Srpen Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2009. Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více"

Transkript

1 NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Číslo 8 Srpen ZAČÍNÁ NEJVĚTŠÍ DOTAČNÍ PROJEKT V HISTORII MĚSTA Rekonstrukcí bývalé Reginy - budovy čp. 83 na náměstí - začne realizace projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory. V průběhu realizace první etapy vznikne z dlouhodobě nevyužívaného a chátrajícího objektu v centru města základní umělecká škola. Jednotlivé učebny budou nabízet prostory pro moderní výuku až 70 studentů v jedné vyučovací hodině. Víceúčelový sál bude mít kapacitu 112 osob. Konec této etapy je plánován na podzim Zhotovitelem stavby je FATO, a.s., člen holdingu FATO. Druhá etapa projektu, která spočívá v rekonstrukci náměstí a části přilehlých ulic - J. Hory k odbočce do Havlíčkovy ulice a Palackého k ulici Husova, by měla začít na jaře V této chvíli se připravuje výběr zhotovitele. Konec celého projektu je plánován na prosinec Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více než 92% celkové částky, se podařilo získat z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu života v centru města a rozšířit nabídku občanské vybavenosti. Projekt výrazně přispěje k zlepšení vzhledu města v památkové zóně a zároveň dojde k odlehčení centra od automobilové dopravy. Po realizaci projektu již nebude náměstí jednou z hlavních dopravních tepen města, ale klidnější částí, příjemnou pro občany i návštěvníky. Základní informace k projektu jsou k dispozici na internetových stránkách města v menu Rozvoj města/realizované projekty. Stávající stav objektu čp 83 Mgr. Dušan Kubica, odbor RIM 5 Foto: M. Záruba Město postupně snižuje svoji zadluženost I v době celosvětové finanční krize naše město nadále postupně snižuje svoji zadluženost. V současné době se celkový objem bankovních úvěrů a půjček pohybuje v rozsahu necelých 65 mil. Kč. Nejstarší půjčka, kterou město splácí, jsou návratné prostředky ve zbývající výši něco málo přes 1 mil.kč, poskytnuté ještě na konci 90. let minulého století Ministerstvem zemědělství ČR na výstavbu kanalizačního sběrače DN400. Tento závazek skončí v roce Dále jsou to hypoteční úvěry vzaté na počátku 21. století jako součást financování výstavby bytových domů na sídlišti Zálabí sever Strž. Zde zbývá k úhradě necelých 23 mil. Kč s konečnou splatností mezi lety 2015 až Nedílnou součástí položky bankovních úvěrů jsou rovněž dva úvěry poskytnuté v souvislosti s Městskou nemocnicí, a.s., a to především na modernizaci a rekonstrukci objektů tohoto zařízení, zde zbývá k úhradě cca 23 mil. Kč splatných do r. 2011, respektive do r V roce 2006 pak byly uzavřeny zatím poslední smlouvy zvyšující objem financování města z cizích zdrojů, a to na zvýhodněný bankovní úvěr a nízkoúrokovou půjčku na investiční akci výstavby vodovodu a kanalizace v Lipnici. Zde je aktuální zůstatek splátek v rozsahu cca 17,5 mil. Kč s konečnou splatností v roce 2018, respektive V rozpočtu města představuje tato finanční zátěž celkově aktuálně necelých 9 mil. Kč ročně objemu splátek, které se úspěšně daří plnit bez jakéhokoliv prodlení. Kromě výše uvedených bankovních a ostatních úvěrů a půjček má dále město rovněž sjednánu rozloženou úhradu do dílčích splátek u dvou dříve uskutečněných investičních akcí, a to konkrétně u akce rekonstrukce pozemní komunikace v ulicích Husova a Slovany a stavby rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav v ulici Alešova, obojí ve zbývajícím rozsahu závazků cca ve výši necelých 12 mil. Kč s konečnou splatností v průběhu roku Rovněž tyto závazky i v současné době město plní včas a ve sjednaném rozsahu. I pro příští léta je a bude plánovaný objem splátek součástí návrhu jednotlivých ročních rozpočtů města, což představuje záruku pro vytvoření podmínek a předpokladů pro úspěšné splnění těchto závazků jak v daných objemech, tak i v čase. Ing. M. Plecháč strana 1

