V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko."

Transkript

1 EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím, ani za proclení zboží ve vývozu. Tato doložka tudíž představuje minimální povinnosti pro prodávajícího a kupující nese všechny náklady a rizika vzniklá převzetím zboží ze závodu prodávajícího. Ale, pokud si strany přejí, aby prodávající byl odpovědný za naložení na dopravní prostředek a aby nesl všechny náklady a rizika spojená s takovou nakládkou, je třeba, aby v tomto smyslu bylo znění kupní smlouvy výslovně upraveno". Tato doložka by neměla být použita, jestliže kupující nemůže provést přímo nebo nepřímo vývozní formality. V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO B POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A 1 Dodání zboží podle smlouvy Prodávající musí dodat zboží a obchodní účet, nebo odpovídající elektronickou zprávu podle kupní smlouvy a jakýkoliv jiný důkaz o plnění, který může být požadován v kupní smlouvě. B 1 Placení ceny Kupující je povinen zaplatit cenu jak je stanoveno v kupní smlouvě. A 2 licence, povolení a formality Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc - pokud přicházejí v úvahu - při obstarávání vývozní licence nebo jiných úředních povolení potřebných pro vývoz zboží.

2 B 2 Licence, povolení a formality Kupující je povinen obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré vývozní a dovozní licence nebo jiná úřední povolení - pokud přicházejí v úvahu - a vyřídit veškeré celní formality spojené s vývozem zboží. A 3 Přepravní smlouva a pojištění a/ Přepravní smlouva: žádné povinnosti b/ Pojišťovací smlouva: žádné povinnosti B 3 Přepravní smlouva a pojištění a/ Přepravní smlouva: žádné povinnosti b/ Pojišťovací smlouva: žádné povinnosti A 4 Dodání Prodávající musí dát kupujícímu zboží k dispozici v ujednaném místě dodání nenaložené na dopravní prostředek zaslaný k jeho odběru kupujícím k datu nebo ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě nebo, pokud takový čas nebyl stanoven v době obvyklé pro dodání takového zboží. Pokud nebyl dohodnut určitý bod v ujednaném místě a pokud je k dispozici více bodů, může prodávající zvolit dodání do bodu, který mu nejlépe vyhovuje. B 4 Převzetí Kupující je povinen převzít zboží jakmile je mu dáno k dispozici v souladu s ustanovením bodu A 4 a A 7/B 7. A 5 Přechod nebezpečí Prodávající, s výhradou ustanovení bodu B 5 je povinen nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží dokud nebylo dodáno ve smyslu ustanovení bodu A 4. B 5 Přechod nebezpečí Kupující je povinen nést všechna rizika ztráty a poškození zboží od okamžiku kdy mu bylo dodáno v souladu s ustanovením bodu A 4 a od sjednaného data nebo po uplynutí lhůty stanovené pro dodání zboží vzniklé tím, že kupující opomenul podat zprávu podle ustanovení bodu B 7

3 za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění kupní smlouvy, tj. že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží. A 6 Rozdělení nákladů Prodávající je povinen s výhradou ustanovení bodu B 6 zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do okamžiku jeho dodání podle ustanovení bodu A 4. B 6 Rozdělení nákladů Kupující je povinen zaplatit všechny náklady spojené se zbožím od okamžiku jeho dodání v souladu s ustanovením bodu A 4, jakékoliv dodatečné náklady vzniklé bud'v důsledku toho, že nepřevzal zboží, kdy mu bylo dáno k dispozici nebo, že nepodal náležité vyrozumění v souladu s ustanovením bodu B 7, to vše za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění kupní smlouvy, tj. že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží. pokud přicházejí v úvahu, clo, daně a jiné poplatky, jakož i náklady spojené s celním odbavením splatné při vývozu. Kupující musí nahradit prodávajícímu veškeré náklady a výlohy vzniklé prodávajícímu při poskytnutí pomoci ve smyslu bodu A 2. A 7 Vyrozumění kupujícího Prodávající je povinen oznámit včas kupujícímu kdy a kde mu bude zboží dáno k dispozici. B 7 Vyrozumění prodávajícího Kupující je povinen, pokud je oprávněn stanovit dobu v rámci sjednané lhůty a/nebo místo převzetí zboží, oznámit toto včas prodávajícímu. A 8 Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo odpovídající elektronická zpráva Prodávající nemá žádné povinnosti. B 8 Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo odpovídající elektronická zpráva

