Smluvní přepravní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní přepravní podmínky"

Transkript

1 ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s.

2

3 ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno rozhodnutím obchodního ředitele ČD Cargo, a. s. dne č. j.: 176 / 2009-O7 Účinnost od

4 2

5 OBSAH Záznam o změnách...7 Seznam použitých značek a zkratek...8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...9 A. ROZSAH PLATNOSTI...9 B. VÝKLAD POJMŮ...9 C. STANICE OTEVŘENÉ K PŘEPRAVNÍM ÚKONŮM...9 D. ČINNOSTI A ÚKONY SOUVISEJÍCÍ S PŘEPRAVOU...10 E. VĚCI VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY...10 F. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK...10 G. OMEZENÍ A ZASTAVENÍ PŘEPRAVY...11 ČÁST DRUHÁ PŘEPRAVA VOZOVÝCH ZÁSILEK...12 Kapitola I Objednávka přepravy a výběr druhu vozů...12 Kapitola II Vznik a splnění přepravní smlouvy...14 A. PŘEPRAVNÍ SMLOUVA...14 B. NÁKLADNÍ LIST A JEHO NÁLEŽITOSTI...15 C. VYPLŇOVÁNÍ NÁKLADNÍHO LISTU...16 D. ODPOVĚDNOST ODESÍLATELE ZA ZÁPISY V NÁKLADNÍM LISTU...22 E. PŘEZKOUŠENÍ OBSAHU ZÁSILKY...22 F. ZJIŠŤOVÁNÍ HMOTNOSTI...23 G. STAV, OBAL, OZNAČOVÁNÍ ZÁSILKY...23 H. PLOMBOVÁNÍ VOZŮ...24 I. PŘEDPISY SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ...25 J. NAKLÁDKA A VYKLÁDKA ZBOŽÍ...25 K. DODACÍ LHŮTY...27 L. VYDÁNÍ ZÁSILKY. NOVÝ PODEJ...29 M. VYROZUMĚNÍ PŘEPRAVCE O DOBĚ PŘICHYSTÁNÍ VOZU K NAKLÁDCE NEBO VYKLÁDCE...30 N. POBYT VOZU PŘI NAKLÁDCE NEBO VYKLÁDCE...30 O. ZATÍŽENÍ VOZU. PŘETĚŽ...32 P. TARIF...32 R. PLACENÍ PŘEPRAVNÉHO, ČÁSTEK A POPLATKŮ...33 S. ZMĚNA PŘEPRAVNÍ SMLOUVY...33 T. PŘEPRAVNÍ PŘEKÁŽKY...34 U. PŘEKÁŽKY PŘI DODÁNÍ...35 V. LOŽNÉ ZÁVADY...36 Y. NEPŘEVZETÍ VOZOVÉ ZÁSILKY

6 ČÁST TŘETÍ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK...38 Kapitola I Přeprava nebezpečných věcí...38 Kapitola II Přeprava zemřelých osob...38 Kapitola III Věci podléhající rychlé zkáze...39 Kapitola IV Přeprava živých zvířat...40 Kapitola V Přeprava kolejových vozidel na vlastních kolech...41 Kapitola VI Přeprava odpadů...42 Kapitola VII Přeprava mimořádných zásilek...42 Kapitola VIII Přeprava zboží na úzkorozchodné trati...45 Kapitola IX Přeprava vozů neposkytnutých ŽDP...45 Kapitola X Přeprava ve zvláštních vlacích...45 Kapitola XI Přeprava v ucelených vlacích...45 Kapitola XII Přeprava zásilek doprovázených průvodci...46 ČÁST ČTVRTÁ KOMBINOVANÁ DOPRAVA...47 ČÁST PÁTÁ Neobsazeno. 51 ČÁST ŠESTÁ NÁROKY Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY...52 Kapitola I Odpovědnost z přepravní smlouvy...52 Kapitola II Vyloučení odpovědnosti dopravce za ztrátu nebo poškození zásilky...52 Kapitola III Ztráta přepravované zásilky...53 Kapitola IV Zápisy...54 A. KOMERČNÍ ZÁPIS...54 B. VŠEOBECNÝ ZÁPIS

