BŽECKÝ PÁS MASTER FC100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŽECKÝ PÁS MASTER FC100"

Transkript

1 BŽECKÝ PÁS MASTER FC100 CZ Z100 / Z300 Z500 Z700 Treadmill PETTE SI DKLADN TENTO NÁVOD PED POUŽITÍM TOHOTO STROJE! PREÍTAJTE SI DÔKLADNE TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM TOHTO STROJA! PROSZ UWANIE PRZECZYTA INSTRUKCJ PRZED UYCIEM TEGO URZDZENIA!

2 Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté nedostatky. Pokud zjistíte vadu nebo chybjící souástku, neváhejte a kontaktujte nás. D ležité bezpenostní informace: CZ UPOZORNNÍ: pette si všechny informace ped použitím stroje NEBEZPEÍ: pro snížení rizika zasažení el.proudem odpojte stroj ze zásuvky ped ištním a/nebo pi servisních úkonech. UPOZORNNÍ: pro zamezení možnosti vzplanutí, ohn, el. šoku i zranní osob, umístte stroj na rovnou podlahu s pipojením k 230V AC zásuvce s 15A uzemnním. POUŽÍVEJTE PRODLUŽOVAKU S 16A I VÍCE, POUZE S JEDNÍM VÝVODEM NA KONCI. Tento stroj musí být v jednom elektrickém obvod sám. Nepoužívejte žádné adaptéry a neupravujte zástrku. Mohlo by to zpsobit skutený šok i ohe a tím poškodit el. souásti a computer. Ped zaátkem cviení si prosím dkladn pette následující informace. Uchovejte návod pro pípadné pozdjší poteby opravy i náhradních díl. 1) Tento stroj je uren pouze pro domácí úely a je testována pro maximální nosnost 150 kg. 2) Dkladn dodržujte postup pi skládání stroje. 3) Používejte pouze originální díly. 4) Ped skládáním zkontrolujte, zda-li balení obsahuje všechny ásti pomocí seznamu ástí. 5) Používejte pouze vhodné náadí pro skládání a pokud bude nutné, požádejte o pomoc další osoby. 6) Umístte stroj na rovnou neklouzavou podlahu. Kvli možné korozi nedoporuujeme používat stroj ve vlhkém prostedí. 7) Zkontrolujte ped a pak pravideln co 1-2 msíce všechny spoje, zda jsou poádn dotaženy a jsou v poádku. 8) Poškozené ásti ihned vymte, nepoužívejte stroj dokud není opraven. 9) Pro opravu používejte pouze originální náhradní díly. Kontaktujte dodavatele. 10) Nepoužívejte pi ištní agresivní istící pípravky. 11) Ujistte se, že zaínáte cviit pouze po správném složení a kontrole stroje. 12) U všech nastavitelných ástí dbejte na dodržení maximální hranice pi nastavování. 13) Tento stroj je uren pro dosplé osoby. Ujistte se, že dti cvií na stroji pouze za dozoru dosplé osoby. 14) Ujistte se, že jste si vdomi možných rizik pi cviení, jako napíklad pohyblivé ásti bhem cviení. 15) Upozornní: nesprávné i nadmrné cviení mže zpsobit poškození zdraví. 16) Dodržujte prosím pokyny pro správné cviení v tréninkových instrukcích. Nepoužívejte stroj na plyšových kobercích s vysokým chlupem. Mohlo by dojít k poškození jak stroje, tak koberce. za pásem musí být volný prostor minimáln 1 metr. Držte dti mimo dosah stroje, jsou zde místa, kde by mohly strit prsty a zpsobit tak vážné zranní. Mjte ruce mimo dosah pohyblivých ástí. Nikdy nepoužívejte stroj, pokud má poškozený kabel i zástrku. Pokud stroj nefunguje správn, kontaktujte prodejce. Udržujte kabel mimo horkých pedmt. Nepoužívejte stroj v místech, kde se používají aerosolové spreje nebo kde je omezen písun kyslíku. Jiskry z motoru mohou podpálit vysoce holavé prostedí. Nikdy nepouštjte i nevkládejte žádné pedmty do volných otvor.

