PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU"

Transkript

1 PŘEPRAVA PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ VĚCÍ SILNIČNÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU DOPRAVOU Pro školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Dle 1.3 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

2 POŽADAVKY POŽADAVKYNA NAŠKOLENÍ ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ VŠECH OSOB KROMĚ ŘIDIČŮ podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Specifické školení Personál musí absolvovat podrobné školení, odpovídající přesně jeho pracovním úkolům a odpovědnostem, o ustanoveních předpisů týkajících se dopravy nebezpečných věcí. Školení musí být provedeno tak, aby se personál seznámil s bezpečnou manipulací a návaznými nouzovými postupy.

3 POŽADAVKY POŽADAVKYNA NAŠKOLENÍ ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ VŠECH OSOB KROMĚ ŘIDIČŮ podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Všeobecné bezpečnostní školení Personál musí být dobře seznámen se všeobecnými ustanoveními předpisů o přepravě nebezpečných věcí. Bezpečnostní školení Personál musí být proškolen o rizikách a nebezpečích, které představují nebezpečné věci, přiměřeně stupni rizika zranění nebo ozáření, při nehodě při přepravě těchto věcí, včetně jejich nakládky a vykládky.

4 KLASIFIKACE KLASIFIKACENEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHVĚCÍ VĚCÍ vlastno sti neb e zp e č n é věci vlastnos t látka předmět v závislo i uvnitř třídy sti na st upni neb ezpečí UN ČÍSLO UN ČÍSLO Oficiální pojmenování UN ČÍSLO Oficiální pojmenování Pojmenování a popis UN 2902 PESTICID KAPALNÝ,TOXICKÝ,J. N. 6.1, T6,II TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA klasifikační kód klasifikační kód klasifikační kód obalová skupina obalová skupina obalová skupina UN ČÍSLA (identifikační čísla látek) Každé položce (látce nebo skupině látek) ve všech třídách je přiřazeno identifikační číslo látky UN ČÍSLO OBALOVÉ SKUPINY Zařazení látek do obalové skupiny je závislé na jejich stupni (míře, intenzitě) nebezpečnosti Obalové skupiny mají následující význam: Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupina III Velmi nebezpečné látky Středně nebezpečné látky Málo nebezpečné látky

5 TŘÍDY TŘÍDYNEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ třída = skupina látek a předmětů určitých vlastností (hlavní nebezpečí) Třída 1 Výbušné látky a předměty Třída 5.1 Látky podporující hoření ** * Třída 5.2 Organické peroxidy Třída 2 Plyny 2 Třída 6.1 Jedovaté látky Třída 3 Hořlavé kapaliny Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky Třída 4.2 Samozápalné látky Třída 6.2 Infekční látky 6 4 Třída 7 Radioaktivní látky Třída 8 Žíravé látky 8 4 Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty

6 Bezpečnostní značky Neklopit Dvojitým klepnutím přidáte grafiku

7 ŽÍRAVÉ ŽÍRAVÉLÁTKY LÁTKYADR ADRaaCLP CLP TŘÍDA 8 Žíravé látky

8 VÝSTRAŽNÉ VÝSTRAŽNÉSYMBOLY SYMBOLYNEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ podle podlevyhlášky vyhláškyministerstva Ministerstvaprůmyslu průmysluaaobchodu obchoduč.č.231/ /2003Sb., Sb.,oo způsobu způsobuprovedení provedeníaaoznačení označeníobalů obalůnebezpečných nebezpečnýchchemických chemickýchlátek látekaa přípravků přípravkůaadle dleclp CLP C Xi Žíravý Dráždivý

9 Bale ní BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK Nebezpečné věci musí být baleny do obalů dobré kvality. Obaly musí být natolik pevné, aby odolávaly normálním nárazům při nakládce a otřesům v průběhu přepravy, včetně překládky. Obaly musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby při normálních podmínkách přepravy bylo zamezeno úniku obsahu z kusu připraveného k přepravě, zejména v důsledků vibrací nebo změn teploty, vlhkosti nebo tlaku Na vnější straně přepravovaných obalů, IBC a velkých obalů, nesmějí ulpívati žádné zbytky nebezpečné látky.

