ST 53. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ST 53. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete."

Transkript

1 ST 53 Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite se da ih dobro razumijete prije uporabe stroja Navodila za uporabo Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. Instrukcja obsługi Prosimy, przed użyciem maszyny, o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i upewnienie się, że została zrozumiana. Original Instructions in English, all others are translations. Návod na použitie Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a presvedčte sa, či mu úplne rozumiete skôr, ako naštartujete stroj. Használati uatsítás A gép használata előtt olvassa el és értse meg az utasításokat. East Bloc

2 CZ OBSAH STRANA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SESTAVENÍ...-5 POPIS VÝROBKU PROVOZ ÚDRŽBA USKLADNĚNÍ ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ SPIS TREŚCI...STRONA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KONFIGURACJA...-5 PRZEGLĄD PRODUKTU OBSŁUGA KONSERWACJA PRZECHOWYWANIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW HR SADRŽAJ STRANA SIGURNOSNI PROPISI POSTAVLJANJE...-5 PREGLED PROIZVODA UPRAVLJANJE STROJEM ODRŽAVANJE SKLADIŠTENJE PRONALAŽENJE KVAROVA SK OBSAH STRANA BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ NASTAVENIE...-5 POPIS STROJNÉHO ZARIADENIA PREVÁDZKA ÚDRŽBA SKLADOVANIE ODSTRAŇOVANIE PORÚCH SI VSEBINA STRAN VARNOSTNI PREDPISI POSTAVITEV...-5 PREGLED IZDELKA DELOVANJE VZDRŽEVANJE SHRANJEVANJE ODPRAVLJANJE TEŽAV HU TARTALOM LAP BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BEÁLLÍTÁSOK...-5 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE MŰKÖDTETÉS KARBANTARTÁS TÁROLÁS HIBAELHÁRÍTÁS Original Instructions in English, all others are translations. 2

3 CZ Zásady bezpečného provozu pro ručně vedené sněhové frézy DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tato sněhová fréza vám může uříznout ruce a nohy a nebezpečně odmrštit předměty. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k závažnému poranění. VAROVÁNÍ: Vždy odpojte kabel zapalovací svíčky a kabel položte tam, kde nemůže dojít ke kontaktu se zapalovací svíčkou, aby nemohlo dojít k náhodnému spuštění při sestavování, přepravě, seřizování nebo opravách. VAROVÁNÍ: Tato sněhová fréza je určena k použití na chodnících, příjezdových cestách a dalších plochách na úrovni terénu. Při použití na svahu je nutná opatrnost. Nepoužívejte sněhovou frézu na plochách, které jsou nad úrovní terénu, např. na střechách budov, garáží, krytých vchodů apod. VAROVÁNÍ: U sněhových fréz nejsou zakryté rotující díly, které mohou způsobit vážná poranění při dotyku nebo při odmrštění předmětů vy- hazovacím komínem. V místě odklízení sněhu nesmějí být za chodu frézy malé děti ani domácí zvířata. POZOR: Tlumič a další díly motoru se během provozu zahřívají na velmi vysokou teplotu a zůstanou horké i po zastavení motoru. Nepřibližujte se proto k těmto dílům, abyste neutrpěli těžké popáleniny. Poučení. Před prací se sněhovou frézou si přečtěte všechny pokyny uvedené v návodu tak, abyste jim dobře porozuměli. Seznamte se důkladně s ovládáním a správným používáním sněhové frézy. Naučte se, jak sněhovou frézu rychle zastavit a odpojit ovládání. 2. Nikdy nedovolte, aby sněhovou frézu používaly děti. Nikdy nedovolte, aby sněhovou frézu používali dospělí bez náležitého poučení. 3. V pracovním prostoru nesmí být žádné osoby, hlavně ne malé děti. 4. Dávejte pozor, abyste při práci neuklouzli nebo neupadli, zejména když vedete sněhovou frézu pozpátku. Příprava. Důkladně zkontrolujte prostor, kde chcete sněhovou frézu používat a odstraňte rohožky, sáňky, prkna, kabely a další předměty. 2. Před spuštěním motoru vypněte všechny spojky a zařaďte neutrál (je-li tím fréza vybavena). 3. Při práci nesmíte mít volný oděv, protože by se mohl zachytit do pohyblivých dílů. Noste obuv, která bude dobře držet na kluzkých plochách. 