Pražské Židovské Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražské Židovské Město"

Transkript

1 M Ě S ÍČN Í K PRAŽ SKÉ PLYNÁ RENSKÉ, a. s. Rýbrcoul Jihomoravské Oddělené Výhra město místo Sídlo Zkratka 1. díl tajenky od lodi ve Francii SPZ Mělníka na dvě čísla Možná Seknouti Ocas Dokola (knižně) Horské Vrtochy 2. díl tajenky služby Podsvětí (knižně) Vuřt (zastarale) Tuk (slovensky) Špička Ochotna Obyvatelka Orientu 5. díl tajenky SPZ Kolína Malé dítě Sodovka Závodní družstvo Německy»hodiny«Islámské tradice Dálkový nákladní vůz Nejvyšší germánský bůh Stékat po kapkách Trikyslík Selanka Televizní stanice Dětský pozdrav Evropan (slovensky) Hádka (zastarale) Iniciály herce Víznera Rakouský jezdec F1 Úřední spisy Předchůdce Dukly 3. díl tajenky Škrabák u pluhu Pruh látky na krk Anglicky»dub«Ozdravovat Milenec (zastarale) 4. díl tajenky Rachmaninovova opera Portugalsky»řeka«Motýlek Karetní trumf Minulého roku Římská čtyřka Na tom místě Aromatické sloučeniny Citoslovce tišení Ulomená část Výron (knižně) Katolické církevní bratrstvo Odysseova manželka Papoušek Záporka Ozalidový papír Český herec SPZ Prahy Ukazovací zájmeno Osobní zájmeno Sarmat Kde nás najdete Sídlo společnosti Pražské plynárenské, a. s. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Služby pro domácnosti a maloodběratele: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1 U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Pracovní doba: Pondělí až čtvrtek: hodin Pátek od 9.00 do hodin Zákaznická linka Pracovní doba: Pondělí až pátek: hodin Tel.: Fax: Ovanutí Domácky Olga 6. díl tajenky Aryl odvozený od benzenu Štětina Značka pikofaradu Herec Na spodním místě Čáry (hovorově) Potomek Říznutí Kočkovitá šelma Balkánská dutá míra Iniciály herce Krause Umělec provádějící cizelování Morálky Služby pro střední odběratele a velkoodběratele: Pražská plynárenská, a. s., oddělení velkoodběru U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Tel.: Fax: Spojení do Michle: Tramvaj č. 11 z Bělehradské ulice (u metra C I. P. Pavlova), autobus číslo 188 z Pankráce (u metra C Pankrác). Parkoviště přímo před vchodem do hlavní budovy nebo v areálu U Plynárny vjezd motorovou vrátnicí (asi 200 m před hlavním vchodem směrem od centra města). Světlovlasý Kód Itálie Dceřiné společnosti Značka thoria Prometheus, energetické služby, spol. s r. o. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Tel./fax: Informační služby energetika, a. s. U Plynárny 500/44, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Praha Paříž rekonstrukce, a. s. U Plynárny 1450/2a, Praha 4-Michle Tel.: , Fax: Adresa redakce: U Plynárny 500, Praha 4. Šéfredaktor: Ing. Jan Žákovec. Redakční rada: Ing. Dagmar Hartmanová (předseda), Miroslav Vránek (místopředseda), František Erben, Ing. Jana Hnízdilová, Miroslava Válková, Ing. Hana Kudlíková, František Maryška, Ing. Andrea Mašínová, Ing. Oldřich Nechanický, Rudolf Novák, Kateřina Saidlová, Ing. Marek Sukup, Ing. Jiří Šach, Ing. Tomáš Veselý. Sekretariát: Kateřina Saidlová, tel.: , Vydavatel: Gallery, s. r. o., Legerova 70, Praha 2. Evropský veletok Komáří zvuk Popěvek Malý vůl Šachty Cár Pomůcka: ACA, akov,aleko, manul, oak, Ozan, rio, Uhr Zdenka Reisenauerová Na návštěvě u zákazníka Pražské Židovské Město Rozhovor s Karlem Čáslavským Úniky plynu v Praze zjišťuje unikátní vozidlo Z historie pražení kávy plynem a tak trochu o kávě vůbec

