BŽECKÝ PÁS MASTER FC100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŽECKÝ PÁS MASTER FC100"

Transkript

1 BŽECKÝ PÁS MASTER FC100 CZ Z100 / Z300 Z500 Z700 Treadmill PETTE SI DKLADN TENTO NÁVOD PED POUŽITÍM TOHOTO STROJE! PREÍTAJTE SI DÔKLADNE TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM TOHTO STROJA! PROSZ UWANIE PRZECZYTA INSTRUKCJ PRZED UYCIEM TEGO URZDZENIA!

2 Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté nedostatky. Pokud zjistíte vadu nebo chybjící souástku, neváhejte a kontaktujte nás. D ležité bezpenostní informace: CZ UPOZORNNÍ: pette si všechny informace ped použitím stroje NEBEZPEÍ: pro snížení rizika zasažení el.proudem odpojte stroj ze zásuvky ped ištním a/nebo pi servisních úkonech. UPOZORNNÍ: pro zamezení možnosti vzplanutí, ohn, el. šoku i zranní osob, umístte stroj na rovnou podlahu s pipojením k 230V AC zásuvce s 15A uzemnním. POUŽÍVEJTE PRODLUŽOVAKU S 16A I VÍCE, POUZE S JEDNÍM VÝVODEM NA KONCI. Tento stroj musí být v jednom elektrickém obvod sám. Nepoužívejte žádné adaptéry a neupravujte zástrku. Mohlo by to zpsobit skutený šok i ohe a tím poškodit el. souásti a computer. Ped zaátkem cviení si prosím dkladn pette následující informace. Uchovejte návod pro pípadné pozdjší poteby opravy i náhradních díl. 1) Tento stroj je uren pouze pro domácí úely a je testována pro maximální nosnost 150 kg. 2) Dkladn dodržujte postup pi skládání stroje. 3) Používejte pouze originální díly. 4) Ped skládáním zkontrolujte, zda-li balení obsahuje všechny ásti pomocí seznamu ástí. 5) Používejte pouze vhodné náadí pro skládání a pokud bude nutné, požádejte o pomoc další osoby. 6) Umístte stroj na rovnou neklouzavou podlahu. Kvli možné korozi nedoporuujeme používat stroj ve vlhkém prostedí. 7) Zkontrolujte ped a pak pravideln co 1-2 msíce všechny spoje, zda jsou poádn dotaženy a jsou v poádku. 8) Poškozené ásti ihned vymte, nepoužívejte stroj dokud není opraven. 9) Pro opravu používejte pouze originální náhradní díly. Kontaktujte dodavatele. 10) Nepoužívejte pi ištní agresivní istící pípravky. 11) Ujistte se, že zaínáte cviit pouze po správném složení a kontrole stroje. 12) U všech nastavitelných ástí dbejte na dodržení maximální hranice pi nastavování. 13) Tento stroj je uren pro dosplé osoby. Ujistte se, že dti cvií na stroji pouze za dozoru dosplé osoby. 14) Ujistte se, že jste si vdomi možných rizik pi cviení, jako napíklad pohyblivé ásti bhem cviení. 15) Upozornní: nesprávné i nadmrné cviení mže zpsobit poškození zdraví. 16) Dodržujte prosím pokyny pro správné cviení v tréninkových instrukcích. Nepoužívejte stroj na plyšových kobercích s vysokým chlupem. Mohlo by dojít k poškození jak stroje, tak koberce. za pásem musí být volný prostor minimáln 1 metr. Držte dti mimo dosah stroje, jsou zde místa, kde by mohly strit prsty a zpsobit tak vážné zranní. Mjte ruce mimo dosah pohyblivých ástí. Nikdy nepoužívejte stroj, pokud má poškozený kabel i zástrku. Pokud stroj nefunguje správn, kontaktujte prodejce. Udržujte kabel mimo horkých pedmt. Nepoužívejte stroj v místech, kde se používají aerosolové spreje nebo kde je omezen písun kyslíku. Jiskry z motoru mohou podpálit vysoce holavé prostedí. Nikdy nepouštjte i nevkládejte žádné pedmty do volných otvor.

