ST 53. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ST 53. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete."

Transkript

1 ST 53 Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite se da ih dobro razumijete prije uporabe stroja Navodila za uporabo Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. Instrukcja obsługi Prosimy, przed użyciem maszyny, o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i upewnienie się, że została zrozumiana. Original Instructions in English, all others are translations. Návod na použitie Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a presvedčte sa, či mu úplne rozumiete skôr, ako naštartujete stroj. Használati uatsítás A gép használata előtt olvassa el és értse meg az utasításokat. East Bloc

2 CZ OBSAH STRANA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SESTAVENÍ...-5 POPIS VÝROBKU PROVOZ ÚDRŽBA USKLADNĚNÍ ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ SPIS TREŚCI...STRONA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KONFIGURACJA...-5 PRZEGLĄD PRODUKTU OBSŁUGA KONSERWACJA PRZECHOWYWANIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW HR SADRŽAJ STRANA SIGURNOSNI PROPISI POSTAVLJANJE...-5 PREGLED PROIZVODA UPRAVLJANJE STROJEM ODRŽAVANJE SKLADIŠTENJE PRONALAŽENJE KVAROVA SK OBSAH STRANA BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ NASTAVENIE...-5 POPIS STROJNÉHO ZARIADENIA PREVÁDZKA ÚDRŽBA SKLADOVANIE ODSTRAŇOVANIE PORÚCH SI VSEBINA STRAN VARNOSTNI PREDPISI POSTAVITEV...-5 PREGLED IZDELKA DELOVANJE VZDRŽEVANJE SHRANJEVANJE ODPRAVLJANJE TEŽAV HU TARTALOM LAP BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BEÁLLÍTÁSOK...-5 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE MŰKÖDTETÉS KARBANTARTÁS TÁROLÁS HIBAELHÁRÍTÁS Original Instructions in English, all others are translations. 2

3 CZ Zásady bezpečného provozu pro ručně vedené sněhové frézy DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tato sněhová fréza vám může uříznout ruce a nohy a nebezpečně odmrštit předměty. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k závažnému poranění. VAROVÁNÍ: Vždy odpojte kabel zapalovací svíčky a kabel položte tam, kde nemůže dojít ke kontaktu se zapalovací svíčkou, aby nemohlo dojít k náhodnému spuštění při sestavování, přepravě, seřizování nebo opravách. VAROVÁNÍ: Tato sněhová fréza je určena k použití na chodnících, příjezdových cestách a dalších plochách na úrovni terénu. Při použití na svahu je nutná opatrnost. Nepoužívejte sněhovou frézu na plochách, které jsou nad úrovní terénu, např. na střechách budov, garáží, krytých vchodů apod. VAROVÁNÍ: U sněhových fréz nejsou zakryté rotující díly, které mohou způsobit vážná poranění při dotyku nebo při odmrštění předmětů vy- hazovacím komínem. V místě odklízení sněhu nesmějí být za chodu frézy malé děti ani domácí zvířata. POZOR: Tlumič a další díly motoru se během provozu zahřívají na velmi vysokou teplotu a zůstanou horké i po zastavení motoru. Nepřibližujte se proto k těmto dílům, abyste neutrpěli těžké popáleniny. Poučení. Před prací se sněhovou frézou si přečtěte všechny pokyny uvedené v návodu tak, abyste jim dobře porozuměli. Seznamte se důkladně s ovládáním a správným používáním sněhové frézy. Naučte se, jak sněhovou frézu rychle zastavit a odpojit ovládání. 2. Nikdy nedovolte, aby sněhovou frézu používaly děti. Nikdy nedovolte, aby sněhovou frézu používali dospělí bez náležitého poučení. 3. V pracovním prostoru nesmí být žádné osoby, hlavně ne malé děti. 4. Dávejte pozor, abyste při práci neuklouzli nebo neupadli, zejména když vedete sněhovou frézu pozpátku. Příprava. Důkladně zkontrolujte prostor, kde chcete sněhovou frézu používat a odstraňte rohožky, sáňky, prkna, kabely a další předměty. 2. Před spuštěním motoru vypněte všechny spojky a zařaďte neutrál (je-li tím fréza vybavena). 3. Při práci nesmíte mít volný oděv, protože by se mohl zachytit do pohyblivých dílů. Noste obuv, která bude dobře držet na kluzkých plochách. 4. S palivem zacházejte vždy opatrně, je vysoce hořlavé. (a) Používejte schválený kanystr. (b) Nikdy nedoplňujte palivo, pokud je motor v chodu nebo je horký. (c) Palivovou nádrž naplňujte vždy venku a velmi opatrně. Nikdy ji neplňte uvnitř. (d) Nikdy neplňte kanystry uvnitř vozidla, na nákladní plošině nebo přívěsu s podlahou z plastu. Kanystry před plněním vždy položte na zem, v dostatečné vzdálenosti od vozu. (e) Pokud je to možné, složte zařízení s benzínovým motorem z nákladního auta nebo přívěsu a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňujte palivo na přívěsu dolitím z přenosného kanystru, nikoli z pistole stojanu. (f) Pistole se musí až do úplného naplnění stále dotýkat hrdla palivové nádrže nebo kanystru. Nepoužívejte aretaci spouště pistole. (g) Uzávěr kanystru dobře zašroubujte a rozlitý benzín setřete. (h) Při zasažení palivem potřísněný oděv okamžitě svlečte. 5. Pro všechna zařízení s elektrickým hnacím motorem nebo elektrickým startérem používejte prodlužovací kabely a zásuvky doporučené výrobcem. 6. Motor nikdy nijak neseřizujte za chodu (pokud to není na výslovný pokyn výrobce). 7. Při práci, seřizování nebo opravě vždy noste ochranné brýle nebo oční štít k ochraně očí před cizími předměty, které může stroj odmrštit. 8. Používejte ochranu sluchu, aby nedošlo k poškození sluchu. Provoz. Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících dílů. Vyhazovací otvor musí být neustále volný. 2. Při přejíždění štěrkových cest, chodníků nebo ulic buďte maximálně opatrní. Dávejte stále dobrý pozor na rizika silničního provozu a jiná skrytá rizika. 3. Po nárazu do cizího předmětu okamžitě vypněte motor, u elektrických motorů odpojte kabel a důkladně prohlédněte sněhovou frézu, zda není poškozená. Případné opravy proveďte ještě před opětovným nastartováním a spuštěním frézy. 4. Jestliže fréza začne abnormálně vibrovat, zastavte motor a okamžitě zjistěte příčinu. 5. Zastavte motor vždy, když opouštíte místo obsluhy, před uvolňováním krytu šneka nebo vyhazovací ho komína, nebo při jakékoli opravě, seřízení nebo kontrole. 6. Když čistíte, opravujete nebo kontrolujete sněhovou frézu, zastavte motor a zkontrolujte, zda se ostří šneka a pohyblivé části zastavily. Vysuňte klíč. 7. Motor nezapínejte v interiérech, s výjimkou dopravy sněhové frézy z budovy a dovnitř. Při zapnutí motoru uvnitř vždy otevřete dveře ven. 8. Při práci na svazích buďte maximálně opatrní. 9. Nikdy nepoužívejte sněhovou frézu, aniž by odpovídající kryty a dalších ochranná zařízení byly nasazené a funkční. 0. Nikdy nesměrujte výhoz směrem k lidem nebo místům, kde by mohlo dojít k úrazu nebo poškození. Nedovolte dětem ani dospělým, aby se k fréze přibližovali.. Nepřetěžujte frézu příliš rychlým odhazováním sněhu. 2. Na kluzkém povrchu nikdy nejezděte s frézou příliš rychle. Při couvání buďte opatrní a dívejte se za sebe. 3. Pokud sněhovou frézu někam převážíte, nebo ji nepoužíváte, vypněte pohon šneka. 4. Používejte pouze nástavce a příslušenství schválená výrobcem sněhové frézy. 5. Nikdy nepoužívejte sněhovou frézu, jestliže není dobrá viditelnost. Vždy zaujměte pevný a vyvážený postoj a držte pevně držadlo. Jděte pomalu. 6. Nikdy se nedotýkejte horkého motoru nebo tlumiče. Údržba a uskladnění. V pravidelných intervalech kontrolujte, zda jsou kryty, střižné šrouby, upevňovací svorníky motoru atd. dobře utažené, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení. 2. Nikdy neuskladňujte stroj s palivem v nádržce uvnitř budovy, kde se nachází zdroj jiskření jako např. ohřívače vody, kotle ústředního topení, sušičky na prádlo atp. Před uskladněním v jakémkoliv uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout. 3. Má-li být sněhová fréza uskladněna po delší dobu, postupujte vždy dle instrukcí v návodu k používání, kde jsou uvedeny důležité podrobnosti. 4. Podle potřeby udržujte nebo vyměňte bezpečnostní štítky a štítky s pokyny. 5. Po dokončení úklidu sněhu nechte ještě stroj běžet několik minut, aby se zamezilo zamrznutí šneku. 3