2 Pražská plynárenská upraví od prosince domácnostem zálohy V souvislosti s novými cenami zemního plynu, které stanovil Energetický regulační úřad, upraví Pražská plynárenská od 1. prosince 2005 zálohové platby zákazníkům z kategorie domácnost. Opatření se nebude týkat odběratelů se spotřebou do 180 m 3 ročně, tj. zhruba do 1890 kwh, ani zákazníků, kteří si vtermínu od 1. září do 16. října 2005 zvýšili zálohy sami, a ani zákazníků, u kterých probíhá reklamační řízení. Energetický regulační úřad stanovil od nové nákupní a prodejní ceny zemního plynu s ohledem na vývoj ceny ropy na světových trzích, od níž se cena zemního plynu odvíjí. Nákupní cena zemního plynu se pro Pražskou plynárenskou, a. s., zvýšila o 27,6 %, prodejní ceny pro odběratele z kategorie domácnost vzrostly v průměru o 18 % o stejnou hodnotu proto vzrostou i zálohové platby. Z tisku Právo, České plynárenství začínáte zastupovat na veřejnosti v době, kdy stoupla cena zemního plynu. Jak odhadujete její vývoj do budoucna? Jsem přesvědčen, že cena zemního plynu byla, je a bude v porovnání s komfortními palivy konkurenceschopná. Dlouhodobě podléhá určitým výkyvům vyplývajícím z cenových vazeb na ropu a topné oleje. Ve prospěch zemního plynu však hovoří jeho poměrně vysoké světové zásoby. To o žádném zostatních dostupných paliv říci nelze. Energie z jakéhokoliv paliva nebude do budoucna levná. Často řešíme své energetické potřeby hledáním Vûc: Podûkování VáÏen pane fiediteli, jménem na í firmy dûkuji Va í spoleãnosti za velmi vstfiícn postoj a rychl postup pfii zavedení plynovodní pfiípojky do na eho objektu v Dûlnické ul. 1192/22, která nám byla provedena v rámci modernizace plynovodu v ul. Dûlnická. Konkrétnû dûkujeme Va emu technickému dozoru na stavbû ing. Nebeskému a stavbyvedoucímu dodavatelské firmy PPR, a. s., panu BroÏovi, ktefií v e nejnutnûj í operativnû na místû vyfiídili a poradili pfii dal ím postupu plynofikace objektu. 2 momentálně nejlevnějšího paliva a nic jiného řadu z nás nezajímá. Prozíravější i z hlediska budoucnosti je přitom hledat cesty k úsporám dražšího paliva, které ale zachová určité pohodlí a zároveň bude šetrné k našemu zdraví i k našemu okolí. Jak byste argumentoval pro zemní plyn ve srovnání s ušlechtilými palivy, jako je elektřina nebo propanbutan? Z hlediska komfortních paliv je zemní plyn stále nejlevnější. Propan-butan, lehké topné oleje i elektrické topení jsou stále dražší než plyn. Tepelná čerpadla mají sice nižší provozní náklady, ale vysokou pořizovací cenu. Z cenového srovnání vychází zemní plyn i navazující technologie nejlépe. Úpravou záloh chce Pražská plynárenská předejít případným vysokým nedoplatkům, které by mohly odběratelům vzniknout na konci zúčtovacího období. Při dalších úpravách cen zemního plynu o 7 % a více, a to jak směrem nahoru, tak i směrem dolů, budou zálohy opět automaticky upravovány. Podrobnosti najdou odběratelé v dopise, který v těchto dnech obdrží společně s výpočtem nových záloh. Další informace mohou získat na telefonní lince nebo v obchodních kancelářích v Paláci Adria, Jungmannova ulice 31, Praha 1 a v ulici U Plynárny 500, Praha 4, v době od pondělí do čtvrtka od 9 do 18 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin. Využít mohou také internetové stránky Dagmar Hartmanová»Zemní plyn je komfortní zdroj energie. A navíc také šetrný k životnímu prostředí,«říká v rozhovoru generální sekretář České plynárenské unie Josef Kastl. VáÏen pan Ladislav Pospí il fieditel pro distribuci U Plynárny Praha 4-Michle Súctou Jaký je podle vás hlavní argument pro topení zemním plynem v domácnostech? Argumentů je mnoho: cena, komfort, pohodlí, ovlivnitelnost spotřeby regulací a šetrnost k životnímu prostředí. Každé palivo však něco stojí a je s ním potřeba zacházet efektivně. Mnoho energie, kterou v domácnostech spotřebujeme, bohužel uniká bez užitku. Energii bychom si měli chránit a tím i šetřit peníze z našich rozpočtů. Existují případy, kdy lidé přecházejí ze zemního plynu na uhlí, dřevo, nebo dokonce na spalování domácích odpadů. Považuji to za velmi krátkozraké. Má to bezprostřední dopad na naše zdraví a na zdraví dalších generací. Pevné částice vznikající při takovém spalování mají podle lékařů prokazatelný vliv na vznik rakoviny a dalších vážných chorob. Šetřit je tedy dobré, ale musí to být na správném místě. Bude výhodné využívání zemního plynu ivbudoucnosti? Určitě se chceme vyhnout podobnému zklamání zákazníků jako v případě přímotopů. Za plynofikaci obcí zaplatil stát i plynárenské společnosti značné prostředky. Měli bychom mít zájem na tom, aby se plynovodní sítě a technologie v objektech využívaly. Je to důležité nejen z hlediska ceny a komfortu, ale také z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany zdraví. Ekologie velice úzce souvisí s cenou. V mnoha státech jsou pevná paliva více zatížena daněmi. U nás zatím tuto složku ceny bezprostředně nevidíme, ale měli bychom s ní počítat. Nejen exhalace a škody na zdraví, ale i vytěžené uhelné pánve a vykácené lesy jsou cenou za momentálně»levné«topení. Z těchto a dalších důvodů si myslím, že budou vytvářeny podmínky výhodné pro využívání zemního plynu. Co přesně vyjadřuje termín používaný v souvislosti se zemním plynem»energie pro budoucnost«? Hovoříme o zemním plynu jako palivu budoucnosti, přesněji»i pro budoucnost«. Z fosilních paliv je zemní plyn ekologicky nejšetrnější, stále dostupný a jeho prokázané zásoby jsou mnohonásobně větší než zásoby jiných paliv. Zdroje energie budou ubývat, ale zemního plynu je na poměrně dlouhou dobu dostatek. Přidáme-li k tomuto argumentu ekologická hlediska a komfortní použití, je zemní plyn při efektivním využívání jednoznačně nejlepším řešením jak pro domácnosti, tak pro celá průmyslová odvětví.»