What are the Browns doing?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "What are the Browns doing?"

Transkript

1 Lesson Six 6. lekce 1 45 What are the Browns doing? It s seven o clock in the morning. Mrs Brown s in bed. Mr Brown s bringing her an early morning cup of tea. It s eight o clock. Mr Brown s leaving home. He s going to work. He s going to the City. Mr Brown is a bank clerk. He s in his office now. He isn t working just now. He s drinking coffee. It s the coffee break. What s Mrs Brown doing now? She s at home today. She s sitting in the garden and reading a fashion magazine and, of course, she s drinking tea. 68

2 Their son Chris is at school. He s sitting at his desk and writing French words in his vocabulary book. He s learning French. What s the time now? It s seven o clock in the evening. Mr and Mrs Brown are in the kitchen. Mr Brown s washing up and Mrs Brown s making tea. It s eight o clock. Mr Brown s reading his newspaper. Mrs Brown s knitting a pullover. Chris is watching television. They re all drinking tea. Výslovnost vlastních jmen: the Browns [braunz] Brownovi; the City [siti] nejstarší část Londýna, nyní obchodní a finanční centrum města Londýna; Chris [kris] zkr. od Christopher [kristəfə] Kryštof 69

3 bed [bed] postel be in bed ležet v posteli break [breik] přestávka clerk [kla:k] úředník bank clerk bankovní úředník clock [klok] hodiny; 7 o clock 7 hodin cup [kap] šálek do [du:] dělat early [ə:li] časný, raný; brzy, časně eight [eit] osm fashion [fæšn] móda; módní French [frenč] francouzština; francouzský; francouzsky go [gəu] jít, jet home [həum] domov; domů just [džast] právě, zrovna kitchen [kičən] kuchyně knit [nit] (tt) plést (svetr) learn [lə:n] učit se leave [li:v] odejít, odjet, opustit, nechat make [meik] dělat, vyrábět newspaper [ nju:s peipə] noviny nine [nain] devět of [əv] předložka odpovídající českému 2. pádu cup of tea šálek čaje office [ofis] kancelář paper [peipə] papír; hov. noviny pullover [ pul əuvə] pulovr, svetr read [ri:d] číst seven [sevn] sedm six [siks] šest still [stil] ještě (stále) tea [ti:] čaj television [ teli vižn], TV [ ti: vi:] televize ten [ten] deset time [taim] čas to [tə, tu] do, k, ke today [tə dei] dnes vocabulary [və kæbjuləri] book slovníček wash [woš] mýt (se); prát (prádlo) wash up [woš ap] mýt nádobí watch [woč] pozorovat, dívat se na (něco) work [wə:k] pracovat, fungovat; práce write [rait] psát writer [raitə] spisovatel(ka) DŮLEŽITÉ FRÁZE A PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY What s the time, please? Kolik je hodin, prosím vás? It s five o clock. Je pět hodin. What time must you leave? V kolik hodin musíte odejít? I must leave at six. Musím odejít v šest hodin. I haven t got time now. Nemám teď čas. Leave it here, please. Nechte to tady, prosím vás. John s in bed. Jan leží (doslova: je v posteli). Jane s at work. Jana je v práci. The boys are at school. Chlapci jsou ve škole. Peter s at home. Petr je doma. Are you going home? Jdete domů? We re going to the cinema. Jdeme do kina. They re going to England. Jedou do Anglie. They re watching television. Dívají se na televizi. 70