4 HR Sigurno rukovanje bacačem snijega na guranje VAŽNO: Ovaj bacač snijega može odrezati šake ili stopala i odbaciti predmete. Nepoštovanje navedenih sigurnosnih uputa može izazvati ozbiljne ozljede. POZOR! Uvijek skinite kabel svjećice i odložite ga tako da ne može dotaknuti svjećicu da biste izbjegli slučajno paljenje dok montirate, podešavate, prenosite ili popravljate uređaj. POZOR! Ovaj bacač snijega namijenjen je korištenju na pločnicima, voznim površinama i drugim ravnim površinama na tlu. Ako ga koristite na nagibima, morate biti vrlo oprezni. Ne koristite bacač snijega na površinama iznad razine tla poput krovova na stambenim zgradama, garažama, verandama ili drugim sličnim konstrukcijama ili objektima. POZOR! Bacači snijega imaju izložene okretne dijelove koji mogu izazvati teške ozljede u slučaju dodira ili izbacivanjem materijala iz žlijeba. U području čišćenja ne smije biti drugih osoba, male djece i kućnih ljubimaca tijekom rada, uključujući i pokretanje. OPREZ: Prigušivač i drugi dijelovi motora tijekom rada jako se zagri- javaju i ostaju vrući i nakon zaustavljanja motora. Da biste izbjegli teške opekotine u kontaktu s dijelovima uređaja, držite se podalje od njih. Obučavanje. Prije početka rada s ovom jedinicom pročitajte s razumijevanjem i slijedite sve upute na uređaju i u priručnicima. Detaljno upoznajte komande i ispravno korištenje jedinice. Saznajte kako se jedinica zaustavlja i kako se brzo deaktiviraju upravljački uređaji. 2. Nikada ne dopustite djeci da koriste opremu. Nikada ne dopustite odraslim osobama da koriste opremu bez odgovarajućih uputa. 3. U području rada ne smije biti osoba, posebno male djece. 4. Pazite da ne biste skliznuli ili pali, posebno kada rukujete bacačem snijega unatrag. Priprema. Dobro pregledajte područje na kojem namjeravate koristiti bacač i uklonite sve prostirke, sanjke, ploče, žice i druge predmete. 2. Deaktivirajte sve spojke i prebacite mjenjač u neutralni položaj prije pokretanja motora. 3. Neprovozujte stroj bez vhodného zimního oblečení. Obujte si takové boty, které budou vhodné pro kluzký povrch. 4. Oprezno rukujte gorivom; ono je vrlo zapaljivo. (a) Koristite odobreni spremnik za gorivo. (b) Nikada ne dolijevajte gorivo dok motor radi ili je vruć. (c) Spremnik punite na otvorenom i vrlo pažljivo. Nikada ne punite spremnik za gorivo u zatvorenom prostoru. (d) Nikada ne punite spremnike u vozilu ili na kamionu/prikolici s plastičnom ceradom. Prije punjenja uvijek postavite spremnike na tlo, podalje od vozila. (e) Kada je to praktično, uklonite opremu koja radi na plin iz kamiona ili prikolice i dolijete gorivo na tlu. Ako to nije moguće, u takvu opremu odlijte gorivo na prikolici pomoću prijenosnog spremnika a ne mlaznice za dolijevanje goriva. (f) Mlaznica mora stalno biti u dodiru s obodom ili otvorom spremnika za gorivo, sve dok se dolijevanje ne dovrši. Ne koristite mlaznicu koja se tijekom rada može blokirati u jednom položaju. (g) Dobro zatvorite i pritegnite poklopac te obrišite eventualno izliveno gorivo. (h) Ako prolijete gorivo na odjeću, odmah se presvucite. 5. Koristite produžne kabele i utičnice koje je odredio proizvođač na svim jedinicama s električnim pogonskim motorima ili električnim pokretačkim motorima. 6. Nikada ne pokušavajte činiti nikakve izmjene dok motor radi (osim ako to proizvođač posebno ne preporuči). 7. Tijekom rada, izmjena ili popravaka uvijek nosite zaštitne naočale ili zaštitu za oči da biste osigurali zaštitu od predmeta koje stroj može izbaciti. 8. Koristite štitnike za uši kako bi izbjegli oštećenja sluha. Rad. Ne približavajte šake i stopala okretnim dijelovima. Držite se podalje od otvora za izbacivanje. 2. Budite iznimno oprezni pri radu ili prelasku preko šljunčanih površina, staza ili cesta. Čuvajte se skrivenih opasnosti i prometa. 3. Ako uređaj udari u strano tijelo, zaustavite motor, iskopčajte kabel na električnim motorima, dobro pregledajte ima li oštećenja na bacaču snijega i popravite štetu prije ponovnog pokretanja i rada s uređajem. 4. Ako uređaj počne nenormalno vibrirati, zaustavite motor i odmah provjerite uzrok. 5. Zaustavite motor pri svakom napuštanju radnog položaja, prije otčepljivanja kućišta svrdla ili žlijeba i pri svim popravcima, podešavanjima i pregledima. 6. Kada čistite, popravljate ili pregledavate bacač snijega, zaustavite motor i uvjerite se da su oštrice svrdla i svi pokretni dijelovi zaustavljeni. Izvucite ključ. 7. Ne pokrećite motor u zatvorenom prostoru, osim za transport bacača snijega u zgradu ili iz nje. Uvijek otvorite vanjska vrata dok pokrećete motor u zatvorenom prostoru. 8. Budite izuzetno oprezni dok radite na nagibima. 9. Nikada ne radite s bacačem snijega bez odgovarajućih zaštitnih elemenata i ostalih zaštitnih uređaja. 0. Nikada ne usmjeravajte žlijeb za izbacivanje prema ljudima ili površinama na kojima bi se mogla izazvati šteta. Djeca i druge osobe moraju se držati podalje od uređaja.. Nemojte prekoračivati kapacitet uređaja pokušajima da prebrzo očistite snijeg. 2. Nikada ne radite s uređajem pri visokim transportnim brzinama na skliskim površinama. Dok upravljate uređajem unatrag, budite vrlo pažljivi i provjeravajte prostor iza sebe. 3. Deaktivirajte napajanje oštrica svrdla dok transportirate uređaj ili dok ga ne koristite. 4. Koristite samo priključke i dodatni pribor koje je odobrio proizvođač bacača snijega. 5. Nikada ne rukujte bacačem snijega ako nije osigurana dobra vidljivost. Uvijek provjeravajte čvrstoću podloge po kojoj hodate i čvrsto držite ručice. Hodajte. 6. Nikada ne dodirujte vrući motor ili prigušivač. Održavanje i skladištenje. Redovito provjeravajte ispravnu pritegnutost zaštitnih elemenata, posmičnih svornjaka, vijaka za montažu motora itd. kako biste osigurali sigurno radno stanje opreme. 2. Nikada ne skladištite stroj sa gorivom u rezervoaru, ako se nalazi u zatvorenom prostoru u kojem postoji mogućnost nastajanja iskre odnosno paljenja, a takvu opasnost nose grijači vode i prostorija, strojevi za sušenje rublja i sl. Prije skladištenja opreme u bilo kojem zatvorenom prostoru, počekajte da se motor ohladi. 3. Ako bacač snijega želite uskladištiti za duže vrijeme, uvijek pročitajte naputke i važne detalje u priručniku za korisnika. 4. Održavajte vidljivim naljepnice sa sigurnosnim informacijama i naputcima, a po potrebi ih zamijenite. 5. Po završenom čišćenju snijega pustite motor da radi još nekoliko minuta da spriječite smrzavanje sabirača / rotacijskog pogona. 4

5 Varni načini uporabe potisnih odmetal- nikov snega POMEMBNO: Odmetalnik snega lahko odreže roko ali nogo in meče predmete. Nespoštovanje naslednjih navodil za varno delo lahko povzroči hude poškodbe. OPOZORILO: Med postavitvijo, prevozom, nastavljanjem in med popravili vedno izključite električni kabel z vžigalne svečke. Tako preprečite nenamenski zagon motorja. OPOZORILO: Ta odmetalnik snega se uporablja za čiščenje pločnikov, dovoznih poti in drugih talnih površin. Bodite previdni pri uporabi na površinah z nagibom. Odmetalnika ne uporabljajte na površinah nad nivojem tal, npr. na strehah hiš, garažah, terasah in drugih podobnih objektih ali zgradbah. OPOZORILO: Odmetalniki snega imajo odprte vrteče se dele, ki lahko ob dotiku povzročijo hude telesne poškodbe. Poškodbe lahko povzroči tudi material, ki leti iz izmetnega lijaka. Poskrbite, da bo delovni pros- tor ves čas uporabe, vključno med zagonom motorja, prazen. Posebej bodite pozorni, da na njem ni otrok in hišnih živali. POZOR: Dušilnik hrupa in drugi deli motorja se med uporabo močno segrejejo in ostanejo vroči tudi po zaustavitvi motorja. Tem delom se ne približujte, tako se izognete opeklinam. Usposabljanje. Pred uporabo te naprave preberite, razumite in upoštevajte vsa navodila in priročnik(e). Dodobra se spoznajte z vsemi krmilnimi ročicami in s pravilno uporabo opreme. Naučite se hitrega zaustavljanja naprave in hitrega izklopa krmilnih ročic. 2. Nikoli ne dovolite otrokom, da bi uporabljali napravo. Nikoli ne dovolite, da bi z napravo delale odrasle osebe brez ustreznih navodil. 3. Poskrbite, da na delovnem prostoru ni drugih oseb, še posebej ne majhnih otrok. 4. Premikajte se previdno, da vam ne spodrsne in da ne padete, še posebej, ko se premikate vzvratno. Priprava. Skrbno preglejte površino, na kateri boste uporabljali napravo. Odstranite vse predpražnike, sani, deske, kable in druge predmete. 2. Pred zagonom motorja (če obstaja) sprostite vse sklopke in prestavite menjalnik v prosti tek. 3. Ne oblačite si ohlapnih oblačil, ki bi jih lahko zgrabili premikajoči se deli. Obujte si obutev z dobrim oprijemom na spolzkih površinah. 4. Z gorivom ravnajte previdno, saj je zelo lahko vnetljivo. (a) Uporabljajte ustrezno (odobreno) posodo za gorivo. (b) Nikoli ne dolivajte goriva, ko motor teče oz. ko je motor vroč. (c) Posodo za gorivo napolnite na prostem. Bodite zelo previdni. Posode za gorivo nikoli ne polnite v zaprtem prostoru. (d) Posod z gorivom nikoli ne polnite v vozilu, na tovornjaku ali na prikolici s plastično oblogo. Posode pred polnjenjem vedno postavite na tla, stran od vozila. (e) Če je to praktično, odstranite opremo z bencinskim motorjem s tovornjaka in dolijte gorivo, ko je na tleh. Če to ni mogoče, je bolje, da napravo napolnite na prikolici s prenosno posodo, kot da jo polnite neposredno s dolivno pištolo črpalke. (f) Dolivno grlo naj bo ves čas v stiku z robom odprtine posode za gorivo, vse dokler dolivanje ni končano. Ne uporabljajte naprave za zapiranje-odpiranje dolivne šobe. (g) Skrbno namestite pokrovček odprtine za dolivanje goriva in pobrišite morebiti razlito gorivo. (h) Če ste oblačila polili z gorivom, jih takoj zamenjajte. 5. Pri vseh napravah z električnimi pogonskimi motorji ali električnim motorjem za zagon uporabljajte samo podaljševalne kable in vtičnice, ki jih navaja proizvajalec. 6. Nikoli ne poizkušajte kakorkoli spreminjati nastavitev medtem, ko motor teče (razen, kadar to posebej priporoča proizvajalec). 7. Med uporabo naprave, med izvajanjem nastavitev in med popravljanjem vedno nosite varovalna očala ali zaščito za oči. Tako zaščitite oči pred predmeti, ki lahko priletijo iz naprave. 8. Uporabite naušnike, da se preprečijo poškodbe sluha. Delovanje. Ne segajte z rokami ali nogami v bližino ali pod vrteče se dele. Nikoli ne stojte v bližini izmetnega lijaka. 2. Posebej bodite pozorni pri odmetavanju na oz. pri prečkanju z gramozom posutih poti, stez ali cest. Vedno ostanite pozorni na skrite nevarnosti in na promet. 3. Če ste zadeli kakšen tujek, ustavite motor oz. izvlecite napajalni kabel elektromotorja, skrbno preglejte odmetalnik snega. Če najdete kakršnokoli poškodbo, jo odpravite pred zagonom in nadaljnjo uporabo naprave. 4. Če se začne naprava neobičajno tresti, tako ustavite motor in poiščite vzrok. 5. Kadarkoli zapustite delovno mesto, pred čiščenjem ohišja polža ali izmetnega lijaka, pred kakršnimkoli popravilom ali spremembo nastavitev oz. pregledom ustavite motor. 6. Pred čiščenjem, popravljanjem ali pregledovanjem odmetalnika snega ustavite motor in se prepričajte, da se rezila polža in vsi drugi, premikajoči se deli, ne premikajo več. Odstranite ključ. 7. Motor ne sme delovati v zaprtih prostorih, razen, ko ga peljete iz ali v zgradbo. Ko motor deluje v zaprtem prostoru, vedno odprite vrata. 8. Pri delu na nagibih bodite izjemno previdni. 9. Odmetalnika snega ne uporabljajte brez delujočih ustreznih varoval in drugih zaščitnih sredstev na svojem mestu. 0. Izmeta nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali v smeri, kjer bi lahko nastala škoda. Poskrbite, da v bližini ni otrok in drugih oseb.. Ne preobremenjujte naprave s prehitrim odmetavanjem snega. 2. Nikoli ne premikajte naprave z veliko hitrostjo na spolzkih površinah. Pri vzvratnem gibanju glejte za hrbet in bodite še posebej pozorni. 3. Ko odmetalnik snega prevažate in, ko ni v uporabi, izklopite pogon rezil polža. 4. Uporabljajte samo priključke in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec odmetalnika snega. 5. Odmetalnika snega nikoli ne uporabljajte v pogojih slabe vidljivosti. Poskrbite, da vam ne drsi in trdno držite ročaje. Hodite. 6. Nikoli se ne dotikajte vročega motorja ali vročega dušilnika hrupa. Vzdrževanje in shranjevanje. Pogosto preglejte ščitnike, vijake škarij, vijake za pritrditev motorja, ipd. in se prepričajte, da so dobro pritrjeni in da je oprema ustrezna za varno delo. 2. Stroja z bencinom v rezervoarju ne smete shranjevati v zaprtih prostorih, kjer obstaja možnost, da hlapi bencina pridejo v stik z viri, ki lahko vnamejo bencin. Taki viri so ogrevalne naprave za vodo in prostore, sušilni stroji za perilo in podobno. 3. Ko shranjujete snežno odmetalo za dlje časa, obvezno preberite navodila v uporabniškem priročniku. 4. Vzdržujte varnostne in svarilne nalepke ter jih po potrebi zamenjajte z novimi. 5. Po končanem odmetavanju snega pustite motor delovati še nekaj minut, da preprečite zmrzovanje zbiralnika/vijaka. 5