7 Kapitola V Reklamace z přepravní smlouvy A. OPRÁVNĚNÍ K UPLATNĚNÍ REKLAMACE Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY B. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE C. DOKLADY NUTNÉ K UPLATNĚNÍ REKLAMACE D. OBSAH REKLAMACE E. PODMÍNKY A ROZSAH NÁHRADY ŠKODY F. PŘÍSLUŠNOST K VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ ČÁST SEDMÁ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K HLAVNÍ ČINNOSTI ČD CARGO ČÁST OSMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHY 1. Nákladní list pro vnitrostátní přepravu Neobsazeno 3. Seznam železničních tratí s prodloužením dodací lhůty o 24 hodin, zařazených do regionálních drah Přihláška nakládky Komerční zápis Všeobecný zápis

8 6

9 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Pořadové číslo Vyhláška PTV Věc Platí od Provedl 1. N 1/23-24/2000 zavedení N6/45-46/ 2000 oprava tisk.chyb, změny N5/23-24/2001 změny N8/41-42/2002 změny N1/1-2/2004 změny N10/49-50/2004 změny N1/11-12/ 2006 změny N17/49-50/2006 změny N11/27-28/2007 změny okamžitě 10. N20/49-50/2007 oznámení N10/17-18/2008 změny N13/17-18/2009 oprava pro podmínky CD Cargo ) V případě vyhotovení dokumentu v listinné formě je držitel tohoto výtisku odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 7

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CIM... Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM Přípojek B k Úmluvě) COTIF... Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozměňovacího protokolu ze 3. června 1999 ČD...České dráhy, a.s. ČD Cargo ČD Cargo, a.s. ČSN...Česká technická norma ČR...Česká republika CUV... Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání vozů v mezinárodní železniční přepravě (CUV Přípojek D k Úmluvě) DIČ... Daňové identifikační číslo organizace DPH... Daň z přidané hodnoty DS... Doplňkové služby EU... Evropská unie IČ... Identifikační číslo INTRASTAT.. statistika o pohybu zboží uvnitř EU IS UDIV Informační systém Ústřední dirigování vozů JSD... Jednotný správní doklad NHM... Harmonizovaná nomenklatura zboží OPT... Odúčtovna přepravních tržeb PD... Poplatky doplňující PTV... Přepravní a tarifní věstník RID...Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID Přípojek C k Úmluvě) SPP... Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s. Stanice.Železniční stanice TVZ... Tarif pro přepravu vozových zásilek VNVK... Všeobecná nakládková a vykládková kolej VSP... Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů ŽDP... Železniční dopravní podnik ŽPŘ... Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 1/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 8

11 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A. ROZSAH PLATNOSTI 1. ČD Cargo (dále jen dopravce) vyhlašuje dle 36 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona publikováno pod č. 460/2006 Sb) a 31 Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu č. 1/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽPŘ), Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo (dále jen SPP). Tyto SPP upravují práva, povinnosti a odpovědnost dopravce a přepravců při přepravě vozových zásilek. 2. Pro mezinárodní přepravu platí Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z ve znění pozměňovacího protokolu z , uvedené ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 49/2006 Sb. m. s., Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (dále jen železniční přepravní řád) a tyto SPP, v rozsahu stanoveném v těchto právních normách. B. VÝKLAD POJMŮ přepravce fyzická nebo právnická osoba, která je odesílatelem nebo příjemcem vozové zásilky nebo zásilky kombinované přepravy, závěra plomba nebo plombovací zámek sloužící ke kontrole neporušenosti zásilky, plátce přepravného subjekt, který není účastníkem přepravní smlouvy, ale hradí přepravné za odesílatele nebo příjemce na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného, železniční vůz neposkytnutý ŽDP vůz, jehož držitelem není ŽDP, vůz provozovaný jiným právním subjektem, přistavený dopravcem ČD Cargo k nakládce, železniční vůz poskytnutý ŽDP vůz, jehož držitelem je ČD Cargo nebo zahraniční ŽDP přistavený dopravcem ČD Cargo k nakládce, držitel vozu osoba, která je vlastníkem vozu nebo je oprávněná s ním disponovat, a která využívá vůz ekonomicky a trvale jako dopravní prostředek a která je registrovaná v registru vozidel, železniční dopravní podnik veřejná nebo soukromá firma, jejichž hlavní činností je poskytování služeb pro přepravu zboží a/nebo cestujících po železnici za podmínky, že tato firma také zajišťuje trakci, včetně firem, které zajišťují pouze trakci, obsazená stanice železniční stanice se sídlem zaměstnance, který zde v rámci provozní doby stanice poskytuje služby za dopravce, kontaktní místo označené místo dopravce určené pro veřejný styk s přepravci. C. STANICE OTEVŘENÉ K PŘEPRAVNÍM ÚKONŮM 1. Dopravce poskytuje své služby ve stanicích, které jsou pro danou přepravu otevřeny. Rozsah poskytovaných služeb dopravce zveřejňuje v Seznamu stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice TR 6 a na internetové adrese 9