3 Nepoužívejte stroj venku. pro odpojení, vypnte všechny kontrolky do pozice OFF, odstrate bezpenostní klí a pak odpojte kabel ze zásuvky. Nepoužívejte tento stroj pro jiný úel než je dáno. senzory tepové frekvence nejsou ureny pro lékaské úely. Rzné faktory, vetn pohybu bžce mže zpsobit nepesnosti v mení tepové frekvence. Senzory jsou ureny pouze pro úely cviení, hlavn pro urení vývoje vaší kondice. Používejte pi nástupu a výstupu boní stupy, jsou tam pro vaši bezpenost. noste správnou obuv. Boty na vysokém podpatku, sandály i holé nohy nejsou vhodné pro bhání na pásu. Doporuujeme používat kvalitní bžeckou obuv. Vyjmte bezpenostní klí po cviení, aby nemohly neoprávnné osoby používat pás. UCHOVEJTE TYTO INFORMACE! CZ D ležité elektrické informace Upozornní! NIKDY nepoužívejte RCD - Residual Current Device (americká verze = GFCI) zásuvku ve zdi s tímto pásem. Tak jako ostatní pístroje s velkým motorem, RCD/GFCI se budou asto hýbat. Vete proto hlavní kabel dál od pohyblivých ástí stroje, vetn zdvihacího mechanismu a transportních koleek. NIKDY neodstraujte žádný kryt bez pedchozího vypnutí ze zásuvky el. Naptí. Pokud naptí kolísá o 10 % nebo více, mže to ovlivnit pás. Tyto záležitosti nejsou souástí záruky. Pokud zjistíte, že naptí je nízké, kontaktujte vašeho dodavatele el. Proudu pro otestování. NIKDY nevystavujte pás dešti i vlhku. Tento stroj NENÍ uren pro venkovní použití, do blízkosti bazénu i víivek nebo do jiného vlhkého prostedí. Maximální provozní teplota je 40 stup celsia, vlhkost 95%, stroj není vododolný. Elektrický jisti: nkteré jistie, které jsou používány ve vaši domácnosti nejsou ureny pro tak vysoký písun proudu a mže to zpsobit, že vyhození pi prvním použití nebo i pi bžném používání. Pokud pás vyhazuje pojistky ( i když máte správný písun proudu a pás je jediný pístroj v elektrickém obvodu), budete potebovat vymnit jisti za vyšší typ. Toto není záruní chyba. Je to podmínka, kterou výrobce nemže ovlivnit. Toto závisí na zizovateli elektrifikace ve vašem dom. Informace o uzemnní Tento stroj musí být uzemnn. Tento stroj je vybaven kabelem s uzemnním. Musí být zapojen do píslušné zástrky, která je správn nastavena a uzemnna v rámci lokálních kód a pravidel. NEBEZPEÍ nesprávné spojení uzemovacího vodie mže zpsobit riziko el. Šoku. Pokud si nejste jisti, zda je stroj správn uzemnn, nechte stroj zkontrolovat kvalifikovaným elektrikáem i servisním technikem. Neupravujte kabel, pokud nesedí do zástrky. Toto mže provádt pouze kvalifikovaný elektriká.

4 D ležité provozní informace CZ NIKDY nepoužívejte pás bez kompletního petení a úplného pochopení ovládání computeru. Nastudujte informace o zmnách rychlosti a sklonu. Jak mžete tyto funkce rychle mnit. Nastavte si rychlost, která vám vyhovujte a uvolnte nastavovací klí. Computer bude plnit vaše pokyny postupn. NIKDY nepoužívejte stroj pi bouce. Blesk by mohl poškodit elektrické ásti stroje. Bute opatrní, pokud pi bhání i chzi vykonáváte ješt další innosti jako jsou sledování televize i tení apod. Tyto innosti mohou zapíinit ztrátu rovnováhy nebo vyboení ze stedu pásu a tím vážné zranní. NIKDY nenastupujte i nevystupujte z pásu, pokud je v pohybu. Pás se rozbíhá pi velice nízké rychlosti a není tak nutné rozkroovat se nad pás. Jednoduše se postavte na pás bhem nízkého zrychlení. Toto je správný postup pro nastupování. Vždy se držte rukojetí pi obsluze computeru (zdvih, rychlost, atd.). Nepoužívejte nepimený tlak na tlaítka. Pracují správn i pi lehkém tlaku. Pokud tlaítka zmáknete více, neznamená to, že stroj bude pracovat rychleji i pomaleji. Pokud cítíte, že tlaítka nefungují správn pi bžném tlaku, kontaktujte prodejce. Bezpenostní klí Souástí balení je i bezpenostní klí - Je to jednoduchý magnet, který mžete používat kdykoliv. Je zde pro vaši bezpenost, pokud spadnete nebo se budete pohybovat píliš rychle dozadu. Odstranní klíe zpsobí rychlé zastavení pásu. Použití: 1. Umístte klí na computer. Pás se nenastartuje, pokud není klí zapojen. 2. Pipevnte si plastový klip na vaše obleení v oblasti pasu. Upozornní: Klip musíte pipevnit poádn, aby se pi bhu sám nevytrhl. Pás zastaví vždy, když je klí vytržen. Pro normální zastavení použijte ervené tlaítko STOP/PAUSE.

5 Balení šroub CZ KROK #58-3/8" pérová podložka (6 ks) #59-3/8" plochá podložka (6 ks) #104 3/8 x 3-3/4 šroub (6 ks) #73 M5 x 12mm samoezný šroub (4 ks) KROK2 #110 - M5 x 10mm strojový šroub (2 ks) #73 - M5 x 12mm šroub (1 ks) #125. M5 podložka(1 ks) #112 - M5 x 30mm strojový šroub (2 ks) KROK3 #58-3/8" pérová podložka (6 ks) #59-3/8" plochá podložka (6ks) #105 3/8 x 3/4 šroub (6 ks) #108 M8 x 12mm šroub (6 ks)

6 Složení stroje CZ KROK 1 : pední tye pravá boní ty (19) již obsahuje kabel computeru (A)(87). Zvednte ty od bžecké plochy a pipevnte ji k hlavnímu rámu. Musíte lehce potáhnout kabel computeru, aby sedl v tyi, tak aby se necvaknul mezi ty a hlavní rám. Použijte jeden šroub 3/8 x 3-3/4 (104), 3/8 dlenou podložku (58) a plochou podložku 3/8 (59) pes vrchní díru do pichycovací podložky (21) a odpovídající vrchní díe v tyi a pišroubujte ji k hlavnímu rámu. Nyní pipevnte další dva šrouby (104) a podložky (58 & 59) a dotáhnte všechny ti poádn. Pipevnte levé rameno (18) ve stejném postupu. Nasute spodní boní krytky (32 & 33) pomocí 4 šroub M5 x 12mm (73).

