Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce nákladní přepravou Českých drah"

Transkript

1 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Průvodce nákladní přepravou Českých drah 13. Reklamace škod z železniční nákladní přepravy květen 2002

2 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 13. Reklamace škod z železniční nákladní přepravy červen

3 OBSAH Seznam použitých zkratek... 3 Úvod... 5 Všeobecně o reklamacích... 6 Jak předcházet reklamacím... 7 Plombování vozových zásilek Zápisy Dodací lhůty Odpovědnost z přepravní smlouvy Uplatnění reklamace

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ČD České dráhy, s. o. ČSN České technické normy DIČ Daňové identifikační číslo DOP Divize obchodně provozní o. z. DPH Daň z přidané hodnoty GŘ Generální ředitelství IČ Identifikační číslo organizace JPP CIM Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží KMŽP Kontrola mezinárodních železničních přeprav KPT Kontrola přepravních tržeb NHM Harmonizovaná nomenklatura zboží OPŘ Obchodně provozní ředitelství PTV Přepravní a tarifní věstník RID Příloha I k CIM Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) RIV Úmluva o vzájemném používání nákladních vozů v nákladní přepravě Sb. Sbírka zákonů SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah SSNV Stanice soustředěné nakládky a vykládky TVZ Tarif pro přepravu vozových zásilek ÚZV Ústřední zúčtovna vozů UŽP Užívající železniční podnik VNVK Všeobecná nakládková a vykládková kolej ZŽP Zařaditelský železniční podnik ŽPŘ Železniční přepravní řád 3

5 4

6 ÚVOD Obchodní politika Českých drah je cíleně vedena tak, aby České dráhy ochránily zboží v procesu přepravy před ohroženími z vnějšku i ohroženími danými povahou samotného dopravního procesu. Cílem vydání této příručky je informovat přepravce o uplatnění práv z přepravní smlouvy na škody vzniklé při nákladní přepravě po tratích Českých drah a současně jak vzniku těchto škod předcházet. Práva z přepravní smlouvy se uplatňují u Českých drah podáním reklamace. Neznalost správného postupu při uplatňování reklamace může způsobit nejen prodloužení doby, stanovené k vyřízení reklamace, ale i zánik reklamačních práv. Tato příručka obsahuje informace, které odpovídají ustanovením jak Železničního přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek ČD ve vnitrostátní přepravě, tak i JPP CIM (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží) v mezinárodní přepravě a dále občanského a obchodního zákoníku ve znění k Proto je nutno vzít v úvahu všechny případné změny těchto ustanovení po tomto datu. 5

7 VŠEOBECNĚ O REKLAMACÍCH Reklamací z přepravní smlouvy se rozumí písemné uplatnění práva, vzniklého v době od převzetí zboží k přepravě až do jeho vydání. Požadavek musí být vyjádřen v penězích a prokázán předepsanými doklady. Jedná se o škody, které vzniknou na přepravovaném cestovním zavazadle, zásilce Kurýr, spěšnině, vozové zásilce, soukromých vozech, kontejnerech a výměnných nástavbách a to: a) úplnou ztrátou, zásilka se považuje za ztracenou, nebyla-li dopravcem přichystána k odběru ve stanici určení do 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření přepravní smlouvy. b) částečnou ztrátou, t. j. menší hmotnost, než je zapsána v přepravní listině, menší počet kusů, než je uvedeno v přepravní listině, ztráta zboží z obsahu jednotlivých kusů. c) poškozením, t. j. zhoršení jakosti zásilky její vnější nebo vnitřní změnou (rozbitím, ohnutím, poškrábáním, navlhnutím, rezivěním, plesnivěním, načichnutím, hnilobou, ohořením apod.). Za poškození se též považuje úplné zničení zásilky. d) překročením dodací lhůty, t. j. doba, do jejíhož uplynutí se dopravce zavazuje přepravit zásilku ze stanice odesílací do stanice určení a přichystat ji příjemci k převzetí. Reklamací mimo přepravní smlouvu se rozumí např. žádost o náhradu škody na poškozeném zboží v době jeho nakládání před vznikem přepravní smlouvy nebo v době jeho vykládání po ukončení přepravní smlouvy. 6

