CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální pomoci lidem kmene Kathkari zaměstnaných v cihelnách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální pomoci lidem kmene Kathkari zaměstnaných v cihelnách"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti sociální pomoci lidem kmene Kathkari zaměstnaných v cihelnách Téma práce: Možnosti sociální pomoci lidem kmene Kathkari zaměstnaných v cihelnách Andrea Blaţková Vedoucí práce: Mgr. Daniela Růţičková Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Andrea Blaţková

3 Ráda bych poděkovala Mgr. Daniele Růţičkové za její čas a ochotu při vedení mé práce. Poděkování patří také mým nejbliţším, kteří mě při psaní práce podporovali.

4 OBSAH Úvod Sociální pomoc v kontextu Indie Obtíţe indického systému sociálního zabezpečení Existující státní sociální programy Indie Působení neziskových organizací v Indii Kmen Kathkari Indické kmeny Postavení kmenů v indické společnosti Historie kmene Kathkari Pozice kmene Kathkari ve společnosti Současné pracovní uplatnění kmene Kathkari Sociální situace pracovníků v cihelnách jako životní situace Termín ţivotní situace a koncept sociálního fungování Sociální situace z pohledu dimenzí Musila a Navrátila (2000) Fyziologická dimenze pracovníků v cihelnách Psychologická dimenze pracovníků v cihelnách Sociální dimenze pracovníků v cihelnách Noogení dimenze pracovníků v cihelnách Formální a neformální zdroje pomoci pracovníků v cihelnách Shrnutí sociální situace pracovníků v cihelnách Metodologická část Cíl výzkumu Metoda výzkumu Způsob zpracování a analýzy dat Případová studie Organizace Bethany Society Vybrané sluţby organizace Bethany Society Sociální práce bethánských sester v cihelnách Uspokojování fyziologických potřeb Uspokojování psychologických potřeb Uspokojování sociální potřeb... 40

5 5.3.4 Uspokojování noogeních potřeb Shrnutí sociální práce organizace Bethany Society v cihelnách Bariéry v sociální práci organizace Bethany Society Vlastní doporučení Rozšíření práce s rodinou Spolupráce jednotlivých NO Navázat spolupráci s vlastníky cihelen Vzdělávání dětí v internátních školách Závěr Seznam pramenů a literatury Seznam příloh Přílohy... 55

6 Úvod Indie je země s druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. Ekonomický růst se ovšem týká pouze malé části indických obyvatel. Aţ 75 % Indů ţije v podmínkách extrémní chudoby. A tak, přestoţe poskytuje Indie finance na rozvojovou spolupráci v jiných částech rozvojového světa, sama nemá rozvinuté funkční sociální formy pomoci pro své nejchudší obyvatele. Mezi hlavní problémy, které udrţují chudé v chudobě, patří negramotnost, dětská práce a vysoký populační růst. Řada chudých lidí je kromě pasti chudoby dále ve své pozici udrţována svým společenským statutem. Z tradice hinduistického náboţenství je indická společnost rozdělena na kasty, kdy nejniţší postavení ve společnosti mají nedotknutelní. Vedle nich tvoří speciální skupinu vyloučené kmeny. Ty mají z historického hlediska velmi špatné postavení ve společnosti. Jejich dnešní situace je odrazem vykořisťování ze strany britské koloniální vlády a dnešních přetrvávajících stereotypů mezi ostatní indickou společností. Dnes se kmeny potýkají s problémy spojenými s odlesňováním a globalizací. Kvůli těmto procesům nemají moţnost se ţivit svým tradičním způsobem ţivota. Ten byl v historii zaloţený na přeţití v lese (Singh, 2003, s ). Jedním z vykořisťovaných kmenů ţijícím ve státě Maharasthra je kmen Kathkari. V dnešní době je tento kmen nucen kvůli nedostatku příleţitostí k přeţití migrovat za prací do cihelen. Ţivotní a pracovní podmínky v cihelnách jsou často nevyhovující pro důstojný ţivot pracovníků. Ţivotní situace lidí v cihelnách není v ţádné literatuře plně zpracována. V Indii je téma cihelen často tabuizované. Práce neziskových organizací v cihelnách je ohroţena postihem ze strany vlastníka cihelny. Vyskytují se i situace, kdy jsou lidé kvůli snaze pomáhat pracovníkům v cihelnách zavraţděni. V České republice se o problematice cihelen téměř vůbec neví. Proto by tato práce mohla poslouţit především pro informování české veřejnosti o podmínkách, ve kterých lidé v cihelnách ţijí a pracují. A zejména o způsobech pomoci, které v oblasti pomoci pracovníkům kmene Kathkari v cihelnách existují. Zároveň práce bude moci slouţit k orientaci v sociálně-politických a historických reáliích Indie. Práce můţe být významná i pro studenty CARITAS-VOŠs Olomouc, kteří plánují strávit svou zahraniční praxi v Indii. Budou si moci nastudovat informace o indických formách sociální pomoci, sociální situaci lidí v cihelnách a o organizaci Bethany Society, ve které se část 6

