Vedení studentů učitelství cizích jazyků na praxích Mentoring

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedení studentů učitelství cizích jazyků na praxích Mentoring"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/ Vedení studentů učitelství cizích jazyků na praxích Mentoring Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/ je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Tato publikace byla vytvořena na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně v rámci projektu NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers). Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně vazeb na učitele samotné. Cílem projektu je spolupráce mezi institucemi a oboustranný transfer zkušeností, tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů a potřeb (zejména v kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) - ze strany terciárního školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze workshopy, semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a metodická centra (http://neflt.ujep.cz/). Jedním z výstupů projektu je série příruček a brožur pro učitele cizích jazyků, v nichž autoři předkládají nové nápady pro výuku. Tato série se snaží pokrýt celou škálu úrovní a typů vzdělávacích institucí. Čtenáři v ní najdou např. nové přístupy k práci s překladem, učitelé mladších žáků typy pro komunikativní výuku prostřednictvím her a aktivit založených na dětském příběhu. Jiné materiály přicházejí s nápady, jak tvořivě pracovat s písněmi, poezií a literárními texty. Konkrétní postupy a návody popsané krok za krokem jsou většinou doplněny o kopírovatelné pracovní listy připravené k přímému použití ve třídě a přinášejí osvěživé činnosti, které nelze běžně najít v učebnicích. Materiály v této příručce reagují na potřeby vzdělavatelů učitelů a fakultních učitelů. PdF MU se rozhodla zvýšit podíl pedagogické praxe v programech následného magisterského studia od akademického roku 2013/2014. Zavádění rozšířené praxe pro studenty učitelství s sebou nese nejednu výzvu. V rámci projektu NEFLT jsme se rozhodli zaměřit na spolupráci se školami a především učiteli, kteří se studenty na praxích pracují. Předkládané materiály navazují na workshop, jehož cílem bylo si vzájemně ujasnit formy spolupráce a potřeby všech zainteresovaných stran. Při organizaci semináře jsme chtěli vycházet z dosavadních zkušeností oborových didaktiků cizích jazyků a fakultních učitelů na školách. Jako inspiraci jsme pozvali kolegy a kolegyně z různých kateder cizích jazyků na fakultách vzdělávajících učitele v ČR. Kolegyně z PdF UK a ZŠ Kunratice si připravily prezentace jejich vypracovaného

3 systému praxí a spolupráce mezi PdF a fakultní školou. V rámci workshopu jsme se zaměřili na různé typy praxí a zkušenosti s nimi. Materiály, které jsou obsaženy v následujících souborech, jsou organizovány do tří kategorií: A. Pracovní materiály, které byly prezentovány v rámci workshopu Vedení studentů učitelství cizích jazyků na praxích Mentoring. B. Materiály, které obdrželi účastníci workshopu v elektronické podobě a které si kladou za cíl rozšířit povědomí účastníků o problematice organizace praxí a vzdělávání učitelů cizích jazyků. C. Materiály, které vznikly v návaznosti na workshop a jsou přímo propojeny s potřebami nově vznikajícího systému pedagogických praxí na Katedře anglického jazyka a literatury PdF MU. Všechny materiály mohou sloužit jako inspirace na jednotlivých katedrách cizích jazyků, které vzdělávají učitele cizích jazyků. Dále budou sloužit jako pracovní materiál pro systém nových praxí na Katedře anglického jazyka a literatury, PdF MU a jako podpůrné materiály při spolupráci s fakultními učiteli.

4 This publication has been created at the Faculty of Education, Masaryk University, Brno within the framework of the NEFLT project. The Network of Educators of Foreign Language Teachers is aimed at creating a cooperative network of relationships between the tertiary education of future teachers of foreign languages and the practical or applied sphere, i.e. between extramural, secondary, primary, and pre-school educational levels, deepening the ties between the educators of future foreign language teachers in public schools of higher education and the resulting ties with the teachers themselves and enhancing cooperation between institutions and the mutual transfer of experience, i.e. from the applied sphere - a set of real problems and requirements (especially in the context of school reforms and globalizing tendencies), and from the tertiary school sphere - reactions within the framework of instruction and expertise through workshops, seminars, scholarly study materials, contact platforms, and methodological advisory centres (http://neflt.ujep.cz/en). One of the outcomes of the project is a series of handbooks and booklets for teachers of foreign languages in which the authors provide new ideas for the lessons. This series tries to address the whole range of levels and types of educational institutions. The readers will find, for example, new approaches to working with translation; teachers of young learners will get a lot of tips for communicative teaching through games and activities based on a children s story. Other materials provide new ideas on how to work creatively with songs, poetry and literary texts. Procedures and step-by-step instructions are mostly completed by photocopiable worksheets ready to be used in the classroom and offer creative activities which cannot be usually found in textbooks. The materials in this handbook have been compiled and created in response to the needs of teacher educators and faculty mentors (teachers from faculty schools). The Faculty of Education, Masaryk University introduced a new system of school practicum which increases the time and the involvement of the Master s programme students in schools in the academic year 2013/2014. The introduction of the new teaching practice system is a challenging task. That is why we decided to organise a NEFLT workshop which addressed the

