PODNIKOVÁ KULTURA A ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V ÍZENÍ ZAM STNANC A DOPAD NA ZÁKAZNICKOU SPOKOJENOST ve firm ZAPPOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ KULTURA A ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V ÍZENÍ ZAM STNANC A DOPAD NA ZÁKAZNICKOU SPOKOJENOST ve firm ZAPPOS"

Transkript

1 Zápis FKP PODNIKOVÁ KULTURA A ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V ÍZENÍ ZAM STNANC A DOPAD NA ZÁKAZNICKOU SPOKOJENOST ve firm ZAPPOS astníci: Kate ina Ailová, IdeaSense David Artz Jana Bedná ová, KB Št pánka Bedná ová, AD Fonte Martin Bedná, AD Fonte Zuzana Benešová, Cardif Pojiš ovna Martin Buriánek, AC Nielsen Martin Cerman, Experience U Rudolf ihák, IdeaSense Petr Gába, Raiffeisen Aleš Gregorovi, RWE Martina Jandová, Sanek Jan Kou imský Petr Král, Raiffeisen Cristina Muntean, Media Education David Náhlovský Tomáš P ikryl, Citibank Vojt ch Rálek, Sanek Michaela Skalníková, Hoggs Robinson Ond ej Štos Iztok Toplak Jitka Vránová, SA Vojta Rálek: uvítání DESIGNING CUSTOMER EXPERIENCE Katka Ailová: - Vodafone vybudoval speciální centrum, aby ukázal potenciálním firemním klient m sv j zákaznický servis, - Metoda: service design thinking - Zadání: jak by m la vypadat jak by m la vypadat zákaznická zkušenost o Jak ešit zadání k inovaci o Jak ešit pot ebu zákazníka o Vytvo ení virtuálního sv ta byznys klienta, abychom pochopili jeho pot eby - Tvá centra v i zákazníkovi, za tím jsou schovány produkty a technologie - Pro klienta je pohled do zákulisí d ležitý 1

2 Rudolf ihák: - Byznysov orientovaná firma, WOW efekt pro B2B i spot ebitele - Vedlejší ú ely zákaznického centra o Ukázat produkty o Školení zam stnanc o Školení prodejc - Pro byznys odd lení o Customer advisory board o sí ní sch zky s klienty o Lad ní produkt, proces, ov ení produkt ješt p ed uvedením na trh o Vliv na budoucí inovace David Náhlovský:? zdroje? Katka: výzkumy o byz klientech, segmentace, apod., zužitkovat všechno, co je in-house Rudolf: obchodníci a acount manaže i znají své klienty a jejich pot eby; nap. jeden klient pot ebuje sledovat svoje auta z toho vznikají klí ové služby Petr Král: zvolit zm nu rozhodnutí; market research + advisor board voice of customer Katka: do porozum ní zákazník vstupovaly i výsledky z p ímých návšt v u zákazník Rudolf: nap. zm na faktury pro B2B zákazníky Petr Král:? co bylo ú elem advisory boardu? Rudolf: verifikace a setkání se zákazníky Katka: clarifikace detail Cesta zákazníka zkušeností (podle vzoru v UK a p izp sobení lokálnímu trhu) Rudolf: Katka: - návšt va zákazníka v centru je celá designovaná, od vjezdu do garáže, recepci,.. - cesta do minulosti (OSKAR) a budoucnosti (rok 2020) - produkty, služby, technologie - projít celou cestu trvá 4 hodiny - online touchpoint, online informace - cesta Muriel vítání - zp tné zrcátko promítání minulosti i budoucnosti - exploration zóna st l, nastavení služeb, interaktivní hra - opportunity zóna - diskuzní zóna 2