3 Nepoužívejte stroj venku. pro odpojení, vypnte všechny kontrolky do pozice OFF, odstrate bezpenostní klí a pak odpojte kabel ze zásuvky. Nepoužívejte tento stroj pro jiný úel než je dáno. senzory tepové frekvence nejsou ureny pro lékaské úely. Rzné faktory, vetn pohybu bžce mže zpsobit nepesnosti v mení tepové frekvence. Senzory jsou ureny pouze pro úely cviení, hlavn pro urení vývoje vaší kondice. Používejte pi nástupu a výstupu boní stupy, jsou tam pro vaši bezpenost. noste správnou obuv. Boty na vysokém podpatku, sandály i holé nohy nejsou vhodné pro bhání na pásu. Doporuujeme používat kvalitní bžeckou obuv. Vyjmte bezpenostní klí po cviení, aby nemohly neoprávnné osoby používat pás. UCHOVEJTE TYTO INFORMACE! CZ D ležité elektrické informace Upozornní! NIKDY nepoužívejte RCD - Residual Current Device (americká verze = GFCI) zásuvku ve zdi s tímto pásem. Tak jako ostatní pístroje s velkým motorem, RCD/GFCI se budou asto hýbat. Vete proto hlavní kabel dál od pohyblivých ástí stroje, vetn zdvihacího mechanismu a transportních koleek. NIKDY neodstraujte žádný kryt bez pedchozího vypnutí ze zásuvky el. Naptí. Pokud naptí kolísá o 10 % nebo více, mže to ovlivnit pás. Tyto záležitosti nejsou souástí záruky. Pokud zjistíte, že naptí je nízké, kontaktujte vašeho dodavatele el. Proudu pro otestování. NIKDY nevystavujte pás dešti i vlhku. Tento stroj NENÍ uren pro venkovní použití, do blízkosti bazénu i víivek nebo do jiného vlhkého prostedí. Maximální provozní teplota je 40 stup celsia, vlhkost 95%, stroj není vododolný. Elektrický jisti: nkteré jistie, které jsou používány ve vaši domácnosti nejsou ureny pro tak vysoký písun proudu a mže to zpsobit, že vyhození pi prvním použití nebo i pi bžném používání. Pokud pás vyhazuje pojistky ( i když máte správný písun proudu a pás je jediný pístroj v elektrickém obvodu), budete potebovat vymnit jisti za vyšší typ. Toto není záruní chyba. Je to podmínka, kterou výrobce nemže ovlivnit. Toto závisí na zizovateli elektrifikace ve vašem dom. Informace o uzemnní Tento stroj musí být uzemnn. Tento stroj je vybaven kabelem s uzemnním. Musí být zapojen do píslušné zástrky, která je správn nastavena a uzemnna v rámci lokálních kód a pravidel. NEBEZPEÍ nesprávné spojení uzemovacího vodie mže zpsobit riziko el. Šoku. Pokud si nejste jisti, zda je stroj správn uzemnn, nechte stroj zkontrolovat kvalifikovaným elektrikáem i servisním technikem. Neupravujte kabel, pokud nesedí do zástrky. Toto mže provádt pouze kvalifikovaný elektriká.

4 D ležité provozní informace CZ NIKDY nepoužívejte pás bez kompletního petení a úplného pochopení ovládání computeru. Nastudujte informace o zmnách rychlosti a sklonu. Jak mžete tyto funkce rychle mnit. Nastavte si rychlost, která vám vyhovujte a uvolnte nastavovací klí. Computer bude plnit vaše pokyny postupn. NIKDY nepoužívejte stroj pi bouce. Blesk by mohl poškodit elektrické ásti stroje. Bute opatrní, pokud pi bhání i chzi vykonáváte ješt další innosti jako jsou sledování televize i tení apod. Tyto innosti mohou zapíinit ztrátu rovnováhy nebo vyboení ze stedu pásu a tím vážné zranní. NIKDY nenastupujte i nevystupujte z pásu, pokud je v pohybu. Pás se rozbíhá pi velice nízké rychlosti a není tak nutné rozkroovat se nad pás. Jednoduše se postavte na pás bhem nízkého zrychlení. Toto je správný postup pro nastupování. Vždy se držte rukojetí pi obsluze computeru (zdvih, rychlost, atd.). Nepoužívejte nepimený tlak na tlaítka. Pracují správn i pi lehkém tlaku. Pokud tlaítka zmáknete více, neznamená to, že stroj bude pracovat rychleji i pomaleji. Pokud cítíte, že tlaítka nefungují správn pi bžném tlaku, kontaktujte prodejce. Bezpenostní klí Souástí balení je i bezpenostní klí - Je to jednoduchý magnet, který mžete používat kdykoliv. Je zde pro vaši bezpenost, pokud spadnete nebo se budete pohybovat píliš rychle dozadu. Odstranní klíe zpsobí rychlé zastavení pásu. Použití: 1. Umístte klí na computer. Pás se nenastartuje, pokud není klí zapojen. 2. Pipevnte si plastový klip na vaše obleení v oblasti pasu. Upozornní: Klip musíte pipevnit poádn, aby se pi bhu sám nevytrhl. Pás zastaví vždy, když je klí vytržen. Pro normální zastavení použijte ervené tlaítko STOP/PAUSE.

5 Balení šroub CZ KROK #58-3/8" pérová podložka (6 ks) #59-3/8" plochá podložka (6 ks) #104 3/8 x 3-3/4 šroub (6 ks) #73 M5 x 12mm samoezný šroub (4 ks) KROK2 #110 - M5 x 10mm strojový šroub (2 ks) #73 - M5 x 12mm šroub (1 ks) #125. M5 podložka(1 ks) #112 - M5 x 30mm strojový šroub (2 ks) KROK3 #58-3/8" pérová podložka (6 ks) #59-3/8" plochá podložka (6ks) #105 3/8 x 3/4 šroub (6 ks) #108 M8 x 12mm šroub (6 ks)

6 Složení stroje CZ KROK 1 : pední tye pravá boní ty (19) již obsahuje kabel computeru (A)(87). Zvednte ty od bžecké plochy a pipevnte ji k hlavnímu rámu. Musíte lehce potáhnout kabel computeru, aby sedl v tyi, tak aby se necvaknul mezi ty a hlavní rám. Použijte jeden šroub 3/8 x 3-3/4 (104), 3/8 dlenou podložku (58) a plochou podložku 3/8 (59) pes vrchní díru do pichycovací podložky (21) a odpovídající vrchní díe v tyi a pišroubujte ji k hlavnímu rámu. Nyní pipevnte další dva šrouby (104) a podložky (58 & 59) a dotáhnte všechny ti poádn. Pipevnte levé rameno (18) ve stejném postupu. Nasute spodní boní krytky (32 & 33) pomocí 4 šroub M5 x 12mm (73).

7 CZ KROK 2: Pipevnní computeru spojte kabely computeru (G(86) & C(120)), kabely tepové frekvence (D(122) & F(88), pravý a B(28) & E(88), levý) a pipevnte uzemovací kabel (H)(121) do dírky (I) v ocelovém rámu pomocí šroubu M5 x 12 mm (73) a podložky M5 (125). Pipevnte computer (36) k rámu rukojetí (5) pomocí 2 šroub M5 x 30mm (112) a 2 šroub M5 x 10mm (110).

