TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2013 HANA VRBKOVÁ

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTIL LNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R0077 Textilní marketing m PRODEJ ORIGINÁLNÍCH ODĚVŮ NADMĚRNÝCH VELIKOSTÍ SALE OF ORIGINAL OVERSIZED CLOTHES Hana Vrbková KHT-923 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Pařilová, Ph.D. Rozsah práce: Počet stran textu Počet tabulek... 5 Počet grafů Počet stran příloh... 1

3

4

5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předložená diplomová (bakalářská) práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s umístěním diplomové (bakalářské) práce v Univerzitní knihovně TUL. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé diplomové (bakalářské) práce a prohlašuji, že souhlasím s případným užitím mé diplomové (bakalářské) práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, že užít své diplomové (bakalářské) práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených univerzitou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše). V Liberci dne... Podpis

6 Poděkování Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem, kteří se na této bakalářské práci podíleli a přispěli svými zkušenostmi a vědomostmi k jejímu napsání. Zvláště pak děkuji mé vedoucí práce Ing. Haně Pařilové, Ph.D. za profesionální a přes to pozitivní přístup, cenné rady a odborné vedení. Děkuji také svým spolužákům, zejména Evě Možné, za podporu a dodávání energie po celou dobu studií. Děkuji také svým zaměstnavatelům, paní Ing. Olze Kahlové a Ing. Petru Mikulovi, kteří mi poskytli čas ke studiu. V neposlední řadě děkuji svým rodičům, manželovi, příbuzným a přátelům za psychickou a finanční podporu. Na závěr bych chtěla poděkovat svým dětem, které to se mnou měly velmi těžké a přes to, nepřestaly věřit, že je mám ráda.

7 Anotace Obsahem bakalářské práce je návrh vhodného způsobu prodeje originálních oděvů nadměrných velikostí za účelem podnikání. V teoretické části, je specifikována problematika odívání osob s nadměrnou velikostí. Jsou definovány možnosti výroby originálních oděvů pro plnoštíhlé ženy. V praktické části je proveden marketingový průzkum za pomocí sběru sekundárních dat z externího zdroje a primárního sběru dat elektronickým dotazováním. Na základě výsledků marketingového výzkumu je vytvořen návrh strategického marketingového plánu společnosti zabývající se výrobou a prodejem originálních oděvů v nadměrných velikostech. V návrhu je vypracována vhodná marketingová strategie, prezentace firmy, nabídka sortimentu. V závěru je zpracováno ekonomické zhodnocení za předpokladu vzniku firmy na výrobu a prodej originálních nadměrných oděvů. Klíčová slova: Originální oděvy nadměrné velikosti, malba na textil, marketingový výzkum, nabídka, poptávka, zákazník, prodej. Annotation The contents of the Bachelor thesis is the proposal of a suitable way of selling the original oversized clothing for the purpose of business. In the theoretical part, the issue of clothing is specified persons with excessive size. Options are defined by the production of original clothing for obese women. In the practical part of the research is carried out by means of the collection of secondary data from an external source and the primary electronic data collection query. On the basis of the results of marketing research proposal is created a strategic marketing plan of the company dealing with the production and sale of original clothes in extra large sizes. In the proposal is drawn up an appropriate marketing strategy, company presentations, offer assortment. At the end of the processed economic assessment provided of the company for the production and the sale of original oversize clothing Key words: The original oversized clothing, painting on textiles, marketing research, offer, demand, customer, sales.

8 1. Obsah 2. ÚVOD PODNIKATEL A PODNIK VIZE PODNIKU TECHNOLOGIE VÝROBY RUČNĚ DEKOROVANÝCH ODĚVŮ VÝBĚR SUROVIN POUŽITÝCH K VÝROBĚ VÝSLEDNÉHO PRODUKTU VÝBĚR VHODNÝCH TEXTILIÍ K VÝROBĚ VÝBĚR BAREV NA TEXTIL A JEJICH POUŽITÍ ZÁKAZNÍK SEGMENTACE TRHU PROBLEMATIKA ODÍVÁNÍ OSOB S NADMĚRNOU VELIKOSTÍ KONKURENČNÍ NABÍDKA ODĚVŮ NADMĚRNÝCH VELIKOSTÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ DOTAZOVACÍHO ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PLÁN SITUAČNÍ ANALÝZA PODNIKU MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU SWOT ANALÝZA BUDOUCÍHO PODNIKU ANALÝZA KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE FINANČNÍ ANALÝZA ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1 OBRÁZKY VÝROBKŮ TEXTILU S ORIGINÁLNÍ MALBOU Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 7

