Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce nákladní přepravou Českých drah"

Transkript

1 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Průvodce nákladní přepravou Českých drah 13. Reklamace škod z železniční nákladní přepravy květen 2002

2 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 13. Reklamace škod z železniční nákladní přepravy červen

3 OBSAH Seznam použitých zkratek... 3 Úvod... 5 Všeobecně o reklamacích... 6 Jak předcházet reklamacím... 7 Plombování vozových zásilek Zápisy Dodací lhůty Odpovědnost z přepravní smlouvy Uplatnění reklamace

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ČD České dráhy, s. o. ČSN České technické normy DIČ Daňové identifikační číslo DOP Divize obchodně provozní o. z. DPH Daň z přidané hodnoty GŘ Generální ředitelství IČ Identifikační číslo organizace JPP CIM Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží KMŽP Kontrola mezinárodních železničních přeprav KPT Kontrola přepravních tržeb NHM Harmonizovaná nomenklatura zboží OPŘ Obchodně provozní ředitelství PTV Přepravní a tarifní věstník RID Příloha I k CIM Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) RIV Úmluva o vzájemném používání nákladních vozů v nákladní přepravě Sb. Sbírka zákonů SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah SSNV Stanice soustředěné nakládky a vykládky TVZ Tarif pro přepravu vozových zásilek ÚZV Ústřední zúčtovna vozů UŽP Užívající železniční podnik VNVK Všeobecná nakládková a vykládková kolej ZŽP Zařaditelský železniční podnik ŽPŘ Železniční přepravní řád 3

5 4

6 ÚVOD Obchodní politika Českých drah je cíleně vedena tak, aby České dráhy ochránily zboží v procesu přepravy před ohroženími z vnějšku i ohroženími danými povahou samotného dopravního procesu. Cílem vydání této příručky je informovat přepravce o uplatnění práv z přepravní smlouvy na škody vzniklé při nákladní přepravě po tratích Českých drah a současně jak vzniku těchto škod předcházet. Práva z přepravní smlouvy se uplatňují u Českých drah podáním reklamace. Neznalost správného postupu při uplatňování reklamace může způsobit nejen prodloužení doby, stanovené k vyřízení reklamace, ale i zánik reklamačních práv. Tato příručka obsahuje informace, které odpovídají ustanovením jak Železničního přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek ČD ve vnitrostátní přepravě, tak i JPP CIM (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží) v mezinárodní přepravě a dále občanského a obchodního zákoníku ve znění k Proto je nutno vzít v úvahu všechny případné změny těchto ustanovení po tomto datu. 5

7 VŠEOBECNĚ O REKLAMACÍCH Reklamací z přepravní smlouvy se rozumí písemné uplatnění práva, vzniklého v době od převzetí zboží k přepravě až do jeho vydání. Požadavek musí být vyjádřen v penězích a prokázán předepsanými doklady. Jedná se o škody, které vzniknou na přepravovaném cestovním zavazadle, zásilce Kurýr, spěšnině, vozové zásilce, soukromých vozech, kontejnerech a výměnných nástavbách a to: a) úplnou ztrátou, zásilka se považuje za ztracenou, nebyla-li dopravcem přichystána k odběru ve stanici určení do 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření přepravní smlouvy. b) částečnou ztrátou, t. j. menší hmotnost, než je zapsána v přepravní listině, menší počet kusů, než je uvedeno v přepravní listině, ztráta zboží z obsahu jednotlivých kusů. c) poškozením, t. j. zhoršení jakosti zásilky její vnější nebo vnitřní změnou (rozbitím, ohnutím, poškrábáním, navlhnutím, rezivěním, plesnivěním, načichnutím, hnilobou, ohořením apod.). Za poškození se též považuje úplné zničení zásilky. d) překročením dodací lhůty, t. j. doba, do jejíhož uplynutí se dopravce zavazuje přepravit zásilku ze stanice odesílací do stanice určení a přichystat ji příjemci k převzetí. Reklamací mimo přepravní smlouvu se rozumí např. žádost o náhradu škody na poškozeném zboží v době jeho nakládání před vznikem přepravní smlouvy nebo v době jeho vykládání po ukončení přepravní smlouvy. 6

