M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete."

Transkript

1 M105-77X Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite se da ih dobro razumijete prije uporabe stroja Rev. 1 Navodila za uporabo Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. Instrukcja obsługi Prosimy, przed użyciem maszyny, o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i upewnienie się, że została zrozumiana. Original Instructions in English, all others are translations. Návod na použitie Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a presvedčte sa, či mu úplne rozumiete skôr, ako naštartujete stroj. Használati uatsítás A gép használata előtt olvassa el és értse meg az utasításokat. East Bloc

2 1 Bezpeènostní 2 Montáž 3 Popis 4 Pøed 5 Provoz 6 Údržba 7 Hledání 8 pokyny Zasady Zachowania Bezpieczeństwa Varnostni predpisi Bezpečnostné pravidlá Sigurnosni propisi Biztonsági előírások 3 Montaż Sestavljanje Montáž Sklapanje Összeszerelés 19 funkcí Opis Przyrz¹dów Sterowniczych Funkcionalni opis Popis funkcií Funkcijki opis Működési leírás 27 nastartováním Przygotowanie Do Uruchomienia Pred zagonom Pred naštartovaním Prije pokretanja motora Beindítás előtt 35 Jazda-Koszenie Vožnja Riadenie Vožnja Vezetés 37 a seøízení Obs³uga Techniczn¹ Regulacje Vzdrževanje, nastavitve Opravy a nastavovanie Održavanje, podešavanje Karbantartás, beállítás 46 a odstranìní závad Przyczyny Najczęœciej Spotykanych Niesprawnoœci Odpravljanje težav Riešenie problémov Pronalaženje kvarova Hibakeresés 73 Uložení Prezechowywanie Shranjevanje Uskladnenie Skladištenje Tárolás 76 Manufactured By Husqvarna AB SE Huskvarna, Sweden Vyhrazujeme si právo provádìt zmìny bez pøedchozího uvìdomìní. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Zadržavamo si pravo na unošenje izmjena bez prethodnog obaviještavanja. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji bez uprzedniego zwaiadomienia. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. A vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat hozzon. Original Instructions in English, all others are translations. 2

3 1. Bezpeènostní pokyny Zásady bezpečného používání sekacího rideru POZOR! TATO SEKAČKA VÁM MŮŽE UŘÍZNOUT RUCE NEBO NOHY A NEBEZPEČNĚ ODMRŠTIT PŘEDMĚTY. NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ MŮŽE VÉST K ZÁVAŽNÉMU PORANĚNÍ I SMRTI. VAROVÁNÍ: Při nastavování, dopravě, seřizování, nebo opravách sekačky nesmí dojít k jejímu náhodnému nastartování. Vždy proto odpojte kabel zapalovací svíčky a položte ho tak, aby nemohl být v kontaktu se zapalovací svíčkou. VAROVÁNÍ: Nejezděte z kopce na neutrál, mohli byste ztratit kontrolu nad řízením sekačky. VAROVÁNÍ: Tato sekačka není určena k tažení ani pro použití zatížení kol. Používejte jen příslušenství výslovně určené pro tuto sekačku. I. OBECNÉ POKYNY Před nastartováním sekačky si přečtěte všechny pokyny uvedené v návodu tak, abyste jim dobře porozuměli, a dodržujte je. Nedávejte ruce ani nohy do otáčejících se dílů nebo pod sekačku. Vyhazovací otvor musí být neustále volný. Stroj smějí používat pouze zodpovědné dospělé osoby, které se seznámily s pokyny k používání stroje. V prostoru, ve kterém chcete sekat, odstraňte předměty jako kameny, hračky, dráty apod., které mohou nůž sekačky nadzvednout a odmrštit. Před sekáním zkontrolujte, zda v daném prostoru nikdo není. Jakmile se někdo objeví, sekačku zastavte. Nikdy na sekačce nikoho nevozte. Necouvejte, pokud to není opravdu nutné. Před couváním se vždy podívejte dozadu a dolů. Odhazovaný materiál nikdy nesměrujte přímo na přihlížející osoby. Neodhazujte materiál proti zdi nebo jiné překážce. Odpad by se mohl odmrštit zpět na řidiče. Při přejíždění štěrkových povrchů zastavte nůž. Nikdy nepoužívejte sekačku bez nasazeného a plně funkčního koše na trávu, vyhazovacího kanálu a dalších ochranných zařízení. Před otáčením zpomalte. Zapnutou sekačku nikdy nenechávejte bez dozoru. Před demontáží vždy vypněte nůž, zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor a vytáhněte klíček. Pokud nesečete, odpojte nůž. Před čištěním sekačky, odstraněním koše na trávu nebo uvolňováním výhozu vypněte motor a počkejte, až se všechny díly úplně zastaví. Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. Nepracujte, jste-li pod vlivem alkoholu, drog či léků. Při práci v blízkosti silnic nebo při jejich přejíždění dávejte pozor na provoz. Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní auto nebo vykládání buďte velmi opatrní. Při práci si vždy chraňte zrak. Podle statistik mají pracovníci starší 60 let při práci se sekacím riderem největší procento poranění. Tito lidé by měli zhodnotit, zda jsou schopni bezpečně ovládat a řídit sekací rider tak, aby ochránili sebe i ostatní před závažným poraněním. Udržujte stroj čistý bez trávy nebo jiných nečistot, které by se mohly dotýkat horkého výfuku / částí motoru a vznítit se. Nedovolte, aby se žací ústrojí sekačky zaneslo listím nebo jiný odpadem. Před prací nebo uložením stroje setřete všechen rozlitý olej nebo palivo. Před uložením stroje počkejte, až vychladne. II. SEKÁNÍ NA SVAZÍCH Při sekání na svazích nejčastěji dochází ke ztrátě kontroly nad strojem a k převrhnutí, které mohou mít za následek poranění nebo i smrt. Sekání na svazích vyžaduje maximální pozornost. Jestliže se nemůžete na svahu otočit nebo si nejste jisti, nesekejte tam. Sekejte ve směru nahoru a dolů (max. 15 ), nikdy ne napříč svahem. Dívejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly kameny nebo jiná nebezpečí. Na nerovném terénu se stroj může převrátit. Ve vysoké trávě se mohou skrývat různé překážky. Zvolte nízkou rychlost jízdy, abyste nemuseli na svahu zastavovat, nebo řadit. Nesekejte mokrou trávu. Pneumatiky tu mohou prokluzovat. Při jízdě dolů ze svahu musíte mít vždy zařazenou rychlost. Nepřeřazujte na neutrál a nesjíždějte bez zapnutého motoru. Jestliže se stroj při sjíždění zastaví, vyřaďte nůž, zařaďte zpátečku a pomalu couvejte. Na svahu nestartujte, nezastavujte ani se neotáčejte. Jestliže pneumatiky prokluzují, vyřaďte nůž a pomalu sjeďte přímo dolů. Všechny pohyby na svazích musejí být pomalé a plynulé. Neprovádějte náhlé změny rychlosti nebo směru, protože stroj by se mohl převrátit. Při použití stroje s košem na trávu nebo jiným příslušenstvím buďte velmi opatrní; mohou mít vliv na stabilitu stroje. Nepoužívejte je na prudkých svazích. Nepokoušejte se vyrovnat stroj dáváním nohy na zem. Nesekejte v blízkosti prudkých srázů, příkopů nebo hrází. Kdyby se kolo dostalo nad okraj srázu, nebo se sráz propadl, stroj by mohl náhle převrátit. III. OCHRANA DĚTÍ VAROVÁNÍ: TENTO STROJ MŮŽE ZRANIT DĚTI. Orga- nizace American Academy of Pediatrics doporučuje, aby děti ve věku pod 12 let neobsluhovaly ručně ovládané sekačky na trávu a ve věku pod 16 let neobsluhovaly pojízdné sekačky na trávu. V případě, že pracovník nesleduje, zda jsou v blízkosti děti, může dojít k tragickým nehodám. Tento stroj a sečení děti často přitahuje. Nikdy nepočítejte s tím, že děti zůstaly tam, kde jste je naposled viděli. Dbejte na to, aby se děti nepřibližovaly k místu sečení, a zajistěte, aby je po dobu sečení někdo jiný hlídal. Dávejte pozor, a jakmile se děti objeví, sekačku zastavte. Před couváním a během něho se dívejte za sebe a dolů, zda tam nejsou malé děti. Nikdy děti nevozte, ani když je nůž vypnutý. Mohly by spadnout a vážně se zranit, nebo bránit bezpečnému použití stroje. Děti, které jste svezly, se mohou náhle objevit na sekací ploše, a chtějí svézt znovu, a vy je můžete přejet při jízdě nebo couvání stroje. Nikdy nedovolte dětem řídit sekačku. Buďte velmi opatrní při jízdě ke slepým rohům, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které mohou zakrývat pohled na dítě. 3

