Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus"

Transkript

1 Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění přepravy zboží s garantovanou dobou dodání zásilky pod názvem ČD Cargo Plus (dále jen ČDC Plus). V rámci nabídky ČDC Plus garantuje ČDC v relacích zahrnutých do této obchodní nabídky (viz bod 8 čl. 1 - link) dodání zásilky v rámci dodací lhůty stanovené v Potvrzení objednávky. 2. Součástí obchodní nabídky je rovněž komplexní odbavení zásilky ze strany ČDC na základě jednoduchého objednání přepravní služby zákazníkem přes portál ČD Cargo,a.s., elektronickou administraci a elektronické potvrzení objednávky. Zákazník při využití této obchodní nabídky není povinný vyplňovat přepravní doklady. ČDC zabezpečí namísto zákazníka vyplnění vnitrostátního nákladního listu (dále jen NL) v elektronické podobě viz níže článek II, bod Služby svoz/rozvoz zásilky, nakládka/vykládka z/do železničního vozu je součástí komplexního zajištění přepravy zboží. Dopravce zabezpečuje službu svozu/rozvozu do okruhu 30 km od místa začátku železniční přepravy (tj. od vybraného železničního uzlu zahrnutého do obchodní nabídky). Objednání služby svozu/rozvozu se provádí současně s objednáním celé přepravní služby přes portál ČD Cargo,a,s. 4. Službu svozu/rozvozu je možné využít/objednat jen pro zboží ložené na EURO paletách o rozměrech 800 x 1200 mm s maximálním zatížením 750 kg na paletu. Platí přitom poměr: 1 kamion = 30 palet = 1 železniční vůz se 2 nápravami anebo 2 kamiony = 60 palet = železniční 1 vůz se 4 nápravami. 5. Zákazník, který požaduje realizaci služby svoz/rozvoz z/do místa ležícího mimo stanovený atrakční obvod 30 km, bude po odeslání Nezávazné objednávky přes portál ČD Cargo,a.s. kontaktován produktovým manažerem za účelem individuálního projednání podmínek realizace takové přepravní služby. 6. Zákazník požadující přepravní službu bez svozu/rozvozu zabezpečí nakládku / vykládku zásilky z/do železničního vozu vlastními prostředky. 7. Podmínky obchodní nabídky ČDC Plus je možné využít i pro přepravy zásilek naložené ve vozech neposkytnutých železničním dopravním podnikem. 8. Obchodní nabídku ČDC Plus mohou využít i zákazníci, kteří používají pro nakládku/vykládku zásilek vlečku. Podmínky a ceny za přistavení/odsun vozů na/z vlečky se řídí ustanoveními příslušné Smlouvy o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce. 9. Seznam železničních uzlů začleněných do této obchodní nabídky s popisem poskytovaných služeb a s výčtem manipulačních míst a dalších podrobností naleznete na portálu ČD Cargo,a.s. v sekci nabídky ČDC Plus. 10. Obchodní nabídka ČDC Plus se nevztahuje na přepravy zásilek nebezpečných věcí RID, zásilky, během jejichž přepravy musí být plněny předpisy správních úřadů a mimořádné zásilky, které by svými rozměry, hmotností nebo povahou způsobily zvláštní potíže při přepravě se zřetelem na zařízení, provozní možnosti dopravce nebo mohly ohrozit bezpečnost železničního provozu nebo trvale snížit rychlost vlaku, kolejová vozidla na vlastních kolech a živá zvířata. 11. Obchodní nabídka ČDC Plus se rovněž nevztahuje na přepravy ucelených vlaků.

