Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus"

Transkript

1 Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění přepravy zboží s garantovanou dobou dodání zásilky pod názvem ČD Cargo Plus (dále jen ČDC Plus). V rámci nabídky ČDC Plus garantuje ČDC v relacích zahrnutých do této obchodní nabídky (viz bod 8 čl. 1 - link) dodání zásilky v rámci dodací lhůty stanovené v Potvrzení objednávky. 2. Součástí obchodní nabídky je rovněž komplexní odbavení zásilky ze strany ČDC na základě jednoduchého objednání přepravní služby zákazníkem přes portál ČD Cargo,a.s., elektronickou administraci a elektronické potvrzení objednávky. Zákazník při využití této obchodní nabídky není povinný vyplňovat přepravní doklady. ČDC zabezpečí namísto zákazníka vyplnění vnitrostátního nákladního listu (dále jen NL) v elektronické podobě viz níže článek II, bod Služby svoz/rozvoz zásilky, nakládka/vykládka z/do železničního vozu je součástí komplexního zajištění přepravy zboží. Dopravce zabezpečuje službu svozu/rozvozu do okruhu 30 km od místa začátku železniční přepravy (tj. od vybraného železničního uzlu zahrnutého do obchodní nabídky). Objednání služby svozu/rozvozu se provádí současně s objednáním celé přepravní služby přes portál ČD Cargo,a,s. 4. Službu svozu/rozvozu je možné využít/objednat jen pro zboží ložené na EURO paletách o rozměrech 800 x 1200 mm s maximálním zatížením 750 kg na paletu. Platí přitom poměr: 1 kamion = 30 palet = 1 železniční vůz se 2 nápravami anebo 2 kamiony = 60 palet = železniční 1 vůz se 4 nápravami. 5. Zákazník, který požaduje realizaci služby svoz/rozvoz z/do místa ležícího mimo stanovený atrakční obvod 30 km, bude po odeslání Nezávazné objednávky přes portál ČD Cargo,a.s. kontaktován produktovým manažerem za účelem individuálního projednání podmínek realizace takové přepravní služby. 6. Zákazník požadující přepravní službu bez svozu/rozvozu zabezpečí nakládku / vykládku zásilky z/do železničního vozu vlastními prostředky. 7. Podmínky obchodní nabídky ČDC Plus je možné využít i pro přepravy zásilek naložené ve vozech neposkytnutých železničním dopravním podnikem. 8. Obchodní nabídku ČDC Plus mohou využít i zákazníci, kteří používají pro nakládku/vykládku zásilek vlečku. Podmínky a ceny za přistavení/odsun vozů na/z vlečky se řídí ustanoveními příslušné Smlouvy o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce. 9. Seznam železničních uzlů začleněných do této obchodní nabídky s popisem poskytovaných služeb a s výčtem manipulačních míst a dalších podrobností naleznete na portálu ČD Cargo,a.s. v sekci nabídky ČDC Plus. 10. Obchodní nabídka ČDC Plus se nevztahuje na přepravy zásilek nebezpečných věcí RID, zásilky, během jejichž přepravy musí být plněny předpisy správních úřadů a mimořádné zásilky, které by svými rozměry, hmotností nebo povahou způsobily zvláštní potíže při přepravě se zřetelem na zařízení, provozní možnosti dopravce nebo mohly ohrozit bezpečnost železničního provozu nebo trvale snížit rychlost vlaku, kolejová vozidla na vlastních kolech a živá zvířata. 11. Obchodní nabídka ČDC Plus se rovněž nevztahuje na přepravy ucelených vlaků.