4. S palivem zacházejte vždy opatrně, je vysoce hořlavé. (a) Používejte schválený kanystr. (b) Nikdy nedoplňujte palivo, pokud je motor v chodu nebo je horký. (c) Palivovou nádrž naplňujte vždy venku a velmi opatrně. Nikdy ji neplňte uvnitř. (d) Nikdy neplňte kanystry uvnitř vozidla, na nákladní plošině nebo přívěsu s podlahou z plastu. Kanystry před plněním vždy položte na zem, v dostatečné vzdálenosti od vozu. (e) Pokud je to možné, složte zařízení s benzínovým motorem z nákladního auta nebo přívěsu a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňujte palivo na přívěsu dolitím z přenosného kanystru, nikoli z pistole stojanu. (f) Pistole se musí až do úplného naplnění stále dotýkat hrdla palivové nádrže nebo kanystru. Nepoužívejte aretaci spouště pistole. (g) Uzávěr kanystru dobře zašroubujte a rozlitý benzín setřete. (h) Při zasažení palivem potřísněný oděv okamžitě svlečte. 5. Pro všechna zařízení s elektrickým hnacím motorem nebo elektrickým startérem používejte prodlužovací kabely a zásuvky doporučené výrobcem. 6. Motor nikdy nijak neseřizujte za chodu (pokud to není na výslovný pokyn výrobce). 7. Při práci, seřizování nebo opravě vždy noste ochranné brýle nebo oční štít k ochraně očí před cizími předměty, které může stroj odmrštit. 8. Používejte ochranu sluchu, aby nedošlo k poškození sluchu. Provoz. Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících dílů. Vyhazovací otvor musí být neustále volný. 2. Při přejíždění štěrkových cest, chodníků nebo ulic buďte maximálně opatrní. Dávejte stále dobrý pozor na rizika silničního provozu a jiná skrytá rizika. 3. Po nárazu do cizího předmětu okamžitě vypněte motor, u elektrických motorů odpojte kabel a důkladně prohlédněte sněhovou frézu, zda není poškozená. Případné opravy proveďte ještě před opětovným nastartováním a spuštěním frézy. 4. Jestliže fréza začne abnormálně vibrovat, zastavte motor a okamžitě zjistěte příčinu. 5. Zastavte motor vždy, když opouštíte místo obsluhy, před uvolňováním krytu šneka nebo vyhazovací ho komína, nebo při jakékoli opravě, seřízení nebo kontrole. 6. Když čistíte, opravujete nebo kontrolujete sněhovou frézu, zastavte motor a zkontrolujte, zda se ostří šneka a pohyblivé části zastavily. Vysuňte klíč. 7. Motor nezapínejte v interiérech, s výjimkou dopravy sněhové frézy z budovy a dovnitř. Při zapnutí motoru uvnitř vždy otevřete dveře ven. 8. Při práci na svazích buďte maximálně opatrní. 9. Nikdy nepoužívejte sněhovou frézu, aniž by odpovídající kryty a dalších ochranná zařízení byly nasazené a funkční. 0. Nikdy nesměrujte výhoz směrem k lidem nebo místům, kde by mohlo dojít k úrazu nebo poškození. Nedovolte dětem ani dospělým, aby se k fréze přibližovali.. Nepřetěžujte frézu příliš rychlým odhazováním sněhu. 2. Na kluzkém povrchu nikdy nejezděte s frézou příliš rychle. Při couvání buďte opatrní a dívejte se za sebe. 3. Pokud sněhovou frézu někam převážíte, nebo ji nepoužíváte, vypněte pohon šneka. 4. Používejte pouze nástavce a příslušenství schválená výrobcem sněhové frézy. 5. Nikdy nepoužívejte sněhovou frézu, jestliže není dobrá viditelnost. Vždy zaujměte pevný a vyvážený postoj a držte pevně držadlo. Jděte pomalu. 6. Nikdy se nedotýkejte horkého motoru nebo tlumiče. Údržba a uskladnění. V pravidelných intervalech kontrolujte, zda jsou kryty, střižné šrouby, upevňovací svorníky motoru atd. dobře utažené, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení. 2. Nikdy neuskladňujte stroj s palivem v nádržce uvnitř budovy, kde se nachází zdroj jiskření jako např. ohřívače vody, kotle ústředního topení, sušičky na prádlo atp. Před uskladněním v jakémkoliv uzavřeném prostoru nechte motor vychladnout. 3. Má-li být sněhová fréza uskladněna po delší dobu, postupujte vždy dle instrukcí v návodu k používání, kde jsou uvedeny důležité podrobnosti. 4. Podle potřeby udržujte nebo vyměňte bezpečnostní štítky a štítky s pokyny. 5. Po dokončení úklidu sněhu nechte ještě stroj běžet několik minut, aby se zamezilo zamrznutí šneku. 3

