Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva ze života a práce sboru v Komorní Lhotce za rok 2014 Tato zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách našeho sboru týden před Sborovým shromážděním. Byla přijata na Sborovém shromáždění v neděli, dne 15. března Shromáždění se konalo po zkrácených bohoslužbách v Komorní Lhotce, v sálu na faře. 1. ÚVOD Rok 2014 byl pro nás dalším rokem Boží milosti. Pán Bůh nám sesílal své slovo, proměňoval nás skrze Ducha svatého, používal si nás různým způsobem, ochraňoval svoje dílo, dával sílu k naplňování Jeho poslání. S vděčností za dílo spasení a záchrany v Pánu Ježíši chceme pokračovat ve službě evangelia i pomoci bližním s důvěrou, že Pán Bůh může naši nedokonalou službu použít tak, aby se oslavil. Chceme se i nadále učit milovat našeho Hospodina, milovat sebe navzájem a sloužit tomuto světu. Touto zprávou si chceme připomenout to, co jsme z Boží ruky přijali v roce SBOROVÍ PRACOVNÍCI Sboroví pastoři: Boleslav Firla a Renáta Firlová Katechetka: Daniela Niemczyková Kurátor sboru: Jiří Czernek Zástupce kurátora: Bohuslav Kokotek Kostelnička: Marta Svobodová Varhaníci: Jiří Cyroň a Vanda Žurková Pokladník: Dana Zapletalová Ekonom: Jaroslav Szromek Hospodář sboru: Bohuslav Kokotek Úklid na faře: Irena Kokotková Hospodář farní budovy: Jaroslav Kokotek Hospodáři kaplí: Anna Jośková (Hnojník), Drahuše Uhlářová (Smilovice), Helen Kavuloková (Řeka) Presbyterstvo společně s pastory sboru vyjadřují hlubokou vděčnost všem výše jmenovaným sborovým pracovníkům ale i ostatním spolupracovníkům z řad dobrovolníků, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli aktivně na životě sboru v roce Bez společného úsilí a vzájemného podpírání se, by náš sbor nebyl skutečným křesťanským sborem. Jsme velmi vděčni za každého pracovníka, který v duchu biblického povolání slouží na různých místech. Kromě výše vyjmenovaných sborových pracovníků, děkujeme i manželům Zmudovým za pomoc sestře kostelnici, za nádhernou výzdobu oltáře při bohoslužbách, nebo jiných slavnostech. Děkujeme s.

2 Lydii Tomeczkové, s. Lilianě Tomečkové a br. Tomáši Szromkovi za hudební doprovod na bohoslužbách a biblických hodinách ve Smilovicích. Děkujeme br. Pavlu Šigutovi za hudební doprovod na odpoledních bohoslužbách a na biblických hodinách v Hnojníku. Poděkováni patří br. Miroslavu Kaletovi za prodej křesťanské literatury před i po bohoslužbách, u slavnostních příležitostech, na Xcampu a jiných akcích. Děkujeme br. Marku a Danielu Svobodovým, Bogdanovi a Martinovi Niemczykovým, Tomáši Niemcovi, Petru Heliošovi a Tomáši Grygierovi za ozvučení kostela a sborového sálu při bohoslužbách, biblických hodinách a různých slavnostech, za nahrávání zvukových záznamů z bohoslužeb a biblických hodin. Br. T. Grygierovi a br. Petru Heliošovi děkujeme za administrativu internetových stránek sboru a jejich aktualizaci. Děkujeme rovněž všem, kteří mu zasílají informace, které se pak na stránkách objevují. Děkujeme br. kurátorovi Jiřímu Czernekovi za přípravu a vedení schůzi presbyterstva, organizování brigád, za jeho službu v našem sboru. Děkujeme všem presbyterům za jejich aktivní činnost ve sboru. Děkujeme vedoucím křesťanského společenství, Petru Tomalovi a Jiřímu Nogovi za dobrou spolupráci, pomoc a službu v bohoslužebném životě. Děkujeme těm, kteří sloužili v rámci bohoslužeb na biblických hodinách, v domovech důchodců slovem, zpěvem, hrou na hudební nástroje i jiným způsobem. Děkujeme všem učitelům, kteří slouží dětem na nedělních besídkách, kteří připravují programy k různým příležitostem, připravují letní tábory. Děkujeme všem vedoucím dorostu i mládeží za službu mladým lidem. Děkujeme těm, kteří vedou různé hudební složky (pěvecké sbory, dechový orchestr, KL band, hudební skupinu Man-hu, dětský pěvecký sbor) za obětavou službu. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podílíte na Božím díle v našem sboru, ať za to vše přijmete od našeho Pána hojné požehnání ve svém životě. 3. PRESBYTERSTVO Ve svém třetím volebním roce pracovalo v tomto složení: 14 presbyterů (Czernek Jiří, Chodura Tomáš, Molin Karel ml., Kaleta Miroslav, Kawuloková Helen, Kokotek Bohuslav, Kokotek Jaroslav, Niemczyk Bogdan, Nowak Erich, Pientok Roman, Ing. Pieter Paweł, Ing. Szromek Jaroslav, Ing. Tomala Jan, Tomeczek Petr) a 6 zástupců (Chmiel Marek, Josiek Jan, Kukucz Kristian, Mgr. Sniegoňová Ilona - sňatkem a vystěhováním ukončila činnost k , Stebel Jan ml., Šigut Pavel, Tomala Petr). Kurátorem sboru je Jiří Czernek a jeho zástupcem Bohuslav Kokotek. Presbyterstvo se během roku 2014 sešlo celkem 6x. Setkání se nesla v duchu vzájemné vstřícnosti, i ochotě ke službě a obětavosti. Za jejich obětavou a nezištnou službu jim patří srdečné a vřelé poděkování.