2 12. Pro realizaci uvedené obchodní nabídky platí Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s a Železniční přepravní řád. Článek II Objednání přepravní služby Vyhotovení přepravních dokladů, vznik Smlouvy o přepravě věci 1. Obchodní nabídka ČDC Plus se zásadně realizuje formou objednání komplexní přepravní služby na portálu ČD Cargo,a.s.. Při objednání platí následující zásady: 1.1 Komplexní přepravní službu si může objednat pouze zaregistrovaný a přihlášený zákazník, který bude po přihlášení přesměrován na zabezpečené stránky aplikace. 1.2 Žádost o registraci je přístupná přímo v aplikaci Objednávka nebo je možné požádat o registraci přímo na produktového manažera (dále jen PM). Formulář žádosti o registraci na portálu ČD Cargo,a.s. obsahuje povinné údaje dle typu žadatele: Firma: - Název, sídlo dle výpisu z OR, IČ, DIČ, kontaktní osoba - telefon, e- mail a pro zákazníky s platnou Smlouvou o centrálním zúčtování (dále jen SCZ) i číslo SCZ Soukromá osoba: Jméno, adresa, datum narození, místo narození, doklad - druh, číslo, nebo rodné číslo včetně souhlasu a pro zákazníky s platnou Smlouvou o centrálním zúčtování (dále jen SCZ) i číslo SCZ 1.3 Registraci a přístupová práva zákazníka zabezpečuje produktový manažer, kontakty: - Kontaktní osoby: pí. Brigita Břenková, pí. Jaromíra Holubová - Telefonní kontakt: Potvrzení o registraci a přístupová práva obdrží zákazník elektronickou poštou. 1.4 Zákazník se zavazuje, že jakoukoli změnu v údajích uváděných v registraci aktualizuje neprodleně po jejich změně. Dojde-li z důvodu opomenutí tohoto úkonu zákazníkem ke škodě na straně dopravce, má dopravce právo uplatnit nárok na náhradu škody vůči zákazníkovi. 1.5 Objednávkový formulář obsahuje povinná pole označená *, bez jejichž vyplnění systém neumožní odeslat objednávku. 1.6 Objednávka se provádí ve dvou fázích: 1. fáze: a) vyhotovení a odeslání Nezávazné objednávky přihlášeným zákazníkem administrace objednávky na straně ČDC a následné generování a odeslání Závazné nabídky zákazníkovi se souhrnnými údaji původní objednávky, doplněnou konečnou cenou objednávané služby a stanovením garantované dodací lhůty formou u s výzvou o potvrzení a odeslání Závazné objednávky. Požaduje-li zákazník nakládku/vykládku do/z železničního vozu na VNKV (tj. bez objednání služby svoz/rozvoz), provede přesné určení manipulačního místa pro nakládku/vykládku zboží PM ČDC v rámci administrace objednávky (tj. v rámci vyhotovení Závazné nabídky). Dopravce se zavazuje, že provede administraci a předložení Závazné nabídky zákazníkovi do 2 hodin po obdržení Nezávazné objednávky v pracovních dnech v době od 8.00 do hodin.

3 2. fáze: a) odeslání Závazné objednávky zákazníkem v této fázi provede zákazník validaci dat objednávky a udělí souhlas se Smluvními obchodními podmínkami ČDC Plus. Zákazník obdrží následně Potvrzení objednávky s rekapitulací platby. 1.7 Závazná objednávka přepravní služby ČDC Plus musí být uplatněna minimálně 48 hodin před požadovaným okamžikem začátku realizace přepravní služby v pracovních dnech v době od 8.00 do hodin. Lhůta pro objednání neběží o víkendech a o svátcích. 1.8 Garantovaná doba dodání začíná běžet od okamžiku převzetí zboží dopravcem resp. subdodavatelem jednajícím jménem dopravce od zákazníka a představuje závazek dopravce realizovat přepravní službu v rámci garantované dodací lhůty uvedené v Potvrzení objednávky. 1.9 Příjemce zásilky je povinen ukončit vykládku zboží ze železničního vozu nejpozději do 24 hodin od skutečného okamžiku ukončení garantované doby dodání. Viz i bod 7 čl. III těchto Smluvních obchodních podmínek Jedná-li se přepravní službu, jejíž ukončení je realizováno formou rozvozu po silnici, je příjemce povinen odebrat zásilku na dohodnutém místě a v dohodnutý čas. Odesílatel je povinen dát příjemci pokyny ke splnění této povinnosti. 2. Vyhotovení přepravních dokladů 2.1 ČDC zabezpečí po přijetí Závazné objednávky od zákazníka vyhotovení nákladního listu (dále jen NL) v elektronické podobě na základě údajů uvedených v Potvrzení objednávky. 2.2 Zákazník souhlasí s tím, že ČDC vyhotoví jeho jménem přepravní doklad/y pro objednanou přepravní službu. 2.3 ČDC se zavazuje, že přepravní doklad/y vyhotoví ve shodě s údaji v Potvrzené objednávce a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních přepravních podmínkách pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo,a.s., část druhá, kapitola II, bod C. 2.4 Zákazník odesílatel uvedený v NL se vzdává nároku na vydání příslušného dílu papírového vnitrostátního nákladního listu s otiskem razítka a podpisem ČDC a souhlasí s tím, že papírový NL plnohodnotně nahrazuje vnitrostátní nákladní list v elektronickém formátu pdf Zákazník odesílatel uvedený v NL a ČDC uznávají platnost údajů uvedených v elektronickém formátu NL a považují je za vzájemně závazné. 2.6 Veškeré nesrovnalosti související s údaji NL řeší zákazník s PM. 2.7 ČDC se zavazuje, že zašle zákazníkovi odesílateli příslušný díl NL (4.díl NL - Druhopis) v elektronickém formátu pdf. K okamžiku zahájení realizace přepravní služby stanovenému v Potvrzení objednávky na uvedený při registraci zákazníka. Dojde-li k aktualizaci dat elektronického NL ze strany dopravce, zašle dopravce zákazníkovi po aktualizaci příslušný díl NL elektronickou poštou. 3. Smlouva o přepravě věci Smlouva o přepravě věci mezi zákazníkem odesílatelem a dopravcem ČDC se uzavírá v okamžiku uvedeném ve vnitrostátním nákladním listě. Plnění z této smlouvy začíná běžet okamžikem převzetí zásilky dopravcem ČDC (resp. jeho subdodavatelem) od zákazníka.

