M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete."

Transkript

1 M105-77X Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite se da ih dobro razumijete prije uporabe stroja Rev. 1 Navodila za uporabo Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. Instrukcja obsługi Prosimy, przed użyciem maszyny, o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i upewnienie się, że została zrozumiana. Original Instructions in English, all others are translations. Návod na použitie Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a presvedčte sa, či mu úplne rozumiete skôr, ako naštartujete stroj. Használati uatsítás A gép használata előtt olvassa el és értse meg az utasításokat. East Bloc

2 1 Bezpeènostní 2 Montáž 3 Popis 4 Pøed 5 Provoz 6 Údržba 7 Hledání 8 pokyny Zasady Zachowania Bezpieczeństwa Varnostni predpisi Bezpečnostné pravidlá Sigurnosni propisi Biztonsági előírások 3 Montaż Sestavljanje Montáž Sklapanje Összeszerelés 19 funkcí Opis Przyrz¹dów Sterowniczych Funkcionalni opis Popis funkcií Funkcijki opis Működési leírás 27 nastartováním Przygotowanie Do Uruchomienia Pred zagonom Pred naštartovaním Prije pokretanja motora Beindítás előtt 35 Jazda-Koszenie Vožnja Riadenie Vožnja Vezetés 37 a seøízení Obs³uga Techniczn¹ Regulacje Vzdrževanje, nastavitve Opravy a nastavovanie Održavanje, podešavanje Karbantartás, beállítás 46 a odstranìní závad Przyczyny Najczęœciej Spotykanych Niesprawnoœci Odpravljanje težav Riešenie problémov Pronalaženje kvarova Hibakeresés 73 Uložení Prezechowywanie Shranjevanje Uskladnenie Skladištenje Tárolás 76 Manufactured By Husqvarna AB SE Huskvarna, Sweden Vyhrazujeme si právo provádìt zmìny bez pøedchozího uvìdomìní. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Zadržavamo si pravo na unošenje izmjena bez prethodnog obaviještavanja. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji bez uprzedniego zwaiadomienia. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. A vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat hozzon. Original Instructions in English, all others are translations. 2

3 1. Bezpeènostní pokyny Zásady bezpečného používání sekacího rideru POZOR! TATO SEKAČKA VÁM MŮŽE UŘÍZNOUT RUCE NEBO NOHY A NEBEZPEČNĚ ODMRŠTIT PŘEDMĚTY. NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ MŮŽE VÉST K ZÁVAŽNÉMU PORANĚNÍ I SMRTI. VAROVÁNÍ: Při nastavování, dopravě, seřizování, nebo opravách sekačky nesmí dojít k jejímu náhodnému nastartování. Vždy proto odpojte kabel zapalovací svíčky a položte ho tak, aby nemohl být v kontaktu se zapalovací svíčkou. VAROVÁNÍ: Nejezděte z kopce na neutrál, mohli byste ztratit kontrolu nad řízením sekačky. VAROVÁNÍ: Tato sekačka není určena k tažení ani pro použití zatížení kol. Používejte jen příslušenství výslovně určené pro tuto sekačku. I. OBECNÉ POKYNY Před nastartováním sekačky si přečtěte všechny pokyny uvedené v návodu tak, abyste jim dobře porozuměli, a dodržujte je. Nedávejte ruce ani nohy do otáčejících se dílů nebo pod sekačku. Vyhazovací otvor musí být neustále volný. Stroj smějí používat pouze zodpovědné dospělé osoby, které se seznámily s pokyny k používání stroje. V prostoru, ve kterém chcete sekat, odstraňte předměty jako kameny, hračky, dráty apod., které mohou nůž sekačky nadzvednout a odmrštit. Před sekáním zkontrolujte, zda v daném prostoru nikdo není. Jakmile se někdo objeví, sekačku zastavte. Nikdy na sekačce nikoho nevozte. Necouvejte, pokud to není opravdu nutné. Před couváním se vždy podívejte dozadu a dolů. Odhazovaný materiál nikdy nesměrujte přímo na přihlížející osoby. Neodhazujte materiál proti zdi nebo jiné překážce. Odpad by se mohl odmrštit zpět na řidiče. Při přejíždění štěrkových povrchů zastavte nůž. Nikdy nepoužívejte sekačku bez nasazeného a plně funkčního koše na trávu, vyhazovacího kanálu a dalších ochranných zařízení. Před otáčením zpomalte. Zapnutou sekačku nikdy nenechávejte bez dozoru. Před demontáží vždy vypněte nůž, zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor a vytáhněte klíček. Pokud nesečete, odpojte nůž. Před čištěním sekačky, odstraněním koše na trávu nebo uvolňováním výhozu vypněte motor a počkejte, až se všechny díly úplně zastaví. Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení. Nepracujte, jste-li pod vlivem alkoholu, drog či léků. Při práci v blízkosti silnic nebo při jejich přejíždění dávejte pozor na provoz. Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní auto nebo vykládání buďte velmi opatrní. Při práci si vždy chraňte zrak. Podle statistik mají pracovníci starší 60 let při práci se sekacím riderem největší procento poranění. Tito lidé by měli zhodnotit, zda jsou schopni bezpečně ovládat a řídit sekací rider tak, aby ochránili sebe i ostatní před závažným poraněním. Udržujte stroj čistý bez trávy nebo jiných nečistot, které by se mohly dotýkat horkého výfuku / částí motoru a vznítit se. Nedovolte, aby se žací ústrojí sekačky zaneslo listím nebo jiný odpadem. Před prací nebo uložením stroje setřete všechen rozlitý olej nebo palivo. Před uložením stroje počkejte, až vychladne. II. SEKÁNÍ NA SVAZÍCH Při sekání na svazích nejčastěji dochází ke ztrátě kontroly nad strojem a k převrhnutí, které mohou mít za následek poranění nebo i smrt. Sekání na svazích vyžaduje maximální pozornost. Jestliže se nemůžete na svahu otočit nebo si nejste jisti, nesekejte tam. Sekejte ve směru nahoru a dolů (max. 15 ), nikdy ne napříč svahem. Dívejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly kameny nebo jiná nebezpečí. Na nerovném terénu se stroj může převrátit. Ve vysoké trávě se mohou skrývat různé překážky. Zvolte nízkou rychlost jízdy, abyste nemuseli na svahu zastavovat, nebo řadit. Nesekejte mokrou trávu. Pneumatiky tu mohou prokluzovat. Při jízdě dolů ze svahu musíte mít vždy zařazenou rychlost. Nepřeřazujte na neutrál a nesjíždějte bez zapnutého motoru. Jestliže se stroj při sjíždění zastaví, vyřaďte nůž, zařaďte zpátečku a pomalu couvejte. Na svahu nestartujte, nezastavujte ani se neotáčejte. Jestliže pneumatiky prokluzují, vyřaďte nůž a pomalu sjeďte přímo dolů. Všechny pohyby na svazích musejí být pomalé a plynulé. Neprovádějte náhlé změny rychlosti nebo směru, protože stroj by se mohl převrátit. Při použití stroje s košem na trávu nebo jiným příslušenstvím buďte velmi opatrní; mohou mít vliv na stabilitu stroje. Nepoužívejte je na prudkých svazích. Nepokoušejte se vyrovnat stroj dáváním nohy na zem. Nesekejte v blízkosti prudkých srázů, příkopů nebo hrází. Kdyby se kolo dostalo nad okraj srázu, nebo se sráz propadl, stroj by mohl náhle převrátit. III. OCHRANA DĚTÍ VAROVÁNÍ: TENTO STROJ MŮŽE ZRANIT DĚTI. Orga- nizace American Academy of Pediatrics doporučuje, aby děti ve věku pod 12 let neobsluhovaly ručně ovládané sekačky na trávu a ve věku pod 16 let neobsluhovaly pojízdné sekačky na trávu. V případě, že pracovník nesleduje, zda jsou v blízkosti děti, může dojít k tragickým nehodám. Tento stroj a sečení děti často přitahuje. Nikdy nepočítejte s tím, že děti zůstaly tam, kde jste je naposled viděli. Dbejte na to, aby se děti nepřibližovaly k místu sečení, a zajistěte, aby je po dobu sečení někdo jiný hlídal. Dávejte pozor, a jakmile se děti objeví, sekačku zastavte. Před couváním a během něho se dívejte za sebe a dolů, zda tam nejsou malé děti. Nikdy děti nevozte, ani když je nůž vypnutý. Mohly by spadnout a vážně se zranit, nebo bránit bezpečnému použití stroje. Děti, které jste svezly, se mohou náhle objevit na sekací ploše, a chtějí svézt znovu, a vy je můžete přejet při jízdě nebo couvání stroje. Nikdy nedovolte dětem řídit sekačku. Buďte velmi opatrní při jízdě ke slepým rohům, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které mohou zakrývat pohled na dítě. 3

4 IV. SERVIS BEZPEČNÁ MANIPULACE S BENZÍNEM Při používání benzínu buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poranění nebo poškození majetku. Benzín je vysoce hořlavý a jeho výpary jsou výbušné. Uhaste cigarety, doutníky a dýmky i jiné zdroje ohně. Používejte pouze schválené kanystry na benzín. Nikdy nesundávejte uzávěr, ani nepřilévejte palivo, jestliže motor běží. Před doplňováním nechte motor vychladnout. Nikdy nedoplňujte palivo uvnitř domu. Nikdy neskladujte stroj ani kanystr na benzín tam, kde je otevřený plamen, jiskry nebo zapalovací plamínek jako např. v bojleru nebo jiném zařízení. Nikdy neplňte kanystry uvnitř vozidla, na nákladní plošině nebo přívěsu s podlahou z plastu. Kanystry před plněním vždy položte na zem, v dostatečné vzdálenosti od vozu. Složte stroj s benzínovým motorem z nákladního auta nebo přívěsu a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňujte palivo na přívěsu dolitím z přenosného kanystru, raději ne z pistole stojanu. Pistole se musí až do úplného naplnění stále dotýkat hrdla palivové nádrže nebo kanystru. Nepoužívejte aretaci spouště pistole. Při zasažení palivem potřísněný oděv okamžitě svlečte. Nikdy palivovou nádrž nepřeplňujte. Nasaďte opět uzávěr a pevně utáhněte. OBECNÉ ZÁSADY ÚDRŽBY OBECNÉ ZÁSADY ÚDRŽBY Nikdy nespouštějte stroj v uzavřeném prostoru. Kontrolujte utažení všech matek a svorníků, aby byl stroj v bezpečném provozním stavu. Nikdy neporušujte bezpečnostní zařízení. Pravidelně je kontrolujte. Udržujte stroj čistý bez trávy, listí nebo jiných nečistot, které by se na něm mohly usazovat. Setřete všechen rozlitý olej nebo palivo a odstraňte nasáklé usazeniny. Před uložením nechte stroj vychladnout. Jestliže se stroj zasekne o cizí předmět, zastavte a stroj zkontrolujte. Je-li to nutné, proveďte nezbytnou opravu, a pak ho znovu nastartujte. Před každým seřizováním nebo opravou vždy vypněte motor. Často kontrolujte jednotlivé díly koše na trávu a vyhazovací kanál, a je-li nutné, nahraďte je výrobcem doporučenými díly. Nůž sekačky je ostrý. Při údržbě ho obalte, nebo si nasaďte rukavice, a buďte velmi opatrní. Často kontrolujte funkčnost brzdy. V případě potřeby ji seřiďte a proveďte údržbu. Udržujte nebo v případě potřeby vyměňte bezpečnostní štítky a štítky s pokyny. Před sekáním zkontrolujte, zda v daném prostoru nikdo není. Jakmile se někdo objeví, sekačku zastavte. Nikdy na sekačce nikoho nevozte. Necouvejte, pokud to není opravdu nutné. Před couváním se vždy podívejte dozadu a dolů. Při plnění a vyprazdňování tohoto stroje nepřekračujte maximální doporučený provozní úhel 15. Při obsluze tohoto stroje noste ochranné osobní pomůcky (PPE), včetně (minimálně) pevné obuvi, ochrany očí a sluchu. Nesečte v krátké obuvi a/nebo obuvi s otevřenou špičkou. Úrovně vibrací uvedené v tomto návodu nejsou upraveny pro pracovníka vystavenému vibracím. Zaměstnavatelé by měli počítat s ekvivalentními 8hodinovými hodnotami vystavení (A(8)) a podle toho omezit vystavení pracovníka. Vždy informujte nějakou osobu, že venku sečete. 4

