KRUHU MODERNíCH FILOLOGŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRUHU MODERNíCH FILOLOGŮ"

Transkript

1 XIX. ROČENKA KRUHU MODERNíCH FILOLOGŮ PRAHA 1992

2 SEDMDESÁ TINY PROFESORA Martin Procházka ZDEŇKA STŘtBRNÉHO Některým zprávám se dá vči'itjen tehdy. pokud je doprovází strohá ~ čísel. Tak je tomu i v pffpadě významného životního jubilea nakho předsedy. Kolegové a studenti by podle jeho mladistvého vzhledu a elánu stěží poznali, že I. tíjna 1992 dov~il sedmé desetiletí. Paradoxní je, že teprve tyto narozeniny mohl oslavit nejen v úzkém kruhu svých přátel a spolupl1lcovnfkd, ale veřejně. Pfi jeho ~esátinách ZllOU~1pisatel těchto řádek přemluvit tehdejšího šéfredaktora časopisu Phil%gica Pragensia, který zároveň vykonával jakýsi dozor nad našr vmeckou spolcčoostl. aby byla uvei'cjněna alespoň stručná zpráva. To se však nepodalilo. Teprve pi'i pttašedesátinách. roku 1987, se mohl ve zmrnéném časopise objevit krátký anglický l!láncček. a to jenom jako I1vod k bibliografii.! Husákdv to ta1itnf režim totiž profesoru Stffbmému zajeho angažovanost v politickém životě roku 1968 zakázal vyučovat a podstatně omezil ijeho publikačnr možnosti. A nedovoloval l!eským anglist6m. aby ddstojně vzpomněli významu práce člověka, jenž má o rozvoj oboru v posledních více ncž ti'iceti letech opravdu ty největšr zásluhy. Ptínos práce prof. Sli'lbrného pro l!eskou anglistiku zaicládá především jeho životnf dílo. dvousvazkové Dějiny anglické literatury CI 987). Na této knize. která shrnuje výsledky badatelského úsilí několika generací, pracoval ve velmi tě'.ké době, kdy takfka nemohl publikovat a byl úplně zbaven možnosti učit. Avšak právě nedostatek kontaktu se studenty byl mocným impulsem pro jeho tvdrčí pnici: Dljiny vznikaly pro ty, od nichž se ho režim snažil násilím izolovat. I pi'cs tyto okolnosti daleko překrdčují rámec vysokoškolské učebnice. Jsou ncjen panoramatickým pfehledem vývoje anglické literatury od po~ů až do současnosti, ale také souborem intepretamích sond do jednotlivých děl a v neposlednr l'adě i historií l!eské recepce anglické literatury a divadla. Mezinárodnr věhlas Stffbrného práce. jehož vyjádřením je zejména čestný doktorát univenjty v anglickém Leicesteru a čestné člen.~tvr v Nčmeeké Shakespearově společnosti, spočívá především na jcho bádání o anglickém renesančním divadlc a Shakespearových hrách. První syntetická práce. která v7nikla roku 1959 po Sti'fbmého studijním pobytu v Shakespearově in.~titutu ve Stratfordu nad Avonou, se zabývá historickými hrami největšího anglického dramatika. Na své bádání v zahraničí navázal prof. Slfibmý v USA. Produktem jeho výzkumu ve Folger Shakespeare Library ve Waslůngtonu je v mnoha ohledech prdkopnická práce o anglickém renesančnrm divadle před Shakespearem Shakespearovi pfedchůdci (1965). Velký úspěch měly shakespearovské pi'ednšky, proslovené na několika desítkách amerických univei1iit, ale zejména špičková pedagogická práce na Kalifornské univcrsitě v Los Angeles, kde profesor Sttfbmý učil několik semestrálnrch i dvousemeslráinfch shakespearovských kui1icl.vedle práce se studenty se však prdvidelně zúčastiloval rdzných konferencí o Shakespearovi. Největší úspěch měly jeho pffsptvky ve Strafordu nad Avonou a na světových shakespearovských kongresech v (tehdy ještě 7.ápadnfm) Berlíně (1986) a v Tok.iu (1991). Neméně do.ležitý význam mt!la Stffbmého vmecká a editorská práce pro domácí recepci Shakespeara. Vedle zmíněných monogratifje autorem informativní práce Shakespeare (1964), která mimo jiné pliná.~í i StruČIlOllhistorii dramatikova vlivu v l!eské i slovenské kultufe. Předevšún se však zapsal do dějin naší shakespearovské recepce jako vydavatel a komentátor soubomého Shakespearova dna, z něhož vyšla dodnes převážná v~lšina svazkd. Impulsem pro tuto práci bylo i dlouholeté pl'átelstvr s překladatelem E. A. Saudkem, které se vyvinulo z běžného vztahu učitel-žák. Svých učitelů, žákil a přátel si prof. Sti'fbmý neobyčejně váží a nikdy neopomene zdclraznit jejich pffnos k.vlasbúm výslcdkdm. Pravda je. že v době svých studir na filosofické fakultě Karlovy univei1iity měl štěstí na vynikajrcf osobnosti, Otakara V0Č3d.1a.Zdeňka vancuru, Bohumila Trnku, ale také na vynikajícfho amerického literámlbo vmce F. O. Matthiessena nebo skotského básn.lka a esejistu Edwina Muira. Avšak i na své badatclské a učitelské dráze si dokázal vytvolit skutečnou síť lidsky bohatých i vědecky hodnotných přátelských vztam s odborníky na celém světě. Jmenujme alespoň amerického. u nás narozeného teoretika literatury Reného Wellka, shakespearology Harolda Jewnse. Kennetha Muira. Muriel Bradbrookovou. Stephena Greenblatta. Marvina Rosenberga, Ruby Cohnovou. J.R.Browna. R.A.Foakesc,

3 Tecua Ki~iho, H. T. Messerola, Lois Pottemvou. Jennalie Ann Cookovou, Davida Hoenigera a mnohé dam. Nejen ve světovém měhlku, ale i doma je profesor Stffbmý obklopen mno'.stvlrn přátel i kolegd, kteh v sou~asnosti napffklad spolupracuji na dilllm d6ležitém projektu &ské anglistiky, Slovníku autorů anglického jazyka. Prof. Stffbmý je osobnost!, klerá integruje nejen autoritou svého vědeckého dna, ale i svým jemným a toleranbúm smyslem pro soužiti akademické obce. V~ichni si uvědomujeme. jak nezbytné jsou tyto vlastnosti pro stabilitu a vývoj na ich oboro zejména v dnc ní době a ze srdce pl\:jeme prof. Sttlbmému mnoho ~těstí, radosti a úspěcm v tv6rčí práci. POZNÁMKY IMartin Procházka, "Professor Zdeněk slffbmý - 65 years". Phi/ologica P,agensia 30 (1981). s K ŽIVOTNíMU JUBILEU PhDr. JIŘINY SMRČKOVÉ Zdsňlco Stavinohová Životnl dráha dr. Smrčkové (narozené ) nebyla snadná. Ji1. gymnazijnf studium. zapol!até v Zábl\:hu v r musela v obdobl protektorátu dokoocit v Lito,,!i \' r Potom p~la několika zaměstnánlmi a teprve v r mohla ~lt studoval na univelzitě v Olomouci filologii (čelltinu, lrancow:- ~tinu a němčinu). Později za velmi těžkých podmlnek pok~vala ve studiu v Bukure~ti. Tam se u akademika Alexandra Roselliho orientovala na studium slovansko-rumunskýeh vztaln1 a prvních rumunských pl\:klad6. V letech p6sobila na katedl\: romanistiky FF UK v Praze, polom na katedl\: slavistiky a také v její knihovně a dokumen~ím stfudisku. Ačkoliv již v r byla dána do d6chodu. nedala se odradil od dalsí práce badalelské. Od r. 1957, kdy začala uvel\:jňovat své práce. setkáváme se s jejfmi publikacemi v odbomých a vědeckých ~asopisech obvykle každo~ně ajcjí publikocní činnost je obdivuhodně bohatá. Je 7.aměl\:na jednak na význam současné rumunštiny, jednak na prf1zkum rumunského plsemnictví. ale také na rumun~kou dialektologii a folkloristiku. Její studie najdeme v časopisech našich i zahraničních. Jsou psána česky. francouzsky. rumwlsky i německy. Všechny se vy~ujl podrobnou propracovanoslf a bohatou dokumentacl. svěd~lcí o velké sčetlosti jejich autorky. Vysloveně prf1kopnické jsou její sludie. věnované rumunsko-slovanským vztaln1m. Pl'edn2ela v ~etných vědeckých společnostech i na kongresech a její pl\:dnášková činnost je nesmírně bohatá. Připomeneme aspoň některé z jejích studi!o Významný je napffklad ~lánek A propos de la valeur linguistique des premiěres traductions roumaines (AUC Philologica 1961). v němž dr. Smrčková se zamýslf nad otázkou. zda je správné dělit SlarorumWlSké památky na p6vodnf a na pl\:klady. V prf1zkumu vycházf z Voroneckého žaltá1\:. V pl\:kjadech totiž nalézala nejen jevy 7.námé 7. text6 p6vodnfch. ale i jazykové lcndence. které jinde doloženy nejsou. Ve studii Quelques observations concemanl I'origine du romain littérarire (AUC Philologica 1963) srovnávala dvě z nejstarších dochovaných památek (Voronecký žaltáf z 1. pol. 16. stol. a li!těný 1.altáf z r. 1977) a na základě svého pr6zkumu posunuje ~tky spisovné rumumtiny do doby prvnfch památek rukopisných.