4 A VÝSLOVNOST A PRAVOPIS 1. Výslovnost stažených tvarů přítomného času průběhového 1. Dbejte především na to, abyste u tvaru na -ing nevyslovovali na konci [k] nebo [g]: speaking I m speaking I m speaking English. doing you re doing You re doing French. coming he s coming Who s coming? Jane s coming. working Is the lift working? It isn t working. going Where are you going? We re going to the cinema. They re going home. They aren t coming with us. watching watching television We re watching television lift [lift] výtah 2. Opakování výslovnosti [ə:] Opakujte si výslovnost přízvučné dlouhé samohlásky [ə:], která se v češtině nevyskytuje: [ə:] early It s early. early in the morning work his work working he s working learn learning I m learning I m learning English. word an English word It s an English word. Czech words Czech words and English words first my first job my first English textbook 3. Dvojí výslovnost staženého tvaru is Předchází-li neznělá souhláska [p, t, k, f], vyslovujeme s jako [s] it s It s good. that s That s bad. what s What s this? What s that? Kate s busy. The bank s full. The map s here. The desk s in my room. The student s my friend Předchází-li znělá souhláska nebo samohláska, vyslovujeme s jako [z] he s He s young. she s She s old. The boy s big. The girl s very young. David s untidy. This job s good. John s here. Peter s tall. Tom s late. Joe s nice. The garden s large. 4. Výslovnost [w] a [v] 1. Rozlišujte pečlivě výslovnost [w] a [v]. Při vyslovování [w] nezapomínejte hodně zaokrouhlit (vyšpulit) rty: [w] work working I m working. wine drinking wine We re drinking wine. watch watching I m watching I m watching television

5 1 50 wash washing washing up She s washing up. He s washing his car. why Why are you working here? 2. Rozlišujte [w] a [v]: What? What s this? It s wine. We have good wine. It s very good. we re having We re having visitors today. Are you well? I m very well. Have a cup of tea. Have a sandwich. Only one, please. One sandwich. B MLUVNICE A CVIČENÍ 1. Přítomný čas průběhový I am learning English. Učím se anglicky. Přítomný čas průběhový se tvoří pomocí přítomného času pomocného slovesa to be být a přítomného příčestí významového slovesa. Přítomné příčestí utvoříme z infinitivu slovesa (bez to) přidáním přípony -ing [iŋ]: learn + ing learning (doslova: učící se) read + ing reading (čtoucí) look + ing looking (dívající se) Je-li sloveso zakončené na němé -e, toto -e před příponou -ing odpadá: come + ing coming give + ing giving make + ing making Koncová souhláska se zdvojuje, jestliže před jednoduchou koncovou souhláskou stojí krátká, přízvučná a jednoduchá (tj. psaná pouze jedním písmenem) samohláska: sit + ing sitting put + ing putting knit + ing knitting 72

6 Přítomný čas průběhový 1. I am working pracuji 2. you are reading čteš 3. he is speaking mluví she is knitting plete it is working funguje to 1. we are sitting sedíme 2. you are writing píšete 3. they are coming přicházejí Zápor se tvoří přidáním NOT za pomocné sloveso: I am not working now. Teď nepracuji. You are not looking. Ty se nedíváš. He is not speaking. Nemluví. We are not using it. Nepoužíváme to. They are not coming with us. Nejdou s námi. Otázku tvoříme přehozením podmětu a pomocného slovesa: Are you working? Pracuješ? Is John speaking English to her? Mluví s ní Jan anglicky?* Is the lift working? Funguje výtah? Are they playing? Hrají si? Stažené tvary I m reading. Čtu. You re playing tennis. Hraješ tenis. He s playing well. Hraje dobře. She s watching him. Pozoruje ho. It s working. Funguje to. We re coming. Už jdeme. They re going home. Jdou domů. * Poznámka: Jde-li o znalost jazyka, použijeme přítomný čas prostý: Do you speak English? 73

