M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete."

Transkript

1 M105-77X Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite se da ih dobro razumijete prije uporabe stroja Rev. 1 Navodila za uporabo Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. Instrukcja obsługi Prosimy, przed użyciem maszyny, o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i upewnienie się, że została zrozumiana. Original Instructions in English, all others are translations. Návod na použitie Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a presvedčte sa, či mu úplne rozumiete skôr, ako naštartujete stroj. Használati uatsítás A gép használata előtt olvassa el és értse meg az utasításokat. East Bloc

2 1 Bezpeènostní 2 Montáž 3 Popis 4 Pøed 5 Provoz 6 Údržba 7 Hledání 8 pokyny Zasady Zachowania Bezpieczeństwa Varnostni predpisi Bezpečnostné pravidlá Sigurnosni propisi Biztonsági előírások 3 Montaż Sestavljanje Montáž Sklapanje Összeszerelés 19 funkcí Opis Przyrz¹dów Sterowniczych Funkcionalni opis Popis funkcií Funkcijki opis Működési leírás 27 nastartováním Przygotowanie Do Uruchomienia Pred zagonom Pred naštartovaním Prije pokretanja motora Beindítás előtt 35 Jazda-Koszenie Vožnja Riadenie Vožnja Vezetés 37 a seøízení Obs³uga Techniczn¹ Regulacje Vzdrževanje, nastavitve Opravy a nastavovanie Održavanje, podešavanje Karbantartás, beállítás 46 a odstranìní závad Przyczyny Najczęœciej Spotykanych Niesprawnoœci Odpravljanje težav Riešenie problémov Pronalaženje kvarova Hibakeresés 73 Uložení Prezechowywanie Shranjevanje Uskladnenie Skladištenje Tárolás 76 Manufactured By Husqvarna AB SE Huskvarna, Sweden Vyhrazujeme si právo provádìt zmìny bez pøedchozího uvìdomìní. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Zadržavamo si pravo na unošenje izmjena bez prethodnog obaviještavanja. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji bez uprzedniego zwaiadomienia. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. A vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat hozzon. Original Instructions in English, all others are translations. 2

3 1. Bezpeènostní pokyny Zásady bezpečného používání sekacího rideru POZOR! TATO SEKAČKA VÁM MŮŽE UŘÍZNOUT RUCE NEBO NOHY A NEBEZPEČNĚ ODMRŠTIT PŘEDMĚTY. NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ MŮŽE VÉST K ZÁVAŽNÉMU PORANĚNÍ I SMRTI. VAROVÁNÍ: Při nastavování, dopravě, seřizování, nebo opravách sekačky nesmí dojít k jejímu náhodnému nastartování. Vždy proto odpojte kabel zapalovací svíčky a položte ho tak, aby nemohl být v kontaktu se zapalovací svíčkou. VAROVÁNÍ: Nejezděte z kopce na neutrál, mohli byste ztratit kontrolu nad řízením sekačky. VAROVÁNÍ: Tato sekačka není určena k tažení ani pro použití zatížení kol. Používejte jen příslušenství výslovně určené pro tuto sekačku. I. OBECNÉ POKYNY Před nastartováním sekačky si přečtěte všechny pokyny uvedené v návodu tak, abyste jim dobře porozuměli, a dodržujte je. Nedávejte ruce ani nohy do otáčejících se dílů nebo pod sekačku. Vyhazovací otvor musí být neustále volný. Stroj smějí používat pouze zodpovědné dospělé osoby, které se seznámily s pokyny k používání stroje. V prostoru, ve kterém chcete sekat, odstraňte předměty jako kameny, hračky, dráty apod., které mohou nůž sekačky nadzvednout a odmrštit. Před sekáním zkontrolujte, zda v daném prostoru nikdo není. Jakmile se někdo objeví, sekačku zastavte. Nikdy na sekačce nikoho nevozte. Necouvejte, pokud to není opravdu nutné. Před couváním se vždy podívejte dozadu a dolů. Odhazovaný materiál nikdy nesměrujte přímo na přihlížející osoby. Neodhazujte materiál proti zdi nebo jiné překážce. Odpad by se mohl odmrštit zpět na řidiče. Při přejíždění štěrkových povrchů zastavte nůž. Nikdy nepoužívejte sekačku bez nasazeného a plně funkčního koše na trávu, vyhazovacího kanálu a dalších ochranných zařízení. Před otáčením zpomalte. Zapnutou sekačku nikdy nenechávejte bez dozoru. Před demontáží vždy vypněte nůž, zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor a vytáhněte klíček. Pokud nesečete, odpojte nůž. Před čištěním sekačky, odstraněním koše na trávu nebo uvolňováním výhozu vypněte motor a počkejte, až se všechny díly úplně zastaví. Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. Nepracujte, jste-li pod vlivem alkoholu, drog či léků. Při práci v blízkosti silnic nebo při jejich přejíždění dávejte pozor na provoz. Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní auto nebo vykládání buďte velmi opatrní. Při práci si vždy chraňte zrak. Podle statistik mají pracovníci starší 60 let při práci se sekacím riderem největší procento poranění. Tito lidé by měli zhodnotit, zda jsou schopni bezpečně ovládat a řídit sekací rider tak, aby ochránili sebe i ostatní před závažným poraněním. Udržujte stroj čistý bez trávy nebo jiných nečistot, které by se mohly dotýkat horkého výfuku / částí motoru a vznítit se. Nedovolte, aby se žací ústrojí sekačky zaneslo listím nebo jiný odpadem. Před prací nebo uložením stroje setřete všechen rozlitý olej nebo palivo. Před uložením stroje počkejte, až vychladne. II. SEKÁNÍ NA SVAZÍCH Při sekání na svazích nejčastěji dochází ke ztrátě kontroly nad strojem a k převrhnutí, které mohou mít za následek poranění nebo i smrt. Sekání na svazích vyžaduje maximální pozornost. Jestliže se nemůžete na svahu otočit nebo si nejste jisti, nesekejte tam. Sekejte ve směru nahoru a dolů (max. 15 ), nikdy ne napříč svahem. Dívejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly kameny nebo jiná nebezpečí. Na nerovném terénu se stroj může převrátit. Ve vysoké trávě se mohou skrývat různé překážky. Zvolte nízkou rychlost jízdy, abyste nemuseli na svahu zastavovat, nebo řadit. Nesekejte mokrou trávu. Pneumatiky tu mohou prokluzovat. Při jízdě dolů ze svahu musíte mít vždy zařazenou rychlost. Nepřeřazujte na neutrál a nesjíždějte bez zapnutého motoru. Jestliže se stroj při sjíždění zastaví, vyřaďte nůž, zařaďte zpátečku a pomalu couvejte. Na svahu nestartujte, nezastavujte ani se neotáčejte. Jestliže pneumatiky prokluzují, vyřaďte nůž a pomalu sjeďte přímo dolů. Všechny pohyby na svazích musejí být pomalé a plynulé. Neprovádějte náhlé změny rychlosti nebo směru, protože stroj by se mohl převrátit. Při použití stroje s košem na trávu nebo jiným příslušenstvím buďte velmi opatrní; mohou mít vliv na stabilitu stroje. Nepoužívejte je na prudkých svazích. Nepokoušejte se vyrovnat stroj dáváním nohy na zem. Nesekejte v blízkosti prudkých srázů, příkopů nebo hrází. Kdyby se kolo dostalo nad okraj srázu, nebo se sráz propadl, stroj by mohl náhle převrátit. III. OCHRANA DĚTÍ VAROVÁNÍ: TENTO STROJ MŮŽE ZRANIT DĚTI. Orga- nizace American Academy of Pediatrics doporučuje, aby děti ve věku pod 12 let neobsluhovaly ručně ovládané sekačky na trávu a ve věku pod 16 let neobsluhovaly pojízdné sekačky na trávu. V případě, že pracovník nesleduje, zda jsou v blízkosti děti, může dojít k tragickým nehodám. Tento stroj a sečení děti často přitahuje. Nikdy nepočítejte s tím, že děti zůstaly tam, kde jste je naposled viděli. Dbejte na to, aby se děti nepřibližovaly k místu sečení, a zajistěte, aby je po dobu sečení někdo jiný hlídal. Dávejte pozor, a jakmile se děti objeví, sekačku zastavte. Před couváním a během něho se dívejte za sebe a dolů, zda tam nejsou malé děti. Nikdy děti nevozte, ani když je nůž vypnutý. Mohly by spadnout a vážně se zranit, nebo bránit bezpečnému použití stroje. Děti, které jste svezly, se mohou náhle objevit na sekací ploše, a chtějí svézt znovu, a vy je můžete přejet při jízdě nebo couvání stroje. Nikdy nedovolte dětem řídit sekačku. Buďte velmi opatrní při jízdě ke slepým rohům, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které mohou zakrývat pohled na dítě. 3

4 IV. SERVIS BEZPEČNÁ MANIPULACE S BENZÍNEM Při používání benzínu buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poranění nebo poškození majetku. Benzín je vysoce hořlavý a jeho výpary jsou výbušné. Uhaste cigarety, doutníky a dýmky i jiné zdroje ohně. Používejte pouze schválené kanystry na benzín. Nikdy nesundávejte uzávěr, ani nepřilévejte palivo, jestliže motor běží. Před doplňováním nechte motor vychladnout. Nikdy nedoplňujte palivo uvnitř domu. Nikdy neskladujte stroj ani kanystr na benzín tam, kde je otevřený plamen, jiskry nebo zapalovací plamínek jako např. v bojleru nebo jiném zařízení. Nikdy neplňte kanystry uvnitř vozidla, na nákladní plošině nebo přívěsu s podlahou z plastu. Kanystry před plněním vždy položte na zem, v dostatečné vzdálenosti od vozu. Složte stroj s benzínovým motorem z nákladního auta nebo přívěsu a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňujte palivo na přívěsu dolitím z přenosného kanystru, raději ne z pistole stojanu. Pistole se musí až do úplného naplnění stále dotýkat hrdla palivové nádrže nebo kanystru. Nepoužívejte aretaci spouště pistole. Při zasažení palivem potřísněný oděv okamžitě svlečte. Nikdy palivovou nádrž nepřeplňujte. Nasaďte opět uzávěr a pevně utáhněte. OBECNÉ ZÁSADY ÚDRŽBY OBECNÉ ZÁSADY ÚDRŽBY Nikdy nespouštějte stroj v uzavřeném prostoru. Kontrolujte utažení všech matek a svorníků, aby byl stroj v bezpečném provozním stavu. Nikdy neporušujte bezpečnostní zařízení. Pravidelně je kontrolujte. Udržujte stroj čistý bez trávy, listí nebo jiných nečistot, které by se na něm mohly usazovat. Setřete všechen rozlitý olej nebo palivo a odstraňte nasáklé usazeniny. Před uložením nechte stroj vychladnout. Jestliže se stroj zasekne o cizí předmět, zastavte a stroj zkontrolujte. Je-li to nutné, proveďte nezbytnou opravu, a pak ho znovu nastartujte. Před každým seřizováním nebo opravou vždy vypněte motor. Často kontrolujte jednotlivé díly koše na trávu a vyhazovací kanál, a je-li nutné, nahraďte je výrobcem doporučenými díly. Nůž sekačky je ostrý. Při údržbě ho obalte, nebo si nasaďte rukavice, a buďte velmi opatrní. Často kontrolujte funkčnost brzdy. V případě potřeby ji seřiďte a proveďte údržbu. Udržujte nebo v případě potřeby vyměňte bezpečnostní štítky a štítky s pokyny. Před sekáním zkontrolujte, zda v daném prostoru nikdo není. Jakmile se někdo objeví, sekačku zastavte. Nikdy na sekačce nikoho nevozte. Necouvejte, pokud to není opravdu nutné. Před couváním se vždy podívejte dozadu a dolů. Při plnění a vyprazdňování tohoto stroje nepřekračujte maximální doporučený provozní úhel 15. Při obsluze tohoto stroje noste ochranné osobní pomůcky (PPE), včetně (minimálně) pevné obuvi, ochrany očí a sluchu. Nesečte v krátké obuvi a/nebo obuvi s otevřenou špičkou. Úrovně vibrací uvedené v tomto návodu nejsou upraveny pro pracovníka vystavenému vibracím. Zaměstnavatelé by měli počítat s ekvivalentními 8hodinovými hodnotami vystavení (A(8)) a podle toho omezit vystavení pracovníka. Vždy informujte nějakou osobu, že venku sečete. 4

