Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o."

Transkript

1 Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost:

2 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný za včasné a správné vykonaní schválených změn a vykonání záznamu na téhle straně 2

3 Organizační složka vedení LTE Pracovní činnost Rozsah znalostí řídící zaměstnanci v oblasti železniční dopravy Znalost úplná železniční doprava vedoucí úseku zástupci vedoucího úseku dispečer vlečky strojvedoucí vedoucí posunu posunovač ostatní zaměstnanci zúčastňující se na převážce železniční dopravy úplná 3

4 Obsah Seznam zkratek Všeobecné ustanovení a základní pojmy Všeobecné ustanovení Požadavky na přepravu Přistavení vozu na nakládku Nakládka Doprovod zásilky Nákladový list a uzavření přepravní smlouvy Cena a tarify Přistavování vozů na vykládku Pobyt vozu při nakládce nebo vykládce Odevzdávání vozů Přeprava nebezpečných věcí a mimořadných zásilek Závěrečné ustanovení... 9 Seznam zkratek RID SŽDC COTIF CIM LTE VSP Pravidla pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží po železnici Správa železniční dopravní cesty Úmluva o mezinárodní přeprave zboží Přípojka B k COTIF Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů 4

5 1. Všeobecné ustanovení a základní pojmy 1. Přepravní pořádek je vypracovaný ve znění 37 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a 31 Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážni dopravu č. 1/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přepravní pořádek dopravců LTE s.r.o upravuje práva a povinnosti dopravců a přepravců při přepravě zboží prostředníctvím dopravců LTE s.r.o. 2. Dopravce je dráhový podnik, který v nákladní dopravě uzavírá s odesílatelem smlouvu o přepravě nákladu. Dopravce poskytuje dopravní služby podle všeobecných přepravních podmínek. Pro účely tohoto přepravního pořádku je dopravcem LTE, s.r.o. pokud není v jednotlivých ustanoveních výslovně uvedeno jinak. 3. Přepravce je souhrnný název pro odesílatele a příjemce 4. Odesílatel je právnická nebo fyzická osoba, která uzavíra s dopravcem smlouvu o přepravě nákladu. 5. Příjemce je právnická nebo fyzická osoba, které je zásilka podle smlouvy o přepravě nákladu určená. 6. Oprávněný zaměstnanec je zaměstnanec, který má odbornou spůsobilost na vykonávání dané činnosti, související s přepravou zboží po železnici. 7. Přepravní smlouva - smlouva o přepravě nákladu uzavřená mezi dopravcem a organizací, nebo občanem jako odesílatelem. 8. Vozová zásilka - zásilka zboží na přepravu, kdy byl použitý alespoň jeden vůz. Dopravce zásilku přijímá na přepravu od odesílatele a vydává ji příjemci jako celek. 9. Doprovodné listiny - všechny doklady a písemnosti, které doprovázejí zásilku do stanice určení a tvoří prílohu nákladního listu (např. Vyhlášení o jakosti zboží, faktury, a pod.) 10. Přepravné součet dovozného a doplňujících poplatků 11. Dovozné poplatek za přepravení zboží 12. Doplňující poplatky - souhrnné označení pro všechny poplatky za činnosti, služby a zařazení, které dopravce přepravci v souvislosti s objednanou přepravou poskytl kromě samotné přepravy zboží. 2. Organizace přepravního provozu 2.1. Všeobecné ustanovení 1. Přepravní činnost dopravců se všeobecně řídí ustanoveními: - Všeobecné smlouvy o používaní nákladních vozů VSP, - COTIF Úmluva o mezinárodní železniční přepravě zboží a jeho přípojky B Jednotné právní předpisy pro smlouvu (CIM) - Dohody 1520 Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží (Dohoda 1520), v jejich aktuálním znění včetně všech příloh kromě případů, jak je těmito pravidly nebo smlouvou s přepravcem stanovené jinak Požadavky na přepravu 5