7 CZ KROK 2: Pipevnní computeru spojte kabely computeru (G(86) & C(120)), kabely tepové frekvence (D(122) & F(88), pravý a B(28) & E(88), levý) a pipevnte uzemovací kabel (H)(121) do dírky (I) v ocelovém rámu pomocí šroubu M5 x 12 mm (73) a podložky M5 (125). Pipevnte computer (36) k rámu rukojetí (5) pomocí 2 šroub M5 x 30mm (112) a 2 šroub M5 x 10mm (110).

8 D LEŽITÉ INFORMACE KE SKLÁDÁNÍ když p ipev ujete spojovací podp ry (3,4), ujist te se prosím, že jste zasunuli podp ry k zadní ásti computeru p ed dotažením šroub. CZ

9 KROK 3: montáž computeru k boním tyím CZ Pipevnte 2 podpry (3 levá, 4 pravá) ke computeru pomocí 6 šroub M8 x 12mm(108). Spojte kabel computeru (C)(120) se spojovacím kabelem (A)(87) z boní tye. Pipevnte computer na vrchní ást tye pomocí 6 šroub 3/8 x 3/4 (105), 3/8 dlené podložky (58) a ploché podložky 3/8 (59). Bute opatrní, abyste neskípli kabel computeru.

10 Provoz bžeckého pásu CZ Computer Zaátek cviení: Pás zapnete zapojení kabelu do píslušné zásuvky el. Naptí, pak zapnte vypína, který je umístn na pední stran pod krytem motoru. Ujistte se, že máte pipojen bezpenostní klí. Bez nj pás nezapnete. Jakmile stroj zapnete, rozsvítí se na krátkou dobu všechny svtla na displeji. Pak okna asu TIME a vzdálenosti DISTANCE zobrazí na krátký as celkovou hodnotu tchto funkcí. TIME ukáže celkovou dobu hodin, kdy byl pás v provozu a DISTANCE kolik kilometr již pás ujel (nebo mílí pro nastavení na anglické míry následujte kapitolu údržby o zmn nastavení). Zobrazí se zpráva o softwarové verzi. Computer se pak dostane do klidového režimu, který je základním bodem pro provoz.

11 Quick-Start (rychlý start): CZ Zmáknte a uvolnte jakékoliv tlaítko pro vzbuzení displeje, pokud není pipraven. Zmáknte a uvolnte tlaítko Start pro zaátek pohybu pásu rychlostí 0.8 km/hod, pak nastavte požadovanou rychlost pomocí tlaítek Fast / Slow. Pro nastavení rychlosti mžete také použít rychlotlaítka pro nastavení od 3 do 9 pro nastavení specifické rychlosti. Pro zpomalení pásu zmáknte a držte tlaítko Slow (na computeru nebo rukojeti) až do požadované rychlosti. Mžete také zmáknout rychlotlaítko. Pro zastavení pásu zmáknte tlaítko Stop. VLASTNOSTI PÁSU: Pause/Stop/Reset: Když pás bží, mžete udlat pauzu zmáknutím erveného tlaítka STOP. Pomalu sníží rychlost a zastaví. as, vzdálenost a kalorie se udrží v pamti v pauze. Po 5 minutách se displej vymaže a vrátí se na startovací obrazovku. Pro obnovení cviení zmáknte tlaítko START. Zmáknutím tlaítka STOP dvakrát ukoníte program a zobrazí se souhrnné informace. Pokud tlaítko STOP zmáknete potetí, computer se vrátí do klidového režimu. Pokud tlaítko STOP podržíte na více než 3 sekundy, computer se vymaže. Pokud nastavíte data, jako je vk, as v programu, zmáknutím tlaítka STOP se vrátíte o jeden krok v nastavení pi každém zmáknutí. Zdvih: Zdvih mžete nastavovat kdykoliv po nastartování pásu. Pomocí tlaítek Adjust vyberete požadovaný stupe zdvihu. Mžete také použít rychlotlaítka pro zdvih na levé stran computeru (incline). Computer zobrazuje íslo zdvihu jako procentuální vyjádení (stejné stupn jako jsou uvádny na silnicích). Zobrazení bodové matice: deset ádk bod zobrazuje každou úrove cviení v manuálním modu. Body ukazují pouze pibližné zatížení (Rychlost/zdvih). Nezobrazují pesné hodnoty, pouze pibližné procento pro srovnání úrovní zatížení. V manuálním programu matice zobrazuje profil obrázku jako hodnoty, které se mní pi cviení. Je zde 24 sloupc které zobrazují as. 24 sloupc je dleno do 1/24 celkového asu programu. Když se as naítá od nuly (jako v rychlém startu), každý sloupec pedstavuje 1 minutu. Dále jsou zde 3 LED displeje: TRACK (kolo),speed (rychlost) a INCLINE (zdvih) spolu s tlaítky. Když svítí LED displej s kolem v bodové matici se zobrazí kolo, když svítí rychlost, bodová matice zobrazuje rychlost a když svítí zdvih, bodová matice zobrazuje profil zdvihu. Mžete zmnit profil bodové matice zmáknutím tlaítka DISPLAY. Když pejedete všechny 3 profily, dostanete se do modu SCAN a bude se automaticky pepínat po 4 sekundách zobrazení všech 3 funkcí. Jakmile zmáknete tlaítko Display ješt jednou, vrátíte se do zobrazení profilu kola.