7 zahraniční praxe uskutečňuje. Pokud by se podařilo přeloţit práci do anglického jazyka, mohla by být uţitečná i pro neziskové organizace pracující s lidmi v cihelnách. Dále bude moci práce přispět k větší informovanosti o problematice cihelen a ke zlepšení práv pracovníků v cihelnách. Poznávacím cílem mé práce je popsat sociální situaci lidí kmene Kathkari zaměstnaných v cihelnách a popsat existující formy sociální pomoci, které poskytuje organizace Bethany Society. Téma mé práce nebylo doposud v ţádné literatuře zpracováno. Existuje pouze malé mnoţství literatury zabývající se kmenem Kathkari. Ţádná z nich není zaměřená pouze na jejich práci v cihelně. O cihelnách vzniklo několik málo studií. Větší část studií se zabývá nucenou migrací a vázanou prací v Indii. Velká část práce bude sepsána z anglické literatury. K popisu kmene Kathkari vyuţiji především autorů De Silva (The Impact of Globalisation on Kathkari, 2007) a Dias (The Kathkari Adivasis and Non-Governmental Organisations: A Study of Impact of the work done by Catholic Organizations of the Archdiocese of Mumbai in Raigad, Maharashtra, 2010). Českou literaturu pouţiji při vymezení pojmu ţivotní situace. V této kapitole budu čerpat zejména z děl Navrátila (Úvod do teorií a metod sociální práce, 2000; Ţivotní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka. Sociální práce/sociálná práca, 2003). K samotnému popisu ţivotní situace pracovníků v cihelnách vyuţiji velké mnoţství studií a výzkumů. Nejvíce budu čerpat z děl autorů Smita (Bonded Labour in India: Its Incidence and Pattern, 2008) a Srivastava (Distress Seasonal Migration and its Impact on Children s Education, 2005). V práci nejprve vypracuji teorii zaměřenou na sociální formy pomoci v indickém kontextu. V této kapitole objasním problematiku indického sociálního zabezpečení a popíši význam neziskových organizací pro sociální práci v Indii. Dále se budu zabývat zařazením kmene Kathkari do postavení kmenů v indické společnosti a popíši jeho charakteristiku. V další kapitole se zaměřím na popis ţivotní situace pracovníků v cihelnách. Tu vymezím podle dimenzí fyziologických, psychologických, sociálních a noogeních dle autorů Navrátil a Musil (2000). Ve čtvrté kapitole popíši metodologii mé případové studie, ve které se budu věnovat organizaci Bethany Society. Bude se jednat o deskriptivní případovou studii sepsanou na základě analýzy dokumentů, terénního výzkumu, pozorování a rozhovorů. Informace pro napsání případové studie jsem získala při absolvování mé zahraniční praxi v Indii v roce

8 1 Sociální pomoc v kontextu Indie Zatímco v České republice je sociální pomoc chápána jako samostatný systém českého sociálního zabezpečení, který se snaţí o řešení hmotné a sociální nouze, v řadě jiných zemí jsou dávky státní sociální podpory spolu s dávkami sociální pomoci spojeny do jednoho systému. Zpravidla se tento systém označuje jako Social Assistance sociální pomoc (Krebs, 2010, s ). V kontextu indického sociálního zabezpečení je v textu dále pouţíván termín sociální pomoc jako jednotný systém státních sociálních dávek. Zároveň do něj bude zařazena práci neziskových organizací, které mají v řešení indických sociálních problémů velký význam (Murthy a kol., 1990, s. 6). K porozumění problematiky sociální pomoci je nejprve nezbytné věnovat se politickému uspořádání Indie a základnímu kontextu indického sociálního zabezpečení. Indická republika je demokratický stát, který je sloţen z federací menších států. Indie má jednu centrální vládu, která je zodpovědná za řešení velkých problémů a za navazování mezinárodních vztahů. K tomu, aby mohla vláda spravovat celé indické území, přenesla část svých pravomocí na spolkové státy. Tyto menší územní celky zodpovídají za udrţování práva a pořádku a mají vlastní sociální a hospodářskou politiku (Mooij, 2007, s. 326, podle Corbridge and Harriss, 2000). Tyto decentralizované místní správy dokáţí lépe přizpůsobovat sluţby podle preferencí lokálních obyvatel (Asthama, 2012, s ). V indickém kontextu, kde aţ 40 % obyvatel trpí nedostatkem příjmů k uspokojení základních potřeb, je velmi obtíţné vybudovat funkční systém sociálního zabezpečení. Systém brzdí i fakt, ţe pouze 10 % obyvatel je zaměstnáno v organizovaném pracovním sektoru. Zbylých 90 % obyvatel pracuje v sektoru neorganizovaném (Murthky a kol., 1990, s. 4). Lidé si v takovém případě nepřispívají na sociální pojištění. V neorganizovaném sektoru se lidi stávají obětí lehkého vykořisťování, například v podobě výplaty nízkých mezd nebo špatných pracovních podmínek (Remesh, 2009, s. 3). Pro pracovníky z neorganizovaného sektoru existují formy pomoci skrze sociální programy, které jsou realizovány různými ministerstvy a správními odděleními (Sülzer, 2008, s. 220). 8