8 D LEŽITÉ INFORMACE KE SKLÁDÁNÍ když p ipev ujete spojovací podp ry (3,4), ujist te se prosím, že jste zasunuli podp ry k zadní ásti computeru p ed dotažením šroub. CZ

9 KROK 3: montáž computeru k boním tyím CZ Pipevnte 2 podpry (3 levá, 4 pravá) ke computeru pomocí 6 šroub M8 x 12mm(108). Spojte kabel computeru (C)(120) se spojovacím kabelem (A)(87) z boní tye. Pipevnte computer na vrchní ást tye pomocí 6 šroub 3/8 x 3/4 (105), 3/8 dlené podložky (58) a ploché podložky 3/8 (59). Bute opatrní, abyste neskípli kabel computeru.

10 Provoz bžeckého pásu CZ Computer Zaátek cviení: Pás zapnete zapojení kabelu do píslušné zásuvky el. Naptí, pak zapnte vypína, který je umístn na pední stran pod krytem motoru. Ujistte se, že máte pipojen bezpenostní klí. Bez nj pás nezapnete. Jakmile stroj zapnete, rozsvítí se na krátkou dobu všechny svtla na displeji. Pak okna asu TIME a vzdálenosti DISTANCE zobrazí na krátký as celkovou hodnotu tchto funkcí. TIME ukáže celkovou dobu hodin, kdy byl pás v provozu a DISTANCE kolik kilometr již pás ujel (nebo mílí pro nastavení na anglické míry následujte kapitolu údržby o zmn nastavení). Zobrazí se zpráva o softwarové verzi. Computer se pak dostane do klidového režimu, který je základním bodem pro provoz.

11 Quick-Start (rychlý start): CZ Zmáknte a uvolnte jakékoliv tlaítko pro vzbuzení displeje, pokud není pipraven. Zmáknte a uvolnte tlaítko Start pro zaátek pohybu pásu rychlostí 0.8 km/hod, pak nastavte požadovanou rychlost pomocí tlaítek Fast / Slow. Pro nastavení rychlosti mžete také použít rychlotlaítka pro nastavení od 3 do 9 pro nastavení specifické rychlosti. Pro zpomalení pásu zmáknte a držte tlaítko Slow (na computeru nebo rukojeti) až do požadované rychlosti. Mžete také zmáknout rychlotlaítko. Pro zastavení pásu zmáknte tlaítko Stop. VLASTNOSTI PÁSU: Pause/Stop/Reset: Když pás bží, mžete udlat pauzu zmáknutím erveného tlaítka STOP. Pomalu sníží rychlost a zastaví. as, vzdálenost a kalorie se udrží v pamti v pauze. Po 5 minutách se displej vymaže a vrátí se na startovací obrazovku. Pro obnovení cviení zmáknte tlaítko START. Zmáknutím tlaítka STOP dvakrát ukoníte program a zobrazí se souhrnné informace. Pokud tlaítko STOP zmáknete potetí, computer se vrátí do klidového režimu. Pokud tlaítko STOP podržíte na více než 3 sekundy, computer se vymaže. Pokud nastavíte data, jako je vk, as v programu, zmáknutím tlaítka STOP se vrátíte o jeden krok v nastavení pi každém zmáknutí. Zdvih: Zdvih mžete nastavovat kdykoliv po nastartování pásu. Pomocí tlaítek Adjust vyberete požadovaný stupe zdvihu. Mžete také použít rychlotlaítka pro zdvih na levé stran computeru (incline). Computer zobrazuje íslo zdvihu jako procentuální vyjádení (stejné stupn jako jsou uvádny na silnicích). Zobrazení bodové matice: deset ádk bod zobrazuje každou úrove cviení v manuálním modu. Body ukazují pouze pibližné zatížení (Rychlost/zdvih). Nezobrazují pesné hodnoty, pouze pibližné procento pro srovnání úrovní zatížení. V manuálním programu matice zobrazuje profil obrázku jako hodnoty, které se mní pi cviení. Je zde 24 sloupc které zobrazují as. 24 sloupc je dleno do 1/24 celkového asu programu. Když se as naítá od nuly (jako v rychlém startu), každý sloupec pedstavuje 1 minutu. Dále jsou zde 3 LED displeje: TRACK (kolo),speed (rychlost) a INCLINE (zdvih) spolu s tlaítky. Když svítí LED displej s kolem v bodové matici se zobrazí kolo, když svítí rychlost, bodová matice zobrazuje rychlost a když svítí zdvih, bodová matice zobrazuje profil zdvihu. Mžete zmnit profil bodové matice zmáknutím tlaítka DISPLAY. Když pejedete všechny 3 profily, dostanete se do modu SCAN a bude se automaticky pepínat po 4 sekundách zobrazení všech 3 funkcí. Jakmile zmáknete tlaítko Display ješt jednou, vrátíte se do zobrazení profilu kola.