2 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 ODBORY O MĚSTSKÉHO S ÚŘADU INFORMUJÍ Podpora domácího kompostování Máte zájem o kompostér? Vážení spoluobčané, v minulém čísle Novin královédvorské radnice jsme Vás informovali o možnosti pronajmout si za dotovanou cenu kompostér. Zájem občanů je velký, v současné době již počet objednávek na kompostéry o objemu 720 litrů a odpadkové koše převyšuje možnosti projektu, stále si ale ještě můžete objednat plastové kompostéry o objemu 400 litrů a kompostéry dřevěné o objemu 1 až 2 m 3. Nejčastějším dotazem je, zda se cena za pronájem bude platit každý rok, nebo zda jde o jednorázovou cenu za 5 let. Jedná se o celkovou cenu za 5 let, která se bude hradit při převzetí kompostéru. Pronájem plastového kompostéru o objemu 400 litrů bude pro občany města činit cca 100 Kč / 5 let, pronájem dřevěného kompostéru cca Kč / 5 let (dle objemu), po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně ponechány občanům. Pokud máte zájem o kompostéry, odevzdejte prosím vyplněný kupón na podatelnu městského úřadu (náměstí T.G. Masaryka 38), odbor životního prostředí (náměstí T.G. Masaryka 59) nebo na městské informační středisko (náměstí T.G. Masaryka 2). Kupón lze vyplnit i v elektronické podobě na a odeslat na ovou adresu Termín dodání kompostérů: listopad 2009 červen Kompostéry budou poskytovány do vyčerpání zásob. Přednostně budou poskytnuty občanům, kteří ještě žádný kompostér od města pronajatý nemají. O termínu možného vyzvednutí kompostérů Vás budeme informovat em (pokud byla na kupónu uvedena elektronická adresa) a prostřednictvím Novin královédvorské radnice. Projekt je realizován s podporou grantu získaného od Královéhradeckého kraje. Vaše další dotazy ohledně kompostování rádi zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. č nebo em na adrese Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Kompostér (prosím zaškrtněte) Odpadkový koš (prosím zaškrtněte) plastový o objemu 400 l plastový o objemu 720 l větší komunitní kompostér pro osob dřevěný o objemu. (prosím doplňte) ano ne V ŽIRČI MAJÍ NOVOU AUTOBUSOVOU ČEKÁRNU V centru městské části Žireč se nacházela stará, technicky dožilá autobusová čekárna. Proto byla z finančních prostředků Osadního výboru pořízena zcela nová. Samostatnou novou konstrukci čekárny dodala a namontovala společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. K této obměně však byla důležitá oprava podlahy čekárny a chodníku před čekárnou. Tímto nelehkým úkolem byly pověřeny Technické služby našeho města, které si s úpravou přehledně poradily. Výsledný efekt a spjatost obnov jsou velmi zdařilé. Vladimír Šimek, odbor RIM Dvojí pohled občanského sdružení Živá Podstráň na stejný problém Osobní zájmy některých členů tohoto sdružení jsou důvodem dvojího pohledu na téměř stejný problém v Žirečské Podstráni a Žirči - tj. nadměrný hluk. V prvním případě, tj. při výrobě v průmyslových halách firmy JUTA, a.s., vadí některým členům občanského sdružení Živá Podstráň hluk vznikající při výrobě. V případě druhém, tj. při provozu letiště, zvláště při startu motorových letadel, prokazatelně nadměrný hluk těm samým lidem nevadí. Myslím tím členy aeroklubu, kteří jsou podepsáni pod peticí proti stavbě hal firmou JUTA. Nyní při vyhlášení záměru města na dlouhodobý pronájem plochy letiště aeroklubu jsem nezaznamenal žádný projev nevůle proti provozu hlučných motorových letadel! Stížnosti obyvatel z městské části Žireč i Žirečské Podstráně na nadměrný hluk motorových letadel při startu jsou letité. Čekal jsem od členů zmíněného sdružení, kteří mají pod drobnohledem jednání orgánů města týkající se Žirečské Podstráně, vyjádření k tomuto záměru. Myslel jsem, že budou stejně bojovat za dodržování hlukových norem před podepsáním nájemní smlouvy mezi městem a aeroklubem. Nestalo se nic! Uvědomme si všichni, že každý máme nárok na život bez zbytečně stresujících faktorů. Tak je nevytvářejme a život si vzájemně nezkracujme. Zastupitel Bém Jan Změny v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách nabyla účinnosti novela o sociálních službách, která mimo jiné řeší příspěvek na péči. Na příspěvek na péči má nárok osoba, které je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poskytována pomoc fyzickou osobou blízkou, případně jinou fyzickou osobou nebo poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb. Nově bude mít na příspěvek nárok také osoba umístěná ve speciálním zdravotnickém zařízení hospicového typu a v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu za předpokladu, že s ní bude jako průvodce hospitalizována osoba uvedená na formuláři Oznámení o poskytovateli pomoci. V případě podání žádosti o příspěvek na péči obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o příspěvku na dobu, po kterou bude osobě poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, pokud nebylo do dne přijetí osoby do tohoto zařízení provedeno sociální šetření. Novinkou je povinnost žadatele již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým mu bude nebo je péče poskytována. Nebude-li tato informace ani po výzvě ze strany správního orgánu uvedena, nemůže vzniknout nárok na dávku. Od také dochází ke zvýšení měsíčního příspěvku na péči pro osoby s nejtěžším postižením, zařazené ve IV. stupni závislosti, z 11 tisíc korun na 12 tisíc korun. Změny se týkají také přechodu nároku na příspěvek a jeho výplatu, kdy již nebude nárok na výplatu za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu. V případě, kdy dojde k úmrtí v domácnosti a na pomoci oprávněné osobě se podílelo více fyzických nebo právnických osob, nabývají tyto osoby nárok na příspěvek rovným dílem, pokud příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nepředloží dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Závěrem upozorňujeme, že obecní úřad s rozšířenou působností bude intenzivněji provádět kontroly využívání příspěvku na péči. Kontrola se bude zaměřovat na to, zda je příspěvek využíván za účelem zajištění péče. Současně se bude kontrolovat, zda-li je plněna povinnost písemně ohlásit, a to i v průběhu řízení a době přerušení řízení, příslušnému úřadu, který o příspěvku na péči rozhoduje, do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na příspěvek, jeho výši a výplatu a do 8 dnů změny poskytovatele sociálních služeb nebo osoby, která pomoc poskytuje (zejména pobyty v lázních, hospitalizaci v nemocnicích a léčebnách a změny bydliště). Bude-li zjištěno, že příspěvek není využíván k zajištění pomoci, nebo že nebyla splněna oznamovací povinnost, bude příspěvek odejmut. V případě neoznámení úmrtí oprávněné osoby lze navíc poskytovateli pomoci uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun. Ing. Anna Kotrčová, odbor ŠKS strana 2

3 SRPEN 2009 Podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Letošní podzim bude ve znamení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, termín konání prezident republiky vyhlásil na října Přesto se již nyní na této velké události pracuje. Na městský úřad se začínají expedovat volební materiály pro naše město i pro ostatních 27 obcí správního celku, např. volební obálky, zákony, pokyny apod. Všechny tyto materiály se musí rozdělit na obce a zajistit jejich převzetí. Dále bude následovat expedice hlasovacích lístků, které se budou muset vložit do obálek a doručit voličům. V případě konání těchto voleb bude provedena změna v doručování. Namísto objednávky u České pošty zajistí doručení hlasovacích lístků zaměstnanci městského úřadu. Jedná se o práci, která není na první pohled vidět, ale udělat se musí, podílí se na ní mnoho pracovníků MěÚ. Jen pro dokreslení - v našem městě máme voličů, kteří jsou Město Dvůr Králové nad Labem nabízí zbývající pozemky v členění dle Situace základních parametrů parcel z data 07/2007, autor Ateliér Zídka, Plocek, Misík, s.r.o., Hradec Králové, a pravomocného územního rozhodnutí (č.2/2006) č.j.: VÚP/ / /Sm ze dne Pořadové číslo pozemku je číslo v kroužku (uvedeno na výkrese situace). Minimální kupní cena za pozemek je složena ze dvou částí: 1. První část ceny (v tabulce uvedena ve sloupci A ) zohledňuje náklady města na vybudování dopravní a technické infrastruktury, je pevně stanovená pro každý pozemek daného označení typu rodinného domu (rodinné domy typu 1 4). Číslo pozemku UPOZORNĚNÍ NA DALŠÍ KOLO PRODEJE POZEMKŮ V UL. ALEŠOVA Parcelní číslo Výměra pozemku v m 2 Typ RD A- Pevný podíl na infrastruktuře v Kč zapsáni do stálého seznamu voličů, za celý správní celek je to již voličů. Již od 9. července 2009 si můžete požádat v kanceláři evidence obyvatel o vystavení voličského průkazu. V případě zaslání žádosti v písemné formě musí být podpis žadatele úředně ověřený. Občané, na rozdíl od voleb do EP, kdy byly termíny na vystavení voličského průkazu kratší, mohou požádat o voličský průkaz nejdéle do 2. října Předávání vystavených voličských průkazů je od 24. září 2009 buď osobně, nebo zasláním na adresu, kterou si občané zadají. Starostové obcí budou do 5. září 2009 jmenovat zapisovatele okrskových volebních komisí, kteří budou společně pracovat se členy volebních komisí při samotných volbách. V našem městě je celkem 17 volebních okrsků a pracuje v nich asi 140 občanů, kteří se na vás budou těšit při volbách vašich zástupců do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jaroslava Kirschová, odborná referentka odboru VVS 2. Druhá část ceny je minimální ( vyvolávací ) hodnota pozemku 200,- Kč/m 2 (v tabulce popsána ve sloupci B ). Tzn. že žadatel stanoví svoji celkovou nabídkovou cenu sestavenou ze součtu první části ceny a druhé části ceny (součet tabulkových hodnot ze sloupce A a sloupce B ). Kritéria výběru: cena za m 2 pozemku nejvyšší nabídka. Kauce je stanovena u všech pozemků na částku ,- Kč a může být uhrazena bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB - č. ú.: /0300 (variabilní symbol musí být vždy uveden dle příslušného pozemku - variabilní symboly jsou uvedeny v tabulce pozemků) - nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. Zájemci o odkoupení pozemků musí předložit své nabídky (pouze na předepsaném formuláři pro příslušný pozemek!) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady, viz podmínky účasti dle zveřejnění č. 66/2009 uveřejněné na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Všeobecné informace: S případnými dotazy o prodeji pozemků určených pro výstavbu rodinných domů se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č.p. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel.: Marie Kadrmasová nebo nebo na tel.: Ing. Jan Haas technické záležitosti. Zveřejnění a předepsané formuláře je možné nechat si okopírovat v městském informačním centru. Zveřejnění je dále uveřejněno na stránkách Formuláře je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města. Marie Kadrmasová, odbor RIM B - Výměra pozemku x navrhnutá kupní cena za 1 m 2 (min. cena 200,-Kč/m 2 ) Nabídková cena ( A + B) Variabilní symbol / ,- 991 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / , x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 688 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 520 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 437 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 403 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 417 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 499 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B Noviny královédvorské radnice Činnost Technických služeb v měsíci srpnu Dne se nad naším městem prohnala ničivá bouře, doprovázená silným větrem. Způsobila nemalé škody nejen na majetku, ale také na městské zeleni. Pracovníci TSM okamžitě po řádění přírodního živlu začali s odstraňováním popadaných stromů a větví na celém území města a na městských hřbitovech, kde bohužel došlo k poničení hrobů ulomenými větvemi. Ve spolupráci s odborem rozvoje a investic majetku jsme dokončili rekonstrukci autobusové zastávky v Žirči včetně přilehlého chodníku, pokračovali jsme opravami komunikací živičnými nátěry, na hřbitově v Žirči byly provedeny terénní úpravy, v parku Schulzovy sady byl částečně zrekonstruován altán - oprava zídky a celkový nátěr altánu, byla dokončena první etapa výměny veřejného osvětlení na území města, na Tyršově koupališti zrekonstruovala dodavatelská firma rozhlasové vedení. Dne jsme byli upozorněni městskou policií, že z veřejných záchodů v Revoluční ul. po schodišti až na chodník vytéká voda. Následně bylo zjištěno, že neznámý pachatel úmyslně ucpal odpad v umyvadle toaletním papírem a pustil vodu. Opakovaně tak vznikla škoda na městském majetku. Dále pokračujeme v sečení zelených ploch v majetku města. MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE informatik ik - oddělení informatiky ik odboru kanceláře tajemníka a úřadu MěÚ Dvůr Králové nad Labem Druh práce a místo výkonu práce informatik - oddělení informatiky odboru kanceláře tajemníka úřadu MěÚ Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem. Platová třída odpovídající druhu práce 9. platová třída. Správa síťové infrastruktury MěÚ včetně administrace centrální serverovny (OS Windows, Unix). Celý text vyhlášeného výběrového řízení je uveřejněn na stránce podrobnosti sdělí vedoucí oddělení informatiky Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., tel.: nebo Lenka Fikarová, personální a mzdové oddělení, tel.: strana 3

