KRUHU MODERNíCH FILOLOGŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRUHU MODERNíCH FILOLOGŮ"

Transkript

1 XIX. ROČENKA KRUHU MODERNíCH FILOLOGŮ PRAHA 1992

2 SEDMDESÁ TINY PROFESORA Martin Procházka ZDEŇKA STŘtBRNÉHO Některým zprávám se dá vči'itjen tehdy. pokud je doprovází strohá ~ čísel. Tak je tomu i v pffpadě významného životního jubilea nakho předsedy. Kolegové a studenti by podle jeho mladistvého vzhledu a elánu stěží poznali, že I. tíjna 1992 dov~il sedmé desetiletí. Paradoxní je, že teprve tyto narozeniny mohl oslavit nejen v úzkém kruhu svých přátel a spolupl1lcovnfkd, ale veřejně. Pfi jeho ~esátinách ZllOU~1pisatel těchto řádek přemluvit tehdejšího šéfredaktora časopisu Phil%gica Pragensia, který zároveň vykonával jakýsi dozor nad našr vmeckou spolcčoostl. aby byla uvei'cjněna alespoň stručná zpráva. To se však nepodalilo. Teprve pi'i pttašedesátinách. roku 1987, se mohl ve zmrnéném časopise objevit krátký anglický l!láncček. a to jenom jako I1vod k bibliografii.! Husákdv to ta1itnf režim totiž profesoru Stffbmému zajeho angažovanost v politickém životě roku 1968 zakázal vyučovat a podstatně omezil ijeho publikačnr možnosti. A nedovoloval l!eským anglist6m. aby ddstojně vzpomněli významu práce člověka, jenž má o rozvoj oboru v posledních více ncž ti'iceti letech opravdu ty největšr zásluhy. Ptínos práce prof. Sli'lbrného pro l!eskou anglistiku zaicládá především jeho životnf dílo. dvousvazkové Dějiny anglické literatury CI 987). Na této knize. která shrnuje výsledky badatelského úsilí několika generací, pracoval ve velmi tě'.ké době, kdy takfka nemohl publikovat a byl úplně zbaven možnosti učit. Avšak právě nedostatek kontaktu se studenty byl mocným impulsem pro jeho tvdrčí pnici: Dljiny vznikaly pro ty, od nichž se ho režim snažil násilím izolovat. I pi'cs tyto okolnosti daleko překrdčují rámec vysokoškolské učebnice. Jsou ncjen panoramatickým pfehledem vývoje anglické literatury od po~ů až do současnosti, ale také souborem intepretamích sond do jednotlivých děl a v neposlednr l'adě i historií l!eské recepce anglické literatury a divadla. Mezinárodnr věhlas Stffbrného práce. jehož vyjádřením je zejména čestný doktorát univenjty v anglickém Leicesteru a čestné člen.~tvr v Nčmeeké Shakespearově společnosti, spočívá především na jcho bádání o anglickém renesančním divadlc a Shakespearových hrách. První syntetická práce. která v7nikla roku 1959 po Sti'fbmého studijním pobytu v Shakespearově in.~titutu ve Stratfordu nad Avonou, se zabývá historickými hrami největšího anglického dramatika. Na své bádání v zahraničí navázal prof. Slfibmý v USA. Produktem jeho výzkumu ve Folger Shakespeare Library ve Waslůngtonu je v mnoha ohledech prdkopnická práce o anglickém renesančnrm divadle před Shakespearem Shakespearovi pfedchůdci (1965). Velký úspěch měly shakespearovské pi'ednšky, proslovené na několika desítkách amerických univei1iit, ale zejména špičková pedagogická práce na Kalifornské univcrsitě v Los Angeles, kde profesor Sttfbmý učil několik semestrálnrch i dvousemeslráinfch shakespearovských kui1icl.vedle práce se studenty se však prdvidelně zúčastiloval rdzných konferencí o Shakespearovi. Největší úspěch měly jeho pffsptvky ve Strafordu nad Avonou a na světových shakespearovských kongresech v (tehdy ještě 7.ápadnfm) Berlíně (1986) a v Tok.iu (1991). Neméně do.ležitý význam mt!la Stffbmého vmecká a editorská práce pro domácí recepci Shakespeara. Vedle zmíněných monogratifje autorem informativní práce Shakespeare (1964), která mimo jiné pliná.~í i StruČIlOllhistorii dramatikova vlivu v l!eské i slovenské kultufe. Předevšún se však zapsal do dějin naší shakespearovské recepce jako vydavatel a komentátor soubomého Shakespearova dna, z něhož vyšla dodnes převážná v~lšina svazkd. Impulsem pro tuto práci bylo i dlouholeté pl'átelstvr s překladatelem E. A. Saudkem, které se vyvinulo z běžného vztahu učitel-žák. Svých učitelů, žákil a přátel si prof. Sti'fbmý neobyčejně váží a nikdy neopomene zdclraznit jejich pffnos k.vlasbúm výslcdkdm. Pravda je. že v době svých studir na filosofické fakultě Karlovy univei1iity měl štěstí na vynikajrcf osobnosti, Otakara V0Č3d.1a.Zdeňka vancuru, Bohumila Trnku, ale také na vynikajícfho amerického literámlbo vmce F. O. Matthiessena nebo skotského básn.lka a esejistu Edwina Muira. Avšak i na své badatclské a učitelské dráze si dokázal vytvolit skutečnou síť lidsky bohatých i vědecky hodnotných přátelských vztam s odborníky na celém světě. Jmenujme alespoň amerického. u nás narozeného teoretika literatury Reného Wellka, shakespearology Harolda Jewnse. Kennetha Muira. Muriel Bradbrookovou. Stephena Greenblatta. Marvina Rosenberga, Ruby Cohnovou. J.R.Browna. R.A.Foakesc,

3 Tecua Ki~iho, H. T. Messerola, Lois Pottemvou. Jennalie Ann Cookovou, Davida Hoenigera a mnohé dam. Nejen ve světovém měhlku, ale i doma je profesor Stffbmý obklopen mno'.stvlrn přátel i kolegd, kteh v sou~asnosti napffklad spolupracuji na dilllm d6ležitém projektu &ské anglistiky, Slovníku autorů anglického jazyka. Prof. Stffbmý je osobnost!, klerá integruje nejen autoritou svého vědeckého dna, ale i svým jemným a toleranbúm smyslem pro soužiti akademické obce. V~ichni si uvědomujeme. jak nezbytné jsou tyto vlastnosti pro stabilitu a vývoj na ich oboro zejména v dnc ní době a ze srdce pl\:jeme prof. Sttlbmému mnoho ~těstí, radosti a úspěcm v tv6rčí práci. POZNÁMKY IMartin Procházka, "Professor Zdeněk slffbmý - 65 years". Phi/ologica P,agensia 30 (1981). s K ŽIVOTNíMU JUBILEU PhDr. JIŘINY SMRČKOVÉ Zdsňlco Stavinohová Životnl dráha dr. Smrčkové (narozené ) nebyla snadná. Ji1. gymnazijnf studium. zapol!até v Zábl\:hu v r musela v obdobl protektorátu dokoocit v Lito,,!i \' r Potom p~la několika zaměstnánlmi a teprve v r mohla ~lt studoval na univelzitě v Olomouci filologii (čelltinu, lrancow:- ~tinu a němčinu). Později za velmi těžkých podmlnek pok~vala ve studiu v Bukure~ti. Tam se u akademika Alexandra Roselliho orientovala na studium slovansko-rumunskýeh vztaln1 a prvních rumunských pl\:klad6. V letech p6sobila na katedl\: romanistiky FF UK v Praze, polom na katedl\: slavistiky a také v její knihovně a dokumen~ím stfudisku. Ačkoliv již v r byla dána do d6chodu. nedala se odradil od dalsí práce badalelské. Od r. 1957, kdy začala uvel\:jňovat své práce. setkáváme se s jejfmi publikacemi v odbomých a vědeckých ~asopisech obvykle každo~ně ajcjí publikocní činnost je obdivuhodně bohatá. Je 7.aměl\:na jednak na význam současné rumunštiny, jednak na prf1zkum rumunského plsemnictví. ale také na rumun~kou dialektologii a folkloristiku. Její studie najdeme v časopisech našich i zahraničních. Jsou psána česky. francouzsky. rumwlsky i německy. Všechny se vy~ujl podrobnou propracovanoslf a bohatou dokumentacl. svěd~lcí o velké sčetlosti jejich autorky. Vysloveně prf1kopnické jsou její sludie. věnované rumunsko-slovanským vztaln1m. Pl'edn2ela v ~etných vědeckých společnostech i na kongresech a její pl\:dnášková činnost je nesmírně bohatá. Připomeneme aspoň některé z jejích studi!o Významný je napffklad ~lánek A propos de la valeur linguistique des premiěres traductions roumaines (AUC Philologica 1961). v němž dr. Smrčková se zamýslf nad otázkou. zda je správné dělit SlarorumWlSké památky na p6vodnf a na pl\:klady. V prf1zkumu vycházf z Voroneckého žaltá1\:. V pl\:kjadech totiž nalézala nejen jevy 7.námé 7. text6 p6vodnfch. ale i jazykové lcndence. které jinde doloženy nejsou. Ve studii Quelques observations concemanl I'origine du romain littérarire (AUC Philologica 1963) srovnávala dvě z nejstarších dochovaných památek (Voronecký žaltáf z 1. pol. 16. stol. a li!těný 1.altáf z r. 1977) a na základě svého pr6zkumu posunuje ~tky spisovné rumumtiny do doby prvnfch památek rukopisných.