4 IV. SERVIS BEZPEČNÁ MANIPULACE S BENZÍNEM Při používání benzínu buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poranění nebo poškození majetku. Benzín je vysoce hořlavý a jeho výpary jsou výbušné. Uhaste cigarety, doutníky a dýmky i jiné zdroje ohně. Používejte pouze schválené kanystry na benzín. Nikdy nesundávejte uzávěr, ani nepřilévejte palivo, jestliže motor běží. Před doplňováním nechte motor vychladnout. Nikdy nedoplňujte palivo uvnitř domu. Nikdy neskladujte stroj ani kanystr na benzín tam, kde je otevřený plamen, jiskry nebo zapalovací plamínek jako např. v bojleru nebo jiném zařízení. Nikdy neplňte kanystry uvnitř vozidla, na nákladní plošině nebo přívěsu s podlahou z plastu. Kanystry před plněním vždy položte na zem, v dostatečné vzdálenosti od vozu. Složte stroj s benzínovým motorem z nákladního auta nebo přívěsu a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňujte palivo na přívěsu dolitím z přenosného kanystru, raději ne z pistole stojanu. Pistole se musí až do úplného naplnění stále dotýkat hrdla palivové nádrže nebo kanystru. Nepoužívejte aretaci spouště pistole. Při zasažení palivem potřísněný oděv okamžitě svlečte. Nikdy palivovou nádrž nepřeplňujte. Nasaďte opět uzávěr a pevně utáhněte. OBECNÉ ZÁSADY ÚDRŽBY OBECNÉ ZÁSADY ÚDRŽBY Nikdy nespouštějte stroj v uzavřeném prostoru. Kontrolujte utažení všech matek a svorníků, aby byl stroj v bezpečném provozním stavu. Nikdy neporušujte bezpečnostní zařízení. Pravidelně je kontrolujte. Udržujte stroj čistý bez trávy, listí nebo jiných nečistot, které by se na něm mohly usazovat. Setřete všechen rozlitý olej nebo palivo a odstraňte nasáklé usazeniny. Před uložením nechte stroj vychladnout. Jestliže se stroj zasekne o cizí předmět, zastavte a stroj zkontrolujte. Je-li to nutné, proveďte nezbytnou opravu, a pak ho znovu nastartujte. Před každým seřizováním nebo opravou vždy vypněte motor. Často kontrolujte jednotlivé díly koše na trávu a vyhazovací kanál, a je-li nutné, nahraďte je výrobcem doporučenými díly. Nůž sekačky je ostrý. Při údržbě ho obalte, nebo si nasaďte rukavice, a buďte velmi opatrní. Často kontrolujte funkčnost brzdy. V případě potřeby ji seřiďte a proveďte údržbu. Udržujte nebo v případě potřeby vyměňte bezpečnostní štítky a štítky s pokyny. Před sekáním zkontrolujte, zda v daném prostoru nikdo není. Jakmile se někdo objeví, sekačku zastavte. Nikdy na sekačce nikoho nevozte. Necouvejte, pokud to není opravdu nutné. Před couváním se vždy podívejte dozadu a dolů. Při plnění a vyprazdňování tohoto stroje nepřekračujte maximální doporučený provozní úhel 15. Při obsluze tohoto stroje noste ochranné osobní pomůcky (PPE), včetně (minimálně) pevné obuvi, ochrany očí a sluchu. Nesečte v krátké obuvi a/nebo obuvi s otevřenou špičkou. Úrovně vibrací uvedené v tomto návodu nejsou upraveny pro pracovníka vystavenému vibracím. Zaměstnavatelé by měli počítat s ekvivalentními 8hodinovými hodnotami vystavení (A(8)) a podle toho omezit vystavení pracovníka. Vždy informujte nějakou osobu, že venku sečete. 4