4 V pffspěvku Au sujet de la méthode des recherches de I'influencc slave sur le roumain (Philologica Pragensia 1966) autorka doporočuje zkoumal souvislosti mezi prvními romwlskými překlady ruiropisnými a ti těnými. Na mezinárodním kongresu v Solii přednesla dr. Smr&ová pffspěvek Note sur la datalion des premiers textes roumains (v Actes du congres intemational des ébjdes balkanique et sud-est européennes, Sofia 1968) a v n!m vymezila perspektivy dawho bádáni v télo oblasti. Ve sbornlku Actes du x'" congres intemational de linguistes (1970). obsahujlccm pfedná cy z kongresu v Bukurešti,1967. v pffspi!vku Remarques sur I'interpénélJ'a1ion des syst~mes grammaticaux roumain et slavc dans les premiers monuments roumains traduits dr. Smr&ová analyzuje první pfuklady Voroneckého žaltáfe, jehož staroromunskou verzi prováli text církevně-slovanský. Ve sborníku Z tradic slovanské kultury v čechách (1975). který redak~ připravila. najdeme její studii "K charaktero církev~ slovanského písemnictvl u RumunO", v mž aulorka podává pfuhjednou charakteristiku sou~asného stavu bádání na tomlo úseku v romunslé oblasti. Na e připomínky ~kolika publikacf dr. Smr&ové zdalcka nepostihujf šffi jejího badatelského přínosu. Ponréty jazykovmcq J. Smrtková vykreslujc na základě podrobného sezrwnenf se s jejich dnem. Pozoruhodný je napffklad jejf ~Iánek Z romanistických v~': J.U. Jamfk. H. Jarnfk a P. Trost (Philologica Pragensia 1978). v němž výstižně hodnotf vědecký phnos všech tří jazykovědco. Nekrology. kterými vzpomíná 6m11Íněkterých IingvistO. se vyznal!ují nejen podrobnou znalostí jejich dna, ale také vfulým lidským vztahem k zemfclým. Připome1'lme aspoň nekrolog věnovaný Bohumilu Trnkovi (Slavia, 1976) nebo P. Tmstovi (Slavia, 1989). četné recenze d61cžitých publikací svědcí o lom, jak podrobně prostudovala každé rccenzované dno. Napffklad její posouzení knihy H. W. Schallera: Die Balkansprachen a téhož autora Bibliographie zut Balkanphilologia (Slavia. 1970) svěd~í o mamenité informovanosti dr. Smrtkové v této oblasti. Své zku~ DOStiv balkanistice uplatňovala i v redak~m pffpravě 5 svazu Etudes balkaniques tchécoslovaques. Každý pffspěvck provázejí také ~tné pomámky.které svěd~í o vellcé erudici jejich autorky a o jejcm velkém pfuhledu o phslu~ Iitcratufu. Její pozornosti neujdou ani nělaerá nedopatlenf. pokud se v publikacích objeví. Z prqvodních poznámek se dovídáme také o dllrích pracích zmíněných odbonúkfl a někdy i o dalmch praclch Dr. Smrtkové. Skromné a nesmírně pilné jubilantce pfujeme do dalšlch let. aby ve zdravf mohla pokl"3covat ve své badatelské ~innosti a tím pfisplvat k:obohaceni n~1 i zahrani~ jazykovědy. JIŘÍ KRÁMSKÝ Jiří Nosek MRTEV Dne 30. záff 1991 zemrel ne~kávaně po těžkém úrazu výmamný český jazykovědec PhDr. Jiff Krámský. DrSc.. Narodil se 23. ffjna 1913 v Plzni. N~im lingvistom je znám jako aulor ro~ého dna z obecné jazykovědy, orientalistiky a anglistiky. Jeho doo obsahuje celkem ples 330 bibliografických položek. Patří mezi ně pledev~ím jeho lingvistické monografie: The article (Haag - Paffž: Mouton 1972), The phoneme (Mnichov: W. Fink 1974), Papers in general linguistics (Haag - Paffž: Mouton. 1976). Dr. Krámský psal o jazyclch evropských: nol'šlinl!, 6:štině. italstině, němčině. skotské gaelštině, a hlavně angli~tině, i o jazycích mimoevropsk,ých: tun:~tině, perštině. tmžištině. ázerbájdžánštině, Ir.irgwtině. uzbekštině a jazyclch uralo-altajských. Připomeňme, že spolu s Janem Cahou vydal Anglicko-čcský slovník. poprvé a pak vccekrát v doplněných vydáních. Dr. Krámský byl žákcm Viléma Mathesia a Bohumila Trnky: pracoval metodou strokbjrálnl. jak ji známe z urení Pražské lingvistické školy a Pražského lingvistického kroužku.

5 V odborné skupině pro funkční jazykovl!du spolupracoval na kolektivním članku o pražské struktun11nc lingvistice, jejcmž hlavním inspirátorem byl jeho učitel prof. B. Trnka. ČI4nck vykl rusky 1957 v Moskvě a anglicky v Praze 1958 ve Philologica Pragensia I. a vymezil pojmy struktumc metody a pojetí jazykajako uceleného systému. pl1lcoviii'! dělitelného na několik dnčcch autonomních plánd: zvukového, morfologického, syntaktického a lekikálnfho. Své práce dr. Kr.lmský publikoval v nallich i zahraničních časopisech a sbomfccch: časopis pro modemf filologii, Philologica Pragensia. tcský časopis filologický, Slovo a slovesnost, Archiv orientální, Linguistica Slovaca. Prague Studies in English, Brno Studies in English, Travaux linguistiques de Prague, Prague Studies in Ma1hematical Linguistics. Bibliotheca Orienlalis; v cizcch: Phonelica, Studia Angliea Posnaniensia. Logos semanticos. To honor Roman Jakobson aj. Příspěvky k orientálnlm námětdm Kr.lmský uveřejňoval v časopisech jako Central Asiatic Joumal, Ural-Allaische JahrblIchcr, Bibliotheca Orlentalis, Acta Iinguislica Hafiůensia atd. Na podnět svého učitele prof. B. Trnky u nás rozvcjel kvantitativnc lingvistiku, kterou aplikoval na současné jazyky i jejich staršc vývojová stadia. a to na v!lech dflčcchjazykových rovinách. Připomeňme jeho četné pffspěvky k jazykové typologií a teorii obecné jazykovl!dy vdbec. Nelze opomenout ani jeho výmamné teoretické práce o metodice jazykové výuky. jež uveřejňoval hlavně v časopise azc jazyky ve ft:ole. ani jeho učcbnlce a jiné vyocovaccpomflcky. např. Skolnf mluvnice anglického jazyka (1990). Dr. Krámský pracoval fadu let až do svého penzionování ve výzkumném ústavu odborného SkolstvCna ministerstvu školstvl. Tento nástin jeho vl!deckého dna nám ukazuje vážného, pl1lcovilého a nadaného badatele a morálně pevného člověka. jehož práce zflstanou trvalou hodnotou v našcceské kultuře. ZA UNIV. PROF. DR. LEOPOLDEM ZATOčILEM, EvaUhrová DrSc. Úmrtí PhDr. Leopolda Zatočila, DrSc., profesora Masarykovy urůverzity v Brně dne , mame- Dalo nejen pro českou, ale i světovou gcrmanistiku a nordistiku velkou ztrátu. Šl1'c vl!deckých z4jmfl uplatněná v množstvc neobyčejně cenných studic. pi'ed.n2ek a plodných set1wics mezinárodní odbornou elitou zvýšila úroveň a prestiž nam fliologie v této oblasti. K tomu přispělo při vytv4fen{ Zatočilovy vědecké osobnosti nepochybně i prostledc n4rodnostně smfšeného SIelSka., kam se jeho rodina brzy po jeho narození (\ I90S) přestěhovala. Velký vliv na Za1očilovu erudici mělo jistě také hluboké gennanistické vzdělánc, 71skané nejen u nás. ale i na univel7.itě v Berlíné. Trvalý zájem o ladu dalaíeh lingvistických oboro, pledevšfm také o bohemistiku, zpcisobil, '.e v osobě prof. Zatočila vyrostl filolog širokého zaměření, který obsáhl ve svých vl!deckých dnech oblast lingvistickou i Iiterámf. Jako jeden z mála malcfl jednoho z nejstarllcch zkoumatelných jazyka - gótatiny doká7~ p0- kračovat ve studiu dalacchjazykových období až k prflz.kumu novější stledověké literatury, v němž prosluly mimo jiné analýzy česko-němcckých Iiterámfch vztah6. a to zejména v památkách soustled'ujccích se k českému a slovenskému územl. Z hlediska světové i našc germanistiky jsou neobyčejně závažné jeho studie o německých pfevodech Catonových distich, komentované pfeklady staroslověnských ság Guta - ságy a Ságy o Volsunzlch, srovnávacc studie německo-nizozemské. práce o stledověkých německých dialektech. textově kritické studie o německých staroslezských památkách a severské jazykové a literární problematice. Velký odborný ohlas vyvolala jeho monografie Cato a Facetus, d41e pak syntetizujcccpráce Germanistiche Studien und Texte, jejcž rozpraeovanou 2. část už bohužel nestal!i1 za svého života vydat. - 4-

