Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP)"

Transkript

1 Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP) ARNOŠT KLESLA * Abstrakt: Vysoká úroveň pracovní neschopnosti byla v uplynulé dekádě snížena především v důsledku zpřísnění a omezení sociálních dávek v nemoci podle zákona č. 187/2006 Sb. Tato cesta byla úspěšná v rámci reformního úsilí o stabilizaci zdrojů nemocenského pojištění, avšak vyčerpala možnosti působit dlouhodobě na udržení nízké úrovně pracovní neschopnosti a zlepšování úrovně veřejného zdraví ve věkových skupinách ekonomicky aktivního obyvatelstva v podmínkách stárnutí populace a prodlužování věku pro odchod do důchodu. Udržení nízké úrovně pracovní neschopnosti v úrovni ostatních vyspělých států EU bude vyžadovat intenzivnější zapojení dalších subjektů, zejména zaměstnavatelů do programové zdravotní prevence cestou rozvoje programů podporujících zdravý způsob života v konceptu workplace heath promotion. Zaměření těchto programů by mělo reflektovat hlavní priority stanovené na základě analýzy nejvýznamnějších příčin pracovní neschopnosti podle věkové struktury zaměstnanců v ČR. Klíčová slova: pracovní neschopnost, zdravotní preventivní programy, produktivita práce, workplace health promotion JEL klasifikace: I 15, I 18, I 19 * Student doktorského studia, Katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3;

2 1. Pracovní neschopnost a zdravotní reforma. Pracovní neschopnost (pro nemoc, nebo úraz) představuje důležitý makroekonomický indikátor vývoje produktivity práce a současně i omezující faktor rozvoje lidského kapitálu. Její úroveň a vývoj je výslednicí řady protichůdných příčin spočívajících nejen v oblasti veřejného zdraví, ale i legislativních podmínek poskytování náhrady mzdy a sociální podpory v nemoci a v dalších příčinách dlouhodobých i krátkodobých, ovlivněných především celkovou úrovní hospodářské prosperity a aktuální situací na trhu práce. Tyto všechny vlivy se promítají do statistiky vývoje pracovní neschopnosti (a to jak v databázi pořizované ČSÚ (na základě výkazu Nem-Úr 1-02), tak i statistiky z údajů ČSSŽ (tiskopis ČSSZ Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ), kterou vede ÚZIS ČR v databázi Informační systém Pracovní neschopnost. Obě databáze vykazují rozdíly, které pramení z rozdílné metodiky i místa pořízení primárních informací. Zdrojem údajů pro další text je převážně Informační systém Pracovní neschopnost vedený Ústavem zdravotních informací a statistiky (dále jen ÚZIS). Zdravotní reforma uplatněná postupně v uplynulých letech je primárně zaměřena na problém zefektivnění zdravotní péče s cílem zajistit udržitelnost systému zdravotního pojištění v podmínkách stárnutí populace. Některé změny ve vývoji pracovní neschopnosti, které v rámci reformy započaly jejím uplatněním v roce 2008 zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1 a v plném rozsahu v roce 2009, pokračovaly také v roce V důsledku tohoto vývoje se stále snižoval počet ukončených případů pracovní neschopnosti (absolutně i v přepočtu na 100 tisíc pojištěnců), a proti tomu se prodlužovala průměrná délka trvání jednoho případu PN, a to až do roku 2010, kdy se i tento trend obrátil do poklesu. Nejvýrazněji se do vývoje pracovní neschopnosti promítly úpravy ve smyslu omezení výše a rozsahu dávek nemocenského pojištění, uplatněné v plném rozsahu zákona od Po dalším dílčím omezení jsou dávky poskytovány od roku 2010 na základě následujících podmínek 2 : mzdy, kterou mu poskytuje zaměstnavatel ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Náhrada mzdy náleží pouze za pracovní dny a za svátky, a to při pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního dne). trvání dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci 60 % denního vyměřovacího základu. Legislativní úpravy ve vyplácení nemocenských dávek se tak projevily nejvíce v letech 2009 a 2010 ve snížení počtu případů nepříliš závažných a krátkodobých pracovních neschopností, zejména z důvodů nemocí dýchacích cest. 3 Tato onemocnění řeší pracovníci od r stále častěji jiným způsobem, než návštěvou lékaře a vystavením rozhodnutí o pracovní neschopnosti. S ohledem na relativně nízké úhrady raději využijí dovolenou nebo nemoc takzvaně přechodí. Někteří zaměstnavatelé také v rámci zaměstnaneckých výhod nabízí kromě řádné dovolené ještě několik indispozičních dní v roce (tzv. sick days) či umožňují práci z domova. 1 ČESKO. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. In: Dostupné z: 2 ÚZIS ČR. Publikace. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz [online].úzis, 2011 [cit ]. ISSN Dostupné z: 3 ÚZIS. Aktuální informace ÚZIS č. 43/2010 [online]. 2010,13(43) [cit ]. Dostupné z: 1