12 0.4 km bžecké kolo(okruh): 0.4km kolo (1/4 mile) bude zobrazeno okolo bodové matice. Blikající teka zobrazuje váš postup. Ve stedu kola je poítadlo kol. CZ Tepová frekvence: Okno tepové frekvence zobrazuje vaši aktuální tepovou frekvenci v tepech za minutu pi cviení. Musíte se držet senzor tepové frekvence obma rukama. Hodnoty jsou zobrazovány kdykoliv, když computer zobrazí signál ze senzor. Mžete také použít bezdrátový hrudní pás pro mení. Tento stroj je kompatibilní s hrudním pásem POLAR. Sloupcový graf tepové frekvence: zobrazuje tepovou frekvenci v procentuálním vyjádení maximální TF. Pokud vložíte vk pi programování, computer vypote vaši maximální tepovou frekvenci a pak zobrazí graf v aktuálním vyjádení pijatých informací. Okno zpráv: Zobrazuje zprávy, které vám pomohou obsluhovat proces programování. Bhem programu jsou zde zobrazeny vaše cviební data. Vypnutí pásu: computer se automaticky vypne (usne) po 30 minutách neaktivity. Toto se nazývá spací mod. V tomto modu vypne pás skoro vše, krom minimálního proudu dodávaného pro zmáknutí tlaítek a bezpenostní klí tak, aby se mohl zase aktivovat. Odbr proudu v tomto modu je opravdu minimální nco jako když máte vypnutou televizi. Ovšem mžete také odstranit bezpenostní klí nebo zmáknout vypína na pásu.

13 Programování computeru CZ Tento pás nabízí 5 pednastavených program, uživatelský program, 2 programy dle TF, Fitness test a manuální program. Výbr a zaátek pednastaveného programu: vyberte program a pak zmáknte tlaítko ENTER pro zaátek programu s vašimi osobními daty, nebo pouze zmáknte tlaítko START pro zaátek programu ve standardním nastavení. Po výbru programu a zmáknutím ENTER pro vložení osobních dat, bude blikat hodnota asu 20 minut. Pomocí tlaítek UP/DOWN nastavíte požadovanou dobu cviení. Po nastavení zmáknte ENTER (Upozornní: mžete zmáknout START kdykoliv bhem programování pro zaátek cviení se zmnou, kterou jste udlali v tomto bodu). Na displeji zdvihu bude blikat hodnota vku (AGE). Vložte správný vk, který je dležitý pro zobrazení grafu TF a programy dle TF. Pomocí tlaítek UP/DOWN ho nastavíte a zmáknte ENTER. V okn vzdálenosti bude nyní blikat hmotnost Bodyweight. Vložte vaši hmotnost pro urování kalorií Kcal. Nastavíte pomocí tlaítek UP/DOWN a pak zmáknte ENTER. V okn rychlosti bude nyní blikat pednastavení vrchní hranice rychlosti vybraného programu. Pomocí tlaítek UP/DOWN ji nastavíte a pak zmáknte ENTER. Každý program má rzné zmny rychlosti, tady je vám umožnno nastavit horní hranici rychlosti cviení. Nyní zmáknte START pro zaátek cviení. Máte 3 minuty na zahátí. Mžete zmáknout tlaítko START pro zrušení a jít pímo cviit. Bhem zahívací fáze se budou na displeji odpoítávat 3 minuty. Uživatelský program: vyberte uživatelský program CUSTOM a pak zmáknte ENTER. Bodová matice bude svítil jako jednoduchý ádek bod ve spod (dokud tam není uložen njaký program). Hodiny budou blikat. Pomocí tlaítek UP nebo DOWN nastavte požadovanou dobu cviení a zmáknte ENTER. Enter musíte zmáknout, i když nenastavujete as. Na displeji zdvihu bude blikat hodnota vku (AGE). Vložte správný vk, který je dležitý pro zobrazení grafu TF a programy dle TF. Pomocí tlaítek UP/DOWN ho nastavíte a zmáknte ENTER. V okn vzdálenosti bude nyní blikat hmotnost Bodyweight. Vložte vaši hmotnost pro urování kalorií Kcal. Nastavíte pomocí tlaítek UP/DOWN a pak zmáknte ENTER. Nyní bude blikat první sloupec, který se bude nastavovat. Pomocí tlaítek Fast / Slow nastavte rychlost v prvním segmentu a zmáknte ENTER. Nyní bude blikat druhý sloupec. Hodnota z pedcházejícího sloupce se bude pevádt do dalšího segmentu. Zopakujte tento postup u všech sloupc. První sloupec bude znovu blikat. Nyní budete nastavovat zdvih. Zopakujte stejný proces jako pi nastavování rychlosti. Zmáknte START pro zaátek cviení a také bude váš nastavený program uložen do pamti. Pednastavené programy Stroj má 5 rzných program, které jsou vytvoeny dle rzných cviebních cíl. Poátení zátž pro každý program je nastavena jako relativn snadná. Mžete si nastavit zátž pro každý program ped zaátkem a následovat instrukce v okn zpráv po výbru programu.

14 HILL Program Hill simuluje chzi nahoru a dol jako tra na kopec. Zátž se postupn zvyšuje a pak opt snižuje. CZ Profil trati FATBURN Program Fat Burn je vytvoen tak, aby umožoval maximální spalování tuku. Existují rzné studie, které nacházení zpsob jak co nejlépe odbourávat tuk. Absolutn nejlepší zpsob ale je, udržovat vaši tepovou frekvenci mezi 60-70% maximální tepové frevence. Tento program nevyužívá tepovou frekvenci, ale simuluje nižší, stálou zátž cviení. Profil trati Cardio program Cardio je vytvoen pro zvýšení funkce srden-cévního systému. Je to cviení pro srdce a plíce. Bude posilovat váš srdení sval a zvyšovat prtok krve a kapacitu plic. Toto je dosahováno pro dosažení vyšší námahy a lehkým stídáním zátže. Profil trati