4 Noviny královédvorské radnice Volejte městskou policii V současné době se nám opakovaně stává, že se některý z občanů nemůže dovolat na Městskou policii ve Dvoře Králové nad Labem. Příčinou tohoto nedopatření je telefonování na číslo telefonu nebo telefonování přes ústřednu MěÚ. Toto číslo je zařazeno do ústředny městského úřadu a je k němu rovněž připojen fax. Ve chvíli, kdy v operační místnosti MPDK není přítomna dozorčí služba, není toto telefonní číslo obsluhováno a není přepojeno do mobilního telefonu realizační hlídky. Dojde tedy následně k tomu, že se občan nedovolá. Abychom mohli vyhovět všem oznamovatelům, používejte prosím pro svá oznámení (taková, která nesnesou odkladu) pouze následující telefonní čísla Městské policie Dvůr Králové nad Labem: Telefon: (číslo přesměrováno i do mobilu) GSM (mobil): Jako eventualitu pro podání oznámení, které snese odklad, můžete použít například ové spojení: nebo pište na adresu: MPDK Městská policie, Rooseveltova 749, Dvůr Králové nad Labem. Výběr z činnosti MPDK Za měsíc červenec uložili strážníci MPDK pokuty za překročení nejvyšší povolené rychlosti v hodnotě cca ,- Kč. I přesto, že používáme upozorňující dopravní značky, k překračování rychlosti stále dochází. Téměř pravidelně zasahují strážníci proti opilcům, jejich počínání ve většině případů končí na Protialkoholní záchytné stanici (PAZS) v Hradci Králové nebo Pardubicích a následně u správního orgánu. Neurvalí, sprostí, páchnoucí, často pokálení, i tací jsou klienti MPDK. Nadále se zabýváme myšlenkou na zpoplatnění převozu na PAZS. MPDK již tradičně asistovala při průběhu společenské události Lidová řemesla Kohoutov Na základě veřejnoprávní smlouvy zde vykonávali svou pravomoc čtyři strážníci. Koncepce prevence kriminality SRPEN 2009 V měsíci srpnu dokončila komise prevence kriminality práci na dokumentu nazvaném Koncepce prevence kriminality. Tento dokument je základní platformou tvorby preventivní politiky města Dvůr Králové nad Labem. Obsahuje základní terminologii prevence kriminality, stručnou charakteristiku města, různé analýzy, např. SWOT analýzu, analýzu kriminality a další. Obsahuje rovněž nástin vývoje prevence kriminality, východiska i cíle práce všech orgánů a organizací, které se na prevenci kriminality podílejí. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je i rejstřík subjektů participujících na prevenci kriminality. Rád bych touto cestou požádal zástupce dalších neziskových organizací, zájmových sdružení, spolků, klubů, kroužků apod., které svou činností přispívají k prevenci kriminality anebo se chtějí na preventivních činnostech podílet ( a nejsou registrováni např. na odboru ŠKS MěÚ ), aby údaje o sobě a svých aktivitách poskytli komisi prevence kriminality, nejlépe na ovou adresu: Děkujeme. Dobrá rada nad zlato Jste-li na koupališti (a nejen tam), nespoléhejte prosím na to, že vaše osobní věci, úhledně poskládané na dece, snad hlídá soused ležící nedaleko vás, tak jak to bývalo dříve samozřejmostí. Když už na koupaliště vyrazíte, neberte s sebou cenné věci, nenechávejte nic ležet bez dozoru a buďte obezřetní. Často se stává, že děti školou povinné, trestně neodpovědné, jsou těmi zloději, kteří vám způsobí škodu a zkazí pohodu. Vstm. Jindřich Hauke, určený strážník strana 4