5 1. Varnostni predpisi Načela sigurnog rada za sjedeće kosilice OPASNOST: OVAJ STROJ ZA REZANJE MOŽE ODREZATI ŠAKE ILI STOPALA I ODBACITI PREDMETE. NEPOŠTOVANJE NAVEDENIH SIGURNOSNIH UPUTA MOŽE IZAZVATI OZBILJNE OZLJEDE ILI SMRT. UPOZORENJE: Da bi se spriječilo slučajno pokretanje pri postavljanju, transportu, prilagođavanju ili popravcima, uvijek otkopčajte žicu svjećice i postavite je tako da ne može dodirnuti svjećicu. UPOZORENJE: Nemojte se voziti nizbrdo u neutralnom hodu jer tako možete izgubiti kontrolu nad sjedećom kosilicom. UPOZORENJE: Ova jedinica nije namijenjena vuči ili stavljanju utega na kotače. Koristite samo priključke posebno namijenjene za ovu kosilicu. I. RAD OPĆENITO Prije početka rada pročitajte, proučite i slijedite sve upute navedene na stroju i u priručniku. Ne približavajte šake i stopala okretnim dijelovima i ne stavljajte ih pod stroj. Držite se podalje od otvora za izbacivanje. Strojem smiju rukovati samo odgovorne odrasle osobe koje su upoznate s uputama za rad. Očistite područje rada od predmeta kao što su kamenje, igračke, žice itd. koje bi rezni nož mogao zahvatiti i izbaciti. Prije početka rada provjerite jesu li sve osobe napustile područje rada. Ako bilo tko uđe u područje, zaustavite stroj. Nikada ne vozite putnike. Nemojte kositi unatrag osim ako to nije apsolutno potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte dolje i unatrag. Nikada ne usmjeravajte otpadni materijal prema bilo kojoj osobi. Izbjegavajte izbacivanje materijala uz zid ili prepreke. Materijal se može odbiti natrag prema rukovatelju. Pri prelasku preko šljunčanih površina zaustavite rezni nož. Nemojte rukovati strojem bez postavljenog i funkcionalnog kompletnog hvatača trave, odvodnog žlijeba ili drugih sigurnosnih uređaja. Usporite prije okretanja. Nikada ne ostavljajte stroj koji radi bez nadzora. Prije demontaže uvijek isključite rezni nož, povucite parkirnu kočnicu, ugasite motor i uklonite ključeve. Dok ne kosite, demontirajte rezni nož. Prije čišćenja stroja, uklanjanja hvatača trave ili otčepljivanja odvodnog žlijeba ugasite motor i pričekajte da se svi dijelovi potpuno zaustave. Strojem rukujte samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu. Ne radite sa strojem ako ste pod utjecajem alkohola ili lijekova. Kada radite u blizini cesta ili pri prelasku preko ceste budite pozorni na promet. Posebno pazite pri utovaru ili istovaru stroja na prikolicu/kamion. Pri radu sa strojem uvijek nosite zaštitu za oči. Podaci pokazuju da rukovatelji stariji od 60 godina vrlo često doživljavaju ozljede pri rukovanju sjedećim kosilicama. Takvi rukovatelji trebali bi procijeniti mogu sli dovoljno sigurno raditi sa sjedećim kosilicama da bi zaštitili sebe i druge od ozbiljnih ozljeda. Na stroju ne smije biti trave, lišća ili nakupljenog drugog otpada koji mogu doći u kontakt s ispušnim dijelovima ili dijelovima motora i zapaliti se. Ne radite tako da površina kosilice prodire kroz lišće ili drugi otpad koji se može nakupljati. Prije rukovanja ili odlaganja stroja očistite ulje ili gorivo koje je eventualno procurilo. Prije odlaganja pustite da se stroj ohladi. II RAD NA NAGIBU Nagibi su glavni čimbenik gubitka kontrole i nesreća povezanih s prevrtanjem koje mogu izazvati ozbiljne ozljede ili smrt. Rad na svim nagibima zahtijeva dodatnu pozornost. Ako se ne možete unatrag popeti na nagib ili se osjećate nesigurno, nemojte kositi na toj površini. Na površinama pod nagibom (maks. 15 ) kosite gore-dolje, ne uzduž nagiba. Pazite na rupe, žljebove, kvrge, stijene i druge skrivene predmete. Stroj se može prevrnuti na neravnom terenu. Prepreke se mogu skrivati u visokoj travi. Odaberite malu brzinu vožnje kako se ne biste morali zaustavljati ili prebacivati brzinu dok ste na nagibu. Nemojte kositi na mokroj travi. Gume mogu proklizati. Pri spuštanju nizbrdo stroj uvijek mora biti u brzini. Nemojte prebacivati u neutralnu brzinu i spuštati se u praznom hodu. Ako se stroj zaustavi pri penjanju uzbrdo, deaktivirajte rezni nož, prebacite smjer kretanja unatrag i polako se spustite. Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje i okretanje na nagibu. Ako gume proklize, deaktivirajte rezni nož i polako nastavite nizbrdo, ravno prema dolje. Svako kretanje na nagibu mora biti sporo i postupno. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer. Time možete izazvati prevrtanje stroja. Budite posebno pažljivi kada rukujete strojevima s hvatačem trave ili drugim priključcima; oni mogu utjecati na stabilnost stroja. Nemojte ih koristiti na strmim terenima. Nemojte pokušavati stabilizirati stroj spuštanjem stopala na tlo. Nemojte kositi u blizini provalija, kanala ili obala. Stroj se može iznenada prevrnuti ako kotač prijeđe preko ruba ili ako se rub uruši. III DJECA UPOZORENJE: OVA OPREMA MOŽE OZLIJEDITI DJECU. Američka akademija za pedijatriju preporučuje da djeca navrše 12 godina prije nego što im se dozvoli korištenje ručne kosilice i 16 godina prije nego što počnu koristiti rider-kosilice. Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, može doći do tragičnih nesreća. Djecu često privlači stroj i košenje. Nikada nemojte pretpostaviti da će djeca ostati tamo gdje ste ih posljednji put vidjeli. Držite ih izvan područja košenja i pod nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovatelj. Budite pažljivi i ugasite stroj ako dijete uđe u radno područje. Prije i tijekom vožnje unatrag gledajte natrag i dolje te pazite na malu djecu. Nikada nemojte voziti djecu, čak i ako je rezni nož isključen. Oni bi mogli pasti i ozbiljno se ozlijediti ili ometati siguran rad stroja. Djeca koja su se nedavno vozila na stroju mogla bi se iznenada pojaviti u području košnje kako bi se ponovo vozila. U tom biste ih slučaju mogli pregaziti ili ozlijediti pri vožnji unatrag. Nikada ne dopustite djeci da rukuju strojem. Budite posebno pažljivi pri približavanju slijepim kutovima, grmlju, drveću ili drugim predmetima koji mogu blokirati preglednost. 5