5 1. Varnostni predpisi Načela sigurnog rada za sjedeće kosilice OPASNOST: OVAJ STROJ ZA REZANJE MOŽE ODREZATI ŠAKE ILI STOPALA I ODBACITI PREDMETE. NEPOŠTOVANJE NAVEDENIH SIGURNOSNIH UPUTA MOŽE IZAZVATI OZBILJNE OZLJEDE ILI SMRT. UPOZORENJE: Da bi se spriječilo slučajno pokretanje pri postavljanju, transportu, prilagođavanju ili popravcima, uvijek otkopčajte žicu svjećice i postavite je tako da ne može dodirnuti svjećicu. UPOZORENJE: Nemojte se voziti nizbrdo u neutralnom hodu jer tako možete izgubiti kontrolu nad sjedećom kosilicom. UPOZORENJE: Ova jedinica nije namijenjena vuči ili stavljanju utega na kotače. Koristite samo priključke posebno namijenjene za ovu kosilicu. I. RAD OPĆENITO Prije početka rada pročitajte, proučite i slijedite sve upute navedene na stroju i u priručniku. Ne približavajte šake i stopala okretnim dijelovima i ne stavljajte ih pod stroj. Držite se podalje od otvora za izbacivanje. Strojem smiju rukovati samo odgovorne odrasle osobe koje su upoznate s uputama za rad. Očistite područje rada od predmeta kao što su kamenje, igračke, žice itd. koje bi rezni nož mogao zahvatiti i izbaciti. Prije početka rada provjerite jesu li sve osobe napustile područje rada. Ako bilo tko uđe u područje, zaustavite stroj. Nikada ne vozite putnike. Nemojte kositi unatrag osim ako to nije apsolutno potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte dolje i unatrag. Nikada ne usmjeravajte otpadni materijal prema bilo kojoj osobi. Izbjegavajte izbacivanje materijala uz zid ili prepreke. Materijal se može odbiti natrag prema rukovatelju. Pri prelasku preko šljunčanih površina zaustavite rezni nož. Nemojte rukovati strojem bez postavljenog i funkcionalnog kompletnog hvatača trave, odvodnog žlijeba ili drugih sigurnosnih uređaja. Usporite prije okretanja. Nikada ne ostavljajte stroj koji radi bez nadzora. Prije demontaže uvijek isključite rezni nož, povucite parkirnu kočnicu, ugasite motor i uklonite ključeve. Dok ne kosite, demontirajte rezni nož. Prije čišćenja stroja, uklanjanja hvatača trave ili otčepljivanja odvodnog žlijeba ugasite motor i pričekajte da se svi dijelovi potpuno zaustave. Strojem rukujte samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu. Ne radite sa strojem ako ste pod utjecajem alkohola ili lijekova. Kada radite u blizini cesta ili pri prelasku preko ceste budite pozorni na promet. Posebno pazite pri utovaru ili istovaru stroja na prikolicu/kamion. Pri radu sa strojem uvijek nosite zaštitu za oči. Podaci pokazuju da rukovatelji stariji od 60 godina vrlo često doživljavaju ozljede pri rukovanju sjedećim kosilicama. Takvi rukovatelji trebali bi procijeniti mogu sli dovoljno sigurno raditi sa sjedećim kosilicama da bi zaštitili sebe i druge od ozbiljnih ozljeda. Na stroju ne smije biti trave, lišća ili nakupljenog drugog otpada koji mogu doći u kontakt s ispušnim dijelovima ili dijelovima motora i zapaliti se. Ne radite tako da površina kosilice prodire kroz lišće ili drugi otpad koji se može nakupljati. Prije rukovanja ili odlaganja stroja očistite ulje ili gorivo koje je eventualno procurilo. Prije odlaganja pustite da se stroj ohladi. II RAD NA NAGIBU Nagibi su glavni čimbenik gubitka kontrole i nesreća povezanih s prevrtanjem koje mogu izazvati ozbiljne ozljede ili smrt. Rad na svim nagibima zahtijeva dodatnu pozornost. Ako se ne možete unatrag popeti na nagib ili se osjećate nesigurno, nemojte kositi na toj površini. Na površinama pod nagibom (maks. 15 ) kosite gore-dolje, ne uzduž nagiba. Pazite na rupe, žljebove, kvrge, stijene i druge skrivene predmete. Stroj se može prevrnuti na neravnom terenu. Prepreke se mogu skrivati u visokoj travi. Odaberite malu brzinu vožnje kako se ne biste morali zaustavljati ili prebacivati brzinu dok ste na nagibu. Nemojte kositi na mokroj travi. Gume mogu proklizati. Pri spuštanju nizbrdo stroj uvijek mora biti u brzini. Nemojte prebacivati u neutralnu brzinu i spuštati se u praznom hodu. Ako se stroj zaustavi pri penjanju uzbrdo, deaktivirajte rezni nož, prebacite smjer kretanja unatrag i polako se spustite. Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje i okretanje na nagibu. Ako gume proklize, deaktivirajte rezni nož i polako nastavite nizbrdo, ravno prema dolje. Svako kretanje na nagibu mora biti sporo i postupno. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer. Time možete izazvati prevrtanje stroja. Budite posebno pažljivi kada rukujete strojevima s hvatačem trave ili drugim priključcima; oni mogu utjecati na stabilnost stroja. Nemojte ih koristiti na strmim terenima. Nemojte pokušavati stabilizirati stroj spuštanjem stopala na tlo. Nemojte kositi u blizini provalija, kanala ili obala. Stroj se može iznenada prevrnuti ako kotač prijeđe preko ruba ili ako se rub uruši. III DJECA UPOZORENJE: OVA OPREMA MOŽE OZLIJEDITI DJECU. Američka akademija za pedijatriju preporučuje da djeca navrše 12 godina prije nego što im se dozvoli korištenje ručne kosilice i 16 godina prije nego što počnu koristiti rider-kosilice. Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, može doći do tragičnih nesreća. Djecu često privlači stroj i košenje. Nikada nemojte pretpostaviti da će djeca ostati tamo gdje ste ih posljednji put vidjeli. Držite ih izvan područja košenja i pod nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovatelj. Budite pažljivi i ugasite stroj ako dijete uđe u radno područje. Prije i tijekom vožnje unatrag gledajte natrag i dolje te pazite na malu djecu. Nikada nemojte voziti djecu, čak i ako je rezni nož isključen. Oni bi mogli pasti i ozbiljno se ozlijediti ili ometati siguran rad stroja. Djeca koja su se nedavno vozila na stroju mogla bi se iznenada pojaviti u području košnje kako bi se ponovo vozila. U tom biste ih slučaju mogli pregaziti ili ozlijediti pri vožnji unatrag. Nikada ne dopustite djeci da rukuju strojem. Budite posebno pažljivi pri približavanju slijepim kutovima, grmlju, drveću ili drugim predmetima koji mogu blokirati preglednost. 5

6 IV SERVIS SIGURNO RUKOVANJE BENZINOM Da biste izbjegli osobne ozljede ili štete na imovini, budite iznimno pažljivi pri rukovanju benzinom. Benzin je jako zapaljiv, a pare su eksplozivne. Ugasite cigarete, cigare, lule i druge izvore zapaljenja. Koristite samo odobrene spremnike za benzin. Nemojte nikad skidati čep ni dolijevati gorivo dok motor radi. Pustite da se motor ohladi prije dolijevanja goriva. Nikada ne dolijevajte gorivo u zatvorenom prostoru. Nikada ne odlažite stroj ili spremnik s gorivom u blizini otvorenog plamena, iskri ili lampica poput onih na grijačima vode ili drugim uređajima. Nikada ne punite spremnike u vozilu ili na kamionu/prikolici s plastičnom ceradom. Pri punjenju uvijek postavite spremnike na tlo, podalje od vozila. Uklonite opremu koja radi na plin iz kamiona ili prikolice i dolijevajte gorivo na tlu. Ako to nije moguće, u takvu opremu dolijte gorivo na prikolici pomoću prijenosnog spremnika, a ne mlaznice za dolijevanje goriva. Mlaznica mora stalno biti u dodiru s obodom ili otvorom spremnika za gorivo, sve dok se dolijevanje ne dovrši. Ne koristite mlaznicu koja se tijekom rada može blokirati u jednom položaju. Ako prolijete gorivo na odjeću, odmah se presvucite. Nikada ne smijete prepuniti spremnik za gorivo. Vratite poklopac i dobro ga pričvrstite. OPĆENITO SERVISIRANJE OPĆENITO SERVISIRANJE Nikada ne rukujte strojem u zatvorenom prostoru. Sve matice i vijci moraju biti čvrsto privijeni kako biste osigurali sigurno radno stanje opreme. Nikada ne vršite izmjene na sigurnosnim uređajima. Redovito provjeravajte njihov ispravan rad. Na stroju ne smije biti nakupljene trave, lišća i drugog otpadnog materijala. Očistite proliveno ulje ili gorivo i uklonite otpad koji ih je možda upio. Prije odlaganja pustite da se stroj ohladi. Ako udarite u strano tijelo, zaustavite stroj i pregledajte ga. Ako je potrebno, popravite ga prije ponovnog pokretanja. Nikada ne vršite nikakve prilagodbe ili popravke dok motor radi. Često provjeravajte komponente hvatača trave i odvodnog žlijeba i po potrebi ih zamijenite dijelovima koje preporučuje proizvođač. Rezni nož kosilice je oštar. Omotajte rezni nož ili nosite rukavice i budite posebno pažljivi pri servisiranju. Često provjeravajte rad kočnica. Podesite i servisirajte po potrebi. Po potrebi održavajte ili mijenjajte oznake sa sigurnosnim i radnim uputama. Prije početka rada provjerite jesu li sve osobe napustile područje rada. Ako bilo tko uđe u područje, zaustavite stroj. Nikada ne vozite putnike. Nemojte kositi unatrag osim ako to nije apsolutno potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte dolje i unatrag. Pri utovaru i istovaru ovog stroja pazite da maksimalni radni kut ne bude veći od 15. Pri radu s ovim strojem nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući (minimalno) jaku obuću te zaštitu za oči i uši. Nemojte kositi u kratkoj i otvorenoj obući. Razine vibracije o kojima se izvještava u ovom priručniku nisu prilagođene izlaganju radnika vibracijama. Poslodavci bi trebali izračunavati vrijednosti izlaganja jednake osmosatnom vremenskom razdoblju (A(8)) i u skladu s tim ograničiti izlaganje radnika. Uvijek obavijestite nekoga prije nego što počnete kositi na otvorenom. 6

