3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A"

Transkript

1 3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

2 S POLEâNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ âasopis SVAZ V ROBCÒ CEMENTU âr K Cementárnû 1261, Praha 5 tel.: , fax: C O N A J D E T E V T O M T O â Í S L E 14/ S A K R Á L N Í S T A V B Y 6/ V Z N A M S P O L U P R Á C E A R C H I T E K T A A I N Î E N R A B U D O V Y V J A P O N S K U /48 SVAZ V ROBCÒ BETONU âr Na Zámecké 9, Praha 4 tel./fax: JAPE P R O J E K T, S P O L. S R. O. /10 SDRUÎENÍ PRO SANACE BETONOV CH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / V Z N A â N É S A K R Á L N Í S T A V B Y Z K U E N O S T I Z P R O J E K T O V Á N Í A V S T A V B Y M O S T Ò V I R Á K U V M ù S T ù B R A S Í L I A /46 53/ N O V É E C K É K O S T E L Y Z M O N O L I T I C K É H O Î E L E Z O B E T O N U O B J E K T I V E M I N G. V. R Ò M Y âeská BETONÁ SKÁ SPOLEâNOST âssi Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 B E T O N T ECHNOLOGIE K ONSTRUKCE SANACE C O N C R E T E T ECHNOLOGY S TRUCTURES RE HABILITATION O B S A H Ú VODNÍK Patrik Kotas /2 T ÉMA E VROPSKÁ INTEGRACE A SEKTOR STAVEBNICTVÍ Marie Báãová /3 V ZNAM SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A INÎEN RA Marie Bene ová /6 P ROFILY T ECHNICK A ZKU EBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ SLAVÍ 50 LET SVÉHO TRVÁNÍ /8 JAPE PROJEKT, SPOL. S R. O. /12 O BRAZOVÁ P ÍLOHA JAPE PROJEKT, SPOL. S R. O. /10 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE S AKRÁLNÍ STAVBY Jifií Vaverka, Ivana Îabiãková /14 V STUPNÍ OBJEKT FIRMY S PORTEN V N OVÉM M ùstù NA M ORAVù Jitka Ressová, Helena Ví ková /20 S C HODI Tù V RODINNÉM DOMù Jan Margold /24 S ANACE Z KU ENOSTI ZE SANACÍ BETONOV CH NÁDRÎÍ âistíren ODPADNÍCH VOD Tomá Kohoutek, Jaroslav ach, Zdenûk Tobolka /27 M ATERIÁLY A TECHNOLOGIE M ETODY PRO TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ CEMENTOV CH MALT A JEJICH VYUÎITÍ P I NÁVRHU SLOÎENÍ SCC Rudolf Hela, Hana Kuãerová, Petr TÛma, Jifií Zach /30 K ONFERENCE R EOLOGICKÁ Mù ENÍ STAVEBNÍCH HMOT Marian ëuri, Rudolf Hela, Hana Kuãerová /34 Z REGIONÒ V KARLOVARSKÉM KRAJI /35 S OFTWARE CAD PRO V KRESY V ZTUÎE Jifií Dubãák, Robert KrÀávek /38 N ORMY JAKOST CERTIFIKACE Z AVÁDùNÍ EN : NAVRHOVÁNÍ BETONOV CH KONSTRUKCÍ DO PRAXE M EZNÍ STAVY PORU ENÍ P I NAMÁHÁNÍ OHYBEM S P ÍPADNOU NORMÁLOVOU SILOU, ÚâINKY DRUHÉHO ÁDU Jaroslav Procházka /40 S PEKTRUM V ZNAâNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY V MùSTù B RASÍLIA Leonard Hobst /46 B UDOVY V J APONSKU Pavel âíïek /48 N OVÉ ECKÉ KOSTELY Z MONOLITICKÉHO ÎELEZOBETONU OBJEKTIVEM I NG. V. RÒMY /53 Z KU ENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A V STAVBY MOSTÒ V I R ÁKU Vladimír Tvrzník /54 F OTBALOV STADION VFL WOLFSBURG ZÁSTUPCI S LAVIE P R AHA HLEDAJÍ INSPIRACI PRO STAVBU SVÉHO NOVÉHO STADIONU Vladimír Tomis /60 A KTUALITY SERIÁL EN 1992 SERIÁL fib 2002 S EMINÁ E, KONFERENCE A SYMPOZIA /62 Roãník: tfietí âíslo: 3/2003 (vy lo dne ) Vychází dvoumûsíãnû Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz v robcû cementu âr Svaz v robcû betonu âr âeskou betonáfiskou spoleãnost âssi SdruÏení pro sanace betonov ch konstrukcí Vydavatelství fiídí: Ing. Vlastimil rûma, CSc. éfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Redaktorka: Petra Johová Redakãní rada: Doc. Ing. Jifií Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, Doc. Ing. Petr Hájek, CSc. (pfiedseda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopfiedseda), Ing. Jan Huteãka, Ing. Zdenûk Jefiábek, CSc., Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeãek, Ing. Petr Laube, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Pafiíková, Petr koda, Ing. Ervin Severa, Ing. Vlastimil rûma, CSc., Prof. Ing. RNDr. Petr tûpánek, CSc., Ing. Michal tevula, Ing. Vladimír Vesel, Doc. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Ing. Miroslav Weber, CSc. Grafick návrh: DEGAS, grafick ateliér, Hefimanova 25, Praha 7 Ilustrace na této stranû a na zadní stranû obálky: Mgr. A. Marcel Turic Sazba: 3P, s. r. o., Staropramenná 21, Praha 5 Tisk: SdruÏení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, Praha 10 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Samcova 1, Praha 1 Vedení vydavatelství: tel.: , fax: Redakce, objednávky pfiedplatného ainzerce: tel./fax: Roãní pfiedplatné: 480 Kã (+ po tovné a balné 6 x 30 = 180 Kã), cena bez DPH Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âr pod ãíslem MK âr E ISSN Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., OZ Stfiední âechy, Praha 1 ãj. 704/2000 ze dne Za pûvodnost pfiíspûvkû odpovídají autofii. Foto na titulní stranû: VûÏ kaple sv. Prokopa v Praze-StodÛlkách autor Pavla Pauknerová B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003 1

4 Ú VODNÍK EDITORIAL V Á Î E N Í â T E N Á I, P ATRIK K OTAS zamyslíme-li se nad vztahem beton a architektura, vidíme, Ïe k sobû patfií stejnû neodmyslitelnû jako architektura a kámen, ocel nebo cihla. Je-li pojem architektury chápán v nej ir- ím pojetí jako stavební umûní tvofiit umûlé objekty nejrûznûj ích funkcí a typû, pak nelze jak koliv typ stavební hmoty vztahovat k architektufie jakoïto materiál pouze dekorativní ãi obkladov, n brï jako materiál vytváfiející prostor definovan nosn mi konstrukcemi a v plnûmi. Ve spektru v ech stavebních hmot je beton relativnû mlad m materiálem. Jeho vznik motivovala potfieba nosn ch konstrukcí vût ích rozporû. AÏ funkcionalismus objevil beton jako prvek pohledov v exteriéru i interiéru bez nutnosti jej zakr vat obklady, ãi jin mi dekorativními konstrukcemi. Betonové konstrukce u pozemních staveb mûly dlouhou dobu charakter pravoúhl ch prvkû, sloupû, prûvlakû a desek. Teprve betonové konstrukce pouïité u mostû ãi velkorozponov ch hal objevily pro beton nekoneãnou kálu obloukov ch tvarû, parabol a kfiivek, které byly zpoãátku pevnû svázány se statick m pûsobením konstrukcí, nebo byly statick mi poïadavky motivovány. AÏ díla nûkolika dnes jiï legendárních osobností svûtové architektury pfiiznaly betonu vlastnosti podobné jako má kámen pro sochafie totiï b t hmotou volnû tvarovatelnou, formující vnitfiní i vnûj í prostor sama sebou. Slavné Guggenheimovo muzeum moderního umûní v New Yorku s geniálním vnitfiním spirálov m prostorem od Franka Lloyda Wrighta nebo charakteristické dynamicky tvarované Ïelezobetonové konstrukce od Oscara Niemayera ukázaly moïnosti osvobození betonu od pfiísnû statického pojetí k vût í formální volnosti, pfiitom v ak stále respektující statické zákonitosti. Obr. 1 Santiago Calatrava Estacion de Satolas nádraïí vysokorychlostních vlakû TGV na mezinárodním leti ti v Lyonu. Fig. 1 Santiago Calatrava Estacion de Satolas the railway station for TGV high-speed trains at the international airport in Lyon Z dne ního pohledu není snadné hodnotit, zda byl pro rozvoj betonov ch konstrukcí pfiínosnûj í racionální pfiístup vycházející dûslednû ze statick ch a konstrukãních poïadavkû, ãi volnûj í individualistick pfiístup vná ející do betonu nejprve formu a potom statické a konstrukãní dimenzování. Je obtíïné rozhodnout, je-li pûsobivûj í racionální elegance úïasn ch obloukov ch mostû od Roberta Maillarta nebo betonové, architektonické skulptury soudob ch objektû Franka Gehryho. Podíváme-li se na souãasnou svûtovou architektonickou scénu, vidíme jasnou v vojovou tendenci ke smazávání pomyslné hranice mezi pozemními objekty tradiãní arénou pro tvorbu architektû a mezi inïen rsk mi stavbami tradiãní doménou inïen rské tvorby. Stále více domû má v sobû zakódovány poïadavky na nekonvenãní konstrukãní systém, prolínání rûzn ch konstrukãních systémû, materiálû a v tvarné pûsobení nosn ch konstrukcí. Tvorba architekta se tedy nemûïe obejít bez koncepãní spolupráce s inïen rem-konstruktérem. Naopak, pfii návrhu tradiãních inïen rsk ch dûl je kladen stále vût í dûraz na jejich krajinné ãi urbanistické zaãlenûní a jejich design. JiÏ od poãátku tvorby koncepce to pfiiná í potfiebu symbiózy konstrukãních a architektonick ch pohledû. Pfiestává b t aktuální oddûlování racionálních principû tvorby od individualistick ch, spí e formálních pfiístupû. âastûji se dnes objevují velcí tvûrci, ktefií i pfies nezbytnost multiprofesních t mû dokáïí vytvofiit individualistick koncept s jasnû ãiteln m rukopisem, kter právû ve své prvotní koncepãní volnosti skr vá mimofiádné konstrukãní a technické kvality. Jeli dnes dáván prostor v raznûj í individuálnosti staveb a vût í formální volnosti architektury, je tím zároveà dána vût í motivace pro smûlej í a nekonvenãnûj í konstrukãní fie ení. Znamená to, Ïe dispozice mnoha pozemních budov je stále více závislá na fie- ení konstrukãních systémû. A naopak na více mostech je návrh jejich konstrukãních systémû ovlivnûn podstatnû vût í architektonickou formální volností. U inïen rsk ch staveb se tak architekt vymaàuje z pozice dekoratéra ãi designéra vnûj ího plá tû a stává se koncepãním spolutvûrcem nosné konstrukce. U pozemních staveb se naopak statik a konstruktér dostává ãastûji do role spolutvûrce architektury objektu. Na dne ní svûtové architektonické scénû je moïno najít fiadu velk ch jmen, symbolizujících pokrok ve vyuïívání nov ch technologií a konstrukãních systémû v architektufie. Ve sféfie ocelov ch konstrukcí jsou synonymem high-tech architektury Norman Foster, Richard Rogers, ãi Renzo Piano a v oblasti betonov ch konstrukcí zfiejmû dominuje panûl Santiago Calatrava. Jeho konstrukce jsou dynamické, plné napûtí, na první pohled identifikovatelné svou formální volností, pfiesto ukazují sv m jasnû ãiteln m konstrukãním systémem tektoniku stavby a v tvarn mi prostfiedky akcentují statické pûsobení sil (obr. 1). Je velk m paradoxem Calatravov ch dûl i jejich dal ím charakteristick m znakem, Ïe vûbec nejsou díly pouze betonové architektury. Prakticky ve v ech pfiípadech ukazují kombinaci Ïelezobetonov ch a ocelov ch konstrukcí trend, kter se projevuje stále silnûji v soudobé architektufie a stavitelství. Ing. arch. Patrik Kotas Atelier designu a architektury, Námûstí I. P. Pavlova 3, Praha 2 tel, fax: , , 2 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