15 Strength Program Strength je vytvoen pro zesílení sval dolní ásti tla. Stabiln zvyšuje zátž až na nejvyšší stupe, kde vydrží uritou dobu. CZ Profil trati Interval Program Interval je založen na stídání vyšší a nižší zátže. Zvyšuje vaši kondici pomocí velkého odbru kyslíku a následující regenerace znovunaplnním kyslíku. Váš srden-cévní systém bude naprogramován, aby využíval kyslík více efektivnji. Profil trati Programování pednastavených program: Vyberte požadovaný program a zmáknte tlaítko ENTER. V okn zpráv budete požádáni o vložení vku. Nastavíte ho pomocí tlaítek UP a DOWN, pak zmáknte tlaítko ENTER pro potvrzení. Nyní vložte hmotnost (WEIGHT). Nastavíte pomocí tlaítek UP nebo DOWN nebo numerickou klávesnicí, pak zmáknte enter pro pokraování. Dále budete nastavovat as cviení (TIME). Po nastavení zmáknte ENTER. Nyní nastavte maximální zátž MAX LEVEL. Je to maximální bod vrchol hory. Po nastavení zmáknte ENTER. Nyní je nastavení dokoneno a mžete zaít cviit zmáknutím tlaítka START. Mžete jít také zpátky a zmnit nastavení pomocí tlaítka ENTER. Upozornní: Kdykoliv bhem ukládání dat, mžete zmáknout tlaítko STOP pro návrat o jeden krok. Pokud chcete snížit i zvýšit zátž bhem cviení, zmáknte tlaítko UP nebo DOWN. Zmní se nastavení celého programu, akoliv zobrazení profilu na obrazovce se nezmní. Dvod je, abyste vidli celý program po celou dobu. Pokud by se zmnil obrázek, vypadalo by to zmaten a nepravdiv by zobrazoval aktuální program. Když zmníte zátž, v okn zpráv se ukáže souasný sloupec a maximální zátž programu.

16 Bhem programu mžete listovat daty v okn zpráv zmáknutím vedlejšího tlaítka DISPLAY. Když program skoní, na displeji se zobrazí zhodnocení cviení na krátkou dobu, pak se computer vrátí do poáteního modu. CZ Uživatelský program tento program vám umožní vytvoit a uložit si vlastní program dle následujících instrukcí nebo si mžete uložit jiný pednastavený program jako svj uživatelský. Mžete si ho nazvat svým jménem. Zmáknte tlaítko CUSTOM. V okn zpráv se ukáže uvítací zpráva, pokud jste si již nkdy pedtím uložili program, zobrazí se jeho název. Pak zmáknte tlaítko ENTER pro zaátek programu. Když zmáknete enter, zobrazí se name-a, pokud jste ješt nic neuložili. Pokud jste již njaké jméno uložili, zobrazí a bude blikat písmeno C. Pokud chcete název zmnit, mžete zmáknout tlaítko STOP, zmnit jméno a pokraovat v dalším kroku. Pokud chcete vložit jméno, použijte tlaítka UP nebo DOWN pro zmnu prvního písmene a zmáknte ENTER a pokraujte na další písmeno. Když dokoníte jméno, zmáknte STOP pro uložení jména a pokraujte dalším krokem. Na displeji se zobrazí AGE vk. Musíte vložit váš vk pomocí tlaítek UP nebo DOWN nebo numerické klávesnice, pak zmáknte ENTER pro potvrzení. Nyní vložte hmotnost WEIGHT. Pomocí tlaítek UP nebo DOWN nebo numerické klávesnice a zmáknte ENTER pro pokraování. Další je as TIME. Nastavte as a zmáknte ENTER. Nyní nastavite maximální zátž MAX LEVEL. Pak zmáknte ENTER. Nyní bude blikat první sloupec a vy nastavíte zátž v tomto prvním segmentu cviení. Když to dokoníte, nebo ho nechcete mnit, zmáknte ENTER a dostanete se do dalšího segmentu. V dalším sloupci se nastaví stejná zátž jako v pedchozím. Zopakujte stejný proces jako v pedcházejícím segmentu a zmáknte ENTER. Takto pokraujte dokud nenastavíte všech 12 segment. V okn zpráv vás nyní vyzve computer pro zmáknutí ENTER pro uložení programu. Po uložení programu se ukáže new program saved - nový program byl uloaažen. Pak mžete zaít nebo znovu upravit program. Zmáknte STOP pro odchod do startovního modu. Pokud chcete snížit nebo zvýšit zátž bhem cviení v programu, zmáknte tlaítko UP nebo DOWN. Toto ovlivní pouze souasnou situaci v programu. V následujícím segmentu se computer vrátí opt na nastavenou hodnotu. V programu USER 1 nebo USER 2 mžete projíždt data pomocí tlaítka DISPLAY, pepínat mezi zobrazením profilu a ¼ zobrazením trati. Pokud budete monitorovat tepovou frekvenci, mžete použít AUTO-PILOT mod. Více v sekci o tepové frekvenci. 5K Run: tento program automaticky nastavuje vzdálenost na 5 km jako váš cíl. Kolový displej bude ukazovat jednu smyku, která odpovídá 5 kilometrm a vzdálenost se ukáže na zaátku jako 5kl. Jakmile program zane, vzdálenost se bude odpoítávat, jakmile dosáhne nuly, program skoní. *Pokud není computer nastaven na metrické hodnoty, ukazuje rychlost v M/hod. Km nastavíte viz kapitola údržbové menu.

