SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA ŘÍJEN 2010 ročník VII číslo 10/2010 Městský úřad Fara Řeka na podzim Kostel sv. Václava SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ Dopravní přestupky, zvyšující se kriminalita, nerespektování platných zákonů a městských vyhlášek a nařízení. To nejsou problémy pouze velkých měst, to je bohužel realita i našeho města. Někteří občané si skutečně myslí, že mohou téměř vše. Dodržování platných předpisů vyžadují prostřednictvím policie, radnice a jiných orgánů především od svých sousedů, ale jenom po hranice svého majetku a své osoby. Jich jakoby se dodržování zákonů a předpisů netýká. Zkušeností s podobným přístupem je celá řada. Případů, kdy dotčený občan dostal pokutu za porušení dopravních předpisů a zároveň postižený občan nabádá ke kontrole jiných skupin občanů, jiných míst a vyžaduje dodržování jemu blízkých a vyhovujících předpisů, je skutečně dostatek. Anonymních udání o nerespektování vyhlášek o životním prostředí, především o používání hlučných strojů ve vybraných časech, dochází na radnici celá řada. Ono je to snadnější, než říci slušně sousedovi, zda ví, že tuto činnost městská vyhláška reguluje a že bychom si měli spíše pomáhat než si škodit. Kdyby alespoň pisatel anonymu uvedl ulici, když už nemá odvahu určit konkrétního viníka. O co snadnější by byla průběžná kontrola a o co rychlejší by byla možná případná náprava. Naše město využívá na základě smlouvy městskou policii ze Sezimovo Ústí. Koncem každého měsíce Planá odsouhlasí rozsah služeb a vytipuje hlavní místa ke kontrole. A že těch míst ke kontrole je hodně, o tom svědčí problémy, které v ochraně majetku, zdraví a bezpečnosti občanů v našem městě máme. Mezi riziková místa kromě silnice E55 patří noční podniky, zákoutí okolo ZŠ, poloostrov, prostory včetně víceúčelového hřiště před nádražím, propustek pod tratí za Farským rybníkem, podchod pod zrušeným železničním přejezdem, atd. Pravidelnou kontrolu by si jistě zasloužilo dodržování vyhlášky týkající se neoprávněného zabírání veřejných prostranství, ať už se jedná o nepovolené skládky či umisťování reklamních panelů. Umístění cedulí s potřebnými sáčky rovněž nevyřešilo znečišťování veřejných prostor ze strany psů některých zodpovědných občanů. Vše je ovšem limitováno finanční částkou dle schváleného rozpočtu města. Zkontrolovat v každé směně celou Planou je prakticky nemyslitelné. Většině z nás uvedené nešvary vadí, bohužel řešení vidíme pouze nahlášením na radnici, případně ZAVOLÁNÍM 158. Osobní odvaha přímo upozornit viníka na porušení předpisu chybí. Ale ono ZAVOLAT 158 NESTAČÍ. Jak se ukazuje, činnost státní policie, která díky úsporným opatřením spíše omezuje svou činnost, a namátková kontrolní činnost sezimoústecké městské policie asi již vývoji v našem městě nestačí. Zřejmě se blíží návrat plánské městské policie. Její zřízení není vůbec levná záležitost a pokud dojde k obnovení plánské městské policie, tak to bude samozřejmě na úkor jiných potřeb. Ten, koho nebaví sport, navrhne snížení příspěvku fotbalistům, tenistům či jiným sportovcům. Ten, kdo nechodí na kulturní akce města, navrhne jejich zrušení. Co člověk, to jiný názor. Důležité je si ovšem uvědomit, že ani plánská městská policie by nebyla samospasitelná. Bez pomoci a zájmu o pořádek nás všech to mohou být zase jenom vyhozené peníze. Nelze přece postavit na každý roh jednoho policajta a nebo na každý kandelábr snímací kamery, které budou monitorovat veškerý život ve městě. To bychom se posunuli od svobody a demokracie k policejnímu státu. Takže zase budou místa, kudy zrovna nepůjde městský policajt nebo nebudou pod kontrolou kamer. A že nám soused v neděli po obědě vrčí přímo před nosem sekačkou a nebo panička odchází z parku, aniž by uklidila po svém čtyřnohém miláčkovi. No řešení je přece tak jednoduché. ZAVOLAT 158. Ale ono to zase stačit nebude. Jen budeme o nějakou tu korunu v městské kase chudší a výsledek bude hodně podobný tomu dnešnímu. Je možný samozřejmě i jiný postup řešení. S využitím státní policie, systematickou činností plánské městské policie, využitím instalovaného kamerového systému, výchovou našich dětí a sebe samých a především nasazením vlastní zodpovědnosti začneme kontrolovat dodržování zákonů této země a vyhlášek a nařízení tohoto města všichni společně. Výsledkem by potom mohla být čistější a bezpečnější Planá nad Lužnicí. A věřím, že o to nám všem jde. ONO ZAVOLAT 158 SKUTEČNĚ NESTAČÍ. Ing. Jiří Šimánek starosta města

