TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2013 HANA VRBKOVÁ

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTIL LNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R0077 Textilní marketing m PRODEJ ORIGINÁLNÍCH ODĚVŮ NADMĚRNÝCH VELIKOSTÍ SALE OF ORIGINAL OVERSIZED CLOTHES Hana Vrbková KHT-923 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Pařilová, Ph.D. Rozsah práce: Počet stran textu Počet tabulek... 5 Počet grafů Počet stran příloh... 1

3

4

5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předložená diplomová (bakalářská) práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s umístěním diplomové (bakalářské) práce v Univerzitní knihovně TUL. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé diplomové (bakalářské) práce a prohlašuji, že souhlasím s případným užitím mé diplomové (bakalářské) práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, že užít své diplomové (bakalářské) práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených univerzitou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše). V Liberci dne... Podpis

6 Poděkování Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem, kteří se na této bakalářské práci podíleli a přispěli svými zkušenostmi a vědomostmi k jejímu napsání. Zvláště pak děkuji mé vedoucí práce Ing. Haně Pařilové, Ph.D. za profesionální a přes to pozitivní přístup, cenné rady a odborné vedení. Děkuji také svým spolužákům, zejména Evě Možné, za podporu a dodávání energie po celou dobu studií. Děkuji také svým zaměstnavatelům, paní Ing. Olze Kahlové a Ing. Petru Mikulovi, kteří mi poskytli čas ke studiu. V neposlední řadě děkuji svým rodičům, manželovi, příbuzným a přátelům za psychickou a finanční podporu. Na závěr bych chtěla poděkovat svým dětem, které to se mnou měly velmi těžké a přes to, nepřestaly věřit, že je mám ráda.

7 Anotace Obsahem bakalářské práce je návrh vhodného způsobu prodeje originálních oděvů nadměrných velikostí za účelem podnikání. V teoretické části, je specifikována problematika odívání osob s nadměrnou velikostí. Jsou definovány možnosti výroby originálních oděvů pro plnoštíhlé ženy. V praktické části je proveden marketingový průzkum za pomocí sběru sekundárních dat z externího zdroje a primárního sběru dat elektronickým dotazováním. Na základě výsledků marketingového výzkumu je vytvořen návrh strategického marketingového plánu společnosti zabývající se výrobou a prodejem originálních oděvů v nadměrných velikostech. V návrhu je vypracována vhodná marketingová strategie, prezentace firmy, nabídka sortimentu. V závěru je zpracováno ekonomické zhodnocení za předpokladu vzniku firmy na výrobu a prodej originálních nadměrných oděvů. Klíčová slova: Originální oděvy nadměrné velikosti, malba na textil, marketingový výzkum, nabídka, poptávka, zákazník, prodej. Annotation The contents of the Bachelor thesis is the proposal of a suitable way of selling the original oversized clothing for the purpose of business. In the theoretical part, the issue of clothing is specified persons with excessive size. Options are defined by the production of original clothing for obese women. In the practical part of the research is carried out by means of the collection of secondary data from an external source and the primary electronic data collection query. On the basis of the results of marketing research proposal is created a strategic marketing plan of the company dealing with the production and sale of original clothes in extra large sizes. In the proposal is drawn up an appropriate marketing strategy, company presentations, offer assortment. At the end of the processed economic assessment provided of the company for the production and the sale of original oversize clothing Key words: The original oversized clothing, painting on textiles, marketing research, offer, demand, customer, sales.

8 1. Obsah 2. ÚVOD PODNIKATEL A PODNIK VIZE PODNIKU TECHNOLOGIE VÝROBY RUČNĚ DEKOROVANÝCH ODĚVŮ VÝBĚR SUROVIN POUŽITÝCH K VÝROBĚ VÝSLEDNÉHO PRODUKTU VÝBĚR VHODNÝCH TEXTILIÍ K VÝROBĚ VÝBĚR BAREV NA TEXTIL A JEJICH POUŽITÍ ZÁKAZNÍK SEGMENTACE TRHU PROBLEMATIKA ODÍVÁNÍ OSOB S NADMĚRNOU VELIKOSTÍ KONKURENČNÍ NABÍDKA ODĚVŮ NADMĚRNÝCH VELIKOSTÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ DOTAZOVACÍHO ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PLÁN SITUAČNÍ ANALÝZA PODNIKU MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU SWOT ANALÝZA BUDOUCÍHO PODNIKU ANALÝZA KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE FINANČNÍ ANALÝZA ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1 OBRÁZKY VÝROBKŮ TEXTILU S ORIGINÁLNÍ MALBOU Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 7

