Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus"

Transkript

1 Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění přepravy zboží s garantovanou dobou dodání zásilky pod názvem ČD Cargo Plus (dále jen ČDC Plus). V rámci nabídky ČDC Plus garantuje ČDC v relacích zahrnutých do této obchodní nabídky (viz bod 8 čl. 1 - link) dodání zásilky v rámci dodací lhůty stanovené v Potvrzení objednávky. 2. Součástí obchodní nabídky je rovněž komplexní odbavení zásilky ze strany ČDC na základě jednoduchého objednání přepravní služby zákazníkem přes portál ČD Cargo,a.s., elektronickou administraci a elektronické potvrzení objednávky. Zákazník při využití této obchodní nabídky není povinný vyplňovat přepravní doklady. ČDC zabezpečí namísto zákazníka vyplnění vnitrostátního nákladního listu (dále jen NL) v elektronické podobě viz níže článek II, bod Služby svoz/rozvoz zásilky, nakládka/vykládka z/do železničního vozu je součástí komplexního zajištění přepravy zboží. Dopravce zabezpečuje službu svozu/rozvozu do okruhu 30 km od místa začátku železniční přepravy (tj. od vybraného železničního uzlu zahrnutého do obchodní nabídky). Objednání služby svozu/rozvozu se provádí současně s objednáním celé přepravní služby přes portál ČD Cargo,a,s. 4. Službu svozu/rozvozu je možné využít/objednat jen pro zboží ložené na EURO paletách o rozměrech 800 x 1200 mm s maximálním zatížením 750 kg na paletu. Platí přitom poměr: 1 kamion = 30 palet = 1 železniční vůz se 2 nápravami anebo 2 kamiony = 60 palet = železniční 1 vůz se 4 nápravami. 5. Zákazník, který požaduje realizaci služby svoz/rozvoz z/do místa ležícího mimo stanovený atrakční obvod 30 km, bude po odeslání Nezávazné objednávky přes portál ČD Cargo,a.s. kontaktován produktovým manažerem za účelem individuálního projednání podmínek realizace takové přepravní služby. 6. Zákazník požadující přepravní službu bez svozu/rozvozu zabezpečí nakládku / vykládku zásilky z/do železničního vozu vlastními prostředky. 7. Podmínky obchodní nabídky ČDC Plus je možné využít i pro přepravy zásilek naložené ve vozech neposkytnutých železničním dopravním podnikem. 8. Obchodní nabídku ČDC Plus mohou využít i zákazníci, kteří používají pro nakládku/vykládku zásilek vlečku. Podmínky a ceny za přistavení/odsun vozů na/z vlečky se řídí ustanoveními příslušné Smlouvy o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce. 9. Seznam železničních uzlů začleněných do této obchodní nabídky s popisem poskytovaných služeb a s výčtem manipulačních míst a dalších podrobností naleznete na portálu ČD Cargo,a.s. v sekci nabídky ČDC Plus. 10. Obchodní nabídka ČDC Plus se nevztahuje na přepravy zásilek nebezpečných věcí RID, zásilky, během jejichž přepravy musí být plněny předpisy správních úřadů a mimořádné zásilky, které by svými rozměry, hmotností nebo povahou způsobily zvláštní potíže při přepravě se zřetelem na zařízení, provozní možnosti dopravce nebo mohly ohrozit bezpečnost železničního provozu nebo trvale snížit rychlost vlaku, kolejová vozidla na vlastních kolech a živá zvířata. 11. Obchodní nabídka ČDC Plus se rovněž nevztahuje na přepravy ucelených vlaků.