6 IV SERVIS SIGURNO RUKOVANJE BENZINOM Da biste izbjegli osobne ozljede ili štete na imovini, budite iznimno pažljivi pri rukovanju benzinom. Benzin je jako zapaljiv, a pare su eksplozivne. Ugasite cigarete, cigare, lule i druge izvore zapaljenja. Koristite samo odobrene spremnike za benzin. Nemojte nikad skidati čep ni dolijevati gorivo dok motor radi. Pustite da se motor ohladi prije dolijevanja goriva. Nikada ne dolijevajte gorivo u zatvorenom prostoru. Nikada ne odlažite stroj ili spremnik s gorivom u blizini otvorenog plamena, iskri ili lampica poput onih na grijačima vode ili drugim uređajima. Nikada ne punite spremnike u vozilu ili na kamionu/prikolici s plastičnom ceradom. Pri punjenju uvijek postavite spremnike na tlo, podalje od vozila. Uklonite opremu koja radi na plin iz kamiona ili prikolice i dolijevajte gorivo na tlu. Ako to nije moguće, u takvu opremu dolijte gorivo na prikolici pomoću prijenosnog spremnika, a ne mlaznice za dolijevanje goriva. Mlaznica mora stalno biti u dodiru s obodom ili otvorom spremnika za gorivo, sve dok se dolijevanje ne dovrši. Ne koristite mlaznicu koja se tijekom rada može blokirati u jednom položaju. Ako prolijete gorivo na odjeću, odmah se presvucite. Nikada ne smijete prepuniti spremnik za gorivo. Vratite poklopac i dobro ga pričvrstite. OPĆENITO SERVISIRANJE OPĆENITO SERVISIRANJE Nikada ne rukujte strojem u zatvorenom prostoru. Sve matice i vijci moraju biti čvrsto privijeni kako biste osigurali sigurno radno stanje opreme. Nikada ne vršite izmjene na sigurnosnim uređajima. Redovito provjeravajte njihov ispravan rad. Na stroju ne smije biti nakupljene trave, lišća i drugog otpadnog materijala. Očistite proliveno ulje ili gorivo i uklonite otpad koji ih je možda upio. Prije odlaganja pustite da se stroj ohladi. Ako udarite u strano tijelo, zaustavite stroj i pregledajte ga. Ako je potrebno, popravite ga prije ponovnog pokretanja. Nikada ne vršite nikakve prilagodbe ili popravke dok motor radi. Često provjeravajte komponente hvatača trave i odvodnog žlijeba i po potrebi ih zamijenite dijelovima koje preporučuje proizvođač. Rezni nož kosilice je oštar. Omotajte rezni nož ili nosite rukavice i budite posebno pažljivi pri servisiranju. Često provjeravajte rad kočnica. Podesite i servisirajte po potrebi. Po potrebi održavajte ili mijenjajte oznake sa sigurnosnim i radnim uputama. Prije početka rada provjerite jesu li sve osobe napustile područje rada. Ako bilo tko uđe u područje, zaustavite stroj. Nikada ne vozite putnike. Nemojte kositi unatrag osim ako to nije apsolutno potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte dolje i unatrag. Pri utovaru i istovaru ovog stroja pazite da maksimalni radni kut ne bude veći od 15. Pri radu s ovim strojem nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući (minimalno) jaku obuću te zaštitu za oči i uši. Nemojte kositi u kratkoj i otvorenoj obući. Razine vibracije o kojima se izvještava u ovom priručniku nisu prilagođene izlaganju radnika vibracijama. Poslodavci bi trebali izračunavati vrijednosti izlaganja jednake osmosatnom vremenskom razdoblju (A(8)) i u skladu s tim ograničiti izlaganje radnika. Uvijek obavijestite nekoga prije nego što počnete kositi na otvorenom. 6

