. Záruba Město postupně snižuje svoji zadluženost I v době celosvětové finanční krize naše město nadále postupně snižuje svoji zadluženost. V současné době se celkový objem bankovních úvěrů a půjček pohybuje v rozsahu necelých 65 mil. Kč. Nejstarší půjčka, kterou město splácí, jsou návratné prostředky ve zbývající výši něco málo přes 1 mil.kč, poskytnuté ještě na konci 90. let minulého století Ministerstvem zemědělství ČR na výstavbu kanalizačního sběrače DN400. Tento závazek skončí v roce Dále jsou to hypoteční úvěry vzaté na počátku 21. století jako součást financování výstavby bytových domů na sídlišti Zálabí sever Strž. Zde zbývá k úhradě necelých 23 mil. Kč s konečnou splatností mezi lety 2015 až Nedílnou součástí položky bankovních úvěrů jsou rovněž dva úvěry poskytnuté v souvislosti s Městskou nemocnicí, a.s., a to především na modernizaci a rekonstrukci objektů tohoto zařízení, zde zbývá k úhradě cca 23 mil. Kč splatných do r. 2011, respektive do r V roce 2006 pak byly uzavřeny zatím poslední smlouvy zvyšující objem financování města z cizích zdrojů, a to na zvýhodněný bankovní úvěr a nízkoúrokovou půjčku na investiční akci výstavby vodovodu a kanalizace v Lipnici. Zde je aktuální zůstatek splátek v rozsahu cca 17,5 mil. Kč s konečnou splatností v roce 2018, respektive V rozpočtu města představuje tato finanční zátěž celkově aktuálně necelých 9 mil. Kč ročně objemu splátek, které se úspěšně daří plnit bez jakéhokoliv prodlení. Kromě výše uvedených bankovních a ostatních úvěrů a půjček má dále město rovněž sjednánu rozloženou úhradu do dílčích splátek u dvou dříve uskutečněných investičních akcí, a to konkrétně u akce rekonstrukce pozemní komunikace v ulicích Husova a Slovany a stavby rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav v ulici Alešova, obojí ve zbývajícím rozsahu závazků cca ve výši necelých 12 mil. Kč s konečnou splatností v průběhu roku Rovněž tyto závazky i v současné době město plní včas a ve sjednaném rozsahu. I pro příští léta je a bude plánovaný objem splátek součástí návrhu jednotlivých ročních rozpočtů města, což představuje záruku pro vytvoření podmínek a předpokladů pro úspěšné splnění těchto závazků jak v daných objemech, tak i v čase. Ing. M. Plecháč strana 1