5 1. Varnostni predpisi Načela sigurnog rada za sjedeće kosilice OPASNOST: OVAJ STROJ ZA REZANJE MOŽE ODREZATI ŠAKE ILI STOPALA I ODBACITI PREDMETE. NEPOŠTOVANJE NAVEDENIH SIGURNOSNIH UPUTA MOŽE IZAZVATI OZBILJNE OZLJEDE ILI SMRT. UPOZORENJE: Da bi se spriječilo slučajno pokretanje pri postavljanju, transportu, prilagođavanju ili popravcima, uvijek otkopčajte žicu svjećice i postavite je tako da ne može dodirnuti svjećicu. UPOZORENJE: Nemojte se voziti nizbrdo u neutralnom hodu jer tako možete izgubiti kontrolu nad sjedećom kosilicom. UPOZORENJE: Ova jedinica nije namijenjena vuči ili stavljanju utega na kotače. Koristite samo priključke posebno namijenjene za ovu kosilicu. I. RAD OPĆENITO Prije početka rada pročitajte, proučite i slijedite sve upute navedene na stroju i u priručniku. Ne približavajte šake i stopala okretnim dijelovima i ne stavljajte ih pod stroj. Držite se podalje od otvora za izbacivanje. Strojem smiju rukovati samo odgovorne odrasle osobe koje su upoznate s uputama za rad. Očistite područje rada od predmeta kao što su kamenje, igračke, žice itd. koje bi rezni nož mogao zahvatiti i izbaciti. Prije početka rada provjerite jesu li sve osobe napustile područje rada. Ako bilo tko uđe u područje, zaustavite stroj. Nikada ne vozite putnike. Nemojte kositi unatrag osim ako to nije apsolutno potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte dolje i unatrag. Nikada ne usmjeravajte otpadni materijal prema bilo kojoj osobi. Izbjegavajte izbacivanje materijala uz zid ili prepreke. Materijal se može odbiti natrag prema rukovatelju. Pri prelasku preko šljunčanih površina zaustavite rezni nož. Nemojte rukovati strojem bez postavljenog i funkcionalnog kompletnog hvatača trave, odvodnog žlijeba ili drugih sigurnosnih uređaja. Usporite prije okretanja. Nikada ne ostavljajte stroj koji radi bez nadzora. Prije demontaže uvijek isključite rezni nož, povucite parkirnu kočnicu, ugasite motor i uklonite ključeve. Dok ne kosite, demontirajte rezni nož. Prije čišćenja stroja, uklanjanja hvatača trave ili otčepljivanja odvodnog žlijeba ugasite motor i pričekajte da se svi dijelovi potpuno zaustave. Strojem rukujte samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu. Ne radite sa strojem ako ste pod utjecajem alkohola ili lijekova. Kada radite u blizini cesta ili pri prelasku preko ceste budite pozorni na promet. Posebno pazite pri utovaru ili istovaru stroja na prikolicu/kamion. Pri radu sa strojem uvijek nosite zaštitu za oči. Podaci pokazuju da rukovatelji stariji od 60 godina vrlo često doživljavaju ozljede pri rukovanju sjedećim kosilicama. Takvi rukovatelji trebali bi procijeniti mogu sli dovoljno sigurno raditi sa sjedećim kosilicama da bi zaštitili sebe i druge od ozbiljnih ozljeda. Na stroju ne smije biti trave, lišća ili nakupljenog drugog otpada koji mogu doći u kontakt s ispušnim dijelovima ili dijelovima motora i zapaliti se. Ne radite tako da površina kosilice prodire kroz lišće ili drugi otpad koji se može nakupljati. Prije rukovanja ili odlaganja stroja očistite ulje ili gorivo koje je eventualno procurilo. Prije odlaganja pustite da se stroj ohladi. II RAD NA NAGIBU Nagibi su glavni čimbenik gubitka kontrole i nesreća povezanih s prevrtanjem koje mogu izazvati ozbiljne ozljede ili smrt. Rad na svim nagibima zahtijeva dodatnu pozornost. Ako se ne možete unatrag popeti na nagib ili se osjećate nesigurno, nemojte kositi na toj površini. Na površinama pod nagibom (maks. 15 ) kosite gore-dolje, ne uzduž nagiba. Pazite na rupe, žljebove, kvrge, stijene i druge skrivene predmete. Stroj se može prevrnuti na neravnom terenu. Prepreke se mogu skrivati u visokoj travi. Odaberite malu brzinu vožnje kako se ne biste morali zaustavljati ili prebacivati brzinu dok ste na nagibu. Nemojte kositi na mokroj travi. Gume mogu proklizati. Pri spuštanju nizbrdo stroj uvijek mora biti u brzini. Nemojte prebacivati u neutralnu brzinu i spuštati se u praznom hodu. Ako se stroj zaustavi pri penjanju uzbrdo, deaktivirajte rezni nož, prebacite smjer kretanja unatrag i polako se spustite. Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje i okretanje na nagibu. Ako gume proklize, deaktivirajte rezni nož i polako nastavite nizbrdo, ravno prema dolje. Svako kretanje na nagibu mora biti sporo i postupno. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer. Time možete izazvati prevrtanje stroja. Budite posebno pažljivi kada rukujete strojevima s hvatačem trave ili drugim priključcima; oni mogu utjecati na stabilnost stroja. Nemojte ih koristiti na strmim terenima. Nemojte pokušavati stabilizirati stroj spuštanjem stopala na tlo. Nemojte kositi u blizini provalija, kanala ili obala. Stroj se može iznenada prevrnuti ako kotač prijeđe preko ruba ili ako se rub uruši. III DJECA UPOZORENJE: OVA OPREMA MOŽE OZLIJEDITI DJECU. Američka akademija za pedijatriju preporučuje da djeca navrše 12 godina prije nego što im se dozvoli korištenje ručne kosilice i 16 godina prije nego što počnu koristiti rider-kosilice. Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, može doći do tragičnih nesreća. Djecu često privlači stroj i košenje. Nikada nemojte pretpostaviti da će djeca ostati tamo gdje ste ih posljednji put vidjeli. Držite ih izvan područja košenja i pod nadzorom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovatelj. Budite pažljivi i ugasite stroj ako dijete uđe u radno područje. Prije i tijekom vožnje unatrag gledajte natrag i dolje te pazite na malu djecu. Nikada nemojte voziti djecu, čak i ako je rezni nož isključen. Oni bi mogli pasti i ozbiljno se ozlijediti ili ometati siguran rad stroja. Djeca koja su se nedavno vozila na stroju mogla bi se iznenada pojaviti u području košnje kako bi se ponovo vozila. U tom biste ih slučaju mogli pregaziti ili ozlijediti pri vožnji unatrag. Nikada ne dopustite djeci da rukuju strojem. Budite posebno pažljivi pri približavanju slijepim kutovima, grmlju, drveću ili drugim predmetima koji mogu blokirati preglednost. 5

6 IV SERVIS SIGURNO RUKOVANJE BENZINOM Da biste izbjegli osobne ozljede ili štete na imovini, budite iznimno pažljivi pri rukovanju benzinom. Benzin je jako zapaljiv, a pare su eksplozivne. Ugasite cigarete, cigare, lule i druge izvore zapaljenja. Koristite samo odobrene spremnike za benzin. Nemojte nikad skidati čep ni dolijevati gorivo dok motor radi. Pustite da se motor ohladi prije dolijevanja goriva. Nikada ne dolijevajte gorivo u zatvorenom prostoru. Nikada ne odlažite stroj ili spremnik s gorivom u blizini otvorenog plamena, iskri ili lampica poput onih na grijačima vode ili drugim uređajima. Nikada ne punite spremnike u vozilu ili na kamionu/prikolici s plastičnom ceradom. Pri punjenju uvijek postavite spremnike na tlo, podalje od vozila. Uklonite opremu koja radi na plin iz kamiona ili prikolice i dolijevajte gorivo na tlu. Ako to nije moguće, u takvu opremu dolijte gorivo na prikolici pomoću prijenosnog spremnika, a ne mlaznice za dolijevanje goriva. Mlaznica mora stalno biti u dodiru s obodom ili otvorom spremnika za gorivo, sve dok se dolijevanje ne dovrši. Ne koristite mlaznicu koja se tijekom rada može blokirati u jednom položaju. Ako prolijete gorivo na odjeću, odmah se presvucite. Nikada ne smijete prepuniti spremnik za gorivo. Vratite poklopac i dobro ga pričvrstite. OPĆENITO SERVISIRANJE OPĆENITO SERVISIRANJE Nikada ne rukujte strojem u zatvorenom prostoru. Sve matice i vijci moraju biti čvrsto privijeni kako biste osigurali sigurno radno stanje opreme. Nikada ne vršite izmjene na sigurnosnim uređajima. Redovito provjeravajte njihov ispravan rad. Na stroju ne smije biti nakupljene trave, lišća i drugog otpadnog materijala. Očistite proliveno ulje ili gorivo i uklonite otpad koji ih je možda upio. Prije odlaganja pustite da se stroj ohladi. Ako udarite u strano tijelo, zaustavite stroj i pregledajte ga. Ako je potrebno, popravite ga prije ponovnog pokretanja. Nikada ne vršite nikakve prilagodbe ili popravke dok motor radi. Često provjeravajte komponente hvatača trave i odvodnog žlijeba i po potrebi ih zamijenite dijelovima koje preporučuje proizvođač. Rezni nož kosilice je oštar. Omotajte rezni nož ili nosite rukavice i budite posebno pažljivi pri servisiranju. Često provjeravajte rad kočnica. Podesite i servisirajte po potrebi. Po potrebi održavajte ili mijenjajte oznake sa sigurnosnim i radnim uputama. Prije početka rada provjerite jesu li sve osobe napustile područje rada. Ako bilo tko uđe u područje, zaustavite stroj. Nikada ne vozite putnike. Nemojte kositi unatrag osim ako to nije apsolutno potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte dolje i unatrag. Pri utovaru i istovaru ovog stroja pazite da maksimalni radni kut ne bude veći od 15. Pri radu s ovim strojem nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući (minimalno) jaku obuću te zaštitu za oči i uši. Nemojte kositi u kratkoj i otvorenoj obući. Razine vibracije o kojima se izvještava u ovom priručniku nisu prilagođene izlaganju radnika vibracijama. Poslodavci bi trebali izračunavati vrijednosti izlaganja jednake osmosatnom vremenskom razdoblju (A(8)) i u skladu s tim ograničiti izlaganje radnika. Uvijek obavijestite nekoga prije nego što počnete kositi na otvorenom. 6