8 Jak předcházet reklamacím JAK PŘEDCHÁZET REKLAMACÍM Cílem Českých drah je přepravovat zásilky tak, aby nedocházelo k jejich poškození a aby byly dodány včas na místo určení. I přepravci mohou napomáhat předcházení vzniku škod na zásilkách svou znalostí příčin vzniku škod a jejich eliminací již při nakládce svého zboží do vozu. Za hlavní příčiny vzniku škod, které mohou přepravci ovlivnit, se považují zejména: a) Přirozené vlastnosti zboží, zejména výbušnost, samozápalnost, hořlavost, křehkost, rezivění, hniloba, zapaření, zmrznutí, troušení, náchylnost k odvátí a vysychání; u živých zvířat též poranění, uhynutí nebo vyhladovění. b) Nedostatečné vnější i vnitřní balení a označení zásilky. Za nedostatečné je nutno považovat takové balení, které nechrání zásilku za přepravy proti ztrátě nebo poškození, popř. takové balení, které nezabraňuje poškození jiných předmětů nebo i osob obsahem zásilky. Jako nedostatečně balené se posuzují i nezabalené zásilky, které obal vyžadují. K vadám obalu patří zejména: staré opotřebené dřevěné bedny nebo nedostatečně sbitá latění, nedostatečné množství ochranného materiálu u zásilek křehkého zboží, nedostatečně upevněná nebo zajištěná víka u sudů, kbelíků a plechovek, netěsné šroubové uzávěry sudů, opotřebované lepenkové bedny nebo bedny z nekvalitní lepenky, jež nechrání obsah proti nárazům obvyklým za přepravy, papírové pytle neodpovídající příslušné normě ČSN pro přepravované zboží, přesahování zboží přes okraje palety, nedostatečné nebo nesprávné upevnění zboží k paletě upevňovacími prostředky (např. ocelovou stahovací páskou, smrštitelnou fólií apod.), obaly bez manipulační značky nebo nápisů, upozorňujících na způsob manipulace a uložení, vyžaduje-li to povaha zboží nebo jsou-li předepsány příslušnou předmětovou normou. Norma ČSN Označování nákladů Manipulační značky, stanoví závazně tyto druhy značek: Opatrně zacházet křehké, Nepoužívat háků, Tímto směrem nahoru, Chránit před teplem, Zde zvedat, Chránit před vlhkem, Těžiště zde, Místo pro zdvih vozíkem, Chránit před světlem, Snadno zkazitelné zboží, Hermetické balení. c) Vady vozu Nejčastější vady vozu jsou: znečištěný nebo zapáchající vůz po předchozím zboží, hřeby vyčnívající z podlahy nebo stěn vozu nebo zbytky upevňovacích prvků po předchozích přepravách (dráty, dřeva), díry v podlaze nebo ve stěnách, netěsné dveře nebo větrací otvory, vadná střecha, vadné uzávěry dveří a výsypných otvorů, netěsné nebo vadné hlavní ventily u kotlových vozů, nefunkční nebo poškozené zařízení k zajištění zboží ve voze (klanice, dělící přepážky, stěny apod.). 7

9 Jak předcházet reklamacím Odesílatel, dříve než začne do vozu nakládat, přezkoumá, zda vůz vyhovuje přepravě podávaného zboží a splňuje podmínky pro bezpečnou přepravu. Zjistí-li odesílatel na voze závady nebo přichystal-li dopravce vůz v rozporu s přihláškou nakládky, může vůz odmítnout. Neodmítne-li odesílatel vůz přichystaný k nakládce, odpovídá za to, že na voze nebo na zásilce učiní opatření k zábraně škody na zboží za přepravy. d) Vadné ložení Nejčastěji se jedná o: nedostatečné upevnění a zajištění zásilky zajišťovacími prostředky (dřevy, klíny, pažením, vodícími dřevy, úvazy drátem, lany, řetězy apod.) proti podélnému a příčnému posuvu, kymácení a převržení, nedostatečně dimenzované a nekvalitní podložky a proložky, jakož i jejich nesprávné umístění, nezajištění zboží, které se může poškodit promáčením nebo snadno zapálit, neutěsněním dveří a větracích otvorů proti zatékání vody a zalétávání úkapů z troleje, nedostatečná ochrana zboží proti poškození při velmi nízkých nebo vysokých teplotách, nezajištění zásilky proti poškození vyčnívajícími součástmi vnitřní konstrukce vozu (šrouby, výztuhy stěn apod.), nedostatečné utěsnění škvír a otvorů vozů se sypkým nákladem, přetěžování vozů a palet. Z důvodu předcházení reklamací je tedy nutno dodržovat ustanovení nakládacích směrnic Přílohy II k RIV, Přílohy I k CIM (RID), vyhlášek Přepravního a tarifního věstníku (dále jen PTV) a norem ČSN. Dále je nutné správně vyplnit nákladní list a dodržovat předpisy správních úřadů. Vyplňování vnitrostátního nákladního listu Při podeji zásilky je nutné věnovat pozornost vyplňování nákladního listu ve všech sloupcích určených pro přepravce dle předtisku. Ve sloupci Pojmenování zboží nutno uvést označení kusů (písmeny, číslicemi), čísla zavěšených závěr, druh obalu, např. pytle, bedny (nestačí uvést pouze druh obalu, ale i jeho obsah) apod. Pojmenování zboží zapíše přesným a úplným tarifním názvem a číslem tarifní položky NHM zboží uvedeným v Tarifu pro přepravu vozových zásilek (TVZ). Nebezpečné zboží musí být vždy zapsáno tak, jak stanoví RID. Odesílatelovy údaje v nákladním listu musí být napsány průpisem nebo vytištěny nesmazatelným písmem, na všech dílech tiskopisu nákladního listu a musí být dobře čitelné. Nestačí-li v nákladním listu místo pro údaje odesílatele, použijí se doplňkové listy, které tvoří nedílnou součást nákladního listu. Doplňkové listy musí mít stejné rozměry jako nákladní list; musejí být vyhotoveny průpisem ve stejném počtu listů jako má nákladní list. V nákladním listu musí být záznam o připojení doplňkových listů. Nákladní list musí obsahovat všechny ostatní údaje předepsané tarifem. 8

