TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2013 HANA VRBKOVÁ

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTIL LNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R0077 Textilní marketing m PRODEJ ORIGINÁLNÍCH ODĚVŮ NADMĚRNÝCH VELIKOSTÍ SALE OF ORIGINAL OVERSIZED CLOTHES Hana Vrbková KHT-923 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Pařilová, Ph.D. Rozsah práce: Počet stran textu Počet tabulek... 5 Počet grafů Počet stran příloh... 1

3

4

5 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předložená diplomová (bakalářská) práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s umístěním diplomové (bakalářské) práce v Univerzitní knihovně TUL. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé diplomové (bakalářské) práce a prohlašuji, že souhlasím s případným užitím mé diplomové (bakalářské) práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, že užít své diplomové (bakalářské) práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených univerzitou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše). V Liberci dne... Podpis

6 Poděkování Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem, kteří se na této bakalářské práci podíleli a přispěli svými zkušenostmi a vědomostmi k jejímu napsání. Zvláště pak děkuji mé vedoucí práce Ing. Haně Pařilové, Ph.D. za profesionální a přes to pozitivní přístup, cenné rady a odborné vedení. Děkuji také svým spolužákům, zejména Evě Možné, za podporu a dodávání energie po celou dobu studií. Děkuji také svým zaměstnavatelům, paní Ing. Olze Kahlové a Ing. Petru Mikulovi, kteří mi poskytli čas ke studiu. V neposlední řadě děkuji svým rodičům, manželovi, příbuzným a přátelům za psychickou a finanční podporu. Na závěr bych chtěla poděkovat svým dětem, které to se mnou měly velmi těžké a přes to, nepřestaly věřit, že je mám ráda.

7 Anotace Obsahem bakalářské práce je návrh vhodného způsobu prodeje originálních oděvů nadměrných velikostí za účelem podnikání. V teoretické části, je specifikována problematika odívání osob s nadměrnou velikostí. Jsou definovány možnosti výroby originálních oděvů pro plnoštíhlé ženy. V praktické části je proveden marketingový průzkum za pomocí sběru sekundárních dat z externího zdroje a primárního sběru dat elektronickým dotazováním. Na základě výsledků marketingového výzkumu je vytvořen návrh strategického marketingového plánu společnosti zabývající se výrobou a prodejem originálních oděvů v nadměrných velikostech. V návrhu je vypracována vhodná marketingová strategie, prezentace firmy, nabídka sortimentu. V závěru je zpracováno ekonomické zhodnocení za předpokladu vzniku firmy na výrobu a prodej originálních nadměrných oděvů. Klíčová slova: Originální oděvy nadměrné velikosti, malba na textil, marketingový výzkum, nabídka, poptávka, zákazník, prodej. Annotation The contents of the Bachelor thesis is the proposal of a suitable way of selling the original oversized clothing for the purpose of business. In the theoretical part, the issue of clothing is specified persons with excessive size. Options are defined by the production of original clothing for obese women. In the practical part of the research is carried out by means of the collection of secondary data from an external source and the primary electronic data collection query. On the basis of the results of marketing research proposal is created a strategic marketing plan of the company dealing with the production and sale of original clothes in extra large sizes. In the proposal is drawn up an appropriate marketing strategy, company presentations, offer assortment. At the end of the processed economic assessment provided of the company for the production and the sale of original oversize clothing Key words: The original oversized clothing, painting on textiles, marketing research, offer, demand, customer, sales.

8 1. Obsah 2. ÚVOD PODNIKATEL A PODNIK VIZE PODNIKU TECHNOLOGIE VÝROBY RUČNĚ DEKOROVANÝCH ODĚVŮ VÝBĚR SUROVIN POUŽITÝCH K VÝROBĚ VÝSLEDNÉHO PRODUKTU VÝBĚR VHODNÝCH TEXTILIÍ K VÝROBĚ VÝBĚR BAREV NA TEXTIL A JEJICH POUŽITÍ ZÁKAZNÍK SEGMENTACE TRHU PROBLEMATIKA ODÍVÁNÍ OSOB S NADMĚRNOU VELIKOSTÍ KONKURENČNÍ NABÍDKA ODĚVŮ NADMĚRNÝCH VELIKOSTÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ DOTAZOVACÍHO ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PLÁN SITUAČNÍ ANALÝZA PODNIKU MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU SWOT ANALÝZA BUDOUCÍHO PODNIKU ANALÝZA KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE FINANČNÍ ANALÝZA ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1 OBRÁZKY VÝROBKŮ TEXTILU S ORIGINÁLNÍ MALBOU Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 7