3 Zdravotní reforma zahájená v roce 2006 nebyla dotažená do její cílové podoby, přesto přinesla navzdory negativní odezvě veřejnosti i jisté významné výsledky, zejména v oblasti finanční stabilizace systému zdravotnických služeb. V oblasti s nejtěsnější vazbou na hospodářskou prosperitu země, v oblasti pracovní neschopnosti přineslo uplatnění dávkové restrikce v nemoci (zák.187/2006 Sb.) významný posun v řešení vleklého problému vysoké PN v ČR v porovnání s vyspělými zeměmi EU. graf č. 1 zdroj ÚZIS, vlastní zpracování Od roku 1990, z hodnoty 4,80 % rostla průměrná PN trvale v důsledku uvolňování podmínek pro poskytování podpory v nemoci až do roku 2003 na hodnotu 6,81%. O této doby se trend vývoje průměrné PN obrátil a v roce 2010 dosáhl historického minima v hodnotě 3,76% (pokles na 55% maxima), srovnatelného s předními zeměmi EU. Hlavní příčinou tohoto vývoje však nebylo razantní zlepšení zdravotního stavu pracujícího obyvatelstva, ale, jak ukazuje vývoj statistických údajů v kontextu uplatnění legislativních změn, především zpřísnění podmínek pro poskytování nemocenských dávek vyplácených zaměstnancům v PN. Tento impozantní výsledek zdravotní reformy do značné míry zreálnil pohled na skutečné zdravotní příčiny PN v jejich objemu i struktuře (viz další text), a to především značným omezením zneužívání nemocenských dávek při simulaci nemoci, nebo využívání PN při méně závažných zdravotních komplikacích, nebránících v podstatě postiženým zaměstnancům pracovat (např. lehké úrazy končetin). Na druhou stranu, z hlediska veřejného zdraví přinesla dávková restrikce i perspektivně velmi negativní tendenci a riziko vyplývající z důsledků podceňování a přecházení nemocí bez vyléčení v klidu na lůžku (zejména nemoci dýchacích cest). Riziko existuje zejména pro nejmladší a předdůchodové skupiny zaměstnanců v podobě chronických zdravotních obtíží (astma, bronchitis, diabetes, choroby kloubů a páteře) a se všemi následnými problémy, včetně zvýšené PN v příštích letech. Spolu s poklesem počtu případů pracovní neschopnosti dochází zároveň k prodlužování doby průměrného trvání jednoho případu PN. Tyto dva ukazatele se tak ve vývojových trendech v posledních letech měnily v protichůdných tendencích. V dlouhodobém časovém horizontu docházelo od poloviny devadesátých let k postupnému snižování počtu případů pracovní neschopnosti na 100 tisíc pojištěnců a nárůstu průměrné doby trvání jednoho případu PN. V roce 2010 však nastal zlom i v tomto trendu a poklesl počet případů PN a zkrátila se i průměrná doba trvání 1 případu. 2