10 Jak předcházet reklamacím Odesílatel nesmí do nákladního listu zapsat údaje nebo připojit listiny, které nejsou dovoleny. Pokud by se tak stalo, nejsou tyto údaje pro dopravce závazné a za ztrátu takových listin dopravce neodpovídá. Odesílatel však smí zapsat do sloupce nákladního listu, vyhrazeného pro tento účel údaje, které se týkají zásilky, avšak jen jako zprávu pro příjemce a bez závaznosti a odpovědnosti pro dopravce. Opravy odesílatelových zápisů jsou dovoleny až do okamžiku uzavření přepravní smlouvy a jen tehdy, potvrdí-li je odesílatel svým podpisem a razítkem a zapíše-li opravené množství slovy, jde-li o počet kusů nebo hmotnost. Přepisování, škrtání nebo přelepování zápisů v nákladních listech není přípustné. Odesílatelé, kteří podávají větší množství zásilek, si mohou se souhlasem dopravce dát vytisknout nákladní list, včetně přítisků odesílatelových zápisů v nákladním listu. K nákladnímu listu se přikládají listiny požadované správními úřady podle zvláštních právních předpisů a další listiny s přepravovanou zásilkou související. K obchodnímu jménu, resp. ke jménu odesílatele nesmí být připojeno žádné jiné obchodní jméno, resp. jméno zasilatele. Odesílatel vyplňuje v nákladním listu sloupce pro něho určené (umístěné vlevo od silně orámované části). Poznámka: x vyplňuje odesílatel + vyplňuje dopravce x 10 Odesílatelem může být v nákladním listu jen jediná fyzická nebo právnická osoba. a) Je-li odesílatelem fyzická osoba, zapíše své jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a adresu bydliště, případně číslo telefonu, je-li tato fyzická osoba podnikatelem, uvede dále místo podnikání a IČ. b) Je-li odesílatelem právnická osoba, zapíše svoji obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název), uvede své sídlo, poštovní adresu. Je-li odesílatelem organizační složka právnické osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede též svůj název a svoji poštovní adresu. Je-li to možné, uvede číslo telefonu, případně číslo faxu. x 11 Odesílatel zapíše své IČ (zleva), pokud jej nemá, zapíše číslo svého průkazu totožnosti. x 12 Vyplní odesílatel v případě odchylného způsobu vyúčtování přepravného na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného s dopravcem. x 13 Prohlášení: vyhrazen pro prohlášení odesílatele, zejména: pro plnění předpisů správních úřadů, požadavek na ošetření živých zvířat (krmení, napájení), počet průvodců, označení bez průvodce, prohlášení o přichystání jiného vozu, než byl požadován, prohlášení pro případ přepravní překážky, překážky při dodání, prohlášení o uznání, že obal chybí, je poškozen, prohlášení o chybějících vozových součástech soukromých vozů, přeprava jako zvláštní vlak povolena čís...., přepravit vlaky osobní přepravy čís...., povolení OPŘ ze dne..., číslo..., 9