7 1. Sigurnosni propisi Varni načini uporabe Rider kosilnic NEVARNOST: TA STROJ ZA KOŠNJO LAHKO ODREŽE ROKE ALI NOGE IN SPROŽI IZMET PREDMETOV. NEUPOŠTEVANJE NASLEDNJIH VARNOSTNIH NAVODIL LAHKO POVZROČI HUDO TELESNO POŠKODBO ALI SMRT. OPOZORILO: Pri nastavitvah, transportu, prilagoditvah in popravilih preprečite nehoten vklop tako, da vedno odklopite kabel vžigalne svečke in ga odložite tako, da se ne more dotakniti svečke. OPOZORILO: Navzdol ne vozite z ugasnjenim motorjem v nevtralni prestavi, ker lahko izgubite nadzor nad Rider kosilnico. OPOZORILO: Ta enota ni namenjena za vleko ali uporabo kolesnih uteži. Uporabljajte samo priključke, ki so namenjeni posebej za to Rider kosilnico. I. SPLOŠNO O DELOVANJU Pred začetkom uporabe stroja morate prebrati, razumeti in upoštevati vsa navodila na stroju in v priročniku. Z rokami ali nogami ne segajte v bližino vrtečih delov ali pod stroj. Zagotovite, da se v bližini izmetne odprtine nikoli nihče ne zadržuje. Stroj lahko uporabljajo samo odgovorne odrasle osebe, ki so dobro seznanjene z navodili. Z območja delovanja odstranite vse predmete, kot so npr. skale, igrače, žice itd., ki bi jih rezilo lahko dvignilo in izvrglo. Pred začetkom dela se prepričajte, da na območju ni opazovalcev. Če nekdo vstopi na območje, zaustavite stroj. Nikoli ne prevažajte potnikov. Ne kosite z vzvratno vožnjo, razen če res ni možno drugače. Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte navzdol in nazaj. Izločanega materiala nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim. Materiala ne praznite proti steni ali oviri. Material se lahko odbije nazaj proti uporabniku. Pri prehodu prek peščenih površin zaustavite rezilo. Stroja ne uporabljajte brez nameščenih in delujočih naslednjih delov: celotnega zbiralnika trave, izmetne cevi ali drugih varnostnih priprav. Upočasnite pred zavijanjem. Delujočega stroja nikoli ne puščajte brez nadzora. Pred sestopom s kosilnice vedno izklopite rezilo, vklopite parkirno zavoro, zaustavite motor in odstranite ključe. Kadar ne kosite, izklopite rezilo. Pred čiščenjem stroja, odstranjevanjem zbiralnika trave ali čiščenjem izmetne cevi zaustavite motor in počakajte, da se vsi deli povsem zaustavijo. Stroj uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali dobri razsvetljavi. Stroja ne uporabljajte, kadar ste pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil. Pri delu v bližini ceste ali pri prečkanju ceste pazite na promet. Pri nakladanju stroja na prikolico ali tovornjak oz. pri iztovarjanju bodite izredno previdni. Pri uporabi stroja vedno nosite zaščitna očala. Iz zbranih podatkov je razvidno, da so uporabniki, stari 60 let ali več, vpleteni v visok odstotek poškodb pri delu z Rider kosilnico. Ti uporabniki morajo oceniti svoje sposobnosti za dovolj varno delo z Rider kosilnico, da ne bodo povzročili težjih telesnih poškodb. S stroja odstranite travo, listje ali druge nakopičene smeti, ki bi se lahko dotaknile vročih delov na izpuhu/motorju. Ohišje kosilnice se ne sme prebijati skozi kupe listja ali drugih smeti, ki bi lahko povzročile kopičenje. Pred uporabo ali skladiščenjem stroja očistite morebitno razlitje olja ali goriva. Pred skladiščenjem počakajte, da se stroj ohladi. II. UPORABA NA POBOČJIH Pobočja predstavljajo glavni dejavnik izgube nadzora in nesreč s prevračanjem, ki lahko povzročijo hudo telesno poškodbo ali smrt. Pri delu na vseh pobočjih je potrebna izredna previdnost. Če se ne morete peljati nazaj po pobočju oz. ste zaskrbljeni pri delu na pobočju, le-tega ne kosite. Pobočja (do največ 15 ) kosite navzgor in navzdol, ne počez. Pazite na luknje, brazde, izbokline, skale ali druge skrite objekte. Neraven teren lahko povzroči prevračanje stroja. V visoki travi so lahko skrite ovire. Izberite nizko hitrost vožnje, da se na pobočju ne bo potrebno zaustavljati ali prestavljati. Ne kosite mokre trave. Pnevmatike lahko začnejo spodrsavati. Po pobočjih navzdol vedno vozite v prestavi. Ne prestavite v nevtralno prestavo in ne vozite z ugasnjenim motorjem. Če se stroj zaustavi med vožnjo navzgor, izklopite rezilo, prestavite v vzvratno prestavo in se počasi zapeljite nazaj. Na pobočju se izogibajte speljevanju, zaustavljanju ali obračanju. Če pnevmatike začnejo spodrsavati, izklopite rezilo in se počasi zapeljite naravnost navzdol po pobočju. Vsa premikanja na pobočjih naj bodo počasna in postopna. Ne izvajajte hitrih sprememb hitrosti ali smeri, ki bi lahko povzročile prevračanje stroja. Pri delovanju stroja z zbiralniki trave ali drugimi priključki bodite izredno previdni; le-ti lahko vplivajo na stabilnost stroja. Ne uporabljajte jih na strmih pobočjih. Stroja ne poskušajte stabilizirati tako, da stopite z nogo na tla. Ne kosite v bližini prepadov, jarkov ali nabrežij. Stroj se lahko nenadoma prevrne, če kolo zapelje čez rob oz. se rob odkruši. III. OTROCI OPOZORILO: TA OPREMA LAHKO POŠKODUJE OTROKE. Ameriška akademija za pediatrijo priporoča, da morajo biti otroci stari najmanj 12 let, da lahko upravljajo ročno vodeno kosilnico, ter najmanj 16 let za upravljanje Rider kosilnice. Če se uporabnik ne zaveda prisotnosti otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Otroke pogosto privlačijo stroji in delo s kosilnico. Nikoli ne predpostavljajte, da bodo otroci ostali tam, kjer ste jih nazadnje videli. Otroci naj se zadržujejo izven območja košnje in pod budnim nadzorom odgovorne odrasle osebe (ne tiste, ki trenutno dela s kosilnico). Bodite pozorni na otroke in izklopite stroj v primeru njihovega vstopa na območje košnje. Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte nazaj in navzdol, če so prisotni majhni otroci. Nikoli ne prevažajte otrok, niti z izključenim rezilom. Otroci lahko padejo s kosilnice in se hudo poškodujejo oz. ovirajo varno delovanje. Če ste otroke že peljali s kosilnico, se lahko nenadoma pojavijo na območju košnje za ponovno vožnjo in jih lahko povozite ali zmečkate s strojem. Otrokom nikoli ne dovolite uporabljati stroja. Ko se približujete nepreglednim vogalom, grmičevju, drevesom ali drugim objektom, ki lahko ovirajo pogled na otroke, bodite izredno previdni. 7

8 IV. SERVISIRANJE VARNO DELO Z BENCINOM V izogib telesnim poškodbam ali poškodbam na opremi bodite pri delu z bencinom izredno previdni. Bencin je izredno lahko vnetljiv, hlapi pa so eksplozivni. Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge vire vžiga. Za bencin uporabljajte samo ustrezno odobreno posodo. Ko motor še deluje, nikoli ne odstranite pokrovčka za gorivo ali polnite goriva. Pred dolivanjem goriva počakajte, da se motor ohladi. Goriva nikoli ne dolivajte v notranjih prostorih. Stroja ali posode za gorivo nikoli ne shranjujte v bližini odprtega ognja, isker ali signalnih lučk, kot so npr. na grelnikih vode ali drugih napravah. Posode z gorivom nikoli ne polnite v vozilu, na tovornjaku ali na prikolici s plastično oblogo. Posodo med polnjenjem vedno postavite na tla, stran od vozila. Opremo z bencinskim motorjem odstranite s tovornjaka ali prikolice in dolijte gorivo, ko je na tleh. Če to ni možno, je bolje, da tako opremo napolnite s prenosno posodo, kot da jo polnite neposredno s cevjo za nalivanje goriva. Cev naj bo ves čas v stiku z robom odprtine posode za gorivo, dokler ni dolivanje zaključeno. Ne uporabljajte sistema za zapiranjeodpiranje cevi za nalivanje goriva. Če ste gorivo polili po oblačilih, jih takoj zamenjajte. Posode za gorivo nikoli ne prenapolnite. Namestite pokrovček za gorivo in ga močno privijte. SPLOŠNO SERVISIRANJE SPLOŠNO SERVISIRANJE Stroja nikoli ne uporabljajte v zaprtem prostoru. Matice in vijaki morajo biti dobro priviti, da so zagotovljeni varni pogoji delovanja. Nikoli ne posegajte v varnostne priprave. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje. S stroja odstranite travo, listje ali druge nakopičene smeti. Očistite morebitno razlitje olja ali goriva in odstranite smeti, napojene z gorivom. Pred skladiščenjem počakajte, da se stroj ohladi. Če zadenete v tuj predmet, zaustavite in preverite stroj. Pred ponovnim zagonom izvedite potrebna popravila. Nikoli ne izvajajte nastavitev ali popravil z delujočim motorjem. Redno preverjajte sestavne dele zbiralnika trave in izmetne cevi ter jih po potrebi zamenjajte z deli, ki jih priporoča proizvajalec. Rezilo kosilnice je ostro. Pri servisiranju zavijte rezilo oz. uporabljajte rokavice ter bodite izredno previdni. Redno preverjajte delovanje zavor. Zavore po potrebi nastavite in servisirajte. Vzdržujte varnostne nalepke in nalepke z navodili ter jih po potrebi zamenjajte. Pred začetkom dela se prepričajte, da na območju ni opazovalcev. Če nekdo vstopi na območje, zaustavite stroj. Nikoli ne prevažajte potnikov. Ne kosite z vzvratno vožnjo, razen če res ni možno drugače. Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte navzdol in nazaj. Pri polnjenju ali praznjenju tega stroja ne prekoračite največjega priporočenega kota delovanja 15. Med upravljanjem stroja nosite ustrezno osebno zaščitno opremo, vključno z (obvezni del) močnimi čevlji, zaščitnimi očali in zaščitnimi slušalkami. Ne kosite v kratkih obuvalih in/ali obuvalih z odprtim sprednjim delom. Nivoji vibracij, ki so navedeni v tem priročniku, niso ocenjeni za izpostavljenost delavcev vibracijam. Delodajalci morajo izračunati 8-urne vrednosti enakovredne izpostavljenosti (A(8)) in ustrezno omejiti izpostavljenost delavcev. Vedno obvestite nekoga, da kosite zunaj. 8

