PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU"

Transkript

1 PŘEPRAVA PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ VĚCÍ SILNIČNÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU DOPRAVOU Pro školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Dle 1.3 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

2 POŽADAVKY POŽADAVKYNA NAŠKOLENÍ ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ VŠECH OSOB KROMĚ ŘIDIČŮ podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Specifické školení Personál musí absolvovat podrobné školení, odpovídající přesně jeho pracovním úkolům a odpovědnostem, o ustanoveních předpisů týkajících se dopravy nebezpečných věcí. Školení musí být provedeno tak, aby se personál seznámil s bezpečnou manipulací a návaznými nouzovými postupy.

3 POŽADAVKY POŽADAVKYNA NAŠKOLENÍ ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ VŠECH OSOB KROMĚ ŘIDIČŮ podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Všeobecné bezpečnostní školení Personál musí být dobře seznámen se všeobecnými ustanoveními předpisů o přepravě nebezpečných věcí. Bezpečnostní školení Personál musí být proškolen o rizikách a nebezpečích, které představují nebezpečné věci, přiměřeně stupni rizika zranění nebo ozáření, při nehodě při přepravě těchto věcí, včetně jejich nakládky a vykládky.

4 KLASIFIKACE KLASIFIKACENEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHVĚCÍ VĚCÍ vlastno sti neb e zp e č n é věci vlastnos t látka předmět v závislo i uvnitř třídy sti na st upni neb ezpečí UN ČÍSLO UN ČÍSLO Oficiální pojmenování UN ČÍSLO Oficiální pojmenování Pojmenování a popis UN 2902 PESTICID KAPALNÝ,TOXICKÝ,J. N. 6.1, T6,II TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA klasifikační kód klasifikační kód klasifikační kód obalová skupina obalová skupina obalová skupina UN ČÍSLA (identifikační čísla látek) Každé položce (látce nebo skupině látek) ve všech třídách je přiřazeno identifikační číslo látky UN ČÍSLO OBALOVÉ SKUPINY Zařazení látek do obalové skupiny je závislé na jejich stupni (míře, intenzitě) nebezpečnosti Obalové skupiny mají následující význam: Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupina III Velmi nebezpečné látky Středně nebezpečné látky Málo nebezpečné látky

5 TŘÍDY TŘÍDYNEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ třída = skupina látek a předmětů určitých vlastností (hlavní nebezpečí) Třída 1 Výbušné látky a předměty Třída 5.1 Látky podporující hoření ** * Třída 5.2 Organické peroxidy Třída 2 Plyny 2 Třída 6.1 Jedovaté látky Třída 3 Hořlavé kapaliny Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky Třída 4.2 Samozápalné látky Třída 6.2 Infekční látky 6 4 Třída 7 Radioaktivní látky Třída 8 Žíravé látky 8 4 Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty

6 Bezpečnostní značky Neklopit Dvojitým klepnutím přidáte grafiku

7 ŽÍRAVÉ ŽÍRAVÉLÁTKY LÁTKYADR ADRaaCLP CLP TŘÍDA 8 Žíravé látky

8 VÝSTRAŽNÉ VÝSTRAŽNÉSYMBOLY SYMBOLYNEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ podle podlevyhlášky vyhláškyministerstva Ministerstvaprůmyslu průmysluaaobchodu obchoduč.č.231/ /2003Sb., Sb.,oo způsobu způsobuprovedení provedeníaaoznačení označeníobalů obalůnebezpečných nebezpečnýchchemických chemickýchlátek látekaa přípravků přípravkůaadle dleclp CLP C Xi Žíravý Dráždivý

9 Bale ní BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK Nebezpečné věci musí být baleny do obalů dobré kvality. Obaly musí být natolik pevné, aby odolávaly normálním nárazům při nakládce a otřesům v průběhu přepravy, včetně překládky. Obaly musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby při normálních podmínkách přepravy bylo zamezeno úniku obsahu z kusu připraveného k přepravě, zejména v důsledků vibrací nebo změn teploty, vlhkosti nebo tlaku Na vnější straně přepravovaných obalů, IBC a velkých obalů, nesmějí ulpívati žádné zbytky nebezpečné látky.

10 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK POKYNY PRO BALENÍ Dohoda ADR uvádí pro každou látku nebo předmět pokyn pro balení, který musí být použit. Pro některé látky nebo předměty jsou stanoveny zvláštní ustanovení pro balení a společné balení. Příklad PESTICID,KAPALNÝ,TOXICKÝ,J.N. UN 2902, třída 6.1 obalová skupina II Pokyn pro balení (sloupec 8 tabulky A) připouští následující obaly: P 001 skupinové obaly, jednotlivé obaly (sudy, kanystry) IBC 02 kovové IBC, IBC z tuhého plastu, kombinované IBC