5 cooperation between faculties of education and schools that place students for their teaching practice. The following materials are linked to the workshop whose aim was to clarify the forms of cooperation and needs of all the involved parties. We wanted to use the existing knowledge and experience of the school mentors and faculty methodology instructors and that is why we invited our colleagues from the foreign language departments of faculties of education and mentor teachers from schools. We especially appreciated the presentations of good practice provided by the faculty instructor from the Faculty of Education, Charles University in Prague and the deputy head of the cooperating school. We investigated different types of teaching practice and their impact on student-teachers development. The materials are organised into three categories: D. Working materials which were used and presented in the workshop Supervising foreign language student-teachers on their teaching practice Mentoring. E. Materials that the workshop participants were provided with in electronic form (flash disc). Their aim was to raise the participants awareness of different teacher education models and systems of teaching practice. F. Materials that have been created in response to the workshop and are closely connected to the needs of the new teaching practice system at the English Department, Faculty of Education, Masaryk University. All the submitted materials can be used as inspiration for other language departments of faculties of education and they will be utilised as working materials for the new system of teaching practice at the English Department, Faculty of Education, Masaryk University.

6 Tasks for the Teaching practice 1 Subject: English 1. Shadowing a learner 2. Shadowing an English teacher 3. Noticing classroom management techniques 4. Creating a positive learning environment in English classes 5. Setting the aims Task 1: Shadowing a learner Aims: to notice how an individual learner changes his/her learning strategies in different classes to notice how different classes enhance the motivation of the learner to observe the level of the learner s involvement throughout the day to observe how the English class is influenced by the timetable structure What will you do? In the lessons: Choose one learner (6th 9th grade). The learner must have an English lesson on the day when the observation is carried out. You should not tell the learner that you are observing him/her. Focus on the following features: What does the learner do in each lesson (tasks s/he performs, orally or in writing, alone or with somebody else, physical involvement)? How much of the whole lesson time is the learner on task? What makes him/her be on task? Are there any lessons when the learner is more active and more involved? How can you tell? Why do you think it is so? Try to draw a graph of the learner s energy level for each lesson. What influences the level of energy in your opinion? Are there any problematic moments throughout the day? What happens and why?

7 After the lessons: Ask the learner the following questions: Which was your favourite subject today? Why is it your favourite subject? If you were supposed to grade the lessons according to what you have learnt today, how would you grade them (scale 1 to 5, 1 a lot, 5 nothing)? What motivates you in the lessons? What are your favourite activities? Is there anything that you would like to change about the school? What and why? You can also ask some clarifying questions related to the individual lessons you observed. Please, prepare your observation sheet for the categories above. Summarise your findings in your journal entry.

8 Task 2: Shadowing an English teacher Aims: To find out what duties an English teacher has to carry out on daily bases To notice different rapport with different groups of learners To notice different classroom management techniques the teacher uses To notice different teaching strategies the teacher uses What will you do? Ask an English teacher in the school for providing the opportunity to shadow him/her. BE POLITE. Explain the aims of the shadowing. Negotiate a day and ask whether s/he would be interested in anything specific you should observe for him/her. Be punctual for the classes. Stay with the teacher as much as possible (during the breaks, at lunch time, meetings.). Take notes about all the duties s/he has to carry out. Focus on the following: Administrative tasks the teacher has to do every day, every month, once in a while Contact with pupils outside the classes when and why Preparation for the lessons what, when, how long Meetings with colleagues when, why, how often, formal, informal Meetings with other parties (school management, parents, administrators, inspectors ) - when, why, how often In the lessons: Does the teacher treat all the groups in the same way? Is s/he stricter/more lenient in some groups? What does it depend on? What does the teacher do in problematic situations (misbehaviour, lack of knowledge, lack of concentration )? Describe the situation and the teacher s reaction. How does the teacher introduce an activity? Describe the instructions, different interaction patterns (pair work, group work, individuals..). How does the teacher explain things? How does s/he check pupils comprehension? If the teacher teaches different subjects, does s/he teach differently? What are the differences/similarities? Try to draw a graph of the teacher s energy level for each lesson. What influences the level of energy in your opinion? You can ask clarifying questions at the end of the day. Please, prepare your observation sheet for the categories above. Summarise your findings in your journal entry.