9 1. Zasady Zachowania Bezpieczeństwa Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi kosiarek samojezdnych OSTRZEŻENIE: TO URZĄDZENIE TNĄCE STWARZA NIEBEZPIEEŃSTWO OBCIĘCIA RĄK I STÓP ORAZ MOŻE WYRZUCAĆ W POWIETRZE OBIEKTY. NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH INSTRUKCJI BEZPIEEŃSTWA MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, A NAWET ŚMIERCI. OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia podczas konfiguracji, transportu, regulacji oraz napraw, należy zawsze odłączyć przewód świecy zapłonowej oraz zabezpieczyć go tak, aby nie stykał się ze świecą. OSTRZEŻENIE: Nie zjeżdżać ze wzniesień z dźwignią sterowania napędem w położeniu neutralnym, ponieważ może to spowodować utratę kontroli nad kosiarką. OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie służy do holowania i nie przewidziano możliwości dociążania jego kół. Należy stosować wyłącznie akcesoria specjalnie przewidziane do tego typu kosiarki samojezdnej. I. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące urządzenia oraz stosować się do nich. Nie zbliżać rąk ani nóg do ruchomych części urządzenia lub wkładać ich pod urządzenie. Nigdy nie zbliżać się do otworu wylotowego. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez odpowiedzialne osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją. Usunąć z obszaru koszenie wszelkie obiekty, np. kamienie, zabawki, odcinki drutu, które mogłyby zostać pochwycone i wyrzucone przez nóż tnący. Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że w obszarze pracy nie ma osób postronnych. Wyłączyć urządzenie, jeśli w obszarze pracy znajdzie się osoba postronna. Nigdy nie przewozić innych osób. Jeśli nie jest absolutnie konieczne nie wolno kosić, jadąc do tyłu. Przed i w czasie jazdy do tyłu należy zawsze patrzeć w dół i za siebie. Wylotu kosiarki nigdy nie należy kierować w stronę ludzi. Należy unikać wyrzucania materiału w stronę ścian lub przeszkód. Materiał może odbić się rykoszetem i uderzyć operatora. Przejeżdżając przez miejsca pokryte żwirem, należy zatrzymać nóż tnący. Nie obsługiwać urządzenia bez zamontowanego i sprawnego kosza na trawę, rynny wylotowej lub innych elementów zabezpieczających. Przed wykonaniem skrętu należy zwolnić. Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Przed zejściem z kosiarki należy zawsze wyłączyć nóż tnący, włączyć hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Wyłączyć napęd noża tnącego, jeśli urządzenie nie jest używane do koszenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz przed zdjęciem kosza na trawę lub udrożnieniem rynny wylotowej należy wyłączyć silnik i zaczekać, aż wszystkie elementy przestaną się poruszać. Urządzenie można eksploatować tylko w czasie dnia lub przy sztucznym oświetleniu. Nie używać urządzenia, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W czasie pracy w pobliżu dróg lub przejeżdżając przez nie, należy zwracać uwagę na inne pojazdy. Szczególną ostrożność należy zachować w czasie załadunku urządzania na przyczepę lub samochód lub jego rozładunku. W czasie eksploatacji urządzenia należy zawsze stosować środki ochrony wzroku. Dostępne dane wskazują, że osoby powyżej 60 roku życia stanowią duży odsetek osób, które doznały obrażeń spowodowanych przez kosiarki samojezdne. Osoby te powinny ocenić swoje możliwości bezpiecznej obsługi kosiarki, aby chronić siebie i innych ludzi przed obrażeniami. Nie należy dopuścić do gromadzenia się resztek trawy, liści lub innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą one zetknąć się z gorącymi częściami układu wylotowego lub silnika i zapalić się. Urządzenie tnące nie powinno zanurzać się w liściach lub innych elementach, ponieważ może to spowodować zabrudzenie urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji lub odstawieniem urządzenia na czas przechowywania należy usunąć rozlany olej lub paliwo. Przed odstawieniem urządzenia na czas przechowywania należy zaczekać, aż ostygnie. II. PRACA NA NACHYLONYM TERENIE Praca na nachylonych powierzchniach jest głównym źródłem utraty kontroli oraz wypadków spowodowanych przewróceniem się urządzenia, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Praca na nachyleniach wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Jeśli nie da się cofnąć na wzniesieniu lub jeśli operator nie czuje się w pełni komfortowo podczas pracy, należy zrezygnować z koszenia. Należy kosić jeżdżąc w górę i w dół wzniesienia (pod maks. kątem 15 ), nigdy wszerz. Uważać na dziury, koleiny, bruzdy, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może spowodować przewrócenie się kosiarki. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody. Wybrać niską prędkość jazdy, aby nie trzeba było zatrzymywać kosiarki lub zmieniać biegów w czasie jazdy po nachyleniu. Nie kosić trawy, gdy jest mokra. Może to spowodować utratę przyczepności kół. W czasie jazdy w dół urządzenie zawsze powinno być na biegu. Podczas jazdy w dół nie należy ustawiać dźwigni sterowania napędem w położeniu neutralnym, ani jechać siłą bezwładności. Jeśli kosiarka zatrzyma się w czasie jazdy pod górę, należy odłączyć napęd noża tnącego, wybrać wsteczny bieg i powoli cofnąć. Należy unikać ruszania, zatrzymywania się i zawracania na wzniesieniach. W razie utraty przyczepności kół, należy odłączyć napęd noża tnącego i powoli skierować się w dół zbocza. Ruchy wykonywane na zboczu powinny być wolne i stopniowe. Nie zmieniać nagle prędkości ani kierunku jazdy, ponieważ może to spowodować przewrócenie się kosiarki. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania kosza na trawę lub innych przystawek, ponieważ mogą one mieć wpływ na stabilność urządzenia. Nie kosić powierzchni nachylonych pod dużym kątem. Nie wolno stabilizować kosiarki, kładąc nogę na podłożu. Nie kosić w pobliżu spadów, rowów lub wałów. Urządzenie może nagle przewrócić się, jeśli koło wyjedzie poza krawędź lub jeśli grunt nagle zapadnie się. III. BEZPIEEŃSTWO DZIECI OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA U DZIECI. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca, aby kosiarki kierowane przez operatora pieszego były obsługiwane przez osoby mające co najmniej 12 lat, ridery natomiast - przez osoby powyżej 16 roku życia. Brak ostrożności lub zwracania uwagi na dzieci może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Dzieci często lubią przebywać w pobliżu urządzeń mechanicznych i towarzyszyć podczas czynności koszenia. Nie wolno zakładać, że dzieci będą cały czas w miejscu, w którym ostatnio były widziane. Dzieci nie powinny zbliżać się do obszaru koszenia oraz powinny być stale pod uważną opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej innej, niż operator. Należy zachować czujność i wyłączyć urządzenie, jeśli dziecko wejdzie na obszar, w którym wykonywane są prace. Przed i w trakcie wycofywania należy patrzeć za siebie i w dół, zwracając uwagę, czy za kosiarką nie ma małych dzieci. 9

10 Nigdy nie wolno przewozić dzieci, nawet po wyłączeniu noża tnącego. Dzieci mogą spaść z urządzenia i doznać poważnych obrażeń. Mogą również przeszkadzać w bezpiecznej obsłudze urządzenia. Dzieci, które miały wcześniej możliwość jazdy na kosiarce mogą się nagle pojawić w obszarze pracy, chcąc to powtórzyć i mogą zostać najechane lub przewrócone. Używanie urządzenia przez dzieci jest zabronione. Podjeżdżając do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które utrudniają widoczność należy zachować szczególną ostrożność. IV. SERWISOWANIE BEZPIENE OBCHODZENIE SIĘ Z PALIWEM W celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Paliwo jest bardzo łatwopalne, a jego opary mogą wybuchnąć. Nie należy palić w pobliżu papierosów, cygar, fajek ani stosować innych źródeł zapłonu. Należy korzystać wyłącznie z atestowanych kanistrów na paliwo. Nigdy nie odkręcać korka wlewu paliwa, ani nie dolewać paliwa przy pracującym silniku. Przed dolaniem paliwa należy poczekać, aż silnik ostygnie. Nigdy nie dolewać paliwa w pomieszczeniach zamkniętych. Nigdy nie przechowywać urządzenia lub kanistrów z paliwem w miejscach, w których znajdują się źródła otwartego płomienia, iskier lub płomieniem pilotowym, np. w podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach. Zbiorników paliwa nigdy nie należy tankować wewnątrz samochodu osobowego, na pace samochodu ciężarowego lub na przyczepie, których dno jest wyłożone tworzywem sztucznym. W celu napełnienia kanistry należy zawsze stawiać na ziemi, z dala od pojazdu. Urządzenie napędzane paliwem należy zdjąć z pojazdu lub przyczepy i zatankować na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenia takie należy tankować za pomocą kanistra - należy unikać tankowania bezpośrednio z dyszy węża paliwowego. Dysza węża paliwowego przez cały czas tankowania powinna dotykać brzegu zbiornika paliwa lub kanistra. Nie należy stosować urządzeń powodujących automatyczne otwieranie i zamykanie dyszy węża paliwowego. Ubrania zanieczyszczone paliwem należy natychmiast zmienić. Nigdy nie tankować takiej ilości paliwa, aby się ono wylewało ze zbiornika. Włożyć i mocno dokręcić korek wlewu paliwa. OGÓLNE ZALECENIA DOTYĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI OGÓLNE ZALECENIA DOTYĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI Nigdy nie używać urządzenia w zamkniętej przestrzeni. Wszystkie nakrętki i śruby powinny być dobrze dokręcone, aby zapewnić, że urządzenie znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nigdy nie modyfikować urządzeń zabezpieczających. Należy regularnie sprawdzać ich prawidłowe działanie. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się resztek trawy, liści lub innych zanieczyszczeń na urządzeniu. Usuwać wszelkie resztki rozlanego oleju i paliwa oraz inne zanieczyszczenia nasączone paliwem. Przed odstawieniem urządzenia na czas przechowywania należy zaczekać, aż ostygnie. W razie uderzenia o przedmiot obcy należy wyłączyć i sprawdzić urządzenie. Przed ponownym uruchomieniem należy dokonać ewentualnych napraw. Regulacji i napraw nie można wykonywać, gdy silnik pracuje. Należy regularnie sprawdzać elementy kosza na trawę oraz rynny wylotowej i, jeśli to konieczne, wymienić je, używając do tego części zalecane przez producenta. Nóż tnący kosiarki jest ostry. W czasie jego serwisowania należy zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć ostrze lub założyć rękawice. Często sprawdzać działanie hamulców. Należy je regulować i serwisować zgodnie z zaleceniami. Dbać o dobry stan lub, w razie konieczności, wymienić oznaczenia bezpieczeństwa i tabliczki informacyjne. Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że w obszarze pracy nie ma osób postronnych. Wyłączyć urządzenie, jeśli w obszarze pracy znajdzie się osoba postronna. Nigdy nie przewozić innych osób. Jeśli nie jest absolutnie konieczne nie wolno kosić, jadąc do tyłu. Przed i w czasie jazdy do tyłu należy zawsze patrzeć w dół i za siebie. W czasie załadunku lub rozładunku urządzenia nie należy przekraczać maksymalnego kąta przechylenia, który wynosi 15. W czasie pracy należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (co najmniej solidne obuwie oraz środki ochrony oczu i słuchu). Nie należy kosić w niskim obuwiu lub obuwiu, które nie zasłania palców. Poziomy wibracji podane w niniejszej instrukcji nie zostały dostosowane do wartości narażenia pracowników na wibracje. Pracodawcy powinni obliczyć równoważne wartości 8-godzinnej ekspozycji (A(8)) oraz odpowiednio ograniczyć narażenie pracowników. Należy zawsze poinformować inną osobą o oddaleniu się w celu przeprowadzenia koszenia. 10