9 2. ÚVOD Cílem bakalářské práce je návrh vhodného způsobu prodeje originálních oděvů nadměrných velikostí za účelem podnikání. Zároveň zjistit ekonomickou výhodnost prodeje daných výrobků. Úvodní teoretická část bude věnována představení výrobku, popisu vizí a poslání podnikatele, bližší specifikaci výrobku nebo výrobkového mixu, který bude určen k prodeji. Vzhledem k zaměření autorky textilní výtvarnice, se bude jednat o prodej oděvů s originální malbou. Následně budou popsány možnosti výroby vzhledem k výrobnímu prostředí, ekonomickým a časovým možnostem autorky-podnikatelky. Segmentací trhu bude definován cílový zákazník plnoštíhlá žena středního věku. V následující části bude specifikována problematika odívání osob s nadměrnou velikostí. Zhodnocena konkurenční nabídka oděvů nadměrných velikostí, včetně nabídky cenové. V praktické části bude sestaven dotazník určený pro potencionální zákaznice. Primárním sběrem dat bude zjištění zájmu o koupi originálních výrobků. Dotazováním potencionálních zákaznic bude dále upřesněn typ výrobků, o který bude největší zájem. Dále jaký typ nákupu zákaznice preferují, cena výrobků a další dotazy, které pomohou vytvořit vhodnou strategii prodeje. Další praktická část práce bude věnována sekundárnímu sběru dat, zejména průzkumu trhu s oděvy v nadměrných velikostech. Budou shromážděny informace o výrobcích, dovozcích a prodejcích těchto produktů na českém trhu. Dále informace o kvalitě a kvantitě výrobků, dostatečností velikostního sortimentu a množstvím nabízených služeb zákazníkům. Tato data budou dále porovnána s průzkumem spokojenosti zákazníků, kteří tvoří poptávku po uvedeném druhu zboží. Dalším úkolem bude porovnání situace na trhu s oděvy nadměrných velikostí a zjišťování, zda nabídka dostatečně pokrývá poptávku. Na základě zjištěných informací bude sestaven návrh marketingové strategie za pomoci marketingového mixu 4P. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 8

10 Výrobková strategie, propagační strategie, cenová strategie a distribuční strategie. Formulování úspěšného strategického plánu prodeje vyžaduje, aby podnikatel měl odpovídající a kompletní znalost okolního prostředí a interních možností firmy. Tato znalost musí předcházet výběru strategie. Jednou z technik poznání těchto faktorů je analýza SWOT. Na základě této analýzy, situační analýzy a analýzy konkurenčního prostředí, bude vypracován návrh marketingové strategie dle jednotlivých složek marketingového mixu. Následně bude provedeno ekonomické zhodnocení pomocí finanční analýzy a předpokládaná návratnost investic. V závěru bakalářské práce bude zhodnocení a doporučení, zda je prodej originálních oděvů nadměrných velikostí vhodným podnikatelským záměrem. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 9

11 3. PODNIKATEL A PODNIK Podnikatelem je žena, středního věku, čerpající rodičovskou dovolenou s malým finančním rozpočtem na investici do podnikání. Žena je absolventkou Střední průmyslové škole textilní, obor textilní výtvarnictví se zaměřením na pletařskou tvorbu. Volný čas věnuje zejména malbě na textil, barvení a batikování textilu a další výtvarné práci zejména s textilním materiálem. Na základě těchto zkušeností, požadavků a finančních možností, vzniká nápad na založení podniku na dekorování oděvů malbou a jinými textilními aplikacemi. Před založením podniku je nutné zpracování podnikatelského záměru a zjištění ekonomické návratnosti investic. 4. VIZE PODNIKU HYPOTÉZA: Prodej originálních oděvních výrobků v nadměrných velikostech pro ženy je vhodným podnikatelským záměrem. V současnosti je velmi oblíbeným trendem, nošení pohodlných triček, která poskytují originalitu a jedinečnost spíše mladým lidem. Osoby středního věku také rády nosí pohodlná trička, ale nejsou pro ně vhodné motivy, které jsou určeny pro mladší generaci. Zejména pro ženy středního věku se hodí spíše decentní, elegantní a přesto originální motivy. Skloubením myšlenky krásy, originality a odlišnosti vznikl nápad na dekorování dámských triček. Po použití jakékoliv dekorační technologie, vzniká vždy nový, jedinečný originál, stejně tak jako osobnost nositele, která je jedinečná. Vize vymanit se ze všednosti a být originální je možná i s obyčejným tričkem nebo jakoukoliv jinou součástí oděvu. Dalším plusem a smyslem originálně dekorovaných triček je i moto: V triku z práce rovnou do divadla. CÍLE PODNIKÁNÍ: Krátkodobým cílem je úspěšná prezentace Střednědobý cíl - proniknutí na trh Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 10