3 - interaktivní zóna (nap. SMS na telefon ú astníka co by dostával, když spadne sí ) - tablet Samsung na hraní b hem cesty interaktivní, chat, informace, ú astníci si zadávají svoje data a pot eby a zkouší - po návšt jsou tato data nahrána na unikátní osobní webovou schránku ú astníka David Artz:? výb r zákazník? Kolik? Návratnost akce? Rudolf: v UK 2-3 denn, u nás 3 návšt vy týdn ; manaže i (C level), vlastníci Katka: nebylo to tak drahé, je to p est hovatelné Martin Buriánek:? ukazatele návratnosti? Rudolf: net promoter score p ed návšt vou a po návšt, srovnání, dotazník Katka: další detaily a hodnocení nemáme, centrum bylo p edáno do b žného provozu Martin Bedná ZAPPOS - vazba zákaznická spokojenost spokojenost akcioná e? - vazba spokojený zákazník spokojenost zam stnance? - vazba firemní kultura spokojenost zam stnance? Firma ZAPPOS - setkal jsem se s HR editelkou firmy ZAPPOS - firma je postavena na pozitivní psychologii - co si ekneme: o jak to d lá ZAPPOS o co je pozitivní psychologie o jak to p evést do eské praxe - firma ZAPPOS od roku 1999 prodává boty na webu, dnes i oble ení a vybavení domácnosti - klí ová osoba je Tony Hsieh o po škole vybudoval firmu ExchangeLinks, kterou po 2 letech prodal za 250 mio dolar o založil investi ní fond a investoval do za ínajících firem o také do firmy ZAPPOS o nakonec do firmy vstoupil a firmu vede o v roce 2009 firmu ZAPPOS koupil Amazon za 1,2 mld USD o dle HR editelky Amazon nezasahuje do vedení ZAPPOSu, firmu dál vede Tony o napsal knihu Delivering Happines Honza Kou imský: esky Št stí doru eno, ke koupení na ) - ZAPPOS íká, že jejich klí ový byznys je customer service, k tomu prodávají boty - Dlouhodob jedna z nejlepších firem, pro kterou pracovat (rok #6) - Jedna z nejlépe hodnocených firem re customer satisfaction - Soud s Disneyland kde je nejlepší místo na sv? 3

4 - 75% prodej opakovaný nákup - 100% zboží má ve svém skladu - Ostatní shopy používají drop-shipping (nákup v e-shopu, dodávka p ímo od výrobce) - Co vidí zákazník: o Telefonní íslo 800xxx na každé stránce katalogu (volání zdarma) o 24hodinový zákaznický servis o Dodání zdarma o Vrácení zdarma (doprava) o Vrácení do 15 dn bez udání d vodu o Do 365 dn s od vodn ním - Co zákazníci zažívají: o Slib dodávky do 5 dn, v tšinou dodávka p es noc (overnight) o Pokud požadovaný výrobek nemají na sklad, najdou ho pro zákazníka na stránkách konkurence (p stování d ry v ZAPPOS) o Nejsou asové limity na délku hovoru (prý nejdelší byl 8 hodin) Rudolf:?používají na telefonní lince p ednahraný rozd lovník? (IVR) Martin: nevím Video: rozhovor redaktora HBR (Harvard Business Review) a blogera o ZAPPOS (Bill Taylor) - Každý nový zam stnanec prochází 6 týdenním intenzivním tréninkem - Po 2. týdnu nabídka firmy ú astník m 1000USD, pokud odejdou (10% lidí odejde) - Po 4.týdnu 2000 USD - Po 6.týdnu USD - Nevyhovující jsou odejiti pr žn, vyhovující dostanou tyto nabídky - Až ti, co projdou všemi stupni se mohou stát zam stnanci Hodnoty firmy ZAPPOS (slide Core Values) - Tvrdí, že t mito hodnotami žije; to je odlišuje od ostatních firem Aleš:?jak toho dosáhli? Hodnoty jsou v tšinou ve firmách formální proklamace Martin: o tom to je! Zachovat si kulturu firmy, motivace lidí (hires slowly, fires quickly); funk ní nad ízený posuzuje kompetence pro práci, HR posuzuje cultural fit Tomáš: protože všichni stávající odpovídají danému profilu, noví se p ipojí Martin: hodnoty mají od za átku, každoro review od zam stnanc Honza Kou imský: na YouTube jsou desítky videí, kdy zam stnanci ZAPPOSu vysv tlují dané hodnoty Iztok: funguje pyramida (tj. hodnoty odzdola od zam stnanc ), nefunguje obrácená pyramida (hodnoty odshora od managementu) Martin: budovat odspodu s vybranými lidmi a vychovanými v daném sm ru 4

5 Základy pozitivní psychologie - Cíle v život, r zní lidé, každý se svým cílem - Spole ný výsledný cíl je št stí - Happines framework o Pocit kontroly o Pocit pozitivního vývoje o Spojení/vztahy s ostatními lidmi o Vize/smysl, být sou ást n eho v tšího - Maslow pyramida nejvyšší prvek je sebenapln ní (self-actualisation) - 3 druhy št sí o Pot šení (rock-star stále víc n eho) o Passion, váše pro n co (um lec totální absorbace) o Vyšší smysl - Srovnání kritérií št stí pro firmu a lov ka o Profit, passion, purpose (firma) o Pot šení, passion, purpose ( lov k) - Dlouhodobý úsp ch firmy tedy záleží na o Když práce baví o Když vytvá í dobro pro spole nost Vojta:? není to sektá ské? Martin Cerman: spousta firem funguje podobn jako sekta vlastní jazyk, vlastní kultura, náš lov k Ond ej:?pro je to špatné? Vojta: je to zneužitelné Petr Král: sektá ství je možná silné slovo; možná p átelství, spole né zážitky, spole né cíle DavidArtz:?jak to p evést na byznys? KPI? Martin: ZAPPOS image cool, happy,.. ALE je velmi dob e finan ízený Katka: vyjíme né PR, tím šet í na reklam, vytvá ejí o ekávání zkušenosti Martin: 70% nových klient word of mouth Ond ej: jsou happy, protože jsou v zisku; kdyby byl propad, bbude od Amazonu sekera Cristina: firma žije proto, že Tony, který ídí firmu, je autentický a v í tomu eská realita?jak zvýšit spokojenost klienta? (diskusní skupinky) 5