12 0.4 km bžecké kolo(okruh): 0.4km kolo (1/4 mile) bude zobrazeno okolo bodové matice. Blikající teka zobrazuje váš postup. Ve stedu kola je poítadlo kol. CZ Tepová frekvence: Okno tepové frekvence zobrazuje vaši aktuální tepovou frekvenci v tepech za minutu pi cviení. Musíte se držet senzor tepové frekvence obma rukama. Hodnoty jsou zobrazovány kdykoliv, když computer zobrazí signál ze senzor. Mžete také použít bezdrátový hrudní pás pro mení. Tento stroj je kompatibilní s hrudním pásem POLAR. Sloupcový graf tepové frekvence: zobrazuje tepovou frekvenci v procentuálním vyjádení maximální TF. Pokud vložíte vk pi programování, computer vypote vaši maximální tepovou frekvenci a pak zobrazí graf v aktuálním vyjádení pijatých informací. Okno zpráv: Zobrazuje zprávy, které vám pomohou obsluhovat proces programování. Bhem programu jsou zde zobrazeny vaše cviební data. Vypnutí pásu: computer se automaticky vypne (usne) po 30 minutách neaktivity. Toto se nazývá spací mod. V tomto modu vypne pás skoro vše, krom minimálního proudu dodávaného pro zmáknutí tlaítek a bezpenostní klí tak, aby se mohl zase aktivovat. Odbr proudu v tomto modu je opravdu minimální nco jako když máte vypnutou televizi. Ovšem mžete také odstranit bezpenostní klí nebo zmáknout vypína na pásu.

13 Programování computeru CZ Tento pás nabízí 5 pednastavených program, uživatelský program, 2 programy dle TF, Fitness test a manuální program. Výbr a zaátek pednastaveného programu: vyberte program a pak zmáknte tlaítko ENTER pro zaátek programu s vašimi osobními daty, nebo pouze zmáknte tlaítko START pro zaátek programu ve standardním nastavení. Po výbru programu a zmáknutím ENTER pro vložení osobních dat, bude blikat hodnota asu 20 minut. Pomocí tlaítek UP/DOWN nastavíte požadovanou dobu cviení. Po nastavení zmáknte ENTER (Upozornní: mžete zmáknout START kdykoliv bhem programování pro zaátek cviení se zmnou, kterou jste udlali v tomto bodu). Na displeji zdvihu bude blikat hodnota vku (AGE). Vložte správný vk, který je dležitý pro zobrazení grafu TF a programy dle TF. Pomocí tlaítek UP/DOWN ho nastavíte a zmáknte ENTER. V okn vzdálenosti bude nyní blikat hmotnost Bodyweight. Vložte vaši hmotnost pro urování kalorií Kcal. Nastavíte pomocí tlaítek UP/DOWN a pak zmáknte ENTER. V okn rychlosti bude nyní blikat pednastavení vrchní hranice rychlosti vybraného programu. Pomocí tlaítek UP/DOWN ji nastavíte a pak zmáknte ENTER. Každý program má rzné zmny rychlosti, tady je vám umožnno nastavit horní hranici rychlosti cviení. Nyní zmáknte START pro zaátek cviení. Máte 3 minuty na zahátí. Mžete zmáknout tlaítko START pro zrušení a jít pímo cviit. Bhem zahívací fáze se budou na displeji odpoítávat 3 minuty. Uživatelský program: vyberte uživatelský program CUSTOM a pak zmáknte ENTER. Bodová matice bude svítil jako jednoduchý ádek bod ve spod (dokud tam není uložen njaký program). Hodiny budou blikat. Pomocí tlaítek UP nebo DOWN nastavte požadovanou dobu cviení a zmáknte ENTER. Enter musíte zmáknout, i když nenastavujete as. Na displeji zdvihu bude blikat hodnota vku (AGE). Vložte správný vk, který je dležitý pro zobrazení grafu TF a programy dle TF. Pomocí tlaítek UP/DOWN ho nastavíte a zmáknte ENTER. V okn vzdálenosti bude nyní blikat hmotnost Bodyweight. Vložte vaši hmotnost pro urování kalorií Kcal. Nastavíte pomocí tlaítek UP/DOWN a pak zmáknte ENTER. Nyní bude blikat první sloupec, který se bude nastavovat. Pomocí tlaítek Fast / Slow nastavte rychlost v prvním segmentu a zmáknte ENTER. Nyní bude blikat druhý sloupec. Hodnota z pedcházejícího sloupce se bude pevádt do dalšího segmentu. Zopakujte tento postup u všech sloupc. První sloupec bude znovu blikat. Nyní budete nastavovat zdvih. Zopakujte stejný proces jako pi nastavování rychlosti. Zmáknte START pro zaátek cviení a také bude váš nastavený program uložen do pamti. Pednastavené programy Stroj má 5 rzných program, které jsou vytvoeny dle rzných cviebních cíl. Poátení zátž pro každý program je nastavena jako relativn snadná. Mžete si nastavit zátž pro každý program ped zaátkem a následovat instrukce v okn zpráv po výbru programu.