4 Kupující je povinen opatřit prodávajícímu odpovídající důkaz o převzetí dodávky. A 9 Kontrola - balení - značení Prodávající je povinen zaplatit náklady spojené s kontrolními úkony (jako je kontrola jakosti, míry, hmotnosti, počtu), které jsou nutné, aby zboží bylo dáno kupujícímu k dispozici. Prodávající je povinen opatřit na vlastní náklady balení (pokud v daném obchodě není obvyklé dodávat zboží podle podmínek smlouvy nebalené), které je nutné k přepravě zboží v takovém rozsahu, který odpovídá podmínkám jeho přepravy (tj. způsobu, určení) pokud jsou prodávajícímu známy před uzavřením kupní smlouvy. Obaly musí být přiměřeně označeny. B 9 Kontrola zboží Kupující musí zaplatit náklady spojené s kontrolou provedenou před dodáním zboží včetně nákladů za kontrolu předepsanou úřady vývozní země. A 10 Jiné povinnosti Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v zemi dodání a/nebo původu, které kupující může požadovat pro vývoz a/nebo dovoz zboží a v případě potřeby pro jeho průvoz jinou zemí. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost potřebné informace za účelem obstarání pojištění. B 10 Jiné povinnosti Kupující je povinen zaplatit všechny náklady a poplatky vzniklé při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv zmíněných v bodu A 10 a nahradit tyto, pokud vznikly prodávajícímu při poskytnutí pomoci při jejich obstarávání.

5 FCA VYPLACENĚ DOPRAVCI (...ujednané místo) "Vyplaceně dopravci" znamená, že prodávající dodá zboží celně odbavené pro vývoz dopravci jmenovanému kupujícím na sjednaném místě. Je třeba zdůraznit, že zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku a vykládku zboží v tomto místě. Pokud dochází k dodávce v objektu prodávajícího, je prodávající odpovědný za provedení nakládky ale, pokud k dodávce dochází v jakémkoliv jiném místě, prodávající není odpovědný za vykládku zboží. Tato doložka může být použita pro jakýkoliv druh dopravy včetně dopravy multimodální. "Dopravce" je každá osoba, která se přepravní smlouvou zavazuje provést nebo obstarat provedení přepravy železniční, silniční, letecké, námořní, vnitrozemské vodní nebo v jejich kombinaci. Pokud kupující jmenuje jinou osobu než dopravce k převzetí zboží, splní prodávající svou povinnost dodání, jakmile dodá zboží této osobě. A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO B POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A 1 Dodání zboží podle smlouvy Prodávající je povinen dodat zboží a obchodní účet nebo odpovídající elektronickou zprávu podle kupní smlouvy a jakýkoliv jiný důkaz o plnění, který může být požadován v kupní smlouvě. B 1 Placení ceny Zaplatit cenu jak je stanoveno v kupní smlouvě. A 2 Licence, povolení a formality Prodávající musí obstarat na své vlastní nebezpečí a náklady vývozní licenci nebo jiná úřední povolení a vyřídit veškeré celní formality - pokud přicházejí v úvahu - potřebné pro vývoz zboží.

