DR Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR"

Transkript

1 DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

2 Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí Struktura příloh A a B Dohody ADR a způsob vyhledávání informací Klasifikace nebezpečných věcí Způsob přepravy nebezpečných věcí Označování kusů, vozidel a kontejnerů výstražnými tabulkami a bezpečnostními značkami Průvodní doklady (8.1.2 ADR) Povinná výbava dopravních jednotek, které přepravují nebezpečné věci Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci Další požadavky na osádku vozidla ODCHYLKY - Přepravy, na které se Dohoda ADR částečně či úplně nevztahuje Bezpečnostní předpisy pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí Průjezdy tunely Zákazové dopravní značky B18 a B Rozpis požadavků ADR dle způsobu přepravy Ustanovení o přepravě v cisternách Tématické okruhy pro jednotlivé třídy přepravované v cisternách Přeprava výbušných látek a předmětů První pomoc Kontroly státního odborného dozoru...142

3 M KONZULT s.r.o. ADR Organické peroxidy Hlavní nebezpečí: Nebezpečí exotermického rozkladu při zvýšených teplotách či styku s ostatními látkami jako jsou kyseliny, sloučeniny těžkých kovů nebo aminy. Nebezpečí rozkladu hrozí i třením nebo otřesy. Vedlejší nebezpečí:výbušnost, rozkladný účinek, toxicita Obě teploty musí odesílatel uvést v přepravním dokladu. Pozn.: Nejedná se o přepravu zahřátých látek, ty jsou klasifikovány ve třídě 9. Poznámka: Látky a předměty třídy 5.2 nemají přiřazenu obalovou skupinu. Pro některé organické peroxidy je vyžadována přeprava za tzv. řízené teploty. Řízená teplota = bezpečná teplota, při které lze organický peroxid přepravovat (při této teplotě je zaručeno, že k rozkladu nedojde) Kritická teplota = teplota, kdy již může dojít u látky k rozkladu. Pokud je dosaženo během přepravy teploty kritické, musí se řidič zachovat dle pokynů odesílatele. Příklad.: UN 3107 Peroxid organický typ E, kapalný 6.1 Toxické látky Hlavní nebezpečí: toxicita nebo schopnost poškození zdraví Vedlejší nebezpečí: hořlavost, žíravost, schopnost ohrozit vodní zdroje a kanalizační systém K otravě může dojít: při požití, při styku s pokožkou, při vdechnutí Příklady: kyanid, organické sloučeniny fosforu, fenol v tekutém stavu, pesticidy, sloučeniny rtuti 22 Příručka pro školení řidičů ADR

4 M KONZULT s.r.o. ADR 2011 Některé nebezpečné látky mohou mít vedle své hlavní nebezepčné vlastnosti ještě další nebezpečnou vlastnost (jednu nebo více). Příklady látek s více nebezpečnými vlastnostmi: Identifikační číslo nebezpečnosti hořlavost toxicita 336 Popis nebezpečné věci Hlavní nebezpečí Vedlejší nebezpečí UN 1230 Methanol, 3(6.1), II, (D/E) UN 2334 Allylamin, 6.1(3), I, (C/D) toxicita hořlavost 663 UN 2054 Morfolin, 8(3), I, (D/E) žíravost hořlavost 883 UN 1072 Kyslík, stlačený, 2.2(5.1), (E) tlak plynu podpora hoření 25 UN 1202 Nafta motorová, 3, III, (D/E) hořlavost nemá Příručka pro školení řidičů ADR