4 V pffspěvku Au sujet de la méthode des recherches de I'influencc slave sur le roumain (Philologica Pragensia 1966) autorka doporočuje zkoumal souvislosti mezi prvními romwlskými překlady ruiropisnými a ti těnými. Na mezinárodním kongresu v Solii přednesla dr. Smr&ová pffspěvek Note sur la datalion des premiers textes roumains (v Actes du congres intemational des ébjdes balkanique et sud-est européennes, Sofia 1968) a v n!m vymezila perspektivy dawho bádáni v télo oblasti. Ve sbornlku Actes du x'" congres intemational de linguistes (1970). obsahujlccm pfedná cy z kongresu v Bukurešti,1967. v pffspi!vku Remarques sur I'interpénélJ'a1ion des syst~mes grammaticaux roumain et slavc dans les premiers monuments roumains traduits dr. Smr&ová analyzuje první pfuklady Voroneckého žaltáfe, jehož staroromunskou verzi prováli text církevně-slovanský. Ve sborníku Z tradic slovanské kultury v čechách (1975). který redak~ připravila. najdeme její studii "K charaktero církev~ slovanského písemnictvl u RumunO", v mž aulorka podává pfuhjednou charakteristiku sou~asného stavu bádání na tomlo úseku v romunslé oblasti. Na e připomínky ~kolika publikacf dr. Smr&ové zdalcka nepostihujf šffi jejího badatelského přínosu. Ponréty jazykovmcq J. Smrtková vykreslujc na základě podrobného sezrwnenf se s jejich dnem. Pozoruhodný je napffklad jejf ~Iánek Z romanistických v~': J.U. Jamfk. H. Jarnfk a P. Trost (Philologica Pragensia 1978). v němž výstižně hodnotf vědecký phnos všech tří jazykovědco. Nekrology. kterými vzpomíná 6m11Íněkterých IingvistO. se vyznal!ují nejen podrobnou znalostí jejich dna, ale také vfulým lidským vztahem k zemfclým. Připome1'lme aspoň nekrolog věnovaný Bohumilu Trnkovi (Slavia, 1976) nebo P. Tmstovi (Slavia, 1989). četné recenze d61cžitých publikací svědcí o lom, jak podrobně prostudovala každé rccenzované dno. Napffklad její posouzení knihy H. W. Schallera: Die Balkansprachen a téhož autora Bibliographie zut Balkanphilologia (Slavia. 1970) svěd~í o mamenité informovanosti dr. Smrtkové v této oblasti. Své zku~ DOStiv balkanistice uplatňovala i v redak~m pffpravě 5 svazu Etudes balkaniques tchécoslovaques. Každý pffspěvck provázejí také ~tné pomámky.které svěd~í o vellcé erudici jejich autorky a o jejcm velkém pfuhledu o phslu~ Iitcratufu. Její pozornosti neujdou ani nělaerá nedopatlenf. pokud se v publikacích objeví. Z prqvodních poznámek se dovídáme také o dllrích pracích zmíněných odbonúkfl a někdy i o dalmch praclch Dr. Smrtkové. Skromné a nesmírně pilné jubilantce pfujeme do dalšlch let. aby ve zdravf mohla pokl"3covat ve své badatelské ~innosti a tím pfisplvat k:obohaceni n~1 i zahrani~ jazykovědy. JIŘÍ KRÁMSKÝ Jiří Nosek MRTEV Dne 30. záff 1991 zemrel ne~kávaně po těžkém úrazu výmamný český jazykovědec PhDr. Jiff Krámský. DrSc.. Narodil se 23. ffjna 1913 v Plzni. N~im lingvistom je znám jako aulor ro~ého dna z obecné jazykovědy, orientalistiky a anglistiky. Jeho doo obsahuje celkem ples 330 bibliografických položek. Patří mezi ně pledev~ím jeho lingvistické monografie: The article (Haag - Paffž: Mouton 1972), The phoneme (Mnichov: W. Fink 1974), Papers in general linguistics (Haag - Paffž: Mouton. 1976). Dr. Krámský psal o jazyclch evropských: nol'šlinl!, 6:štině. italstině, němčině. skotské gaelštině, a hlavně angli~tině, i o jazycích mimoevropsk,ých: tun:~tině, perštině. tmžištině. ázerbájdžánštině, Ir.irgwtině. uzbekštině a jazyclch uralo-altajských. Připomeňme, že spolu s Janem Cahou vydal Anglicko-čcský slovník. poprvé a pak vccekrát v doplněných vydáních. Dr. Krámský byl žákcm Viléma Mathesia a Bohumila Trnky: pracoval metodou strokbjrálnl. jak ji známe z urení Pražské lingvistické školy a Pražského lingvistického kroužku.

5 V odborné skupině pro funkční jazykovl!du spolupracoval na kolektivním članku o pražské struktun11nc lingvistice, jejcmž hlavním inspirátorem byl jeho učitel prof. B. Trnka. ČI4nck vykl rusky 1957 v Moskvě a anglicky v Praze 1958 ve Philologica Pragensia I. a vymezil pojmy struktumc metody a pojetí jazykajako uceleného systému. pl1lcoviii'! dělitelného na několik dnčcch autonomních plánd: zvukového, morfologického, syntaktického a lekikálnfho. Své práce dr. Kr.lmský publikoval v nallich i zahraničních časopisech a sbomfccch: časopis pro modemf filologii, Philologica Pragensia. tcský časopis filologický, Slovo a slovesnost, Archiv orientální, Linguistica Slovaca. Prague Studies in English, Brno Studies in English, Travaux linguistiques de Prague, Prague Studies in Ma1hematical Linguistics. Bibliotheca Orienlalis; v cizcch: Phonelica, Studia Angliea Posnaniensia. Logos semanticos. To honor Roman Jakobson aj. Příspěvky k orientálnlm námětdm Kr.lmský uveřejňoval v časopisech jako Central Asiatic Joumal, Ural-Allaische JahrblIchcr, Bibliotheca Orlentalis, Acta Iinguislica Hafiůensia atd. Na podnět svého učitele prof. B. Trnky u nás rozvcjel kvantitativnc lingvistiku, kterou aplikoval na současné jazyky i jejich staršc vývojová stadia. a to na v!lech dflčcchjazykových rovinách. Připomeňme jeho četné pffspěvky k jazykové typologií a teorii obecné jazykovl!dy vdbec. Nelze opomenout ani jeho výmamné teoretické práce o metodice jazykové výuky. jež uveřejňoval hlavně v časopise azc jazyky ve ft:ole. ani jeho učcbnlce a jiné vyocovaccpomflcky. např. Skolnf mluvnice anglického jazyka (1990). Dr. Krámský pracoval fadu let až do svého penzionování ve výzkumném ústavu odborného SkolstvCna ministerstvu školstvl. Tento nástin jeho vl!deckého dna nám ukazuje vážného, pl1lcovilého a nadaného badatele a morálně pevného člověka. jehož práce zflstanou trvalou hodnotou v našcceské kultuře. ZA UNIV. PROF. DR. LEOPOLDEM ZATOčILEM, EvaUhrová DrSc. Úmrtí PhDr. Leopolda Zatočila, DrSc., profesora Masarykovy urůverzity v Brně dne , mame- Dalo nejen pro českou, ale i světovou gcrmanistiku a nordistiku velkou ztrátu. Šl1'c vl!deckých z4jmfl uplatněná v množstvc neobyčejně cenných studic. pi'ed.n2ek a plodných set1wics mezinárodní odbornou elitou zvýšila úroveň a prestiž nam fliologie v této oblasti. K tomu přispělo při vytv4fen{ Zatočilovy vědecké osobnosti nepochybně i prostledc n4rodnostně smfšeného SIelSka., kam se jeho rodina brzy po jeho narození (\ I90S) přestěhovala. Velký vliv na Za1očilovu erudici mělo jistě také hluboké gennanistické vzdělánc, 71skané nejen u nás. ale i na univel7.itě v Berlíné. Trvalý zájem o ladu dalaíeh lingvistických oboro, pledevšfm také o bohemistiku, zpcisobil, '.e v osobě prof. Zatočila vyrostl filolog širokého zaměření, který obsáhl ve svých vl!deckých dnech oblast lingvistickou i Iiterámf. Jako jeden z mála malcfl jednoho z nejstarllcch zkoumatelných jazyka - gótatiny doká7~ p0- kračovat ve studiu dalacchjazykových období až k prflz.kumu novější stledověké literatury, v němž prosluly mimo jiné analýzy česko-němcckých Iiterámfch vztah6. a to zejména v památkách soustled'ujccích se k českému a slovenskému územl. Z hlediska světové i našc germanistiky jsou neobyčejně závažné jeho studie o německých pfevodech Catonových distich, komentované pfeklady staroslověnských ság Guta - ságy a Ságy o Volsunzlch, srovnávacc studie německo-nizozemské. práce o stledověkých německých dialektech. textově kritické studie o německých staroslezských památkách a severské jazykové a literární problematice. Velký odborný ohlas vyvolala jeho monografie Cato a Facetus, d41e pak syntetizujcccpráce Germanistiche Studien und Texte, jejcž rozpraeovanou 2. část už bohužel nestal!i1 za svého života vydat. - 4-