9 Task 3: Noticing classroom management techniques Read the two enclosed articles. Compare the suggestions given and create your own checklist of classroom management techniques: S.F. Rief: Checklist for Teachers Classroom Management Gower, R.,Phillips, D., Walters, S.: Chapter 2: Managing the class in Teaching practice handbook, pp Observe minimum three different English classes and write down which of the techniques mentioned in your list teachers used most often and in what situations they used them. Note down your observations in your journal. Try to implement your list in your teaching. Are they easy to be implemented, do they work? Reflect on their use after the lessons.

10 Task 4: Creating a positive learning environment in English classes Read the enclosed article: J.K. Lemlech: Building Social Community in the Classroom Use the article, your own learning experience and the experience from the observed classes and write down your own principles for creating a positive learning environment in your English lessons. First use your list of principles while observing other people teaching and make notes about how your principles are different from what you have observed in the lessons. Once you teach your lessons, ask the supervising teacher to make notes about how you follow your principles. Note: before you use your list of principles, check whether it is a practical and realistic tool for the observation. You can try it out and change it, ask your peers for suggestions, discuss it in the forum.

11 Task 5: Planning lessons, setting aims Use any lesson plan format and fill it in for 3 lessons you ve observed. Compare your anticipated lesson plan with the teacher s one. Talk about the aims of the lessons. Were they presented to the learners? If yes, how did the teacher present the aims? If not, were they evident from the lesson? When observing English classes, note down 5 inspiring activities in the lessons and write what you think the aims of those activities were. Then compare your anticipated aims with those of the teacher. Interview the teacher, ask about her/his lesson planning strategies, state how you are going to plan your lessons. Include all the materials into your teaching portfolio and reflect on the similarities and differences between the plans and activity aims in your journal. Reading: Gower, R.,Phillips, D., Walters, S.: Chapter 8 Planning lessons in Teaching Practice Handbook Harmer, J.: Chapter 12 Planning Lessons in How to Teach English, Pearson 2007 Woodward, T.: Planning Lessons and Courses, CUP 2001

12 Task 6: Planning your own lessons You are required to plan and teach 3 lessons in the first semester of your teaching practice course. Prepare a formal lesson plan for each of the lessons (see the format below). You should prepare a draft of your lesson plan which you should consult with your supervising teacher and if necessary with your reflective seminar teacher before the lesson. Don t forget to write your reflection on the lesson both into your lesson plan and into your journal. The lesson plans should be handed in to your ELT Methodology teacher at the end of the semester and after that included in your Teaching portfolio. FORMAL LESSON PLAN Trainee: School: Date: Time: No. of students: Class description: Anticipated problems: Lesson aims (state clearly): Personal aims: Teaching aids and materials: Stages of the lesson: Homework: Assessment, monitoring: Reflection after the lesson: You can organise your lesson plan in your own way but you should prepare it before the lesson. Read the explanations of the categories.

13 Class description - you will describe what kind of students there are in the group (eg. learners with SLD, gifted learners, etc.), how long they ve been learning English, how often, what they usually do in the lessons, etc. Anticipated problems - what you expect that can cause problems (eg. you want to give instructions in English but the learners are used to having instructions in Czech or you want to practise new words but one of them might be difficult to pronounce...) and possible solutions of the problem. Lesson aims - you state clearly what you want to achieve in the lesson, what the learners will be able to do after the lesson that they couldn t do before the lesson. The more specific, the better. Eg. Learners will: -say and use basic greetings in the conversations - understand instructions (write five words, draw a picture...) Personal aims - what you want to learn in this lesson (eg. to organise learners into pairs or groups quickly and effectively) Teaching aids and materials - what you are going to use in the lesson (eg. recordings, coursebook materials, worksheets, coloured pencils...) Stages of the lesson: you will describe individual stages of the lesson, don t forget to mention time, interaction, what happens, language focus, language used. Eg. 4 whole class Greetings - T greets the learners, learners greet each other, Practising greetings Hello, how are you? Hi, I m fine and you? Homework - what homework you are going to set and why, how. You don t have to set homework in every lesson. Assessment, monitoring - how you are going to find out whether the learners learnt what you mentioned in the aims (you can use formal or informal assessment to find out). Reflection (after the lesson)- you will comment on things that went well during the lesson (mention at least 3 positives) and you can mention 3 aspects of the lesson that would have needed improvement and suggest what you would do next time and what you would like to work on.