škoda že slavnostní osvětlení Prahy v roce 1928 nebylo plynové,«říká filmový historik Karel Čáslavský Kdo by neznal filmového historika Karla Čáslavského z Národního filmového archivu. Jeho zajímavý a poučný televizní pořad Hledání ztraceného času se za skoro 15 let své existence stal velmi populárním a každé nedělní odpoledne přivádí k televizním obrazovkám statisíce diváků. Nehynoucí zásluhu má Karel Čáslavský i při objevování záběrů staré techniky, mezi něž samozřejmě patří i plynárenská historie výroba svítiplynu, plynojemy, dobové způsoby užití plynu a další. V říjnu, v rámci přípravy dalších dílů Hledání ztraceného času, pan Čáslavský navštívil archiv Plynárenského muzea. Využili jsme této příležitosti a požádali ho o rozhovor do našeho časopisu. Pane Čáslavský, co z plynárenské historie už bylo v»hledání ztraceného času«televizním divákům představeno? To mne hned na začátku zaskakujete, musím trochu zapátrat v paměti, protože počet dílů»hledání ztraceného času«se blíží již čtyřem stovkám... Takže počítejte se mnou. První díl se jmenoval»pražské obecní plynárny«, pak jsme udělali dostavbu,»stavba plynárny pokračuje«se to jmenovalo. Tam ještě zbylo spoustu materiálu. Následovaly»Plyn z Michle«, a»o dvou pražských plynojemech«. Další byl»věrný pomocník«, to bylo o použití plynu u řezníka, v žehlírnách a podobně. Na konci tam byla ta dáma, co se koupe ve vaně. To se lidem strašně líbilo, strašně. A ještě byl díl»z plynárny do ulic velkoměsta«. Ten ale byl hlavně o asfaltu. To byl zatím poslední. Takže šest dílů, to už je skoro jeden celovečerní film. Víc o jednom tématu jsme natočili jen o Vltavě, ale zato mnohonásobně víc, 86. dílů. Už jste napověděl, že připravujete další díl Hledání ztraceného času, věnovaný plynárenské historii. Na co se tentokrát mohou diváci těšit? Po těch uvedených šesti dílech jsem ještě našel další»plynárenský«materiál. Příští týden (Pozn. rozhovor se uskutečnil 19. října) budeme natáčet díl»události minulosti«, přibližující ohromnou celostátní výstavu»plyn, voda a zdravotní technika«, která se konala v květnu a červnu 1937 na Zemském výstavišti v Praze. Význam výstavy byl podtržen tím, že nad ní převzal záštitu sám prezident republiky Dr. Edvard Beneš. Jeho návštěva výstavy byla podrobně filmaři zdokumentována a v novém dílu bývalého prezidenta určitě uvidíte. Celkově se zaměříme hlavně na plynárenství, to bylo na výstavě nejatraktivnější, o vodě a zdravotní technice tolik materiálu není. Na výstavě měla svou expozici také Pražská obecní plynárna, předchůdce dnešní Pražské plynárenské, a. s. Předsednictvím výstavního a sjezdového výboru byl pověřen Ing.Karel Jedlička, ústřední ředitel Pražské obecní plynárny. Před vstupem na výstaviště byla uspořádána výstava vývoje pražského veřejného osvětlení až k plynovým lampám. V plynárenské sekci bylo představeno použití plynu jak v domácnostech, tak v průmyslu. Asi nejatraktivnějším exponátem byl velký a podrobný model michelské plynárny, v té době jedné z největších a nejmodernějších plynáren v Evropě. Celkově měla výstava ohromný úspěch. Kdy budeme moci vidět tento díl Hledání ztraceného času? V neděli 22. ledna a odpoledne. Čtenářům můžeme již prozradit, že Pražská plynárenská se podílí na realizaci dvou nových dílů Hledání ztraceného času. O prvním jsme již hovořili. O čem bude pojednávat ten druhý? Ten se bude se jmenovat»když jí bylo 10 let«. Jak název napovídá, zaměříme se na velkolepé oslavy deseti let vzniku republiky, zejména na dění v Praze. Škoda jen že to slavnostní osvětlení Prahy nebylo plynové, ale elektrické. V novinách jsem vyšťáral, že na to denně padlo 50 metráků mouru. A jaká z toho vzešla krása, poprvé Praha svítila celá! Premiéru bude mít tento díl 30. října. Vraťme se k vašemu fenoménu. Kolik dílů Hledání ztraceného času už bylo natočeno? Ten»váš«díl o výstavě z roku 1937 bude 394. Co připravujete na příští rok? Snažím se to střídat, jednou aby byla auta, podruhé zase historie, pak technika. Lidi mají rádi stavby. Takže v jednom pořadu postavím autobusové garáže v Dejvicích. Po 18 minutách z původní holé pláně budou vyjíždět autobusy. Chci udělat film o stavbě Tyršova mostu v Děčíně. Hotova je už výroba čokolády v Kutné Hoře. To je nádhera. Sbírám podklady pro Karlův most, ale to nelze uspěchat. Chci se věnovat místům, kde se určovaly dějiny Václavskému a Staroměstskému náměstí.»václavák«se už rodí, díly budou po jednotlivých dekádách. Teď dělám roky Vysílací čas Hledání ztraceného času se již několikrát změnil. Dlouhodobý přístup České televize k pořadu vás asi moc netěší? Netěší a situace se bohužel nelepší. Hledání ztraceného času se vysílá v neděli po čtvrté odpoledne, což není dobrý čas, lidé jezdí z chat nebo koukají na sport. Větší sledovanost by byla samozřejmě večer, neexistuje ale dobrá vůle s tím něco udělat. Mají zafixováno, že některé pořady jsou vycpávky. Tak jsme vycpávka. Oblíbená, sledovaná, běžící už téměř 15 let. Ani nechtějí na nás dělat upoutávky. Radši upozorňují na Ally McBealovou, ale že bude odboj, legionáři nebo Masaryk, to ne. A to ani v případě, že se jedná o naprosté unikáty, což bývá dost často. S tím se ale asi musí člověk smířit a být rád za téměř 400 dílů a statisíce televizních diváků, které naše pohledy do dávné minulosti zajímají a často i těší. V poslední době se řada televizních pořadů objevuje na DVD nosičích. Co z Hledání ztraceného času už na DVD vyšlo a vyjdou někdy na DVD všechny díly? Zatím vyšly první čtyři disky o Vltavě z celkového počtu devět. Další budou následovat. O vydání všech dílů nikdo neprojevil zájem. Argumentovali tím, že kdo to chtěl, tak si to už nahrál z televize. Možné to je, ale je fakt, že v poslední době jsem dostal tolik dotazů, kdy vyjdou na DVD díly o československých letcích. A protože o plynu připravujeme další díl, už by stálo za to zkompletovat a vydat filmovou plynárenskou historii na DVD. Uvažujte o tom! Děkuji za zajímavý podnět i za celý rozhovor Text a foto Jan Žákovec 3