11 VÝSTRAHA: Z kopca nejazdite bez zaradeného rýchlostného stupňa, mohli by ste stratiť kontrolu nad záhradným traktorom. VÝSTRAHA: Tento stroj nie je určený na vlečenie a nesmú sa na ňom používať závažia kolies. Používajte iba príslušenstvo určené výhradne pre tento záhradný traktor. I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKE Pred začiatkom prevádzky si prečítajte, pochopte a dodržujte všetky pokyny umiestnené na stroji, ako aj tento návod. Nevkladajte ruky alebo nohy do blízkosti rotujúcich častí stroja alebo pod stroj. Nikdy sa nepribližujte k výsypnému otvoru. Stroj môžu prevádzkovať iba zodpovedné dospelé osoby, ktoré sú oboznámené s pokynmi na jeho obsluhu. Z pracovného priestoru odstráňte predmety, ako sú kamene, hračky, káble, atď., ktoré by mohla žacia čepeľ zachytiť a vymrštiť. Pred začiatkom prevádzky sa uistite, že v pracovnom priestore sa nenachádzajú žiadne osoby. Ak do pracovného priestoru vojde akákoľvek osoba, stroj zastavte. Na stroji neprevážajte spolujazdcov. So strojom nekoste počas cúvania. Pri cúvaní sa vždy pozrite nadol a dozadu. Nikdy na nikoho nesmerujte vysypávaný materiál. Nevysypávajte materiál voči stene alebo prekážke. Materiál sa môže odraziť a zasiahnuť pracovníka obsluhy. Zastavte pohyb žacej čepele, ak prechádzate cez terén pokrytý štrkom. Stroj nepoužívajte bez namontovaného a funkčného zberného koša, výsypky alebo iných bezpečnostných zariadení. Pred zatáčaním spomaľte. Stroj so spusteným motorom nikdy nenechávajte bez dozoru. Pred opustením sedadla vždy vypnite žaciu čepeľ, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč zapaľovania. Ak stroj nekosí, vypnite žaciu čepeľ. Pred čistením stroja, demontážou zberného koša alebo čistením výsypky vypnite motor a počkajte, kým sa úplne zastavia všetky časti. Stroj prevádzkujte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení. Stroj nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Počas prevádzky v blízkosti cestných komunikácií alebo pri ich prechádzaní dávajte pozor na ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri nakladaní stroja na ťahač alebo nákladné vozidlo alebo pri vykladaní stroja buďte mimoriadne opatrní. Počas prevádzky stroja vždy používajte pomôcky na ochranu zraku. Zo štatistík vyplýva, že vysoký podiel pracovníkov obsluhy starších ako 60 rokov utrpel úraz súvisiaci s prevádzkou záhradného traktora. Takíto pracovníci by mali zvážiť svoju schopnosť bezpečne prevádzkovať záhradný traktor a chrániť seba i ostatných pred vážnym úrazom. 1. Bezpečnostné pravidlá Bezpečná práca so záhradnými traktormi NEBEZPEČENSTVO: TENTO ŽACÍ STROJ MÔŽE AMPUTOVAŤ RUKY A NOHY A VYMRŠTIŤ PREDMETY. NEDODRŽANIE NASLEDUJÚCICH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV MÔŽE BYŤ PRÍČINOU VÁŽNYCH ALEBO SMRTEĽNÝCH ZRANENÍ. Dávajte pozor, aby sa v stroji nehromadila tráva, listy alebo VÝSTRAHA: Pred nastavovaním, prepravou, iné nečistoty, ktoré môžu prísť do kontaktu s horúcim výfukom úpravami alebo opravami stroja vždy odpojte alebo časťami motora a ktoré sa môžu vznietiť. Nedovoľte, kábel zapaľovacej sviečky a umiestnite ho aby sa na žacej jednotke hromadili listy alebo iné nečistoty. tak, aby sa nemohol dotknúť sviečky. Tak Pred začiatkom prevádzky alebo uskladnením stroj dôkladne predídete náhodnému spusteniu stroja. očistite od oleja alebo paliva. Pred uskladnením nechajte stroj vychladnúť. 11 II. PREVÁDZKA NA SVAHU Počas prevádzky na svahu pracovník obsluhy často stratí kontrolu nad strojom a stroj sa prevrhne, čo môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie. Prevádzka na akomkoľvek svahu si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť. Nekoste na svahu, na ktorom nemôžete cúvať alebo na ktorom stroj bezpečne neovládate. Na svahoch koste v smere hore a dolu (maximálny sklon svahu je 15 ). Nekoste naprieč svahom. Dávajte pozor na výmole, vyjazdené koľaje, hrbole, skaly alebo iné skryté predmety. Stroj sa môže prevrhnúť pri jazde po nerovnom teréne. Vo vysokej tráve môžu byť ukryté prekážky. Pri práci na svahu jazdite nízkou rýchlosťou, aby ste nemuseli zastavovať alebo preraďovať rýchlostné stupne. Nekoste mokrú trávu. Pneumatiky by mohli stratiť ťažnú silu. Pri jazde dolu svahom vždy zaraďte rýchlostný stupeň. Dolu svahom nejazdite bez zaradeného rýchlostného stupňa. Ak stroj zastaví počas jazdy hore svahom, vypnite žaciu čepeľ, zaraďte spiatočku a pomaly cúvajte. Počas práce na svahu stroj nerozbiehajte, nezastavujte ani nezatáčajte. Ak pneumatiky strácajú ťažnú silu, vypnite žaciu čepeľ a pomaly pokračujte v jazde priamo dolu svahom. Všetky manévre na svahoch musia byť pomalé a plynulé. Nevykonávajte náhle zmeny smeru, vyhýbajte sa prudkému zrýchleniu alebo spomaleniu, čo by mohlo spôsobiť prevrhnutie stroja. Počas prevádzky stroja so zbernými košmi alebo iným príslušenstvom buďte mimoriadne opatrní; takéto príslušenstvo môže ovplyvniť stabilitu stroja. Stroj nepoužívajte na prudkých svahoch. Nepokúšajte sa stroj stabilizovať kladením nohy na zem. Nekoste v blízkosti zrázov, priekop alebo nábreží. Stroj by sa mohol náhle prevrhnúť, ak koleso prejde cez okraj alebo ak sa zosunie zemina pod kolesom. III. DETI VÝSTRAHA: TOTO ZARIADENIE MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIE DETÍ. Podľa odporúčania Americkej pediatrickej akadémie kosačku na trávu s chodiacou obsluhou môžu obsluhovať deti vo veku najmenej 12 rokov a kosačku na trávu so sediacou obsluhou môžu obsluhovať deti vo veku najmenej 16 rokov. Ak si pracovník obsluhy nevšimne deti v pracovnom priestore, môže dôjsť k tragickým nehodám. Stroj a kosenie často upúta pozornosť detí. Nikdy nepredpokladajte, že deti zostanú na tom istom mieste, kde ste ich naposledy videli. Dbajte, aby sa deti zdržiavali mimo priestoru kosenia a boli pod dozorom inej zodpovednej dospelej osoby ako pracovníka obsluhy. Buďte pozorní a ak do pracovného priestoru vojde dieťa, stroj vypnite. Pred cúvaním a počas neho sa pozerajte dozadu a dole a všímajte si, či v blízkosti nie sú malé deti. Na stroji nikdy neprevážajte deti, ani keď je vypnutá žacia čepeľ. Deti by mohli spadnúť zo stroja, utrpieť vážne zranenia alebo by mohli prekážať bezpečnej prevádzke stroja. Deti, ktoré sa v minulosti prevážali na stroji, sa môžu náhle objaviť v pracovnom priestore v snahe znovu sa zviezť a stroj ich môže zraziť pri jazde dopredu alebo pri cúvaní.

12 Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti. Buďte mimoriadne opatrní, keď sa blížite k neprehľadnej zákrute, ku kroviu, stromom alebo k iným predmetom, ktoré môžu zakryť výhľad na dieťa. IV. SERVIS BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA S BENZÍNOM Buďte mimoriadne opatrní pri manipulácii s benzínom. Zabránite tak zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Benzín je mimoriadne horľavý a jeho výpary sú výbušné. Uhaste cigarety, cigary, fajky a iné zápalné zdroje. Používajte iba schválenú nádobu určenú na benzín. Nikdy nevyberajte palivový uzáver, ani nedoplňujte palivo, ak je motor spustený. Pred doplňovaním paliva nechajte motor vychladnúť. Nikdy nedoplňujte palivo v uzavretom priestore. Nikdy neuskladňujte stroj alebo nádobu s palivom v priestore, kde sa vyskytuje otvorený plameň, iskry, prípadne pilotný plameň ohrievača vody alebo iných spotrebičov. Nádoby nikdy neplňte vnútri vozidla, na plošine vozidla alebo prívesu s plastovou podlahou. Nádoby počas plnenia vždy postavte na zem a mimo vozidla. Zložte zariadenie s motorovým pohonom z vozidla alebo z prívesu a doplňte palivo na zemi. Ak to nie je možné, pri dopĺňaní paliva do takéhoto zariadenia uprednostnite prenosnú nádobu pred čerpacou pištoľou paliva. Pištoľ majte stále opretú o otvor palivovej nádrže alebo nádoby až do ukončenia dopĺňania paliva. Nepoužívajte pištoľ so zaisťovacím mechanizmom. Ak sa palivo rozlialo na odev, ihneď sa prezlečte. Palivovú nádrž nikdy neprepĺňajte. Založte uzáver palivovej nádrže a pevne ho dotiahnite. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKE Stroj nikdy neprevádzkujte v uzavretom priestore. Dbajte nato, aby boli všetky matice a skrutky dotiahnuté, aby ste sa uistili, že zariadenie je v bezpečnom prevádzkovom stave. Nikdy nemanipulujte s ochrannými zariadeniami. Pravidelne kontrolujte ich správnu činnosť. Stroj udržiavajte v čistote a odstraňujte nánosy trávy, listov alebo iných nečistôt. Vždy poutierajte rozliaty olej alebo palivo a odstráňte odpad nasiaknutý palivom. Pred uskladnením nechajte stroj vychladnúť. Ak počas prevádzky narazíte na prekážku, stroj zastavte a skontrolujte. V prípade potreby stroj opravte pred opätovným uvedením do chodu. Nikdy nevykonávajte žiadne nastavenia ani úpravy, ak je motor spustený. Často kontrolujte komponenty zberného koša a výsypky a v prípade potreby vymeňte dielce odporúčané výrobcom. Žacia čepeľ je ostrá. Počas manipulácie a servisu čepeľ obaľte alebo používajte rukavice a buďte mimoriadne opatrní. Často kontrolujte činnosť bŕzd. Vykonajte nastavenie a servis podľa potreby. Štítky s pokynmi a informáciami o bezpečnosti udržujte v dobrom stave alebo ich vymeňte podľa potreby. Pred začiatkom prevádzky sa uistite, že v pracovnom priestore sa nenachádzajú žiadne osoby. Ak do pracovného priestoru vojde akákoľvek osoba, stroj zastavte. Na stroji neprevážajte spolujazdcov. So strojom nekoste počas cúvania. Pri cúvaní sa vždy pozrite nadol a dozadu. Pri plnení alebo vyprázdňovaní tohto stroja sa nesmie prekročiť maximálny odporúčaný uhol prevádzky 15. Počas prevádzky tohto stroja používajte vhodné osobné ochranné prostriedky (PPE), medzi ktoré patria (minimálne) pevná obuv, ochrana očí a sluchu. Nekoste v krátkych topánkach alebo v topánkach s otvorenou špičkou. Úrovne vibrácií uvedené v tomto návode nie sú upravené pre expozíciu pracovníkov vibráciám. Zamestnávatelia by podľa nich mali vypočítať ekvivalentné hodnoty 8-hodinovej expozície (A(8)) a limit expozície pracovníka. Vždy niekoho upozornite, že budete vonku kosiť. 12