5 T ÉMA TOPIC E V R O P S K Á I N T E G R A C E A S E K T O R S T A V E B N I C T V Í E U R O P E A N I N T E G R A T I O N A N D T H E C O N S T R U C T I O N S E C T O R M ARIE B ÁâOVÁ E VROPSKÉ P EDPISY T KAJÍCÍ SE STAVEBNICTVÍ A JEJICH TRANSPOZICE DO PRÁVNÍHO ÁDU âr Základním pfiedpisem pro oblast stavebnictví je Smûrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbliïování právních a správních pfiedpisû t kajících se stavebních v robkû (dále smûrnice o stavebních v robcích). Smûrnice definuje poïadavky vefiejného zájmu ve v stavbû jako odpovûdnost za to, aby pozemní a inïen rské stavby byly navrhovány a provádûny tak, aby neohroïovaly bezpeãnost osob, domácích zvífiat a majetku, zaji - Èovaly ochranu zdraví, trvanlivost, úspory energie, ochranu Ïivotního prostfiedí, pfiípadnû dal í hlediska. Pfiíloha 1 smûrnice stanoví est základních poïadavkû na stavby jako obecná a specifická kritéria, s nimiï musí b t stavby z dûvodû ochrany vefiejného zájmu ve shodû. Stavební v robky mohou b t uvádûny na trh EU jen tehdy, pokud umoïàují stavbám, které jsou fiádnû navrïeny a provedeny, splàovat po dobu ekonomické Ïivotnosti základní poïadavky. Základní poïadavky jsou podrobnû transformovány do poïadavkû na stavební v robky a ãásti staveb, na jejich vlastnosti ãi charakteristiky, prostfiednictvím interpretaãních dokumentû (jsou pfiílohami smûrnice) k jednotliv m základním poïadavkûm smûrnice. Stanovené v robky vyhovující dan m poïadavkûm musí b t oznaãeny evropskou znaãkou shody CE. Samotná smûrnice neobsahuje v ãet v robkû, na které se vztahuje (tj. v robky, pfii jejichï uvedení na trh je tfieba uplatnit vefiejn zájem tzv. regulovaná oblast). PÛsobnost smûrnice pro jednotlivé v robky podrobnûji vymezují interpretaãní dokumenty a v souãasné dobû postupnû vydávaná rozhodnutí Komise o postupu prokazování shody u jednotliv ch skupin stavebních v robkû. Smûrnice a její provádûcí pfiedpisy budou pfiedstavovat pomûrnû rozsáhl soubor právních dokumentû. V ãeském právním fiádu je smûrnice o stavebních v robcích uplatnûna prostfiednictvím zákona ã. 22/1997 Sb., o technick ch poïadavcích na v robky, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû a prostfiednictvím jeho provádûcích pfiedpisû nafiízení vlády. Tento zákon pfiedstavuje také právní úpravu technické normalizace v âr na úrovni obvyklé ve státech s trïní ekonomikou (dosavadní závaznost âsn byla ukonãena, normy jiï není moïno vydávat jako závazné). Stavebních v robkû se t ká nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb., kter m se stanoví technické poïadavky na vybrané stavební v robky (tímto NV bylo zru eno NV ã. 178/1997 Sb., a NV ã. 81/1999 Sb.) a NV ã. 190/2002 Sb., kter m se stanoví technické poïadavky na stavební v robky oznaãované CE. Staveb a stavebnictví se t kají také nûkterá dal í NV k zákonu ã. 22/1997 Sb., napfi. NV o technick ch poïadavcích na v tahy, na tlaková zafiízení, na strojní zafiízení, na v robky z hlediska emisí hluku aj. Zákon ã. 22/1997 Sb., a jeho provádûcí pfiedpisy mají u nûkter ch ustanovení nebo u plného znûní pfiedpisu stanovenou úãinnost dnem vstupu smlouvy o pfiistoupení âr k EU v platnost, pfiípadnû dnem, kdy pro pfiíslu nou oblast nabude platnosti tzv. protokol PECA. Pfiedmûtem evropské harmonizace nejsou právní pfiedpisy na úseku územního plánování a stavebního fiádu. U tûchto pfiedpisû jsou respektovány moïné rozdíly v zemûpisn ch nebo klimatick ch podmínkách, Ïivotním stylu na národní, regionální a místní úrovni a jejich úprava je ponechána na jednotliv ch státech. Platn stavební zákon âr a jeho provádûcí pfiedpisy (podobnû návrh nového stavebního zákona) pfievzaly definici esti základních poïadavkû na stavby evropské smûrnice o stavebních v robcích. Základním pfiedpokladem volného pohybu osob a v konu povolání v ãlensk ch zemích EU je vzájemné uznávání získané odborné kvalifikace. Pro oblast v stavby a stavebnictví jsou z tohoto hlediska podstatné: v eobecná Smûrnice Rady 89/48/EHS vytváfiející rámcov systém pro uznání v ech diplomû bez ohledu na specializaci, Smûrnice Rady 85/384/EHS o vzájemném uznávání diplomû, osvûdãení a jin ch dokladû o formální kvalifikaci v oboru architektury (= navrhování pozemních staveb), Smûrnice 99/42/ES, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladû o vzdûlávání pro profesní ãinnosti upravené smûrnicemi o liberalizaci a pfiechodn ch opatfieních, kterou se doplàuje obecn systém uznávání dokladû o kvalifikacích, rozhodnutí Rady 85/68/EHS o odborn ch kvalifikacích. Speciální smûrnice pro oblast architektury (navrhování pozemních staveb) byla pfiijata proto, Ïe podle názoru orgánû EU má ãinnost architektû velk vliv na kvalitu budov a jejich okolí, pfiírodní a mûstské prostfiedí a kulturní dûdictví (uplatàuje se vefiejn zájem). Uvedené pfiedpisy se promítají v právním fiádu âr napfi. do Ïivnostenského zákona, do zákona o vysok ch kolách a dal ích právních norem. Transpozici smûrnic, t kajících se v konu vybran ch ãinností ve v stavbû, vyïadujících ovûfiení (autorizaci) odborné zpûsobilosti, bude obsahovat novela zákona ã. 360/1992 Sb., o v konu povolání autorizovan ch architektû aov konu povolání autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû. V souãasné dobû je v EU projednáván návrh Smûrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborn ch kvalifikací ã. 2002/C 1981 E/09. Novou smûrnicí se má vytvofiit jednotn, transparentní a pruïn reïim. Cílem je zjednodu it existující právní pfiedpisy, zlep it podmínky pro uznávání odborn ch kvalifikaãních pfiedpokladû a liberalizovat poskytování sluïeb v rámci EU. Smûrnice zahrne také oblast architektury. Vefiejn m zakázkám z hlediska odstraàování technick ch pfiekáïek obchodu pfiikládá EU velk v znam, neboè tvofií znaãnou ãást hrubého domácího produktu unie (cca 11 %); pfiitom jsou ovlivàovány sklonem pfiíslu n ch úfiedních míst drïet vefiejné zakázky v tuzemsku. Proto jsou od 70. let pfiijímány evropské pfiedpisy upravující uzavírání smluv na vefiejné zakázky na práce, dodávky a sluïby. Pro stavebnictví jsou tyto pfiedpisy zvlá tû v znamné, neboè nejvût í podíl vefiejn ch zakázek v EU tvofií zakázky na stavební práce a dodávky (v roce 1996 pfiedstavovaly stavební zakázky témûfi 30 % z inzerovan ch pfiíleïitostí v EU). Stavebnictví se t kají základní smûrnice B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003 3

6 T ÉMA TOPIC Smûrnice Rady 93/36/EHS o zadávání vefiejn ch zakázek na dodávky (v robky), Smûrnice Rady 93/37/EHS o zadávání vefiejn ch stavebních zakázek, Smûrnice Rady 92/50/EHS o zadávání vefiejn ch zakázek na sluïby, Smûrnice Rady 93/38/EHS o zadávání vefiejn ch zakázek subjekty pûsobícími ve vodním a energetickém hospodáfiství, dopravû a telekomunikacích. Pro otázky spojené se zadáváním vefiejn ch zakázek byl rozhodnutím 87/305/EHS zfiízen speciální poradní v bor. K základním principûm uveden ch evropsk ch smûrnic patfií zejména: úprava práv a povinností vefiejn ch zadavatelû s popisem postupû pfii zadávání vefiejn ch zakázek, úprava práv a povinností ÏadatelÛ a uchazeãû, vãetnû námitkového práva, prokazování kvalifikaãních pfiedpokladû uchazeãû (v jednotliv ch zemích se vyuïívají profesní nebo obchodní registry podnikatelû nebo registry prohlá ení ãi certifikátû), stanovení podmínek pro zadávací fiízení a kritérií pro rozhodování o nabídkách, vyïadování odkazû na technické specifikace jako souãásti zadávacích dokumentû; v odkazech na technické specifikace je zakázáno oznaãovat specifické v robky, uvádût v robní znaãky, patenty, typy nebo pûvod ãi v robu, vylouãení moïnosti diskriminace z hlediska národní pfiíslu nosti uchazeãû. Novela zákona o vefiejné zakázce, která by jej ãinila kompatibilním s pfiíslu n mi evropsk mi smûrnicemi, je pfiedmûtem legislativního procesu v âr jiï nûkolik let. Nové znûní zákona o vefiejné zakázce je projednáváno parlamentem. Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci PoÏadavky na bezpeãnost a ochranu zdraví pracovníkû pfii práci jsou v EU upraveny soustavou smûrnic, zastfie en ch kmenovou Smûrnicí Rady 89/391/EHS o zavádûní opatfiení ke zv ení bezpeãnosti a ochrany zdraví pracovníkû pfii práci. Individuální smûrnice soustavy upravují minimální poïadavky bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii vybran ch ãinnostech. Do ãeského právního fiádu byly evropské smûrnice postupnû transponovány novelou zákoníku práce, zákona o ochranû vefiejného zdraví, zákona o státním odborném dozoru nad bezpeãností práce a jejich provádûcích pfiedpisû. Zatím nebyla do ãeského právního fiádu zavedena Smûrnice Rady 92/57/EHS o provádûní minimálních poïadavkû bezpeãnosti a ochrany zdraví na doãasn ch nebo mobilních staveni tích (osmá individuální smûrnice ve smyslu smûrnice 89/391/EHS). Smûrnice fie í procedury pfiedcházení rizik v bezpeãnosti práce na staveni tích u staveb, které trvají déle neï 30 pracovních dnû a kde je zároveà zamûstnáno více neï 20 pracovníkû, nebo jejichï objem prací pfiesáhne 500 osobodnû. Smûrnice zavádí funkci koordinátora staveni tû, poïaduje zpracování plánu o pfiedcházení rizikûm na staveni ti a v kon dozoru ve vztahu k pfiedcházení rizikûm na staveni ti. Návrh nového zákona, kter mûl pfiedstavovat transpozici této smûrnice do právního fiádu âr byl parlamentem vrácen pfiedkladateli (MPSV âr). Jeho problémem bylo, Ïe zamûàoval nezávislou funkci koordinátora staveni tû s funkcí technika bezpeãnosti práce zhotovitele stavby. V souãasné dobû se uvaïuje o zpracování smûrnice 92/57/EHS do nového stavebního zákona. V stavby a stavebnictví se t kají pfiedpisy evropského práva, mj. v oblasti ochrany spotfiebitele, konkurenceschopnosti, ochrany Ïivotního prostfiedí, nebezpeãn ch látek a pfiípravkû, statistiky, technick ch zafiízení. Podrobnûj í informace k tûmto pfiedpisûm lze nalézt v literatufie, uvedené na závûr ãlánku. O BCHODNÍ ZVYKLOSTI EVROPSKÉHO STAVEBNÍHO TRHU Evropské smûrnice a dal í pfiedpisy, které musí b t pfievzaty do národních právních pfiedpisû ãlensk ch státû EU, se t kají ochrany vefiejn ch zájmû a mají tedy charakter vefiejnoprávních pfiedpisû. Evropská unie neupravuje oblast soukromoprávní (s minimálními v jimkami napfi. ochrana spotfiebitele se promítá do obãanského zákoníku), která je v luãnou záleïitostí jednotliv ch státû. Pfiesto se i v této oblasti prosazují urãitá pravidla a zvyklosti, kodifikovaná do definovan ch metod, procedur a postupû. V oblasti fiízení v stavby se uplatàují principy, zásady a postupy projektového fiízení (Project Management). ízení projektû spojen ch s v stavbou oznaãuje za nejdûleïitûj í ãást projektu pfiedinvestiãní fázi, v níï musí b t stanoveny cíle, definována strategie (zpûsob fie ení) a navrïeny varianty fie ení projektu. K tomu slouïí technicko-ekonomické studie (studie pfiíleïitosti, studie proveditelnosti, finanãní anal za). Znalost projektového fiízení je nezbytnû nutná ve vztahu k administrativnû Evropské unie. Standardní proces projektového fiízení je uznávanou formou a procedurou pfii zpracování projektû; zvy uje ance pfiedkládan ch projektû na úãinn pfiistup k fondûm Evropské unie. V projektov ch, inïen rsk ch a stavebních firmách je zavádûn certifikovan systém fiízení (management) jakosti podle norem fiady âsn EN ISO 9000, pfiípadnû environmentální systém fiízení podle norem âsn EN ISO Certifikáty systému fiízení jakosti jsou ãasto vyïadovány u vefiejn ch i dal ích stavebních zakázek. V oblasti smluvních vztahû ve v stavbû jsou uplatàovány obchodní zvyklosti. Jsou to vïitá, podnikateli bûïnû dodrïovaná pravidla chování, která sice nejsou upravena v právním fiádu, ale jsou po del í dobu obecnû zachovávaná v pfiíslu ném obchodním odvûtví. Obchodní zvyklosti zpravidla vytváfiejí pro jednotlivé oblasti podnikání profesní a zájmové (nevládní) organizace. Tvorba a aplikování obchodních zvyklostí jsou zatím v âeské republice málo roz ífiené. V jimkou je oblast v stavby pozemních komunikací, pro kterou vydává ministerstvo dopravy soubor dokumentû, zahrnujících kvalitativní podmínky, obchodní podmínky, technické podmínky, vzorové listy pozemních komunikací aj. Soubor tvofií rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací MD. Pro zaji tûní obchodní kvality závazku existuje ve svûtû mnoïství standardních obchodních podmínek, z nichï je moïné si vybrat vhodn typ podmínek pro dan smluvní pfiípad. Pro úãely v stavby jsou nejvíce propracovány a v trïním prostfiedí roz ífieny mezinárodní obchodní podmínky vydávané FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Mezinárodní federace konzultaãních inïen rû). FIDIC zpracovává a vydává obchodní podmínky pro jednotlivé procesy ve v stavbû i pro jednotlivé druhy staveb. Vydávané podmínky se odli ují barvou obálky avpraxi se pro nû ustálily názvy podle této barvy, napfi. 4 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