7 1. Sigurnosni propisi Varni načini uporabe Rider kosilnic NEVARNOST: TA STROJ ZA KOŠNJO LAHKO ODREŽE ROKE ALI NOGE IN SPROŽI IZMET PREDMETOV. NEUPOŠTEVANJE NASLEDNJIH VARNOSTNIH NAVODIL LAHKO POVZROČI HUDO TELESNO POŠKODBO ALI SMRT. OPOZORILO: Pri nastavitvah, transportu, prilagoditvah in popravilih preprečite nehoten vklop tako, da vedno odklopite kabel vžigalne svečke in ga odložite tako, da se ne more dotakniti svečke. OPOZORILO: Navzdol ne vozite z ugasnjenim motorjem v nevtralni prestavi, ker lahko izgubite nadzor nad Rider kosilnico. OPOZORILO: Ta enota ni namenjena za vleko ali uporabo kolesnih uteži. Uporabljajte samo priključke, ki so namenjeni posebej za to Rider kosilnico. I. SPLOŠNO O DELOVANJU Pred začetkom uporabe stroja morate prebrati, razumeti in upoštevati vsa navodila na stroju in v priročniku. Z rokami ali nogami ne segajte v bližino vrtečih delov ali pod stroj. Zagotovite, da se v bližini izmetne odprtine nikoli nihče ne zadržuje. Stroj lahko uporabljajo samo odgovorne odrasle osebe, ki so dobro seznanjene z navodili. Z območja delovanja odstranite vse predmete, kot so npr. skale, igrače, žice itd., ki bi jih rezilo lahko dvignilo in izvrglo. Pred začetkom dela se prepričajte, da na območju ni opazovalcev. Če nekdo vstopi na območje, zaustavite stroj. Nikoli ne prevažajte potnikov. Ne kosite z vzvratno vožnjo, razen če res ni možno drugače. Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte navzdol in nazaj. Izločanega materiala nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim. Materiala ne praznite proti steni ali oviri. Material se lahko odbije nazaj proti uporabniku. Pri prehodu prek peščenih površin zaustavite rezilo. Stroja ne uporabljajte brez nameščenih in delujočih naslednjih delov: celotnega zbiralnika trave, izmetne cevi ali drugih varnostnih priprav. Upočasnite pred zavijanjem. Delujočega stroja nikoli ne puščajte brez nadzora. Pred sestopom s kosilnice vedno izklopite rezilo, vklopite parkirno zavoro, zaustavite motor in odstranite ključe. Kadar ne kosite, izklopite rezilo. Pred čiščenjem stroja, odstranjevanjem zbiralnika trave ali čiščenjem izmetne cevi zaustavite motor in počakajte, da se vsi deli povsem zaustavijo. Stroj uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali dobri razsvetljavi. Stroja ne uporabljajte, kadar ste pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil. Pri delu v bližini ceste ali pri prečkanju ceste pazite na promet. Pri nakladanju stroja na prikolico ali tovornjak oz. pri iztovarjanju bodite izredno previdni. Pri uporabi stroja vedno nosite zaščitna očala. Iz zbranih podatkov je razvidno, da so uporabniki, stari 60 let ali več, vpleteni v visok odstotek poškodb pri delu z Rider kosilnico. Ti uporabniki morajo oceniti svoje sposobnosti za dovolj varno delo z Rider kosilnico, da ne bodo povzročili težjih telesnih poškodb. S stroja odstranite travo, listje ali druge nakopičene smeti, ki bi se lahko dotaknile vročih delov na izpuhu/motorju. Ohišje kosilnice se ne sme prebijati skozi kupe listja ali drugih smeti, ki bi lahko povzročile kopičenje. Pred uporabo ali skladiščenjem stroja očistite morebitno razlitje olja ali goriva. Pred skladiščenjem počakajte, da se stroj ohladi. II. UPORABA NA POBOČJIH Pobočja predstavljajo glavni dejavnik izgube nadzora in nesreč s prevračanjem, ki lahko povzročijo hudo telesno poškodbo ali smrt. Pri delu na vseh pobočjih je potrebna izredna previdnost. Če se ne morete peljati nazaj po pobočju oz. ste zaskrbljeni pri delu na pobočju, le-tega ne kosite. Pobočja (do največ 15 ) kosite navzgor in navzdol, ne počez. Pazite na luknje, brazde, izbokline, skale ali druge skrite objekte. Neraven teren lahko povzroči prevračanje stroja. V visoki travi so lahko skrite ovire. Izberite nizko hitrost vožnje, da se na pobočju ne bo potrebno zaustavljati ali prestavljati. Ne kosite mokre trave. Pnevmatike lahko začnejo spodrsavati. Po pobočjih navzdol vedno vozite v prestavi. Ne prestavite v nevtralno prestavo in ne vozite z ugasnjenim motorjem. Če se stroj zaustavi med vožnjo navzgor, izklopite rezilo, prestavite v vzvratno prestavo in se počasi zapeljite nazaj. Na pobočju se izogibajte speljevanju, zaustavljanju ali obračanju. Če pnevmatike začnejo spodrsavati, izklopite rezilo in se počasi zapeljite naravnost navzdol po pobočju. Vsa premikanja na pobočjih naj bodo počasna in postopna. Ne izvajajte hitrih sprememb hitrosti ali smeri, ki bi lahko povzročile prevračanje stroja. Pri delovanju stroja z zbiralniki trave ali drugimi priključki bodite izredno previdni; le-ti lahko vplivajo na stabilnost stroja. Ne uporabljajte jih na strmih pobočjih. Stroja ne poskušajte stabilizirati tako, da stopite z nogo na tla. Ne kosite v bližini prepadov, jarkov ali nabrežij. Stroj se lahko nenadoma prevrne, če kolo zapelje čez rob oz. se rob odkruši. III. OTROCI OPOZORILO: TA OPREMA LAHKO POŠKODUJE OTROKE. Ameriška akademija za pediatrijo priporoča, da morajo biti otroci stari najmanj 12 let, da lahko upravljajo ročno vodeno kosilnico, ter najmanj 16 let za upravljanje Rider kosilnice. Če se uporabnik ne zaveda prisotnosti otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Otroke pogosto privlačijo stroji in delo s kosilnico. Nikoli ne predpostavljajte, da bodo otroci ostali tam, kjer ste jih nazadnje videli. Otroci naj se zadržujejo izven območja košnje in pod budnim nadzorom odgovorne odrasle osebe (ne tiste, ki trenutno dela s kosilnico). Bodite pozorni na otroke in izklopite stroj v primeru njihovega vstopa na območje košnje. Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte nazaj in navzdol, če so prisotni majhni otroci. Nikoli ne prevažajte otrok, niti z izključenim rezilom. Otroci lahko padejo s kosilnice in se hudo poškodujejo oz. ovirajo varno delovanje. Če ste otroke že peljali s kosilnico, se lahko nenadoma pojavijo na območju košnje za ponovno vožnjo in jih lahko povozite ali zmečkate s strojem. Otrokom nikoli ne dovolite uporabljati stroja. Ko se približujete nepreglednim vogalom, grmičevju, drevesom ali drugim objektom, ki lahko ovirajo pogled na otroke, bodite izredno previdni. 7

8 IV. SERVISIRANJE VARNO DELO Z BENCINOM V izogib telesnim poškodbam ali poškodbam na opremi bodite pri delu z bencinom izredno previdni. Bencin je izredno lahko vnetljiv, hlapi pa so eksplozivni. Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge vire vžiga. Za bencin uporabljajte samo ustrezno odobreno posodo. Ko motor še deluje, nikoli ne odstranite pokrovčka za gorivo ali polnite goriva. Pred dolivanjem goriva počakajte, da se motor ohladi. Goriva nikoli ne dolivajte v notranjih prostorih. Stroja ali posode za gorivo nikoli ne shranjujte v bližini odprtega ognja, isker ali signalnih lučk, kot so npr. na grelnikih vode ali drugih napravah. Posode z gorivom nikoli ne polnite v vozilu, na tovornjaku ali na prikolici s plastično oblogo. Posodo med polnjenjem vedno postavite na tla, stran od vozila. Opremo z bencinskim motorjem odstranite s tovornjaka ali prikolice in dolijte gorivo, ko je na tleh. Če to ni možno, je bolje, da tako opremo napolnite s prenosno posodo, kot da jo polnite neposredno s cevjo za nalivanje goriva. Cev naj bo ves čas v stiku z robom odprtine posode za gorivo, dokler ni dolivanje zaključeno. Ne uporabljajte sistema za zapiranjeodpiranje cevi za nalivanje goriva. Če ste gorivo polili po oblačilih, jih takoj zamenjajte. Posode za gorivo nikoli ne prenapolnite. Namestite pokrovček za gorivo in ga močno privijte. SPLOŠNO SERVISIRANJE SPLOŠNO SERVISIRANJE Stroja nikoli ne uporabljajte v zaprtem prostoru. Matice in vijaki morajo biti dobro priviti, da so zagotovljeni varni pogoji delovanja. Nikoli ne posegajte v varnostne priprave. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje. S stroja odstranite travo, listje ali druge nakopičene smeti. Očistite morebitno razlitje olja ali goriva in odstranite smeti, napojene z gorivom. Pred skladiščenjem počakajte, da se stroj ohladi. Če zadenete v tuj predmet, zaustavite in preverite stroj. Pred ponovnim zagonom izvedite potrebna popravila. Nikoli ne izvajajte nastavitev ali popravil z delujočim motorjem. Redno preverjajte sestavne dele zbiralnika trave in izmetne cevi ter jih po potrebi zamenjajte z deli, ki jih priporoča proizvajalec. Rezilo kosilnice je ostro. Pri servisiranju zavijte rezilo oz. uporabljajte rokavice ter bodite izredno previdni. Redno preverjajte delovanje zavor. Zavore po potrebi nastavite in servisirajte. Vzdržujte varnostne nalepke in nalepke z navodili ter jih po potrebi zamenjajte. Pred začetkom dela se prepričajte, da na območju ni opazovalcev. Če nekdo vstopi na območje, zaustavite stroj. Nikoli ne prevažajte potnikov. Ne kosite z vzvratno vožnjo, razen če res ni možno drugače. Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte navzdol in nazaj. Pri polnjenju ali praznjenju tega stroja ne prekoračite največjega priporočenega kota delovanja 15. Med upravljanjem stroja nosite ustrezno osebno zaščitno opremo, vključno z (obvezni del) močnimi čevlji, zaščitnimi očali in zaščitnimi slušalkami. Ne kosite v kratkih obuvalih in/ali obuvalih z odprtim sprednjim delom. Nivoji vibracij, ki so navedeni v tem priročniku, niso ocenjeni za izpostavljenost delavcev vibracijam. Delodajalci morajo izračunati 8-urne vrednosti enakovredne izpostavljenosti (A(8)) in ustrezno omejiti izpostavljenost delavcev. Vedno obvestite nekoga, da kosite zunaj. 8