2 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 ODBORY O MĚSTSKÉHO S ÚŘADU INFORMUJÍ Podpora domácího kompostování Máte zájem o kompostér? Vážení spoluobčané, v minulém čísle Novin královédvorské radnice jsme Vás informovali o možnosti pronajmout si za dotovanou cenu kompostér. Zájem občanů je velký, v současné době již počet objednávek na kompostéry o objemu 720 litrů a odpadkové koše převyšuje možnosti projektu, stále si ale ještě můžete objednat plastové kompostéry o objemu 400 litrů a kompostéry dřevěné o objemu 1 až 2 m 3. Nejčastějším dotazem je, zda se cena za pronájem bude platit každý rok, nebo zda jde o jednorázovou cenu za 5 let. Jedná se o celkovou cenu za 5 let, která se bude hradit při převzetí kompostéru. Pronájem plastového kompostéru o objemu 400 litrů bude pro občany města činit cca 100 Kč / 5 let, pronájem dřevěného kompostéru cca Kč / 5 let (dle objemu), po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně ponechány občanům. Pokud máte zájem o kompostéry, odevzdejte prosím vyplněný kupón na podatelnu městského úřadu (náměstí T.G. Masaryka 38), odbor životního prostředí (náměstí T.G. Masaryka 59) nebo na městské informační středisko (náměstí T.G. Masaryka 2). Kupón lze vyplnit i v elektronické podobě na a odeslat na ovou adresu Termín dodání kompostérů: listopad 2009 červen Kompostéry budou poskytovány do vyčerpání zásob. Přednostně budou poskytnuty občanům, kteří ještě žádný kompostér od města pronajatý nemají. O termínu možného vyzvednutí kompostérů Vás budeme informovat em (pokud byla na kupónu uvedena elektronická adresa) a prostřednictvím Novin královédvorské radnice. Projekt je realizován s podporou grantu získaného od Královéhradeckého kraje. Vaše další dotazy ohledně kompostování rádi zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. č nebo em na adrese Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Kompostér (prosím zaškrtněte) Odpadkový koš (prosím zaškrtněte) plastový o objemu 400 l plastový o objemu 720 l větší komunitní kompostér pro osob dřevěný o objemu. (prosím doplňte) ano ne V ŽIRČI MAJÍ NOVOU AUTOBUSOVOU ČEKÁRNU V centru městské části Žireč se nacházela stará, technicky dožilá autobusová čekárna. Proto byla z finančních prostředků Osadního výboru pořízena zcela nová. Samostatnou novou konstrukci čekárny dodala a namontovala společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. K této obměně však byla důležitá oprava podlahy čekárny a chodníku před čekárnou. Tímto nelehkým úkolem byly pověřeny Technické služby našeho města, které si s úpravou přehledně poradily. Výsledný efekt a spjatost obnov jsou velmi zdařilé. Vladimír Šimek, odbor RIM Dvojí pohled občanského sdružení Živá Podstráň na stejný problém Osobní zájmy některých členů tohoto sdružení jsou důvodem dvojího pohledu na téměř stejný problém v Žirečské Podstráni a Žirči - tj. nadměrný hluk. V prvním případě, tj. při výrobě v průmyslových halách firmy JUTA, a.s., vadí některým členům občanského sdružení Živá Podstráň hluk vznikající při výrobě. V případě druhém, tj. při provozu letiště, zvláště při startu motorových letadel, prokazatelně nadměrný hluk těm samým lidem nevadí. Myslím tím členy aeroklubu, kteří jsou podepsáni pod peticí proti stavbě hal firmou JUTA. Nyní při vyhlášení záměru města na dlouhodobý pronájem plochy letiště aeroklubu jsem nezaznamenal žádný projev nevůle proti provozu hlučných motorových letadel! Stížnosti obyvatel z městské části Žireč i Žirečské Podstráně na nadměrný hluk motorových letadel při startu jsou letité. Čekal jsem od členů zmíněného sdružení, kteří mají pod drobnohledem jednání orgánů města týkající se Žirečské Podstráně, vyjádření k tomuto záměru. Myslel jsem, že budou stejně bojovat za dodržování hlukových norem před podepsáním nájemní smlouvy mezi městem a aeroklubem. Nestalo se nic! Uvědomme si všichni, že každý máme nárok na život bez zbytečně stresujících faktorů. Tak je nevytvářejme a život si vzájemně nezkracujme. Zastupitel Bém Jan Změny v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách nabyla účinnosti novela o sociálních službách, která mimo jiné řeší příspěvek na péči. Na příspěvek na péči má nárok osoba, které je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poskytována pomoc fyzickou osobou blízkou, případně jinou fyzickou osobou nebo poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb. Nově bude mít na příspěvek nárok také osoba umístěná ve speciálním zdravotnickém zařízení hospicového typu a v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu za předpokladu, že s ní bude jako průvodce hospitalizována osoba uvedená na formuláři Oznámení o poskytovateli pomoci. V případě podání žádosti o příspěvek na péči obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o příspěvku na dobu, po kterou bude osobě poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, pokud nebylo do dne přijetí osoby do tohoto zařízení provedeno sociální šetření. Novinkou je povinnost žadatele již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým mu bude nebo je péče poskytována. Nebude-li tato informace ani po výzvě ze strany správního orgánu uvedena, nemůže vzniknout nárok na dávku. Od také dochází ke zvýšení měsíčního příspěvku na péči pro osoby s nejtěžším postižením, zařazené ve IV. stupni závislosti, z 11 tisíc korun na 12 tisíc korun. Změny se týkají také přechodu nároku na příspěvek a jeho výplatu, kdy již nebude nárok na výplatu za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu. V případě, kdy dojde k úmrtí v domácnosti a na pomoci oprávněné osobě se podílelo více fyzických nebo právnických osob, nabývají tyto osoby nárok na příspěvek rovným dílem, pokud příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nepředloží dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Závěrem upozorňujeme, že obecní úřad s rozšířenou působností bude intenzivněji provádět kontroly využívání příspěvku na péči. Kontrola se bude zaměřovat na to, zda je příspěvek využíván za účelem zajištění péče. Současně se bude kontrolovat, zda-li je plněna povinnost písemně ohlásit, a to i v průběhu řízení a době přerušení řízení, příslušnému úřadu, který o příspěvku na péči rozhoduje, do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na příspěvek, jeho výši a výplatu a do 8 dnů změny poskytovatele sociálních služeb nebo osoby, která pomoc poskytuje (zejména pobyty v lázních, hospitalizaci v nemocnicích a léčebnách a změny bydliště). Bude-li zjištěno, že příspěvek není využíván k zajištění pomoci, nebo že nebyla splněna oznamovací povinnost, bude příspěvek odejmut. V případě neoznámení úmrtí oprávněné osoby lze navíc poskytovateli pomoci uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun. Ing. Anna Kotrčová, odbor ŠKS strana 2