6 B 2 Licence, povolení a formality Kupující musí obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré dovozní licence nebo jiná úřední povolení a vyřídit veškeré celní formality pokud přicházejí v úvahu" pro dovoz zboží nebo pro jeho průvoz jinou zemí. A 3 Přepravní smlouva a pojištění a/ Přepravní smlouva - Žádné povinnosti Ale, pokud kupující požaduje anebo pokud to odpovídá obchodní zvyklosti a kupující nedá včas jiný příkaz, prodávající může uzavřít přepravní smlouvu za obvyklých podmínek na nebezpečí a náklady kupujícího. Prodávající může odmítnout uzavřít smlouvu a když tak učiní, musí o tom okamžitě uvědomit kupujícího. b1 Pojistná smlouva - Žádné povinnosti B 3 Přepravní smlouva pojištění a/ Přepravní smlouva Kupující je povinen uzavřít na vlastní náklady smlouvu o přepravě zboží ze jmenovaného místa ledaže přepravní smlouvu uzavírá prodávající jak stanoveno v bodě A 3 a/. b/ Pojistná smlouva - Žádné povinnosti A 4 Dodání Prodávající je povinen dodat zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím nebo zvolené prodávajícím v souladu s ustanovením bodu A 3 a/ na jmenovaném místě k datu nebo ve lhůtě dohodnuté pro dodání. Dodání je splněno: a/ pokud je ujednaným místem objekt prodávajícího, jakmile bylo zboží naloženo na dopravní prostředek dopravce, kterého jmenoval kupující nebo jiné osoby jednající z jeho pověření, b/ pokud je ujednané místo jinde než podle bodu a/, jakmile je zboží dáno k dispozici dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím nebo zvolené prodávajícím podle bodu A 3 a! na dopravním prostředku prodávajícího nevyloženo.

7 Pokud by nebyl dohodnut určitý bod ve sjednaném místě a pokud je k dispozici více bodů, prodávající si může vybrat bod v místě dodání, které mu nejlépe vyhovuje. Pokud kupující nedá přesné pokyny, prodávající může dodat zboží k dopravě takovým způsobem, který odpovídá druhu dopravy a/nebo množství a/nebo povaze zboží. B 4 Převzetí Kupující je povinen převzít zboží dodané v souladu s ustanovením bodu A 4. A 5 Přechod nebezpečí Prodávající je povinen s výhradou ustanovení bodu B 5 nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží do té doby než bylo dodáno podle bodu A 4. B 5 Přechod nebezpečí Kupující je povinen nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od okamžiku, kdy mu bylo dodáno v souladu s ustanovením bodu A4a od sjednaného data nebo od uplynutí lhůty stanovené pro dodání vzniklé tím, že kupující opomenul jmenovat dopravce nebo jinou osobu v souladu s ustanovením bodu A 4 nebo jestliže dopravce jmenovaný kupujícím odmítne převzít zboží do své péče v dohodnutou dobu nebo jestliže kupující opomene podat zprávu podle bodu B 7 za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění kupní smlouvy, tj., že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží. A 6 Rozdělení nákladů Prodávající je povinen s výhradou ustanovení v bodu B 6 zaplatit všechny náklady týkající se zboží do okamžiku jeho dodání dopravci v souladu s ustanovením bodu A 4 a náklady celního řízení, jakož i veškeré clo, daně a jiné úřední poplatky placené ve vývozu, pokud přicházejí v úvahu. B 6 Rozdělení nákladů Kupující je povinen zaplatit

8 všechny náklady spojené se zbožím od okamžiku, kdy bylo dodáno v souladu s ustanovením bodu A 4, a jakékoliv dodatečné náklady vzniklé bud' v důsledku toho, že opomenul jmenovat dopravce nebo jinou osobu podle ustanovení bodu A 4 nebo jestliže strana jmenovaná kupujícím odmítne převzít zboží do své péče v dohodnuté době, nebo proto, že opomenul dát přiměřené vyrozumění podle ustanovení bodu B 7 za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění smlouvy, tj. že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží, a pokud přicházejí v úvahu, zaplatit clo, daně a jiné úřední poplatky, jakož i náklady spojené s celním odbavením při dovozu zboží a při jeho průvozu jinou zemí. A 7 Vyrozumění kupujícího Prodávající je povinen oznámit včas kupujícímu, že zboží bylo dodáno v souladu s ustanovením bodu A 4. Pokud dopravce odmítne převzít zboží v souladu s ustanovením bodu A 4 v dohodnutém čase, je prodávající povinen kupujícího o tom vyrozumět. B 7 Vyrozumění prodávajícího Kupující je povinen oznámit včas prodávajícímu jméno určené osoby podle ustanovení bodu A 4 a v případě potřeby určit způsob dopravy, jakož i datum nebo lhůtu u pro dodání zboží, případně bod v místě, kde má být zboží dodáno určené osobě. A 8 Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo odpovídající elektronická zpráva Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na své náklady obvyklý důkaz o dodání zboží v souladu s ustanovením bodu A 4. Pokud doklad uvedený v předcházejícím odstavci není dopravním dokladem, prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dopravního dokladu svědčícího o přepravní smlouvě (např. převoditelný konosament, nepřevoditelný námořní nákladní list, dokument vnitrozemské vodní dopravy, letecký nákladní list, železniční nákladní list, silniční nákladní list nebo dopravní doklad multimodální dopravy). Pokud se prodávající a kupující dohodli komunikovat elektronickou cestou, doklad uvedený v předcházejícím odstavci může být nahrazen předáním odpovídajících elektronických údajů (EDI).