7 1. Sigurnosni propisi Varni načini uporabe Rider kosilnic NEVARNOST: TA STROJ ZA KOŠNJO LAHKO ODREŽE ROKE ALI NOGE IN SPROŽI IZMET PREDMETOV. NEUPOŠTEVANJE NASLEDNJIH VARNOSTNIH NAVODIL LAHKO POVZROČI HUDO TELESNO POŠKODBO ALI SMRT. OPOZORILO: Pri nastavitvah, transportu, prilagoditvah in popravilih preprečite nehoten vklop tako, da vedno odklopite kabel vžigalne svečke in ga odložite tako, da se ne more dotakniti svečke. OPOZORILO: Navzdol ne vozite z ugasnjenim motorjem v nevtralni prestavi, ker lahko izgubite nadzor nad Rider kosilnico. OPOZORILO: Ta enota ni namenjena za vleko ali uporabo kolesnih uteži. Uporabljajte samo priključke, ki so namenjeni posebej za to Rider kosilnico. I. SPLOŠNO O DELOVANJU Pred začetkom uporabe stroja morate prebrati, razumeti in upoštevati vsa navodila na stroju in v priročniku. Z rokami ali nogami ne segajte v bližino vrtečih delov ali pod stroj. Zagotovite, da se v bližini izmetne odprtine nikoli nihče ne zadržuje. Stroj lahko uporabljajo samo odgovorne odrasle osebe, ki so dobro seznanjene z navodili. Z območja delovanja odstranite vse predmete, kot so npr. skale, igrače, žice itd., ki bi jih rezilo lahko dvignilo in izvrglo. Pred začetkom dela se prepričajte, da na območju ni opazovalcev. Če nekdo vstopi na območje, zaustavite stroj. Nikoli ne prevažajte potnikov. Ne kosite z vzvratno vožnjo, razen če res ni možno drugače. Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte navzdol in nazaj. Izločanega materiala nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim. Materiala ne praznite proti steni ali oviri. Material se lahko odbije nazaj proti uporabniku. Pri prehodu prek peščenih površin zaustavite rezilo. Stroja ne uporabljajte brez nameščenih in delujočih naslednjih delov: celotnega zbiralnika trave, izmetne cevi ali drugih varnostnih priprav. Upočasnite pred zavijanjem. Delujočega stroja nikoli ne puščajte brez nadzora. Pred sestopom s kosilnice vedno izklopite rezilo, vklopite parkirno zavoro, zaustavite motor in odstranite ključe. Kadar ne kosite, izklopite rezilo. Pred čiščenjem stroja, odstranjevanjem zbiralnika trave ali čiščenjem izmetne cevi zaustavite motor in počakajte, da se vsi deli povsem zaustavijo. Stroj uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali dobri razsvetljavi. Stroja ne uporabljajte, kadar ste pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil. Pri delu v bližini ceste ali pri prečkanju ceste pazite na promet. Pri nakladanju stroja na prikolico ali tovornjak oz. pri iztovarjanju bodite izredno previdni. Pri uporabi stroja vedno nosite zaščitna očala. Iz zbranih podatkov je razvidno, da so uporabniki, stari 60 let ali več, vpleteni v visok odstotek poškodb pri delu z Rider kosilnico. Ti uporabniki morajo oceniti svoje sposobnosti za dovolj varno delo z Rider kosilnico, da ne bodo povzročili težjih telesnih poškodb. S stroja odstranite travo, listje ali druge nakopičene smeti, ki bi se lahko dotaknile vročih delov na izpuhu/motorju. Ohišje kosilnice se ne sme prebijati skozi kupe listja ali drugih smeti, ki bi lahko povzročile kopičenje. Pred uporabo ali skladiščenjem stroja očistite morebitno razlitje olja ali goriva. Pred skladiščenjem počakajte, da se stroj ohladi. II. UPORABA NA POBOČJIH Pobočja predstavljajo glavni dejavnik izgube nadzora in nesreč s prevračanjem, ki lahko povzročijo hudo telesno poškodbo ali smrt. Pri delu na vseh pobočjih je potrebna izredna previdnost. Če se ne morete peljati nazaj po pobočju oz. ste zaskrbljeni pri delu na pobočju, le-tega ne kosite. Pobočja (do največ 15 ) kosite navzgor in navzdol, ne počez. Pazite na luknje, brazde, izbokline, skale ali druge skrite objekte. Neraven teren lahko povzroči prevračanje stroja. V visoki travi so lahko skrite ovire. Izberite nizko hitrost vožnje, da se na pobočju ne bo potrebno zaustavljati ali prestavljati. Ne kosite mokre trave. Pnevmatike lahko začnejo spodrsavati. Po pobočjih navzdol vedno vozite v prestavi. Ne prestavite v nevtralno prestavo in ne vozite z ugasnjenim motorjem. Če se stroj zaustavi med vožnjo navzgor, izklopite rezilo, prestavite v vzvratno prestavo in se počasi zapeljite nazaj. Na pobočju se izogibajte speljevanju, zaustavljanju ali obračanju. Če pnevmatike začnejo spodrsavati, izklopite rezilo in se počasi zapeljite naravnost navzdol po pobočju. Vsa premikanja na pobočjih naj bodo počasna in postopna. Ne izvajajte hitrih sprememb hitrosti ali smeri, ki bi lahko povzročile prevračanje stroja. Pri delovanju stroja z zbiralniki trave ali drugimi priključki bodite izredno previdni; le-ti lahko vplivajo na stabilnost stroja. Ne uporabljajte jih na strmih pobočjih. Stroja ne poskušajte stabilizirati tako, da stopite z nogo na tla. Ne kosite v bližini prepadov, jarkov ali nabrežij. Stroj se lahko nenadoma prevrne, če kolo zapelje čez rob oz. se rob odkruši. III. OTROCI OPOZORILO: TA OPREMA LAHKO POŠKODUJE OTROKE. Ameriška akademija za pediatrijo priporoča, da morajo biti otroci stari najmanj 12 let, da lahko upravljajo ročno vodeno kosilnico, ter najmanj 16 let za upravljanje Rider kosilnice. Če se uporabnik ne zaveda prisotnosti otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Otroke pogosto privlačijo stroji in delo s kosilnico. Nikoli ne predpostavljajte, da bodo otroci ostali tam, kjer ste jih nazadnje videli. Otroci naj se zadržujejo izven območja košnje in pod budnim nadzorom odgovorne odrasle osebe (ne tiste, ki trenutno dela s kosilnico). Bodite pozorni na otroke in izklopite stroj v primeru njihovega vstopa na območje košnje. Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte nazaj in navzdol, če so prisotni majhni otroci. Nikoli ne prevažajte otrok, niti z izključenim rezilom. Otroci lahko padejo s kosilnice in se hudo poškodujejo oz. ovirajo varno delovanje. Če ste otroke že peljali s kosilnico, se lahko nenadoma pojavijo na območju košnje za ponovno vožnjo in jih lahko povozite ali zmečkate s strojem. Otrokom nikoli ne dovolite uporabljati stroja. Ko se približujete nepreglednim vogalom, grmičevju, drevesom ali drugim objektom, ki lahko ovirajo pogled na otroke, bodite izredno previdni. 7