7 T ÉMA TOPIC oranïová kniha (The Orange Book) a novû také stfiíbrná kniha (The Silver Book) doporuãují obchodní podmínky pro pfiípady, kdy dokumentaci i v stavbu zabezpeãuje zhotovitel stavby, coï je zpûsob v stavby oznaãovan obvykle na klíã ; ãervená kniha (The Red Book) v fiadû variant, doporuãuje obchodní podmínky pro stavby, kdy dokumentaci projektu zaji Èuje objednatel a zhotovitel ji mûïe dopracovat; Ïlutá kniha (The Yellow Book), doporuãuje obchodní podmínky pro ãásti staveb (obvykle pro soubory zafiízení technologick ch ãi elektrotechnick ch), které jsou realizovány podle nabídkové dokumentace zhotovitele; zelená kniha (The Green Book), doporuãuje obchodní podmínky pro jednoduché stavby. Nabídka obchodních podmínek FIDIC pak pokraãuje mnoïstvím rûzn ch specializovan ch obchodních podmínek, vãetnû napfi. nûkolika variant obchodních podmínek pro smlouvy o obstarání inïen ringu bílé knihy (The White Book). Respektování obchodních podmínek FIDIC vyïaduje administrativa EU, mezinárodní penûïní ústavy i zahraniãní investofii. Pro zaji tûní technické kvality pfiedmûtu smlouvy, resp. fiádné definování pfiedmûtu smlouvy, mohou slouïit technické normy, technické podmínky, technická pravidla a jiné normativní dokumenty (technické specifikace). Napfi. v Nûmecku jsou to pro v stavbu známé VOB (zadávací fiád staveb), ve Slovenské republice jsou u stavebních vefiejn ch zakázek uplatàovány obchodní a technické podmínky, které vydává ministerstvo v stavby a regionálního rozvoje. âkait spolu s SPS, âeskou spoleãností pro stavební právo a MPO âr pfiipravuje vydání Obecn ch obchodní podmínek pro inïen rskou ãinnost ve v stavbû. SSBK vydalo spolu s âkait Technické podmínky pro sanace betonov ch konstrukcí. Doporuãená literatura [1] Kratochvílová L., JeÏek M., Keim L.: âeské technické normy ve v stavbû, Informaãní centrum âkait 2002 [2] CD ROM STAVEBNÍ KODEX právo management a informaãní zdroje ve v stavbû; rubrika Právo Evropské unie, Informaãní centrum âkait a spoleãnost GRAND âeské Budûjovice [3] Rusek B.: Budou stavební inïen fii v EU diskriminováni? Zprávy a informace âkait ã. 1/2003 [4] CD ROM Systém jakosti v oboru pozemních komunikací; pro MD a âkait vydává IC âkait [5] Doporuãené standardy metodické âkait (DOS M), ediãní fiada publikací âkait, IC âkait [6] Mencl V. a kolektiv: ízení jakosti ve stavebnictví, pro âkait vydal âssi Z ÁVùR ObtíÏe pfii zavádûní Smûrnice o stavebních v robcích (CPD) v ãlensk ch zemích EU i soustfiedûná snaha dokonãit co nejdfiíve první generaci EN harmonizovan ch s CPD vedla ke zpfiísnûnému dohledu nad kandidátsk mi zemûmi v této oblasti. Byla vytvofiena funkce samostatného zmocnûnce pro kaïdou kandidátskou zemi. Pro âr jím je M. Blomquist, kter pfii náv tûvû republiky pfiednesl jednoznaãné poïadavky na plné zavedení CPD a hen do národní soustavy pfiedpisû a norem. Tlak na plné zavedení EN harmonizovan ch s CPD, resp. obecnû EN, bude mít zásadní dopady na ta odvûtví, která nebudou schopna nové poïadavky splnit. Bezpodmíneãné zavedení nov ch EN je z pohledu evropské integrace neodkladné. Pfiitom dosavadní finanãní, odborné, zku- ební i provozní kapacity k jejich národnímu zavedení jsou nedostateãné. Radikální zmûny provedené v managementu CEN vedly k razantnímu urychlení procesu dokonãování dlouhodobû rozpracovan ch normalizaãních úkolû. Ke schválení jsou soubûïnû posílány desítky EN a jejich plynulé pfievzetí je v tuto chvíli kapacitnû nezvládnutelné jak pro âsni, tak pro jednotlivé národní normalizaãní komise. JestliÏe za prvních devût rokû (1994 aï 2002) bylo âsni pfievzato stran EN, pak v následujícím poloviãním ãtyfiletém období (2003 aï 2006) ãiní rozsah EN ve stavebnictví stran. Dosavadní pfiíprava na pfiejímání EN je zahlcena násobn m nárûstem schvalovan ch EN, které jsou v tuto chvíli formálnû zavádûny vyhlá ením ve Vûstníku ÚNMZ a teprve s rostoucím zpoïdûním pfiekládány jak âsn EN. PfiestoÏe evropské normy jsou dobrovolné, naplàování jejich poïadavkû vãetnû postupû posuzování shody bude zákazníkem (státem u vefiejn ch zakázek) vyïadováno a stane se tak základním konkurenãním kritériem pro otevfien evropsk trh. Rozsáhlá anal za stavu pfiejímání evropsk ch norem ve stavebnictví (âsni, 2002) ukázala fiadu finanãních dopadû vypl vajících ze zavedení EN. NárÛst poãtu stran nov ch EN z hlediska finanãního zaji tûní pfiekladû se zdvojnásobil z cca 5,2 mil. Kã na 11 mil. Kã. Nároky na pofiízení laboratorního a zku ebního zafiízení pro jednu laboratofi v âr v rámci celého stavebnictví byly odhadnuty na 182,5 aï 210 mil. Kã. A koneãnû nároky na zhotovitele a v robce, které bude mít zavedení EN, nedokázaly TNK pfii souãasném stavu rozpracovanosti vyãíslit, ale jisté je, Ïe pfiekroãí odhadované nároky na zku ebnictví. Je nepochybné, Ïe sféra zhotovitelû a v robcû ponese koneãné a nejvût í zatíïení vypl vající ze zavedení EN, které budou zejména pro vefiejnou zakázku striktnû vyïadovány. Zavedení EN se tak v koneãném v sledku promítne do cen stavebních prací, jejichï rûst jiï fiadu let v ãlensk ch státech EU je vy í, neï inflace. ífie rozsahu popsané problematiky nedovolila vûnovat se podrobnûji jednotliv m tématûm a krokûm pfii zavádûní a uplat- Àování evropsk ch pfiedpisû v právním fiádu âr, specificky pak ve stavebnictví a pfii pfiizpûsobení se obchodním zvyklostem evropského stavebního trhu. Pfiipojujeme na závûr pfiehled doporuãené literatury jako základních informaãních zdrojû k evropské harmonizaci a zvyklostem evropského stavebního trhu. Informace o harmonizaci ãesk ch technick ch pfiedpisû s pfiedpisy ES a seznam harmonizovan ch norem poskytuje Úfiad pro normalizaci, metrologii a státní zku ebnictví ( Marie Báãová Informaãní centrum âkait, Sokolská 15, Praha 2 tel.: , fax: Pozn. redakce: Pfiíspûvek byl redakãnû krácen, v plném znûní je text uvefiejnûn na internetov ch stránkách ãasopisu na adrese B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003 5