2 12. Pro realizaci uvedené obchodní nabídky platí Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s a Železniční přepravní řád. Článek II Objednání přepravní služby Vyhotovení přepravních dokladů, vznik Smlouvy o přepravě věci 1. Obchodní nabídka ČDC Plus se zásadně realizuje formou objednání komplexní přepravní služby na portálu ČD Cargo,a.s.. Při objednání platí následující zásady: 1.1 Komplexní přepravní službu si může objednat pouze zaregistrovaný a přihlášený zákazník, který bude po přihlášení přesměrován na zabezpečené stránky aplikace. 1.2 Žádost o registraci je přístupná přímo v aplikaci Objednávka nebo je možné požádat o registraci přímo na produktového manažera (dále jen PM). Formulář žádosti o registraci na portálu ČD Cargo,a.s. obsahuje povinné údaje dle typu žadatele: Firma: - Název, sídlo dle výpisu z OR, IČ, DIČ, kontaktní osoba - telefon, e- mail a pro zákazníky s platnou Smlouvou o centrálním zúčtování (dále jen SCZ) i číslo SCZ Soukromá osoba: Jméno, adresa, datum narození, místo narození, doklad - druh, číslo, nebo rodné číslo včetně souhlasu a pro zákazníky s platnou Smlouvou o centrálním zúčtování (dále jen SCZ) i číslo SCZ 1.3 Registraci a přístupová práva zákazníka zabezpečuje produktový manažer, kontakty: - Kontaktní osoby: pí. Brigita Břenková, pí. Jaromíra Holubová - Telefonní kontakt: Potvrzení o registraci a přístupová práva obdrží zákazník elektronickou poštou. 1.4 Zákazník se zavazuje, že jakoukoli změnu v údajích uváděných v registraci aktualizuje neprodleně po jejich změně. Dojde-li z důvodu opomenutí tohoto úkonu zákazníkem ke škodě na straně dopravce, má dopravce právo uplatnit nárok na náhradu škody vůči zákazníkovi. 1.5 Objednávkový formulář obsahuje povinná pole označená *, bez jejichž vyplnění systém neumožní odeslat objednávku. 1.6 Objednávka se provádí ve dvou fázích: 1. fáze: a) vyhotovení a odeslání Nezávazné objednávky přihlášeným zákazníkem administrace objednávky na straně ČDC a následné generování a odeslání Závazné nabídky zákazníkovi se souhrnnými údaji původní objednávky, doplněnou konečnou cenou objednávané služby a stanovením garantované dodací lhůty formou u s výzvou o potvrzení a odeslání Závazné objednávky. Požaduje-li zákazník nakládku/vykládku do/z železničního vozu na VNKV (tj. bez objednání služby svoz/rozvoz), provede přesné určení manipulačního místa pro nakládku/vykládku zboží PM ČDC v rámci administrace objednávky (tj. v rámci vyhotovení Závazné nabídky). Dopravce se zavazuje, že provede administraci a předložení Závazné nabídky zákazníkovi do 2 hodin po obdržení Nezávazné objednávky v pracovních dnech v době od 8.00 do hodin.

3 2. fáze: a) odeslání Závazné objednávky zákazníkem v této fázi provede zákazník validaci dat objednávky a udělí souhlas se Smluvními obchodními podmínkami ČDC Plus. Zákazník obdrží následně Potvrzení objednávky s rekapitulací platby. 1.7 Závazná objednávka přepravní služby ČDC Plus musí být uplatněna minimálně 48 hodin před požadovaným okamžikem začátku realizace přepravní služby v pracovních dnech v době od 8.00 do hodin. Lhůta pro objednání neběží o víkendech a o svátcích. 1.8 Garantovaná doba dodání začíná běžet od okamžiku převzetí zboží dopravcem resp. subdodavatelem jednajícím jménem dopravce od zákazníka a představuje závazek dopravce realizovat přepravní službu v rámci garantované dodací lhůty uvedené v Potvrzení objednávky. 1.9 Příjemce zásilky je povinen ukončit vykládku zboží ze železničního vozu nejpozději do 24 hodin od skutečného okamžiku ukončení garantované doby dodání. Viz i bod 7 čl. III těchto Smluvních obchodních podmínek Jedná-li se přepravní službu, jejíž ukončení je realizováno formou rozvozu po silnici, je příjemce povinen odebrat zásilku na dohodnutém místě a v dohodnutý čas. Odesílatel je povinen dát příjemci pokyny ke splnění této povinnosti. 2. Vyhotovení přepravních dokladů 2.1 ČDC zabezpečí po přijetí Závazné objednávky od zákazníka vyhotovení nákladního listu (dále jen NL) v elektronické podobě na základě údajů uvedených v Potvrzení objednávky. 2.2 Zákazník souhlasí s tím, že ČDC vyhotoví jeho jménem přepravní doklad/y pro objednanou přepravní službu. 2.3 ČDC se zavazuje, že přepravní doklad/y vyhotoví ve shodě s údaji v Potvrzené objednávce a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních přepravních podmínkách pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo,a.s., část druhá, kapitola II, bod C. 2.4 Zákazník odesílatel uvedený v NL se vzdává nároku na vydání příslušného dílu papírového vnitrostátního nákladního listu s otiskem razítka a podpisem ČDC a souhlasí s tím, že papírový NL plnohodnotně nahrazuje vnitrostátní nákladní list v elektronickém formátu pdf Zákazník odesílatel uvedený v NL a ČDC uznávají platnost údajů uvedených v elektronickém formátu NL a považují je za vzájemně závazné. 2.6 Veškeré nesrovnalosti související s údaji NL řeší zákazník s PM. 2.7 ČDC se zavazuje, že zašle zákazníkovi odesílateli příslušný díl NL (4.díl NL - Druhopis) v elektronickém formátu pdf. K okamžiku zahájení realizace přepravní služby stanovenému v Potvrzení objednávky na uvedený při registraci zákazníka. Dojde-li k aktualizaci dat elektronického NL ze strany dopravce, zašle dopravce zákazníkovi po aktualizaci příslušný díl NL elektronickou poštou. 3. Smlouva o přepravě věci Smlouva o přepravě věci mezi zákazníkem odesílatelem a dopravcem ČDC se uzavírá v okamžiku uvedeném ve vnitrostátním nákladním listě. Plnění z této smlouvy začíná běžet okamžikem převzetí zásilky dopravcem ČDC (resp. jeho subdodavatelem) od zákazníka.