3 4. MAJETEK SBORU Majetkem sboru jsou tyto nemovitosti: kostel v Komorní Lhotce, Sborový dům Martina Luthera s přístavbou, kde se nachází byt pro faráře a sborový sál, dále sborový domek, kaple v Hnojníku, Smilovicích a v Řece. Sborové objekty jsou pojištěné. K pohřbům je využívána i evangelická kaple ve Stříteži, která však není majetkem sboru. K majetku patří i další pozemky v Řece a v Komorní Lhotce. V rámci církevních restitucí nám v roce 2014 byli navráceny pozemky za hřbitovem v Komorní Lhotce. Jedná se o jeden lesní pozemek a půdní pozemky. 5. BOHOSLUŽBY Konaly se v kostele. V zimním období po Novém roce, se konaly ve Sborovém sálu. Jednou v měsíci se bohoslužby konaly v kapli v Hnojníku, v kapli v Řece a ve středisku KS-SCH Karmel ve Smilovicích. BOHOSLUŽBY celkem: 99 x Místo konání V jazyce českém V jazyce polském V obou jazycích Komorní Lhotka dopoledne 16x 16x 23x Komorní Lhotka odpoledne 15x Hnojník 5x 5x Smilovice 13x Řeka 3x 3x 6. ZPOVĚĎ A VEČEŘE PÁNĚ Konala se především v kostele v rámci bohoslužeb i po bohoslužbách, ve sborovém sálu, ve Smilovicích na Karmelu, ale také v kaplích v Hnojníku a v Řece, v domově důchodců Sarepta a Betanie, v Charitě v Hnojníku i po domácnostech. Zpověď a Večeře Páně celkem: 66x Místo konání Celkem V kostele, nebo sálu v rámci bohoslužeb 17x V kostele, nebo sálu po bohoslužbách 6x V Hnojníku 2x Ve Smilovicích - v rámci bohoslužeb 11x V Řece 2x Zp. pro nemocné, v domácnostech, v domovech 28x