6 Pro odborný svět má velký význam ZatOCilovo bádanl o jednotlivých textech st1edovčké litentbjry. protože přin~f nové, leckdy překvapujfcf poznatky. Patff sem napf. studie objasňujfcf význam staroceské skladby Tk.adleček pro ni!meckou skladbu Ackennann von BOhrnen. dále práce určujfcf pl'edlohu Závišovy pfsně, vztah české Alexandreidy k obdobným německým skladbám apod. Nenf divu, že interpretace mnohých výsledkd pntcf prof. ZallX!ila přebfrali zahraniční vědci a že jsou začleněny v respektovaných odborných pl'f~kách (napf. v Dějinách německé literatury prof. H. de Boora.) Prof. ZallX!i1byl dctstojným pokračovatelem lntdice, klerou tvořili v oblasti gennanistiky a nordistiky na filozofické fakultě v Brně předchozf vědci, zejména prof. Bcer, a to jak v práci vědecké. tak i pedagogické. Jako dlouholetý vedoucf kaledry vychoval řadu odbornfkct a učitelct ni!meckého jazyka a díky své znalosti tady gennánských jazykct i pochopenf pro organizaci jejich studia také mnohé odbomfky v tčchlo vědeckých disciplfnách. Jeho dllo proto zctstanetrvalou součástf gennanistiky a nordistiky. on sám pak bude pfftomen jako člověk s ušlechtilými učitelskými vlastnosbni v paměti odborné veřejnosti. zejména pak svých vděčných žákct. Zpráva o jednání 5. sekce mezinárodní konference o J.A.Komenském Literární a jazyková výchova Pffspěvky v 5. sekci, kterou vynikajfcfm zpctsohem organizačně zajistil Kruh modernfch 1iI010gC1,ukázaly na široký zájem o Komenského dno. Oprávni!ného oceni!nf se dostalo - uvcdeme-ii jen několik pffklado - kni7.e o Komenském a jazykovém vzdělanl. kterou publikoval roku 1984 v Kanadě Jean Cardvolas, záměru zffdit v Anglii Komenského jazyková cenlnt i uplatňovánf Komenského myšlenek při tvorbě mnohojazyčných učebnfch osnov v JihoaJlické republice. Jako prakticky činný učitel jazyko. spojujfcf lingvistiku s duchovnfm, etickým i filosofickým obsahem je Komenský i nadále pov"'.ován za V7.orpedagoga. Množstvf referátt1 se soustředilo na jednu z nejdcůe:litějšfch tntdic v Komenského dědictvf. jež má svt1j počátek v dorazu na spojenf slova a oblazu v dlle Orbis sellsuolium pictus. rozvfjf se v následujfcfch stoletfch a stimuluje pak obntt k audio-vizuálnfm pomockám v pade~ých a edesátých letech století našeho i současné použitf textových editoru a s rtimi spojených učebnfch progntmct. Jádrem této tradice je pfetváfenf a asimilace poznatkct o spffzněnosti a vzájemném ovlivňovánf mezi na.~imi myšlenkovými procesy. ději v nervové soustav/!. systémem mozku a compuleru. V jednánf sekce byla zdctrazni!na doležitost humaniuúho obsahu Komenského učenf jako regulátoru tohoto vývoje. V mnoha pffspěvcťch se kladl doraz na kvalitu v těchto složkách jazykové I) úrovell učilelct, vyučovanl a jejich odborné pi'ťpntvy na všech stupních škol. a literárnf výuky: 2) standart učebního procesu. jeho personální zajišt/!ní. ekonomie jazykové výuky, motivace a vhodné použitf techniky. 3) úroveň učebnic a jiných materiálct. Zvl~tní pozornost byla v/!nována těm zemfm. kleré podstupují často dntstický přechod od totalitní k demoknttické spolel!nosti. Apelovalo se na ně, aby i v oblasti jazykové výuky hleděly spbe do budoucnosti než do minulých let. Přestože jcdnánf ukázalo citlivost i pochopeni pro minulé křivdy. v/!tšina delegátt1 si pleje, aby se kladl mnohem větší doraz na výstavbu nové Evropy v duchu Komenského ideálíl než na pouhé účtování s minulostí. Doufáme. že zcela pochopilelný odpor těch, klei'ť se učili rustinu z donucení, bude brzy plekonán a že ruský jazyk a kultura najdou své přirozené a politicky ncutrálnf postavení v osnovách vzdělávacfch systémo na celém světl!o

7 I když bylo konstatováno, že jazyková a lilerární výchova má význam pro rozvoj porozumění mezi národy a zaji t!ní mfru na světě, kolegové ze stl'ednf a východní Evropy jsou v tomto ohledu 7.dravě skepli~tf. Na druhé straně lze líci, '1: v praktickém vyučování, kde komunikativnf metoda klade d6raz na řešenf problémových situacf, se nyní soustl'cd'uje pozornost právě na uvádění, vývoj a funk~ začlenění ~innostf směfujfcrch k řešení konflikl6 i na přesnost a hloubku porozuměni. Komenského teorie monoglollie, polyglonie a panglottie poskytly rámec úvahám o f1losofii jazyka. jež, jak ukázaly některé referáty, nyní p6sobí na jazykovou politiku a plánovánf jazykových výměn v Evropských spolerenstvfch a v ~innosti Rady Evropy, zejména pak na její soucasný projekt Language Port/oUo - jakési "jazykové aklovky" pro každého občana, obsahujícr "jazykový pas". "mapu jazyk6" a "jazykovou osobní kartu". Zejména v této oblasti byla spatfována nejvělu pi'fnosnost Komen~kého odkazu. Ti, kdo dnes vytvátejf předpoklady pro jazykovou výuku v budoucnu, by se měli inspirovat Komenského filosofií pi'i navrhování struktury, v nfž by mohla jazyková a literámf výuka fungovat s jasně vymezeným účelem. U~ení se jazyk6m nemá být zaměi't:no jen na rozvoj dovednostf, ale pfedevšúd musí být náležitě propojeno se sdělovánfm nových myšlenkových obsaho. Bez patliěné a promyšlené aplikace jazykové výchovy (vzdělání nejen v matetském jazyce, ale i ve dvou dalších živých řečech) može dojít k ohrožení demokracie, a to zejména v zemích, kde se začala teprve nedávno fonnoval. I když nejd61ežitějším tématem byla jazyková a literámf výchova v nové Evropě, některé pi'íspěvky se zabývaly nebezpečím vzniku jisté kulturní uzavřenosti. Upozorňovaly na přehnldu která vzniká mezi Severem a Jihem.a na simaci na jiných svěl;ldoech, zejména v Latinské Americe, jihovýchodní Asii, v jižním Pacifiku, ve východní, západní i jižní Africe. Ačkoli se filosofie Komenského ulváfela na evropském kontinentě. byla ve svýeh dosledcfch univerzálnf a giobálnf. Proto také ú~asbúci nevnímají takové pojmy jako úroveň jazykové zběhlosti, jazykové plánování a jazykové osnovy pouze v místnfch, národních, regionálnfch nebo mezinárodních měi'ítcfch (jako je lomu v práci Rady Evropy nebo UNESCO). nýbrž v globální perspektivě. Ddležilým krokem v tomto směru je také souhlas, s nímž se setkal návrh Svčtové federace pmfesori1 živýchjazyko (APLV) na Všeobet:lIOu listinu jazykových práv. Prof Dr. Edward Barley (Goldsmiths' College, University oflondonl pfedseda 5. sekce Na následujfcrch stránkách uveřejňujeme výběr některých zajúdavých referát6 z mezinárodnf konference k 500. výročí narození J.A.Komenského, která se uskulcčila ve dnech v Praze. CREA TING A BETTER FUTURE FOR THE WORLD WITH THE HELP OF LANGUAGE LEARNING AND TEACHING WiUiam R. Lee The world in which Jan Amos Komenský (or Comenius, as he became generaily known) lived and taughl was in some ways strikingly diffcrent from Ihe world of today and in other ways very similar. Sevenlcenth cenlury Europe was tom by disscnsion. pcrsecution. hatred, and violcnce. During mosl if his long years of teaching and wriling (he died al 78) he was a refugee. frequenuy al risk of capture, imprisonmenl, and death. Bom in eastern Moravia in 1592, Comenius was orphaned at thc age of ten and brought up by relatives and a Protestant religious community. the Unity of Brethren. While he was stili a lad. Moravia was invaded and despoiled by Catholic forces from Hungary. In 1620 the batue ofthe White Mountain (jusioulside Prague) brought the utler defeat of the Czech Protestanl annies by those of the Hapsburg famil y, and the execution in the Old Town Square, Prague, of 28 Czech noblemen who had led the uprising against Catholic political domination. - 6-