5 ADR K zapamatování: Nebezpečné věci jsou zařazeny do třinácti tříd označených číslovkami 1 až 9. Nebezpečné věci mají různý stupeň nebezpečnosti, který je vyjádřený římskou číslovkou I - III obalové skupiny. Nebezpečné věci jsou pro přepravu zařazeny pod cca 3500 UN kódů, což jsou čtyřmístné kombinace číslovek začínajících 0, 1, 2 nebo 3. UN kód je vždy uveden na zádržném prostředku (kus, kontejner, vozidlo) a v přepravním dokladu. Řada nebezpečných odpadů je též nebezpečná dle kritérií ADR. Čím je věc nebezpečnější, tím musí být náročnější požadavky na zabalení. Řada nebezpečných věcí spolu reaguje navzájem mnohdy se jedná o prudkou reakci. Čím nižší bod vzplanutí u hořlavých kapalin, tím vyšší stupeň nebezpečnosti. Plyny mohou být stlačené, zkapalněné, rozpuštěné, hluboce zchlazené. Vždy je nutné se vyhnout kontaktu s nebezpečnými věcmi. U toxických látek může být smrtelný pouhý kontakt s pokožkou. Žádné nebezpečné věci nesmí uniknout do půdy nebo kanalizace. Nebezpečné věci mohou poškodit nejen lidi, ale i zvířata, životní prostředí a věci. Ne každý nebezpečný odpad je natolik nebezpečný, aby byl nebezpečný i dle Dohody ADR. Obalová skupina vyjadřuje míru nebezpečí látky a též náročnost zkoušky obalu. Podtřída 1.1, 1.2 a 1.3 má předepsanou bezpečnostní značku vzoru č. 1. Plyny skupiny A a O jsou nejméně nebezpečné, plyny skupiny T jsou nejvíce nebezpečné. Kontrolní otázky 1. Do které třídy patří toxické látky? a) 4.1 b) 5.1 c) Do které třídy patří hořlavé kapaliny? a) 3 b) 2 c) Jaké nejčastější vedlejší nebezpečí mají hořlavé kapaliny třídy 3? a) podpora hoření a výbušnost b) tvorba hořlavých plynů a výbušnost c) toxicita a žíravost Příručka pro školení řidičů ADR 33

6 ADR Zvláštní označování pro látky ohrožující životní prostředí Pokud kusy obsahují látky ohrožující životní prostředí, musí být v bezprostřední blízkosti dopravních bezpečnostních značek na kusu ještě uvedena značka pro látky ohrožující životní prostředí se symbolem ryby a stromu. Rozměry značky jsou 100x100 mm čtverce postaveného na vrchol. Značkami se nemusí označovat samostatné obaly s obsahem nejvýše 5kg či 5l a u skupinových obalů, které obsahují vnitřní obaly s obsahem nejvýše 5kg nebo 5l. 5.3 Označování kusů Naplněním obalu, tzn. sudu, pytle, kanystru či IBC, vznikne KUS. To jest OBAL + NEBEZPEČNÁ VĚC V NĚM OBSAŽENÁ, případně PŘEDMĚT s nebezpečnou náplní. Každý kus musí být zřetelně a trvale označen UN číslem, jemuž jsou předřazena písmena UN, a bezpečnostní značkou dle předepsaných vzorů. Všechna označení musí být: zřetelně viditelná a čitelná odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti IBC s vnitřním objemem větším než 450 l musí být označen bezpečnostní značkou (či značkami) na obou protilehlých stranách a taktéž UN číslem. Orientační šipky musí být umístěny na dvou protilehlých stranách kusu na následujících kusech. - skupinové obaly s vnitřními obaly obsahujícími kapaliny; - samostatné obaly opatřené odvětrávacími otvory a - kryogenní nádoby určené k přepravě hluboce zchlazených zkapalněných plynů. Příklady označení kusu: Je-li na kusu více bezpečnostních značek a pouze jedno UN číslo znamená to, že nebezpečná věc má více nebezpečných vlastností! Příručka pro školení řidičů ADR 47

7 M KONZULT s.r.o. ADR Značení dopravních jednotek a kontejnerů Jednou ze základních povinností řidiče při přepravě nebezpečných věcí v režimu Dohody ADR je správné označení vozidla, tedy dopravní jednotky, oranžovými tabulkami, případně, pokud je to předepsáno, i velkými bezpečnostními značkami. Označování kontejnerů, stejně tak jako označování kusů, je povinností odesilatele. Označování vozidel pro přepravu nebezpečných věcí v kusech Dopravní jednotku, kterou se přepravují nebezpečné věci v kusech, je třeba označit dvěma pravoúhlými reflexními oranžovými tabulkami o základně 400 mm a výšce 300 mm. Tabulky se umísťují kolmo k podélné ose dopravní jednotky, jedna na přední, druhá na zadní stranu dopravní jednotky a to tak, aby byly zřetelně viditelné. Tabulky musí vydržet ve svých držácích působení přímého ohně po dobu 15 minut a to i při převrácení vozidla. Tabulky mají černý okraj 15 mm široký a musí splňovat předepsané souřadnice barevnosti, koeficient jasu odrážející barvy a koeficient odrazové svítivosti. 54 Příručka pro školení řidičů ADR