10 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK POKYNY PRO BALENÍ Dohoda ADR uvádí pro každou látku nebo předmět pokyn pro balení, který musí být použit. Pro některé látky nebo předměty jsou stanoveny zvláštní ustanovení pro balení a společné balení. Příklad PESTICID,KAPALNÝ,TOXICKÝ,J.N. UN 2902, třída 6.1 obalová skupina II Pokyn pro balení (sloupec 8 tabulky A) připouští následující obaly: P 001 skupinové obaly, jednotlivé obaly (sudy, kanystry) IBC 02 kovové IBC, IBC z tuhého plastu, kombinované IBC

11 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK POKYNY PRO BALENÍ P 001 POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) P 001 Jsou dovoleny následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů a 4.1.3: Nejvyšší vnitřní objem/čistá (netto) SKUPINOVÉ OBALY hmotnost (viz ) Obalová Obalová Obalová Vnitřní obaly Vnější obaly skupina I skupina II skupina III Sudy ze skla 10 l z plastu 30 l z oceli (1A2) 250 kg 400 kg 400 kg z kovu 40 l z hliníku (1B2) 250 kg 400 kg 400 kg z kovu, jiného než ocel nebo hliník 250 kg 400 kg 400 kg (1N2) z plastu (1H2) 250 kg 400 kg 400 kg z překližky (1D) 150 kg 400 kg 400 kg z lepenky (1G) 75 kg 400 kg 400 kg Bedny z oceli (4A) 250 kg 400 kg 400 kg z hliníku (4B) 250 kg 400 kg 400 kg z přírodního dřeva (4C1, 4C2) 150 kg 400 kg 400 kg z překližky (4D) 150 kg 400 kg 400 kg z rekonstituovaného dřeva (4F) 75 kg 400 kg 400 kg z lepenky (4G) 75 kg 400 kg 400 kg z pěnového plastu (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg z tuhého plastu (4H2) 150 kg 400 kg 400 kg Kanystry z oceli (3A2) 120 kg 120 kg 120 kg z hliníku (3B2) 120 kg 120 kg 120 kg z plastu(3h2) 120 kg 120 kg 120 kg

12 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK LÁTEK Druhy obalů JEDNOTLIVÉ OBALY Ocelový sud s neodnímatelným víkem Obal nádoba a všechny jiné součásti a materiály, které jsou nezbyté k tomu, aby nádoba mohla plnit svou ochrannou funkci. U N 6HA1/X1.3/250/9 7/GB/0212 Kompozitní obal Kanystr z plastu Ocelový sud s odnímatelným víkem Plastový sud Bedna z lepenky Obal z jemného plechu

13 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK Druhy obalů SKUPINOVÉ OBALY Skupinový obal kombinace obalů vytvořená pro přepravu sestávající z jednoho nebo více vnitřních obalů, které jsou vloženy do jednoho vnějšího obalu

14 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK Druhy obalů 6 VELKÉ NÁDOBY PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY Velká nádoba pro volně ložené látky (IBC) tuhý nebo Flexibilní IBC flexibilní přemístitelný obal, který: a) má vnitřní objem: (i) nejvýše 3,0 m3 pro tuhé a kapalné obalových skupin II a III; nejvýše 1,5 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny ve flexibilních IBC, IBC z tuhého plastu, kombinovaných, lepenkových nebo dřevěných IBC; (ii) nejvýše 3 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny v kovových IBC; (iii) nejvýše 3 m3 pro radioaktivní látky třídy 7; 4 UN 3175 Kovový IBC b) je zkonstruována pro mechanickou manipulaci; c) odolává namáháním při manipulaci a přepravě ověřeným zkouškami IBC z plastu

15 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK KÓDOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO TYPU OBALU Kódování obalů DRUHY OBALŮ 1 sud 2 dřevěný sud 3 kanystr 4 bedna 5 pytel 6 kompozitní obal 7 vyhrazeno 0 obal z jemného plechu MATERIÁL A ocel B hliník C dřevo přírodní D překližka F rekonstituované dřevo G lepenka H plast L textil M papír vícevrstvý N kov (kromě oceli a hliníku) P sklo, porcelán, keramika