11 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK POKYNY PRO BALENÍ P 001 POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) P 001 Jsou dovoleny následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů a 4.1.3: Nejvyšší vnitřní objem/čistá (netto) SKUPINOVÉ OBALY hmotnost (viz ) Obalová Obalová Obalová Vnitřní obaly Vnější obaly skupina I skupina II skupina III Sudy ze skla 10 l z plastu 30 l z oceli (1A2) 250 kg 400 kg 400 kg z kovu 40 l z hliníku (1B2) 250 kg 400 kg 400 kg z kovu, jiného než ocel nebo hliník 250 kg 400 kg 400 kg (1N2) z plastu (1H2) 250 kg 400 kg 400 kg z překližky (1D) 150 kg 400 kg 400 kg z lepenky (1G) 75 kg 400 kg 400 kg Bedny z oceli (4A) 250 kg 400 kg 400 kg z hliníku (4B) 250 kg 400 kg 400 kg z přírodního dřeva (4C1, 4C2) 150 kg 400 kg 400 kg z překližky (4D) 150 kg 400 kg 400 kg z rekonstituovaného dřeva (4F) 75 kg 400 kg 400 kg z lepenky (4G) 75 kg 400 kg 400 kg z pěnového plastu (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg z tuhého plastu (4H2) 150 kg 400 kg 400 kg Kanystry z oceli (3A2) 120 kg 120 kg 120 kg z hliníku (3B2) 120 kg 120 kg 120 kg z plastu(3h2) 120 kg 120 kg 120 kg

12 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK LÁTEK Druhy obalů JEDNOTLIVÉ OBALY Ocelový sud s neodnímatelným víkem Obal nádoba a všechny jiné součásti a materiály, které jsou nezbyté k tomu, aby nádoba mohla plnit svou ochrannou funkci. U N 6HA1/X1.3/250/9 7/GB/0212 Kompozitní obal Kanystr z plastu Ocelový sud s odnímatelným víkem Plastový sud Bedna z lepenky Obal z jemného plechu

13 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK Druhy obalů SKUPINOVÉ OBALY Skupinový obal kombinace obalů vytvořená pro přepravu sestávající z jednoho nebo více vnitřních obalů, které jsou vloženy do jednoho vnějšího obalu

14 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK Druhy obalů 6 VELKÉ NÁDOBY PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY Velká nádoba pro volně ložené látky (IBC) tuhý nebo Flexibilní IBC flexibilní přemístitelný obal, který: a) má vnitřní objem: (i) nejvýše 3,0 m3 pro tuhé a kapalné obalových skupin II a III; nejvýše 1,5 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny ve flexibilních IBC, IBC z tuhého plastu, kombinovaných, lepenkových nebo dřevěných IBC; (ii) nejvýše 3 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny v kovových IBC; (iii) nejvýše 3 m3 pro radioaktivní látky třídy 7; 4 UN 3175 Kovový IBC b) je zkonstruována pro mechanickou manipulaci; c) odolává namáháním při manipulaci a přepravě ověřeným zkouškami IBC z plastu

15 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK KÓDOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO TYPU OBALU Kódování obalů DRUHY OBALŮ 1 sud 2 dřevěný sud 3 kanystr 4 bedna 5 pytel 6 kompozitní obal 7 vyhrazeno 0 obal z jemného plechu MATERIÁL A ocel B hliník C dřevo přírodní D překližka F rekonstituované dřevo G lepenka H plast L textil M papír vícevrstvý N kov (kromě oceli a hliníku) P sklo, porcelán, keramika

16 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK KÓDOVÁNÍ OBALŮ Písmena označující obalovou skupinu pro kterou je obal určen X pro obalové skupiny I, II a III Y pro obalové skupiny II a III Z pro obalové skupiny III Výška pádu obalu při zkoušce volným pádem, při které musí zůstat těsný (musí úplně zadržet celý obsah): X pro obalové skupiny I, II a III výška pádu 1,8 m Y pro obalové skupiny II a III výška pádu 1,2 m Z pro obalové skupiny III výška pádu 0,8 m U některých obalů a látek jsou předepsány další podmínky a zkoušky.

17 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK u n KÓDOVÁNÍ OBALŮ UN 1823 u n u n u n 6HA/Y2,4/150/92/NL/AB123 obalový symbol spojených národů 6 Kompozitní obal H plast 1 neodnímatelné víko Y pro obalové skupiny II, III 2,4 relativní hustota 150 zkušební tlak v kpa 92 poslední číslice rok výroby NL státní oprávnění k umístění značky AB 123 symbol výrobce u n u n 4H2/Y40/S/94 PL/COBRO 300 BE 4H2/Y40/S/94 PL/COBRO/300/BE obalový symbol spojených národů 4 bedna H plast Y pro obalové skupiny II, III 40 celková brutto hmotnost v kg S solid-obal pro tuhé látky 94 poslední číslice rok výroby PL státní oprávnění k umístění značky COBRO/300/BE symbol výrobce

18 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK KÓDOVÁNÍ OBALŮ u n u n Některé obaly jsou opatřeny odvětrávacími otvory k uvolnění přetlaku

19 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍ KUSŮ KUSŮSSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI Oz LÁTKAMI LÁTKAMI nanápisy Každý kus musí být zřetelně a trvale označen UN číslem odpovídajícím čo obsaženým nebezpečným věcem, kterému jsou předřazena písmena UN. vá U nezabalených předmětů musí být označení umístěno na předmět, na jeho podstavec nebo na jeho zvedací, skladovací nebo spouštěcí zařízení. nívšechna označení požadovaná touto kapitolou musí být: kua) zřetelně viditelná a čitelná; sůb) odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti. Kus konečný produkt balení sestávající z obalu nebo velkého obalu nebo IBC a jeho obsahu připravený k přepravě. Tento pojem se nevztahuje na věci, které se přepravují volně ložené, ani na látky přepravované v cisternách. UN číslo