8 T ÉMA TOPIC V Z N A M S P O L U P R Á C E A R C H I T E K T A A I N Î E N R A T H E I M P O R T A N C E O F C O O P E R A T I O N O F A R C H I T E C T S A N D C I V I L E N G I N E E R S M ARIE B ENE OVÁ Smyslem pfiíspûvku je uvést v znamné pfiíklady dobré spolupráce obou profesí. Stavební umûní ãi ãinnost se poãala diferencovat se specializací oborû, kterou pfiinesla prûmyslová revoluce ve druhé polovinû 18. století. K oddûlení v ak do lo aï s pouïíváním nov m materiálû, které vyhovovaly nárokûm nov ch úãelû a typologick ch druhû, av ak vyïádaly si pfiesné v poãty zejména pro velkoprostorové konstrukce. V druhé polovinû 19. a ve 20. století do lo ke spolupráci profese architekta a stavebního inïen ra-statika. V pfiíkladech je poukázáno na objekty, kde spolupráce specialistû dala vzniknout stavbám, které jsou mezníky v voje ãeské architektury a stavitelství. This paper seeks to present significant examples of best practice in cooperation between both these professions. The original art and act of building began to differentiate with the proceeding specialization of the professions which was brought about by the industrial revolution in the second half of the 18 century. The actual separation, though, took place when new materials came into use. On the one hand, the new materials were suited to demands created by new purposes and types, on the other, though, they required accurate calculations, particularly in case of large-span structures. In the late 19 century, and in the 20 century, architects began to work in professional collaboration with civil structural engineers. The provided examples show structures where cooperation of specialists led to the structures, which had become landmarks of Czech architecture and building engineering. Diferenciace práce architekta a stavebního inïen ra je v relaci k historii pomûrnû nedávného data. V minulosti nebyl zásadní rozdíl mezi tím, kter byl nositelem praktické my lenky stavebního díla a tím, kter je realizoval. Ve stfiedovûku stavební huè obstarala v úzké souãinnosti v ech uskuteãnûní idey díla, jejímï iniciátorem nebyl vûbec stavební specialista, ale osoba duchovní král, opat, ãi lechtic. Vztah tedy nutno poloïit mezi iniciátora a stavebního odborníka. DÛleÏitost tohoto vztahu je ãitelná a archivnû doloïena i v novovûku z16. aï 18. století jsou dokumentovány tak rozpracované idee stavby, Ïe je moïno je chápat jako podrobn scénáfi. V 17. století není je tû diferencována práce návrïná od realizaãní, pfiece i v cechovních regulích se lze setkat s poïadavkem vypracování v kresu a zhotovení modelu, pfiiãemï se realizace stavby samozfiejmû pfiedpokládá. Tento stav u nás trvá aï do zru ení cechovního zfiízení v roce Devatenácté století, vûdecko-technická revoluce pfiinesla specializaci jako dûsledek rozvíjející se vûdy a techniky. V druhé pûli 19. století se ve stavitelství zaãíná postupnû vytváfiet vztah spolupráce odborníkû. Zprvu to bylo pokraãování pfiedchozího stavu pocházejícího ze vztahu jednotliv ch cechû, kdy byli hlavními tvûrci stavby pfiíslu níci cechu zednického a kamenického na jedné stranû a tesafiského na druhé. TvÛrce Národního divadla v Praze zodpovídal za celou stavbu kromû ocelové konstrukce stfiechy, která Obr. 1 J. Goãár, , Obchodní dûm pro firmu Wenke a syn v Jaromûfii Fig. 1 J. Goãár, , Department store for the firm Wenke and Son in Jaromûfi spoãítána a vyrobena byla specialisty a na stavbu osazena. Ve vztahu architekta a stavebního inïen ra zaãala zcela nová situace, kdyï se zaãal v pozemních stavbách uïívat Ïelezov beton, coï se u nás stalo na poãátku 20. století. Od prvního desetiletí 20. století zaãíná proces sloïit ch vztahû, které jsou fie eny vïdy podle úrovnû spolupracujících partnerû ve prospûch jedné ãi druhé profese. Uvádím tfii pfiíklady z historie na í architektury, které osvûtlí, jak se na nejvy í úrovni takov vztah utváfiel ve prospûch v sledného díla. Dva z nich pocházejí sv m poãátkem ze stejné doby. Jejich architektonick m autorem je Josef Goãár jedna z nejv znamnûj ích osobností první pûle 20. století. Roku 1910 byl Josef Goãár vyzván, aby vyprojektoval obchodní dûm pro firmu Wenke a syn v Jaromûfii. GoãárÛv návrh mûl dva pfiedchûdce z pfiedchozího roku a z jara roku První projektovala firma Ryndl a Thon. Z fasády zachované v archivu architektury Národního technického muzea v Praze (NTM), lze zjistit, Ïe to byla spí e reklama pro keramick závod neï vzezfiení moderního obchodního domu, dokonce s dosti banálním historizujícím detailem. Druh projekt, pochází od J. Hofmana, je tradiãní stavba cihelná, nevymykající se z prostfiedí ulice, v níï mûla stát, aniï zdûrazàovala pfiedstavu stavebníka o vzhledu budovy. Ten nakonec objednal projekt u J. Goãára. Goãár experimentující s nov m modernistick m v razem (stavby v Hradci Králové) pfiedev ím odmítl tradiãní konstrukci a podmínil architekturu budovy Ïelezobetonov m skeletem, jímï si otevfiel cestu 6 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

9 T ÉMA TOPIC k naprosto novému architektonickému pojetí. Dovolila mu vytvofiit prûbûïnou zasklenou fasádu, první u nás i ve stfiední Evropû (obr. 1). Dal ím dûsledkem bylo úplné prostorové uvolnûní pûdorysu prodejní ãásti objektu, kterou pojal jako dvoupodlaïní s galerií. DÛm je pomûrnû mal ; k v poãtu konstrukce postaãila patrnû místní firma, která objekt realizovala. Není o tom v NTM doklad. Nicménû poskytuje dûkaz toho, jak ze vzájemného respektu konstrukãní a architektonické sloïky mûïe vzniknout dílo neobyãejného v znamu. V roce 1910 WenkeÛv dûm splàuje ãtyfii z pûti Le Corbusierov ch zásad. Druh pfiíklad je ponûkud obrácen. Na jafie roku 1911 zadal pan Herbst Goãárovi návrh na obchodní dûm v Praze ãp. 569/I. DÛm byl od poãátku pojat jako Ïelezobetonová stavba. V poãet, datovan 1911, zpracovala PraÏská spoleãnost pro stavby betonové a Ïelezobetonové. Architektonicky nebylo vytûïeno z této, v té dobû, moderní konstrukce kromû velkorysého uvolnûní naprosto pfiíãkami nedûleného prostoru v kaïdém patfie dále nic. V interiéru nebylo uplatnûno ani strukturování prostoru stropními Ïelezobetonov mi trámy. DÛm byl ve svém vzezfiení stfiízlivû modernistick, patrnû z dûvodu vztahu k prostfiedí. A pfiece nevyhovûl ochráncûm starobylého rázu Prahy. Goãár tedy v roce následujícím vypracoval projekt nov kubistick, v nûmï plastické protvofiení hmoty ve smûru tfietí ikmé síly a dynamick dojem jsou podstatou v razu (obr. 2). Nejde jen o to; jde o zámûr pfiekonat duchem my lenkou hmotu zde statick pûvodní v poãet. KdyÏ byl pfii rekonstrukci odkryt strop 4. patra spatfiili jsme podivuhodn tvar zavûtrování severov chodního nároïí. Ten nemohl vzniknout jen z v poãtu, k nûmuï je doklad jiného tvaru z pfiedchozího návrhu, jemuï byla v roce 1912 zdánlivû zmûnûna jen vnûj í forma. Nelze se ubránit my lence, Ïe forma konstrukce zavûtrování vznikla z tvûrãí konfrontace architekta a konstruktéra pfii zmûnû architektov ch stylov ch pfiedstav. Obr. 2 J. Goãár, , Obchodní dûm v Praze ãp. 569/I., dûm U ãerné Matky BoÏí Fig. 2 J. Goãár, , Department store in Prague, 569/1 The House of the Black Virgin Obr. 3 J. Fuchs a O. Tyl, , interiér Malé dvorany v paláci PraÏsk ch vzorkov ch veletrhû s vykonzolovan mi 3,5 m irok mi Ïelezobetonov mi deskov mi ochozy Fig. 3 O. Tyl and J. Fuchs, , interior of the Little Hall in the Palace of Prague s Sample Fairs with cantilevered slab galleries 3.5 m wide, made of reinforced concrete Tfietí pfiíklad VeletrÏní palác v Praze je ukázkou na první pohled zfiejmé úzké spolupráce architekta a statika. Je známo, Ïe soutûï vypsanou daleko velkoryseji neï je dne ní torso realizace z roku 1924 vyhrál Oldfiich Tyl, vyznavaã nekompromisního architektonickému purismu, ãlovûk inïen rsky myslící aã je tû dodr- Ïující klasickou symetrii v základním rozvrhu stavby. Realizace je dílem spolupráce architektû O. Tyla a J. Fuchse, kter vnesl do celého konceptu novodobou prostorovou asymetrii. Aã má budova jako první velké realizované dílo funkcionalismu nezastupitelné místo v historii architektury, získává je pfiedev ím prostorovou skladbou, která se jeví klidem a uzavfieností hlavního bloku s velkou halou v kontrastu na ni kolm m kfiídlem, jehoï orientaci udává malá dvorana, svûtlá, otevfiená se smûl mi ochozy ve v ech patrech (obr. 3). Dnes po rekonstrukci a sluïbû nové funkci se teprve plnû uplatnil tento kompoziãní zámûr prvotfiídní, ryze architektonick prostfiedek pûsobení budovy. Dosáhnout v realizaci tohoto v sledku bylo moïno v úzké spolupráci stavebního inïen ra-statika, jímï byla kanceláfi Ing. Skorkovského. Po stránce statické byl hlavní blok budovy s velkou dvoranou pracn, neboè nepravideln pûdorys lichobûïníku si vyïádal v poãty pro témûfi kaïdé travé zvlá È. Pfiíãná ochozová dvorana je v ak ve své dobû ãinem jistû odváïn m ochozy jsou tfii a pûl metru vykonzolovanou deskou. Neménû zajímavá je práce inïen rû na statické anal ze objektu po poïáru, kdy bylo nutno urãit, zda budovu zachovat ãi zlikvidovat. Obr. 1 aï 3 O. Nov, âeská architektonická avantgarda Doc. PhDr. Marie Bene ová, DrSc. Katedra architektury, Fakulta stavební âvut v Praze Thákurova 6, Praha 6, tel.: B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003 7

10 P ROFILY PROFILES T E C H N I C K A Z K U E B N Í Ú S T A V S T A V E B N Í S L A V Í 50 L E T S V É H O T R V Á N Í T E C H N I C A L A N D T E S T I N G I N S T I T U T E O F B U I L D I N G C O M M E M O R A T E S I T S 50 T H A N N I V E R S A R Y Je tomu jiï 50 rokû, co státní podnik Technick a zku ební ústav stavební Praha plní své poslání v oblasti péãe o jakost ve stavebnictví. Ústav byl zaloïen ministerstvem stavebního prûmyslu k 1. ãervenci 1953 jako Zku ební a kontrolní ústav stavební se sídlem v Praze a poboãkou v Bratislavû. DÛvodem byla potfieba mít v resortu objektivní zku ební orgán, neboè v dané dobû se v souvislosti s boufiliv m kvantitativním rozvojem ãeskoslovenského stavebnictví zaãaly projevovat i znaãné nedostatky jak v kvalitû stavebních hmot, tak i ve vlastní stavební v robû. Podle zfiizovací listiny byl ústav povûfien: zkou et a kontrolovat zeminy, stavební hmoty, polotovary, dílce, konstrukce, stavební ãásti a stavební dílce a provádût jednoduché zkou ky základov ch pûd; provádût rozbory a podávat posudky pfii arbitráïních sporech; spolupracovat na pfiípravû technick ch norem a pfiedpisû. Pfii zaloïení mûl ústav 57 pracovníkû (vãetnû pracovníkû fieditelství) a hodnota zku ebních zafiízení ãinila cca 1 mil. Kãs. V souladu s postupnû se upfiesàujícím posláním a zabezpeãovan mi ãinnostmi byl v roce 1956 zmûnûn název ústavu na Technick a zku ební ústav stavební (dále TZÚS). V roce 1957 byl z dosavadní poboãky vytvofien samostatn Technick a skú- obn ústav stavebn v Bratislavû. Pfies osamostatnûní obou ústavû v tak relativnû vzdálené dobû je moïno konstatovat, Ïe následná velice úzká spolupráce nepfiestala ani po rozdûlení âeskoslovenska a pokraãuje i v souãasnosti. Z pûvodního poslání provádûní zkou ek pfiedepsan ch technick mi normami zaãal se ústav postupnû orientovat také na Obr. 1 Fig. 1 Mefiení deformací na pfiedpjatém panelu typu Spiroll, rozpûtí 7,2m, zatûïovací zkou ka je provádûna v rámci certifikace v robku Measurement of deformations of prestressed panel of Spiroll type, 7.2 m span; the loading test is performed within the certification of the product provádûní zkou ek prototypov ch a studijních, které pfiedstavovaly experimentální sloïku v zkumu a v voje nov ch v robkû ve stavebnictví. Ministerstvem stavebnictví âsr byl TZÚS povûfien funkcí vedoucího pracovi tû vûdeckotechnického rozvoje s mezioborovou pûsobností pro obory: hodnocení jakosti a zkou ení stavebních hmot, dílcû, konstrukcí a objektû mûfiící a zku ební technika pro zku ebnictví komplexní fiízení jakosti ve stavebnictví a následnû i s meziodvûtvovou pûsobností v oblasti pfiístrojové techniky. K v znamné zmûnû utvrzující postavení ústavu do lo v souvislosti s vydáním zákona ã. 30/1968 Sb. o státním zku ebnictví. Federálním úfiadem pro normalizaci a mûfiení byl ústav jmenován státní zku ebnou ã. 204, v té dobû co do rozsahu své pûsobnosti v oblasti investiãní v stavby ve zcela bezkonkurenãním postavení. Jen pro ilustraci lze uvést struãn pfiehled nûkter ch základních ãinností Technického a zku ebního ústavu v období sedmdesát ch aï osmdesát ch let: delegovaná pravomoc ministerstva stavebnictví âsr v oblasti komplexního fiízení jakosti v postavení resortního stfiediska komplexního fiízení jakosti stavební a prûmyslové v roby na území âsr pro kontrolu jakosti ve v ech fázích v roby v zkumné, v vojové a studijní práce v oboru kvality stavebních hmot, prvkû i konstrukcí metodické pracovi tû pro resortní zku ebnictví metodicky fiídí a provádí kontrolu a hodnocení ãinnosti rezortních zku eben vedoucí oborové normalizaãní stfiedisko resortu stavebnictví âsr, fie í normalizaãní úkoly vã. nadnárodních a vyjadfiuje se ke v em návrhûm v oboru pûsobnosti ústavu Obr. 2 Fig. 2 ZatûÏovací zkou ka (zkou ka na vrcholov tlak) Ïelezobetonové trouby prûmûru 1000 mm provádûná v rámci certifikace v robku Loading test (apex pressure test) of a reinforced concrete tube with the diameter of 1000 mm performed as part of the certification of the product 8 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