12 2. Provozní doba stanice je doba, ve které dopravce poskytuje v obsazené stanici služby spojené s podejem a výdejem vozových zásilek. Tato doba je v zásadě nepřetržitá. Dopravce však může vyhlásit v jednotlivých stanicích odchylnou provozní dobu podle dnů v týdnu. Dopravce zveřejní v obsazené stanici provozní dobu v železniční stanici na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti. 3. Dopravce na požádání informuje přepravce o platných přepravních podmínkách, tarifech a jejich změnách. D. ČINNOSTI A ÚKONY SOUVISEJÍCÍ S PŘEPRAVOU Na služby poskytované dopravcem pro přepravce a na vykonání právních úkonů jejich jménem může uzavřít dopravce např. smlouvu mandátní podle obchodního zákoníku (pokud je uzavírána s podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností) nebo smlouvu příkazní podle zákoníku občanského. E. VĚCI VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY 1. Z přepravy jsou vyloučeny věci nebo živá zvířata: a) jejichž přeprava je zakázána mezinárodní smlouvou nebo opatřeními správních úřadů, především z důvodů zdravotních a bezpečnostních, b) které se rozměry, hmotností nebo úpravou nehodí k žádané přepravě s ohledem na zařízení dráhy nebo drážní vozidla nebo s ohledem na zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy, c) které lze přepravovat jen při splnění zvláštních podmínek a tyto podmínky nejsou splněny, d) které jsou z přepravy vyloučeny podle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID Přípojek C k Úmluvě). 2. Pokud věci vyloučené z přepravy podle bodu 1 byly podány k přepravě a v nákladním listu nebyly správně pojmenovány a dopravce zjistil, že jsou obsahem vozové zásilky: a) neuzavře přepravní smlouvu, b) vozovou zásilku vrátí odesílateli, zadržel-li zásilku v odesílací stanici, c) vozovou zásilku vyloučí z přepravy, zadržel-li zásilku na cestě, a o této skutečnosti vyrozumí odesílatele nebo příjemce. O zadržení zásilky sepíše dopravce zápis. Ustanovení o přepravních překážkách platí obdobně. Odesílatel je povinen zaplatit dovozné a jiné výdaje vzniklé až do stanice zadržení zásilky, jakož i další poplatky k dovoznému nebo částky stanovené tarifem. F. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK 1. Za zvláštních podmínek lze přepravovat jako vozové zásilky: a) nebezpečné věci a předměty připuštěné k přepravě za podmínek stanovených RID nebo za podmínek stanovených dohodami a tarifními ustanoveními, b) zemřelé osoby, 10

13 c) věci podléhající rychlé zkáze, d) živá zvířata, e) kolejová vozidla na vlastních kolech, f) odpady, g) předměty, jejichž přeprava působí zvláštní potíže pro jejich rozměry, hmotnost a povahu (mimořádné zásilky). 2. Dopravce pro tyto přepravy je oprávněn kromě podmínek stanovených v části III těchto SPP stanovit další nebo jiné smluvní podmínky. G. OMEZENÍ A ZASTAVENÍ PŘEPRAVY 1. Dopravce je povinen vyhlásit omezení nebo zastavení přepravy zboží nebo zákaz nebo omezení nakládky vozových zásilek na základě opatření vydaného: a) drážním správním úřadem, b) správními úřady oprávněnými rozhodovat v oblasti veterinární, rostlinolékařské, hygienické služby, odpadového hospodářství nebo na základě mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. 2. Dopravce je oprávněn přechodně omezit nebo zastavit přepravu z důvodů: a) nesjízdnosti dráhy v důsledku živelné pohromy, stávky, nehody nebo rekonstrukce dráhy, b) nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy, c) nahromadění přepravovaných věcí na vlečce, způsobené provozovatelem vlečky nebo jiným dopravcem. 3. Omezení nebo zastavení přepravy nebo nakládky vyhlašuje dopravce dokumentem Zákaz nakládky (dále jen ZAN). Formu a obsah jednotlivých položek ZAN zveřejňuje dopravce v PTV. O omezení nebo zastavení přepravy nebo nakládky informuje dopravce přepravce na internetové adrese 11