8 Jak předcházet reklamacím JAK PŘEDCHÁZET REKLAMACÍM Cílem Českých drah je přepravovat zásilky tak, aby nedocházelo k jejich poškození a aby byly dodány včas na místo určení. I přepravci mohou napomáhat předcházení vzniku škod na zásilkách svou znalostí příčin vzniku škod a jejich eliminací již při nakládce svého zboží do vozu. Za hlavní příčiny vzniku škod, které mohou přepravci ovlivnit, se považují zejména: a) Přirozené vlastnosti zboží, zejména výbušnost, samozápalnost, hořlavost, křehkost, rezivění, hniloba, zapaření, zmrznutí, troušení, náchylnost k odvátí a vysychání; u živých zvířat též poranění, uhynutí nebo vyhladovění. b) Nedostatečné vnější i vnitřní balení a označení zásilky. Za nedostatečné je nutno považovat takové balení, které nechrání zásilku za přepravy proti ztrátě nebo poškození, popř. takové balení, které nezabraňuje poškození jiných předmětů nebo i osob obsahem zásilky. Jako nedostatečně balené se posuzují i nezabalené zásilky, které obal vyžadují. K vadám obalu patří zejména: staré opotřebené dřevěné bedny nebo nedostatečně sbitá latění, nedostatečné množství ochranného materiálu u zásilek křehkého zboží, nedostatečně upevněná nebo zajištěná víka u sudů, kbelíků a plechovek, netěsné šroubové uzávěry sudů, opotřebované lepenkové bedny nebo bedny z nekvalitní lepenky, jež nechrání obsah proti nárazům obvyklým za přepravy, papírové pytle neodpovídající příslušné normě ČSN pro přepravované zboží, přesahování zboží přes okraje palety, nedostatečné nebo nesprávné upevnění zboží k paletě upevňovacími prostředky (např. ocelovou stahovací páskou, smrštitelnou fólií apod.), obaly bez manipulační značky nebo nápisů, upozorňujících na způsob manipulace a uložení, vyžaduje-li to povaha zboží nebo jsou-li předepsány příslušnou předmětovou normou. Norma ČSN Označování nákladů Manipulační značky, stanoví závazně tyto druhy značek: Opatrně zacházet křehké, Nepoužívat háků, Tímto směrem nahoru, Chránit před teplem, Zde zvedat, Chránit před vlhkem, Těžiště zde, Místo pro zdvih vozíkem, Chránit před světlem, Snadno zkazitelné zboží, Hermetické balení. c) Vady vozu Nejčastější vady vozu jsou: znečištěný nebo zapáchající vůz po předchozím zboží, hřeby vyčnívající z podlahy nebo stěn vozu nebo zbytky upevňovacích prvků po předchozích přepravách (dráty, dřeva), díry v podlaze nebo ve stěnách, netěsné dveře nebo větrací otvory, vadná střecha, vadné uzávěry dveří a výsypných otvorů, netěsné nebo vadné hlavní ventily u kotlových vozů, nefunkční nebo poškozené zařízení k zajištění zboží ve voze (klanice, dělící přepážky, stěny apod.). 7

9 Jak předcházet reklamacím Odesílatel, dříve než začne do vozu nakládat, přezkoumá, zda vůz vyhovuje přepravě podávaného zboží a splňuje podmínky pro bezpečnou přepravu. Zjistí-li odesílatel na voze závady nebo přichystal-li dopravce vůz v rozporu s přihláškou nakládky, může vůz odmítnout. Neodmítne-li odesílatel vůz přichystaný k nakládce, odpovídá za to, že na voze nebo na zásilce učiní opatření k zábraně škody na zboží za přepravy. d) Vadné ložení Nejčastěji se jedná o: nedostatečné upevnění a zajištění zásilky zajišťovacími prostředky (dřevy, klíny, pažením, vodícími dřevy, úvazy drátem, lany, řetězy apod.) proti podélnému a příčnému posuvu, kymácení a převržení, nedostatečně dimenzované a nekvalitní podložky a proložky, jakož i jejich nesprávné umístění, nezajištění zboží, které se může poškodit promáčením nebo snadno zapálit, neutěsněním dveří a větracích otvorů proti zatékání vody a zalétávání úkapů z troleje, nedostatečná ochrana zboží proti poškození při velmi nízkých nebo vysokých teplotách, nezajištění zásilky proti poškození vyčnívajícími součástmi vnitřní konstrukce vozu (šrouby, výztuhy stěn apod.), nedostatečné utěsnění škvír a otvorů vozů se sypkým nákladem, přetěžování vozů a palet. Z důvodu předcházení reklamací je tedy nutno dodržovat ustanovení nakládacích směrnic Přílohy II k RIV, Přílohy I k CIM (RID), vyhlášek Přepravního a tarifního věstníku (dále jen PTV) a norem ČSN. Dále je nutné správně vyplnit nákladní list a dodržovat předpisy správních úřadů. Vyplňování vnitrostátního nákladního listu Při podeji zásilky je nutné věnovat pozornost vyplňování nákladního listu ve všech sloupcích určených pro přepravce dle předtisku. Ve sloupci Pojmenování zboží nutno uvést označení kusů (písmeny, číslicemi), čísla zavěšených závěr, druh obalu, např. pytle, bedny (nestačí uvést pouze druh obalu, ale i jeho obsah) apod. Pojmenování zboží zapíše přesným a úplným tarifním názvem a číslem tarifní položky NHM zboží uvedeným v Tarifu pro přepravu vozových zásilek (TVZ). Nebezpečné zboží musí být vždy zapsáno tak, jak stanoví RID. Odesílatelovy údaje v nákladním listu musí být napsány průpisem nebo vytištěny nesmazatelným písmem, na všech dílech tiskopisu nákladního listu a musí být dobře čitelné. Nestačí-li v nákladním listu místo pro údaje odesílatele, použijí se doplňkové listy, které tvoří nedílnou součást nákladního listu. Doplňkové listy musí mít stejné rozměry jako nákladní list; musejí být vyhotoveny průpisem ve stejném počtu listů jako má nákladní list. V nákladním listu musí být záznam o připojení doplňkových listů. Nákladní list musí obsahovat všechny ostatní údaje předepsané tarifem. 8