8 As a Prolestanl teacher and paslor. Comenius was obliged to flee. His wife and two very young chi1dren. unable to accompany him, dicd(probably of tbe plague) soon afterwanls. and his libnlry of manuscrips and books was poblidy buml Moving secretiy from one "safe house" to another, and ab]e 10 teaeh and write only from time to time, he managed in due course, wilh colleagues, 10 cross into Poland and found refuge and proteetion in Leszno. where he spent some twenty-eighl WlCCrtain and disturbed years. But in.ouential supporters of the Protestanl cause unexpectedly died - such as Frederick, lhe fonner King of Bohemia. al50 a refugee, and (in battie) Gustavus Adolphus of Sweden. whose forces had reached prague and temporialy defeated lhe Hapsburgs. ln Comenius (now a1most fifty) accepted an invilation. eoming essenlially from a slrong English parliamenlary group opposed to roya1 despolism. to come 10 England. develop his ideas for lhe reform of human 5Ociety. and help found a so-called 'CoUege of Lighť to spread knowledge lhroughl the world. His visi!., however. was cut shon in less lhan a year by lhe upheavals which led to lhe Civil War and the execulion of Char1es I. Wilh his second family he went to Sweden and lhen retumed to Poland. where his wife died. Re-marrying once more, chiefly for his younger ehildren's sake, Comenius now travelled secretly fmm Leszno tltrough the occupied Moravian villages of his childhood on his way to Hungary. where he had been a.~ed to stan a new school in which his ideas on education would be fully expressed. He had not been long there when tbc prospeclive sacking of Leszno by Calholic forces made it necessary 10 retum to Poland, where he was unable to save any of his possession~ or manuscripts, on same of which he had been worldng for decades. He took refuge fmally in Amsterdam. whcre his lhird wife pre-deceased him. Comenius passed away in His tomb, which bore no name, was nol re-discovered until more than 250 yars after his dealh. So much for the extemal circumstances of Comenius's Iife. Our own twentielh century has been even more lurbulent and in lhis respect resembles the seventeenlh century, except lhat the casuallies of man's hostility to man bave in oor limes (wilh two major wortd wm) bcen greater. Anned violence. as the instrument of nat.ions rajher than of powerful familles and politico-religious groups. has been more lhoroughly organised. Refugees are nolless obvious on the scene: indeed, they are a conspicuous type of twentietb-«ntury human-kind and likety for some time to remain 80. To open one's newspaper and ~ of stlll another major refugee problem 50mewhere 00 Earth is an a1most daily expcrience. ]t may be true lhal consultatlon and compromise are gradually begiming to prevail, however. bul is there stili a long way to go. In Comenius's time, war and its conscquences were raken almost for granted. He would be saddened but not perbaps surprised to find lhal humanity had not entirely rid Itself of this curse even four centuries later. As for individual violence against people - muggings. rape. murder, executions - hc would surcly be appalled to rccognise its widespread persislence too. We are slili, furthermore. at the mercy of incurable discascs, Iike our ancestors. allhough big and obvious progress has been made. 50 lhat people Iive active Hves much longer. It is a similar world. therefore, loday. Yet il is also a very different Dne. Transponed from tbc seventeenlh ccntury by 50me fietional time-machine, people would perbaps be most a.~tonished at the specd wilh which everyone nowadays moves about - witb tbe help of bicycles (the poor man's transpon in 50 many places). cars and trains. and (for tbc minority) ailt:raft. They go farther away from their homes and more frcquently!han ever before, and they meet or sec many people and more kinds of people. Thcy have radio and television as well as printed books 10 lell them aboui lhe world. They have telephoncs and faxes and a regular postai service 10 keep in touch wilh one another. News and ideas and arguments travel fast too. lľs a sma1ler wortd. and people have to try to get on wilh one another. otherwise. Hfe becomes unbcarable. even impossible. ln studying the lhoughls and objectives of Comenius's busy. harassed. but immensely produetive life. we need to bear in mind the differenees and similarities belwcen his age and ours. Are his ideas still relevanl today? It is generally agreed lhat he was far ahead of this times. and to 50me extent we can take the hostility he encountered and tbe facl for long after his dea1h much of his worlc.was suppressed or ignored. to be indirect evidence of lhal. Yet he had nwnerous inouenlial friends and supporters 100. througbout his life and tltroughout Europe. Nor were his writings alllost far from it. Some of them. chiefly those of immedlate practical use were reprinted again and again. JOfIUQ Linguarum Re:reroto ('Thc Gate oflanguages -7 -

9 Unlockcd'), an imennediate tektbook to help leamers of Latin, the intema1ional language still in Lhe seventcenlh century (Comenius conversed wilh Princcss Christiana of Sweden in Latin and she had leamt fmm Llůs book), ran inlo more Lhan 100 editions betwecn 1631 and the 1a1enineteentb century and was used ektensively in Gennan schools; while Orbis Sensua/ium Piclus ('The World of tbe Senses in Pictures'), admircd by Goethe, was stili being reprinted in tbc early twentietb century. On Ihe olher hand. his major works, by which he rightly set much slore, were in part 10~1,or lost sigh1 of, until the 1a1e nineteenlh century, and some of lhe work he himself most valued was probably destroyed. This is not the place, nor is lhere tíme, to allempt a review of ail aspects of Comenious's life and work; nor would this be a ta.o;kwithin my own eompctence. What I shall Iry to do instead is first 10 characterize his work in very genera1 tcrms, Lhen to describe, also briefly, his attitudes towards school education, and finally to look in more detail at what he has 10 say to us on language teaching and learning, and to comparc Lhiswilh the present day. Nohody will wish to deny tbat LhroughoUI his life tbc lhoughts and aspirations of Comenius were conccntrated 011what he saw as Lhespiritual foundation and framework of a11lhings. But lhis did nol mean lhal he tumed his back on whal is sometimes called 'the worlď or 'the material worlď. On the contrary, tbc world and a11lhat happcns within it he saw as part of a divine plan, however decisively ha1red and evil might appear for tíme to prevail over il. Comenius was no detenninisl. Humanity had an aclive role to play in impmving itsclf and bringing about creative peace on earth, moted in the Christian religion. In doing Llůs, it should be guided by the lhree great books of God, as he called Lhem: the book of 'the visible worlď, tbc book of 'the reasoning mind' of humanity, and 'the book of revelation'. These ideas he explained and elaborated and re-ekpiained in a series of major and minor works published (with difficulty) in various parts of Europc during his lifetime and to some extent much more recently. They include the Labyrinrh 01 Ihe World and Ihe Paradise ollhe Hearr, which attacked the hypocrisy of some elergy and scholars. and the arrogant brutality of armies and sections of the nobility. II was circulated to begin wilh in handwrilten samizdat copies. Comenius stands out in history botb as a national patriot (all his life he longed in vain to retum to a Iiberated Moravia) and a.~ an intcmationalist. He wu also. as Eduard Bend, pre- Nazi President of Czechoslovakia, said in October at a meeting held in Cambridge to celebrale the tercentenary of Comenius's visit to England, 'one of the first greatest of modem educationalists. He was such both in practice, as a teacher... in a number of sehools, and in theory, u the author of... book.~ on cducalion and educational manual, and through having been invited to a number of states in order to organize therein popular and school cducation... [He isl rightly described as... a teacherofnations.' As a young man, Comenius was seil.ed wilh lhe idea of 'pansophy' or Ooosely) universal knowledge, which he wanted to make available. world-wide, to all people. The realisation of this ambitious project occupied him at intervals for tbe whole of his diligent and troubled Iife, and found ekpression fmaily in a scries of substan1ial works entitled Consultatio, the manuscripts of which were discovered in Halle in To quole Dr BencS again: 'II is ncccssary [according to Comenius] first of allto unity all human Ir.nowledge and science into one harmonious system which will ultimately lead 10 a gencral hannony on lhc human plane, and to eouaboration between nations, which would providc a means for e.~caping from lheir everlasting mutual difficulties.' Comenius himself, as Bene~ pointed out. meant to elaboratc the principles of lhis project, while couaborators would have workcd at the detail. lt is interesting at lhis point to recal1 lhat H. G. Wells (incidentally, a dosc triend of Bencš) initiated and brought 10 publica1ion. with the he1p of olhers, a project of a similar kind, as he expiains in Chapter IV of The Salvaging 01 Civi/ization (1921). Comenius. he wrote, 'wanted to create a common Book of Necessary Knowledge. a book of history. sciencc and wisdom, which should form,the basis and framework for the thoughts and imagina1ions of every educatcd citizen in Ihe worlď. Wells's project consisted of three volumes: The Ourline of HislOry (1920), The Science ollife (1920), and The Work, Weallh. and Happiness olmankind (1931). The flist of these, The OUlline 01 Hislory, had a vut cireulation among adult readers, a1though the mid-twentieth century educational estab1ishment managed on tbe whole 10 keep it out of schools. which were then (as to some extent even now) teaching history on nationalistic Iines. - 8-

