3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A"

Transkript

1 3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

2 S POLEâNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ âasopis SVAZ V ROBCÒ CEMENTU âr K Cementárnû 1261, Praha 5 tel.: , fax: C O N A J D E T E V T O M T O â Í S L E 14/ S A K R Á L N Í S T A V B Y 6/ V Z N A M S P O L U P R Á C E A R C H I T E K T A A I N Î E N R A B U D O V Y V J A P O N S K U /48 SVAZ V ROBCÒ BETONU âr Na Zámecké 9, Praha 4 tel./fax: JAPE P R O J E K T, S P O L. S R. O. /10 SDRUÎENÍ PRO SANACE BETONOV CH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / V Z N A â N É S A K R Á L N Í S T A V B Y Z K U E N O S T I Z P R O J E K T O V Á N Í A V S T A V B Y M O S T Ò V I R Á K U V M ù S T ù B R A S Í L I A /46 53/ N O V É E C K É K O S T E L Y Z M O N O L I T I C K É H O Î E L E Z O B E T O N U O B J E K T I V E M I N G. V. R Ò M Y âeská BETONÁ SKÁ SPOLEâNOST âssi Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 B E T O N T ECHNOLOGIE K ONSTRUKCE SANACE C O N C R E T E T ECHNOLOGY S TRUCTURES RE HABILITATION O B S A H Ú VODNÍK Patrik Kotas /2 T ÉMA E VROPSKÁ INTEGRACE A SEKTOR STAVEBNICTVÍ Marie Báãová /3 V ZNAM SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A INÎEN RA Marie Bene ová /6 P ROFILY T ECHNICK A ZKU EBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ SLAVÍ 50 LET SVÉHO TRVÁNÍ /8 JAPE PROJEKT, SPOL. S R. O. /12 O BRAZOVÁ P ÍLOHA JAPE PROJEKT, SPOL. S R. O. /10 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE S AKRÁLNÍ STAVBY Jifií Vaverka, Ivana Îabiãková /14 V STUPNÍ OBJEKT FIRMY S PORTEN V N OVÉM M ùstù NA M ORAVù Jitka Ressová, Helena Ví ková /20 S C HODI Tù V RODINNÉM DOMù Jan Margold /24 S ANACE Z KU ENOSTI ZE SANACÍ BETONOV CH NÁDRÎÍ âistíren ODPADNÍCH VOD Tomá Kohoutek, Jaroslav ach, Zdenûk Tobolka /27 M ATERIÁLY A TECHNOLOGIE M ETODY PRO TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ CEMENTOV CH MALT A JEJICH VYUÎITÍ P I NÁVRHU SLOÎENÍ SCC Rudolf Hela, Hana Kuãerová, Petr TÛma, Jifií Zach /30 K ONFERENCE R EOLOGICKÁ Mù ENÍ STAVEBNÍCH HMOT Marian ëuri, Rudolf Hela, Hana Kuãerová /34 Z REGIONÒ V KARLOVARSKÉM KRAJI /35 S OFTWARE CAD PRO V KRESY V ZTUÎE Jifií Dubãák, Robert KrÀávek /38 N ORMY JAKOST CERTIFIKACE Z AVÁDùNÍ EN : NAVRHOVÁNÍ BETONOV CH KONSTRUKCÍ DO PRAXE M EZNÍ STAVY PORU ENÍ P I NAMÁHÁNÍ OHYBEM S P ÍPADNOU NORMÁLOVOU SILOU, ÚâINKY DRUHÉHO ÁDU Jaroslav Procházka /40 S PEKTRUM V ZNAâNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY V MùSTù B RASÍLIA Leonard Hobst /46 B UDOVY V J APONSKU Pavel âíïek /48 N OVÉ ECKÉ KOSTELY Z MONOLITICKÉHO ÎELEZOBETONU OBJEKTIVEM I NG. V. RÒMY /53 Z KU ENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A V STAVBY MOSTÒ V I R ÁKU Vladimír Tvrzník /54 F OTBALOV STADION VFL WOLFSBURG ZÁSTUPCI S LAVIE P R AHA HLEDAJÍ INSPIRACI PRO STAVBU SVÉHO NOVÉHO STADIONU Vladimír Tomis /60 A KTUALITY SERIÁL EN 1992 SERIÁL fib 2002 S EMINÁ E, KONFERENCE A SYMPOZIA /62 Roãník: tfietí âíslo: 3/2003 (vy lo dne ) Vychází dvoumûsíãnû Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz v robcû cementu âr Svaz v robcû betonu âr âeskou betonáfiskou spoleãnost âssi SdruÏení pro sanace betonov ch konstrukcí Vydavatelství fiídí: Ing. Vlastimil rûma, CSc. éfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Redaktorka: Petra Johová Redakãní rada: Doc. Ing. Jifií Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, Doc. Ing. Petr Hájek, CSc. (pfiedseda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopfiedseda), Ing. Jan Huteãka, Ing. Zdenûk Jefiábek, CSc., Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeãek, Ing. Petr Laube, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Pafiíková, Petr koda, Ing. Ervin Severa, Ing. Vlastimil rûma, CSc., Prof. Ing. RNDr. Petr tûpánek, CSc., Ing. Michal tevula, Ing. Vladimír Vesel, Doc. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Ing. Miroslav Weber, CSc. Grafick návrh: DEGAS, grafick ateliér, Hefimanova 25, Praha 7 Ilustrace na této stranû a na zadní stranû obálky: Mgr. A. Marcel Turic Sazba: 3P, s. r. o., Staropramenná 21, Praha 5 Tisk: SdruÏení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, Praha 10 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Samcova 1, Praha 1 Vedení vydavatelství: tel.: , fax: Redakce, objednávky pfiedplatného ainzerce: tel./fax: Roãní pfiedplatné: 480 Kã (+ po tovné a balné 6 x 30 = 180 Kã), cena bez DPH Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âr pod ãíslem MK âr E ISSN Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., OZ Stfiední âechy, Praha 1 ãj. 704/2000 ze dne Za pûvodnost pfiíspûvkû odpovídají autofii. Foto na titulní stranû: VûÏ kaple sv. Prokopa v Praze-StodÛlkách autor Pavla Pauknerová B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003 1