17 Fitness Test: CZ Fitness test je založen na Gerkinov protokolu, které je také znám jako protokol hasi je to test pod maximální hodnoty Vo2 (množství kyslíku). Test bude zvyšovat rychlost a sklon dokud nedosáhnete 85% vaši max. TF. as je rozložen tak, abyste dosáhli 85%, jak je ukázáno v tabulce. Stupe as rychlost zdvih VO2 Max 1 0 to 1:00 4.5mph 0% :15 4.5mph 2% :30 4.5mph 2% :45 4.5mph 2% :00 4.5mph 2% :15 5.0mph 2% :30 5.0mph 2% :45 5.0mph 2% :00 5.0mph 2% :15 5.0mph 4% :30 5.0mph 4% :45 5.0mph 4% :00 5.0mph 4% :15 5.5mph 4% :30 5.5mph 4% :45 5.5mph 4% :00 5.5mph 4% :15 5.5mph 6% :30 5.5mph 6% :45 5.5mph 6% :00 5.5mph 6% :15 6.0mph 6% :30 6.0mph 6% :45 6.0mph 6% :00 6.0mph 6% :15 6.0mph 8% :30 6.0mph 8% :45 6.0mph 8% :00 6.0mph 8% :15 6.5mph 8% :30 6.5mph 8% :45 6.5mph 8% :00 6.5mph 8% :15 6.5mph 10% :30 6.5mph 10% :45 6.5mph 10% :00 6.5mph 10% :15 7.0mph 10% :30 7.0mph 10% :45 7.0mph 10% :00 7.0mph 10% 80 Ped testem: Ujistte se, že jste zdraví, zkontrolujte váš zdravotní stav ped cviením, pedevším pokud je vám více než 35 let nebo jste osoby se zdravotními problémy. Provete zahívací a protahovací cviení neberte kofein ped testem držte senzory tepové frekvence pevn.

18 CZ Programování Fitness testu: 1. zmáknte tlaítko Fit-test a pak ENTER. 2. V okn se zobrazí zpráva, abyste zadali váš vk AGE. Nastavíte váš vk, který je ukázán v okn zdvihu pomocí tlaítek UP nebo DOWN a zmáknte ENTER pro potvrzení. 3. Nyní vložíte Hmotnost- WEIGHT. Nastavíte ji pomocí tlaítek UP/DOWN, hodnota se ukazuje v okn vzdálenosti a pak zmáknte tlaítko ENTER. 4. Nyní zmáknte START pro zaátek testu. Bhem testu: Computer musí obdržet stabilní signál tepové frekvence pro zaátek testu. Mžete použít senzory TF nebo hrudní pás. Test zane po 3 minutách zahívací fáze na rychlosti 4.8 km/hod(3 m/hod). Hodnoty, které se ukazují bhem testu: Time as zobrazuje celkový as Incline - zdvih v procentuálním vyjádení Distance- vzdálenost v mílích nebo km, záleží na nastavených parametrech. Speed- rychlost v m/hod nebo km/hod, záleží na nastavených parametrech. Target Heart Rate - cílová TF a Actual Heart Rate - aktuální TF se ukazují v okn zpráv. Po testu: Provete uvolovací cviení po dobu od 1 do 3 minut. Zkontrolujte výsledek, protože po nkolika minutách se computer automaticky pepne do startovacího modu.

19 Co znamenají výsledky: CZ VO2max pro muže a ženy s vysokou kondicí vk vynikající >60 >56 >51 >45 >41 >37 dobrá nadprm rná prmrn á podprm rná slabá Velmi slabá <30 <30 <26 <25 <22 <20 VO2max pro ženy a muže s velmi nízkou kondicí vk vynikající dobrá nadprm rná prmrn á podprm rná slabá Velmi slabá <28 <26 <22 <20 <18 <17

20 CZ Cílová tepová frekvence Staré moto - žádná bolest, žádný úspch je již mýtem a dnes už víme, že pi cviení se lovk mže cítit dobe. Dležité je se orientovat podle tepové frekvence používat nástroje pro mení TF. Lidé potom zjistí, že jejich tepová frekvence se pohybovala moc vysoko nebo naopak píliš nízko a cviení tak bylo neúinné. Pro urení výsledk, kterých byste mli dosáhnout, musíte nejdíve urit vaši maximální tepovou frekvenci, která je nejvyšší, které mžete dosáhnout. Existuje jednoduché pravidlo pro urení: 220 váš vk = Maximální tepová frekvence (maxtf) (pokud vložíte váš vk pi programování computer, computer bude automaticky poítat s touto hodnotou). Maximální TF je užívání pro programy dle tepové frekvence a také pro urení grafu tepové frekvence. Po vypotení vaši maximální TF, se mžete rozhodnout, kterého cíle chcete dosáhnout. 90 Dva nejpopulárnjší dvody nebo cíle cviení jsou kondice srden-cévního systému (cviení na srdce a plíce) a kontrola hmotnosti. erné sloupce na grafu znázorují maximální TF pro osoby v jednotlivém vku. Trénink TF, jak pro srden-cévní kondici i úbytek hmotnosti, jsou reprezentováni 2 rznými kivkami v grafu. Pokud je vašim cílem kondice srden-cévního systému nebo úbytek hmotnosti, vaše maximální TF by se mla pohybovat na 80% nebo 60% max TF. Konzultujte tuto hranici se svým lékaem. U všech stroj, které mají monitory tepové frevence mžete kontrolovat svou tepovou frekvenci, i když nejste ve speciálním programu. Tato funkce mže být použita v kterémkoliv programu. Program dle tepové frekvence automaticky upravuje zdvih dle TF. UPOZORNNÍ! Cílová hodnota použita v programech HR-1 a HR-2 je urena pouze pro normální, zdravé osoby. Nepeceujte své síly! Nemusíte být schopni dosáhnout vašeho cíle. Pokud jste na rozpacích, zkuste vložit vyšší vk a tím se sníží cílová hodnota.