10 Jak předcházet reklamacím Odesílatel nesmí do nákladního listu zapsat údaje nebo připojit listiny, které nejsou dovoleny. Pokud by se tak stalo, nejsou tyto údaje pro dopravce závazné a za ztrátu takových listin dopravce neodpovídá. Odesílatel však smí zapsat do sloupce nákladního listu, vyhrazeného pro tento účel údaje, které se týkají zásilky, avšak jen jako zprávu pro příjemce a bez závaznosti a odpovědnosti pro dopravce. Opravy odesílatelových zápisů jsou dovoleny až do okamžiku uzavření přepravní smlouvy a jen tehdy, potvrdí-li je odesílatel svým podpisem a razítkem a zapíše-li opravené množství slovy, jde-li o počet kusů nebo hmotnost. Přepisování, škrtání nebo přelepování zápisů v nákladních listech není přípustné. Odesílatelé, kteří podávají větší množství zásilek, si mohou se souhlasem dopravce dát vytisknout nákladní list, včetně přítisků odesílatelových zápisů v nákladním listu. K nákladnímu listu se přikládají listiny požadované správními úřady podle zvláštních právních předpisů a další listiny s přepravovanou zásilkou související. K obchodnímu jménu, resp. ke jménu odesílatele nesmí být připojeno žádné jiné obchodní jméno, resp. jméno zasilatele. Odesílatel vyplňuje v nákladním listu sloupce pro něho určené (umístěné vlevo od silně orámované části). Poznámka: x vyplňuje odesílatel + vyplňuje dopravce x 10 Odesílatelem může být v nákladním listu jen jediná fyzická nebo právnická osoba. a) Je-li odesílatelem fyzická osoba, zapíše své jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti a adresu bydliště, případně číslo telefonu, je-li tato fyzická osoba podnikatelem, uvede dále místo podnikání a IČ. b) Je-li odesílatelem právnická osoba, zapíše svoji obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název), uvede své sídlo, poštovní adresu. Je-li odesílatelem organizační složka právnické osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede též svůj název a svoji poštovní adresu. Je-li to možné, uvede číslo telefonu, případně číslo faxu. x 11 Odesílatel zapíše své IČ (zleva), pokud jej nemá, zapíše číslo svého průkazu totožnosti. x 12 Vyplní odesílatel v případě odchylného způsobu vyúčtování přepravného na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného s dopravcem. x 13 Prohlášení: vyhrazen pro prohlášení odesílatele, zejména: pro plnění předpisů správních úřadů, požadavek na ošetření živých zvířat (krmení, napájení), počet průvodců, označení bez průvodce, prohlášení o přichystání jiného vozu, než byl požadován, prohlášení pro případ přepravní překážky, překážky při dodání, prohlášení o uznání, že obal chybí, je poškozen, prohlášení o chybějících vozových součástech soukromých vozů, přeprava jako zvláštní vlak povolena čís...., přepravit vlaky osobní přepravy čís...., povolení OPŘ ze dne..., číslo..., 9