9 2. ÚVOD Cílem bakalářské práce je návrh vhodného způsobu prodeje originálních oděvů nadměrných velikostí za účelem podnikání. Zároveň zjistit ekonomickou výhodnost prodeje daných výrobků. Úvodní teoretická část bude věnována představení výrobku, popisu vizí a poslání podnikatele, bližší specifikaci výrobku nebo výrobkového mixu, který bude určen k prodeji. Vzhledem k zaměření autorky textilní výtvarnice, se bude jednat o prodej oděvů s originální malbou. Následně budou popsány možnosti výroby vzhledem k výrobnímu prostředí, ekonomickým a časovým možnostem autorky-podnikatelky. Segmentací trhu bude definován cílový zákazník plnoštíhlá žena středního věku. V následující části bude specifikována problematika odívání osob s nadměrnou velikostí. Zhodnocena konkurenční nabídka oděvů nadměrných velikostí, včetně nabídky cenové. V praktické části bude sestaven dotazník určený pro potencionální zákaznice. Primárním sběrem dat bude zjištění zájmu o koupi originálních výrobků. Dotazováním potencionálních zákaznic bude dále upřesněn typ výrobků, o který bude největší zájem. Dále jaký typ nákupu zákaznice preferují, cena výrobků a další dotazy, které pomohou vytvořit vhodnou strategii prodeje. Další praktická část práce bude věnována sekundárnímu sběru dat, zejména průzkumu trhu s oděvy v nadměrných velikostech. Budou shromážděny informace o výrobcích, dovozcích a prodejcích těchto produktů na českém trhu. Dále informace o kvalitě a kvantitě výrobků, dostatečností velikostního sortimentu a množstvím nabízených služeb zákazníkům. Tato data budou dále porovnána s průzkumem spokojenosti zákazníků, kteří tvoří poptávku po uvedeném druhu zboží. Dalším úkolem bude porovnání situace na trhu s oděvy nadměrných velikostí a zjišťování, zda nabídka dostatečně pokrývá poptávku. Na základě zjištěných informací bude sestaven návrh marketingové strategie za pomoci marketingového mixu 4P. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 8

10 Výrobková strategie, propagační strategie, cenová strategie a distribuční strategie. Formulování úspěšného strategického plánu prodeje vyžaduje, aby podnikatel měl odpovídající a kompletní znalost okolního prostředí a interních možností firmy. Tato znalost musí předcházet výběru strategie. Jednou z technik poznání těchto faktorů je analýza SWOT. Na základě této analýzy, situační analýzy a analýzy konkurenčního prostředí, bude vypracován návrh marketingové strategie dle jednotlivých složek marketingového mixu. Následně bude provedeno ekonomické zhodnocení pomocí finanční analýzy a předpokládaná návratnost investic. V závěru bakalářské práce bude zhodnocení a doporučení, zda je prodej originálních oděvů nadměrných velikostí vhodným podnikatelským záměrem. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 9

11 3. PODNIKATEL A PODNIK Podnikatelem je žena, středního věku, čerpající rodičovskou dovolenou s malým finančním rozpočtem na investici do podnikání. Žena je absolventkou Střední průmyslové škole textilní, obor textilní výtvarnictví se zaměřením na pletařskou tvorbu. Volný čas věnuje zejména malbě na textil, barvení a batikování textilu a další výtvarné práci zejména s textilním materiálem. Na základě těchto zkušeností, požadavků a finančních možností, vzniká nápad na založení podniku na dekorování oděvů malbou a jinými textilními aplikacemi. Před založením podniku je nutné zpracování podnikatelského záměru a zjištění ekonomické návratnosti investic. 4. VIZE PODNIKU HYPOTÉZA: Prodej originálních oděvních výrobků v nadměrných velikostech pro ženy je vhodným podnikatelským záměrem. V současnosti je velmi oblíbeným trendem, nošení pohodlných triček, která poskytují originalitu a jedinečnost spíše mladým lidem. Osoby středního věku také rády nosí pohodlná trička, ale nejsou pro ně vhodné motivy, které jsou určeny pro mladší generaci. Zejména pro ženy středního věku se hodí spíše decentní, elegantní a přesto originální motivy. Skloubením myšlenky krásy, originality a odlišnosti vznikl nápad na dekorování dámských triček. Po použití jakékoliv dekorační technologie, vzniká vždy nový, jedinečný originál, stejně tak jako osobnost nositele, která je jedinečná. Vize vymanit se ze všednosti a být originální je možná i s obyčejným tričkem nebo jakoukoliv jinou součástí oděvu. Dalším plusem a smyslem originálně dekorovaných triček je i moto: V triku z práce rovnou do divadla. CÍLE PODNIKÁNÍ: Krátkodobým cílem je úspěšná prezentace Střednědobý cíl - proniknutí na trh Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 10