6 Pro odborný svět má velký význam ZatOCilovo bádanl o jednotlivých textech st1edovčké litentbjry. protože přin~f nové, leckdy překvapujfcf poznatky. Patff sem napf. studie objasňujfcf význam staroceské skladby Tk.adleček pro ni!meckou skladbu Ackennann von BOhrnen. dále práce určujfcf pl'edlohu Závišovy pfsně, vztah české Alexandreidy k obdobným německým skladbám apod. Nenf divu, že interpretace mnohých výsledkd pntcf prof. ZallX!ila přebfrali zahraniční vědci a že jsou začleněny v respektovaných odborných pl'f~kách (napf. v Dějinách německé literatury prof. H. de Boora.) Prof. ZallX!i1byl dctstojným pokračovatelem lntdice, klerou tvořili v oblasti gennanistiky a nordistiky na filozofické fakultě v Brně předchozf vědci, zejména prof. Bcer, a to jak v práci vědecké. tak i pedagogické. Jako dlouholetý vedoucf kaledry vychoval řadu odbornfkct a učitelct ni!meckého jazyka a díky své znalosti tady gennánských jazykct i pochopenf pro organizaci jejich studia také mnohé odbomfky v tčchlo vědeckých disciplfnách. Jeho dllo proto zctstanetrvalou součástf gennanistiky a nordistiky. on sám pak bude pfftomen jako člověk s ušlechtilými učitelskými vlastnosbni v paměti odborné veřejnosti. zejména pak svých vděčných žákct. Zpráva o jednání 5. sekce mezinárodní konference o J.A.Komenském Literární a jazyková výchova Pffspěvky v 5. sekci, kterou vynikajfcfm zpctsohem organizačně zajistil Kruh modernfch 1iI010gC1,ukázaly na široký zájem o Komenského dno. Oprávni!ného oceni!nf se dostalo - uvcdeme-ii jen několik pffklado - kni7.e o Komenském a jazykovém vzdělanl. kterou publikoval roku 1984 v Kanadě Jean Cardvolas, záměru zffdit v Anglii Komenského jazyková cenlnt i uplatňovánf Komenského myšlenek při tvorbě mnohojazyčných učebnfch osnov v JihoaJlické republice. Jako prakticky činný učitel jazyko. spojujfcf lingvistiku s duchovnfm, etickým i filosofickým obsahem je Komenský i nadále pov"'.ován za V7.orpedagoga. Množstvf referátt1 se soustředilo na jednu z nejdcůe:litějšfch tntdic v Komenského dědictvf. jež má svt1j počátek v dorazu na spojenf slova a oblazu v dlle Orbis sellsuolium pictus. rozvfjf se v následujfcfch stoletfch a stimuluje pak obntt k audio-vizuálnfm pomockám v pade~ých a edesátých letech století našeho i současné použitf textových editoru a s rtimi spojených učebnfch progntmct. Jádrem této tradice je pfetváfenf a asimilace poznatkct o spffzněnosti a vzájemném ovlivňovánf mezi na.~imi myšlenkovými procesy. ději v nervové soustav/!. systémem mozku a compuleru. V jednánf sekce byla zdctrazni!na doležitost humaniuúho obsahu Komenského učenf jako regulátoru tohoto vývoje. V mnoha pffspěvcťch se kladl doraz na kvalitu v těchto složkách jazykové I) úrovell učilelct, vyučovanl a jejich odborné pi'ťpntvy na všech stupních škol. a literárnf výuky: 2) standart učebního procesu. jeho personální zajišt/!ní. ekonomie jazykové výuky, motivace a vhodné použitf techniky. 3) úroveň učebnic a jiných materiálct. Zvl~tní pozornost byla v/!nována těm zemfm. kleré podstupují často dntstický přechod od totalitní k demoknttické spolel!nosti. Apelovalo se na ně, aby i v oblasti jazykové výuky hleděly spbe do budoucnosti než do minulých let. Přestože jcdnánf ukázalo citlivost i pochopeni pro minulé křivdy. v/!tšina delegátt1 si pleje, aby se kladl mnohem větší doraz na výstavbu nové Evropy v duchu Komenského ideálíl než na pouhé účtování s minulostí. Doufáme. že zcela pochopilelný odpor těch, klei'ť se učili rustinu z donucení, bude brzy plekonán a že ruský jazyk a kultura najdou své přirozené a politicky ncutrálnf postavení v osnovách vzdělávacfch systémo na celém světl!o

7 I když bylo konstatováno, že jazyková a lilerární výchova má význam pro rozvoj porozumění mezi národy a zaji t!ní mfru na světě, kolegové ze stl'ednf a východní Evropy jsou v tomto ohledu 7.dravě skepli~tf. Na druhé straně lze líci, '1: v praktickém vyučování, kde komunikativnf metoda klade d6raz na řešenf problémových situacf, se nyní soustl'cd'uje pozornost právě na uvádění, vývoj a funk~ začlenění ~innostf směfujfcrch k řešení konflikl6 i na přesnost a hloubku porozuměni. Komenského teorie monoglollie, polyglonie a panglottie poskytly rámec úvahám o f1losofii jazyka. jež, jak ukázaly některé referáty, nyní p6sobí na jazykovou politiku a plánovánf jazykových výměn v Evropských spolerenstvfch a v ~innosti Rady Evropy, zejména pak na její soucasný projekt Language Port/oUo - jakési "jazykové aklovky" pro každého občana, obsahujícr "jazykový pas". "mapu jazyk6" a "jazykovou osobní kartu". Zejména v této oblasti byla spatfována nejvělu pi'fnosnost Komen~kého odkazu. Ti, kdo dnes vytvátejf předpoklady pro jazykovou výuku v budoucnu, by se měli inspirovat Komenského filosofií pi'i navrhování struktury, v nfž by mohla jazyková a literámf výuka fungovat s jasně vymezeným účelem. U~ení se jazyk6m nemá být zaměi't:no jen na rozvoj dovednostf, ale pfedevšúd musí být náležitě propojeno se sdělovánfm nových myšlenkových obsaho. Bez patliěné a promyšlené aplikace jazykové výchovy (vzdělání nejen v matetském jazyce, ale i ve dvou dalších živých řečech) može dojít k ohrožení demokracie, a to zejména v zemích, kde se začala teprve nedávno fonnoval. I když nejd61ežitějším tématem byla jazyková a literámf výchova v nové Evropě, některé pi'íspěvky se zabývaly nebezpečím vzniku jisté kulturní uzavřenosti. Upozorňovaly na přehnldu která vzniká mezi Severem a Jihem.a na simaci na jiných svěl;ldoech, zejména v Latinské Americe, jihovýchodní Asii, v jižním Pacifiku, ve východní, západní i jižní Africe. Ačkoli se filosofie Komenského ulváfela na evropském kontinentě. byla ve svýeh dosledcfch univerzálnf a giobálnf. Proto také ú~asbúci nevnímají takové pojmy jako úroveň jazykové zběhlosti, jazykové plánování a jazykové osnovy pouze v místnfch, národních, regionálnfch nebo mezinárodních měi'ítcfch (jako je lomu v práci Rady Evropy nebo UNESCO). nýbrž v globální perspektivě. Ddležilým krokem v tomto směru je také souhlas, s nímž se setkal návrh Svčtové federace pmfesori1 živýchjazyko (APLV) na Všeobet:lIOu listinu jazykových práv. Prof Dr. Edward Barley (Goldsmiths' College, University oflondonl pfedseda 5. sekce Na následujfcrch stránkách uveřejňujeme výběr některých zajúdavých referát6 z mezinárodnf konference k 500. výročí narození J.A.Komenského, která se uskulcčila ve dnech v Praze. CREA TING A BETTER FUTURE FOR THE WORLD WITH THE HELP OF LANGUAGE LEARNING AND TEACHING WiUiam R. Lee The world in which Jan Amos Komenský (or Comenius, as he became generaily known) lived and taughl was in some ways strikingly diffcrent from Ihe world of today and in other ways very similar. Sevenlcenth cenlury Europe was tom by disscnsion. pcrsecution. hatred, and violcnce. During mosl if his long years of teaching and wriling (he died al 78) he was a refugee. frequenuy al risk of capture, imprisonmenl, and death. Bom in eastern Moravia in 1592, Comenius was orphaned at thc age of ten and brought up by relatives and a Protestant religious community. the Unity of Brethren. While he was stili a lad. Moravia was invaded and despoiled by Catholic forces from Hungary. In 1620 the batue ofthe White Mountain (jusioulside Prague) brought the utler defeat of the Czech Protestanl annies by those of the Hapsburg famil y, and the execution in the Old Town Square, Prague, of 28 Czech noblemen who had led the uprising against Catholic political domination. - 6-