8 IV. SERVISIRANJE VARNO DELO Z BENCINOM V izogib telesnim poškodbam ali poškodbam na opremi bodite pri delu z bencinom izredno previdni. Bencin je izredno lahko vnetljiv, hlapi pa so eksplozivni. Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge vire vžiga. Za bencin uporabljajte samo ustrezno odobreno posodo. Ko motor še deluje, nikoli ne odstranite pokrovčka za gorivo ali polnite goriva. Pred dolivanjem goriva počakajte, da se motor ohladi. Goriva nikoli ne dolivajte v notranjih prostorih. Stroja ali posode za gorivo nikoli ne shranjujte v bližini odprtega ognja, isker ali signalnih lučk, kot so npr. na grelnikih vode ali drugih napravah. Posode z gorivom nikoli ne polnite v vozilu, na tovornjaku ali na prikolici s plastično oblogo. Posodo med polnjenjem vedno postavite na tla, stran od vozila. Opremo z bencinskim motorjem odstranite s tovornjaka ali prikolice in dolijte gorivo, ko je na tleh. Če to ni možno, je bolje, da tako opremo napolnite s prenosno posodo, kot da jo polnite neposredno s cevjo za nalivanje goriva. Cev naj bo ves čas v stiku z robom odprtine posode za gorivo, dokler ni dolivanje zaključeno. Ne uporabljajte sistema za zapiranjeodpiranje cevi za nalivanje goriva. Če ste gorivo polili po oblačilih, jih takoj zamenjajte. Posode za gorivo nikoli ne prenapolnite. Namestite pokrovček za gorivo in ga močno privijte. SPLOŠNO SERVISIRANJE SPLOŠNO SERVISIRANJE Stroja nikoli ne uporabljajte v zaprtem prostoru. Matice in vijaki morajo biti dobro priviti, da so zagotovljeni varni pogoji delovanja. Nikoli ne posegajte v varnostne priprave. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje. S stroja odstranite travo, listje ali druge nakopičene smeti. Očistite morebitno razlitje olja ali goriva in odstranite smeti, napojene z gorivom. Pred skladiščenjem počakajte, da se stroj ohladi. Če zadenete v tuj predmet, zaustavite in preverite stroj. Pred ponovnim zagonom izvedite potrebna popravila. Nikoli ne izvajajte nastavitev ali popravil z delujočim motorjem. Redno preverjajte sestavne dele zbiralnika trave in izmetne cevi ter jih po potrebi zamenjajte z deli, ki jih priporoča proizvajalec. Rezilo kosilnice je ostro. Pri servisiranju zavijte rezilo oz. uporabljajte rokavice ter bodite izredno previdni. Redno preverjajte delovanje zavor. Zavore po potrebi nastavite in servisirajte. Vzdržujte varnostne nalepke in nalepke z navodili ter jih po potrebi zamenjajte. Pred začetkom dela se prepričajte, da na območju ni opazovalcev. Če nekdo vstopi na območje, zaustavite stroj. Nikoli ne prevažajte potnikov. Ne kosite z vzvratno vožnjo, razen če res ni možno drugače. Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte navzdol in nazaj. Pri polnjenju ali praznjenju tega stroja ne prekoračite največjega priporočenega kota delovanja 15. Med upravljanjem stroja nosite ustrezno osebno zaščitno opremo, vključno z (obvezni del) močnimi čevlji, zaščitnimi očali in zaščitnimi slušalkami. Ne kosite v kratkih obuvalih in/ali obuvalih z odprtim sprednjim delom. Nivoji vibracij, ki so navedeni v tem priročniku, niso ocenjeni za izpostavljenost delavcev vibracijam. Delodajalci morajo izračunati 8-urne vrednosti enakovredne izpostavljenosti (A(8)) in ustrezno omejiti izpostavljenost delavcev. Vedno obvestite nekoga, da kosite zunaj. 8