14 ČÁST DRUHÁ PŘEPRAVA VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Objednávka přepravy a výběr druhu vozů 1. Objednávku přepravy může odesílatel uplatnit osobně v kontaktním místě dopravce na tiskopisu Přihláška nakládky. Objednávka přepravy může být provedena též v elektronické podobě, prostřednictvím internetové adresy nebo výměnou dat mezi informačními systémy odesílatele a dopravce. Odesílatel může objednávku přepravy uskutečnit mimořádně telefonicky. Tu však musí nejpozději následující den doložit některou z výše uvedených forem. Pokud odesílatel tuto povinnost nesplní, není dopravce předběžnou objednávkou přepravy vázán. Úprava a obsah objednávky přepravy musí odpovídat tiskopisu Přihláška nakládky. Odesílatel může pověřit třetí osobu, aby za něho podávala přihlášku nakládky. V takovém případě musí odevzdat dopravci plnou moc. Závazek dopravce přistavit železniční nákladní vůz k nakládce zásilky a její následné přepravě vzniká sjednáním přístavby vozu v přihlášce nakládky. Přihláška nakládky je návrh na uzavření smlouvy o přístavbě železničního nákladního vozu. K uzavření smlouvy o přístavbě železničního vozu dochází : a) potvrzením dopravcem s údaji názvu stanice převzetí, dne, měsíce, roku, hodiny, jména a podpisu zaměstnance dopravce v Přihlášce nakládky předložené na tiskopise nebo formuláři podle vzoru přílohy 4 po přidělení železničního vozu, b) zprávou v elektronické podobě o přidělení železničního vozu zaslanou přepravci, c) prostřednictvím internetové adresy obdobně jako v b), d) vzájemnou výměnou dat, řešenou smluvně. 2. Přihláška nakládky musí obsahovat: a) u právnické osoby obchodní firmu, právní formu a sídlo odesílatele, který bude uveden v nákladním listu, jímž bude zásilka podána k přepravě, včetně jeho IČ, DIČ a čísla telefonu. U fyzických osob jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, popř. IČ, b) obchodní firmu, právní formu a sídlo plátce přepravného (včetně jeho IČ, DIČ a čísla telefonu), pokud není odesílatelem. U fyzických osob jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, popř. IČ, c) odesílací stanici, kam má být vůz přistaven, d) den, na který je přistavení vozu požadováno (vůz se objednává na kalendářní den) případně den, do kterého je ještě možno vůz přistavit, e) druh zboží vyjádřený číslem položky NHM, f) počet vozů, g) řadu vozu uvedenou mezinárodním označením, h) druh zboží (uvedený slovně), i) hmotnost zboží v tunách, j) stanici určení, u vývozních zásilek železniční podnik určení a výstupní pohraniční přechodovou stanici, 12