14 HILL Program Hill simuluje chzi nahoru a dol jako tra na kopec. Zátž se postupn zvyšuje a pak opt snižuje. CZ Profil trati FATBURN Program Fat Burn je vytvoen tak, aby umožoval maximální spalování tuku. Existují rzné studie, které nacházení zpsob jak co nejlépe odbourávat tuk. Absolutn nejlepší zpsob ale je, udržovat vaši tepovou frekvenci mezi 60-70% maximální tepové frevence. Tento program nevyužívá tepovou frekvenci, ale simuluje nižší, stálou zátž cviení. Profil trati Cardio program Cardio je vytvoen pro zvýšení funkce srden-cévního systému. Je to cviení pro srdce a plíce. Bude posilovat váš srdení sval a zvyšovat prtok krve a kapacitu plic. Toto je dosahováno pro dosažení vyšší námahy a lehkým stídáním zátže. Profil trati

15 Strength Program Strength je vytvoen pro zesílení sval dolní ásti tla. Stabiln zvyšuje zátž až na nejvyšší stupe, kde vydrží uritou dobu. CZ Profil trati Interval Program Interval je založen na stídání vyšší a nižší zátže. Zvyšuje vaši kondici pomocí velkého odbru kyslíku a následující regenerace znovunaplnním kyslíku. Váš srden-cévní systém bude naprogramován, aby využíval kyslík více efektivnji. Profil trati Programování pednastavených program: Vyberte požadovaný program a zmáknte tlaítko ENTER. V okn zpráv budete požádáni o vložení vku. Nastavíte ho pomocí tlaítek UP a DOWN, pak zmáknte tlaítko ENTER pro potvrzení. Nyní vložte hmotnost (WEIGHT). Nastavíte pomocí tlaítek UP nebo DOWN nebo numerickou klávesnicí, pak zmáknte enter pro pokraování. Dále budete nastavovat as cviení (TIME). Po nastavení zmáknte ENTER. Nyní nastavte maximální zátž MAX LEVEL. Je to maximální bod vrchol hory. Po nastavení zmáknte ENTER. Nyní je nastavení dokoneno a mžete zaít cviit zmáknutím tlaítka START. Mžete jít také zpátky a zmnit nastavení pomocí tlaítka ENTER. Upozornní: Kdykoliv bhem ukládání dat, mžete zmáknout tlaítko STOP pro návrat o jeden krok. Pokud chcete snížit i zvýšit zátž bhem cviení, zmáknte tlaítko UP nebo DOWN. Zmní se nastavení celého programu, akoliv zobrazení profilu na obrazovce se nezmní. Dvod je, abyste vidli celý program po celou dobu. Pokud by se zmnil obrázek, vypadalo by to zmaten a nepravdiv by zobrazoval aktuální program. Když zmníte zátž, v okn zpráv se ukáže souasný sloupec a maximální zátž programu.