2 USNESENÍ Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA (ZM) ZE DNE Počet zastupitelů: 15 Přítomni: 11 Omluveni: MUDr. Jitka Pekarovičová, Rudolf Lapín, Neomluveni: Ing. Pavel Koutenský, Vladislav Kolibík Hosté: 9 Zastupitelstvo města je usnášeníschopné 442/24/2010 program zasedání ZM ZM schválilo program 24. zasedání Zastupitelstva města Planá nad Lužnicí po rozšíření programu o bod č.15 Výběrové řízení na vybudování VO v lokalitě nad Hejtmanem. Hlasování pro /24/2010 volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele Návrhová komise Vladislav Kubec, Mgr. Tomáš Voráček, Milan Cába Hlasování pro 11 Ověřovatelé zápisu Ing. Svatopluk Blažek, Ing. Stanislav Vyhnal Zapisovatel Jaroslava Pekárková Hlasování pro 9 zdrželi se 2 444/24/2010 kontrola usnesení ZM projednalo a schválilo kontrolu plnění usnesení 23. zasedání ZM. Hlasování pro /24/2010 kontrola hospodaření ZM projednalo a schválilo hospodaření města k včetně rozpočtových změn. 446/24/2010 prodej pozemku ZM projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 2053/201 o výměře 968 m2 v lokalitě na výstavbu RD Nad Hejtmanem. Žadatel: Jiří Kovář, Berlínská 2753/7,Tábor za cenu ,- Kč. Hlasování pro /24/2010 koupě pozemku ZM projednalo a schválilo koupi pozemku p. č. 1077/1 o výměře m2, pozemku p.č.1076 o výměře 928 m2 a pozemku p.č.1077/8 o výměře 220 m2 od Josefa Bartoně, Ústrašická 34, Planá nad Lužnicí za 200,- Kč/ m2. Hlasování - pro 10 zdržel 1 448/24/2010 darovací smlouva ZM projednalo a schválilo darovací smlouvu mezi dárcem Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a obdarovaným město Planá nad Lužnicí. Jedná se o pozemek p.č.3234/4 o výměře 72 m2 pozemek pod nově vybudovaným chodníkem v ul. Ústrašická. 449/24/2010 darovací smlouva ZM projednalo a schválilo darovací smlouvu mezi dárcem město Planá nad Lužnicí a obdarovaným Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Předmětem daru jsou pozemky v rámci stavby Přeložka silnice II/409 o výměře 884 m2. 450/24/2010 souhlasné prohlášení ZM projednalo a schválilo souhlasné prohlášení nápravy chybného stavu pozemků pod lesní cestou Hraběcí u pozemku p.č. 3282/84 o výměře 339 m2 a p.č. 3282/92 o výměře 377 m2. Tyto pozemky mají historický původ v pozemku PK 1468/1 veřejný statek. Zápis pozemků na LV po digitalizaci byl chybný a neodpovídá ustanovení zákona č.172/1991 Sb. o obcích a město Planá nad Lužnicí by mělo souhlasit s převodem těchto pozemků na LV 44 Česká republika, právo hospodařit pro Lesy ČR. 451/24/2010 směna pozemků ZM neschválilo směnu pozemku p.č.3249/2 o výměře 917 m2, který je ve vlastnictví Jana a Miluše Hálových, Lhota Samoty 191, Planá nad Lužnicí za stejně velkou část pozemku p.č.2642/3 o výměře 917 m2, který je ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí. Hlasování - pro 1 zdržel se 1 proti 9 452/24/2010 převod finančních prostředků ZM projednalo a schválilo převod částky ,- Kč z rezervního fondu DPS, Zákostelní 661, Planá nad Lužnicí, zřizovateli a zároveň bylo schváleno navýšení rozpočtu DPS o stejnou částku. 453/24/2010 navýšení rozpočtu ZM projednalo a schválilo navýšení rozpočtu ZŠ v Plané nad Lužnicí o ,- Kč na provozování zájmové činnosti žáků pro rok /24/2010 výběrové řízení ZM projednalo a schválilo vítěze výběrového řízení na opravu hřbitova a doporučilo vyhotovit a uzavřít smlouvu s dodavatelem firma Hora s.r.o. Tábor. Hlasování - pro 9 zdrželi se 2 455/24/2010 finanční půjčka ZM projednalo a doporučilo připravit smlouvu o půjčce na ,- Kč pro Tenisový klub Planá nad Lužnicí, ve které budou přesně stanoveny podmínky a bude předložena na příštím jednání ZM k projednání. Hlasování - pro 10 zdržel se 1 456/24/2010 smlouva na protipovodňová opatření ZM projednalo a schválilo smlouvu mezi Mze ČR, Povodím Vltavy a městem Planá nad Lužnicí o účasti na programu tj. na Protipovodňová opatření v Plané nad Lužnicí s doplněním práva navrhovatele schvalovat prováděcí projekt a účast navrhovatele na výběrovém řízení na dodavatele stavby. Hlasování - pro 9 zdrželi se 2 457/24/2010 zpráva kontrolního výboru ZM schválilo zprávu kontrolního výboru o své činnosti ke dni Hlasování - pro 10 zdržel se 1 458/24/2010 zpráva finančního výboru ZM schválilo zprávu o činnosti finančního výboru ke dni Hlasování - pro 10 zdržel se 1 459/24/2010 vyhlášení výběrového řízení ZM projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na vybudování části veřejného osvětlení v lokalitě Nad Hejtmanem. 2 OBSAH ČÍSLA Slovo starosty Usnesení z 24. zasedání ZM Usnesení z 81 zasedání RM Informace z MěÚ Výsledky komunálních voleb Informace z městského úřadu Informace z Městského oddělení police ČR Prezentace plánských cyklostezek Matrika Plánský infokanál Výběrové řízení Výzva Odbahnění Jordánu Stalo se v Plané Galeria Fara Výstava Fokus Došlo do redakce Divadélko na nitce Městská knihovna Když se sejde ulice Žili mezi námi Celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek Tenis Program Měxus Podzimní tvoření Pletení z pedigu Plán akcí na září a říjen str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 12 USNESENÍ 81. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE Přítomni: ing. Jiří Šimánek, ing. Antonín Koliha, Vladislav Kubec, ing. Pavel Koutenský, ing. Stanislav Vyhnal, Omluven: Vladislav Kolibík RM 897/81/10 kontrola usnesení RM projednala a schválila zápis a usnesení 80. zasedání RM. RM 898/81/10 souhlas se stavbou RM schválila žádost o souhlas se stavbou sjezdu z dálnice D3 na stávající komunikaci u Madety. RM 899/81/10 Talent roku RM souhlasí s částkou 2.000,- Kč na podporu pokračování na str. 3

3 Informace z městského úřadu Úřední hodiny městského úřadu Pondělí :00 Úterý Středa Čtvrtek Pátek polední pauza Po-Čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Kontaktní adresy: Další informace hledejte: SPRÁVCE SPORTOVNÍHO CENTRA TELEFON Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Letní čas (duben říjen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8 12 hodin Zimní čas (listopad - březen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8 12 hodin pokračování ze str. 2 akce Talent roku soutěž podporující mimořádné výkony žáků a studentů okr. Tábor. RM 900/81/10 zápůjčka nádob na odpad RM souhlasí s podáním žádosti o zápůjčku nádob na tříděný odpad od firmy EKO-KOM, a.s. RM 901/81/10 zabezpečení bazénu RM projednala nabídku firmy TAGRAS, spol. s.r.o. Tábor a souhlasí s nabídnutou částkou do ,- Kč včetně DPH na dodávku a montáž soklového kamene ve Sportovním centru za řekou na zabezpečení bazénu proti povodním. RM 902/81/10 finanční příspěvek RM projednala žádost Hasičského záchranného sboru v Táboře o finanční příspěvek na nákup ochranných oděvů a souhlasí s částkou do ,- Kč. RM 903/81/10 přípojka vodovodního řádu RM schválila žádost p. Zimy o povolení k provedení překopu místní komunikace v ul. Nad Hejtmanem pro připojení RD k vodovodnímu řádu. Podmínkou povolení je fotodokumentace stavu před provedením překopu a kvalitní úprava po dokončení prací. RM 904/81/10 výběrové řízení RM schválila vyhlášení výběrového řízení na dotační titul Ozelenění ulic Husova, Nádražní, Soukenická a Hájkova. RM 905/81/10 výpůjčka přístřešku RM schválila smlouvu na výpůjčku přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení od firmy ASE- KOL, s.r.o. RM 906/81/10 finanční příspěvek RM projednala žádost Střediska Junáku v Plané nad Lužnicí o příspěvek na reprezentaci v celostátním kole závodu vlčat a světlušek v Děčíně a přidělila částku 5.000,- Kč. RM 907/81/10 prodloužení nájemní smlouvy RM schválila prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Zákostelní 661 pro p. Adama na byt č. 17 do , p. Hrdličkovi na byt č. 13 do a p. Zuzákové na byt č. 3 do RM 908/81/10 převod věcného břemene RM souhlasí s podpisem smlouvy na převod věcného břemene na pozemku p.č. 3238/6 po rodině Šimkových na město Planá nad Lužnicí. RM 909/81/10 výběrové řízení na zateplení DPS a ZS RM projednala a neschválila vyhlášení výběrového řízení na zateplení ZS a DPS, přesto, že již byla schválena dotace od SFŽP. Hlasování: 2 pro, 1 zdržel, 1 proti RM 910/81/10 výběrové řízení na VO RM schválila zhotovitele výběrového řízení na položení kabelu veřejného osvětlení v části lokality Nad Hejtmanem. Práce v hodnotě ,- Kč bez DPH provede firma PTEM s.r.o, Tábor. RM 911/81/10 přípojka vodovodního řádu RM souhlasí s žádostí o povolení překopu ul. Hraběcí k připojení vodovodního řádu k parcele p.č. 2057/39 v lokalitě Nad Hejtmanem. Provést fotodokumentaci před provedením prací. RM 912/81/10 nákup leteckých snímků RM projednala nabídku firmy AMIDO letecké snímky, s.r.o České Budějovice na prodej dvou kusů leteckých snímků Plané nad Lužnicí a souhlasí s jejích nákupem pro prezentaci města a zároveň pověřila starostu města k jednání o odkupu autorských práv na tyto snímky. RM 913/81/10 proplacení jízdného RM doporučila rozeslat ZM nabídku na účast při oslavě Burčákové unie v Hustopečích a schválila proplacení cestovních nákladů pro jedno auto. RM 914/81/10 generel cyklostezek RM souhlasí s podepsáním smlouvy na zpracování generelu cyklostezek v katastru Plané nad Lužnicí a zároveň navrhuje proplatit tyto práce částkou do sto tisíc Kč. Výsledky komunálních voleb v Plané nad Lužnicí Kandidátní listina Kandidát Navrhující Politická Hlasy Pořadí č. název poř. č. jméno strana příslušnost abs. v % zvolení Kandidátní listina Hlasy č. název abs. v % 1 Zdravá Planá ,83 2 ČSSD ,03 3 ODS ,13 4 Nezávislí ,04 5 Sbor dobrovol. hasičů ,54 6 TOP ,93 7 KSČM ,45 1 Zdravá Planá 1 Rangl Jiří NK BEZPP , Zdravá Planá 2 Žalud Zdeněk Mgr. Ph.D NK BEZPP , Zdravá Planá 5 Kubec Pavel Mgr. NK BEZPP 310 8, ČSSD 13 Benešová Eva ČSSD BEZPP 174 8, ODS 1 Šimánek Jiří Ing. ODS ODS , ODS 2 Vyhnal Stanislav Ing. ODS BEZPP 711 9, ODS 4 Drtina Josef ODS BEZPP 600 7, ODS 7 Lapín Rudolf ODS ODS 590 7, ODS 3 Novák Martin ODS BEZPP 540 7, ODS 5 Voráček Tomáš Mgr. ODS ODS 473 6, Nezávislí Kubec Vladislav NK BEZPP , Nezávislí Koutenský Pavel Ing. NK BEZPP 363 9, Nezávislí Hýnová Helena NK BEZPP 355 9, TOP 09 9 Voborník Josef MUDr. TOP 09 BEZPP , KSČM 6 Drhovský Jiří KSČM KSČM ,30 1 3