11 Jak předcházet reklamacím x x x x x x x x x o centrálním zúčtování přepravného, prohlášení o další přepravě po železnici do a ze zahraničí, další náležitosti nařízené tarifem. 14 Neobsazeno. 15 Příjemcem může být v nákladním listu jen jediná fyzická nebo právnická osoba. a) Je-li příjemcem fyzická osoba, zapíše jeho jméno, příjmení a adresu bydliště, případně číslo telefonu. b) Je-li příjemcem právnická osoba, zapíše jeho obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (u právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku uvede její název), uvede sídlo a poštovní adresu. Je-li příjemcem organizační složka právnické osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede též jeho název a jeho poštovní adresu. Je-li to možné, uvede číslo telefonu, případně číslo faxu. 16 Odesílatel zapíše IČ příjemce (zleva), je-li mu přiděleno. 17 Vyplní odesílatel v případě odchylného způsobu vyúčtování přepravného na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného s ČD. 18 Přepravní pomůcky a kontejnery dopravce druh: odesílatel zapíše druh použitých přepravních pomůcek a kontejnerů dopravce. 19 Přepravní pomůcky a kontejnery dopravce značka a číslo: odesílatel zapíše značky a čísla použitých přepravních pomůcek a kontejnerů dopravce. 20 Neobsazeno. 21 Čísla vozů se zapíší do rámečku k tomu určenému číslo vozu dvanáctimístným číslem, např U zásilek naložených na více vozech do jedné stanice určení pro jednoho příjemce mohou být uvedena až 4 čísla vozů. U přeprav více vozových zásilek než 4 vozy na jeden nákladní list se sloupec nevyplňuje. Čísla vozů se uvedou ve Výkazu vozových zásilek, jehož připojení poznamená odesílatel ve sl. 31 pojmenování zboží. U soukromých vozů a u vozů přepravcům pronajatých se zapíše před rámeček s číslem vozu značka P 22 Vlastní hmotnost vozu v kg vyplňuje odesílatel podle údajů na voze. 23 Informace pro příjemce odesílatel zde může poznamenat jakékoli informace týkající se zásilky, avšak jen jako zprávu pro příjemce a bez závaznosti a odpovědnosti pro dopravce. 24 Placení přepravného odesílatel svým záznamem, vztahujícím se k placení přepravného, rozhodne, zda bude platit přepravné zcela nebo zčásti, nebo příjemce. Mohou nastat následující případy: 1. Odesílatel platí dovozné, případně poplatky doplňující. Toto vyznačí křížkem u bodu 1 Vyplaceno dovozné a PD a vyznačením kódů PD, které platí. 3. Odesílatel platí celé přepravné. Toto vyznačí křížkem u bodu 3 Vyplaceno přepravné. 10

12 Jak předcházet reklamacím x x x x x x x 4. Odesílatel přepravné poukazuje na příjemce. Toto vyznačí křížkem u bodu 4 Nevyplaceně. Odesílatel zapíše záznam vztahující se k placení přepravného do sloupce 24 nákladního listu i tehdy, nehradí-li přepravné. Záznamy podle 1, 3 a 4 se nesmějí kombinovat. Zjistí-li odesílací stanice, že záznam vztahující se k placení přepravného chybí, není slučitelný s dalšími zápisy v nákladním listu nebo nedovoluje jasně vyložit vůli odesílatele, upozorní odesílatele na tuto nesrovnalost. Nedoplní-li nebo neopraví-li odesílatel nákladní list nebo nesouhlasí-li dopravce se záznamem o placení přepravného, odmítne dopravce uzavřít přepravní smlouvu. Zvolil-li odesílatel záznam 1 tím, že označil křížkem příslušný záznam ve sloupci Placení přepravného nákladního listu určeného pro tento výplatní záznam, aniž by doplnil dalšími záznamy předtištěný výplatní záznam, znamená to, že vzal na sebe jen dovozné až do stanice určení. Bere-li odesílatel na sebe podle záznamu 1 poplatky doplňující, vyznačí je číselnými kódy dle TVZ, které od sebe oddělí znakem +. Zásilku s nákladním listem, v němž jsou uvedeny záznamy vztahující se k placení přepravného v rozporu se zvláštními ustanoveními vydávanými pro určité přepravy, stanice odmítne převzít k přepravě (viz sloupce 12, 17, 27). 25 Neobsazeno. 26 Požadované přepravní cesty odesílatel předepíše přepravní cesty v případech stanovených těmito přepravními podmínkami nebo předpisy správních úřadů. 27 Odesílatel zapíše číslo zákaznického tarifu nebo smlouvy o ceně za přepravu, kterou má uzavřenou s dopravcem Neobsazeno. 30 Stanice určení a místo dodání odesílatel uvede název stanice určení plným tarifním názvem, uvedeným v Seznamu železničních stanic v České republice TR 6. Je-li zásilka určena na vlečku nebo složiště ve stanici určení, uvede odesílatel za název stanice záznam Určeno na vlečku... (uvede název vlečky), resp. Určeno na složiště.... Pokud bude zásilka určena do stanice se smluvními podmínkami, uvede odesílatel za název stanice záznam Určeno do... (a uvede stanici se smluvními podmínkami). 31 Označení kusů (popř.)/počet/druh obalu/ Pojmenování zboží odesílatel uvede označení kusů (písmeny, číslicemi), čísla zavěšených závěr, druh obalu, např. pytle, bedny apod. Pojmenování zboží zapíše přesným a úplným tarifním názvem a číslem tarifní položky NHM zboží uvedeným v Tarifu pro přepravu vozových zásilek (TVZ). Nebezpečné zboží musí být vždy zapsáno tak, jak stanoví RID. Odesílatel zde rovněž poznamená připojení Výkazu vozových zásilek. 32 RID odesílatel křížkem vyznačí, podléhá-li zboží podmínkám Řádu RID. 33 Hmotnost výměnných palet a malých kontejnerů dopravce v kg odesílatel uvede hmotnost malých kontejnerů dopravce. Odesílatel uvede hmotnost výměnných palet. 34 Hmotnost zásilky v kg odesílatel zapíše hmotnost zásilky včetně obalů, kontejnerů přepravců a palet, jejichž hmotnost není uvedena ve sloupci