4 2. Pracovní neschopnost, lidský kapitál a HDP 4 Připomeňme si, proč nás zajímá právě úroveň pracovní neschopnosti v souvislosti s problematikou lidského kapitálu. Důvody spočívají překvapivě (na rozdíl od lékařského a humanitního pohledu na zdravotní péči a léčbu chorob) v národohospodářském pohledu na veřejné zdraví a zdravotní stav populace obecně. Zdraví je zde chápáno ve smyslu schopnosti práce jako výrobního faktoru vytvářet produkt a přidanou hodnotu a jeho trvalá a vysoká úroveň je podmínkou růstu produktivity práce a faktorem podpory růstu lidského kapitálu. Pracovní neschopnost potom naopak představuje významný negativní faktor omezení růstu produktivity práce v důsledku omezování působení práce i lidského kapitálu na hospodářský růst. Zdraví je z pohledu teorie lidského kapitálu zformulované G. Beckerem a dalšími autory definováno jako jedna z komodit lidského kapitálu, kterou domácnosti vytvářejí. Pokud tak činí s nedostatečnou intenzitou a neefektivně, projevuje se to mj. ve vysoké úrovni pracovní neschopnosti. (Měřené obdobně jako nezaměstnanost počtem nemocných v % poměru k počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven). Spolu s nezaměstnaností je tak pracovní neschopnost negativním faktorem omezujícím domácí spotřebu a tím i růst HDP, protože nemocní zaměstnanci i OSVČ, absentující v práci, dostávají jen dávky nemocenského pojištění, které jsou zlomkem jejich běžných příjmů. Domácnosti jsou tak kráceny v příjmech jejich živitelů a tvorba HDP je omezována na straně spotřeby. Navíc práci absentujícího pracovníka lze efektivně nahradit jen za cenu zvýšených nákladů za zástup, nebo není v plánovaném čase provedena vůbec (OSVČ), což opět snižuje efektivitu procesu tvorby přidané hodnoty. 3. Dva pohledy na vývoj pracovní neschopnosti v ČR Ve zdravotnických statistikách nejčastěji užívaným ukazatelem vývoje pracovní neschopnosti je počet ukončených případů PN, nebo tento počet redukovaný na 100 pojištěnců zdravotních pojišťoven. Podle tohoto ukazatele je pohled na dosavadní vývoj problému potlačování vysoké PN v České republice na konci první dekády v 21. století mimořádně příznivý. graf č. 2 4 KLESLA, Arnošt. Důsledky zdravotní reformy pro pracovní neschopnost v r Recenzovaný sborník z Mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011, s.24 ISBN

5 zdroj : ČSÚ 5, vlastní zpracování Trvale klesající trend počtu případů PN má od roku 2003 řadu příčin. Mezi nejdůležitějšími jmenujme především tlak zdravotních pojišťoven na lékaře při rozhodování o zahájení PN, rozevírání nůžek mezi růstem příjmů a percentuelním podílem dávek v nemoci zejména u středních a vyšších příjmových kategorií zaměstnanců a v neposlední řadě i zlepšování zdravotního stavu v důsledku některých preventivních programů a zdravotních akcí jako je očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě. Tyto důvody sehrály svoji roli zřetelně v letech Zvýšení PN v letech 2005 a 2007 bylo způsobeno chřipkovou epidemií, která však měla vždy v předcházejících letech významný dopad do meziročního zvýšení případů PN. Hodnoty z uplynulých let 2009 a 2010 odrážejí kvalitativně zcela jinou, již zmíněnou situaci, vyvolanou zavedením opatření dle zákona č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo po odkladech z důvodů rozhodnutí ústavního soudu v roce 2008 naplno uplatněno od 1. ledna Tento trend pokračoval i v roce Absolutní počet případů pracovní neschopnosti v roce 2010 poklesl na 1,36 milionů případů. Počet osob účastných na nemocenském pojištění se zvedl o téměř 1,5 % (mezi lety 2008 a 2009 došlo k propadu o téměř 7 %). Na 100 tisíc pojištěnců připadalo 31,7 tisíc případů pracovní neschopnosti. Oproti roku 2009, kdy hodnota tohoto ukazatele byla 34,9 tisíc případů PN na 100 tisíc pojištěných osob, došlo k poklesu o 10 %. Průměrná délka trvání jednoho případu se snížila o 2,5 dne na 45,9 dnů. Průměrný denní stav práce neschopných, který ukazuje, kolik osob z tisíce pojištěnců bylo průměrně každý den v pracovní neschopnosti, se snížil ze 46 na Pracovní neschopnost z hlediska produktivity práce Posuzování vývoje pracovní neschopnosti podle počtu ukončených případů je pro pohled na výkonnost českého zdravotnictví zajisté nenahraditelný. Umožňuje důležitý pohled na průměrný počet dnů PN podle jednotlivých nemocí a další ukazatele nezbytné pro měření výkonnosti zdravotnických zařízení a celého českého zdravotnictví. Z tohoto pohledu by se 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka Praha: Scientia, ISBN Dostupné z: 6 ÚZIS ČR. ref 1, s.6 4