4 Informace z městského úřadu TELEFONNÍ ČÍSLA MĚSTSKÝ ÚŘAD PLANÁ NAD LUŽNICÍ STAROSTA ING. JIŘÍ ŠIMÁNEK MÍSTOSTAROSTA VLADISLAV KUBEC ASISTENTKA JAROSLAVA PEKÁRKOVÁ TAJEMNÍK ING. ANTONÍN KOLIHA EKONOM KVĚTA KUČEROVÁ STAVEBNÍ TECHNIK VÁCLAV MELENA MATRIKA MARIE HOLANOVÁ VNITŘNÍ VĚCI ING. SVATAVA NOVOTNÁ BC. EVA SEMRÁDOVÁ KNIHOVNA VÁCLAVA VYHNALOVÁ KULTURA FRANTIŠEK DOUBEK TELEFONNÍ ČÍSLA LÉKAŘŮ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ MUDR. DOUDOVÁ Hana MUDR. PASTUCHA Pavel MUDR. PECHÁČKOVÁ Marie MUDR. VESELÝ Jaromír MUDR. VOBORNÍKOVÁ Eva LÉKÁRNA U SVATÉ ANNY DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLA SOS 112 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 MĚSTSKÁ POLICIE 156, MĚSTSKÁ POLICIE SEZIMOVO ÚSTÍ , POLICIE ČR SEZIMOVO ÚSTÍ , TECHNICKÉ SLUŽBY V PLANÉ NAD LUŽNICÍ JEDNATEL ING. MILOŠ TOŠENOVSKÝ SBĚRNÝ DVŮR V PLANÉ NAD LUŽNICÍ SPRÁVCE FRANTIŠEK ČÍŽEK HASIČSKÁ ZBROJNICE SEIDL JIŘÍ, LAPIN RUDOLF, KUČERA LIBOR, ATD DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU BAOBAB VEDOUCÍ BOŽENA VALENTOVÁ Informace z Obvodního oddělení Policie ČR Sez. Ústí I v měsíci září došlo v kat. Plané nad Lužnicí k protiprávnímu jednání, které mělo, jak je již zvykem, opět majetkový charakter. Dne došlo k odcizení neznámým pachatelem zcela nového mobilního telefonu při vystupování cestujícího z autobusu MHD v Plané nad Lužnicí. Byla mu tak způsobena škoda bezmála 5000, -Kč. Dne v podvečerních hodinách se jedna rozvášněná žena dopustila poškození zařízení na benzinové čerpací stanici Svit. Své chování bude vysvětlovat u přestupkové komise. V noční době z na neznámý pachatel v ul. Nádražní proděravěl na třech místech nádrž zaparkovaného vozidla Škoda Fabia, ze kterého pak odcizil 20 l benzinu. V této trestné činnosti pak pokračoval v ul. Za Rybníkem, kde u zaparkovaného vozidla Peugeot 307 opět proděravěl na dvou místech palivovou nádrž a pokusil se odcizit vytékající benzín do připravených plastových nádob. V tomto případě byl však vyrušen a z místa utekl bez lupu. Dne ve večerních hodinách neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří do prodejny tabáku v obchodním domě Maga, kde odcizil kuřivo v hodnotě necelých 2000, -Kč, ale na poškozených dveřích udělal škodu za výše jak 7500, -Kč. Dne před obědem odcizil z neuzamčeného traktoru v prostoru benzinové čerpací stanice VHL muž ze sousední vsi motorovou pilu a klíče, kdy tímto majiteli způsobil škodu za 10000, -Kč. Jeho jednání bude posuzovat soud. Dne byl v blízkosti rekreačního střediska Pracov zatčen muž v celostátním pátrání, který pak ještě před předáním k soudu přiznal vloupání do chat v okolí Plané nad Lužnicí. Dne došlo neznámým pachatelem ke krádeži mobilního telefonu zn. Samsung z odložené aktovky a majiteli byla tímto způsobena škoda ve výši 1000, -Kč. Dne v dopoledních hodinách neznámý pachatel odcizil část zadního kola u vozidla Opel, které bylo zaparkováno na parkovišti v ul. Chýnovská. Způsobil tak majiteli škodu ve výši 4500, -Kč. V době z na vnikl neznámý pachatel po rozbití okna do haly v areálu VSJ Strojírna kde odcizil použité měděné součástky. Poškozené firmě tak způsobil škodu ve výši 13300, -Kč. prap. Miloslav Volek 4 Proběhla prezentace plánských cyklostezek a diskuze s občany Městský úřad v Plané nad Lužnicí hostil v úterý 12. října veřejné projednávání podoby cyklostezek ve městě. Místostarosta Vladislav Kubec ve spolupráci s projektovou a inženýrskou kanceláří prezentovali plánovanou podobu cyklostezek, které by se mohly vybudovat na území Plané a jejího blízkého okolí. Zároveň probíhala diskuze s přítomnými občany. Hostitelé také zdůraznili největší problémy, které se s budováním cyklostezek pojí. Jedná se o někdy dost problematické vykupování pozemků od majitelů a o zajištění potřebných finančních prostředků na výstavbu, které by město samo nemohlo poskytnout. Předkládaný projekt řeší zejména propojení Průmyslové ulice s centrem města, tak byl i projekt zadán, vybudování stezky podél hlavní silnice od úřadu ke kruhovému objezdu či od nádraží ČD k semaforu. Navrhovaná varianta tak zatím příliš nepočítá s cestou podél řeky, oblastí za řekou směr Ústrašice či se sítí stezek na Strkově. Obzvlášť tyto oblasti byly středem zájmu plánské veřejnosti, která se diskuze účastnila. Občané poukazovali zejména na neúplnost projektu, který neřeší Planou jako celek. Námětem by měly být také varianty počítající s cyklostezkami určenými hlavně k trávení volného času v přírodě či se stezkami napojenými na turistické trasy okolních obcí. Občané navrhli také možnost, že by se město zasadilo o efektivní údržbu současných vyježděných stezek, aniž by se musely vybudovat stezky nové. Navrhovaným způsobem by se zpříjemnila cyklistika v Plané a ušetřily by se prostředky na vybudování stezky v místě, kde by bylo třeba vyšších investic. Náměty občanů si bohužel nikdo nezapsal. Doufejme, že úplně nezapadnou Josef Janda Foto FD