4 7. NEDĚLNÍ BESÍDKA V době bohoslužeb se koná nedělní besídka na těchto místech: v Komorní Lhotce (fara) 54 dětí, v Hnojníku (MŠ) 15 dětí, ve Stříteži (obecní úřad) 24 dětí, ve Smilovicích (Karmel) 10 dětí a v Řece (obecní úřad) 7 dětí. Nedělní besídku navštěvuje tedy 110 dětí. Poděkování patří všem dobrovolným pracovníkům nedělních besídek za jejich obětavou službu naši nejmladší generaci. Učitelé nedělních besídek: Komorní Lhotka: malá školka: Z. Chodurová, A. Kukuczová, E. Chmielová, M. Gwóźdźová, M. Szromková velká školka: M. Molinová, I. Molinová, D. Niemczyková, I. Śniegoňová (do dubna 2014), N. Cinkrautová (do listopadu 2014) Hnojník: manželé Witasovi, D. Steblová, Z. Sassiková Střítež: M. Kaletová, M. Mikolajczak, R. Sniegoňová, T. Szromek, M. Szromková, J. Tomala Smilovice: D. Slámová, E. Kokotek, H. Pientoková, O. Niemcová, V. Heliošová, P. Piętak Řeka: B. Nowaková, I. Śniegoňová (do ), D. Niemczyková, H. Kubicová, U. Szromková 8. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ Náboženství se v tomto roce vyučovalo na školách v Komorní Lhotce (15 dětí), v Hnojníku v české škole (7 dětí), v Hnojníku na polské škole (32 dětí), ve Stříteži (12 dětí), ve Smilovicích (7 dětí) a v mateřské škole v Komorní Lhotce (11 dětí) a ve Smilovicích (7 dětí). Vyučování se účastní dětí 91. Náboženství vyučuje Daniela Niemczyková, Renáta a Boleslav Firlovi. 9. KONFIRMACE Slavnost konfirmace se konala Konfirmační cvičení navštěvovali 4 děti, z toho 3 chlapci a 1 holka. V rámci konfirmačního cvičení se konfirmandé 1x v měsíci účastnili společného setkání s dorostem (Komorní Lhotka, Střítež) a víkendového pobytu společně s dorostem ze Smilovic na horách. Po prázdninách navštěvují konfirmační cvičení 5 dětí, z toho 3 chlapci a 2 děvčata. 10. DOROST V Komorní Lhotce se scházel každý pátek na faře v průměru 20 dorostenců. Vedoucí dorostu jsou manželé Lukáš a Magdaléna Niemczykovi, kterým jsou nápomocni: br. Karel Moškoř, s. Michaela Michňáková a s. Ivana Sztefková.

5 11. MLÁDEŽ Mládež se schází pravidelně každý pátek v Komorní Lhotce (fara) - 12 mládežníků, ve Stříteži (Kulturní dům) 10 mládežníků, ve Smilovicích 12 mládežníků, a v Řece (Kulturní dům) 15 mládežníků. Vedoucí mládeže: Komorní Lhotka - Lukáš Szromek, Střítež - Martin Tomala, Smilovice Roman a Romana Kotekovi, Řeka Daniel Tomala. Tým pro plánovaní akcí pro dívky a chlapce: M. Kaletová, H. Pientoková, R. Firlová, B. Firla, J. Kokotek, B. Kokotek, J. Czernek V průměru se schází na těchto místech kolem 47 mladých lidí. Děkujeme misijním týmům v Hnojníku H-klub (Pavel Kokotek, Zuzana Sassiková, Veronika Šigutová, Michaela Michňáková, Lukáš Bayer) a ve Stříteži - Cross club (Lenka a Martin Tomalovi, Jakub a Beata Pientokovi, Tomáš a Roman Siwý) za službu mladým lidem. Děkujeme také všem mladým i starším, kteří na setkání mládeže přicházejí a slouží biblickým výkladem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. 12. BIBLICKÉ HODINY Pravidelně se konají každou neděli v Komorní Lhotce - fara, neděli ve Smilovicích- Karmel, každé úterý v Hnojníku v kapli, (2. úterý v měsíci v sálu v Charitě), 1. úterý v měsíci ve Stříteži místnost obecního úřadu, každou středu v domově důchodců v Betanii, 3. sobotu v měsíci v domově s pečovatelskou službou Sarepta a v rámci seniorátu každé úterý v domově důchodců Sarepta. Děkujeme mládeži, pěveckým sborům, dechovým orchestrům i dalším sestrám a bratřím, kteří svou službou obohacují programy jednotlivých biblických hodin. Děkujeme i s. Aurélii Cyroňové a Dance Wojnarové za pravidelné návštěvy nemocných v Domově Důchodců v Sareptě. 13. ZPĚV A HUDBA VE SBORU Na území našeho sboru se scházeli k pravidelným zkouškám dva dechové orchestry, mini dechovka a dva smíšené pěvecké sbory, dětský soubor Kamarádi, mládežové skupiny KL Band, skupina Man-hu ze Smilovic a dorostová skupina z Komorní Lhotky. Na území Smilovic dechový orchestr vedl br. Petr Bromek, v Komorní Lhotce br. Jiří Cyroň. Mini dechovku vede br. Pavel Šigut. Pěvecký sbor ve Smilovicích vede sestra Lidie Tomeczková a v Komorní Lhotce bratři Josef Tomala a Jiří Cyroň. Dětský soubor Kamarádi vede br. Tomáš Szromek. Vedoucím skupiny KL Band byla s. Halina Kubicová. Vedoucím hudební skupiny Man-hu je Tomáš Siwý, vedoucí z dorostové skupiny je s. Magda Niemczyková. Děkujeme všem členům za jejich službu, za různá hudební vystoupení v rámci bohoslužeb, na biblických hodinách a při jiných příležitostech.

