Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP)"

Transkript

1 Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP) ARNOŠT KLESLA * Abstrakt: Vysoká úroveň pracovní neschopnosti byla v uplynulé dekádě snížena především v důsledku zpřísnění a omezení sociálních dávek v nemoci podle zákona č. 187/2006 Sb. Tato cesta byla úspěšná v rámci reformního úsilí o stabilizaci zdrojů nemocenského pojištění, avšak vyčerpala možnosti působit dlouhodobě na udržení nízké úrovně pracovní neschopnosti a zlepšování úrovně veřejného zdraví ve věkových skupinách ekonomicky aktivního obyvatelstva v podmínkách stárnutí populace a prodlužování věku pro odchod do důchodu. Udržení nízké úrovně pracovní neschopnosti v úrovni ostatních vyspělých států EU bude vyžadovat intenzivnější zapojení dalších subjektů, zejména zaměstnavatelů do programové zdravotní prevence cestou rozvoje programů podporujících zdravý způsob života v konceptu workplace heath promotion. Zaměření těchto programů by mělo reflektovat hlavní priority stanovené na základě analýzy nejvýznamnějších příčin pracovní neschopnosti podle věkové struktury zaměstnanců v ČR. Klíčová slova: pracovní neschopnost, zdravotní preventivní programy, produktivita práce, workplace health promotion JEL klasifikace: I 15, I 18, I 19 * Student doktorského studia, Katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3;

2 1. Pracovní neschopnost a zdravotní reforma. Pracovní neschopnost (pro nemoc, nebo úraz) představuje důležitý makroekonomický indikátor vývoje produktivity práce a současně i omezující faktor rozvoje lidského kapitálu. Její úroveň a vývoj je výslednicí řady protichůdných příčin spočívajících nejen v oblasti veřejného zdraví, ale i legislativních podmínek poskytování náhrady mzdy a sociální podpory v nemoci a v dalších příčinách dlouhodobých i krátkodobých, ovlivněných především celkovou úrovní hospodářské prosperity a aktuální situací na trhu práce. Tyto všechny vlivy se promítají do statistiky vývoje pracovní neschopnosti (a to jak v databázi pořizované ČSÚ (na základě výkazu Nem-Úr 1-02), tak i statistiky z údajů ČSSŽ (tiskopis ČSSZ Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ), kterou vede ÚZIS ČR v databázi Informační systém Pracovní neschopnost. Obě databáze vykazují rozdíly, které pramení z rozdílné metodiky i místa pořízení primárních informací. Zdrojem údajů pro další text je převážně Informační systém Pracovní neschopnost vedený Ústavem zdravotních informací a statistiky (dále jen ÚZIS). Zdravotní reforma uplatněná postupně v uplynulých letech je primárně zaměřena na problém zefektivnění zdravotní péče s cílem zajistit udržitelnost systému zdravotního pojištění v podmínkách stárnutí populace. Některé změny ve vývoji pracovní neschopnosti, které v rámci reformy započaly jejím uplatněním v roce 2008 zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1 a v plném rozsahu v roce 2009, pokračovaly také v roce V důsledku tohoto vývoje se stále snižoval počet ukončených případů pracovní neschopnosti (absolutně i v přepočtu na 100 tisíc pojištěnců), a proti tomu se prodlužovala průměrná délka trvání jednoho případu PN, a to až do roku 2010, kdy se i tento trend obrátil do poklesu. Nejvýrazněji se do vývoje pracovní neschopnosti promítly úpravy ve smyslu omezení výše a rozsahu dávek nemocenského pojištění, uplatněné v plném rozsahu zákona od Po dalším dílčím omezení jsou dávky poskytovány od roku 2010 na základě následujících podmínek 2 : mzdy, kterou mu poskytuje zaměstnavatel ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Náhrada mzdy náleží pouze za pracovní dny a za svátky, a to při pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního dne). trvání dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci 60 % denního vyměřovacího základu. Legislativní úpravy ve vyplácení nemocenských dávek se tak projevily nejvíce v letech 2009 a 2010 ve snížení počtu případů nepříliš závažných a krátkodobých pracovních neschopností, zejména z důvodů nemocí dýchacích cest. 3 Tato onemocnění řeší pracovníci od r stále častěji jiným způsobem, než návštěvou lékaře a vystavením rozhodnutí o pracovní neschopnosti. S ohledem na relativně nízké úhrady raději využijí dovolenou nebo nemoc takzvaně přechodí. Někteří zaměstnavatelé také v rámci zaměstnaneckých výhod nabízí kromě řádné dovolené ještě několik indispozičních dní v roce (tzv. sick days) či umožňují práci z domova. 1 ČESKO. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. In: Dostupné z: 2 ÚZIS ČR. Publikace. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz [online].úzis, 2011 [cit ]. ISSN Dostupné z: 3 ÚZIS. Aktuální informace ÚZIS č. 43/2010 [online]. 2010,13(43) [cit ]. Dostupné z: 1