9 B 8 Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo odpovídající elektronická zpráva. Kupující je povinen převzít důkaz o dodání v souladu s ustanovením bodu A 8. A 9 Kontrola - balení - značení Prodávající je povinen zaplatit náklady takových kontrolních operací (jako kontrola jakosti, míry, hmotnosti, počtu), které jsou potřebné pro dodání zboží v souladu s ustanovením bodu A 4. Prodávající je povinen na vlastní náklady opatřit balení (pokud v daném obchodě není obvyklé zasílat zboží, které je předmětem smlouvy nebalené), které je nutné pro přepravu zboží v takovém rozsahu, který odpovídá podmínkám jeho přepravy (např. způsobu, určení) a který je znám prodávajícímu před uzavřením smlouvy. Obaly musí být přiměřeně označeny. B 9 Kontrola zboží Kupující je povinen zaplatit náklady spojené s kontrolou před naložením s výjimkou kontroly předepsané úřady vývozní země. A 10 Jiné povinnosti Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv (jiných než uvedených v bodu A 8) vystavených nebo vydaných v zemi dodání a/nebo původu, které kupující může požadovat pro dovoz zboží a v případě potřeby pro průvoz jinou zemí. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost potřebné informace za účelem obstarání pojištění. B 10 Jiné povinnosti Kupující je povinen zaplatit všechny náklady a poplatky vzniklé při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv zmíněných v bodu A 10 a nahradit tyto pokud vznikly prodávajícímu při poskytnutí pomoci při jejich obstarání a při uzavření přepravní smlouvy podle ustanovení bodu A 3 a/. Kupující musí dát prodávajícímu přiměřené pokyny kdykoli požaduje jeho spolupráci při sjednávání přepravní smlouvy v souladu s ustanovením bodu A 3a/.

10 FOB VYPLACENÉ LOĎ (...ujednaný přístav nalodění) "Vyplaceně loď"' znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když zboží přešlo zábradlí lodí v ujednaném přístavu nalodění. To znamená, že kupující nese všechny náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od tohoto okamžiku. FOB doložka vyžaduje, aby prodávající odbavil zboží pro vývoz. Tato doložka může být použita pouze pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu. Pokud strany nehodlají dodat zboží přes zábradlí lodi, měla by být použita doložka FCA. A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO B POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A 1 Dodání zboží podle smlouvy Prodávající je povinen dodat zboží nebo obchodní účet nebo odpovídající elektronickou zprávu podle kupní smlouvy a jakýkoliv jiný důkaz o plnění, který může být požadován ve smlouvě. B 1 Placení ceny Kupující je povinen zaplatit cenu jak je stanoveno v kupní smlouvě. A 2 Licence, povolení a formality Prodávající je povinen obstarat na vlastní nebezpečí a náklady vývozní licenci nebo jiná úřední povolení a pokud přicházejí v úvahu vyřídit veškeré celní formality potřebné pro vývoz zboží. B 2 Licence, povolení a formality Kupující je povinen obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré dovozní licence nebo jiná úřední povolení a pokud přicházejí v úvahu vyřídit veškeré celní formality potřebné pro dovoz zboží a v případě potřeby pro jeho průvoz jinou zemí.