13 Jak předcházet reklamacím 35 Neobsazeno. x 36 Přílohy k nákladnímu listu odesílatel zapíše všechny přiložené listiny (doklady vyžadované správními úřady, doplňkové listy, které se použijí v případě, kdy nedostačuje místo v nákladním listu pro údaje odesílatele apod.). x 37 Rezerva Neobsazeno Počet vozů Identifikace přepravy RID číslo dopravce zapíše číslo třídy dle RID Místo nakládky Místo vykládky Specifikace přepravy. x 46 Rychlozboží odesílatel vyznačí křížkem, pokud má být zásilka přepravena jako rychlé zboží Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Povolení nakládky číslo stanice odesílací doplní údaj u zásilek vázaných na povolení nakládky, např. výjimky ze zákazu nakládky. x 55 Ložná hmotnost v t odesílatel zapíše údaj nejvyšší přípustné ložné hmotnosti podle nápisů na voze. x 56 Počet náprav odesílatel doplní příslušný údaj počtu náprav všech vozů, které jsou přepravovány na nákladní list dle skutečnosti. Při přepravě kolejových polí na speciálních podvozcích se zapíše počet podvozků Mimořádná zásilka procento zvýšení stanice odesílací uvede procento zvýšení z povolení přepravy mimořádné zásilky K proclení v odesílací stanice zapíše název stanice, kde mají být plněny celní předpisy. x + 59 Evidenční číslo stanice určení odesílatel zapíše v souladu se Seznamem železničních stanic v České republice TR 6, nevyplní-li odesílatel, doplní jej stanice odesílací Směrovací cesty Dopravce zapíše kód 2, pokud se má vozová zásilka urychleně přepravit Číslo tarifní položky (NHM) odesílací stanice zapíše číslo zboží v souladu s tarifem. 12

14 Jak předcházet reklamacím Neobsazeno Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce o výpočtu dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu Jen pro železniční záznamy a nálepky dopravce zde zapisuje případy předvídané ŽPŘ, SPP nebo tarifem (např. neplynutí dodací lhůty, změny přepravní smlouvy, nový podej, kontrolní vážení, tranzitní celní prohlášení, číslo komerčního a všeobecného zápisu sepsaného ve stanici na cestě spolu s razítkem sepisující stanice, čísla zavěšených závěrů apod.) Potvrzení příjemce na 3. dílu Příjemce potvrdí vydání zásilky na odběrném listu nákladního listu. Je-li příjemcem fyzická osoba, prokáže se průkazem totožnosti a zapíše svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo průkazu totožnosti. Je-li příjemcem právnická osoba, zapíše svoji obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název), uvede své sídlo, poštovní adresu a IČ. Je-li příjemcem organizační složka právnické osoby, uvede též svůj název a svoji poštovní adresu. Příjemce se prokáže výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starším tří měsíců a průkazem totožnosti zaměstnance či příjemce. Kromě toho uvede dopravce datum a hodinu převzetí zásilky příjemcem Zásilka vydána na 1. dílu stanice určení doplní datum a potvrdí podpisem výdej zásilky na prvopisu nákladního listu Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce o výpočtu dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu Datové razítko stanice odesílací (řídící) Datové razítko stanice určení (řídící) Vážní razítko Zjištěná hmotnost (brutto) v případě vážení zásilky otiskne dopravce ve všech dílech nákladního listu své vážní razítko a uvede hmotnost brutto Podej (datum, hodina), případně číslo vlaku vyplní dopravce Evidenční číslo a název stanice odesílací odesílací stanice zapíše své evidenční číslo a název dle Seznamu železničních stanic v České republice TR 6. Podací číslo dle podací knihy vozových zásilek vnitrostátní přepravy zapíše stanice odesílací (řídící) Dodací číslo stanice určení (řídící) zapíše dodací číslo Neobsazeno Neobsazeno Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce o výpočtu dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu. 13