12 Dlouhodobý cíl vytvoření značky s dobrým jménem, specializovaný okruh zákazníků kupující originální české výrobky 5. TECHNOLOGIE VÝROBY RUČNĚ DEKOROVANÝCH ODĚVŮ Nejvhodnější textilií k dekorování za použití techniky malby na textil je svrchní ošacení, jednobarevná s jednoduchým střihem. Zejména trička, halenky, šaty, mikiny, kalhoty, ale i pláště, šátky, kravaty a různé pokrývky hlavy. Trička lze dekorovat různými způsoby. Např. tiskem, barvením, batikováním, malbou, výšivkou, textilními aplikacemi a dalšími způsoby. Všechny tyto technologie, je možno provádět v domácím prostředí při minimu nákladů. Po vyzkoušení a testování různých technologií výroby, byla nakonec vybrána technologie Malba na textil v některých případech v kombinaci s batikou. Hlavně z důvodu snadné dostupnosti použitých materiálů, nízkých finančních nákladů, snadné a rychlé výroby. Zakoupený jednobarevný oděvní výrobek je nedříve vyprán, aby byla textilie zbavena nežádoucí impregnace z výroby či transportu a byla připravena pro další zpracování. Suchý textilní výrobek je následně malován textilními barvami. Po uschnutí barvy (cca. 12 hod.), je malba fixována působením tepla cca na 150 C po dobu 5 -ti min. Na závěr jsou hotové výrobky vyžehleny, opatřeny etiketami, zabaleny a doplněny pokyny k praní a žehlení. Na základě testování hotových výrobků, byla zjištěna i vysoká trvanlivost textilní malby. Trvanlivost malby nedosahuje kvality průmyslového filmového tisku, ale předčí svojí trvanlivostí např. tisk přenosový. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 11

13 6. VÝBĚR SUROVIN POUŽITÝCH K VÝROBĚ VÝSLEDNÉHO PRODUKTU 6.1. VÝBĚR VHODNÝCH TEXTILIÍ K VÝROBĚ Vzhledem k omezeným finančním možnostem podnikatele, není možné textil k dekoraci vyrábět ve vlastních prostorách. Textil k dekoraci a následnému prodeji bude zakoupen v obchodní síti. Požadavky na textilní výrobek jsou: jednobarevnost bez aplikace a tisku, jednoduchý střih, kvalita zpracování a použitého materiálu. Vhodným použitým materiálem je zejména bavlna, která je velmi dobře použitelná i k barvení a batikování. U dámských trik je také žádáno použití elastanových vláken typu Lycra pro lepší stabilitu tvaru oděvu. Je možné použít i textil s menším obsahem polyesterových vláken. Snahou podnikatele je navázání kontaktu s českým výrobcem a vybudování vzájemné spolupráce. Vyhledávání českého výrobce je prováděno pomocí internetového vyhledávače. Bohužel se tato metoda nesetkala s úspěchem. Je tedy zvolena aktivnější metoda kontaktování potencionálního dodavatele textilu a to pomocí serveru (1) Na základě podaného inzerátu se ozvalo několik firem s nabídkou triček a jiného textilu. Šitím triček se nakonec z dotázaných firem zabývaly pouze 4 firmy. U dvou firem nebyla trička kvalitní a pouze v malých velikostech. Další 2 firmy nabízely šití triček na zakázku v požadovaných velikostech a dostatečný výběr barev i materiálů. Bohužel cena za kus začínala na 300,-Kč. Nakonec byla vybrána firma Hong Fang, která je výhradním dovozcem značky Lambeste z Číny. (2) V nabídce této firmy je poměrně široký výběr jednobarevných triček ve velmi dobré kvalitě. Problém je pouze ve velikostním sortimentu. Trička jsou nabízena pouze do max. velikosti XXL, která odpovídá přibližně konfekční dámské velikosti 48. Na základě osobního průzkumu na internetu a poptávání velkoobchodů a dovozců či výrobců textilu, byla zjištěna prakticky absence oděvních výrobků v nadměrných velikostech. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 12