14 Dopis pro fakultního učitele, studenti jednooborového studia učitelství anglického jazyka Jméno studentky/studenta: Vážená kolegyně, vážený kolego, obracím se na vás jako vyučující didaktiky anglického jazyka na Katedře anglického jazyka a literatury, PdF MU. Studenti navazujícího magisterského studia anglického jazyka k vám nastupují na průběžnou praxi, v rámci které se mají blíže seznámit s chodem školy a s průběhem výuky jejich aprobačních předmětů. Kolegy z Katedry pedagogiky jste byli informováni o obecném zaměření praxí, já bych si dovolila poskytnout informace z oblasti výuky anglického jazyka. Profil studentů učitelství anglického jazyka: Studenti, kteří k vám přicházejí na praxi jsou absolventi jednooborového bakalářského studia lektorství AJ. Tito studenti měli výuku didaktiky již v průběhu bakalářského programu a také absolvovali náslechové i výukové praxe. Součástí jejich státní závěrečné zkoušky byl test mapující jejich povědomí o principech výuky angličtiny jako cizího jazyka. Troufám si tvrdit, že tito studenti by se mohli ujmout i složitějších úkolů ve výuce a měli by být schopni si výuku naplánovat a odučit ve shodě s principy výuky angličtiny jako cizího jazyka (TEFL). Jejich jazykové kompetence by jim měly umožnit komunikaci s žáky v cílovém jazyce a tento jazyk by měli flexibilně upravovat podle potřeb žáků. Také se setkali s řadou materiálů a zdrojů, které by měli být schopni ve výuce využívat. Náplň praxí: I přes počáteční zkušenosti budou studenti potřebovat vaši podporu a vedení. Velmi ocení vaši konstruktivní zpětnou vazbu po odučených hodinách a vaše cenné rady ohledně organizace a vedení výuky, práce s jednotlivými žáky, řešení kázeňských problémů, motivace žáků aj. Studenti jsou povinni odučit minimálně tři vyučovací hodiny v průběhu této praxe. Prosím, umožněte jim učit více, pokud to vaše a jejich situace dovolí. Studenti velice oceňují možnosti, které jim pedagogická praxe nabízí a váží si každé nabídky. Jejich povinností jsou také náslechy v hodinách AJ. V tomto semestru jsou zaměřené na organizaci a vedení výuky, utvoření přátelského a konstruktivního klimatu ve třídě, stanovení měřitelných a dosažitelných cílů pro žáky a plánování hodin. Zápisy z jednotlivých náslechů studenti nikomu nepředkládají, ale slouží jim jako podklady k reflexím, které sdílejí v semináři na fakultě. Jsou také velice užitečnou pomůckou pro nás didaktiky na fakultě a mostem mezi teorií a praxí. Velmi si ceníme vaší pomoci a věříme, že vaše role ve vzdělávání nových učitelů je nezastupitelná. Ze zkušenosti víme, že dobrý mentor motivuje naše studenty nejen svými hodinami, ale i svým přístupem k nim. Mnozí z nich díky vám změnili své profesní rozhodnutí a jsou odhodláni stát se učiteli, i když to původně neplánovali. Prosím, kontaktujte mne v případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů. Jako didaktička se ráda přijdu podívat do výuky a velmi ocením i setkání s vámi.