15 k) případně i počet vozů a řady vozů, které mohou být náhradně přistaveny. Podle potřeby se do přihlášky nakládky uvedou i další potřebné údaje související s výběrem vozu k nakládce či provedením přepravy. U vývozních zásilek s určením do států, které nesousedí s ČR, musí odesílatel uvést na požádání i všechny ostatní pohraniční přechodové stanice v zahraničí, přes které bude požadovat přepravení zásilky. Potřeba vozů pro ucelené vlaky nebo pro vlaky tvořené časovým a směrovým usměrněním nakládky se uvádí v přihlášce nakládky odděleně. U mimořádných zásilek, u kterých je k povolení přepravy třeba souhlasu dopravce, bude objednávka přepravy přijata, až když je v přihlášce nakládky ve sloupci Poznámka uvedeno evidenční číslo mimořádné zásilky z Rozhodnutí o mimořádné zásilce. 3. Odesílatel přihlášku nakládky podepíše pod název své obchodní firmy, fyzická osoba, která není podnikatelem se podepíše pod uvedením svého jména a příjmení. 4. Přihláška nakládky se předkládá v kontaktním místě dopravce nejpozději do 9.30 hodin třetího dne před požadovaným dnem nakládky (například v úterý přihláška na pátek, ve středu na sobotu), pokud není smluvně dohodnuto jinak. Dopravce umožní přijetí a realizaci objednávky přepravy i ve zkráceném termínu, v případě, že disponuje dostatkem požadovaných železničních vozů a je schopen na požadovaný den přichystání vozu splnit. Ve stanicích ležících na traťových úsecích s časově omezenou obslužností může být lhůta pro objednávání vozů prodloužena až o další dva kalendářní dny. U cisternových, chladicích a izotermických vozů se lhůty prodlužují o další tři dny, u hlubinových vozů o sedm dnů. 5. Nemůže-li dopravce z provozních důvodů objednávku přepravy přijmout, zapíše tuto skutečnost do všech dílů předložené přihlášky nakládky. Zápis potvrdí dopravce údajem názvu stanice převzetí, dne, měsíce, roku, hodiny jména a podpisu zaměstnance dopravce. Pokud se objednávka přepravy předkládá jiným způsobem (v elektronické podobě, prostřednictvím internetové adresy nebo výměnou dat mezi informačními systémy odesílatele a dopravce), bude přepravce informován o nepřijetí objednávky přepravy stejným způsobem a prostředky jako v případě jejího přijetí. Požaduje-li odesílatel k nakládce zásilky vůz, kterým dopravce nedisponuje, může dopravce zprostředkovat přistavení takového vozu od jiného držitele vozu. Platnost objednávky přepravy je pak podmíněna souhlasem tohoto jiného držitele. Odesílatel o jeho souhlasu bude neprodleně zpraven. Dopravce může přijetí takové objednávky přepravy vázat na další podmínky. 6. Za splnění objednávky přepravy se pokládá i přistavení náhradního vozu, který odesílatel uvedl jako možnou náhradu nebo s ní dodatečně souhlasil. Jestliže byly náhradně přistaveny vozy vícenápravové za dvounápravové a odesílatel realizoval zamýšlenou přepravu, nepočítá se poplatek za odřeknutí vozu za vozy, které byly touto náhradou ušetřeny. 7. Nesouhlasí-li údaje v nákladním listu s údaji v Přihlášce nakládky, vyhrazuje si dopravce právo neuzavřít přepravní smlouvu. Odesílatel pak musí zásilku uvést do souladu s Přihláškou nakládky nebo ji neprodleně vyložit. Poplatek za prostoj vozu se počítá podle tarifu za dobu od přichystání vozu až do vrácení vyloženého vozu dopravci. 13

16 8. Bude-li vůz požadovaný odesílatelem odřeknut, počítá dopravce poplatek stanovený tarifem. 9. Nezačne-li odesílatel na VNVK objednaný a přichystaný vůz v den, na který byl objednán nakládat do 24 hodin od přichystání, účinnost smlouvy, která byla založena akceptovanou Přihláškou nakládky, zaniká a dopravce počítá poplatek stanovený tarifem. Na vlečce a na jiném smluvním manipulačním místě se pokládá účinnost smlouvy, která byla založena akceptovanou Přihláškou nakládky, za zaniklou v tom případě, je-li vůz vyškrtnut z Odevzdávkového listu s poznámkou odřeknuto, nebo vůz přistavený k nakládce vrácen v prázdném stavu. 10. Odřeknutí vozu musí být doloženo písemně. Jestliže odesílatel odmítne písemně doložit odřeknutí vozu, postupuje dopravce podle ustanovení bodu Odesílatel nebo dopravce neodpovídají za škodu vzniklou z nesplnění povinností plynoucích z potvrzené Přihlášky nakládky v důsledku překážky vzniklé nezávisle na vůli povinné strany, jež brání ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Kapitola II Vznik a splnění přepravní smlouvy A. PŘEPRAVNÍ SMLOUVA 1. Dopravce přejímá zboží k přepravě jako vozovou zásilku. Vozovou zásilkou se rozumí zásilka, k jejíž přepravě je třeba nejméně jeden samostatný vůz, podaná k přepravě s nákladním listem; za vozovou zásilku se považují též prázdné nebo ložené kontejnery nebo výměnné nástavby, přepravované na drážním vozidle a drážní vozidla v prázdném nebo loženém stavu, která nejsou ve vlastnictví dopravce přepravujícího zásilku a jsou podaná odesílatelem k přepravě s nákladním listem. 2. Vozové zásilky přepravuje dopravce jako obyčejnou vozovou zásilku nebo jako rychlou vozovou zásilku. Rychlou vozovou zásilkou se rozumí vozová zásilka podaná k přepravě s dodací lhůtou nejméně o 25 % kratší než dodací lhůta stanovená ŽPŘ. 3. Vyplněný nákladní list předkládá odesílatel pro každou vozovou zásilku podávanou k přepravě. S jedním nákladním listem je povoleno podat k přepravě zboží jen v množství, které nepřesahuje nejvyšší přípustnou ložnou hmotnost vozu, případně hmotnostní omezení platná pro přepravní cestu zásilky a ložný prostor vozu. Lze však podat k přepravě s jedním nákladním listem zásilku naloženou na více vozech, jdeli o nedělitelné předměty, které pro své rozměry nelze naložit do jednoho vozu. Jako vozovou zásilku lze podat k přepravě s jedním nákladním listem i skupinu vozů naloženou stejným druhem věcí nebo živých zvířat určenou jednomu příjemci v jedné stanici určení. U přeprav více vozových zásilek než 4 vozy na jeden nákladní list přiloží odesílatel k nákladnímu listu výkaz vozových zásilek, který se vyplňuje podle předtisku a v rozsahu 14