16 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK KÓDOVÁNÍ OBALŮ Písmena označující obalovou skupinu pro kterou je obal určen X pro obalové skupiny I, II a III Y pro obalové skupiny II a III Z pro obalové skupiny III Výška pádu obalu při zkoušce volným pádem, při které musí zůstat těsný (musí úplně zadržet celý obsah): X pro obalové skupiny I, II a III výška pádu 1,8 m Y pro obalové skupiny II a III výška pádu 1,2 m Z pro obalové skupiny III výška pádu 0,8 m U některých obalů a látek jsou předepsány další podmínky a zkoušky.

17 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK u n KÓDOVÁNÍ OBALŮ UN 1823 u n u n u n 6HA/Y2,4/150/92/NL/AB123 obalový symbol spojených národů 6 Kompozitní obal H plast 1 neodnímatelné víko Y pro obalové skupiny II, III 2,4 relativní hustota 150 zkušební tlak v kpa 92 poslední číslice rok výroby NL státní oprávnění k umístění značky AB 123 symbol výrobce u n u n 4H2/Y40/S/94 PL/COBRO 300 BE 4H2/Y40/S/94 PL/COBRO/300/BE obalový symbol spojených národů 4 bedna H plast Y pro obalové skupiny II, III 40 celková brutto hmotnost v kg S solid-obal pro tuhé látky 94 poslední číslice rok výroby PL státní oprávnění k umístění značky COBRO/300/BE symbol výrobce

18 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK KÓDOVÁNÍ OBALŮ u n u n Některé obaly jsou opatřeny odvětrávacími otvory k uvolnění přetlaku

19 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍ KUSŮ KUSŮSSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI Oz LÁTKAMI LÁTKAMI nanápisy Každý kus musí být zřetelně a trvale označen UN číslem odpovídajícím čo obsaženým nebezpečným věcem, kterému jsou předřazena písmena UN. vá U nezabalených předmětů musí být označení umístěno na předmět, na jeho podstavec nebo na jeho zvedací, skladovací nebo spouštěcí zařízení. nívšechna označení požadovaná touto kapitolou musí být: kua) zřetelně viditelná a čitelná; sůb) odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti. Kus konečný produkt balení sestávající z obalu nebo velkého obalu nebo IBC a jeho obsahu připravený k přepravě. Tento pojem se nevztahuje na věci, které se přepravují volně ložené, ani na látky přepravované v cisternách. UN číslo

20 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍ KUSŮ KUSŮSSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI LÁTKAMI BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY Každý kus musí být označen bezpečnostní značkou nebo značkami předepsanými v tabulce A kapitoly 3.2 Místo bezpečnostních značek mohou být použita nesmazatelná označení nebezpečí odpovídající přesně předepsaným vzorům bezpečnostních značek. Každá bezpečnostní značka musí být: a) umístěna na samý povrch kusu, pokud to dovolují rozměry kusu; u kusů třídy 1 nebo 7 musí být v její blízkosti umístěno oficiální pojmenování; b) umístěna na kusu tak, aby ji nezakrývala nebo nepřekážela jiná část nebo příslušenství obalu nebo jiná bezpečnostní značka nebo nápis; c) umístěna přímo jedna vedle druhé, pokud se vyžaduje více než jedna bezpečnostní značka, d) bezpečnostní značky, kromě bezpečnostních značek podle vzoru č. 11, musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol (kosočtverce) pod úhlem 45 s nejmenšími rozměry 100 x 100 mm Bezpečnostní značka

21 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍ KUSŮ KUSŮSSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI LÁTKAMI OZNAČOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH OBALOVÝCH SOUBORŮ Transportní obalový soubor musí být označen nápisem a bezpečnostní značkou podle požadavků na kusy, jako každý kus v něm obsažený, ledaže by nápisy a bezpečnostní značky všech nebezpečných věcí obsažených v transportním obalovém souboru byly zvenku viditelné. Jestliže je pro různé kusy požadována stejná bezpečnostní značka, může být transportní obalový soubor opatřen pouze jednou. U Sudy na paletě připáskované N Sudy na paletě černá fólie Kusy na paletě smršťovací fólie