7 Záporné stažené tvary I m not [aim not] coming with you. Nejdu s tebou. You aren t [a:nt] looking. Nedíváš se. He isn t [iznt] phoning now. Teď netelefonuje. It isn t [iznt] working. Nefunguje to. They aren t [a:nt] drinking tea. Nepijí čaj. Stručné odpovědi: Are you coming? Is John going home? Yes, I am. No, he isn t. Užití přítomného času průběhového a) Užívá se k vyjádření děje, který právě probíhá. I m sitting and learning English. Sedím a učím se angličtinu. What are you doing? Co děláš? I m reading a newspaper. Čtu noviny. What is John doing? Co dělá Jan? He s playing tennis with Kate. Hraje s Káťou tenis. Where are you going? Kam jdeš? I m going to work. Jdu do práce. Who s coming? Kdo to přichází? The Browns are coming. Přicházejí Brownovi. Peter s reading it just now. Petr to právě teď čte. b) Vyjadřuje děj, který probíhá v přítomné době (dnes, tento týden, v letošním roce, v současné době apod.), tj. chápe se jako dočasný děj v kontrastu k minulosti nebo budoucnosti. Mr Brown is working in the City. Pan Brown pracuje v City. (loni pracoval v Leedsu) I m working at home today. Dnes pracuji doma. (výjimečně) My brother is doing French Můj bratr dělá letos ve škole at school this year. francouzštinu. (oproti např. loňskému roku) I m reading a book about Čtu knihu o Londýně. (v těchto London. dnech) c) V angličtině se užívá též pro vyjádření děje, který se odehraje v blízké budoucnosti a má charakter naplánované akce. Určení času je třeba uvést. What re you doing tomorrow? Co děláš zítra? 74

8 ALE: What re you doing? I m working in the morning and in the evening I m playing tennis with John. Are they coming today? We re going to the cinema tomorrow evening. Co děláš (teď, dnes)? Dopoledne pracuji a večer hraji s Janem tenis. Přijdou dnes? Zítra večer jdeme do kina. CVIČENÍ 1. Brownovi čekají návštěvu. Doplňte do textu správné tvary sloves to have, to come, to do, to help, to make, to put, to sit, to play, to work: 1. The Browns visitors today. 2. Mrs Brown sandwiches and tea. 3. Chris and Kate her. 4. What Chris? 5. He the cups on the table. 6. Mr Brown in the garden. 7. His brother in the garden. 8. Little Tina with the dog. 9. Oh, the visitors! 2. Odpovídejte na otázky celou větou: Příklad: Are you learning French or English now? I m learning English. 1. Are you learning French or English now? 2. Are you speaking Czech or English now? 3. Are you sitting in the kitchen or in your room? 4. Are you doing an exercise or are you reading the text? 5. Are you writing or reading the exercise? 6. Is your friend or your brother / sister helping you? 7. What lesson are you doing? 3. Právě jste potkali pana Browna. Zeptejte se ho: 1. Kam jdete? 2. Co děláte zítra? 3. Kde pracujete? 4. Co čtete? 2. Tvoření slov v angličtině A Pomocí přípony -er V angličtině lze tvořit nová slova pomocí přípon, podobně jako v češtině, např. učit učitel = to teach the teacher. Přípona -er vytvoří jméno označující osobu, která provádí činnost vyjádřenou slovesem. Příklady: to teach učit teacher učitel(ka) to play hrát player hráč(ka) to use užívat user uživatel(ka) 75

9 to write psát writer spisovatel(ka) to learn učit se learner žák(yně), student(ka) to work pracovat worker pracovník ALE: to visit navštívit visitor host B Beze změny tvaru Nová slova mohou též vznikat beze změny tvaru, např. ze slovesa vznikne podstatné jméno a naopak: help pomáhat, help pomoc. Podstatné jméno se může stát přídavným jménem, stojí-li před jiným podstatným jménem, např. bank banka, a bank clerk bankovní úředník. Sloveso a podstatné jméno mají stejný tvar: to help pomáhat help pomoc to work pracovat work práce to use [ju:z] používat use [ju:s] použití to need potřebovat need potřeba to play hrát play hra Podstatné jméno a přídavné jméno mají stejný tvar: garden zahrada garden chair zahradní židle kitchen kuchyně kitchen table kuchyňský stůl television televize television play televizní hra London Londýn London banks londýnské banky CVIČENÍ 1. Tvořte jména osob pomocí přípony -er a uveďte český překlad: Příklad: to design navrhovat the designer návrhář 1. to read 2. to help 3. to write 4. to speak 5. to use 6. to think 7. to work 8. to drink 9. to watch 2. Tvořte vhodná slovní spojení: Příklad: flower the flower garden květinová zahrada A. B. A. B. flower cup evening offices kitchen glass London cinemas tea garden morning schools wine party Prague newspapers coffee table banks 76