8 M KONZULT s.r.o. ADR Průvodní doklady, vztahující se k nákladu Základním dokumentem je přepravní doklad (např. nákladní list, dodací list, list CMR a pod.). Všeobecné údaje, které musí obsahovat, jsou následující: Požadavky na zápis do přepravního doklad Příklad Je nutné dodržet předepsané pořadí zápisu Popis nebezpečné věci 1 UN číslo s předřazenými písmeny UN oficiální pojmenování, případně doplněné technickým názvem v závorkách (viz upozornění č. 2). číslo vzoru bezpečnostní značky. Pokud je uvedeno více čísel vzorů bezpečnostních značek, tak se čísla následující za prvním číslem uvádí do závorky kde je to stanoveno, obalová skupina pro látku, které mohou předcházet písmena PG (např. PG II ) nebo počáteční písmena odpovídající slovům Obalová skupina v jazycích používaných pro zápisy do přepravního dokladu (např. OSII) kód omezení průjezdu tunelem, pokud se při přepravě předpokládá, že dopravce tunelem pojede. Kód musí být uveden v závorce. UN 1203 Benzín 3 II (D/E) Není nutné dodržet pořadí Ostatní údaje počet a popis kusů (např. 5 beden) celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním nebo případně obalovou skupinou (jako objem nebo celková (brutto) hmotnost, nebo případně jako čistá (netto) hmotnost. jméno a adresa odesilatele; jméno a adresa příjemce(ů); 1 sud 200 litrů POZNÁMKA: V případě předpokládaného vynětí z platnosti podle ADR (podlimitní množství) musí být celkové množství nebezpečných věcí pro každou přepravní kategorii uvedeno v přepravním dokladu podle jednotek stanovených za tabulkou podlimitních množství. POZNÁMKA: Pokud ve chvíli, kdy zboží odesílám, neznám příjemce, lze příjemce nahradit textem ROZVOZ-PRODEJ. POZNÁMKA: Odesílatel i dopravce jsou povini uchovávat přepravní doklady nebo jejich elektronické kopie po dobu nejméně tří měsíců. Příklady dovolených zápisů nebezpečných věcí jsou : UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D) UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), OS I, (C/D) 60 Příručka pro školení řidičů ADR

9 M KONZULT s.r.o. ADR 2011 Příklad výpočtu podlimitního množství přepravovaných nebezpečných věcí různých přepravních kategorií dle ADR: Příklad 1: přepravovaný nebezpečný náklad, v kusech: UN 1202 Nafta motorová, třída 3, obalová skupina III 3 sudy o obsahu 200 litrů UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II 2 sudy o obsahu 50 litrů prázdné sudy od UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II 20 sudů o obsahu 200 litrů 1. Zařadíme nebezpečné látky do přepravních kategorií: UN 1202 Nafta motorová, třída 3, obalová skupina III p.k. 3 UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II p.k. 2 prázdné sudy od UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II p.k Množství přepravovaných látek, v souvislosti s jejich přepravní kategorií, roznásobíme tzv. vyrovnávacími koeficienty (uvedenými v ): UN 1202 Nafta motorová, třída 3, obalová skupina III 3 x 200 x 1 = 600 UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II 2 x 50 x 3 = 300 prázdné sudy od UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II 20 x 200 x 0 = 0 3. Provedeme součet (pro podlimitní množství nesmí překročit hodnotu 1000): = 900 < 1000 Jedná se o náklad, který lze přepravovat jako podlimitní. Příklad 2: přepravovaný nebezpečný náklad, v kusech: UN 1202 Nafta motorová, třída 3, obalová skupina III l UN 1050 Chlorovodík, bezvodý, třída 2, klasifikační kód 2TC - 10 kg 1. Zařadíme nebezpečné látky do přepravních kategorií: UN 1202, 3, obal. skupina III přepravní kategorie 3... koeficient 1 UN 1050, 2, 2TC přepravní kategorie 1...koeficient Množství přepravovaných látek, v souvislosti s jejich přepravní kategorií, roznásobíme tzv. vyrovnávacími koeficienty (uvedenými v ): UN 1202: 500 l x 1 = 500 UN 1050: 10 kg x 50 = Provedeme součet (pro podlimitní množství nesmí překročit hodnotu 1000): = 1000 Jedná se o náklad, který lze přepravovat jako podlimitní. Do množství uvedených ve výše uvedené tabulce se nezapočítávají např. kapaliny nebo plyny obsažené v pevně zabudovaných nádržích dopravních prostředků používané pro jejich pohon nebo provoz. 92 Příručka pro školení řidičů ADR