3 SRPEN 2009 Podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Letošní podzim bude ve znamení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, termín konání prezident republiky vyhlásil na října Přesto se již nyní na této velké události pracuje. Na městský úřad se začínají expedovat volební materiály pro naše město i pro ostatních 27 obcí správního celku, např. volební obálky, zákony, pokyny apod. Všechny tyto materiály se musí rozdělit na obce a zajistit jejich převzetí. Dále bude následovat expedice hlasovacích lístků, které se budou muset vložit do obálek a doručit voličům. V případě konání těchto voleb bude provedena změna v doručování. Namísto objednávky u České pošty zajistí doručení hlasovacích lístků zaměstnanci městského úřadu. Jedná se o práci, která není na první pohled vidět, ale udělat se musí, podílí se na ní mnoho pracovníků MěÚ. Jen pro dokreslení - v našem městě máme voličů, kteří jsou Město Dvůr Králové nad Labem nabízí zbývající pozemky v členění dle Situace základních parametrů parcel z data 07/2007, autor Ateliér Zídka, Plocek, Misík, s.r.o., Hradec Králové, a pravomocného územního rozhodnutí (č.2/2006) č.j.: VÚP/ / /Sm ze dne Pořadové číslo pozemku je číslo v kroužku (uvedeno na výkrese situace). Minimální kupní cena za pozemek je složena ze dvou částí: 1. První část ceny (v tabulce uvedena ve sloupci A ) zohledňuje náklady města na vybudování dopravní a technické infrastruktury, je pevně stanovená pro každý pozemek daného označení typu rodinného domu (rodinné domy typu 1 4). Číslo pozemku UPOZORNĚNÍ NA DALŠÍ KOLO PRODEJE POZEMKŮ V UL. ALEŠOVA Parcelní číslo Výměra pozemku v m 2 Typ RD A- Pevný podíl na infrastruktuře v Kč zapsáni do stálého seznamu voličů, za celý správní celek je to již voličů. Již od 9. července 2009 si můžete požádat v kanceláři evidence obyvatel o vystavení voličského průkazu. V případě zaslání žádosti v písemné formě musí být podpis žadatele úředně ověřený. Občané, na rozdíl od voleb do EP, kdy byly termíny na vystavení voličského průkazu kratší, mohou požádat o voličský průkaz nejdéle do 2. října Předávání vystavených voličských průkazů je od 24. září 2009 buď osobně, nebo zasláním na adresu, kterou si občané zadají. Starostové obcí budou do 5. září 2009 jmenovat zapisovatele okrskových volebních komisí, kteří budou společně pracovat se členy volebních komisí při samotných volbách. V našem městě je celkem 17 volebních okrsků a pracuje v nich asi 140 občanů, kteří se na vás budou těšit při volbách vašich zástupců do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jaroslava Kirschová, odborná referentka odboru VVS 2. Druhá část ceny je minimální ( vyvolávací ) hodnota pozemku 200,- Kč/m 2 (v tabulce popsána ve sloupci B ). Tzn. že žadatel stanoví svoji celkovou nabídkovou cenu sestavenou ze součtu první části ceny a druhé části ceny (součet tabulkových hodnot ze sloupce A a sloupce B ). Kritéria výběru: cena za m 2 pozemku nejvyšší nabídka. Kauce je stanovena u všech pozemků na částku ,- Kč a může být uhrazena bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB - č. ú.: /0300 (variabilní symbol musí být vždy uveden dle příslušného pozemku - variabilní symboly jsou uvedeny v tabulce pozemků) - nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. Zájemci o odkoupení pozemků musí předložit své nabídky (pouze na předepsaném formuláři pro příslušný pozemek!) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady, viz podmínky účasti dle zveřejnění č. 66/2009 uveřejněné na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Všeobecné informace: S případnými dotazy o prodeji pozemků určených pro výstavbu rodinných domů se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č.p. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel.: Marie Kadrmasová nebo nebo na tel.: Ing. Jan Haas technické záležitosti. Zveřejnění a předepsané formuláře je možné nechat si okopírovat v městském informačním centru. Zveřejnění je dále uveřejněno na stránkách Formuláře je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města. Marie Kadrmasová, odbor RIM B - Výměra pozemku x navrhnutá kupní cena za 1 m 2 (min. cena 200,-Kč/m 2 ) Nabídková cena ( A + B) Variabilní symbol / ,- 991 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / , x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 688 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 520 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 437 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 403 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 417 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 499 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B Noviny královédvorské radnice Činnost Technických služeb v měsíci srpnu Dne se nad naším městem prohnala ničivá bouře, doprovázená silným větrem. Způsobila nemalé škody nejen na majetku, ale také na městské zeleni. Pracovníci TSM okamžitě po řádění přírodního živlu začali s odstraňováním popadaných stromů a větví na celém území města a na městských hřbitovech, kde bohužel došlo k poničení hrobů ulomenými větvemi. Ve spolupráci s odborem rozvoje a investic majetku jsme dokončili rekonstrukci autobusové zastávky v Žirči včetně přilehlého chodníku, pokračovali jsme opravami komunikací živičnými nátěry, na hřbitově v Žirči byly provedeny terénní úpravy, v parku Schulzovy sady byl částečně zrekonstruován altán - oprava zídky a celkový nátěr altánu, byla dokončena první etapa výměny veřejného osvětlení na území města, na Tyršově koupališti zrekonstruovala dodavatelská firma rozhlasové vedení. Dne jsme byli upozorněni městskou policií, že z veřejných záchodů v Revoluční ul. po schodišti až na chodník vytéká voda. Následně bylo zjištěno, že neznámý pachatel úmyslně ucpal odpad v umyvadle toaletním papírem a pustil vodu. Opakovaně tak vznikla škoda na městském majetku. Dále pokračujeme v sečení zelených ploch v majetku města. MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE informatik ik - oddělení informatiky ik odboru kanceláře tajemníka a úřadu MěÚ Dvůr Králové nad Labem Druh práce a místo výkonu práce informatik - oddělení informatiky odboru kanceláře tajemníka úřadu MěÚ Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem. Platová třída odpovídající druhu práce 9. platová třída. Správa síťové infrastruktury MěÚ včetně administrace centrální serverovny (OS Windows, Unix). Celý text vyhlášeného výběrového řízení je uveřejněn na stránce podrobnosti sdělí vedoucí oddělení informatiky Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., tel.: nebo Lenka Fikarová, personální a mzdové oddělení, tel.: strana 3