2 12. Pro realizaci uvedené obchodní nabídky platí Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s a Železniční přepravní řád. Článek II Objednání přepravní služby Vyhotovení přepravních dokladů, vznik Smlouvy o přepravě věci 1. Obchodní nabídka ČDC Plus se zásadně realizuje formou objednání komplexní přepravní služby na portálu ČD Cargo,a.s.. Při objednání platí následující zásady: 1.1 Komplexní přepravní službu si může objednat pouze zaregistrovaný a přihlášený zákazník, který bude po přihlášení přesměrován na zabezpečené stránky aplikace. 1.2 Žádost o registraci je přístupná přímo v aplikaci Objednávka nebo je možné požádat o registraci přímo na produktového manažera (dále jen PM). Formulář žádosti o registraci na portálu ČD Cargo,a.s. obsahuje povinné údaje dle typu žadatele: Firma: - Název, sídlo dle výpisu z OR, IČ, DIČ, kontaktní osoba - telefon, e- mail a pro zákazníky s platnou Smlouvou o centrálním zúčtování (dále jen SCZ) i číslo SCZ Soukromá osoba: Jméno, adresa, datum narození, místo narození, doklad - druh, číslo, nebo rodné číslo včetně souhlasu a pro zákazníky s platnou Smlouvou o centrálním zúčtování (dále jen SCZ) i číslo SCZ 1.3 Registraci a přístupová práva zákazníka zabezpečuje produktový manažer, kontakty: - Kontaktní osoby: pí. Brigita Břenková, pí. Jaromíra Holubová - Telefonní kontakt: Potvrzení o registraci a přístupová práva obdrží zákazník elektronickou poštou. 1.4 Zákazník se zavazuje, že jakoukoli změnu v údajích uváděných v registraci aktualizuje neprodleně po jejich změně. Dojde-li z důvodu opomenutí tohoto úkonu zákazníkem ke škodě na straně dopravce, má dopravce právo uplatnit nárok na náhradu škody vůči zákazníkovi. 1.5 Objednávkový formulář obsahuje povinná pole označená *, bez jejichž vyplnění systém neumožní odeslat objednávku. 1.6 Objednávka se provádí ve dvou fázích: 1. fáze: a) vyhotovení a odeslání Nezávazné objednávky přihlášeným zákazníkem administrace objednávky na straně ČDC a následné generování a odeslání Závazné nabídky zákazníkovi se souhrnnými údaji původní objednávky, doplněnou konečnou cenou objednávané služby a stanovením garantované dodací lhůty formou u s výzvou o potvrzení a odeslání Závazné objednávky. Požaduje-li zákazník nakládku/vykládku do/z železničního vozu na VNKV (tj. bez objednání služby svoz/rozvoz), provede přesné určení manipulačního místa pro nakládku/vykládku zboží PM ČDC v rámci administrace objednávky (tj. v rámci vyhotovení Závazné nabídky). Dopravce se zavazuje, že provede administraci a předložení Závazné nabídky zákazníkovi do 2 hodin po obdržení Nezávazné objednávky v pracovních dnech v době od 8.00 do hodin.

3 2. fáze: a) odeslání Závazné objednávky zákazníkem v této fázi provede zákazník validaci dat objednávky a udělí souhlas se Smluvními obchodními podmínkami ČDC Plus. Zákazník obdrží následně Potvrzení objednávky s rekapitulací platby. 1.7 Závazná objednávka přepravní služby ČDC Plus musí být uplatněna minimálně 48 hodin před požadovaným okamžikem začátku realizace přepravní služby v pracovních dnech v době od 8.00 do hodin. Lhůta pro objednání neběží o víkendech a o svátcích. 1.8 Garantovaná doba dodání začíná běžet od okamžiku převzetí zboží dopravcem resp. subdodavatelem jednajícím jménem dopravce od zákazníka a představuje závazek dopravce realizovat přepravní službu v rámci garantované dodací lhůty uvedené v Potvrzení objednávky. 1.9 Příjemce zásilky je povinen ukončit vykládku zboží ze železničního vozu nejpozději do 24 hodin od skutečného okamžiku ukončení garantované doby dodání. Viz i bod 7 čl. III těchto Smluvních obchodních podmínek Jedná-li se přepravní službu, jejíž ukončení je realizováno formou rozvozu po silnici, je příjemce povinen odebrat zásilku na dohodnutém místě a v dohodnutý čas. Odesílatel je povinen dát příjemci pokyny ke splnění této povinnosti. 2. Vyhotovení přepravních dokladů 2.1 ČDC zabezpečí po přijetí Závazné objednávky od zákazníka vyhotovení nákladního listu (dále jen NL) v elektronické podobě na základě údajů uvedených v Potvrzení objednávky. 2.2 Zákazník souhlasí s tím, že ČDC vyhotoví jeho jménem přepravní doklad/y pro objednanou přepravní službu. 2.3 ČDC se zavazuje, že přepravní doklad/y vyhotoví ve shodě s údaji v Potvrzené objednávce a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních přepravních podmínkách pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo,a.s., část druhá, kapitola II, bod C. 2.4 Zákazník odesílatel uvedený v NL se vzdává nároku na vydání příslušného dílu papírového vnitrostátního nákladního listu s otiskem razítka a podpisem ČDC a souhlasí s tím, že papírový NL plnohodnotně nahrazuje vnitrostátní nákladní list v elektronickém formátu pdf Zákazník odesílatel uvedený v NL a ČDC uznávají platnost údajů uvedených v elektronickém formátu NL a považují je za vzájemně závazné. 2.6 Veškeré nesrovnalosti související s údaji NL řeší zákazník s PM. 2.7 ČDC se zavazuje, že zašle zákazníkovi odesílateli příslušný díl NL (4.díl NL - Druhopis) v elektronickém formátu pdf. K okamžiku zahájení realizace přepravní služby stanovenému v Potvrzení objednávky na uvedený při registraci zákazníka. Dojde-li k aktualizaci dat elektronického NL ze strany dopravce, zašle dopravce zákazníkovi po aktualizaci příslušný díl NL elektronickou poštou. 3. Smlouva o přepravě věci Smlouva o přepravě věci mezi zákazníkem odesílatelem a dopravcem ČDC se uzavírá v okamžiku uvedeném ve vnitrostátním nákladním listě. Plnění z této smlouvy začíná běžet okamžikem převzetí zásilky dopravcem ČDC (resp. jeho subdodavatelem) od zákazníka.