12 Dlouhodobý cíl vytvoření značky s dobrým jménem, specializovaný okruh zákazníků kupující originální české výrobky 5. TECHNOLOGIE VÝROBY RUČNĚ DEKOROVANÝCH ODĚVŮ Nejvhodnější textilií k dekorování za použití techniky malby na textil je svrchní ošacení, jednobarevná s jednoduchým střihem. Zejména trička, halenky, šaty, mikiny, kalhoty, ale i pláště, šátky, kravaty a různé pokrývky hlavy. Trička lze dekorovat různými způsoby. Např. tiskem, barvením, batikováním, malbou, výšivkou, textilními aplikacemi a dalšími způsoby. Všechny tyto technologie, je možno provádět v domácím prostředí při minimu nákladů. Po vyzkoušení a testování různých technologií výroby, byla nakonec vybrána technologie Malba na textil v některých případech v kombinaci s batikou. Hlavně z důvodu snadné dostupnosti použitých materiálů, nízkých finančních nákladů, snadné a rychlé výroby. Zakoupený jednobarevný oděvní výrobek je nedříve vyprán, aby byla textilie zbavena nežádoucí impregnace z výroby či transportu a byla připravena pro další zpracování. Suchý textilní výrobek je následně malován textilními barvami. Po uschnutí barvy (cca. 12 hod.), je malba fixována působením tepla cca na 150 C po dobu 5 -ti min. Na závěr jsou hotové výrobky vyžehleny, opatřeny etiketami, zabaleny a doplněny pokyny k praní a žehlení. Na základě testování hotových výrobků, byla zjištěna i vysoká trvanlivost textilní malby. Trvanlivost malby nedosahuje kvality průmyslového filmového tisku, ale předčí svojí trvanlivostí např. tisk přenosový. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 11

13 6. VÝBĚR SUROVIN POUŽITÝCH K VÝROBĚ VÝSLEDNÉHO PRODUKTU 6.1. VÝBĚR VHODNÝCH TEXTILIÍ K VÝROBĚ Vzhledem k omezeným finančním možnostem podnikatele, není možné textil k dekoraci vyrábět ve vlastních prostorách. Textil k dekoraci a následnému prodeji bude zakoupen v obchodní síti. Požadavky na textilní výrobek jsou: jednobarevnost bez aplikace a tisku, jednoduchý střih, kvalita zpracování a použitého materiálu. Vhodným použitým materiálem je zejména bavlna, která je velmi dobře použitelná i k barvení a batikování. U dámských trik je také žádáno použití elastanových vláken typu Lycra pro lepší stabilitu tvaru oděvu. Je možné použít i textil s menším obsahem polyesterových vláken. Snahou podnikatele je navázání kontaktu s českým výrobcem a vybudování vzájemné spolupráce. Vyhledávání českého výrobce je prováděno pomocí internetového vyhledávače. Bohužel se tato metoda nesetkala s úspěchem. Je tedy zvolena aktivnější metoda kontaktování potencionálního dodavatele textilu a to pomocí serveru (1) Na základě podaného inzerátu se ozvalo několik firem s nabídkou triček a jiného textilu. Šitím triček se nakonec z dotázaných firem zabývaly pouze 4 firmy. U dvou firem nebyla trička kvalitní a pouze v malých velikostech. Další 2 firmy nabízely šití triček na zakázku v požadovaných velikostech a dostatečný výběr barev i materiálů. Bohužel cena za kus začínala na 300,-Kč. Nakonec byla vybrána firma Hong Fang, která je výhradním dovozcem značky Lambeste z Číny. (2) V nabídce této firmy je poměrně široký výběr jednobarevných triček ve velmi dobré kvalitě. Problém je pouze ve velikostním sortimentu. Trička jsou nabízena pouze do max. velikosti XXL, která odpovídá přibližně konfekční dámské velikosti 48. Na základě osobního průzkumu na internetu a poptávání velkoobchodů a dovozců či výrobců textilu, byla zjištěna prakticky absence oděvních výrobků v nadměrných velikostech. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 12