3 Zdravotní reforma zahájená v roce 2006 nebyla dotažená do její cílové podoby, přesto přinesla navzdory negativní odezvě veřejnosti i jisté významné výsledky, zejména v oblasti finanční stabilizace systému zdravotnických služeb. V oblasti s nejtěsnější vazbou na hospodářskou prosperitu země, v oblasti pracovní neschopnosti přineslo uplatnění dávkové restrikce v nemoci (zák.187/2006 Sb.) významný posun v řešení vleklého problému vysoké PN v ČR v porovnání s vyspělými zeměmi EU. graf č. 1 zdroj ÚZIS, vlastní zpracování Od roku 1990, z hodnoty 4,80 % rostla průměrná PN trvale v důsledku uvolňování podmínek pro poskytování podpory v nemoci až do roku 2003 na hodnotu 6,81%. O této doby se trend vývoje průměrné PN obrátil a v roce 2010 dosáhl historického minima v hodnotě 3,76% (pokles na 55% maxima), srovnatelného s předními zeměmi EU. Hlavní příčinou tohoto vývoje však nebylo razantní zlepšení zdravotního stavu pracujícího obyvatelstva, ale, jak ukazuje vývoj statistických údajů v kontextu uplatnění legislativních změn, především zpřísnění podmínek pro poskytování nemocenských dávek vyplácených zaměstnancům v PN. Tento impozantní výsledek zdravotní reformy do značné míry zreálnil pohled na skutečné zdravotní příčiny PN v jejich objemu i struktuře (viz další text), a to především značným omezením zneužívání nemocenských dávek při simulaci nemoci, nebo využívání PN při méně závažných zdravotních komplikacích, nebránících v podstatě postiženým zaměstnancům pracovat (např. lehké úrazy končetin). Na druhou stranu, z hlediska veřejného zdraví přinesla dávková restrikce i perspektivně velmi negativní tendenci a riziko vyplývající z důsledků podceňování a přecházení nemocí bez vyléčení v klidu na lůžku (zejména nemoci dýchacích cest). Riziko existuje zejména pro nejmladší a předdůchodové skupiny zaměstnanců v podobě chronických zdravotních obtíží (astma, bronchitis, diabetes, choroby kloubů a páteře) a se všemi následnými problémy, včetně zvýšené PN v příštích letech. Spolu s poklesem počtu případů pracovní neschopnosti dochází zároveň k prodlužování doby průměrného trvání jednoho případu PN. Tyto dva ukazatele se tak ve vývojových trendech v posledních letech měnily v protichůdných tendencích. V dlouhodobém časovém horizontu docházelo od poloviny devadesátých let k postupnému snižování počtu případů pracovní neschopnosti na 100 tisíc pojištěnců a nárůstu průměrné doby trvání jednoho případu PN. V roce 2010 však nastal zlom i v tomto trendu a poklesl počet případů PN a zkrátila se i průměrná doba trvání 1 případu. 2