8 As a Prolestanl teacher and paslor. Comenius was obliged to flee. His wife and two very young chi1dren. unable to accompany him, dicd(probably of tbe plague) soon afterwanls. and his libnlry of manuscrips and books was poblidy buml Moving secretiy from one "safe house" to another, and ab]e 10 teaeh and write only from time to time, he managed in due course, wilh colleagues, 10 cross into Poland and found refuge and proteetion in Leszno. where he spent some twenty-eighl WlCCrtain and disturbed years. But in.ouential supporters of the Protestanl cause unexpectedly died - such as Frederick, lhe fonner King of Bohemia. al50 a refugee, and (in battie) Gustavus Adolphus of Sweden. whose forces had reached prague and temporialy defeated lhe Hapsburgs. ln Comenius (now a1most fifty) accepted an invilation. eoming essenlially from a slrong English parliamenlary group opposed to roya1 despolism. to come 10 England. develop his ideas for lhe reform of human 5Ociety. and help found a so-called 'CoUege of Lighť to spread knowledge lhroughl the world. His visi!., however. was cut shon in less lhan a year by lhe upheavals which led to lhe Civil War and the execulion of Char1es I. Wilh his second family he went to Sweden and lhen retumed to Poland. where his wife died. Re-marrying once more, chiefly for his younger ehildren's sake, Comenius now travelled secretly fmm Leszno tltrough the occupied Moravian villages of his childhood on his way to Hungary. where he had been a.~ed to stan a new school in which his ideas on education would be fully expressed. He had not been long there when tbc prospeclive sacking of Leszno by Calholic forces made it necessary 10 retum to Poland, where he was unable to save any of his possession~ or manuscripts, on same of which he had been worldng for decades. He took refuge fmally in Amsterdam. whcre his lhird wife pre-deceased him. Comenius passed away in His tomb, which bore no name, was nol re-discovered until more than 250 yars after his dealh. So much for the extemal circumstances of Comenius's Iife. Our own twentielh century has been even more lurbulent and in lhis respect resembles the seventeenlh century, except lhat the casuallies of man's hostility to man bave in oor limes (wilh two major wortd wm) bcen greater. Anned violence. as the instrument of nat.ions rajher than of powerful familles and politico-religious groups. has been more lhoroughly organised. Refugees are nolless obvious on the scene: indeed, they are a conspicuous type of twentietb-«ntury human-kind and likety for some time to remain 80. To open one's newspaper and ~ of stlll another major refugee problem 50mewhere 00 Earth is an a1most daily expcrience. ]t may be true lhal consultatlon and compromise are gradually begiming to prevail, however. bul is there stili a long way to go. In Comenius's time, war and its conscquences were raken almost for granted. He would be saddened but not perbaps surprised to find lhal humanity had not entirely rid Itself of this curse even four centuries later. As for individual violence against people - muggings. rape. murder, executions - hc would surcly be appalled to rccognise its widespread persislence too. We are slili, furthermore. at the mercy of incurable discascs, Iike our ancestors. allhough big and obvious progress has been made. 50 lhat people Iive active Hves much longer. It is a similar world. therefore, loday. Yet il is also a very different Dne. Transponed from tbc seventeenlh ccntury by 50me fietional time-machine, people would perbaps be most a.~tonished at the specd wilh which everyone nowadays moves about - witb tbe help of bicycles (the poor man's transpon in 50 many places). cars and trains. and (for tbc minority) ailt:raft. They go farther away from their homes and more frcquently!han ever before, and they meet or sec many people and more kinds of people. Thcy have radio and television as well as printed books 10 lell them aboui lhe world. They have telephoncs and faxes and a regular postai service 10 keep in touch wilh one another. News and ideas and arguments travel fast too. lľs a sma1ler wortd. and people have to try to get on wilh one another. otherwise. Hfe becomes unbcarable. even impossible. ln studying the lhoughls and objectives of Comenius's busy. harassed. but immensely produetive life. we need to bear in mind the differenees and similarities belwcen his age and ours. Are his ideas still relevanl today? It is generally agreed lhat he was far ahead of this times. and to 50me extent we can take the hostility he encountered and tbe facl for long after his dea1h much of his worlc.was suppressed or ignored. to be indirect evidence of lhal. Yet he had nwnerous inouenlial friends and supporters 100. througbout his life and tltroughout Europe. Nor were his writings alllost far from it. Some of them. chiefly those of immedlate practical use were reprinted again and again. JOfIUQ Linguarum Re:reroto ('Thc Gate oflanguages -7 -

9 Unlockcd'), an imennediate tektbook to help leamers of Latin, the intema1ional language still in Lhe seventcenlh century (Comenius conversed wilh Princcss Christiana of Sweden in Latin and she had leamt fmm Llůs book), ran inlo more Lhan 100 editions betwecn 1631 and the 1a1enineteentb century and was used ektensively in Gennan schools; while Orbis Sensua/ium Piclus ('The World of tbe Senses in Pictures'), admircd by Goethe, was stili being reprinted in tbc early twentietb century. On Ihe olher hand. his major works, by which he rightly set much slore, were in part 10~1,or lost sigh1 of, until the 1a1e nineteenlh century, and some of lhe work he himself most valued was probably destroyed. This is not the place, nor is lhere tíme, to allempt a review of ail aspects of Comenious's life and work; nor would this be a ta.o;kwithin my own eompctence. What I shall Iry to do instead is first 10 characterize his work in very genera1 tcrms, Lhen to describe, also briefly, his attitudes towards school education, and finally to look in more detail at what he has 10 say to us on language teaching and learning, and to comparc Lhiswilh the present day. Nohody will wish to deny tbat LhroughoUI his life tbc lhoughts and aspirations of Comenius were conccntrated 011what he saw as Lhespiritual foundation and framework of a11lhings. But lhis did nol mean lhal he tumed his back on whal is sometimes called 'the worlď or 'the material worlď. On the contrary, tbc world and a11lhat happcns within it he saw as part of a divine plan, however decisively ha1red and evil might appear for tíme to prevail over il. Comenius was no detenninisl. Humanity had an aclive role to play in impmving itsclf and bringing about creative peace on earth, moted in the Christian religion. In doing Llůs, it should be guided by the lhree great books of God, as he called Lhem: the book of 'the visible worlď, tbc book of 'the reasoning mind' of humanity, and 'the book of revelation'. These ideas he explained and elaborated and re-ekpiained in a series of major and minor works published (with difficulty) in various parts of Europc during his lifetime and to some extent much more recently. They include the Labyrinrh 01 Ihe World and Ihe Paradise ollhe Hearr, which attacked the hypocrisy of some elergy and scholars. and the arrogant brutality of armies and sections of the nobility. II was circulated to begin wilh in handwrilten samizdat copies. Comenius stands out in history botb as a national patriot (all his life he longed in vain to retum to a Iiberated Moravia) and a.~ an intcmationalist. He wu also. as Eduard Bend, pre- Nazi President of Czechoslovakia, said in October at a meeting held in Cambridge to celebrale the tercentenary of Comenius's visit to England, 'one of the first greatest of modem educationalists. He was such both in practice, as a teacher... in a number of sehools, and in theory, u the author of... book.~ on cducalion and educational manual, and through having been invited to a number of states in order to organize therein popular and school cducation... [He isl rightly described as... a teacherofnations.' As a young man, Comenius was seil.ed wilh lhe idea of 'pansophy' or Ooosely) universal knowledge, which he wanted to make available. world-wide, to all people. The realisation of this ambitious project occupied him at intervals for tbe whole of his diligent and troubled Iife, and found ekpression fmaily in a scries of substan1ial works entitled Consultatio, the manuscripts of which were discovered in Halle in To quole Dr BencS again: 'II is ncccssary [according to Comenius] first of allto unity all human Ir.nowledge and science into one harmonious system which will ultimately lead 10 a gencral hannony on lhc human plane, and to eouaboration between nations, which would providc a means for e.~caping from lheir everlasting mutual difficulties.' Comenius himself, as Bene~ pointed out. meant to elaboratc the principles of lhis project, while couaborators would have workcd at the detail. lt is interesting at lhis point to recal1 lhat H. G. Wells (incidentally, a dosc triend of Bencš) initiated and brought 10 publica1ion. with the he1p of olhers, a project of a similar kind, as he expiains in Chapter IV of The Salvaging 01 Civi/ization (1921). Comenius. he wrote, 'wanted to create a common Book of Necessary Knowledge. a book of history. sciencc and wisdom, which should form,the basis and framework for the thoughts and imagina1ions of every educatcd citizen in Ihe worlď. Wells's project consisted of three volumes: The Ourline of HislOry (1920), The Science ollife (1920), and The Work, Weallh. and Happiness olmankind (1931). The flist of these, The OUlline 01 Hislory, had a vut cireulation among adult readers, a1though the mid-twentieth century educational estab1ishment managed on tbe whole 10 keep it out of schools. which were then (as to some extent even now) teaching history on nationalistic Iines. - 8-