14 Ve velmi omezené míře byli nalezeni prodejci se sortimentem jednobarevných triček ve velikostech cca ve velkoobchodních čínských tržnicích. Tyto výrobky je zde možné zakoupit v baleních od cca. 20ti kusů za velmi příznivé ceny do 100,- Kč/kus. Problém je ovšem to, že na zboží není poskytována žádná záruka. Dalším problémem u těchto výrobků je také to, že je zde většinou klamně uváděn použitý materiál. Místo 100% bavlny výrobky většinou obsahují 100% polyesteru či jinou směs syntetických vláken. Tato trička prakticky nelze v domácím prostředí kvalitně barvit VÝBĚR BAREV NA TEXTIL A JEJICH POUŽITÍ Dalším prostředkem potřebným k dekorování triček malbou, je kvalitní barva na textil. Požadavky na kvalitu barvy je: světlostálost, odolnost vůči praní a pružnosti materiálu. Dobrá přilnavost k textilním materiálům a krycí schopnost. Následně bylo vyzkoušeno několik druhů textilních barev, od různých výrobců. V první řadě byli osloveni výrobci z České Republiky. A to výrobce barvy na textil, firma Cheds. (3) Barvy na textil od firmy Cheds jsou vyráběny na bázi akrylátu. Velkou výhodou barev je absence závěrečné fixace. Po zaschnutí malby je možno přistoupit k závěrečné úpravě textilu žehlení. Problém barev je v tom, že ve větším nánosu po zaschnutí a používání praskají. Vzhledem k tomu, že je nutné malovat i na tmavé materiály, které jsou velmi oblíbené, je třeba nanášet větší množství barvy a téměř neředit ji vodou. Barvy jsou výborně odolné vůči praní, ale v silnějších nánosech praskají a vytváří nevzhledný krakelovaný povrch. Výhodou je i nejnižší nákupní cena 50g za cca 40,-Kč Další prověřovanou barvou, byla barva na textil od firmy Marabu. Tyto barvy se vyrábí v mnoha barevných variacích a dobře se nanáší. Je zde nutná fixace. Odolnost barev vůči praní nebyla 100 % -ní. Nákupní cena se pohybovala v relaci cca 118,-Kč za 50 g, což ji zařadilo mezi nejdražší. Dále byla vyzkoušena barva od firmy Nerchau. (4) 59 g za cca 65,-Kč. Tato barva odpovídala kvalitou a cenou barvě od firmy Cheds. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 13

15 Nakonec byla vyzkoušena barva na textil od francouzské firmy Pébeo. (5) Cenově se vyrovnala firmě Nerchau, ale kvalitativně ji předčila. Zejména v konzistenci a krytí. Nutností je fixace barvy po zaschnutí a to buď zažehlováním cca. 5 min nebo zapékáním v troubě při teplotě 150 C cca 5 min. Barva výborně kryje, je světlo stálá, odolná vůči praní a v tahu u elastických textilií. 7. ZÁKAZNÍK SEGMENTACE TRHU Segmentace trhu je nástrojem rozlišení potřeb spotřebitelů určitého produktu i odlišením podnikatelských příležitostí. Umožňuje pružněji reagovat na změny v tržní poptávce a také odlišit produkt od nabídky konkurence a tím snížit konkurenční boj. To vše vede k účelnějšímu vynaložení prostředků. Jestliže se provádí průzkum zákazníků, je potřeba vždy se zaměřit to, jaká skupina má zájem o výrobky. (6 str. 91) Výrobkem určeným k prodeji bude tričko nebo jiná část svrchní či spodní části oděvu, ozdobená malbou, nebo jinou textilní dekorací. Takto zhotovený originální výrobek může být určen jak pro muže, ženy tak pro děti. Dle pohlaví a věku cílové skupiny bude aplikace či malba vytvořena. Pro přesnou segmentaci trhu by měl být vytvořen dotazník či proveden průzkum trhu. Vzhledem k tomu, že autorka projektu má již předchozí zkušenosti s prodejem originálních textilních oděvů, bude segmentace trhu vytvořena na základě jejích osobních zkušeností. Dětské oděvy malba dětských motivů + snadná dostupnost a nízká cena triček klasického střihu + velký počet zákazníků - Na dětský textil je všeobecně kladen vysoký nárok na čistotu. Trička a jiné části oděvu jsou velmi často prána. Častým namáčením se barva poškozuje. - u oděvů se očekává nižší cena za výrobek, což by nemuselo pokrýt náklady na výrobu - trh je velmi dobře zásoben dětským textilem Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 14