11 P ROFILY PROFILES resortní metrologické stfiedisko pro dohled, kontrolu a metodickou ãinnost v rámci resortu posuzování typizaãní dokumentace typov ch stavebních konstrukcí schvalované ministerstvem stavebnictví âsr sledování a posuzování stavebních experimentû a ovûfiovacích sérií stavebních objektû ãinnost geologicko-mûfiiãské sluïby oborové informaãní stfiedisko vûdeck ch, technick ch a ekonomick ch informací s celostátní pûsobností experimentální a realizaãní základna pro prototypovou a malosériovou v robu pfiístrojû, souvisejících pfieváïnû s realizaãními v stupy úkolû vûdeckotechnického rozvoje. V tûchto letech do lo i k v raznému nárûstu odborn ch pracovníkû ústavu prûmûrn stav pfievy oval ãtyfii sta kmenov ch pracovníkû, hodnota zku ebního zafiízení dosáhla v té dobû úctyhodn ch 33 mil. Kãs. A to byly plánovány delimitace dal ích zku- ebních a v vojov ch ústavû a sloïek jako napfi. zku ebna Talian, VAS (sloïka VVÚ SZP), PAVUS a ãásti realizaãní sloïky VÚM kposílení komplexnosti zabezpeãovan ch ãinností TZÚS, z nichï se realizovalo napfi. vãlenûní v zkumné a v vojové základny VAS a odborné posílení servisní ústavní dílny, která byla pfietransformována na poboãku Technicko inïen rské sluïby. Pfiesto v té dobû stanoven cílov poãet zamûstnancû více neï pût set, nebyl dosaïen. Obecnû lze konstatovat, Ïe odborné funkce jak na fieditelství ústavu (v technickém úseku i úseku státního zku ebnictví), tak na pracovi tích byly obsazeny pracovníky na skuteãnû vysoké technické úrovni, coï nakonec dosvûdãuje i to, Ïe po roce 1990, kdy bylo vedení TZÚS poznamenáno vlivy tehdej ích vedoucích politick ch stran (OF, ODS), nûktefií tito pracovníci ode- li na v znamná místa v konkurenãních zku ebnách, pfiípadnû zaãali sami podnikat v této oblasti, a pfiesto si TZÚS svou odborností udrïel základní pozici ve zku ebnictví v âeské republice. Od poãátku pûsobení ústavu bylo prozíravû sledováno, aby ve keré základní zku ební ãinnosti bylo moïno vykonávat operativnû co nejblíïe místním v robním kapacitám, a proto byly zku- ebny TZÚS (pozdûji pracovi tû, nyní poboãky) zaloïeny kromû Prahy ve v ech ãesk ch krajích (âeské Budûjovice, PlzeÀ, Teplice, Pfiedmûfiice nad Labem u Hradce Hrálové, Brno, Ostrava). Pouze v Pfiedmûfiicích nad Labem do lo k minimální modernizaci objektu, na ostatních poboãkách byla v prûbûhu let realizována v znamná modernizace, resp. komplexní v stavba. V Praze od zaloïení ústavu kromû fieditelství (jednotlivé útvary byly delimitovány na pûti místech) pûsobila postupnû aï 4 odborná stfiediska (mechanické zkou ky, chemie, mosty a defektoskopie, stavební fyzika) ve ãtyfiech lokalitách a pozdûji je tû stfiedisko v poãetní techniky s centrálním poãítaãem v samostatném objektu v Plzni. Díky pfiidûlení k uïívání areálu Konvikt v centru Prahy do lo k postupné centralizaci, následnû v roce 1990 po vybudování stávající 1. etapy TZÚS na Proseku ke komplexnímu pfiemístûní v ech administrativních i zku ebních sloïek do tohoto areálu vãetnû jiï zmínûné dílny, která dosud sídlila v komunální vile v Chabrech. Místo 2. etapy byla realizována v stavba Akademie vûd âr. V 70. aï 80. letech kromû vykonávání bûïn ch zku ebních ãinností se jednotlivá pracovi tû postupnû specializovala: Praha teorie fiízení, kvalimetrie, fiízení jakosti; statika, dynamika; aplikovaná matematika a statistika (v AMS PlzeÀ) â. Budûjovice tmely, stavebnû tepelná technika PlzeÀ keramické a Ïáruvzdorné v robky a suroviny Teplice stavební chemie; silikátové stavební dílce a v robky, pórobeton; sklo Pfiedmûfiice nad Labem v robky pro stavební izolace Brno stavební kámen a kamenivo; betony a betonová smûs; cihláfiské pálené v robky Ostrava osinkocementové suroviny a v robky; stavební ocel a kovy; kovoplastické stavební dílce a prostorové buàky. Ústavní technická a v vojová dílna (Technicko inïen rské sluïby) v voj a v roba zku ební a pfiístrojové techniky; v rámci celé âssr servis a metrologické ovûfiování lisû, trhacích strojû a tvrdomûrû na beton typu SCHMIDT pozdûji roz ífieno na v hradní zastoupení v carského v robce pfiístrojû pro nedestruktivní zkou ení PROCEQ SA; servis a ovûfiování prûtokomûrû na teplou a studenou vodu atd. Uvedené specializace s v jimkou Prahy (zde vût ina uveden ch specializací poplatná tehdej ím trendûm napfi. teorie fiízení, kvalimetrie, aplikovaná matematika, byla nahrazena v znamn mi specializacemi jako je napfi. defektoskopie) jsou na souãasn ch poboãkách ve valné vût inû i nadále rozvíjeny v souladu se svûtov m v vojem i poïadavky evropsk ch norem. V roce 1991 byl TZÚS akreditován pro certifikaci systémû jakosti podle âsn EN , o rok pozdûji získal akreditaci i pro certifikaci v robkû podle âsn EN Zku ební laboratofie na v ech pracovi tích poboãkách byly postupnû akreditovány podle âsn EN , na poboãce TIS pûsobí od roku 1998 akreditovaná kalibraãní laboratofi a státní metrologické stfiedisko K1 a K 22 (nyní autorizované metrologické stfiedisko K28). V fiíjnu 1999 byl ústav akreditován jako zku ební laboratofi v certifikaãním systému GOST R pro zkou ení stavebních v robkû vyváïen ch do Ruské federace. V roce 1998 byla získána akreditace pro inspekãní orgán a nejnovûji v roce 2001 byla na základû ãinností zabezpeãovan ch poboãkou Technicko inïen rské sluïby, tj. pro obory v tahy a jejich bezpeãnostní komponenty a pfiístroje nn napûtí, pfiiznána TZÚS notifikace (notifikovaná osoba 1020), jejíï rozsah se bude dále postupnû roz ifiovat. Pro zabezpeãení vût í komplexnosti sluïeb byla v pfiedcházejícím roce roz ífiena autorizace ústavu i o poïární bezpeãnost staveb. V posledních letech se TZÚS díky souãasnému vedení i podpofie nadfiízen ch orgánû stal ãlenem v znamn ch mezinárodních sdruïení, kde pfii jednání i zastupuje zájmy âeské republiky (EOTA, AGNB CPD, CQS, WFTAO, UEAtc, ENBRI, ECIICE). Díky tomuto postavení na mezinárodní úrovni se ústav stal plnoprávn m partnerem obdobn ch zahraniãních zku ebních ústavû. V TZÚS jsou podnikány v echny potfiebné kroky jak z hlediska zvy ování odbornosti pracovníkû, tak i v zabezpeãení piãkového technického a zku ebního vybavení vyhovujícího postupnû pfiebíran m evropsk m normám, aby se podpisem sektorové pfiílohy PECA pro stavební v robky, nebo nejpozdûji vstupem âr do Evropské unie, mohl ústav uplatnit jako notifikovaná osoba s evropskou pûsobností v plném rozsahu. Tak jsou vytváfieny v echny pfiedpoklady, aby i pro dal í generace ve stavebnictví zûstal Technick a zku ební ústav stavební Praha dûleïit m a neopominuteln m orgánem pûsobícím na vysoké odborné úrovni i ve strukturách Evropského spoleãenství. Ing. Jaroslav Mikula TZÚS Praha, s. p., poboãka TIS Prosecká 76a, Praha B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003 9

12 JAPE P R O J E K T, S P O L. S R. O. Budova VZP v Brnû Public Health Insurance Company building in Brno Betonové konstrukce komplexu SFINX v Brnû Concrete structures within the SFINX complex in Brno Betonová konstrukce budovy VZP v Brnû Concrete structure of the Public Health Insurance Company building in Brno Otevfiené garáïe u novostavby bytového domu v Litomy li Open garages of a newly constructed apartment block in Litomy le City Rekonstrukce vyhlídkové vûïe pavilonu G v areálu VeletrhÛ Brno Reconstruction of the observation tower of exhibition hall G in the complex of Trade Fairs Brno

13 Pohled do vnitfiní dvorany s v tahy ve Îìáru nad Sázavou View of the interior hall with lifts in Îìár over the Sázava River Oprava sloupû u vstupu do Janáãkova divadla v Brnû pomocí uhlíkové tkaniny Reapir of columns in the entrance to Janáãek Theatre in Brno using carbon textile Leteck pohled na budovu státní správy ve Îìáru nad Sázavou Aerial view of the state administration buildings in Îìár over the Sázava River Betonové toãité schodi tû za v tahy Concrete spiral staircase behind the lifts Oprava betonového stfie ního vazníku po havárii a ztrátû pfiedpûtí pomocí CFRP-lamel (montáïní hala kody Mladá Boleslav) Repair to the concrete roof truss after crash and prestress loss using the CFRP-lamellas (assembly hall of koda Mladá Boleslav) Objekty rekreaãního bydlení na Horním nám. v Rokytnici nad Jizerou Buildings of the recreational centre in the Upper Sqaure in Rokytnice over the Jizera River