10 Tuming now to Comcnius's inlcrest in lhe praclice of education, and his ~-pecialinterest in children and young people, we should nolc lhat he sces education as extending from infancy to old age. 1bis indeed is the concept of Iifelong education - éducation pennanenlc - centuries ahead of its virtual acceptance in our time. Education, however. is not (18 Comenius saw it) to bc indentilied wilh institutionalised education, and does not begin when children go to school. Parents (espccially mothers) and siblings play an esscntial role (with songs and anccdolcs, pmverbs and stories) in acquainting the youngest children wilh the immedialc world into which lhey are bom and from which they wilj grow up and get 10 know lhe wider and more inlerculbjral and intemational one. Firsl encounlers wilh lhe school should be pleasant and reassuring. and must remain so if education is 10 bc effective. Comenius. as a lad and young teacher. was horrified by the brutality he witnesscd in schools. But there was nothing new about this: il had been the order of the day for ccnturies and would continue 80. in spite of exccplions, for centuries 10 come. Looking back, it is indeed amazing what children have had to put up wilh from adults. NOI until well into the twentielh century beating in schools made illegal. al leasl in Europe. and even now the private sector is not always included. But before we assume lhal Comenius was an angel of enlightened progress in this respect. let us recogni7.e lhal, allhough he condemned bcaling 'in lhe mancr of studies', he condoned it in what he called 'moral matters. such 18 impiety,, which deserved 'scvere chastisemenľ. and also as a punishment for pride. envy. and slolh. 80 we do nol know whal really went on even in the Comenian school. Nevertheless Comenius. in DidJJcrica Magno and other writings, 80 often insists that schools should be busy but agreeable places lhal, exceptional incidents apart. we must probably (with a degree of doubt) take him at his word. AI all stages, he insisted, schools should bc happy 'workshops of humanity' and not 'lorture-chambers' of youth. where Latin grammar was crammed and bcaten into tcenage boys eight hours a day six days a week to no advantage, since in the end they could neither read nor speak it. and were only 100 glad to abandon it as soon a.~they left school. He advoca1ed the reduction of Lalin teaching to two hours a day for only two years, and based it mainly on the literature of contemporary sciencc. RolClearning was to be dropped as uninteresting and uncrea1ive. O1ildren should leam to leam by observing things. ra1her than by being lold about them: he eneouraged them to study the book of Na1Ure, count for themselves a caterpillar's legs, count on the spot lhe time-difference betwcen Jightning and lhunder. Prinled books were ofvalue too. but they should help learners to undelstand the world in which lhcy were Iiving and also be as attractive 18 possible - how Comenius would have rejoiced in the c1earer printing and more attractive iiiustrations of today. Comenius used his considerable intemational infiuence to bring such changes about, and was no mere theorist. If his head was sometimes in the celestial c1ouds, his fect were always finnly on the ground. and he look every opportulúly he could of leaching ordinary leamers. or of planning how they should be taught: for example, he went into immensc detail in working out a syllabus for young children. and towards the end of his Jife. wbcn tbc Protestant Count Rákóczi oft\'3jl~ylyania offered bim a school of his own in Hungary to run ashe Jikcd on pansophic'lines. he did most ofthc teaching himself(since the local staff lacked dedication) and experimented successfully with dialogues. games. and drama as a means of gelting pupils inlcrestcd. Tbc so-called Vemacular School (for children of 6-12) was in Comenius's time restricted to boys Iikely 10 become manual workers and to girls. For whom no further education was provided. Comenius was firmly opposed to such an arrangemenl. and insisted lhal au children should be admitted. He adds. moreover. lhat he can sec no reason 'why the other sex should be wholly shut out from (subsequent) liberal studies. whether in tbe native tongue or Latin: for equally they are in God's image... equally are lhcy furlúshed with minds agile and capable of wisdom, yea. often beyond aur sex: egually to them is there a possibility of auailúng high distinction... why then should we admit them to the Alphabel. but afterwards debar them from books? Do we fear their rashncss? Tbe more we occupy their thoughts, the less there will be in tbcm for ra.'ihncss. which springs generally from vacuity of mind.' He was equally anxious lhat poor children and lhose of the weu-to-<lo should be educa1ed together. not least to avoid giving some children grounds for considering their own lot with satisfaction and that of the others with seom. - 9-

11 The Comenian school was, in general. socially cohesive. well-planned as regards conlenl and aims, and forward-looking in spiril. II suffcred nevertheless flom obvious drawbacks. Classes could be very Iarge. equipmenl was mínimal or non-eltislent ewrile up on the walls. or draw tbe subslance of your lcaching. said The Great DiiŮJctic), and above all there was a shortage of well-trained and dedicated leachcrs. C1asses were oílen so large lhal individual anention was almosl impossible. Comenius dcvised a system of group-ieadership, or decuriones - boys who were a linie older or more capahle tban lhe resl - 10 supervise small of lhe c1ass; lhc leacher did not move ahout tbc class, but stood on a podium in flont of it. where cvcrybody could sec and hcar him. Comenius al50 cncouraged popils not only to leam but to leach lheir fcllow-icamcrs. Much of what applied 10 education as a whole appiied in particular 10 language teaching. The mother tonguc came first and wa.~the medium of education in the Vemacular School. which all children were 10 anend. Il is not clear who was 10 be eltcluded flom the 5O-called Latin school which followed, but it was hcre that Latin wa.~ to begin and nol earlier. AI lhis time Latin was stili tbc principal foreign language 13ughl in Europcans chools. Comenius saw ii as an intemational 1anguage which gave access to universal Ianguage and in which educatcd people of differring molher-tongues could communicale wilh one another. he did not sec it mainly as a galcway to knowledge of Latin lilerature. Two years (nol ten) of instruction and practice would suffice for a working knowledge to be acquired, since (to avoid confusion) languages should!je studicd in sequence and nol logelher. Above all, mechanical rotc-ieaming of Ihc forms of grammar wilhout full regard 10 WKIerstanding was 10 be dropped. and this applied equally to the acquisilion of olher languages; for example. those of neighbouring countries. No languagc should hc lcamt from a grammar, but only from sui13ble authors or from life. Nobody should anempt to leam tbc whole of a language. At any s13ge. simplicity should be a prime consideration, and words referring 10 conceps beyond children's eltperience and abilily 10 grasp should not be taught Words and whal Comellius callcd things should be laught logetbcr. AI first glancc, 50mc of C'.omenius s teaching malerial - for eluullple, tbc Janua Unguarum ReserlJJaappcars to be concemcd mainly wilh lex.is, buluús is a superficial view. Wha1 we find in the JanU/l is nol a mere glossary Dr phrase-book but. as Comenius put il, a clas.~ifjcation of tbc whole universe of things in a manncr ~llited to children - in other won:ls. an educative list of topics for thoughl and discu.~sion. Ths Iherefore was yet another aspect of his onslaught on current leaching: 'In schools also tbcy teach words before things - tbc mere clouúng or husk of words before tbc reality itself; tbcn. in Ihe study of a language, lhey leach form before Ihings, because they tcach rules befon: words and sentences: they give rules and thcn cxamplcs, whcreas the light oughl to precede what it is intenled to Iight up. It is clear lhat for Comcnius tbc desire 10 leam (motivation. to use modem lerminology) hati a kcy role 10 play on thc educational scene. and that everylhing possible had to be done to creale in the learners a willillgness and strong inclination to leam and to continue leaming. Not only wcn: tbc tcachers themselvcs to be kindly, understanding, and conscientious, thcy were to creale a cheerful and busy atmosphere. and to do lheir besllo en.~un: lhat unnecessary difficulties were not put in the leamers' way. But who were tbc budding foreing-languagc learners 10communicale wilh, and 50 practise and improve theircommunicative skhls, the main cmphasis being always on intelligible meaning ra1her!han linguistic forms? Wilh onc anolhcr. in classroom dialogues and language games, and playlets. and al50 in relatively casual conversalion, as at Ihe school in Sáros Patak. where elementary Latin was accepted as tbc common inlernational means of communication. just as English and olher supplementary in1ernaliollallanguages are today. And as adults, nolonly with one another in tbc classroom. for in central Europe neighbouring languages had for long within easy reach, by contrast wilh more i5ola1edcountries, such as England. where il was possible righl down lo!he earty lwenticlh ceruury, beforc lhe invention of radio, for a young child of. say, silt or seven to have no suspicion lhal any language exisled Ws own. So the point (i. e. lhe usefulness) of learning ncarby language. such as German or Hungarian. in cenlra! Europe could not be questioned. What would Comenius lhink aboul modem-ianguage leaching were he to come back today? It would take him a long time. obviously, 10 recover from lhe shock of amazement at this, lhal. and tbc other; for example, lhe disappearance of Lalin as lhc common tongue of educa1ed people. the multi-ethnic compositioll of school classes, lhe growlh almost everywhere in lhe number of schools and universities. A - 10-