4 Noviny královédvorské radnice Volejte městskou policii V současné době se nám opakovaně stává, že se některý z občanů nemůže dovolat na Městskou policii ve Dvoře Králové nad Labem. Příčinou tohoto nedopatření je telefonování na číslo telefonu nebo telefonování přes ústřednu MěÚ. Toto číslo je zařazeno do ústředny městského úřadu a je k němu rovněž připojen fax. Ve chvíli, kdy v operační místnosti MPDK není přítomna dozorčí služba, není toto telefonní číslo obsluhováno a není přepojeno do mobilního telefonu realizační hlídky. Dojde tedy následně k tomu, že se občan nedovolá. Abychom mohli vyhovět všem oznamovatelům, používejte prosím pro svá oznámení (taková, která nesnesou odkladu) pouze následující telefonní čísla Městské policie Dvůr Králové nad Labem: Telefon: (číslo přesměrováno i do mobilu) GSM (mobil): Jako eventualitu pro podání oznámení, které snese odklad, můžete použít například ové spojení: nebo pište na adresu: MPDK Městská policie, Rooseveltova 749, Dvůr Králové nad Labem. Výběr z činnosti MPDK Za měsíc červenec uložili strážníci MPDK pokuty za překročení nejvyšší povolené rychlosti v hodnotě cca ,- Kč. I přesto, že používáme upozorňující dopravní značky, k překračování rychlosti stále dochází. Téměř pravidelně zasahují strážníci proti opilcům, jejich počínání ve většině případů končí na Protialkoholní záchytné stanici (PAZS) v Hradci Králové nebo Pardubicích a následně u správního orgánu. Neurvalí, sprostí, páchnoucí, často pokálení, i tací jsou klienti MPDK. Nadále se zabýváme myšlenkou na zpoplatnění převozu na PAZS. MPDK již tradičně asistovala při průběhu společenské události Lidová řemesla Kohoutov Na základě veřejnoprávní smlouvy zde vykonávali svou pravomoc čtyři strážníci. Koncepce prevence kriminality SRPEN 2009 V měsíci srpnu dokončila komise prevence kriminality práci na dokumentu nazvaném Koncepce prevence kriminality. Tento dokument je základní platformou tvorby preventivní politiky města Dvůr Králové nad Labem. Obsahuje základní terminologii prevence kriminality, stručnou charakteristiku města, různé analýzy, např. SWOT analýzu, analýzu kriminality a další. Obsahuje rovněž nástin vývoje prevence kriminality, východiska i cíle práce všech orgánů a organizací, které se na prevenci kriminality podílejí. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je i rejstřík subjektů participujících na prevenci kriminality. Rád bych touto cestou požádal zástupce dalších neziskových organizací, zájmových sdružení, spolků, klubů, kroužků apod., které svou činností přispívají k prevenci kriminality anebo se chtějí na preventivních činnostech podílet ( a nejsou registrováni např. na odboru ŠKS MěÚ ), aby údaje o sobě a svých aktivitách poskytli komisi prevence kriminality, nejlépe na ovou adresu: Děkujeme. Dobrá rada nad zlato Jste-li na koupališti (a nejen tam), nespoléhejte prosím na to, že vaše osobní věci, úhledně poskládané na dece, snad hlídá soused ležící nedaleko vás, tak jak to bývalo dříve samozřejmostí. Když už na koupaliště vyrazíte, neberte s sebou cenné věci, nenechávejte nic ležet bez dozoru a buďte obezřetní. Často se stává, že děti školou povinné, trestně neodpovědné, jsou těmi zloději, kteří vám způsobí škodu a zkazí pohodu. Vstm. Jindřich Hauke, určený strážník strana 4