6 Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi odśnieżarki WAŻNE: Odśnieżarka może obciąć ręce i nogi oraz może wyrzucać w powi- etrze obiekty. Brak przestrzegania poniższych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia podczas ustawiania, transportu, regulacji oraz napraw, należy zawsze odłączyć przewód świecy zapłonowej oraz zabezpieczyć go tak, aby nie stykał się ze świecą. OSTRZEŻENIE: Odśnieżarka służy do usuwania śniegu z chodników, dróg i innych powierzchni naziemnych. Należy zachować ostrożność podczas eksploatacji odśnieżarki na pochyłych powierzchniach. Odśnieżarki nie należy używać na powierzchniach nadziemnych (np. dachach domów, garaży, ganków lub innych budowli). OSTRZEŻENIE: Odśnieżarka posiada odsłonięte części ruchome, które mogą być przyczyną poważnych obrażeń. Źródłem obrażeń mogą również być obiekty wyrzucane z rynny. W obszarze pracy nie mogą przebywać osoby postronne, małe dzieci i zwierzęta domowe (również podczas rozruchu urządzenia). OSTRZEŻENIE: Tłumik oraz inne części silnika rozgrzewają się do wysokiej temperatury podczas pracy i pozostają gorące przez pewien czas po wyłączeniu silnika. Nie należy ich dotykać, aby uniknąć ry- zyka poparzenia. Szkolenie. Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać i zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi urządzenia. Należy dobrze poznać zasady pracy i obsługi urządzenia. Należy poznać zasady szybkiego wyłączania urządzenia i elementów sterowania. 2. Używanie urządzenia przez dzieci jest zabronione. Osoby dorosłe mogą obsługiwać urządzenie po odpowiednim przeszkoleniu. 3. W obszarze pracy nie mogą przebywać osoby postronne, a w szczególności małe dzieci. 4. Uważać, aby się nie poślizgnąć lub upaść, szczególnie podczas cofania odśnieżarką. Przygotowanie. Należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym urządzenie będzie używane i usunąć wycieraczki, sanki, deski, druty i inne obiekty. 2. Przed uruchomieniem silnika należy odłączyć sprzęgło, a biegi ustawić w położeniu neutralnym. 3. Należy unikać noszenia luźnych ubrań, które mogą dostać się w ruchome części urządzenia. Nosić obuwie, które zapewnia dobrą przyczepność na śliskich powierzchniach. 4. Ostrożnie obchodzić się z paliwem - ryzyko pożaru. (a) Stosować atestowany kanister. (b) Nigdy nie dolewać paliwa, gdy silnik pracuje lub jest gorący. (c) (d) (e) (f) Paliwo należy dolewać na otwartym powietrzu, zachowując przy tym należytą ostrożność. Zabrania się tankowania w pomieszczeniach zamkniętych. Zbiorników paliwa nigdy nie należy tankować wewnątrz samochodu osobowego, ani na pace samochodu ciężarowego lub na przyczepie, których dno jest wyłożone tworzywem sztucznym. W celu napełnienia, kanistry należy zawsze stawiać na ziemi, z dala od pojazdu. Jeśli to praktycznie możliwe, urządzenia napędzane paliwem należy zdjąć z pojazdu i zatankować na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenia takie należy tankować na przyczepie za pomocą kanistra (należy unikać tankowania bezpośrednio z dyszy węża paliwowego). Dysza węża paliwowego przez cały czas tankowania powinna dotykać brzegu zbiornika paliwa lub kanistra. Nie należy stosować urządzeń powodujących automatyczne otwieranie i zamykanie dyszy węża paliwowego. 6 (g) Po zakończeniu tankowania dobrze dokręcić korek wlewu paliwa i wytrzeć rozlane paliwo. (h) Zanieczyszczone paliwem ubrania należy natychmiast zmienić. 5. Dla wszystkich urządzeń z elektrycznymi silnikami napędowymi lub elektrycznymi silnikami rozruchowymi należy stosować przedłużacze zalecane przez producenta. 6. Nigdy nie dokonywać żadnych regulacji, gdy silnik elektryczny (spalinowy) jest w ruchu (za wyjątkiem sytuacji zalecanych przez producenta). 7. W czasie pracy, regulacji lub napraw należy zawsze stosować okulary ochronne lub podobne środki ochrony oczu w celu ochrony wzroku przed ciałami obcymi, które mogą być wyrzucane przez urządzenie. 8. Używać ochronników słuchu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Eksploatacja. Nie zbliżać rąk lub nóg do ruchomych części urządzenia. Nie zbliżać się do otworu wylotowego. 2. Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na podjazdach, chodnikach lub drogach wysypanych żwirem. Uważać na ukryte zagrożenia i ruch uliczny. 3. Po uderzeniu o obcy przedmiot należy wyłączyć silnik (w przypadku urządzeń z silnikiem elektrycznym - odłączyć przewód biegnący do silnika), oraz sprawdzić, czy odśnieżarka nie została uszkodzona. W razie potrzeby, należy naprawić urządzenie przed wznowieniem pracy. 4. Jeśli urządzenie wibruje w nienaturalny sposób, należy wyłączyć silnik i natychmiast ustalić przyczynę. 5. Wyłączyć silnik w razie konieczności odejścia od urządzenia, przed przeczyszczeniem obudowy ślimaka lub rynny wylotowej oraz podczas dokonywania napraw, regulacji lub przeglądów. 6. Podczas czyszczenia, dokonywania napraw lub przeglądów odśnieżarki należy wyłączyć silnik i sprawdzić, czy łopatki ślimaka i wszystkie ruchome części zatrzymały się. Wyjąć kluczyk. 7. Silnika nie należy uruchamiać w pomieszczeniach (za wyjątkiem parkowania odśnieżarki w budynku lub wyprowadzania jej z budynku). Podczas uruchamiania silnika w pomieszczeniu zamkniętym należy zawsze otworzyć drzwi zewnętrzne. 8. Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na pochyłych powierzchniach. 9. Nigdy nie eksploatować odśnieżarki bez założonych osłon lub innych elementów zabezpieczających. 0. Wylotu nigdy nie należy kierować w stronę ludzi lub miejsc, w których może dojść do uszkodzenia mienia. Do pracującego urządzenia nie powinny zbliżać się dzieci ani osoby postronne.. Nie przeciążać urządzenia poprzez zbyt szybkie usuwanie śniegu. 2. Nigdy nie przejeżdżać urządzeniem ze zbyt dużą prędkością przez śliskie powierzchnie. Podczas pracy należy patrzeć za siebie i ostrożnie cofać się. 3. Podczas transportu lub jeśli odśnieżarka nie jest w użyciu należy odłączyć zasilanie łopatek ślimaka. 4. Należy stosować tylko przystawki lub akcesoria zalecane przez producenta odśnieżarki. 5. Nigdy nie eksploatować odśnieżarki przy ograniczonej widoczności. Zawsze dobrze stawiać kroki i mocno trzymać urządzenie za uchwyt. Iść. 6. Nigdy nie dotykać rozgrzanego silnika lub tłumika. Konserwacja i magazynowanie. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sprzętu należy często sprawdzać, czy osłony, śruby bezpiecznikowe ścinane, śruby montażowe silnika, itp. są prawidłowo dokręcone. 2. Nigdy nie magazynować urządzenia z paliwem w zbiorniku wewnątrz budynku, w którym obecne są źródła zapłonu takie, jak nagrzewnice wody i przestrzeni, suszarki do ubrania itp. Przed magazynowaniem w pomieszczeniu zamkniętym, odczekać na wystygnięcie silnika. 3. Jeżeli odśnieżarka ma być przechowywana przez dłuższy okres czasu, zawsze sprawdzić szczegółowe informacje w instrukcji obsługi. 4. Konserwować i jeżeli konieczne wymieniać naklejki informacyjne i ostrzegawcze. 5. Po zakończeniu wyrzucania śniegu pracować maszyną przez kilka minut w celu zapobieżenia zamarznięciu kolektora/wirnika.