4 HR Sigurno rukovanje bacačem snijega na guranje VAŽNO: Ovaj bacač snijega može odrezati šake ili stopala i odbaciti predmete. Nepoštovanje navedenih sigurnosnih uputa može izazvati ozbiljne ozljede. POZOR! Uvijek skinite kabel svjećice i odložite ga tako da ne može dotaknuti svjećicu da biste izbjegli slučajno paljenje dok montirate, podešavate, prenosite ili popravljate uređaj. POZOR! Ovaj bacač snijega namijenjen je korištenju na pločnicima, voznim površinama i drugim ravnim površinama na tlu. Ako ga koristite na nagibima, morate biti vrlo oprezni. Ne koristite bacač snijega na površinama iznad razine tla poput krovova na stambenim zgradama, garažama, verandama ili drugim sličnim konstrukcijama ili objektima. POZOR! Bacači snijega imaju izložene okretne dijelove koji mogu izazvati teške ozljede u slučaju dodira ili izbacivanjem materijala iz žlijeba. U području čišćenja ne smije biti drugih osoba, male djece i kućnih ljubimaca tijekom rada, uključujući i pokretanje. OPREZ: Prigušivač i drugi dijelovi motora tijekom rada jako se zagri- javaju i ostaju vrući i nakon zaustavljanja motora. Da biste izbjegli teške opekotine u kontaktu s dijelovima uređaja, držite se podalje od njih. Obučavanje. Prije početka rada s ovom jedinicom pročitajte s razumijevanjem i slijedite sve upute na uređaju i u priručnicima. Detaljno upoznajte komande i ispravno korištenje jedinice. Saznajte kako se jedinica zaustavlja i kako se brzo deaktiviraju upravljački uređaji. 2. Nikada ne dopustite djeci da koriste opremu. Nikada ne dopustite odraslim osobama da koriste opremu bez odgovarajućih uputa. 3. U području rada ne smije biti osoba, posebno male djece. 4. Pazite da ne biste skliznuli ili pali, posebno kada rukujete bacačem snijega unatrag. Priprema. Dobro pregledajte područje na kojem namjeravate koristiti bacač i uklonite sve prostirke, sanjke, ploče, žice i druge predmete. 2. Deaktivirajte sve spojke i prebacite mjenjač u neutralni položaj prije pokretanja motora. 3. Neprovozujte stroj bez vhodného zimního oblečení. Obujte si takové boty, které budou vhodné pro kluzký povrch. 4. Oprezno rukujte gorivom; ono je vrlo zapaljivo. (a) Koristite odobreni spremnik za gorivo. (b) Nikada ne dolijevajte gorivo dok motor radi ili je vruć. (c) Spremnik punite na otvorenom i vrlo pažljivo. Nikada ne punite spremnik za gorivo u zatvorenom prostoru. (d) Nikada ne punite spremnike u vozilu ili na kamionu/prikolici s plastičnom ceradom. Prije punjenja uvijek postavite spremnike na tlo, podalje od vozila. (e) Kada je to praktično, uklonite opremu koja radi na plin iz kamiona ili prikolice i dolijete gorivo na tlu. Ako to nije moguće, u takvu opremu odlijte gorivo na prikolici pomoću prijenosnog spremnika a ne mlaznice za dolijevanje goriva. (f) Mlaznica mora stalno biti u dodiru s obodom ili otvorom spremnika za gorivo, sve dok se dolijevanje ne dovrši. Ne koristite mlaznicu koja se tijekom rada može blokirati u jednom položaju. (g) Dobro zatvorite i pritegnite poklopac te obrišite eventualno izliveno gorivo. (h) Ako prolijete gorivo na odjeću, odmah se presvucite. 5. Koristite produžne kabele i utičnice koje je odredio proizvođač na svim jedinicama s električnim pogonskim motorima ili električnim pokretačkim motorima. 6. Nikada ne pokušavajte činiti nikakve izmjene dok motor radi (osim ako to proizvođač posebno ne preporuči). 7. Tijekom rada, izmjena ili popravaka uvijek nosite zaštitne naočale ili zaštitu za oči da biste osigurali zaštitu od predmeta koje stroj može izbaciti. 8. Koristite štitnike za uši kako bi izbjegli oštećenja sluha. Rad. Ne približavajte šake i stopala okretnim dijelovima. Držite se podalje od otvora za izbacivanje. 2. Budite iznimno oprezni pri radu ili prelasku preko šljunčanih površina, staza ili cesta. Čuvajte se skrivenih opasnosti i prometa. 3. Ako uređaj udari u strano tijelo, zaustavite motor, iskopčajte kabel na električnim motorima, dobro pregledajte ima li oštećenja na bacaču snijega i popravite štetu prije ponovnog pokretanja i rada s uređajem. 4. Ako uređaj počne nenormalno vibrirati, zaustavite motor i odmah provjerite uzrok. 5. Zaustavite motor pri svakom napuštanju radnog položaja, prije otčepljivanja kućišta svrdla ili žlijeba i pri svim popravcima, podešavanjima i pregledima. 6. Kada čistite, popravljate ili pregledavate bacač snijega, zaustavite motor i uvjerite se da su oštrice svrdla i svi pokretni dijelovi zaustavljeni. Izvucite ključ. 7. Ne pokrećite motor u zatvorenom prostoru, osim za transport bacača snijega u zgradu ili iz nje. Uvijek otvorite vanjska vrata dok pokrećete motor u zatvorenom prostoru. 8. Budite izuzetno oprezni dok radite na nagibima. 9. Nikada ne radite s bacačem snijega bez odgovarajućih zaštitnih elemenata i ostalih zaštitnih uređaja. 0. Nikada ne usmjeravajte žlijeb za izbacivanje prema ljudima ili površinama na kojima bi se mogla izazvati šteta. Djeca i druge osobe moraju se držati podalje od uređaja.. Nemojte prekoračivati kapacitet uređaja pokušajima da prebrzo očistite snijeg. 2. Nikada ne radite s uređajem pri visokim transportnim brzinama na skliskim površinama. Dok upravljate uređajem unatrag, budite vrlo pažljivi i provjeravajte prostor iza sebe. 3. Deaktivirajte napajanje oštrica svrdla dok transportirate uređaj ili dok ga ne koristite. 4. Koristite samo priključke i dodatni pribor koje je odobrio proizvođač bacača snijega. 5. Nikada ne rukujte bacačem snijega ako nije osigurana dobra vidljivost. Uvijek provjeravajte čvrstoću podloge po kojoj hodate i čvrsto držite ručice. Hodajte. 6. Nikada ne dodirujte vrući motor ili prigušivač. Održavanje i skladištenje. Redovito provjeravajte ispravnu pritegnutost zaštitnih elemenata, posmičnih svornjaka, vijaka za montažu motora itd. kako biste osigurali sigurno radno stanje opreme. 2. Nikada ne skladištite stroj sa gorivom u rezervoaru, ako se nalazi u zatvorenom prostoru u kojem postoji mogućnost nastajanja iskre odnosno paljenja, a takvu opasnost nose grijači vode i prostorija, strojevi za sušenje rublja i sl. Prije skladištenja opreme u bilo kojem zatvorenom prostoru, počekajte da se motor ohladi. 3. Ako bacač snijega želite uskladištiti za duže vrijeme, uvijek pročitajte naputke i važne detalje u priručniku za korisnika. 4. Održavajte vidljivim naljepnice sa sigurnosnim informacijama i naputcima, a po potrebi ih zamijenite. 5. Po završenom čišćenju snijega pustite motor da radi još nekoliko minuta da spriječite smrzavanje sabirača / rotacijskog pogona. 4