9 2. ÚVOD Cílem bakalářské práce je návrh vhodného způsobu prodeje originálních oděvů nadměrných velikostí za účelem podnikání. Zároveň zjistit ekonomickou výhodnost prodeje daných výrobků. Úvodní teoretická část bude věnována představení výrobku, popisu vizí a poslání podnikatele, bližší specifikaci výrobku nebo výrobkového mixu, který bude určen k prodeji. Vzhledem k zaměření autorky textilní výtvarnice, se bude jednat o prodej oděvů s originální malbou. Následně budou popsány možnosti výroby vzhledem k výrobnímu prostředí, ekonomickým a časovým možnostem autorky-podnikatelky. Segmentací trhu bude definován cílový zákazník plnoštíhlá žena středního věku. V následující části bude specifikována problematika odívání osob s nadměrnou velikostí. Zhodnocena konkurenční nabídka oděvů nadměrných velikostí, včetně nabídky cenové. V praktické části bude sestaven dotazník určený pro potencionální zákaznice. Primárním sběrem dat bude zjištění zájmu o koupi originálních výrobků. Dotazováním potencionálních zákaznic bude dále upřesněn typ výrobků, o který bude největší zájem. Dále jaký typ nákupu zákaznice preferují, cena výrobků a další dotazy, které pomohou vytvořit vhodnou strategii prodeje. Další praktická část práce bude věnována sekundárnímu sběru dat, zejména průzkumu trhu s oděvy v nadměrných velikostech. Budou shromážděny informace o výrobcích, dovozcích a prodejcích těchto produktů na českém trhu. Dále informace o kvalitě a kvantitě výrobků, dostatečností velikostního sortimentu a množstvím nabízených služeb zákazníkům. Tato data budou dále porovnána s průzkumem spokojenosti zákazníků, kteří tvoří poptávku po uvedeném druhu zboží. Dalším úkolem bude porovnání situace na trhu s oděvy nadměrných velikostí a zjišťování, zda nabídka dostatečně pokrývá poptávku. Na základě zjištěných informací bude sestaven návrh marketingové strategie za pomoci marketingového mixu 4P. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 8

10 Výrobková strategie, propagační strategie, cenová strategie a distribuční strategie. Formulování úspěšného strategického plánu prodeje vyžaduje, aby podnikatel měl odpovídající a kompletní znalost okolního prostředí a interních možností firmy. Tato znalost musí předcházet výběru strategie. Jednou z technik poznání těchto faktorů je analýza SWOT. Na základě této analýzy, situační analýzy a analýzy konkurenčního prostředí, bude vypracován návrh marketingové strategie dle jednotlivých složek marketingového mixu. Následně bude provedeno ekonomické zhodnocení pomocí finanční analýzy a předpokládaná návratnost investic. V závěru bakalářské práce bude zhodnocení a doporučení, zda je prodej originálních oděvů nadměrných velikostí vhodným podnikatelským záměrem. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 9

11 3. PODNIKATEL A PODNIK Podnikatelem je žena, středního věku, čerpající rodičovskou dovolenou s malým finančním rozpočtem na investici do podnikání. Žena je absolventkou Střední průmyslové škole textilní, obor textilní výtvarnictví se zaměřením na pletařskou tvorbu. Volný čas věnuje zejména malbě na textil, barvení a batikování textilu a další výtvarné práci zejména s textilním materiálem. Na základě těchto zkušeností, požadavků a finančních možností, vzniká nápad na založení podniku na dekorování oděvů malbou a jinými textilními aplikacemi. Před založením podniku je nutné zpracování podnikatelského záměru a zjištění ekonomické návratnosti investic. 4. VIZE PODNIKU HYPOTÉZA: Prodej originálních oděvních výrobků v nadměrných velikostech pro ženy je vhodným podnikatelským záměrem. V současnosti je velmi oblíbeným trendem, nošení pohodlných triček, která poskytují originalitu a jedinečnost spíše mladým lidem. Osoby středního věku také rády nosí pohodlná trička, ale nejsou pro ně vhodné motivy, které jsou určeny pro mladší generaci. Zejména pro ženy středního věku se hodí spíše decentní, elegantní a přesto originální motivy. Skloubením myšlenky krásy, originality a odlišnosti vznikl nápad na dekorování dámských triček. Po použití jakékoliv dekorační technologie, vzniká vždy nový, jedinečný originál, stejně tak jako osobnost nositele, která je jedinečná. Vize vymanit se ze všednosti a být originální je možná i s obyčejným tričkem nebo jakoukoliv jinou součástí oděvu. Dalším plusem a smyslem originálně dekorovaných triček je i moto: V triku z práce rovnou do divadla. CÍLE PODNIKÁNÍ: Krátkodobým cílem je úspěšná prezentace Střednědobý cíl - proniknutí na trh Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 10