4 Článek III Cenové a platební podmínky 1. Ceny obchodní nabídky ČDC Plus jsou tvořeny pro jednotlivé relace a objednávané služby v rámci této nabídky. Zákazník obdrží konečnou cenu objednávané komplexní služby. Plátcem ceny za přepravní službu je vždy odesílatel. Nabídka ČDC Plus nepřipouští převedení platební povinnosti příjemce. 2. Platí zásada, že cena za objednanou přepravní službu má být uhrazena zákazníkem dopravci před realizací přepravní služby. Nebude-li úhrada předepsané částky provedena před stanoveným začátkem realizace přepravní služby, má dopravce právo odstoupit od Smlouvy o přepravě věci. 3. Zákazník si může při objednání zvolit způsob úhrady, a sice úhradu hotově nebo bankovním převodem. 3.1 Hotově složení hotovosti v pokladně ČDC s obsluhou aplikace Centrální nákladní pokladny (dále jen CNP) na základě rekapitulace platby vygenerované v Potvrzení objednávky. Aplikace CNP je k dispozici ve všech železničních uzlech zahrnutých do obchodní nabídky ČDC Plus. Zákazník obdrží při platbě hotově Zálohovou fakturu a následně po ukončení realizace přepravní služby do 15 dní od tohoto data i Vyúčtování zaplacené platby. Platba hotově musí být složena do okamžiku před začátkem manipulace se zásilkou v železniční stanici, která je uvedena v Potvrzení objednávky. 3.2 Bankovním převodem na účet zadání převodního příkazu na částku a účet uvedený v rekapitulaci platby vygenerované v Potvrzení objednávky. Zákazník je povinen provést bankovní převod tak včas, aby byla platba připsána na účet dopravce následující pracovní den po obdržení Potvrzené objednávky. Zákazník obdrží od ČDC Daňový doklad o přijaté platbě a následně po ukončení realizace přepravní služby do 15 dní i Vyúčtování zaplacené platby. 4. Daňový doklad o přijaté platbě a následné Vyúčtování zaplacené platby (dále jen elektronická faktura ) provádí dopravce v elektronickém formátu s použitím zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu nebo s použitím elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu ve smyslu Zákona č. 227/2000 Sb.. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude elektronická faktura zasílána na ovou adresu, kterou uvede při registraci (viz čl. II, bod 1b,c). Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu PDF, zabalená do jediného ZIP souboru s názvem ve tvaru DATUM_CISLOFAKTURY.PDF. Zákazník je povinen provést zpětné potvrzení o přijetí odesláním automatické zprávy o doručení na ovou adresu 5. V případě uzavření Smlouvy o centrálním zúčtování se fakturace ceny za přepravní službu a platební podmínky řídí ustanoveními této Smlouvy o centrálním zúčtování. V tomto případě se neaplikují ustanovení bodů 2 až 3 tohoto článku. 6. Vlečkové služby pro zákazníky využívající pro nakládku / vykládku vlečku budou vyúčtovány odděleně od ceny za přepravní službu. 7. Nebude-li příjemcem ukončena vykládka zboží ze železničního vozu ve lhůtě stanovené v bodě 1.9 čl. II těchto Smluvních obchodních podmínek, má dopravce právo účtovat poplatek za prostoj vozu dle platného Tarifu vozových zásilek ČD Cargo,a.s. Poplatek bude fakturován k tíži zákazníka odesílatele. 8. Provede-li zákazník stornování objednané přepravní služby do 24 hodin před požadovanou dobou realizace, bude mu na jeho účet poskytnut návratek ve výši, která odpovídá rozdílu mezi výší zaplacené zálohy a částkou ve výši 30% z ceny potvrzené Objednávky.