9 1. Zasady Zachowania Bezpieczeństwa Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi kosiarek samojezdnych OSTRZEŻENIE: TO URZĄDZENIE TNĄCE STWARZA NIEBEZPIEEŃSTWO OBCIĘCIA RĄK I STÓP ORAZ MOŻE WYRZUCAĆ W POWIETRZE OBIEKTY. NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH INSTRUKCJI BEZPIEEŃSTWA MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, A NAWET ŚMIERCI. OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia podczas konfiguracji, transportu, regulacji oraz napraw, należy zawsze odłączyć przewód świecy zapłonowej oraz zabezpieczyć go tak, aby nie stykał się ze świecą. OSTRZEŻENIE: Nie zjeżdżać ze wzniesień z dźwignią sterowania napędem w położeniu neutralnym, ponieważ może to spowodować utratę kontroli nad kosiarką. OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie służy do holowania i nie przewidziano możliwości dociążania jego kół. Należy stosować wyłącznie akcesoria specjalnie przewidziane do tego typu kosiarki samojezdnej. I. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące urządzenia oraz stosować się do nich. Nie zbliżać rąk ani nóg do ruchomych części urządzenia lub wkładać ich pod urządzenie. Nigdy nie zbliżać się do otworu wylotowego. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez odpowiedzialne osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją. Usunąć z obszaru koszenie wszelkie obiekty, np. kamienie, zabawki, odcinki drutu, które mogłyby zostać pochwycone i wyrzucone przez nóż tnący. Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że w obszarze pracy nie ma osób postronnych. Wyłączyć urządzenie, jeśli w obszarze pracy znajdzie się osoba postronna. Nigdy nie przewozić innych osób. Jeśli nie jest absolutnie konieczne nie wolno kosić, jadąc do tyłu. Przed i w czasie jazdy do tyłu należy zawsze patrzeć w dół i za siebie. Wylotu kosiarki nigdy nie należy kierować w stronę ludzi. Należy unikać wyrzucania materiału w stronę ścian lub przeszkód. Materiał może odbić się rykoszetem i uderzyć operatora. Przejeżdżając przez miejsca pokryte żwirem, należy zatrzymać nóż tnący. Nie obsługiwać urządzenia bez zamontowanego i sprawnego kosza na trawę, rynny wylotowej lub innych elementów zabezpieczających. Przed wykonaniem skrętu należy zwolnić. Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Przed zejściem z kosiarki należy zawsze wyłączyć nóż tnący, włączyć hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Wyłączyć napęd noża tnącego, jeśli urządzenie nie jest używane do koszenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz przed zdjęciem kosza na trawę lub udrożnieniem rynny wylotowej należy wyłączyć silnik i zaczekać, aż wszystkie elementy przestaną się poruszać. Urządzenie można eksploatować tylko w czasie dnia lub przy sztucznym oświetleniu. Nie używać urządzenia, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W czasie pracy w pobliżu dróg lub przejeżdżając przez nie, należy zwracać uwagę na inne pojazdy. Szczególną ostrożność należy zachować w czasie załadunku urządzania na przyczepę lub samochód lub jego rozładunku. W czasie eksploatacji urządzenia należy zawsze stosować środki ochrony wzroku. Dostępne dane wskazują, że osoby powyżej 60 roku życia stanowią duży odsetek osób, które doznały obrażeń spowodowanych przez kosiarki samojezdne. Osoby te powinny ocenić swoje możliwości bezpiecznej obsługi kosiarki, aby chronić siebie i innych ludzi przed obrażeniami. Nie należy dopuścić do gromadzenia się resztek trawy, liści lub innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą one zetknąć się z gorącymi częściami układu wylotowego lub silnika i zapalić się. Urządzenie tnące nie powinno zanurzać się w liściach lub innych elementach, ponieważ może to spowodować zabrudzenie urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji lub odstawieniem urządzenia na czas przechowywania należy usunąć rozlany olej lub paliwo. Przed odstawieniem urządzenia na czas przechowywania należy zaczekać, aż ostygnie. II. PRACA NA NACHYLONYM TERENIE Praca na nachylonych powierzchniach jest głównym źródłem utraty kontroli oraz wypadków spowodowanych przewróceniem się urządzenia, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Praca na nachyleniach wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Jeśli nie da się cofnąć na wzniesieniu lub jeśli operator nie czuje się w pełni komfortowo podczas pracy, należy zrezygnować z koszenia. Należy kosić jeżdżąc w górę i w dół wzniesienia (pod maks. kątem 15 ), nigdy wszerz. Uważać na dziury, koleiny, bruzdy, kamienie lub inne ukryte obiekty. Praca na nierównym terenie może spowodować przewrócenie się kosiarki. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody. Wybrać niską prędkość jazdy, aby nie trzeba było zatrzymywać kosiarki lub zmieniać biegów w czasie jazdy po nachyleniu. Nie kosić trawy, gdy jest mokra. Może to spowodować utratę przyczepności kół. W czasie jazdy w dół urządzenie zawsze powinno być na biegu. Podczas jazdy w dół nie należy ustawiać dźwigni sterowania napędem w położeniu neutralnym, ani jechać siłą bezwładności. Jeśli kosiarka zatrzyma się w czasie jazdy pod górę, należy odłączyć napęd noża tnącego, wybrać wsteczny bieg i powoli cofnąć. Należy unikać ruszania, zatrzymywania się i zawracania na wzniesieniach. W razie utraty przyczepności kół, należy odłączyć napęd noża tnącego i powoli skierować się w dół zbocza. Ruchy wykonywane na zboczu powinny być wolne i stopniowe. Nie zmieniać nagle prędkości ani kierunku jazdy, ponieważ może to spowodować przewrócenie się kosiarki. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania kosza na trawę lub innych przystawek, ponieważ mogą one mieć wpływ na stabilność urządzenia. Nie kosić powierzchni nachylonych pod dużym kątem. Nie wolno stabilizować kosiarki, kładąc nogę na podłożu. Nie kosić w pobliżu spadów, rowów lub wałów. Urządzenie może nagle przewrócić się, jeśli koło wyjedzie poza krawędź lub jeśli grunt nagle zapadnie się. III. BEZPIEEŃSTWO DZIECI OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA U DZIECI. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca, aby kosiarki kierowane przez operatora pieszego były obsługiwane przez osoby mające co najmniej 12 lat, ridery natomiast - przez osoby powyżej 16 roku życia. Brak ostrożności lub zwracania uwagi na dzieci może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Dzieci często lubią przebywać w pobliżu urządzeń mechanicznych i towarzyszyć podczas czynności koszenia. Nie wolno zakładać, że dzieci będą cały czas w miejscu, w którym ostatnio były widziane. Dzieci nie powinny zbliżać się do obszaru koszenia oraz powinny być stale pod uważną opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej innej, niż operator. Należy zachować czujność i wyłączyć urządzenie, jeśli dziecko wejdzie na obszar, w którym wykonywane są prace. Przed i w trakcie wycofywania należy patrzeć za siebie i w dół, zwracając uwagę, czy za kosiarką nie ma małych dzieci. 9

10 Nigdy nie wolno przewozić dzieci, nawet po wyłączeniu noża tnącego. Dzieci mogą spaść z urządzenia i doznać poważnych obrażeń. Mogą również przeszkadzać w bezpiecznej obsłudze urządzenia. Dzieci, które miały wcześniej możliwość jazdy na kosiarce mogą się nagle pojawić w obszarze pracy, chcąc to powtórzyć i mogą zostać najechane lub przewrócone. Używanie urządzenia przez dzieci jest zabronione. Podjeżdżając do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które utrudniają widoczność należy zachować szczególną ostrożność. IV. SERWISOWANIE BEZPIENE OBCHODZENIE SIĘ Z PALIWEM W celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Paliwo jest bardzo łatwopalne, a jego opary mogą wybuchnąć. Nie należy palić w pobliżu papierosów, cygar, fajek ani stosować innych źródeł zapłonu. Należy korzystać wyłącznie z atestowanych kanistrów na paliwo. Nigdy nie odkręcać korka wlewu paliwa, ani nie dolewać paliwa przy pracującym silniku. Przed dolaniem paliwa należy poczekać, aż silnik ostygnie. Nigdy nie dolewać paliwa w pomieszczeniach zamkniętych. Nigdy nie przechowywać urządzenia lub kanistrów z paliwem w miejscach, w których znajdują się źródła otwartego płomienia, iskier lub płomieniem pilotowym, np. w podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach. Zbiorników paliwa nigdy nie należy tankować wewnątrz samochodu osobowego, na pace samochodu ciężarowego lub na przyczepie, których dno jest wyłożone tworzywem sztucznym. W celu napełnienia kanistry należy zawsze stawiać na ziemi, z dala od pojazdu. Urządzenie napędzane paliwem należy zdjąć z pojazdu lub przyczepy i zatankować na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenia takie należy tankować za pomocą kanistra - należy unikać tankowania bezpośrednio z dyszy węża paliwowego. Dysza węża paliwowego przez cały czas tankowania powinna dotykać brzegu zbiornika paliwa lub kanistra. Nie należy stosować urządzeń powodujących automatyczne otwieranie i zamykanie dyszy węża paliwowego. Ubrania zanieczyszczone paliwem należy natychmiast zmienić. Nigdy nie tankować takiej ilości paliwa, aby się ono wylewało ze zbiornika. Włożyć i mocno dokręcić korek wlewu paliwa. OGÓLNE ZALECENIA DOTYĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI OGÓLNE ZALECENIA DOTYĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI Nigdy nie używać urządzenia w zamkniętej przestrzeni. Wszystkie nakrętki i śruby powinny być dobrze dokręcone, aby zapewnić, że urządzenie znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nigdy nie modyfikować urządzeń zabezpieczających. Należy regularnie sprawdzać ich prawidłowe działanie. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się resztek trawy, liści lub innych zanieczyszczeń na urządzeniu. Usuwać wszelkie resztki rozlanego oleju i paliwa oraz inne zanieczyszczenia nasączone paliwem. Przed odstawieniem urządzenia na czas przechowywania należy zaczekać, aż ostygnie. W razie uderzenia o przedmiot obcy należy wyłączyć i sprawdzić urządzenie. Przed ponownym uruchomieniem należy dokonać ewentualnych napraw. Regulacji i napraw nie można wykonywać, gdy silnik pracuje. Należy regularnie sprawdzać elementy kosza na trawę oraz rynny wylotowej i, jeśli to konieczne, wymienić je, używając do tego części zalecane przez producenta. Nóż tnący kosiarki jest ostry. W czasie jego serwisowania należy zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć ostrze lub założyć rękawice. Często sprawdzać działanie hamulców. Należy je regulować i serwisować zgodnie z zaleceniami. Dbać o dobry stan lub, w razie konieczności, wymienić oznaczenia bezpieczeństwa i tabliczki informacyjne. Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że w obszarze pracy nie ma osób postronnych. Wyłączyć urządzenie, jeśli w obszarze pracy znajdzie się osoba postronna. Nigdy nie przewozić innych osób. Jeśli nie jest absolutnie konieczne nie wolno kosić, jadąc do tyłu. Przed i w czasie jazdy do tyłu należy zawsze patrzeć w dół i za siebie. W czasie załadunku lub rozładunku urządzenia nie należy przekraczać maksymalnego kąta przechylenia, który wynosi 15. W czasie pracy należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (co najmniej solidne obuwie oraz środki ochrony oczu i słuchu). Nie należy kosić w niskim obuwiu lub obuwiu, które nie zasłania palców. Poziomy wibracji podane w niniejszej instrukcji nie zostały dostosowane do wartości narażenia pracowników na wibracje. Pracodawcy powinni obliczyć równoważne wartości 8-godzinnej ekspozycji (A(8)) oraz odpowiednio ograniczyć narażenie pracowników. Należy zawsze poinformować inną osobą o oddaleniu się w celu przeprowadzenia koszenia. 10