12 Dlouhodobý cíl vytvoření značky s dobrým jménem, specializovaný okruh zákazníků kupující originální české výrobky 5. TECHNOLOGIE VÝROBY RUČNĚ DEKOROVANÝCH ODĚVŮ Nejvhodnější textilií k dekorování za použití techniky malby na textil je svrchní ošacení, jednobarevná s jednoduchým střihem. Zejména trička, halenky, šaty, mikiny, kalhoty, ale i pláště, šátky, kravaty a různé pokrývky hlavy. Trička lze dekorovat různými způsoby. Např. tiskem, barvením, batikováním, malbou, výšivkou, textilními aplikacemi a dalšími způsoby. Všechny tyto technologie, je možno provádět v domácím prostředí při minimu nákladů. Po vyzkoušení a testování různých technologií výroby, byla nakonec vybrána technologie Malba na textil v některých případech v kombinaci s batikou. Hlavně z důvodu snadné dostupnosti použitých materiálů, nízkých finančních nákladů, snadné a rychlé výroby. Zakoupený jednobarevný oděvní výrobek je nedříve vyprán, aby byla textilie zbavena nežádoucí impregnace z výroby či transportu a byla připravena pro další zpracování. Suchý textilní výrobek je následně malován textilními barvami. Po uschnutí barvy (cca. 12 hod.), je malba fixována působením tepla cca na 150 C po dobu 5 -ti min. Na závěr jsou hotové výrobky vyžehleny, opatřeny etiketami, zabaleny a doplněny pokyny k praní a žehlení. Na základě testování hotových výrobků, byla zjištěna i vysoká trvanlivost textilní malby. Trvanlivost malby nedosahuje kvality průmyslového filmového tisku, ale předčí svojí trvanlivostí např. tisk přenosový. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 11

13 6. VÝBĚR SUROVIN POUŽITÝCH K VÝROBĚ VÝSLEDNÉHO PRODUKTU 6.1. VÝBĚR VHODNÝCH TEXTILIÍ K VÝROBĚ Vzhledem k omezeným finančním možnostem podnikatele, není možné textil k dekoraci vyrábět ve vlastních prostorách. Textil k dekoraci a následnému prodeji bude zakoupen v obchodní síti. Požadavky na textilní výrobek jsou: jednobarevnost bez aplikace a tisku, jednoduchý střih, kvalita zpracování a použitého materiálu. Vhodným použitým materiálem je zejména bavlna, která je velmi dobře použitelná i k barvení a batikování. U dámských trik je také žádáno použití elastanových vláken typu Lycra pro lepší stabilitu tvaru oděvu. Je možné použít i textil s menším obsahem polyesterových vláken. Snahou podnikatele je navázání kontaktu s českým výrobcem a vybudování vzájemné spolupráce. Vyhledávání českého výrobce je prováděno pomocí internetového vyhledávače. Bohužel se tato metoda nesetkala s úspěchem. Je tedy zvolena aktivnější metoda kontaktování potencionálního dodavatele textilu a to pomocí serveru (1) Na základě podaného inzerátu se ozvalo několik firem s nabídkou triček a jiného textilu. Šitím triček se nakonec z dotázaných firem zabývaly pouze 4 firmy. U dvou firem nebyla trička kvalitní a pouze v malých velikostech. Další 2 firmy nabízely šití triček na zakázku v požadovaných velikostech a dostatečný výběr barev i materiálů. Bohužel cena za kus začínala na 300,-Kč. Nakonec byla vybrána firma Hong Fang, která je výhradním dovozcem značky Lambeste z Číny. (2) V nabídce této firmy je poměrně široký výběr jednobarevných triček ve velmi dobré kvalitě. Problém je pouze ve velikostním sortimentu. Trička jsou nabízena pouze do max. velikosti XXL, která odpovídá přibližně konfekční dámské velikosti 48. Na základě osobního průzkumu na internetu a poptávání velkoobchodů a dovozců či výrobců textilu, byla zjištěna prakticky absence oděvních výrobků v nadměrných velikostech. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 12