14 P ROFILY PROFILES JAPE- P R O J E K T, S P O L. S R. O. Obr. 1 Celkov pohled na tribunu atletického stadionu v Litomy li Fig. 1 General view of the grandstand of the sports stadium in Litomy le City Nezávislá projekãní kanceláfi JAPE projekt vznikla v roce 1994 sepsáním spoleãenské smlouvy mezi dvûma spoleãníky. Z hlediska tradice se hlásí k fyzické osobû jediného stávajícího majitele (autora stati), kter zaãal jako osoba samostatnû v dûleãnû ãinná (na volné noze) projektovat v létû roku 1990, tj. tûsnû po zmûnû spoleãensk ch pomûrû. Jeho pûvodním pracovním zafiazením ve funkci vedoucího projektanta statika v projekãní organizaci Stavoprojekt Brno je dán i rozsah pracovního zábûru souãasné kanceláfie, tzn. zpracování projektû v ãásti konstrukãního a statického fie ení pozemních staveb, od spolupráce s architekty pfii návrzích studií (pfii pfiípravû staveb), pfies realizaãní dokumentaci staveb (i ve spolupráci s dodavateli staveb) aï po konzultace a speciální návrhy pfiímo pro investory ãi dodavatele staveb. Navrhovány jsou konstrukce nové i rekonstrukce a opravy nosn ch konstrukcí stávajících objektû. V oboru novostaveb pozemních konstrukcí kanceláfi spolupracovala ãi stále spolupracuje se znám mi tuzemsk mi architekty jednak star í generace, jako jsou Ing. arch. Adam, Ing. arch. Jenãek, Ing. arch. V. Rudi a dal í, ale i stfiední ãi nastupující generace, namátkou podle abecedního pofiadí napfi. Ing. arch. Burian, Ing. arch. HrÛ a, Ing. arch. Kfiivinka, Ing. arch. Pelãák, Ing. arch. M. Rudi, Ing. arch. Vydrová aj. Jednalo se o rozsáhlé nemocniãní areály, napfi. nemocnici II. typu v Bfieclavi, která byla stavûna na zelené louce, stavba byla zahájena je tû za socialismu a postupnû dostavována bûhem druhé poloviny devadesát ch let. Pfii dostavbû Fakultní dûtské nemocnice v Brnû âern ch Polích jsme si ovûfiovali na e schopnosti projektování rekonstrukcí staveb bylo zde nutné rekonstruovat pûvodní pováleãné funkcionalistické objekty arch. Rozehnala. Bûhem tfiinácti let trvání kanceláfie jsme mûli moïnost projektovat novostavby pro v echny obory pozemních staveb a obãanské vybavenosti od nejjednodu ích rodinn ch domkû ãi vil vãetnû reïné betonové fasády s odvûtrávanou dutinou (vila v Litomy li), bytov ch domû (v Litomy li, Brnû ãi Praze) se zdûn mi stûnami a monolitick mi Ïelezobetonov mi stropy, bodovû podepfien m deskov m skeletem ãi krabicov mi systémy z litého betonu (napfi. polyfunkãní objekt SFINX v Brnû), rûzn ch kolsk ch zafiízení od základních aï po vysoké koly, domovy peãovatelsk ch sluïeb, kanceláfie rûzn ch státních ãi soukrom ch firem aï po speciální stavby. Z poslednû jmenovan ch si obzvlá È ceníme monolitické Ïelezobetonové konstrukce kostela sv. Václava v Bfieclavi. Rozsahem se sice jednalo o nevelkou stavbu, ale po spoleãenské zmûnû pomûrû se zde plnû rehabilitovala prostorová skofiepinová betonová konstrukce, která byla jiï poãátkem roku 1992 poãítána plnû prostorov m modelem metody koneãn ch prvkû (podrobnosti ãtenáfi nalezne v ãlánku tohoto ãísla vûnovaném sakrálním stavbám, pozn. redakce). Bûhem zpracování projektu i následné spolupráce pfii v stavbû jsme získali znaãné zku enosti s návrhem a realizací monolitick ch Ïelezobetonov ch konstrukcí opaku tehdy pfievládajících montovan ch typov ch Ïelezobetonov ch skeletû. Na rozsáhlém objektu urãeném pro státní správu ve Îìáru nad Sázavou integrovaném objektu okresního úfiadu, finanãního úfiadu, okresní sociální správy, okresního soudu a zastupitelství jsme si dále prohloubili zku enosti s návrhem monolitick ch Ïelezobetonov ch deskov ch skeletû, kde jsme jiï dûslednû fie ili pfieru ení tepeln ch mostû a dilatace bez zdvojen ch svisl ch konstrukcí pomocí dilataãních smykov ch trnû (jedna z prvních aplikací prvkû Isokorb a Staifix firmy Schöck na území státu). K zajíma- Obr. 2 Pohled zespodu na betonovou konstrukci tribuny Fig. 2 Bottom view of the concrete structure of the grandstand Obr. 3 UloÏení kluzného smykového trnu do betonové konstrukce tribuny pro stfiední vloïené pole Fig. 3 Placement of the dowel shear bar in the concrete structure of the grandstand for the central embedded panel 12 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

15 P ROFILY PROFILES Obr. 4 Celkov pohled na kostel sv. Václava v Bfieclavi Fig,. 4 General view of the Church of St Wenceslas in Bfieclav City v m fie ením z monolitického Ïelezobetonu patfií i dal í tfii návrhy. Ve správním objektu okresní poboãky poji Èovny VZP v Brnû na Bene ovû ulici musel b t po v ce objektu dvakrát mûnûn prûbûh svisl ch sloupû. Poprvé nad suterénem, kde jsou pro vynesení sloupû pûti dal ích podlaïí (dispozice vyhovující bûïn m nadzemním podlaïím neumoïàovala umístit do podzemí parkovací stání pro referenãní vozidla) pouïity spfiaïené atypické ocelové prûvlaky s betonovou stropní deskou. Podruhé ve stropu nad 5. NP, kde si v územním plánu závaznû stanovená uliãní fiímsa vyïádala postupné uskoãení dal ích dvou podlaïí od prûãelí (bylo fie eno pfiedepnutím této stropní desky zabudovan mi lany bez soudrïnosti, tzv. Monostrandy). Druh m objektem je monolitická konstrukce zastfie ené tribuny atletického stadionu v Litomy li. Nosnou konstrukci tvofií zateplená stupàovitû lomená deska zastfie ení uloïená na pfiíãn ch nosn ch stûnách (pod tribunou jsou umístûny kabiny a dal í potfiebné provozy) opatfiená dodateãnû poloïen mi prefabrikovan mi obkladov mi stupni z betonu s povrchovou úpravou apfiipevnûn mi sedadly. V souãasné dobû je realizována hudební scéna Mûstského divadla v Brnû. Elevace hledi tní ãásti je navrïena z monolitického betonu na ikm ch prûvlacích pod sedadly divákû a ve vût í mífie jsou zde pouïity pohledové betony. V prvním i posledním uvedeném pfiípadû jsou suterény objektû fie eny v technologii vodonepropustného betonu bez vnûj ích izolací, tzv. systémem bílé vany, pfiestoïe se nacházejí pod hladinou spodní vody. Pfii návrhu dostavby Dûtské fakultní nemocnice v Brnû bylo nutné rekonstruovat stávající konstrukce. Jednalo se o rûznû po- kozené Ïelezobetonové konstrukce navrïené Prof. Cigánkem s pouïitím zabudovan ch trubek topení Critall ve funkci nosné v ztuïe. Pro nové technologické vybavení nemocniãními pfiístroji jsme museli nûkteré ãásti zesilovat napfi. pro umístûní poãítaãového tomografu jsme v roce 1996 pouïili pfii zesílení prûvlakû stropního ro tu externí lepenou v ztuï na bázi uhlíku (jednalo se o první uplatnûní této technologie na území ãeského státu, kdy bylo nutné metodu návrhu podle stupnû bezpeãnosti pfievést na metodu odpovídající platn m âsn, tj. na mezní stavy. O této metodice autor nûkolikrát pfiedná el na rûzn ch odborn ch semináfiích a konferencích). V souãasné dobû jiï vyuïíváme rozsáhlé zku enosti s rûzn mi metodami zesilování betonov ch konstrukcí, od tradiãních metod s ohybovou i smykovou pfiídavnou v ztuïí, se spfiahující nadbetonovanou zesilující vrstvou aï po moderní metody externího pfiedepnutí voln mi kabely ãi lepenou povrchovou uhlíkovou v ztuïí pro ohybové i smykové zesílení. Z tûchto dûvodû jsme byli vybráni firmou Strásk, Hust a partnefii jako projektant rekonstrukce dosti naru ené betonové konstrukce Janáãkova divadla v Brnû. Postupem doby jsme získávali dal í zku enosti s návrhem oprav poruch zdûn ch objektû, zejména s technologií dodateãného spínání objektû pomocí pfiedpínan ch lan veden ch v betonov ch latích ãi zesílen ch polotuh ch stropních konstrukcích (jedná se zejména o spfiaïené dfievobetonové trámové konstrukce). Dodateãnû pfiedpínaná lana jsme pouïili i pro vytváfiení velk ch a irok ch otvorû ve zdûn ch konstrukcích z tradiãních cihel. V souãasné dobû jsme úspû nû navrhli projekty rekonstrukce více historick ch objektû, z nichï byly jiï dokonãeny napfi. rekonstrukce budovy UmûleckoprÛmyslového muzea na Husovû ulici v Brnû, ãi DÛm pánû z Kun tátu na Dominikánské ulici v Brnû. Zdafiilá oprava tûchto objektû je cenûna i pracovníky památkov ch odborû mûstsk ch úfiadû ãi státních památkov ch ústavû. Pfii projektové praxi uplatàujeme nejnovûj í poznatky z aplikovaného v zkumu (napfi. pouïívání externího zesílení lepenou uhlíkovou v ztuïí a spolupráce na vytváfiení a upfiesàování metodiky jejího návrhu podle platn ch ãesk ch technick ch norem), pouïíváme moderní v robky (napfi. zmiàované pfieru ení tepeln ch mostû ãi smykové trny v dilataci) a rovnûï poznatky nov ch metodik návrhu konstrukcí (napfi. spfiaïené konstrukce typu beton beton, ocel beton ãi dfievo beton pfii zesilování konstrukcí ãi pfii návrhu nov ch konstrukcí). Jsme propagátory technologie tzv. bílé vany, kde do praxe zavádíme poznatky a zku enosti z nûmeckého trhu. Stále spolupracujeme se znám mi a renovovan mi odborníky, projektanty i vysoko kolsk mi pedagogy. Do budoucnosti chceme, aby i v sledky na í práce pfiispûly k dobrému technickému hodnocení v ech technikû a inïen rû ãinn ch ve stavebnictví nejen na í vefiejností, ale i technickou vefiejností v sousedních vyspûlej ích zemích. Pfiehled v znamn ch a ocenûn ch staveb (nov ch i rekonstrukcí), na nichï pracovali projektanti statické kanceláfie JAPE-projekt: obytn komplex SFINX v Brnû ocenûní âbz v soutûïi o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 1997/8 rekonstrukce a dostavba pavilonu G v areálu VeletrhÛ v Brnû Grand Prix obce architektû v oboru rekonstrukce staveb okresní úfiad ve Îìáru nad Sázavou nov objekt jako stavba roku nadace ABF správní budova OP ZP MV âr v Brnû, Cejl 5 rekonstrukce jako stavba roku nadace ABF rekonstrukce Umûlecko-prÛmyslového muzea v Brnû na Husovû ulici rekonstrukce Domu pánû z Kun tátu v Brnû na Dominikánské ulici (ve spolupráci s Ing. âerníkem) kostel sv. Václava v Bfieclavi Ing. Jan Perla JAPE-projekt, spol. s r. o. Tfi. Gen. Píky 9, Brno tel.: , B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/