6 1. Každá zamyšlená přeprava po železniční dráze, kterou přepravce požaduje vykonat dopravcem LTE s.r.o si uplatňuje ústně, telefonicky nebo písemnou formou. Ústní nebo telefonickou operativní objednávku je potřebné následně písemně potvrdit. 2. Požadavku na přepravu uplatňuje přepravce na objednávkový formulář na nebo na dopravcem akceptované formě objednávkového formuláře. 3. V žádosti na přepravu musí být uvedené nasledujíce údaje: odesílatel, příjemce a plátce dovozného (včetně jejich IČO,DIČ, č. účtu, přesného obchodního názvu a sídla firmy), název přepravovaného zboží, NHM kód zboží (Harmonizovaná nomenklatura zboží, zveřejněná na webové stránce označení nebezpečného tovaru, druh požadovaného vozu, druh výkonu, čas požadovaného přistavení vozu, případné požadavky na přestavení vozu, resp. odsun vozu, den, místo, čas požadovaného výkonu, údaje o zásilce (rozměry, hmotnost). V žádance na přepravu musí být uvedený zodpovědný zaměstnanec žadatele s tel. číslem Přistavení vozu na nakládku 1. Dopravce zabezpečí v dohodnutých termínech přistavení objednaného vozu na nakládku příslušnému přepravci žadateli na předem stanovené místo v žádance na přepravu. 2. Správu o čase přichystání vozů na nakládku oznámí zaměstnanec dopravci telefonicky nebo osobně zodpovědnému zaměstnanci žadatele. 3. Naložit vůz po jeho vyložení bez souhlasu dopravce není dovolené. Jestliže vůz po vykládce nebyl na nákladku povolený, musí se v prázdném stavu odeslat podle dispozice LTE Nakládka 1. Za bezpečné naložení zboží do vozu a jeho zajištění proti poškození po čase přepravy zodpovídá přepravce odesílatel. Přepravce je povinný nakládat a vykládat zásilky tak, aby nebyla ohrožená bezpečnost osob a nebyla způsobená škoda na zásilkách, provozních zařízeních železnice a na železničních vozech. Zboží musí být ve vozech rovnoměrně rozložené, zabezpečené proti posunutí, poškození a krádeži a jak to druh zásilky vyžaduje, tak musí být použitý vhodný druh obalu. Pro naložení, upevnění a ochranu zásilky platí podmínky Nakládací směrnice VSP. 2. Odesílatel je povinný udat skutečnou hmotnost zásilky pro účely uzavření přepravní smlouvy. Je zodpovědný za to, že vůz je naložený maximálně do stanovené nosnosti. 3. Je zakázané podávat na přepravu věci, které jsou vyloučené z přepravy podle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Přípojka B, Příloha č.1 Pořádek pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), který je závazný i v podmínkách vnitrostátní přepravy. 4. Před podáním zásilky nebezpečného zboží na přepravu je odesílatel povinný označit vozovou zásilku identifikačním listem, nálepkou. 5. Pokud povaha zásilky vyžaduje, aby se s ní po čas nakládky, přepravy nebo vykládky určitým způsobem manipulovalo, nebo aby se ukládala v určité poloze, odesílatel je povinný označit každý kus zásilky manipulační doplňující nálepkou pro označení přepravních obalů. 6. Ukončení nakládky a přichystání vozu na odsun oznámí zaměstnanec přepravce dopravci. 7. Zvlášť ustanovený přebírající zaměstnanec dopravce skontroluje před převzetím vozu na přepravu uzávěry na vozech a nepoškozenost vozu při nakládce. Tam kde to místní okolnosti, konstrukce vozu a způsob balení zboží umožňují, skontroluje též pohledem spůsob zabezpečení a naložení zboží. Když přebírajíci zaměstnanec zjistí závady na voze 6