11 A 3 Přepravní smlouva a pojištění a/ Přepravní smlouva - Žádné povinnosti b/ Pojišťovací smlouva - Žádné povinnosti B 3 Přepravní smlouva a pojištění a/ Přepravní smlouva - Kupující je povinen uzavřít na vlastní náklady smlouvu o přepravě zboží z ujedna-ného přístavu nalodění, b/ Pojišťovací smlouva - Žádné povinnosti A 4 Dodání Prodávající je povinen dodat zboží na palubu lodi jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění k datu nebo ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě a způsobem obvyklým v tomto přístavu. B 4 Převzetí Kupující je povinen převzít zboží dodané v souladu s ustanovením bodu A 4. A 5 Přechod nebezpečí Prodávající je povinen s výhradou ustanovení bodu B 5 nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží do doby, kdy zboží přešlo zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. B 5 Přechod nebezpečí Kupující je povinen nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od okamžiku, kdy zboží přešlo zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění, od sjednaného data nebo uplynutí lhůty stanovené pro dodání jestliže opomene podat vyrozumění podle bodu B 7 nebo jestliže loď jím jmenovaná nepřipluje včas nebo nemůže převzít zboží nebo zakončit příjem zboží dříve než v době stanovené v bodu B 7 za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění kupní smlouvy, tj., že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží.

12 A 6 Rozdělení nákladů Prodávající je povinen s výhradou ustanovení bodu B 6 zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby jeho přechodu přes zábradlí lodi ve sjednaném přístavu nalodění, pokud přicházejí v úvahu zaplatit náklady za celní formality potřebné pro vývoz zboží, jakož i veškeré clo, daně a jiné poplatky placené při vývozu. B 6 Rozdělení nákladů Kupující je povinen zaplatit všechny náklady spojené se zbožím od okamžiku, kdy toto přešlo zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění zaplatit jakékoliv dodatečné náklady vzniklé bud' v důsledku toho, že jím jmenovaná loď nepřijela včas nebo nebude schopna převzít zboží nebo zakončí příjem zboží dříve než v dohodnuté době nebo jestliže kupující nesplnil povinnosti podat včas příslušné vyrozumění podle ustanovení bodu B 7 avšak za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění kupní smlouvy, tj., že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží. pokud přicházejí v úvahu clo, daně a jiné poplatky, jakož i náklady spojené s celním odbavením při dovozu zboží a v případě potřeby při jeho průvozu jinou zemí. A 7 Vyrozumění kupujícího Prodávající je povinen oznámit včas kupujícímu, že zboží bylo dodáno v souladu s ustanovením bodu A 4. B 7 Vyrozumění prodávajícího Kupující je povinen oznámit včas prodávajícímu jméno lodi, nakládací místo a požadovanou dodací dobu. A 8 Důkaz o dodání, dopravní dokument nebo odpovídající elektronická zpráva Prodávající je povinen opatřit kupujícímu na náklady prodávajícího obvyklé doklady svědčící o dodání zboží v souladu s ustanovením bodu A 4. Jestliže doklad uvedený v předcházejícím odstavci není dopravní doklad, poskytnout kupujícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarání dopravního dokladu o přepravní smlouvě (např. převoditelný konosament,