6 zdálo, že všechna další opatření v oblasti dalšího zlepšování veřejného zdraví zaměstnanců je třeba orientovat podle závažnosti příčin, tedy podle počtu případů ukončené pracovní neschopnosti v jednotlivých skupinách nemocí a úrazů: graf č Nemoci dýchací zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Z tohoto zdravotnického pohledu podle počtu ukončených PN na 100 tis. pojištěných (ve zdravotních pojišťovnách) se jeví nejzávažnější příčinou PN nemoci dýchací, jejichž snížení na ¼ úrovně roku 2001 představuje zajisté mimořádný trend i pozitivní výsledek zdravotní reformy uplynulých let. Druhou příčinou PN v pořadí jsou nemoci pohybového aparátu. Z hlediska struktury příčin PN je pořadí závažnosti následující: tab.č.1 poř. kapitola MKN Nemoci dýchací Nemoci svalové a koster Poranění, otravy a.j Nemoci trávicí Nemoci močové a pohlav Nemoci oběhové celkem vybrané dg Celkem všechny dg % vybraných dg zdroj:úzis, vlastní zpracování Důležitou okolností je skutečnost, že dlouhodobě je příčinou více než 80% případů PN jen 6 skupin nemocí (v členění dle jednotné klasifikace nemocí) z celkem 21 skupin MKN -10 (mezinárodní klasifikace nemocí). Pro posouzení vlivu PN na tvorbu přidané hodnoty, a na produktivitu práce je však ukazatel počtu ukončených případů PN poněkud zavádějící. Růst HDP nezávisí ani tak od počtu zahájených a ukončených PN, ale od celkového počtu prostonaných dnů v absolutním vyjádření, neboť tento ukazatel odhaluje, která skupina nemocí je největší brzdou růstu produktivity práce a rozvoje lidského kapitálu. Z tohoto, národohospodářského, hlediska je vývoj PN i pořadí závažnosti příčin PN výrazně odlišné, jak ukazuje následující graf č. 4: 5

7 graf č. 4 6 zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Propastný rozdíl mezi absolutně nejzávažnější příčinou PN z hlediska prostonaných dnů (a omezování produktivity práce a růstu HDP), kterou jsou nemoci pohybového aparátu a mezi ostatními skupinami nemocí doplňuje i výrazně jiné pořadí dalších skupin nemocí z hlediska počtu dnů v PN. Tab. č. 2 poř. kapitola MKN Nemoci svalové a koster Poranění, otravy a.j Nemoci dýchací Nemoci oběhové Poruchy duševní a chování Nemoci trávicí novotvary Nemoci močové a pohlav celkem vybrané dg Celkem všechny dg % vybraných dg zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Z hlediska počtu prostonaných dnů tedy hrají významnou roli kromě nemocí pohybového aparátu i na druhém místě poranění, především v důsledku zhmoždění a zlomení končetin. Nemoci dýchací jsou zde až na třetím místě z hlediska příčin PN. Za významné lze z tohoto pohledu na PN označit i nemoci oběhové. Mezi vybranými skupinami, tvořícími více než 80 % všech prostonaných dnů v PN, se objevují i poruchy duševní a novotvary, které z hlediska počtu případů PN tvoří váhově nevýznamnou skupinu. Podíly prvních tří nejčetnějších skupin nemocí na celkovém počtu prostonaných dnů PN v roce 2010 ukazují na výrazně nerovnoměrné rozložení dnů strávených v nemoci v PN: Dny PN strávené z příčin nemocí pohybového aparátu tvoří 29%, poranění, nebo otravy 15%,