14 Ve velmi omezené míře byli nalezeni prodejci se sortimentem jednobarevných triček ve velikostech cca ve velkoobchodních čínských tržnicích. Tyto výrobky je zde možné zakoupit v baleních od cca. 20ti kusů za velmi příznivé ceny do 100,- Kč/kus. Problém je ovšem to, že na zboží není poskytována žádná záruka. Dalším problémem u těchto výrobků je také to, že je zde většinou klamně uváděn použitý materiál. Místo 100% bavlny výrobky většinou obsahují 100% polyesteru či jinou směs syntetických vláken. Tato trička prakticky nelze v domácím prostředí kvalitně barvit VÝBĚR BAREV NA TEXTIL A JEJICH POUŽITÍ Dalším prostředkem potřebným k dekorování triček malbou, je kvalitní barva na textil. Požadavky na kvalitu barvy je: světlostálost, odolnost vůči praní a pružnosti materiálu. Dobrá přilnavost k textilním materiálům a krycí schopnost. Následně bylo vyzkoušeno několik druhů textilních barev, od různých výrobců. V první řadě byli osloveni výrobci z České Republiky. A to výrobce barvy na textil, firma Cheds. (3) Barvy na textil od firmy Cheds jsou vyráběny na bázi akrylátu. Velkou výhodou barev je absence závěrečné fixace. Po zaschnutí malby je možno přistoupit k závěrečné úpravě textilu žehlení. Problém barev je v tom, že ve větším nánosu po zaschnutí a používání praskají. Vzhledem k tomu, že je nutné malovat i na tmavé materiály, které jsou velmi oblíbené, je třeba nanášet větší množství barvy a téměř neředit ji vodou. Barvy jsou výborně odolné vůči praní, ale v silnějších nánosech praskají a vytváří nevzhledný krakelovaný povrch. Výhodou je i nejnižší nákupní cena 50g za cca 40,-Kč Další prověřovanou barvou, byla barva na textil od firmy Marabu. Tyto barvy se vyrábí v mnoha barevných variacích a dobře se nanáší. Je zde nutná fixace. Odolnost barev vůči praní nebyla 100 % -ní. Nákupní cena se pohybovala v relaci cca 118,-Kč za 50 g, což ji zařadilo mezi nejdražší. Dále byla vyzkoušena barva od firmy Nerchau. (4) 59 g za cca 65,-Kč. Tato barva odpovídala kvalitou a cenou barvě od firmy Cheds. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 13

15 Nakonec byla vyzkoušena barva na textil od francouzské firmy Pébeo. (5) Cenově se vyrovnala firmě Nerchau, ale kvalitativně ji předčila. Zejména v konzistenci a krytí. Nutností je fixace barvy po zaschnutí a to buď zažehlováním cca. 5 min nebo zapékáním v troubě při teplotě 150 C cca 5 min. Barva výborně kryje, je světlo stálá, odolná vůči praní a v tahu u elastických textilií. 7. ZÁKAZNÍK SEGMENTACE TRHU Segmentace trhu je nástrojem rozlišení potřeb spotřebitelů určitého produktu i odlišením podnikatelských příležitostí. Umožňuje pružněji reagovat na změny v tržní poptávce a také odlišit produkt od nabídky konkurence a tím snížit konkurenční boj. To vše vede k účelnějšímu vynaložení prostředků. Jestliže se provádí průzkum zákazníků, je potřeba vždy se zaměřit to, jaká skupina má zájem o výrobky. (6 str. 91) Výrobkem určeným k prodeji bude tričko nebo jiná část svrchní či spodní části oděvu, ozdobená malbou, nebo jinou textilní dekorací. Takto zhotovený originální výrobek může být určen jak pro muže, ženy tak pro děti. Dle pohlaví a věku cílové skupiny bude aplikace či malba vytvořena. Pro přesnou segmentaci trhu by měl být vytvořen dotazník či proveden průzkum trhu. Vzhledem k tomu, že autorka projektu má již předchozí zkušenosti s prodejem originálních textilních oděvů, bude segmentace trhu vytvořena na základě jejích osobních zkušeností. Dětské oděvy malba dětských motivů + snadná dostupnost a nízká cena triček klasického střihu + velký počet zákazníků - Na dětský textil je všeobecně kladen vysoký nárok na čistotu. Trička a jiné části oděvu jsou velmi často prána. Častým namáčením se barva poškozuje. - u oděvů se očekává nižší cena za výrobek, což by nemuselo pokrýt náklady na výrobu - trh je velmi dobře zásoben dětským textilem Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 14

16 Pánské oděvy malba spíše jednoduchých geometrických motivů + snadná dostupnost a nízká cena triček klasického střihu + trh není dobře zásoben pánskými oděvy - nízký zájem o nákup originálních výrobků s ruční malbou Dámské oděvy malba různých motivů + největší zájem o nákup originálních oděvů + mnoho variant oděvů a motivů + nejvíce možností v prodeji, je u větších až nadměrných oděvů + touha žen po originalitě a jedinečnosti - omezená dostupnost kvalitních dámských jednobarevných triček (ale i jiných částí oděvů), zejména větších velikostí - u velikostí oděvů menších než 48 je poměrně velký výběr oděvů v běžné obchodní síti Dle předchozích zkušeností podnikatelky s prodejem, byly nejčetnějšími kupujícími ženy, středního věku s nadměrnou velikostí. V praxi to znamenalo, že všechna trika, šaty nebo sukně, které byly vyrobeny v konfekčních velikostech od čísla 48 a výše, byly okamžitě prodány, zatím co menší velikosti zůstávaly skladem. Dalšími důvody pro výběr skupiny plnoštíhlých žen bylo: Mnoho možností dekoračních motivů Motto prodeje z práce rovnou do divadla Absence kvalitních a zajímavých výrobků v nadměrných velikostech a trhu Dostatečný výběr v menších velikostech Největší kupní síla dle statistik trhu jsou ženy 8. PROBLEMATIKA ODÍVÁNÍ OSOB S NADMĚRNOU VELIKOSTÍ Obyvatelstvo České Republiky neustále tloustne. Dle posledních poznatků, více než 55 % obyvatelstva, má problémy s nadváhou a obezitou. Na druhé straně, ale pouze 5 % obchodů s oděvy se specializuje na velikosti 42 a větší. Výsledkem je, že stále více zákazníků zůstává neuspokojeno. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 15