20 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍ KUSŮ KUSŮSSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI LÁTKAMI BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY Každý kus musí být označen bezpečnostní značkou nebo značkami předepsanými v tabulce A kapitoly 3.2 Místo bezpečnostních značek mohou být použita nesmazatelná označení nebezpečí odpovídající přesně předepsaným vzorům bezpečnostních značek. Každá bezpečnostní značka musí být: a) umístěna na samý povrch kusu, pokud to dovolují rozměry kusu; u kusů třídy 1 nebo 7 musí být v její blízkosti umístěno oficiální pojmenování; b) umístěna na kusu tak, aby ji nezakrývala nebo nepřekážela jiná část nebo příslušenství obalu nebo jiná bezpečnostní značka nebo nápis; c) umístěna přímo jedna vedle druhé, pokud se vyžaduje více než jedna bezpečnostní značka, d) bezpečnostní značky, kromě bezpečnostních značek podle vzoru č. 11, musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol (kosočtverce) pod úhlem 45 s nejmenšími rozměry 100 x 100 mm Bezpečnostní značka

21 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍ KUSŮ KUSŮSSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI LÁTKAMI OZNAČOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH OBALOVÝCH SOUBORŮ Transportní obalový soubor musí být označen nápisem a bezpečnostní značkou podle požadavků na kusy, jako každý kus v něm obsažený, ledaže by nápisy a bezpečnostní značky všech nebezpečných věcí obsažených v transportním obalovém souboru byly zvenku viditelné. Jestliže je pro různé kusy požadována stejná bezpečnostní značka, může být transportní obalový soubor opatřen pouze jednou. U Sudy na paletě připáskované N Sudy na paletě černá fólie Kusy na paletě smršťovací fólie

22 PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY Prův Při každé přepravě podléhající ADR musí být v dopravní jednotce příslušné doklady odní PŘEPRAVNÍ DOKLAD A PŘEDEPSANÉ ÚDAJE Platné od dokl a) ady UN číslo s předřazenými písmeny UN ; b) oficiální pojmenování případně doplněné, pokud je u látky v tabulce 3.2 sloupci 6 uvedeno zvláštní ustanovení 274, technickým, chemickým názvem; nebo je uvedeno zvláštní ustanovení 640, textem zvláštní ustanovení 640 X c) pro látky a předměty třídy 1 klasifikační kód. pro látky jiných tříd číslo(a) vzoru(ů) bezpečnostní(ch) značky(ek), pokud je uvedeno více čísel vzorů bezpečnostních značek, čísla následující za prvním číslem musí být v závorce d) obalová skupina pro látku, které mohou předcházet písmena PG (např. PG II), nebo počáteční písmena odpovídající slovům Obalová skupina v používaných jazycích; e) počet a popis kusů; f) celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním nebo popřípadě obalovou skupinou (jako objem nebo celková hrubá hmotnost, nebo případně jako čistá hmotnost); V případě předpokládaného vynětí z platnosti podle (podlimitní množství) musí být uvedeno celkové množství nebezpečných věcí pro každou přepravní kategorii podle ; g) jméno a adresa odesilatele; h) jméno a adresa příjemce nebo příjemců; prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody. j) ustanovení o tunelech

23 Nákla dní list PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY NÁKLADNÍ LIST

24 PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY NÁKLADNÍ LIST UN číslo (případně doplněné technickým nebo chemickým názvem) Oficiální pojmenování nebezpečné věci 9 10 UN 2735 Aminy, kapalné, žíravé, j.n. Vyprázdněný obal *) U vyprázdněných nevyčištěných obalů číslo třídy U látek třídy 1 klasifikační kód Číslo vzoru (ů) bezpečnostní (ch) značky (ek) *) 11 Obalová skupina Druh obalu počet ks Brutto kg III Sud 50 l 5 kusy 300 Sud 50 l 5 kusy 95 8

25 List CMR PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY LIST CMR

26 PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY LIST CMR

27 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, Ma VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE nip ula VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDCE, VYKLÁDCE A MANIPULACI ozidlo a jeho řidič při příjezdu k nakládce a vykládce musí splňovat příslušné cevpředpisy (zejména týkající se bezpečnosti, čistoty a správné činnosti zařízení vozidla používaného pro nakládku a vykládku). Nakládka nesmí být provedena, jestliže kontrola dokladů a vizuální kontrola vozidla a jeho zařízení prokázala, že vozidlo a jeho řidič nesplňují příslušné předpisy. Vykládka nesmí být provedena, jestliže výše uvedené kontroly odkryjí nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost vykládky. ZÁKAZ SPOLEČNÉ NAKLÁDKY Kusy označené různými bezpečnostními značkami nesmějí být nakládány společně do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru, ledaže je společná nakládka dovolena