5 SRPEN 2009 Noviny královédvorské radnice Pátkové, Robinsoni, Námořníci a Piráti v údolí Dolní Sejfy Foto: ZŠ Podharť Robinson by to nezvládl lépe Stává se už tradicí, že učitelé ZŠ Podharť připravují pro děti z prvního stupně letní tábor se zaměřením na turistiku, sport a angličtinu. Ani letošní rok nebyl výjimkou. V duchu knihy Robinson Crusoe prožily děti týden plný dobrodružství a legrace v Krkonoších, v údolí Dolní Sejfy. Bohatý program nedal nikomu prostor k nudě a lenošení. Naopak, děti musely použít své dovednosti, zručnost, ale i ochotu pomoci druhému. Pracovat v týmu nebylo pro některé jednoduché, stejně tak postarat se sám o sebe jako Robinson. Všichni ale dali dohromady výbornou partu, na kterou se opět těšíme příští prázdniny. O tom, co všechno děti zažily, vás poinformují samy....jen co jsme rozlepili oči, uviděli jsme rozcuchaného pana učitele křičícího: Budíček, a šli jsme na rozcvičku, kluci měli jenom kraťasy a holky měly i trička...další den jsme vyráběli srnu z klacku a sena...také jsme sbírali ovoce v blízkém lese, ale museli jsme dávat pozor na predátory ( naši učitelé ).....zdrcující byla túra na kozí farmu, jelikož pan učitel věřil svému instinktu a nakonec ty více zdatné dovedl k cíli....moc se nám tu líbilo a těšíme se na další rok. Pátkové, Robinsoni, Námořníci a Piráti INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9.TŘÍD ZŠ Ve dnech 8. října a 9. října 2009 se v prostorách Národního domu v Trutnově uskuteční prezentační akce středních škol pod názvem PRO FUTURO VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE. Záštitu nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, a pan PhDr. Jiří Nosek, radní kraje s gescí za oblast školství a kultury. Akce se koná s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a dohodou se základními školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod, Svazek měst a obcí Krkonoše a Svazek obcí Východní Krkonoše, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská ulice, Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec a Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Náchod. Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol. Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve čtvrtek 8. října od 13 do 17 hodin, v pátek 9. října 2009 od 8 do 17 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný! Marcela Štěpánková Mateřské centrum Žirafa srdečně zve všechny své malé i velké příznivce na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 15.září 2009 od 9 hodin. Připomínáme, že centrum najdete v nových prostorách na náměstí vedle Staré radnice. Přijďte novou Žirafu určitě navštívit!!! Bližší info na nebo tel Oslavy v SPMP ČR - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, okresní organizace Trutnov V tomto roce oslaví Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., výročí 40 let od svého založení dne v Olomouci. I naše okresní organizace SPMP se může pyšnit jedním jubileem v říjnu tohoto roku ostaví své osmnácté narozeniny. A čím se může organizace, která se snaží o zlepšení podmínek života občanů s mentálním postižením, žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízeních, za svou dosavadní činnost pochlubit? Je toho opravdu mnoho. Do letošního roku vstoupila naše okresní organizace s nejširší členskou základnou od svého vzniku. K dnešnímu datu sdružuje 153 aktivních členů. Už několik let úzce spolupracuje s trutnovským Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, královédvorskou Základní školou a Praktickou školou, s Barevnými domky Hajnice i dalšími organizacemi. Tento rok stihla pro své členy i ostatní zájemce připravit únorový výlet do akvacentra v Hradci Králové, zorganizovala velice úspěšnou výstavu fotografií klientů trutnovského Stacionáře, s Diakonií ČCE Dvůr Králové se spolupodílela na přípravě a organizaci šestého společenského plesu v Zábavním centru Zálabí, pro dvacet zájemců připravila předvelikonoční víkendový pobyt na Mostku, zorganizovala již tradiční dub- nový výlet do hlavního města na koncert pořádaný nadací Nova Chceme žít s vámi, pomáhala s přípravou oslav pálení čarodějnic v Barevných domcích Hajnice, v květnu zorganizovala pro trutnovský Oranžový dům a klienty z Hajnice prodloužený víkendový pobyt na Thámových boudách ve Velké Úpě. Na začátku prázdnin se skupina osmi našich členů vydala podpořit pokus o překonání rekordu ve výstupu handicapovaných lidí k prameni Labe, který pořádala novopacká organizace Sportem proti barierám Český ráj. V době letních prázdnin pořádala již tradiční čtrnáctidenní sportovně relaxační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem pro bezmála devadesát rekreantů z řad lidí s mentálním postižením z celé republiky. Na sklonku letních prázdnin se bude podílet na organizaci havlovického Pohádkového lesa a zábavného odpoledne, v září bude následovat týdenní rehabilitační pobyt pro klienty Barevných domků v Lužance, trutnovský turnaj v bowlingu, tradiční říjnová Magická drakiáda na Zvičině, podzimní návštěva královéhradeckého akvacentra, v listopadu velký celorepublikový turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové, halloweenská taneční zábava na Zálabí a prosincový víkendový pobyt strávený v předvánoční Praze. No, co myslíte, že se nemusí naše téměř plnoletá organizace na poli podpory znevýhodněných spoluobčanů stydět? Bc. Jitka Punnerová, předseda OV SPMP Myslete na svoji budoucnost - nebojte se vzdělávat PRO BONO PUBLICO, o.p.s., nám. T. G. Masaryka 40 (vchod z ulice Komenského), Dvůr Králové nad Labem nabízí vzdělávání v rekvalifikačních kurzech: - Účetnictví a daňová evidence 170 vyučovacích hodin - Personalistika a mzdové účetnictví 220 vyučovacích hodin - Základy podnikání určeno pro osoby, které budou pracovat jako OSVČ 120 vyučovacích hodin - Sekretář/sekretářka v rozsahu 145 vyučovacích hodin - Obsluha motorových řetězových pil a křovinořezů 40 vyučovacích hodin (V případě ukončení platnosti průkazu nabízíme proškolení v rozsahu 8 hod.) Úspěšní absolventi kurzů obdrží osvědčení s celostátní platností. Více informací: Lehečková, tel.č , , strana 5

6 PLACENÁ INZERCE

7 Pravidla pro inzerci v Novinách královédvorské radnice Náklad: ks Cena: zdarma Termín vydání: konec daného měsíce, začátek následujícího Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (14. den v měsíci) Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem a em) + inzerát v digitální podobě (CD, ) ve formátu cdr, pdf, jpg. Formát novin: A4-210 x 297 mm, dvoubarevný tisk; Tiskový formát: 180 x 267 mm Šířka 1 sloupce: 56 mm; mezera mezi sloupci: 6 mm Řádková inzerce Standardní písmo: 1 znak - 2 Kč Tučné písmo: 1 znak 2,60 Kč Plošná inzerce 1 cm 2 : 35 Kč; min. 20 cm 2 Plošné slevy Název Plocha (cm 2 ) Rozměr (mm) Cena (Kč) Modul 1 1 strana (480) 180 x Modul 2 1/2 strany (240) 180 x 133, Modul 3 1/3 strany (160) 180 x * Velikost inzerátu je dána šířkou sloupců a velikostí stránky. Vložený list Četnost Sleva (%) 10 a více 20 balení novin do folie jednotlivě + vkládání přílohy k novinám 2,75 Kč/ks ,- Kč vkládání přílohy do novin libovolná strana: ,77 Kč/ks 5.390,- Kč 3 5 vkládání přílohy do novin konkrétní strana: 1,21 Kč/ks 8.470,- Kč ostatní dle ceníku tiskárny K cenám bude připočítán rozdíl poštovného. Od jsme plátci DPH. Nový ceník od Množstevní slevy Příplatky: 20 % za grafické zpracování inzerátu 5% za výměnu inzerátu v průběhu opakované inzerce Redakční rada si vyhrazuje právo výběru uveřejněných inzerátů! Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, telefon: , fax: , PLACENÁ INZERCE