14 Ve velmi omezené míře byli nalezeni prodejci se sortimentem jednobarevných triček ve velikostech cca ve velkoobchodních čínských tržnicích. Tyto výrobky je zde možné zakoupit v baleních od cca. 20ti kusů za velmi příznivé ceny do 100,- Kč/kus. Problém je ovšem to, že na zboží není poskytována žádná záruka. Dalším problémem u těchto výrobků je také to, že je zde většinou klamně uváděn použitý materiál. Místo 100% bavlny výrobky většinou obsahují 100% polyesteru či jinou směs syntetických vláken. Tato trička prakticky nelze v domácím prostředí kvalitně barvit VÝBĚR BAREV NA TEXTIL A JEJICH POUŽITÍ Dalším prostředkem potřebným k dekorování triček malbou, je kvalitní barva na textil. Požadavky na kvalitu barvy je: světlostálost, odolnost vůči praní a pružnosti materiálu. Dobrá přilnavost k textilním materiálům a krycí schopnost. Následně bylo vyzkoušeno několik druhů textilních barev, od různých výrobců. V první řadě byli osloveni výrobci z České Republiky. A to výrobce barvy na textil, firma Cheds. (3) Barvy na textil od firmy Cheds jsou vyráběny na bázi akrylátu. Velkou výhodou barev je absence závěrečné fixace. Po zaschnutí malby je možno přistoupit k závěrečné úpravě textilu žehlení. Problém barev je v tom, že ve větším nánosu po zaschnutí a používání praskají. Vzhledem k tomu, že je nutné malovat i na tmavé materiály, které jsou velmi oblíbené, je třeba nanášet větší množství barvy a téměř neředit ji vodou. Barvy jsou výborně odolné vůči praní, ale v silnějších nánosech praskají a vytváří nevzhledný krakelovaný povrch. Výhodou je i nejnižší nákupní cena 50g za cca 40,-Kč Další prověřovanou barvou, byla barva na textil od firmy Marabu. Tyto barvy se vyrábí v mnoha barevných variacích a dobře se nanáší. Je zde nutná fixace. Odolnost barev vůči praní nebyla 100 % -ní. Nákupní cena se pohybovala v relaci cca 118,-Kč za 50 g, což ji zařadilo mezi nejdražší. Dále byla vyzkoušena barva od firmy Nerchau. (4) 59 g za cca 65,-Kč. Tato barva odpovídala kvalitou a cenou barvě od firmy Cheds. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 13

15 Nakonec byla vyzkoušena barva na textil od francouzské firmy Pébeo. (5) Cenově se vyrovnala firmě Nerchau, ale kvalitativně ji předčila. Zejména v konzistenci a krytí. Nutností je fixace barvy po zaschnutí a to buď zažehlováním cca. 5 min nebo zapékáním v troubě při teplotě 150 C cca 5 min. Barva výborně kryje, je světlo stálá, odolná vůči praní a v tahu u elastických textilií. 7. ZÁKAZNÍK SEGMENTACE TRHU Segmentace trhu je nástrojem rozlišení potřeb spotřebitelů určitého produktu i odlišením podnikatelských příležitostí. Umožňuje pružněji reagovat na změny v tržní poptávce a také odlišit produkt od nabídky konkurence a tím snížit konkurenční boj. To vše vede k účelnějšímu vynaložení prostředků. Jestliže se provádí průzkum zákazníků, je potřeba vždy se zaměřit to, jaká skupina má zájem o výrobky. (6 str. 91) Výrobkem určeným k prodeji bude tričko nebo jiná část svrchní či spodní části oděvu, ozdobená malbou, nebo jinou textilní dekorací. Takto zhotovený originální výrobek může být určen jak pro muže, ženy tak pro děti. Dle pohlaví a věku cílové skupiny bude aplikace či malba vytvořena. Pro přesnou segmentaci trhu by měl být vytvořen dotazník či proveden průzkum trhu. Vzhledem k tomu, že autorka projektu má již předchozí zkušenosti s prodejem originálních textilních oděvů, bude segmentace trhu vytvořena na základě jejích osobních zkušeností. Dětské oděvy malba dětských motivů + snadná dostupnost a nízká cena triček klasického střihu + velký počet zákazníků - Na dětský textil je všeobecně kladen vysoký nárok na čistotu. Trička a jiné části oděvu jsou velmi často prána. Častým namáčením se barva poškozuje. - u oděvů se očekává nižší cena za výrobek, což by nemuselo pokrýt náklady na výrobu - trh je velmi dobře zásoben dětským textilem Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 14