13 nepřevoditelný námořní nákladní list, doklad o vnitrozemské vodní dopravě nebo doklad kombinované dopravy). Pokud se prodávající a kupující dohodli komunikovat elektronickou cestou, doklad uvedený v předcházejícím odstavci může být nahrazen předáním odpovídajících elektronických údajů (EDI). B 8 Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo odpovídající elektronická zpráva Kupující je povinen přijmout důkaz o dodání v souladu s ustanovením bodu A 8. A 9 Kontrola - balení značení Prodávající je povinen zaplatit náklady takových kontrolních operací (jako kontrola jakosti, míry, hmotnosti, počtu), které jsou potřebné pro dodání zboží v souladu s ustanovením bodu A 4. Prodávající je povinen opatřit na vlastní náklady balení (pokud v daném obchodě není obvyklé lodit zboží, které je předmětem kupní smlouvy nebalené), které je požadováno pro dopravu zboží v takovém rozsahu (např. způsobu, určení), který je znám prodávajícímu před uzavřením smlouvy. Balení musí být přiměřeně označeno. B 9 Kontrola zboží Kupující je povinen zaplatit náklady spojené s kontrolou zboží před jeho naloděním s výjimkou kontroly předepsané úřady vývozní země. A 10 Jiné povinnosti Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo elektronických zpráv (jiných než jsou uvedeny v bodě A 8) vystavených nebo vydaných v zemi nalodění a/nebo původu, které kupující může požadovat pro dovoz zboží a v případě potřeby pro jeho průvoz jinou zemí. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost potřebné informace za účelem obstarání pojištění. B 10 Jiné povinnosti Kupující je povinen zaplatit všechny náklady a poplatky vzniklé při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv zmíněných v bodě A 10 a nahradit tyto, pokud vznikly prodávajícímu při poskytování pomoci v této souvislosti.

14 FAS VYPLACENE K BOKU LODI (...ujednaný přístav nalodění) "Vyplaceně k boku lodi" znamená, že prodávající splní povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi v ujednaném přístavu nalodění. To znamená, že kupující musí nést všechny náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od tohoto okamžiku. Doložka FAS vyžaduje, aby prodávající odbavil zboží pro vývoz. TOTO JE ZMĚNA PROTI ZNĚNÍ INCOTERMS 1990, V NICHŽ BYLO POŽADO-VÁNO, ABY KUPUJÍCÍ ODBAVIL ZBOŽÍ PRO VÝVOZ. ALE, pokud si strany přejí, aby kupující odbavil zboží pro vývoz, je třeba, aby v tomto smyslu uvedli jasné ustanovení v kupní smlouvě". Tato doložka může být použita pouze pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu. A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO B POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A 1 Dodání zboží podle smlouvy Prodávající je povinen dodat zboží a obchodní účet nebo odpovídající elektronickou zprávu podle kupní smlouvy nebo jakýkoliv jiný důkaz o plnění, který může být požadován v kupní smlouvě. B 1 Placení ceny Zaplatit cenu jak stanoveno v kupní smlouvě. A 2 Licence, povolení, formality Prodávající je povinen obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré vývozní licence nebo jiná úřední povolení a vyřídit-pokud přicházejí v úvahu'- veškeré celní formality potřebné pro vývoz zboží.

15 B 2 Licence, povolení, formality Kupující je povinen obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré dovozní licence nebo jiná úřední povolení a vyřídit - pokud přicházejí v úvahu- veškeré celní formality potřebné pro dovoz zboží a v případě potřeby pro jeho průvoz jinou zemí. A 3 Přepravní smlouva a pojištění a/ Přepravní smlouva - Žádné povinnosti b/ Pojišťovací smlouva - Žádné povinnosti B 3 Přepravní smlouva a pojištění a/ Přepravní smlouva Kupující je povinen uzavřít na vlastní náklady smlouvu o přepravě zboží ze jmenovaného přístavu nalodění. b/ Pojišťovací smlouva - Žádné povinnosti A 4 Dodání Prodávající je povinen dodat zboží k boku lodi jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění k datu nebo ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě a způsobem obvyklým v přístavu. B 4 Převzetí Kupující je povinen převzít zboží dodané v souladu s ustanovením bodu A 4. A 5 Přechod nebezpečí Prodávající je povinen s výhradou ustanovení bodu B 5 nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží do doby jeho dodání v souladu s ustanovením bodu A 4. B 5 Přechod nebezpečí Kupující je povinen nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od okamžiku, kdy mu bylo zboží dodáno v souladu s ustanovením bodu A4,a od sjednaného data nebo uplynutí lhůty stanovené pro dodání jestliže opomene podat vyrozumění podle ustanovení bodu A 7 nebo jestliže jím