13 1. Biztonsági előírások Biztonságos üzemeltetési eljárások a fűnyíró traktorokhoz VESZÉLY: EZZEL A VÁGÓBERENDEZÉSSEL A KEZET ÉS LÁBAT IS LE LEHET VÁGNI, ÉS KÉPES TÁRGYAK SZÉTDOBÁLÁSÁRA. AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA KOMOLY SÉRÜLÉST VAGY HALÁLESETET IDÉZHET ELŐ. Mindig tisztítsa le a füvet, a leveleket és a többi olyan VIGYÁZAT: Hogy a beszereléskor, szállításkor, beállításkor vagy javítások végzésekor a motorrészekhez, és meggyulladhat. Ne engedje meg, lerakódott törmeléket, amely hozzáérhet a forró kipufogóhoz/ berendezés véletlenül el ne induljon, mindig hogy a fűnyíró panel felszedjen leveleket vagy más olyan kösse le a gyújtógyertya vezetékét, és tegye törmeléket, amely miatt lerakódások keletkezhetnek. A a vezetéket olyan helyre, ahol nem kerülhet gép üzemeltetésének vagy tárolásának megkezdése előtt érintkezésbe a gyertyával tisztítson le róla minden kifolyt olajat vagy üzemanyagot. Tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni. VIGYÁZAT: Ne guruljon le üresben hegyoldalon, mert elveszítheti az uralmat a fűnyíró traktor felett. VIGYÁZAT: Ez az egység nem vontatásra vagy a keréksúlyok használatára szolgál. Csak kifejezetten ehhez a fűnyírótraktorhoz tervezett adaptereket használjon. I. ÁLTALÁNOS ÜZEMELTETÉS A berendezés elindítása előtt olvassa el, ismerje meg és tartsa be a készüléken és a kézikönyvben szereplő utasítást. Ne tartsa a kezét vagy a lábát a forgórészek közelében vagy a gép alatt. A kidobónyílás előtt soha ne legyen semmi. Csak a használati utasítást ismerő, felelősségteljes felnőtteknek engedje meg a gép működtetését. Takarítson el a területről minden olyan tárgyat, például köveket, játékokat, vezetékeket stb., amelyet a kés felkaphat és kidobhat. Gondoskodjon róla, hogy az üzemelés megkezdése előtt ne legyenek járókelők a területen. Ha bárki belépne a területre, állítsa le a gépet. Soha ne vigyen utasokat a traktoron. Ne nyírjon füvet hátramenetben, kivéve, ha abszolút elkerülhetetlen. Mindig nézzen le és hátrafelé, mielőtt tolatna, vagy miközben tolat. Soha senki felé ne irányítson kidobott anyagokat. Ne ürítsen anyagokat falra vagy akadályokra. Az anyag gellert kaphat és visszarepülhet az üzemeltetőhöz. Amikor kavicsos felületeken megy át, állítsa le a kést. Ne üzemeltesse a gépet anélkül, hogy a helyén lenne és működne a teljes fűgyűjtő, a kidobó garat vagy más biztonsági berendezések. Fordulás előtt lassítson le. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a járó berendezést. Kiszállítás előtt mindig kapcsolja ki a kést, húzza be a kéziféket, állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsokat. Ha éppen nem nyír füvet, kapcsolja le a kést. Kapcsolja ki a motort és várja meg, míg mindegyik elem teljesen le nem áll, mielőtt kitisztítaná a berendezést, levenné a fűgyűjtőt, vagy elhárítaná a dugulást a kidobó garatban. Kizárólag nappali fényben vagy megfelelő mesterséges világítás mellett működtesse a gépet. Ne üzemeltesse a gépet, ha alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll. Ha utak közelében dolgozik vagy keresztezi őket, fi gyeljen a forgalomra. Különös gondossággal járjon el, amikor a gépet pótkocsira vagy teherautóra rakja vagy onnan lepakolja. Mindig viseljen szemvédő felszerelést a gép üzemeltetése közben. Az adatok azt jelzik, hogy a 60 évet megért vagy annál idősebb kezelők nagyobb százalékban sérülnek meg a fűnyírótraktor működtetése közben. Ezeknek a kezelőknek fel kell mérniük, hogy mennyire alkalmasak elég biztonságosan üzemeltetni a fűnyíró traktort ahhoz, hogy meg tudják védeni magukat és másokat a komoly sérülésekkel szemben. II. ÜZEMELTETÉS LEJTŐN A lejtők komoly tényezőt jelentenek a jármű feletti uralom elvesztésében és a felborulásos balesetekben, amelyek komoly sérüléseket vagy halált tudnak okozni. Mindenféle lejtőn csak külön odafi gyeléssel lehet dolgozni. Ha nem tud felmenni a lejtőn, vagy nem érzi magát kényelmesen rajta, ne nyírjon ott füvet. A lejtőkön (max. 15 -os dőlésszögig) ne keresztben nyírja a füvet, hanem felfelé és lefelé menetben. Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, huppanókra, kövekre vagy más rejtett tárgyakra. Egyenetlen talajon felborulhat a gép. A magas fű tárgyakat rejtegethet. Válasszon alacsony haladási sebességet, hogy a lejtőn ne kelljen megállnia vagy sebességet váltania. Ne nyírjon nedves füvet. A gumik elveszthetik a tapadást. Lejtőn haladva mindig legyen sebességbe kapcsolva a gép. Dombon lefelé menet ne váltson üresbe. Ha a gép dombon felfelé megáll, kapcsolja ki a kést, váltson tolatósebességbe, és lassan tolasson le. Lejtőn kerülje az indulást, a leállást vagy a fordulást. Ha a gumik elveszítik a tapadást, kapcsolja ki a kést, és lassan, egyenesen menjen le a lejtőn. Lejtőn mindig lassan és fokozatosan kell minden mozgást végezni. Ne végezzen hirtelen sebesség- vagy irányváltásokat, mert emiatt felborulhat a gép. Legyen különösen óvatos, ha fűgyűjtővel vagy más adapterekkel felszerelve működteti a gépet: ezek ugyanis hatással lehetnek a gép stabilitására. Ne menjen meredek domboldalra. Ne próbálja meg földre tett lábbal stabilizálni a gépet. Ne nyírjon füvet teraszok szélein, árkokban vagy töltéseken. A gép hirtelen felborulhat, ha a kerék túlmegy a föld szélén, vagy ha a föld széle beomlik. III. GYERMEKEK VIGYÁZAT: A BERENDEZÉS SÉRÜLÉST OKOZHAT A GYEREKEKNEK. Az Amerikai Gyerekgyógyászati Akadémia javaslata szerint a tologatós fűnyírót működtető gyerekeknek legalább 12 évesnek kell lenniük, az vezetőüléses fűnyírót működtető gyerekeknek pedig legalább 16 évesnek. Tragikus balesetek fordulhatnak elő, ha a kezelő gyermekek jelenlétében nem fi gyelmesen dolgozik. A gyerekeket sokszor vonzza a gép és magának a fűnyírásnak a tevékenysége. Soha ne feltételezze, hogy a gyerekek továbbra is ott vannak, ahol utoljára látta őket. Tartsa távol a gyerekeket a fűnyírás területétől, és bízza őket felelős felnőttek - de nem a kezelő - gondos felügyeletére. Vigyázzon, és kapcsolja ki a gépet, ha gyerek jön a területre. Tolatás előtt és tolatás közben hátra és lefelé nézve keresse szemével a kisebb gyerekeket. Soha ne vigyen a traktoron gyerekeket, akkor sem, ha ki van kapcsolva a kés. Leeshetnek és komoly sérülést szenvedhetnek, vagy beavatkozhatnak a gép biztonságos üzemeltetésébe. Azok a gyerekek, akiknek korábban megengedték, hogy a traktoron utazzanak, egy újabb lehetőség reményében hirtelen megjelenhetnek a fűnyírás helyszínén, és ilyenkor a gép átmehet vagy áttolathat rajtuk. Soha ne engedje meg, hogy gyerekek működtessék a gépet. 13

14 Legyen különösen óvatos, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz érkezik, amelyek akadályozzák abban, hogy észrevegyen egy gyereket. IV. KARBANTARTÁS A BENZIN BIZTONSÁGOS KEZELÉSE Oltson ki minden cigarettát, szivart, pipát vagy más gyújtóforrást. Soha ne használjon mást a jóváhagyott benzintartályon kívül. Soha ne vegye le a benzinsapkát vagy öntsön üzemanyagot járó motor mellett. Üzemanyag-feltöltés előtt hagyja kihűlni a motort. Soha ne tankolja meg a gépet beltérben. Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng van, például vízmelegítőn vagy más készüléken. Soha ne töltse fel járműben vagy teherautón vagy műanyag béléses pótkocsiplatón a tartályokat. A tartályt mindig a járműtől távolabb, a földön helyezze el a feltöltéskor. Vegye le a benzinnel üzemeltetett berendezéseket a teherautóról vagy a pótkocsiról, és a földön tankolja meg őket. Ha ez nem megvalósítható, akkor hordozható kannából öntsön üzemanyagot az ilyen berendezésekbe, nem pedig benzinadagoló csonkból. Mindig tartsa az üzemanyagtartály karimájához vagy a tartálynyíláshoz a pisztolyt, amíg teljesen be nem fejeződik a tankolás. Ne használjon pisztoly záró/nyitó berendezést. Ha az üzemanyag a ruhára is rákerült, azonnal öltözzön át. Soha ne töltse túl az üzemanyagtartályt. Tegye vissza a benzinsapkát és csavarja fel erősen. A GÉP ÁLTALÁNOS SZERVIZELÉSE Soha ne üzemeltesse zárt térben a gépet. Mindig legyen minden anya és csavar szorosan meghúzva, ezzel gondoskodva a berendezés biztonságos üzemi állapotáról. Soha ne piszkálja a biztonsági készülékeket. Rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e. Takarítsa le a gépről a füvet, a leveleket és az egyéb rárakódott szemeteket. Takarítsa le a melléfolyt olajat vagy üzemanyagot, és tisztítson le minden üzemanyaggal átitatott törmeléket. Tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni. Ha eltalál egy idegen tárgyat, álljon meg, és vizsgálja meg a gépet. Szükség esetén újraindítás előtt javítsa meg. Soha ne végezzen beállításokat vagy javításokat járó motor mellett. Ellenőrizze a fűgyűjtő elemeit, és gyakran ürítse ki a garatot, szükség esetén pedig cserélje le őket a gyártó által ajánlott alkatrészekre. A fűnyírónak éles a kése. Szervizelés esetén csomagolja be a kést, viseljen kesztyűt, és rendkívül óvatosan járjon el. Gyakran ellenőrizze a fék működését. Szükség szerint állítsa be és tegye rendbe. Szükség esetén tartsa karban vagy cserélje ki a biztonsági címkéket és az utasításokat tartalmazó címkéket. Gondoskodjon róla, hogy az üzemelés megkezdése előtt ne legyenek járókelők a területen. Ha bárki belépne a területre, állítsa le a gépet. Soha ne vigyen utasokat a traktoron. Ne nyírjon füvet hátramenetben, kivéve, ha abszolút elkerülhetetlen. Mindig nézzen le és hátrafelé, mielőtt tolatna, vagy miközben tolat. A készülék be- vagy kirakodásakor ne haladja meg a 15 -os javasolt maximális üzemeltetési szöget. A készülék üzemeltetésekor használjon megfelelő személyi védőfelszerelést, így például (minimum) erős lábbelit, szemvédő eszközt és hallásvédő eszközt. Ne vágjon füvet rövidnadrágban és/vagy nyitott orrú lábbeliben. A jelen kézikönyvben szereplő vibrációs szintek nincsenek a munkavállalók vibrációs expozíciójához igazítva. A munkáltatóknak ki kell számítaniuk a 8 órával egyenértékű vibrációs értékeket (A(8)), és ennek megfelelően kell korlátozniuk a munkavállaló expozícióját. Mindig tudjon róla valaki, hogy kimegy füvet nyírni. 14