8 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 Tento snímek je velice snadné uhodnout. Bedlivý čtenář zde najde na pravé straně částečnou nápovědu. Levá strana je obtížnější a neposkytuje již žádný záchytný bod, spíše klame, přesto se objevuje na mnoha dochovaných snímcích sbírky Vlastimila Geislera, které Vám dají správnou odpověď. Díky jemu a sběratelské aktivitě Přátel se Vám jistě podaří nalézt správnou odpověď. Pavel Janoušek Souhlasím se Jméno:...Příjmení:... zveřejněním v případě výhry: Ulice, č. domu:...tel.:... ANO NE Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem z našeho města. Do volného řádku napište odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.... Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. V NKR 7 se těšte na pěkné ceny. Losování soutěže NKR 8 proběhne M. Záruba, oddělení informatiky Řešení z NKR 7 - Jednalo se o mateřskou školu v ulici Drtinova - U andělíčků. Výherci z NKR 7: 1. místo - Jana Hlavatá, nábřeží Benešovo místo - Petra Samková, Zálesí 2 3. místo - Jiří Vavroušek, Zborovská 2242 Noví občánci města V červnu 2009 se narodilo v našem městě 14 občánků - 8 chlapců a 6 děvčat. Jana Náhlovská, evidence obyvatel Uveřejnění na přání: Dne se rodičům Jitce a Martinovi Strunovým narodila dcera Nikola. Sňatky: V měsíci červenci bylo uzavřeno ve Dvoře Králové nad Labem 10 sňatků a na zámku Kuks bylo uzavřeno 8 sňatků. Úmrtí: Ve dnech (čtvrtek a pátek) bude kancelář matriky uzavřena z důvodu konzultačních dnů v Praze. Děkujeme za pochopení. V měsíci červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 9 dvorských občanů, 4 muži a 5 žen. Simona Vykouřilová, matrika Vzpomínka Výhru je možné si vyzvednout v Městském informačním centru Dne to bude rok, kdy skonal náš tatínek, pan Josef Malý. S úctou a láskou vzpomínáme. Dcery Eva a Helena Společenská rubrika Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červenci 15 občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu a 2 manželské páry zlatou svatbu. Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ od 19 hodin pořádaly Barevné domky Hajnice ve sportovním areálu Hajnice benefiční koncert. Zahrály kapely ARGEMA s přdkapelou NETŘESK. Výtěžek z této akce poputuje na vybavení relaxační místnosti pro klienty. Děkujeme všem návštěvníkům. Areál Domova sv. Josefa ožil letními hosty /Žireč-4. srpen/ Příjemné prostředí, milá setkání a pestrý kulturní program po celé odpoledne tak by se daly charakterizovat tradiční Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, doposud stále jediného lůžkového zdravotnického a sociálního zařízení v ČR pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou. Již poosmé bylo snahou propojit při této příležitosti svět zdravých a hendikepovaných. Na konci tohoto maratonu, jakým bezesporu příprava takovéto akce je, byla snaha ještě více zpříjemnit už tak hezké prostředí imobilním chráněncům. Za peníze takto získané se plánují nákupy mechanických vozíků a zařízení pro příjem digitálního signálu. Program samotný začal ve 13 hodin slavnostní mší svatou za účasti královéhradeckého biskupa Mons.ThLic. Dominika Duky OP a ostatních kněží a jáhnů. Program duchovní a vážné hudby pokračoval v kostele alternativní hudbou kapely Cizí slova, s písněmi gotiky, renesance a baroka přijelo hudební sdružení Muzica per gaudium z České Skalice. Zpěv v podání Pavly Klepeštové, studentky pardubické konzervatoře, zazněl v doprovodu varhan Jakuba Stratílka, závěr kostelní scény patřil tradičně prof. Václavu Uhlířovi, který rozezněl nově opravenou starodávnou zvonkohru, střídavě na varhany a zvonkohru zahrál Vít Havlíček. Kulturní program na scéně v parku zahájil Pavel Dobeš s Tomášem Kotrbou, vystřídala je parta pařících staříků Nový Paka, následovala regionální artrocková skupina Marolija a severočeští Stráníci s Mírou Ošancem. Nádvoří patřilo převážně dětským divákům. Maloval tam pro ně pohádku Boris Šlechta, s loutkami na rozkládacím paravánu zahrála pohádku Jarka Holasová, s bohatou scénou i kostýmy zatančila skupina moderního tance Angeles dance group, hodně fanoušků čekalo na mladého imitátora Petra Jablonského. V zámeckém parku probíhal jarmark lidových řemesel a chráněných dílen, o prohlídku areálu Domova projevilo zájem asi 60 lidí. Doprovodným programem byly i projížďky na ponících a výcvik psů, pro nejmenší děti připravilo zábavu Mateřské centrum Žirafa ze Dvora Králové. Vydařená akce, jež vynesla největšímu ze středisek Oblastní charity Červený Kostelec asi 110 tis. Kč, by se neobešla bez laskavé podpory sponzorů, Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové nad Labem. Nadace Divoké husy navíc ještě podpoří výtěžek akce částkou Kč. Děkujeme. Jitka Holcová, fundraising a P.R. Domov sv. Josefa strana 8