4 Článek III Cenové a platební podmínky 1. Ceny obchodní nabídky ČDC Plus jsou tvořeny pro jednotlivé relace a objednávané služby v rámci této nabídky. Zákazník obdrží konečnou cenu objednávané komplexní služby. Plátcem ceny za přepravní službu je vždy odesílatel. Nabídka ČDC Plus nepřipouští převedení platební povinnosti příjemce. 2. Platí zásada, že cena za objednanou přepravní službu má být uhrazena zákazníkem dopravci před realizací přepravní služby. Nebude-li úhrada předepsané částky provedena před stanoveným začátkem realizace přepravní služby, má dopravce právo odstoupit od Smlouvy o přepravě věci. 3. Zákazník si může při objednání zvolit způsob úhrady, a sice úhradu hotově nebo bankovním převodem. 3.1 Hotově složení hotovosti v pokladně ČDC s obsluhou aplikace Centrální nákladní pokladny (dále jen CNP) na základě rekapitulace platby vygenerované v Potvrzení objednávky. Aplikace CNP je k dispozici ve všech železničních uzlech zahrnutých do obchodní nabídky ČDC Plus. Zákazník obdrží při platbě hotově Zálohovou fakturu a následně po ukončení realizace přepravní služby do 15 dní od tohoto data i Vyúčtování zaplacené platby. Platba hotově musí být složena do okamžiku před začátkem manipulace se zásilkou v železniční stanici, která je uvedena v Potvrzení objednávky. 3.2 Bankovním převodem na účet zadání převodního příkazu na částku a účet uvedený v rekapitulaci platby vygenerované v Potvrzení objednávky. Zákazník je povinen provést bankovní převod tak včas, aby byla platba připsána na účet dopravce následující pracovní den po obdržení Potvrzené objednávky. Zákazník obdrží od ČDC Daňový doklad o přijaté platbě a následně po ukončení realizace přepravní služby do 15 dní i Vyúčtování zaplacené platby. 4. Daňový doklad o přijaté platbě a následné Vyúčtování zaplacené platby (dále jen elektronická faktura ) provádí dopravce v elektronickém formátu s použitím zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu nebo s použitím elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu ve smyslu Zákona č. 227/2000 Sb.. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude elektronická faktura zasílána na ovou adresu, kterou uvede při registraci (viz čl. II, bod 1b,c). Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu PDF, zabalená do jediného ZIP souboru s názvem ve tvaru DATUM_CISLOFAKTURY.PDF. Zákazník je povinen provést zpětné potvrzení o přijetí odesláním automatické zprávy o doručení na ovou adresu 5. V případě uzavření Smlouvy o centrálním zúčtování se fakturace ceny za přepravní službu a platební podmínky řídí ustanoveními této Smlouvy o centrálním zúčtování. V tomto případě se neaplikují ustanovení bodů 2 až 3 tohoto článku. 6. Vlečkové služby pro zákazníky využívající pro nakládku / vykládku vlečku budou vyúčtovány odděleně od ceny za přepravní službu. 7. Nebude-li příjemcem ukončena vykládka zboží ze železničního vozu ve lhůtě stanovené v bodě 1.9 čl. II těchto Smluvních obchodních podmínek, má dopravce právo účtovat poplatek za prostoj vozu dle platného Tarifu vozových zásilek ČD Cargo,a.s. Poplatek bude fakturován k tíži zákazníka odesílatele. 8. Provede-li zákazník stornování objednané přepravní služby do 24 hodin před požadovanou dobou realizace, bude mu na jeho účet poskytnut návratek ve výši, která odpovídá rozdílu mezi výší zaplacené zálohy a částkou ve výši 30% z ceny potvrzené Objednávky.