16 Pánské oděvy malba spíše jednoduchých geometrických motivů + snadná dostupnost a nízká cena triček klasického střihu + trh není dobře zásoben pánskými oděvy - nízký zájem o nákup originálních výrobků s ruční malbou Dámské oděvy malba různých motivů + největší zájem o nákup originálních oděvů + mnoho variant oděvů a motivů + nejvíce možností v prodeji, je u větších až nadměrných oděvů + touha žen po originalitě a jedinečnosti - omezená dostupnost kvalitních dámských jednobarevných triček (ale i jiných částí oděvů), zejména větších velikostí - u velikostí oděvů menších než 48 je poměrně velký výběr oděvů v běžné obchodní síti Dle předchozích zkušeností podnikatelky s prodejem, byly nejčetnějšími kupujícími ženy, středního věku s nadměrnou velikostí. V praxi to znamenalo, že všechna trika, šaty nebo sukně, které byly vyrobeny v konfekčních velikostech od čísla 48 a výše, byly okamžitě prodány, zatím co menší velikosti zůstávaly skladem. Dalšími důvody pro výběr skupiny plnoštíhlých žen bylo: Mnoho možností dekoračních motivů Motto prodeje z práce rovnou do divadla Absence kvalitních a zajímavých výrobků v nadměrných velikostech a trhu Dostatečný výběr v menších velikostech Největší kupní síla dle statistik trhu jsou ženy 8. PROBLEMATIKA ODÍVÁNÍ OSOB S NADMĚRNOU VELIKOSTÍ Obyvatelstvo České Republiky neustále tloustne. Dle posledních poznatků, více než 55 % obyvatelstva, má problémy s nadváhou a obezitou. Na druhé straně, ale pouze 5 % obchodů s oděvy se specializuje na velikosti 42 a větší. Výsledkem je, že stále více zákazníků zůstává neuspokojeno. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 15

17 Z psychologického hlediska osoby, které jsou silné, nechtějí být posuzovány jako něco extra výjimečného. Někdo, kdo se nevejde do běžného sortimentu oblečení. Tyto osoby by si rády nakupovaly oděvy v běžné obchodní síti a nemusely vyhledávat speciální obchody označené jako XXL, Otylka apod. Již zde dochází ke snižování sebevědomí těchto osob. Dle průzkumu VZP z roku 2011, uvedeném na internetových stránkách (7) trpí 42 % obézních osob častými depresemi. Z fyziologického hlediska se přibývání na váze na různých postavách projevuje odlišně. Některé osoby tloustnou v prsou, jiné v bocích a další na břichu. Podle toho by měly být i zhotovovány střihy a nabízeny výrobky s různou střihovou konstrukcí. Mnoho internetových stránek se zabývá typy tvarů ženských postav. Ženské postavy jsou zde rozdělovány na různé geometrické tvary nebo ovoce či zeleninu. Ke každému typu je doporučován střih oděvu, barva či doplňky. Na základě těchto doporučení vizážistů budou vytvořeny vlastní stránky internetového obchodu, pro snadnější orientaci potencionálních klientek. Osoby plnoštíhlé se také více potí, než osoby štíhlé. Vzhledem k tomu, je nutné zvolit vhodně materiál na výrobu oděvů. Nejlépe savý, ale prodyšný. Případně s povrchovou úpravou, aby nebyly vidět mapy od potu. Vhodnou volbou textilních vláken, která splňují tyto podmínky, jsou vlákna rostlinného a živočišného původu. Zejména bavlněná vlákna, lněná vlákna, ale i vlákna ze syntetických polymerů, jako jsou např. elastanová vlákna pro udržení tvaru oděvního výrobku. Bohužel bývá většina výrobků pro plnoštíhlé vyrobena výhradně ze syntetických vláken polyesterových a viskózových. Použití vláken syntetických je daleko levnější, než použití vláken přírodních. Pro osoby s velkou, až nadměrnou hmotností, znamenají ale i bohužel mnoho nevýhod. 9. KONKURENČNÍ NABÍDKA ODĚVŮ NADMĚRNÝCH VELIKOSTÍ Trh České republiky zahrnuje několik prodejců a prodejen se sortimentem nadměrných oděvů. Je možné je rozdělit na prodejny specializující se výhradně na prodej nadměrných velikostí a na prodejny, které do svého sortimentu oděvů Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 16

18 konfekčních velikostí i oděvy nadměrných velikostí. Dále na prodejce s kamennou prodejnou a prodejce pouze s vlastním e-shopem. Vzhledem k tomu, že firma na výrobu originálních oděvů nadměrných velikostí bude v první fázi svého vzniku podnikat pouze na internetu, byl výběr prováděn mezi firmami s internetovými obchody se stejným nebo podobným sortimentem. U každé konkurenční firmy je v závěru zhodnoceno, zda se jedná o přímého konkurenta nebo naopak podnik vhodný k navázání spolupráce. Petrklíč Firma Petrklíč, působí na českém trhu od roku Původně vznikla jako zásilkový obchod standartního oblečení. Později pochopila, že na Českém trhu je nedostatek oblečení ve velikostním sortimentu pro plnoštíhlé a začala se na tyto oděvy specializovat. Nyní kromě internetového obchodu provozuje také firemní prodejnu ve Frýdku Místku, kde nabízí zboží s ti% slevou. Firma Petrklíč nabízí dámskou, pánskou i dětskou módu včetně dalšího sortimentu jako módní doplňky, obuv, termoprádlo, ložní prádlo ale i pracovní oděvy a to ve velikostech 36 až 70 za příznivé ceny. Firma Petrklíč, vydává také svůj tištěný katalog, který rozesílá svým zákaznicím a nabízí na vlastních internetových stránkách (8) Ve svém sortimentu tato firma nenabízí žádné originální výrobky, ale pouze konfekci. V budoucnosti by se dala předpokládat spolupráce při prodeji vlastních originálních výrobků pro plnoštíhlé. Megallo Mottem společnosti Megallo je Nehubněte prosím vás, oblékneme rádi i vás! Společnost vznikla jako rodinný podnik roku 1993 a jako jedna z mála firem se prodeji nadměrných velikostí věnuje již od počátku své činnosti. Kamenná prodejna nabízí dámské i pánské oděvy do velikosti 5XL. Zásilkový prodej není umožněn, informace o původu zboží a prodávaných značkách není uveden, stejně tak jako další služby pro zákazníky. Prodejna se nachází v prvním podlaží rodinného domu v Přešticích a webová adresa na serveru (9) Výrobky firmy Megallo jsou spíše konfekčního rázu. Nejedná se originální produkty. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 17