12 number of lhings would surely please him: lhe clearly printed textbooks. brightly illustraled in color (but why, he would ask. need lhere be 50 many?) the mazing audio-visua! aids, inclusive even of talking pictures lhat resemble reallife: the smaller classes (but not everywhere in the world): the increased attention given to teacher training. He would applaud unreservedly. I think. Ihe shift of emphasis from the teaclúng of gramrnalica! and other forms 10 lhe use of thosc forms in intelligible commwůcation. the increasing importance attached 10 interest and motivation in all i15 aspects (without wlúch little progress can be madc), the respect now accorded to the varieties of English (and of other widespread languages) and the wide acceptance that foreign-ianguage teaclúng should begin wherever possible in Ihe primary school. not least becausc a firm foundation of inlemaliona! good wiu can and musi be laid there. He would takc an aetivc inlercst in discussion of language-teaehing procedurcs, and would insist on cvaluating these in various lypes of classrooms. Ue would course be interestcd in mcasuring progrcss and aelúevement, and undoubtedly he would point aul that certain kinds of progress canooi be measured. most espccially progress in the desire to leam and go on leaming. And he would probably find no diffieulty in subscribing 10 the principle of the Universa! Declaralion of Language Righ15. as approved by thc FlPL V altheir conferenee in Hungary last year. Wc sa!ule Comenius at this conference because of what he stood for and atlemptcd 10 bring aooui during his time. ln the face of personal misfonune he persistently strived for educationa! reform long after most people would have given up in despair. A genius whosc aspirations were largely frustraled whi1c he lived, and whose published work. was for long suppressed and almosl forgolten aftcr he died, he has emerged three centuries later as an educalor whose work. we cannot afford to forgct and whose ideas and idea!s can stili be a source of inspiration. We musl hope thal his writings, especially on education and language leanůng, wiu be stili funher ~1Udiedand made more widely acecssiblc than they are now. They lestify, not least. 10the fact lhat no disharmony rieed to exist between national or loea! aspirations and the aspirations of world citizenship. SELECT BmLlOGRAPHV: BUŠEK, V. ED. COMENIUS. CZECHOSLOV AK SOClETY OF ARTS AND SCIENCES IN AMERl- CA,1972. COMENIUS, JOH. AMOS. ORBIS SENSUAUUM PICTUS QUADRll..INGUIS DRABER. M. APOCAL YPTIC MYTH AND IRONY IN THE FICfION OF H.O. WEU-S UNPUBLlSHED PHD THESIS, UNIVERSITY OF NOTflNOHAM, HOWA1T. A.P.R. A mstory OF ENGLlSH LANGUAGE TEACIDNG. OXFORD UNIVERSITY PRESS KOŽÍK, FRANTIŠEK. COMENlUS. ORBIS PRESS AOENCY PRAOUE TRANSLATED FROM CZECH BY ŠTĚPÁN KOLÁŘ. LAURIE, S.S. JOHN AMOS COMENIUS: BISHOP OF THE MORA VIANS. CAMBRIDGE UNIVERZITY PRESS ( 1ST EDlTlON. 1884) NEEDHAM, J. ED. THE TEACHER OF NA TlONS - COMENlUS. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.I942. NUNAN. DAVID. THE LEARNER-CENTRED CURRICULUM: A STUDY IN SECOND LANGUAGE TEACIllNG. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1988 SADLER, JOHN E. J.A. COMENlUS AND THE CONCEPT OF UNlVERSAL EDUCA TlON. ALLEN ANDUNWIN,1966. WELLS. H.O. THE SALVAGING OF OVlUSATlON, CHA. CASSELL. 1921, AND EXPE- RIMENT ln AUTOBIOGRAPHY, VOL. II FABER AND FABER, II -

13 ORBIS SENSUALIUM PICTUS: QUELQUES RÉFLEXlONS SUR LES TEXTES Ne1'f!oPerini A une époque ou nous sommes gorgés par toute sone d'audiovisuel, 00 nos salles de classe souvent en débordenl, les images primitives et austěres de ľorbis Pictus - ma référence est la troisibne édilion de Londres. 1672]- ne peuvent certes pas rivaliser en ehanne avec celles que nous offre si abondamment la technologie modeme. Et pourtant ces vieiues images évoquant des réalilés tantlll disparues, tantllt folt différentes de celles d'aujourd'hui, garden1 ~ nos yeux un grand attrailsurtoul quand nous en venons! considérerqu'elles ont dmil d' lie vues eommes les illuslies annonciatrices de ľaudio-visuel modeme appliqué! ľenseignement des langues. A propas de ce drail et ~ propas du long chemin que ta méthodologie a parcowu depuis la parution de ce livre (Nuremberg, 1658) jusqu'~ celle des ensembles audio-visuels de notre temps (années '60), on a beaucoup dit et je crois qu'on va en dire beaucoup, meme ces jours-ci, au cours de celte grande rencontre de Prague. Ma communication, toutefois, ne louche celte lémathique que d'une facon tres indin:cte. En effel, Je painl sur lequcl je voudrais attirer votre attention. c'esl le support linguistique qui accompagnc les images, plus que les images elles-ml!mes. Or, dans ce manuel qui se proposait - suivanl ľidéal "pansophique" de ľ Auteur - de faire comprendre aux él~vcs I'univers et de leur foumir les mots nécessain:s! l'exprimcr, nous retrouvons non pas une aride lransposition onomasiologique, une nomcncla1ure lta Duden mais de vérilables tektcs qui ~rent les vocables nécessain:s ~ la pleine compréhension et la désignation des éléments des images dans de petites séquences diseursives. L 'idée d'enseigner les 1angues prenant comme point de départ des énoncés et non pas des mots isolés (et surtoul des regles de grammaire) s'inscrivait dans ta tradition issue de ta prcmiěre Renaissance. et ~ I'époque de Commenius celte idée était fortemen1 préconisée par plusieurs grands savants (Lubinus, Ratielůus, notammcnt). D'ailleurs, notre Auteur, s'inspirant surtout de Bateus, ľavail réaliséc amplement dans sa Janua Linguarum Reserata. en Dans ľorbis Pictus. donc. 00 Commenius semble offrir le mieux de sa riebe expérience pédagogique. nous reliouvons une nette confinnatioll du principe qu 'U fallail enseigner el apprendn: les langues en prcnant son paint de départ dans les textes ("...audiendo, legendo, relegendo. transcribendo, imatationem manu ellinguam tentando quam creberrime"l II adaplc alors, les énoncés de la Janua (souvent par liop difficues et surtout nan appuyés sur on élémenl visuel) aukconditions ekigées par on poblic de débutants (12 ans) et par les contraintes détenninées par les images du livn:. La présence de ees demiěres. qui devaient assurer, gdce aussi ~ ľintermédiaire de la langue maternelle, le lien enlre les choses et les expressions latines qui les illustraienl et facilitaienlta sémantisation, obligeait fortement rauteur! tenircompte de I' étroitesse de ta bande discursive qu'il devait adopter afm d'exploiter au mieukles synergies cognitives et 1angagi~res mises en action par le lripie canal sémiologique offcrt: image, langue matemelle, latin. Oe ce Cailel de la nécessilé de Coumir aux écoles dc son temps on insliumenl qui rot en mema temps unc encyclopédie conroue paur I'instruclion ("ruditatis anlidotum erudilio cst") et une présentation "janua- Hs" (c'est ~ dire élémentaire) de la langue ~ enseigner ("Mundi... totius. totius linguae breviarium")3, il résulle quc:

14 I) Le~ text,es '.de.rorbis Pictus fmissenl par mettrc en action presque uniquemenl la fonction référentielle de la íangue: iis soni sunoul des "rerum descriptiones", o~ foisollilcnllessubslllnlifs, les déictiques,les prédicatifs, etc.; 2) Les subslanlifs soni\' élément qui tend IIdominer nettement: loul semble consuuii autour ďeux; on lombe parfois sur de véritables nomenclalures,li peine déguisées par un mince cadre discursiť; 3) Au lil des chapitres, les progressions ne se font pas ďapres les difficultés grammaticales (Je "structural granding" de na~re), ni ďapres les motivalions el/ou les besoin.~ des apprenants: tout dépend de I' orore descriptif imposé par l'univers IIreprésente~; 4) Comme conséquence naturelle de IDut cela. il apparait que Comenius, voulant entres aulres se tenir dans ces lectures II un niveau "janualis" 00 les mots devaienl coller le plus possible aux images, s'est préoccupé de créer - le carac~re synthélique de la langue latine I' aidant - des phrases assez simples, breves, o~ tend li dominer 1apar,ttaxe, o~ il y a présence de modtles discursifs répétés, etc; S) Enfin, les verbes a.~seznombreux et variés se trouvent conslammentll la troisi~me personne presque toujours au présent de I' indicatif: il y a un recours fréquent li la voix passive; I' hypotaxe, quand elle apparalt, est surtoul représentée par les phrases relatives, par les propositions finales et par I' emploi des modes non personnels, caractéristiques du lalin. Je cilerai, comme exemple de toul cela - sans naturellemenl parvelůr li lout illustrer - les deux petits lextes suivanls: "LXXIX Specularia - Specula I. parantur ul homines inlueantur se ipsos, Pe/'spicilla 2. ul acrius cemat, qui hahet visium debijem. Per Telescopium 3. videntur remota, ut proxima: in Microscopio 4. pulex apparel ut poreellus. Radii solis ccndunt ligna per Vitrum urens S." "XC Naufragium - Cum Procella I. repente oritur, contrahunt Vela 2. ne navis ad Scopulos 3. a1ildatur aut in Brevia 3. (syrtes) incidal Si non possunt prohibere, patiuntur Naufragium S. Tum miserabiliter pereunt homines, Merces 6. omnia; juvat neq. hie quidquam Sacra anchora rudenri 7. jacta. Quidam evadunl vel TabuJa 8. ae enaetando, vel Scapha 9. Pars mereium cum mortuis a Mari 10. in Iittora defertur." II me semble évidenl que ce genrc de textes, par les struetures Iinguistiques qui les sous-tcndent (celles de la fonetion référentielle), par leur distribution dans le volume (imposée par la réalité li décrire) ne presente qu'un faible rapport avec les textcs (souvent des dialogues, des moreeaux authentiques, etc.) qui figurent généralement dans nos manuels i1\ustrés. A part les sujets qu'abordent les textes de I' Orbis el li part les grandes différences qui séparentleurs images de celles qui nous sont aetuellement famili~res, nous avons quelque peine li retrouver dans ce manuelles traits caraclérisant la méthodologie ďaujourd'hui. Bien sdr que le livre a été conrwupour enseigner le latin, UlIC langue qui avai! ccssé ďetre UlIC langue vivante, en dehors de cenains milieux rcstreints, mais sa grande fortune el ses nombrcuses traductions plurilingues. avaient lilů par en faire un manuel de langues modernes. el cela, loin de I' approcher, I'éloigne un peu de nos conceptions didaclique, sur lant de points. II arrive, par eonséquent, que m(!me si la plupart.des enseignanls ďaujourd'hui sont convaincus de la valeur, encore actue\1e, de lani de principes pédagogiques énoncés par ComelŮus - comme par exemple: "Linguarum studium parallele eum rebus procedure debel.."; "OmIŮS lingua usu potius discatur, quarn praeceptis,,6, - Hs se trouvent confrontés li des publics, li des exigences, des IIsuggestions méthodologiques et II des techlúques qui soni tres éloignées des solutions, pourtant si avancées, qu 'j) a proposées dans cet ouvrage si justement fameul[