15 Dopis pro fakultního učitele, studenti dvouoborového studia učitelství, praxe ve výuce anglického jazyka Jméno studentky/studenta: Vážená kolegyně, vážený kolego, obracím se na vás jako vyučující didaktiky anglického jazyka na Katedře anglického jazyka a literatury, PdF MU. Studenti navazujícího magisterského studia anglického jazyka k vám nastupují na druhou průběžnou praxi, v rámci které mají získat více sebevědomí jako učitelé svých aprobačních předmětů. Kolegy z Katedry pedagogiky jste byli informováni o obecném zaměření praxí, já bych si dovolila poskytnout informace z oblasti výuky anglického jazyka. Profil studentů: Studenti dvouoborového navazujícího magisterského programu již absolvovali první semestr didaktiky výuky anglického jazyka, v rámci kterého se zabývali výukou jednotlivých řečových dovedností (receptivních i produktivních). V prvním semestru měli také průběžnou praxi na školách, odučili minimálně tři hodiny angličtiny, připravovali pomůcky, opravovali testy, sledovali výuku a v reflektivních seminářích diskutovali o tom, jak řešit problémové situace ve výuce. Hlavní pozornost na praxi byla věnována organizaci a vedení výuky, utvoření přátelského a konstruktivního klimatu ve třídě, stanovení měřitelných a dosažitelných cílů pro žáky a plánování hodin. Náplň a zaměření výuky a praxí: V jarním semestru se studenti dvouoborového studia budou zabývat v didaktice výukou jazykových prostředků, tj. slovní zásoby, gramatiky, výslovnosti, opravou chyb a způsobům poskytování zpětné vazby, seznámí se také s problematikou výběru a úpravy materiálů do výuky. Průběžná praxe studentů bude zaměřená na výuku skupin žáků s různou pokročilostí. Ve vztahu k tomuto tématu budou studenti sledovat výběr různých materiálů vhodných pro různé jazykové úrovně a věk žáků, budou se snažit využívat autentické materiály jako doplněk výuky s učebnicí, budou sledovat individuální potřeby žáků a také se budou zajímat o možnosti profesního rozvoje učitelů. V těchto oblastech budou vypracovávat zprávy nebo eseje, které si vloží do učitelského portfolia. Stejně jako v podzimním semestru o nich budeme diskutovat i v reflektivních seminářích na fakultě. V předmětu učitelská praxe 2 mají studenti odučit minimálně 10 hodin jednoho aprobačního předmětu. Studenti budou potřebovat vaši podporu a vedení. Velmi ocení vaši konstruktivní zpětnou vazbu po odučených hodinách a vaše cenné rady ohledně organizace a vedení výuky, práce s jednotlivými žáky, řešení kázeňských problémů, motivace žáků aj. Také vás občas požádají o krátký rozhovor, aby získali podklady ke svým úkolům. Prosím, snažte se studentům nabídnout možnosti podle jejich předpokladů, někteří jistě ocení možnost učit více. Jestli to situace ve škole dovolí, využijte jejich aktivity. Vyžadujte vždy přípravu hodiny předem, abyste zamezili možným problémům, zároveň jim umožněte uplatnit vlastní tvořivost, pokud splní cíle výuky.

16 V závěru praxe si každý student vypracuje své sebehodnocení v oblasti výuky anglického jazyka. Byli bychom rádi, kdybyste si hodnocení přečetl/a a pokud s ním budete souhlasit, tak jej podepište nebo připište své komentáře. Chci vám moc poděkovat za práci a čas, který vašim budoucím kolegům věnujete a také za to, že se u vás můžeme inspirovat i my na fakultě. Prosím, kontaktujte mne v případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů. Jako didaktička se ráda přijdu podívat do výuky a velmi ocením i setkání s vámi.

17

18

19

20

21

22

23

24

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ. ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle

SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ. ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle, únor 2012 Projekt: Projekt: Inovace Inovace a a podpora podpora výuky výuky na na gymnáziu gymnáziu Reg. č. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0011 Reg. CZ.107/1.1.11/02.0011

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

Addvantage 2014 / 2015

Addvantage 2014 / 2015 Addvantage 2014 / 2015 Partnerský program Partnership Programme pro učitele základních a středních škol for primary and secondary school teachers pro školy, instituce a firmy for schools, institutions

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of our graduates came through the doors, and it set me reflecting

Více

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Charles University Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education 9. Mezinárodní studentská konference 9 th

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2010 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) Media4u

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ. 9. 10. øíjna 2014 Olomouc. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ. 9. 10. øíjna 2014 Olomouc. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. Program a bulletin abstraktù konference RESTART TEORIE A PRAXE LÉÈBY ZÁVISLOSTÍ 9. 10. øíjna 2014 Olomouc PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Konference je pořádána v rámci realizace projektu Restart

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 3/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY I N V E S T I C E D O R O Z VO J E VZ D Ě L ÁVÁ N Í ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY Metodická příručka k modulu projektové výuky cizích jazyků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Proč taky, když jsou vaření či pečení.

Proč taky, když jsou vaření či pečení. Brouků se ve SCIS nebojíme Proč taky, když jsou vaření či pečení. Někteří si při školním Halloweenu na exotické havěti z dílny šéfkuchařů Davida Švejnohy a Milana Václavíka dokonce pochutnávali. Méně odvážnější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více