11 Jak předcházet reklamacím x x x x x x x x x o centrálním zúčtování přepravného, prohlášení o další přepravě po železnici do a ze zahraničí, další náležitosti nařízené tarifem. 14 Neobsazeno. 15 Příjemcem může být v nákladním listu jen jediná fyzická nebo právnická osoba. a) Je-li příjemcem fyzická osoba, zapíše jeho jméno, příjmení a adresu bydliště, případně číslo telefonu. b) Je-li příjemcem právnická osoba, zapíše jeho obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (u právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku uvede její název), uvede sídlo a poštovní adresu. Je-li příjemcem organizační složka právnické osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede též jeho název a jeho poštovní adresu. Je-li to možné, uvede číslo telefonu, případně číslo faxu. 16 Odesílatel zapíše IČ příjemce (zleva), je-li mu přiděleno. 17 Vyplní odesílatel v případě odchylného způsobu vyúčtování přepravného na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného s ČD. 18 Přepravní pomůcky a kontejnery dopravce druh: odesílatel zapíše druh použitých přepravních pomůcek a kontejnerů dopravce. 19 Přepravní pomůcky a kontejnery dopravce značka a číslo: odesílatel zapíše značky a čísla použitých přepravních pomůcek a kontejnerů dopravce. 20 Neobsazeno. 21 Čísla vozů se zapíší do rámečku k tomu určenému číslo vozu dvanáctimístným číslem, např U zásilek naložených na více vozech do jedné stanice určení pro jednoho příjemce mohou být uvedena až 4 čísla vozů. U přeprav více vozových zásilek než 4 vozy na jeden nákladní list se sloupec nevyplňuje. Čísla vozů se uvedou ve Výkazu vozových zásilek, jehož připojení poznamená odesílatel ve sl. 31 pojmenování zboží. U soukromých vozů a u vozů přepravcům pronajatých se zapíše před rámeček s číslem vozu značka P 22 Vlastní hmotnost vozu v kg vyplňuje odesílatel podle údajů na voze. 23 Informace pro příjemce odesílatel zde může poznamenat jakékoli informace týkající se zásilky, avšak jen jako zprávu pro příjemce a bez závaznosti a odpovědnosti pro dopravce. 24 Placení přepravného odesílatel svým záznamem, vztahujícím se k placení přepravného, rozhodne, zda bude platit přepravné zcela nebo zčásti, nebo příjemce. Mohou nastat následující případy: 1. Odesílatel platí dovozné, případně poplatky doplňující. Toto vyznačí křížkem u bodu 1 Vyplaceno dovozné a PD a vyznačením kódů PD, které platí. 3. Odesílatel platí celé přepravné. Toto vyznačí křížkem u bodu 3 Vyplaceno přepravné. 10

12 Jak předcházet reklamacím x x x x x x x 4. Odesílatel přepravné poukazuje na příjemce. Toto vyznačí křížkem u bodu 4 Nevyplaceně. Odesílatel zapíše záznam vztahující se k placení přepravného do sloupce 24 nákladního listu i tehdy, nehradí-li přepravné. Záznamy podle 1, 3 a 4 se nesmějí kombinovat. Zjistí-li odesílací stanice, že záznam vztahující se k placení přepravného chybí, není slučitelný s dalšími zápisy v nákladním listu nebo nedovoluje jasně vyložit vůli odesílatele, upozorní odesílatele na tuto nesrovnalost. Nedoplní-li nebo neopraví-li odesílatel nákladní list nebo nesouhlasí-li dopravce se záznamem o placení přepravného, odmítne dopravce uzavřít přepravní smlouvu. Zvolil-li odesílatel záznam 1 tím, že označil křížkem příslušný záznam ve sloupci Placení přepravného nákladního listu určeného pro tento výplatní záznam, aniž by doplnil dalšími záznamy předtištěný výplatní záznam, znamená to, že vzal na sebe jen dovozné až do stanice určení. Bere-li odesílatel na sebe podle záznamu 1 poplatky doplňující, vyznačí je číselnými kódy dle TVZ, které od sebe oddělí znakem +. Zásilku s nákladním listem, v němž jsou uvedeny záznamy vztahující se k placení přepravného v rozporu se zvláštními ustanoveními vydávanými pro určité přepravy, stanice odmítne převzít k přepravě (viz sloupce 12, 17, 27). 25 Neobsazeno. 26 Požadované přepravní cesty odesílatel předepíše přepravní cesty v případech stanovených těmito přepravními podmínkami nebo předpisy správních úřadů. 27 Odesílatel zapíše číslo zákaznického tarifu nebo smlouvy o ceně za přepravu, kterou má uzavřenou s dopravcem Neobsazeno. 30 Stanice určení a místo dodání odesílatel uvede název stanice určení plným tarifním názvem, uvedeným v Seznamu železničních stanic v České republice TR 6. Je-li zásilka určena na vlečku nebo složiště ve stanici určení, uvede odesílatel za název stanice záznam Určeno na vlečku... (uvede název vlečky), resp. Určeno na složiště.... Pokud bude zásilka určena do stanice se smluvními podmínkami, uvede odesílatel za název stanice záznam Určeno do... (a uvede stanici se smluvními podmínkami). 31 Označení kusů (popř.)/počet/druh obalu/ Pojmenování zboží odesílatel uvede označení kusů (písmeny, číslicemi), čísla zavěšených závěr, druh obalu, např. pytle, bedny apod. Pojmenování zboží zapíše přesným a úplným tarifním názvem a číslem tarifní položky NHM zboží uvedeným v Tarifu pro přepravu vozových zásilek (TVZ). Nebezpečné zboží musí být vždy zapsáno tak, jak stanoví RID. Odesílatel zde rovněž poznamená připojení Výkazu vozových zásilek. 32 RID odesílatel křížkem vyznačí, podléhá-li zboží podmínkám Řádu RID. 33 Hmotnost výměnných palet a malých kontejnerů dopravce v kg odesílatel uvede hmotnost malých kontejnerů dopravce. Odesílatel uvede hmotnost výměnných palet. 34 Hmotnost zásilky v kg odesílatel zapíše hmotnost zásilky včetně obalů, kontejnerů přepravců a palet, jejichž hmotnost není uvedena ve sloupci