4 2. Pracovní neschopnost, lidský kapitál a HDP 4 Připomeňme si, proč nás zajímá právě úroveň pracovní neschopnosti v souvislosti s problematikou lidského kapitálu. Důvody spočívají překvapivě (na rozdíl od lékařského a humanitního pohledu na zdravotní péči a léčbu chorob) v národohospodářském pohledu na veřejné zdraví a zdravotní stav populace obecně. Zdraví je zde chápáno ve smyslu schopnosti práce jako výrobního faktoru vytvářet produkt a přidanou hodnotu a jeho trvalá a vysoká úroveň je podmínkou růstu produktivity práce a faktorem podpory růstu lidského kapitálu. Pracovní neschopnost potom naopak představuje významný negativní faktor omezení růstu produktivity práce v důsledku omezování působení práce i lidského kapitálu na hospodářský růst. Zdraví je z pohledu teorie lidského kapitálu zformulované G. Beckerem a dalšími autory definováno jako jedna z komodit lidského kapitálu, kterou domácnosti vytvářejí. Pokud tak činí s nedostatečnou intenzitou a neefektivně, projevuje se to mj. ve vysoké úrovni pracovní neschopnosti. (Měřené obdobně jako nezaměstnanost počtem nemocných v % poměru k počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven). Spolu s nezaměstnaností je tak pracovní neschopnost negativním faktorem omezujícím domácí spotřebu a tím i růst HDP, protože nemocní zaměstnanci i OSVČ, absentující v práci, dostávají jen dávky nemocenského pojištění, které jsou zlomkem jejich běžných příjmů. Domácnosti jsou tak kráceny v příjmech jejich živitelů a tvorba HDP je omezována na straně spotřeby. Navíc práci absentujícího pracovníka lze efektivně nahradit jen za cenu zvýšených nákladů za zástup, nebo není v plánovaném čase provedena vůbec (OSVČ), což opět snižuje efektivitu procesu tvorby přidané hodnoty. 3. Dva pohledy na vývoj pracovní neschopnosti v ČR Ve zdravotnických statistikách nejčastěji užívaným ukazatelem vývoje pracovní neschopnosti je počet ukončených případů PN, nebo tento počet redukovaný na 100 pojištěnců zdravotních pojišťoven. Podle tohoto ukazatele je pohled na dosavadní vývoj problému potlačování vysoké PN v České republice na konci první dekády v 21. století mimořádně příznivý. graf č. 2 4 KLESLA, Arnošt. Důsledky zdravotní reformy pro pracovní neschopnost v r Recenzovaný sborník z Mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011, s.24 ISBN

5 zdroj : ČSÚ 5, vlastní zpracování Trvale klesající trend počtu případů PN má od roku 2003 řadu příčin. Mezi nejdůležitějšími jmenujme především tlak zdravotních pojišťoven na lékaře při rozhodování o zahájení PN, rozevírání nůžek mezi růstem příjmů a percentuelním podílem dávek v nemoci zejména u středních a vyšších příjmových kategorií zaměstnanců a v neposlední řadě i zlepšování zdravotního stavu v důsledku některých preventivních programů a zdravotních akcí jako je očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě. Tyto důvody sehrály svoji roli zřetelně v letech Zvýšení PN v letech 2005 a 2007 bylo způsobeno chřipkovou epidemií, která však měla vždy v předcházejících letech významný dopad do meziročního zvýšení případů PN. Hodnoty z uplynulých let 2009 a 2010 odrážejí kvalitativně zcela jinou, již zmíněnou situaci, vyvolanou zavedením opatření dle zákona č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo po odkladech z důvodů rozhodnutí ústavního soudu v roce 2008 naplno uplatněno od 1. ledna Tento trend pokračoval i v roce Absolutní počet případů pracovní neschopnosti v roce 2010 poklesl na 1,36 milionů případů. Počet osob účastných na nemocenském pojištění se zvedl o téměř 1,5 % (mezi lety 2008 a 2009 došlo k propadu o téměř 7 %). Na 100 tisíc pojištěnců připadalo 31,7 tisíc případů pracovní neschopnosti. Oproti roku 2009, kdy hodnota tohoto ukazatele byla 34,9 tisíc případů PN na 100 tisíc pojištěných osob, došlo k poklesu o 10 %. Průměrná délka trvání jednoho případu se snížila o 2,5 dne na 45,9 dnů. Průměrný denní stav práce neschopných, který ukazuje, kolik osob z tisíce pojištěnců bylo průměrně každý den v pracovní neschopnosti, se snížil ze 46 na Pracovní neschopnost z hlediska produktivity práce Posuzování vývoje pracovní neschopnosti podle počtu ukončených případů je pro pohled na výkonnost českého zdravotnictví zajisté nenahraditelný. Umožňuje důležitý pohled na průměrný počet dnů PN podle jednotlivých nemocí a další ukazatele nezbytné pro měření výkonnosti zdravotnických zařízení a celého českého zdravotnictví. Z tohoto pohledu by se 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka Praha: Scientia, ISBN Dostupné z: 6 ÚZIS ČR. ref 1, s.6 4