9 1.1 Obtíže indického systému sociálního zabezpečení Indický systém sociálního zabezpečení se setkává s řadou obtíţí. Ty komplikují poskytování státní sociální pomoci, která je zaručena indickými zákony. Tato kapitola je důleţitá pro porozumění obtíţné situace nejchudších obyvatel, kteří se snaţí získat formální zdroje pomoci pro vyřešení své ţivotní situace. V Indii neexistuje jednotný systém sociálního zabezpečení. Systémy sociálního zabezpečení jsou rozptýlené a nemají sourodou povahu. Je to způsobené především rozdílnými sociálními politikami jednotlivých spolkových států (Murthy a kol., 1990, s. 23). To vede k tomu, ţe existující státní programy přispívají velmi málo ke sniţování chudoby (Murthy a kol., 1990, s. 5). Existuje několik důvodů proč tomu, tak je. Zde jsou nastíněné některé z nich. Prvním důvodem je nejasně definována odpovědnost jednotlivých subjektů (Mooij, 2007, s. 333). Jiţ výše zmíněná roztříštěnost sociálního zabezpečení je dále doprovázena nedostatkem finančních zdrojů k realizaci všech zákonem definovaných forem sociální pomoci. Jednotlivé místní samosprávy nemají finanční prostředky k naplňování centrální vládou stanovené pomoci (Faizi, 2010, s. 143, podle Ambedkar, 2000). Místní samosprávy získávají finance ze čtyř moţných zdrojů. Jsou jimi: vybírání daní, dotace a podpora ze státní vlády, zdroje z rozvojových programů a samofinancování (například pronájem místností), (Faizi, 2010, s. 161). Hlavní zdroj financí pro místní vlády plyne ze státního rozpočtu. Ten ovšem podle World Labor Report 2000 poskytnul na sociální zabezpečení pouze 1,8 % HDP (Sülzer, 2008, s. 214). Problém s financemi je dále posilován korupcí při poskytování dávek. Korupce není kvůli špatně fungující indické justici téměř postihována (Mooij, 2007, s. 333). Dalším z důvodů neefektivního sociálního zabezpečení je obtíţné vymezení příjemců pomoci. Je to způsobené jiţ výše uvedeným údajem o velkém mnoţství lidí, kteří nemají dostatečné příjmy k uspokojení svých základních potřeb. Kvůli vysokému počtu lidí v nouzi jsou dávky poskytovány pouze úzké skupině obyvatel (Murthy a kol., 1990, s. 22). Často jsou podporovány zákonem definované vyloučené kasty a vyloučené kmeny. Je obtíţné zařadit obyvatele do vymezených skupin. Lehce tak dochází k diskriminaci lidí nepříslušejících k definované kastě nebo kmeni. Tento způsob definování cílových skupin je některými Indy kritizován, a to kvůli udrţování kastovního systému v povědomí indické společnosti (Driver, 1984, s. 678). 9