16 jmenovaná loď nepřipluje včas nebo nemůže převzít zboží nebo zakončí příjem zboží dříve než v dohodnuté době podle ustanovení bodu B 7 za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění kupní smlouvy, tj. že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží. A 6 Rozdělení nákladů Prodávající je povinen s výhradou ustanovení bodu B 6 zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby jeho dodání podle ustanovení bodu A 4, a pokud přicházejí v úvahu, zaplatit clo, daně a jiné poplatky, jakož i náklady spojené s celním odbavením zboží při vývozu. B 6 Rozdělení nákladů Kupující je povinen zaplatit všechny náklady spojené se zbožím od okamžiku, kdy bylo dodáno v souladu s ustanovením bodu A 4, a jakékoliv dodatečné náklady vzniklé bud' v důsledku toho, že jím jmenovaná loď nepřiplula včas nebo nebude schopna převzít zboží nebo zakončit příjem zboží dříve než v době oznámené podle ustanovení bodu B 7 nebo pokud nepodal příslušné vyrozumění podle ustanovení bodu B 7 avšak za předpokladu, že zboží bylo náležitě označeno jako určené ke splnění kupní smlouvy, tj., že bylo zřetelně odděleno nebo jinak identifikováno jako smluvní zboží, a pokud přicházejí v úvahu - clo, daně a jiné poplatky, jakož i náklady spojené s celním odbavením při dovozu zboží a pro jeho průvoz jinou zemí. A 7 Vyrozumění kupujícího Prodávající je povinen oznámit včas kupujícímu, že zboží bylo dodáno k boku jmenované lodi. B 7 Vyrozumění prodávajícího Kupující je povinen oznámit včas prodávajícímu jméno lodi, nakládací místo a požadovanou dodací lhůtu.

17 A 8 Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo odpovídající elektronická zpráva Prodávající je povinen opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklé doklady svědčící o dodání zboží v souladu s ustanovením bodu A 4. Jestliže doklad uvedený v předcházejícím odstavci není dopravní doklad, poskytnout kupujícímu na jeho žádost a nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarání dopravního dokladu (např. převoditelného konosamentu, nepřevoditelného námořního nákladního listu, dokladu vnitrozemské; vodní dopravy). Pokud se prodávající a kupující dohodli komunikovat elektronickou cestou, doklad uvedený v předcházejícím odstavci může být nahrazen předáním odpovídajících elektronických údajů (EDI). B 8 Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo odpovídající elektronická zpráva Kupující je povinen přijmout důkaz od dodání v souladu s ustanovením bodu A 8. A 9 Kontrola - balení značení Prodávající je povinen zaplatit náklady takových kontrolních operací (jako kontrola jakosti, míry, hmotnosti, počtu), které jsou potřebné pro dodání zboží v souladu s ustanovením bodu A 4. Prodávající je povinen opatřit na vlastní náklady balení (pokud v daném obchodě není obvyklé lodit zboží, které je předmětem smlouvy nebalené), které je požadováno pro dopravu zboží v takovém rozsahu, který odpovídá podmínkám přepravy (např. způsobu, určení) a který je znám prodávajícímu před uzavřením smlouvy. Balení musí být přiměřeně označeno. B 9 Kontrola zboží Kupující je povinen zaplatit náklady spojené s kontrolou zboží před naložením s výjimkou kontroly předepsané úřady vývozní země. A 10 Jiné povinnosti Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost, nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv (jiných než jsou uvedeny v ustanovení bodu A 8) vystavených nebo vydaných v zemi nalodění a/nebo původu, které kupující

18 může požadovat pro dovoz zboží a v případě potřeby pro jeho průvoz jinou zemí. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost potřebné informace za účelem obstarání pojištění. B 10 Jiné povinnosti Kupující je povinen zaplatit všechny náklady a poplatky vzniklé při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv zmíněných v bodu A 10 a nahradit tyto, pokud vznikly prodávajícímu při poskytnutí pomoci v této souvislosti.