6 zdálo, že všechna další opatření v oblasti dalšího zlepšování veřejného zdraví zaměstnanců je třeba orientovat podle závažnosti příčin, tedy podle počtu případů ukončené pracovní neschopnosti v jednotlivých skupinách nemocí a úrazů: graf č Nemoci dýchací zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Z tohoto zdravotnického pohledu podle počtu ukončených PN na 100 tis. pojištěných (ve zdravotních pojišťovnách) se jeví nejzávažnější příčinou PN nemoci dýchací, jejichž snížení na ¼ úrovně roku 2001 představuje zajisté mimořádný trend i pozitivní výsledek zdravotní reformy uplynulých let. Druhou příčinou PN v pořadí jsou nemoci pohybového aparátu. Z hlediska struktury příčin PN je pořadí závažnosti následující: tab.č.1 poř. kapitola MKN Nemoci dýchací Nemoci svalové a koster Poranění, otravy a.j Nemoci trávicí Nemoci močové a pohlav Nemoci oběhové celkem vybrané dg Celkem všechny dg % vybraných dg zdroj:úzis, vlastní zpracování Důležitou okolností je skutečnost, že dlouhodobě je příčinou více než 80% případů PN jen 6 skupin nemocí (v členění dle jednotné klasifikace nemocí) z celkem 21 skupin MKN -10 (mezinárodní klasifikace nemocí). Pro posouzení vlivu PN na tvorbu přidané hodnoty, a na produktivitu práce je však ukazatel počtu ukončených případů PN poněkud zavádějící. Růst HDP nezávisí ani tak od počtu zahájených a ukončených PN, ale od celkového počtu prostonaných dnů v absolutním vyjádření, neboť tento ukazatel odhaluje, která skupina nemocí je největší brzdou růstu produktivity práce a rozvoje lidského kapitálu. Z tohoto, národohospodářského, hlediska je vývoj PN i pořadí závažnosti příčin PN výrazně odlišné, jak ukazuje následující graf č. 4: 5