9 1. Zasady Zachowania Bezpieczeństwa Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi kosiarek samojezdnych OSTRZEŻENIE: TO URZĄDZENIE TNĄCE STWARZA NIEBEZPIEEŃSTWO OBCIĘCIA RĄK I STÓP ORAZ MOŻE WYRZUCAĆ W POWIETRZE OBIEKTY. NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH INSTRUKCJI BEZPIEEŃSTWA MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, A NAWET ŚMIERCI. OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia podczas konfiguracji, transportu, regulacji oraz napraw, należy zawsze odłączyć przewód świecy zapłonowej oraz zabezpieczyć go tak, aby nie stykał się ze świecą. OSTRZEŻENIE: Nie zjeżdżać ze wzniesień z dźwignią sterowania napędem w położeniu neutralnym, ponieważ może to spowodować utratę kontroli nad kosiarką. OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie służy do holowania i nie przewidziano możliwości dociążania jego kół. Należy stosować wyłącznie akcesoria specjalnie przewidziane do tego typu kosiarki samojezdnej. I. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące urządzenia oraz stosować się do nich. Nie zbliżać rąk ani nóg do ruchomych części urządzenia lub wkładać ich pod urządzenie. Nigdy nie zbliżać się do otworu wylotowego. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez odpowiedzialne osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją. Usunąć z obszaru koszenie wszelkie obiekty, np. kamienie, zabawki, odcinki drutu, które mogłyby zostać pochwycone i wyrzucone przez nóż tnący. Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że w obszarze pracy nie ma osób postronnych. Wyłączyć urządzenie, jeśli w obszarze pracy znajdzie się osoba postronna. Nigdy nie przewozić innych osób. Jeśli nie jest absolutnie konieczne nie wolno kosić, jadąc do tyłu. Przed i w czasie jazdy do tyłu należy zawsze patrzeć w dół i za siebie. Wylotu kosiarki nigdy nie należy kierować w stronę ludzi. Należy unikać wyrzucania materiału w stronę ścian lub przeszkód. Materiał może odbić się rykoszetem i uderzyć operatora. Przejeżdżając przez miejsca pokryte żwirem, należy zatrzymać nóż tnący. Nie obsługiwać urządzenia bez zamontowanego i sprawnego kosza na trawę, rynny wylotowej lub innych elementów zabezpieczających. Przed wykonaniem skrętu należy zwolnić. Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Przed zejściem z kosiarki należy zawsze wyłączyć nóż tnący, włączyć hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Wyłączyć napęd noża tnącego, jeśli urządzenie nie jest używane do koszenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz przed zdjęciem kosza na trawę lub udrożnieniem rynny wylotowej należy wyłączyć silnik i zaczekać, aż wszystkie elementy przestaną się poruszać. Urządzenie można eksploatować tylko w czasie dnia lub przy sztucznym oświetleniu. Nie używać urządzenia, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W czasie pracy w pobliżu dróg lub przejeżdżając przez nie, należy zwracać uwagę na inne pojazdy. Szczególną ostrożność należy zachować w czasie załadunku urządzania na przyczepę lub samochód lub jego rozładunku. W czasie eksploatacji urządzenia należy zawsze stosować środki ochrony wzroku. Dostępne dane wskazują, że osoby powyżej 60 roku życia stanowią duży odsetek osób, które doznały obrażeń spowodowanych przez kosiarki samojezdne. Osoby te powinny ocenić swoje możliwości bezpiecznej obsługi kosiarki, aby chronić siebie i innych ludzi przed obrażeniami. Nie należy dopuścić do gromadzenia się resztek trawy, liści lub innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą one zetknąć się z gorącymi częściami układu wylotowego lub silnika i zapalić się. Urządzenie tnące nie powinno zanurzać się w liściach lub innych elementach, ponieważ może to spowodować zabrudzenie urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji lub odstawieniem urządzenia na czas przechowywania należy usunąć rozlany olej lub paliwo. Przed odstawieniem urządzenia na czas przechowywania należy zaczekać, aż ostygnie. II. PRACA NA NACHYLONYM TERENIE Praca na nachylonych powierzchniach jest głównym źródłem utraty kontroli oraz wypadków spowodowanych przewróceniem się urządzenia, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Praca na nachyleniach wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Jeśli nie da się cofnąć na wzniesieniu lub jeśli operator nie czuje się w pełni komfortowo podczas pracy, należy zrezygnować z koszenia. Należy kosić jeżdżąc w górę i w dół wzniesienia (pod maks. kątem 15 ), nigdy wszerz. Uważać na dziury, koleiny, bruzdy, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może spowodować przewrócenie się kosiarki. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody. Wybrać niską prędkość jazdy, aby nie trzeba było zatrzymywać kosiarki lub zmieniać biegów w czasie jazdy po nachyleniu. Nie kosić trawy, gdy jest mokra. Może to spowodować utratę przyczepności kół. W czasie jazdy w dół urządzenie zawsze powinno być na biegu. Podczas jazdy w dół nie należy ustawiać dźwigni sterowania napędem w położeniu neutralnym, ani jechać siłą bezwładności. Jeśli kosiarka zatrzyma się w czasie jazdy pod górę, należy odłączyć napęd noża tnącego, wybrać wsteczny bieg i powoli cofnąć. Należy unikać ruszania, zatrzymywania się i zawracania na wzniesieniach. W razie utraty przyczepności kół, należy odłączyć napęd noża tnącego i powoli skierować się w dół zbocza. Ruchy wykonywane na zboczu powinny być wolne i stopniowe. Nie zmieniać nagle prędkości ani kierunku jazdy, ponieważ może to spowodować przewrócenie się kosiarki. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania kosza na trawę lub innych przystawek, ponieważ mogą one mieć wpływ na stabilność urządzenia. Nie kosić powierzchni nachylonych pod dużym kątem. Nie wolno stabilizować kosiarki, kładąc nogę na podłożu. Nie kosić w pobliżu spadów, rowów lub wałów. Urządzenie może nagle przewrócić się, jeśli koło wyjedzie poza krawędź lub jeśli grunt nagle zapadnie się. III. BEZPIEEŃSTWO DZIECI OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA U DZIECI. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca, aby kosiarki kierowane przez operatora pieszego były obsługiwane przez osoby mające co najmniej 12 lat, ridery natomiast - przez osoby powyżej 16 roku życia. Brak ostrożności lub zwracania uwagi na dzieci może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Dzieci często lubią przebywać w pobliżu urządzeń mechanicznych i towarzyszyć podczas czynności koszenia. Nie wolno zakładać, że dzieci będą cały czas w miejscu, w którym ostatnio były widziane. Dzieci nie powinny zbliżać się do obszaru koszenia oraz powinny być stale pod uważną opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej innej, niż operator. Należy zachować czujność i wyłączyć urządzenie, jeśli dziecko wejdzie na obszar, w którym wykonywane są prace. Przed i w trakcie wycofywania należy patrzeć za siebie i w dół, zwracając uwagę, czy za kosiarką nie ma małych dzieci. 9