13 Jak předcházet reklamacím 35 Neobsazeno. x 36 Přílohy k nákladnímu listu odesílatel zapíše všechny přiložené listiny (doklady vyžadované správními úřady, doplňkové listy, které se použijí v případě, kdy nedostačuje místo v nákladním listu pro údaje odesílatele apod.). x 37 Rezerva Neobsazeno Počet vozů Identifikace přepravy RID číslo dopravce zapíše číslo třídy dle RID Místo nakládky Místo vykládky Specifikace přepravy. x 46 Rychlozboží odesílatel vyznačí křížkem, pokud má být zásilka přepravena jako rychlé zboží Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Povolení nakládky číslo stanice odesílací doplní údaj u zásilek vázaných na povolení nakládky, např. výjimky ze zákazu nakládky. x 55 Ložná hmotnost v t odesílatel zapíše údaj nejvyšší přípustné ložné hmotnosti podle nápisů na voze. x 56 Počet náprav odesílatel doplní příslušný údaj počtu náprav všech vozů, které jsou přepravovány na nákladní list dle skutečnosti. Při přepravě kolejových polí na speciálních podvozcích se zapíše počet podvozků Mimořádná zásilka procento zvýšení stanice odesílací uvede procento zvýšení z povolení přepravy mimořádné zásilky K proclení v odesílací stanice zapíše název stanice, kde mají být plněny celní předpisy. x + 59 Evidenční číslo stanice určení odesílatel zapíše v souladu se Seznamem železničních stanic v České republice TR 6, nevyplní-li odesílatel, doplní jej stanice odesílací Směrovací cesty Dopravce zapíše kód 2, pokud se má vozová zásilka urychleně přepravit Číslo tarifní položky (NHM) odesílací stanice zapíše číslo zboží v souladu s tarifem. 12