3 Možná jste v ulicích Prahy zaznamenali modré pomalu jedoucí vozidlo se zapnutým oranžovým majákem a nápisem»měřící vůz«. Jeho úkolem je vyhledávání úniků zemního plynu na více než čtyřech tisících kilometrech plynovodů v majetku Pražské plynárenské, a. s. Jedná se jediné vozidlo tohoto druhu v České republice. Vybaveno je nejmodernějším přístrojem pro detekci metanu pomocí speciálního laserového systému. Obdobná vozidla jsou podle mých informací v Evropě pouze tři. Kromě Prahy je mají jen na Slovensku a v Maďarsku, říká úvodem naší návštěvy Milan Habětín, vedoucí úseku správy plynovodů společnosti Praha Paříž Rekonstrukce, a. s. Tato dceřiná společnost pro Pražskou plynárenskou, a. s., mimo dalších činností, souvisejících s provozem, údržbou a opravami plynovodů, zajišťuje i vyhledávání úniků plynu. Do května letošního roku jsme úniky vyhledávali pomocí vozidla Renault Espace, který vyhledává úniky plynu pro PP, a. s., již jedenáctý rok a jeho provoz je již značně nespolehlivý a spojený s vysokými provozními náklady. Tento měřící přístroj pracuje na bázi ionizace plamene. Nyní používáme Fiat Doblo s detekčním zařízením Digitec Inspectra od francouzské firmy Gazomat. Jedná se o přístroj nové generace, využívající pro detekci metanu speciální laserový systém. Laserová detekční komora, elektronika systému a notebook jsou nainstalovány uvnitř měřícího vozidla, vysvětluje pan Habětín a vyjmenovává výhody nového systému. Výhod je celá řada. Zvýšila se rychlost monitorování úniků, nový systém provádí 650 tisíc měřicích operací za sekundu a to umožňuje rychlost měřícího vozidla až 50 km/hod. U starého to bylo jen 20 km/hod. Doba odezvy na únik je méně než 1,5 sekundy, dříve to byly 3 4 sekundy. Zvýšila se selektivita a citlivost k metanu, ta je nyní méně než 1 ppm. Přesnost lokalizace úniku plynu se také zlepšila, místo úniku určíme převážně do jednoho metru v závislosti na místních podmínkách. To vše má za následek výrazné snížení provozních nákladů. S měřícím autem vyjíždíme do ulic. Naším průvodcem je technik vozidla Milan Ekl. Posádku tvoří dva lidé, řidič a technik, který obsluhuje detekční zařízení a zaznamenává zjištěné úniky plynu. Ty se zobrazují přímo na obrazovce notebooku, zároveň na ně upozorňuje zvuková signalizace, objasňuje Milan Ekl a jako by to přivolal, zaznamenáváme první únik. Za normálních podmínek zachytíme únik plynu do 3 metrů od osy vozidla. Veškerá data o zjištěném úniku (čas, místo, intenzita ) v elektronické podobě předáváme dále. Pak na místo dorazí lokalizátoři, kteří určí přesné místo úniku plynu a únik zařadí do příslušné třídy podle míry jeho Vnitřek detekčního zařízení Digitec Inspectra Obrazovka notebooku se zjištěným únikem plynu Nasávací trubičky pod měřícím vozidlem odebírají vzorky atmosféry Obsluha detekčního zařízení Text a foto Jan Žákovec nebezpečnosti. Tyto údaje se předávají příslušným pracovištím Pražské plynárenské, která stanoví termín opravy poškozeného plynovodu. Pokračujeme v jízdě, ulice projíždíme z obou stran. Důvod je jasný, plynové přípojky jsou po obou stranách ulice. Plynovody na chodnících a jinak nepřístupných místech měříme ručně pomocí kobercové sondy. V nově plynofikovaných lokalitách otevíráme i niky a zjišťujeme případné úniky plynu. To pak najedeme jen 12 km za den. Jinak máme průměr 35 km. Celou Prahu objedeme za 10 měsíců. Rozdělena je na několik desítek čtverců. Ty, od ledna do října, postupně projíždíme. Nejvíce úniků je na Praze 2, 3 a 4, tam jsou nejstarší plynovody. Dříve to bylo i na Praze 6, díky rozsáhlým opravám se situace zlepšila. V okrajových částech Prahy, kde se již stavělo z polyetylénu, je úniků minimum, uvádí pan Ekl. Vracíme se s měřícím vozidlem zpátky do plynárny. V České republice je Pražská plynárenská první ze všech plynárenských společností, která využívá výsledky laserové detekce úniků zemního plynu. Ostatní ještě používají starší, plamenoionizační detekci. V nejbližší budoucnosti chceme stávající zařízení ještě doplnit souřadnicovým systémem GPS. Digitálně tak bude zaznamenána poloha vozidla i úniku a údaje zaznamenány přímo do databáze, prozrazuje Milan Ekl na závěr naší reportáže o zjišťování úniků v Praze. Zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s. Miracle, salon krásy a zdraví Tento měsíc vám představujeme poskytovatele, který se zaměřuje na relaxaci a regeneraci lidského těla salon krásy a zdraví Miracle.V tomto období, kdy pomalu, ale jistě přichází zima, vám salon Miracle poskytne širokou škálu služeb, při kterých si nejen dámy odpočinou, načerpají sílu a získají nové sebevědomí. Vydali jsme se za paní Janou Přibovou, aby nám alespoň v krátkosti přiblížila služby salonu. Dobrý den paní Přibová, povězte nám, jaké služby nabízí salon Miracle? V salonu krásy a zdraví Miracle naleznete komplexní péči o celé tělo, obličej i vlasy. Nabízíme služby podporující zdraví a vitalitu, antistresové programy, ale i zdokonalení zevnějšku. Ve spojení se špičkovou technologií v oblasti zeštíhlování a omlazování pečujeme o vaše zdraví, krásu a duševní pohodu. Od každodenního stresu a starostí se klienti mohou oprostit například relaxační masáží, nebo stone masáží (masáž horkými kameny). Nabízíte opravdu velkou řadu služeb v péči o lidské tělo, řekněte nám, jaké procedury jsou nejvyhledávanější? Nedá se říci, která z našich procedur, či služeb je nejvyhledávanější, každý člověk má individuální požadavky a nároky. V péči o tělo poskytujeme: Endermologii, což je nejnovější francouzská technologie pro zeštíhlení a léčbu celulitidy využívající přístroj Cellu M6 Keymodule S. Je to přístroj vyvinutý pro boj s celulitidou využívající mechanické stimulace. Tato metoda v sobě spojuje působení dávkovaného vakua a válečkové masáže. Je jedinou technikou, kterou je možné uvolnit tuk usazený pod nejsvrchnější vrstvou pokožky, který nelze odstranit ani dietou a cvičením, ani liposukcí. Účinnost metody potvrzují klinické studie a licence FDA. Cosmécanique unikátní francouzská metoda používaná k bezoperačnímu liftingu obličeje, zpevnění prsů, vyhlazování vrásek, která využívá přístroj Lift 6, který je profesionálním řešením pro boj s příznaky stárnutí. Výsledky viditelné již po prvním ošetření mluví za vše. Laserová epilace trvalé a bezbolestné odstraňování chloupků. Léčba akné, pěstící a relaxační ošetření obličeje špičkové kosmetické řady Darphin a Comfort zone, která je vyjímečná svými dlouhotrvajícími a okamžitými výsledky především díky součinnosti přírody a vědy. Lymfodrenáže, relaxační a klasické masáže, tělové zábaly, manikúra & spa pedikúra, kadeřnictví. Jaké má váš salon přednosti oproti konkurenci, která je v současnosti jistě dost velká? Z našich nových klientů se dost často stávají stálí zákazníci, oceňují především to, že u nás nacházejí komplexní péči o celé tělo a to vše na jednom místě v příjemném prostředí secesního domu na vltavském nábřeží. Opravdovým požitkem pro všechny jsou zcela speciální masáže, detoxikační zábaly a tělový peeling. Veškeré procedury jsou prováděny zkušenými, odborně vyškolenými zdravotními sestrami a kosmetičkami. Svěříte-li se do rukou odborníků salonu Miracle, uvidíte, že i zázraky se dějí! Jaká je vaše klientela? Naše klientela je široká, dnes už je samozřejmostí, že plno procedur, které nabízíme, už využívají i muži a tvoří dosti velké procento naší klientely. A protože nejen ženy se chtějí líbit, tak i muži rádi navštěvují naše kadeřníky, kteří jim mohou vytvořit novou image. Ženám zkušení vlasoví designéři mohou vytvořit společenské účesy například zdobené živými květy. Myslím, že motivace pro nového klienta je u vás opravdu rozmanitá, proto nám na závěr řekněte, kde je možné získat více informací o vašem salonu, případně kde vás klient najde? Více informací naleznete na Naše adresa je: Janáčkovo nábřeží 7, Praha 5 Otvírací doba je od pondělí do pátku od , v sobotu od Telefon: , Děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených klientů. Zuzana Floriánová Nezapomeňte se zúčastnit čtenářské soutěže se salonem krásy Miracle na straně 11. Na vylosované výherce čekají zajímavé ceny. Naše vážené čtenáře upozorňujeme na to, že se zákaznickou kartou CityPower Pražské plynárenské, mají v salonu krásy Miracle slevu ve výši 5 % na veškeré služby a 10 % na kadeřnictví, masáže a cvičení s fyzioterapeutem. Výherci soutěže s Pražkou plynárenskou, a. s., a Lázněmi Velichovky 01. cena Ivana Vojáčková 02. cena Milan Navrátil 03. cena Ivana Žaludová 04. cena Tomáš Kratochvíl 05. cena Pavla Doricová 06. cena Ing. František Klimeš 07. cena Lucie Šindelářová 08. cena Vladimír Nechyba 09. cena Václav Bakule 10. cena Dana Vachová Novinky u poskytovatelů výhod pro držitele Zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s. Divadlo Kalich Jedna z nejprestižnějších pražských divadelních scén současnosti, vybavená špičkovou zvukovou a světelnou technikou. Nosnou část repertoáru tvoří nový muzikálový projekt Daniela Landy Tajemství, ve kterém za doprovodu živého orchestru hrají a zpívají: Jiří Langmajer, Lucie Vondráčková, Josef Vojtek, Zuzana Norisová a další. Divadlo Kalich nabízí i činoherní tituly jako Nahniličko aneb Poněkud dojatý (dnes již kultovní komedie Jana Krause), nebo Jako jedna rodina, Tragédie mstitele či Natěrač. Každé představení je jiné a uspokojí i náročného diváka. Poskytované slevy pro držitele Zákaznických karet CityPower Pražské plynárenské: sleva 10 % z ceny vstupenky na uvedená činoherní a muzikálová představení Divadla Kalich (Sleva se nevztahuje na koncertní představení v Divadle Kalich) Divadlo Kalich, Jungmanova 9, Praha 1 Pokladna otevřena denně hodin, ve dnech kdy uvádíme večerní představení do 20 hodin. Rezervace vstupenek: tel.: Fitness Centrum Imperial Moderní fitness centrum se nachází v areálu hotelu Imperial v Karlových Varech, nabízí široké sportovní vyžití a příjemnou atmosféru. Ve fitness centru si můžete zacvičit v posilovně nebo navštívit hodiny aerobiku a kick boxu. Další služby, které Imperial nabízí, jsou masáže, solárium a bazén. Ve venkovním prostředí můžete využít golfové hřiště a tenisové kurty. V našem fitness obchodě máme velkou nabídku sportovního oblečení i doplňkové výživy. Poskytované slevy pro držitele Zákaznických karet CityPower Pražské plynárenské: slevu 10 % lze uplatnit na veškeré služby, včetně fitness obchodu. Fitness Centrum Imperial Ostrovská 7, Karlovy Vary Tel./fax: , Aktuální informace o Zákaznické kartě a přehled poskytovatelů výhod naleznete na nebo v letáku v našich obchodních kancelářích. Přejeme vám hodně zábavy a příjemných zážitků s vaší Zákaznickou kartou PP, a. s. Připravuje Zuzana Floriánová 5