16 Bhem programu mžete listovat daty v okn zpráv zmáknutím vedlejšího tlaítka DISPLAY. Když program skoní, na displeji se zobrazí zhodnocení cviení na krátkou dobu, pak se computer vrátí do poáteního modu. CZ Uživatelský program tento program vám umožní vytvoit a uložit si vlastní program dle následujících instrukcí nebo si mžete uložit jiný pednastavený program jako svj uživatelský. Mžete si ho nazvat svým jménem. Zmáknte tlaítko CUSTOM. V okn zpráv se ukáže uvítací zpráva, pokud jste si již nkdy pedtím uložili program, zobrazí se jeho název. Pak zmáknte tlaítko ENTER pro zaátek programu. Když zmáknete enter, zobrazí se name-a, pokud jste ješt nic neuložili. Pokud jste již njaké jméno uložili, zobrazí a bude blikat písmeno C. Pokud chcete název zmnit, mžete zmáknout tlaítko STOP, zmnit jméno a pokraovat v dalším kroku. Pokud chcete vložit jméno, použijte tlaítka UP nebo DOWN pro zmnu prvního písmene a zmáknte ENTER a pokraujte na další písmeno. Když dokoníte jméno, zmáknte STOP pro uložení jména a pokraujte dalším krokem. Na displeji se zobrazí AGE vk. Musíte vložit váš vk pomocí tlaítek UP nebo DOWN nebo numerické klávesnice, pak zmáknte ENTER pro potvrzení. Nyní vložte hmotnost WEIGHT. Pomocí tlaítek UP nebo DOWN nebo numerické klávesnice a zmáknte ENTER pro pokraování. Další je as TIME. Nastavte as a zmáknte ENTER. Nyní nastavite maximální zátž MAX LEVEL. Pak zmáknte ENTER. Nyní bude blikat první sloupec a vy nastavíte zátž v tomto prvním segmentu cviení. Když to dokoníte, nebo ho nechcete mnit, zmáknte ENTER a dostanete se do dalšího segmentu. V dalším sloupci se nastaví stejná zátž jako v pedchozím. Zopakujte stejný proces jako v pedcházejícím segmentu a zmáknte ENTER. Takto pokraujte dokud nenastavíte všech 12 segment. V okn zpráv vás nyní vyzve computer pro zmáknutí ENTER pro uložení programu. Po uložení programu se ukáže new program saved - nový program byl uloaažen. Pak mžete zaít nebo znovu upravit program. Zmáknte STOP pro odchod do startovního modu. Pokud chcete snížit nebo zvýšit zátž bhem cviení v programu, zmáknte tlaítko UP nebo DOWN. Toto ovlivní pouze souasnou situaci v programu. V následujícím segmentu se computer vrátí opt na nastavenou hodnotu. V programu USER 1 nebo USER 2 mžete projíždt data pomocí tlaítka DISPLAY, pepínat mezi zobrazením profilu a ¼ zobrazením trati. Pokud budete monitorovat tepovou frekvenci, mžete použít AUTO-PILOT mod. Více v sekci o tepové frekvenci. 5K Run: tento program automaticky nastavuje vzdálenost na 5 km jako váš cíl. Kolový displej bude ukazovat jednu smyku, která odpovídá 5 kilometrm a vzdálenost se ukáže na zaátku jako 5kl. Jakmile program zane, vzdálenost se bude odpoítávat, jakmile dosáhne nuly, program skoní. *Pokud není computer nastaven na metrické hodnoty, ukazuje rychlost v M/hod. Km nastavíte viz kapitola údržbové menu.

17 Fitness Test: CZ Fitness test je založen na Gerkinov protokolu, které je také znám jako protokol hasi je to test pod maximální hodnoty Vo2 (množství kyslíku). Test bude zvyšovat rychlost a sklon dokud nedosáhnete 85% vaši max. TF. as je rozložen tak, abyste dosáhli 85%, jak je ukázáno v tabulce. Stupe as rychlost zdvih VO2 Max 1 0 to 1:00 4.5mph 0% :15 4.5mph 2% :30 4.5mph 2% :45 4.5mph 2% :00 4.5mph 2% :15 5.0mph 2% :30 5.0mph 2% :45 5.0mph 2% :00 5.0mph 2% :15 5.0mph 4% :30 5.0mph 4% :45 5.0mph 4% :00 5.0mph 4% :15 5.5mph 4% :30 5.5mph 4% :45 5.5mph 4% :00 5.5mph 4% :15 5.5mph 6% :30 5.5mph 6% :45 5.5mph 6% :00 5.5mph 6% :15 6.0mph 6% :30 6.0mph 6% :45 6.0mph 6% :00 6.0mph 6% :15 6.0mph 8% :30 6.0mph 8% :45 6.0mph 8% :00 6.0mph 8% :15 6.5mph 8% :30 6.5mph 8% :45 6.5mph 8% :00 6.5mph 8% :15 6.5mph 10% :30 6.5mph 10% :45 6.5mph 10% :00 6.5mph 10% :15 7.0mph 10% :30 7.0mph 10% :45 7.0mph 10% :00 7.0mph 10% 80 Ped testem: Ujistte se, že jste zdraví, zkontrolujte váš zdravotní stav ped cviením, pedevším pokud je vám více než 35 let nebo jste osoby se zdravotními problémy. Provete zahívací a protahovací cviení neberte kofein ped testem držte senzory tepové frekvence pevn.

18 CZ Programování Fitness testu: 1. zmáknte tlaítko Fit-test a pak ENTER. 2. V okn se zobrazí zpráva, abyste zadali váš vk AGE. Nastavíte váš vk, který je ukázán v okn zdvihu pomocí tlaítek UP nebo DOWN a zmáknte ENTER pro potvrzení. 3. Nyní vložíte Hmotnost- WEIGHT. Nastavíte ji pomocí tlaítek UP/DOWN, hodnota se ukazuje v okn vzdálenosti a pak zmáknte tlaítko ENTER. 4. Nyní zmáknte START pro zaátek testu. Bhem testu: Computer musí obdržet stabilní signál tepové frekvence pro zaátek testu. Mžete použít senzory TF nebo hrudní pás. Test zane po 3 minutách zahívací fáze na rychlosti 4.8 km/hod(3 m/hod). Hodnoty, které se ukazují bhem testu: Time as zobrazuje celkový as Incline - zdvih v procentuálním vyjádení Distance- vzdálenost v mílích nebo km, záleží na nastavených parametrech. Speed- rychlost v m/hod nebo km/hod, záleží na nastavených parametrech. Target Heart Rate - cílová TF a Actual Heart Rate - aktuální TF se ukazují v okn zpráv. Po testu: Provete uvolovací cviení po dobu od 1 do 3 minut. Zkontrolujte výsledek, protože po nkolika minutách se computer automaticky pepne do startovacího modu.