5 PLÁNSKÝ INFOKANÁL Matrika Významného životního jubilea se v měsíci říjnu dožívají : Emilie Pavlištíková Jolana Kořenská Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Novým občánkem Plané nad Lužnicí se v měsíci září 2010 stala: Nikola Gruberová Novému občánkovi přejeme hodně zdraví a štěstí do života. SVATBY V září 2010 se konaly v Plané nad Lužnicí 2 svatby, 1 pár uzavřel manželství v obřadní síni a 1 pár mimo obřadní síň. Vzestup hladiny řeky Lužnice ukázal opětovně opravdovou nutnost včasné informovanosti občanů města pomocí SMS zpráv na jejich mobilní telefony. Ne všichni mají možnost sledovat internet, pokud by snad nešel elektrický proud, ani z rozhlasu, televize a rádií by lidé nemohli informace čerpat. Pokud jste tak ještě neučinili, je stále možné se zaregistrovat do plánského městského Infokanálu kvůli získávání zpráv z radnice pomocí SMS. Pošlete na číslo přihlašovací SMS ve tvaru IK PLANA REG JMENO PRIJMENI PLANA REG NAZEV ULICE T1 T2 T3 a budete dostávat pravidelně zprávy o všem, co se v Plané děje. T1 jsou zprávy krizové, T2 zprávy z kultury a T3 zprávy sportovní. Když se budete chtít ze systému odregistrovat, do nové SMS místo zkratky REG napíšete ODREG. Platíte pouze vaši přihlašovací SMS zprávu ty, které budete potom dostávat jsou pro vás zdarma, platí je odesílatel, tedy Město Planá nad Lužnicí. František Doubek Rada města Planá nad Lužnicí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí Domu s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, s předpokládaným nástupem od 1. prosince 2010 Bližší informace naleznete na úřední desce Města Planá nad Lužnicí, VÝZVA všem společenským, sportovním a kulturním subjektům Pokud chcete, aby se festivaly, projekty, závody, soutěže, výstavy, vernisáže, koncerty, memoriály, jarmarky, masopusty, plesy, dětské dny, přednášky, besedy, letní tábory a další akce, které míníte pořádat v příštím roce, objevily v přehledech sportovních a kulturních akcí a různých kalendářích na rok 2011, zašlete prosím do bližší informace, které budou obsahovat název akce, termíny, časy a místo konání, včetně pořadatele a spojení na něj, na adresu eventuelně volejte na Děkuji. František Doubek Odbahnění Jordánu aneb proč došlo na trestní oznámení Paní starostka Hana Randová v zářijovém předvolebním magazínu Táborské ODS a také v rozhovoru pro Táborsko z uvádí, že počítá s vyvážením sedimentu z Jordánu do vytěžené pískovny Hůrka a údajně prý neexistuje zákonný důvod, proč by tomu tak být nemělo. Tato její silácká póza se ovšem neslučuje s právní úpravou z dubna 2010, která zpřísnila pravidla pro využívání odpadu, a s výsledky hydrogeologického průzkumu firmy Dekonta, který prokázal velice nízké koncentrace škodlivých látek na úložišti a v jeho okolí. Protože jordánský sediment obsahuje příliš vysoké koncentrace škodlivin, vyhláška ani platný provozní řád úložiště Hůrka v současnosti neumožňují jeho ukládání. Pokud provozovatel úložiště chce požádat o navýšení limitních hodnot, musí prokázat, že kontaminanty obsažené v jordánském bahně (či jiném odpadu) jsou charakteristické i pro plánskou pískovnu. Ačkoli hodnocení zpracované firmou Dekonta prokázalo čistotu Hůrky, závěrečná doporučení tohoto hodnocení jsou v rozporu s naměřenými hodnotami a dokonce doporučují ukládání materiálu, který vykazuje šestinásobek limitních hodnot arzenu. Vycházejí totiž z matematického modelu šíření kontaminantů a metodiky, která se k této lokalitě nevztahuje, je zcela účelově (zne)užita pro navýšení hodnot a uložení jordánského bahna. Nevěrohodnost hodnocení lokality Hůrka jsme schopni doložit řadou důkazů. Zákony ovšem ignoruje také provozovatel Hůrky Českomoravský štěrk a. s., který požádal odbor životního prostředí Krajského úřadu o změnu provozního řádu pískovny, aniž by předem požádal o odborné stanovisko Krajské hygienické stanice. Nehodláme nečinně přihlížet hrozící manipulaci orgánů státní správy a nebezpečí nezákonného rozhodování. Proto jsme podali trestní oznámení z důvodu zpracování křivého odborného posudku na Petra Velebu, zástupce firmy Dekonta, Karla Novotného, který jako hodnotitel rizik ukládání odpadů zmanipulované hodnocení Dekonty posvětil, a na Hanu Randovou, zodpovědnou za uvedení nesprávných informací do Zadávací dokumentace k projektu Obnova rybníka Jordán. Za o. s. Za zdravou Planou Jiří Rangl a Zdeněk Žalud 5

6 STALO SE V PLANÉ V ZÁŘÍ První zářijový den patří školákům. Ani u nás v Plané tomu nebylo jinak. Všem školákům, ale i jejich kantorům přejeme úspěšný školní rok 2010/2011. Od září tohoto roku se z provozních důvodů restaurace Maxim přesunuly podvečery pro seniory na čtvrtky. Proto jsme 3. září v Plané mohli přivítat Standu Petrů a jeho skupinu Allegro Band. Opět se hrálo a tančilo do pozdních večerních hodin. V pátek 3. září na tenisových kurtech probíhal memoriál Františka Chramosty. Starosta ing. Jiří Šimánek mohl za zvuků fanfár trubačů Šárky Kvičínské přivítat všechny soutěžící a rozlosovat přítomné do skupin. Zástupci našeho města skončili na druhém místě, za reprezentanty městského úřadu Soběslav. Večer téhož dne proběhla v obřadní síni radnice vernisáž výstavy Jaroslavy Pánkové Matouškové s názvem Diamanty přírody a dále jejího manžela Bohuslava, který vystavoval své fotografie. Plánské malířce k jejímu kulatému jubileu popřál starosta města i všichni přítomní a pěvecký sbor Harmonie, kterého je paní Jaroslava členkou, vernisáž doprovodil svým vystoupením. I my se k blahopřání dodatečně připojujeme. V sobotu 4. září probíhala v Plané nad Lužnicí již dlouho avizovaná akce Setkání Planých. Ze všech Planých v republice přijely delegace sportovců, aby se při vzájemných sportovních utkáních lépe poznaly. Naše městečko po zásluze, kromě tenisu, vyhrálo ve všech dalších disciplinách a to ve volejbalu, fotbalu i nohejbalu. Všechny přítomné navečer ve sportovním areálu potěšila skupina Big Papa Richarda Dušáka. Ještě jednou obrovský dík všem, kteří se na organizaci tohoto dne jakkoliv podíleli. Knihovna celé září patřila Františku Hrubínovi a výstavě o něm s názvem Jednou vás opustím, modré hladiny vod. Celou expozici doplnil svými fotografiemi zástupce ředitelky naší školy, pan Bohuslav Hora. Děkujeme. Úterý 7. září patřilo Plánským dámám a přednášce s názvem Diagnostika zraku s paní Hanzalovou. V pátek 10. září jsme na radnici města mohli přivítat ministra dopravy Víta Bártu. S úlevou jsme si vyslechli ujištění o tom, že dálnice Tábor Veselí bude dokončena v roce Sobota 11. září patřila Plánskému sedmiboji. Soupeři se postupně utkali v košíkové, odbíjené, stolním tenise, nohejbalu, házené, tenise a fotbalu. Vítězná dvojice Pavel Grenar a Jiří Šimánek si po zásluze odnášela poháry. Konec září potom patřil již tradičním Svatováclavským slavnostem. Každý, kdo přišel od 25. do 28. září, si mohl najít to, co je mu milé. Fotbal s našimi starými pány, kteří zvítězili nad Be- 6 nátkami nad Jizerou 4:1, Plánskou smeč ve volejbale, s E.onem potom fotbálek, skákací hrad či jízdy na segway, střely na branku nebo jízdu na čtyřkolce. Kdo navštívil Svatováclavský jarmark s programem, mohl vidět kromě tradičních krámečků, výstavy dravého ptactva, pohádek v podání našeho Divadélka na nitce a sezimovoústeckého Divadýlka na schodech, bubenického a praporového vystoupení Táborských kupců, šermířských soubojů a frašky pro malé i velké Jezernických pánů, vystoupení plánského Strýctetu a v kostele Hru o sv. Václavu opět v podání plánského Divadélka Na nitce a ochutnal i rybí speciality i nefalšovaný příjezd sv. Václava. Komu ještě ani to nestačilo, mohl se účastnit vernisáže v nově otevřené Galerii Fara a ochutnat při degustaci rumunská vína. A bonbónkem na závěr slavností bylo určitě vystoupení houslového virtuóza Jaroslava Svěceného, cembalistky Jitky Navrátilové a plánského pěveckého sboru Harmonie v místním kostele sv. Václava. Všem, kteří přispěli jakkoli k bezproblémovému průběhu těchto slavností, patří obrovský dík. Vážíme si toho, že v Plané jsou ochotní lidé, na které je možno se vždy spolehnout. A jak pronesli návštěvníci těchto slavností z Tábora, Sezimova Ústí a Prahy závidíme Plaňákům, že město podporuje veškeré tyto akce a obdivujeme všechny, kteří se aktivně zapojují. Za všechny všem těm hodným lidičkám, kteří pracují vesměs nad rámec svých placených povinností, patří obrovský dík. Foto EŽ