17 Z psychologického hlediska osoby, které jsou silné, nechtějí být posuzovány jako něco extra výjimečného. Někdo, kdo se nevejde do běžného sortimentu oblečení. Tyto osoby by si rády nakupovaly oděvy v běžné obchodní síti a nemusely vyhledávat speciální obchody označené jako XXL, Otylka apod. Již zde dochází ke snižování sebevědomí těchto osob. Dle průzkumu VZP z roku 2011, uvedeném na internetových stránkách (7) trpí 42 % obézních osob častými depresemi. Z fyziologického hlediska se přibývání na váze na různých postavách projevuje odlišně. Některé osoby tloustnou v prsou, jiné v bocích a další na břichu. Podle toho by měly být i zhotovovány střihy a nabízeny výrobky s různou střihovou konstrukcí. Mnoho internetových stránek se zabývá typy tvarů ženských postav. Ženské postavy jsou zde rozdělovány na různé geometrické tvary nebo ovoce či zeleninu. Ke každému typu je doporučován střih oděvu, barva či doplňky. Na základě těchto doporučení vizážistů budou vytvořeny vlastní stránky internetového obchodu, pro snadnější orientaci potencionálních klientek. Osoby plnoštíhlé se také více potí, než osoby štíhlé. Vzhledem k tomu, je nutné zvolit vhodně materiál na výrobu oděvů. Nejlépe savý, ale prodyšný. Případně s povrchovou úpravou, aby nebyly vidět mapy od potu. Vhodnou volbou textilních vláken, která splňují tyto podmínky, jsou vlákna rostlinného a živočišného původu. Zejména bavlněná vlákna, lněná vlákna, ale i vlákna ze syntetických polymerů, jako jsou např. elastanová vlákna pro udržení tvaru oděvního výrobku. Bohužel bývá většina výrobků pro plnoštíhlé vyrobena výhradně ze syntetických vláken polyesterových a viskózových. Použití vláken syntetických je daleko levnější, než použití vláken přírodních. Pro osoby s velkou, až nadměrnou hmotností, znamenají ale i bohužel mnoho nevýhod. 9. KONKURENČNÍ NABÍDKA ODĚVŮ NADMĚRNÝCH VELIKOSTÍ Trh České republiky zahrnuje několik prodejců a prodejen se sortimentem nadměrných oděvů. Je možné je rozdělit na prodejny specializující se výhradně na prodej nadměrných velikostí a na prodejny, které do svého sortimentu oděvů Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 16

18 konfekčních velikostí i oděvy nadměrných velikostí. Dále na prodejce s kamennou prodejnou a prodejce pouze s vlastním e-shopem. Vzhledem k tomu, že firma na výrobu originálních oděvů nadměrných velikostí bude v první fázi svého vzniku podnikat pouze na internetu, byl výběr prováděn mezi firmami s internetovými obchody se stejným nebo podobným sortimentem. U každé konkurenční firmy je v závěru zhodnoceno, zda se jedná o přímého konkurenta nebo naopak podnik vhodný k navázání spolupráce. Petrklíč Firma Petrklíč, působí na českém trhu od roku Původně vznikla jako zásilkový obchod standartního oblečení. Později pochopila, že na Českém trhu je nedostatek oblečení ve velikostním sortimentu pro plnoštíhlé a začala se na tyto oděvy specializovat. Nyní kromě internetového obchodu provozuje také firemní prodejnu ve Frýdku Místku, kde nabízí zboží s ti% slevou. Firma Petrklíč nabízí dámskou, pánskou i dětskou módu včetně dalšího sortimentu jako módní doplňky, obuv, termoprádlo, ložní prádlo ale i pracovní oděvy a to ve velikostech 36 až 70 za příznivé ceny. Firma Petrklíč, vydává také svůj tištěný katalog, který rozesílá svým zákaznicím a nabízí na vlastních internetových stránkách (8) Ve svém sortimentu tato firma nenabízí žádné originální výrobky, ale pouze konfekci. V budoucnosti by se dala předpokládat spolupráce při prodeji vlastních originálních výrobků pro plnoštíhlé. Megallo Mottem společnosti Megallo je Nehubněte prosím vás, oblékneme rádi i vás! Společnost vznikla jako rodinný podnik roku 1993 a jako jedna z mála firem se prodeji nadměrných velikostí věnuje již od počátku své činnosti. Kamenná prodejna nabízí dámské i pánské oděvy do velikosti 5XL. Zásilkový prodej není umožněn, informace o původu zboží a prodávaných značkách není uveden, stejně tak jako další služby pro zákazníky. Prodejna se nachází v prvním podlaží rodinného domu v Přešticích a webová adresa na serveru (9) Výrobky firmy Megallo jsou spíše konfekčního rázu. Nejedná se originální produkty. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 17