9 SRPEN 2009 Práce přátel pokračuje Ani letošní rozmarné léto práci Přátel, v období okurkové sezony, nepřerušilo. Opět se hlásí další spolupracovníci, kteří rozšiřují Geislerovu sbírku fotografií a někdy darují i trojrozměrné předměty. Ty budou předány muzeu. Také kronika města z roku 2007 konečně dospěla k tomu, že byla otištěna a po provedené vazbě bude předána představitelům našeho města. Konečně se jí dostane podoby hodné těch, kdo na ní spolupracovali. Poděkování patří současné radě města, letopisecké komisi a Okresnímu státnímu archivu v Trutnově, odkud se jí dostávalo stálé podpory. PODHARŤ DĚTEM I DOSPĚLÝM PAVEL JANOUŠEK VODNÍK DVORÁČEK HISTORIE PODHARTĚ STOLOVÁ SPOLEČNOST CVRNDORF Jak jste již byli kuse informováni, dojde v krátké době v knihtiskárně Elli print k vytištění knihy o bývalé České Podharti. Čtenářům se nabízí pohled do historie tohoto severního předměstí, dále vás seznámí s bývalou společností Obec Cvrndorf, která se podílela na mnoha městu prospěšných akcích. Knížka rovněž popisuje, kolika významnými stavbami se Podharť podílela na dění celého města. Část knížky je věnována pohádkám autora a je záměrně věnována nej- mladší generaci, která by měla být za několik let, pokračovatelem místní vlastivědné práce. Zvlášť potěšitelné je to, že obrázky k pohádkám malovaly děti podharťské školy pod vedením paní Hany Pfeiferové. Knížka bude vydána v omezeném nákladu pěti set výtisků, s dobovými fotografiemi a za přijatelnou cenu. Dále bych vás, milí spoluobčané, rád seznámil s tím, že mnou vydaná knížka Zmizelé Čechy - Dvůr Králové nad Labem byla v počtu více jak 1700 kusů téměř prodána. Její vydání zviditelnilo naše město a přitom, na rozdíl od předešlých výtisků, nestála městskou pokladnu ani korunu. Se souhlasem městského úřadu nyní pracuji spolu s panem Arnoštem Jägerem na vydání další knihy, která by mohla nést název Město dříve a nyní. Vycházíme tím vstříc hlavně mladším spoluobčanům, kteří se již těžko ve starých lokalitách orientují. Budou tedy vedle sebe staré fotografie z minulosti a nové z přibližně stejných míst. Chtěli bychom tím dokázat, že je nám Geislerova sbírka stále blízká a naplnit tak jeho odkaz. Plným právem si to zasloužil. Mezi spolupracovníky z řad Přátel se zařadila paní Milada Picková z pečovatelského domu v ulici Elišky Krásnohorské. Muzeu věnovala průkazku ke vstupu do tehdejší Junkersovy továrny a dvě fotografie do sbírky. Paní Gschwenderová Jana, rovněž z ulice Elišky Krásnohorské, zapůjčila dvanáct fotografií námi tolik žádané oblasti pod nádražím. Budou jí vráceny. Pan Oldřich Kaisr z ulice Čelakovského vyhověl mému přání a zapůjčil své kresby města. S díky vráceno. V jednání je objevené a dlouho hledané album pana Svobody, letitého pracovníka vlastivědného kroužku z let O této vzácné sbírce budete podrobněji informováni v některém dalším vydání Novin královédvorské radnice. Také Vám, vážení spoluobčané, děkuji za blahopřání k mému ocenění Osobností města, potěšila mne a děkuji. Pavel Janoušek Noviny královédvorské radnice Večerní safari jedinečný zážitek v ZOO Dvůr Králové Chcete se vydat do Afriky, aniž překročíte hranice naší republiky? Chcete cestovat mezi stády zvířat, zblízka obdivovat právě narozená mláďata? Pak vám nezbývá než navštívit ZOO Dvůr Králové. Zdejší safari slaví letos 20. výročí. Možnost pozorovat stáda afrických kopytníků na rozlehlých planinách je ojedinělým zážitkem, který nemá v regionu střední Evropy obdoby. Kouzlu opravdové Afriky podlehnou návštěvníci, kteří se vydají na večerní safari. V zapadajícím slunci ztrácejí zvířata ostych a pohybují se doslova na dosah. Africké safari za dobu své existence navštívily miliony návštěvníků. Ve dne trvá komentovaná projížďka zoo s volně se pohybujícími stády zvířat kolem 20 minut, ovšem právě při večerním safari si milovníci zvířat a dobrodružství přijdou na své. Safaribus se zkušeným průvodcem projíždí zoo po delší trase skoro hodinu a zájemci uvidí přes 500 zvířat. Z otevřené paluby návštěvníci pozorují nosorožce, zebry, žirafy, velbloudy a různé antilopy, nechybí setkání se lvy a gepardy, číhajícími v šeru nadcházející noci. Večerní safari nabízí ZOO Dvůr Králové jako jediná v Evropě. Projížďka po setmění navozuje pocit skutečné africké přírody. Zoo tak nabízí nejlevnější výlet do Afriky. ZOO Dvůr Králové provozuje večerní safari během července a srpna denně, v září v pátek a v sobotu. Safaribusy odjíždějí v pravidelných intervalech od do hodin od večerního vchodu. Průvodce komentuje jízdu v češtině, průvodce v cizím jazyce se nabízí pouze pro mimořádné jízdy. Na Novém Světě se pořád něco děje V Kynologickém klubu Nový Svět se stále děje něco nového. Pokud pomineme pravidelné tréninky v agility, v poslušnosti nebo ve sportovní kynologii, tak jsme letos měli možnost několikrát se zúčastnit tréninků v obedience (škola poslušnosti tak trochu jinak), vyzkoušet si coursing (lovení střapce a la chrti) či se zúčastnit akcí pro veřejnost (vycházky s útuláky či pochod za buřtem) nebo využít jiných soustředění a teď v létě i táborů. Nezahálíme ani na poli závodním. Uspořádali jsme neoficiální agility závody Novosvětské hopsinky, závody v poslušnosti dle řádu KJ Brno O novosvětský pohár a II. ročník agility závodů Otevřené mistrovství vých. Čech v agility. Nezapomínáme ani na absolutní začátečníky, kterým byly pro změnu určeny Školičkovské závody v psí všestrannosti. Už se toho v letošním roce událo hodně a to nás ještě spousta dalších zajímavých akcí teprve čeká (určitě se mrkněte na www. novy-svet.ic.cz). Náš kynologický klub je otevřený všem páníčkům a jejich pejskům bez ohledu na velikost či stáří. A vůbec se nemusíte ostýchat, pokud Váš nezbedník nic neumí. Všichni jsme někdy začínali, a jsme tady právě proto, abychom Vám s výcvikem pomohli. Většina pejsků prochází nejprve školkami a školičkami, které jsou určeny především pro štěňátka, ale i pro úplné začátečníky mohou být přínosem. Také už dávno neplatí, že na cvičák chodí jen vlčáci nebo border kolie, šikovní jsou všichni pejsci i ti úplně nejmenší. A právě pro ně máme připravenou Školičku malých a společenských plemen, jejíž další výcvikový kurz začíná již 1. září Takže páníčkové, seberte odvahu, pejskové, ocásky vzhůru a přijďte mezi nás! A pokud ještě váháte, tak se podívejte na stránky Klubu sportovně vedených malých psů - MINIMAXIPES (www. minimaxipes.cz), kde najdete nejen pozvánku do školičky a kroniku dvou letošních kurzů, ale i spoustu inspirace pro aktivní život s těmi nejmenšími psíky. Hana Böhmová Sportovně vedení i malí psi strana 9