7 graf č. 4 6 zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Propastný rozdíl mezi absolutně nejzávažnější příčinou PN z hlediska prostonaných dnů (a omezování produktivity práce a růstu HDP), kterou jsou nemoci pohybového aparátu a mezi ostatními skupinami nemocí doplňuje i výrazně jiné pořadí dalších skupin nemocí z hlediska počtu dnů v PN. Tab. č. 2 poř. kapitola MKN Nemoci svalové a koster Poranění, otravy a.j Nemoci dýchací Nemoci oběhové Poruchy duševní a chování Nemoci trávicí novotvary Nemoci močové a pohlav celkem vybrané dg Celkem všechny dg % vybraných dg zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Z hlediska počtu prostonaných dnů tedy hrají významnou roli kromě nemocí pohybového aparátu i na druhém místě poranění, především v důsledku zhmoždění a zlomení končetin. Nemoci dýchací jsou zde až na třetím místě z hlediska příčin PN. Za významné lze z tohoto pohledu na PN označit i nemoci oběhové. Mezi vybranými skupinami, tvořícími více než 80 % všech prostonaných dnů v PN, se objevují i poruchy duševní a novotvary, které z hlediska počtu případů PN tvoří váhově nevýznamnou skupinu. Podíly prvních tří nejčetnějších skupin nemocí na celkovém počtu prostonaných dnů PN v roce 2010 ukazují na výrazně nerovnoměrné rozložení dnů strávených v nemoci v PN: Dny PN strávené z příčin nemocí pohybového aparátu tvoří 29%, poranění, nebo otravy 15%,

8 nemocí dýchacích 12%. ze všech dnů PN v roce 2010 Celkem tak bylo v roce 2010 z důvodu nemocí jen ve třech největších skupinách prostonáno 56% dnů z celkového počtu dnů v PN. Zbývajících 44 % představuje v roce 2010 počet dnů PN ve všech zbývajících 18 skupinách nemocí, včetně známých a obecně obávaných nemocí s fatálními důsledky, jako jsou již zmíněné novotvary, jejichž vliv na PN ovšem nemá z hlediska národohospodářského zdaleka takový význam, jako uvedené tři nejčastější skupiny nemocí. Uvedené nerovnoměrné rozložení dnů PN podle skupin nemocí do silné prvé části tří nejzávažnějších skupin nemocí a druhé části obsahující zbývajících 18 skupin nemocí dle MKN-10 určuje dále i základní rámec zaměření priorit pro udržení nízké průměrné PN a pro její další postupné snižování, a to v zaměření právě na první, váhově nejvýznamnější část nemocí pohybového aparátu, poranění a nemoci dýchacích cest. 5. Dny v PN v nejzávažnějších skupinách nemocí podle věkových skupin zaměstnaných Hodláme-li se v dalším textu zabývat určením priorit pro stabilizaci rekordně nízké PN roku 2010, resp pro její další omezování se zaměřením na tři nejzávažnější skupiny nemocí podle počtu dnů PN (z hlediska produktivity práce), musíme podrobit hlubší analýze vývoj prostonaných dnů v PN v členění podle věkových skupin pracujících občanů v ČR. Pro tento účel byl zvolen odvozený ukazatele ukazatel počtu dnů v PN na pojištěných zaměstnanců v letech rozhodujícího poklesu PN Nemoci svalové a kosterní soustavy (pohybového aparátu) Tab. č.3 rok zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Grafické znázornění lépe ukazuje celkový trend poklesu dnů v PN i vývoj v jednotlivých věkových skupinách ve sledovaném období. 7