28 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE ZÁKAZ SPOLEČNÉ NAKLÁDKY DO JEDNOHO VOZIDLA Číslo zančky S S Společná nakládka je dovolena na základě skupin snášenlivosti dle společná nakládka zakázána společná nakládka dovolena

29 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE MANIPULACE A UKLÁDÁNÍ M Jednotlivé kusy nákladu nebezpečných věcí musí být ve vozidle nebo ani v kontejneru náležitě uloženy a vhodnými prostředky tak zajištěny, aby se zabránilo znatelnému posunu mezi nimi navzájem i ve vztahu ke stěnám puvozidla nebo kontejneru. Náklad může být chráněn například upevňovacími pásy připevněnými lack bočnicím, posuvnými přepážkami a stavitelnými opěrkami, vzduchovými e vaky nebo protiskluzovými upevňovacími přípravky. Náklad je rovněž dostatečně chráněn ve smyslu první věty, jestliže celý ložný prostor ve všech vrstvách je zcela vyplněn kusy. Ustanovení se vztahují též na nakládku, uložení a vykládku kontejnerů na a z vozidel. Řidič ani žádný jiný člen osádky nesmí otevřít kus obsahující nebezpečné věci.

30 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI S obaly manipulovat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození

31 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE ZAJIŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ Rozpěry Zajišťovací a poutací pásy

32 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI Vždy zkontrolovat zda není obal poškozen a nedochází k úniku nebezpečné látky. V případě úniku vždy postupovat podle písemných pokynů a použít předepsané ochranné pomůcky.

33 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍVOZIDEL, VOZIDEL,KONTEJNERŮ, KONTEJNERŮ, MEGC, MEGC, CISTERNOVÝCH CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ KONTEJNERŮAA PŘEMÍSTITELNÝCH PŘEMÍSTITELNÝCHCISTEREN CISTEREN Ozna OZNAČOVÁNÍ ORANŽOVÝMI TABULKAMI čová Označ Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci musí být opatřeny dvěma pravoúhlými ní oranžovými tabulkami umístěnými ve svislé rovině. Musí být umístěny jedna na ování reflexními přední a druhá na zadní části dopravní jednotky, obě kolmo k podélné ose dopravní vozid jednotky. Musí být zřetelně viditelné. el Cisternová vozidla nebo dopravní jednotky s jednou nebo více cisternami přepravující nebezpečné věci, musí být kromě toho opatřeny na obou stranách každé cisterny nebo komory cisterny zřetelně viditelnými a rovnoběžně s podélnou osou vozidla umístěnými oranžovými tabulkami s identifikačními čísly pro každou z přepravovaných látek. Dopravní jednotky a kontejnery přepravující volně ložené tuhé látky musí být kromě oranžových tabulek na přední a zadní části opatřeny na obou stranách zřetelně viditelnými a rovnoběžně k podélné ose vozidla umístěnými oranžovými tabulkami s identifikačními čísly. Pro dopravní jednotky přepravující pouze jednu látku oranžové tabulky shora předepsané nejsou nezbytné, pokud je na oranžových tabulkách vpředu a vzadu uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo.

34 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍVOZIDEL VOZIDEL ORANŽOVÉ TABULKY

35 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍDOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK OZNAČOVÁNÍ PRO PŘEPRAVU V KUSECH

36 Výb Výbav ava a VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK Každá dopravní jednotka, kterou se přepravují nebezpečné věci musí být vybavena: DALŠÍ VÝBAVA HASICÍ PŘÍSTROJE - Každá dopravní jednotka alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem minimálně 2 kg suchého prášku - motorová vozidla o celkové hmotnosti nad 7,5 t nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem minimálně 12 kg suchého prášku (1 nejméne 6 kg) - motorová vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t budou vybavena druhým hasicím přístrojem s obsahem minimálně 4 kg suchého prášku - motorová vozidla o celkové hmotnosti do 7,5 t nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem minimálně 8 kg suchého prášku (1 alespoň 6 kg) a) výbava pro všeobecné účely - pro každé vozidlo alespoň jedním zakládacím klínem, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru kol - dvěma stojacími výstražnými prostředky (reflexní kužely nebo trojúhelníky nebo blikajícími oranžovými svítilnami, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla, - - kapalina na výplach očí b) pro každého člena osádky - výstražná vesta (norma EN471) - přenosná svítilna s nejiskřivým povrchem - pár ochranných rukavic - ochrana očí (např. brýle) c) osobními ochrannými pomůckami a výbavou nezbytnou pro dodatečná nebo zvláštní opatření uvedená v písemných pokynech

37 VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK HASICÍ PŘÍSTROJE Hasicí látka musí být vhodná pro použití na vozidle a musí splňovat příslušné požadavky normy EN 3 Přenosné hasicí přístroje, částí 1 až 6 (EN 3-1:1996, EN3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-1:1995). Přenosné hasicí přístroje musí být opatřeny plombou, která umožňuje ověřit, že jich nebylo použito. Kromě toho musí být opatřeny značkou osvědčující, že odpovídají normě uznávané příslušným orgánem, jakož i nápisem udávajícím alespoň datum (měsíc, rok) příští periodické kontroly nebo popřípadě maximální dovolenou dobu používání. Hasicí přístroje se musí podrobovat periodickým kontrolám podle uznávaných vnitrostátních norem, aby byla zaručena jejich funkční bezpečnost. plomba označení příští kontroly