5 SRPEN 2009 Noviny královédvorské radnice Pátkové, Robinsoni, Námořníci a Piráti v údolí Dolní Sejfy Foto: ZŠ Podharť Robinson by to nezvládl lépe Stává se už tradicí, že učitelé ZŠ Podharť připravují pro děti z prvního stupně letní tábor se zaměřením na turistiku, sport a angličtinu. Ani letošní rok nebyl výjimkou. V duchu knihy Robinson Crusoe prožily děti týden plný dobrodružství a legrace v Krkonoších, v údolí Dolní Sejfy. Bohatý program nedal nikomu prostor k nudě a lenošení. Naopak, děti musely použít své dovednosti, zručnost, ale i ochotu pomoci druhému. Pracovat v týmu nebylo pro některé jednoduché, stejně tak postarat se sám o sebe jako Robinson. Všichni ale dali dohromady výbornou partu, na kterou se opět těšíme příští prázdniny. O tom, co všechno děti zažily, vás poinformují samy....jen co jsme rozlepili oči, uviděli jsme rozcuchaného pana učitele křičícího: Budíček, a šli jsme na rozcvičku, kluci měli jenom kraťasy a holky měly i trička...další den jsme vyráběli srnu z klacku a sena...také jsme sbírali ovoce v blízkém lese, ale museli jsme dávat pozor na predátory ( naši učitelé ).....zdrcující byla túra na kozí farmu, jelikož pan učitel věřil svému instinktu a nakonec ty více zdatné dovedl k cíli....moc se nám tu líbilo a těšíme se na další rok. Pátkové, Robinsoni, Námořníci a Piráti INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9.TŘÍD ZŠ Ve dnech 8. října a 9. října 2009 se v prostorách Národního domu v Trutnově uskuteční prezentační akce středních škol pod názvem PRO FUTURO VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE. Záštitu nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, a pan PhDr. Jiří Nosek, radní kraje s gescí za oblast školství a kultury. Akce se koná s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a dohodou se základními školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod, Svazek měst a obcí Krkonoše a Svazek obcí Východní Krkonoše, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská ulice, Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec a Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Náchod. Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol. Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve čtvrtek 8. října od 13 do 17 hodin, v pátek 9. října 2009 od 8 do 17 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný! Marcela Štěpánková Mateřské centrum Žirafa srdečně zve všechny své malé i velké příznivce na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 15.září 2009 od 9 hodin. Připomínáme, že centrum najdete v nových prostorách na náměstí vedle Staré radnice. Přijďte novou Žirafu určitě navštívit!!! Bližší info na nebo tel Oslavy v SPMP ČR - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, okresní organizace Trutnov V tomto roce oslaví Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., výročí 40 let od svého založení dne v Olomouci. I naše okresní organizace SPMP se může pyšnit jedním jubileem v říjnu tohoto roku ostaví své osmnácté narozeniny. A čím se může organizace, která se snaží o zlepšení podmínek života občanů s mentálním postižením, žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízeních, za svou dosavadní činnost pochlubit? Je toho opravdu mnoho. Do letošního roku vstoupila naše okresní organizace s nejširší členskou základnou od svého vzniku. K dnešnímu datu sdružuje 153 aktivních členů. Už několik let úzce spolupracuje s trutnovským Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, královédvorskou Základní školou a Praktickou školou, s Barevnými domky Hajnice i dalšími organizacemi. Tento rok stihla pro své členy i ostatní zájemce připravit únorový výlet do akvacentra v Hradci Králové, zorganizovala velice úspěšnou výstavu fotografií klientů trutnovského Stacionáře, s Diakonií ČCE Dvůr Králové se spolupodílela na přípravě a organizaci šestého společenského plesu v Zábavním centru Zálabí, pro dvacet zájemců připravila předvelikonoční víkendový pobyt na Mostku, zorganizovala již tradiční dub- nový výlet do hlavního města na koncert pořádaný nadací Nova Chceme žít s vámi, pomáhala s přípravou oslav pálení čarodějnic v Barevných domcích Hajnice, v květnu zorganizovala pro trutnovský Oranžový dům a klienty z Hajnice prodloužený víkendový pobyt na Thámových boudách ve Velké Úpě. Na začátku prázdnin se skupina osmi našich členů vydala podpořit pokus o překonání rekordu ve výstupu handicapovaných lidí k prameni Labe, který pořádala novopacká organizace Sportem proti barierám Český ráj. V době letních prázdnin pořádala již tradiční čtrnáctidenní sportovně relaxační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem pro bezmála devadesát rekreantů z řad lidí s mentálním postižením z celé republiky. Na sklonku letních prázdnin se bude podílet na organizaci havlovického Pohádkového lesa a zábavného odpoledne, v září bude následovat týdenní rehabilitační pobyt pro klienty Barevných domků v Lužance, trutnovský turnaj v bowlingu, tradiční říjnová Magická drakiáda na Zvičině, podzimní návštěva královéhradeckého akvacentra, v listopadu velký celorepublikový turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové, halloweenská taneční zábava na Zálabí a prosincový víkendový pobyt strávený v předvánoční Praze. No, co myslíte, že se nemusí naše téměř plnoletá organizace na poli podpory znevýhodněných spoluobčanů stydět? Bc. Jitka Punnerová, předseda OV SPMP Myslete na svoji budoucnost - nebojte se vzdělávat PRO BONO PUBLICO, o.p.s., nám. T. G. Masaryka 40 (vchod z ulice Komenského), Dvůr Králové nad Labem nabízí vzdělávání v rekvalifikačních kurzech: - Účetnictví a daňová evidence 170 vyučovacích hodin - Personalistika a mzdové účetnictví 220 vyučovacích hodin - Základy podnikání určeno pro osoby, které budou pracovat jako OSVČ 120 vyučovacích hodin - Sekretář/sekretářka v rozsahu 145 vyučovacích hodin - Obsluha motorových řetězových pil a křovinořezů 40 vyučovacích hodin (V případě ukončení platnosti průkazu nabízíme proškolení v rozsahu 8 hod.) Úspěšní absolventi kurzů obdrží osvědčení s celostátní platností. Více informací: Lehečková, tel.č , , strana 5