9 Vývoj počtu dnů prostonaných v PN graf č zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Dynamiku poklesu dnů v PN v jednotlivých věkových skupinách v kontextu celkového poklesu PN charakterizuje ve sledovaném období následující tabulka bazických indexů (z hodnot v tab. č. 3) tab. č.4 rok ,16 1,09 1,00 1,04 1,08 1,13 1,14 0,90 0, ,80 0,77 0,79 0,79 0,81 0,84 0,90 0,94 0, ,65 0,67 0,67 0,67 0,68 0,69 0,73 0,79 0,74 zdroj: ÚZIS vlastní zpracování Rovnoměrná dynamika meziročního poklesu hodnot prostonaných dnů v PN na 2/3 až 3/4 úrovně výchozího období roku 2007 ukazuje na vcelku vyvážený a rovnoměrný pokles ve všech věkových skupinách. Výjimkou je pomalejší pokles v předdůchodových věkových skupinách zaměstnanců (55 64), který je způsoben řadou faktorů, souvisejících na jedné straně s rostoucími projevy fyzického stárnutí a ztráty fyzické kondice na prahu šesté věkové dekády. Na druhé straně souvisí s výrazně slabším postavením těchto věkových skupin na trhu práce a využíváním zákonné ochrany zaměstnance v PN před propouštěním z práce před termínem umožňujícím odchod do předčasného důchodu namísto hrozící nezaměstnanosti, a to zejména ve sledovaném období, zasaženém finanční a hospodářskou krizí. Celkově ukazuje trend vývoje nemocí pohybového aparátu alarmující průběh, který svědčí o společenské závažnosti tohoto problému omezujícího práci a lidský kapitál v ČR. Trvale exponenciálně rostoucí počet dnů prostonaných v PN ve věkových kategoriích od 25 do 59 roku, se zvýšením na více než čtyřnásobek v tomto věkovém rozpětí nemá z hlediska PN u všech ostatních skupin nemocí obdobu. Rostoucí průběh počtu dnů v PN se zvyšujícím se věkem svědčí mj. o recidivujících a prohlubujících se zdravotních obtížích pracující zaměstnané populace (s výrazně vyšší průměrnou dobou strávenou v PN) ve srovnání s ostatními příčinami PN. Přitom tento trend je stálý, patrný ve všech sledovaných letech snižování celkové úrovně PN, ( ) což svědčí o zřejmě objektivních zdravotních příčinách tohoto každoročně se opakujícího rozložení dnů strávených v PN. Bližším pohledem do statistiky diagnóz lze přitom dále zjistit konkrétní nejhorší diagnózy, kterými jsou neinfekční bolestivé choroby a dysfunkce páteře, kloubů a kostí.

10 5.2 Poranění a otravy V této skupině hrají zcela dominantní roli poranění, počet dnů v PN z důvodů otrav je váhově zanedbatelný. Příčiny této skupiny nemocí jsou zcela odlišné od všech ostatních příčin PN a spočívají v nenadálých a neopakovaných jevech úrazech. Rozložení dnů v PN podle věkových skupin kategorií je i z tohoto důvodu zcela odlišné a promítá se v něm celá řada faktorů od nedostatečné opatrnosti, přes nezvládnutí nadměrných sportovních a hobby rizik až po úrazy při dopravních nehodách a pracovní úrazy graf č zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Jednoznačně nejrizikovější skupinou jsou zde nejmladší osoby ve věku let. Vysoká hodnota dnů PN pouze v této věkové skupině (140% úrovně ostatních kategorií), svědčí o koncentraci rizikových faktorů především v oblasti volnočasových aktivit, zejména sportu a sklonu k hazardnímu chování mladých řidičů včetně motocyklistů v dopravním provozu. Z hlediska dynamiky poklesu počtu dnů v PN v jednotlivých věkových skupinách je ve sledovaném období tato skupina velmi vyrovnaná, jak ukazují bazické indexy hodnot počtu dnů PN na 100 tis. pojištěných zaměstnanců.. tab. č ,12 1,06 1,04 1,01 1,04 1,11 1,10 0,95 0, ,80 0,81 0,81 0,84 0,84 0,84 0,88 0,91 0, ,68 0,73 0,69 0,72 0,72 0,76 0,76 0,81 0,76 zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Dynamika poklesu dnů v PN je nejméně strmá ze sledovaných hlavních příčin PN a odpovídá % výchozí úrovně dnů v PN v roce 2007 v jednotlivých věkových kategoriích. 5.3 Nemoci dýchacích cest V této skupině nemocí došlo k nejvýraznějšímu proporcionálnímu poklesu dnů v PN v důsledku dvou objektivních, exogenních vlivů. Prvým byla chřipková epidemie ve výchozím roce 2007 sledovaného období, která způsobila podstatné zvýšení výchozí základny počtu dnů PN. Druhým je nesporný výrazný pozitivní vliv preventivního očkování obyvatelstva proti chřipce v uplynulých letech. graf č. 7 9