19 V budoucnu je možné firmu oslovit s nabídkou spolupráce při prodeji originálních výrobků. Biggie Big & Tall Firma Biggie Big & Tall je český rodinný podnik, který byl založen v roce 2008, původně jako zásilkový obchod nabízející pánské značkové oblečení nadměrných velikostí. V roce 2010 se majitelé rozhodli, k internetovému e-shopu, otevřít také kamennou prodejnu v Praze 2. Biggie Big & Tall se specializuje na pánské oděvy sportovní, ležérní pro volný čas a do zaměstnání. V budoucnosti se firma chystá rozšířit svůj sortiment i o společenské a formální oděvy. Nabízené velikosti jsou 2XL až 6XL. Firma se nezabývá prodejem originálních výrobků, ale spíše výrobků světových značek. Vzhledem k tomu zde není předpoklad spolupráce s prodejem vlastních výrobků, ale spíše naopak. V případě založení prodejny, by byla vhodné spolupráce v oblasti doplnění sortimentu o pánské oděvy, které jsou nabízeny obchodem Biggie Big & Tall. Obrácená forma spolupráce se prozatím nepředpokládá. Firmu lze nalézt na webové adrese (10) Textilní galerie Kateřiny Rabasové KRAB Soukromá galerie české výtvarnice Kateřiny Rabasové je známa více než 10 let. Zabývá se tvorbou a prodejem vlastních kolekcí originálních textilních oděvních výrobků. Výrobky se značkou KRAB nosí a propagují známé osobnosti jako Květa Fialová, Naďa Konvalinková a Simona Stašová. Jedná se o originální zakázkovou tvorbu volných a vzdušných střihů pro všechny i nadměrné velikosti. Galerie Krab provozuje 2 kamenné obchody a nyní se chystá i na obchod internetový. Spolupráce není možná, ateliér Krab prodává pouze výrobky vlastní produkce. Vzhledem k tomu, že se jedná o originály, pohybují se cenově ve vyšší relaci (např. halenka od 1500,-Kč). Webové informační stránky této firmy, můžeme najít na adrese: (11) Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 18

20 Nadměrné velikosti xxl pro muže a ženy a těhotenská móda Litvínovská firma Nadměrné velikosti pro muže a ženy a těhotenská móda existuje již od roku 1992 a od roku 1995 se zaměřuje na oděvy nadměrných velikostí pro muže a ženy. Zboží je možné zakoupit jak v kamenné prodejně, tak v e-shopu. Nabízené zboží je spíše v konfekčním stylu v průměrné cenové kategorii. V sortimentu firmy jsou nabízeny i oděvy s ruční malbou, které jsou ve vyšší cenové relaci. (např. halenka od 850,-Kč) Internetové stránky společnosti jsou dostupné na webové adrese (12) Galamoda XXL Chrudimská společnost Galamoda XXL je dovozcem dámské luxusní konfekce a to převážně z Francie a Itálie, ale je také výrobcem vlastní produkce. Nabízené oděvy jsou volnočasového i formálního charakteru značek Lea-H či Axello. Rozděleny jsou do sekce dámská móda ve velikostech 38 až 52, a do sekce Boubelky, kde se nachází sortiment velikosti 52 až 70. Mezi služby, které firma poskytuje, patří internetový obchod, odborné poradenství, zakázkové krejčovství a bezplatné krejčovské úpravy zakoupeného zboží. I když firma nabízí i vlastní produkci, nevyrábí vlastní kusové originály s dekorací. Webová adresa je (13) HST Firma HST byla založena roku 1993, jako výrobce dámské a pánské modelové konfekce nadměrných velikostí v malých sériích. Kolekce dámských oděvů jsou vyráběny ve velikostní řadě 48 až 64, pánské ve velikostech 56 až 76. Všechny oděvy opatřené firemní značkou HST vycházejí z vlastní modelárny a jednotlivé vzory jsou střihově propracovány s ohledem na proporcionální rozdíly postavy (u žen poprsí a boky, u mužů pas a sed) a současně respektují vhodné módní prvky a barevnost. Firma působí na českém trhu jako dodavatel do velkoobchodů a zároveň jako prodejce svých produktů ve vlastní malé prodejně v Brně. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 19