7 nebo zásilce, upozorní zaměstnance žadatele na jejich odstranění. Vodoucí posunu dá příkaz na odsun vozu až po odstranění všech závad Doprovod zásilky 1. Jak to vyžaduje zvláštní povaha přepravované zásilky, odesílatel je povinný přidělit k zásilce jednoho nebo víc strojvedoucích. Seznam strojvedoucích musí být přiložený k doprovodným listinám s kontaktními údaji. V dokladě o převzetí zásilky na přepravu musí být zapsaná přítomnost strojvedoucích a přiložení jiných potřebných dokladů. 2. Strojvůdce musí splnit příslušnou zdravotní způsobilost BOZP. Po čas přepravy je povinný plnit pokyny dopravců Nakládní list a uzavření přepravní smlouvy 1. Dopravce dohodne s přepravce, že jako doklad o odevzdání zásilky na přepravu se bude používat jeden z následujících přepravních dokladů: a) Přepravní doklad LTE b) Nákladní list CIM c) Nákladní list CUV d) Nákladní list SMGS 2. Přepravce odevzdá tento doklad oprávněnému zaměstnanci. Přepravní doklad je dokladem na určení vzájemných práv a povinností, vyplývajících z přepravní smlouvy. 3. Odesílatel zodpovídá za správnost a úplnost jim vepsaných zápisů do přepravního dokladu, který potvrdí razítkem a podpisem. 4. Za dopravce LTE potvrzuje nákladní list přebírající zaměstnanec. 5. Všechny doklady, seznamy, anebo jiné důležité listiny, certifikáty a údaje o zásilce, které jsou nevyhnutelné pro podání zásilky na přepravu, musí žadatel odevzdat spolu s přepravním dokladem a seznamem odevzdaných dokladů. 6. Jestliže není zvláště domluveno jinak, potom se přepravní smlouva uzavírá mezi odesílatelem zásilky a dopravcem převzetím zásilky na přepravu potvrzením objednávky. 7. Přepravní smlouvou se dopravce zavazuje odesílateli zásilky, že vykoná přepravu podle dohodnutých podmínek, za stanovenou cenu a za podmínek stanovených tímto přepravním pořádkem Cena a tarify 1. Přepravné je stanovené zvláštní dohodou dopravce s přepravcem Přistavování vozů na vykládku 1. Zaměstnanec dopravci oznámí přepravci přichystané vozy na vykládku. Smlouvou s přepravcem může být dohotnuté předurčené přistavení vozu na vykládku, anebo pravidelný čas přistavování na vykládku, anebo odstavování došlých vozů na odstavní kolej a jejich postupné přistavování podle požadavků příjemce. 2. Jestliže je zásilka pod celní kontrolou, vůz může být přistavený na místo vykládky, ale příjemce smí zásilku vykládat až po ústním nebo telefonickém povolení Celního úřadu. 3. Za vykládání železničních vozů zodpovídá příjemce zásilky. 4. Po ukončení vykládky oznámí příjemce zásilky dopravci ukončení vykládky přímo nebo prostřednictvím vedoucího posunu. 5. Všechny vozy po vykládce musí být vyložené beze zbytku, vyčištěné, neoddělitelné součástky v plném počtě uložené na svých místech. 7

8 6. Poruchu nebo poškození vozu musí zaměstnanec, který tento stav zjistil, oznámit dopravci, který zařídí zapsání zápisu o zjištěném poškození vozu. 7. Určený zaměstnanec zkontroluje vyčištění a nepoškozenost vozu. Jestliže nejsou zjištěné závady na vozu, zaměstnanec dá příkaz na odsun vozu Pobyt vozů při nakládce nebo vykládce 1. Přepravce je povinný vůz po přistavení k nakládce nebo vykládce co nejrychleji naložit nebo vyložit. 2. Dopravce může pro každou jednotlivou objednanou přepravu stanovit maximální přípustný čas, po který má přepravce vozy na nakládku nebo vykládku k dispozici bezplatně. Jestliže tento čas překročí, dopravce stanoví doplňující poplatek, který bude přepravci účtovat za pobyt vozů při nakládce nebo vykládce Odevzdávání vozů 1. Vůz a vozová zásilka může být dopravovaná na své trase více dopravci. Vzájemná odevzdávka vozů a vozových zásilek, se vykonává odevzdávkovými a návratovými listy, anebo soupisem vlaku. Jestliže jsou zjištěné závady, které ohrožují bezpečnost další jízdy, vůz se nesmí přebrat. 2. Při odevzdávání a přebírání vozů vykonávají zaměstnanci obou stran technickou a přepravní prohlídku odevzdávaných a přebíraných vozů. 3. Po vykonaní technické a přepravní prohlídky si obě strany zjištěné skutečnosti potvrdí na odevzdávkových dokladech. 4. Ani po převzetí vozu není odesílatel, respektivně odevzdávající dopravce zbavený zodpovědnosti za závady vzniklé při manipulaci s vozem, jestliže je zřejmé, že závadu zavinila odevzdávající strana. 5. V případě, že zástupce přebírajícího dopravce není přítomný při odevzdávání vozů, zaměstnanec odevzdávajícího dopravce vozy odevzdá a do rubriky poznámky odevzdávkového listu zapíše,, odevzdané bez přítomnosti...(jméno přebírajícího dopravce). Zodpovědnost za takto odevzdané vozy přechází na přebírajícího dopravce. 3. Přeprava nebezpečných věcí a mimořádných zásilek 1. Přepravu nebezpečných věcí vykonávají zaměstnanci vyškolení a odborně způsobilí na manipulaci s nebezpečným zbožím. 2. Dopravce je povinný: zabezpečit, aby přeprava neohrozila život a zdraví osob, zvířat, rostlin nebo složky životního prostředí prověřit doklady, které poskytnul odesílatel, či nebezpečné věci možné v železniční dopravě přepravovat, jestliže ano, tak zda jsou splněné stanovené podmínky. 3. Odesílatel je povinný oznámit dopravci údaje o možných následcích působení nebezpečných věcí, o mechanismu jejich působení,o úkonech, které je třeba nevyhnutelně vykonat, aby se jejich přeprava mohla vykovávat bez nebezpečí, jako i o nevyhnutelných opatřeních, které je třeba vykonat v případě havárie vozidla v zájmu snížení následků. 4. Odesílatel je povinný na každou přepravu vyhotovit písemné pokyny tak, aby odd. železniční dopravy vypsalo Nákladní list se všechny údaji, které jsou předepsané RID v příloze č. 1. ( Zaměstnanec úseku žel. dopravy musí následně vypsat o.i. do Nákladního listu pojmenování zboží, třídu, číslo a písmeno nebezpečné látky nebo předmětů podle 8