11 VÝSTRAHA: Z kopca nejazdite bez zaradeného rýchlostného stupňa, mohli by ste stratiť kontrolu nad záhradným traktorom. VÝSTRAHA: Tento stroj nie je určený na vlečenie a nesmú sa na ňom používať závažia kolies. Používajte iba príslušenstvo určené výhradne pre tento záhradný traktor. I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKE Pred začiatkom prevádzky si prečítajte, pochopte a dodržujte všetky pokyny umiestnené na stroji, ako aj tento návod. Nevkladajte ruky alebo nohy do blízkosti rotujúcich častí stroja alebo pod stroj. Nikdy sa nepribližujte k výsypnému otvoru. Stroj môžu prevádzkovať iba zodpovedné dospelé osoby, ktoré sú oboznámené s pokynmi na jeho obsluhu. Z pracovného priestoru odstráňte predmety, ako sú kamene, hračky, káble, atď., ktoré by mohla žacia čepeľ zachytiť a vymrštiť. Pred začiatkom prevádzky sa uistite, že v pracovnom priestore sa nenachádzajú žiadne osoby. Ak do pracovného priestoru vojde akákoľvek osoba, stroj zastavte. Na stroji neprevážajte spolujazdcov. So strojom nekoste počas cúvania. Pri cúvaní sa vždy pozrite nadol a dozadu. Nikdy na nikoho nesmerujte vysypávaný materiál. Nevysypávajte materiál voči stene alebo prekážke. Materiál sa môže odraziť a zasiahnuť pracovníka obsluhy. Zastavte pohyb žacej čepele, ak prechádzate cez terén pokrytý štrkom. Stroj nepoužívajte bez namontovaného a funkčného zberného koša, výsypky alebo iných bezpečnostných zariadení. Pred zatáčaním spomaľte. Stroj so spusteným motorom nikdy nenechávajte bez dozoru. Pred opustením sedadla vždy vypnite žaciu čepeľ, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč zapaľovania. Ak stroj nekosí, vypnite žaciu čepeľ. Pred čistením stroja, demontážou zberného koša alebo čistením výsypky vypnite motor a počkajte, kým sa úplne zastavia všetky časti. Stroj prevádzkujte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení. Stroj nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Počas prevádzky v blízkosti cestných komunikácií alebo pri ich prechádzaní dávajte pozor na ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri nakladaní stroja na ťahač alebo nákladné vozidlo alebo pri vykladaní stroja buďte mimoriadne opatrní. Počas prevádzky stroja vždy používajte pomôcky na ochranu zraku. Zo štatistík vyplýva, že vysoký podiel pracovníkov obsluhy starších ako 60 rokov utrpel úraz súvisiaci s prevádzkou záhradného traktora. Takíto pracovníci by mali zvážiť svoju schopnosť bezpečne prevádzkovať záhradný traktor a chrániť seba i ostatných pred vážnym úrazom. 1. Bezpečnostné pravidlá Bezpečná práca so záhradnými traktormi NEBEZPEČENSTVO: TENTO ŽACÍ STROJ MÔŽE AMPUTOVAŤ RUKY A NOHY A VYMRŠTIŤ PREDMETY. NEDODRŽANIE NASLEDUJÚCICH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV MÔŽE BYŤ PRÍČINOU VÁŽNYCH ALEBO SMRTEĽNÝCH ZRANENÍ. Dávajte pozor, aby sa v stroji nehromadila tráva, listy alebo VÝSTRAHA: Pred nastavovaním, prepravou, iné nečistoty, ktoré môžu prísť do kontaktu s horúcim výfukom úpravami alebo opravami stroja vždy odpojte alebo časťami motora a ktoré sa môžu vznietiť. Nedovoľte, kábel zapaľovacej sviečky a umiestnite ho aby sa na žacej jednotke hromadili listy alebo iné nečistoty. tak, aby sa nemohol dotknúť sviečky. Tak Pred začiatkom prevádzky alebo uskladnením stroj dôkladne predídete náhodnému spusteniu stroja. očistite od oleja alebo paliva. Pred uskladnením nechajte stroj vychladnúť. 11 II. PREVÁDZKA NA SVAHU Počas prevádzky na svahu pracovník obsluhy často stratí kontrolu nad strojom a stroj sa prevrhne, čo môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie. Prevádzka na akomkoľvek svahu si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť. Nekoste na svahu, na ktorom nemôžete cúvať alebo na ktorom stroj bezpečne neovládate. Na svahoch koste v smere hore a dolu (maximálny sklon svahu je 15 ). Nekoste naprieč svahom. Dávajte pozor na výmole, vyjazdené koľaje, hrbole, skaly alebo iné skryté predmety. Stroj sa môže prevrhnúť pri jazde po nerovnom teréne. Vo vysokej tráve môžu byť ukryté prekážky. Pri práci na svahu jazdite nízkou rýchlosťou, aby ste nemuseli zastavovať alebo preraďovať rýchlostné stupne. Nekoste mokrú trávu. Pneumatiky by mohli stratiť ťažnú silu. Pri jazde dolu svahom vždy zaraďte rýchlostný stupeň. Dolu svahom nejazdite bez zaradeného rýchlostného stupňa. Ak stroj zastaví počas jazdy hore svahom, vypnite žaciu čepeľ, zaraďte spiatočku a pomaly cúvajte. Počas práce na svahu stroj nerozbiehajte, nezastavujte ani nezatáčajte. Ak pneumatiky strácajú ťažnú silu, vypnite žaciu čepeľ a pomaly pokračujte v jazde priamo dolu svahom. Všetky manévre na svahoch musia byť pomalé a plynulé. Nevykonávajte náhle zmeny smeru, vyhýbajte sa prudkému zrýchleniu alebo spomaleniu, čo by mohlo spôsobiť prevrhnutie stroja. Počas prevádzky stroja so zbernými košmi alebo iným príslušenstvom buďte mimoriadne opatrní; takéto príslušenstvo môže ovplyvniť stabilitu stroja. Stroj nepoužívajte na prudkých svahoch. Nepokúšajte sa stroj stabilizovať kladením nohy na zem. Nekoste v blízkosti zrázov, priekop alebo nábreží. Stroj by sa mohol náhle prevrhnúť, ak koleso prejde cez okraj alebo ak sa zosunie zemina pod kolesom. III. DETI VÝSTRAHA: TOTO ZARIADENIE MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIE DETÍ. Podľa odporúčania Americkej pediatrickej akadémie kosačku na trávu s chodiacou obsluhou môžu obsluhovať deti vo veku najmenej 12 rokov a kosačku na trávu so sediacou obsluhou môžu obsluhovať deti vo veku najmenej 16 rokov. Ak si pracovník obsluhy nevšimne deti v pracovnom priestore, môže dôjsť k tragickým nehodám. Stroj a kosenie často upúta pozornosť detí. Nikdy nepredpokladajte, že deti zostanú na tom istom mieste, kde ste ich naposledy videli. Dbajte, aby sa deti zdržiavali mimo priestoru kosenia a boli pod dozorom inej zodpovednej dospelej osoby ako pracovníka obsluhy. Buďte pozorní a ak do pracovného priestoru vojde dieťa, stroj vypnite. Pred cúvaním a počas neho sa pozerajte dozadu a dole a všímajte si, či v blízkosti nie sú malé deti. Na stroji nikdy neprevážajte deti, ani keď je vypnutá žacia čepeľ. Deti by mohli spadnúť zo stroja, utrpieť vážne zranenia alebo by mohli prekážať bezpečnej prevádzke stroja. Deti, ktoré sa v minulosti prevážali na stroji, sa môžu náhle objaviť v pracovnom priestore v snahe znovu sa zviezť a stroj ich môže zraziť pri jazde dopredu alebo pri cúvaní.

12 Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti. Buďte mimoriadne opatrní, keď sa blížite k neprehľadnej zákrute, ku kroviu, stromom alebo k iným predmetom, ktoré môžu zakryť výhľad na dieťa. IV. SERVIS BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA S BENZÍNOM Buďte mimoriadne opatrní pri manipulácii s benzínom. Zabránite tak zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Benzín je mimoriadne horľavý a jeho výpary sú výbušné. Uhaste cigarety, cigary, fajky a iné zápalné zdroje. Používajte iba schválenú nádobu určenú na benzín. Nikdy nevyberajte palivový uzáver, ani nedoplňujte palivo, ak je motor spustený. Pred doplňovaním paliva nechajte motor vychladnúť. Nikdy nedoplňujte palivo v uzavretom priestore. Nikdy neuskladňujte stroj alebo nádobu s palivom v priestore, kde sa vyskytuje otvorený plameň, iskry, prípadne pilotný plameň ohrievača vody alebo iných spotrebičov. Nádoby nikdy neplňte vnútri vozidla, na plošine vozidla alebo prívesu s plastovou podlahou. Nádoby počas plnenia vždy postavte na zem a mimo vozidla. Zložte zariadenie s motorovým pohonom z vozidla alebo z prívesu a doplňte palivo na zemi. Ak to nie je možné, pri dopĺňaní paliva do takéhoto zariadenia uprednostnite prenosnú nádobu pred čerpacou pištoľou paliva. Pištoľ majte stále opretú o otvor palivovej nádrže alebo nádoby až do ukončenia dopĺňania paliva. Nepoužívajte pištoľ so zaisťovacím mechanizmom. Ak sa palivo rozlialo na odev, ihneď sa prezlečte. Palivovú nádrž nikdy neprepĺňajte. Založte uzáver palivovej nádrže a pevne ho dotiahnite. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKE Stroj nikdy neprevádzkujte v uzavretom priestore. Dbajte nato, aby boli všetky matice a skrutky dotiahnuté, aby ste sa uistili, že zariadenie je v bezpečnom prevádzkovom stave. Nikdy nemanipulujte s ochrannými zariadeniami. Pravidelne kontrolujte ich správnu činnosť. Stroj udržiavajte v čistote a odstraňujte nánosy trávy, listov alebo iných nečistôt. Vždy poutierajte rozliaty olej alebo palivo a odstráňte odpad nasiaknutý palivom. Pred uskladnením nechajte stroj vychladnúť. Ak počas prevádzky narazíte na prekážku, stroj zastavte a skontrolujte. V prípade potreby stroj opravte pred opätovným uvedením do chodu. Nikdy nevykonávajte žiadne nastavenia ani úpravy, ak je motor spustený. Často kontrolujte komponenty zberného koša a výsypky a v prípade potreby vymeňte dielce odporúčané výrobcom. Žacia čepeľ je ostrá. Počas manipulácie a servisu čepeľ obaľte alebo používajte rukavice a buďte mimoriadne opatrní. Často kontrolujte činnosť bŕzd. Vykonajte nastavenie a servis podľa potreby. Štítky s pokynmi a informáciami o bezpečnosti udržujte v dobrom stave alebo ich vymeňte podľa potreby. Pred začiatkom prevádzky sa uistite, že v pracovnom priestore sa nenachádzajú žiadne osoby. Ak do pracovného priestoru vojde akákoľvek osoba, stroj zastavte. Na stroji neprevážajte spolujazdcov. So strojom nekoste počas cúvania. Pri cúvaní sa vždy pozrite nadol a dozadu. Pri plnení alebo vyprázdňovaní tohto stroja sa nesmie prekročiť maximálny odporúčaný uhol prevádzky 15. Počas prevádzky tohto stroja používajte vhodné osobné ochranné prostriedky (PPE), medzi ktoré patria (minimálne) pevná obuv, ochrana očí a sluchu. Nekoste v krátkych topánkach alebo v topánkach s otvorenou špičkou. Úrovne vibrácií uvedené v tomto návode nie sú upravené pre expozíciu pracovníkov vibráciám. Zamestnávatelia by podľa nich mali vypočítať ekvivalentné hodnoty 8-hodinovej expozície (A(8)) a limit expozície pracovníka. Vždy niekoho upozornite, že budete vonku kosiť. 12