22 PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY Prův Při každé přepravě podléhající ADR musí být v dopravní jednotce příslušné doklady odní PŘEPRAVNÍ DOKLAD A PŘEDEPSANÉ ÚDAJE Platné od dokl a) ady UN číslo s předřazenými písmeny UN ; b) oficiální pojmenování případně doplněné, pokud je u látky v tabulce 3.2 sloupci 6 uvedeno zvláštní ustanovení 274, technickým, chemickým názvem; nebo je uvedeno zvláštní ustanovení 640, textem zvláštní ustanovení 640 X c) pro látky a předměty třídy 1 klasifikační kód. pro látky jiných tříd číslo(a) vzoru(ů) bezpečnostní(ch) značky(ek), pokud je uvedeno více čísel vzorů bezpečnostních značek, čísla následující za prvním číslem musí být v závorce d) obalová skupina pro látku, které mohou předcházet písmena PG (např. PG II), nebo počáteční písmena odpovídající slovům Obalová skupina v používaných jazycích; e) počet a popis kusů; f) celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním nebo popřípadě obalovou skupinou (jako objem nebo celková hrubá hmotnost, nebo případně jako čistá hmotnost); V případě předpokládaného vynětí z platnosti podle (podlimitní množství) musí být uvedeno celkové množství nebezpečných věcí pro každou přepravní kategorii podle ; g) jméno a adresa odesilatele; h) jméno a adresa příjemce nebo příjemců; prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody. j) ustanovení o tunelech

23 Nákla dní list PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY NÁKLADNÍ LIST

24 PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY NÁKLADNÍ LIST UN číslo (případně doplněné technickým nebo chemickým názvem) Oficiální pojmenování nebezpečné věci 9 10 UN 2735 Aminy, kapalné, žíravé, j.n. Vyprázdněný obal *) U vyprázdněných nevyčištěných obalů číslo třídy U látek třídy 1 klasifikační kód Číslo vzoru (ů) bezpečnostní (ch) značky (ek) *) 11 Obalová skupina Druh obalu počet ks Brutto kg III Sud 50 l 5 kusy 300 Sud 50 l 5 kusy 95 8

25 List CMR PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY LIST CMR

26 PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY LIST CMR

27 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, Ma VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE nip ula VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDCE, VYKLÁDCE A MANIPULACI ozidlo a jeho řidič při příjezdu k nakládce a vykládce musí splňovat příslušné cevpředpisy (zejména týkající se bezpečnosti, čistoty a správné činnosti zařízení vozidla používaného pro nakládku a vykládku). Nakládka nesmí být provedena, jestliže kontrola dokladů a vizuální kontrola vozidla a jeho zařízení prokázala, že vozidlo a jeho řidič nesplňují příslušné předpisy. Vykládka nesmí být provedena, jestliže výše uvedené kontroly odkryjí nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost vykládky. ZÁKAZ SPOLEČNÉ NAKLÁDKY Kusy označené různými bezpečnostními značkami nesmějí být nakládány společně do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru, ledaže je společná nakládka dovolena

28 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE ZÁKAZ SPOLEČNÉ NAKLÁDKY DO JEDNOHO VOZIDLA Číslo zančky S S Společná nakládka je dovolena na základě skupin snášenlivosti dle společná nakládka zakázána společná nakládka dovolena

29 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE MANIPULACE A UKLÁDÁNÍ M Jednotlivé kusy nákladu nebezpečných věcí musí být ve vozidle nebo ani v kontejneru náležitě uloženy a vhodnými prostředky tak zajištěny, aby se zabránilo znatelnému posunu mezi nimi navzájem i ve vztahu ke stěnám puvozidla nebo kontejneru. Náklad může být chráněn například upevňovacími pásy připevněnými lack bočnicím, posuvnými přepážkami a stavitelnými opěrkami, vzduchovými e vaky nebo protiskluzovými upevňovacími přípravky. Náklad je rovněž dostatečně chráněn ve smyslu první věty, jestliže celý ložný prostor ve všech vrstvách je zcela vyplněn kusy. Ustanovení se vztahují též na nakládku, uložení a vykládku kontejnerů na a z vozidel. Řidič ani žádný jiný člen osádky nesmí otevřít kus obsahující nebezpečné věci.