10 3. Číslovky one [wan] 6 six [siks] 2 two [tu:] 7 seven [sevn] 3 three [θri:] 8 eight [eit] 4 four [fo:] 9 nine [nain] 5 five [faiv] 10 ten [ten] Zapamatujte si důležité pravidlo! Je-li v anglické větě podmět v množném čísle, musí být také sloveso v množném čísle. (V češtině platí toto pravidlo jen pro číslovky dvě, tři, čtyři, např. Dvě (tři, čtyři) knihy jsou na stole, ale pět (šest, ) knih je tady.) Příklady: Six chairs are in the garden, five chairs are in the hall. Seven magazines are here, ten magazines are in my room. Šest židlí je na zahradě, pět židlí je v hale. Sedm časopisů je tady, deset časopisů je v mém pokoji. CVIČENÍ 1. Počítejte po dvou do deseti a zpět: two, 2. Počítejte po dvou od jedné do deseti a zpět: one, 3. Říkejte, kde jsou: Příklad: 2 tea cups 4 cups Two tea cups are on the kitchen table, four cups are in your room. 2 chairs 4 chairs, 1 wine glass 5 glasses, 10 CDs 3 CDs, 1 box 8 boxes, 1 bag 4 bags, 10 sandwiches 5 sandwiches, 9 magazines 7 magazines 77

11 C SOUHRNNÁ CVIČENÍ Nejprve si vyslechněte rozhovor Káti s matkou. Potom si ho pouštějte po větách a do závorky napište plný tvar staženého slovesa: Kate: ( ) Mother: ( ) Kate: ( ). ( ) Mother: ( ). ( ). ( ) Kate: ( ) Mother: ( ). ( ). ( ) ( ) Kate: ( ) Mother: ( ) Kate: ( ) Mother: ( ). ( ) there [ðeə] tam; leave for Paris odjet do Paříže 2. Uveďte deset jmen osob (nikoliv členů rodiny): 1. visitor Odpovídejte záporně: Příklad: Must you go to work now? No, I needn t. 1. Must you go to work now? 2. Are you learning French now? 3. Are you writing an exercise? 4. Are you doing lesson seven? 5. Are you reading a newspaper? 6. Must you wash up today? 7. Must you help mother? 8. Can you speak French? 9. Is your friend speaking English to your mother? 10. Can you speak Russian? 11. Are the Browns coming to Prague tomorrow? 12. Must you speak to Mr Brown? 13. Can Mr Brown speak Czech? 14. Is Peter watching television now? Russian [rašn] ruština; rusky 4. Paní Brooková telefonuje domů z práce, aby zjistila, co kdo dělá. Syn David jí odpovídá. Předveďte jejich dialog. Příklad: What re you doing, David? I m doing my lessons. What s father doing? He s 78

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

UNIT 1 We are in the Czech Republic

UNIT 1 We are in the Czech Republic UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but

Více

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 Číslovky - Numbers Základní číslovky - Cardinal numbers 1-10 one 1 two 2 three 3 four 4 five 5 six 6 seven 7 eight 8 nine 9 ten 10 zero 0 (nebo ou ) POZOR:

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Anglický jazyk II. stupeň - procvičování

Anglický jazyk II. stupeň - procvičování I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Anglický jazyk Tematický okruh Gramatické jevy Téma Present continuous Ročník 1.A Autor Mgr.

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

pomocné sloveso DO(DOES) + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu os. záj. + pomocné sloveso DO(DOES)NOT + význam. sloveso v infinitivu

pomocné sloveso DO(DOES) + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu os. záj. + pomocné sloveso DO(DOES)NOT + význam. sloveso v infinitivu PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PRESENT SIMPLE UŢITÍ: - u děje obvyklého nebo opakovaného v přítomnosti SIGNÁLNÍ SLOVA: always (vţdycky) often (často) usually (obvykle) every (kaţdý) TVORBA: os. zájmeno + významové

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více