15 II suff1ra de souligner que de nos jouls Ia langue ě enseigner esl COIlI;UC non pas simplemcnt comme un inslrumenl qui doil permellre de mieux conna1tre le monde et de parler de lut mais surout comme un moyen qui consenl d'entrer en relation avec des membres d' aulres communautés. C'est la communicalion, ses anicujations. scs varialions, ses espaces, elc., ce ~ui entre, avant toul, en ligne de compte dans les grlues d'objectifs d'un enseignement modeme des langues. Et pounanl, quand nous considérons les images et les tcxtes de ľorbis Pictus. quand nous percevons les échos, les réverběres du monde lointain qu'ij représente si vivement, nous sommes émus et fascinés devant la force créalrice de son Auteur, devanl son esprit prophétique et protéiforme, devanl sa fui d3ll~un travail destiné ě diffuser les langues des hommes, le "lo8os", enfm. 1 Joannes Amos Comenius, Orbis Sensua/ium Picrus, whit an introduction by James Bowen, Sydney UnivelSity Press, Didactica Magna, 01. XXII. I. 3 Orbis Sensua/is Pictus, o.n. O., Lectoribus S., p Voici un exemple: "XVI Olera - In hortis nascuntur ole~ ut lactu!a 1.. brassica 2.. cepa 3., auium 4., cucurbila S. sifer 6.. rapa 7.. raphanus major 8., raphanus minor 9.. pe!['t)sclinum 10., cucumeres II., pepones 12." 5 Cet univers comprend: Dieu I - II; Le monde et les é1émenl' naturels III - IX; Les produits de la terre X - XVIII; Les animaux XIX - XXXV; L'homme XXVI- XLIV; Le!<čl(;tivités humaincs XLV - LXXXI; Les tranponset les voyages LXXXII - XC; Les métiers et les ans XCI - ClI: L 'astronomie et la géograph.ie Clil - CVIlI; Le monde moral CIV - CXVII; La vie socialc et les iltil.innions CXVlII - CXXXVlll; La guerre CXXXIX - CXLUI; Les religions CXLIV - CXLIX; Le jugement demier CL. Le volume s'ouvre avec une "invita1io", suivie d'un "alphabet" et se clot avec UllC "clausola". 6 Didactica MagllQ o.n.o., XXII, 3, La communicalion vue comme élémenl qui détermine lui-mc!me I' acquisition du code linguistique et offrc par lě un instrument indispensable pour la lecture de l'univers

16 .. ~.. ~.L. ~ ~ OQ... o !!:!..... \..o ~ ~ O :2 :c... 'C C. 'li: c:.. li:.'t.-.. ~ "" 'i I!! ti :li:.. li:.'c '" ~... ~ ~.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ O :2.... 't II: () "'4 li: ~.. ''li: ~ ~ li:.. U... ~ ::::...,... lit ~.. O..... ~ C :2 AQ t..l :.o; IÓ.. ~.. - ~ ;-- ~ (,J ~ t::: ~ ~ c::.., O-..i.... \Ó ~ oe es..:... ;.;; C Ó '" o.... <1 "" ~ '" -a ~... ~ e O ~..." Q" o.. U....o '".~.. U. V ~ c ~..c... U <lil ~ O 4U :2.c.~.o E.s <1... ;:; ~ c O ==.. S Q u O ~ ~ =' p :I. 'e.. Clt IlO U.. U =' a "O O O.. Q =' u O (.J (.;} bl ~ ~ :J:: U E:... e'" Ul dl lg -. po ~ ~ o. ClI... 'C' o. p..' - 15-

17 i -. ::t oq I O'Q-~ r-c o ~ CJ'Q s' ~ CI) -o.., c:: c:: < <~ c:: =" c::"'o ~j...,n......,_~ "O ::.; -. ~ o;: ::r" t.., "":) n nc nf\t; ~~~o~.. ;:J o~~ :::..p..o..., -. o... 3 ~ :;.~ "" 3.. :l... c: -. 5" ~ c:: ~. ~ c. g- 5:.~. ~ _.e: ~ ::J -. n -oe.. ::J.., Q ~ ~,.., V':l=-0 ~. 3.. n M n -. C" n" o ~ '-I a n. :~ n~'" :- ~:::_III"''''''V 3 '"... n c.: c::.. - crq :n0. g Q' ~n ;w", ".' O ~ ~ _o :' "'::J.~J,.: fo :' ~ G' Ut.... Ul...., - 16-

18 .... C ::J "O > " c.d- B é e.. -~ 8 V) a tli a c CI.DI -~.. CG..= ~ u ~ s....s ~ I ~ U o.. ~ x ;::s.- ~ ti)' ~

19 J. A. COMENIUS'S CONCEPT OF CUL TIV ATION OF LANGUAGES Karel Kulera II is a weu-kown fact that when pondering over possible ways to create an idea! tool of conununication which would meet the demands of human knowledge and universa! uderstanding. ComelŮus W3S rather hesitanl: on several occasions he embraced Latin as the language lhat should be cultivated to become the idea! tool (e.g. Methodus, O1apler VI): on other occasions he rejected a!1 human languages (including Latin) as too defective and embraced the idea of an artilicia! pansophicallanguage (e.g. Consulatio, 01. VI). In the end, however, he came to the conclusion thal idea!ly, not one but threc ways should be taken to anain genera1language understanding (cf. Consultalio, 01. IX), namely cultivate a!llanguages (socalled panglotlia), 2. to facililate of more languages (polyglouia), and 3. to create and introduce one ide.al artificia!language (monogloltia). ComelŮus elaborated on the idea of an artificia! language that was engaging lhe attention of the thinkers, and today's philosophers and linguists have analyzed these thoughts in depth. UlÚortunately, other linguistic aspecls of Comenius's reflections on universa! understanding relllained unlinished and skelchy and engaged virtual1y no allenlion. Tbc vaguely outlined concept of "cullivation of languages" is one of those lhat went almost unnoliced. One of the reasons why this concept did not arouse much interest was Ihe fact Comenius lůmself didn't go 10detail when speaking about il. In Consultatio (01. VI) he says only lhal no language "Iacks for materia! for creating dictionaries, grammars and encyc1opaedias, 50 that oone of them laeks for a potentia! for cullivalion": however. he points out. 50me of ex.isting languages "are extremely poor, suffering from lack of words" and others "abound in words 50 Iong. hard to pmoounce. poorly buill and iltcgular that!here is litt1e hope that lhey could be brought to some regularity and hannony" (ibidem). Thus, it is obvious that by cultivation of languages Comenius meant above al1 expansion, regularization and harmonization of their vocabularies. ComelŮus's expansion, regularization and hannolů7.ation of vocabularies of individua! languages should be perceived against a broader background of his preconceived characteristics of the ideallanguage. Of the charlll'teristics, formulated and re-fonnulated in severa1 of his worlts. at least two should be mentioned in this contcxt: PARALLEUSM of words and things and RATIONALlTY. The ideal of paral1elism leads directly to the idea of expanding and harmoni7jng the vocabularies of lexically "pooť' languages: according to Comenius. in an idea!language there should be harmony between words and notions as weu as between words and things; the number of words most correspond to the "number of Lhings", there should nol be fewer words than Lhings (lhalls. in other words, there should be no anonymy or homonymy) nor should there be more words!han things (i.e. lidsynonymy). Since exisling languages do not satisfy this ideal requirement,!hey should bc cultivated and their vocabularies should bc expanded and harmonized to eome c10ser lothe idcal state. The idea of "regularization" of languages reflects the preconceived rationality of the idea! tool of commulůcation. Idea!ly, a!1 componenls of words. even individua] sounds, should convey a distinct meaning: in the artifica!language. for example, the sound "a" could a!ways indicate largeness or extensiveness, the 50und "i" smallness or tendemess. long vowels repetition. etc. (cf. Consultatio. appendix: First Allempl at the New Hannonic Language). Inevitably, if a language should bc cultivated into an idea! tool of commulůcation, ils"poorly built and iltcgular" words would have to be reguiarized. Of course. Comenius's concept of cultivalion of languages encompasscd nol only vocabulary but gtammar as weu. ln his view a language "is caued cultivated. if it has I) a vocabulary suflicienl for expressing a!1 things. 50 lhat everything we think of can be clothed in speech; 2) if the meanings of ils words are prccisely defined, so that those who speak wilh caeh other do not fa!ter. eaeh of them meaning 50mething else lhan the other onc; 3) if it has a weu-regularized way of exactly arranging parts of speech. 50 lhal every manner of expression is at band" (Consultatio, Ot. Ul; cf. Methodus. Ch. V). The exact arrangement of "parts of speech" - as Comenius makes il clear whcn speaking aoout idea! grammar books - refers not only to syntax (as we mighl suspect) but to both molphology and rhetoric as - 18-