8 nemocí dýchacích 12%. ze všech dnů PN v roce 2010 Celkem tak bylo v roce 2010 z důvodu nemocí jen ve třech největších skupinách prostonáno 56% dnů z celkového počtu dnů v PN. Zbývajících 44 % představuje v roce 2010 počet dnů PN ve všech zbývajících 18 skupinách nemocí, včetně známých a obecně obávaných nemocí s fatálními důsledky, jako jsou již zmíněné novotvary, jejichž vliv na PN ovšem nemá z hlediska národohospodářského zdaleka takový význam, jako uvedené tři nejčastější skupiny nemocí. Uvedené nerovnoměrné rozložení dnů PN podle skupin nemocí do silné prvé části tří nejzávažnějších skupin nemocí a druhé části obsahující zbývajících 18 skupin nemocí dle MKN-10 určuje dále i základní rámec zaměření priorit pro udržení nízké průměrné PN a pro její další postupné snižování, a to v zaměření právě na první, váhově nejvýznamnější část nemocí pohybového aparátu, poranění a nemoci dýchacích cest. 5. Dny v PN v nejzávažnějších skupinách nemocí podle věkových skupin zaměstnaných Hodláme-li se v dalším textu zabývat určením priorit pro stabilizaci rekordně nízké PN roku 2010, resp pro její další omezování se zaměřením na tři nejzávažnější skupiny nemocí podle počtu dnů PN (z hlediska produktivity práce), musíme podrobit hlubší analýze vývoj prostonaných dnů v PN v členění podle věkových skupin pracujících občanů v ČR. Pro tento účel byl zvolen odvozený ukazatele ukazatel počtu dnů v PN na pojištěných zaměstnanců v letech rozhodujícího poklesu PN Nemoci svalové a kosterní soustavy (pohybového aparátu) Tab. č.3 rok zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Grafické znázornění lépe ukazuje celkový trend poklesu dnů v PN i vývoj v jednotlivých věkových skupinách ve sledovaném období. 7

9 Vývoj počtu dnů prostonaných v PN graf č zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Dynamiku poklesu dnů v PN v jednotlivých věkových skupinách v kontextu celkového poklesu PN charakterizuje ve sledovaném období následující tabulka bazických indexů (z hodnot v tab. č. 3) tab. č.4 rok ,16 1,09 1,00 1,04 1,08 1,13 1,14 0,90 0, ,80 0,77 0,79 0,79 0,81 0,84 0,90 0,94 0, ,65 0,67 0,67 0,67 0,68 0,69 0,73 0,79 0,74 zdroj: ÚZIS vlastní zpracování Rovnoměrná dynamika meziročního poklesu hodnot prostonaných dnů v PN na 2/3 až 3/4 úrovně výchozího období roku 2007 ukazuje na vcelku vyvážený a rovnoměrný pokles ve všech věkových skupinách. Výjimkou je pomalejší pokles v předdůchodových věkových skupinách zaměstnanců (55 64), který je způsoben řadou faktorů, souvisejících na jedné straně s rostoucími projevy fyzického stárnutí a ztráty fyzické kondice na prahu šesté věkové dekády. Na druhé straně souvisí s výrazně slabším postavením těchto věkových skupin na trhu práce a využíváním zákonné ochrany zaměstnance v PN před propouštěním z práce před termínem umožňujícím odchod do předčasného důchodu namísto hrozící nezaměstnanosti, a to zejména ve sledovaném období, zasaženém finanční a hospodářskou krizí. Celkově ukazuje trend vývoje nemocí pohybového aparátu alarmující průběh, který svědčí o společenské závažnosti tohoto problému omezujícího práci a lidský kapitál v ČR. Trvale exponenciálně rostoucí počet dnů prostonaných v PN ve věkových kategoriích od 25 do 59 roku, se zvýšením na více než čtyřnásobek v tomto věkovém rozpětí nemá z hlediska PN u všech ostatních skupin nemocí obdobu. Rostoucí průběh počtu dnů v PN se zvyšujícím se věkem svědčí mj. o recidivujících a prohlubujících se zdravotních obtížích pracující zaměstnané populace (s výrazně vyšší průměrnou dobou strávenou v PN) ve srovnání s ostatními příčinami PN. Přitom tento trend je stálý, patrný ve všech sledovaných letech snižování celkové úrovně PN, ( ) což svědčí o zřejmě objektivních zdravotních příčinách tohoto každoročně se opakujícího rozložení dnů strávených v PN. Bližším pohledem do statistiky diagnóz lze přitom dále zjistit konkrétní nejhorší diagnózy, kterými jsou neinfekční bolestivé choroby a dysfunkce páteře, kloubů a kostí.