5 Varni načini uporabe potisnih odmetal- nikov snega POMEMBNO: Odmetalnik snega lahko odreže roko ali nogo in meče predmete. Nespoštovanje naslednjih navodil za varno delo lahko povzroči hude poškodbe. OPOZORILO: Med postavitvijo, prevozom, nastavljanjem in med popravili vedno izključite električni kabel z vžigalne svečke. Tako preprečite nenamenski zagon motorja. OPOZORILO: Ta odmetalnik snega se uporablja za čiščenje pločnikov, dovoznih poti in drugih talnih površin. Bodite previdni pri uporabi na površinah z nagibom. Odmetalnika ne uporabljajte na površinah nad nivojem tal, npr. na strehah hiš, garažah, terasah in drugih podobnih objektih ali zgradbah. OPOZORILO: Odmetalniki snega imajo odprte vrteče se dele, ki lahko ob dotiku povzročijo hude telesne poškodbe. Poškodbe lahko povzroči tudi material, ki leti iz izmetnega lijaka. Poskrbite, da bo delovni pros- tor ves čas uporabe, vključno med zagonom motorja, prazen. Posebej bodite pozorni, da na njem ni otrok in hišnih živali. POZOR: Dušilnik hrupa in drugi deli motorja se med uporabo močno segrejejo in ostanejo vroči tudi po zaustavitvi motorja. Tem delom se ne približujte, tako se izognete opeklinam. Usposabljanje. Pred uporabo te naprave preberite, razumite in upoštevajte vsa navodila in priročnik(e). Dodobra se spoznajte z vsemi krmilnimi ročicami in s pravilno uporabo opreme. Naučite se hitrega zaustavljanja naprave in hitrega izklopa krmilnih ročic. 2. Nikoli ne dovolite otrokom, da bi uporabljali napravo. Nikoli ne dovolite, da bi z napravo delale odrasle osebe brez ustreznih navodil. 3. Poskrbite, da na delovnem prostoru ni drugih oseb, še posebej ne majhnih otrok. 4. Premikajte se previdno, da vam ne spodrsne in da ne padete, še posebej, ko se premikate vzvratno. Priprava. Skrbno preglejte površino, na kateri boste uporabljali napravo. Odstranite vse predpražnike, sani, deske, kable in druge predmete. 2. Pred zagonom motorja (če obstaja) sprostite vse sklopke in prestavite menjalnik v prosti tek. 3. Ne oblačite si ohlapnih oblačil, ki bi jih lahko zgrabili premikajoči se deli. Obujte si obutev z dobrim oprijemom na spolzkih površinah. 4. Z gorivom ravnajte previdno, saj je zelo lahko vnetljivo. (a) Uporabljajte ustrezno (odobreno) posodo za gorivo. (b) Nikoli ne dolivajte goriva, ko motor teče oz. ko je motor vroč. (c) Posodo za gorivo napolnite na prostem. Bodite zelo previdni. Posode za gorivo nikoli ne polnite v zaprtem prostoru. (d) Posod z gorivom nikoli ne polnite v vozilu, na tovornjaku ali na prikolici s plastično oblogo. Posode pred polnjenjem vedno postavite na tla, stran od vozila. (e) Če je to praktično, odstranite opremo z bencinskim motorjem s tovornjaka in dolijte gorivo, ko je na tleh. Če to ni mogoče, je bolje, da napravo napolnite na prikolici s prenosno posodo, kot da jo polnite neposredno s dolivno pištolo črpalke. (f) Dolivno grlo naj bo ves čas v stiku z robom odprtine posode za gorivo, vse dokler dolivanje ni končano. Ne uporabljajte naprave za zapiranje-odpiranje dolivne šobe. (g) Skrbno namestite pokrovček odprtine za dolivanje goriva in pobrišite morebiti razlito gorivo. (h) Če ste oblačila polili z gorivom, jih takoj zamenjajte. 5. Pri vseh napravah z električnimi pogonskimi motorji ali električnim motorjem za zagon uporabljajte samo podaljševalne kable in vtičnice, ki jih navaja proizvajalec. 6. Nikoli ne poizkušajte kakorkoli spreminjati nastavitev medtem, ko motor teče (razen, kadar to posebej priporoča proizvajalec). 7. Med uporabo naprave, med izvajanjem nastavitev in med popravljanjem vedno nosite varovalna očala ali zaščito za oči. Tako zaščitite oči pred predmeti, ki lahko priletijo iz naprave. 8. Uporabite naušnike, da se preprečijo poškodbe sluha. Delovanje. Ne segajte z rokami ali nogami v bližino ali pod vrteče se dele. Nikoli ne stojte v bližini izmetnega lijaka. 2. Posebej bodite pozorni pri odmetavanju na oz. pri prečkanju z gramozom posutih poti, stez ali cest. Vedno ostanite pozorni na skrite nevarnosti in na promet. 3. Če ste zadeli kakšen tujek, ustavite motor oz. izvlecite napajalni kabel elektromotorja, skrbno preglejte odmetalnik snega. Če najdete kakršnokoli poškodbo, jo odpravite pred zagonom in nadaljnjo uporabo naprave. 4. Če se začne naprava neobičajno tresti, tako ustavite motor in poiščite vzrok. 5. Kadarkoli zapustite delovno mesto, pred čiščenjem ohišja polža ali izmetnega lijaka, pred kakršnimkoli popravilom ali spremembo nastavitev oz. pregledom ustavite motor. 6. Pred čiščenjem, popravljanjem ali pregledovanjem odmetalnika snega ustavite motor in se prepričajte, da se rezila polža in vsi drugi, premikajoči se deli, ne premikajo več. Odstranite ključ. 7. Motor ne sme delovati v zaprtih prostorih, razen, ko ga peljete iz ali v zgradbo. Ko motor deluje v zaprtem prostoru, vedno odprite vrata. 8. Pri delu na nagibih bodite izjemno previdni. 9. Odmetalnika snega ne uporabljajte brez delujočih ustreznih varoval in drugih zaščitnih sredstev na svojem mestu. 0. Izmeta nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali v smeri, kjer bi lahko nastala škoda. Poskrbite, da v bližini ni otrok in drugih oseb.. Ne preobremenjujte naprave s prehitrim odmetavanjem snega. 2. Nikoli ne premikajte naprave z veliko hitrostjo na spolzkih površinah. Pri vzvratnem gibanju glejte za hrbet in bodite še posebej pozorni. 3. Ko odmetalnik snega prevažate in, ko ni v uporabi, izklopite pogon rezil polža. 4. Uporabljajte samo priključke in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec odmetalnika snega. 5. Odmetalnika snega nikoli ne uporabljajte v pogojih slabe vidljivosti. Poskrbite, da vam ne drsi in trdno držite ročaje. Hodite. 6. Nikoli se ne dotikajte vročega motorja ali vročega dušilnika hrupa. Vzdrževanje in shranjevanje. Pogosto preglejte ščitnike, vijake škarij, vijake za pritrditev motorja, ipd. in se prepričajte, da so dobro pritrjeni in da je oprema ustrezna za varno delo. 2. Stroja z bencinom v rezervoarju ne smete shranjevati v zaprtih prostorih, kjer obstaja možnost, da hlapi bencina pridejo v stik z viri, ki lahko vnamejo bencin. Taki viri so ogrevalne naprave za vodo in prostore, sušilni stroji za perilo in podobno. 3. Ko shranjujete snežno odmetalo za dlje časa, obvezno preberite navodila v uporabniškem priročniku. 4. Vzdržujte varnostne in svarilne nalepke ter jih po potrebi zamenjajte z novimi. 5. Po končanem odmetavanju snega pustite motor delovati še nekaj minut, da preprečite zmrzovanje zbiralnika/vijaka. 5