30 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI S obaly manipulovat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození

31 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE ZAJIŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ Rozpěry Zajišťovací a poutací pásy

32 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI Vždy zkontrolovat zda není obal poškozen a nedochází k úniku nebezpečné látky. V případě úniku vždy postupovat podle písemných pokynů a použít předepsané ochranné pomůcky.

33 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍVOZIDEL, VOZIDEL,KONTEJNERŮ, KONTEJNERŮ, MEGC, MEGC, CISTERNOVÝCH CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ KONTEJNERŮAA PŘEMÍSTITELNÝCH PŘEMÍSTITELNÝCHCISTEREN CISTEREN Ozna OZNAČOVÁNÍ ORANŽOVÝMI TABULKAMI čová Označ Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci musí být opatřeny dvěma pravoúhlými ní oranžovými tabulkami umístěnými ve svislé rovině. Musí být umístěny jedna na ování reflexními přední a druhá na zadní části dopravní jednotky, obě kolmo k podélné ose dopravní vozid jednotky. Musí být zřetelně viditelné. el Cisternová vozidla nebo dopravní jednotky s jednou nebo více cisternami přepravující nebezpečné věci, musí být kromě toho opatřeny na obou stranách každé cisterny nebo komory cisterny zřetelně viditelnými a rovnoběžně s podélnou osou vozidla umístěnými oranžovými tabulkami s identifikačními čísly pro každou z přepravovaných látek. Dopravní jednotky a kontejnery přepravující volně ložené tuhé látky musí být kromě oranžových tabulek na přední a zadní části opatřeny na obou stranách zřetelně viditelnými a rovnoběžně k podélné ose vozidla umístěnými oranžovými tabulkami s identifikačními čísly. Pro dopravní jednotky přepravující pouze jednu látku oranžové tabulky shora předepsané nejsou nezbytné, pokud je na oranžových tabulkách vpředu a vzadu uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo.

34 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍVOZIDEL VOZIDEL ORANŽOVÉ TABULKY

35 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍDOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK OZNAČOVÁNÍ PRO PŘEPRAVU V KUSECH

36 Výb Výbav ava a VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK Každá dopravní jednotka, kterou se přepravují nebezpečné věci musí být vybavena: DALŠÍ VÝBAVA HASICÍ PŘÍSTROJE - Každá dopravní jednotka alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem minimálně 2 kg suchého prášku - motorová vozidla o celkové hmotnosti nad 7,5 t nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem minimálně 12 kg suchého prášku (1 nejméne 6 kg) - motorová vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t budou vybavena druhým hasicím přístrojem s obsahem minimálně 4 kg suchého prášku - motorová vozidla o celkové hmotnosti do 7,5 t nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem minimálně 8 kg suchého prášku (1 alespoň 6 kg) a) výbava pro všeobecné účely - pro každé vozidlo alespoň jedním zakládacím klínem, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru kol - dvěma stojacími výstražnými prostředky (reflexní kužely nebo trojúhelníky nebo blikajícími oranžovými svítilnami, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla, - - kapalina na výplach očí b) pro každého člena osádky - výstražná vesta (norma EN471) - přenosná svítilna s nejiskřivým povrchem - pár ochranných rukavic - ochrana očí (např. brýle) c) osobními ochrannými pomůckami a výbavou nezbytnou pro dodatečná nebo zvláštní opatření uvedená v písemných pokynech

37 VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK HASICÍ PŘÍSTROJE Hasicí látka musí být vhodná pro použití na vozidle a musí splňovat příslušné požadavky normy EN 3 Přenosné hasicí přístroje, částí 1 až 6 (EN 3-1:1996, EN3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-1:1995). Přenosné hasicí přístroje musí být opatřeny plombou, která umožňuje ověřit, že jich nebylo použito. Kromě toho musí být opatřeny značkou osvědčující, že odpovídají normě uznávané příslušným orgánem, jakož i nápisem udávajícím alespoň datum (měsíc, rok) příští periodické kontroly nebo popřípadě maximální dovolenou dobu používání. Hasicí přístroje se musí podrobovat periodickým kontrolám podle uznávaných vnitrostátních norem, aby byla zaručena jejich funkční bezpečnost. plomba označení příští kontroly