38 VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK DALŠÍ VYBAVENÍ 2 x Výstražné stojací prostředky nebo nebo Ruční svítilna pro každého člena osádky vozidla Vhodná fluoreskující výstražná vesta (EN 471) pro každého člena osádky

39 DODATEČNÁ DODATEČNÁVÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK Havarijní vak ADR Ochranná kombinéza, ochrana nohou, gumové rukavice, plastové brýle

40 VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK Koště, plastová lopata (skládací) Kanalizační rychloucpávky

41 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích platný množstevní limit pro vnitřní obal (tabulka odst.7a) Musí být zabaleny do vnitřních obalů a uloženy ve vnějších obalech. Celková brutto hmotnost nesmí překročit 30kg na kus pokud je vnější obal folie 20 kg musí být označeny

42 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Značení dle věci balené v omezeném množství

43 VYNĚTÍ VYNĚTÍZZPLATNOSTI PLATNOSTI Vynětí z platnosti Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Kapitola 3.4 obsahuje ustanovení platná pro přepravu nebezpečných věcí balených v omezeném množství Taková množství nepodléhají žádným jiným ustanovením kromě: Část 1 školení, poradci definice apod. Část 2 klasifikace Část 3 kapitoly 3.1,3.2(tabulky) a 3.3 zvláštní ustanovení Část 4 - zabalíme dle ADR nemusí být konstrukční kod UN (odst ,2,4 obecné požadavky na balení,) Část označíme přepravní obalový soubor a označíme šipkami Část 6 obecné požadavky na obaly, materiály na aerosoly, kartuše Část 7 všeobecná ust. pro přepravu, vozidla pro přepravu, stohování, kouření Část 8 týká se nás ustanovení nepodléhá omezením průjezdu tunely

44 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Označení: Přepravní obalový soubor Značka dle 3.4.7

45 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti nad 12 tun přepravující věci v omezených množství jejichž hmotnost přesahuje 8 tun musí být označeny značkou dle o velikosti 250 x 250 mm pokud nejsou již označeny oranžovými cedulemi

46 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích Vyňatá množství nepodléhají jiným ustanovením ADR kromě: Předpisů o školení v kpt. 1.3 Klasifikačních postupů pro obalové skupiny v části 2 Předpisů o balení v , , a obecné pokyny pro balení dle kodu platný množstevní limit pro vnitřní obal a pro vnější obal např: E1 vnitřní 30 ml vnější 1000 ml takto zabalé kusy musí projít zkouškou pro kusy dle (pády a tlak) Jednotlivé kusy se označí Maximální počet kusů na vozidle nesmí překročit V dokladech uvést NEBEZPEČNÉ VĚCI VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH

47 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích * = číslo bezpečnostní značky ** = název odesílatele nebo příjemce pokud není uveden jinde na kusu

48 VYNĚTÍ VYNĚTÍZZPLATNOSTI PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce (podlimitní množství) Nebezpečné věci jsou pro účely tohoto pododdílu zařazeny do přepravních kategorií 0, 1, 2, 3 a 4, jak je uvedeno ve sloupci (15) tabulky A kapitoly 3.2. Pokud množství nebezpečných věcí přepravovaných v jedné dopravní jednotce nepřevyšuje hodnoty uvedené ve sloupci (3) tabulky uvedené v pro danou přepravní kategorii, mohou být přepravovány v kusech v jedné dopravní jednotce, aniž se použije následujících ustanovení: Vozidlo neoznačíme neoznačíme oranžovou oranžovou cedulí cedulí (kpt.5,3) (kpt.5,3) Vozidlo Vozidlo nemusí nemusí mít mít písemné písemné pokyny pokyny (kpt. (kpt ) 5.4.3) Vozidlo Nepoužijeme ustanovení ustanovení oo přepravě přepravě vv kusech kusech Nepoužijeme (kpt. 7.2) 7.2) (kpt. Nepoužujeme CV1 CV1 oddíl oddíl Nepoužujeme N+V na na veřejném veřejném prostranství prostranství N+V Požadavky na na kostrukci kostrukci vozidel vozidel Požadavky

49 VYNĚTÍ VYNĚTÍZZPLATNOSTI PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce (podlimitní množství) Při přepravě podlimitního množství musí být mimo jiné splněno následující: - obaly, jejich schválení, odzkoušení, stav a značení musí plně odpovídat požadavkům Dohody ADR - ve výbavě vozidla musí být alespoň jeden hasicí přístroj s obsahem min. 2 kg suchého prášku (revize+plomba) 8.1,4.2 až Ve výbavě musí být svítilna s nejiskřivým povrchem - pro přepravu podlimitního množství musí odesílatel vystavit normální nákladní list Řidič musí absolvovat školení osob podílejích se na přepravě Platí zákaz otevírání kusů zajistit dozorování vozidel při překročení stanovené hmotnosti (u třídy 1 výbušnin je to např. 50 kg) - zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve vozidle a v jeho blízkosti během nakládky, vykládky a manipulace - respektovat zvláštní požadavky na přepravu a na vozidla při přepravě nebezpečných věci pod řízenou teplotou - zajistit přiměřené odvětrání uzavřených vozidel a uzavřených kontejnerů, je-li toto požadováno tabulkou 3.2.A