6 PLACENÁ INZERCE

7 Pravidla pro inzerci v Novinách královédvorské radnice Náklad: ks Cena: zdarma Termín vydání: konec daného měsíce, začátek následujícího Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (14. den v měsíci) Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem a em) + inzerát v digitální podobě (CD, ) ve formátu cdr, pdf, jpg. Formát novin: A4-210 x 297 mm, dvoubarevný tisk; Tiskový formát: 180 x 267 mm Šířka 1 sloupce: 56 mm; mezera mezi sloupci: 6 mm Řádková inzerce Standardní písmo: 1 znak - 2 Kč Tučné písmo: 1 znak 2,60 Kč Plošná inzerce 1 cm 2 : 35 Kč; min. 20 cm 2 Plošné slevy Název Plocha (cm 2 ) Rozměr (mm) Cena (Kč) Modul 1 1 strana (480) 180 x Modul 2 1/2 strany (240) 180 x 133, Modul 3 1/3 strany (160) 180 x * Velikost inzerátu je dána šířkou sloupců a velikostí stránky. Vložený list Četnost Sleva (%) 10 a více 20 balení novin do folie jednotlivě + vkládání přílohy k novinám 2,75 Kč/ks ,- Kč vkládání přílohy do novin libovolná strana: ,77 Kč/ks 5.390,- Kč 3 5 vkládání přílohy do novin konkrétní strana: 1,21 Kč/ks 8.470,- Kč ostatní dle ceníku tiskárny K cenám bude připočítán rozdíl poštovného. Od jsme plátci DPH. Nový ceník od Množstevní slevy Příplatky: 20 % za grafické zpracování inzerátu 5% za výměnu inzerátu v průběhu opakované inzerce Redakční rada si vyhrazuje právo výběru uveřejněných inzerátů! Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, telefon: , fax: , PLACENÁ INZERCE