38 VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK DALŠÍ VYBAVENÍ 2 x Výstražné stojací prostředky nebo nebo Ruční svítilna pro každého člena osádky vozidla Vhodná fluoreskující výstražná vesta (EN 471) pro každého člena osádky

39 DODATEČNÁ DODATEČNÁVÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK Havarijní vak ADR Ochranná kombinéza, ochrana nohou, gumové rukavice, plastové brýle

40 VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK Koště, plastová lopata (skládací) Kanalizační rychloucpávky

41 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích platný množstevní limit pro vnitřní obal (tabulka odst.7a) Musí být zabaleny do vnitřních obalů a uloženy ve vnějších obalech. Celková brutto hmotnost nesmí překročit 30kg na kus pokud je vnější obal folie 20 kg musí být označeny

42 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Značení dle věci balené v omezeném množství

43 VYNĚTÍ VYNĚTÍZZPLATNOSTI PLATNOSTI Vynětí z platnosti Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Kapitola 3.4 obsahuje ustanovení platná pro přepravu nebezpečných věcí balených v omezeném množství Taková množství nepodléhají žádným jiným ustanovením kromě: Část 1 školení, poradci definice apod. Část 2 klasifikace Část 3 kapitoly 3.1,3.2(tabulky) a 3.3 zvláštní ustanovení Část 4 - zabalíme dle ADR nemusí být konstrukční kod UN (odst ,2,4 obecné požadavky na balení,) Část označíme přepravní obalový soubor a označíme šipkami Část 6 obecné požadavky na obaly, materiály na aerosoly, kartuše Část 7 všeobecná ust. pro přepravu, vozidla pro přepravu, stohování, kouření Část 8 týká se nás ustanovení nepodléhá omezením průjezdu tunely

44 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Označení: Přepravní obalový soubor Značka dle 3.4.7

45 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti nad 12 tun přepravující věci v omezených množství jejichž hmotnost přesahuje 8 tun musí být označeny značkou dle o velikosti 250 x 250 mm pokud nejsou již označeny oranžovými cedulemi

46 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích Vyňatá množství nepodléhají jiným ustanovením ADR kromě: Předpisů o školení v kpt. 1.3 Klasifikačních postupů pro obalové skupiny v části 2 Předpisů o balení v , , a obecné pokyny pro balení dle kodu platný množstevní limit pro vnitřní obal a pro vnější obal např: E1 vnitřní 30 ml vnější 1000 ml takto zabalé kusy musí projít zkouškou pro kusy dle (pády a tlak) Jednotlivé kusy se označí Maximální počet kusů na vozidle nesmí překročit V dokladech uvést NEBEZPEČNÉ VĚCI VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH

47 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích * = číslo bezpečnostní značky ** = název odesílatele nebo příjemce pokud není uveden jinde na kusu

48 VYNĚTÍ VYNĚTÍZZPLATNOSTI PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce (podlimitní množství) Nebezpečné věci jsou pro účely tohoto pododdílu zařazeny do přepravních kategorií 0, 1, 2, 3 a 4, jak je uvedeno ve sloupci (15) tabulky A kapitoly 3.2. Pokud množství nebezpečných věcí přepravovaných v jedné dopravní jednotce nepřevyšuje hodnoty uvedené ve sloupci (3) tabulky uvedené v pro danou přepravní kategorii, mohou být přepravovány v kusech v jedné dopravní jednotce, aniž se použije následujících ustanovení: Vozidlo neoznačíme neoznačíme oranžovou oranžovou cedulí cedulí (kpt.5,3) (kpt.5,3) Vozidlo Vozidlo nemusí nemusí mít mít písemné písemné pokyny pokyny (kpt. (kpt ) 5.4.3) Vozidlo Nepoužijeme ustanovení ustanovení oo přepravě přepravě vv kusech kusech Nepoužijeme (kpt. 7.2) 7.2) (kpt. Nepoužujeme CV1 CV1 oddíl oddíl Nepoužujeme N+V na na veřejném veřejném prostranství prostranství N+V Požadavky na na kostrukci kostrukci vozidel vozidel Požadavky