15 Jak předcházet reklamacím Odpovědnost odesíletele za zápisy v nákladním listu Odesílatel odpovídá za správnost jím uvedených údajů v nákladním listu. Následky vyplývající z toho, že jsou údaje nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zapsané na jiném místě, než je pro ně určeno, jdou k tíži odesílatele. Je-li místo nedostačující, musí v něm odesílatel poznamenat, kde je doplněk údajů. V případě, že odesílatel uvede nesprávně zápisy v nákladním listu, které budou mít za následek zkrácení ČD na dovozném, je odesílatel povinen zaplatit doúčtované dovozné a další poplatky doplňující podle tarifu. ČD jsou kdykoliv oprávněny přezkoušet, souhlasí-li zásilka se zápisy odesílatele v nákladním listu a jsou-li dodržena ustanovení ŽPŘ a SPP. Výsledek přezkoušení se zapíše do nákladního listu. Zjistí-li odesílací stanice ještě před uzavřením přepravní smlouvy, že zápisy v nákladním listu jsou nesprávné nebo neúplné, požádá odesílatele o jejich opravu nebo doplnění; neučiní-li tak odesílatel, stanice nákladní list odmítne. Neodpovídá-li zásilka údajům v nákladním listu nebo nebyly-li dodrženy zvláštní podmínky pro přepravu vozových zásilek k přepravě, mají ČD oprávnění vybrat částku odpovídající nutně vynaloženým nákladům. Plnění předpisů správních úřadů Za splnění předpisů správních úřadů, které musí být splněny před podejem zásilky k přepravě, odpovídá odesílatel. Je-li k provedení potřeba zvláštních listin, je odesílatel povinen předat je ČD nejpozději při předání zásilky k přepravě. Odesílatel odpovídá za škodu způsobenou ČD nepředáním těchto listin nebo jejich nesprávností. ČD nejsou povinny zkoumat, jsou-li tyto listiny dostačující a správné. Zjistí-li stanice, že chybí některá listina zapsaná v nákladním listu jako připojená, vyzve odesílatele, aby ji dodal. Neučiní-li tak odesílatel nebo neopraví-li záznam v nákladním listu, stanice nákladní list odmítne. Ve stanici určení je povinen plnit předpisy správních úřadů příjemce zásilky. Za zdržení zásilky z důvodů plnění předpisů správních úřadů na cestě, účtuje dopravce poplatek podle tarifu, pokud příčiny zdržení jsou na straně odesílatele. Mezinárodní nákladní list CIM se vyplňuje obdobně při splnění dalších podmínek dle JPP CIM. Vzniku škod zcizováním zásilek může přepravce zabránit použitím vhodných vozových závěr (plombovací zámek) při plombování vozů. Lze použít i vlastní visací zámek ve spojení s vozovou plombou ČD. 14

16 Plombování vozových zásilek PLOMBOVÁNÍ VOZOVÝCH ZÁSILEK Podle ustanovení Železničního přepravního řádu (ŽPŘ) se vozy nebo zásilky plombují závěrami, které, pokud nejsou porušeny, jsou důkazem o skutečnosti, že po dobu trvání přepravní smlouvy nedošlo k neoprávněné manipulaci se zásilkou. Za závěry se považují plomby ČD a plombovací zámky, které jsou uvedeny v následujícím přehledu: Plomby ČD jsou: vozová plomba PL 95 modrá, plomba pro velké kontejnery a výměnné nástavby PL 95 žlutá. Plombovací zámky jsou: vozový zámek s ocelovým lankem, kontejnerový zámek s ocelovým trnem. Vozová plomba PL 95 modrá 1. Popis plomby Plomba je z plastické hmoty a skládá se ze dvou částí, které jsou nerozebíratelně spojeny. Těleso plomby s poutkem tvoří jeden kus. Konec poutka se při zavěšení zasouvá do otvoru v tělese plomby, kde je kleština, která nedovoluje jeho další pohyb. Na čelní straně tělesa plomby jsou vyraženy identifikační znaky podle následujících vyobrazení, na druhé straně mohou být vyraženy znaky zvolené odesílatelem. Plomba je modré barvy. 2. Označení plomby a) plomba distribuovaná Zásobovacím skladem Plzeň b) Plomba nakoupená přepravcem přímo od výrobce Tato plomba je v zásadě stejná jako plomba a), ale odlišuje se tím, že evidenční číslo plomby je šestimístné od do a není zde vyraženo číslo ročníku. 15