4 Článek III Cenové a platební podmínky 1. Ceny obchodní nabídky ČDC Plus jsou tvořeny pro jednotlivé relace a objednávané služby v rámci této nabídky. Zákazník obdrží konečnou cenu objednávané komplexní služby. Plátcem ceny za přepravní službu je vždy odesílatel. Nabídka ČDC Plus nepřipouští převedení platební povinnosti příjemce. 2. Platí zásada, že cena za objednanou přepravní službu má být uhrazena zákazníkem dopravci před realizací přepravní služby. Nebude-li úhrada předepsané částky provedena před stanoveným začátkem realizace přepravní služby, má dopravce právo odstoupit od Smlouvy o přepravě věci. 3. Zákazník si může při objednání zvolit způsob úhrady, a sice úhradu hotově nebo bankovním převodem. 3.1 Hotově složení hotovosti v pokladně ČDC s obsluhou aplikace Centrální nákladní pokladny (dále jen CNP) na základě rekapitulace platby vygenerované v Potvrzení objednávky. Aplikace CNP je k dispozici ve všech železničních uzlech zahrnutých do obchodní nabídky ČDC Plus. Zákazník obdrží při platbě hotově Zálohovou fakturu a následně po ukončení realizace přepravní služby do 15 dní od tohoto data i Vyúčtování zaplacené platby. Platba hotově musí být složena do okamžiku před začátkem manipulace se zásilkou v železniční stanici, která je uvedena v Potvrzení objednávky. 3.2 Bankovním převodem na účet zadání převodního příkazu na částku a účet uvedený v rekapitulaci platby vygenerované v Potvrzení objednávky. Zákazník je povinen provést bankovní převod tak včas, aby byla platba připsána na účet dopravce následující pracovní den po obdržení Potvrzené objednávky. Zákazník obdrží od ČDC Daňový doklad o přijaté platbě a následně po ukončení realizace přepravní služby do 15 dní i Vyúčtování zaplacené platby. 4. Daňový doklad o přijaté platbě a následné Vyúčtování zaplacené platby (dále jen elektronická faktura ) provádí dopravce v elektronickém formátu s použitím zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu nebo s použitím elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu ve smyslu Zákona č. 227/2000 Sb.. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude elektronická faktura zasílána na ovou adresu, kterou uvede při registraci (viz čl. II, bod 1b,c). Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu PDF, zabalená do jediného ZIP souboru s názvem ve tvaru DATUM_CISLOFAKTURY.PDF. Zákazník je povinen provést zpětné potvrzení o přijetí odesláním automatické zprávy o doručení na ovou adresu 5. V případě uzavření Smlouvy o centrálním zúčtování se fakturace ceny za přepravní službu a platební podmínky řídí ustanoveními této Smlouvy o centrálním zúčtování. V tomto případě se neaplikují ustanovení bodů 2 až 3 tohoto článku. 6. Vlečkové služby pro zákazníky využívající pro nakládku / vykládku vlečku budou vyúčtovány odděleně od ceny za přepravní službu. 7. Nebude-li příjemcem ukončena vykládka zboží ze železničního vozu ve lhůtě stanovené v bodě 1.9 čl. II těchto Smluvních obchodních podmínek, má dopravce právo účtovat poplatek za prostoj vozu dle platného Tarifu vozových zásilek ČD Cargo,a.s. Poplatek bude fakturován k tíži zákazníka odesílatele. 8. Provede-li zákazník stornování objednané přepravní služby do 24 hodin před požadovanou dobou realizace, bude mu na jeho účet poskytnut návratek ve výši, která odpovídá rozdílu mezi výší zaplacené zálohy a částkou ve výši 30% z ceny potvrzené Objednávky.