21 Použití hrudního pásu CZ Jak používat hrudní pás: zacvaknte vysíla do elastického pásku. Nastavte elastický pás tsn, jak to bude pro vás ješt pohodné. Vysíla bude s logem uprosted vaši hrudi elem ven, nkteré osoby si musí dát vysíla lehce doleva. Pipevnte konec elastického pásku do kruhového konci a zacvaknte ho, dotáhnte elastický pásek, aby vysíla pevn držel. Pozice vysílae je hned pod hrudním svalem. Pot je nejlepší vodi pro mení. Pokud se hodnota tepové frekvence nezobrazuje, navlhete lehce elektrody (2 erné tverce na zadní stran vysílae). Doporuuje se také navlhit elektrody nkolik minut ped cviením. Nkteré osoby, díky chemickému složení tla, mají vtší problém získat silný, stabilní signál. Po zahívací fázi tyto problémy ustanou. Nošení obleení pes hrudní pás neovlivní vysílání. Musíte být v blízkosti pijímae nesmí být vtší vzdálenost mezi vysílaem a pijímaem abyste dosáhli silného stabilního signálu. Vzdálenost se mže trochu lišit, ale vždy se udržujte v blízkosti computeru pro dobré snímání. Nošení vysílae pímo na kži zajišuje správnou funkci. Pokud si budete pát, mžete nosit vysíla pes triko, navlhete plochu trika, kde budou elektrody. Upozornní: necvite na stroji s kontrolou tepové frekvence dokud nemáte stabilní stálý píjem signálu. Vysoká, náhodná ísla pedesílají, že je njaký problém. Co mže rušit signál a zpsobit zmatené hodnoty: mikrovlná trouba, televize, malé spotebie, atd. Fosforentní svtla nkteré domácí bezpenostní systémy ohradník pro domácí zvíata nkteí lidé mají problémy dostat signál do vysílae z jejich kže. Pokud s tím máte problém, zkuste nosit vysíla vzhru nohama. Normáln je logo orientováno nahoru. Anténa, která vysílá signál tepové frekvence je velmi citlivá. Pokud jsou njaké silné zvuky zvenku, otote celý stroj o 90 stup pro odhlunní. Pokud problémy se signálem petrvávají, kontaktujte prodejce. UPOZORNNÍ! NEPOUŽÍVEJTE PROGRAM DLE TEPOVÉ FREKVENCE, POKUD SE VAŠE TF NEZOBRAZUJE SPRÁVN NA DISPLEJI!

22 Kontrola tepové frekvence CZ Jak pracují programy dle TF: Kontrola tepové frekvence (HRC) používá systém zdvihu pro nastavení tepové frekvence. Zvýšení a snížení zdvihu ovlivní TF mnohem více než samotné zmny rychlosti. Programy HRC automaticky postupn mní zdvih, abyste dosáhli cílové TF. Auto-pilot TF Tato unikátní funkce nechává na uživateli, aby okamžit vložil mod HRC kdykoliv, když zmáknout tlaítko. Program HR2 tlaítko také funguje jako tlaítko Auto-pilot. Bhem jakéhokoliv programu mže uživatel zmáknout toto tlaítko pro spuštní programu HRC. Vaše aktuální tepové frekvence (ve chvíli, kdy zmáknete tlaítko) se bude automaticky udržovat v programu Auto-pilot. Mžete zmáknout tlaítka UP/DOWN zdvihu pro zmnu cílové TF, když jste v modu Auto-pilot. Výbr programu dle TF: Máte možnost si vybrat v nastavovacím modu mezi programem kontroly hmotnosti (HR-1) nebo kardiovaskulárním programem (HR-2). Program kontroly hmotnosti udržuje vaši TF na hodnot 70% maxtf. Kardio-vaskulární program udržuje TF na hodnot 90% MaxTF. MaxTF se uruje dle vzorce: MaxTF= 220- Vk. Vaše nastavení TF se automaticky poítá pi vložení vku. Programování program dle TF Computer musí obdržet silnou stabilní hodnotu TF, jinak program nemže zaít. Zmáknte tlaítko HR1 nebo HR2. Okno tepové frekvence bude blikat a ukáže standardní TF pro tento program. Mžete ji nastavit a záknout ENTER pokud chcete, nebo pouze zmáknte ENTER pro potvrzení hodnoty. Kalorie budou nyní blikat a ukazovat hmotnost. Nastavte ji a zmáknte ENTER nebo pouze zmáknte ENTER pro potvrzení dané hodnoty. V okn TF bude nyní blikat vk. Nastavte ho a zmáknte ENTER nebo pouze zmáknte ENTER pro potvrzení dané hodnoty. Nastavením vku zmníte cílovou TF. Nyní bude blikat okno asu. Nastavte as a zmáknte ENTER. Zmáknte START pro zaátek programu. Bhem programu mžete zvyšovat i snižovat cílovou TF pomocí tlaítek zdvihu UP nebo DOWN. Auto-Pilot: Tlaítko HR2 nabízí také další úel, Auto-pilota. Tuto funkci používáte, když jste v jakémkoliv programu a automaticky se rozsvítí HRC, když zmáknete tlaítko Autopilot (HR2). Když používáte funkci Auto-Pilot: Když už jste zaali program a dosáhli jste urité TF a rádi byste v ní zstali, zmáknte tlaítko Auto-pilot a na computeru se zapne HRC a bude se vás snažit udržet v této tepové frekvenci.

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI!" #" # " $% "!# & #" # '! #! "# & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " $%& "# " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7

Více

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5 Návod na použití Magnetický stepper SG8.5 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Návod na použití Eliptical SEG EM3236

Návod na použití Eliptical SEG EM3236 Návod na použití Eliptical SEG EM3236!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk !" #" #" $% "!# & #" # ' ( ) ' % # " " # ( *% # + # "! % $!"#! ","!"!