19 Co znamenají výsledky: CZ VO2max pro muže a ženy s vysokou kondicí vk vynikající >60 >56 >51 >45 >41 >37 dobrá nadprm rná prmrn á podprm rná slabá Velmi slabá <30 <30 <26 <25 <22 <20 VO2max pro ženy a muže s velmi nízkou kondicí vk vynikající dobrá nadprm rná prmrn á podprm rná slabá Velmi slabá <28 <26 <22 <20 <18 <17

20 CZ Cílová tepová frekvence Staré moto - žádná bolest, žádný úspch je již mýtem a dnes už víme, že pi cviení se lovk mže cítit dobe. Dležité je se orientovat podle tepové frekvence používat nástroje pro mení TF. Lidé potom zjistí, že jejich tepová frekvence se pohybovala moc vysoko nebo naopak píliš nízko a cviení tak bylo neúinné. Pro urení výsledk, kterých byste mli dosáhnout, musíte nejdíve urit vaši maximální tepovou frekvenci, která je nejvyšší, které mžete dosáhnout. Existuje jednoduché pravidlo pro urení: 220 váš vk = Maximální tepová frekvence (maxtf) (pokud vložíte váš vk pi programování computer, computer bude automaticky poítat s touto hodnotou). Maximální TF je užívání pro programy dle tepové frekvence a také pro urení grafu tepové frekvence. Po vypotení vaši maximální TF, se mžete rozhodnout, kterého cíle chcete dosáhnout. 90 Dva nejpopulárnjší dvody nebo cíle cviení jsou kondice srden-cévního systému (cviení na srdce a plíce) a kontrola hmotnosti. erné sloupce na grafu znázorují maximální TF pro osoby v jednotlivém vku. Trénink TF, jak pro srden-cévní kondici i úbytek hmotnosti, jsou reprezentováni 2 rznými kivkami v grafu. Pokud je vašim cílem kondice srden-cévního systému nebo úbytek hmotnosti, vaše maximální TF by se mla pohybovat na 80% nebo 60% max TF. Konzultujte tuto hranici se svým lékaem. U všech stroj, které mají monitory tepové frevence mžete kontrolovat svou tepovou frekvenci, i když nejste ve speciálním programu. Tato funkce mže být použita v kterémkoliv programu. Program dle tepové frekvence automaticky upravuje zdvih dle TF. UPOZORNNÍ! Cílová hodnota použita v programech HR-1 a HR-2 je urena pouze pro normální, zdravé osoby. Nepeceujte své síly! Nemusíte být schopni dosáhnout vašeho cíle. Pokud jste na rozpacích, zkuste vložit vyšší vk a tím se sníží cílová hodnota.

21 Použití hrudního pásu CZ Jak používat hrudní pás: zacvaknte vysíla do elastického pásku. Nastavte elastický pás tsn, jak to bude pro vás ješt pohodné. Vysíla bude s logem uprosted vaši hrudi elem ven, nkteré osoby si musí dát vysíla lehce doleva. Pipevnte konec elastického pásku do kruhového konci a zacvaknte ho, dotáhnte elastický pásek, aby vysíla pevn držel. Pozice vysílae je hned pod hrudním svalem. Pot je nejlepší vodi pro mení. Pokud se hodnota tepové frekvence nezobrazuje, navlhete lehce elektrody (2 erné tverce na zadní stran vysílae). Doporuuje se také navlhit elektrody nkolik minut ped cviením. Nkteré osoby, díky chemickému složení tla, mají vtší problém získat silný, stabilní signál. Po zahívací fázi tyto problémy ustanou. Nošení obleení pes hrudní pás neovlivní vysílání. Musíte být v blízkosti pijímae nesmí být vtší vzdálenost mezi vysílaem a pijímaem abyste dosáhli silného stabilního signálu. Vzdálenost se mže trochu lišit, ale vždy se udržujte v blízkosti computeru pro dobré snímání. Nošení vysílae pímo na kži zajišuje správnou funkci. Pokud si budete pát, mžete nosit vysíla pes triko, navlhete plochu trika, kde budou elektrody. Upozornní: necvite na stroji s kontrolou tepové frekvence dokud nemáte stabilní stálý píjem signálu. Vysoká, náhodná ísla pedesílají, že je njaký problém. Co mže rušit signál a zpsobit zmatené hodnoty: mikrovlná trouba, televize, malé spotebie, atd. Fosforentní svtla nkteré domácí bezpenostní systémy ohradník pro domácí zvíata nkteí lidé mají problémy dostat signál do vysílae z jejich kže. Pokud s tím máte problém, zkuste nosit vysíla vzhru nohama. Normáln je logo orientováno nahoru. Anténa, která vysílá signál tepové frekvence je velmi citlivá. Pokud jsou njaké silné zvuky zvenku, otote celý stroj o 90 stup pro odhlunní. Pokud problémy se signálem petrvávají, kontaktujte prodejce. UPOZORNNÍ! NEPOUŽÍVEJTE PROGRAM DLE TEPOVÉ FREKVENCE, POKUD SE VAŠE TF NEZOBRAZUJE SPRÁVN NA DISPLEJI!