14 Jak předcházet reklamacím Neobsazeno Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce o výpočtu dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu Jen pro železniční záznamy a nálepky dopravce zde zapisuje případy předvídané ŽPŘ, SPP nebo tarifem (např. neplynutí dodací lhůty, změny přepravní smlouvy, nový podej, kontrolní vážení, tranzitní celní prohlášení, číslo komerčního a všeobecného zápisu sepsaného ve stanici na cestě spolu s razítkem sepisující stanice, čísla zavěšených závěrů apod.) Potvrzení příjemce na 3. dílu Příjemce potvrdí vydání zásilky na odběrném listu nákladního listu. Je-li příjemcem fyzická osoba, prokáže se průkazem totožnosti a zapíše svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo průkazu totožnosti. Je-li příjemcem právnická osoba, zapíše svoji obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název), uvede své sídlo, poštovní adresu a IČ. Je-li příjemcem organizační složka právnické osoby, uvede též svůj název a svoji poštovní adresu. Příjemce se prokáže výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starším tří měsíců a průkazem totožnosti zaměstnance či příjemce. Kromě toho uvede dopravce datum a hodinu převzetí zásilky příjemcem Zásilka vydána na 1. dílu stanice určení doplní datum a potvrdí podpisem výdej zásilky na prvopisu nákladního listu Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce o výpočtu dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu Datové razítko stanice odesílací (řídící) Datové razítko stanice určení (řídící) Vážní razítko Zjištěná hmotnost (brutto) v případě vážení zásilky otiskne dopravce ve všech dílech nákladního listu své vážní razítko a uvede hmotnost brutto Podej (datum, hodina), případně číslo vlaku vyplní dopravce Evidenční číslo a název stanice odesílací odesílací stanice zapíše své evidenční číslo a název dle Seznamu železničních stanic v České republice TR 6. Podací číslo dle podací knihy vozových zásilek vnitrostátní přepravy zapíše stanice odesílací (řídící) Dodací číslo stanice určení (řídící) zapíše dodací číslo Neobsazeno Neobsazeno Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce o výpočtu dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu. 13

15 Jak předcházet reklamacím Odpovědnost odesíletele za zápisy v nákladním listu Odesílatel odpovídá za správnost jím uvedených údajů v nákladním listu. Následky vyplývající z toho, že jsou údaje nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zapsané na jiném místě, než je pro ně určeno, jdou k tíži odesílatele. Je-li místo nedostačující, musí v něm odesílatel poznamenat, kde je doplněk údajů. V případě, že odesílatel uvede nesprávně zápisy v nákladním listu, které budou mít za následek zkrácení ČD na dovozném, je odesílatel povinen zaplatit doúčtované dovozné a další poplatky doplňující podle tarifu. ČD jsou kdykoliv oprávněny přezkoušet, souhlasí-li zásilka se zápisy odesílatele v nákladním listu a jsou-li dodržena ustanovení ŽPŘ a SPP. Výsledek přezkoušení se zapíše do nákladního listu. Zjistí-li odesílací stanice ještě před uzavřením přepravní smlouvy, že zápisy v nákladním listu jsou nesprávné nebo neúplné, požádá odesílatele o jejich opravu nebo doplnění; neučiní-li tak odesílatel, stanice nákladní list odmítne. Neodpovídá-li zásilka údajům v nákladním listu nebo nebyly-li dodrženy zvláštní podmínky pro přepravu vozových zásilek k přepravě, mají ČD oprávnění vybrat částku odpovídající nutně vynaloženým nákladům. Plnění předpisů správních úřadů Za splnění předpisů správních úřadů, které musí být splněny před podejem zásilky k přepravě, odpovídá odesílatel. Je-li k provedení potřeba zvláštních listin, je odesílatel povinen předat je ČD nejpozději při předání zásilky k přepravě. Odesílatel odpovídá za škodu způsobenou ČD nepředáním těchto listin nebo jejich nesprávností. ČD nejsou povinny zkoumat, jsou-li tyto listiny dostačující a správné. Zjistí-li stanice, že chybí některá listina zapsaná v nákladním listu jako připojená, vyzve odesílatele, aby ji dodal. Neučiní-li tak odesílatel nebo neopraví-li záznam v nákladním listu, stanice nákladní list odmítne. Ve stanici určení je povinen plnit předpisy správních úřadů příjemce zásilky. Za zdržení zásilky z důvodů plnění předpisů správních úřadů na cestě, účtuje dopravce poplatek podle tarifu, pokud příčiny zdržení jsou na straně odesílatele. Mezinárodní nákladní list CIM se vyplňuje obdobně při splnění dalších podmínek dle JPP CIM. Vzniku škod zcizováním zásilek může přepravce zabránit použitím vhodných vozových závěr (plombovací zámek) při plombování vozů. Lze použít i vlastní visací zámek ve spojení s vozovou plombou ČD. 14