49 VYNĚTÍ VYNĚTÍZZPLATNOSTI PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce (podlimitní množství) Při přepravě podlimitního množství musí být mimo jiné splněno následující: - obaly, jejich schválení, odzkoušení, stav a značení musí plně odpovídat požadavkům Dohody ADR - ve výbavě vozidla musí být alespoň jeden hasicí přístroj s obsahem min. 2 kg suchého prášku (revize+plomba) 8.1,4.2 až Ve výbavě musí být svítilna s nejiskřivým povrchem - pro přepravu podlimitního množství musí odesílatel vystavit normální nákladní list Řidič musí absolvovat školení osob podílejích se na přepravě Platí zákaz otevírání kusů zajistit dozorování vozidel při překročení stanovené hmotnosti (u třídy 1 výbušnin je to např. 50 kg) - zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve vozidle a v jeho blízkosti během nakládky, vykládky a manipulace - respektovat zvláštní požadavky na přepravu a na vozidla při přepravě nebezpečných věci pod řízenou teplotou - zajistit přiměřené odvětrání uzavřených vozidel a uzavřených kontejnerů, je-li toto požadováno tabulkou 3.2.A

50 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Ochranné prostředky dýchacích orgánů Celoobličejová maska Respirátor Polomaska Filtr do masek Dýchací přístroj

51 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Ochranné prostředky dýchacích orgánů

52 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEŇÝCH LÁTEK chranné prostředky dýchacích orgánů Pravidla pro použití 1. Neexistuje filtr, který by zachycoval všechny škodliviny. Musí být použit typ filtru podle nebezpečné látky 2. Každý filtr dokáže pohltit jen určité množství nebezpečné látky. To je dáno množstvím prošlého vzduchu a koncentrací nebezpečné dávky ve vzduchu. Tomu musí odpovídat třída filtru. Lze říci, že filtry s velkou kapacitou lze použít do koncentrace 1% nebezpečné látky v ovzduší 3. Používat jen filtry v originálním balení, které nepřekročily vyznačený měsíc a rok životnosti, nepoužívat otevřené filtry 4. Filtry proti jedovatým plynům měňte po každém použití 5. Před použitím odzkoušejte těsnost v kompletaci s maskou- respirátorem 6. Jakmile čichem zjistíte průnik škodlivin okamžitě se vraťte

53 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŃEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky zraku Ochranné brýle Kapalina na výplach očí

54 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSŽÍRAVÝMI ŽÍRAVÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Rozšiřování úniku nebezpečných látek Důležitým hlediskem při likvidaci úniku nebezpečné látky je posouzení rozsahu úniku (důležité u plynů, par, aerosolů a kapalných látek) množství látky a rychlost úniku měrná hmotnost teplota unikající látky tlak vzduchu, teplota a vlhkost vzduchu meteorologické vlivy vítr reliéf terénu, zástavba

55 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky pokožky, těla, končetin Při manipulaci s nebezpečnámi látkami je nezbytná ochrana pokožky na těle i končetinách. Ochranu provádíme ze dvou důvodů zamezení bezprostředního poškození zabránění vniknutí nebezpečné látky vstřebáváním pokožkou Prostředky k ochraně pokožky těla se dělí podle konstrukce, jakou část těla chrání toho proti jakým látkám chrání

56 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky končetin Ochrana rukou Gumové nebo plastové rukavice Ochrana nohou Gumové holinky nebo protichemické návleky

57 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky těla Podle konstrukce to mohou být: Obleky (blůza a kalhoty) Kombinézy, polokombinézy Zástěry Podle škodlivých faktorů proti kterým chrání to mohou být: Mechanickým vlivům Toxickým látkám Vysokým teplotám Kyselinám Nízkým teplotám Zásadám Prachu Vodě Organickým rozpouštědlům Ropě a ropným výrobkům Výrobce vždy musí deklarovat použití