10 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 SLEVA na KURZY ANGLIČTINY pro čtenáře Městské knihovny Slavoj Rádi bychom vás upozornili na slevu v hodnotě 200 Kč pro čtenáře Městské knihovny Slavoj. Mohou ji uplatnit všichni nově příchozí zájemci o naše odpolední kurzy angličtiny English for Everyone po předložení platného čtenářského průkazu. V případě zájmu o kurz pro děti nabízíme slevu 100 Kč pro malé čtenáře. Více informací najdete na nebo volejte na Těšíme se na vás. Mgr. Martin Kučera Kde končí svět? Sedmý ročník celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), poeticky nazvaný Kde končí svět, nese tentokrát podtitul Jakou barvu má svět?. Městská knihovna Slavoj se do tohoto projektu zapojí v letošním roce již popáté. Možná si vzpomenete na některé literární a výtvarné soutěže z předchozích let. V literární soutěži 2003 Tak to říkám já byl úkolem překlad libovolné básně z Rukopisu Královédvorského ze Peníze z norských fondů zaplatí rekonstrukci historického areálu v Žirči Díky prostředkům získaným z tzv. norských fondů Oblastní charita Červený Kostelec v příštím roce zrenovuje podstatnou část barokního areálu bývalého jezuitského sídla v Žirči nedaleko Dvora Králové nad Labem. V areálu, který čítá soubor několika historicky cenných budov včetně velkého okrasného parku, sídlí Domov sv. Josefa, který je jediným zařízením svého typu, kde najdou útočiště nevyléčitelně nemocní roztroušenou sklerózou. Účelem projektu na záchranu kulturního dědictví Domova sv. Josefa je zrenovovat část historického areálu nacházejícího se na břehu Labe, necelé 4 km od barokního hospitálu Kuks, známého díky Braunovým sochám nebo barokní lékárně. Díky projektu bude možné již koncem roku 2010 navštívit nově zrenovované křídlo bývalého pivovaru, který bude výhledově sloužit pro další pacienty s roztroušenou sklerózou. Do nového hávu se obleče rovněž přilehlý kostel Sv. Anny a renovace se dočkají i vzácné objekty zahradní architektury v parku, především secesní zahradní altán a květinové loubí. Zároveň bude zrekonstruováno oplocení kolem celého parku a drobné řemeslně cenné plůtky před kostelem. Cílem renovace areálu je uchovat významnou barokní památku a otevřít areál k setkávání zdravotně handicapovaných s nejširší veřejností. Mgr. Dominik Melichar staročeštiny do jazyka 3. tisíciletí. Ve výtvarné soutěži Hlas minulosti v témže roce kreslili soutěžící ilustrace ke královédvorským pověstem. Nejlepší výkresy z této soutěže byly použity a vydány v knize Pověsti Královédvorska, kterou Městská knihovna Slavoj vydala v roce Soutěžící minulého ročníku, nazvaného Cesta tam a zase zpátky, moje cesta do pohádky, malovali pohlednici místa, které se jim zdálo být jako stvořené pro pohádku. Výherci byli za své výkresy odměněni certifikátem a věcnou cenou na vernisáži výstavy Architektura očima dětí v květnu Tentokrát nabízíme opět dvě soutěžní oblasti: Oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní téma Mají slova barvu? Nespokojíme se s jednoslovnou odpovědí ANO, NE, ale svůj názor vyjádřete formou volného literárního útvaru o rozsahu do dvou stran formátu A4. Soutěž je určena pro žáky základních škol a studenty středních škol. Oblast výtvarných soutěží téma Snění v barvách. Každý z nás má svůj sen, ať více, či méně reálného rázu a různé podoby. Uskutečněte si svůj barevný sen prostřednictvím výkresu libovolného formátu nebo trojrozměrného objektu, vyrobeného z papíru, dřeva, keramiky apod. Soutěž je určena pro děti z mateřských škol a žáky základních škol. Uzávěrka soutěže je 30. října. Do tohoto termínu je možné odevzdat soutěžní práce v dětském oddělení Městské knihovny Slavoj. Literární práce lze zaslat také elektronickou poštou na adresu Vyhlášení výsledků a slavnostní vyhodnocení proběhne v sobotu 28. listopadu 2009 v rámci Dne pro dětskou knihu. Marta Staníková, ředitelka Městské knihovny Slavoj Provoz Literární čajovny od září 2009 Od června tohoto roku byla Literární čajovna rozšířena o internetovou kavárnu, která kromě přístupu na internet nabízela i drobné občerstvení v podobě teplých a studených nápojů. V průběhu letních prázdnin byl navýšen počet provozních hodin, zájemci tedy měli možnost navštívit Literární čajovnu Slavoj sedm dní v týdnu. S koncem prázdnin se mění otvírací doba čajovny, vracíme se opět do starých kolejí. Posedět s přáteli nebo si přečíst zajímavou knížku u šálku dobrého čaje můžete od pondělí do pátku, kromě čtvrtka, od 12:00 do 19:00 hodin. Co Vám nabídneme? Součástí nápojového lístku, kromě již zavedených sypaných čajů, zůstává letní nabídka obohacená o kávu a různé studené nápoje. Od září se můžete těšit také na obnovení ochutnávky čajů, která bude probíhat vždy v pátek.bude na vás čekat nejen klasická sorta čajů, ale i netradičně připravované čaje (Pu-er, Rooibos, Yogi a jiné). Neváhejte a přijďte ochutnat. Martin Palaščak strana 10