6 Cristina: pokud klienta uznáváme, respektujeme, sta í selský rozum Petr Král: customer experience musí být ízená; korporace má tisíce selských rozum David Náhlovský: solidnost, jako zákazník musím v it, d ovat Honza Kou imský: spokojenost klienta d lá frontline; ale frontline nemá podporu z managementu, z back office; bu je frontline p íjemný z donucení nebo má za zády stejn fungující firmu Petr Král: interní zákazník, employee experience nejd ležit jší; chovat se stejn k internímu zákazníkovi jako k externímu, pak je celá firma kompaktn nastavená Aleš: postupn istit firmu, vyhazovat nevyhovující, p ijímat vyhovující Martina: dodržovat to, co tvrdíme; cena za kvalitu a udržet David Artz: koupím n co kv li n emu, když se n co zm ní, jsem zklamaný Iztok: komunikace s klientem Aleš: call centrum, lov k se jménem a jeden ten samý pokaždé ( Bohunka ) Ond ej: budujeme vztah posun ke vztahovému prodeji Petr Gába: být svým vlastním klientem (zam stnanec je klientem firmy, která ho zam stnává)?jak to zavést do organizace (mluví se o tom, ale rozhodují peníze aby bylo v rovnováze s finan ními cíli)? Jana: stanovit to jak cíl KPI Cristina: obecn platné lidské hodnoty + místní kultura Martin Buriánek: komunikovat hodnoty Tomáš: docílit toho, aby hodnoty všichni uznávali stejn sdílení hodnot Ond ej: spokojenost externích klient za íná u spokojenosti interních klient ; nap. mystery shopping od p átel a rodiny dobrá zp tná vazba Aleš: zpátky u Bohunky dá se obecn nastavit spole ný eskala ní bod? Tomáš: klient = maminka Cristina: vynechat ego, budování dlouhodobého vztahu Iztok: není pot eba maximalizovat, vybrat si body, kde budu dobrý David: znát svého zákazníka Petr Král: dlouhodobá strategie Tomáš: mít ve firm odd lení/ lov ka, který eší pouze toto, propojuje ostatní odd lení Ond ej: v tší podíl žen; specialozovaná centra pro seniory 6

7 Petr Král: podílí se všichni zam stnanci, musí to i definovat; je d ležité, aby pozitivní výsledek nastal v krátké dob Honza Kou imský: metoda zrcadlení internímu zákazníkovi; za n jakou dobu se to vrátí, 70-80% lidí ebírá vaše chování Tomáš: díl í cíle aby byl co nejd íve vid t pozitivní výsledek Vojta Rálek: ukon ení, pod kování 7

Zápis FKP 17.10.2012. OUTSOURCOVANÁ CALL CENTRA jako konkuren ní výhoda p i pé i o klienta. astníci:

Zápis FKP 17.10.2012. OUTSOURCOVANÁ CALL CENTRA jako konkuren ní výhoda p i pé i o klienta. astníci: Zápis FKP 17.10.2012 OUTSOURCOVANÁ CALL CENTRA jako konkuren ní výhoda p i pé i o klienta astníci: Hana Bachárová, Change Partnership Jana Bedná ová, KB Št pánka Bedná ová, AD Fonte Martin Bedná, AD Fonte

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

Libor Novák. Držitel ocenění Restauratér roku 2011 v kategorii hotelových restaurací

Libor Novák. Držitel ocenění Restauratér roku 2011 v kategorii hotelových restaurací Zpravodaj Asociace hotel a restaurací R l ro ník 6 ervenec/srpen 2012 Libor Novák Držitel ocenění Restauratér roku 2011 v kategorii hotelových restaurací Generální partner AHR R Exkluzivní partner AHR

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Hotelová škola Teplice

Hotelová škola Teplice Zpravodaj Asociace hotel a restaurací R l ro ník 6 Hotelová škola Teplice Držitelka ocenění Škola roku 2011 Generální partner AHR R Exkluzivní partner AHR R Exkluzivní partner AHR R AHR R je lenem NEFILTROVANÉ

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více