17 Plombování vozových zásilek 3. Balení plomb Plomby jsou baleny po deseti kusech číselně seřazeny po sto kusech v polyetylénových sáčcích V sáčku musí být plomby s čísly téže stovky, např Zavěšení plomby Zaměstnanec, pověřený plombováním, přidělené plomby přepočítá. Používá plomby přesně v číselném pořadí stovek a jednotlivých čísel. Při zavěšování plomby poutko protáhne otvorem, určeným k plombování a konec poutka zasune do tělesa plomby tak, aby bylo slyšet cvaknutí kleštiny. Poté zkontroluje zpětným tahem, zda poutko nejde vyjmout. Poutko správně upevněné v kleštině má nepatrnou vůli. Nestačí-li při plombování délka poutka, zavěsí se dvě navzájem spojené plomby tak, že konec poutka jedné plomby se zasune do tělesa druhé plomby a konec poutka druhé plomby do tělesa první plomby. 5. Kontrola zavěšené plomby V provozu provádíme kontrolu: evidenčního čísla plomby, série a případně ročníku (musí se shodovat s údaji v nákladním listu) mechanického poškození zpětným zatažením za poutko vůle poutka v kleštině celistvost poutka a tělesa plomby s ohledem na případné stopy lepení, svařování, mechanického a jiného poškození. 6. Zapisování plomb do nákladního listu Čísla plomb, zavěšených na voze, zapisuje odesílatel do vnitrostátního nákladního listu i do mezinárodního nákladního listu CIM do sloupce č. 31 Pojmenování zboží textem: Zavěšeno... (počet) závěr čísel... (vypíší se jednotlivá evidenční čísla nebo interval čísel první a poslední po sobě jdoucí zavěšené závěry i s případnými počátečními nulami, písmenné označení série a ročník výroby, je-li na závěře uveden). 7. Snímání plomb Před samotným sejmutím plomby se zaměstnanec přesvědčí mírným tahem za poutko, není-li uvolněné a pohledem, zda tělo plomby nebo poutko nevykazuje stopy nepřípustné manipulace. Snímání plomb se provádí silným zatažením (cca 15 kg) za poutko plomby. Poutko praskne v místě, kde je pro tento případ utvořen odlehčovací otvor. Pokud není k plombě dostatečný přístup pro uchopení poutka rukou, může se poutko přestřihnout, vždy však v místě odlehčovacího otvoru. Plomba je konstruována tak, aby stopy po jejím poškození nebo napojení byly zjevné. 16

18 Plombování vozových zásilek 8. Používání plomb Plomba PL 95 modré barvy se smí používat pouze pro plombování vozových zásilek. Při plombování jakýchkoli jiných než vozových zásilek (např. kontejnerů) se plomba PL 95 modré barvy nesmí používat. Plomba pro velké kontejnery a výměnné nástavby PL 95 žlutá Plomba PL 95 žluté barvy se smí používat pouze pro plombování velkých kontejnerů a výměnných nástaveb. Při plombování jakýchkoli jiných zásilek než velkých kontejnerů a výměnných nástaveb se plomba PL 95 žluté barvy nesmí používat. Plomba PL 95 žluté barvy musí vykazovat stejné označení jako modrá plomba PL 95 v odstavci 2. b). Pro plombu PL 95 žluté barvy platí obdobně i ostatní podmínky jako pro plombu modrou. Tuto plombu neprodávají železniční stanice a přepravce si ji zakoupí přímo od výrobce. Vozový zámek s ocelovým lankem bez možnosti protažení lanka uzavírací částí 1. Popis zámku Zámek je ocelový a skládá se ze dvou částí (těla a uzavírací části), které jsou po uzavření nerozebíratelně spojeny. Tělo zámku o celkové délce maximálně 24 cm a síle lanka minimálně 5 mm s minimální odolností v tahu 1300 kg tvoří ocelové lanko, na jehož jednom konci je oko z oceli a na druhém konci je nalisován trn. Uzavírací část je ocelová, zalisovaná v plastovém ochranném pouzdře o průměru 19 mm. Trn lanka se při zavěšení zasouvá do oka v těle zámku a potom do otvoru v uzavírací části zámku. 2. Označení zámku Na uzavírací části zámku jsou vyraženy identifikační znaky. Uzavírací část zámku je modré barvy. Uzavírací část zámku musí vykazovat stejné označení jako modrá plomba PL 95 v odstavci 2. b). Pro vozový zámek s ocelovým lankem platí obdobně i ostatní podmínky jako pro modrou plombu PL 95. Vozový zámek s ocelovým lankem se smí používat pouze pro plombování vozových zásilek. Může se použít místo zámku odesílatele. Tento vozový zámek neprodávají železniční stanice a přepravce si ho zakoupí přímo od výrobce. 17