13 1. Biztonsági előírások Biztonságos üzemeltetési eljárások a fűnyíró traktorokhoz VESZÉLY: EZZEL A VÁGÓBERENDEZÉSSEL A KEZET ÉS LÁBAT IS LE LEHET VÁGNI, ÉS KÉPES TÁRGYAK SZÉTDOBÁLÁSÁRA. AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA KOMOLY SÉRÜLÉST VAGY HALÁLESETET IDÉZHET ELŐ. Mindig tisztítsa le a füvet, a leveleket és a többi olyan VIGYÁZAT: Hogy a beszereléskor, szállításkor, beállításkor vagy javítások végzésekor a motorrészekhez, és meggyulladhat. Ne engedje meg, lerakódott törmeléket, amely hozzáérhet a forró kipufogóhoz/ berendezés véletlenül el ne induljon, mindig hogy a fűnyíró panel felszedjen leveleket vagy más olyan kösse le a gyújtógyertya vezetékét, és tegye törmeléket, amely miatt lerakódások keletkezhetnek. A a vezetéket olyan helyre, ahol nem kerülhet gép üzemeltetésének vagy tárolásának megkezdése előtt érintkezésbe a gyertyával tisztítson le róla minden kifolyt olajat vagy üzemanyagot. Tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni. VIGYÁZAT: Ne guruljon le üresben hegyoldalon, mert elveszítheti az uralmat a fűnyíró traktor felett. VIGYÁZAT: Ez az egység nem vontatásra vagy a keréksúlyok használatára szolgál. Csak kifejezetten ehhez a fűnyírótraktorhoz tervezett adaptereket használjon. I. ÁLTALÁNOS ÜZEMELTETÉS A berendezés elindítása előtt olvassa el, ismerje meg és tartsa be a készüléken és a kézikönyvben szereplő utasítást. Ne tartsa a kezét vagy a lábát a forgórészek közelében vagy a gép alatt. A kidobónyílás előtt soha ne legyen semmi. Csak a használati utasítást ismerő, felelősségteljes felnőtteknek engedje meg a gép működtetését. Takarítson el a területről minden olyan tárgyat, például köveket, játékokat, vezetékeket stb., amelyet a kés felkaphat és kidobhat. Gondoskodjon róla, hogy az üzemelés megkezdése előtt ne legyenek járókelők a területen. Ha bárki belépne a területre, állítsa le a gépet. Soha ne vigyen utasokat a traktoron. Ne nyírjon füvet hátramenetben, kivéve, ha abszolút elkerülhetetlen. Mindig nézzen le és hátrafelé, mielőtt tolatna, vagy miközben tolat. Soha senki felé ne irányítson kidobott anyagokat. Ne ürítsen anyagokat falra vagy akadályokra. Az anyag gellert kaphat és visszarepülhet az üzemeltetőhöz. Amikor kavicsos felületeken megy át, állítsa le a kést. Ne üzemeltesse a gépet anélkül, hogy a helyén lenne és működne a teljes fűgyűjtő, a kidobó garat vagy más biztonsági berendezések. Fordulás előtt lassítson le. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a járó berendezést. Kiszállítás előtt mindig kapcsolja ki a kést, húzza be a kéziféket, állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsokat. Ha éppen nem nyír füvet, kapcsolja le a kést. Kapcsolja ki a motort és várja meg, míg mindegyik elem teljesen le nem áll, mielőtt kitisztítaná a berendezést, levenné a fűgyűjtőt, vagy elhárítaná a dugulást a kidobó garatban. Kizárólag nappali fényben vagy megfelelő mesterséges világítás mellett működtesse a gépet. Ne üzemeltesse a gépet, ha alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll. Ha utak közelében dolgozik vagy keresztezi őket, fi gyeljen a forgalomra. Különös gondossággal járjon el, amikor a gépet pótkocsira vagy teherautóra rakja vagy onnan lepakolja. Mindig viseljen szemvédő felszerelést a gép üzemeltetése közben. Az adatok azt jelzik, hogy a 60 évet megért vagy annál idősebb kezelők nagyobb százalékban sérülnek meg a fűnyírótraktor működtetése közben. Ezeknek a kezelőknek fel kell mérniük, hogy mennyire alkalmasak elég biztonságosan üzemeltetni a fűnyíró traktort ahhoz, hogy meg tudják védeni magukat és másokat a komoly sérülésekkel szemben. II. ÜZEMELTETÉS LEJTŐN A lejtők komoly tényezőt jelentenek a jármű feletti uralom elvesztésében és a felborulásos balesetekben, amelyek komoly sérüléseket vagy halált tudnak okozni. Mindenféle lejtőn csak külön odafi gyeléssel lehet dolgozni. Ha nem tud felmenni a lejtőn, vagy nem érzi magát kényelmesen rajta, ne nyírjon ott füvet. A lejtőkön (max. 15 -os dőlésszögig) ne keresztben nyírja a füvet, hanem felfelé és lefelé menetben. Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, huppanókra, kövekre vagy más rejtett tárgyakra. Egyenetlen talajon felborulhat a gép. A magas fű tárgyakat rejtegethet. Válasszon alacsony haladási sebességet, hogy a lejtőn ne kelljen megállnia vagy sebességet váltania. Ne nyírjon nedves füvet. A gumik elveszthetik a tapadást. Lejtőn haladva mindig legyen sebességbe kapcsolva a gép. Dombon lefelé menet ne váltson üresbe. Ha a gép dombon felfelé megáll, kapcsolja ki a kést, váltson tolatósebességbe, és lassan tolasson le. Lejtőn kerülje az indulást, a leállást vagy a fordulást. Ha a gumik elveszítik a tapadást, kapcsolja ki a kést, és lassan, egyenesen menjen le a lejtőn. Lejtőn mindig lassan és fokozatosan kell minden mozgást végezni. Ne végezzen hirtelen sebesség- vagy irányváltásokat, mert emiatt felborulhat a gép. Legyen különösen óvatos, ha fűgyűjtővel vagy más adapterekkel felszerelve működteti a gépet: ezek ugyanis hatással lehetnek a gép stabilitására. Ne menjen meredek domboldalra. Ne próbálja meg földre tett lábbal stabilizálni a gépet. Ne nyírjon füvet teraszok szélein, árkokban vagy töltéseken. A gép hirtelen felborulhat, ha a kerék túlmegy a föld szélén, vagy ha a föld széle beomlik. III. GYERMEKEK VIGYÁZAT: A BERENDEZÉS SÉRÜLÉST OKOZHAT A GYEREKEKNEK. Az Amerikai Gyerekgyógyászati Akadémia javaslata szerint a tologatós fűnyírót működtető gyerekeknek legalább 12 évesnek kell lenniük, az vezetőüléses fűnyírót működtető gyerekeknek pedig legalább 16 évesnek. Tragikus balesetek fordulhatnak elő, ha a kezelő gyermekek jelenlétében nem fi gyelmesen dolgozik. A gyerekeket sokszor vonzza a gép és magának a fűnyírásnak a tevékenysége. Soha ne feltételezze, hogy a gyerekek továbbra is ott vannak, ahol utoljára látta őket. Tartsa távol a gyerekeket a fűnyírás területétől, és bízza őket felelős felnőttek - de nem a kezelő - gondos felügyeletére. Vigyázzon, és kapcsolja ki a gépet, ha gyerek jön a területre. Tolatás előtt és tolatás közben hátra és lefelé nézve keresse szemével a kisebb gyerekeket. Soha ne vigyen a traktoron gyerekeket, akkor sem, ha ki van kapcsolva a kés. Leeshetnek és komoly sérülést szenvedhetnek, vagy beavatkozhatnak a gép biztonságos üzemeltetésébe. Azok a gyerekek, akiknek korábban megengedték, hogy a traktoron utazzanak, egy újabb lehetőség reményében hirtelen megjelenhetnek a fűnyírás helyszínén, és ilyenkor a gép átmehet vagy áttolathat rajtuk. Soha ne engedje meg, hogy gyerekek működtessék a gépet. 13

14 Legyen különösen óvatos, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz érkezik, amelyek akadályozzák abban, hogy észrevegyen egy gyereket. IV. KARBANTARTÁS A BENZIN BIZTONSÁGOS KEZELÉSE Oltson ki minden cigarettát, szivart, pipát vagy más gyújtóforrást. Soha ne használjon mást a jóváhagyott benzintartályon kívül. Soha ne vegye le a benzinsapkát vagy öntsön üzemanyagot járó motor mellett. Üzemanyag-feltöltés előtt hagyja kihűlni a motort. Soha ne tankolja meg a gépet beltérben. Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng van, például vízmelegítőn vagy más készüléken. Soha ne töltse fel járműben vagy teherautón vagy műanyag béléses pótkocsiplatón a tartályokat. A tartályt mindig a járműtől távolabb, a földön helyezze el a feltöltéskor. Vegye le a benzinnel üzemeltetett berendezéseket a teherautóról vagy a pótkocsiról, és a földön tankolja meg őket. Ha ez nem megvalósítható, akkor hordozható kannából öntsön üzemanyagot az ilyen berendezésekbe, nem pedig benzinadagoló csonkból. Mindig tartsa az üzemanyagtartály karimájához vagy a tartálynyíláshoz a pisztolyt, amíg teljesen be nem fejeződik a tankolás. Ne használjon pisztoly záró/nyitó berendezést. Ha az üzemanyag a ruhára is rákerült, azonnal öltözzön át. Soha ne töltse túl az üzemanyagtartályt. Tegye vissza a benzinsapkát és csavarja fel erősen. A GÉP ÁLTALÁNOS SZERVIZELÉSE Soha ne üzemeltesse zárt térben a gépet. Mindig legyen minden anya és csavar szorosan meghúzva, ezzel gondoskodva a berendezés biztonságos üzemi állapotáról. Soha ne piszkálja a biztonsági készülékeket. Rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e. Takarítsa le a gépről a füvet, a leveleket és az egyéb rárakódott szemeteket. Takarítsa le a melléfolyt olajat vagy üzemanyagot, és tisztítson le minden üzemanyaggal átitatott törmeléket. Tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni. Ha eltalál egy idegen tárgyat, álljon meg, és vizsgálja meg a gépet. Szükség esetén újraindítás előtt javítsa meg. Soha ne végezzen beállításokat vagy javításokat járó motor mellett. Ellenőrizze a fűgyűjtő elemeit, és gyakran ürítse ki a garatot, szükség esetén pedig cserélje le őket a gyártó által ajánlott alkatrészekre. A fűnyírónak éles a kése. Szervizelés esetén csomagolja be a kést, viseljen kesztyűt, és rendkívül óvatosan járjon el. Gyakran ellenőrizze a fék működését. Szükség szerint állítsa be és tegye rendbe. Szükség esetén tartsa karban vagy cserélje ki a biztonsági címkéket és az utasításokat tartalmazó címkéket. Gondoskodjon róla, hogy az üzemelés megkezdése előtt ne legyenek járókelők a területen. Ha bárki belépne a területre, állítsa le a gépet. Soha ne vigyen utasokat a traktoron. Ne nyírjon füvet hátramenetben, kivéve, ha abszolút elkerülhetetlen. Mindig nézzen le és hátrafelé, mielőtt tolatna, vagy miközben tolat. A készülék be- vagy kirakodásakor ne haladja meg a 15 -os javasolt maximális üzemeltetési szöget. A készülék üzemeltetésekor használjon megfelelő személyi védőfelszerelést, így például (minimum) erős lábbelit, szemvédő eszközt és hallásvédő eszközt. Ne vágjon füvet rövidnadrágban és/vagy nyitott orrú lábbeliben. A jelen kézikönyvben szereplő vibrációs szintek nincsenek a munkavállalók vibrációs expozíciójához igazítva. A munkáltatóknak ki kell számítaniuk a 8 órával egyenértékű vibrációs értékeket (A(8)), és ennek megfelelően kell korlátozniuk a munkavállaló expozícióját. Mindig tudjon róla valaki, hogy kimegy füvet nyírni. 14

15 V souladu s ustanoveními a aktuálními změnami směrnic a norem, jež jsou uvedeny ve výkonnostní tabulce výrobků. * Výkon motoru udávaný výrobcem představuje průměrný hrubý výstupní výkon při specifikovaných otáčkách za minutu u daného typu motoru z typické výroby, který byl naměřen podle standardu SAE pro hrubý výstupní výkon. Další podrobnosti získáte u výrobce motoru. Udovoljava odredbama i trenutnim dopunama Direktiva i standarda prikazanih na grafikonu radnog učinka ovog proizvoda. * Nazivna opteretivost, kako izjavljuje proizvođač motora je prosječna bruto izlazna snaga pri specificiranom broju okretaja u minuti tipičnog proizvedenog stroja, na modelu stroja izmjerena uz primjenu SAE standarda za bruto snagu motora. Molimo vas da se obratite proizvođaču motora da biste doznali više pojedinosti. Ustreza zahtevam in trenutnim dopolnilom direktiv in standardov, ki so navedeni v tabeli zmogljivosti izdelkov. * Moč, ki jo navaja proizvajalec motorja, je povprečna bruto izhodna moč pri predpisanem številu vrtljajev za tipičen serijsko izdelan model motorja, z meritvijo v skladu s SAE standardi za bruto moč motorja. Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca motorja. Spełnia wymagania postanowień i aktualnych zmian zawartych w Dyrektywach i Normach wyszczególnionych w karcie danych produktu. * Deklarowana przez producenta silnika moc znamionowa to średnia moc wyjściowa brutto przy określonych obr./min. typowego silnika produkcyjnego dla modelu silnika mierzona według normy SAE dotyczącej mocy silnika brutto. Szczegółowe informacje można uzyskać u producenta silnika. Spĺňa požiadavky a aktuálne ustanovenia smerníc a noriem uvedených v tabuľke s výkonmi výrobku. * Menovitý výkon deklarovaný výrobcom motora je hrubý priemerný výstupný výkon pre model motora meraný pomocou noriem SAE pre hrubý výkon motora pri špecifi kovaných otáčkach za minútu typického motora z výroby. Obráťte sa na výrobcu motora, aby ste sa dozvedeli podrobnosti. * M105-77X 8.04/6,00 0-6, Teljesíti a termék teljesítménytáblázatában jelzett irányelvek és szabványok rendelkezéseit és aktuális módosításait. * A motor gyártója által közölt névleges teljesítmény egy tipikus termelési motor megadott fordulatszámon történő átlagos bruttó teljesítményleadása a motor bruttó teljesítményére vonatkozó SAE szabványok felhasználásával mért motormodellek esetén. Kérjük, a részletekért forduljon a motor gyártójához. Notified Body SNCH 11, Route de Luxembourg L-5230 Sandweiler TUV Rheinland No ASSEMBLED IN USA 2006/42/EC EN ISO 5395 EMC 2004/108/EC ISO /88/EC ISO 3744 ISO /42/EC EN 1032 EN m/s 125 LpA < 83 dba LwA < 100 dba Aw = 3.97 Aw =