4 Ú VODNÍK EDITORIAL V Á Î E N Í â T E N Á I, P ATRIK K OTAS zamyslíme-li se nad vztahem beton a architektura, vidíme, Ïe k sobû patfií stejnû neodmyslitelnû jako architektura a kámen, ocel nebo cihla. Je-li pojem architektury chápán v nej ir- ím pojetí jako stavební umûní tvofiit umûlé objekty nejrûznûj ích funkcí a typû, pak nelze jak koliv typ stavební hmoty vztahovat k architektufie jakoïto materiál pouze dekorativní ãi obkladov, n brï jako materiál vytváfiející prostor definovan nosn mi konstrukcemi a v plnûmi. Ve spektru v ech stavebních hmot je beton relativnû mlad m materiálem. Jeho vznik motivovala potfieba nosn ch konstrukcí vût ích rozporû. AÏ funkcionalismus objevil beton jako prvek pohledov v exteriéru i interiéru bez nutnosti jej zakr vat obklady, ãi jin mi dekorativními konstrukcemi. Betonové konstrukce u pozemních staveb mûly dlouhou dobu charakter pravoúhl ch prvkû, sloupû, prûvlakû a desek. Teprve betonové konstrukce pouïité u mostû ãi velkorozponov ch hal objevily pro beton nekoneãnou kálu obloukov ch tvarû, parabol a kfiivek, které byly zpoãátku pevnû svázány se statick m pûsobením konstrukcí, nebo byly statick mi poïadavky motivovány. AÏ díla nûkolika dnes jiï legendárních osobností svûtové architektury pfiiznaly betonu vlastnosti podobné jako má kámen pro sochafie totiï b t hmotou volnû tvarovatelnou, formující vnitfiní i vnûj í prostor sama sebou. Slavné Guggenheimovo muzeum moderního umûní v New Yorku s geniálním vnitfiním spirálov m prostorem od Franka Lloyda Wrighta nebo charakteristické dynamicky tvarované Ïelezobetonové konstrukce od Oscara Niemayera ukázaly moïnosti osvobození betonu od pfiísnû statického pojetí k vût í formální volnosti, pfiitom v ak stále respektující statické zákonitosti. Obr. 1 Santiago Calatrava Estacion de Satolas nádraïí vysokorychlostních vlakû TGV na mezinárodním leti ti v Lyonu. Fig. 1 Santiago Calatrava Estacion de Satolas the railway station for TGV high-speed trains at the international airport in Lyon Z dne ního pohledu není snadné hodnotit, zda byl pro rozvoj betonov ch konstrukcí pfiínosnûj í racionální pfiístup vycházející dûslednû ze statick ch a konstrukãních poïadavkû, ãi volnûj í individualistick pfiístup vná ející do betonu nejprve formu a potom statické a konstrukãní dimenzování. Je obtíïné rozhodnout, je-li pûsobivûj í racionální elegance úïasn ch obloukov ch mostû od Roberta Maillarta nebo betonové, architektonické skulptury soudob ch objektû Franka Gehryho. Podíváme-li se na souãasnou svûtovou architektonickou scénu, vidíme jasnou v vojovou tendenci ke smazávání pomyslné hranice mezi pozemními objekty tradiãní arénou pro tvorbu architektû a mezi inïen rsk mi stavbami tradiãní doménou inïen rské tvorby. Stále více domû má v sobû zakódovány poïadavky na nekonvenãní konstrukãní systém, prolínání rûzn ch konstrukãních systémû, materiálû a v tvarné pûsobení nosn ch konstrukcí. Tvorba architekta se tedy nemûïe obejít bez koncepãní spolupráce s inïen rem-konstruktérem. Naopak, pfii návrhu tradiãních inïen rsk ch dûl je kladen stále vût í dûraz na jejich krajinné ãi urbanistické zaãlenûní a jejich design. JiÏ od poãátku tvorby koncepce to pfiiná í potfiebu symbiózy konstrukãních a architektonick ch pohledû. Pfiestává b t aktuální oddûlování racionálních principû tvorby od individualistick ch, spí e formálních pfiístupû. âastûji se dnes objevují velcí tvûrci, ktefií i pfies nezbytnost multiprofesních t mû dokáïí vytvofiit individualistick koncept s jasnû ãiteln m rukopisem, kter právû ve své prvotní koncepãní volnosti skr vá mimofiádné konstrukãní a technické kvality. Jeli dnes dáván prostor v raznûj í individuálnosti staveb a vût í formální volnosti architektury, je tím zároveà dána vût í motivace pro smûlej í a nekonvenãnûj í konstrukãní fie ení. Znamená to, Ïe dispozice mnoha pozemních budov je stále více závislá na fie- ení konstrukãních systémû. A naopak