15 V souladu s ustanoveními a aktuálními změnami směrnic a norem, jež jsou uvedeny ve výkonnostní tabulce výrobků. * Výkon motoru udávaný výrobcem představuje průměrný hrubý výstupní výkon při specifikovaných otáčkách za minutu u daného typu motoru z typické výroby, který byl naměřen podle standardu SAE pro hrubý výstupní výkon. Další podrobnosti získáte u výrobce motoru. Udovoljava odredbama i trenutnim dopunama Direktiva i standarda prikazanih na grafikonu radnog učinka ovog proizvoda. * Nazivna opteretivost, kako izjavljuje proizvođač motora je prosječna bruto izlazna snaga pri specificiranom broju okretaja u minuti tipičnog proizvedenog stroja, na modelu stroja izmjerena uz primjenu SAE standarda za bruto snagu motora. Molimo vas da se obratite proizvođaču motora da biste doznali više pojedinosti. Ustreza zahtevam in trenutnim dopolnilom direktiv in standardov, ki so navedeni v tabeli zmogljivosti izdelkov. * Moč, ki jo navaja proizvajalec motorja, je povprečna bruto izhodna moč pri predpisanem številu vrtljajev za tipičen serijsko izdelan model motorja, z meritvijo v skladu s SAE standardi za bruto moč motorja. Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca motorja. Spełnia wymagania postanowień i aktualnych zmian zawartych w Dyrektywach i Normach wyszczególnionych w karcie danych produktu. * Deklarowana przez producenta silnika moc znamionowa to średnia moc wyjściowa brutto przy określonych obr./min. typowego silnika produkcyjnego dla modelu silnika mierzona według normy SAE dotyczącej mocy silnika brutto. Szczegółowe informacje można uzyskać u producenta silnika. Spĺňa požiadavky a aktuálne ustanovenia smerníc a noriem uvedených v tabuľke s výkonmi výrobku. * Menovitý výkon deklarovaný výrobcom motora je hrubý priemerný výstupný výkon pre model motora meraný pomocou noriem SAE pre hrubý výkon motora pri špecifi kovaných otáčkach za minútu typického motora z výroby. Obráťte sa na výrobcu motora, aby ste sa dozvedeli podrobnosti. * M105-77X 8.04/6,00 0-6, Teljesíti a termék teljesítménytáblázatában jelzett irányelvek és szabványok rendelkezéseit és aktuális módosításait. * A motor gyártója által közölt névleges teljesítmény egy tipikus termelési motor megadott fordulatszámon történő átlagos bruttó teljesítményleadása a motor bruttó teljesítményére vonatkozó SAE szabványok felhasználásával mért motormodellek esetén. Kérjük, a részletekért forduljon a motor gyártójához. Notified Body SNCH 11, Route de Luxembourg L-5230 Sandweiler TUV Rheinland No ASSEMBLED IN USA 2006/42/EC EN ISO 5395 EMC 2004/108/EC ISO /88/EC ISO 3744 ISO /42/EC EN 1032 EN m/s 125 LpA < 83 dba LwA < 100 dba Aw = 3.97 Aw =

16 HR SI PL Tyto symboly se mohou vyskytovat na Vašem stroji nebo v dokumentaci, dodané s výrobkem. Prostudujte a porozumìjte jejich významu. Te simbole lahko srecate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku. Naucite se jih in si zapomnite njihov pomen. Ovi simboli pojavljivace se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod. Naucite ih i razložite si njihovo znacenje. Zamieszczone poni ej symbole umieszczone s¹ na kosiarce lub w instrukcjach do³¹czonych do kosiarki. Nale y zapoznaæ siê z ich znaczeniem. Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji alebo v príručke dodanej s výrobkom. Preštudujte a naučte sa ich významy. Ezek a jelzések megjelenhetnek a gépén vagy a mellékelt használati utasításokban. Ismerje meg és értse meg jelentésüket. CHOD DOZADU HÁTRAMENET NEUTRÁL SEMLEGES VYSOKÝ MAGAS NÍZKY ALACSONY RÝCHLO GYORS POMALY LASSÚ ZAPNUTÉ SVETLÁ LÁMPÁK BE ZAPAOVANIE INDÍTÁS P ROS ON ROS ON MOTOR JE ZASTAVENÝ MOTOR KIKAPCS MOTOR JE V CHODE MOTOR BEKAPCS ŠTARTOVANIE MOTORA MOTOR INDÍTÁS ROS ON ROS wylaczony ROS ON ROS ON PARKOVACIA BRZDA PARKOLÓFÉK ODOMKNUTÉ KIOLDVA PARKOVACIA BRZDA ZAMKNUTÁ PARKOLÓFÉK RÖGZÍTVE SÝTI SZÍVATÓ PALIVO ÜZEMANYAG TLAK OLEJA OLAJNYOMÁS BATÉRIE AKKUMULÁTOR CHOD DOZADU HÁTRAMENET CHOD DOPREDU ELRE VÝŠKA KOSAKY FNYÍRÓ MAGASSÁG SPOJKA ZARADENÁ CSATOLT ESZKÖZ TENGELYKAPCSOLÓ BE SPOJKA ZARADENÁ CSATOLT ESZKÖZ TENGELYKAPCSOLÓ KI POZOR VIGYÁZAT POZOR NA POHODENÉ PREDMETY ÜGYELJEN A KIDOBÓDÓ TÁRGYAKRA PRIHLIADAJÚCE OSOBY UDR IAVAJTE ALEKO OD STROJA TARTSA TÁVOL A KÖZELBEN ÁLLÓKAT VAROVANIE FIGYELMEZTETÉS MAX +_90N MAX +_150N HORÚCE POVRCHY FORRÓ FELÜLETEK NÁKLAD NA A NEJ TYI VONÓRÚD TERHELÉS PEDÁL BRZDY/SPOJKY FÉK/TENGELYKAPCSOLÓ PEDÁL ÚROVE SILY HLUKU HANGERSSÉG SZINT A FÜLVÉDELEM SZÜKSÉGES 16

17 HR SI PL Tyto symboly se mohou vyskytovat na Vašem stroji nebo v dokumentaci, dodané s výrobkem. Prostudujte a porozumìjte jejich významu. Te simbole lahko srecate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku. Naucite se jih in si zapomnite njihov pomen. Ovi simboli pojavljivace se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod. Naucite ih i razložite si njihovo znacenje. Zamieszczone poni ej symbole umieszczone s¹ na kosiarce lub w instrukcjach do³¹czonych do kosiarki. Nale y zapoznaæ siê z ich znaczeniem. Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji alebo v príručke dodanej s výrobkom. Preštudujte a naučte sa ich významy. Ezek a jelzések megjelenhetnek a gépén vagy a mellékelt használati utasításokban. Ismerje meg és értse meg jelentésüket. Postupy bezpecného provozu viz prírucka Pogledajte sigurnosne upute o pravilima tehnicke uporabnosti MIMO PREVÁDZKU FOKNÁL NAGYOBB LE JTÓN TILOS A HASZNÁLAT PREÍTAJTE SI POU ÍVATESKÚ PRÍRUKU OLVASSA EL A GÉPKÖNYVET EURÓPSKE NARIADENIE PRE BEZPENOS STROJOV EURÓPAI GÉP ELÍRÁS A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓAN Riziko vznícení z duvodu nahromadených necistot Opasnost od vatre uslijed natalo enih ostataka ZDVÍHA KOSAKY FUNYÍRÓ EMELO NEBEZPEIE, RUKY A NOHY DR TE MIMO VESZÉLY, TARTSA TÁVOL A LÁBAIT ÉS A KEZEIT VONÉ KOLESO SZABAD KORMÁNY 17

18 01738 CHRAÒTE OÈI. VÝBUŠNÉ PLYNY MOHOU ZPÙSOBIT OSLEPNUTÍ NEBO PORANÌNÍ. ZABRAÒTE JISKRÁM OHNI KOUØENÍ KYSELINA SÍROVÁ MÙŽE ZPÙSOBIT OSLEPNUTÍ NEBO TÌŽKÁ POPÁLENÍ. OÈI IHNED VYPLÁCHNÌTE VODOU. VYHLEDEJTE RYCHLE LÉKAØSKOU POMOC. HR ZAŠCITITE OCI EKSPLOZIVNI PLINI LAHKO POVZROCIJO SLEPOTO ALI DRUGE POŠKODBE NE SMETE POVZROCITI ISKRENJA KURITI OGNJ KADITI ŽVEPLOVA KISLINA LAHKO POVZROCI SLEPOTO ALI HUDE OPEKLINE V SLUCAJU STIKA KIS- LINE Z OCMI, JIH TAKOJ IZPERITE Z VODO. CIM PREJ POIŠCITE ZDRAVNIŠKO POMOC. SI ZAŠTITITE OCI EKSPLOZIVNI PLINOVI MOŽE UZROKOVATI SLJEP OCU ILI DRUGE OZLJEDE NE SMIJETE IZAZIVATI ISKRENJE PALITI VATRU PUŠITI SUMPORNA KISELINA MOŽE UZROKOVATI SLJEPO- CU ILI TEŠKE OPEKLINE AKO DOÐE KISELINA U KONTAKT S OCIMA, SMJESTA JE ISPERITE S VODOM I BRZO POTRAŽITE LIJECNICKU POMOC. PL NALE Y STOSOWAÆ OS³ONÊ OU. GAZY WYBUCHOWE MOG¹ SPOWODOWAÆ UTRATÊ WZ ROKU LUB ZRANIENIE. ZAKAZ U YWANIA OTWART EGO P³OMIENIA PALENIA PA PIEROSÓW WYKONYWANIA YNNOŒCI, W TRAK CIE KTÓRYCH MOGA POWSTAÆ ISKRY KWAS SIARKOWY MO E SPOWODOWAÆ UTRATÊ WZROKU LUB SILNE OPAR- ZENIA. NALE Y NATYCHMIAST PRZEMYÆ OY WOD. JAK NAJSZYBCIEJ SKORZYSTAÆ Z POMOCY LEKARSKIEJ. CHRÁŇTE OČI. EXPLOZÍVNE PLYNY MÔŽU SPÔSOBIŤ OS LEP- NUTIE ALEBO PO RANENIA. VYHNITE SA ISKRÁM PLAMEŇU FAJČENIU KYSELINA SÍROVÁ MÔŽE SPÔSOBIŤ OSLEPNU- TIE ALEBO NEBEZPEČNÉ POPÁLENIE. O Č I OKAMŽITE OP- LÁCHNITE VODOU A ZABEZPEČTE RÝCHLU LE- KÁRSKU POMOC. ÓVJA A SZEMEIT ROB- BANÉKONY GÁZOK VAKSÁGOT VAGY SÉRÜLÉST OKOZHAT TILOS A SZIKRA LÁNG CIGARETTÁZÁS KÉNSAV VAKSÁGOT VAGY ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHAT AZONNAL ÖBLÍTSE KI A SZEMÉT VÍZZEL AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ HR SI PL CHRAŇTE PŘED DĚTMI. NENAKLÁNĚJTE. NEOTEVÍREJTE BATERII! HRANIMO NA VARNEM PRED DOSEGOM OTROK. OBRAČANJE PREPOVEDANO. BATERIJE SE NE SME ODPIRATI. UVAJTE IZVAN DOSEGA DJECE. NE SMIJE SE PREVRTATI. NE SMIJETE OTVARATI BATERIJU. PRZECHOWYWAÆ W MIEJSCU NIEDOSTÊPNYM DLA DZIECI.NIE PRZEWRACAÆ. NIE OTWIERAÆ BATERII. UDRŽUJTE MIMO DOSAH DETÍ. NENAKLÁPAJTE. NEOTVÁRAJTE BATÉRIE! TARTSA TÁVOL GYEREKEKTŐL NE DÖNTSE OLDALRA. NE NYISSA FEL AZ AKKUMULÁTORT! 18