6 Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi odśnieżarki WAŻNE: Odśnieżarka może obciąć ręce i nogi oraz może wyrzucać w powi- etrze obiekty. Brak przestrzegania poniższych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia podczas ustawiania, transportu, regulacji oraz napraw, należy zawsze odłączyć przewód świecy zapłonowej oraz zabezpieczyć go tak, aby nie stykał się ze świecą. OSTRZEŻENIE: Odśnieżarka służy do usuwania śniegu z chodników, dróg i innych powierzchni naziemnych. Należy zachować ostrożność podczas eksploatacji odśnieżarki na pochyłych powierzchniach. Odśnieżarki nie należy używać na powierzchniach nadziemnych (np. dachach domów, garaży, ganków lub innych budowli). OSTRZEŻENIE: Odśnieżarka posiada odsłonięte części ruchome, które mogą być przyczyną poważnych obrażeń. Źródłem obrażeń mogą również być obiekty wyrzucane z rynny. W obszarze pracy nie mogą przebywać osoby postronne, małe dzieci i zwierzęta domowe (również podczas rozruchu urządzenia). OSTRZEŻENIE: Tłumik oraz inne części silnika rozgrzewają się do wysokiej temperatury podczas pracy i pozostają gorące przez pewien czas po wyłączeniu silnika. Nie należy ich dotykać, aby uniknąć ry- zyka poparzenia. Szkolenie. Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać i zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi urządzenia. Należy dobrze poznać zasady pracy i obsługi urządzenia. Należy poznać zasady szybkiego wyłączania urządzenia i elementów sterowania. 2. Używanie urządzenia przez dzieci jest zabronione. Osoby dorosłe mogą obsługiwać urządzenie po odpowiednim przeszkoleniu. 3. W obszarze pracy nie mogą przebywać osoby postronne, a w szczególności małe dzieci. 4. Uważać, aby się nie poślizgnąć lub upaść, szczególnie podczas cofania odśnieżarką. Przygotowanie. Należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym urządzenie będzie używane i usunąć wycieraczki, sanki, deski, druty i inne obiekty. 2. Przed uruchomieniem silnika należy odłączyć sprzęgło, a biegi ustawić w położeniu neutralnym. 3. Należy unikać noszenia luźnych ubrań, które mogą dostać się w ruchome części urządzenia. Nosić obuwie, które zapewnia dobrą przyczepność na śliskich powierzchniach. 4. Ostrożnie obchodzić się z paliwem - ryzyko pożaru. (a) Stosować atestowany kanister. (b) Nigdy nie dolewać paliwa, gdy silnik pracuje lub jest gorący. (c) (d) (e) (f) Paliwo należy dolewać na otwartym powietrzu, zachowując przy tym należytą ostrożność. Zabrania się tankowania w pomieszczeniach zamkniętych. Zbiorników paliwa nigdy nie należy tankować wewnątrz samochodu osobowego, ani na pace samochodu ciężarowego lub na przyczepie, których dno jest wyłożone tworzywem sztucznym. W celu napełnienia, kanistry należy zawsze stawiać na ziemi, z dala od pojazdu. Jeśli to praktycznie możliwe, urządzenia napędzane paliwem należy zdjąć z pojazdu i zatankować na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenia takie należy tankować na przyczepie za pomocą kanistra (należy unikać tankowania bezpośrednio z dyszy węża paliwowego). Dysza węża paliwowego przez cały czas tankowania powinna dotykać brzegu zbiornika paliwa lub kanistra. Nie należy stosować urządzeń powodujących automatyczne otwieranie i zamykanie dyszy węża paliwowego. 6 (g) Po zakończeniu tankowania dobrze dokręcić korek wlewu paliwa i wytrzeć rozlane paliwo. (h) Zanieczyszczone paliwem ubrania należy natychmiast zmienić. 5. Dla wszystkich urządzeń z elektrycznymi silnikami napędowymi lub elektrycznymi silnikami rozruchowymi należy stosować przedłużacze zalecane przez producenta. 