7 GALERIE FARA Při příležitosti Svatováclavských slavností Město Planá nad Lužnicí, ve spolupráci se zástupci katolické církve, otevřelo na místní faře novou výstavní galerii. Výstava v obřadní síni v listopadu Foto EŽ. Prvními vystavujícími se stali účastníci plánského Art sympozia 2010, a to akademičtí malíři Zdeňka Marschalová, Alena Petříčková a Teodor Buzu, grafik Josef Synek a fotograf Pavel Talich. Všichni tito umělci po dobu trvání sympozia tvořili díla, ze kterých si potom naše město vybralo ta, která zde již natrvalo zůstanou a budou tvořit základ městské sbírky uměleckých děl. Galerie Fara byla připravena k otevření v rekordně krátké době, a to jak díky Městu Planá nad Lužnicí, dotačnímu programu Jihočeského kraje, památkářům i představitelům církve, ale také díky pracovnímu nasazení všech těch, kteří se na úpravách výstavních prostor podíleli. I jim patří velký dík. Galerie Fara bude až do konce října otevřena vždy ve středu a pátek od 13 do 17 hodin, ve čtvrtek od 13 do 15 hodin. Od Foto EŽ. května 2011, kdy bude Galerie Fara znovu otevřena pro další výstavu, budou tyto prostory fungovat i jako malé plánské Infocentrum a to nejen místním občanům, ale i všem návštěvníkům našeho krásného města. František Doubek Galerie Fara byla částečně vybudována z dotačního projektu Jihočeského kraje O nás Občanské sdružení FOKUS vzniklo v roce Za sebou má 9 let úspěšného fungování v komunitních službách. V současné době poskytuje FOKUS podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto sociální služby: sociální rehabilitaci sociálně terapeutická dílny Poslání sdružení Podporovat lidi s duševním onemocněním v uplatninění se ve společnosti a plnohodnotně žít. Cíle sdružení Podporovat lidi s duševním onemocněním v naplňování jejich přání: najít své místo a uplatnění v životě, zlepšit vztahy s blízkými, najít si nové přátele, rozvíjet své dovednosti a pracovat, vzdělávat se, samostatně bydlet, vyplňovat volný čas, lépe pečovat o své zdraví a zevnějšek. Motto Bláznit je lidské Cílová skupina Cílovou skupinu tedy tvoří dlouhodobě duševně nemocní spoluobčané, kteří se chtějí zařadit do našich programů a jsou ochotni respektovat pravidla jednotlivých služeb. Konkrétně jsou našimi uživateli lidé z táborského regionu starší 18 let. Služby neposkytujeme lidem, kteří mají akutní problémy s alkoholem nebo jinou drogou. U námi poskytovaných služeb vyžadujeme doporučení odborného lékaře psychiatra. Podrobné informace naleznete na: Došlo do redakce V sobotu 25. září o Svatováclavských slavnostech jsem se spíše náhodou ocitla v kostele sv.václava, kde plánské Divadélko na nitce uvedlo představení o svatém Václavovi. Byla jsem velice mile překvapena, loutková pohádka, která byla určena především dětem, oslovila, myslím, všechny přítomné. Celková atmosféra v kostele a především výkony všech účinkujících byly velmi přesvědčivé. Díky nim jsem si uvědomila, kolik je kolem nás spoluobčanů, kteří obětují svůj volný čas jenom proto, aby nám ostatním udělali radost - u mě se jim to určitě povedlo. Z kostela jsem odcházela s velice hezkými pocity, ještě jednou díky - byli jste výborní. Jaroslava Dvořáková Divadélko na nitce děkuje všem svým příznivcům za podporu při hektických zářijových přípravách hned dvou představení. Velký dík patří Truhlářství Jiřího Lukeše za poskytnutý materiál a paní Jarušce Matouškové-Pánkové za nádherně provedené kulisy k hře o sv. Václavovi. EŽ 7

8 Knihovna pro všechny Jak už jsme informovali v minulém čísle, také letos se naše knihovna připojila k celostátní akci Týden knihoven. Motto14. ročníku znělo: Knihovna pro všechny a tak jsme se knihovnu snažili přiblížit opravdu všem. Začali jsme v pondělí 4. října Velkým říjnovým společným čtením aneb Poctou Karlu Hynku Máchovi v hale obchodního centra MAGA přečetla první čtenářka úryvek z Máchovy Marinky v 8 hodin ráno a potom už následovali další a další krátce před 17. hodinou jsme dospěli k číslu 104! Vystřídali jsme řadu knížek, nejčtenější z nich jsou zveřejněny na webu knihovny, stejně jako čtecí fotografie. Chceme moc poděkovat žákům zdejší základní školy a zejména panu učiteli Pavlu Grenarovi velmi nám při této akci pomohli! Poděkování patří i všem ostatním zúčastněným, atmosféra byla MĚSTSKÁ KNIHOVNA pohodová a víno ze zdejší vinotéky k ní rovněž přispělo :-) V neposlední řadě putuje náš dík k paní Gabriele Maxové za vstřícnost při poskytnutí prostoru pro čtení v OC MAGA. Na kávu s Laurinem a Klementem jste mohli přijít do knihovny v úterý 5. října v podvečer a společně s námi zahájit výstavu Dědeček automobil. Fotografie a dokumenty z historie motorismu zde vystavuje pan Pavel Kopáček ze Sezimova Ústí, který se tomuto sběratelskému koníčku věnuje více než 30 let. Výstava trvá do konce října. Ve středu 6. října jsme v dětském oddělení knihovny přivítali maminky s dětmi z Mateřského centra Kopretina a společně si povídali o knížkách i časopisech pro nejmenší. Děti si pohrály a my dospělí jsme probírali plány na další období. Ve čtvrtek 7. října přišly do knihovny postupně 3 třídy zdejší mateřské školy, abychom si společně připomněli básničky Františka Hrubína. Také jsme skládali a malovali a všechny děti už vědí, že do knihovny může chodit i ten, kdo ještě neumí číst a že knihovna není jen místnost plná regálů a knih, ale i příjemné místo pro setkání. V pátek 8. října jsme s vozíkem plným knih a časopisů zavítali do Domu s pečovatelskou službou v Zákostelní ulici. Drželi jsme se hesla když nejdou lidé do knihovny, jde knihovna k 8 nim. Vystavili jsme vzorek knihovního fondu a nabízeli zájemcům služby knihovny, mimo jiné také donáškovou službu zájemci se mohou v knihovně domluvit a knihy nebo časopisy jim doneseme až domů. Týden knihoven je za námi a knihovna v Plané n. L. už plánuje další akce. Např. listopadovou výstavu věnovanou 200. výročí narození Karla Hynka Máchy, spolupráci na přípravě svatomartinských světýlek, Den pro dětskou knihu atd. Knihovna opravdu není jen řada regálů... V. Vyhnalová, knihovnice V měsíci listopadu připravuje knihovna Den pro dětskou knihu. Když se sejde ulice Pionýrská ulice v Plané nad Lužnicí je tichá klidná ulice ve vilové čtvrti za řekou. Místní technické služby tam zajíždějí jen jedenkrát do roka na zametení kamínků po zimě, pokud tam ovšem chataři od řeky nevytvoří černou skládku. Všichni sousedi, tak jak jsou léta zvyklí, si sečou a zametají před pozemky sami, a když to zrovna jeden z nich nestíhá, nejbližší soused mu určitě před barákem trávu poseče. O změně názvu z Pionýrské na nějakou pokrokovější, sousedi neuvažují, už si zvykli a pak, komu by se chtělo běhat po úřadech a nechávat všechny doklady předělávat. Na konci ulice se začalo nově stavět a nikdo pořádně nevěděl, kdo tam vlastně bydlí. A tak se starousedlíci domluvili, že by se mohlo uspořádat setkání ulice, na kterém se všichni sousedi potkají. Stalo se. V pátek 4. září se přímo na ulici objevily stoly, na nich spousta jídla a pití. Co kdo doma našel, to popadl a přinesl. Sousedská nedorozumění se vyřešila, kdo chtěl, potykal si s ostatními a hlavně se všichni seznámili a poznali. Doporučujeme nemělo to chybu a všech 55 sousedů, kteří se na ulici potkali, se už těší na setkání příští. Z Pionýrské ulice v Plané Alena Doubková Foto Anička Doubková