10 Dalším problémem spojeným s určováním cílových skupin je nezařazení některých nejchudších skupin obyvatel do systému sociálního zabezpečení. V zákonech nejsou téměř vůbec zmiňováni migrující pracovníci, vázaní pracovníci nebo stavební dělníci (Murthy a kol., 1990, s. 23). Řada lidí se k nabízeným formám sociální pomoci vůbec nedostane. Je to způsobené fyzickou vzdáleností poskytovaných sluţeb, kdy vyloučené venkovské oblasti jsou odříznuty od poskytovatelů dávek. To je způsobené tím, ţe některé formy sociální pomoci jsou sice zákonem stanovené, ale jejich realizace probíhá na neadekvátních místech. Zároveň nejchudším obyvatelům brání ve snaze získat dávky strach z uráţlivého chování byrokratických pracovníků. Další bariérou je nedostatek informací o moţnostech pomoci a nízká kvalita poskytovaných sluţeb (například nefunkční vesnické školy). Z výše popsaného vyplývá, ţe někdy i samotná chudoba je jeden z důvodů, proč nemohou chudí vyuţívat sociální pomoc organizovanou státem (Murény a kol., 1990, s ). 1.2 Existující státní sociální programy Indie Tato kapitola nejprve vymezuje skupiny lidí, kterým je většina sociálních programů určena, poté obsahuje několik státem garantovaných forem sociální pomoci. Kvůli velké roztříštěnosti 1 státních forem pomoci jsou uvedeny dávky, se kterými jsem se setkala v průběhu mé zahraniční praxe. Tyto dávky jsou doopravdy vypláceny a jejich funkčnost je praxí ověřená. Řada sociálních programů je zaměřena na lidi ţijící pod hranicí chudoby. Indická vláda definovala tuto hranici jako tzv. below the poverty line (dále pouze BPL). Do této kategorie se řadí lidé, kteří nedosahují stanoveného příjmu kalorií za den. Počet nutných kalorií se liší podle toho, jestli lidé ţijí na venkově nebo ve městě. Přibliţně je to okolo 2250 kalorií. Jídlo naplňující tuto kalorickou hodnotu je moţné v Indii koupit za 240 rupií. Většina domácností přesáhne státem stanovenou částku a neřadí se tak do skupiny BPL (Sülzer, 2008, s. 213). 1 V celé Indii se nachází 1259 moţných forem sociální pomoci. Do tohoto čísla jsou započítány všechny programy realizované centrální vládou i místními spolkovými státy (National Portal of India, nedatováno, b). 10

11 Další výhody v sociální oblasti mají vyloučené kasty a kmeny, které byly v roce 1950 zařazeny do oficiálního seznamu 2. Stát jim garantuje speciální výhody při vzdělávání. Jedinci jsou nejčastěji zvýhodňováni tím, ţe mají vyhrazená místa na univerzitách. Zároveň jim stát poskytuje školní stipendia, jejichţ výše se liší podle jednotlivých spolkových států (Driver, 1984, s. 677). Ve státě Maharasthra jsou kmeny podporovány dávkami na podporu ekonomické oblasti, sociální spravedlnosti, zdravotní péče nebo zaměstnávání (Tribal Development Commissionerate, nedatováno). V oblasti vzdělávání je všem dětem zajištěna moţnost navštěvovat bezplatně základní školu. Zajišťuje to zákon Sarva siksha abhiym, který v překladu znamená vzdělání pro všechny. V rámci tohoto zákona by měli učitelé motivovat rodiče k posílání dětí do škol (Mooij, 2007, s. 332). Zároveň indická ústava v paragrafu 45 uvádí, ţe stát poskytne speciální péči v oblasti vzdělávání jedincům z vyloučené kasty nebo kmene. Podle zákona Right To Education Act by měly být školy kvalitně vybavené a vyškolení učitelé by měli zaručit pravidelnou docházku dětí z vesnice. Dále by školy měly být přístupné a nacházet se blízko dětem. Proto byly ve všech vesnicích zaloţeny základní školy do niţšího stupně vzdělání. Zákon se také zmiňuje o poskytnutí obědů, knih, uniforem nebo bezplatného univerzitní ubytování pro jedince z vyloučených kast a kmenů (Celine, 2011). Centrální vládou byl stanoven orgán Food Corporation of India (dále pouze FCI), který je odpovědný za dávku nazvanou Antyodaya Anna Yojna. Ta poskytuje domácnostem pod hranicí chudoby moţnost získat výhody při nákupu rýţe a mouky. K získání této dávky dostanou jedinci kartičku (tzv. Ration card), díky které mají moţnost vyuţít ve speciálních obchodech slevu na základní potraviny. Mnoţství obilí, které si mohou domácnosti na vystavenou ration card koupit se liší stát od státu. Většinou se jedná o 10 aţ 25 kilogramů na domácnost za měsíc (Mooij, 2007, s. 328). FCI také zajišťuje jídlo do jiných sociálních programů jako: Mid-Day-Meal (program na podporu výţivy na základní škole), Nutriton Progarmme (výţivový program), Welfare Institutions & Hostels (jídlo pro ústavy sociální péče a ubytovny), Annapurna (viz dále) aj. (Food Corporation of India, nedatováno, s. 5). 2 Tento seznam byl sestaven prezidentem a obsahuje názvy stovky komunit z různých států a lokalit. Na základě jejich zařazení do oficiálního seznamu mají komunity nárok na speciální výhody v systému státního sociálního zabezpečení (Driver, 1984, s. 677). 11