10 Tuming now to Comcnius's inlcrest in lhe praclice of education, and his ~-pecialinterest in children and young people, we should nolc lhat he sces education as extending from infancy to old age. 1bis indeed is the concept of Iifelong education - éducation pennanenlc - centuries ahead of its virtual acceptance in our time. Education, however. is not (18 Comenius saw it) to bc indentilied wilh institutionalised education, and does not begin when children go to school. Parents (espccially mothers) and siblings play an esscntial role (with songs and anccdolcs, pmverbs and stories) in acquainting the youngest children wilh the immedialc world into which lhey are bom and from which they wilj grow up and get 10 know lhe wider and more inlerculbjral and intemational one. Firsl encounlers wilh lhe school should be pleasant and reassuring. and must remain so if education is 10 bc effective. Comenius. as a lad and young teacher. was horrified by the brutality he witnesscd in schools. But there was nothing new about this: il had been the order of the day for ccnturies and would continue 80. in spite of exccplions, for centuries 10 come. Looking back, it is indeed amazing what children have had to put up wilh from adults. NOI until well into the twentielh century beating in schools made illegal. al leasl in Europe. and even now the private sector is not always included. But before we assume lhal Comenius was an angel of enlightened progress in this respect. let us recogni7.e lhal, allhough he condemned bcaling 'in lhe mancr of studies', he condoned it in what he called 'moral matters. such 18 impiety,, which deserved 'scvere chastisemenľ. and also as a punishment for pride. envy. and slolh. 80 we do nol know whal really went on even in the Comenian school. Nevertheless Comenius. in DidJJcrica Magno and other writings, 80 often insists that schools should be busy but agreeable places lhal, exceptional incidents apart. we must probably (with a degree of doubt) take him at his word. AI all stages, he insisted, schools should bc happy 'workshops of humanity' and not 'lorture-chambers' of youth. where Latin grammar was crammed and bcaten into tcenage boys eight hours a day six days a week to no advantage, since in the end they could neither read nor speak it. and were only 100 glad to abandon it as soon a.~they left school. He advoca1ed the reduction of Lalin teaching to two hours a day for only two years, and based it mainly on the literature of contemporary sciencc. RolClearning was to be dropped as uninteresting and uncrea1ive. O1ildren should leam to leam by observing things. ra1her than by being lold about them: he eneouraged them to study the book of Na1Ure, count for themselves a caterpillar's legs, count on the spot lhe time-difference betwcen Jightning and lhunder. Prinled books were ofvalue too. but they should help learners to undelstand the world in which lhcy were Iiving and also be as attractive 18 possible - how Comenius would have rejoiced in the c1earer printing and more attractive iiiustrations of today. Comenius used his considerable intemational infiuence to bring such changes about, and was no mere theorist. If his head was sometimes in the celestial c1ouds, his fect were always finnly on the ground. and he look every opportulúly he could of leaching ordinary leamers. or of planning how they should be taught: for example, he went into immensc detail in working out a syllabus for young children. and towards the end of his Jife. wbcn tbc Protestant Count Rákóczi oft\'3jl~ylyania offered bim a school of his own in Hungary to run ashe Jikcd on pansophic'lines. he did most ofthc teaching himself(since the local staff lacked dedication) and experimented successfully with dialogues. games. and drama as a means of gelting pupils inlcrestcd. Tbc so-called Vemacular School (for children of 6-12) was in Comenius's time restricted to boys Iikely 10 become manual workers and to girls. For whom no further education was provided. Comenius was firmly opposed to such an arrangemenl. and insisted lhal au children should be admitted. He adds. moreover. lhat he can sec no reason 'why the other sex should be wholly shut out from (subsequent) liberal studies. whether in tbe native tongue or Latin: for equally they are in God's image... equally are lhcy furlúshed with minds agile and capable of wisdom, yea. often beyond aur sex: egually to them is there a possibility of auailúng high distinction... why then should we admit them to the Alphabel. but afterwards debar them from books? Do we fear their rashncss? Tbe more we occupy their thoughts, the less there will be in tbcm for ra.'ihncss. which springs generally from vacuity of mind.' He was equally anxious lhat poor children and lhose of the weu-to-<lo should be educa1ed together. not least to avoid giving some children grounds for considering their own lot with satisfaction and that of the others with seom. - 9-

11 The Comenian school was, in general. socially cohesive. well-planned as regards conlenl and aims, and forward-looking in spiril. II suffcred nevertheless flom obvious drawbacks. Classes could be very Iarge. equipmenl was mínimal or non-eltislent ewrile up on the walls. or draw tbe subslance of your lcaching. said The Great DiiŮJctic), and above all there was a shortage of well-trained and dedicated leachcrs. C1asses were oílen so large lhal individual anention was almosl impossible. Comenius dcvised a system of group-ieadership, or decuriones - boys who were a linie older or more capahle tban lhe resl - 10 supervise small of lhe c1ass; lhc leacher did not move ahout tbc class, but stood on a podium in flont of it. where cvcrybody could sec and hcar him. Comenius al50 cncouraged popils not only to leam but to leach lheir fcllow-icamcrs. Much of what applied 10 education as a whole appiied in particular 10 language teaching. The mother tonguc came first and wa.~the medium of education in the Vemacular School. which all children were 10 anend. Il is not clear who was 10 be eltcluded flom the 5O-called Latin school which followed, but it was hcre that Latin wa.~ to begin and nol earlier. AI lhis time Latin was stili tbc principal foreign language 13ughl in Europcans chools. Comenius saw ii as an intemational 1anguage which gave access to universal Ianguage and in which educatcd people of differring molher-tongues could communicale wilh one another. he did not sec it mainly as a galcway to knowledge of Latin lilerature. Two years (nol ten) of instruction and practice would suffice for a working knowledge to be acquired, since (to avoid confusion) languages should!je studicd in sequence and nol logelher. Above all, mechanical rotc-ieaming of Ihc forms of grammar wilhout full regard 10 WKIerstanding was 10 be dropped. and this applied equally to the acquisilion of olher languages; for example. those of neighbouring countries. No languagc should hc lcamt from a grammar, but only from sui13ble authors or from life. Nobody should anempt to leam tbc whole of a language. At any s13ge. simplicity should be a prime consideration, and words referring 10 conceps beyond children's eltperience and abilily 10 grasp should not be taught Words and whal Comellius callcd things should be laught logetbcr. AI first glancc, 50mc of C'.omenius s teaching malerial - for eluullple, tbc Janua Unguarum ReserlJJaappcars to be concemcd mainly wilh lex.is, buluús is a superficial view. Wha1 we find in the JanU/l is nol a mere glossary Dr phrase-book but. as Comenius put il, a clas.~ifjcation of tbc whole universe of things in a manncr ~llited to children - in other won:ls. an educative list of topics for thoughl and discu.~sion. Ths Iherefore was yet another aspect of his onslaught on current leaching: 'In schools also tbcy teach words before things - tbc mere clouúng or husk of words before tbc reality itself; tbcn. in Ihe study of a language, lhey leach form before Ihings, because they tcach rules befon: words and sentences: they give rules and thcn cxamplcs, whcreas the light oughl to precede what it is intenled to Iight up. It is clear lhat for Comcnius tbc desire 10 leam (motivation. to use modem lerminology) hati a kcy role 10 play on thc educational scene. and that everylhing possible had to be done to creale in the learners a willillgness and strong inclination to leam and to continue leaming. Not only wcn: tbc tcachers themselvcs to be kindly, understanding, and conscientious, thcy were to creale a cheerful and busy atmosphere. and to do lheir besllo en.~un: lhat unnecessary difficulties were not put in the leamers' way. But who were tbc budding foreing-languagc learners 10communicale wilh, and 50 practise and improve theircommunicative skhls, the main cmphasis being always on intelligible meaning ra1her!han linguistic forms? Wilh onc anolhcr. in classroom dialogues and language games, and playlets. and al50 in relatively casual conversalion, as at Ihe school in Sáros Patak. where elementary Latin was accepted as tbc common inlernational means of communication. just as English and olher supplementary in1ernaliollallanguages are today. And as adults, nolonly with one another in tbc classroom. for in central Europe neighbouring languages had for long within easy reach, by contrast wilh more i5ola1edcountries, such as England. where il was possible righl down lo!he earty lwenticlh ceruury, beforc lhe invention of radio, for a young child of. say, silt or seven to have no suspicion lhal any language exisled Ws own. So the point (i. e. lhe usefulness) of learning ncarby language. such as German or Hungarian. in cenlra! Europe could not be questioned. What would Comenius lhink aboul modem-ianguage leaching were he to come back today? It would take him a long time. obviously, 10 recover from lhe shock of amazement at this, lhal. and tbc other; for example, lhe disappearance of Lalin as lhc common tongue of educa1ed people. the multi-ethnic compositioll of school classes, lhe growlh almost everywhere in lhe number of schools and universities. A - 10-