16 Plombování vozových zásilek PLOMBOVÁNÍ VOZOVÝCH ZÁSILEK Podle ustanovení Železničního přepravního řádu (ŽPŘ) se vozy nebo zásilky plombují závěrami, které, pokud nejsou porušeny, jsou důkazem o skutečnosti, že po dobu trvání přepravní smlouvy nedošlo k neoprávněné manipulaci se zásilkou. Za závěry se považují plomby ČD a plombovací zámky, které jsou uvedeny v následujícím přehledu: Plomby ČD jsou: vozová plomba PL 95 modrá, plomba pro velké kontejnery a výměnné nástavby PL 95 žlutá. Plombovací zámky jsou: vozový zámek s ocelovým lankem, kontejnerový zámek s ocelovým trnem. Vozová plomba PL 95 modrá 1. Popis plomby Plomba je z plastické hmoty a skládá se ze dvou částí, které jsou nerozebíratelně spojeny. Těleso plomby s poutkem tvoří jeden kus. Konec poutka se při zavěšení zasouvá do otvoru v tělese plomby, kde je kleština, která nedovoluje jeho další pohyb. Na čelní straně tělesa plomby jsou vyraženy identifikační znaky podle následujících vyobrazení, na druhé straně mohou být vyraženy znaky zvolené odesílatelem. Plomba je modré barvy. 2. Označení plomby a) plomba distribuovaná Zásobovacím skladem Plzeň b) Plomba nakoupená přepravcem přímo od výrobce Tato plomba je v zásadě stejná jako plomba a), ale odlišuje se tím, že evidenční číslo plomby je šestimístné od do a není zde vyraženo číslo ročníku. 15

17 Plombování vozových zásilek 3. Balení plomb Plomby jsou baleny po deseti kusech číselně seřazeny po sto kusech v polyetylénových sáčcích V sáčku musí být plomby s čísly téže stovky, např Zavěšení plomby Zaměstnanec, pověřený plombováním, přidělené plomby přepočítá. Používá plomby přesně v číselném pořadí stovek a jednotlivých čísel. Při zavěšování plomby poutko protáhne otvorem, určeným k plombování a konec poutka zasune do tělesa plomby tak, aby bylo slyšet cvaknutí kleštiny. Poté zkontroluje zpětným tahem, zda poutko nejde vyjmout. Poutko správně upevněné v kleštině má nepatrnou vůli. Nestačí-li při plombování délka poutka, zavěsí se dvě navzájem spojené plomby tak, že konec poutka jedné plomby se zasune do tělesa druhé plomby a konec poutka druhé plomby do tělesa první plomby. 5. Kontrola zavěšené plomby V provozu provádíme kontrolu: evidenčního čísla plomby, série a případně ročníku (musí se shodovat s údaji v nákladním listu) mechanického poškození zpětným zatažením za poutko vůle poutka v kleštině celistvost poutka a tělesa plomby s ohledem na případné stopy lepení, svařování, mechanického a jiného poškození. 6. Zapisování plomb do nákladního listu Čísla plomb, zavěšených na voze, zapisuje odesílatel do vnitrostátního nákladního listu i do mezinárodního nákladního listu CIM do sloupce č. 31 Pojmenování zboží textem: Zavěšeno... (počet) závěr čísel... (vypíší se jednotlivá evidenční čísla nebo interval čísel první a poslední po sobě jdoucí zavěšené závěry i s případnými počátečními nulami, písmenné označení série a ročník výroby, je-li na závěře uveden). 7. Snímání plomb Před samotným sejmutím plomby se zaměstnanec přesvědčí mírným tahem za poutko, není-li uvolněné a pohledem, zda tělo plomby nebo poutko nevykazuje stopy nepřípustné manipulace. Snímání plomb se provádí silným zatažením (cca 15 kg) za poutko plomby. Poutko praskne v místě, kde je pro tento případ utvořen odlehčovací otvor. Pokud není k plombě dostatečný přístup pro uchopení poutka rukou, může se poutko přestřihnout, vždy však v místě odlehčovacího otvoru. Plomba je konstruována tak, aby stopy po jejím poškození nebo napojení byly zjevné. 16