21 Je možný předpoklad spolupráce s nabídkou originálních výrobků. Profil společnosti je možné nalézt na adrese (14) Lady XL fashion Podnik Lady XL fashion se od svého vzniku v roce 1992 zabývá prodejem dámské módy pro plnoštíhlé. V tomto roce byla také otevřena první prodejna v Praze 2, která zpočátku fungovala jako krejčovská dílna a zboží bylo šito zakázkově. V současnosti podnik nabízí konfekční výrobky zahraničních i tuzemských výrobců a neustále svůj sortiment rozšiřuje. Lady XL fashion nabízí nápaditou a kvalitní módu pro aktivní ženy v produktivním věku. Dále je kladen důraz na použitý kvalitní materiál, který splňuje současné požadavky zákazníků. Přesto, že je tato móda cenově dostupná. Zboží není nabízeno v e-shopu. Vzhledem k povaze nabízeného sortimentu, zde není předpoklad spolupráce. Společnost se prezentuje na webové adrese (15) Modestia s.r.o. Společnost Modestia s.r.o. je specializována na vlastní výrobu a prodej dámského pleteného ošacení. Firma nabízí trička, halenky, tuniky, šaty a sukně pro běžné nošení i společenské příležitosti. Pomocí sítě obchodních zástupců jsou produkty nabízeny po celé České republice do maloobchodů. Seznam prodejen nabízející některé výrobky z produkce firmy Modestia, je možné nalézt na internetových stránkách obchodu (16) Sortiment nadměrných velikostí je pouze součástí nabídky firmy. Jedná se o konfekční výrobky v cenách od 600,-Kč/tričko. Grandine Firma Grandine má kompletní nabídku dámských oděvů a to včetně spodního prádla, plavek a doplňků. Zboží je určeno ženám, které chtějí mít svůj šatník elegantní, hravý, moderní, laskavý, originální a kvalitní. Všechny výrobky jsou originály z vlastní produkce. Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 20

22 Firma klade důraz na spokojenost svých klientek, kterým zdarma upravuje oděvy na míru. Samozřejmostí je barvové a střihové poradenství a další služby. Cílem firmy Grandine je zvyšovat sebevědomí svých zákaznic. Moto Módu neshánět, ale s radostí vybírat. Prodejna Grandine se nachází v Praze 1. Zásilkový obchod není umožněn, ale nabízený sortiment je možno nalézt na webové adrese (17) Vzhledem koncepci výrobků firmy Grandine, není předpokládána spolupráce. Jedná se spíše o klasický až luxusní styl oděvů. Ulla Popken Německá společnost Ulla Popken je výrobcem i prodejcem mladé svěží módy, od velikosti 42 až do velikosti 60. Založení textilní firmy se datuje k roku Později se stává výrobcem těhotenské módy a od roku 1987 již působí jako výrobce výhradně dámských nadměrných oděvů. Ve stejném roce otevřela Ulla Popken svých prvních deset prodejen a to převážně ve Spolkové republice Německo. Česká republika se dočkala své první prodejny v dubnu roku 2010 v nákupním a zábavním centru Olympie Brno. Od té doby byly otevřeny další tři prodejny v Liberci, Praze 4 a Praze 9. Ulla Popken nabízí padnoucí módní oblečení pro každodenní nošení, kolekci společenských i sportovních oděvů doplněnou o spodní prádlo, plavky a doplňky. Strategií společnosti je kvalitní materiál, kvalitní zpracování, padnoucí střih a kompletní servis. Zásilkový prodej, klubové karty s výhodnými programy, odborné poradenství, krejčovská úprava zakoupeného zboží či bezplatné zasílání aktuálního katalogu s nabídkou každé zákaznici je automatické. Cenová hladina produktů nabízených touto společností se pohybuje na úrovni států Evropské Unie. Profil společnosti je dostupný na (18) Spolupráce zde není předpokládána vzhledem k sortimentu společnosti. Nadměrné oděvy Firma Nadměrné oděvy se tomuto druhu zboží věnuje již od roku 1996, kdy byla také otevřena první prodejna. Společnost nabízí široký sortiment kvalitního a pohodlného zboží osvědčených českých výrobců pro ženy i muže ve velikostní řadě 50 horní hranice neomezena. Formální, neformální, sportovní a volnočasové oděvy Prodej originálních oděvů nadměrných velikostí 21

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Návod k údržbě oděvů a informace

Návod k údržbě oděvů a informace Návod k údržbě oděvů a informace o službách zákazníkům www.orsay.com Rady k údržbě Vašich oděvů ORSAY navrhuje módní a cenově atraktivní outfity, které ženám pomáhají vyjádřit jejich osobnost. V tomto

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Teplákové kalhoty a obuv důchodky, nejen pro seniory!