8 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 Tento snímek je velice snadné uhodnout. Bedlivý čtenář zde najde na pravé straně částečnou nápovědu. Levá strana je obtížnější a neposkytuje již žádný záchytný bod, spíše klame, přesto se objevuje na mnoha dochovaných snímcích sbírky Vlastimila Geislera, které Vám dají správnou odpověď. Díky jemu a sběratelské aktivitě Přátel se Vám jistě podaří nalézt správnou odpověď. Pavel Janoušek Souhlasím se Jméno:...Příjmení:... zveřejněním v případě výhry: Ulice, č. domu:...tel.:... ANO NE Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem z našeho města. Do volného řádku napište odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.... Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. V NKR 7 se těšte na pěkné ceny. Losování soutěže NKR 8 proběhne M. Záruba, oddělení informatiky Řešení z NKR 7 - Jednalo se o mateřskou školu v ulici Drtinova - U andělíčků. Výherci z NKR 7: 1. místo - Jana Hlavatá, nábřeží Benešovo místo - Petra Samková, Zálesí 2 3. místo - Jiří Vavroušek, Zborovská 2242 Noví občánci města V červnu 2009 se narodilo v našem městě 14 občánků - 8 chlapců a 6 děvčat. Jana Náhlovská, evidence obyvatel Uveřejnění na přání: Dne se rodičům Jitce a Martinovi Strunovým narodila dcera Nikola. Sňatky: V měsíci červenci bylo uzavřeno ve Dvoře Králové nad Labem 10 sňatků a na zámku Kuks bylo uzavřeno 8 sňatků. Úmrtí: Ve dnech (čtvrtek a pátek) bude kancelář matriky uzavřena z důvodu konzultačních dnů v Praze. Děkujeme za pochopení. V měsíci červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 9 dvorských občanů, 4 muži a 5 žen. Simona Vykouřilová, matrika Vzpomínka Výhru je možné si vyzvednout v Městském informačním centru Dne to bude rok, kdy skonal náš tatínek, pan Josef Malý. S úctou a láskou vzpomínáme. Dcery Eva a Helena Společenská rubrika Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červenci 15 občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu a 2 manželské páry zlatou svatbu. Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ od 19 hodin pořádaly Barevné domky Hajnice ve sportovním areálu Hajnice benefiční koncert. Zahrály kapely ARGEMA s přdkapelou NETŘESK. Výtěžek z této akce poputuje na vybavení relaxační místnosti pro klienty. Děkujeme všem návštěvníkům. Areál Domova sv. Josefa ožil letními hosty /Žireč-4. srpen/ Příjemné prostředí, milá setkání a pestrý kulturní program po celé odpoledne tak by se daly charakterizovat tradiční Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, doposud stále jediného lůžkového zdravotnického a sociálního zařízení v ČR pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou. Již poosmé bylo snahou propojit při této příležitosti svět zdravých a hendikepovaných. Na konci tohoto maratonu, jakým bezesporu příprava takovéto akce je, byla snaha ještě více zpříjemnit už tak hezké prostředí imobilním chráněncům. Za peníze takto získané se plánují nákupy mechanických vozíků a zařízení pro příjem digitálního signálu. Program samotný začal ve 13 hodin slavnostní mší svatou za účasti královéhradeckého biskupa Mons.ThLic. Dominika Duky OP a ostatních kněží a jáhnů. Program duchovní a vážné hudby pokračoval v kostele alternativní hudbou kapely Cizí slova, s písněmi gotiky, renesance a baroka přijelo hudební sdružení Muzica per gaudium z České Skalice. Zpěv v podání Pavly Klepeštové, studentky pardubické konzervatoře, zazněl v doprovodu varhan Jakuba Stratílka, závěr kostelní scény patřil tradičně prof. Václavu Uhlířovi, který rozezněl nově opravenou starodávnou zvonkohru, střídavě na varhany a zvonkohru zahrál Vít Havlíček. Kulturní program na scéně v parku zahájil Pavel Dobeš s Tomášem Kotrbou, vystřídala je parta pařících staříků Nový Paka, následovala regionální artrocková skupina Marolija a severočeští Stráníci s Mírou Ošancem. Nádvoří patřilo převážně dětským divákům. Maloval tam pro ně pohádku Boris Šlechta, s loutkami na rozkládacím paravánu zahrála pohádku Jarka Holasová, s bohatou scénou i kostýmy zatančila skupina moderního tance Angeles dance group, hodně fanoušků čekalo na mladého imitátora Petra Jablonského. V zámeckém parku probíhal jarmark lidových řemesel a chráněných dílen, o prohlídku areálu Domova projevilo zájem asi 60 lidí. Doprovodným programem byly i projížďky na ponících a výcvik psů, pro nejmenší děti připravilo zábavu Mateřské centrum Žirafa ze Dvora Králové. Vydařená akce, jež vynesla největšímu ze středisek Oblastní charity Červený Kostelec asi 110 tis. Kč, by se neobešla bez laskavé podpory sponzorů, Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové nad Labem. Nadace Divoké husy navíc ještě podpoří výtěžek akce částkou Kč. Děkujeme. Jitka Holcová, fundraising a P.R. Domov sv. Josefa strana 8