50 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Ochranné prostředky dýchacích orgánů Celoobličejová maska Respirátor Polomaska Filtr do masek Dýchací přístroj

51 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Ochranné prostředky dýchacích orgánů

52 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEŇÝCH LÁTEK chranné prostředky dýchacích orgánů Pravidla pro použití 1. Neexistuje filtr, který by zachycoval všechny škodliviny. Musí být použit typ filtru podle nebezpečné látky 2. Každý filtr dokáže pohltit jen určité množství nebezpečné látky. To je dáno množstvím prošlého vzduchu a koncentrací nebezpečné dávky ve vzduchu. Tomu musí odpovídat třída filtru. Lze říci, že filtry s velkou kapacitou lze použít do koncentrace 1% nebezpečné látky v ovzduší 3. Používat jen filtry v originálním balení, které nepřekročily vyznačený měsíc a rok životnosti, nepoužívat otevřené filtry 4. Filtry proti jedovatým plynům měňte po každém použití 5. Před použitím odzkoušejte těsnost v kompletaci s maskou- respirátorem 6. Jakmile čichem zjistíte průnik škodlivin okamžitě se vraťte

53 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŃEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky zraku Ochranné brýle Kapalina na výplach očí

54 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSŽÍRAVÝMI ŽÍRAVÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Rozšiřování úniku nebezpečných látek Důležitým hlediskem při likvidaci úniku nebezpečné látky je posouzení rozsahu úniku (důležité u plynů, par, aerosolů a kapalných látek) množství látky a rychlost úniku měrná hmotnost teplota unikající látky tlak vzduchu, teplota a vlhkost vzduchu meteorologické vlivy vítr reliéf terénu, zástavba

55 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky pokožky, těla, končetin Při manipulaci s nebezpečnámi látkami je nezbytná ochrana pokožky na těle i končetinách. Ochranu provádíme ze dvou důvodů zamezení bezprostředního poškození zabránění vniknutí nebezpečné látky vstřebáváním pokožkou Prostředky k ochraně pokožky těla se dělí podle konstrukce, jakou část těla chrání toho proti jakým látkám chrání

56 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky končetin Ochrana rukou Gumové nebo plastové rukavice Ochrana nohou Gumové holinky nebo protichemické návleky

57 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky těla Podle konstrukce to mohou být: Obleky (blůza a kalhoty) Kombinézy, polokombinézy Zástěry Podle škodlivých faktorů proti kterým chrání to mohou být: Mechanickým vlivům Toxickým látkám Vysokým teplotám Kyselinám Nízkým teplotám Zásadám Prachu Vodě Organickým rozpouštědlům Ropě a ropným výrobkům Výrobce vždy musí deklarovat použití

58 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Typy ochranných obleků Jednodílný ochranný oblek plynotěsný, přetlakový s dýchacím přístrojem uvnitř

59 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Typy ochranných obleků Jednodílný ochranný oblek plynotěsný, rovnotlakový s dýchacím přístrojem vně

60 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Typy ochranných obleků Ochranný oblek ve formě jednodílné kombinézy (neplynotěsný)

61 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Postup při zasažení žíravou látkou PRVNÍ POMOC zamezit působení škodliviny zjistit celkový stav postiženého zajistit postiženému klid a přiměřeně teplé prostředí v případě krvácení je zastavit nebo omezit v případě většího zasažení okamžitě volat lékaře

62 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Likvidace úniku žíravé látky Likvidujte pouze drobné úniky ředitelných látek, o jejichž vlastnostech a způsobu likvidace jste poučeni a vycvičeni. Neutralizujte jen látky, jejichž vlastnosti znáte. Například 50 g hydroxidu draselného zneutralizujete 78,7 ml 35% kyseliny solné. 8

63 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Likvidace úniku žíravé látky Postupujte podle písemných pokynů nebo směrnic Vždy používejte ochranné pomůcky a výbavu 8 Snažte se o udržení co největší vzdálenosti od uniklé žíravé látky, nebezpečná zóna zpravidla 5 m. V ostatních případech informujte příslušného nadřízeného pracovníka volejte příslušné orgány

64 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Likvidace úniku nebezpečné látky Pro odsátí malých úniků použijte sypké sorbční materiály, zeminu, písek nebo pro odsátí malých úniků použijte sorbční hady (ponožky) nebo rohože

65 Děkuji za pozornost

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Ing. Petra Cwiková, bezpečnostní poradce certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR, místopředseda Rady Komory bezpečnostních poradců 1 Vymezení

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5.