Teplákové kalhoty a obuv důchodky, nejen pro seniory! Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZÁKLADY MARKETINGU Teplákové kalhoty a obuv důchodky, nejen pro seniory! Vypracoval: Matěj Trakal Dne: 13. 19. května 2009 Místo: Pardubice 1. OBSAH

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

JE NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ SVATEBNÍ VELETRH V REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA SNOUBENCE NEJEN Z PRAHY, ALE Z CELÉ ČR. PRVNÍ ROČNÍK PROBĚHL V LISTOPADU 2011

JE NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ SVATEBNÍ VELETRH V REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA SNOUBENCE NEJEN Z PRAHY, ALE Z CELÉ ČR. PRVNÍ ROČNÍK PROBĚHL V LISTOPADU 2011 SVATEBNÍ SALES KIT JE NEJVĚTŠÍ PODZIMNÍ SVATEBNÍ VELETRH V REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA SNOUBENCE NEJEN Z PRAHY, ALE Z CELÉ ČR. PRVNÍ ROČNÍK PROBĚHL V LISTOPADU 2011 Svatební veletrh fakt jinak 2 340 návštěvníků

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ Vnitřní blízké a vzdálené okolí Mikroprostředí DODAVATELÉ VEŘEJNOST KONKURENCE FIRMA ZÁKAZNÍCI MARKETINGOVÍ ZPROTŘEDKOVATELÉ DODAVATELÉ Jsou obchodní firmy nebo jednotlivci, kteří zabezpečují potřebné

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK 2 LITEX SWIMWEAR COLLECTION A. ART. 76188 545,- C. ART. 76192 S KOŠÍČKY PUSH-UP. Zapínání na zádech. Kontrastní nastavitelná ramínka. Řasení. 80% Polyamid + 20% Elastan Tisk + černá. 36, 38, 40, 42, 44

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

HISTORIC CARS, s.r.o., se sídlem Mořice 183, 798 28 Mořice, IČO:28320611,, je zapsá u Krajského soudu v Brně. Oddíl C, vložka 61116.

HISTORIC CARS, s.r.o., se sídlem Mořice 183, 798 28 Mořice, IČO:28320611,, je zapsá u Krajského soudu v Brně. Oddíl C, vložka 61116. PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIC CARS, s.r.o 2 OBSAH společnosti... 3 NABÍDKA SLUŽEB... 4 MOŽNOSTI DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE... 5 1. SPOLUPRÁCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, NEZISKOVÁ ORGANIZACE... 5 2. RENOVÁTORSKÁ FIRMA,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Podnikatelský plán Minipodniku

Podnikatelský plán Minipodniku Název projektu Registrační číslo Realizátor Název školy Jméno konzultanta Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ CZ.1.07/1.1.00/54.0030 Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Podnikatelský plán

Více

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM OBSAH KAPITOLY IDENTIFIKACE KONKURENCE A Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín konkurence a její význam identifikace konkurence SWOT analýza účel marketingového výzkumu proces marketingového výzkumu druhy marketingového

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci

Základy marketingu. Jaroslava Dědková Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základy marketingu Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 94 1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 SVOBODA PŘI PRÁCI. KOLEKCE PRO MALÍŘE ÚŽASNÝ KOMFORT, KTERÝ PERFEKTNĚ PADNE

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,-

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,- U nás zahájíte školní rok nejlevněji! Nápadité chlapecké triko s veselou liškou, se stahovacími lemy na rukávech, bavlna, Roztomilá dívčí mikina s obrázkem králíčka, s dlouhým rukávem, Stylové manšestrové

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery BRAND GIFTS, a.s. je specialista na značkové firemní dárky a hlavní distributor obchodních dárků se značkami světových módních návrhářů CERRUTI 1881, CACHAREL,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice

Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice VY_32_INOVACE_MAR_83 Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a

Více

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5.

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5. léta Klobouk dámský, elegantní, v bílé barvě 169,- Tričko dámské, nebo s elastanem, různé druhy a barvy, velikost: S-2XL/38-48 Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,-

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti,

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti, Marketingový mix Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový mix, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více