16 Pánské oděvy malba spíše jednoduchých geometrických motivů + snadná dostupnost a nízká cena triček klasického střihu + trh není dobře zásoben pánskými oděvy - nízký zájem o nákup originálních výrobků s ruční malbou Dámské oděvy malba různých motivů + největší zájem o nákup originálních oděvů + mnoho variant oděvů a motivů + nejvíce možností v prodeji, je u větších až nadměrných oděvů + touha žen po originalitě a jedinečnosti - omezená dostupnost kvalitních dámských jednobarevných triček (ale i jiných částí oděvů), zejména větších velikostí - u velikostí oděvů menších než 48 je poměrně velký výběr oděvů v běžné obchodní síti Dle předchozích zkušeností podnikatelky s prodejem, byly nejčetnějšími kupujícími ženy, středního věku s nadměrnou velikostí. V praxi to znamenalo, že všechna trika, šaty nebo sukně, které byly vyrobeny v konfekčních velikostech od čísla 48 a výše, byly okamžitě prodány, zatím co menší velikosti zůstávaly skladem. Dalšími důvody pro výběr skupiny plnoštíhlých žen bylo: Mnoho možností dekoračních motivů Motto prodeje z práce rovnou do divadla Absence kvalitních a zajímavých výrobků v nadměrných velikostech a trhu Dostatečný výběr v menších velikostech Největší kupní síla dle statistik trhu jsou ženy 8. PROBLEMATIKA ODÍVÁNÍ OSOB S NADMĚRNOU VELIKOSTÍ Obyvatelstvo České Republiky neustále tloustne. Dle posledních poznatků, více než 55 % obyvatelstva, má problémy s nadváhou a obezitou. Na druhé straně, ale pouze 5 % obchodů s oděvy se specializuje na velikosti 42 a větší. Výsledkem je, že stále více zákazníků zůstává neuspokojeno. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 15

17 Z psychologického hlediska osoby, které jsou silné, nechtějí být posuzovány jako něco extra výjimečného. Někdo, kdo se nevejde do běžného sortimentu oblečení. Tyto osoby by si rády nakupovaly oděvy v běžné obchodní síti a nemusely vyhledávat speciální obchody označené jako XXL, Otylka apod. Již zde dochází ke snižování sebevědomí těchto osob. Dle průzkumu VZP z roku 2011, uvedeném na internetových stránkách (7) trpí 42 % obézních osob častými depresemi. Z fyziologického hlediska se přibývání na váze na různých postavách projevuje odlišně. Některé osoby tloustnou v prsou, jiné v bocích a další na břichu. Podle toho by měly být i zhotovovány střihy a nabízeny výrobky s různou střihovou konstrukcí. Mnoho internetových stránek se zabývá typy tvarů ženských postav. Ženské postavy jsou zde rozdělovány na různé geometrické tvary nebo ovoce či zeleninu. Ke každému typu je doporučován střih oděvu, barva či doplňky. Na základě těchto doporučení vizážistů budou vytvořeny vlastní stránky internetového obchodu, pro snadnější orientaci potencionálních klientek. Osoby plnoštíhlé se také více potí, než osoby štíhlé. Vzhledem k tomu, je nutné zvolit vhodně materiál na výrobu oděvů. Nejlépe savý, ale prodyšný. Případně s povrchovou úpravou, aby nebyly vidět mapy od potu. Vhodnou volbou textilních vláken, která splňují tyto podmínky, jsou vlákna rostlinného a živočišného původu. Zejména bavlněná vlákna, lněná vlákna, ale i vlákna ze syntetických polymerů, jako jsou např. elastanová vlákna pro udržení tvaru oděvního výrobku. Bohužel bývá většina výrobků pro plnoštíhlé vyrobena výhradně ze syntetických vláken polyesterových a viskózových. Použití vláken syntetických je daleko levnější, než použití vláken přírodních. Pro osoby s velkou, až nadměrnou hmotností, znamenají ale i bohužel mnoho nevýhod. 9. KONKURENČNÍ NABÍDKA ODĚVŮ NADMĚRNÝCH VELIKOSTÍ Trh České republiky zahrnuje několik prodejců a prodejen se sortimentem nadměrných oděvů. Je možné je rozdělit na prodejny specializující se výhradně na prodej nadměrných velikostí a na prodejny, které do svého sortimentu oděvů Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 16