6. Nigdy nie dokonywać żadnych regulacji, gdy silnik elektryczny (spalinowy) jest w ruchu (za wyjątkiem sytuacji zalecanych przez producenta). 7. W czasie pracy, regulacji lub napraw należy zawsze stosować okulary ochronne lub podobne środki ochrony oczu w celu ochrony wzroku przed ciałami obcymi, które mogą być wyrzucane przez urządzenie. 8. Używać ochronników słuchu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Eksploatacja. Nie zbliżać rąk lub nóg do ruchomych części urządzenia. Nie zbliżać się do otworu wylotowego. 2. Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na podjazdach, chodnikach lub drogach wysypanych żwirem. Uważać na ukryte zagrożenia i ruch uliczny. 3. Po uderzeniu o obcy przedmiot należy wyłączyć silnik (w przypadku urządzeń z silnikiem elektrycznym - odłączyć przewód biegnący do silnika), oraz sprawdzić, czy odśnieżarka nie została uszkodzona. W razie potrzeby, należy naprawić urządzenie przed wznowieniem pracy. 4. Jeśli urządzenie wibruje w nienaturalny sposób, należy wyłączyć silnik i natychmiast ustalić przyczynę. 5. Wyłączyć silnik w razie konieczności odejścia od urządzenia, przed przeczyszczeniem obudowy ślimaka lub rynny wylotowej oraz podczas dokonywania napraw, regulacji lub przeglądów. 6. Podczas czyszczenia, dokonywania napraw lub przeglądów odśnieżarki należy wyłączyć silnik i sprawdzić, czy łopatki ślimaka i wszystkie ruchome części zatrzymały się. Wyjąć kluczyk. 7. Silnika nie należy uruchamiać w pomieszczeniach (za wyjątkiem parkowania odśnieżarki w budynku lub wyprowadzania jej z budynku). Podczas uruchamiania silnika w pomieszczeniu zamkniętym należy zawsze otworzyć drzwi zewnętrzne. 8. Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na pochyłych powierzchniach. 9. Nigdy nie eksploatować odśnieżarki bez założonych osłon lub innych elementów zabezpieczających. 0. Wylotu nigdy nie należy kierować w stronę ludzi lub miejsc, w których może dojść do uszkodzenia mienia. Do pracującego urządzenia nie powinny zbliżać się dzieci ani osoby postronne.. Nie przeciążać urządzenia poprzez zbyt szybkie usuwanie śniegu. 2. Nigdy nie przejeżdżać urządzeniem ze zbyt dużą prędkością przez śliskie powierzchnie. Podczas pracy należy patrzeć za siebie i ostrożnie cofać się. 3. Podczas transportu lub jeśli odśnieżarka nie jest w użyciu należy odłączyć zasilanie łopatek ślimaka. 4. Należy stosować tylko przystawki lub akcesoria zalecane przez producenta odśnieżarki. 5. Nigdy nie eksploatować odśnieżarki przy ograniczonej widoczności. Zawsze dobrze stawiać kroki i mocno trzymać urządzenie za uchwyt. Iść. 6. Nigdy nie dotykać rozgrzanego silnika lub tłumika. Konserwacja i magazynowanie. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sprzętu należy często sprawdzać, czy osłony, śruby bezpiecznikowe ścinane, śruby montażowe silnika, itp. są prawidłowo dokręcone. 2. Nigdy nie magazynować urządzenia z paliwem w zbiorniku wewnątrz budynku, w którym obecne są źródła zapłonu takie, jak nagrzewnice wody i przestrzeni, suszarki do ubrania itp. Przed magazynowaniem w pomieszczeniu zamkniętym, odczekać na wystygnięcie silnika. 3. Jeżeli odśnieżarka ma być przechowywana przez dłuższy okres czasu, zawsze sprawdzić szczegółowe informacje w instrukcji obsługi. 4. Konserwować i jeżeli konieczne wymieniać naklejki informacyjne i ostrzegawcze. 5. Po zakończeniu wyrzucania śniegu pracować maszyną przez kilka minut w celu zapobieżenia zamarznięciu kolektora/wirnika.