11 zdroj: ÚZIS, vlastní zpracování Průběh PN podle věkových kategorií překvapivě kopíruje rozložení vah předchozí skupiny nemocí. Důvodem je opět specifika věkové skupiny 20 24, která obecně více podléhá virovým epidemickým nákazám, stejně jako děti, nebo starší populační ročníky seniorů v důchodovém věku. Rizikovou skupinou je zde tedy opět věková kategorie v rozpětí let. Dynamika poklesu PN ve sledovaném období je mnohem strmější z výše uvedených důvodů zejména zvýšené výchozí základny v roce tab. č ,85 0,80 0,79 0,76 0,81 0,85 0,85 0,69 0, ,54 0,49 0,45 0,46 0,47 0,50 0,52 0,56 0, ,42 0,44 0,40 0,39 0,40 0,41 0,44 0,46 0,43 zdroj: úzis, vlastní zpracování Nejen prevence ale i zpřísnění podmínek pro poskytování dávek v nemoci a zejména jejich odejmutí v prvých dnech nemoci sehrálo částečně již od roku 2008 významnou roli v prudkém snížení výchozí úrovně počtu dnů PN, zejména v krátkých, několikadenních PN. Na rozdíl od předchozích dvou skupin nemocí je dynamika poklesu počtu dnů PN nemocí dýchacího aparátu ve sledovaném období mezi % oproti výchozí úrovni ukazatele. 6. Priority pro programy podpory zdraví na pracovišti (koncept workplace health promotion) Z výše uvedené trendové analýzy pracovní neschopnosti vyplývají následující závěry a doporučení pro formulování a zaměření programů podpory zdraví na pracovišti. Tyto programy jsou v USA a ve vyspělých zemích EU dnes již osvědčeným nástrojem politiky snižování pracovní neschopnosti cestou podpory chování podporujícího zdraví a zdravého způsobu života. Pokud ovšem zaměstnavatel věnuje jejich realizaci společně s lékaři závodní preventivní péče odpovídající pozornost a věnuje na jejich podporu dostatečné prostředky. Aby bylo zaměření těchto programů pro zaměstnavatele ekonomicky efektivní a přinášelo pozitivní hospodářské výsledky v podobě trvale nízké úrovně pracovní neschopnosti (do 3%) a celkově směřovalo k posilování zdraví zaměstnanců, je účelné zaměřit tyto 10