4 Praha se svým starým Židovským Městem patří k nejstarším a nejvýznamnějším židovským střediskům ve střední Evropě. Vedle Starého židovského hřbitova patří k nejvýznamnějším památkám pražského Židovského Města jeho synagogy. K nejcennějším patří Staronová synagoga na rohu Pařížské a Červené ulice, raně gotická stavba s cihlovými štíty ze 13. stol. Renesanční Vysoká (Radniční) synagoga v Červené ulici byla postavena koncem 16. stol zároveň se sousední Židovskou radnicí s charakteristickou věžičkou a hodinami s hebrejským ciferníkem. V okolí Starého židovského hřbitova najdeme Klausovou synagogu, Pinkasovu synagogu a Maiselovu synagogu. Nejmladší synagogou na území Židovského Města je Španělská synagoga v maursko-španělském slohu. Historie pražského Židovského Města 6 V Praze je přítomnost Židů doložena již v polovině 10. století, kdy židovská osada ležela patrně v podhradí Pražského hradu. Když král Vratislav I. přenesl své sídlo na Vyšehrad, následovali jej Židé do tohoto prostoru, opět do podhradí, jak se o tom zmiňuje ve své kronice Kosmas. Vedle sídlišť v podhradí obou pražských hradů vznikla nejpozději ve 12. století židovská osada také v blízkosti tržiště na pravém břehu Vltavy v blízkosti Staroměstského náměstí. Tato osada se postupně vyvinula v samostatné město s vlastní samosprávou, jurisdikcí a svobodou náboženství a získala vedoucí postavení mezi židovskými obcemi státu. Už ve středověku byli obyvatelé židovského města nuceni žít od ostatního, křesťanského, města odděleni, neboť církev pomocí zákonů učinila z Židů v celé Evropě občany druhého řádu. Tito byli nuceni bydlet v ohrazených ghettech a mohli se věnovat pouze obchodu s penězi. Tak jako jinde, i v Praze museli Židé uzavřít své město do hradeb s několika vchody, omezit svůj kontakt skřesťany pouze na obchodování a označit svůj oděv znamením. Čeští panovníci, počínaje Přemyslem Otakarem II., poskytovali Židům řadu privilegií a ochranu, za což si však nechávali náležitě zaplatit formou zvláštní daně a výhodnými půjčkami. Pražská židovská obec v důsledku těchto skutečností, ač ve formě ghetta, prosperovala a přitahovala přistěhovalce, kteří učinili z Prahy významné místo židovské ekonomiky a kultury v celoevropském kontextu, žijící v relativně poklidných vztazích s křesťanskými sousedy. V průběhu 16. století zažívalo pražské Židovské Město rozmach, jeho nejbohatší obyvatelé se stávali tzv. dvorními židy habsburských panovníků, především císaře Rudolfa II. S tímto obdobím je spjat ekonomický a kulturní vzestup, vghettu působila řada osobností židovské kultury a vědy, probíhala výstavba nových soukromých i veřejných budov, mj. radnice a řady synagog. Po třicetileté válce Židovské Město v důsledku velkých daní zchudlo a kromě toho se opět muselo bránit snahám Starého Města pražského o vypovězení jeho obyvatel. Při moru v roce 1680 pak zemřela cca třetina jeho obyvatel a v roce 1689 ghetto vyhořelo. Poměrně brzy vyrostlo znovu, ale následující období lze považovat v dějinách pražské židovské obce za jedno z nejtěžších. Když v roce 1754 ghetto opět vyhořelo, znamenalo to v podstatě počátek úpadku pražského Židovského Města, neboť tato čtvrť se začala měnit v místo, obývané pražskou chudinou, když se většina židovského obyvatelstva vystěhovala. Oblast proslula velkou kriminalitou a živnostmi s ní spojenými (nevěstince, zastavárny, pochybné lokály ap.). Pražský magistrát proto v 90. letech 19. století, přes odpor odborné veřejnosti, rozhodl o asanaci takřka celého ghetta (zvaného od roku 1850 Josefov) a nové výstavbě, odpovídající dobovým urbanizačním trendům. Praha tak přišla o jedinečný architektonický celek, výjimečný i v kontextu celé Evropy. Ze starého Židovského Města se tak do současné doby dochovalo pouze několik synagog, hřbitov a radnice. Židovské Město během staletí vrostlo do organismu Prahy a ta je přijala. Židé v něm žili a pracovali a v případě potřeby i bránili, a když padly v polovině 19. století zdi ghetta, vznikla ona jedinečná syntéza tří kultur, české, německé a židovské, navzájem se obohacujících a vydávajících vynikající plody v takových osobnostech jako F. Kafka, R. M. Rilke, G. Meyrink, F. Werfel, E. E. Kisch či M. Brod. Starý židovský hřbitov Každá z židovských osad na území Prahy měla kromě svatyně rovněž svůj hřbitov, který se nacházel většinou v její blízkosti, avšak pokud to bylo možné, tak mimo obydlený region. Pohřebiště, jež se v současné době nazývá Starým židovským hřbitovem, je v tomto ohledu jakousi výjimkou, neboť se v průběhu staletí stalo součástí města. Je vlastně nejmladším hřbitovem a v současné době představuje jeden z nevýznamnějších dochovaných židovských hřbitovů v celosvětovém kontextu. Židovský hřbitov, v pozadí Klausová synagoga Radnice Starý židovský hřbitov byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského Města. Náhrobní kameny ve slohu gotiky až pozdního baroka jsou vesměs kamenné, vyrobené ze žuly, pískovce nebo sliveneckého mramoru a nejstarší náhrobek pochází z roku Na hřbitově se pohřbívalo do roku Dnes se tam nachází téměř 12 tisíc náhrobních kamenů, avšak počet pochovaných byl jistě vyšší. Poněvadž svojí kapacitou hřbitov zdaleka neodpovídal počtu obyvatel ghetta, byli zemřelí v průběhu staletí pochováváni ve vrstvách nad sebou a některá místa tak obsahují až 12 vrstev hrobů. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením starších náhrobních kamenů do horních vrstev. Největší pozornosti se bezesporu těší hrob učence a pedagoga rabiho Löwa, na jehož náhrobek návštěvníci kladou po židovském způsobu malé kamínky, často navíc s malými lístečky s tajnými přáními, která tento zázračný muž, stvořitel tajemného Golema, určitě splní. O synagogách Náboženským a duchovním centrem židovské ulice nebo čtvrtě bývala vždy synagoga či modlitebna. Synagógé je řecké slovo, které znamená shromáždění. Již ve starověku tak byla označována židovská bohoslužebná shromáždění a přeneseně také budovy, ve kterých se konala. Zvláštnost synagog spočívá v uspořádání vnitřního prostoru podle potřeb náboženského života judaismu. Nejdůležitějším místem v synagoze je vyvýšené podium s pultem pro předčítání svitku tóry, umístěné ve středu nebo východní části hlavního sálu a oddělené od okolního prostoru parapetem nebo ozdobnou mříží. Druhým nejvýznamnějším místem je schránka na svitky tóry, umístěná ve výklenku na východní stěně synagogy, před níž je zavěšena vyšívaná opo- na a věčné světlo a stojí zde také pult pro předčítače modliteb. Dříve královská nebo vrchnostenská omezení určovala, jak smějí synagogy vypadat, aby nemohly konkurovat křesťanským kostelům. Směly mít jen povolené rozměry a stanovenou výšku. Zvenčí musely být prosté, nezdobené zdi, nesměly mít věž atd. Teprve synagogy stavěné po občanském zrovnoprávnění Židů (polovina 19 stol.) mívají podle zámožnosti obce honosnou architekturu v módních slozích, někdy i věž. Staronová synagoga Představuje jednu z nejkrásnějších ukázek raně gotické architektury na našem území, je nejstarší památkou pražského ghetta a také nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Staronová synagoga vyrostla jako raně gotická dvoulodní stavba na přelomu 70. a 80. let 13. století a na konci 14. století prodělala úpravy ve slohu vrcholné gotiky. Původně se Staronová synagoga nazývala Nová nebo Velká škola, teprve vznikem dalších synagog v ghettu koncem Pinkasova synagoga Staronová synagoga Klausová synagoga Vysoká synagoga 16. století se pro ni začal užívat názvu Staronová. Synagoga sloužila nejen k modlitbám, ale byla zároveň školou či soudní síní. Je jednou z mála staveb Starého židovského města, která nepodlehla asanaci, dochovala se v téměř původním stavu. Nebyla nikdy zastavěna okolními domy jako většina ostatních synagog ghetta a před jejím východním průčelím vzniklo jakési malé náměstí, zdůrazňující její výsadní postavení. Synagoga je nejstarší ukázkou středověkého typu dvoulodní synagógy, zvenku je to jednoduchá, obdélná stavba s vysokou sedlovou střechou, ukončenou pozdně gotickými cihlovými štíty. Celý vnitřní prostor se v současné době nachází pod úrovní okolního terénu. Staronová synagoga požívala v pražském Židovském Městě, ale i v cizích židovských obcích mimořádné úcty a byla za více než sedm století existence opředena řadou pověstí a legend. Podle jedné pověsti jsou na půdě synagogy uloženy pozůstatky Golema, kterého na ochranu pražské obce vytvořil a oživil pověstný rabi Löw. Dodnes je Staronová synagoga nábožensky využívána a je hlavní synagogou pražské židovské obce. Pinkasova synagoga Synagoga, druhá nejstarší v židovském městě, byla postavena ve 30. letech 16. století ve slohu pozdní gotiky a rané renesance jako soukromá svatyně významné rodiny Horowitzů. Nazývala se Pinkasova škola a patřila k ní i rituální lázeň, která zde však stála již ve 13. či 14. století. Synagoga se nachází v sousedství Starého židovského hřbitova a tvoří ji jednopatrová dvoukřídlá budova na půdorysu písmene L. Ve sklepení se nachází prostor bývalé rituální lázně - mikve, která patrně pochází z konce 13. století. Ve výzdobě interiéru synagogy se mísí pozdně gotické a renesanční výzdobné prvky. 7