7 Bezpečná práca s odhadzovačom snehu DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento odhadzovač snehu by mohol odhodenými predmetmi amputovať ruky a nohy. Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže byť príčinou vážnych zranení. VÝSTRAHA: Pri nastavovaní, preprave, úprave alebo opravách stroja vždy odpojte kábel zapaľovacej sviečky, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu a aby ste predišli náhodnému naštartovaniu. VÝSTRAHA: Tento odhadzovač snehu je určený na používanie na chodníkoch, cestách a iných rovných povrchoch. Pri použití na svahoch a šikmých plochách dávajte veľký pozor. Odhadzovač snehu nepoužívajte na povrchoch nad terénom, ako strechy domov, garáže, vo vonkajších verandách a iných plochách alebo budovách. VÝSTRAHA: Na odhadzovači snehu sú odkryté otáčajúce sa časti, ktorými sa môžete vážne poraniť, okrem toho, k vážnemu zraneniu môže dôjsť zásahom odhodených cudzích predmetov. Nedovoľte, aby sa do pracovného priestoru počas prevádzky priblížili iné nepovolané osoby, malé deti alebo domáce zvieratá. POZOR: Výfuk a ostatné časti motora sa počas prevádzky veľmi zohrievajú a ostanú horúce aj po zastavení motora. Aby ste predišli popáleninám pri ich dotknutí sa, nepribližujte sa k nim. Školenie. Prosím, prečítajte si dôkladne všetky pokyny na stroji a tento návod ešte pred používaním tejto jednotky. Dokonale sa zoznámte s ovládačmi a správnym používaním zariadenia. Naučte sa, ako treba v prípade nebezpečenstva stroj rýchlo zastaviť. 2. Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti. Nikdy nedovoľte, aby stroj používali dospelí, ktorí nie sú oboznámení s jeho obsluhou. 3. Nedovoľte, aby sa do pracovného priestoru počas prevádzky priblížili iné nepovolané osoby, predovšetkým malé deti. 4. Dávajte veľký pozor, aby ste sa nepošmykli a nespadli, predovšetkým pri práci s odhadzovačom snehu v opačnom smere. Príprava. Pozorne skontrolujte priestor, v ktorom budete stroj používať a odstráňte všetky predložky, sane, podložky, káble a iné cudzie predmety. 2. Pred naštartovaním motora (ak je k dispozícii) prepnite všetky spojky a páky do neutrálnej polohy. 3. Stroj nepoužívajte bez vhodného zimného výstroja. Používajte obuv, ktorá znižuje riziko pošmyknutia na klzkých povrchoch. 4. S palivom manipulujte opatrne, je veľmi horľavé. (a) Používajte nádobu určenú pre palivo. (b) Palivo nikdy nedopĺňajte za chodu motora ani keď je motor horúci. (c) Palivovú nádrž doplňte vonku, pričom dávajte mimoriadny pozor. Palivo nikdy nedopĺňajte v uzavretom priestore. (d) Nádoby nikdy neplňte vnútri nejakého vozidla, na vozidle ani na vlečke s plastovou podlahou. Nádoby pred plnením vždy postavte na zem, mimo vozidla. (e) Ak je to možné, zložte zariadenie s motorovým pohonom z vozidla a doplňte nádrž na zemi. Ak to nie je možné, uprednostnite pri dopĺňaní takéhoto zariadenia prenosnú nádobu pred dávkovačom paliva z čerpadla. (f) Dýzu majte vždy opretú o okraj palivovej nádrže alebo otvorenej nádoby až do ukončenia dopĺňania paliva. Nepoužívajte samoblokovaciu dýzu. 7 (g) Po doplnení paliva utiahnite viečko nádrže a poutierajte rozliate palivo. (h) Ak sa palivo rozlialo na odev, ihneď sa prezlečte. 5. U jednotiek s elektrickým pohonom alebo elektrickým štartovaním použite výrobcom odporúčané predlžovacie káble a zásuvky. 6. Nikdy sa nepokúšajte robiť žiadne úpravy, kým je motor v chode (s výnimkou, že to odporúča výrobca). 7. Počas obsluhy alebo vykonávania úprav alebo opráv vždy noste ochranné okuliare alebo ochranný štít tváre, aby ste si chránili oči pred cudzími predmetmi, ktoré by mohol stroj odhodiť. 8. Používajte ochranu sluchu, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. Prevádzka. V blízkosti paliva alebo jednotky nefajčite a nedovoľte fajčiť ani iným osobám. Nikdy sa nepribližujte k výsypnému otvoru. 2. Pri práci na križovatkách, chodníkoch a cestách dávajte mimoriadny pozor. Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá a premávku. 3. Pri zásahu cudzím predmetom zastavte motor, odpojte kábel na elektrických motoroch, pozorne skontrolujte, či sa odhadzovač snehu nepoškodil a pred opätovným naštartovaním a prevádzkou opravte všetky prípadné poškodenia. 4. Ak stroj začne neprirodzene vibrovať, zastavte motor ihneď začnite hľadať príčinu. Vibrácie obvykle signalizujú poruchu. 5. Motor zastavte vždy pred opustením pracovného priestoru, pred vyčistením závitovky alebo žľabu výsypky a pred akoukoľvek opravou, úpravou alebo kontrolou. 6. Pred čistením, opravou alebo kontrolou odhadzovača snehu zastavte motor a uistite sa, že sa všetky čepele závitovky a všetky pohybujúce sa časti zastavili. Vyberte kľúč. 7. Motor neprevádzkujte v uzavretých priestoroch okrem štartovania ani na presun snehovej frézy von z budovy ani do budovy. Otvorte vonkajšie dvere; výfukové plyny sú nebezpečné. 8. Pri práci na svahu dávajte mimoriadny pozor. 9. Odhadzovač snehu nikdy nepoužívajte bez namontovaných ochranných krytov a ochranných zariadení. 0. Nikdy nesmerujte vývod na osoby ani takým smerom, kde by mohlo dôjsť k nejakým škodám. Nedovoľte, aby sa k stroju priblížili deti alebo iné osoby.. Stroj nepreťažujte, nesnažte sa odstrániť sneh veľmi rýchlo. 2. Stroj nikdy nepoužívajte na šmykľavých povrchoch pri vysokej prepravnej rýchlosti. Pri práci opačným smerom sa pozerajte aj dozadu a dávajte veľký pozor. 3. Vdobe mimo prevádzky odhadzovača snehu a pri jeho preprave odpojte napájanie čepelí závitovky. 4. Používajte iba príslušenstvo a zariadenia schválené výrobcom odhadzovača snehu. 5. Snehovú frézu používajte iba pri dobrej viditeľnosti a osvetlení. Kontrolujte svoje kroky a pevne držte rukoväte. Choďte krokom; nikde nebežte. 6. Nikdy sa nedotýkajte horúceho motora ani výfuku. Údržba a skladovanie. Často kontrolujte, či sú riadne utiahnuté kryty, strižné skrutky, montážne skrutky motora, atď., čím sa uistíte, že prevádzka zariadenia je bezpečná. 2. Stroj neskladujte s palivom v nádrži v budovách, kde sa nachádzajú zdroje zážihu ako vyhrievacie telesá na vodu alebo kúrenia, sušiče bielizne a pod. Pred uložením v uzavretom priestore nechajte vychladnúť motor. 3. Ak treba snehovú frézu uložiť na dlhšie obdobie, o podrobnostiach uloženia sa informujte v príručke používateľa. 4. V prípade potreby udržiavajte alebo vymeňte bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi. 5. Po skončení odhadzovania snehu nechajte stroj niekoľko minút bežať, aby nezamrzol zberač/ejektor.

8 Biztonságos üzemelést biztosító eljárások hátulról tolt hókotrókhoz. FONTOS TUDNIVALÓ: Ez a hókotró képes arra, hogy levágja valakinek a kezét vagy a lábát, illetve hogy tárgyakat dobáljon. Az alábbi biztonsági utasítások be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. FIGYELEM! Mindig kösse le a gyertya vezetékét és tegye olyan helyre, ahol nem ér a gyertyához, mert így meg tudja akadályozni, hogy telepítés, szállítás, beállítás vagy javítás közben véletlenül elinduljon. FIGYELEM! Ez a hókotró járdán, kocsibeállóban és más talajszint magasságú felületeken történő használatra készült. Lejtős felületeken óvatosan kell eljárni. Ne használja a hókotrót talajszint feletti felületeken, például lakóházak vagy garázsok tetején, verandán vagy más ilyen jellegű épületszerkezeteken. FIGYELEM! A hókotrón burkolatlan forgó alkatrészek vannak, amelyek - ha hozzájuk érnek, vagy ha a kidobó garat tárgyakat dob ki magából - súlyos sérülést képesek okozni. Az üzemeltetés helyéről küldjön el mindenkit, mindenkor - így az indítás pillanatában is - tartsa távol a kisgyerekeket és a házi kedvenceket. VIGYÁZAT: A kipufogódob és a motor más alkatrészei üzemelés közben rendkívüli mértékben felforrósodnak, és még a motor leállítása után is megtartják a forróságot. Maradjon távol ezektől a területektől, nehogy hozzájuk érve súlyos égési sérülést szenvedjen. Betanulás. A készülék használata előtt olvassa el, ismerje meg és kövesse a készüléken és a kézikönyv(ek)ben látható összes utasítást. Alaposan ismerje meg a szabályozógombokat és a berendezések rendeltetésszerű használatát. Tanulja meg, hogyan kell gyorsan leállítani a készüléket és kiiktatni a szabályozógombokat. 2. Soha ne engedje meg, hogy gyerekek üzemeltessék a készüléket. Soha ne engedje meg, hogy megfelelő képzésben nem részesült felnőttek üzemeltessék a készüléket. 3. Ne engedjen senkit, különösen gyerekeket, az üzemeltetési területre. 4. Amikor a hókotrót tolató üzemmódban használja, óvatosan járjon el, nehogy megcsússzon vagy elessen. Előkészületek. Alaposan vizsgálja meg a területet, ahol a készüléket használni kívánja, és távolítson el minden lábtörlőt, szánkót, snowboardot, vezetéket vagy más idegen tárgyakat. 2. Engedje ki a kuplungokat, és váltson üresbe a motor elindítása előtt. 3. A gép kezelése közben viseljen megfelelő téli ruházatot. Viseljen olyan lábbelit, amely csúszós felületen nem csúszik el. 4. Óvatosan bánjon az üzemanyaggal, mert erősen gyúlékony. (a) Használjon engedélyezett üzemanyagtartályt. (b) Soha ne töltsön üzemanyagot járó motorba vagy forró motorba. (c) Az üzemanyagtartályt szabadtérben, rendkívül elővigyázatosan töltse fel. Soha ne végezze beltérben az üzemanyagtartály feltöltését. (d) Soha ne töltse fel járműben vagy teherautón vagy műanyag béléses pótkocsiplatón a tartályokat. A tartályt mindig a járműtől távolabb, a földön helyezze el, mielőtt nekilátna a feltöltésnek. (e) Ha ésszerűen megoldható, vegye le a benzinnel üzemeltetett berendezéseket a teherautóról vagy a pótkocsiról, és a földön töltse fel őket. Amennyiben ez nem lehetséges, pótkocsin, hordozható tartályból töltse fel az ilyen berendezéseket, és ne benzinadagoló pisztollyal. (f) Mindig tartsa az üzemanyagtartály karimájához vagy a tartálynyíláshoz a pisztolyt, amíg teljesen be nem fejeződik a tankolás. Ne használjon pisztoly záró/nyitó berendezést. (g) Csavarja vissza szorosan a benzinsapkát, majd törölje le a melléfolyt üzemanyagot. (h) Ha az üzemanyag a ruhára is rákerült, azonnal öltözzön át. 5. Az összes elektromos meghajtású motorral vagy elektromos indítású motorral rendelkező készülékhez használjon a gyártó által meghatározott hosszabbító kábeleket és aljzatokat. 6. Soha ne próbáljon meg beállítást változtatni működő motor mellett (kivéve, ha a gyártó kifejezetten ezt ajánlja). 7. Mindig viseljen biztonsági szemüveget vagy szemvédő maszkot üzemeltetés közben, vagy amikor beállítást vagy javítást végez, hogy megvédje a szemét a berendezés által esetleg kidobált idegen tárgyaktól. 8. Használjon fülvédőt, hogy ne sérüljenek a hallást. Üzemeltetés. Ne tegye a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. A kidobónyílás előtt soha ne legyen semmi. 2. Rendkívül óvatosan járjon el, amikor kavicsos autóbehajtón, járdán vagy úton halad vagy ezeket keresztezi. Mindig fi gyeljen a rejtett veszélyforrásokra vagy a forgalomra! 3. Ha a készülék idegen tárgyba ütközik, állítsa le a motort, húzza ki az elektromos motorok vezetékét, alaposan vizsgálja át a hókotrót, hogy nem sérült-e meg, majd a készülék újraindítása és üzemeltetése előtt javítsa ki az esetleges hibát. 4. Ha a berendezés rendellenes vibráló mozgást végez, állítsa le a motort, és azonnal ellenőrizze a vibrálás okát. A vibrálás általában meghibásodásra utal. 5. Ha bármikor elhagyja az üzemeltető pozícióját, megszünteti a fúróház vagy a kidobógarat dugulásait, vagy amikor javításokat, beállításokat vagy vizsgálatokat végez, állítsa le a motort. 6. A hókotró tisztításához, javításához vagy átvizsgálásához állítsa le a motort, és ellenőrizze, hogy a fúrószárnyak vagy a mozgó alkatrészek mind leálltak-e. Vegye ki a kulcsot. 7. Ne járassa a motort zárt helyiségben, kivéve, amikor azt beindítja, illetve ha a hókotrót a helységből kiviszi a szabadba. Nyissa ki a bejárati ajtókat; a kibocsátott gázok veszélyesek. 8. Lejtős terepen rendkívül óvatosan üzemeltesse a készüléket. 9. Soha ne üzemeltesse a hókotrót, ha a megfelelő védőburkolat vagy más biztonsági védőfelszerelések nincsenek a helyükön és nem működnek. 0. Soha ne fordítsa a kidobónyílást emberek felé vagy olyan területekre, ahol vagyoni kár keletkezhet. Tartsa távol a gyerekeket és más személyeket.. Ne terhelje túl a készülék kapacitását azzal, hogy túl gyorsan próbálja meg elhányni a havat. 2. Soha ne üzemeltesse a gépet nagy haladási sebességen, ha csúszós a felület. Ha hátrafele menetben használja a készüléket, nézzen hátra, és legyen óvatos. 3. Kapcsolja le az áramot a fúrószárnyakról a hókotró szállítása közben, vagy amikor nincs használatban. 4. Csak a hókotró gyártója által jóváhagyott adaptereket és tartozékokat használjon a készüléken. 5. Ne működtesse a hókotrót rossz látási körülmények között. Mindig keressen biztos támaszt lábainak és tartsa erősen a működtető karokat. Lépésben haladjon, ne szaladjon! 6. Soha ne érjen a forró motorhoz vagy a kipufogódobhoz. Karbantartás és tárolás. Ellenőrizze a védőelemek, pengecsavarok, motorrögzítő csavarok stb. megfelelő szorosságát gyakori időközönként, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a berendezés biztonságos üzemelési állapotban van. 2. Soha ne tárolja az üzemanyaggal feltöltött gépet olyan zárt helyiségben, ahol gyúlásveszélyes anyagokat tárolnak, pl. forró vizes térmelegítők, ruhaszárítók, stb.. Mielőtt a gépet tárolná, hagyja lehűlni a motort. 3. Mindig olvassa el a felhasználói kézikönyv megfelelő fejezeteit, ha a hókotró gépet hosszabb időre kívánja tárolni. 4. Tartsa tisztán és szükség esetén cserélje le a berendezés utasítási címkéit. 5. A gyűjtőtartály/munkakerék lefagyásának elkerülése érdekében, a hó eltakarítása után hagyja a motort rövid időre járni. 8