18 konfekčních velikostí i oděvy nadměrných velikostí. Dále na prodejce s kamennou prodejnou a prodejce pouze s vlastním e-shopem. Vzhledem k tomu, že firma na výrobu originálních oděvů nadměrných velikostí bude v první fázi svého vzniku podnikat pouze na internetu, byl výběr prováděn mezi firmami s internetovými obchody se stejným nebo podobným sortimentem. U každé konkurenční firmy je v závěru zhodnoceno, zda se jedná o přímého konkurenta nebo naopak podnik vhodný k navázání spolupráce. Petrklíč Firma Petrklíč, působí na českém trhu od roku Původně vznikla jako zásilkový obchod standartního oblečení. Později pochopila, že na Českém trhu je nedostatek oblečení ve velikostním sortimentu pro plnoštíhlé a začala se na tyto oděvy specializovat. Nyní kromě internetového obchodu provozuje také firemní prodejnu ve Frýdku Místku, kde nabízí zboží s ti% slevou. Firma Petrklíč nabízí dámskou, pánskou i dětskou módu včetně dalšího sortimentu jako módní doplňky, obuv, termoprádlo, ložní prádlo ale i pracovní oděvy a to ve velikostech 36 až 70 za příznivé ceny. Firma Petrklíč, vydává také svůj tištěný katalog, který rozesílá svým zákaznicím a nabízí na vlastních internetových stránkách (8) Ve svém sortimentu tato firma nenabízí žádné originální výrobky, ale pouze konfekci. V budoucnosti by se dala předpokládat spolupráce při prodeji vlastních originálních výrobků pro plnoštíhlé. Megallo Mottem společnosti Megallo je Nehubněte prosím vás, oblékneme rádi i vás! Společnost vznikla jako rodinný podnik roku 1993 a jako jedna z mála firem se prodeji nadměrných velikostí věnuje již od počátku své činnosti. Kamenná prodejna nabízí dámské i pánské oděvy do velikosti 5XL. Zásilkový prodej není umožněn, informace o původu zboží a prodávaných značkách není uveden, stejně tak jako další služby pro zákazníky. Prodejna se nachází v prvním podlaží rodinného domu v Přešticích a webová adresa na serveru (9) Výrobky firmy Megallo jsou spíše konfekčního rázu. Nejedná se originální produkty. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 17

19 V budoucnu je možné firmu oslovit s nabídkou spolupráce při prodeji originálních výrobků. Biggie Big & Tall Firma Biggie Big & Tall je český rodinný podnik, který byl založen v roce 2008, původně jako zásilkový obchod nabízející pánské značkové oblečení nadměrných velikostí. V roce 2010 se majitelé rozhodli, k internetovému e-shopu, otevřít také kamennou prodejnu v Praze 2. Biggie Big & Tall se specializuje na pánské oděvy sportovní, ležérní pro volný čas a do zaměstnání. V budoucnosti se firma chystá rozšířit svůj sortiment i o společenské a formální oděvy. Nabízené velikosti jsou 2XL až 6XL. Firma se nezabývá prodejem originálních výrobků, ale spíše výrobků světových značek. Vzhledem k tomu zde není předpoklad spolupráce s prodejem vlastních výrobků, ale spíše naopak. V případě založení prodejny, by byla vhodné spolupráce v oblasti doplnění sortimentu o pánské oděvy, které jsou nabízeny obchodem Biggie Big & Tall. Obrácená forma spolupráce se prozatím nepředpokládá. Firmu lze nalézt na webové adrese (10) Textilní galerie Kateřiny Rabasové KRAB Soukromá galerie české výtvarnice Kateřiny Rabasové je známa více než 10 let. Zabývá se tvorbou a prodejem vlastních kolekcí originálních textilních oděvních výrobků. Výrobky se značkou KRAB nosí a propagují známé osobnosti jako Květa Fialová, Naďa Konvalinková a Simona Stašová. Jedná se o originální zakázkovou tvorbu volných a vzdušných střihů pro všechny i nadměrné velikosti. Galerie Krab provozuje 2 kamenné obchody a nyní se chystá i na obchod internetový. Spolupráce není možná, ateliér Krab prodává pouze výrobky vlastní produkce. Vzhledem k tomu, že se jedná o originály, pohybují se cenově ve vyšší relaci (např. halenka od 1500,-Kč). Webové informační stránky této firmy, můžeme najít na adrese: (11) Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 18