5 Při požáru ghetta v roce 1689 synagoga vyhořela, stavba byla obnovena v 19.století. Svatyně, obklopena ze tří stran domy, zaujímá obdélnou parcelu s hlavním průčelím do Maiselovy ulice. V současné době je zde umístěna stálá expozice, věnovaná nejstarším dějinám Židů v Praze a českých zemích. Divadlo Semafor na nové adrese Vysoká synagoga Španělská synagoga Synagoga byla postavena na konci 70. let 16. století ve slohu vrcholné renesance jako součást budovy radnice židovského města a její prostory využíval rovněž rabínský soud či představenstvo obce. Finanční prostředky na stavbu poskytl finančník Mordechai Maisel. Název synagogy byl nejspíše odvozen z jejího neobvyklého umístění v prvním patře budovy, zároveň naznačuje její výlučný a neveřejný charakter. Synagoga je přístupná vchodem v patře židovské radnice a sloužila patrně k zasedání židovské rady starších a snad i rabínského soudu. Vnitřní prostor Vysoké synagogy zůstal nejlépe dochovaným interiérem ze všech renesančních synagog Židovského Města. V současné době využívá objekt k pořádání výstav Židovské muzeum. Maiselova synagoga Synagoga byla postavena jako trojlodní soukromá modlitebna v letech ve slohu pozdní renesance nákladem primase Židovského Města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Svatyni nadal řadou privilegií císař Rudolf II. Klausová synagoga byla pro nedostatek místa vybudována v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Původně na místě synagogy v sousedství židovského hřbitova stál od konce 16. století menší komplex staveb tzv. klausy, v němž byla umístěna škola, modlitebna a rituální lázeň - mikve. Původní Tříklausová synagoga byla komplexem tří staveb - dvou synagog a ješivy, byla největší synagogou ghetta. Synagoga, dosahující v jižním průčelí výšky dvou pater, zaujímá obdélnou parcelu a kromě vlastní budovy ji tvoří dva přístavky. Dnes se ve svatyni nachází expozice židovských náboženských svátků, tradic a zvyků. Španělská synagoga Poslední velká synagoga na území Židovského Města byla postavena v roce 1868 na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola. Synagoga v maursko-španělském slohu, má centrální čtvercový půdorys s mohutnou kopulí nad ústředním prostorem. Rozlehlé kopule a klenby Španělské synagogy jsou zdobeny bohatou arabeskou maurského dekoru. V současné době je v synagoze zpřístupněna stálá expozice české židovské historie, rovněž se zde pořádají koncerty vážné hudby. Jan Žákovec, fotoarchiv Židovského muzea v Praze Zdroj: Pražské synagogy Poděkování Židovskému muzeu v Praze za poskytnutí sbírkového materiálu, na který má muzeum výhradní práva. vou 46. sezonu zahájil Semafor v nové divadelní budově na adrese Dejvická 27, v někdejší tančírně Globus. Zkušební provoz divadla začal 1. říj- S na pásmem nazvaným Koncert, s. r. o. Jeho první polovina byla věnována předchůdcům Semaforu v hudebním divadle, zazněly písničky z operet a muzikálů a také operní árie. Druhá půlka večera byla věnována procházce semaforskou historií. Stejné představení uvedeme i 28. a 30. října, kdy oslaví narozeniny republika a Divadlo Semafor, tomu bude už šestačtyřicet. Po všech kalamitách, které nás potkaly, nabíráme už asi čtvrtý dech, řekl Jiří Suchý před novou premiérou. Divadlo Semafor se po třech letech od povodně, která zničila jeho scénu v pražském Karlíně, dočkalo nové vlastní střechy nad hlavou. Kapacita sálu Česká premiéra sériových automobilů na zemní plyn Největší automobilovou výstavní přehlídkou roku byl od 6. do 9. října 11. ročník motoristického veletrhu Autoshow Praha 2005, který se tradičně konal na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Příznivce alternativních pohonů letos zaujaly sériově vyráběné automobily na zemní plyn, které poprvé v České republice představily tři evropské automobilky. Zájemci o plynová vozidla tak již nebudou odkázáni pouze na přestavbu svých benzinových automobilů na zemní plyn, ale mají možnost pořídit si auto přímo od výrobce. V levém křídle Průmyslového paláce se návštěvníkům Autoshow představila tato sériově vyráběná CNG vozidla: Fiat Ducato 2.0 Bipower, Citroën Berlingo 1.4i GNV a Opel Combo 1.6 CNG. Všechna uvedená vozidla jsou dvoupalivová, kromě zemního plynu lze jezdit i na benzin. Tlakové nádoby je dvě stě míst a kromě velkoplošné projekce v něm bude i orchestřiště, které, jak Suchý připomněl, Semafor během své existence nikdy neměl. Pro novou oponu divadla, kterou si sám Jiří Suchý navrhl, posloužila jako předloha slavná opona Vojtěcha Hynaise pro»zlatou kapličku«v Praze. Jiří Suchý zachoval její barevnost, avšak původní postavy nahradil svými. Vedle starších titulů v novém balení ale Semafor chystá premiérový příval. Vzápětí po Koncertu s ručením omezeným to bude komediální novinka z pera Jiřího Suchého Jako když tiskne, která je věnována bulvárnímu tisku. Nového nastudování se na scéně v Dejvicích dočká také proslulá semaforská Kytice. A na závěr sezony ohlásil Suchý premiéru muzikálu nazvaného Sukně smutnou jehlou spíchnutá. jž zemního plynu jsou umístěny pod vozidly, takže nedochází k úbytku zavazadlového nebo úložného prostoru. Užitkový automobil Fiat Ducato 2.0 Bipower nabízí širokou řadu provedení dodávku pro přepravu zboží, kombi, případně minibus pro přepravu osob nebo valník pro přepravu materiálu. Při jízdě na zemní plyn dosahuje maximálního výkonu 71 kw s dojezdem až 270 km. Citroën Berlingo 1.4i GNV je malé, víceúčelové vozidlo s výkonem 55 kw a dojezdem na zemní plyn až 260 km. Zájemci si mohou vybrat mezi osobní a užitkovou verzí automobilu. Užitkový automobil Opel Combo 1.6 CNG. Combo je již třetím modelem Opelu s CNG pohonem, je následovníkem v současné době velmi úspěšných CNG vozidel Astra combi a Zafira. Combo CNG je dostupné jako rodinné auto pro volný čas nebo jako dodávka pro podnikatele ve skříňovém provedení. Při jízdě na zemní plyn dosahuje maximálního výkonu 71 kw s dojezdem až 370 km. V rámci výstavy se 7. října uskutečnil seminář»jezdíme na zemní plyn«. Na něm se účastníci seznámili s aktuální situací plynofikace dopravy v ČR a sériově vyráběnými CNG vozidly vystavovatelů a dalších firem, která jsou již v nabídce na českém trhu. Jan Žákovec Plynová kotelna v objektu Židovského muzea Zemní plyn v synagogách Většina objektů pražského Židovského Města (Staronová, Vysoká, Klausová a Španělská synagoga, Židovská radnice, Židovské muzeum) používá pro vytápění zemní plyn, elektrické podlahové vytápění je instalováno v Pinkasově a Maiselově synagoze. K připojení Staronové synagogy na plynovou kotelnu došlo v roce 1996, kdy byla zrušena nízkotlaká parní kotelna na koks, která byla umístěna v suterénu židovské radnice. Nová plynová kotelna je umístěna v podkroví židovské radnice. Zdrojem tepla jsou tři teplovodní kotle, každý o tepelném výkonu 120 kw. Kotelna vyrábí teplo pro tři přilehlé objekty Staronovou synagogu, Židovskou radnici a Vysokou synagogu. Ve Plynová kotelna v Židovské radnici Staronové synagoze jsou zvoleny tři způsoby vytápění, a to klasickými radiátory, podlahovým topením a vzduchotechnikou, doplněnou o vlhčení. Celý složitý systém vytápění a vzduchotechniky včetně regulace má napomoci ochraně této cenné památky, především omezit na minimum postupnou degradaci opukových prvků. Rovněž Španělská synagoga a přilehlá budova Židovského muzea jsou vytápěny pomocí zemního plynu. Plynová kotelna, umístěná v suterénu objektu Židovského muzea, nahradila v roce 1996 původní uhelnou kotelnu. Osazena je dvěma nízkotlakými teplovodními kotli o celkovém výkonu 230 kw. Vytápění objektů je realizováno jak radiátory, tak podlahovým topením. Kromě vytápění a přípravy teplé vody je zemní plyn využíván i ve speciálních kahanech v restaurátorských dílnách Židovského muzea. 8 9