18 Plombování vozových zásilek 8. Používání plomb Plomba PL 95 modré barvy se smí používat pouze pro plombování vozových zásilek. Při plombování jakýchkoli jiných než vozových zásilek (např. kontejnerů) se plomba PL 95 modré barvy nesmí používat. Plomba pro velké kontejnery a výměnné nástavby PL 95 žlutá Plomba PL 95 žluté barvy se smí používat pouze pro plombování velkých kontejnerů a výměnných nástaveb. Při plombování jakýchkoli jiných zásilek než velkých kontejnerů a výměnných nástaveb se plomba PL 95 žluté barvy nesmí používat. Plomba PL 95 žluté barvy musí vykazovat stejné označení jako modrá plomba PL 95 v odstavci 2. b). Pro plombu PL 95 žluté barvy platí obdobně i ostatní podmínky jako pro plombu modrou. Tuto plombu neprodávají železniční stanice a přepravce si ji zakoupí přímo od výrobce. Vozový zámek s ocelovým lankem bez možnosti protažení lanka uzavírací částí 1. Popis zámku Zámek je ocelový a skládá se ze dvou částí (těla a uzavírací části), které jsou po uzavření nerozebíratelně spojeny. Tělo zámku o celkové délce maximálně 24 cm a síle lanka minimálně 5 mm s minimální odolností v tahu 1300 kg tvoří ocelové lanko, na jehož jednom konci je oko z oceli a na druhém konci je nalisován trn. Uzavírací část je ocelová, zalisovaná v plastovém ochranném pouzdře o průměru 19 mm. Trn lanka se při zavěšení zasouvá do oka v těle zámku a potom do otvoru v uzavírací části zámku. 2. Označení zámku Na uzavírací části zámku jsou vyraženy identifikační znaky. Uzavírací část zámku je modré barvy. Uzavírací část zámku musí vykazovat stejné označení jako modrá plomba PL 95 v odstavci 2. b). Pro vozový zámek s ocelovým lankem platí obdobně i ostatní podmínky jako pro modrou plombu PL 95. Vozový zámek s ocelovým lankem se smí používat pouze pro plombování vozových zásilek. Může se použít místo zámku odesílatele. Tento vozový zámek neprodávají železniční stanice a přepravce si ho zakoupí přímo od výrobce. 17

19 Plombování vozových zásilek 3. Obrázek zámku Tento vozový zámek je možno používat pouze do 30. června roku Vozový zámek s ocelovým lankem s možností protažení lanka uzavírací částí 1. Popis zámku Zámek je ocelový a skládá se ze dvou samostatných částí (těla a uzavírací části), které jsou po uzavření nerozebíratelně spojeny. Tělo zámku tvoří ocelové lanko, jehož průřez může mít průměr od 1,5 mm do 5 mm. Lanko může být obaleno umělou hmotou. Uzavírací část je ocelová, zalisovaná v plastovém ochranném pouzdře obdélníkového tvaru s dvěma otvory, z nichž jeden je průchozí a druhý uzavřený. Lanko se před zavěšením na plombované místo zasune do uzavřeného otvoru v uzavírací části zámku a po zavěšení do průchozího otvoru v uzavírací části zámku. Lanko se protáhne průchozím otvorem na doraz tak, aby plombované otvory nešly od sebe oddálit. 2. Označení zámku Na uzavírací části zámku jsou vyraženy identifikační znaky. Uzavírací část zámku je modré barvy. Uzavírací část zámku musí vykazovat stejné označení jako modrá plomba PL 95 v odstavci 2. b). Pro vozový zámek s ocelovým lankem platí obdobně i ostatní podmínky jako pro modrou plombu PL 95. Vozový zámek s ocelovým lankem se smí používat pouze pro plombování vozových zásilek. Místo zámku odesílatele se může použít pouze lanko o průměru průřezu 5 mm. Tento vozový zámek neprodávají železniční stanice a přepravce si ho zakoupí přímo od výrobce. 18

20 Plombování vozových zásilek 3. Obrázek zámku Kontejnerový zámek s ocelovým trnem 1. Popis zámku Zámek je ocelový a skládá se ze dvou částí, které jsou po uzavření nerozebíratelně spojeny. Tělo zámku tvoří jeden kus (ocelové lano, zalité v kvalitní oceli) o celkové délce 8 10 cm s hlavou o průměru 19 mm a trnem o síle minimálně 5 mm s minimální odolností v tahu 750 kg. Uzavírací část je ocelová, zalisovaná v plastovém ochranném pouzdře o průměru 19 mm. Konec trnu se při zavěšení zasouvá do uzavírací části zámku. 2. Obrázek zámku 19

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY. (Platí od 1. dubna 2015)

POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY. (Platí od 1. dubna 2015) POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY (Platí od 1. dubna 2015) 1 OBSAH DÍL I Vnitrostátní poštovní zásilky Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Poskytování poštovních služeb 2

Více

VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY

VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY Účinnost od 1.6.2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen Podmínky ) upravují právní vztahy mezi společností Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., IČ 61329266,

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Connex Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. Optimalizace veřejné dopravy, s.r.o.

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností e-shop partner s.r.o., se sídlem Modletice, Modletice 128, PSČ 251

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 9 Vydán dne 30. prosince 2011 Částka 7 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 9 Vydán dne 30. prosince 2011 Částka 7 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 9 Vydán dne 30. prosince 2011 OBSAH 5. Směrnice Ministerstva vnitra k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky Veřejná vnitrostátní linková osobní doprava (příměstská linková doprava) Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více