17 údajů ustanovení pro nákladní list. Přepravu skupiny více než 4 vozů s jedním nákladním listem odesílatel předem projedná s dopravcem. 4. Za splnění povinností podle zvláštních právních předpisů, které musí být splněny před podejem vozové zásilky k přepravě, odpovídá odesílatel. 5. Osoba, která při uzavírání přepravní smlouvy předloží dopravci vyplněný nákladní list, se považuje za osobu oprávněnou jednat jménem odesílatele, pokud předloží pověření statutárního orgánu odesílatele, že osoba podávající nákladní list je k tomu oprávněna a průkaz totožnosti jedná-li se o právnickou nebo o fyzickou osobu. 6. Zjistí-li dopravce před převzetím vozové zásilky k přepravě a nákladního listu, že odesílatel nesplnil povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních předpisů správních úřadů a těchto SPP, převzetí vozové zásilky a nákladního listu odmítne. 7. Přepravní smlouva je uzavřena převzetím vozové zásilky dopravcem k přepravě a potvrzením přijetí vozové zásilky k přepravě dopravcem v nákladním listu. Uzavření přepravní smlouvy se prokazuje vyplněným nákladním listem potvrzeným dopravcem. 8. Po uzavření přepravní smlouvy vydá dopravce odesílateli potvrzený druhopis nákladního listu. Další druhopis se nevydá. 9. Přeprava vozové zásilky je ukončena vyrozuměním příjemce o jejím přichystání nebo přistavením vozové zásilky na místo určené k odběru vozové zásilky v době obsluhy, dohodnuté mezi dopravcem a příjemcem. 10. Přepravní smlouva je splněna vydáním vozové zásilky dopravcem příjemci zapsanému v nákladním listu. Převzetí zásilky příjemcem musí být v nákladním listu potvrzeno. B. NÁKLADNÍ LIST A JEHO NÁLEŽITOSTI 1. Nákladní listy vydává dopravce vlastním nákladem, odesílatelům jsou k dispozici v kontaktních místech dopravce. Dopravce stanoví jednotný vzor nákladního listu, jehož součástí musí být druhopis určený pro odesílatele. Nákladní list může mít podobu elektronického záznamu. Použití elektronického nákladního listu musí být smluvně dohodnuto mezi dopravcem a přepravcem. 2. Nákladní list sestává ze čtyř dílů: a) prvopis nákladního listu, který vydá dopravce se zásilkou příjemci, b) účetní list, který doprovází zásilku ze stanice odesílací až do stanice určení a po splnění přepravní smlouvy zůstane dopravci, který zásilku vydal, c) odběrný list, který doprovází zásilku ze stanice odesílací až do stanice určení a po potvrzení převzetí zásilky příjemcem zůstane dopravci, který zásilku vydal ve stanici určení, d) druhopis nákladního listu, který dopravce vydá odesilateli po přijetí zásilky k přepravě. 3. Nákladní list obsahuje: a) název stanice odesílací a stanice určení, b) jméno a příjmení a adresu odesílatele, jde-li o fyzickou osobu, 15