58 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Typy ochranných obleků Jednodílný ochranný oblek plynotěsný, přetlakový s dýchacím přístrojem uvnitř

59 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Typy ochranných obleků Jednodílný ochranný oblek plynotěsný, rovnotlakový s dýchacím přístrojem vně

60 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Typy ochranných obleků Ochranný oblek ve formě jednodílné kombinézy (neplynotěsný)

61 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Postup při zasažení žíravou látkou PRVNÍ POMOC zamezit působení škodliviny zjistit celkový stav postiženého zajistit postiženému klid a přiměřeně teplé prostředí v případě krvácení je zastavit nebo omezit v případě většího zasažení okamžitě volat lékaře

62 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Likvidace úniku žíravé látky Likvidujte pouze drobné úniky ředitelných látek, o jejichž vlastnostech a způsobu likvidace jste poučeni a vycvičeni. Neutralizujte jen látky, jejichž vlastnosti znáte. Například 50 g hydroxidu draselného zneutralizujete 78,7 ml 35% kyseliny solné. 8

63 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Likvidace úniku žíravé látky Postupujte podle písemných pokynů nebo směrnic Vždy používejte ochranné pomůcky a výbavu 8 Snažte se o udržení co největší vzdálenosti od uniklé žíravé látky, nebezpečná zóna zpravidla 5 m. V ostatních případech informujte příslušného nadřízeného pracovníka volejte příslušné orgány

64 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Likvidace úniku nebezpečné látky Pro odsátí malých úniků použijte sypké sorbční materiály, zeminu, písek nebo pro odsátí malých úniků použijte sorbční hady (ponožky) nebo rohože

65 Děkuji za pozornost

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ ČÁST 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ 1.1.1 Struktura Přílohy A a B jsou rozděleny do devíti částí.

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Silniční doprava MATURITNÍ PRÁCE

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 100/2003 Sb.

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2002 V Praze dne 23. září 2002 Částka: 32 PRO VNITŘNÍ POTŘEBU O B

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 53/200 8. března 203 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 43/200 3. března 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Látka Číslo L 0, L20 Číslo CAS 64742-8-0

Více

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání Datum revize 20. března 2015 Datum tisku 20. března 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název

Více

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades.

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades. 1/10 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi 1.2 Použití: Na odstraňení starých malířských nátěrů z různých podkladů (kovy, drevo, beton, kámen, dlažby, apod.) 1.3 Identifikace výrobce:

Více

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění Vyhlášek Ministerstva dopravy č. 83/2000 Sb., 186/2005 Sb., 6/2006 Sb., 38/2006,

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Datum vydání / revize: 27. května 2013 Datum tisku: 28. května 2013 Verze: 1.1 Strana: 1 (celkem 10) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní označení

Více

AKRYLKOMBINAČNÍ ZÁKLADNÍ BARVA

AKRYLKOMBINAČNÍ ZÁKLADNÍ BARVA Datum vydání / revize: 27. května 2013 Datum tisku: 28. května 2013 Verze: 1.1 Strana: 1 (celkem 10) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní označení

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy látky:

1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy látky: Datum vydání: 4.6.2009 Strana: 1 ze 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES) Datum revize 27. července 2015 Datum tisku 27. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

Hmotnost nebo objem podle 20 odst. 5 písm. g) zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění, jde-li o směsi určené k prodeji spotřebiteli.

Hmotnost nebo objem podle 20 odst. 5 písm. g) zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění, jde-li o směsi určené k prodeji spotřebiteli. Datum vydání: 3.5.2004 Strana: 1 ze 24 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

(ES) 1907/2006 (REACH)

(ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 16.9.2010 Strana: 1 ze 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo směsi: TYTAN Professional ABIZOL H ALP - Asfaltový penetrační lak Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání 20. června 2011 Datum revize Číslo revize 0 Strana 1 (celkem 9) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Název práce: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O.

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Název práce: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O. UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Název práce: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O. Šk. rok: 2003/2004, zimní semestr ročník: V. (obor DP-SV) Jméno: Anna Cimrová Datum:

Více