5 9. Stornuje-li zákazník Závaznou objednávku služby v době od 24 hodin do 12 hodin před požadovanou dobou realizace, ponechá si dopravce ve svůj prospěch 50% zaplacené zálohy. 10. Stornuje-li zákazník Závaznou objednávku služby v době kratší než 12 hodin před požadovanou dobou realizace, ponechá si dopravce ve svůj prospěch 70% zaplacené zálohy. 11. Jedná-li se o zákazníka se Smlouvou o centrálním zúčtování přepravného, bude částka dle bodů 7-9 tohoto článku vyúčtována k jeho tíži dle podmínek příslušné Smlouvy o centrálním zúčtování. Článek IV Realizace přepravní služby 1. Dodací list (dále jen DL) vygenerovaný webovou aplikaci současně s Potvrzením objednávky slouží jako doklad o předání / převzetí zásilky mezi dopravcem ČDC (resp. subdodavatelem dopravce) a zákazníkem v případě objednání přepravní služby zahrnující službu svozu resp. rozvozu. 2. Dopravce ČDC resp. subdodavatel dopravce ČDC zajišťující svoz/rozvoz zabezpečí vytištění dodacího listu pro účely potvrzení předání / převzetí zboží při nakládce/vykládce. Počet požadovaných výtisků se řídí technologií zajištění přepravní služby. Platí zásada, že vždy obdrží potvrzený výtisk zákazník, dopravce ČDC a subdodavatel dopravce. 3. Přijetí zásilky k přepravě od odesílatele se uskutečňuje na místě uvedeném v Potvrzení objednávky. 4. Dodání zásilky příjemci se uskutečňuje na místě uvedeném v Potvrzené objednávce. 5. Při realizaci přepravní služby ve voze neposkytnutém železničním dopravním podnikem se postupuje ve smyslu bodu 8, odst. a) tohoto článku. 6. Dopravce ČDC. garantuje dodržení dodací lhůty uvedené ve Smlouvě o přepravě věci (Potvrzené objednávce). 7. Realizace nakládky zásilky: 7.1 Přímá nakládka zásilky zákazníkem (bez objednání svozu): okamžik ukončení nakládky se zaznamená do elektronického vnitrostátního NL. Zákazník obdrží elektronickou poštou 4.díl NL. 7.2 Nakládka na místě určeném zákazníkem (při objednání svozu): subdodavatel dopravce a zákazník vzájemně potvrdí v Dodacím listě okamžik ukončení nakládky zásilky do dopravního prostředku. Jeden výtisk DL si ponechá zákazník. Zákazník-odesílatel obdrží elektronickou poštou 4.díl NL. 8. Realizace dodání/vykládky zásilky: 8.1 Přímá vykládka zákazníkem (bez objednání rozvozu): okamžik ukončení vykládky z železničního vozu se zaznamená do elektronického vnitrostátního NL. Zákazník obdrží elektronickou poštou 1.díl NL. 8.2 Vykládka na místě určeném zákazníkem (při objednání rozvozu): subdodavatel dopravce a zákazník vzájemně potvrdí v Dodacím listě okamžik ukončení vykládky zásilky z dopravního prostředku a současně i na výtisku 3.dílu NL. Jeden výtisk DL si ponechá zákazník. Potvrzený 3.díl NL si ponechá dopravce. Zákazník-příjemce obdrží elektronickou poštou 1.díl NL. 9. Zboží ložené na paletách musí být zajištěno proti pohybu zboží tak, aby tvořilo s paletou jeden kompaktní celek a nevyžadovalo další upevnění během přepravy. Není-li zboží takto upevněno, vyhrazuje si ČD Cargo,a.s. právo odstoupit od Smlouvy o přeprav zboží anebo provést službu úpravy nákladu proti fakturaci účelně vynaložených nákladů k tíži zákazníka. 10. Není-li přebírané zboží při svozu v souladu s údaji v Potvrzené objednávce, má dopravce právo odstoupit od Smlouvy o přepravě zboží.