6 »Káva je černoch, který nás olupuje o spánek,«napsal kdysi jeden arabský básník a»černá káva, ta sílu dává, a proto věčná budiž jí sláva,«zpíval zase před lety Karel Štědrý ve známé písničce o vaření kávy v kanceláři Obr. 1 Domácí pražička s uzavřeným bubnem a plynovým hořákem ve spodní části urek, presso, laté, moka, frapé a různé jiné Tpodoby lahodné tekutiny připravované z kávy nás osvěžují a dodávají energii již po velmi dlouhou dobu. Káva přišla do Evropy v letech 1620 až Někteří tvrdí, že první šálek kávy byl vypit v Římě, jiní zase, že kávu poprvé pili v Marseille. Její název pochází prý z jihovýchodní Afriky. V Habeši (dnešní Etiopie) je země, která se nazývá Kaffa, a od ní má káva své jméno. Ale také by mohl název káva pocházet z arabštiny, ve které znamená nápoj nebo víno. Muslimové však mají svým náboženstvím pití vína zakázáno. Proč by tedy svému nejoblíbenějšímu nápoji dávali jméno po zakázaném vínu? Můžou za to bujné kozy Když Mohamed, vyslanec Boha, hlásal vůli Alláhovu, zakázal také mezi jiným požívání vína. Arabové tento příkaz dodržovali, přestože tím trpěli. Bylo jim odebráno to, co by plašilo jejich starosti a zvedalo náladu. I slitoval se nad nimi dobrotivý Bůh a dal jim za víno náhradu. Stalo se to takto: Jednoho dne hnal pastýř na pastvu stádo koz. Zvířata mrzutě aodevzdaně okusovala zvadlé listy ze stromů a keřů, protože den byl horký a slunce nemilosrdně pražilo. Tu však jedna koza si začala pochutnávat na keři, který byl obsypán jakýmisi červenými bobulemi. Za chvíli se sem seběhly i další kozy ataké pilně plody keře okusovaly. Najednou se s kozami stalo něco, nad čím pastýř ustrnul. Kozy začaly bláznivě skákat a dovádět, a to tak, že si pastýř myslel, že kozy posedl ďábel. Pak ale otrhal z keře zbytek bobulí, donesl je domů a dal je dervišovi (žebravému mnichovi). Ten je uvařil a když pak s pastýřem nápoj ochutnal, hluboká radost se vlila do jejich srdcí.»alláh je mocný,«volali.»tisíckrát nám nahradil zakázané víno.«nový nápoj se rozšířil nejprve po celé Arábii a posléze pronikl i do jiných zemí a světadílů. To už ale lidé věděli, že dužnina červeného plodu kávovníku má dvě pecky, z nichž každá obsahuje kávové zrnko šedozelené barvy a že tato zrnka je nejdříve třeba upražit a rozemlít, aby nápoj nazývaný káva měl tu správnou chuť a účinek. Ani královští čmuchalové pražení kávy nezabránili Pití kávy se v 17. století stalo vášní i v Evropě, přestože někteří monarchové tomu zase až tak moc nepřáli. Anglický král Karel II. ( ) dokonce chtěl, a to bez nějakých vážných důvodů, všechny kavárny v zemi zavřít. To však mezi lidem málem vyvolalo vzpouru, a tak král od svého úmyslu ustoupil. Pruský král Fridrich II. ( ) zase napsal Pomořanům, když si stěžovali na vysoké ceny kávy:»jeho královské veličenstvo bylo v mládí Obr. 2 Domácí pražička s perforovaným bubnem a plynovým hořákem v jeho středu Obr. 4 Plynová pražička pro krámek s koloniálním zbožím O pražení kávy plynem a tak trochu o kávě vůbec Obr. 5 Modernější středně velká plynová pražička z r s elektrickým pohonem vychováno pivní polévkou. Ta byla mnohem zdravější než káva, a proto mohou vaši lidé i dále jísti pivní polévku.«přesto král na kávě vydělával. Pražit kávu směly totiž pouze státní pražírny a byly za to vybírány vysoké daně. Naopak pražit kávu podomácku bylo přísně zakázáno. Fridrich II. jmenoval dokonce zvláštní úředníky, kterým lidé pohrdavě říkali»královi čmuchalové«, a ti chodili po ulicích a domech a svým zvlášť vyvinutým čichem pátrali, zda snad někdo doma nepraží kávu. Kdo byl přistižen, byl tvrdě potrestán. Ale zákazy ani»čmuchací«akce nic nepomohly a kávu pili lidé čím dál tím víc a pijí dodnes, zatímco na Fridrichovu pivní polévku už zapomněli. Káva se pražila i plynem Nejlepší je káva čerstvě upražená. Naši předkové to dobře věděli. Správní labužníci proto tenkrát Obr. 6 Velká průmyslová pražička kávy s přímým plynovým topením Obr. 3 Domácí pražička podle návodu Dr. Ing. Axamita v časopise Domácí Dílna dávali přednost pražení kávy doma a nekupovali ji praženou, a mletou teprve ne. Není tedy divu, že v řadě domácností patřily do základního vybavení kuchyně i pražičky kávy. Zrnka kávy se praží při teplotě 200 C v otáčecích bubnech do tmavohnědé barvy. K vytápění pražiček se používalo pevné palivo nebo líh. V širokém měřítku se pražičky vytápěly také plynem. To bylo však až ke konci 19. století, kdy nastal rozvoj použití plynu i k jiným účelům než k osvětlení. Otáčecí buben, ve kterém jsou umístěny lopatky promíchávající pražená zrnka, se ohříval buď zvenčí, pomocí plynového hořáku umístěného ve spodní části pražičky pod bubnem (obr. 1), nebo zevnitř, hořákem umístěným uprostřed bubnu (obr. 2). V prvním případě se káva praží v uzavřeném bubnu a spaliny do styku s kávou nepřijdou, ve druhém případě pražená káva propadává plamenem a spalinami plynu. Vedle průmyslově vyráběných pražiček existovalo mnoho pražiček vyrobených»na koleně«. Dokonce v časopise Domácí dílna, vycházejícím na začátku 20. století, radil jakýsi Dr. Ing. Josef Axamit, jak si takovou pražičku doma vyrobit. K plynovému ohřevu používal trubkový děrovaný hořák na nesvítivý plamen (s injektorovým předmísením plynu se vzduchem), jak je zřejmé z obr. 3, na kterém je Axamitova pražička vyobrazena. Většími pražičkami byly vybaveny obchody s kávou, krámky s koloniálním zbožím koloniály, jak se jim tehdy říkalo, a některé kavárny a cukrárny. Tyto větší pražičky měly náplň 5 22 kg zelené kávy a pražení trvalo 15 až 20 min. Živnostenské pražičky s ručním otáčením pražicího bubnu z přelomu 19. a 20. století ukazuje obrázek 4. Na obrázku 5 je již modernější pražička s elektrickým pohonem z roku V potravinářských závodech se pak plyn používal k pražení kávy v množstvích několika set kilogramů denně. Pražicí stroje měly zpravidla přímé topení, to znamená že do bubnu byl zaústěn plynový hořák a pražená zrnka procházela plamenem a jeho spalinami. Velké závody měly pražicí stroje s náplní 30, 60, 90, 120 a 180 kg kávových zrn na jedno pražení, které trvalo rovněž 15 až 20 minut. Bubnovou průmyslovou pražičku kávy ze 30. let 20. století ukazuje obrázek 6. Dnešní konzument má obrovský výběr z nepřeberného množství druhů kávy z různých zemí, jakož i stejný výběr možností její úpravy. S domácím pražením kávy se ve vyspělých zemích ale už asi nesetkáme, možná tím však trochu o něco přicházíme. Určitě by například takové pražení kávy někde na chalupě přispělo k provoněné pohodě zimního večera. Když tak si to alespoň představme. Rudolf Novák Foto archiv a autor Řešení křížovky na str. 12: Nárazová odorizace odhalí i nepatrné úniky zemního plynu 11 Soutěž pro děti na téma»poznáváme zemní plyn«zemní plyn a životní prostředí Přínos zemního plynu z hlediska zlepšování životního prostředí je nesporný. Díky svým vlastnostem zemní plyn patří oprávněně mezi ekologicky nejpříznivější paliva. Plynofikace...(tajenka popletených rčení) obcí a měst významně přispívá ke zlepšení ovzduší v oblastech, kde je značně narušeno životní prostředí a vznikají časté inverzní situace. Z hlediska ochrany životního prostředí má zemní plyn ve srovnání s ostatními palivy řadu výhod. Plynovody jsou uloženy v zemi, takže nenarušují ráz krajiny. Hlavní ekologické výhody zemního plynu se ale projevují až při jeho spalování. Při něm vzniká ve srovnání s uhlím nebo s kapalnými palivy daleko méně škodlivin...(tajenka kruhovky). Rovněž automobily na zemní plyn produkují méně škodlivých látek než benzin nebo nafta. Pro své ekologické vlastnosti je zemní plyn celosvětově považován za strategickou energii tohoto století. Kruhovka Správně pojmenuj zvíře uvnitř kruhu apak jeho jméno napiš do políček po obvodu obrázku. Začni v políčku označeném šipkou. Tajenka je ukrytá v zabarvených políčkách. Výherci Dětské soutěže z č. 9/2005: Marie Milenovská, Jinočany Jan a Dalibor Havlíčkovi, Praha 4-Kamýk Lucie Hronová, Nové Kounice, Bochov Odpovědi prosíme zasílejte do 7. prosince 2005 na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Saidlová U Plynárny Praha 4-Michle nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení»soutěž «asvoji zpáteční adresu i telefon. Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské plynárenské, a. s. 1. Televizní pořad»hledání ztraceného času«se doposud věnoval plynárenské historii: a) 5 b) 6 a) 7 ČASOPISEM 2. Vozidlo Pražské plynárenské, vybavené přístroji, detekujícími úniky zemního plynu je: a) Fiat Doblo b) Renault Espace c) Opel Combo 3. Staronová synagoga je zásobována teplem z plynové kotelny, která se nachází: a) v přízemí Maiselovy synagogy Popletená rčení Vyber správný konec rčení a písmeno, které je uvedeno za ním, napiš do tabulky ke stejnému číslu, jako má začátek rčení. b) v suterénu Židovského muzea c) v podkroví Židovské radnice Správné odpovědi z č. 9/2005: 1b) Rudolfinum bylo slavnostně otevřeno v roce c) Auerovou punčoškou se rozumí žárová punčoška do plynových lamp 3a) Josef Vladař doporučuje ke svému receptu»dršťky na paprice«podávat pivo Výherci z č. 9/2005: Milada Nováková, Praha 10, Věra Dobešová, Praha 7, Eliška Svobodová, Praha 10. Čtenářská soutěž s poskytovateli výhod Zákaznické karty Posláním soutěže je představovat vám zajímavé poskytovatele výhod, kteří jsou zapojeni do systému CityPower. Úkolem čtenáře je správně odpovědět na otázku, která souvisí s jednotlivými poskytovateli výhod. Soutěž je otevřená pro všechny čtenáře našeho časopisu bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří dosud kartu nevlastní. Na vylosované čtenáře čekají zajímavé dárky od představeného poskytovatele. Přejeme vám v soutěži hodně úspěchů!»miracle, salon krásy a zdraví«institut krásy se zaměřením na nejmodernější metody v oblasti péče o tělo a omlazení pleti. Komplexní péče, nadstandardní služby a profesionální přístup uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Léčba celulitidy, laserové metody, kosmetická péče, tělové zábaly, kadeřnictví, manikúra, modelář nehtů, pedikúra. Adresa: Janáčkovo nábřeží 7/86, Praha 5 Dnešní otázka Jaký problém řeší nová francouzská metoda zvaná endermologie? Na 5 vylosovaných výherců čekají: dárkové poukazy na veškeré služby Salonu Miracle v hodnotě 200 Kč Pro držitele Zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s., je poskytována sleva 5 % na veškeré služby a 10 % na masáže, cvičení s fyzioterapeutem a v kadeřnictví. Odpovědi prosím zasílejte do na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Saidlová, U Plynárny Praha 4-Michle nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení»miracle, salon krásy a zdraví«asvoji zpáteční adresu i telefon. Správná odpověď z č. 9/2005: Český film. Výherci z č. 9/2005: Petr Steinbauer, Praha 4-Podolí, Miroslav Vyskočil, Praha 6, Marie Balková, Praha 9 Připravila Zuzana Floriánová Co najdete v příštím čísle 12/2005 > Rozhovor s klimatologem RNDr. Janem Pretelem > Aquatherm 2005 > Divadelní festival Pražské plynárenské, a. s., v Divadle J. Cimrmana 10 11