18 c) obchodní firmu (název), právní formu, identifikační číslo a sídlo odesílatele, jde-li o právnickou osobu, d) jméno a příjmení a adresu příjemce, jde-li fyzickou osobu, a obchodní firmu (název), identifikační číslo, pokud je odesílateli známo, a sídlo příjemce, jde-li o právnickou osobu, e) pojmenování obsahu přepravované zásilky, včetně označení nebezpečných věcí, f) hmotnost obsahu přepravované zásilky nebo jiný údaj o množství obsahu přepravované zásilky, g) seznam listin, které jsou přiloženy k nákladnímu listu, h) seznam listin, které s přepravovanou zásilkou souvisejí a nejsou k nákladnímu listu přiloženy, s uvedením místa jejich uložení, i) obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu, j) číslo vozu, k) identifikační údaje o závěrách, l) datum a hodinu uzavření přepravní smlouvy, m) podací a dodací číslo nákladního listu, n) dovozné a poplatky s přepravou související, o) potvrzení převzetí zásilky příjemcem s uvedením dne a hodiny převzetí. 4. Nákladní list obsahuje další náležitosti stanovené v těchto SPP. C. VYPLŇOVÁNÍ NÁKLADNÍHO LISTU 1. Nákladní list se vyplňuje ve všech jeho dílech podle předtisku v českém jazyce. 2. Odesílatelovy údaje v nákladním listu musí být napsány průpisem nebo vytištěny nesmazatelným písmem, na všech dílech tiskopisu nákladního listu a musí být dobře čitelné. 3. Nestačí-li v nákladním listu místo pro údaje odesílatele, použijí se doplňkové listy, které tvoří nedílnou součást nákladního listu. Doplňkové listy musí mít stejné rozměry jako nákladní list; musejí být vyhotoveny průpisem ve stejném počtu listů, jako má nákladní list. V nákladním listu musí být záznam o připojení doplňkových listů. 4. Nákladní list musí obsahovat všechny ostatní údaje předepsané tarifem. 5. Odesílatel nesmí do nákladního listu zapsat údaje nebo připojit listiny, které nejsou dovoleny. Pokud by se tak stalo, nejsou tyto údaje pro dopravce závazné a za ztrátu takových listin dopravce neodpovídá. 6. Odesílatel však smí zapsat do sloupce nákladního listu, vyhrazeného pro tento účel údaje, které se týkají zásilky, avšak jen jako zprávu pro příjemce a bez závaznosti a odpovědnosti pro dopravce. 7. Opravy odesílatelových zápisů jsou dovoleny až do okamžiku uzavření přepravní smlouvy a jen tehdy, potvrdí-li je odesílatel svým jménem, příjmením a podpisem a zapíše-li opravené množství slovy, jde-li o počet kusů nebo hmotnost. Přepisování, škrtání nebo přelepování zápisů v nákladních listech není přípustné. 16

19 8. Dopravce smí měnit zápisy odesílatele jen tehdy, předepisuje-li nebo dovoluje-li to tarif nebo tyto podmínky. Taková změna musí být potvrzena podpisem zaměstnance dopravce, který ji provedl a uvedením názvu stanice kde ke změně došlo. 9. Odesílatelé, kteří podávají větší množství zásilek, si mohou se souhlasem dopravce dát vytisknout nákladní list, včetně přítisků odesílatelových zápisů v nákladním listu. 10. K nákladnímu listu se přikládají listiny požadované správními úřady podle zvláštních právních předpisů a další listiny s přepravovanou zásilkou související. K obchodnímu jménu, resp. ke jménu odesílatele nesmí být připojeno žádné jiné obchodní jméno, resp. jméno zasilatele. 11. Odesílatel vyplňuje v nákladním listu sloupce pro něho určené (umístěné vlevo od silně orámované části). Poznámka: x vyplňuje odesílatel + vyplňuje dopravce x 10 Odesílatelem může být v nákladním listu jen jediná fyzická nebo právnická osoba. a) Je-li odesílatelem fyzická osoba, zapíše své jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, případně číslo telefonu. Je-li tato fyzická osoba podnikatelem, uvede své jméno, příjmení, místo podnikání, případně číslo telefonu a IČ, je-li mu přiděleno, případně elektronickou adresu. b) Je-li odesílatelem právnická osoba, zapíše svoji obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název), uvede své sídlo, poštovní adresu. Je-li odesílatelem organizační složka právnické osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede též svůj název a svoji poštovní adresu. Je-li to možné, uvede číslo telefonu, číslo faxu, případně elektronickou adresu. x 11 Odesílatel zapíše své IČ (zleva). x 12 Vyplní odesílatel v případě odchylného způsobu vyúčtování přepravného na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného s dopravcem. x 13 Prohlášení: vyhrazen pro prohlášení odesílatele, zejména: pro plnění předpisů správních úřadů, požadavek na ošetření živých zvířat (krmení, napájení), počet průvodců, označení bez průvodce, prohlášení o přichystání jiného vozu, než byl požadován, prohlášení pro případ přepravní překážky, překážky při dodání, prohlášení o uznání, že obal chybí, je poškozen, prohlášení o chybějících vozových součástech vozů, přeprava jako zvláštní vlak povolena čís...., o centrálním zúčtování přepravného, prohlášení o další přepravě po železnici do a ze zahraničí, další náležitosti stanovené tarifem. 14 Neobsazeno. 17