20 Nadměrné velikosti xxl pro muže a ženy a těhotenská móda Litvínovská firma Nadměrné velikosti pro muže a ženy a těhotenská móda existuje již od roku 1992 a od roku 1995 se zaměřuje na oděvy nadměrných velikostí pro muže a ženy. Zboží je možné zakoupit jak v kamenné prodejně, tak v e-shopu. Nabízené zboží je spíše v konfekčním stylu v průměrné cenové kategorii. V sortimentu firmy jsou nabízeny i oděvy s ruční malbou, které jsou ve vyšší cenové relaci. (např. halenka od 850,-Kč) Internetové stránky společnosti jsou dostupné na webové adrese (12) Galamoda XXL Chrudimská společnost Galamoda XXL je dovozcem dámské luxusní konfekce a to převážně z Francie a Itálie, ale je také výrobcem vlastní produkce. Nabízené oděvy jsou volnočasového i formálního charakteru značek Lea-H či Axello. Rozděleny jsou do sekce dámská móda ve velikostech 38 až 52, a do sekce Boubelky, kde se nachází sortiment velikosti 52 až 70. Mezi služby, které firma poskytuje, patří internetový obchod, odborné poradenství, zakázkové krejčovství a bezplatné krejčovské úpravy zakoupeného zboží. I když firma nabízí i vlastní produkci, nevyrábí vlastní kusové originály s dekorací. Webová adresa je (13) HST Firma HST byla založena roku 1993, jako výrobce dámské a pánské modelové konfekce nadměrných velikostí v malých sériích. Kolekce dámských oděvů jsou vyráběny ve velikostní řadě 48 až 64, pánské ve velikostech 56 až 76. Všechny oděvy opatřené firemní značkou HST vycházejí z vlastní modelárny a jednotlivé vzory jsou střihově propracovány s ohledem na proporcionální rozdíly postavy (u žen poprsí a boky, u mužů pas a sed) a současně respektují vhodné módní prvky a barevnost. Firma působí na českém trhu jako dodavatel do velkoobchodů a zároveň jako prodejce svých produktů ve vlastní malé prodejně v Brně. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 19

21 Je možný předpoklad spolupráce s nabídkou originálních výrobků. Profil společnosti je možné nalézt na adrese (14) Lady XL fashion Podnik Lady XL fashion se od svého vzniku v roce 1992 zabývá prodejem dámské módy pro plnoštíhlé. V tomto roce byla také otevřena první prodejna v Praze 2, která zpočátku fungovala jako krejčovská dílna a zboží bylo šito zakázkově. V současnosti podnik nabízí konfekční výrobky zahraničních i tuzemských výrobců a neustále svůj sortiment rozšiřuje. Lady XL fashion nabízí nápaditou a kvalitní módu pro aktivní ženy v produktivním věku. Dále je kladen důraz na použitý kvalitní materiál, který splňuje současné požadavky zákazníků. Přesto, že je tato móda cenově dostupná. Zboží není nabízeno v e-shopu. Vzhledem k povaze nabízeného sortimentu, zde není předpoklad spolupráce. Společnost se prezentuje na webové adrese (15) Modestia s.r.o. Společnost Modestia s.r.o. je specializována na vlastní výrobu a prodej dámského pleteného ošacení. Firma nabízí trička, halenky, tuniky, šaty a sukně pro běžné nošení i společenské příležitosti. Pomocí sítě obchodních zástupců jsou produkty nabízeny po celé České republice do maloobchodů. Seznam prodejen nabízející některé výrobky z produkce firmy Modestia, je možné nalézt na internetových stránkách obchodu (16) Sortiment nadměrných velikostí je pouze součástí nabídky firmy. Jedná se o konfekční výrobky v cenách od 600,-Kč/tričko. Grandine Firma Grandine má kompletní nabídku dámských oděvů a to včetně spodního prádla, plavek a doplňků. Zboží je určeno ženám, které chtějí mít svůj šatník elegantní, hravý, moderní, laskavý, originální a kvalitní. Všechny výrobky jsou originály z vlastní produkce. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 20