na více mostech je návrh jejich konstrukãních systémû ovlivnûn podstatnû vût í architektonickou formální volností. U inïen rsk ch staveb se tak architekt vymaàuje z pozice dekoratéra ãi designéra vnûj ího plá tû a stává se koncepãním spolutvûrcem nosné konstrukce. U pozemních staveb se naopak statik a konstruktér dostává ãastûji do role spolutvûrce architektury objektu. Na dne ní svûtové architektonické scénû je moïno najít fiadu velk ch jmen, symbolizujících pokrok ve vyuïívání nov ch technologií a konstrukãních systémû v architektufie. Ve sféfie ocelov ch konstrukcí jsou synonymem high-tech architektury Norman Foster, Richard Rogers, ãi Renzo Piano a v oblasti betonov ch konstrukcí zfiejmû dominuje panûl Santiago Calatrava. Jeho konstrukce jsou dynamické, plné napûtí, na první pohled identifikovatelné svou formální volností, pfiesto ukazují sv m jasnû ãiteln m konstrukãním systémem tektoniku stavby a v tvarn mi prostfiedky akcentují statické pûsobení sil (obr. 1). Je velk m paradoxem Calatravov ch dûl i jejich dal ím charakteristick m znakem, Ïe vûbec nejsou díly pouze betonové architektury. Prakticky ve v ech pfiípadech ukazují kombinaci Ïelezobetonov ch a ocelov ch konstrukcí trend, kter se projevuje stále silnûji v soudobé architektufie a stavitelství. Ing. arch. Patrik Kotas Atelier designu a architektury, Námûstí I. P. Pavlova 3, Praha 2 tel, fax: , , 2 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

5 T ÉMA TOPIC E V R O P S K Á I N T E G R A C E A S E K T O R S T A V E B N I C T V Í E U R O P E A N I N T E G R A T I O N A N D T H E C O N S T R U C T I O N S E C T O R M ARIE B ÁâOVÁ E VROPSKÉ P EDPISY T KAJÍCÍ SE STAVEBNICTVÍ A JEJICH TRANSPOZICE DO PRÁVNÍHO ÁDU âr Základním pfiedpisem pro oblast stavebnictví je Smûrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbliïování právních a správních pfiedpisû t kajících se stavebních v robkû (dále smûrnice o stavebních v robcích). Smûrnice definuje poïadavky vefiejného zájmu ve v stavbû jako odpovûdnost za to, aby pozemní a inïen rské stavby byly navrhovány a provádûny tak, aby neohroïovaly bezpeãnost osob, domácích zvífiat a majetku, zaji - Èovaly ochranu zdraví, trvanlivost, úspory energie, ochranu Ïivotního prostfiedí, pfiípadnû dal í hlediska. Pfiíloha 1 smûrnice stanoví est základních poïadavkû na stavby jako obecná a specifická kritéria, s nimiï musí b t stavby z dûvodû ochrany vefiejného zájmu ve shodû. Stavební v robky mohou b t uvádûny na trh EU jen tehdy, pokud umoïàují stavbám, které jsou fiádnû navrïeny a provedeny, splàovat po dobu ekonomické Ïivotnosti základní poïadavky. Základní poïadavky jsou podrobnû transformovány do poïadavkû na stavební v robky a ãásti staveb, na jejich vlastnosti ãi charakteristiky, prostfiednictvím interpretaãních dokumentû (jsou pfiílohami smûrnice) k jednotliv m základním poïadavkûm smûrnice. Stanovené v robky vyhovující dan m poïadavkûm musí b t oznaãeny evropskou znaãkou shody CE. Samotná smûrnice neobsahuje v ãet v robkû, na které se vztahuje (tj. v robky, pfii jejichï uvedení na trh je tfieba uplatnit vefiejn zájem tzv. regulovaná oblast). PÛsobnost smûrnice pro jednotlivé v robky podrobnûji vymezují interpretaãní dokumenty a v souãasné dobû postupnû vydávaná rozhodnutí Komise o postupu prokazování shody u jednotliv ch skupin stavebních v robkû. Smûrnice a její provádûcí pfiedpisy budou pfiedstavovat pomûrnû rozsáhl soubor právních dokumentû. V ãeském právním fiádu je smûrnice o stavebních v robcích uplatnûna prostfiednictvím zákona ã. 22/1997 Sb., o technick ch poïadavcích na v robky, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû a prostfiednictvím jeho provádûcích pfiedpisû nafiízení vlády. Tento zákon pfiedstavuje také právní úpravu technické normalizace v âr na úrovni obvyklé ve státech s trïní ekonomikou (dosavadní závaznost âsn byla ukonãena, normy jiï není moïno vydávat jako závazné). Stavebních v robkû se t ká nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb., kter m se stanoví technické poïadavky na vybrané stavební v robky (tímto NV bylo zru eno NV ã. 178/1997 Sb., a NV ã. 81/1999 Sb.) a NV ã. 190/2002 Sb., kter m se stanoví technické poïadavky na stavební v robky oznaãované CE. Staveb a stavebnictví se t kají také nûkterá dal í NV k zákonu ã. 22/1997 Sb., napfi. NV o technick ch poïadavcích na v tahy, na tlaková zafiízení, na