12 number of lhings would surely please him: lhe clearly printed textbooks. brightly illustraled in color (but why, he would ask. need lhere be 50 many?) the mazing audio-visua! aids, inclusive even of talking pictures lhat resemble reallife: the smaller classes (but not everywhere in the world): the increased attention given to teacher training. He would applaud unreservedly. I think. Ihe shift of emphasis from the teaclúng of gramrnalica! and other forms 10 lhe use of thosc forms in intelligible commwůcation. the increasing importance attached 10 interest and motivation in all i15 aspects (without wlúch little progress can be madc), the respect now accorded to the varieties of English (and of other widespread languages) and the wide acceptance that foreign-ianguage teaclúng should begin wherever possible in Ihe primary school. not least becausc a firm foundation of inlemaliona! good wiu can and musi be laid there. He would takc an aetivc inlercst in discussion of language-teaehing procedurcs, and would insist on cvaluating these in various lypes of classrooms. Ue would course be interestcd in mcasuring progrcss and aelúevement, and undoubtedly he would point aul that certain kinds of progress canooi be measured. most espccially progress in the desire to leam and go on leaming. And he would probably find no diffieulty in subscribing 10 the principle of the Universa! Declaralion of Language Righ15. as approved by thc FlPL V altheir conferenee in Hungary last year. Wc sa!ule Comenius at this conference because of what he stood for and atlemptcd 10 bring aooui during his time. ln the face of personal misfonune he persistently strived for educationa! reform long after most people would have given up in despair. A genius whosc aspirations were largely frustraled whi1c he lived, and whose published work. was for long suppressed and almosl forgolten aftcr he died, he has emerged three centuries later as an educalor whose work. we cannot afford to forgct and whose ideas and idea!s can stili be a source of inspiration. We musl hope thal his writings, especially on education and language leanůng, wiu be stili funher ~1Udiedand made more widely acecssiblc than they are now. They lestify, not least. 10the fact lhat no disharmony rieed to exist between national or loea! aspirations and the aspirations of world citizenship. SELECT BmLlOGRAPHV: BUŠEK, V. ED. COMENIUS. CZECHOSLOV AK SOClETY OF ARTS AND SCIENCES IN AMERl- CA,1972. COMENIUS, JOH. AMOS. ORBIS SENSUAUUM PICTUS QUADRll..INGUIS DRABER. M. APOCAL YPTIC MYTH AND IRONY IN THE FICfION OF H.O. WEU-S UNPUBLlSHED PHD THESIS, UNIVERSITY OF NOTflNOHAM, HOWA1T. A.P.R. A mstory OF ENGLlSH LANGUAGE TEACIDNG. OXFORD UNIVERSITY PRESS KOŽÍK, FRANTIŠEK. COMENlUS. ORBIS PRESS AOENCY PRAOUE TRANSLATED FROM CZECH BY ŠTĚPÁN KOLÁŘ. LAURIE, S.S. JOHN AMOS COMENIUS: BISHOP OF THE MORA VIANS. CAMBRIDGE UNIVERZITY PRESS ( 1ST EDlTlON. 1884) NEEDHAM, J. ED. THE TEACHER OF NA TlONS - COMENlUS. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.I942. NUNAN. DAVID. THE LEARNER-CENTRED CURRICULUM: A STUDY IN SECOND LANGUAGE TEACIllNG. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1988 SADLER, JOHN E. J.A. COMENlUS AND THE CONCEPT OF UNlVERSAL EDUCA TlON. ALLEN ANDUNWIN,1966. WELLS. H.O. THE SALVAGING OF OVlUSATlON, CHA. CASSELL. 1921, AND EXPE- RIMENT ln AUTOBIOGRAPHY, VOL. II FABER AND FABER, II -

13 ORBIS SENSUALIUM PICTUS: QUELQUES RÉFLEXlONS SUR LES TEXTES Ne1'f!oPerini A une époque ou nous sommes gorgés par toute sone d'audiovisuel, 00 nos salles de classe souvent en débordenl, les images primitives et austěres de ľorbis Pictus - ma référence est la troisibne édilion de Londres. 1672]- ne peuvent certes pas rivaliser en ehanne avec celles que nous offre si abondamment la technologie modeme. Et pourtant ces vieiues images évoquant des réalilés tantlll disparues, tantllt folt différentes de celles d'aujourd'hui, garden1 ~ nos yeux un grand attrailsurtoul quand nous en venons! considérerqu'elles ont dmil d' lie vues eommes les illuslies annonciatrices de ľaudio-visuel modeme appliqué! ľenseignement des langues. A propas de ce drail et ~ propas du long chemin que ta méthodologie a parcowu depuis la parution de ce livre (Nuremberg, 1658) jusqu'~ celle des ensembles audio-visuels de notre temps (années '60), on a beaucoup dit et je crois qu'on va en dire beaucoup, meme ces jours-ci, au cours de celte grande rencontre de Prague. Ma communication, toutefois, ne louche celte lémathique que d'une facon tres indin:cte. En effel, Je painl sur lequcl je voudrais attirer votre attention. c'esl le support linguistique qui accompagnc les images, plus que les images elles-ml!mes. Or, dans ce manuel qui se proposait - suivanl ľidéal "pansophique" de ľ Auteur - de faire comprendre aux él~vcs I'univers et de leur foumir les mots nécessain:s! l'exprimcr, nous retrouvons non pas une aride lransposition onomasiologique, une nomcncla1ure lta Duden mais de vérilables tektcs qui ~rent les vocables nécessain:s ~ la pleine compréhension et la désignation des éléments des images dans de petites séquences diseursives. L 'idée d'enseigner les 1angues prenant comme point de départ des énoncés et non pas des mots isolés (et surtoul des regles de grammaire) s'inscrivait dans ta tradition issue de ta prcmiěre Renaissance. et ~ I'époque de Commenius celte idée était fortemen1 préconisée par plusieurs grands savants (Lubinus, Ratielůus, notammcnt). D'ailleurs, notre Auteur, s'inspirant surtout de Bateus, ľavail réaliséc amplement dans sa Janua Linguarum Reserata. en Dans ľorbis Pictus. donc. 00 Commenius semble offrir le mieux de sa riebe expérience pédagogique. nous reliouvons une nette confinnatioll du principe qu 'U fallail enseigner el apprendn: les langues en prcnant son paint de départ dans les textes ("...audiendo, legendo, relegendo. transcribendo, imatationem manu ellinguam tentando quam creberrime"l II adaplc alors, les énoncés de la Janua (souvent par liop difficues et surtout nan appuyés sur on élémenl visuel) aukconditions ekigées par on poblic de débutants (12 ans) et par les contraintes détenninées par les images du livn:. La présence de ees demiěres. qui devaient assurer, gdce aussi ~ ľintermédiaire de la langue maternelle, le lien enlre les choses et les expressions latines qui les illustraienl et facilitaienlta sémantisation, obligeait fortement rauteur! tenircompte de I' étroitesse de ta bande discursive qu'il devait adopter afm d'exploiter au mieukles synergies cognitives et 1angagi~res mises en action par le lripie canal sémiologique offcrt: image, langue matemelle, latin. Oe ce Cailel de la nécessilé de Coumir aux écoles dc son temps on insliumenl qui rot en mema temps unc encyclopédie conroue paur I'instruclion ("ruditatis anlidotum erudilio cst") et une présentation "janua- Hs" (c'est ~ dire élémentaire) de la langue ~ enseigner ("Mundi... totius. totius linguae breviarium")3, il résulle quc:

14 I) Le~ text,es '.de.rorbis Pictus fmissenl par mettrc en action presque uniquemenl la fonction référentielle de la íangue: iis soni sunoul des "rerum descriptiones", o~ foisollilcnllessubslllnlifs, les déictiques,les prédicatifs, etc.; 2) Les subslanlifs soni\' élément qui tend IIdominer nettement: loul semble consuuii autour ďeux; on lombe parfois sur de véritables nomenclalures,li peine déguisées par un mince cadre discursiť; 3) Au lil des chapitres, les progressions ne se font pas ďapres les difficultés grammaticales (Je "structural granding" de na~re), ni ďapres les motivalions el/ou les besoin.~ des apprenants: tout dépend de I' orore descriptif imposé par l'univers IIreprésente~; 4) Comme conséquence naturelle de IDut cela. il apparait que Comenius, voulant entres aulres se tenir dans ces lectures II un niveau "janualis" 00 les mots devaienl coller le plus possible aux images, s'est préoccupé de créer - le carac~re synthélique de la langue latine I' aidant - des phrases assez simples, breves, o~ tend li dominer 1apar,ttaxe, o~ il y a présence de modtles discursifs répétés, etc; S) Enfin, les verbes a.~seznombreux et variés se trouvent conslammentll la troisi~me personne presque toujours au présent de I' indicatif: il y a un recours fréquent li la voix passive; I' hypotaxe, quand elle apparalt, est surtoul représentée par les phrases relatives, par les propositions finales et par I' emploi des modes non personnels, caractéristiques du lalin. Je cilerai, comme exemple de toul cela - sans naturellemenl parvelůr li lout illustrer - les deux petits lextes suivanls: "LXXIX Specularia - Specula I. parantur ul homines inlueantur se ipsos, Pe/'spicilla 2. ul acrius cemat, qui hahet visium debijem. Per Telescopium 3. videntur remota, ut proxima: in Microscopio 4. pulex apparel ut poreellus. Radii solis ccndunt ligna per Vitrum urens S." "XC Naufragium - Cum Procella I. repente oritur, contrahunt Vela 2. ne navis ad Scopulos 3. a1ildatur aut in Brevia 3. (syrtes) incidal Si non possunt prohibere, patiuntur Naufragium S. Tum miserabiliter pereunt homines, Merces 6. omnia; juvat neq. hie quidquam Sacra anchora rudenri 7. jacta. Quidam evadunl vel TabuJa 8. ae enaetando, vel Scapha 9. Pars mereium cum mortuis a Mari 10. in Iittora defertur." II me semble évidenl que ce genrc de textes, par les struetures Iinguistiques qui les sous-tcndent (celles de la fonetion référentielle), par leur distribution dans le volume (imposée par la réalité li décrire) ne presente qu'un faible rapport avec les textcs (souvent des dialogues, des moreeaux authentiques, etc.) qui figurent généralement dans nos manuels i1\ustrés. A part les sujets qu'abordent les textes de I' Orbis el li part les grandes différences qui séparentleurs images de celles qui nous sont aetuellement famili~res, nous avons quelque peine li retrouver dans ce manuelles traits caraclérisant la méthodologie ďaujourd'hui. Bien sdr que le livre a été conrwupour enseigner le latin, UlIC langue qui avai! ccssé ďetre UlIC langue vivante, en dehors de cenains milieux rcstreints, mais sa grande fortune el ses nombrcuses traductions plurilingues. avaient lilů par en faire un manuel de langues modernes. el cela, loin de I' approcher, I'éloigne un peu de nos conceptions didaclique, sur lant de points. II arrive, par eonséquent, que m(!me si la plupart.des enseignanls ďaujourd'hui sont convaincus de la valeur, encore actue\1e, de lani de principes pédagogiques énoncés par ComelŮus - comme par exemple: "Linguarum studium parallele eum rebus procedure debel.."; "OmIŮS lingua usu potius discatur, quarn praeceptis,,6, - Hs se trouvent confrontés li des publics, li des exigences, des IIsuggestions méthodologiques et II des techlúques qui soni tres éloignées des solutions, pourtant si avancées, qu 'j) a proposées dans cet ouvrage si justement fameul[

15 II suff1ra de souligner que de nos jouls Ia langue ě enseigner esl COIlI;UC non pas simplemcnt comme un inslrumenl qui doil permellre de mieux conna1tre le monde et de parler de lut mais surout comme un moyen qui consenl d'entrer en relation avec des membres d' aulres communautés. C'est la communicalion, ses anicujations. scs varialions, ses espaces, elc., ce ~ui entre, avant toul, en ligne de compte dans les grlues d'objectifs d'un enseignement modeme des langues. Et pounanl, quand nous considérons les images et les tcxtes de ľorbis Pictus. quand nous percevons les échos, les réverběres du monde lointain qu'ij représente si vivement, nous sommes émus et fascinés devant la force créalrice de son Auteur, devanl son esprit prophétique et protéiforme, devanl sa fui d3ll~un travail destiné ě diffuser les langues des hommes, le "lo8os", enfm. 1 Joannes Amos Comenius, Orbis Sensua/ium Picrus, whit an introduction by James Bowen, Sydney UnivelSity Press, Didactica Magna, 01. XXII. I. 3 Orbis Sensua/is Pictus, o.n. O., Lectoribus S., p Voici un exemple: "XVI Olera - In hortis nascuntur ole~ ut lactu!a 1.. brassica 2.. cepa 3., auium 4., cucurbila S. sifer 6.. rapa 7.. raphanus major 8., raphanus minor 9.. pe!['t)sclinum 10., cucumeres II., pepones 12." 5 Cet univers comprend: Dieu I - II; Le monde et les é1émenl' naturels III - IX; Les produits de la terre X - XVIII; Les animaux XIX - XXXV; L'homme XXVI- XLIV; Le!<čl(;tivités humaincs XLV - LXXXI; Les tranponset les voyages LXXXII - XC; Les métiers et les ans XCI - ClI: L 'astronomie et la géograph.ie Clil - CVIlI; Le monde moral CIV - CXVII; La vie socialc et les iltil.innions CXVlII - CXXXVlll; La guerre CXXXIX - CXLUI; Les religions CXLIV - CXLIX; Le jugement demier CL. Le volume s'ouvre avec une "invita1io", suivie d'un "alphabet" et se clot avec UllC "clausola". 6 Didactica MagllQ o.n.o., XXII, 3, La communicalion vue comme élémenl qui détermine lui-mc!me I' acquisition du code linguistique et offrc par lě un instrument indispensable pour la lecture de l'univers

16 .. ~.. ~.L. ~ ~ OQ... o !!:!..... \..o ~ ~ O :2 :c... 'C C. 'li: c:.. li:.'t.-.. ~ "" 'i I!! ti :li:.. li:.'c '" ~... ~ ~.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ O :2.... 't II: () "'4 li: ~.. ''li: ~ ~ li:.. U... ~ ::::...,... lit ~.. O..... ~ C :2 AQ t..l :.o; IÓ.. ~.. - ~ ;-- ~ (,J ~ t::: ~ ~ c::.., O-..i.... \Ó ~ oe es..:... ;.;; C Ó '" o.... <1 "" ~ '" -a ~... ~ e O ~..." Q" o.. U....o '".~.. U. V ~ c ~..c... U <lil ~ O 4U :2.c.~.o E.s <1... ;:; ~ c O ==.. S Q u O ~ ~ =' p :I. 'e.. Clt IlO U.. U =' a "O O O.. Q =' u O (.J (.;} bl ~ ~ :J:: U E:... e'" Ul dl lg -. po ~ ~ o. ClI... 'C' o. p..' - 15-

17 i -. ::t oq I O'Q-~ r-c o ~ CJ'Q s' ~ CI) -o.., c:: c:: < <~ c:: =" c::"'o ~j...,n......,_~ "O ::.; -. ~ o;: ::r" t.., "":) n nc nf\t; ~~~o~.. ;:J o~~ :::..p..o..., -. o... 3 ~ :;.~ "" 3.. :l... c: -. 5" ~ c:: ~. ~ c. g- 5:.~. ~ _.e: ~ ::J -. n -oe.. ::J.., Q ~ ~,.., V':l=-0 ~. 3.. n M n -. C" n" o ~ '-I a n. :~ n~'" :- ~:::_III"''''''V 3 '"... n c.: c::.. - crq :n0. g Q' ~n ;w", ".' O ~ ~ _o :' "'::J.~J,.: fo :' ~ G' Ut.... Ul...., - 16-