7 Bezpečná práca s odhadzovačom snehu DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento odhadzovač snehu by mohol odhodenými predmetmi amputovať ruky a nohy. Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže byť príčinou vážnych zranení. VÝSTRAHA: Pri nastavovaní, preprave, úprave alebo opravách stroja vždy odpojte kábel zapaľovacej sviečky, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu a aby ste predišli náhodnému naštartovaniu. VÝSTRAHA: Tento odhadzovač snehu je určený na používanie na chodníkoch, cestách a iných rovných povrchoch. Pri použití na svahoch a šikmých plochách dávajte veľký pozor. Odhadzovač snehu nepoužívajte na povrchoch nad terénom, ako strechy domov, garáže, vo vonkajších verandách a iných plochách alebo budovách. VÝSTRAHA: Na odhadzovači snehu sú odkryté otáčajúce sa časti, ktorými sa môžete vážne poraniť, okrem toho, k vážnemu zraneniu môže dôjsť zásahom odhodených cudzích predmetov. Nedovoľte, aby sa do pracovného priestoru počas prevádzky priblížili iné nepovolané osoby, malé deti alebo domáce zvieratá. POZOR: Výfuk a ostatné časti motora sa počas prevádzky veľmi zohrievajú a ostanú horúce aj po zastavení motora. Aby ste predišli popáleninám pri ich dotknutí sa, nepribližujte sa k nim. Školenie. Prosím, prečítajte si dôkladne všetky pokyny na stroji a tento návod ešte pred používaním tejto jednotky. Dokonale sa zoznámte s ovládačmi a správnym používaním zariadenia. Naučte sa, ako treba v prípade nebezpečenstva stroj rýchlo zastaviť. 2. Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti. Nikdy nedovoľte, aby stroj používali dospelí, ktorí nie sú oboznámení s jeho obsluhou. 3. Nedovoľte, aby sa do pracovného priestoru počas prevádzky priblížili iné nepovolané osoby, predovšetkým malé deti. 4. Dávajte veľký pozor, aby ste sa nepošmykli a nespadli, predovšetkým pri práci s odhadzovačom snehu v opačnom smere. Príprava. Pozorne skontrolujte priestor, v ktorom budete stroj používať a odstráňte všetky predložky, sane, podložky, káble a iné cudzie predmety. 2. Pred naštartovaním motora (ak je k dispozícii) prepnite všetky spojky a páky do neutrálnej polohy. 3. Stroj nepoužívajte bez vhodného zimného výstroja. Používajte obuv, ktorá znižuje riziko pošmyknutia na klzkých povrchoch. 4. S palivom manipulujte opatrne, je veľmi horľavé. (a) Používajte nádobu určenú pre palivo. (b) Palivo nikdy nedopĺňajte za chodu motora ani keď je motor horúci. (c) Palivovú nádrž doplňte vonku, pričom dávajte mimoriadny pozor. Palivo nikdy nedopĺňajte v uzavretom priestore. (d) Nádoby nikdy neplňte vnútri nejakého vozidla, na vozidle ani na vlečke s plastovou podlahou. Nádoby pred plnením vždy postavte na zem, mimo vozidla. (e) Ak je to možné, zložte zariadenie s motorovým pohonom z vozidla a doplňte nádrž na zemi. Ak to nie je možné, uprednostnite pri dopĺňaní takéhoto zariadenia prenosnú nádobu pred dávkovačom paliva z čerpadla. (f) Dýzu majte vždy opretú o okraj palivovej nádrže alebo otvorenej nádoby až do ukončenia dopĺňania paliva. Nepoužívajte samoblokovaciu dýzu. 7 (g) Po doplnení paliva utiahnite viečko nádrže a poutierajte rozliate palivo. (h) Ak sa palivo rozlialo na odev, ihneď sa prezlečte. 5. U jednotiek s elektrickým pohonom alebo elektrickým štartovaním použite výrobcom odporúčané predlžovacie káble a zásuvky. 6. Nikdy sa nepokúšajte robiť žiadne úpravy, kým je motor v chode (s výnimkou, že to odporúča výrobca). 7. Počas obsluhy alebo vykonávania úprav alebo opráv vždy noste ochranné okuliare alebo ochranný štít tváre, aby ste si chránili oči pred cudzími predmetmi, ktoré by mohol stroj odhodiť. 8. Používajte ochranu sluchu, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. Prevádzka. V blízkosti paliva alebo jednotky nefajčite a nedovoľte fajčiť ani iným osobám. Nikdy sa nepribližujte k výsypnému otvoru. 2. Pri práci na križovatkách, chodníkoch a cestách dávajte mimoriadny pozor. Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá a premávku. 3. Pri zásahu cudzím predmetom zastavte motor, odpojte kábel na elektrických motoroch, pozorne skontrolujte, či sa odhadzovač snehu nepoškodil a pred opätovným naštartovaním a prevádzkou opravte všetky prípadné poškodenia. 4. Ak stroj začne neprirodzene vibrovať, zastavte motor ihneď začnite hľadať príčinu. Vibrácie obvykle signalizujú poruchu. 5. Motor zastavte vždy pred opustením pracovného priestoru, pred vyčistením závitovky alebo žľabu výsypky a pred akoukoľvek opravou, úpravou alebo kontrolou. 6. Pred čistením, opravou alebo kontrolou odhadzovača snehu zastavte motor a uistite sa, že sa všetky čepele závitovky a všetky pohybujúce sa časti zastavili. Vyberte kľúč. 7. Motor neprevádzkujte v uzavretých priestoroch okrem štartovania ani na presun snehovej frézy von z budovy ani do budovy. Otvorte vonkajšie dvere; výfukové plyny sú nebezpečné. 8. Pri práci na svahu dávajte mimoriadny pozor. 9. Odhadzovač snehu nikdy nepoužívajte bez namontovaných ochranných krytov a ochranných zariadení. 0. Nikdy nesmerujte vývod na osoby ani takým smerom, kde by mohlo dôjsť k nejakým škodám. Nedovoľte, aby sa k stroju priblížili deti alebo iné osoby.. Stroj nepreťažujte, nesnažte sa odstrániť sneh veľmi rýchlo. 2. Stroj nikdy nepoužívajte na šmykľavých povrchoch pri vysokej prepravnej rýchlosti. Pri práci opačným smerom sa pozerajte aj dozadu a dávajte veľký pozor. 3. Vdobe mimo prevádzky odhadzovača snehu a pri jeho preprave odpojte napájanie čepelí závitovky. 4. Používajte iba príslušenstvo a zariadenia schválené výrobcom odhadzovača snehu. 5. Snehovú frézu používajte iba pri dobrej viditeľnosti a osvetlení. Kontrolujte svoje kroky a pevne držte rukoväte. Choďte krokom; nikde nebežte. 6. Nikdy sa nedotýkajte horúceho motora ani výfuku. Údržba a skladovanie. Často kontrolujte, či sú riadne utiahnuté kryty, strižné skrutky, montážne skrutky motora, atď., čím sa uistíte, že prevádzka zariadenia je bezpečná. 2. Stroj neskladujte s palivom v nádrži v budovách, kde sa nachádzajú zdroje zážihu ako vyhrievacie telesá na vodu alebo kúrenia, sušiče bielizne a pod. Pred uložením v uzavretom priestore nechajte vychladnúť motor. 3. Ak treba snehovú frézu uložiť na dlhšie obdobie, o podrobnostiach uloženia sa informujte v príručke používateľa. 4. V prípade potreby udržiavajte alebo vymeňte bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi. 5. Po skončení odhadzovania snehu nechajte stroj niekoľko minút bežať, aby nezamrzol zberač/ejektor.