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum 658545/2012 Doubrava / 4314 16. 5. 2012

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 452908 /2010 Doubrava / 4314 24. 5. 2010

Více

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Obchodní pasáže Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Pasáž (z francouzského le passage, průchod) je v architektuře průchod budovou nebo spojenými budovami, který umožňuje osobám přecházet

Více

Slevový server garantuje: - telefonickou podporu - možnost platby

Slevový server garantuje: - telefonickou podporu - možnost platby půjčky v ústí nad orlicí divadlo pro děti. Vstup pobyty Česko wellness Šumava, jižní Čechy Slevový server garantuje: - telefonickou podporu - možnost platby platební kartou - kvalitní a důvěryhodné nabídky

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007

INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 INFORMACE PRO TISK kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni 13. prosince 2007 Plzeň, prosinec 2007 Strana 1 / 5 kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Plzni Čtvrtý český obchodní dům s nábytkem otevírá

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007) tvoří spojení dvou slov

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENVIRONMENT AND ENERGY 2015 10. Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií Obor: Výroba a distribuce energie a tepla, obnovitelné zdroje, vodní

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

IPA výlet do Muzea PČR Praha

IPA výlet do Muzea PČR Praha IPA výlet do Muzea PČR Praha Dne 27.4.2013 se uskutečnil výlet do Prahy, jehož hlavním cílem byla návštěva Muzea Policie ČR. Výlet absolvovalo 17 účastníků, z toho 7 dětí. Z několika důvodů jsme zvolili

Více

TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně

TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně 20. září 2007 Brno, září 2007 Strana 1 / 5 kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně Brno 2007 kika otevírá čtyři nové obchodní domy s nábytkem:

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/10 BYTY - přehled projektů Počet bytů Termín/y dokončení 42 celkem / 8 volných Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers 629 celkem / 13 volných Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA CIRKY TEATRY AMFITEATRY THERMY

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA CIRKY TEATRY AMFITEATRY THERMY ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA CIRKY TEATRY AMFITEATRY THERMY VY_32_INOVACE_DVK1216 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories září architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects S T O R I E S září 2014 architektura Design koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED PO HORKÉM A ODPOČINKOVÉM LÉTĚ K VÁM PŘICHÁZÍME S PRVNÍM VYDÁNÍM AKA STORIES, NEWSLETTERU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness Katalog dárků Svět wellness Infinit www.svet-wellness.cz FITNESS PRO JEDNU OSOBU časově neomezeno V Infinit na vás čeká moderní, plně klimatizované fitness centrum s posilovacími a kondičními stroji a

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 v Polici nad Metují, Tyršova 341, 549 54 www.facebook.com/muzeumpapirovychmodelu Historie Muzea papírových modelů se začala psát v roce 2009, kdy se pan Ladislav Badalec seznámil s

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů 19 20 21 22 GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů Obyvatelé Vysočiny a jihočeských obcí mohou od června využívat ojedinělou službu mobilní pobočku GE Money Bank. Jendou týdně

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu.

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Vybraní partneři: Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Mnoho výhodných nákupů Vám přeje Váš Team X Energie Partneři

Více

Používání energie v prádelnách

Používání energie v prádelnách Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

Bezpečné připojení. Bezpečné použití plynu v domácnosti

Bezpečné připojení. Bezpečné použití plynu v domácnosti Bezpečné připojení Bezpečné použití plynu v domácnosti Distribuce plynu Skupina E.ON je součástí koncernu E.ON, největší energetické a plynárenské akciové společnosti na světě. V České republice spolehlivě

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER EXPERT NA TEPLO Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER Návštěva v Podkrkonoší 3.10.2011 Typ objektu: novostavba roubeného rodinného domu Systém vytápění: interiérový kotel VERNER 13/10

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Něco málo k historii

Něco málo k historii Základní informace Lvov nepatří k největším ukrajinským městům (je až na 7. místě), ale určitě k nejvýznamnějším Počet obyvatel: cca 735 000 Rozloha 182,01 km² Základní informace Historické centrum Lvova

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ekologické plynové kotle pro vytápění a ohřev vody

ekologické plynové kotle pro vytápění a ohřev vody ekologické plynové kotle pro vytápění a ohřev vody Využijte a ochraňte svoji energii Udělejte si ze sv 1 2 Hospodárné podle přírody Energie si ceníme a nakládáme s ní stejně citlivě jako příroda. Proto

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více