20 well, or rather 10the entire combinatory potential of a language. (According to him, a grnmmar is comple if it teaches 10 compose speeches of periods, periods of clauses. clauses of phrases. phrases of won! words of syllables, and syllables of letters; Methodus, O\. V). Regularity is mentioned again in tli context ("a well-regularized way of exactly arranging parts of speech"), and one can only guess lhat ti cultivation of grammar Comenius had in mind aimed at regularity of a strictest manner. Comenius's ide artificiallanguage was supposed to be absolutely free ftomhomonymy and synonymy in both vocabula and grammar; the rules of its grammar should arise fiom logic, therc should be only one paradigm ~ noun dcclension and one for vcrb conjugation, "each case of a noun and each form of a verb must have different ending, so that (h') nothing could cause confusion" (Consultatio, Ch. VUl). etc. Could human languages evcr come anywhere close to such an ideal. would their speakcrs, even if thc embraced Comenius's concept of polyglottia as a way to better understanding among all people, acce such changcs? That, of course, is very uncertain. Did Comenius really believe a far-reaching cultivation of exisling languages can come truc? At 01 instant (in Consultatio, Ch. IV) he sounds optimistic, but cverywhere else his hesitation or even skepticis aooutchanging existing languages into ideal tools of communicalion is cvident. Comenius firmly believl that reason, the force of thinking and logic, can improve human affairs and ensure universal unde standing; but at the same time there is little doubt that the man who himself had such refined sense, qualitics of Czech or Latin aoo who spent so much time thinking aoout and teaching the languages of h time understood that something so deeply rooted in tradition and habit can hanlly bc changed at will «( Methodus, Ch. XX, Consultatio, Ch. VIII). Understanding Comenius's hesitation, one could bc tcmptcd 10 say that his scanty remarll:s on fa reaching rationalc.:ultivation of existing languages found in Concultatio and partly in Methodus, were ju speculations without bearing to practice. This. however, would not be quite correct. As a mattcr of fae Comenius even tried (at least oncc) 10 implcmcnt his ideas on cultivation of languages, and a1though I concentrated just on one rathcr nonesscntial, thc implementation was successful. Convincing evidence can be found in his collcction of Czcch rcligious songs called Kancionál (HYD Book, first published in 1659). In 811songs, Comenius chose 10 replace the then usual vocative case du. by the form dw:hu which was used rather rarcly at the time but later met with universal acceptance. In ti foreword to the Hymn Book Comenius went to great lenght to justify his decision. Of COUffle,to a rcad of his Consultatio or Methodus the reasoning sounds all too familiar: "Although it has become usual to say duch - duíe. it is better to say duch - dw:hu, which is obviol from the following four reasons: I. If I say duíe it is doubtful whether I speak about spirit (in Czech: dw:h) or about soul (in Czec duíe). 2. Analogy (similarity of similar words) orders us to say duchu. sincc thc vocative case of brach. Mac kmoch. Pfech. Čech. Lech is not brqše. Ma/e. kmo!e ctc., but we say milý brachu. kmochu. Mach Pfechu. Čechu. Lechu; then why not svatý Duchu rather!han Duíe? 3./I;s obv;ous lhal it should be sofrom Ihe Czech bible. where;n Ezechie/37:9 one can read: Ode čt větru ptiď, duchu. a věj. 50 Ihat: ptiď. duchu. not ptiď. du!lc. 4. Also. the Po/es say correctly "swiety Duchu" and /augh at our "svatý Duíe". saying Ihat we ;nvol sou/o AJ! lhal has bcen amcndaled here, since our language. 100 deserves cultivation." For a linguist, Comenius 's reasoning is quite remarkable. For one thing. it is typical that he quo~ Bible as a language authority. nol one of contcmporaneous Cl-ech grammars. Homonymy (and thus ti widcly used vocative case duje) is unacceptable for him, while analogy, one of the COnJCrslOnesof rati, nality of language. makes the less usual form duchu "betteť' and "correct". TI1e usage of languagc. or hal - 19-

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

International Association of Teachers of Czech (IATC-NAATC) http://www.czechlanguageassociation.org/iatc/home.html/ Message from the Co-presidents

International Association of Teachers of Czech (IATC-NAATC) http://www.czechlanguageassociation.org/iatc/home.html/ Message from the Co-presidents Fall 2009 International Association of Teachers of Czech (IATC-NAATC) http://www.czechlanguageassociation.org/iatc/home.html/ Number Thirty-Two ISSN 1085-2950 Message from the Co-presidents In this issue,

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A Panel EP-01, výsledky třídy A A History of the Czech Lands Pánek Jaroslav; Boubín, Jaroslav; Cibulka, Pavel; Gebhart, Jan; Ondo- Grečenková, Martina; Hájek, Jan; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Kučera,

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010 S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2010 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010 NATAŠA AL RÁDÍ CIMBÁLOVÁ / IRÁK ALFRED BADER / USA NATAŠA AL RÁDÍ CIMBÁLOVÁ / IRAQ ALFRED BADER / USA GIOVANNI KARDINÁL

Více

Articles & News from the Profession 4

Articles & News from the Profession 4 Articles & News from the Profession 4 services in Czech. 11 All these institutions, in order to maintain their professional level and their cultural role, needed educated and devoted Czech youth with a

Více

Jan Petrus (1962-2012)

Jan Petrus (1962-2012) Jan Petrus (1962-2012) None of us could have expected the tragedy that has befallen us this week here at our school. As Mr. Gray said, We have lost our heart. Honza Petrus created the 1st International

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future.

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future. Dear Colleagues, It is both my privilege and pleasure to welcome you to the Second International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, organized jointly by the Department of Psychology,

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

Proč taky, když jsou vaření či pečení.

Proč taky, když jsou vaření či pečení. Brouků se ve SCIS nebojíme Proč taky, když jsou vaření či pečení. Někteří si při školním Halloweenu na exotické havěti z dílny šéfkuchařů Davida Švejnohy a Milana Václavíka dokonce pochutnávali. Méně odvážnější

Více

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT

Více

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A Panel EP-01, výsledky třídy A A History of the Czech Lands Pánek Jaroslav; Boubín, Jaroslav; Cibulka, Pavel; Gebhart, Jan; Ondo- Grečenková, Martina; Hájek, Jan; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Kučera,

Více

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of our graduates came through the doors, and it set me reflecting

Více

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 21. 23. říjen 1998 Mariánské Lázně Obsah Úvodem 5 Plenární přednášky 7 Jiří Křen Možnosti školské matematiky při řešení praktických úloh... 9 František

Více

A reptile in HK. Back to school: study tips UP TO 4th year! Rozhovor s profesorkou Červinkovou. Meet the students. Pozvání na Vánoce v Pardubicích

A reptile in HK. Back to school: study tips UP TO 4th year! Rozhovor s profesorkou Červinkovou. Meet the students. Pozvání na Vánoce v Pardubicích Back to school: study tips UP TO 4th year! A reptile in HK IFMSA Adapťák Rozhovor s profesorkou Červinkovou Meet the students Pozvání na Vánoce v Pardubicích Issue 003 1 2013 November TABLE OF CONTENTS

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice

K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Sborník příspěvků ze semináře konaného dne 7.

Více

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6 Contributing authors: Daniel Frey, Patricie Nowaková, Jan Pávek, Alice Eichlerová, Renata Buchtová, Markéta Tušková, Zuzana Tarabusová, Hans Rosen, Roman Divín, Stephen Mullen, Rudolf Červenka, Karel Kostka

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více