22 Firma klade důraz na spokojenost svých klientek, kterým zdarma upravuje oděvy na míru. Samozřejmostí je barvové a střihové poradenství a další služby. Cílem firmy Grandine je zvyšovat sebevědomí svých zákaznic. Moto Módu neshánět, ale s radostí vybírat. Prodejna Grandine se nachází v Praze 1. Zásilkový obchod není umožněn, ale nabízený sortiment je možno nalézt na webové adrese (17) Vzhledem koncepci výrobků firmy Grandine, není předpokládána spolupráce. Jedná se spíše o klasický až luxusní styl oděvů. Ulla Popken Německá společnost Ulla Popken je výrobcem i prodejcem mladé svěží módy, od velikosti 42 až do velikosti 60. Založení textilní firmy se datuje k roku Později se stává výrobcem těhotenské módy a od roku 1987 již působí jako výrobce výhradně dámských nadměrných oděvů. Ve stejném roce otevřela Ulla Popken svých prvních deset prodejen a to převážně ve Spolkové republice Německo. Česká republika se dočkala své první prodejny v dubnu roku 2010 v nákupním a zábavním centru Olympie Brno. Od té doby byly otevřeny další tři prodejny v Liberci, Praze 4 a Praze 9. Ulla Popken nabízí padnoucí módní oblečení pro každodenní nošení, kolekci společenských i sportovních oděvů doplněnou o spodní prádlo, plavky a doplňky. Strategií společnosti je kvalitní materiál, kvalitní zpracování, padnoucí střih a kompletní servis. Zásilkový prodej, klubové karty s výhodnými programy, odborné poradenství, krejčovská úprava zakoupeného zboží či bezplatné zasílání aktuálního katalogu s nabídkou každé zákaznici je automatické. Cenová hladina produktů nabízených touto společností se pohybuje na úrovni států Evropské Unie. Profil společnosti je dostupný na (18) Spolupráce zde není předpokládána vzhledem k sortimentu společnosti. Nadměrné oděvy Firma Nadměrné oděvy se tomuto druhu zboží věnuje již od roku 1996, kdy byla také otevřena první prodejna. Společnost nabízí široký sortiment kvalitního a pohodlného zboží osvědčených českých výrobců pro ženy i muže ve velikostní řadě 50 horní hranice neomezena. Formální, neformální, sportovní a volnočasové oděvy Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 21

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 JAROSLAVA KOTLÁRIKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2011 NIKOLA NAVRÁTILOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing EXPORT VÝROBKŮ PAVLOPOSADSKÉ A ORENBURGSKÉ MANUFAKTURY EXPORT OF PRODUCTS PAVLOPOSADSK

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Analýza marketingového mixu ve firmě ELEVEN SPORTSWEAR Jonáš Výbora Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podnikatelský plán vybraného podniku The business plan of the selected company Thu Trang Nguyen Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2008 Lenka Fárová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Bc. Sandra Pleskotová Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více

PROPAGACE ŠICÍ DÍLNY NA VÝROBU SPODNÍHO PRÁDLA

PROPAGACE ŠICÍ DÍLNY NA VÝROBU SPODNÍHO PRÁDLA PROPAGACE ŠICÍ DÍLNY NA VÝROBU SPODNÍHO PRÁDLA Bakalářská práce Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing Autor práce: Vedoucí práce: Andrea Lepšíková Ing. Larysa Ocheretna,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej ve firmě. Effective purchase and sale in a firm ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej ve firmě Effective purchase and sale in a firm Michaela Čadková Cheb 2013 Zadání práce 1. Charakterizujte vybraný

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Projekt realizace prodejny s dětským oblečením. Gabriela Uherková

Projekt realizace prodejny s dětským oblečením. Gabriela Uherková Projekt realizace prodejny s dětským oblečením Gabriela Uherková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2010 ADÉLA KUJANOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport

Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Marketing v řízení firmy aplikace na hotel Sport Bakalářská práce Jméno: Renata Plodíková Bankovní management, Bankovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o.

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Tabas Jan Moravčík Brno 2015 Na tomto místě

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky Miroslava Žampachová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci Podnikatelský plán na založení restaurace je zpracován podnikatelský

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková

Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více