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis @insportline.cz

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER EC100

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER EC100 ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER EC100 CZ SK PL Z100 / Z300 Z500 Z700 Elliptical PETTE SI DKLADN TENTO NÁVOD PED POUŽITÍM TOHOTO STROJE! PREÍTAJTE SI DÔKLADNE TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM TOHTO STROJA! PROSZ UWANIE

Více

Samovzprná závsná hrazda MASTER

Samovzprná závsná hrazda MASTER Samovzprná závsná hrazda MASTER!" #" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 1234 % % 56! # # 1 !# # % %. % # 7 " # # 8 # " #. ## # % # #, 9 " # " # % #

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W 1 Před použitím computeru si přečtěte následující instrukce. 2 Použití: A) symbol průměrné rychlosti zda je okamžitá vyšší či nižší než průměrná B) okamžitá rychlost

Více

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191)

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10 1 Obsah POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 ZAPOJENÍ... 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

#" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #.

# # $% !# & # # '! # & ' # (! & ) * % #   # + &,% # - # ! %  #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7  # # 2 #  #. !" #" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 34 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " " " " %.

Více

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 1 !" #" # " $% "!#&#" # ' ()!# * % + # ### )#,! - '%# ""# (.%# / #"!% $!"#! " 0"!"! " ""!1+# +, " # 2 34 5667,%% 89!##,!# # $ % ## %0 % 0% #: " "% -##;# #+ -"# 0 : # ##%#!"

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

ERGOMETR MASTER RC100

ERGOMETR MASTER RC100 ERGOMETR MASTER RC100 CZ SK PL Z100 / Z300 Z500 Z700 Upright PETTE SI DKLADN TENTO NÁVOD PED POUŽITÍM TOHOTO STROJE! PREÍTAJTE SI DÔKLADNE TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM TOHTO STROJA! PROSZ UWANIE PRZECZYTA

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 ZAHŘÍVACÍ FÁZE...4 NÁVOD NA SESTAVENÍ...5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE LB5600...9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Computer ATLANTA SM5900 Návod na použití

Computer ATLANTA SM5900 Návod na použití Computer ATLANTA SM5900 Návod na použití UPOZORNĚNÍ!! Tento model computeru je dotykový, stačí jen lehký dotyk displeje. Netlačte na displej, mohlo by dojít k poškození. Computer nesmí příjít do styku

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

Domáci trenér EP 2000

Domáci trenér EP 2000 Domáci trenér EP 2000 číslo výr: 1319 Návod k obsluze Opatření: Upozornění: Toto bicyklo bylo navrženo a konstruováno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Přesto je třeba dodržovat určitá preventivní

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E30

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E30 ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E30 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Více

SPINING ALPHA www.insportline.cz

SPINING ALPHA www.insportline.cz SPINING ALPHA www.insportline.cz -1- Návod na použití -2- Složení kola: KROK 1 Připevněte přední a zadní stabilizační tyč (6 a 7) k hlavní části (1) a připevněte je šrouby, matkami a podložkami (10,11,12).

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 1 Manuál pro uživatele/manuál pre užívtea Dležitá bezpenostní doporuení / Dôležité bezpenostné doporuenia VAROVÁNÍ: Vnujte pozornost následujícím varováním díve, než zanete s montáží

Více

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 UŽÍVATELSKÝ MANUÁL Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu mohou

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Sportovní hodinky ECHOWELL Elite T101 / T201

Sportovní hodinky ECHOWELL Elite T101 / T201 Sportovní hodinky ECHOWELL Elite T101 / T201 návod na použití 1 Balení obsahuje: 1. elastický pásek 2. pipevovací pásky 3. držák na hodinky 4. hlavní jednotka hodinky 5. hrudní pás 2 Jak používat pulsmetr:!"#!

Více

BĚŽECKÝ PÁS MASTER FC100

BĚŽECKÝ PÁS MASTER FC100 CZ BĚŽECKÝ PÁS MASTER FC100 Z100 / Z300 Z500 Z700 Treadmill CZ - UŽIVATELSKÝ MANUÁL PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD PŘED POUŽITÍM TOHOTO STROJE! SK - UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL PREČÍTAJTE SI DÔKLADNE TENTO NÁVOD

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI Tento výrobek je určen pouze k domácímu využití a byl navržen tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Měly by být dodržovány následující zásady: 1. Před započetím tréninku

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

inspira 600 inspira 600

inspira 600 inspira 600 inspira 600 inspira 600 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních pøedpisù: Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

"() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk. Všeobecná bezpeností opatení

() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk. Všeobecná bezpeností opatení !"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Všeobecná bezpeností opatení 1 Pi návrhu a výrob tohoto fitness zaízení byl kladen velký draz na bezpenost.

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Dodržením následujících opatření můžete předejít vážným zraněním. 1. Před cvičením vždy vezměte v potaz svou aktuální fyzickou kondici. 2. Nestrkejte končetiny ani jiné části těla

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ú inn jší rozklad. Výkonné zachycování pyl, spór plísní a rozto. MC707VM-S, MC707VM-W 1ø220-240/220-230V 50/60Hz Kontrola p ibaleného p íslušenství.

ú inn jší rozklad. Výkonné zachycování pyl, spór plísní a rozto. MC707VM-S, MC707VM-W 1ø220-240/220-230V 50/60Hz Kontrola p ibaleného p íslušenství. MODEL Výkonné odstranní pach jejich rychlým rozkladem Rychlý rozklad formaldehydu a dalších molekul, které stále znovu vznikají, jejich úinným rozkladem na výstupu z trsových výboj. (Trsový výboj šumí,

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více