18 .... C ::J "O > " c.d- B é e.. -~ 8 V) a tli a c CI.DI -~.. CG..= ~ u ~ s....s ~ I ~ U o.. ~ x ;::s.- ~ ti)' ~

19 J. A. COMENIUS'S CONCEPT OF CUL TIV ATION OF LANGUAGES Karel Kulera II is a weu-kown fact that when pondering over possible ways to create an idea! tool of conununication which would meet the demands of human knowledge and universa! uderstanding. ComelŮus W3S rather hesitanl: on several occasions he embraced Latin as the language lhat should be cultivated to become the idea! tool (e.g. Methodus, O1apler VI): on other occasions he rejected a!1 human languages (including Latin) as too defective and embraced the idea of an artilicia! pansophicallanguage (e.g. Consulatio, 01. VI). In the end, however, he came to the conclusion thal idea!ly, not one but threc ways should be taken to anain genera1language understanding (cf. Consultalio, 01. IX), namely cultivate a!llanguages (socalled panglotlia), 2. to facililate of more languages (polyglouia), and 3. to create and introduce one ide.al artificia!language (monogloltia). ComelŮus elaborated on the idea of an artificia! language that was engaging lhe attention of the thinkers, and today's philosophers and linguists have analyzed these thoughts in depth. UlÚortunately, other linguistic aspecls of Comenius's reflections on universa! understanding relllained unlinished and skelchy and engaged virtual1y no allenlion. Tbc vaguely outlined concept of "cullivation of languages" is one of those lhat went almost unnoliced. One of the reasons why this concept did not arouse much interest was Ihe fact Comenius lůmself didn't go 10detail when speaking about il. In Consultatio (01. VI) he says only lhal no language "Iacks for materia! for creating dictionaries, grammars and encyc1opaedias, 50 that oone of them laeks for a potentia! for cullivalion": however. he points out. 50me of ex.isting languages "are extremely poor, suffering from lack of words" and others "abound in words 50 Iong. hard to pmoounce. poorly buill and iltcgular that!here is litt1e hope that lhey could be brought to some regularity and hannony" (ibidem). Thus, it is obvious that by cultivation of languages Comenius meant above al1 expansion, regularization and harmonization of their vocabularies. ComelŮus's expansion, regularization and hannolů7.ation of vocabularies of individua! languages should be perceived against a broader background of his preconceived characteristics of the ideallanguage. Of the charlll'teristics, formulated and re-fonnulated in severa1 of his worlts. at least two should be mentioned in this contcxt: PARALLEUSM of words and things and RATIONALlTY. The ideal of paral1elism leads directly to the idea of expanding and harmoni7jng the vocabularies of lexically "pooť' languages: according to Comenius. in an idea!language there should be harmony between words and notions as weu as between words and things; the number of words most correspond to the "number of Lhings", there should nol be fewer words than Lhings (lhalls. in other words, there should be no anonymy or homonymy) nor should there be more words!han things (i.e. lidsynonymy). Since exisling languages do not satisfy this ideal requirement,!hey should bc cultivated and their vocabularies should bc expanded and harmonized to eome c10ser lothe idcal state. The idea of "regularization" of languages reflects the preconceived rationality of the idea! tool of commulůcation. Idea!ly, a!1 componenls of words. even individua] sounds, should convey a distinct meaning: in the artifica!language. for example, the sound "a" could a!ways indicate largeness or extensiveness, the 50und "i" smallness or tendemess. long vowels repetition. etc. (cf. Consultatio. appendix: First Allempl at the New Hannonic Language). Inevitably, if a language should bc cultivated into an idea! tool of commulůcation, ils"poorly built and iltcgular" words would have to be reguiarized. Of course. Comenius's concept of cultivalion of languages encompasscd nol only vocabulary but gtammar as weu. ln his view a language "is caued cultivated. if it has I) a vocabulary suflicienl for expressing a!1 things. 50 lhat everything we think of can be clothed in speech; 2) if the meanings of ils words are prccisely defined, so that those who speak wilh caeh other do not fa!ter. eaeh of them meaning 50mething else lhan the other onc; 3) if it has a weu-regularized way of exactly arranging parts of speech. 50 lhal every manner of expression is at band" (Consultatio, Ot. Ul; cf. Methodus. Ch. V). The exact arrangement of "parts of speech" - as Comenius makes il clear whcn speaking aoout idea! grammar books - refers not only to syntax (as we mighl suspect) but to both molphology and rhetoric as - 18-

20 well, or rather 10the entire combinatory potential of a language. (According to him, a grnmmar is comple if it teaches 10 compose speeches of periods, periods of clauses. clauses of phrases. phrases of won! words of syllables, and syllables of letters; Methodus, O\. V). Regularity is mentioned again in tli context ("a well-regularized way of exactly arranging parts of speech"), and one can only guess lhat ti cultivation of grammar Comenius had in mind aimed at regularity of a strictest manner. Comenius's ide artificiallanguage was supposed to be absolutely free ftomhomonymy and synonymy in both vocabula and grammar; the rules of its grammar should arise fiom logic, therc should be only one paradigm ~ noun dcclension and one for vcrb conjugation, "each case of a noun and each form of a verb must have different ending, so that (h') nothing could cause confusion" (Consultatio, Ch. VUl). etc. Could human languages evcr come anywhere close to such an ideal. would their speakcrs, even if thc embraced Comenius's concept of polyglottia as a way to better understanding among all people, acce such changcs? That, of course, is very uncertain. Did Comenius really believe a far-reaching cultivation of exisling languages can come truc? At 01 instant (in Consultatio, Ch. IV) he sounds optimistic, but cverywhere else his hesitation or even skepticis aooutchanging existing languages into ideal tools of communicalion is cvident. Comenius firmly believl that reason, the force of thinking and logic, can improve human affairs and ensure universal unde standing; but at the same time there is little doubt that the man who himself had such refined sense, qualitics of Czech or Latin aoo who spent so much time thinking aoout and teaching the languages of h time understood that something so deeply rooted in tradition and habit can hanlly bc changed at will «( Methodus, Ch. XX, Consultatio, Ch. VIII). Understanding Comenius's hesitation, one could bc tcmptcd 10 say that his scanty remarll:s on fa reaching rationalc.:ultivation of existing languages found in Concultatio and partly in Methodus, were ju speculations without bearing to practice. This. however, would not be quite correct. As a mattcr of fae Comenius even tried (at least oncc) 10 implcmcnt his ideas on cultivation of languages, and a1though I concentrated just on one rathcr nonesscntial, thc implementation was successful. Convincing evidence can be found in his collcction of Czcch rcligious songs called Kancionál (HYD Book, first published in 1659). In 811songs, Comenius chose 10 replace the then usual vocative case du. by the form dw:hu which was used rather rarcly at the time but later met with universal acceptance. In ti foreword to the Hymn Book Comenius went to great lenght to justify his decision. Of COUffle,to a rcad of his Consultatio or Methodus the reasoning sounds all too familiar: "Although it has become usual to say duch - duíe. it is better to say duch - dw:hu, which is obviol from the following four reasons: I. If I say duíe it is doubtful whether I speak about spirit (in Czech: dw:h) or about soul (in Czec duíe). 2. Analogy (similarity of similar words) orders us to say duchu. sincc thc vocative case of brach. Mac kmoch. Pfech. Čech. Lech is not brqše. Ma/e. kmo!e ctc., but we say milý brachu. kmochu. Mach Pfechu. Čechu. Lechu; then why not svatý Duchu rather!han Duíe? 3./I;s obv;ous lhal it should be sofrom Ihe Czech bible. where;n Ezechie/37:9 one can read: Ode čt větru ptiď, duchu. a věj. 50 Ihat: ptiď. duchu. not ptiď. du!lc. 4. Also. the Po/es say correctly "swiety Duchu" and /augh at our "svatý Duíe". saying Ihat we ;nvol sou/o AJ! lhal has bcen amcndaled here, since our language. 100 deserves cultivation." For a linguist, Comenius 's reasoning is quite remarkable. For one thing. it is typical that he quo~ Bible as a language authority. nol one of contcmporaneous Cl-ech grammars. Homonymy (and thus ti widcly used vocative case duje) is unacceptable for him, while analogy, one of the COnJCrslOnesof rati, nality of language. makes the less usual form duchu "betteť' and "correct". TI1e usage of languagc. or hal - 19-

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující článek o gladiátorech a odpovězte

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více