9 Letos v srpnu to bylo právě 100 let, co se v Plané nad Lužnicí narodil vynikající učitel, milovaný a vážený generacemi studentů, jazykovědec, překladatel a kulturní činitel, středoškolský profesor Vladimír Matějček. Jeho rod pocházel ze selských rodin v Libějicích, Malšicích, ze Želče a dalších vesnic na Táborsku. Děd Jakub byl třetinářem v Libějicích, prapraděd Matěj Matějček byl sedlák z Bečic. V. Matějček prožil celé to krásné i strašné 20. století. Dvě světové války, rozpad Rakouska-Uherska, vznik Československa a dvacet let jeho blahodárného, mladistvého rozvoje, hrůzy, zvěrstva a paradoxy dvou svévolných totalitních režimů, které po padesát let dusily všechno živé, a nakonec znovunadechnutí a vykročení ke svobodnému, sebevědomému životu. Vykročení nesmělé a tápavé, právě proto, čím jsme v minulosti prošli, kolikrát byla zpřetrhána nit našeho vývoje, kolikrát byla osekána křídla našim géniům a andělům, kolikrát jsme přišli o své nejlepší syny a dcery, otce a matky. Právě proto je dobře nezapomínat na ty, kdo cestou života prošli s čistým štítem a dovedli rozdávat, jak mohli. V. Matějček se narodil Mládí prožil v Uherském Brodu, kde jeho otec prof. František Matějček učil na gymnasiu a kde Vladimír r také maturoval. Po studiích jazyků na Filosofické fakultě university v Brně nastoupil jako profesor gymnasia ve Vyškově. Po 2. světové válce byl vyznamenán medailí Za statečnost v protifašistickém odboji. V roce 1947 přijal nabídku v rámci poválečné pomoci Jugoslávii a odejel i s rodinou do Bělehradu, kde přednášel na universitě český jazyk a literaturu. Po komunistickém puči v únoru 1948, když se z Tita holubice bílé stal Tito krvavý pes, musel se prof. Matějček v r vrátit a tehdy přišel do Náchoda, kde potom působil po celý svůj život. Stal se profesorem na Vyšší hospodářské škole, původně Obchodní akademii, později přejmenované na Střední ekonomickou školu, kde učil češtinu a němčinu. Občas vypomáhal na gymnasiu a na dalších středních školách. S duchovně spřízněnými kolegy spoluvytvářel náchodský kulturní a společenský život, připravoval přednášky a besedy pro ŽILI MEZI NÁMI... zdejší kulturní společenství. Neustálým jazykovědným a literárním studiem se vypracoval natolik, že mohl mluvit, psát a překládat snad ze třiceti jazyků celého světa. Orientoval se v podstatě v každém jazyce, bylo pro něj radostným dobrodružstvím pronikat do struktury, historie a života kteréhokoli jazyka a do všech souvislostí s tím spojených. Když dopodrobna pochopil mluvnickou a tvaroslovnou stavbu jednoho jazyka, rozpoznával potom v dalších příbuznosti, odlišnosti a výjimečnosti. Vedle němčiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny, srbochorvatštiny a jiných běžných evropských jazyků, ať už slovanských, románských nebo germánských, zabýval se také starými keltskými jazyky jako velštinou nebo baskičtinou. Hluboce soucítil s osudy všech utlačovaných a porobovaných národů a intenzivně se zabýval jazykem a kulturou nejrůznějších národnostních menšin, např. jazykem Lužických Srbů. Podrobně se věnoval ugro-finským jazykům, maďarštině, finštině, laponštině, estonštině a dalším pobaltským jazykům, jazykům sibiřských Udmurtů, Komijců, Márijců a jiných národů, o kterých většinou ani nevíme, že existují. Zúčastňoval se mezinárodních ugro-finských kongresů, publikoval odborné stati v zahraničních jazykovědných časopisech, mezi kolegy lingvisty měl přátele po celé Evropě. Věnoval se i jazykům asijským, arménštině, gruzínštině, psal arabsky i persky, pronikal i do historických indiánských kultur a jazyků Aztéků, Mayů nebo Inků. Zabýval se vždy nejen jazykem, ale celistvě kulturou a historií daného národa, ze které jazyk vzniká a bez níž neexistuje. Znal nazpaměť obsáhlé pasáže z Puškina, z německých, srbochorvatských, maďarských a dalších básníků, měl rád lidové písně a slovesnost, snadno se orientoval v kulturním a uměleckém dění a rozpoznával skutečné hodnoty od povrchního braku. S velikou láskou a obětavostí se snažil napomoci romské problematice, jejich soužití a začlenění, navštěvoval je v jejich domácnostech, vytvářel pro romské děti jednoduché, ručně psané a malované učební pomůcky, čítanky a slovníčky, které jim věnoval, sbíral romské písně, ze kterých sestavil celý zpěvníček Románe gila, pomáhal v konkrétních případech, jednoho z náchodských romských chlapců přivedl až k vysokoškolskému vzdělání. Překládal z latiny J. F. Koerning 9 Cesta do Laponska, z rukopisného spisu ze 17. stol., o putování z Čech až za polární kruh v dobách po třicetileté válce a o prvním Laponci v Čechách (Odeon, 1989), z němčiny např. H. Graefová Mystikové naší doby, z turečtiny román Cizinec Y. K. Karaosmanogluho, a z mnoha dalších jazyků. Vedle publikovaných překladů vydal řadu titulů v podstatě tajně ve spolupráci s novoměstským knězem J. Knitlem. Dělal to statečně a zodpovědně, s vědomím nebezpečí kruté zvůle režimu, ale vždy prostě a samozřejmě. V bohaté knihovně V. Matějčka zůstala po něm řada cenných jazykovědných titulů, slovníků a učebnic, vybraná kolekce z nich byla věnována jako dar knihovně Filosofické fakulty University Karlovy v Praze, aby sloužily ke vzdělání dalším generacím, aby umožnily radost z poznání dnešním mladým lidem, jeho pokračovatelům. Pracovitost, skromnost a neokázalost byly erbovním znamením V. Matějčka. Byl laskavým a starostlivým manželem, otcem čtyř dětí a dědem devíti vnoučat. Nejmladším z jeho synů je náš vynikající herec a recitátor Vladimír Matějček, herec divadla Za branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla, dobře známý také našemu publiku ze svých vystoupení v Táboře i Plané. Prof. Matějček rád pracoval nejen duševně, ale i fysicky, v sadu, na zahradě, okolo domu, poradil si s každým řemeslem, bral to jako přirozenou rovnováhu. Domluvil se s každým, rád pomohl nebo poradil každému, kdo potřeboval a dovedl to přijmout. Upřímně si také sám nechal poradit od lidí vzdělaných i prostých. Miloval svět a svět miloval jeho. Ke svým kořenům do Plané a Libějic, k milované Lužnici, se rád vracel a nacházel zde duševní očistu a posilu do dalšího života. Vladimír Matějček zemřel , je pochován spolu se svou věrnou, laskavou paní na náchodském hřbitově, zatímco jeho otec, prof. František Matějček odpočívá na hřbitově v Košicích u Plané. MM Pokud víte o osobnosti, která se v Plané narodila nebo je jinak s ní spojena a myslíte si, že by o ní měli vědět i naši čtenáři, pište na adresu:

10 O víkendu se děvčata z našeho skautského střediska zúčastnila celostátního kola Závodu vlčat a světlušek v Děčíně. Družina Andílků ve složení Simča Strouhalová, Natálka Soukalová, Hanina Pařízková, Katka Pavelková, Barča Nováková a Helča Frouzová se tam probojovala po velkém úspěchu v krajském kole v Sezimově Ústí. Protože cesta byla daleká, musely jsme vyrazit již brzy po obědě, abychom se včas mohly přivítat se všemi soutěžními hlídkami z různých koutů České republiky. Foto Michaela Hovorková V pátek večer po příjezdu na děčínské nádraží se nás ujali průvodci a dopravili do Základní školy Miroslava Tyrše. Po ubytování a vydatné večeři se všech 28 hlídek dívek a chlapců ze 14 krajů shromáždilo před hlavní branou děčínského zámku, aby společně zahájilo celorepublikové kolo Závodu vlčat a světlušek. Slavnostní nástup v krojích byl započat vztyčením vlajky za zvuku státní hymny i hymny skautské. Po uvítacích proslovech velitele závodu, hlavních organizátorů i primátora města Děčín došlo k rozlosování startovních pozic jednotlivých hlídek. Organizátoři připravili i spoustu doprovodných aktivit s cílem poznat město Děčín a okolí, a tak se všichni hned po nástupu vydali na večerní plavbu po Labi, kde si z paluby Poseidonu mohli prohlédnout osvětlený Děčín. Příjemně unaveni se pak světlušky a vlčata odebrali ke spánku, aby načerpali síly na sobotní závod. Po brzkém ranním vstávání se hlídky přesunuly do 5 kilometrů vzdáleného Celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek okolí Děčína, kde v tamní přírodě celý závod probíhal. Motivem závodu byla legenda spadající až do doby antiky spojená s významnou osobností Miroslava Tyrše, rodáka Děčína a jednoho ze zakladatelů Sokola. Ten se inspiroval myšlenkou starých Řeků propojit tělo a ducha, skloubit dobré a krásné v jeden harmonický celek. Celým závodem tak vlčata a světlušky provázeli řečtí bohové, kteří pro ně připravili nesnadné úkoly na jednotlivých stanovištích. Hlídky se vydávaly po stopách bájného koně Pegase, jehož pírka z křídel značila závodníkům cestu. Hlídky musely projít během daného časového limitu 11 stanovišť. Jejich zaměření bylo shodné s disciplínami v okresních a krajských kolech, ale jednotlivé úkoly byly náročnější a všem daly pořádně zabrat. Světlušky i vlčata si otestovali svoji fyzickou zdatnost v nesnadném terénu, schopnost řešit problémové situace, poskytnout první pomoc či jak se umí orientovat v přírodě a komunikovat. Důležitou roli hrálo i logické myšlení, znalost jedovatých rostlin nebo třeba dopravních značek. Kromě znalostí a dovedností museli chlapci i děvčata prokázat schopnost vzájemné spolupráce a férového chování. Každé stanoviště bylo zasazeno do symbolického rámce a hlídky za splnění úkolu získaly jednotlivé dílky mapy znázorňující Pegasovu cestu, kterou v závěru závodu musely složit. Pro zpestření programu měly děti možnost navštívit Pravčickou bránu a pokochat se výhledem na Národní park České Švýcarsko. Večer ještě stihly prohlídku zámku s doprovodem hraběte Maxmiliána Thuna, jehož rod na zámku vládl. Po náročném dni všichni rychle usnuli plni očekávání, jak celý závod dopadl. Nedělní dopoledne pak patřilo vyhlášení celkových výsledků závodu a slavnostnímu ukončení společného víkendu. Naše dívčí hlídka se umístila na krásném 9. místě, a přestože mnohé z nich očekávaly lepší umístění, podaly dobrý výkon, za který se rozhodně nemusí stydět. Tímto jim chceme ještě jednou poblahopřát a poděkovat za reprezentaci našeho skautského střediska a města Planá nad Lužnicí a doufáme, že jim víkend přinesl spoustu nových zážitků, na které jen tak nezapomenou. M. Hovorková, E. Semrádová 10 Tenis V sobotu a v neděli 18. a 19. září se za velmi pěkného počasí v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků a žákyň. Turnaje se zúčastnilo 18 chlapců a 11 dívek. Z chlapců do semifinále postoupili Jan Dvořák (Hluboká n. V.), Lukáš Jauker (Hluboká n. V.), Tadeáš Říha (Sezimovo Ústí) a David Bulan (Bohutín). Prvním finalistou se stal Lukáš Jauker, který ve vyrovnaném zápase těsně porazil Jana Dvořáka 7:6 7:5. Finálovou dvojici doplnil po přesvědčivém vítězství nad Tadeášem Říhou 6:0 6:4 David Bulan. Ten kdo čekal, že finále nabídne vyrovnanou podívanou, se mýlil, neboť David Bulan předvedl výborný výkon a zcela zaslouženě se radoval z vítězství nad Lukášem Jaukerem 6:2 6:0. Rozhodla především jeho přesná hra a výborný pohyb po dvorci. V turnaji dívek se do semifinále probojovaly Andrea Mauerová (Písek), Lucie Voštová (Sezimovo Ústí), Klára Persánová (Velešín) a Renáta Bicerová (Sezimovo Ústí). Zřejmě nejhezčí utkání celého turnaje mezi sebou v semifinále svedly Andrea Mauerová a Lucie Voštová. V zápase, který trval téměř tři hodiny se nakonec z vítězství 6:0 4:6 7:5 radovala Lucie Voštová. Druhou finalistkou se stala Renáta Bicerová. Ve finále na sebe narazily hráčky, které se dobře znají, neboť obě hrají jihočeskou ligu za Sezimovo Ústí. Proto zápas nabídl vyrovnanou hru, ve které o celkové vítězce rozhodlo několik míčů, které se podařilo získat Lucii Voštové a tak finálový zápas vyhrála 4:6 6:4 6:4. Ing. Pavel Koutenský Ředitel turnaje Zleva Lukáš Jauker a David Bulan s pohárem. Foto archiv autora.

11 Program MĚXUS - LISTOPAD STŘEDA od sál SPEKTRUM ČERTOVSKÉ POHÁDKY Pásmo pohádek v podání divadélka MÚ- ZIKA STŘEDA od knihovna Sezimovo Ústí II MĚSTO V MÉ PAMĚTI Beseda s kronikářkou města Slunečkovou ČTVRTEK od sál SPEKTRUM TRAVESTI SHOW,,KRÁLOVNY NOCI STŘEDA od sál SPEKTRUM ČERTOVY ZLATÉ VLASY Veselá komediální pohádka se zpěvy v podání souboru RUBIKON Tábor. KINKAŠ A KRÁL Premiéra pohádky divadélka MÚZIKA STŘEDA 17. a od DIVADÝLKO NA SCHODECH - SPEKTRUM O DVOU HÁDAVÝCH PRINCEZNÁCH Loutková pohádka Divadélka na schodech Sezimovo Ústí. SOBOTA od park před hotelem MAS SLAVNOSTNÍ NASVÍCE- NÍ MĚSTA Doprovodný program: Žáci a učitelé 1. ZŚ Sez. Ústí a soubor Trubačů Šárky Kvičínské. Podzimní tvoření dne od do hod. v Domě s pečovatelskou službou Háčkování Pod vedením paní Jitky Novákové ze Zaluží u Tábora Přineste si háček na háčkování č. 4 nebo 3. Kurz drátkování, technika frivolitky Pod odborným vedením paní Milušky Bubelové, možnost zakoupení hotových výrobků z nabídky ateliéru. Cena kurzu je 70,- Kč Další podrobnosti hledejte na letáčcích. Přezůvky s sebou! Informace na tel.: J. Břečková Základní škola Planá nad Lužnicí, ČSLA 65 tel.: , , ČTVRTEK od malý sál SPEKTRUM Autorské čtení poezie Karla Vodičky s hudebním doprovodem PÁTEK od vestibul SPEKTRUM SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ - SENIOR CLUB K tanci a poslechu hraje Mladá dudácká muzika Strakonice. PONDĚLÍ od sál SPEKTRUM CESTA HOŘÍCÍHO MUŽE Divadlo Na zábradlí Praha Pavel Liška, Igor Chmela, Gabriela Pyšná, Leoš Noha, Kristýna Maděrovičová, L. Hampl. ČTVRTEK od sál SPEKTRUM SPEKTRUMVARIETÉ Zábavný pořad ve spolupráci měst Sezimovo Ústí a s Planá nad Lužnicí ČTVRTEK od sál SPEKTRUM PLETENÍ Z PEDIGU Termín kurzu: čtvrtek (konec kurzu je pouze orientační) pořádá Srdečně Vás zveme na kurz pletení z pedigu, konaného v ZŠ Planá nad Lužnicí, naučíte se základní práci s pedigem postup máčení, oplet pevného dna, základní postup pletení 2-3 pruty a jednoduchou uzavírku vše potřebné, aby jste si mohli vytvořit hezký výrobek z pedigu Co s sebou: ručník, nůžky Cena kurzu: 300Kč - v ceně je veškerý použitý materiál - pevné dno na opletení, pedig, šéna, doplňky na zdobení Přihlášky a bližší informace poskytneme na kontaktech uvedených v záhlaví!!! 11