strojní zafiízení, na v robky z hlediska emisí hluku aj. Zákon ã. 22/1997 Sb., a jeho provádûcí pfiedpisy mají u nûkter ch ustanovení nebo u plného znûní pfiedpisu stanovenou úãinnost dnem vstupu smlouvy o pfiistoupení âr k EU v platnost, pfiípadnû dnem, kdy pro pfiíslu nou oblast nabude platnosti tzv. protokol PECA. Pfiedmûtem evropské harmonizace nejsou právní pfiedpisy na úseku územního plánování a stavebního fiádu. U tûchto pfiedpisû jsou respektovány moïné rozdíly v zemûpisn ch nebo klimatick ch podmínkách, Ïivotním stylu na národní, regionální a místní úrovni a jejich úprava je ponechána na jednotliv ch státech. Platn stavební zákon âr a jeho provádûcí pfiedpisy (podobnû návrh nového stavebního zákona) pfievzaly definici esti základních poïadavkû na stavby evropské smûrnice o stavebních v robcích. Základním pfiedpokladem volného pohybu osob a v konu povolání v ãlensk ch zemích EU je vzájemné uznávání získané odborné kvalifikace. Pro oblast v stavby a stavebnictví jsou z tohoto hlediska podstatné: v eobecná Smûrnice Rady 89/48/EHS vytváfiející rámcov systém pro uznání v ech diplomû bez ohledu na specializaci, Smûrnice Rady 85/384/EHS o vzájemném uznávání diplomû, osvûdãení a jin ch dokladû o formální kvalifikaci v oboru architektury (= navrhování pozemních staveb), Smûrnice 99/42/ES, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladû o vzdûlávání pro profesní ãinnosti upravené smûrnicemi o liberalizaci a pfiechodn ch opatfieních, kterou se doplàuje obecn systém uznávání dokladû o kvalifikacích, rozhodnutí Rady 85/68/EHS o odborn ch kvalifikacích. Speciální smûrnice pro oblast architektury (navrhování pozemních staveb) byla pfiijata proto, Ïe podle názoru orgánû EU má ãinnost architektû velk vliv na kvalitu budov a jejich okolí, pfiírodní a mûstské prostfiedí a kulturní dûdictví (uplatàuje se vefiejn zájem). Uvedené pfiedpisy se promítají v právním fiádu âr napfi. do Ïivnostenského zákona, do zákona o vysok ch kolách a dal ích právních norem. Transpozici smûrnic, t kajících se v konu vybran ch ãinností ve v stavbû, vyïadujících ovûfiení (autorizaci) odborné zpûsobilosti, bude obsahovat novela zákona ã. 360/1992 Sb., o v konu povolání autorizovan ch architektû aov konu povolání autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû. V souãasné dobû je v EU projednáván návrh Smûrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborn ch kvalifikací ã. 2002/C 1981 E/09. Novou smûrnicí se má vytvofiit jednotn, transparentní a pruïn reïim. Cílem je zjednodu it existující právní pfiedpisy, zlep it podmínky pro uznávání odborn ch kvalifikaãních pfiedpokladû a liberalizovat poskytování sluïeb v rámci EU. Smûrnice zahrne také oblast architektury. Vefiejn m zakázkám z hlediska odstraàování technick ch pfiekáïek obchodu pfiikládá EU velk v znam, neboè tvofií znaãnou ãást hrubého domácího produktu unie (cca 11 %); pfiitom jsou ovlivàovány sklonem pfiíslu n ch úfiedních míst drïet vefiejné zakázky v tuzemsku. Proto jsou od 70. let pfiijímány evropské pfiedpisy upravující uzavírání smluv na vefiejné zakázky na práce, dodávky a sluïby. Pro stavebnictví jsou tyto pfiedpisy zvlá tû v znamné, neboè nejvût í podíl vefiejn ch zakázek v EU tvofií zakázky na stavební práce a dodávky (v roce 1996 pfiedstavovaly stavební zakázky témûfi 30 % z inzerovan ch pfiíleïitostí v EU). Stavebnictví se t kají základní smûrnice B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003 3

6 T ÉMA TOPIC Smûrnice Rady 93/36/EHS o zadávání vefiejn ch zakázek na dodávky (v robky), Smûrnice Rady 93/37/EHS o zadávání vefiejn ch stavebních zakázek, Smûrnice Rady 92/50/EHS o zadávání vefiejn ch zakázek na sluïby, Smûrnice Rady 93/38/EHS o zadávání vefiejn ch zakázek subjekty pûsobícími ve vodním a energetickém hospodáfiství, dopravû a telekomunikacích. Pro otázky spojené se zadáváním vefiejn ch zakázek byl rozhodnutím 87/305/EHS zfiízen speciální poradní v bor. K základním principûm uveden ch evropsk ch smûrnic patfií zejména: úprava práv a povinností vefiejn ch zadavatelû s popisem postupû pfii zadávání vefiejn ch zakázek, úprava práv a povinností ÏadatelÛ a uchazeãû, vãetnû námitkového práva, prokazování kvalifikaãních pfiedpokladû uchazeãû (v jednotliv ch zemích se vyuïívají profesní nebo obchodní registry podnikatelû nebo registry prohlá ení ãi certifikátû), stanovení podmínek pro zadávací fiízení a kritérií pro rozhodování o nabídkách, vyïadování odkazû na technické specifikace jako souãásti zadávacích dokumentû; v odkazech na technické specifikace je zakázáno oznaãovat specifické v robky, uvádût v robní znaãky, patenty, typy nebo pûvod ãi v robu, vylouãení moïnosti diskriminace z hlediska národní pfiíslu nosti uchazeãû. Novela zákona o vefiejné zakázce, která by jej ãinila kompatibilním s pfiíslu n mi evropsk mi smûrnicemi, je pfiedmûtem legislativního procesu v âr jiï nûkolik let. Nové znûní zákona o vefiejné zakázce je projednáváno parlamentem. Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci PoÏadavky na bezpeãnost a ochranu zdraví pracovníkû pfii práci jsou v EU upraveny soustavou smûrnic, zastfie en ch kmenovou Smûrnicí Rady 89/391/EHS o zavádûní opatfiení ke zv ení bezpeãnosti a ochrany zdraví pracovníkû pfii práci. Individuální smûrnice soustavy upravují minimální poïadavky bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii vybran ch ãinnostech. Do ãeského právního fiádu byly evropské smûrnice postupnû transponovány novelou zákoníku práce, zákona o ochranû vefiejného zdraví, zákona o státním odborném dozoru nad bezpeãností práce a jejich provádûcích pfiedpisû. Zatím nebyla do ãeského právního fiádu zavedena Smûrnice Rady 92/57/EHS o provádûní minimálních poïadavkû bezpeãnosti a ochrany zdraví na doãasn ch nebo mobilních staveni tích (osmá individuální smûrnice ve smyslu smûrnice 89/391/EHS). Smûrnice fie í procedury pfiedcházení rizik v bezpeãnosti práce na staveni tích u staveb, které trvají déle neï 30 pracovních dnû a kde je zároveà zamûstnáno více neï 20 pracovníkû, nebo jejichï objem prací pfiesáhne 500 osobodnû. Smûrnice zavádí funkci koordinátora staveni tû, poïaduje zpracování plánu o pfiedcházení rizikûm na staveni ti a v kon dozoru ve vztahu k pfiedcházení rizikûm na staveni ti. Návrh nového zákona, kter mûl pfiedstavovat transpozici této smûrnice do právního fiádu âr byl parlamentem vrácen pfiedkladateli (MPSV âr). Jeho problémem bylo, Ïe zamûàoval nezávislou funkci koordinátora staveni tû s funkcí technika bezpeãnosti práce zhotovitele stavby. V souãasné dobû se uvaïuje o zpracování smûrnice 92/57/EHS do nového stavebního zákona. V stavby a stavebnictví se t kají pfiedpisy evropského práva, mj. v oblasti ochrany spotfiebitele, konkurenceschopnosti, ochrany Ïivotního prostfiedí, nebezpeãn ch látek a pfiípravkû, statistiky, technick ch zafiízení. Podrobnûj í informace k tûmto pfiedpisûm lze nalézt v literatufie, uvedené na závûr ãlánku. O BCHODNÍ ZVYKLOSTI EVROPSKÉHO STAVEBNÍHO TRHU Evropské smûrnice a dal í pfiedpisy, které musí b t pfievzaty do národních právních pfiedpisû ãlensk ch státû EU, se t kají ochrany vefiejn ch zájmû a mají tedy charakter vefiejnoprávních pfiedpisû. Evropská unie neupravuje oblast soukromoprávní (s minimálními v jimkami napfi. ochrana spotfiebitele se promítá do obãanského zákoníku), která je v luãnou záleïitostí jednotliv ch státû. Pfiesto se i v této oblasti prosazují urãitá pravidla a zvyklosti, kodifikovaná do definovan ch metod, procedur a postupû. V oblasti fiízení v stavby se uplatàují principy, zásady a postupy projektového fiízení (Project Management). ízení projektû spojen ch s v stavbou oznaãuje za nejdûleïitûj í ãást projektu pfiedinvestiãní fázi, v níï musí b t stanoveny cíle, definována strategie (zpûsob fie ení) a navrïeny varianty fie ení projektu. K tomu slouïí technicko-ekonomické studie (studie pfiíleïitosti, studie proveditelnosti, finanãní anal za). Znalost projektového fiízení je nezbytnû nutná ve vztahu k administrativnû Evropské unie. Standardní proces projektového fiízení je uznávanou formou a procedurou pfii zpracování projektû; zvy uje ance pfiedkládan ch projektû na úãinn pfiistup k fondûm Evropské unie. V projektov ch, inïen rsk ch a stavebních firmách je zavádûn certifikovan systém fiízení (management) jakosti podle norem fiady âsn EN ISO 9000, pfiípadnû environmentální systém fiízení podle norem âsn EN ISO Certifikáty systému fiízení jakosti jsou ãasto vyïadovány u vefiejn ch i dal ích stavebních zakázek. V oblasti smluvních vztahû ve v stavbû jsou uplatàovány obchodní zvyklosti. Jsou to vïitá, podnikateli bûïnû dodrïovaná pravidla chování, která sice nejsou upravena v právním fiádu, ale jsou po del í dobu obecnû zachovávaná v pfiíslu ném