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Návod na obsluhu Priruãnik Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete.

Více

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Návod na obsluhu Navodila za uporabo Priruãnik Návod k pouïití LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13 SK BENZÍNOVÝ KROVINOREZ - Návod na obsluhu 14-23 H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas 24-33 RO MOTOCOASA DE PUTERE - Instructiuni de utilizare 34-44 SYMBOLS

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE - Az eredeti használati utasítások - Originalna navodila za uporabo - Oryginalne instrukcje użytkowania CZ Aku šroubovák 3,6V - Návod k obsluze 4-8 SK

Více

MH 168 Fit4life MULTIFUNKČNÍ HRNEC NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÝ HRNIEC NÁVOD NA OBSLUHU NACZYNIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MH 168 Fit4life MULTIFUNKČNÍ HRNEC NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÝ HRNIEC NÁVOD NA OBSLUHU NACZYNIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MH 168 Fit4life MULTIFUNKČNÍ HRNEC NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÝ HRNIEC NÁVOD NA OBSLUHU NACZYNIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI TÖBBFUNKCIÓS EDÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTIFUNKTIONSKOCHTOPF BEDIENUNGSANLEITUNG

Více

Rechargeable Battery Flashlight LHS 55 A1... 2. Ręczny reflektor akumulatorowy LHS 55 A1... 18. LHS 55 A1 akkumulátoros kézilámpa...

Rechargeable Battery Flashlight LHS 55 A1... 2. Ręczny reflektor akumulatorowy LHS 55 A1... 18. LHS 55 A1 akkumulátoros kézilámpa... Rechargeable Battery Flashlight LHS 55 A1... 2 Operating and Safety Instructions Ręczny reflektor akumulatorowy LHS 55 A1... 18 Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa LHS 55 A1 akkumulátoros kézilámpa...

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA m m m m 1 2 CZ SK PL Vážený spotřebiteli, koupí našeho výrobku jste se stal uživatelem moderní elektroplynové vařidlové desky. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 31/1/2014 Vážený

Více

IAN 96272 CROSS CUT SHREDDER UAV 220 A2 CROSS CUT SHREDDER NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW IRATMEGSEMMISÍTŐ SKARTOVAČKA AKTENVERNICHTER SKARTOVAČKA

IAN 96272 CROSS CUT SHREDDER UAV 220 A2 CROSS CUT SHREDDER NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW IRATMEGSEMMISÍTŐ SKARTOVAČKA AKTENVERNICHTER SKARTOVAČKA CROSS CUT SHREDDER UAV 220 A2 CROSS CUT SHREDDER Operating instructions NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW Instrukcja obsługi IRATMEGSEMMISÍTŐ Használati utasítás SKARTOVAČKA Návod k obsluze SKARTOVAČKA Návod na

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga Vážený zákazníku,

Více

ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS BORS-DARÁLÓ

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Více

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 2 English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 3 1 1 2 3 13 5 4 12 6 7 14 11 9 10 8 4 2 A B C FZS 2002-E 5 3 2 1 A B 4 A

Více

Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5

Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 SSL/MSL Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3 Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 Polski: Broszura nt. produktu zasilanego energią słoneczną

Více

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas AE9C80Ti JET PUMP CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7 SK DOMÁCA VODÁREŇ - Návod na obsluhu 8-12 H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas 13-17 RO POMPĂ DE APĂ CU TANC - Instructiuni de utilizare 18-22 2 CZ

Více

Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003

Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003 CZ Posilovací lavice MASTER Rocket MAS4A003 Návod na použití 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty, hmotnosti kostí

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL 8 Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE

Více

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA

INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE NÁVOD NA OBSLUHU - KUCHYNSKÉHO ODSÁVAČA OKC654T OKC954T INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE CZ Odsavač používejte teprve po přečtení tohoto

Více

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 Contents Information about trademarks... 4 Introduction... 4 Intended use... 4 Supplied items... 5 Technical

Více

OKP931Z OKP631Z OKP621Z

OKP931Z OKP631Z OKP621Z OKP931Z OKP631Z OKP621Z INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PL CZ SK BG RO Szanowni Państwo, PL Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE. Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU. Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI. Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEDIENUNGSANLEITUNG

Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE. Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU. Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI. Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEDIENUNGSANLEITUNG CV 06 Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Weinkühler BEDIENUNGSANLEITUNG Wine cooler OPERATING MANUAL CZ SK PL

Více

TE204-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o.

TE204-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. BUDILKA ZA DELAVNIKE Budilka je nastavljena samo za delavnike. Mora biti vklopljena. ENKRATNO ZVONENJE Signal budilke bo enkraten, ne bo se ponavljal v drugih dneh. PRE AL temperaturni alarm Ta funkcija

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více