12 PLÁN AKCÍ na říjen a listopad 2010 Městský úřad Ustanovující zastupitelstvo města na nové volební období proběhne 10. listopadu. Kultura Jazz v podání Scotta Brookinse Koncert sólového trumpetisty, který hrál po boku amerických jazzmanů, povídání o životě a hudbě od 19 hodin v obřadní síni radnice Podvečer nejen pro seniory Skupina Jana Dafčíka od 16 hodin v restauraci Maxim Fokus 10 let občanské sdružení Fokus představí v obřadní síni putovní výstavou práce svých chráněných dílen i služby, které svým klientům nabízí. Výstava je prodejní, exponáty je možno zakoupit a podpořit tak sdružení Fokus. Vernisáž výstavy je v 17 hodin v obřadní síni radnice Svatomartinská slavnost bližší informace naleznete na plakátech Pletení pedigu hod. v budově ZŠ Svatomartinské víno Plánský moravský večer od 19 hodin v restauraci Maxim k tanci i poslechu hraje Cimbálovka Josefa Marečka z Uherského Hradiště Podzimní tvoření drátkování a háčkování s pí Janou Novákovou, v Domě s pečovatelskou službou od 15 hodin Spektrum - Varieté aneb my všichni jsme celebrity od 19 hodin v sále Spektrum v Sezimově Ústí společný zábavný večer Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí, protože nejen Československo hledá svůj talent Den pro dětskou knihu v dětském oddělení knihovny, podrobný program naleznete na plakátech Slavnostní nasvícení Plané nad Lužnicí od 16 hodin před radnicí města Notičky, MŠ Pohádka Skřivánek, 1. Stupeň ZŠ Zvoneček, 2. Stupeň ZŠ Harmonie, plánský smíšený sbor Výstavy v říjnu Obřadní síň radnice Eva Holická Zárubová Cestou necestou jihočeskou krajinou fotografie cest, lesů a rybníků Galerie Fara Art sympozium 2010 Planá nad Lužnicí díla malířů Teodora Buzu, Zdeňky Marschalové, Aleny Petříčkové, grafika Josefa Synka a fotografa Pavla Talicha Městská knihovna Planá nad Lužnicí Dědeček automobil výstava k připomenutí výročí Adolfa Branalda a Kamila Lhotáka Výstavy v listopadu Obřadní síň radnice Fokus 10 let putovní výstava, která představí práci v chráněných dílnách tohoto zařízení Městská knihovna Planá nad Lužnicí Romantická zastavení K. H. Máchy k připomenutí 200. výročí narození Karla Hynka Máchy Sport Každé pondělí v tělocvičně ZŠ - od 17 hodin - pravidelné cvičení s Lenkou Matějů pro děti od 3 do 6 let. - od hodin aerobik s Ivonou Veseckou Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánujeme Klub Plánských Dam plánuje besedy se záchranářem MUDr. Kratochvílem a opět i s Jarkou Vomáčkovou o zdravé výživě, termíny budou upřesněny. Výstava v obřadní síni v prosinci Vánoce v zemích Evropské unie - ve spolupráci s ICM Tábor Výstava v knihovně v prosinci Nejen vzpoura hraček k připomenutí 110. výročí narození Hermíny Týrlové Mikulášské odpoledne pro děti a rodiče Mikulášský koncert, na kterém se představí plánští žáci ZUŠ Sezimovo Ústí. Datum bude upřesněno Koledování před radnicí od 15 hodin Vánoční koncert Zvonečku od 17 hodin v kostele sv. Václava Vánoční koncert Harmonie od 17 hodin v kostele sv. Václava Silvestr před radnicí s ohňostrojem od 23 hodin Předprodej vstupenek Jako v loňském roce, tak i letos zprostředkujeme na plánské radnici předprodej vstupenek pro MĚXUS v Sezimově Ústí, a to každé pondělí a středu od 13 do 16 hodin, případně po domluvě na tel kdykoli. Nyní nabízíme: Královny noci Travesti show Cesta hořícího muže Divadlo Na zábradlí Praha hrají I. Chmela, P. Liška a další Spektrumvarieté aneb my všichni jsme celebrity společný zábavný program Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí Prosinec termín bude upřesněn Věrní abonenti Divadlo Harlekýn hl. role V. Vydra Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně. Lze za úplatu inzerovat. Chcete-li zveřejnit svůj příspěvek, obraťte se na pracovnice knihovny telefonicky na č nebo na NOVÉ OVÉ ADRESE: Vydává Město Planá nad Lužnicí, fotografie na titulní straně E. Žaludová, grafická příprava Repro- &grafie, tiskne tiskárna Karel Daňa Planá n. Lužnicí. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v listopadu 2010 a uzávěrka je 4. listopadu Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet -

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ.

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ. Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009 Městský úřad Ostrov Nová fasáda tělocvičny ZŠ Řeka Lužnice SLOVO STAROSTY KOMUNÁLNÍ NEBO POSLANECKÉ VOLBY??? S blížícím se koncem

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 11/2012 Městský úřad Úvodní slovo Plánované investice pro rok 2013 V říjnu se začíná sestavovat rozpočet příštího roku, a to nejen obecní,

Více

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K U LT U R N Í M U A S P O L E Č E N S K É M U P OV Z N E S E N Í M Ě S TA HORAŽĎOVICKÝ OBZOR KVĚTEN 2009 V YBÍRÁME Z OBSAHU VODA ŽIVÁ SLAVNOSTI KAŠE ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO ZELENÝ SLOUPEK STR. 1 STR. 4 STR. 3, 20 STR. 14 M Ě S Í Č N Í K V Ě N OVA N Ý H O S P O DÁ Ř S K É M U, K

Více

Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2.

Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2. Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2. vícemiss se stala Anička Kuncová ze 7. B (na fotu vlevo) a

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

7/ 2014 STRAKONICKÁ TELEVIZE JE UŽ PŘES 10 LET ŽIVOU KRONIKOU MĚSTA. Oblíbený pořad Strakonice v proměnách času bude pokračovat

7/ 2014 STRAKONICKÁ TELEVIZE JE UŽ PŘES 10 LET ŽIVOU KRONIKOU MĚSTA. Oblíbený pořad Strakonice v proměnách času bude pokračovat 1 6. R O Č N Í K Č Í S L O 7 / 2 0 1 4 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 7/ 2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ MHD OD 1. 7. 2014 3 ZASTUPITELSTVO

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více

Stavební činnost v našem městě v roce 2010

Stavební činnost v našem městě v roce 2010 V TOMTO VYDÁNÍ: Červen 2010/06 Cyklo novinky v Sezimově Ústí Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vydržení věcného břemene a právo nezbytné cesty Stříbrný klíček 2010 Festiválek Nechanice

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI. LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí. DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo

11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI. LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí. DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo 11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo Objevte novou Octavii Combi Ať je stále nad čím žasnout Kombinovaná spotřeba

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je z počátku 80. let. Celý areál dlouhá léta přežíval,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Začátkem června byla zahájena

Začátkem června byla zahájena BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, šest měsíců roku 2014 uteklo jako voda a vcházíme do jeho druhé poloviny. Čekají nás prázdninové a dovolenkové

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI ČÍSLO 17 24. ZÁŘÍ 2010 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI Josef Kroupa a Jan Šeps s medailemi při oficiálním ceremoniálu v

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více