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5. KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1,

Více

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE Výbor pro vnitrozemskou dopravu platná od 1. ledna 2013 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí UNITED NATIONS New York a Geneva, 2012 OBSAH PŘÍLOHA

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích 02001. 02002. 02003. 02004. Jaké látky řadíme do třídy 9? hořlavé kapaliny látky a předměty, které během přepravy představují jiné nebezpečí

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

označování dle ADR, označování dle CLP

označování dle ADR, označování dle CLP Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP 1 Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků

Více

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011 Ing. Hana Krejsová S použitím některých materiálů Ing.Vladany Gotvaldové, Bezpečnostního poradce č. 1251 Bezpečnostní

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 1. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: ADR,

Více

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j...

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j... Č.j... PODNIKOVÁ SMĚRNICE pro přepravu nebezpečných věcí podléhajících Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), platná pro.. (Podniková směrnice) Tato podniková směrnice

Více

Vojenská doprava. Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR

Vojenská doprava. Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR Vojenská doprava Přeprava nebezpečných věcí v podmínkách OS ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 Ing. Libor Krejčí Úvod do přepravy dle dohody ADR a souvislosti s tachografy a elektroinstalací v dotčených vozidlech Struktura

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb.

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle chemické legislativy Označování směsí : Zákon č. 350/2011 Sb., platný od 1.1.2012 Označování

Více

ČÁST 5. Postupy při odeslání

ČÁST 5. Postupy při odeslání ČÁST 5 Postupy při odeslání KAPITOLA 5.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 5.1.1 Rozsah použití a všeobecná ustanovení Tato část obsahuje ustanovení pro odesílání nebezpečných věcí týkajících se nápisů, bezpečnostních

Více

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno Ing. Libor Krejčí Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ

10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ 10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ V této kapitole se dozvíte: O číselném značení nebezpečných látek při přepravě. O značení kusového zboží a dopravních prostředků. O přepravních

Více

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY 1 ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZOP JSDH SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ NL -třídy nebezpečnosti dle ADR/RID -Kemler kód, UN číslo -výstražné bezpečnostní značky a symboly

Více

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Klasifikace nebezpečných věcí ADR Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Úvod Přeprava látek a předmětů, které svými vlastnostmi mohou ohrozit zdraví

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

60 litrů 60 litrů *) 60 litrů 60 litrů 60 litrů

60 litrů 60 litrů *) 60 litrů 60 litrů 60 litrů 4.1.4.1 Pokyny pro balení týkající se použití obalů (s výjimkou IBC a velkých obalů) P 001 POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) P 001 Jsou dovoleny následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2010 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle zákona č. 356/2003 Sb. Zákon č. 371/2008 Sb., úplné znění č. 440/2008 Sb. Balení: značení

Více

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Aktivní uhlí, granulované Obchodní název Granucol GE Číslo výrobku 1201.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh

Více

ČÁST 5 POSTUPY PŘI ODESÍLÁNÍ

ČÁST 5 POSTUPY PŘI ODESÍLÁNÍ ČÁST 5 POSTUPY PŘI ODESÍLÁNÍ 858 KAPITOLA 5.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 5.1.1 Rozsah použití a všeobecná ustanovení Tato část obsahuje ustanovení pro odesílání nebezpečných věcí týkající se nápisů, bezpečnostních

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 1. Označení látky/směsi a firemní označení Obchodní jméno: Feuerfestmörtel Údaje o výrobku : Ohnivzdorná malta Výrobce: Knauf GmbH Ulice/pošt.

Více

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se

Více

Nebezpečné odpady a ADR

Nebezpečné odpady a ADR Nebezpečné odpady a ADR Dr. Ing. Jiří Došek, vedoucí střediska ADR, RID, ADN Bild Bild Bild Bild Nebezpečné odpady a ADR DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 2 3 Právní úprava Sbírka mezinárodních

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

9. VÝZNAM RESTRUKTURALIZACE ADR (RID)

9. VÝZNAM RESTRUKTURALIZACE ADR (RID) 9. VÝZNAM RESTRUKTURALIZACE ADR (RID) V této kapitole se dozvíte: Co bylo cílem restrukturalizace ADR (RID). Jak zásadní úpravy ADR (RID) byly provedeny. Význam zavedení klasifikačního kódu. Po jejím prostudování

Více

Výroční zpráva 2011 3. 4. 2012. Kulatý stůl k přepravě nebezpečných látek

Výroční zpráva 2011 3. 4. 2012. Kulatý stůl k přepravě nebezpečných látek Výroční zpráva 2011 Kulatý stůl k přepravě nebezpečných látek 3. 4. 2012 TRINS Dohoda o spolupráci uzavřená mezi Ministerstvem vnitra - Ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Svazem chemického

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6. Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu.