6 14. ŽIVOT SBORU Sborové slavnosti výročí posvěcení chrámu ( hosté: manželé Eva a Jan Kolesárovi, faráři z Bratislavy Petržalky, pěvecký sbor z Bratislavy - Petržalky, odpoledne biskup Jan Waclawek a pěvecký sbor z Třanovic) - Slavnost konfirmace (18. 5.) - Sborový den ( hosté: br. farář Jaroslav Kopčok ze Srbska s manželkou se svými sborovníky) Odpolední a evangelizační slavnosti - Setkání u památníku na Goduli (22.6.) - Poděkování za úrody (5.10.) - Reformační bohoslužby ( středisko Karmel ve Smilovicích) - Sborový vánoční večírek ( host: vikář z Návsí Emil Macura) - Adventní koncert v kostele ( skupina Dzwonki ze Skoczowa, spojené místní smíšené pěvecké sbory ze Smilovic a Komorní Lhotky, KL Band, kamarádi) Setkání se zaměřením na nejmenší věkovou skupinu - Neděle matky (11.5.) - Odpoledne s dětmi (1.6. a 19.6.) - Letní tábor pro děti I. turnus ( ) - Letní tábor pro děti II. turnus ( ) - Příměstský tábor ve Stříteži ( ) - Drakiáda (21.9.) - Klobouková párty (4.10.) - Párty pro děti Jedem spolu do Betléma (29.11.) - Vánoční slavnosti (gwiazdki) v Řece, Smilovicích, Stříteži, Hnojníku a v Komorní Lhotce - Sportovní vyžití v hale v Komorní Lhotce Setkání se zaměřením na dorost a mládež - Zimní pobyty na horách - Letní stanování na Slovensku Slatina nad Bebravou ( ) - Mládežové bohoslužby (2.3., 1.6., 3.8., ) - Společná večernice (4.10., 5.12.) - Setkání pro holky a kluky (27.6., ) - Exit Tour v Hnojníku (14.11.) - Smažení vaječiny (6.6.)

7 - Sportovní akce: Crazy Night III (5.9.) - Zpívání u rozsvícení vánočního stromku v Komorní Lhotce (30.11.) a ve Smilovicích (5.12.) Setkání se zaměřením na rodiny - večernice (26.1.: br. Czeslaw Basara, : manželé Jírovi : br. Bedřich Kostlán ) - rodinný výlet do ZOO Lešná a Zábavného parku galaxie Zlín (8. 5.) (plánovací tým večernic: manželé Firlovi, Kukuczovi Kristián a Alena, Tomalovi Petr a Halina, Chodurovi, Chmielovi) Jiné - setkání pro ženy (21.1. host: s. H. Szkaderová, 2.5. host. S. MUDr. Dagmar Indráková, host s. Šárka Klusová) (zodpovědná s. Helena Tomalová) - Noc kostelů sborový zájezd do Polska (Gdańsko, Gdyňa) sborový pobyt v Beskydské oáze ( ) - památka otevření střediska KS-SCH ve Smilovicích (28.9.) - Kurz Objevování křesťanství (Celkem se zúčastnilo 100 osob, z toho cca 25 osob "nevěřících/hledajících") Další pravidelná setkávání - Modlitební setkání na Karmelu (1. a 3. středa) - Modlitební skupinky po domácnostech - Biblické hodiny pro všechny generace (v rámci různé přednášky) Podporujeme - Dárky pro děti a seniory žijících na Zakarpatské Ukrajině (zodpovědný L. Svoboda) - Mise Zakarpatská Ukrajina pomoc sirotkům a vdovám manželé Nogovi - Potravinová sbírka (říjen) (zodpovědná I.Bužková) - Misijní klub v Hnojníku (H klub) - Misijní klub ve Stříteži (Cross Club)