9 CZ HR Tyto symboly se mohou objevit na stroji nebo v literatuře dodávané s výrobkem. Naučte se jejich významu. Ovi simboli pojavljivati će se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod. Naučite ih i razložite si njihovo značenje. Te simbole lahko srečate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku. Naučite se jih in si zapomnite njihov pomen. Symbole te mogą być umieszczone na maszynie lub w dokumentacji dostarczanej wraz z produktem. Poznać i zrozumieć ich znaczenie. Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji, alebo v literatúre s ním dodanej. Naučte sa ich význam. Berendezésén vagy a berendezésével szállított dokumentációban az alábbi szimbólumok szerepelhetnek. Tanulja meg a szimbólumok jelentéseit. 2 9

10 ST /42/EC NA 35 Notified Body SNCH, Route de Luxembourg L-5230 Sandweiler TUV Rheinland No PRODUCT MAINTENANCE LEVEL MODEL CATALOG FOR SERVICE CALL ASSEMBLED IN U.S.A. McRae, GA 3055 SERIAL CONFORMS TO ANSI B SAFETY STANDARDS CZ POZNÁMKA: Tato sněhová fréza se z továrny zasílá bez oleje. Použijte prosím vhodný olej podle části "Doplnění motorového oleje" v tomto návodu. UWAGA: Fabrycznie nowa odśnieżarka nie została zalana olejem. Należy zastosować odpowiedni olej, zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale Nalewanie oleju silnikowego w niniejszej instrukcji. HR NAPOMENA: Bacač snijega iz tvornice se isporučuje bez ulja. Upotrijebite odgovarajuće ulje u skladu s uputama iz poglavlja "Dolijevanje ulja u motor". OPOMBA: Vaš odmetalnik snega je bil odpremljen iz tovarne brez olja. Za polnjenje uporabite ustrezno olje, v skladu s poglavjem»polnjenje motorja z oljem«tega priročnika. POZNÁMKA: Vaša snehová fréza sa z výrobného závodu expeduje bez oleja. Použite vhodný olej podľa Naplnenie motora olejom v tomto návode. MEGJEGYZÉS: A gyár olaj nélkül szállította ki a hókotrót a gyárból. A kézikönyv A motor feltöltése olajjal című fejezetében leírtaknak megfelelő olajat használjon. 0

11 CZ Rozložení držadla Postup. Uvolněte dvě křídlové matky držadla () a vytáhněte dva šrouby držadla (2), abyste mohli držadlem volně posunovat, a otočte ho do pracovní polohy. 2. Utáhněte křídlové matky držadla () až k držadlu. 2 HR Rasklapanje ručice Postupak. Odvijte gumbe na ručici () i izvlačite vijke (2) dok ne budete mogli slobodno pokretati ručicu. Okrenite je u radni položaj. 2. Privijte gumbe na ručici () tako da budu dobro pričvršćeni. Odpiranje ročaja Postopek. Popustite dva vijačna gumba () in izvlecite dva vijaka ročaja (2). Zdaj lahko ročaj prosto premikate in ga zavrtite v delovni položaj. 2. Privijte vijačna gumba () do konca. Rozkładanie uchwytu Sposób postępowania. Poluzować dwa pokrętła () i wyjąć dwie śruby uchwytu (2), aż uchwyt będzie się swobodnie poruszać, a następnie obrócić uchwyt do położenia roboczego. 2. Dokręcić do oporu dwa pokrętła uchwytu (). Sklopenie rukoväte Postup. Uvoľnite dva gombíky rukoväte () a vytiahnite dve skrutky (2) kým sa rukoväť nebude dať premiestniť a otočiť do pracovnej polohy. 2. Utiahnite gombíky rukoväte () až nadoraz. A fogantyú kihajtása Eljárás. Lazítsa meg a nyélen lévő két gombot (), majd húzza ki a nyélen lévő két gombot (2) addig, amíg már szabadon tudja mozgatni a nyelet, és forgassa át a nyelet üzemi állásba. 2. Szorítsa meg a nyélen lévő gombokat () addig, amíg a kéznek kényelmes.

12 7 8 CZ Instalace vyhazovacího komínu Postup Připevněte vyhazovací komín () k výhozu (6) použitím šroubů (7) a (8), podložky (4), matice (9), šroubu komínu (5) a jehlový uzávěr (0). Připevněte vyhazovací komín (6) ke spodní části výhozu s použitím tří šroubů (2) a podložek (3) HR Montaža žlijeba za izbacivanje snijega Postupak Postavite deflektor žlijeba () na odvodni žlijeb (6) pomoću vijaka (7) i (8), podloške (4), matice (9), gumba deflektora (5) i čepa (0). Montirajte odvodni žlijeb (6) na bazu žlijeba pomoću tri vijka (2) i matice (3). 2 2 Installing the Discharge Chute Procedure Izmetni kanal deflektorja () namestite na izmetno cev (6). Uporabite vijaka (7) in (8), podložko (4), matico (9), gumb deflektorja (5) in čep bata (0). S tremi vijaki (2) in maticami (3) pritrdite izmetni lijak (6) na izmetno odprtino. Montaż rynny wylotowej Sposób postępowania Zamontuj osłonę rynny () do rynny wylotowej (6) za pomocą śrub (7) i (8), podkładki (4), nakrętki (9), pokrętła osłony rynny (5) i pokrywy serwozaworu (0). Zamontować rynnę wylotową (6) do podstawy rynny przy pomocy śrub (2) i nakrętek (3). Inštalácia výsypky Postup Založte defl ektor výsypky () do výsypky (6) pomocou skrutiek (7) a (8), podložky (4), matice (9), gombíka defl ektora (5) a piestu zátky (0). Vyhadzovací komín (6) namontujte na základňu komína pomocou troch skrutiek (2) a matice (3). A kidobógarat felszerelése Eljárás Szerelje fel a csavarok (7 és 8), az alátét (4), az anya (9), az elterelő gomb (5) és a sapkazár (0) segítségével a kidobó garathoz (6) tartozó garatelterelőt (). Szerelje fel két csavar (2) és anya (3) segítségével a garatalapra a kidobó garatot (6). 2

13 CZ Doplnění oleje do motoru MAZÁNÍ POZNÁMKA: OLEJ SAE 0W30 nebo SAE 5W30 se smí použít jen při velmi obtížném nastartování motoru za nízkých teplot. POZNÁMKA: I když multiviskozní oleje (5W30, 0W30 atd.) zlepšují spouštění za studeného počasí, při použití nad 0 C způsobují vyšší spotřebu oleje. Hladinu oleje často kontrolujte, aby nedošlo k poškození motoru kvůli nedostatku oleje. Vždy po 25 hodinách provozu nebo nejméně jednou za rok olej vyměňte, i když jste během jednoho roku sněhovou frézu nepoužívali celých 25 hodin. Zkontrolujte hladinu mazacího oleje motoru ještě před nastartováním motoru a po každých pěti (5) hodinách nepřetržitého použití. Po každé kontrole oleje utáhněte pevně víčko doplňování oleje / měrku oleje.. Posuňte sněhovou frézu na rovnou plochu. 2. Vyčistěte okolí měrky. POZNÁMKA: Umístění měrky se může lišit podle typu motoru. 3. Odstraňte buď bočně umístěnou měrku plnicího uzávěru nebo měrku vysoké hladiny oleje () a otřete ji do čista. HR Dolijevanje ulja u motor PODMAZIVANJE NAPOMENA: KORIŠTENJE ULJA SAE 0W30 ili SAE 5W30 prihvatljivo je na niskim temperaturama ako se motor teško pokreće. NAPOMENA: Iako multiviskozna ulja (5W30, 0W30 itd.) poboljšavaju pokretanje po hladnom vremenu, ona povećavaju potrošnju ulja ako se koriste na temperaturama višim od 32 F/ 0 C. Češće provjeravajte razinu ulja da biste izbjegli eventualna oštećenja motora u slučaju rada s nedovoljnim količinama ulja. Mijenjajte ulje svakih 25 sati rada ili najmanje jednom godišnje ako bacač snijega niste koristiti 25 sati tijekom jedne godine. Prije pokretanja motora provjerite razinu ulja u kućištu koljenaste osovine nakon svakih pet (5) sati kontinuiranog korištenja. Dobro pričvrstite poklopac otvora za ulje / mjerne šipke nakon svake provjere razine ulja.. Postavite bacač snijega na ravnu površinu. 2. Očistite područje oko mjerne šipke. NAPOMENA: Mjesto mjerne šipke ovisi o vrsti motora. 3. Izvucite bočnu mjernu šipku s poklopcem ili gornju mjernu šipku () i dobro je obrišite. 4. Zasuňte měrku do plnicího hrdla a otočte doprava, až dobře sedí. Pak otevřete měrku otáčením proti směru hodinových ručiček. 5. Nalijte olej až ke značce "FULL" na měrce doporučeným olejem. 6. Pevně zašroubujte plnicí uzávěr/měrku. 4. Umetnite mjernu šipku u grlo otvora za punjenje i okrenite tako da dobro sjedne u otvor. Zatim je izvucite okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. 5. Dopunite ulje do oznake "FULL" (puno) na mjernoj šipki preporučenim uljem. 6. Dobro pritegnite poklopac otvora/mjerne šipke. 3