5 9. Stornuje-li zákazník Závaznou objednávku služby v době od 24 hodin do 12 hodin před požadovanou dobou realizace, ponechá si dopravce ve svůj prospěch 50% zaplacené zálohy. 10. Stornuje-li zákazník Závaznou objednávku služby v době kratší než 12 hodin před požadovanou dobou realizace, ponechá si dopravce ve svůj prospěch 70% zaplacené zálohy. 11. Jedná-li se o zákazníka se Smlouvou o centrálním zúčtování přepravného, bude částka dle bodů 7-9 tohoto článku vyúčtována k jeho tíži dle podmínek příslušné Smlouvy o centrálním zúčtování. Článek IV Realizace přepravní služby 1. Dodací list (dále jen DL) vygenerovaný webovou aplikaci současně s Potvrzením objednávky slouží jako doklad o předání / převzetí zásilky mezi dopravcem ČDC (resp. subdodavatelem dopravce) a zákazníkem v případě objednání přepravní služby zahrnující službu svozu resp. rozvozu. 2. Dopravce ČDC resp. subdodavatel dopravce ČDC zajišťující svoz/rozvoz zabezpečí vytištění dodacího listu pro účely potvrzení předání / převzetí zboží při nakládce/vykládce. Počet požadovaných výtisků se řídí technologií zajištění přepravní služby. Platí zásada, že vždy obdrží potvrzený výtisk zákazník, dopravce ČDC a subdodavatel dopravce. 3. Přijetí zásilky k přepravě od odesílatele se uskutečňuje na místě uvedeném v Potvrzení objednávky. 4. Dodání zásilky příjemci se uskutečňuje na místě uvedeném v Potvrzené objednávce. 5. Při realizaci přepravní služby ve voze neposkytnutém železničním dopravním podnikem se postupuje ve smyslu bodu 8, odst. a) tohoto článku. 6. Dopravce ČDC. garantuje dodržení dodací lhůty uvedené ve Smlouvě o přepravě věci (Potvrzené objednávce). 7. Realizace nakládky zásilky: 7.1 Přímá nakládka zásilky zákazníkem (bez objednání svozu): okamžik ukončení nakládky se zaznamená do elektronického vnitrostátního NL. Zákazník obdrží elektronickou poštou 4.díl NL. 7.2 Nakládka na místě určeném zákazníkem (při objednání svozu): subdodavatel dopravce a zákazník vzájemně potvrdí v Dodacím listě okamžik ukončení nakládky zásilky do dopravního prostředku. Jeden výtisk DL si ponechá zákazník. Zákazník-odesílatel obdrží elektronickou poštou 4.díl NL. 8. Realizace dodání/vykládky zásilky: 8.1 Přímá vykládka zákazníkem (bez objednání rozvozu): okamžik ukončení vykládky z železničního vozu se zaznamená do elektronického vnitrostátního NL. Zákazník obdrží elektronickou poštou 1.díl NL. 8.2 Vykládka na místě určeném zákazníkem (při objednání rozvozu): subdodavatel dopravce a zákazník vzájemně potvrdí v Dodacím listě okamžik ukončení vykládky zásilky z dopravního prostředku a současně i na výtisku 3.dílu NL. Jeden výtisk DL si ponechá zákazník. Potvrzený 3.díl NL si ponechá dopravce. Zákazník-příjemce obdrží elektronickou poštou 1.díl NL. 9. Zboží ložené na paletách musí být zajištěno proti pohybu zboží tak, aby tvořilo s paletou jeden kompaktní celek a nevyžadovalo další upevnění během přepravy. Není-li zboží takto upevněno, vyhrazuje si ČD Cargo,a.s. právo odstoupit od Smlouvy o přeprav zboží anebo provést službu úpravy nákladu proti fakturaci účelně vynaložených nákladů k tíži zákazníka. 10. Není-li přebírané zboží při svozu v souladu s údaji v Potvrzené objednávce, má dopravce právo odstoupit od Smlouvy o přepravě zboží.