8 Všem, kteří jste se jakkoli podíleli na realizaci těchto setkání a slavností srdečně děkujeme. Jsme rádi, že se můžeme vzájemně obohacovat těmi dary milosti, které jsme od našeho Pána dostali, aby mohlo růst Boží dílo k oslavě a chvále našeho Spasitele. 15. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V uplynulém roce byly zrealizovány tyto práce: - oprava a nové pohony zvonů v kostele ,- Kč - oprava poškozené omítky na kostele ,- Kč - rekonstrukce topení na faře ,- Kč - úprava interiéru v kapli Smilovicích ,- Kč - výměna dvou vchodových dveří na faře ,- Kč - nová kuchyňská linka na faře ,- Kč - ozvučení velkého sálu na faře, plátno, projektor ,- Kč 16. HOSPODÁŘSKÝ PLÁN V roce 2015 bychom s pomocí Boží chtěli provést tyto práce: - rekonstrukce elektroinstalace v kaplích v Řece, Smilovicích, Hnojníku - rekonstrukce elektroinstalace na faře v Komorní Lhotce - oprava vrat před kostelem - nová krytina na hospodářské budově u kaple ve Smilovicích - oprava zábradlí schodiště na věž kostela - rekonstrukce šatny na faře - nákup nových stolů pro velký sál na faře 10 ks - nákup nových židlí do kaple ve Smilovicích 50 ks 17. STATISTIKA SBORU Náš sbor čítá 1117 členů. V uplynulém roce se konalo: - křtů: 24 /z toho 16 chlapců a 8 děvčat, 18 v jazyce českém, 1 v jazyce polském, 4 v jazyce českopolském, 1 česko-slovenském/ - sňatků: 7 /z toho 5 v jazyce českém, 2 v jazyce česko-polském / - pohřbů: 15 /z toho 6 žen a 9 mužů, 9 v jazyce českém, 6 v jazyce polském/ 18. ZÁVĚR Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. (Žalm 34,2-3)

9 David se zavázal vzdávat Hospodinu chválu v každém čase. My lidé se často soustřeďujeme na věci, které nemáme, které se nepodařili, které nebyli podle našich představ. Ve svém životě je víc toho, na co reptáme a stěžujeme si, než toho, z čeho se radujeme. Jak je pro náš život důležité s vděčností přijímat věcí, které se podařili, které jsou požehnáním a tyto věcí a dary vidět a být za ně Bohu vděčný. Být vděčný jeden za druhého, vzájemně se podporovat a přijímat. Chceme proto chválit našeho Hospodina za každý den prožitý v našem sboru, v našich jednotlivých skupinkách, v našich rodinách i v našich osobních životech. V Komorní Lhotce, dne Zapsala R.Firlová

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze Slovo úvodem Milí přátelé, členové, příznivci a partneři občanského Sdružení Petrov, je za námi další uplynulý

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE LÉTO SENIOR Na internetu najdeme všechno. Tedy přesněji téměř všechno. Například definici babího léta: Co to je, a že se liší od léta indiánského;

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Víme, kde vlastně byla Golgota?

Víme, kde vlastně byla Golgota? M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - D U B E N 2011 - Č Í S L O 93 Víme, kde vlastně byla Golgota? Z OBSAHU ANKETA CO SE MI LÍBÍ KDE BYLA GOLGOTA? PASTÝŘSKÝ LIST PO STOPÁCH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více