14 Polnjenje motorja z oljem MAZANJE OPOMBA: OLJA SAE 0W30 ali SAE 5W30 sta primerna za uporabo pri nizkih temperaturah in če motor težko vžge. OPOMBA: Čeprav multiviskozna olja (5W30, 0W30 ipd.) olajšujejo zagon v hladnem vremenu, pa se med uporabo pri temperaturah višjih od 0 C poveča njegova poraba. Pogosteje preverite gladino olja v motorju. Tako se izognete morebitnim poškodbam motorja zaradi prenizke gladine olja. Olje zamenjajte po vsakih 25 urah delovanja ali najmanj enkrat letno, če odmetalnika niste uporabljali 25 ur med eno sezono. Preverite gladino olja v okrovu motorne gredi pred zagonom motorja in po vsakih petih (5) urah neprekinjene uporabe. Po vsakem pregledu gladine olja skrbno privijte pokrovček/merilno palčko.. Odmetalnik snega postavite na ravno površino. 2. Očistite smeti okoli merilne palčke. OPOMBA: Glede na vrsto motorja se lahko lega merilne palčke spreminja. 3. Odstranite stranski pokrovček z merilno palčko ali palčko za merjenje gladine olja () in jo do suhega obrišite. Nalewanie oleju silnikowego SMAROWANIE UWAGA: Jeśli w niskiej temperaturze trudno jest uruchomić silnik, dopuszczalne jest stosowanie oleju sae 0w30 lub sae 5w30. UWAGA: Oleje o zmiennej lepkości (5W30, 0W30, itp.) ułatwiają rozruch w niższych temperaturach, ale w temperaturze powyżej 32 F/ 0 C powodują zwiększone zużycie oleju. Należy regularnie sprawdzać poziom oleju w silniku, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia silnika w razie zbyt małej ilości oleju. Olej należy wymieniać co 25 godzin pracy lub co najmniej raz w roku (jeśli odśnieżarka nie jest eksploatowana przez 25 godzin rocznie). Poziom oleju silnikowego należy sprawdzać przed uruchomieniem silnika oraz po każdych pięciu (5) godzinach ciągłej pracy. Po każdej kontroli poziomu oleju należy dobrze dokręcić korek wlewu oleju/prętowy wskaźnik poziomu oleju.. Ustawić odśnieżarkę na poziomej powierzchni. 2. Wyczyścić powierzchnię wokół prętowego wskaźnika poziomu oleju. UWAGA: Prętowy wskaźnik poziomu oleju może znajdować się w różnym miejscu w zależności od typu silnika. 3. Wyjąć wskaźnik poziomu oleju zamontowany w korku wlewu oleju lub długi prętowy wskaźnik poziomu oleju () i wytrzeć go. 4. Merilno palčko potisnite v njeno odprtino in jo zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne sede na svoje mesto. Merilno palčko zavrtite v nasprotno smer in jo izvlecite iz odprtine. 5. Dolijte toliko priporočenega olja, da sega gladina do oznake»full«na merilni palčki. 6. Pokrovček/merilno palčko skrbno privijte na grlo. 4. Włożyć prętowy wskaźnik poziomu oleju do szyjki wlewu oleju i dokręcić go do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Następnie wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 5. Nalać zalecanego oleju tak, aby jego poziom znajdował się na wysokości oznaczenia FULL na prętowym wskaźniku poziomu oleju. 6. Dokręcić korek wlewu oleju/prętowy wskaźnik poziomu oleju. 4

15 Naplnenie motora olejom MAZANIE POZNÁMKA: Ak sa motor ťažko štartuje pri nízkych teplotách, môže sa použiť olej sae 0w30 alebo sae 5w30. POZNÁMKA: Napriek tomu, že oleje s rozšíreným rozsahom viskozity (5W30, 0W30 a pod.) zlepšujú štartovanie v studenom počasí, tieto oleje môžu spôsobiť zvýšenie spotreby pri používaní pri teplote nad 0 C (32 F). Hladinu oleja kontrolujte častejšie, aby ste predišli poškodeniu motora pri jeho nedostatku. Olej meňte vždy po 25 pracovných hodinách alebo aspoň raz ročne, ak nebol odhadzovač snehu používaný ani 25 hodín v roku. Olej v kľukovej skrini kontrolujte vždy pred naštartovaním motora a vždy po (5) hodinách nepretržitého používania. Po každej kontrole oleja bezpečne utiahnite viečko / uzáver s kontrolnou tyčinkou olejovej nádrže.. Premiestnite odhadzovač snehu na rovný povrch. 2. Vyčistite okolie kontrolnej tyčinky. POZNÁMKA: Umiestnenie kontrolnej tyčinky závisí od typu motora. 3. Vyberte aj viečko s bočne alebo hore namontovanou kontrolnou tyčinkou () a poutierajte ich. Töltsön olajat a motorba. KENÉS MEGJEGYZÉS: Ha a motor nehezen indítható, alacsonyabb hőmérsékleteken elfogadható választás az sae 0w30 vagy sae 5w30 jelzésű olaj. MEGJEGYZÉS: Bár az erősen viszkózus olajak (5W30, 0W30 stb.) hideg időben könnyebbé teszik az indítást, az ilyen erősen viszkózus olajak 0 C feletti használat esetén megnövelik az elfogyasztott olaj mennyiségét. Ellenőrizze gyakrabban a motor olajszintjét, nehogy a motor károsodjon az alacsony olajszinten történő üzemeltetés miatt. 25 üzemóránként, vagy ha egy éven belül nem használja a hókotrót 25 órán keresztül, évente legalább egyszer végezzen olajcserét. Ellenőrizze a forgattyúház olajszintjét a motor elindítása előtt és minden öt (5) órányi folyamatos használat után. Az olajszint minden egyes ellenőrzése után gondosan csavarja vissza az olajsapkát / merülőszondát.. Állítsa a hókotrót egyenes felületre. 2. Tisztítsa le körben a merülőszondát. MEGJEGYZÉS: A merülőszonda helye a motortípustól függően más és más lehet. 3. Vegye le az oldalra felszerelt olajsapka merülőszondáját vagy a felülre felszerelt olajsapka merülőszondáját (), és törölje tisztára. 4. Vsuňte viečko s kontrolnou tyčinkou a otočte smerom vpravo, až nadoraz. Potom tyčinku vyberte otočením smerom vľavo. 5. Doplňte olej ho výšky znaku FULL (PLNÉ) na tyčinke odporúčaným olejom. 6. Viečko/uzáver s kontrolnou tyčinkou bezpečne utiahnite. 4. Dugja a merülőszondát a töltő nyakába, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban, amíg teljesen fel nem ül. Ezután az óramutató járásával ellenkező irányban tekerve vegye ki a merülőszondát. 5. Töltsön olajat az ajánlott típusból a merülőszonda TELE jelzéséig. 6. Gondosan csavarja vissza az olajsapkát / merülőszondát. 5

16 3 4 2 * , * 6

17 CZ. Vyhazovací komín 8. Tlačítko elektrického 2. Ovládací páka startování (je-li ve vyhazovacíh komínu výbavě) 3. Víčko palivové nádrže 9. Zátka vypouštění oleje 4. Rukojeti 0. Jednotky 5. Rukojeť startovací *. Víčko oleje motoru s šňůry měrkou 6. Primer 2. Klíč 7. Ovládání sytiče 3. Deflektor komínu * Umístění měrky se může lišit podle typu motoru.. Wyrzutnik 8. Przycisk Rozrusznika 2. Dźwignia sterowania elektrycznego (jeśli wyrzutnikiem znajduje się na wyposażeniu) 3. Korek wlewu paliwa 9. Korek spustowy oleju 4. Drążek sterowniczy 0. Pokazano na rysunku 5. Uchwyt rozrusznika ręcznego *. Korek wlewu olejusilnikowego z 6. Zapłonnik prętowym wskaźni 7. Dźwignia sterowania ssaniem kiem poziomu 2. Kluczyk 3. Deflektor wyrzutnika * Prętowy wskaźnik poziomu oleju może znajdować się w różnym miejscu w zależności od typu silnika. HR. Cijev za pražnjenje 2. Ručica za cijev za pražnjenje Upravljanje hladnim startom Gumb za električno 3. Poklopac otvora za pokretanje motora punjenje benzina (ako postoji) 4. Upravljačku šipku 9. Vijak za ispust ulja 5. Rukohvat za akumulatorski pokretač *. Poklopac za motorno 0. Pogonske strane motora ulje sa mjernom šipkom 6. Ubrizgavanje goriva 2. Ključ 3. Deflektor cijevi za pražnjenje * Mjesto mjerne šipke ovisi o vrsti motora.. Komín ejektora 2. Ovládacia páčka komína ejektora 3. Veko palivovej nádrž 4. ovládaciu tyč 5. Rukoväť ručného štartéra 6. Ac pumpa 7. Ovládanie sýtiča 8. Gombík elektrické ho štartéra (ak je s výbavou) 9. Zátka vypúštacieho otvoru oleja 0. Drží kryt *. Veko doplňovacieho otvoru oleja na motore s kontrolnou tyčkou 2. Kľúč 3. Defl ektor komína * Umiestnenie kontrolnej tyčinky závisí od typu motora.. Praznjenje jaška 2. Ročica za praznjenje jaška 3. Pokrov odprtine za dolivanje bencina 4. Krmilno ročico 5. Ročaj zaganjača na tok iz baterije 6. Vbrizgalka pogonskega goriva 7. Upravljanje startne lopute za zrak 8. Gumb za električni vžig (če je vgrajeno) 9. Vijak za izčrpavanje olja 0. Pokrov pogona *. Pokrov odprtine za dolivanje motornega olja z merilno palico 2. Ključ 3. Deflektor jašk * Glede na vrsto motorja se lahko lega merilne palčke spreminja.. Hókivető-cső 2. Hókivető-cső vezérlőkarja 3. Benzin tartálysapka 4. Szabályozókart 5. Állító indító kézikar 6. Indító 7. Szívatóvezérlő 8. Elektromos indítógomb (ha van felszerelve) 9. Oljeresztő dugó 0. Kiterjed *. Motorolaj sapka mérőpálcával 2. Gombot 3. Hókivető terelőla * A merülőszonda helye a motortípustól függően más és más lehet. 7