12 Materiální pomoc, která se poskytuje rodinám z vyloučených kast pro výstavbu domů, se nazývá Houses To Houseless Scheduled Caste and Rural Area and Urban Area. Je určena pro lidi ţijící pod hranicí chudoby. Zaţádat o ní mohou lidé, kteří nemají svůj vlastní domov nebo ţijí v nevyhovujících podmínkách (National Portal of India, nedatováno, a). Další forma pomoci je nazvaná National Rural Employment Guarantee Act (dále pouze NREGA). Má zlepšit sociální bezpečnost domácností ve venkovských oblastech, tím ţe alespoň 100 dní v roce zajišťuje na poţádání placené zaměstnání. Zaţádat o dávku si mohou všichni dospělí jedinci, kteří jsou ochotni pracovat jako nekvalifikovaní manuální pracovníci (Faizi, 2010, s. 145, podle Ministry of Rural Development). Pro ukázku jedné ambiciózní formy sociální pomoci zde uvádím The National Social Assistance Programme (dále pouze NSAP). Je to program, který se snaţí zajistit všem obyvatelům Indie adekvátní prostředky pro ţivot. Snaţí se řešit nezaměstnanost, stáří nebo pracovní neschopnost. V rámci tohoto programu se vyplácí dávky: National Old Age Pension Scheme (finanční pomoc starým lidem), National Family Benefit Scheme (pomoc rodinám ţijící pod hranicí chudoby v případě úmrtí ţivitele rodiny), National Maternity Benefit Scheme (pomoc v případě těhotenství), Indira Sandhi National Widow Pension Schem (pomoc vdovám) a Indira Sandhi National Disability Pension Scheme (pomoc lidem s postiţením). Výše jsem uvedla, ţe 40 % obyvatel Indie trpí nedostatkem příjmů k uspokojení základních potřeb. Indie nemá finanční prostředky na realizaci všech zákony stanovených dávek. Kvůli tomu vznikají nové dávky, které by měly zaplnit mezery systému. Zaměřují se na lidi, kteří mají nárok na dávku, ale na její realizaci nejsou finanční prostředky. Příkladem je dávka Annapurna Scheme vedená v programu NSAP. Má za cíl poskytovat jídlo starým lidem, kteří přestoţe mají nárok na National Old Age Pension Scheme dávku nedostávají (Ministry of Rural Development, s. 1 6). Shrnu-li fungování indického sociálního zabezpečení, tak je velmi ambiciózní, ale finančně neudrţitelný. Je to odrazem zaměstnávání lidí v neorganizovaném sektoru. Programy sociální pomoci mají malý dopad na sniţování chudoby, coţ je způsobené především korupcí, špatnou informovaností a nedostupností nejchudších k dávkám. Tyto informace jsou velmi důleţité pro pochopení obtíţné pozice nejchudších obyvatel, tedy i pracovníků v cihelnách a členů kmene Kathkari. Formální zdroje, které by mohli 12