19 V budoucnu je možné firmu oslovit s nabídkou spolupráce při prodeji originálních výrobků. Biggie Big & Tall Firma Biggie Big & Tall je český rodinný podnik, který byl založen v roce 2008, původně jako zásilkový obchod nabízející pánské značkové oblečení nadměrných velikostí. V roce 2010 se majitelé rozhodli, k internetovému e-shopu, otevřít také kamennou prodejnu v Praze 2. Biggie Big & Tall se specializuje na pánské oděvy sportovní, ležérní pro volný čas a do zaměstnání. V budoucnosti se firma chystá rozšířit svůj sortiment i o společenské a formální oděvy. Nabízené velikosti jsou 2XL až 6XL. Firma se nezabývá prodejem originálních výrobků, ale spíše výrobků světových značek. Vzhledem k tomu zde není předpoklad spolupráce s prodejem vlastních výrobků, ale spíše naopak. V případě založení prodejny, by byla vhodné spolupráce v oblasti doplnění sortimentu o pánské oděvy, které jsou nabízeny obchodem Biggie Big & Tall. Obrácená forma spolupráce se prozatím nepředpokládá. Firmu lze nalézt na webové adrese (10) Textilní galerie Kateřiny Rabasové KRAB Soukromá galerie české výtvarnice Kateřiny Rabasové je známa více než 10 let. Zabývá se tvorbou a prodejem vlastních kolekcí originálních textilních oděvních výrobků. Výrobky se značkou KRAB nosí a propagují známé osobnosti jako Květa Fialová, Naďa Konvalinková a Simona Stašová. Jedná se o originální zakázkovou tvorbu volných a vzdušných střihů pro všechny i nadměrné velikosti. Galerie Krab provozuje 2 kamenné obchody a nyní se chystá i na obchod internetový. Spolupráce není možná, ateliér Krab prodává pouze výrobky vlastní produkce. Vzhledem k tomu, že se jedná o originály, pohybují se cenově ve vyšší relaci (např. halenka od 1500,-Kč). Webové informační stránky této firmy, můžeme najít na adrese: (11) Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 18

20 Nadměrné velikosti xxl pro muže a ženy a těhotenská móda Litvínovská firma Nadměrné velikosti pro muže a ženy a těhotenská móda existuje již od roku 1992 a od roku 1995 se zaměřuje na oděvy nadměrných velikostí pro muže a ženy. Zboží je možné zakoupit jak v kamenné prodejně, tak v e-shopu. Nabízené zboží je spíše v konfekčním stylu v průměrné cenové kategorii. V sortimentu firmy jsou nabízeny i oděvy s ruční malbou, které jsou ve vyšší cenové relaci. (např. halenka od 850,-Kč) Internetové stránky společnosti jsou dostupné na webové adrese (12) Galamoda XXL Chrudimská společnost Galamoda XXL je dovozcem dámské luxusní konfekce a to převážně z Francie a Itálie, ale je také výrobcem vlastní produkce. Nabízené oděvy jsou volnočasového i formálního charakteru značek Lea-H či Axello. Rozděleny jsou do sekce dámská móda ve velikostech 38 až 52, a do sekce Boubelky, kde se nachází sortiment velikosti 52 až 70. Mezi služby, které firma poskytuje, patří internetový obchod, odborné poradenství, zakázkové krejčovství a bezplatné krejčovské úpravy zakoupeného zboží. I když firma nabízí i vlastní produkci, nevyrábí vlastní kusové originály s dekorací. Webová adresa je (13) HST Firma HST byla založena roku 1993, jako výrobce dámské a pánské modelové konfekce nadměrných velikostí v malých sériích. Kolekce dámských oděvů jsou vyráběny ve velikostní řadě 48 až 64, pánské ve velikostech 56 až 76. Všechny oděvy opatřené firemní značkou HST vycházejí z vlastní modelárny a jednotlivé vzory jsou střihově propracovány s ohledem na proporcionální rozdíly postavy (u žen poprsí a boky, u mužů pas a sed) a současně respektují vhodné módní prvky a barevnost. Firma působí na českém trhu jako dodavatel do velkoobchodů a zároveň jako prodejce svých produktů ve vlastní malé prodejně v Brně. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 19