5 9. Stornuje-li zákazník Závaznou objednávku služby v době od 24 hodin do 12 hodin před požadovanou dobou realizace, ponechá si dopravce ve svůj prospěch 50% zaplacené zálohy. 10. Stornuje-li zákazník Závaznou objednávku služby v době kratší než 12 hodin před požadovanou dobou realizace, ponechá si dopravce ve svůj prospěch 70% zaplacené zálohy. 11. Jedná-li se o zákazníka se Smlouvou o centrálním zúčtování přepravného, bude částka dle bodů 7-9 tohoto článku vyúčtována k jeho tíži dle podmínek příslušné Smlouvy o centrálním zúčtování. Článek IV Realizace přepravní služby 1. Dodací list (dále jen DL) vygenerovaný webovou aplikaci současně s Potvrzením objednávky slouží jako doklad o předání / převzetí zásilky mezi dopravcem ČDC (resp. subdodavatelem dopravce) a zákazníkem v případě objednání přepravní služby zahrnující službu svozu resp. rozvozu. 2. Dopravce ČDC resp. subdodavatel dopravce ČDC zajišťující svoz/rozvoz zabezpečí vytištění dodacího listu pro účely potvrzení předání / převzetí zboží při nakládce/vykládce. Počet požadovaných výtisků se řídí technologií zajištění přepravní služby. Platí zásada, že vždy obdrží potvrzený výtisk zákazník, dopravce ČDC a subdodavatel dopravce. 3. Přijetí zásilky k přepravě od odesílatele se uskutečňuje na místě uvedeném v Potvrzení objednávky. 4. Dodání zásilky příjemci se uskutečňuje na místě uvedeném v Potvrzené objednávce. 5. Při realizaci přepravní služby ve voze neposkytnutém železničním dopravním podnikem se postupuje ve smyslu bodu 8, odst. a) tohoto článku. 6. Dopravce ČDC. garantuje dodržení dodací lhůty uvedené ve Smlouvě o přepravě věci (Potvrzené objednávce). 7. Realizace nakládky zásilky: 7.1 Přímá nakládka zásilky zákazníkem (bez objednání svozu): okamžik ukončení nakládky se zaznamená do elektronického vnitrostátního NL. Zákazník obdrží elektronickou poštou 4.díl NL. 7.2 Nakládka na místě určeném zákazníkem (při objednání svozu): subdodavatel dopravce a zákazník vzájemně potvrdí v Dodacím listě okamžik ukončení nakládky zásilky do dopravního prostředku. Jeden výtisk DL si ponechá zákazník. Zákazník-odesílatel obdrží elektronickou poštou 4.díl NL. 8. Realizace dodání/vykládky zásilky: 8.1 Přímá vykládka zákazníkem (bez objednání rozvozu): okamžik ukončení vykládky z železničního vozu se zaznamená do elektronického vnitrostátního NL. Zákazník obdrží elektronickou poštou 1.díl NL. 8.2 Vykládka na místě určeném zákazníkem (při objednání rozvozu): subdodavatel dopravce a zákazník vzájemně potvrdí v Dodacím listě okamžik ukončení vykládky zásilky z dopravního prostředku a současně i na výtisku 3.dílu NL. Jeden výtisk DL si ponechá zákazník. Potvrzený 3.díl NL si ponechá dopravce. Zákazník-příjemce obdrží elektronickou poštou 1.díl NL. 9. Zboží ložené na paletách musí být zajištěno proti pohybu zboží tak, aby tvořilo s paletou jeden kompaktní celek a nevyžadovalo další upevnění během přepravy. Není-li zboží takto upevněno, vyhrazuje si ČD Cargo,a.s. právo odstoupit od Smlouvy o přeprav zboží anebo provést službu úpravy nákladu proti fakturaci účelně vynaložených nákladů k tíži zákazníka. 10. Není-li přebírané zboží při svozu v souladu s údaji v Potvrzené objednávce, má dopravce právo odstoupit od Smlouvy o přepravě zboží.