19 Plombování vozových zásilek 3. Obrázek zámku Tento vozový zámek je možno používat pouze do 30. června roku Vozový zámek s ocelovým lankem s možností protažení lanka uzavírací částí 1. Popis zámku Zámek je ocelový a skládá se ze dvou samostatných částí (těla a uzavírací části), které jsou po uzavření nerozebíratelně spojeny. Tělo zámku tvoří ocelové lanko, jehož průřez může mít průměr od 1,5 mm do 5 mm. Lanko může být obaleno umělou hmotou. Uzavírací část je ocelová, zalisovaná v plastovém ochranném pouzdře obdélníkového tvaru s dvěma otvory, z nichž jeden je průchozí a druhý uzavřený. Lanko se před zavěšením na plombované místo zasune do uzavřeného otvoru v uzavírací části zámku a po zavěšení do průchozího otvoru v uzavírací části zámku. Lanko se protáhne průchozím otvorem na doraz tak, aby plombované otvory nešly od sebe oddálit. 2. Označení zámku Na uzavírací části zámku jsou vyraženy identifikační znaky. Uzavírací část zámku je modré barvy. Uzavírací část zámku musí vykazovat stejné označení jako modrá plomba PL 95 v odstavci 2. b). Pro vozový zámek s ocelovým lankem platí obdobně i ostatní podmínky jako pro modrou plombu PL 95. Vozový zámek s ocelovým lankem se smí používat pouze pro plombování vozových zásilek. Místo zámku odesílatele se může použít pouze lanko o průměru průřezu 5 mm. Tento vozový zámek neprodávají železniční stanice a přepravce si ho zakoupí přímo od výrobce. 18

20 Plombování vozových zásilek 3. Obrázek zámku Kontejnerový zámek s ocelovým trnem 1. Popis zámku Zámek je ocelový a skládá se ze dvou částí, které jsou po uzavření nerozebíratelně spojeny. Tělo zámku tvoří jeden kus (ocelové lano, zalité v kvalitní oceli) o celkové délce 8 10 cm s hlavou o průměru 19 mm a trnem o síle minimálně 5 mm s minimální odolností v tahu 750 kg. Uzavírací část je ocelová, zalisovaná v plastovém ochranném pouzdře o průměru 19 mm. Konec trnu se při zavěšení zasouvá do uzavírací části zámku. 2. Obrázek zámku 19

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny,

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny, č. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu Změna: 295/2000 Sb. Vláda nařizuje k provedení 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu na tratích Jindřichohradeckých místních drah, a. s. Účinnost od 1. 1. 2007 Schválil: Bc. Jan Hruška provozní ředitel Vypracoval: Zdeněk Konečný,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: Ing. František Řeřicha +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz V souladu

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Příloha I Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit: z důvodu na straně železnice, z důvodu na straně cestujícího. Právo z přepravní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Průvodce nákladní přepravou Českých drah České dráhy, a. s. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 16. Omezení přepravy (ZAN) Přeprava

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2, Pavel Mazač 3 Anotace: Příspěvek se zabývá popisem kritických míst v technologickém

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005

1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 1. Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného platné od 1.9.2005 Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Za zlevněné

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího LUCEO, s.r.o., IČ 26844885, DIČ CZ26844885, se sídlem /, 735 41 Petřvald u Karviné,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ REKLAMAČNÍ ŘÁD Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě na adrese www.happyk.cz. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD I. Obecná ustanovení PÓROBETON Ostrava a.s. jako výrobce pórobetonových výrobků a dodavatel dalších komponentů pro hrubou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ing. Zdeňka Chmelařová - Zdekor se sídlem Nad Humny 685,76001 Zlín identifikační

Více

2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 19/2015 2. října 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní...2 043/19/2015

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

ZÁBRANA ŠKODÁM, JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ A UROVNÁVÁNÍ. Příčiny škod

ZÁBRANA ŠKODÁM, JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ A UROVNÁVÁNÍ. Příčiny škod ZÁBRANA ŠKODÁM, JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ A UROVNÁVÁNÍ Kapitola I Příčiny škod 1. Škody z přepravy zavazadel a zásilek jsou způsobovány přirozenými vlastnostmi zásilek, nešetrným nakládáním a vykládáním, nedostatečným

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. 11ORZapisDoORAS_info.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u akciové společnosti. I. Rejstříkový

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 8/2015 Dodávka kontejnerů formou veřejná hospodářská soutěž Zadavatel: Technické služby Havířov a.s. Se sídlem:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu Dávkovací čerpadla JUDO JULIA 06/2014 (11/2012) Průmyslová dávkovací

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodavatele tiskařských služeb v roce 2008 náklad nad 500

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více