18 CZ Použití POZNÁMKA: Určete levou a pravou stranu frézy při normálním pracovním postoji. Benzín je vysoce hořlavý a výbušný. Požár nebo výbuch benzínu může popálit vás nebo jiné osoby. Aby statický náboj nezpůsobil vznícení benzínu, postavte nádobu a/nebo sněhovou frézu před plněním na zem. Palivo nedoplňujte ve voze nebo na nějakém předmětu. Palivovou nádrž doplňujte venku při studeném motoru. Rozlité palivo setřete. Při manipulaci s benzínem nekuřte a vyhněte se místům s otevřeným plamenem nebo jiskrami. Benzín uchovávejte ve schváleném kanystru mimo dosah dětí. Sněhovou frézu s palivem v palivové nádrži nenaklánějte. Při práci se sněhovou frézou může dojít k vymrštění předmětů do očí s těžkými následky. Při práci, seřizování nebo opravě sněhové frézy vždy noste ochranné brýle nebo ochranný oční štít. Doporučujeme standardní ochranné brýle nebo ochrannou masku se širokým zorníkem přes dioptrické brýle. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Seznamte se se způsobem použití všech ovladačů ještě před dolitím paliva nebo spuštěním motoru. Delovanje OPOMBA: Leva in desna stran naprave se določata iz običajnega delovnega položaja. Bencin je izjemno lahko vnetljiv in eksploziven. Ogenj ali eksplozija bencina lahko opeče vas in druge. Vžig bencina zaradi statičnega naboja preprečite tako, da posodo in/ali odmetalnik snega pred dolivanjem goriva postavite z vozila oz. druge podlage na tla. Posodo napolnite z gorivom na prostem, ko je motor hladen. Morebitno politje obrišite. Z gorivom ne rokujte v bližini odprtega plamena ali isker in medtem ne kadite. Bencin hranite v posebni, za bencin odobreni posodi in izven dosega otrok. Če je posoda za gorivo odmetalnika snega ni prazna, le-tega ne nagibajte. Delovanje odmetalnika snega lahko povzroči, da vam prileti tujek v oko, kar lahko oko hudo poškoduje. Med uporabo naprave, med izvajanjem nastavitev in med popravljanjem vedno nosite varovalna očala ali zaščito za oči. Priporočamo standardna varnostna očala ali zaščitno masko s širokim zornim kotom, nošeno preko naočnikov. POMEMBNO: Spoznajte se z delovanjem vseh krmilnih ročic še preden v napravo nalijete gorivo in zaženete motor. HR Rad NAPOMENA: Lijeva i desna strana uređaja određuju se gledajući iz normalnog radnog položaja. Benzin je iznimno zapaljiv i eksplozivan. Požar ili eksplozija benzina mogu izazvati opekotine rukovatelja i drugih osoba. Da biste spriječili statičko pražnjenje od zapaljenja benzina, prije punjenja postavite spremnik i/ili bacač snijega na tlo, a ne u vozilo ili na bilo koji drugi predmet. Spremnik punite na otvorenom, dok je motor hladan. Obrišite proliveno gorivo. Ne rukujte gorivom dok pušite ili u blizini otvorenog pla- mena ili iskri. Gorivo uskladištite u odobrenom spremniku, podalje od dohvata djece. Ne okrećite bacač snijega dok je gorivo u spremniku za gorivo. Rad svakog bacača snijega može izazvati izbacivanje stranih tijela u oči rukovatelja ili drugih osoba, što može izazvati teške ozljede. Tijekom rukovanja bacačem snijega ili obavljanja bilo kakvog podešavanja ili popravaka uvijek nosite zaštitne naočale ili zaštitu za oči. Preporučujemo standardne zaštitne naočale ili široku zaštitnu masku koja se nosi preko običnih naočala. VAŽNO: Prije dolijevanja goriva ili pokušaja pokretanja motora saznajte i naučite kako se rukuje upravljačkim uređajima. Eksploatacja UWAGA: Ustalić, która strona urządzenia jest prawa, a która lewa - patrząc od strony normalnego położenia roboczego. Paliwo jest bardzo łatwopalne i może wybuchnąć. Pożar lub wybuch paliwa może być przyczyną poparzenia operatora i innych osób. W celu uniknięcia zapłonu paliwa w wyniku wyładowania statycznego kanister paliwa i/lub odśnieżarkę należy przed nalaniem paliwa postawić na podłożu (nie w pojeździe lub na innym obiekcie). Paliwo należy nalewać do zbiornika na zewnątrz pomieszc- zenia i przy zimnym silniku. Należy wytrzeć rozlane paliwo. Podczas nalewania lub kontaktu z paliwem nie należy palić tytoniu, ani przebywać w miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu z otwartym płomieniem lub iskrami. Paliwo należy przechowywać w atestowanym kanistrze i w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechylać odśnieżarki, w której zbiorniku znajduje się paliwo. Odśnieżarka w czasie pracy może wyrzucać w powietrze przedmioty, co może być przyczyną poważnych uszkodzeń wzroku. W czasie pracy, regulacji lub napraw należy zawsze stosować okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu. Zaleca się, aby na okulary korekcyjne zakładać standardowe okulary ochronne lub maskę ochronną. WAŻNE: Przed dolaniem paliwa lub uruchomieniem silnika należy poznać zasady obsługi wszystkich elementów sterowania. 8

19 Prevádzka POZNÁMKA: Uvedomte si, ktorá je ľavá a pravá strana stroja pri bežnej prevádzkovej polohe. Palivo je mimoriadne horľavé a výbušné. Pri jeho výbuchu sa môžete popáliť vy alebo iné osoby. Aby ste predišli statickému výboju pri zapálení paliva, pred plnením položte nádobu a umiestnite odhadzovač snehu na zem, nevykonávajte to na vozidle ani na inom povrchu. Palivo dopĺňajte, keď je motor studený. Vyliate palivo poutierajte. S palivom nemanipulujte, keď fajčíte ani sa k nemu nepribližujte s otvoreným plameňom a iskrami. Palivo uskladnite v povolenom zásobníku a mimo dosahu detí. Odhadzovač snehu neprevracajte, keď je v nádrži palivo. Pri prevádzke odhadzovača snehu vás môžu zasiahnuť odhadzované cudzie predmety, ktoré by mohli vážne poraniť oči. Pri používaní odhadzovača snehu alebo pri vykonávaní akejkoľvek úpravy alebo opravy vždy noste bezpečnostné okuliare alebo ochranný štít tváre. Ak nosíte okuliare, odporúčame vám nasadiť si na tvár aj bezpečnostné okuliare alebo široký ochranný štít tváre. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Naučte sa ako používať všetky ovládače ešte pred doplnením paliva alebo naštartovaním motora. Üzemeltetés MEGJEGYZÉS: Határolja el a készülék jobb és bal oldalát a normál üzemi pozíciótól. A benzin rendkívül gyúlékony és robbanékony. A benzin okozta tűzben vagy robbanásban Ön is és mások is megéghetnek. Ne hagyja, hogy a benzin meggyújtásából statikus töltés keletkezzen, ezért a tartályt és/vagy a hókotrót töltés előtt ne járműbe vagy valamilyen tárgyra helyezze, hanem a földre. Végezze a tartály feltöltését a szabadban, amikor a motor még hideg. Törölje le a melléfolyásokat. Ne nyúljon benzinhez, ha dohányzik, vagy ha a környéken nyílt lángot vagy szikrákat észlel. A benzint engedélyezett üzemanyagtartályban, gyermekektől elzárva kell tárolni. Ne döntse meg a hókotrót, ha üzemanyag van az üzemanyagtartályban. Bármilyen hókotró működtetésekor idegen tárgyak kerülhetnek a szembe, ami komoly sérülést okozhat. A hókotró üzemeltetése közben, vagy amikor beállításokat vagy javításokat végez, mindig viseljen biztonsági szemüveget vagy szemvédő maszkot. Azt javasoljuk, hogy a dioptriás szemüvegekre vegyenek fel szabványos biztonsági szemüveget vagy jó láthatóságot biztosító biztonsági maszkot. FONTOS TUDNIVALÓ: Tájékozódjon, hogy hogyan kell működtetni a szabályozógombokat, mielőtt üzemanyagot töltene a tartályba, vagy megpróbálná elindítani a motort. 9

20 CZ Naplnění palivové nádrže Do palivové nádrže dolévejte čerstvý bezolovnatý benzín (minimální hodnota 87 AKI oktanů). DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Do benzínu nepřidávejte olej. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte palivovou směs E85. Tento motor není vhodný pro E20/E30/E85. Jiná paliva s vysokým obsahem alkoholu mohou způsobit obtížné startování, nízký výkon motoru a jeho vnitřní poškození. POZNÁMKA: K dosažení dobrého chodu stroje nakupujte benzín jen na 30 dní. Nebo můžete do nově zakoupeného benzínu přidat stabilizátor paliva, který zaručí jeho použitelnost až na 6 měsíců. Dolivanje goriva v posodo za gorivo V posodo za gorivo dolijte svež, neosvinčen bencin (z minimalnim oktanskim številom 87 AKI). POMEMBNO: Bencinu ne dodajajte olja. Punjenje spremnika za gorivo Napunite spremnik za gorivo svježim bezolovnim benzinom; (minimalno 87 AKI oktana). VAŽNO: Nemojte dodavati ulje u benzin. VAŽNO: Nemojte koristiti miješana goriva E85. Ovaj motor nije kompatibilan s E20/E30/E85. Alternativna goriva s visokim sadržajem alkohola mogu izazvati teško pokretanje te slab rad i unutarnja oštećenja motora. NAPOMENA: Da biste postigli najbolje rezultate, nabavljajte samo onoliko goriva koliko namjeravate potrošiti u roku od 30 dana. U protivnom ćete možda morati dodavati sredstvo za stabilizaciju goriva kako biste osigurali svježinu do 6 mjeseci. POMEMBNO: Ne uporabljajte mešanic E85. Ta motor ni kompatibilen z E20/E30/E85. Alternativna goriva z visoko vsebnostjo etanola lahko otežijo zagon, poslabšajo učinkovitost motorja in ga lahko tudi poškodujejo. OPOMBA: Najboljše rezultate dosežete, če kupujete gorivo za največ 30 dnevno porabo. Če novemu bencinu dodate stabilizator goriva, lahko ostane svež do 6 mesecev. Napełnianie zbiornika paliwa Napełnić zbiornik paliwa świeżą benzyną bezołowiową, której liczba oktanowa AKI nie przekracza wartości 87. WAŻNE: Do paliwa nie wolno dolewać oleju. HR WAŻNE: Nie należy stosować mieszanki benzyny z 85% zawartością bioetanolu. Silnik zamontowany w urządzeniu nie nadaje się do spalania mieszanek paliw typu E20/E30/E85. Paliwa alternatywne o dużej zawartości alkoholu mogą powodować utrudnienia podczas rozruchu, niską sprawność silnika oraz wewnętrzne uszkodzenia silnika. UWAGA: W celu uzyskania najlepszych wyników pracy należy zakupić tylko taką ilość paliwa, która zostanie zużyta w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie, do paliwa, które będzie zużywane w ciągu 6 miesięcy można dodać stabilizatora. Naplnenie palivovej nádrže Palivovú nádrž naplňte novým, bezolovnatým benzínom s minimálnym oktánovým číslom 87 AKI. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Do benzínu neprilievajte olej. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepoužívajte palivové zmesi E85. Motor nie je kompatibilný so zmesami E20/E30/E85. Alternatívne palivá s vysokým obsahom alkoholu môžu spôsobiť ťažké štartovanie, nízky výkon motora alebo dokonca aj jeho vnútorné poškodenie. POZNÁMKA: Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov nakupujte iba také množstvo benzínu, ktoré spotrebujete do 30 dní. V opačnom prípade môžete k práve kúpenému benzínu pridať stabilizátor, ktorý umožní skladovanie benzínu až po dobu 6 mesiacov. Az üzemanyagtartály feltöltése Töltse fel az üzemanyagtartályt ólommentes benzinnel (minimum 87 AKI oktánszám). FONTOS TUDNIVALÓ: Ne adagoljon olajat a benzinhez. FONTOS TUDNIVALÓ: Ne használjon E85-ös kevert üzemanyagokat. Ez a motor nem E20/E30/E85 kompatibilis. A nagy alkoholtartalmú alternatív üzemanyagtípusok kemény indítást, rossz teljesítményt eredményezhetnek a motorban, továbbá kárt okozhatnak a belső égésű motorban. MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében csak annyi benzint vásároljon, amennyit 30 napon belül felhasznál. Ellenkező esetben lehet, hogy üzemanyag-stabilizátort kell adagolnia az újonnan vásárolt benzinhez, hogy 6 hónapig frissen tudja tartani. 20

Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli.

Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli. Návod k používání Prosím pøeètìte si peèlivì tyto instrukce a ujistìte se, že jím rozumíte døíve, než zaènete stroj používat. Prirocnik z navodili Prirocnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo

Více

SB240, SB270, SB300. Návod na použitie Pred začatím používania stroja sa dôkladne oboznámte s návodom na obsluhu.

SB240, SB270, SB300. Návod na použitie Pred začatím používania stroja sa dôkladne oboznámte s návodom na obsluhu. SB240, SB270, SB300 Návod k používání Tuto příručku si pečlivě přečtěte a před použitím stroje zkontrolujte, zda jste všemu porozuměli. Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i

Více

TR 430 DUAL. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

TR 430 DUAL. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. TR 0 DUAL Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Více

C ESKY 4 MAGYAR 6 POLSKI 8 SLOVENSKY 10

C ESKY 4 MAGYAR 6 POLSKI 8 SLOVENSKY 10 SY C ESKY 4 MAGYAR 6 POLSKI 8 SLOVENSKY 10 C ESKY Jak promazat šicí stroj Upozornění! Vždy před mazáním šicího stroje zařízení vypněte a odpojte z elektrické sítě. 1 Vždy používejte mazací olej. 1. Jemně

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Více

CT151. Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli.

CT151. Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli. CT5 Návod k používání Prosím pøeètìte si peèlivì tyto instrukce a ujistìte se, že jím rozumíte døíve, než zaènete stroj používat. Prirocnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

P53-675DWAR. 532 41 64-37 11.30.07 TH www.partner.biz Printed in U.S.A.

P53-675DWAR. 532 41 64-37 11.30.07 TH www.partner.biz Printed in U.S.A. Sčasoma se lahko hitrost vožnje zniža. Nastavite naslednje: Kabel zategnete tako, da obrnete matico () na spodnji strani ohišja. Hitrost vožnje se bo zvišala. Ko se hitrost vožnje spet zniža, ponovite

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200)

SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200) SNĚHOVÁ FRÉZA NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: ST 650 (ST 2200) 1 1. ochrana zapalovací svíčky 2. kohout paliva 3. sytič 4. řadicí páka 5. seřizovací páka 6. páka spojky - jízda 7. páka spojky - šnek 8. nádrž 9.

Více

R 152SV. Priročnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli.

R 152SV. Priročnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli. R 152SV Provozní příručka Tuto příručku si pečlivě přečtěte a před použitím stroje zkontrolujte, zda jste všemu porozuměli. Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i da stroj uporabite

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL...

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL... STIGA DUO LINE Snow Rise BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

5524ST. Priročnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli.

5524ST. Priročnik z navodili Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli. 5524ST Návod k používání Tuto příručku si pečlivě přečtěte a před použitím stroje zkontrolujte, zda jste všemu porozuměli. Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i da stroj uporabite

Více

travních sekaček s benzínovým motorem

travních sekaček s benzínovým motorem travních sekaček s benzínovým motorem GARLAND distributor, spol. s r.o., Hradecká 1136, Jičín Bezpečnostní opatření Sledujte pozorně A) ÚVOD 1) Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznamte se s ovládáním

Více

M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M105-77X Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M105-77X. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M105-77X Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Více

Úvod. Sněhové frézy Power Max. Návod k obsluze

Úvod. Sněhové frézy Power Max. Návod k obsluze Sněhové frézy Power Max Form No. 3365-666 Rev A Číslo modelu 38597 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Číslo modelu 38629 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Číslo modelu 38637 Výrobní číslo 311000001 a vyšší

Více

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY

ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT VŠEOBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A ZÁRUKY 1 ZAHRADNÍ ŘADA BILLY GOAT Zahrnuje modely Modely AE AE401 AE401H AE401H5T AE900H AE1300H Modely PLUGR PL1800 PL1800H PL2500 PL2500SPH Modely

Více

PM105. Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli.

PM105. Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli. PM105 Návod k používání Tuto příručku si pečlivě přečtěte a před použitím stroje zkontrolujte, zda jste všemu porozuměli. Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i da stroj uporabite

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI

Version 1.2 česky. Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Version 1.2 česky Akku nůžky na trávu a živý plot BAGHS7.2-LI Návod na obsluhu Art.-Nr.: 28 325 Art.-Bez.: BAGHS7.2-LI Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ

PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ EBV245A FUKAR A VYSAVAČ LISTÍ PŮVODNÍ POKYNY VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ Důkladně si prostudujte pravidla pro bezpečný provoz a veškeré pokyny. Tento návod k použití, který dodáváme spolu se strojem, je nutné si

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH

NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH NÁVOD K POUŽITÍ PLOTOSTŘIH VAROVNÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY Tento symbol Vás vyzve k instrukcím týkajícím se Vaší bezpečnosti. SLEDUJTE TENTO SYMBOL Ukazuje důležité bezpečnostní opatření. Znamená POZOR! PŘIJDE

Více

STIGA DUO LINE DUO 15 LINE+

STIGA DUO LINE DUO 15 LINE+ STIGA DUO LINE DUO 15 LINE+ MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG GUIDE D'INSTALLATION GUIDA DI MONTAGGIO INSTRUKCJA MONTAŻU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ NÁVOD

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Aktualizováno 28.1.2013 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Modely 36 (91 cm) & 42 (107 cm) & 48 ' (122 cm) NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz CELKOVÝ OBJEM: 90L KAPACITA OLEJE:

Více

Colibri II+ 545154632 Rev. 2 7/18/08 BRW

Colibri II+ 545154632 Rev. 2 7/18/08 BRW Colibri II+ CZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Prosíme, než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tyto pokyny a ujistěte se, že jim plně rozumíte. SK NÁVOD K POUŽITIU DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Více

Úvod. Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší. Návod k obsluze

Úvod. Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší. Návod k obsluze STOP Sněhová fréza Power Max 724 OE Číslo modelu 38811 Výrobní číslo 316000001 a vyšší Form No. 3396-497 Rev A Návod k obsluze Tento výrobek je v souladu se všemi příslušnými evropskými směrnicemi. Více

Více

545196763 Rev. 1 12/15/08 BRW

545196763 Rev. 1 12/15/08 BRW CZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Prosíme, než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tyto pokyny a ujistěte se, že jim plně rozumíte. SK NÁVOD K POUŽITIU DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Prečítajte,

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 Travní válec model PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽOVAT A) PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 1) Přečtěte si pozorně tuto instrukční příručku. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3

První stupeň geometrický objem 25,4.10-6 m 3 tlak maximální. Druhý stupeň geometrický objem 1,8.10-6 m 3 Mobilní hydraulický agregát HA 8110 provozní příručka Provozní příručka obsahuje veškeré informace pro správné a bezpečné používání mobilního hydraulického agregátu. Tuto příručku si pečlivě prostudujte

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI!" #" # " $% "!# & #" # '! #! "# & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " $%& "# " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KŘOVINOŘEZ

NÁVOD K POUŽITÍ KŘOVINOŘEZ NÁVOD K POUŽITÍ KŘOVINOŘEZ OBSAH VÝZNAM SYMBOLŮ 3 [1] VŠEOBECNÝ POPIS... 4 [2] PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST... 5 [3] BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ... 7 [4] BENZÍNOVÁ SMĚS... 9 [5] MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍHO KRYTU...

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

Sněhová fréza Powerlite

Sněhová fréza Powerlite Sněhová fréza Powerlite Číslo modelu 38273 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Form No. 3365-594 Rev A Návod k obsluze Úvod Tato sněhová fréza je určena pro majitele domů i pro najímané profesionály. Je určena

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02

VYROBENO V EU TYP RVH200. Návod k obsluze. Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem. Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 TYP RVH200 CZ Návod k obsluze VYROBENO V EU Vibrační lišta poháněná zážehovým motorem Čtyřdobý motor Honda GX25 RVH 10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VODICÍ TYČ ZÁŽEHOVÝ MOTOR HLINÍKOVÝ PROFIL DRŽÁK MOTORU NÁVOD

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W POW XG9002 Upozornění : Před použitím čtěte návod a poté jej uschovejte pro pozdější použití. Obsahuje : - Auto start/stop system - Slednocená čistící

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D)

165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Benzínový motor Návod k použití 165F(D)S 170F(D)S 175F(D)S 180F(D)S 185F(D)S 190F(D)S 200F(D) Překlad originálního návodu Tento návod mějte vždy při ruce, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. Tento

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD

STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD STIGA PARK COMPACT COMPACT HST COMPACT 4WD ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ HASZNÁLATI UTASÍTÁS NAVODILA ZA UPORABO

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 12.4.2014 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste si pozorně přečetli návod, abyste jej pochopili

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC SV...4 FI...8 DA..12 NO.14 DE...20 EN...24 FR...28 IT...32 PL...36 RU...40 CS...45 HU..49 SL...54

STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC SV...4 FI...8 DA..12 NO.14 DE...20 EN...24 FR...28 IT...32 PL...36 RU...40 CS...45 HU..49 SL...54 STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ

Více

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. CZ ČEŠTINA OBECNĚ SYMBOLY Tento symbol znamená VÝSTRAHU.

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

Prosíme, než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tyto pokyny a ujistěte se, že jim plně rozumíte.

Prosíme, než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tyto pokyny a ujistěte se, že jim plně rozumíte. J O N S E R E D S E R V I C E CZECH Návod k použití Czech Návod na obsluhu Slovak Navodila za uporabo Croatian Upute za rukovanje Slovenian Kezelési Útmutató Magyar Instrukcja Obsługi Polski Prosíme, než

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SC 7485 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4565960

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SC 7485 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4565960 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty ehlièky

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

Úvod. Návod k obsluze

Úvod. Návod k obsluze STOP Form No. Vysoce odolná sněhová fréza Power Max 926/928/1028 OXE Číslo modelu 38820 Výrobní číslo 313000001 a vyšší Číslo modelu 38822 Výrobní číslo 313000001 a vyšší Číslo modelu 38824 Výrobní číslo

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 327LS 327LD -series Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečnou obsluhu Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly nejrychlejší způsob

Více

SNĚŽNÁ FRÉZA STEm 7062 Premium, STEm 7162 Premium, STEm 9062E

SNĚŽNÁ FRÉZA STEm 7062 Premium, STEm 7162 Premium, STEm 9062E SNĚŽNÁ FRÉZA STEm 7062 Premium, STEm 7162 Premium, STEm 9062E INTERNOVA-CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 68801 Uherský Brod Te.:+420 572 632 108, 572 633 464, Fax: +420 573 631 206, www.internova.cz,

Více

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ Str 1/7 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER 0. Úvod Tento návod platí výhradně pro standardní provedení generátorových soustrojí

Více

VP 2141 S PODLAHOVÝ VYSAVAČ NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÝ VYSÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU ODKURZACZ PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

VP 2141 S PODLAHOVÝ VYSAVAČ NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÝ VYSÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU ODKURZACZ PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI VP 2141 S PODLAHOVÝ VYSAVAČ NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÝ VYSÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU ODKURZACZ PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PADLÓPORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODENSTAUBSAUGER BEDIENUNGSANLEITUNG VACUUM CLEANER

Více

PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB

PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB MONTÁŽNÍ POKYNY A NÁVOD K OBSLUZE PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Jakékoli poháněné zařízení může způsobit zranění, je-li nesprávně obsluhováno nebo je-li používáno osobou,

Více