6 11. V rámci využití obchodní nabídky ČDC Plus v zásadě není dovolena změna Smlouvy o přepravě zboží v průběhu realizace příslušné objednávky. Trvá-li však zákazník na změně dispozic objednávky přepravní služby ve fázi její realizace, bude tato objednávka vyjmuta ze systému obchodní nabídky ČDC Plus a bude řešena individuálně. Pro tuto přepravu již nebudou platit podmínky a ceny obchodní nabídky ČDC Plus. Obecně platí, že v takovém případě platí podmínky Tarifu pro přepravu vozových zásilek (dále jen TVZ). Článek V Reklamace, nedodržení smluvních podmínek 1. Reklamace vyplývající z realizace objednávky obchodní nabídky ČDC Plus se zasílají: a. em na adresu b. Písemně na adresu: ČD Cargo,a.s., Jankovcova 1569/2c, Odbor podpory prodeje, Praha 7 Holešovice, PSČ c. Kontaktní osoby: pí. Brigita Břenková, pí. Jaromíra Holubová d. Telefonní kontakt: V reklamaci je nutné uvést ID Potvrzené objednávky, důvod reklamace, nároky vyplývající z reklamace resp. další podklady potvrzující oprávněnost důvodu k uplatnění reklamaci. 3. Právo na uplatnění reklamace náleží subjektu, se kterým byla uzavřena Smlouva o přepravě věci. 4. Dojde-li k nedodržení garantované doby dodání objednané přepravní služby na základě zavinění ležící na straně dopravce resp. jeho subdodavatele, má zákazník nárok na uplatnění smluvní sankce ve výši: % při překročení dodací lhůty od 5 do 12 hodin z dohodnuté ceny za poskytnutí komplexní přepravní služby (cena je uvedena v Potvrzení objednávky) % při překročení lhůty nad 12 hodin z dohodnuté ceny za poskytnutí komplexní přepravní služby (cena je uvedena v potvrzení Objednávky). Nárok na smluvní sankci je oprávněný vznést subjekt, se kterým byla uzavřena Smlouva o přepravě zboží (tj. subjekt uvedený v Potvrzení objednávky jako zákazník).

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop)

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy PRODIX s.r.o. (dále jen Prodávající

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele pro uzavírání smluv o dodání zamykatelných stojanů na jízdní kola VELOCK a dalších výrobků a služeb z nabídky společnosti TANO TECHNIK, spol. s r.o se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o.

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JIROUT REKLAMY s.r.o. (provozovatel webových

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen Podmínky ) upravují právní vztahy mezi společností Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., IČ 61329266,

Více

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží; OS Buldočí naděje, telefon: +420 776 122 156, email: kramek@buldocinadeje.cz (dále jen prodávající ) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.buldocinadeje.cz/

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz Obsah Obchodní podmínky internetového obchodu České vany.cz 1. Základní údaje a informace o dodavateli 2. Objednávka zboží 3. Dodací lhůta zboží 4. Způsoby dopravy zboží 5. Způsoby úhrady kupní ceny 6.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) es vztahují na nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách, www.arles.cz provozovaném obchodní

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě Všeobecné obchodní podmínky společnosti LI-PO a.s., IČ:28522923, se sídlem Rakovského 3143/11, Praha 4, 14300 1. Preambule Tyto všeobecné

Více

Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX)

Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX) Obchodní podmínky BONITEX (nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je aktuální Reklamační řád BONITEX) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou BONITEX

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě suzaglass.com mezi SUZA

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Všeobecné obchodní podmínky společnosti Akademické týdny o.p.s., IČ:48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice

Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice Obchodní podmínky Tyto Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky splňují požadavky zákona 89/2012 Sb Občanský zákoník ( dále pouze NOZ ). A.

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů 1.1. Společnost NEVA Group s.r.o., se sídlem Úherce 128, 330 23 Úherce, IČ: 62915274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více