13 Kathkari pro řešení své ţivotní situace vyuţít, jsou často nefunkční a nedostupné. Mezery v sociálním zabezpečení se snaţí zaplnit nevládní organizace (Pyati, Kamal, 2012, s. 291). 1.3 Působení neziskových organizací v Indii V indickém kontextu jsou za neziskové organizace (dále pouze NNO) povaţovány organizace, které jsou institucionalizované, soukromé, neziskové, samosprávné, dobrovolné a registrované vládou (Kilby, 2011, s. 4, podle Nandedkar, 1987). Přes toto přesné vymezení NNO je obtíţné stanovit jejich přesný počet. NNO by se měly registrovat u státních sloţek, avšak některé z nich se registrují u místních samospráv, jiné u centrální vlády (Kilby, 2011, s. 4, podle Sen, 1993). Řada existujících NNO je také neregistrovaných (Sridhar, Nagabhushanam, 2008, s. 15, podle Ţandin, Srivastava, 2003). Dle indického ministerstva vnitra existuje v Indii okolo 1,2 miliónů NNO (Jalali, 2008, s. 168). Tradice NNO v Indii je staletá. Dnešní vztah mezi NNO a státem je ovlivněn širším historickým vývojem Indie (Batley, 2011, s. 309). Velký rozmach organizací nastal po získání indické nezávislosti v 50. letech 20. století. V té době spolupracovaly organizace se státem na společném cíli zaměřeném na sniţování chudoby. Postupně však docházelo ke stagnaci jejich vzájemné spolupráce, coţ bylo posilováno vznikem státních regulací zaměřených na činnost NNO. Jeden z regulačních zákonů se nazývá Foreign Contributions Regulation Act. Ten se snaţí kontrolovat finanční zdroje přicházející ze zahraničí. Také došlo k přesnému vymezení činností, kterými se mohou NNO zabývat. Mezi činnosti se řadí rozvoj obnovitelných energií, problematika zdraví, zlepšování vodního managementu pro chudé aj. Tímto přesným vymezením činností došlo k odtrţení vlivu NNO na politiku indického státu (Kilby, 2011, s ). Aţ v roce 1985 byly NNO zahrnuty do plánovaného rozvoje Indie. Tímto se začalo počítat s partnerstvím mezi nimi a státními správami (Shiva, Roy, 2004, s. 65). V praxi to znamenalo, ţe se NNO v řadě případů staly prostředníkem mezi státem a chudými obyvateli (Kilby, 2011, s. 20). Jelikoţ část finančních prostředků je poskytována ze státního rozpočtu, vládne kvůli tomu mezi jednotlivými NNO rivalita. To vede k tomu, ţe systém NNO je fragmentovaný a neflexibilní (Kilby, 2011, s. 19). Dalším znakem indických NNO 13

14 je jejich zaloţení na altruistickém přístupu. V praxi se tento přístup projevuje konzervativností a přímým poskytováním benefitů pro příjemce pomoci. Zároveň se snaţí o vyhýbání se politickému dění. Takovéto rysy chování NNO vedou k velmi malému zlepšování ţivotní kvality chudých lidí (Kilby, 2011, s. 10). Je nutné podotknout, ţe sluţby NNO jsou daleko efektivnější neţ sluţby poskytované státními sloţkami (Kudva, 2005, s. 236) a, ţe NNO mají v rozvíjející se Indii významnou roli. Vedle spolupráce se státními sloţkami se věnují oblastem, které není indický stát schopen nebo ochoten zajistit (Pyati, Kamal, 2012, s. 292). Z výše zmíněného počtu NNO je z nich zaměřeno na práci s chudými a marginalizovanými lidmi (Kilby, 2011, s. 4, podle Salamon, Anheier, 1999). Organizace se snaţí o zplnomocňování nejchudších, dosaţení sociální spravedlnosti a prosazování respektu k lidským právům. Pozitivní změna v práci NNO nastala v 80. letech 20. století, kdy se organizace zaměřily na vytváření přístupu svépomoci a na podporu participace příjemců pomoci. Tento přístup se v indickém kontextu uplatňuje především u programů zaměřených na ţeny (Kilby, 2011, s. 6 11). Řada NNO je zřízena náboţenskými subjekty. Křesťanské organizace působí v Indii jiţ od koloniálních časů. Tyto organizace mají mezi sebou vytvořenou síť v rámci, které spolupracují. Pracují především v oblastech vzdělávání a zdravotnictví. Nejčastěji realizují výstavby základních škol nebo sirotčinců. Oproti ostatním NNO mají výhodu ve velkých finančních prostředcích ze zahraničních zdrojů. Jejich práce je někdy v Indii povaţována za snahu šířit křesťanskou víru mezi chudé indické obyvatele (Jalali, 2008, s ). 14