10 5.2 Poranění a otravy V této skupině hrají zcela dominantní roli poranění, počet dnů v PN z důvodů otrav je váhově zanedbatelný. Příčiny této skupiny nemocí jsou zcela odlišné od všech ostatních příčin PN a spočívají v nenadálých a neopakovaných jevech úrazech. Rozložení dnů v PN podle věkových skupin kategorií je i z tohoto důvodu zcela odlišné a promítá se v něm celá řada faktorů od nedostatečné opatrnosti, přes nezvládnutí nadměrných sportovních a hobby rizik až po úrazy při dopravních nehodách a pracovní úrazy graf č zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Jednoznačně nejrizikovější skupinou jsou zde nejmladší osoby ve věku let. Vysoká hodnota dnů PN pouze v této věkové skupině (140% úrovně ostatních kategorií), svědčí o koncentraci rizikových faktorů především v oblasti volnočasových aktivit, zejména sportu a sklonu k hazardnímu chování mladých řidičů včetně motocyklistů v dopravním provozu. Z hlediska dynamiky poklesu počtu dnů v PN v jednotlivých věkových skupinách je ve sledovaném období tato skupina velmi vyrovnaná, jak ukazují bazické indexy hodnot počtu dnů PN na 100 tis. pojištěných zaměstnanců.. tab. č ,12 1,06 1,04 1,01 1,04 1,11 1,10 0,95 0, ,80 0,81 0,81 0,84 0,84 0,84 0,88 0,91 0, ,68 0,73 0,69 0,72 0,72 0,76 0,76 0,81 0,76 zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Dynamika poklesu dnů v PN je nejméně strmá ze sledovaných hlavních příčin PN a odpovídá % výchozí úrovně dnů v PN v roce 2007 v jednotlivých věkových kategoriích. 5.3 Nemoci dýchacích cest V této skupině nemocí došlo k nejvýraznějšímu proporcionálnímu poklesu dnů v PN v důsledku dvou objektivních, exogenních vlivů. Prvým byla chřipková epidemie ve výchozím roce 2007 sledovaného období, která způsobila podstatné zvýšení výchozí základny počtu dnů PN. Druhým je nesporný výrazný pozitivní vliv preventivního očkování obyvatelstva proti chřipce v uplynulých letech. graf č. 7 9