21 Je možný předpoklad spolupráce s nabídkou originálních výrobků. Profil společnosti je možné nalézt na adrese (14) Lady XL fashion Podnik Lady XL fashion se od svého vzniku v roce 1992 zabývá prodejem dámské módy pro plnoštíhlé. V tomto roce byla také otevřena první prodejna v Praze 2, která zpočátku fungovala jako krejčovská dílna a zboží bylo šito zakázkově. V současnosti podnik nabízí konfekční výrobky zahraničních i tuzemských výrobců a neustále svůj sortiment rozšiřuje. Lady XL fashion nabízí nápaditou a kvalitní módu pro aktivní ženy v produktivním věku. Dále je kladen důraz na použitý kvalitní materiál, který splňuje současné požadavky zákazníků. Přesto, že je tato móda cenově dostupná. Zboží není nabízeno v e-shopu. Vzhledem k povaze nabízeného sortimentu, zde není předpoklad spolupráce. Společnost se prezentuje na webové adrese (15) Modestia s.r.o. Společnost Modestia s.r.o. je specializována na vlastní výrobu a prodej dámského pleteného ošacení. Firma nabízí trička, halenky, tuniky, šaty a sukně pro běžné nošení i společenské příležitosti. Pomocí sítě obchodních zástupců jsou produkty nabízeny po celé České republice do maloobchodů. Seznam prodejen nabízející některé výrobky z produkce firmy Modestia, je možné nalézt na internetových stránkách obchodu (16) Sortiment nadměrných velikostí je pouze součástí nabídky firmy. Jedná se o konfekční výrobky v cenách od 600,-Kč/tričko. Grandine Firma Grandine má kompletní nabídku dámských oděvů a to včetně spodního prádla, plavek a doplňků. Zboží je určeno ženám, které chtějí mít svůj šatník elegantní, hravý, moderní, laskavý, originální a kvalitní. Všechny výrobky jsou originály z vlastní produkce. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 20

22 Firma klade důraz na spokojenost svých klientek, kterým zdarma upravuje oděvy na míru. Samozřejmostí je barvové a střihové poradenství a další služby. Cílem firmy Grandine je zvyšovat sebevědomí svých zákaznic. Moto Módu neshánět, ale s radostí vybírat. Prodejna Grandine se nachází v Praze 1. Zásilkový obchod není umožněn, ale nabízený sortiment je možno nalézt na webové adrese (17) Vzhledem koncepci výrobků firmy Grandine, není předpokládána spolupráce. Jedná se spíše o klasický až luxusní styl oděvů. Ulla Popken Německá společnost Ulla Popken je výrobcem i prodejcem mladé svěží módy, od velikosti 42 až do velikosti 60. Založení textilní firmy se datuje k roku Později se stává výrobcem těhotenské módy a od roku 1987 již působí jako výrobce výhradně dámských nadměrných oděvů. Ve stejném roce otevřela Ulla Popken svých prvních deset prodejen a to převážně ve Spolkové republice Německo. Česká republika se dočkala své první prodejny v dubnu roku 2010 v nákupním a zábavním centru Olympie Brno. Od té doby byly otevřeny další tři prodejny v Liberci, Praze 4 a Praze 9. Ulla Popken nabízí padnoucí módní oblečení pro každodenní nošení, kolekci společenských i sportovních oděvů doplněnou o spodní prádlo, plavky a doplňky. Strategií společnosti je kvalitní materiál, kvalitní zpracování, padnoucí střih a kompletní servis. Zásilkový prodej, klubové karty s výhodnými programy, odborné poradenství, krejčovská úprava zakoupeného zboží či bezplatné zasílání aktuálního katalogu s nabídkou každé zákaznici je automatické. Cenová hladina produktů nabízených touto společností se pohybuje na úrovni států Evropské Unie. Profil společnosti je dostupný na (18) Spolupráce zde není předpokládána vzhledem k sortimentu společnosti. Nadměrné oděvy Firma Nadměrné oděvy se tomuto druhu zboží věnuje již od roku 1996, kdy byla také otevřena první prodejna. Společnost nabízí široký sortiment kvalitního a pohodlného zboží osvědčených českých výrobců pro ženy i muže ve velikostní řadě 50 horní hranice neomezena. Formální, neformální, sportovní a volnočasové oděvy Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 21

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Veronika Buradová. Ing. Viera Trumhová, MBA

Veronika Buradová. Ing. Viera Trumhová, MBA Posudek diplomové práce Název bakalářské práce: Koncepce věrnostního programu internetových obchodů VIVANTIS a. s. Diplomant: Oponent: Veronika Buradová Ing. Viera Trumhová, MBA Téma a metodika bakalářské

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2013 Tomáš Hybler TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì Kdo je E.L.? Společnost zabývající se prodejem dámské společenské módy, sezónní módy a šperkových doplňků z vlastní autorské dílny. E.L. provozuje

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M.