11 SRPEN 2009 Noviny královédvorské radnice Jana Vepřeková opět vicemistryní světa v plachtění! Na Mistrovství světa žen v plachtění vybojovala Jana Vepřeková z Aeroklubu Dvůr Králové titul vicemistryně světa a stříbrnou medaili ve standardní třídě (7601 bodů). Zároveň byla jedním z pilířů osmičlenného reprezentačního týmu žen, který získal titul vicemistryň světa v soutěži družstev na 5. MS v bezmotorovém létání. To se konalo od 28. července do 8. srpna v maďarském Szegedu. Během devíti letových dnů se Jana Vepřeková postavila třikrát na stupně vítězů za první místo v jednotlivých disciplinách. Výtečně zalétala i v posledním dni soutěže, což jí v konečném hodnocení vyneslo stříbrnou příčku, na niž ve finále dolétla z předtím třetího místa. V klubové třídě získala stříbro a titul vicemistryně světa Dana Nováková (7772 bodů), bronzová je po skvělém finále v poslední disciplině Hana Vokřínková (7713 b.). Další umístění českých závodnic. Klubová třída: Pavlína Horáčková 14. místo (6258 b.) Standardní třída: Eva Černá 10. místo (6721 b.) 15m třída: Alena Netušilová 4. místo (7681 b.) Lenka Kuthanová 9. místo (6718 b.) Jana Trešlová 14. místo (6391 b.) Titul vicemistryň světa ve družstvech patří osmičlennému týmu ve složení Černá (Aeroklub Příbram), Horáčková (Ak Šumperk), Kuthanová (Ak České Budějovice), Nováková (Ak Ústí nad Orlicí), Trešlová (Ak Raná), Vepřeková (Ak Dvůr Králové), Vokřínková (Ak Hodkovice nad Mohelkou). České pilotky patří v bezmotorovém létání ke světové špičce. To potvrzují i předešlé šampionáty: 2. MS v plachtění žen (ČR, Jihlava, ) se stala mistryní světa Alena Netušilová, na 3. MS vybojovaly zlaté medaile a mistrovské tituly Jana Vepřeková a Hana Vokřínková (Německo, Klix, ), ze 4. MS přivezla titul vicemistryně světa Jana Vepřeková (Francie, Romorantin, ). Výsledky 5. MS v plachtění žen, Szeged 2009: Klubová třída: 1. Hurlin Nathalie France (7793 b.) 2. Nováková Dana Česká republika (7772 b.) 3. Vokřínková Hana Česká republika (7713 b.) Standardní třída: 1. Kussbach Sue Německo (7614 b.) 2. Vepřeková Jana Česká republika (7601 b.) 3. Schaich Cornelia Německo (7555 b.) 15m třída: 1. Schödel Susanne Německo (7955 b.) 2. Senne Katrin Německo (7951 b.) 3. Abadie Berard Marilyne Francie ASG (7882 b.) Eva Maixnerová Dalibor Kvasnička vicemistrem ČR! NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 7000výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Grafická úprava: Martin Záruba Redační rada: Mgr. Vasil Biben, Pavel Kraus, Mgr. Edita Vaňková Skvělého 2. místa dosáhl na oficiálním mistrovství ČR v silniční cyklistice Masters Dalibor Kvasnička z oddílu Carla Dvůr Králové. Byl to skvělý vrchol letošní sezony. Jak dlouho se už věnujete silniční cyklistice na závodní úrovni v extralize Masters? Je to už má 15. sezona. V letošním roce jsem se vrátil a znovu trénuji pod křídly oddílu Carla Dvůr Králové. Závod se jel v kopcovitém terénu, jak se pro vás vyvíjel? Vše se rozhodovalo v samém konci, v závěrečném finiši šestičlenné skupiny, kdy se mi podařilo přespurtovat ostatní závodníky. A jak jste se na tento vrcholný závod sezony připravoval? Připravoval jsem se klasickým způsobem, v rámci zimní přípravy jsem se věnoval běžeckému lyžování, na jaře jsem absolvoval soustředění na Mallorce a v květnu už potom začala závodní sezona, což obnáší především pravidelné víkendové akce. V oddíle Carla máme dobré zázemí a pro přípravu velmi dobré podmínky. Je to váš nejvýraznější úspěch na sportovním poli? V rámci ČR určitě ano, krom toho jsem byl 8. na mistrovství Evropy 2007 a také jsem přivezl kompletní sadu medailí ze Světových her v Barceloně v roce Řada lidí si před televizními obrazovkami letos určitě užila i nejslavnější cyklistický závod Tour de France. Cyklisté z profesionálních stájí najedou ročně tisíce kilometrů. Kolik km najedete v přípravě na sezonu vy? Odhaduji to na km, samozřejmě je vhodné se v rámci přípravy věnovat i jiným sportům. A máte v cyklistice ještě nějaké další cíle? Závodím už tolik let, že bych se rád začal intenzivněji věnovat přípravě mladých cyklistických nadějí. Své zkušenosti bych rád zužitkoval a předal mladé generaci závodníků. Tomáš Procházka Fotbalová sezona se rozjela Fotbalisté mají za sebou úvodní kola svých soutěží a zatím si vedou střídavě úspěšně. A mužstvo rozhodně mohlo získat více, než jsou dosavadní čtyři body. V Nové Pace ztratilo v závěru vítězství, když na gól Standy Ježka dokázali domácí odpovědět. V Letohradě zase mohutně dotahoval Dvůr, vsítit branku vedoucímu týmu soutěže se ale přes velmi kvalitní výkon nepodařilo. Hlavně že se ale vyhrálo doma. Pod Hankovým domem totiž svěřenci Miloše Dvořáka zdolali Dobrovici 2:0 i díky trefám Víta s Krulišem. Poslední srpnový víkend ještě čekal Dvoráky duel s rezervou Hradce Králové, ve středu 2. září ale už může vypuknout bitva roku. Ve druhém kole domácího poháru totiž naši fotbalisté přivítají prvoligový Slovan Liberec, účastníka Evropské ligy! Čtyři body hlásí z úvodních tří kol také rezerva mužů. Ta nejprve pod Hankovým domem porazila v derby gólem Urbana Jaroměř 1:0, pak získala cenný bod na půdě Lázní Bělohrad. Ve výborném světle se představili hlavně gólmani Viliam Ulrych a Jakub Vočka. Ani brankářské umění týmových opor ale nezažehnalo krutý debakl proti Dobrušce, které béčko podlehlo 0:6! A mládež? Starší dorost nejprve vyhrál v Jičíně 2:1 (Marks, Fejk), aby doma body nepotvrdil a ponechal je Rapidu Liberec (0:2). Mladší prohráli jak v Jičíně (0:1), tak i doma - 2:6 se Severočechy (Vondrouš 2). Poslední fakta patří dvorským žákům a jejich premiérám v sezoně Starší nestačili na Třebeš, prohráli na její půdě 2:5 (Janoušek, Machek), mladší dokázali remizovat 3:3 (Kazda 2, Maličký). Držme našim sportovcům palce v dalších bojích, do kterých se v září zapojí i ženy a přípravky. T. Otradovský ROZPIS ZÁPASŮ A - TÝMU a B-TÝMU 02/09 ST P Slovan Liberec 17:00 05/09 SO A Náchod-Deštné 17:00 06/09 NE B Kostelec n. O. 17:00 12/09 SO A Sokol Živanice 17:00 13/09 NE B Libčany 17:00 20/09 NE A Nový Bydžov 16:30 20/09 NE B Č. Kostelec 16:30 27/09 NE A SK Převýšov 10:15 27/09 NE B Kratonohy 16:30 04/10 NE A Horní Měcholupy 16:00 04/10 NE B Hořice v P. 16:00 11/10 NE A FC Velim 16:00 11/10 NE B Trutnov B 16:00 17/10 SO B Roudnice 15:30 18/10 NE A Jiskra Ústí n. O. 15:30 24/10 SO A FK Pardubice 10:15 25/10 NE B Třebechovice 14:30 31/10 SO B Chlumec n. C. 14:00 01/11 NE A Český Dub 14:00 08/11 NE B Jaroměř 14:00 08/11 NE A Pěnčín-Turnov 14:00 15/11 NE A AFK Chrudim 14:00 tučně označeny jsou zápasy doma Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 11

12 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 V Žirči mají novou autobusovou čekárnu Foto: V. Šimek Práce na rekonstrukci komunikace v ulici Purkyňova Foto: M. Záruba Městské koupaliště před koncem prázdnin Foto: M. Záruba Jana Vepřeková (vlevo) na stupních vítězů Vystoupení Angeles Dance Group na tradičních Svatoanenskkých zahradních slavnostech VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU VLASTIVĚDNÉ ČTENÍ Zakoupit lze také v Městském informačním centru. Cena výtisku je 50 Kč Kromě jiného se dočtete například o výstavě ke 120. výročí narození Otto Gutfreunda, zajímavé statistice jmen Dvoráků nebo o Tešnovské přehradě. Nechybí pohled na uplynulé významné události, jako např. zvolení Mgr. Edity Vaňkové do funkce starostky města nebo ohlédnutí za 15. Dny R. A. Dvorského. V letošním roce před Vánocemi vyjde ještě jedno číslo Vlastivědného čtení. Dozvíte se v něm o novém královédvorském pivovaru Tambor, o historii pivovarnictví na Královédvorsku v 19. a 20. století, o tom kde a jak vařili své pivo královédvorští sousedé, o místních hospodách a další zajímavosti. strana 12

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

PLACENÁ INZERCE. 3. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci.

PLACENÁ INZERCE. 3. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci. PLACENÁ INZERCE PRAVIDLA S CENÍKEM INZERCE V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE JSOU PLATNÁ OD 1.1.2012. Platností těchto pravidel vč. ceníku zaniká platnost pravidel a ceníku schválených usnesením 835/2010-128.

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 Vyhlášený městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora (dále jen poskytovatel ) Schváleno

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Dotační program Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ),

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotace na podporu aktivit v oblasti kultury Účel podpory Důvody podpory

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 M ATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 DNE: 22. 02. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 534/2016/oPK OBSAH: Dotační programy NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání vyhlašuje program Dotace od rady

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 17 DNE: 10. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 17/2016/OS/1 OBSAH: Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

OBEC HRUŠOVANY U BRNA

OBEC HRUŠOVANY U BRNA OBEC HRUŠOVANY U BRNA Pravidla pro poskytování individuálních a programových dotací v rámci dotačního programu obce pro oblast kultury a spolkové činnosti, pro období 2014-2018 Tato pravidla upravují postupy

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o dotaci města Neratovice pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2017 Účel dotačního řízení 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC Dotační řízení je vyhlašováno v souladu

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více