obchodním odvûtví. Obchodní zvyklosti zpravidla vytváfiejí pro jednotlivé oblasti podnikání profesní a zájmové (nevládní) organizace. Tvorba a aplikování obchodních zvyklostí jsou zatím v âeské republice málo roz ífiené. V jimkou je oblast v stavby pozemních komunikací, pro kterou vydává ministerstvo dopravy soubor dokumentû, zahrnujících kvalitativní podmínky, obchodní podmínky, technické podmínky, vzorové listy pozemních komunikací aj. Soubor tvofií rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací MD. Pro zaji tûní obchodní kvality závazku existuje ve svûtû mnoïství standardních obchodních podmínek, z nichï je moïné si vybrat vhodn typ podmínek pro dan smluvní pfiípad. Pro úãely v stavby jsou nejvíce propracovány a v trïním prostfiedí roz ífieny mezinárodní obchodní podmínky vydávané FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Mezinárodní federace konzultaãních inïen rû). FIDIC zpracovává a vydává obchodní podmínky pro jednotlivé procesy ve v stavbû i pro jednotlivé druhy staveb. Vydávané podmínky se odli ují barvou obálky avpraxi se pro nû ustálily názvy podle této barvy, napfi. 4 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

7 T ÉMA TOPIC oranïová kniha (The Orange Book) a novû také stfiíbrná kniha (The Silver Book) doporuãují obchodní podmínky pro pfiípady, kdy dokumentaci i v stavbu zabezpeãuje zhotovitel stavby, coï je zpûsob v stavby oznaãovan obvykle na klíã ; ãervená kniha (The Red Book) v fiadû variant, doporuãuje obchodní podmínky pro stavby, kdy dokumentaci projektu zaji Èuje objednatel a zhotovitel ji mûïe dopracovat; Ïlutá kniha (The Yellow Book), doporuãuje obchodní podmínky pro ãásti staveb (obvykle pro soubory zafiízení technologick ch ãi elektrotechnick ch), které jsou realizovány podle nabídkové dokumentace zhotovitele; zelená kniha (The Green Book), doporuãuje obchodní podmínky pro jednoduché stavby. Nabídka obchodních podmínek FIDIC pak pokraãuje mnoïstvím rûzn ch specializovan ch obchodních podmínek, vãetnû napfi. nûkolika variant obchodních podmínek pro smlouvy o obstarání inïen ringu bílé knihy (The White Book). Respektování obchodních podmínek FIDIC vyïaduje administrativa EU, mezinárodní penûïní ústavy i zahraniãní investofii. Pro zaji tûní technické kvality pfiedmûtu smlouvy, resp. fiádné definování pfiedmûtu smlouvy, mohou slouïit technické normy, technické podmínky, technická pravidla a jiné normativní dokumenty (technické specifikace). Napfi. v Nûmecku jsou to pro v stavbu známé VOB (zadávací fiád staveb), ve Slovenské republice jsou u stavebních vefiejn ch zakázek uplatàovány obchodní a technické podmínky, které vydává ministerstvo v stavby a regionálního rozvoje. âkait spolu s SPS, âeskou spoleãností pro stavební právo a MPO âr pfiipravuje vydání Obecn ch obchodní podmínek pro inïen rskou ãinnost ve v stavbû. SSBK vydalo spolu s âkait Technické podmínky pro sanace betonov ch konstrukcí. Doporuãená literatura [1] Kratochvílová L., JeÏek M., Keim L.: âeské technické normy ve v stavbû, Informaãní centrum âkait 2002 [2] CD ROM STAVEBNÍ KODEX právo management a informaãní zdroje ve v stavbû; rubrika Právo Evropské unie, Informaãní centrum âkait a spoleãnost GRAND âeské Budûjovice [3] Rusek B.: Budou stavební inïen fii v EU diskriminováni? Zprávy a informace âkait ã. 1/2003 [4] CD ROM Systém jakosti v oboru pozemních komunikací; pro MD a âkait vydává IC âkait [5] Doporuãené standardy metodické âkait (DOS M), ediãní fiada publikací âkait, IC âkait [6] Mencl V. a kolektiv: ízení jakosti ve stavebnictví, pro âkait vydal âssi Z ÁVùR ObtíÏe pfii zavádûní Smûrnice o stavebních v robcích (CPD) v ãlensk ch zemích EU i soustfiedûná snaha dokonãit co nejdfiíve první generaci EN harmonizovan ch s CPD vedla ke zpfiísnûnému dohledu nad kandidátsk mi zemûmi v této oblasti. Byla vytvofiena funkce samostatného zmocnûnce pro kaïdou kandidátskou zemi. Pro âr jím je M. Blomquist, kter pfii náv tûvû republiky pfiednesl jednoznaãné poïadavky na plné zavedení CPD a hen do národní soustavy pfiedpisû a norem. Tlak na plné zavedení EN harmonizovan ch s CPD, resp. obecnû EN, bude mít zásadní dopady na ta odvûtví, která nebudou schopna nové poïadavky splnit. Bezpodmíneãné zavedení nov ch EN je z pohledu evropské integrace neodkladné. Pfiitom dosavadní finanãní, odborné, zku- ební i provozní kapacity k jejich národnímu zavedení