11 zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Průběh PN podle věkových kategorií překvapivě kopíruje rozložení vah předchozí skupiny nemocí. Důvodem je opět specifika věkové skupiny 20 24, která obecně více podléhá virovým epidemickým nákazám, stejně jako děti, nebo starší populační ročníky seniorů v důchodovém věku. Rizikovou skupinou je zde tedy opět věková kategorie v rozpětí let. Dynamika poklesu PN ve sledovaném období je mnohem strmější z výše uvedených důvodů zejména zvýšené výchozí základny v roce tab. č ,85 0,80 0,79 0,76 0,81 0,85 0,85 0,69 0, ,54 0,49 0,45 0,46 0,47 0,50 0,52 0,56 0, ,42 0,44 0,40 0,39 0,40 0,41 0,44 0,46 0,43 zdroj: úzis, vlastní zpracování Nejen prevence ale i zpřísnění podmínek pro poskytování dávek v nemoci a zejména jejich odejmutí v prvých dnech nemoci sehrálo částečně již od roku 2008 významnou roli v prudkém snížení výchozí úrovně počtu dnů PN, zejména v krátkých, několikadenních PN. Na rozdíl od předchozích dvou skupin nemocí je dynamika poklesu počtu dnů PN nemocí dýchacího aparátu ve sledovaném období mezi % oproti výchozí úrovni ukazatele. 6. Priority pro programy podpory zdraví na pracovišti (koncept workplace health promotion) Z výše uvedené trendové analýzy pracovní neschopnosti vyplývají následující závěry a doporučení pro formulování a zaměření programů podpory zdraví na pracovišti. Tyto programy jsou v USA a ve vyspělých zemích EU dnes již osvědčeným nástrojem politiky snižování pracovní neschopnosti cestou podpory chování podporujícího zdraví a zdravého způsobu života. Pokud ovšem zaměstnavatel věnuje jejich realizaci společně s lékaři závodní preventivní péče odpovídající pozornost a věnuje na jejich podporu dostatečné prostředky. Aby bylo zaměření těchto programů pro zaměstnavatele ekonomicky efektivní a přinášelo pozitivní hospodářské výsledky v podobě trvale nízké úrovně pracovní neschopnosti (do 3%) a celkově směřovalo k posilování zdraví zaměstnanců, je účelné zaměřit tyto 10

12 programy především podle priorit vycházejících z předchozí trendové analýzy vývoje PN. Tj. přednostně proti zdravotním rizikům v pořadí podle nejzávažnějších skupin nemocí z hlediska počtu prostonaných dnů v PN s ohledem na vývoj ve věkových skupinách zaměstnanců. Jako nejdůležitější priority pro zaměření programů v konceptu WHP (v ČR v rámci soutěže vyhlašované každoročně Státním zdravotním ústavem pod názvem Podnik podporující zdraví ) se pro zaměstnavatele v ČR doporučují následující priority: 1. priorita Podporovat z prostředků podniku včasné podchycení problémů vedoucích k postupnému zhoršování stavu pohybového aparátu již ve věkových skupinách od 40 let, zejména zařazením fyziatrického vyšetření do pravidelných prohlídek závodní preventivní péče a důsledné provádění preventivních prohlídek ve zkrácených ročních intervalech po 50 roce věku s cílem vyvinout tlak na zaměstnance k dodržování zásad zdravého způsobu života (pravidelná pohybová aktivita, udržování tělesné váhy a zdravá životospráva). Podporu zdravého způsobu života zaměřit s největším důrazem na věkovou skupinu let, včetně pravidelné fyzioterapeutické péče především o páteř. 2. priorita Průběžně podporovat všemi způsoby zvyšování úrovně imunity zaměstnanců proti infekčním nemocem s důrazem na nejrizikovější věkovou skupinu let. Podporovat všechny aktivity zaměstnanců ve volném čase vedoucí k dodržování zásad zdravého způsobu života a zvýšení jejich fyzické kondice a zdravotní odolnosti vůči infekčním nákazám (wellness). Dbát na dodržování příznivých pracovních podmínek na pracovišti a využít další metody omezující šíření infekčních virových onemocnění (tepelná pohoda, sick day, desinfekce klimatizace, vitaminové balíčky, atd.) 3. priorita Důrazně dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na prevenci úrazů. Dbát na průběžné uplatňování antistresových opatření, včetně pěstování pozitivních vztahů na pracovišti a odměňování protiúrazového chování zaměstnanců i v jejich volném čase (sport a hobby). Posilovat motivaci k protiúrazovému chování zaměstnanců ve věkové skupině let. Závěrem Legislativní opatření, které znamenalo restriktivní změny ve vyplácení dávek nemocenského pojištění, od 1. ledna 2009 podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, přineslo výrazné snížení nejen procentní míry průměrné pracovní neschopnosti, ale znamenalo i výrazné snížení v počtu prostonaných dnů v PN. Tento způsob potlačení vysoké PN však neznamená, že se v ČR v důsledku rychlého tempa snížení PN od roku 2008 do roku 2010 zlepšila úroveň veřejného zdraví (komodity lidského kapitálu) jako faktoru růstu produktivity práce a potenciálního produktu. Restrikce sociální podpory v nemoci představuje krátkodobě ekonomicky efektivní způsob snižování vysoké PN. Jedná se však o formu extenzivní, administrativní způsob řešení problému udržitelnosti financování sociálních dávek v nemoci v situaci stále se zhoršující demografické struktury obyvatelstva. Jedná se o proces založený na nepřímé ekonomické motivaci něco nečinit. (neléčit chorobu klidem na lůžku v PN). Jeho potenciál působení na zvyšování úrovně veřejného zdraví v ekonomicky aktivních věkových skupinách obyvatelstva a pravděpodobně i na další snižování PN je v ČR zřejmě vyčerpán. Hlavním důvodem je vyvolání negativní motivace k podpoře vlastního zdraví (přechodit nemoc za účelem minimalizace ztráty příjmu), která nemá potenciál vyvolat u nemocí postiženého pracujícího pozitivní změnu jeho chování ve smyslu chování podporujícího zdraví (Health Promotion Behaviors). 11