15 2 Kmen Kathkari Kmen Kathkari se řadí mezi jeden z mnoha vyloučených indických kmenů. Indické ministerstvo sociálních věcí identifikovalo Kathkari jako jeden ze tří primitivních kmenových komunit ve svazovém státě Maharashtra (De Silva, 2007, s. 8). Tento kmen se nachází především v oblastech zvaných Raigad a Thane. Podle údajů z roku 1981 je ve státě Maharastra celkem členů tohoto kmene (Dias, 2010, s. 51). K lepšímu pochopení ţivotní situace kmene popíši nejprve postavení kmenů v indické společnosti. Poté se zaměřím na popis samotného kmene Kathkari. 2.1 Indické kmeny Domorodé kmeny jsou povaţovány za nejstarší obyvatele indické země. V dnešní době ţijí v Indii odlišné domorodé skupiny, které mají různou ekonomickou úroveň. Liší se od sebe stupněm izolace a oblastmi, ve kterých ţijí (Padmanabhan, 2011, s. 77). V indické populaci tvoří vyloučené kmeny přibliţně 7 % obyvatel. Počet jednotlivých kmenů se v literaturách rozchází. Dias píše, ţe vyloučených kmenů je přibliţně 427. Většina z nich je charakteristická primitivním způsobem ţivota. Přibliţně 90 % z nich ţije izolovaně od zbytku indické společnosti, většinou v horách nebo v lesích. Aţ do devatenáctého století se kmeny ţivily tradičním způsobem ţivota, tzn. v souladu s přírodními zdroji v lesích. V období, kdy byla Indie britskou kolonií, se začala britská vláda zajímat o území, na kterém kmeny ţily. Britskou vládou byly kmeny povaţovány za necivilizované a primitivní. V té době byly označeny řadou stereotypů, které se v indické společnosti udrţují do dnes. Nejčastěji jsou členové kmenů označováni za líné. V dnešní době se tyto stereotypy promítají i na plátna indických bolywoodských filmů (Dias, 2010, s ). V současné době se indické kmeny stávají oběťmi ekonomického rozvoje Indie (Dias, 2010, s. 42). V době osmdesátých let nastal prudký ekonomický růst Indie, který se dotkl pouze určité skupiny obyvatel. Většinou se jednalo o obyvatele z měst. Výsledkem byl vznik daleko větších mezer v ţivotních úrovních mezi obyvateli měst 15

16 a venkova (Sachr, 2005, s. 184). V té době byly vyloučené kmeny nuceny k opuštění jejich tradičního prostředí. Degradace přírodních zdrojů byla dalším souvisejícím faktorem vedoucím ke ztrátě ţivobytí kmenů. Ztráta tradičního ţivotního stylu vedla ke změně vztahu kmenů k přírodě a zapříčinila kulturní změny (De Silva, 2007, s. 6). Dias (2010, s. 42) zjistil, ţe v té době bylo z vesnic nuceně přemístěno aţ 40 % lidí. Pokračující ekologická degradace vede i dnes ke stále narůstající chudobě kmenů. To je zapříčiněno především nedostatečným přístupem k základním zdrojům jako je jídlo, obydlí nebo oblečení (Heredita, Srivastava, 1994, s. 121). Vyloučené kmeny v dnešní době nedokáţí těţit z výhod globalizace a nejsou schopni si pod tlakem rozvíjejícího se technologického pokroku uchovat svojí původní kulturu (De Silva, 2007, s. 7). 2.2 Postavení kmenů v indické společnosti V indické společnosti je s členy kmenů zacházeno daleko hůře neţ se zbytkem obyvatel Indie. Primitivní kmeny se potýkají s nedostatkem pochopení zvláštností jejich potřeb a nedostatkem vůle k nalezení vhodného řešení. Jak jiţ bylo výše zmíněno, kmeny jsou nuceny k přemisťování a jsou diskriminováni ve svých právech i byrokracií a policií (Dias, 2010, s. 35, 176). A tak přestoţe je základní ochrana kmenů ustanovena v Indické ústavě, zůstávají kmeny stále diskriminovány. To vede k jejich ekonomické zaostalosti, jak v porovnání k ostatní indické populaci, tak i v porovnání s vyloučenými kastami nebo jinými sociálními skupinami vyuţívající ochrany Indické ústavy (De Silva, 2007, s. 5). Kvůli špatnému postavení ve společnosti je většina vyloučených kmenů chronicky chudá (Deshingkar, 2010, s. 4). Chronickou chudobu definovalo Výzkumné centrum pro chronickou chudobu (Chronic Poverty Research Centre) jako chudobu přetrvávající alespoň pět let. Tato chudoba přechází z jedné generace rodiny na další generace. Chronicky chudí jsou heterogenní skupina, která zahrnuje ty, kteří nejsou schopni se uţivit a to i přes to, ţe jsou ekonomicky aktivní (Hulme et al., 2001 v Deshingkar, 2010, s. 3). Chronická chudoba kmenů je velmi často napojena na ţivot v absolutní chudobě. Absolutní chudoba je světovou bankou definována jako absolutní zhoršování postavení nejnižších důchodových skupin obyvatelstva, jako životní situaci, která je charakterizována podvýživou, negramotností a nemocemi, vymykající se jakéhokoli 16