jsou nedostateãné. Radikální zmûny provedené v managementu CEN vedly k razantnímu urychlení procesu dokonãování dlouhodobû rozpracovan ch normalizaãních úkolû. Ke schválení jsou soubûïnû posílány desítky EN a jejich plynulé pfievzetí je v tuto chvíli kapacitnû nezvládnutelné jak pro âsni, tak pro jednotlivé národní normalizaãní komise. JestliÏe za prvních devût rokû (1994 aï 2002) bylo âsni pfievzato stran EN, pak v následujícím poloviãním ãtyfiletém období (2003 aï 2006) ãiní rozsah EN ve stavebnictví stran. Dosavadní pfiíprava na pfiejímání EN je zahlcena násobn m nárûstem schvalovan ch EN, které jsou v tuto chvíli formálnû zavádûny vyhlá ením ve Vûstníku ÚNMZ a teprve s rostoucím zpoïdûním pfiekládány jak âsn EN. PfiestoÏe evropské normy jsou dobrovolné, naplàování jejich poïadavkû vãetnû postupû posuzování shody bude zákazníkem (státem u vefiejn ch zakázek) vyïadováno a stane se tak základním konkurenãním kritériem pro otevfien evropsk trh. Rozsáhlá anal za stavu pfiejímání evropsk ch norem ve stavebnictví (âsni, 2002) ukázala fiadu finanãních dopadû vypl vajících ze zavedení EN. NárÛst poãtu stran nov ch EN z hlediska finanãního zaji tûní pfiekladû se zdvojnásobil z cca 5,2 mil. Kã na 11 mil. Kã. Nároky na pofiízení laboratorního a zku ebního zafiízení pro jednu laboratofi v âr v rámci celého stavebnictví byly odhadnuty na 182,5 aï 210 mil. Kã. A koneãnû nároky na zhotovitele a v robce, které bude mít zavedení EN, nedokázaly TNK pfii souãasném stavu rozpracovanosti vyãíslit, ale jisté je, Ïe pfiekroãí odhadované nároky na zku ebnictví. Je nepochybné, Ïe sféra zhotovitelû a v robcû ponese koneãné a nejvût í zatíïení vypl vající ze zavedení EN, které budou zejména pro vefiejnou zakázku striktnû vyïadovány. Zavedení EN se tak v koneãném v sledku promítne do cen stavebních prací, jejichï rûst jiï fiadu let v ãlensk ch státech EU je vy í, neï inflace. ífie rozsahu popsané problematiky nedovolila vûnovat se podrobnûji jednotliv m tématûm a krokûm pfii zavádûní a uplat- Àování evropsk ch pfiedpisû v právním fiádu âr, specificky pak ve stavebnictví a pfii pfiizpûsobení se obchodním zvyklostem evropského stavebního trhu. Pfiipojujeme na závûr pfiehled doporuãené literatury jako základních informaãních zdrojû k evropské harmonizaci a zvyklostem evropského stavebního trhu. Informace o harmonizaci ãesk ch technick ch pfiedpisû s pfiedpisy ES a seznam harmonizovan ch norem poskytuje Úfiad pro normalizaci, metrologii a státní zku ebnictví (http://www.unmz.cz). Marie Báãová Informaãní centrum âkait, Sokolská 15, Praha 2 tel.: , fax: Pozn. redakce: Pfiíspûvek byl redakãnû krácen, v plném znûní je text uvefiejnûn na internetov ch stránkách ãasopisu na adrese B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003 5

8 T ÉMA TOPIC V Z N A M S P O L U P R Á C E A R C H I T E K T A A I N Î E N R A T H E I M P O R T A N C E O F C O O P E R A T I O N O F A R C H I T E C T S A N D C I V I L E N G I N E E R S M ARIE B ENE OVÁ Smyslem pfiíspûvku je uvést v znamné pfiíklady dobré spolupráce obou profesí. Stavební umûní ãi ãinnost se poãala diferencovat se specializací oborû, kterou pfiinesla prûmyslová revoluce ve druhé polovinû 18. století. K oddûlení v ak do lo aï s pouïíváním nov m materiálû, které vyhovovaly nárokûm nov ch úãelû a typologick ch druhû, av ak vyïádaly si pfiesné v poãty zejména pro velkoprostorové konstrukce. V druhé polovinû 19. a ve 20. století do lo ke spolupráci profese architekta a stavebního inïen ra-statika. V pfiíkladech je poukázáno na objekty, kde spolupráce specialistû dala vzniknout stavbám, které jsou mezníky v voje ãeské architektury a stavitelství. This paper seeks to present significant examples of best practice in cooperation between both these professions. The original art and act of building began to differentiate with the proceeding specialization of the professions which was brought about by the industrial revolution in the second half of the 18 century. The actual separation, though, took place when new materials came into use. On the one hand, the new materials were suited to demands created by new purposes and types, on the other, though, they required accurate calculations, particularly in case of large-span structures. In the late 19 century, and in the 20 century, architects began to work in professional collaboration with civil