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských

V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských Vychází 4. září 2006 Ročník XII. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vyhlídkový let pro královnu věnných měst V říjnu loňského roku reprezentovala Radka Machková, studentka Střední pedagogické

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem ZDARMA KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE Číslo 10/2010 - vychází 29. října Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz PODZIMNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

Více

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Vánoce přerušily práce na stavbě základní umělecké školy, ale hned po novém roce se opět začalo pracovat. Provádí se montáž ústředního

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Číslo 7/2013. Vychází 1. srpna 2013

Číslo 7/2013. Vychází 1. srpna 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 7/2013 Vychází 1. srpna 2013 KRÁLOVÉDVORSKÉ KOUPALIŠTĚ SLAVÍ 80. NAROZENINY Obraz Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. listopadu 2014 ZDARMA 10 2014 Výsledky voleb, 1-2 koaliční dohoda Kácení dřevin 3 Rekonstrukce 3 mimo les ulice 28. října On-line rezervace 4 vstupenek Obec

Více

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na

Více

31. srpna 2005 Ročník XI. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

31. srpna 2005 Ročník XI. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 31. srpna 2005 Ročník XI. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Ředitelka muzea Mgr. A. Jiřičková, Ing. P. Tschiedel a starosta města Ing. J. Rain při vkládání dokumentů do nového tubusu.

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Vychází 30.11.2007 Ročník XIII. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Omlouváme se občanům města za tiskovou chybu termínu konání zastupitelstva

Více

Nedbalova ulice čeká na nový most

Nedbalova ulice čeká na nový most Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 29. dubna 2015 ZDARMA 4 2015 Zhodnocení půlroční práce vedení města 2 3 Plány ve Valové 4 uličce Novinky na hřišti 4 Královédvorský 4 v Podharti okruh Férová

Více

Číslo 10/2012. Vychází 31. října. Graf č. 1: Výsledky krajských voleb ve Dvoře Králové. Graf č. 2: Výsledky krajských voleb v Královéhradeckém kraji

Číslo 10/2012. Vychází 31. října. Graf č. 1: Výsledky krajských voleb ve Dvoře Králové. Graf č. 2: Výsledky krajských voleb v Královéhradeckém kraji NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 10/2012 Vychází 31. října www.dvurkralove.cz Výsledky VOLeb DO ZASTUPITELSTva KRAJe Smutným aspektem těchto voleb je, že

Více

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2012 Leden příštího roku přinese celou řadu změn pro příjemce

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Zrekonstruované sportovní hřiště v areálu ZŠ Schulzovy sady Nová dráha na krátké sprinty Foto: D. Kubica ZŠ Schulzovy

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

Blíží se 190. výročí Rukopisu královédvorského

Blíží se 190. výročí Rukopisu královédvorského Vychází 31.08.2007 Ročník XIII. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Blíží se 190. výročí Rukopisu královédvorského Starosta města Daniel Lukeš spolu s redaktorem Vlastivědného čtení Janem

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Na začátku srpna byl uveden do provozu nový kruhový objezd na křižovatce u městských lázní. Další etapa oprav je v současné době

Více