6 11. V rámci využití obchodní nabídky ČDC Plus v zásadě není dovolena změna Smlouvy o přepravě zboží v průběhu realizace příslušné objednávky. Trvá-li však zákazník na změně dispozic objednávky přepravní služby ve fázi její realizace, bude tato objednávka vyjmuta ze systému obchodní nabídky ČDC Plus a bude řešena individuálně. Pro tuto přepravu již nebudou platit podmínky a ceny obchodní nabídky ČDC Plus. Obecně platí, že v takovém případě platí podmínky Tarifu pro přepravu vozových zásilek (dále jen TVZ). Článek V Reklamace, nedodržení smluvních podmínek 1. Reklamace vyplývající z realizace objednávky obchodní nabídky ČDC Plus se zasílají: a. em na adresu b. Písemně na adresu: ČD Cargo,a.s., Jankovcova 1569/2c, Odbor podpory prodeje, Praha 7 Holešovice, PSČ c. Kontaktní osoby: pí. Brigita Břenková, pí. Jaromíra Holubová d. Telefonní kontakt: V reklamaci je nutné uvést ID Potvrzené objednávky, důvod reklamace, nároky vyplývající z reklamace resp. další podklady potvrzující oprávněnost důvodu k uplatnění reklamaci. 3. Právo na uplatnění reklamace náleží subjektu, se kterým byla uzavřena Smlouva o přepravě věci. 4. Dojde-li k nedodržení garantované doby dodání objednané přepravní služby na základě zavinění ležící na straně dopravce resp. jeho subdodavatele, má zákazník nárok na uplatnění smluvní sankce ve výši: % při překročení dodací lhůty od 5 do 12 hodin z dohodnuté ceny za poskytnutí komplexní přepravní služby (cena je uvedena v Potvrzení objednávky) % při překročení lhůty nad 12 hodin z dohodnuté ceny za poskytnutí komplexní přepravní služby (cena je uvedena v potvrzení Objednávky). Nárok na smluvní sankci je oprávněný vznést subjekt, se kterým byla uzavřena Smlouva o přepravě zboží (tj. subjekt uvedený v Potvrzení objednávky jako zákazník).

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč.

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč. Obchodní podmínky Základní údaje Dodavatel: Miluju kokos, s.r.o., Rybná 716/24, 11000, Praha 1 IČ: 02797844 DIČ: CZ02797844 (dále jen "dodavatel") Tel: +420 603370726 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39 OBCHODNÍ PODMÍNKY Děkujeme za návštěvu a projevený zájem o náš e-shop, před nákupem si přečtěte pozorně obchodní podmínky. UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník 544-545, zákon č. 40/1964

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě BYLINKYODHANKY.cz, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. IČO: 64148360 DIČ:CZ6207290958 dále jen "dodavatel") Zákazník

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firma Zdeněk Šedivý GREY, místo bydliště Nemojov 31, 544 61, provozovna Zdeněk Šedivý GREY, Horní Dehtov 44, 544 01, IČ: 61244252, tel: 603 829 696 zapsaný na Živnostenském

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád. 1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád. 1. Úvodní ustanovení Zhotovitel: Petr Skřivánek Genea Moravica et Silesiana IČ: 674 970 98 Za Vodou 885/21 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika Mob.: +420 732 998 110 E-mail: genea@genea-moravice.eu Web: www.genea-moravica.eu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Repre s.r.o. (VOP) stanovují podmínky prodeje produktů a služeb společností Repre s.r.o. (dodavatel) třetím stranám (klienti). Prodej všech produktů a služeb

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Obecná ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vydává Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o (dále jen CSPSD ) se sídlem nábř. Ludvíka Svobody

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

1) Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

1) Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách 1) Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Prohlašuji, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu http://www.fler.cz/luci-e-0 a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53 Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary IČ: 41720521 DIČ: CZ6704200899 Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Za Roudnickou Branou 302, Velvary, 273 24 Kontakní osoba: Jana

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese  webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu). Obchodní podmínky Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a s tím, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky platné od 24.8.2011 pro www.sportfotbal.cz provozovaný firmou David Hrubý, IČ 67790909, Farského 1/1385, 170 00 Praha 7, registrováno pod spisovnou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Avelingua Specialista na francouzštinu

Avelingua Specialista na francouzštinu Avelingua Specialista na francouzštinu Obchodní podmínky Avelingua Platné od 1. 4. 2015 1. Preambule Pořadatelem jazykových kurzů je Mgr. Eva Klánová - Avelingua, IČ: 71067272, se sídlem Mezipolí 1299/11,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

NATURA DK, a.s. Nový Bydžov IČ: 25291661, DIČ: CZ25291661 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Hradec Králové, odd.b, vl.

NATURA DK, a.s. Nový Bydžov IČ: 25291661, DIČ: CZ25291661 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Hradec Králové, odd.b, vl. NATURA DK, a.s. Nový Bydžov IČ: 25291661, DIČ: CZ25291661 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Hradec Králové, odd.b, vl. 1829 Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1. Těmito Obchodními podmínkami

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě.  Obecná ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.stavebniny-janik.cz Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.stavebniny-janik.cz. Podmínky

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kateřina Maršáková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 17:32

Kateřina Maršáková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 17:32 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ WWW.BABYCHIC.CZ 1. Všeobecná ustanovení Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího

Více