17 definici základních lidských podmínek důstojného života. (Jeniček, Foltýn, 2010, s ). 2.3 Historie kmene Kathkari V historii tvořil kmen Kathkari svojí vlastní identitu a kulturu, která měla své místo v indické společnosti. Změnu postavení kmene přinesl intenzivní vývoj za dob britské kolonie. Koloniální správa svým benevolentním paternalismem popřela jejich lidskou důstojnost a odmítla jejich domorodou kulturu (Heredita, Srivastava, 1994, s. 94). Původním povoláním Kathkari byl lov a zemědělství (De Silva, 2007, s. 8). Dříve byli členové kmene povaţováni za krále lesa (Heredita, Srivastava, 1994, s. 109). Les jim poskytoval širokou škálu nepěstovaných potravin, jako zeleninu, hlízu, oddenky, ryby, zvěřinu, ptáky, med nebo lesní plody. Lesy jim dále poskytovaly zdroje pro věci kaţdodenní potřeby, jako léky, palivové dříví, dřevo pro stavební nářadí a barviva (Academy of Development Science, nedatováno). Kathkari byli v minulosti závislí na zdrojích lesa. Po roce 1980 byl britskou vládou vyhlášen zákon o zachování lesů (Forest Conservation Act), který zakazoval vyuţívat zdrojů lesa. Nyní existují striktní regulace a opatření při porušení tohoto práva. Britská vláda jim místo vyuţívání lesů nabídla zemědělskou půdu ve sníţené sazbě daně. Většina této půdy byla nevhodná pro kultivaci zemědělství a nacházela se v podhůří, kde se vyskytuje skalnatá půda. Vlastníci půd nabízeli osivo a další potřeby za přemrštěné úvěry, takţe se kmen lehce dostal do ekonomického sevření (De Silva, 2007, s. 9 10). Proto po zřízení britských pravidel začala mít kmen Kathkari problémy s ţivobytím. Nemohl se ţivit jako dříve a stal se závislí na denní mzdě (Dias, 2010, s. 56). Důsledkem globalizace a odlesňování se členové kmene Kathkari stali zranitelnými a sociálně vyloučenými (De Silva, 2007, s. 11). 2.4 Pozice kmene Kathkari ve společnosti V dnešní době je s Kathkari zacházeno jako s pasivními objekty (Heredita, Srivastava, 1994, s. 94). Špatné postavení ve společnosti zhoršuje i zaostalost kmene za zbytkem indické společnosti a jeho nízká míra gramotnosti (Dias, 2010, s. 79). 17

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Sociální problémy vnitřně přesídlených osob na příkladu Gruzie

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Sociální problémy vnitřně přesídlených osob na příkladu Gruzie CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální problémy vnitřně přesídlených osob na příkladu Gruzie Iveta Majerová Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec Markéta Slívová, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD. Olomouc 2015 Prohlášení

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku Kateřina Kopsová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Jakub Tkadlčík Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Uplatnění sociální práce v sociálním zabezpečení

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Problematiky lidí v ekonomické a sociální nouzi

Problematiky lidí v ekonomické a sociální nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v ekonomické a sociální nouzi Člověk bez domova Bakalářská práce Autor: Lenka Lepková Ekonomika a management ZSS Vedoucí

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Azylová politika Maltské republiky

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Azylová politika Maltské republiky CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Azylová politika Maltské republiky Téma práce: Azylová politika Maltské republiky Štěpánka Neničková Vedoucí práce: Mgr. Tereza Malochová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Současná situace ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky Zorjana Pryjmak Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2015

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řešení dluhové pasti u klientů Občanské poradny v Novém Jičíně Alexandra Machová Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Vaculíková Olomouc 2015 Prohlášení:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů jako téma budoucnosti Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D. Autor práce:

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií METODY VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŢÁKŮ V ČESKÉM JAZYCE NA ZŠ PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ V OSTRAVĚ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PAVELKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Fenomén sociálního podnikání- případová studie Výměník Pardubice Lenka Šuláková

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Fenomén sociálního podnikání- případová studie Výměník Pardubice Lenka Šuláková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Fenomén sociálního podnikání- případová studie Výměník Pardubice Lenka Šuláková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová Problematika reformy nepojistných sociálních dávek Bc. Jarmila Vybíralová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá sociální politikou, sociálním zabezpečením jako

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně Michaela Šalplachtová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Životní situace migrantů v Řecku a existující systém pomoci ze strany státu a NNO

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Životní situace migrantů v Řecku a existující systém pomoci ze strany státu a NNO CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Životní situace migrantů v Řecku a existující systém pomoci ze strany státu a NNO Ţivotní situace migrantů v Řecku a existující systém pomoci

Více