structural engineers. The provided examples show structures where cooperation of specialists led to the structures, which had become landmarks of Czech architecture and building engineering. Diferenciace práce architekta a stavebního inïen ra je v relaci k historii pomûrnû nedávného data. V minulosti nebyl zásadní rozdíl mezi tím, kter byl nositelem praktické my lenky stavebního díla a tím, kter je realizoval. Ve stfiedovûku stavební huè obstarala v úzké souãinnosti v ech uskuteãnûní idey díla, jejímï iniciátorem nebyl vûbec stavební specialista, ale osoba duchovní král, opat, ãi lechtic. Vztah tedy nutno poloïit mezi iniciátora a stavebního odborníka. DÛleÏitost tohoto vztahu je ãitelná a archivnû doloïena i v novovûku z16. aï 18. století jsou dokumentovány tak rozpracované idee stavby, Ïe je moïno je chápat jako podrobn scénáfi. V 17. století není je tû diferencována práce návrïná od realizaãní, pfiece i v cechovních regulích se lze setkat s poïadavkem vypracování v kresu a zhotovení modelu, pfiiãemï se realizace stavby samozfiejmû pfiedpokládá. Tento stav u nás trvá aï do zru ení cechovního zfiízení v roce Devatenácté století, vûdecko-technická revoluce pfiinesla specializaci jako dûsledek rozvíjející se vûdy a techniky. V druhé pûli 19. století se ve stavitelství zaãíná postupnû vytváfiet vztah spolupráce odborníkû. Zprvu to bylo pokraãování pfiedchozího stavu pocházejícího ze vztahu jednotliv ch cechû, kdy byli hlavními tvûrci stavby pfiíslu níci cechu zednického a kamenického na jedné stranû a tesafiského na druhé. TvÛrce Národního divadla v Praze zodpovídal za celou stavbu kromû ocelové konstrukce stfiechy, která Obr. 1 J. Goãár, , Obchodní dûm pro firmu Wenke a syn v Jaromûfii Fig. 1 J. Goãár, , Department store for the firm Wenke and Son in Jaromûfi spoãítána a vyrobena byla specialisty a na stavbu osazena. Ve vztahu architekta a stavebního inïen ra zaãala zcela nová situace, kdyï se zaãal v pozemních stavbách uïívat Ïelezov beton, coï se u nás stalo na poãátku 20. století. Od prvního desetiletí 20. století zaãíná proces sloïit ch vztahû, které jsou fie eny vïdy podle úrovnû spolupracujících partnerû ve prospûch jedné ãi druhé profese. Uvádím tfii pfiíklady z historie na í architektury, které osvûtlí, jak se na nejvy í úrovni takov vztah utváfiel ve prospûch v sledného díla. Dva z nich pocházejí sv m poãátkem ze stejné doby. Jejich architektonick m autorem je Josef Goãár jedna z nejv znamnûj ích osobností první pûle 20. století. Roku 1910 byl Josef Goãár vyzván, aby vyprojektoval obchodní dûm pro firmu Wenke a syn v Jaromûfii. GoãárÛv návrh mûl dva pfiedchûdce z pfiedchozího roku a z jara roku První projektovala firma Ryndl a Thon. Z fasády zachované v archivu architektury Národního technického muzea v Praze (NTM), lze zjistit, Ïe to byla spí e reklama pro keramick závod neï vzezfiení moderního obchodního domu, dokonce s dosti banálním historizujícím detailem. Druh projekt, pochází od J. Hofmana, je tradiãní stavba cihelná, nevymykající se z prostfiedí ulice, v níï mûla stát, aniï zdûrazàovala pfiedstavu stavebníka o vzhledu budovy. Ten nakonec objednal projekt u J. Goãára. Goãár experimentující s nov m modernistick m v razem (stavby v Hradci Králové) pfiedev ím odmítl tradiãní konstrukci a podmínil architekturu budovy Ïelezobetonov m skeletem, jímï si otevfiel cestu 6 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A 1/2002 VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A S POLEâNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ âasopis MATTER MATERIALS TECHNOLOGY SVAZ V ROBCÒ CEMENTU A VÁPNA âech, MORAVY A SLEZSKA tûtkova

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

odpad měsíce Zdravotnický odpad dále z obsahu odborná příloha Ekologické zátěže pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Zdravotnický odpad dále z obsahu odborná příloha Ekologické zátěže pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 5 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY KVĚTEN 2001 odpad měsíce Zdravotnický odpad Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení Informace

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK 2006 1. Úvod...5 1.1 Základní identifikaãní údaje...5 1.2 Obecné údaje...6 1.3 Charakteristika ãinnosti âiîp...6 1.4 Organizaãní

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více