12 programy především podle priorit vycházejících z předchozí trendové analýzy vývoje PN. Tj. přednostně proti zdravotním rizikům v pořadí podle nejzávažnějších skupin nemocí z hlediska počtu prostonaných dnů v PN s ohledem na vývoj ve věkových skupinách zaměstnanců. Jako nejdůležitější priority pro zaměření programů v konceptu WHP (v ČR v rámci soutěže vyhlašované každoročně Státním zdravotním ústavem pod názvem Podnik podporující zdraví ) se pro zaměstnavatele v ČR doporučují následující priority: 1. priorita Podporovat z prostředků podniku včasné podchycení problémů vedoucích k postupnému zhoršování stavu pohybového aparátu již ve věkových skupinách od 40 let, zejména zařazením fyziatrického vyšetření do pravidelných prohlídek závodní preventivní péče a důsledné provádění preventivních prohlídek ve zkrácených ročních intervalech po 50 roce věku s cílem vyvinout tlak na zaměstnance k dodržování zásad zdravého způsobu života (pravidelná pohybová aktivita, udržování tělesné váhy a zdravá životospráva). Podporu zdravého způsobu života zaměřit s největším důrazem na věkovou skupinu let, včetně pravidelné fyzioterapeutické péče především o páteř. 2. priorita Průběžně podporovat všemi způsoby zvyšování úrovně imunity zaměstnanců proti infekčním nemocem s důrazem na nejrizikovější věkovou skupinu let. Podporovat všechny aktivity zaměstnanců ve volném čase vedoucí k dodržování zásad zdravého způsobu života a zvýšení jejich fyzické kondice a zdravotní odolnosti vůči infekčním nákazám (wellness). Dbát na dodržování příznivých pracovních podmínek na pracovišti a využít další metody omezující šíření infekčních virových onemocnění (tepelná pohoda, sick day, desinfekce klimatizace, vitaminové balíčky, atd.) 3. priorita Důrazně dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na prevenci úrazů. Dbát na průběžné uplatňování antistresových opatření, včetně pěstování pozitivních vztahů na pracovišti a odměňování protiúrazového chování zaměstnanců i v jejich volném čase (sport a hobby). Posilovat motivaci k protiúrazovému chování zaměstnanců ve věkové skupině let. Závěrem Legislativní opatření, které znamenalo restriktivní změny ve vyplácení dávek nemocenského pojištění, od 1. ledna 2009 podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, přineslo výrazné snížení nejen procentní míry průměrné pracovní neschopnosti, ale znamenalo i výrazné snížení v počtu prostonaných dnů v PN. Tento způsob potlačení vysoké PN však neznamená, že se v ČR v důsledku rychlého tempa snížení PN od roku 2008 do roku 2010 zlepšila úroveň veřejného zdraví (komodity lidského kapitálu) jako faktoru růstu produktivity práce a potenciálního produktu. Restrikce sociální podpory v nemoci představuje krátkodobě ekonomicky efektivní způsob snižování vysoké PN. Jedná se však o formu extenzivní, administrativní způsob řešení problému udržitelnosti financování sociálních dávek v nemoci v situaci stále se zhoršující demografické struktury obyvatelstva. Jedná se o proces založený na nepřímé ekonomické motivaci něco nečinit. (neléčit chorobu klidem na lůžku v PN). Jeho potenciál působení na zvyšování úrovně veřejného zdraví v ekonomicky aktivních věkových skupinách obyvatelstva a pravděpodobně i na další snižování PN je v ČR zřejmě vyčerpán. Hlavním důvodem je vyvolání negativní motivace k podpoře vlastního zdraví (přechodit nemoc za účelem minimalizace ztráty příjmu), která nemá potenciál vyvolat u nemocí postiženého pracujícího pozitivní změnu jeho chování ve smyslu chování podporujícího zdraví (Health Promotion Behaviors). 11

13 Zajištění trvale udržitelného hospodářského růstu v podmínkách prohlubující se evropské integrace však v každé členské zemi EU vyžaduje trvale posilovat úroveň veřejného zdraví, především v ekonomicky aktivních věkových skupinách obyvatelstva (Bílá kniha EU Společně pro zdraví). Jedním z vyzkoušených efektivních nástrojů je programová podpora zdraví na pracovišti realizovaná v konceptu workplace health promotion zaměstnavatelem. Tato koncepce podpory zdraví podporujícího chování zaměstnance zapojuje do systému preventivní zdravotní péče kromě zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení a lékařů další významný subjekt, kterým je zaměstnavatel. Jeho vstup do procesu programové zdravotní prevence je především z národohospodářských důvodů mimořádně pozitivní. Rozšiřuje zdrojovou základnu financování programové prevence, navíc autorita zaměstnavatele vůči zaměstnanci představuje spolehlivě působící prvek nepřímého přinucení - podnětu, který zlepšuje předpoklady pro širší zapojení zaměstnanců na principu behaviorální ekonomie (metoda postrčení nudge). Zaměstnavatel, přesněji lékař preventivní péče, se pod autoritou zaměstnavatele dostává do role architekta výběru nejlepších variant zdraví podporujícího chování. K úspěšnému splnění této role je nezbytné specifikovat priority podle nejzávažnějších příčin, způsobujících pracovní neschopnost a v širším záběru nemocnost, zahrnující i neinfekční choroby nezpůsobující přímo PN, například diabetes. 12

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 ČESKÁ REPUBLIKA říjen 2008 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I.

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i, Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období -2020 Březen OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti ekonomiky

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více