9 dohody a jejich identifikační číslo, povahu nebezpečí spojeného s přepravovanými nebezpečnými věcmi a bezpečnostními opatřeními, které musí vykonat na odvracení nebezpečí, opatření, které je potřebné vykonat a první pomoc, kterou je potřebné poskytnout osobám, které se dostali do styku s přepravovanými nebezpečnými látkami z nich unikajícími, opatření pro případ požáru a zvláštní hasící prostředky anebo soubory hasících prostředků, které se při hašení nesmí použít, opatření, které je potřebné vykonat, jestliže dojde k rozbití anebo poškození obalu, další náležitosti stanovené pro jednotlivé druhy nebezpečných věcí dohodou. Nehody řeší dopravce ve znění svých předpisů. 5. Přeprava nebezpečných odpadů se vykonává podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady vše ve znění pozdějších předpisů. 6. Při přepravě nebezpečného odpadu je odesílatel povinný vystavit doprovodný list, který je nedělitelnou součástí přepravních dokladů. 7. Přeprava mimořádné zásilky se musí vždy objednat v takovém časovém předstihu, aby se mohli vykonat opatření nevyhnuté z hlediska železničního provozu a vlastního provozu dopravce. Potřebně stanoví dopravce zvlášť pro každou jednotlivou přepravu. 8. Objednávka na přepravu musí kromě už uvedených údajů obsahovat podrobný popis zásilky, případně dokumentaci, hmotnost a rozměrty jednotlivých kusů, zvlaštnosti zásilky, např. excentricky ležící těžiště, opis místa nakládky a vykládky, případně náčrt těchto míst, mechanismy a pomůcky, které jsou na místě nakládky a vykládky k dispozici, případně počet strojvůdců. 9. Dopravce žádá o souhlas přepravu mimořádné zásilky příslušné pracoviště SŽDC nejpozději 21 dní před zamýšlenou přepravou. 10. Za správnost záznamů v doprovodných dokladech zodpovídá odesílatel, jako i za všechny škody způsobené nedodržením podmínek stanovených železnicí a dopravců na přepravu mimořádné zásilky. 4. Reklamace 1. Všechna práva, které má oprávněný z přepravy anebo v souvislosti s přepravou, musí reklamovat u dopravců písemnou formou a doložit doklady potvrzující opravněnost jeho nároků. 5. Závěrečné ustanovení 1. Doplňování a změny předpisů zajišťuje dopravce, aby byl předpis vždy v souladě se všeobecně závaznými právními předpisy a předpisy v železniční dopravě. 2. Dopravce je zodpovědný za prokazatelné poučení z ustanovení tohoto předpisu všech do úvahu přicházejících zaměstnanců. Přepravní pořádek schválil: Ing. Ján Biznár jednatel 9

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Connex Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. Optimalizace veřejné dopravy, s.r.o.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro dodavatele divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Tyto všeobecné nákupní podmínky se vztahují na právní

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro dodavatele společnosti Saint-Gobain Construction Products, a. s. Tyto všeobecné nákupní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv, smluv

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách č. 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách Změna: 248/2010 Sb. Ministerstvo dopravy

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1826 Sbírka zákonů č. 119 / 2012 Částka 45 119 ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti EXPRES VAN s.r.o. 1 Definice zasilatelských služeb a základních používaných pojmů a) Zasilatelské služby - představují souhrn činností, které poskytuje zasilatel

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Č.j. S 49018/2013-O12 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vydává Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 ve znění rozhodnutí

Více

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více