16 HR SI PL Tyto symboly se mohou vyskytovat na Vašem stroji nebo v dokumentaci, dodané s výrobkem. Prostudujte a porozumìjte jejich významu. Te simbole lahko srecate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku. Naucite se jih in si zapomnite njihov pomen. Ovi simboli pojavljivace se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod. Naucite ih i razložite si njihovo znacenje. Zamieszczone poni ej symbole umieszczone s¹ na kosiarce lub w instrukcjach do³¹czonych do kosiarki. Nale y zapoznaæ siê z ich znaczeniem. Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji alebo v príručke dodanej s výrobkom. Preštudujte a naučte sa ich významy. Ezek a jelzések megjelenhetnek a gépén vagy a mellékelt használati utasításokban. Ismerje meg és értse meg jelentésüket. CHOD DOZADU HÁTRAMENET NEUTRÁL SEMLEGES VYSOKÝ MAGAS NÍZKY ALACSONY RÝCHLO GYORS POMALY LASSÚ ZAPNUTÉ SVETLÁ LÁMPÁK BE ZAPAOVANIE INDÍTÁS P ROS ON ROS ON MOTOR JE ZASTAVENÝ MOTOR KIKAPCS MOTOR JE V CHODE MOTOR BEKAPCS ŠTARTOVANIE MOTORA MOTOR INDÍTÁS ROS ON ROS wylaczony ROS ON ROS ON PARKOVACIA BRZDA PARKOLÓFÉK ODOMKNUTÉ KIOLDVA PARKOVACIA BRZDA ZAMKNUTÁ PARKOLÓFÉK RÖGZÍTVE SÝTI SZÍVATÓ PALIVO ÜZEMANYAG TLAK OLEJA OLAJNYOMÁS BATÉRIE AKKUMULÁTOR CHOD DOZADU HÁTRAMENET CHOD DOPREDU ELRE VÝŠKA KOSAKY FNYÍRÓ MAGASSÁG SPOJKA ZARADENÁ CSATOLT ESZKÖZ TENGELYKAPCSOLÓ BE SPOJKA ZARADENÁ CSATOLT ESZKÖZ TENGELYKAPCSOLÓ KI POZOR VIGYÁZAT POZOR NA POHODENÉ PREDMETY ÜGYELJEN A KIDOBÓDÓ TÁRGYAKRA PRIHLIADAJÚCE OSOBY UDR IAVAJTE ALEKO OD STROJA TARTSA TÁVOL A KÖZELBEN ÁLLÓKAT VAROVANIE FIGYELMEZTETÉS MAX +_90N MAX +_150N HORÚCE POVRCHY FORRÓ FELÜLETEK NÁKLAD NA A NEJ TYI VONÓRÚD TERHELÉS PEDÁL BRZDY/SPOJKY FÉK/TENGELYKAPCSOLÓ PEDÁL ÚROVE SILY HLUKU HANGERSSÉG SZINT A FÜLVÉDELEM SZÜKSÉGES 16

17 HR SI PL Tyto symboly se mohou vyskytovat na Vašem stroji nebo v dokumentaci, dodané s výrobkem. Prostudujte a porozumìjte jejich významu. Te simbole lahko srecate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku. Naucite se jih in si zapomnite njihov pomen. Ovi simboli pojavljivace se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod. Naucite ih i razložite si njihovo znacenje. Zamieszczone poni ej symbole umieszczone s¹ na kosiarce lub w instrukcjach do³¹czonych do kosiarki. Nale y zapoznaæ siê z ich znaczeniem. Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji alebo v príručke dodanej s výrobkom. Preštudujte a naučte sa ich významy. Ezek a jelzések megjelenhetnek a gépén vagy a mellékelt használati utasításokban. Ismerje meg és értse meg jelentésüket. Postupy bezpecného provozu viz prírucka Pogledajte sigurnosne upute o pravilima tehnicke uporabnosti MIMO PREVÁDZKU FOKNÁL NAGYOBB LE JTÓN TILOS A HASZNÁLAT PREÍTAJTE SI POU ÍVATESKÚ PRÍRUKU OLVASSA EL A GÉPKÖNYVET EURÓPSKE NARIADENIE PRE BEZPENOS STROJOV EURÓPAI GÉP ELÍRÁS A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓAN Riziko vznícení z duvodu nahromadených necistot Opasnost od vatre uslijed natalo enih ostataka ZDVÍHA KOSAKY FUNYÍRÓ EMELO NEBEZPEIE, RUKY A NOHY DR TE MIMO VESZÉLY, TARTSA TÁVOL A LÁBAIT ÉS A KEZEIT VONÉ KOLESO SZABAD KORMÁNY 17

18 01738 CHRAÒTE OÈI. VÝBUŠNÉ PLYNY MOHOU ZPÙSOBIT OSLEPNUTÍ NEBO PORANÌNÍ. ZABRAÒTE JISKRÁM OHNI KOUØENÍ KYSELINA SÍROVÁ MÙŽE ZPÙSOBIT OSLEPNUTÍ NEBO TÌŽKÁ POPÁLENÍ. OÈI IHNED VYPLÁCHNÌTE VODOU. VYHLEDEJTE RYCHLE LÉKAØSKOU POMOC. HR ZAŠCITITE OCI EKSPLOZIVNI PLINI LAHKO POVZROCIJO SLEPOTO ALI DRUGE POŠKODBE NE SMETE POVZROCITI ISKRENJA KURITI OGNJ KADITI ŽVEPLOVA KISLINA LAHKO POVZROCI SLEPOTO ALI HUDE OPEKLINE V SLUCAJU STIKA KIS- LINE Z OCMI, JIH TAKOJ IZPERITE Z VODO. CIM PREJ POIŠCITE ZDRAVNIŠKO POMOC. SI ZAŠTITITE OCI EKSPLOZIVNI PLINOVI MOŽE UZROKOVATI SLJEP OCU ILI DRUGE OZLJEDE NE SMIJETE IZAZIVATI ISKRENJE PALITI VATRU PUŠITI SUMPORNA KISELINA MOŽE UZROKOVATI SLJEPO- CU ILI TEŠKE OPEKLINE AKO DOÐE KISELINA U KONTAKT S OCIMA, SMJESTA JE ISPERITE S VODOM I BRZO POTRAŽITE LIJECNICKU POMOC. PL NALE Y STOSOWAÆ OS³ONÊ OU. GAZY WYBUCHOWE MOG¹ SPOWODOWAÆ UTRATÊ WZ ROKU LUB ZRANIENIE. ZAKAZ U YWANIA OTWART EGO P³OMIENIA PALENIA PA PIEROSÓW WYKONYWANIA YNNOŒCI, W TRAK CIE KTÓRYCH MOGA POWSTAÆ ISKRY KWAS SIARKOWY MO E SPOWODOWAÆ UTRATÊ WZROKU LUB SILNE OPAR- ZENIA. NALE Y NATYCHMIAST PRZEMYÆ OY WOD. JAK NAJSZYBCIEJ SKORZYSTAÆ Z POMOCY LEKARSKIEJ. CHRÁŇTE OČI. EXPLOZÍVNE PLYNY MÔŽU SPÔSOBIŤ OS LEP- NUTIE ALEBO PO RANENIA. VYHNITE SA ISKRÁM PLAMEŇU FAJČENIU KYSELINA SÍROVÁ MÔŽE SPÔSOBIŤ OSLEPNU- TIE ALEBO NEBEZPEČNÉ POPÁLENIE. O Č I OKAMŽITE OP- LÁCHNITE VODOU A ZABEZPEČTE RÝCHLU LE- KÁRSKU POMOC. ÓVJA A SZEMEIT ROB- BANÉKONY GÁZOK VAKSÁGOT VAGY SÉRÜLÉST OKOZHAT TILOS A SZIKRA LÁNG CIGARETTÁZÁS KÉNSAV VAKSÁGOT VAGY ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHAT AZONNAL ÖBLÍTSE KI A SZEMÉT VÍZZEL AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ HR SI PL CHRAŇTE PŘED DĚTMI. NENAKLÁNĚJTE. NEOTEVÍREJTE BATERII! HRANIMO NA VARNEM PRED DOSEGOM OTROK. OBRAČANJE PREPOVEDANO. BATERIJE SE NE SME ODPIRATI. UVAJTE IZVAN DOSEGA DJECE. NE SMIJE SE PREVRTATI. NE SMIJETE OTVARATI BATERIJU. PRZECHOWYWAÆ W MIEJSCU NIEDOSTÊPNYM DLA DZIECI.NIE PRZEWRACAÆ. NIE OTWIERAÆ BATERII. UDRŽUJTE MIMO DOSAH DETÍ. NENAKLÁPAJTE. NEOTVÁRAJTE BATÉRIE! TARTSA TÁVOL GYEREKEKTŐL NE DÖNTSE OLDALRA. NE NYISSA FEL AZ AKKUMULÁTORT! 18

19 2. Montáž. 2. Sestavljanje. 2. Sklapanje. 2. Montaż. 2. Montáž. 2. Összeszerelés. Demontované díly Pøed použitím traktoru musí být namontovány urèité díly, které jsou z pøepravních dùvodù volnì zabalené. Na obrázku jsou vyobrazeny díly, které musí být namontovány. Nesklopljeni dijelovi Prije pocetka rabe traktora potrebno je sklopiti odredene dijelove. Ti dijelovi su zbog sigurnijeg transporta priloženi upakovani. Na slici je prikazano koje dijelove morate sklopiti. Nesestavljeni deli Pred uporabo traktorja je potrebno nekatere dele sestaviti. zaradi zašcite pri transportu se ti deli dobavijo loceno. Dele sestavite v skladu s sliko v priloženi dokumentaciji. Części luźne Przed rozpoczêciem u ytkowania ci¹gnika nale y zamontowaæ pewne jego elementy, które nie zosta³y zamontowane w fabryce (w celu uzyskania ma³ych wymiarów transportowych). Elementy te znajduj¹ siê w opakowaniu ci¹gnika. Nezmontované diely Pred použitím sedadlovej kosačky musia byť namontované niektoré jej súčasti, ktoré sú voľne priložené v balení z dôvodu prepravy. Nem összeszerelt alkatrészek A traktor használata előtt, bizonyos részeket, amelyek szállítás céljából le voltak véve és a csomagban találhatók, fel kell szerelni. Ülés Lapos alátét Kormánykerékbetét Gumený kryt Volant Kormánykerék Sedadlo Ülés Rugós alátét Kormánykerék-adapter Alátét Akumulátor Akkumulátor Skrutky Anyák Obloga krmilnega droga Kormánytengely burkolata Kulcsok 19

20 NAMESTITEV VOLANSKEGA OBROČA Podaljšek droga (9) potisnite na volanski drog (10). Prek volanskega droga (10) potisnite cev iz penaste gume (8) za zaščito volanskega droga. Prek volanskega droga (10) namestite zaščitno cevko (7) in jo potisnite navzdol za pritrditev. Prednji kolesi Rider kosilnice zavrtite tako, da sta usmerjeni naravnost naprej. Adapter volanskega obroča (6) odstranite z volanskega obroča (5) ter adapter (6) potisnite na volanski drog (10). Volanski obroč (5) pritisnite na svoje mesto na drogu (10), namestite veliko podložko (4), vzmetno podložko (3), vijak (2) in dobro pritrdite. Na sredino volanskega obroča (5) potisnite vložek volanskega obroča (1), da se zaskoči na svoje mesto. ZAMONTOWANIE KOŁA KIEROWNICY Wsunąć wał przedłużający (9) na wał układu kierowniczego (10). Nasunąć piankową osłonę (8) na wał układu kierowniczego (10). Nałożyć osłonę ochronną (7) na wał układu kierowniczego (10) i wcisnąć ją. Ustawić przednie koła kosiarki samojezdnej tak, aby były skierowane do przodu. Wyjąć adapter (6) z koła kierownicy (5) i wsunąć go na wał układu kierowniczego (10). Odpowiednio osadzić koło kierownicy (5) na wale (10), założyć dużą podkładkę (4), podkładkę zabezpieczającą (3) i mocno dokręcić śrubę (2). Zamocować nakładkę (1) centralnie na kole kierownicy (5). MONTÁŽ VOLANTU Nasuňte prodlužovací hřídel (9) na hřídel volantu (10). Na hřídel volantu (10) nasuňte ochranný pěnový kryt hřídele (8). Nasaďte manžetu řízení (7) na hřídel volantu (10) a zatlačením ji zajistěte. Nastavte přední kola sekačky tak, aby směřovala přímo dopředu. Z volantu (5) odstraňte adaptér volantu (6) a nasuňte tento adaptér (6) na hřídel volantu (10). Zatlačte volant (5) do jeho umístění na hřídeli (10), instalujte velkou podložku (4), pojistnou podložku (3), šroub (2) a pevně utáhněte. Zatlačte pevně vložku volantu (1) do středu volantu (5). POSTAVLJANJE UPRAVLJAČA Navucite produžetak osovine (9) na osovinu upravljača (10). Navucite zaštitnu pjenastu oblogu (8) na osovinu upravljača (10). Stavite manžetu upravljača (7) preko osovine upravljača (10) i gurnite na dolje da se učvrsti. Namjestite prednje kotače sjedeće kosilice tako da budu usmjereni ravno naprijed. Izvadite adapter upravljača (6) s upravljača (5) i navucite adapter (6) na osovinu upravljača (10). Pritisnite upravljač (5) na mjesto na osovini (10), postavite veliku podlošku (4), opružnu podlošku (3), svornjak (2) i dobro zategnite. Učvrstite umetak upravljača (1) u središtu upravljača (5) tako da škljocne. MONTÁŽ VOLANTU Nasuňte nástavec hriadeľa (9) na hriadeľ riadenia (10). Na hriadeľ riadenia (10) nasuňte ochranné puzdro z peny (8). Nasuňte krytku (7) na hriadeľ (10) a zatlačením krytku zaistite. Natočte predné kolesá záhradného traktora rovno dopredu. Vyberte adaptér (6) z volantu (5) a nasuňte adaptér (6) na hriadeľ riadenia (10). Zatlačte volant (5) do pracovnej polohy na hriadeli (10), založte veľkú podložku (4), poistnú podložku (3), skrutku (2) a pevne dotiahnite. Vložku volantu (1) pevne nasuňte na stred volantu (5). A KORMÁNYKERÉK FELSZERELÉSE Csúsztassa rá a hosszabbító tengelyt (9) a kormánytengelyre (10). Csúsztassa rá a kormánytengelyt védő habborítást (8) a kormánytengelyre (10). Helyezze a kormányütközőt (7) a kormánytengelyre (10), majd lenyomva rögzítse. Állítsa be úgy a fűnyíró traktor első kerekeit, hogy azok egyenesen előre mutassanak. Vegye le a kormánykerék-adaptert (6) a kormánykerékről (5), és csúsztassa rá az adaptert (6) a kormánytengelyre (10). Nyomja a kormánykereket (5) a tengelyen (10) a helyére, szerelje fel a nagy alátétet (4), a rugós alátétet (3), a csavart (2), és húzza meg szorosan. Pattintsa szorosan a kormánykerék-betétet (1) a kormánykerék (5) közepébe. 20