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Máme pro vás další díl naší pravidelné módní rubriky a s ním i výlet za módní inspirací značek OC Forum Liberec. V dnešním díle se naše Pětka z Fóra

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ 21. ledna 2013 VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ Výsledky jednorázového šetření za rok 2011 Využívání informačních technologií ve společnosti se v posledních letech rozšiřuje do všech oblastí. To se týká

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Případová studie Kožená galanterie LUKA. Bc. Tereza Jašková

Případová studie Kožená galanterie LUKA. Bc. Tereza Jašková Případová studie Kožená galanterie LUKA Bc. Tereza Jašková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Trendy obchodu s oděvy v ČR

Trendy obchodu s oděvy v ČR Trendy obchodu s oděvy v ČR ČR je globálním trhem PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Základní

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší PADRINO Promo originální dárky s lidskou duší Projekt PADRINO realizujeme již čtvrtým rokem Projekt PADRINO identifikoval nové potřeby našich klientů Projekt PADRINO je skvělý nástroj na budování sociálního

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Pracovní listy a cvičení

Pracovní listy a cvičení Pracovní listy a cvičení Marketing a řízení hotelu Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Pracovní listy a cvičení Ročník / obor studia:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Trendy obchodu s oděvy v zahraničí

Trendy obchodu s oděvy v zahraničí Trendy obchodu s oděvy v zahraničí Vliv obchodních řetězců Outsourcingová výroba Globalizace PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu

Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. katedra marketingu lenka.pulpanova@tul.cz Potřeba výzkumu nabídka = CK, CA > poptávka = klienti počet CK vzrostl

Více

JAK NA VELIKOST? Pro určení správné velikosti oděvu Vám doporučujeme ověřit si velikost dle našich tabulek.

JAK NA VELIKOST? Pro určení správné velikosti oděvu Vám doporučujeme ověřit si velikost dle našich tabulek. ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY Milí zákazníci, jsme tradiční česká výrobní firma se zaměřením na zdravotnickou konfekci. Od počátku se profilujeme jako společnost, která přináší módní trendy do výroby, nebojí se používat

Více

10 Kvalitní dámské triko, které velice elegantně olemuje postavu. Výstřih do V umožní vyniknout všem přednostem každé ženy.

10 Kvalitní dámské triko, které velice elegantně olemuje postavu. Výstřih do V umožní vyniknout všem přednostem každé ženy. www.alexfox.cz TRIČKA 100 Triko Child Classic strana 6 Dětské triko z kvalitní mykané prstencově dopřádané bavlny, které přesně padne na děti ve vybraných velikostech 4, 6, 8 a 10 let. Připravili jsme

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

katalog zdravotnických oděvů Pohodlí a kvalita pro každý den

katalog zdravotnických oděvů Pohodlí a kvalita pro každý den katalog zdravotnických oděvů Pohodlí a kvalita pro každý den Firma APEX byla založena v roce 1992 a mimo jiné se specializuje i na výrobu zdravotnických oděvů. Jsme prestižním a dlouholetým dodavatelem

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

JE NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ SVATEBNÍ VELETRH V REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA SNOUBENCE NEJEN Z PRAHY, ALE Z CELÉ ČR. PRVNÍ ROČNÍK PROBĚHL V LISTOPADU 2011

JE NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ SVATEBNÍ VELETRH V REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA SNOUBENCE NEJEN Z PRAHY, ALE Z CELÉ ČR. PRVNÍ ROČNÍK PROBĚHL V LISTOPADU 2011 SVATEBNÍ SALES KIT JE NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ SVATEBNÍ VELETRH V REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA SNOUBENCE NEJEN Z PRAHY, ALE Z CELÉ ČR. PRVNÍ ROČNÍK PROBĚHL V LISTOPADU 2011 Svatební veletrh fakt jinak 2 340 návštěvníků

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

KOMISNÍ (SKLADOVÝ) PRODEJ BIŽUTERIE. Základní informace

KOMISNÍ (SKLADOVÝ) PRODEJ BIŽUTERIE. Základní informace KOMISNÍ (SKLADOVÝ) PRODEJ BIŽUTERIE Základní informace Komisní prodej je provozován prostřednictvím vlastních stojanů, které jsou k prodeji poskytnuty na základě vratného zálohového poplatku (tzn. po ukončení

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více