16 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES S A K R Á L N Í S T A V B Y E C C L E S I A S T I C B U I L D I N G S J I Í V AVERKA, IV ANA Î ABIâKOVÁ Z dosud realizovan ch 120 nov ch fiímskokatolick ch církevních staveb na území âr jsou uvedeny tfii, které byly provedeny v Ïelezobetonové technologii. Jejich fie ení plnû respektuje moderní architektonicko hmotov trend i vysok uïivatelsk standart. On the territory of the Czech Republic, 120 new Roman Catholic religious buildings have been erected. This paper presents three of them which have been built using reinforced concrete technology. Their solution fully respects the up-todate architectural mass trends and high users' standard. Sakrální stavby lze jiï od nepamûti definovat jako nejslavnûj í a nejpûsobivûj í díla, ovlivàovaná náboïensk mi pfiedstavami jednotliv ch národû v dobû budování. Od 2. vatikánského koncilu do konce roku 2000 bylo na území âeské republiky vysvûceno 90 kostelû a kaplí fiímskokatolické církve postaven ch rûznou technologií. Pro anal zu v tomto pfiíspûvku byly vybrány tfii z nich, které mají Ïelezobetonou nosnou konstrukci: kostel sv. Václava v Bfieclavi, vysvûcen v roce 1995, kostel Panny Marie Vítûzné v Moravském ÎiÏkovû, vysvûcen v roce 2002, klá ter TrapistÛ v Novém Dvofie s kostelem, vysvûcen v roce K OSTEL SV. VÁCLAVA V B ECLAVI Autor stavby Ak. arch. Ludvík Kolek Projekt stavební ãást Ing. Vladimír âech statická ãást Ing. Jan Perla Historie kfiesèansk ch sakrálních staveb v Bfieclavi sahá do druhé poloviny 9. století, kdy se pfiipomíná kostelem na slovanském hradisku Pohansko v dne ním katastru mûsta. Na zdej ím hradû je dolo- Ïen kostel roku Farní kostel ve Staré Bfieclavi existoval pfied rokem 1414, po váleãn ch událostech byla zaloïena Nová Bfieclav i s kostelem. V roce 1673 byl kostel zasvûcen Panû Marii. Barokní kostel sv. Václava s kryptou vystavûn v letech 1753 aï 1756 byl v roce 1944 vybombardován. První soutûï na v stavbu nového kostela s farním stfiediskem byla vypsána v roce 1970 stavba nebyla povolena. Souãasn kostel je v sledkem dal í snahy vûfiících, která vedla k vypsání soutûïe v roce Vítûzn návrh byl dopracován v souãinnosti s hlavním projektantem akce a statikem pfii zahájení prací na pro- Obr. 2 Celkov pohled Fig. 2 General view Obr. 1 PÛdorys, fiez, pohled Fig. 1 Layout plan, section, view Obr. 3 Interiér kostela Fig. 3 Interior of the church 14 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

17 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES jektu, dokonãeném v roce Stavba byla realizována v letech 1993 a Kostel je umístûn v centru Bfieclavi na tradiãním historickém místû starého kostela na námûstí, do kterého ústí tfii hlavní ulice. PodloÏí stavby tvofií mocná vrstva propustného tûrkopísku, podzemní voda má kolísavou hladinu. Maximální úroveà HPV dokázala v minulosti zaplavit námûstí, v souãasné dobû se voda drïí pod úrovní základû. Tradiãní umístûní kostela se projevilo pfii jeho v stavbû, kdy pfii provádûní v kopû byl odhalen ranû gotick základ a pod hladinou podzemní vody barokní cihelné základové pilífie s klenbami. Nález historického zdiva, které je zpfiístupnûno v podzemní ãásti kostela, vyvolal nutnost úpravy v umístûní podpor v suterénu. Kostel je zaloïen na základov ch pasech, vûïe kostela na základové desce tlou Èky 1 m v úrovni 4,25 m. Hlavní rozmûry kostela jsou: délka 44,5 m, ífika 27 m, v ka lodi 12,7 m, v ka vûïí bez kfiíïe 41,5 m. Kostel je urãen pro 600 osob 220 sedících, 340 stojících a 40 na kûru. Stavba tvofií jeden dilataãní celek, tvarovû se jedná o dvû prostorové lomenice, které jsou propojeny vodorovn mi stropními deskami v prostoru vûïí (obr. 1 aï 3). Zastfie ení hlavní lodi pfiechází do dvou vûïí, hfieben pfiechází v úïlabí, které mezi obûma vûïemi pfiedstavuje ve vnitfiním prostoru jak si k l s kruhovou podestou, v nûmï je umístûna koufiová klapka. Protilehlá men í ãást kostela, v nûmï je men í kaple, pfiechází do vûïe tfietí. TrojvûÏí, jehoï tvar je sloïen z úseãek a kruïnic, pfiedstavuje proplétající se ruce, smûfiující vzhûru. Do základû je opfieno ãtyfimi opûrami, které tvofií souãást obvodové konstrukce. Celá konstrukce kostela je Ïelezobetonová, provedená z betonu B20, oceli , tlou Èky stûn pfiízemí jsou odstupàované od 350 do 500 mm, lomenice zastfie ení 200 a 280 mm, stûny vûïí 150 aï 280 mm. Strop pod kûrem, kter je umístûn nad hlavním vstupem do kostela, tvofií Ïelezobetonová deska, která je uloïena v obvodové stûnû a ve vysokém nosníku. Spojit nosník, pûdorysnû lomen, tvofií zábradlí kûru a je uloïen v obvodov ch stûnách a na dvou vnitfiních podporách, které se vidlicovitû rozdvojují a slouïí i pro podepfiení stfiechy. Îelezobetonové stropní desky ve vûïi slouïí pro uloïení zvonové stolice. Ve vûïi mûly b t pûvodnû zavû eny ãtyfii zvony, naladûné na 548, 488, 411 Obr. 4 V poãtov model síè KP Fig. 4 FE model of structure a 325 Hz o hmotnosti 290, 340, 620 a 1160 kg. Poslední zvon byl dodateãnû na pfiání investora zru en. ProtoÏe kostel tvofií jeden dilataãní celek, byl dynamick v poãet proveden pro celou budovu. e ení vlastních kmitû bylo provedeno programem NE-14 na hrubém modelu celé konstrukce a následnû ovûfieno na doplnûném a upfiesnûném modelu konstrukce (obr. 4). Technické aspekty interiérû Konick pûdorysn tvar je pfiízniv z hlediska akustiky prostoru, vyluãuje tfiepotavou ozvûnu a pfiitom poskytuje dostatek boãních odrazû. e ení stfiechy nad presbytáfiem ve tvaru baldach nu soustfieìuje zvukovou energii a neplní funkci akustického rozptylovaãe. Toto fie ení bylo dáno jako vstupní axiom autora. Obecnû lze konstatovat, Ïe interiérové fie ení prostoru a jeho materiálové pojednání, zejména se zabudováním Helmholzov ch tûrbinov ch rezonátorû na boãních stûnách a s pomocí elektroozvuãení, zabezpeãí akustiku vnitfiního prostoru v poïadavcích odpovídajících liturgick m obfiadûm. Na kûru jsou zabudovány varhany. Vnitfiní prostor je temperován teplovzdu n m centrálním vytápûním, jehoï kotelna je umístûna v suterénu. Denní osvûtlení v rozsahu poïadované kvantity a kvality zaji Èují okna s vitrajov m zasklením s jemn m barevn m akcentem. K OSTEL P ANNY M ARIE V ÍTùZNÉ V M ORAVSKÉM Î IÎKOVù Autofii stavby Doc. Ing. arch. Jiljí indlar, CSc. Ing. arch. Petra Îalmanová V tvarník Dr. Karel Rechlík Projekt stavební ãást Ing. arch. Du an VostrejÏ statická ãást Ing. Leo Gurka Kostel Panny Marie Vítûzné pfiedstavuje zavr ení témûfi dvousetletého úsilí vûfiících v Moravském ÎiÏkovû. Po nûkolika Ïádostech kníïeti Janu II. z Lichten tejna v druhé polovinû 19. století dostala obec pfiíspûvek, kter vystaãil na zahájení stavby hfibitova a stavba kaple ãi kostela musela b t odsunuta na pozdûj í dobu. V období totalitní moci se vûfiící znovu pokusili o v stavbu kostela. Pfiipravené finanãní prostfiedky v ak bylo dovoleno vyuïít na v stavbu hfibitovní kaple BoÏího milosrdenství, která se na dlouhá léta stala jedin m duchovním stánkem v obci. Rok 1995 pfiedstavuje dal í, tentokrát úspû - né vzepûtí snah vûfiících o vybudování kostela v obci. Pro realizaci byl vybrán vítûzn návrh v architektonické soutûïi. Stavba kostela Panny Marie Vítûzné byla zahájena v fiíjnu 2000 a vysvûcení kostela biskupem brnûnské diecéze Vojtûchem Cikrlem se konalo v srpnu 2002 (obr. 5). Pro umístûní kostela bylo vybráno jedno z nejv znamnûj ích míst obce, které je nositelem kulturních tradic. Místo, kde se setkává historie se souãasností a budoucností b val hfibitûvek obce. Místo je zajímavé i tím, Ïe nabízí mnoho dalek ch pohledû a zároveà navazuje na základní komunikaãní systém obce, coï umoïàuje snadnou dostupnost vãetnû parkování. Hlavní rozmûry stavby sestávající z kostelní lodi a samostatnû umístûné vûïe jsou: délka 28,8 m, ífika 32,9 m, v ka lodi 16,7 m a v ka vûïe 35 m (obr. 6). Poãet míst v kostele je 334 sedících a487 stojících. Tvarování interiéru kostela respektuje poïadavky na akustickou kvalitu sakrálního prostoru. V jimeãnost a dûstojnost místa posledního spoãinutí tûch, ktefií tvofiili historii obce, vedly k návrhu zaloïení objektu na základov ch deskách pod kostelní lodí a pod vûïí kostela, aby nebylo nutno provádût hloubkové zemní práce. Základovou pûdu tvofií vápnitá spra polopevné konzistence tfi. F6, R dt = 200 kpa, v místû hrobû naváïky rûzného stupnû ulehlosti, podzemní voda se v daném prostoru nevyskytuje. Základové desky tlou Èky 0,35 m jsou vyrobeny z betonu B20, vyztuïené jsou ocelí a svafiovan mi sítûmi KARI. Desky jsou uloïeny velmi mûlce, B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/