M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M105-77X Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Více

Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli.

Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli. Návod k používání Prosím pøeètìte si peèlivì tyto instrukce a ujistìte se, že jím rozumíte døíve, než zaènete stroj používat. Prirocnik z navodili Prirocnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo

Více

CT151. Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli.

CT151. Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli. CT5 Návod k používání Prosím pøeètìte si peèlivì tyto instrukce a ujistìte se, že jím rozumíte døíve, než zaènete stroj používat. Prirocnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila

Více

R 152SV. Priročnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli.

R 152SV. Priročnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli. R 152SV Provozní příručka Tuto příručku si pečlivě přečtěte a před použitím stroje zkontrolujte, zda jste všemu porozuměli. Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i da stroj uporabite

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

P53-675DWAR. 532 41 64-37 11.30.07 TH www.partner.biz Printed in U.S.A.

P53-675DWAR. 532 41 64-37 11.30.07 TH www.partner.biz Printed in U.S.A. Sčasoma se lahko hitrost vožnje zniža. Nastavite naslednje: Kabel zategnete tako, da obrnete matico () na spodnji strani ohišja. Hitrost vožnje se bo zvišala. Ko se hitrost vožnje spet zniža, ponovite

Více

SB240, SB270, SB300. Návod na použitie Pred začatím používania stroja sa dôkladne oboznámte s návodom na obsluhu.

SB240, SB270, SB300. Návod na použitie Pred začatím používania stroja sa dôkladne oboznámte s návodom na obsluhu. SB240, SB270, SB300 Návod k používání Tuto příručku si pečlivě přečtěte a před použitím stroje zkontrolujte, zda jste všemu porozuměli. Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

travních sekaček s benzínovým motorem

travních sekaček s benzínovým motorem travních sekaček s benzínovým motorem GARLAND distributor, spol. s r.o., Hradecká 1136, Jičín Bezpečnostní opatření Sledujte pozorně A) ÚVOD 1) Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznamte se s ovládáním

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

TR 430 DUAL. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

TR 430 DUAL. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. TR 0 DUAL Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Více

ST 53. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

ST 53. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. ST 53 Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽOVAT A) PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 1) Přečtěte si pozorně tuto instrukční příručku. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany I15 FORM NO. 769-05588D MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 4 10 17 24 31 38 45 51 57 64 71 78 86 93 101 107 114 121 128 134 140 146 153 160 168 175 182 188 194 Provozní návod Sekačka

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Samovzprná závsná hrazda MASTER

Samovzprná závsná hrazda MASTER Samovzprná závsná hrazda MASTER!" #" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 1234 % % 56! # # 1 !# # % %. % # 7 " # # 8 # " #. ## # % # #, 9 " # " # % #

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 TYP RVH200 CZ Návod k obsluze VYROBENO V EU Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VODICÍ TYČ ZÁŽEHOVÝ MOTOR HLINÍKOVÝ PROFIL DRŽÁK MOTORU NÁVOD

Více

EZ24T. Návod k použití. Čeština

EZ24T. Návod k použití. Čeština Návod k použití EZ24T Než začnete stroj používat, pečlivě si prosím prostudujte návod k použití a ubezpečte se, že jste dokonale pochopili uvedené pokyny Čeština Po skončení životnosti výrobku ho vraťte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Hnací jednotka Groundsmaster série 7200 a 7210

Hnací jednotka Groundsmaster série 7200 a 7210 Form No. 3390-469 Rev A Hnací jednotka Groundsmaster série 7200 a 7210 Číslo modelu 30487 Výrobní číslo 315000001 a vyšší Číslo modelu 30487N Výrobní číslo 315000001 a vyšší Číslo modelu 30495 Výrobní

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Návod k obsluze. Motorová lištová sekačka 532

Návod k obsluze. Motorová lištová sekačka 532 532 Návod k obsluze Motorová lištová sekačka 532 Pozor! Před prvním uvedením stroje do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! 9 532 110 11/2007

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

RPM 4220 / RPM 4220 X

RPM 4220 / RPM 4220 X ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE BENZINOVÁ TRAVNÍ SEKAČKA RPM 4220 / RPM 4220 X BEZPEČNOST OBSLUHA SESTAVENÍ ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny před obsluhou

Více

Prosíme, než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tyto pokyny a ujistěte se, že jim plně rozumíte.

Prosíme, než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tyto pokyny a ujistěte se, že jim plně rozumíte. J O N S E R E D S E R V I C E CZECH Návod k použití Czech Návod na obsluhu Slovak Navodila za uporabo Croatian Upute za rukovanje Slovenian Kezelési Útmutató Magyar Instrukcja Obsługi Polski Prosíme, než

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 ČEŠTINA CZ SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Baron XL / 2400 XL / Série RD

NÁVOD K OBSLUZE. Baron XL / 2400 XL / Série RD NÁVOD K OBSLUZE Baron XL / 2400 XL / Série RD Zahradní traktory 18 HP Hydro Výr. číslo Popis 2690622 Simplicity Baron XL, 18HP w/40 Žací ústrojí (CE) 2690623 Snapper RD 18V40, 18HP w/40 Žací ústrojí (CE)

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Více

M125-97T. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M125-97T. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M125-97T Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Elektrický drtič YT5452 NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Překlad originálního návodu k použití

Elektrický drtič YT5452 NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Překlad originálního návodu k použití Elektrický drtič YT5452 NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Překlad originálního návodu k použití 2 Tento návod uchovejte pro další použití. 3 4 5 6 (CZ) Drtič ÚVOD Tento přístroj není určen k profesionálnímu

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte!

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte! Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid1 (Model TJ-24A) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3816

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Specifikace výrobku Travní sekačka

Více

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó i=mt cloj=klk=tsvjmnunq_ jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Magyar Polski Česky Slovensky Româneşte Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ apc å Eesti Lietuviškai Latviešu valodā

Více

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Version 1.2 česky Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI Návod na obsluhu Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 Travní válec model PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

PZ29. Návod k použití. Čeština

PZ29. Návod k použití. Čeština Návod k použití PZ29 Než začnete stroj používat, pečlivě si prosím prostudujte návod k použití a ubezpečte se, že jste dokonale pochopili uvedené pokyny Čeština Z důvodu realizace vylepšení podléhají specifikace

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Sekačka Groundsmaster 7200 nebo 7210 Číslo modelu 30360 Výrobní číslo 313000001 a vyšší

Sekačka Groundsmaster 7200 nebo 7210 Číslo modelu 30360 Výrobní číslo 313000001 a vyšší Form No. 3379-357 Rev A Sekačka Groundsmaster 7200 nebo 7210 Číslo modelu 30360 Výrobní číslo 313000001 a vyšší Číslo modelu 30363 Výrobní číslo 313000001 a vyšší Číslo modelu 30363TC Výrobní číslo 313000001

Více

VII. Způsob práce a bezpečnostní pokyny pro práci s bruskou. VI. Zapnutí/Vypnutí

VII. Způsob práce a bezpečnostní pokyny pro práci s bruskou. VI. Zapnutí/Vypnutí Obr.7 Instalace ohebného nástavce Použití ohebného nástavce umožňuje provádět jemné precizní páce při opracování drobných předmětů. 1. Před prvním použitím ohebného nástavce bývá obvykle zapotřebí kleštěmi

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU

NÁVOD K OBSLUZE. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU NÁVOD K OBSLUZE (Překlad z originálního návodu) SEKAČKY NA TRÁVU www.gtmprofessional.com Obsah: 1. Důležité bezpečnostní provozní pokyny...3 2. Nalezení čísla modelu...7 3. Volání na linku podpory pro

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

PROTECO. vysavač listí 2800W PROTECO 51.06-LV-2800

PROTECO. vysavač listí 2800W PROTECO 51.06-LV-2800 vysavač listí 2800W PROTECO 51.06-LV-2800 12 11 9 10 8 7 PROTECO 6 13 19 17 16 15 14 5 1 4 1. Sací hubice 2. Pojezdový váleček 3. Aretace pojezdového válečku 4. Výfuková tryska 5. Sběrný vak 6. Upevňovací

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE - Az eredeti használati utasítások - Originalna navodila za uporabo - Oryginalne instrukcje użytkowania CZ ÚHLOVÁ BRUSKA 500W - Návod k obsluze 4-9 SK

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ K TÉTO PŘÍRUČCE POPIS VÝROBKU

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ K TÉTO PŘÍRUČCE POPIS VÝROBKU PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ Obsah K této příručce... 106 Popis výrobku...106 Bezpečnostní upozornění... 108 Montáž...109 Uvedení do provozu...109 Obsluha... 109 Informace o práci... 110 Skladování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU

NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU NÁVOD K OBSLUZE TRÁVNÍ SEKAČKA S BENZÍNOVÝM MOTOREM SP 48 HW ALU (překlad z originálního návodu) BEZPEČNOST OBSLUHA SESTAVENÍ ÚDRŽBA POZOR: Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny

Více

P200107HRB. Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli.

P200107HRB. Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli. 0595 P0007HRB Návod k používání Prosím pøeètìte si peèlivì tyto instrukce a ujistìte se, že jím rozumíte døíve, než zaènete stroj používat. Prirocnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta

Více

Rotační sekačka Groundsmaster 4500-D a 4700-D

Rotační sekačka Groundsmaster 4500-D a 4700-D Form No. 3385-816 Rev A Rotační sekačka Groundsmaster 4500-D a 4700-D Číslo modelu 30857 Výrobní číslo 314000001 a vyšší Číslo modelu 30858 Výrobní číslo 314000001 a vyšší Zaregistrujte svůj výrobek na

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

Instrukční manuál Motorová sněhová fréza Sharks SH7820

Instrukční manuál Motorová sněhová fréza Sharks SH7820 Instrukční manuál Motorová sněhová fréza Sharks SH7820 Obj. číslo SHK391 Distributor ČR: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH

NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH VAROVNÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY Tento symbol Vás vyzve k instrukcím týkajícím se Vaší bezpečnosti. SLEDUJTE TENTO SYMBOL Ukazuje důležité bezpečnostní opatření. Znamená POZOR! PŘIJDE

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3615

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3615 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3615 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Specifikace výrobku Travní sekačka

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._48 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 4218

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 4218 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 4218 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Obr. 1 1 TECHNICKÉ ÚDAJE Travní

Více