19 2. Montáž. 2. Sestavljanje. 2. Sklapanje. 2. Montaż. 2. Montáž. 2. Összeszerelés. Demontované díly Pøed použitím traktoru musí být namontovány urèité díly, které jsou z pøepravních dùvodù volnì zabalené. Na obrázku jsou vyobrazeny díly, které musí být namontovány. Nesklopljeni dijelovi Prije pocetka rabe traktora potrebno je sklopiti odredene dijelove. Ti dijelovi su zbog sigurnijeg transporta priloženi upakovani. Na slici je prikazano koje dijelove morate sklopiti. Nesestavljeni deli Pred uporabo traktorja je potrebno nekatere dele sestaviti. zaradi zašcite pri transportu se ti deli dobavijo loceno. Dele sestavite v skladu s sliko v priloženi dokumentaciji. Części luźne Przed rozpoczêciem u ytkowania ci¹gnika nale y zamontowaæ pewne jego elementy, które nie zosta³y zamontowane w fabryce (w celu uzyskania ma³ych wymiarów transportowych). Elementy te znajduj¹ siê w opakowaniu ci¹gnika. Nezmontované diely Pred použitím sedadlovej kosačky musia byť namontované niektoré jej súčasti, ktoré sú voľne priložené v balení z dôvodu prepravy. Nem összeszerelt alkatrészek A traktor használata előtt, bizonyos részeket, amelyek szállítás céljából le voltak véve és a csomagban találhatók, fel kell szerelni. Ülés Lapos alátét Kormánykerékbetét Gumený kryt Volant Kormánykerék Sedadlo Ülés Rugós alátét Kormánykerék-adapter Alátét Akumulátor Akkumulátor Skrutky Anyák Obloga krmilnega droga Kormánytengely burkolata Kulcsok 19

20 NAMESTITEV VOLANSKEGA OBROČA Podaljšek droga (9) potisnite na volanski drog (10). Prek volanskega droga (10) potisnite cev iz penaste gume (8) za zaščito volanskega droga. Prek volanskega droga (10) namestite zaščitno cevko (7) in jo potisnite navzdol za pritrditev. Prednji kolesi Rider kosilnice zavrtite tako, da sta usmerjeni naravnost naprej. Adapter volanskega obroča (6) odstranite z volanskega obroča (5) ter adapter (6) potisnite na volanski drog (10). Volanski obroč (5) pritisnite na svoje mesto na drogu (10), namestite veliko podložko (4), vzmetno podložko (3), vijak (2) in dobro pritrdite. Na sredino volanskega obroča (5) potisnite vložek volanskega obroča (1), da se zaskoči na svoje mesto. ZAMONTOWANIE KOŁA KIEROWNICY Wsunąć wał przedłużający (9) na wał układu kierowniczego (10). Nasunąć piankową osłonę (8) na wał układu kierowniczego (10). Nałożyć osłonę ochronną (7) na wał układu kierowniczego (10) i wcisnąć ją. Ustawić przednie koła kosiarki samojezdnej tak, aby były skierowane do przodu. Wyjąć adapter (6) z koła kierownicy (5) i wsunąć go na wał układu kierowniczego (10). Odpowiednio osadzić koło kierownicy (5) na wale (10), założyć dużą podkładkę (4), podkładkę zabezpieczającą (3) i mocno dokręcić śrubę (2). Zamocować nakładkę (1) centralnie na kole kierownicy (5). MONTÁŽ VOLANTU Nasuňte prodlužovací hřídel (9) na hřídel volantu (10). Na hřídel volantu (10) nasuňte ochranný pěnový kryt hřídele (8). Nasaďte manžetu řízení (7) na hřídel volantu (10) a zatlačením ji zajistěte. Nastavte přední kola sekačky tak, aby směřovala přímo dopředu. Z volantu (5) odstraňte adaptér volantu (6) a nasuňte tento adaptér (6) na hřídel volantu (10). Zatlačte volant (5) do jeho umístění na hřídeli (10), instalujte velkou podložku (4), pojistnou podložku (3), šroub (2) a pevně utáhněte. Zatlačte pevně vložku volantu (1) do středu volantu (5). POSTAVLJANJE UPRAVLJAČA Navucite produžetak osovine (9) na osovinu upravljača (10). Navucite zaštitnu pjenastu oblogu (8) na osovinu upravljača (10). Stavite manžetu upravljača (7) preko osovine upravljača (10) i gurnite na dolje da se učvrsti. Namjestite prednje kotače sjedeće kosilice tako da budu usmjereni ravno naprijed. Izvadite adapter upravljača (6) s upravljača (5) i navucite adapter (6) na osovinu upravljača (10). Pritisnite upravljač (5) na mjesto na osovini (10), postavite veliku podlošku (4), opružnu podlošku (3), svornjak (2) i dobro zategnite. Učvrstite umetak upravljača (1) u središtu upravljača (5) tako da škljocne. MONTÁŽ VOLANTU Nasuňte nástavec hriadeľa (9) na hriadeľ riadenia (10). Na hriadeľ riadenia (10) nasuňte ochranné puzdro z peny (8). Nasuňte krytku (7) na hriadeľ (10) a zatlačením krytku zaistite. Natočte predné kolesá záhradného traktora rovno dopredu. Vyberte adaptér (6) z volantu (5) a nasuňte adaptér (6) na hriadeľ riadenia (10). Zatlačte volant (5) do pracovnej polohy na hriadeli (10), založte veľkú podložku (4), poistnú podložku (3), skrutku (2) a pevne dotiahnite. Vložku volantu (1) pevne nasuňte na stred volantu (5). A KORMÁNYKERÉK FELSZERELÉSE Csúsztassa rá a hosszabbító tengelyt (9) a kormánytengelyre (10). Csúsztassa rá a kormánytengelyt védő habborítást (8) a kormánytengelyre (10). Helyezze a kormányütközőt (7) a kormánytengelyre (10), majd lenyomva rögzítse. Állítsa be úgy a fűnyíró traktor első kerekeit, hogy azok egyenesen előre mutassanak. Vegye le a kormánykerék-adaptert (6) a kormánykerékről (5), és csúsztassa rá az adaptert (6) a kormánytengelyre (10). Nyomja a kormánykereket (5) a tengelyen (10) a helyére, szerelje fel a nagy alátétet (4), a rugós alátétet (3), a csavart (2), és húzza meg szorosan. Pattintsa szorosan a kormánykerék-betétet (1) a kormánykerék (5) közepébe. 20

ST 53. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

ST 53. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. ST 53 Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Návod na obsluhu Priruãnik Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete.

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Návod na obsluhu Navodila za uporabo Priruãnik Návod k pouïití LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním

Více

PM105. Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli.

PM105. Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli. PM105 Návod k používání Tuto příručku si pečlivě přečtěte a před použitím stroje zkontrolujte, zda jste všemu porozuměli. Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i da stroj uporabite

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3614

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3614 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3614 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Specifikace výrobku Travní sekačka

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali vysokozdvižný vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosíme, přečtěte

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU NÁVOD K OBSLUZE (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU www.gtmprofessional.com GTM PROFESSIONAL Obsah: 1. Důležité bezpečnostní provozní pokyny...3 2. Nalezení čísla modelu...7 3. Volání na linku

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí?

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Některá zajímavá fakta Některá zajímavá fakta V porovnání s dobou před 30-ti lety jsme nyní v oblasti spotřeby paliva o 20-30% hospodárnější. Proto produkujeme

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Domácí zahradní gril

Domácí zahradní gril Domácí zahradní gril manuál Před použitím si pozorně přečtěte veškerá bezpečnostní upozornění a návod k sestavení. Tento gril je určen pro dřevěné uhlí, nepoužívejte jiná paliva. Před samotnou montáží

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE 11-18 19-26. CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10

AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE 11-18 19-26. CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10 AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10 SK VYVRTÁVACIA FRÉZKA 550W H FÚRÓMARÓ GÉP 550W - Návod na obsluhu - Kezelési utasítas 11-18 19-26 RO MASINA DE FREZAT

Více

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8 8 13 14 14 17 16 11 18 15 B C 7 12 D E 10 1 10 12 9 A F 7 G 2 3

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO SM 627 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Sendvičovač 3 v 1 / Sendvičovač 3 v 1 Toster 3

Více

II 2H3B/P NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ

II 2H3B/P NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119 sl hr sr hu cs sk pl Navodila za uporabo sesalnikov Upute za uporabu usisavaèa Uputstvo za upotrebu podnog usisivaèa Használati utasítás Padlóporszívó Návod k obsluze podlahového vysavaèe Návod na pou

Více

FMOM171W NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FMOM171W NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS FMOM171W Mikrovlnná trouba Mikrovlnná rúra Mikrofalówka Microwave oven Mikrohullámú sütő Four à micro-ondes 24/2/2014

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550

Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Plynová kamna MAGNUS GT500, GT550 Návod k instalaci, obsluze, údržbě a použití kamen URČENO K POUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘED UVEDNÍM KAMEN DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY Plynová přenosná

Více

Úvod. 48cm sekačka na trávu Recycler. Obecné bezpečnostní informace o sekačce. Uživatelská příručka

Úvod. 48cm sekačka na trávu Recycler. Obecné bezpečnostní informace o sekačce. Uživatelská příručka Form No. 3357-846 Rev A 48cm sekačka na trávu Recycler Číslo modelu 20636 Sériové číslo 270J00001 a vyšší Číslo modelu 20637 Sériové číslo 270K00001 a vyšší Číslo modelu 20638 Sériové číslo 270L00001 a

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

SKLENÍK Instrukce pro montáž

SKLENÍK Instrukce pro montáž SKLENÍK Instrukce pro montáž MODEL: KOMFORT TITAN - GM30054 VELIKOST (D x Š x V): 281 x 281 x 250 cm PŘED SESTAVOVÁNÍM SKLENÍKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A RADY UDRŽUJTE PRACOVNÍ

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 NÁVOD Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

DHCF-6025. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

DHCF-6025. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 7 12 8 5 2 1 4 3 6 10 11 9 14 www.dyras.com Copyright 2010 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced,

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali nůžkový paletový vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosím, přečtěte

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE CHLADNIČKA - CHŁODZIARKA - HŰTŐSZEKRÉNY - FRIGIDER NÁVOD K OBSLUZE - INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ER 7048 C CZ PL SK HU RO 200369845 KE/E/82.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Motorová trávní sekáč ká s pojezdem ABG-575

Motorová trávní sekáč ká s pojezdem ABG-575 Motorová trávní sekáč ká s pojezdem ABG-575 Návod k používání (Původní návod k používání) 2012 Obsah CZ Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a pokyny... 2 Popis částí sekačky... 5 Sestavení sběrného koše...

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13 SK BENZÍNOVÝ KROVINOREZ - Návod na obsluhu 14-23 H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas 24-33 RO MOTOCOASA DE PUTERE - Instructiuni de utilizare 34-44 SYMBOLS

Více

Termoelektrični hladnjak Uputstvo za upotrebu

Termoelektrični hladnjak Uputstvo za upotrebu Termoelektrični hladnjak Uputstvo za upotrebu HR SCM 3033BL SCM 3033RD Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

parkovací asistent INSTALAČNÍ MANUÁL

parkovací asistent INSTALAČNÍ MANUÁL parkovací asistent INSTALAČNÍ MANUÁL POPIS PRODUKTU Parkovací senzory se instalují do nárazníků. V závislosti na velikosti Vašeho vozu a požadovaného pokrytí, se použijí buď dvě nebo čtyři čidla ze sady.

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více