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE

Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Návod na obsluhu Priruãnik Navodila za uporabo Návod k pouïití LC 48 LC 48V LB 48 LB 48V LC48VE Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete.

Více

MH 168 Fit4life MULTIFUNKČNÍ HRNEC NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÝ HRNIEC NÁVOD NA OBSLUHU NACZYNIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MH 168 Fit4life MULTIFUNKČNÍ HRNEC NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÝ HRNIEC NÁVOD NA OBSLUHU NACZYNIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MH 168 Fit4life MULTIFUNKČNÍ HRNEC NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÝ HRNIEC NÁVOD NA OBSLUHU NACZYNIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI TÖBBFUNKCIÓS EDÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTIFUNKTIONSKOCHTOPF BEDIENUNGSANLEITUNG

Více

Rechargeable Battery Flashlight LHS 55 A1... 2. Ręczny reflektor akumulatorowy LHS 55 A1... 18. LHS 55 A1 akkumulátoros kézilámpa...

Rechargeable Battery Flashlight LHS 55 A1... 2. Ręczny reflektor akumulatorowy LHS 55 A1... 18. LHS 55 A1 akkumulátoros kézilámpa... Rechargeable Battery Flashlight LHS 55 A1... 2 Operating and Safety Instructions Ręczny reflektor akumulatorowy LHS 55 A1... 18 Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa LHS 55 A1 akkumulátoros kézilámpa...

Více

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Návod na obsluhu Navodila za uporabo Priruãnik Návod k pouïití LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE - Az eredeti használati utasítások - Originalna navodila za uporabo - Oryginalne instrukcje użytkowania CZ Aku šroubovák 3,6V - Návod k obsluze 4-8 SK

Více

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas

AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas AE9C80Ti JET PUMP CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7 SK DOMÁCA VODÁREŇ - Návod na obsluhu 8-12 H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas 13-17 RO POMPĂ DE APĂ CU TANC - Instructiuni de utilizare 18-22 2 CZ

Více

IAN 96272 CROSS CUT SHREDDER UAV 220 A2 CROSS CUT SHREDDER NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW IRATMEGSEMMISÍTŐ SKARTOVAČKA AKTENVERNICHTER SKARTOVAČKA

IAN 96272 CROSS CUT SHREDDER UAV 220 A2 CROSS CUT SHREDDER NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW IRATMEGSEMMISÍTŐ SKARTOVAČKA AKTENVERNICHTER SKARTOVAČKA CROSS CUT SHREDDER UAV 220 A2 CROSS CUT SHREDDER Operating instructions NISZCZARKA DO DOKUMENTÓW Instrukcja obsługi IRATMEGSEMMISÍTŐ Használati utasítás SKARTOVAČKA Návod k obsluze SKARTOVAČKA Návod na

Více

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13 SK BENZÍNOVÝ KROVINOREZ - Návod na obsluhu 14-23 H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas 24-33 RO MOTOCOASA DE PUTERE - Instructiuni de utilizare 34-44 SYMBOLS

Více

ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS BORS-DARÁLÓ

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5

Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3. Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 SSL/MSL Slovensko: Navodila za uporabo solarnih senčil SSL/MSL Stran 2-3 Português: Folheto para produtos com célula solar SSL/MSL Páginas 4-5 Polski: Broszura nt. produktu zasilanego energią słoneczną

Více

TE204-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o.

TE204-manual 0-0-0-K. EMOS spol. s r. o. BUDILKA ZA DELAVNIKE Budilka je nastavljena samo za delavnike. Mora biti vklopljena. ENKRATNO ZVONENJE Signal budilke bo enkraten, ne bo se ponavljal v drugih dneh. PRE AL temperaturni alarm Ta funkcija

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher

Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher Keramická konvice Keramická kanvica Elektryczny czajnik dzbanek ceramiczny Vízforraló Keramikas elektriskā tējkanna Ceramic jug kettle Keramik-Wasserkocher RK 0010ne CZ SK PL HU LV EN CZ CZ PODĚKOVÁNÍ

Více

Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE. Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU. Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI. Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEDIENUNGSANLEITUNG

Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE. Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU. Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI. Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEDIENUNGSANLEITUNG CV 06 Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Weinkühler BEDIENUNGSANLEITUNG Wine cooler OPERATING MANUAL CZ SK PL

Více

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81

English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 2 English... 9-20 Čeština... 21-32 Slovenčina... 33-44 Magyarul... 45-56 Polski... 57-68 Русский... 69-81 FZS 2002-E 3 1 1 2 3 13 5 4 12 6 7 14 11 9 10 8 4 2 A B C FZS 2002-E 5 3 2 1 A B 4 A

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 31/1/2014 Vážený

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga Vážený zákazníku,

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty, hmotnosti kostí

Více

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 ZGRZEWARKA DO FOLII VACUUM SEALER VARILNI STROJČEK FÓLIAHEGESZTŐ PRÍSTROJ NA ZATAVOVANIE DO FÓLIE

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 ZGRZEWARKA DO FOLII VACUUM SEALER VARILNI STROJČEK FÓLIAHEGESZTŐ PRÍSTROJ NA ZATAVOVANIE DO FÓLIE VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER Operating instructions FÓLIAHEGESZTŐ Használati utasítás STOLNÍ SVÁŘEČKA FÓLIÍ Návod k obsluze ZGRZEWARKA DO FOLII Instrukcja obsługi VARILNI STROJČEK Navodila za

Více

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 * Ma machine * 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 HU 18 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Figyelem: a biztonsági előírások a készülék részét képezik. Az új készülék első használata előtt

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 Contents Information about trademarks... 4 Introduction... 4 Intended use... 4 Supplied items... 5 Technical

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

INSTRUKCJA MONTAŻU BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA MONTÁŽ

INSTRUKCJA MONTAŻU BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA MONTÁŽ PL HU CZ SK INSTRUKCJA MONTAŻU BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD K MONTÁŽI NÁVOD NA MONTÁŽ O.K. DOORS by RADEX POLAND Sp. zo.o. Sp. K. ul. Komunalna 2 14-200 Iława tel. +48 89 644 82 88 fax +48 89 644 82 89 WWW.OKDOORS.PL

Více

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA m m m m 1 2 CZ SK PL Vážený spotřebiteli, koupí našeho výrobku jste se stal uživatelem moderní elektroplynové vařidlové desky. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

KITCHEN TOOLS Food Processor SKM 550 EDS A1

KITCHEN TOOLS Food Processor SKM 550 EDS A1 4 KITCHEN TOOLS Food Processor SKM 550 EDS A1 Food Processor Operating instructions Konyhai robotgép Használati utasítás Kuchyňský robot Návod k obsluze Robot kuchenny Instrukcja obsługi Kuhinjski aparat

Více

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL 8 Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE

Více