13 Zajištění trvale udržitelného hospodářského růstu v podmínkách prohlubující se evropské integrace však v každé členské zemi EU vyžaduje trvale posilovat úroveň veřejného zdraví, především v ekonomicky aktivních věkových skupinách obyvatelstva (Bílá kniha EU Společně pro zdraví). Jedním z vyzkoušených efektivních nástrojů je programová podpora zdraví na pracovišti realizovaná v konceptu workplace health promotion zaměstnavatelem. Tato koncepce podpory zdraví podporujícího chování zaměstnance zapojuje do systému preventivní zdravotní péče kromě zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení a lékařů další významný subjekt, kterým je zaměstnavatel. Jeho vstup do procesu programové zdravotní prevence je především z národohospodářských důvodů mimořádně pozitivní. Rozšiřuje zdrojovou základnu financování programové prevence, navíc autorita zaměstnavatele vůči zaměstnanci představuje spolehlivě působící prvek nepřímého přinucení - podnětu, který zlepšuje předpoklady pro širší zapojení zaměstnanců na principu behaviorální ekonomie (metoda postrčení nudge). Zaměstnavatel, přesněji lékař preventivní péče, se pod autoritou zaměstnavatele dostává do role architekta výběru nejlepších variant zdraví podporujícího chování. K úspěšnému splnění této role je nezbytné specifikovat priority podle nejzávažnějších příčin, způsobujících pracovní neschopnost a v širším záběru nemocnost, zahrnující i neinfekční choroby nezpůsobující přímo PN, například diabetes. 12

14 Seznam použité literatury 1. ČESKO. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. In: Dostupné z: 2. ÚZIS ČR. Publikace. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz [online].úzis, 2011 [cit ]. ISSN Dostupné z: 3. ÚZIS. Aktuální informace ÚZIS č. 43/2010 [online]. 2010,13(43) [cit ]. Dostupné z: 4. KLESLA, Arnošt. Důsledky zdravotní reformy pro pracovní neschopnost v r Recenzovaný sborník z Mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011, s.24 ISBN ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka Praha: Scientia, ISBN Dostupné z: 13

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Analýza vývoje nemocenského pojištění 2013 MPSV odbor sociálního pojištění 1 Úvod MPSV již od roku 2002 pravidelně, v zásadě ve dvouletých intervalech, informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty Zdravé stárnutí II aktivizace seniorů v regionech Analýza dostupných dat a stanovení priorit pro podporu zdraví v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravký

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Pojištění invalidity. pro finanční poradce

Pojištění invalidity. pro finanční poradce Pojištění invalidity pro finanční poradce červen 2014 Obsah Co znamená být invalidní?...3 Kdo se stane invalidní?...3 Má povolání vliv na uznání invalidity?...4 I nižší stupně invalidity jsou vážné...5

Více

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Šlachtová H. Tomášková H. Polaufová P. Skýbová D. Tomášek I. Fejtková P. Šplíchalová A. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Studie realizovaná

Více

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J.

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J. Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, analýza) Číslo připomínky Odbor KÚ / osoba 1 OSV/J. Fiedlerová 2 OSV/J. Fiedlerová 3 OSV/J. Fiedlerová

Více