6 11. V rámci využití obchodní nabídky ČDC Plus v zásadě není dovolena změna Smlouvy o přepravě zboží v průběhu realizace příslušné objednávky. Trvá-li však zákazník na změně dispozic objednávky přepravní služby ve fázi její realizace, bude tato objednávka vyjmuta ze systému obchodní nabídky ČDC Plus a bude řešena individuálně. Pro tuto přepravu již nebudou platit podmínky a ceny obchodní nabídky ČDC Plus. Obecně platí, že v takovém případě platí podmínky Tarifu pro přepravu vozových zásilek (dále jen TVZ). Článek V Reklamace, nedodržení smluvních podmínek 1. Reklamace vyplývající z realizace objednávky obchodní nabídky ČDC Plus se zasílají: a. em na adresu b. Písemně na adresu: ČD Cargo,a.s., Jankovcova 1569/2c, Odbor podpory prodeje, Praha 7 Holešovice, PSČ c. Kontaktní osoby: pí. Brigita Břenková, pí. Jaromíra Holubová d. Telefonní kontakt: V reklamaci je nutné uvést ID Potvrzené objednávky, důvod reklamace, nároky vyplývající z reklamace resp. další podklady potvrzující oprávněnost důvodu k uplatnění reklamaci. 3. Právo na uplatnění reklamace náleží subjektu, se kterým byla uzavřena Smlouva o přepravě věci. 4. Dojde-li k nedodržení garantované doby dodání objednané přepravní služby na základě zavinění ležící na straně dopravce resp. jeho subdodavatele, má zákazník nárok na uplatnění smluvní sankce ve výši: % při překročení dodací lhůty od 5 do 12 hodin z dohodnuté ceny za poskytnutí komplexní přepravní služby (cena je uvedena v Potvrzení objednávky) % při překročení lhůty nad 12 hodin z dohodnuté ceny za poskytnutí komplexní přepravní služby (cena je uvedena v potvrzení Objednávky). Nárok na smluvní sankci je oprávněný vznést subjekt, se kterým byla uzavřena Smlouva o přepravě zboží (tj. subjekt uvedený v Potvrzení objednávky jako zákazník).

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Kupující učiněním závazné objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky platné od 24.8.2011 pro www.sportfotbal.cz provozovaný firmou David Hrubý, IČ 67790909, Farského 1/1385, 170 00 Praha 7, registrováno pod spisovnou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002

Více

Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ: 15770265

Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ: 15770265 Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ: 15770265 Obchodní podmínky pro zasílání zboží na území Slovenské republiky z e-shopu firmy KAMÍR a Co spol. s r. o. Pacov 1. Obchodní podmínky 2. Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Prodávající Všeobecné obchodní podmínky Kupující GPT, s. r. o. Velkoobchodní prodej Antala Staška 1075 Praha 4, 140 00 Telefon: 241 440 422 Fax: 241 443 926 E-mail:gastro@gpt.cz IČO: 27123120 DIČ: CZ27123120

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin LESCUS Cetkovice, s.r.o. Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice 43,

Více

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015

Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní vztah mezi příspěvkovou organizací Správa Pražského hradu a objednatelem se řídí ustanoveními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen "předmětu

Více

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. sjednané mezi: a, prodávajícím: Kapas s.r.o nám.míru 65/6 792

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro.

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1. Všeobecné informace 1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1.2. Majitelem internetového obchodu je firma: KNS LTD ul. I. Grabowskiej 31/5, 58-304

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající)

Obchodní podmínky. Provozovatel. Objednávka. Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) Obchodní podmínky Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu repabloshop.com a prodávajícím (dále provozovatel, prodávající) je: Josef Düringer Hlavní 119 356 01 Březová IČ: 87650657 DIČ: 8504122396

Více

Obchodní podmínky. 1 Obecná ustanovení. 2 Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1 Obecná ustanovení. 2 Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1 Obecná ustanovení a. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v elektronickém internetovém obchodě www.flamefox.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jednotlivých

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ANWE s.r.o. se sídlem Příční 9, Šlapanice 664 51 identifikační číslo: 283 24 633 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně oddíl C, vložka 61288 pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co. spol. s r.o., IČ: 15770265

Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co. spol. s r.o., IČ: 15770265 Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co. spol. s r.o., IČ: 15770265 Obchodní podmínky pro zasílání zboží na území Slovenské republiky z e-shopu firmy Kamír a Co. spol. s r.o. Pacov 1. Obchodní podmínky 2. Informace

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková

Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková Smluvní podmínky otevřeného programu KONEC BOLESTI ZAD, Marie Zemánková, IČ 70945349 (dále jen ŠKOLA ZAD MARIE ZEMÁNKOVÉ) 1. Objednávat

Více

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447 Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce

Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) Expedice zásilek do servisu (log box) Převzetí zásilky od dopravce Další postup po sepsání zápisu o škodě Způsob objednání přepravy Strhnout starou váženku

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více