18 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 5 Celkov pohled Fig. 5 General view Obr. 6 Fig. 6 Pohled, fiez, pûdorys View, section, layout plan v kovû jsou odstupàované tak, aby kopírovaly povrch terénu, zesílená obruba pod jejich okraji (základov pas) zaji Èuje ulo- Ïení základové spáry v nezámrzné hloubce. Stabilizace naváïek je provedena zahutnûním makadamu do povrchové vrstvy, v sledná hodnota R dt byla po úpravû povrchu terénu uvaïována 100 kpa. Prostor kostelní lodi, koncipovan jako cesta, vymezuje soubor Ïelezobetonov ch segmentû stûn uspofiádan ch proti sobû, zãásti sklonûn ch dovnitfi pûdorysu, které jsou navzájem propojeny Ïelezobetonov mi stropy. Oba systémy stûn jsou oddûleny mezerou o ífice 5,5 m po celé v ce objektu, která je vyplnûna vysok mi okny, v budoucnu pak vitrajemi. Napfiíã okny procházejí ocelové païdíky s pomocn mi svisl mi sloupky, které zaji Èují prosklené plochy proti úãinkûm vûtru. Stûny o tlou Èce 300 mm jsou z betonu B25, v ztuïe a sítí KARI. PÛdorysné zakfiivení stûn je kruhové, podle plánu architekta tak tvofií jakési kry, jejichï stabilita je zaji tûna jejich pûdorysn m zakfiivením. âást svisl ch vnitfiních stûn je provedena zdûnou technologií. Obvodové stûny jsou z vnûj í strany zatepleny. V osách segmentû je umístûn vstup do kostela, proti vstupu je oltáfi (svatostánek). V této ose, vnû kostelní lodû, pokraãuje samostatnû umístûná kostelní vûï. Strop pod kûrem, dimenzovan na uïitné zatíïení 5 kn/m 2, tvofií Ïelezobetonová spojitá deska o tfiech polích uloïená na stûnách, vnitfiní podpory tvofií dva prûvlaky s pfievisl mi konci. PrÛvlaky jsou uloïeny v obvodov ch stûnách a na sloupech umístûn ch ve vnitfiních zdech. Dal í Ïelezobetonové desky jsou uloïeny ve dvou v kov ch úrovních nad kûrem. Nosnou konstrukci pultové dvouplá Èové stfiechy tvofií dfievûné sbíjené vazníky trojúhelníkového tvaru a promûnné délky s osovou vzdáleností 1 m. Horní pás je rovinn, s mírn m sklonem, spodní pás vyná ející podhled je prolomen do prostoru kostelní lodi. VûÏ kostela je sloïena z ãásti betonové, sahající do v e 21,7 m a ãásti z ocelov ch trubek, vytváfiející trojbok pfiíhradov nástavec, kter vyná í kfiíï. V betonové ãásti je uvnitfi vûïe ocelové vfietenové schodi tû se stfiedním sloupem, na stropû je uloïena zvonová stolice pro tfii zvony, které jsou zavû eny na klikov ch závûsech, sniïujících dynamick úãinek zvonû na konstrukci vûïe. Okolí kostela je upraveno tak, aby byly respektovány stromy pûvodnû tam rostoucí a byla tak zv raznûna historická tradice místa, kde kostel stojí. Technické aspekty interiérû PÛdorysn tvar je tvofien z kruhov ch v seãí o rûzn ch polomûrû jejichï stfiedy jsou na podélné ose kostela. ezov tvar je kompatibilní s pûdorysn m, tj. sloïen rovnûï z kruhov ch segmentû o rûzn ch polomûrech. Konvexní podhled podporuje optickou korekci a tím i zabezpeãuje dostatek boãních odrazû. Zadní stûna presbytáfie je ze ikmena smûrem k vrcholu podhledu. Podlaha pod transparentními lavicemi je dfievûná, v komunikaãních plochách je dlaïba. Denní osvûtlení zabezpeãují vertikální prosklené velkoplo né prvky, které budou v budoucnu opatfieny pfiídavn mi vitrajemi. Dosvûtlení presbytáfie zaji Èují boãní okna a horní prosklení, které zdûrazní obûhovou verikálu vûïové ãásti. V horní ãásti západní stûny jsou zabudována otvíravá okna. Umûlé osvûtlení simuluje denní halogenov mi zdroji, které jsou zavû eny rovnomûrnû v celém prostoru. Vytápûní je teplovzdu né, v provozních prostorách etáïové teplovodní. Îelezobetonov objekt je z exteriérové strany zateplen kontaktnû pûnov m polystyrenem o tlou Èce 80 mm. 16 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

19 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES K LÁ TER T R APISTÒ V N OVÉM D VO E S KOSTELEM Autofii stavby Architekt John Pawson, Lond n Ing. arch. Jan Soukup Projekt stavební ãást Ing. arch. Jan Soukup statická ãást Ing. Jan Valko Pro realizaci klá tera byl vybrán b val hospodáfisk dvûr premonstrátského klá - tera v Teplé v Novém Dvofie u Dobré Vody. Tato nemovitost byla postavená v barokním slohu tûsnû po polovinû 18. století a je zapsána ve státním seznamu chránûn ch nemovit ch kulturních památek v okresu Karlovy Vary. Je typem památky, na kterou devastující komunistické hospodáfiství dolehlo nejvíce. DvÛr stál na konci své existence a bez zásahu investora by jeho zánik byl jist. Klá ter TrapistÛ má ãtyfikfiídlou dispozici odpovídající tradiãnímu schématu cisterciáckého klá tera, jeï se skládá z vlastní budovy klá tera s kostelem, hospice pro náv tûvníky a hospodáfisk ch budov. PÛdorysn rozmûr je cca 75 x 75 m, osazení v terénu respektuje svaïit terén, kde v ose západ v chod ãiní rozdíl v ek 5,2 m (obr. 7 a 8). Pfii probíhající pfiestavbû je b val hospodáfisk dvûr nejen rekonstruován a restaurován, ale i roz ifiován a dopl- Àován. V souãasné dobû je ãást klá tera dokonãená a uïívaná, kostel a dal í ãást klá tera jsou dokonãovány postupnû. V západním kfiídle (na nejvy ím místû areálu) stojí b valá jednopatrová rezidence s prûjezdem do dvora, která slouïíla pro ubytování ãlenû premonstrátského fiádu. Obytná funkce kfiídla zûstala zachována. V jiïním kfiídle byly dfiíve umístûny stáje pro dobytek. Pfied pfiestavbou byly jeho Obr. 7 Hospodáfisk dvûr leteck pohled Fig. 7 Farmyard aerial view klenby po kozené, ãásteãnû zfiícené. Proto byla jeho v chodní ãást úplnû zbourána a nahrazena nov m zdivem na stávajících základech. V souãasné dobû jsou v podzemním podlaïí umístûny provozní místnosti klá tera, v 1. NP se nachází kuchynû, refektáfi (jídelna), um várna a toalety, ve 2. NP je umístûn dormitáfi (loïnice mnichû). V chodní kfiídlo bude slouïit jako zázemí klá tera (prádelna, su árna, sklad prádla, botník a místnosti vodárny). V nadzemním podlaïí bude umístûno skriptorium klá tera, kapitulní síà a sakristie kostela projekt bude zpracován v následující etapû. Severní kfiídlo tvofií kostel postaven na místû zbouran ch stodol. Mezi západním kfiídlem a západní títovou stûnou novostavby kostela bude umístûno otevfiené atrium, ze kterého bude na jedné stranû vstup do vlastního klá tera, na stranû opaãné vstup do kostela. V echna kfiídla budou propojena prosklenou kfiíïovou chodbou (obr. 5), která bude zároveà vytváfiet vnitfiní hranu klá - terního areálu. Vzniklé atrium rajsk dvûr zûstane voln a budou zde provedeny parkové úpravy. Pro udrïení stability stavebních objektû a pro odvodnûní prostoru dvora bylo nutné zachovat a opravit cel historick odvodàovací systém, kter odvádí podzemní a infiltraãní vody z klíãov ch míst hlavní budovy budovaného klá tera. Tento odvodàovací systém nelze nahradit niãím jin m a musí b t zachován a respektován. DrenáÏe jsou úãinnû doplnûny povrchovou de Èovou kanalizací se zaústûním do poïární nádrïe umístûné v chodnû od budoucího kostela. Izolaci pod Obr. 9 KfiíÏová chodba jiïního kfiídla pfied dokonãením Fig. 9 Arcaded walk in the south wing before completion Obr. 10 Kostel rozpt lené osvûtlení Fig. 10 Church diffused lighting Obr. 8 Model klá tera Fig. 8 Model of the monastery stûnami tvofií Elastek 40 Special mineral. Svislá izolace západního kfiídla byla tvofiena jílovou vrstvou. Ta je v souãasné dobû novû provedena i na ãásti jiïní strany jiïního kfiídla. Svislé nosné konstrukce stávajících objektû jsou tvofiené smí en m zdivem z cihel a lomového kamene. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/

20 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Stropní konstrukce tvofií zãásti klenby o tlou Èce vût inou 300 mm, napfi. nad ãástí pûdorysu jiïního kfiídla nad b val mi stájemi. Stávající po kozené klenby byly ãásteãnû vybourány a opûtnû dozdûny. Dal í nové stropy jsou montované Ïelezobetonové ze systému NORD o tlou Èce 300 mm. Dfievûné pûvodní krovy byly nad západním kfiídlem rozebrané a vadné ãásti vymûnûny, zniãené krovy nad jiïním a v chodním kfiídlem byly nahrazeny nosn mi ocelov mi rámy. Novostavba kostela je Ïelezobetonová. Kostel je zaloïen na základové desce Obr. 11 Kostel pûdorys, fiez podéln a pfiíãn Fig. 11 Church layout plan, longitudinal and cross sections Obr. 12 Kostel po odstranûní bednûní Fig. 12 Church after the formwork removal Obr. 13 Pohled na v chodní stranu klá tera skostelem Fig. 13 View of the east side of the monastery with the church uspofiádané ve tfiech stupních, sledujících pokles terénu, 1,6; 2,85; 5,85 m (obr. 11, 12 a 13). PÛdorys kostela má tvar protáhlého obdélníka na v chodû ukonãeného apsidou. Podélné stûny, navenek rovinné, jsou zajímavû tvarované. Pro zaji tûní nepfiímého osvûtlení jsou ve stûnách vytvofieny svûtlíky a u vnitfiní ãásti stûny prûfiezy, kter mi svûtlo vchází do interiéru (obr. 10). K podélné stûnû podél rajského dvora tûsnû pfiiléhá kfiíïová chodba, ãást jejího zastfie ení je rovnûï souãástí stûny. Kostel má plochou stfiechu a je bez vûïe. Zvon bude umístûn v drobné zvonici nad podélnou dvorní stûnou. Technické aspekty interiérû Îelezobetonová konstrukce je z exteriéru zateplena systémem Rakatherm s izolantem z minerální vlny v tlou Èce 80 aï 120 mm. Plochá stfiecha je zateplena polystyrenem XPS se stfiíkanou hydroizolací systému Conipur. ShromaÏìovací prostor vûfiících je pûdorysnû i fiezovû tvarovan jako obdélník ukonãen kruhovou úseãí. Tvarovan konvexní podhled je proveden ze sádrokartonu s pohltivou vrstvou a vzduchov m pol- táfiem. Ostatní povrchy jsou omítnuty a na podlaze je poloïena keramická dlaïba. Modelovû byl prostor hodnocen jako vyhovující pro liturgick obfiad a to jak tvarovû, tak i z hlediska doby dozvuku. Umûlé osvûtlení kostela je navrïeno tak, Ïe imituje pfiírodní. Svûtlo zaji Èují dva malé a jeden velk svûtlík po kaïdé stranû kostela a nûkolik oken. Ve svûtlících jsou za zavû en mi panely skrytá záfiivková tûlesa s trubicemi dvou barev (teplé a studené svûtlo). V znamná místa presbytáfie, mensa, kfiíï a ambon budou mít vlastní soustavu smûrového osvûtlení. Nepfiímé osvûtlení bude mít i kaple v niï ím podla- Ïí svítidly vestavûn mi v apsidû. Vytápûní kostela je fie eno kombinací tfií systémû: podlahové vytápûní v celé plo e lodû kostela, stûnové vytápûní v apsidû kostela z dûvodu nedostatku podlahov ch ploch (schodi tû nelze vyuïít pro vytápûní) a otopné registry skryté v lavicích mnichû vytápûjící prostor v místû nohou s vyuïitím pfiirozeného proudûní vzduchu. Zdrojem tepla je centrální kotelna. Vûtrání kostela se pfiedpokládá pouze v dobû mimo vyuïívání kostela. Je fie eno jednodu e ventilátory odvádí vnitfiní vzduch nad stfiechu a ãerstv vzduch je pfiivádûn dvefimi. Kalkulovaná v mûna vzduchu je cca 1m 3 /s. Literatura: [1] Vaverka a kol.: Nové kostely a kaple z konce 20. století v âeské republice, Karmelitánské nakladatelství, 2001 Problematika byla fie ena s podporou v zkumného zámûru Prof. Ing. Jifií Vaverka, DrSc. tel , Doc. Ing. Ivana Îabiãková, CSc. tel.: , oba: Ústav techniky staveb FA VUT v Brnû Pofiíãí 5, Brno 18 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 3/2003

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více