20 x 15 Příjemcem může být v nákladním listu jen jediná fyzická nebo právnická osoba. a) Je-li příjemcem fyzická osoba, zapíše odesílatel jeho jméno, příjmení a adresu, případně číslo telefonu, případně elektronickou adresu. b) Je-li příjemcem právnická osoba, zapíše odesílatel jeho obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (u právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku uvede její název), uvede sídlo a poštovní adresu. Je-li příjemcem organizační složka právnické osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede též jeho název a jeho poštovní adresu. Je-li to možné, uvede číslo telefonu, číslo faxu, případně elektronickou adresu. x 16 Odesílatel zapíše IČ příjemce (zleva), je-li mu známo. x 17 Vyplní odesílatel v případě odchylného způsobu vyúčtování přepravného na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného s ČD Cargo. x 18 Neobsazeno. x 19 Neobsazeno. 20 Neobsazeno. x 21 Čísla vozů se zapíší do rámečku k tomu určenému dvanáctimístným číslem, např U zásilek naložených na více vozech do jedné stanice určení pro jednoho příjemce mohou být uvedena až 4 čísla vozů 1). U přeprav více vozových zásilek než 4 vozy na jeden nákladní list se sloupec nevyplňuje. Čísla vozů se uvedou ve Výkazu vozových zásilek, jehož připojení poznamená odesílatel ve sl. 31 Pojmenování zboží. x 22 Vlastní hmotnost vozu v kg vyplňuje odesílatel podle údajů na voze. x 23 Informace pro příjemce odesílatel zde může poznamenat jakékoli informace týkající se zásilky, avšak jen jako zprávu pro příjemce a bez závaznosti a odpovědnosti pro dopravce. x 24 Placení přepravného odesílatel svým záznamem, vztahujícím se k placení přepravného, rozhodne, zda bude platit přepravné zcela nebo zčásti, nebo příjemce. Mohou nastat následující případy: 1. Odesílatel platí dovozné, případně poplatky doplňující. Toto vyznačí křížkem u bodu 1 Vyplaceno dovozné a PD a vyznačením kódů PD, které platí. 3. Odesílatel platí celé přepravné. Toto vyznačí křížkem u bodu 3 Vyplaceno přepravné. 4. Odesílatel přepravné poukazuje na příjemce. Toto vyznačí křížkem u bodu 4 Nevyplaceně. Odesílatel zapíše záznam vztahující se k placení přepravného do sloupce 24 nákladního listu i tehdy, nehradí-li přepravné. Záznamy podle 1, 3 a 4 se nesmějí kombinovat. Zjistí-li dopravce při podeji zásilky k přepravě, že záznam vztahující se k placení přepravného chybí, není slučitelný s dalšími zápisy v nákladním listu nebo nedovoluje jasně vyložit vůli odesílatele, upozorní odesílatele na tuto nesrovnalost. Nedoplní-li nebo neopraví-li odesílatel nákladní list nebo nesouhlasí-li dopravce se záznamem o placení přepravného, odmítne dopravce uzavřít přepravní smlouvu. 1) Vztahuje se i na vyplňování sl. 22, 55 a

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY

VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY Účinnost od 1.6.2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více