10 ADR Označení tunelu E D * ** ** C ** ** > 5000 kg netto ** ** B ** ** A > 1000 kg netto - E D/E D C/E C/D C5000D C B/E B/D B1000C B Zápis do přepravního dokladu průjezd zakázán průjezd omezen * volně ložené látky a cisterny ** cisterny 13 Zákazové dopravní značky B18 a B19 Výklad dopravních silničních značek vztahujících se k silniční přepravě nebezpečných věcí: Zákazová značka B18: Značka Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označených podle oranžovými tabulkami dle ADR. Zákazová značka B18 se nevztahuje na přepravy: - dle (tzv. podlimitní přeprava) - kusů balených jako omezené množství - kusů balených jako vyňatá množství Zákazová značka B 19: Značka Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce. Upozornění: Zákazová značka se vztahuje i na přepravy dle (tzv. podlimitní přeprava Zákazová značka B18 se nevztahuje na ADR přepravy v případě, kdy: - jsou kusy označeny symbolem ryby/stromu pro látky ohrožující životní prostředí - je v přepravním dokladu uveden zápis OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Příručka pro školení řidičů ADR 103

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Silniční doprava MATURITNÍ PRÁCE

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ ČÁST 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ 1.1.1 Struktura Přílohy A a B jsou rozděleny do devíti částí.

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 53/200 8. března 203 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 43/200 3. března 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Látka Číslo L 0, L20 Číslo CAS 64742-8-0

Více

222/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy

222/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy 222/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí Změna: 412/2004 Sb. Změna: 666/2004 Sb. Změna:

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 BETOLIT EP 0- DC, W, FR, TH, NF, IP, flex složka A 0. října 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku

Více

AKRYLKOMBINAČNÍ ZÁKLADNÍ BARVA

AKRYLKOMBINAČNÍ ZÁKLADNÍ BARVA Datum vydání / revize: 27. května 2013 Datum tisku: 28. května 2013 Verze: 1.1 Strana: 1 (celkem 10) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní označení

Více

376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 376/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ve znění: 502/2004 Sb. Ministerstvo životního prostředí

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Datum vydání / revize: 27. května 2013 Datum tisku: 28. května 2013 Verze: 1.1 Strana: 1 (celkem 10) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní označení

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO TY, CO PŘEPRAVUJÍ NEBEZPEČNÉ VĚCI 2015 Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA CZ a.s.

Více

Označování a balení dle Nařízení CLP

Označování a balení dle Nařízení CLP Označování a balení dle Nařízení CLP Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Kdo má podle CLP povinnost označovat

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/00 9. září 03 0. června 05 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs...3..4. směs Číslo 860065 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání 20. června 2011 Datum revize Číslo revize 0 Strana 1 (celkem 9) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název výrobku

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití Zpráva o chemické bezpečnosti: Není

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití Zpráva o chemické bezpečnosti: Není Datum vydání: 24.11.2000 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: TECTANE Čistič brzd Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání Datum revize 20. března 2015 Datum tisku 20. března 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název

Více

(ES) 1907/2006 (REACH)

(ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 16.9.2010 Strana: 1 ze 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo směsi: TYTAN Professional ABIZOL H ALP - Asfaltový penetrační lak Registrační číslo:

Více

1.1. Identifikátor výrobku: TECTANE Čistič brzd bez acetonu CITRON

1.1. Identifikátor výrobku: TECTANE Čistič brzd bez acetonu CITRON Datum vydání: 28.1.2011 Strana: 1 ze 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: TECTANE Čistič brzd bez acetonu CITRON Identifikační číslo: NA Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání/revize 4. června 2015 Datum tisku 6. ledna 2015 Verze 1.2 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více