22 Kontrola tepové frekvence CZ Jak pracují programy dle TF: Kontrola tepové frekvence (HRC) používá systém zdvihu pro nastavení tepové frekvence. Zvýšení a snížení zdvihu ovlivní TF mnohem více než samotné zmny rychlosti. Programy HRC automaticky postupn mní zdvih, abyste dosáhli cílové TF. Auto-pilot TF Tato unikátní funkce nechává na uživateli, aby okamžit vložil mod HRC kdykoliv, když zmáknout tlaítko. Program HR2 tlaítko také funguje jako tlaítko Auto-pilot. Bhem jakéhokoliv programu mže uživatel zmáknout toto tlaítko pro spuštní programu HRC. Vaše aktuální tepové frekvence (ve chvíli, kdy zmáknete tlaítko) se bude automaticky udržovat v programu Auto-pilot. Mžete zmáknout tlaítka UP/DOWN zdvihu pro zmnu cílové TF, když jste v modu Auto-pilot. Výbr programu dle TF: Máte možnost si vybrat v nastavovacím modu mezi programem kontroly hmotnosti (HR-1) nebo kardiovaskulárním programem (HR-2). Program kontroly hmotnosti udržuje vaši TF na hodnot 70% maxtf. Kardio-vaskulární program udržuje TF na hodnot 90% MaxTF. MaxTF se uruje dle vzorce: MaxTF= 220- Vk. Vaše nastavení TF se automaticky poítá pi vložení vku. Programování program dle TF Computer musí obdržet silnou stabilní hodnotu TF, jinak program nemže zaít. Zmáknte tlaítko HR1 nebo HR2. Okno tepové frekvence bude blikat a ukáže standardní TF pro tento program. Mžete ji nastavit a záknout ENTER pokud chcete, nebo pouze zmáknte ENTER pro potvrzení hodnoty. Kalorie budou nyní blikat a ukazovat hmotnost. Nastavte ji a zmáknte ENTER nebo pouze zmáknte ENTER pro potvrzení dané hodnoty. V okn TF bude nyní blikat vk. Nastavte ho a zmáknte ENTER nebo pouze zmáknte ENTER pro potvrzení dané hodnoty. Nastavením vku zmníte cílovou TF. Nyní bude blikat okno asu. Nastavte as a zmáknte ENTER. Zmáknte START pro zaátek programu. Bhem programu mžete zvyšovat i snižovat cílovou TF pomocí tlaítek zdvihu UP nebo DOWN. Auto-Pilot: Tlaítko HR2 nabízí také další úel, Auto-pilota. Tuto funkci používáte, když jste v jakémkoliv programu a automaticky se rozsvítí HRC, když zmáknete tlaítko Autopilot (HR2). Když používáte funkci Auto-Pilot: Když už jste zaali program a dosáhli jste urité TF a rádi byste v ní zstali, zmáknte tlaítko Auto-pilot a na computeru se zapne HRC a bude se vás snažit udržet v této tepové frekvenci.

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %.

& ' # (! & ) * % #   # + &,% # - # ! %  #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7  # # 2 #  #. ## # % # #, 8  $#  4     %. 1 !!" #" # " $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " "

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Návod na použití MAG - MASTER IN 68

Návod na použití MAG - MASTER IN 68 Návod na použití MAG - MASTER IN 68 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Cyklotrenažér Insportline GAMA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko:

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big Návod na použití IN 1794 insportline Twist Stepper Big OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.... 2 POPIS PRODUKTU.... 3 ÚPRAVA PNUTÍ......3 INSTRUKCE PRO GUMOVÁ TÁHLA....4 INSTRUKCE PRO POSUVNÉ PEDÁLY...5

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ Návod na použití Gym Ball - rotační míč s úchyty IN 1798 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel.

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod k použití insportline TRENTON

Návod k použití insportline TRENTON Návod k použití insportline TRENTON ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz pre

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88419M0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130 Echowell PH 5 Výr. Číslo: 1130 Obsah Začíname 1. Obsah balení...01 2. Měření tepové frekvence před použitím PH5...01 3. Hrudní pás, snímač tepové frekvence a náramkové hodinky...01 Kapitola 1 režimy a

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Instalace ovlada e. Instalace programu. SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be

Instalace ovlada e. Instalace programu. SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Instalace ovladae Instalace programu SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Použité symboly Nedodržování pravidel oznaených tímto symbolem mže mít za následek

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 NÁVOD K OBSLUZE Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 6.4 Zadání velikosti kol s automatickým pravítkem Na obrázcích vedle textu jsou znázorněna automatická zadání tří nutných parametrů pro dynamický, statický

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více