13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6. Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu. 13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu. Obchodní

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2003, kterým se členské státy opravňují podle směrnice 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2003)

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů 6.6.1 Všeobecné 6.6.1.1 Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány Kap. 1.9 ADR

Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány Kap. 1.9 ADR Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány Kap. 1.9 ADR Je třeba dodržovat dodatečné bezpečnostní požadavky vyplývající z vnitrostátních právních předpisů: a) omezení týkající se vozidel užívající určitou

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

vstoupilo v platnost

vstoupilo v platnost Legislativa ES v oblasti chemických látek nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) O registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals)

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

M N O H O S T R A N NÁ D O H O D A M 222

M N O H O S T R A N NÁ D O H O D A M 222 M N O H O S T R A N NÁ D O H O D A M 222 dle oddílu 1.5.1 Dohody ADR o přepravě některých odpadů obsahujících nebezpečné věci 1 Úvod 1.1 Tato dohoda se použije pouze ve spojení se sběrem a přepravou odpadů

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Silniční doprava MATURITNÍ PRÁCE

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Nebezpečné látky doplňující materiály Hodina: 20. Značení tlakových

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._55 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)*

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* Kapitola 6.5 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* * Pro účely českého vydání se takto překládá anglický výraz "Intermediate Bulk Conteiner" Nadále bude užívána

Více

Intumex RS. Intumex RS. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 3.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex RS. Intumex RS. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 3.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 012 Doporučené použití látky / přípravku: Manžeta z ocelového plechu vyplněná protipožárním laminátem Intumex L Výrobce: INTUMEX Gmbh

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 1. Označení látky/směsi a firemní označení Obchodní jméno: Füllspachtel innen Údaje o výrobku : Výplňová hmota vnitřní Výrobce: Knauf GmbH Ulice/pošt.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 3. Nálepky a označení pro přepravu

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

in accordance with 91/155 EEC

in accordance with 91/155 EEC 13.04.2012 03.09.1998 / Hb 15.09.2000 / Hb 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Mikrobiální enzymatický preparát, vyrobený fermentací, extrakcí, koncentrací, odstraněním doprovodné

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

Mnohostranná dohoda RID 1/2015

Mnohostranná dohoda RID 1/2015 Ministerstvo dopravy Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drážní a vodní dopravy Praha. září 2015 Č. j.: 66/2015-130-MJS/1 Mnohostranná dohoda RID 1/2015 podle oddílu 1.5.1 RID týkající se přepravy určitých

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._39 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo příprava a výrobce nebo dovozce Údaje o výrobku Katalogové číslo: 0000 881 9400, 0000 881 9409 Použití látky / příprava: Rozpouštědlo pryskyřice a olejů Výrobce / Dodavatel:

Více

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ.

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ. 1 Označení látky, přípravku a společnosti 1.1 Označení látky nebo přípravku Jemně granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Obchodní název FermoBent PORE-TEC Číslo výrobku 1043x. 1.2 Použití látky / přípravku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015

Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015 Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 11/2015 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek:

Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: ČD a.s. DKV Česká Třebová PP Stará Paka Příloha č. 16.3 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Trutnov PP Stará Paka Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR

Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR 5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami 5.3.1.1.1 Velké bezpečnostní značky - označení: neúplné, neodpovídá rozměr 5.3.1.1.1*

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol)

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol) OZNAČENÍ FORMÁT DRUH Značky zákazu A4 Vstup zakázán A4 Nepovolaným vstup zakázán A4 Zákaz kouření A4 Zákaz kouření a vstupu s plamenem A4 Zálaz výskytu otevřeného ohně A4 Zákaz používání mobilních telefonů

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO

VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO VY_52_INOVACE_08_II.1.11_NEBEZPEČNÉ LÁTKY NEBEZPEČNÉ LÁTKY NOVÉ UČIVO NEBEZPEČNÉ LÁTKY 8. TŘÍDA KLASIFIKACE PODLE FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ: a) VÝBUŠNÉ b) OXIDUJÍCÍ c) EXTRÉMNĚ HOŘLAVÉ d) VYSOCE HOŘLAVÉ e)

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Název výrobku: SUPER GLUE UNIVERSAL 2G Osvědčeno dne: 24.05.2005 Poslední revize dne: 08.09.2008

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 14. 10. 2009 Datum revize: 30. 06. 2012 Strana: 1/7 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Podlahové lepidlo

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů Kapitola 6.6 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů 6.6.1 Všeobecně 6.6.1.1 Požadavky této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

Karta bezpečnostních údajů (EC)1907/2006/(EV)453/2010/(EC)1272/2008(CLP)

Karta bezpečnostních údajů (EC)1907/2006/(EV)453/2010/(EC)1272/2008(CLP) 10/09/2014 Str.: 1 Karta bezpečnostních údajů (EC)1907/2006/(EV)453/2010/(EC)1272/2008(CLP) 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Produkt: 17 ketosteroidy, komponent A Použití: In vitro

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

Bezpečnostní list. 2. Informace o složení přípravku. 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku. 4. Pokyny pro první pomoc

Bezpečnostní list. 2. Informace o složení přípravku. 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku. 4. Pokyny pro první pomoc Strana: 1/5 Datum revize: Datum vydání: 1. 12. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Číslo CAS : odpadá Číslo ES (EINECS):

Více

Datum vydání: 25.12.2008 Revize: 20.12.2006

Datum vydání: 25.12.2008 Revize: 20.12.2006 strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Číslo výrobku: IN 006 Použití látky / přípravku Produkty Intumex se využívají v oblasti protipožárního těsnění

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Datum vydání: 11.08.2005 List 1 z 5 listů 1. Označení látek, přípravy a firmy 1.1 Označení výrobku: Obchodní název: KLINGERSIL soft-chem 1.2 Užití výrobku: Těsnicí materiál

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: lepidlo Identifikace společnosti nebo podniku: Berger + Schröter GmbH Voerder

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více