19 PŘEPRAVA PLACENA DO (...ujednané místo určení) CPT "Přeprava placena do..." znamená, že prodávající dodá zboží dopravci jím jmenovanému, ale navíc zaplatí přepravné za dopravu zboží až do ujednaného místa určení. To znamená, že kupující nese nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady, vzniklé po dodání zboží do péče dopravce. "Dopravce" je jakákoliv osoba, která se přepravní smlouvou zaváže provést nebo obstarat provedení přepravy železniční, silniční, námořní, letecké vnitrozemské vodní nebo v jejich kombinaci. Pokud je při přepravě do ujednaného místa zapojen další dopravce, přechází nebezpečí předáním zboží prvnímu dopravci. Doložka CPT vyžaduje, aby prodávající odbavil zboží pro vývoz. Tato doložka může být použita pro všechny druhy dopravy včetně kombinované. A PRODÁVAJÍCÍ JE POVINEN B KUPUJÍCÍ JE POVINEN A 1 Dodání zboží podle smlouvy Prodávající je povinen dodat zboží a obchodní účet nebo odpovídající elektronickou zprávu podle kupní smlouvy a jakýkoliv jiný důkaz o plnění, který může být požadován v kupní smlouvě. B i Placení ceny Kupující je povinen zaplatit cenu jak je stanoveno v kupní smlouvě. A 2 Licence, povolení a formality Prodávající je povinen obstarat na vlastní nebezpečí a náklady vývozní licenci nebo jiná úřední povolení a pokud přicházejí v úvahu'4, vyřídit veškeré celní formality potřebné pro vývoz zboží.

20 B 2 Licence, povolení a formality Kupující je povinen obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré dovozní licence nebo jiná úřední povolení a pokud přicházejí v úvahu 14, vyřídit veškeré celní formality pro dovoz zboží a v případě potřeby pro jeho průvoz jinou zemí. A 3 Přepravní smlouva a pojištění a/ Přepravní smlouva - Prodávající je povinen uzavřít za obvyklých podmínek a na vlastní náklady smlouvu o přepravě zboží do dohodnutého bodu v ujednaném místě určení obvyklou cestou a způsobem. Není-li bod sjednán a není-li určen zvyklostmi, prodávající si může zvolit bod v ujednaném místě, který mu nejlépe vyhovuje. b/ Pojišťovací smlouva - Žádné povinnosti B 3 Přepravní smlouva a pojištění a/ Přepravní smlouva - Žádné povinnosti b/ Pojišťovací smlouva - Žádné povinnosti A 4 Dodání Prodávající je povinen dodat zboží do péče dopravce sjednaného podle bodu A 3 nebo, pokud jsou další dopravci, prvnímu dopravci pro přepravu do ujednaného místa určení k datu nebo ve stanovené lhůtě. B 4 Převzetí Kupující je povinen uznat dodání zboží jestliže bylo dodáno v souladu s ustanovením bodu A 4 a převzít ho od dopravce v ujednaném místě určení. A 5 Přechod nebezpečí Prodávající je povinen s výhradou ustanovení bodu B 5 nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží do doby, kdy zboží bylo dodáno podle bodu A 4. B S Přechod nebezpečí Kupující je povinen nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od okamžiku, kdy zboží bylo dodáno podle bodu A 4. Kupující je povinen nést všechna nebezpečí na zboží od sjednaného data nebo uplynutí lhůty stanovené pro dodání, jestliže opomene podat vyrozumění podle

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTING s.r.o. pro prodej zboží pro použití ve vztahu k podnikatelům

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTING s.r.o. pro prodej zboží pro použití ve vztahu k podnikatelům I. Obecná ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTING s.r.o. pro prodej zboží pro použití ve vztahu k podnikatelům 1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU A OSTATNÍ SLUŢBY (dále jen Podmínky)

PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU A OSTATNÍ SLUŢBY (dále jen Podmínky) PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU A OSTATNÍ SLUŢBY (dále jen Podmínky) 1. VYMEZENÍ POJMŮ Následující definice vymezují pojmy v těchto Podmínkách, kterými se řídí Smlouva o přepravě věci (dále jen přepravní smlouva)

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s., platné od 1.8.2014 Článek 1. Definice pojmů 1.1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou dále v tomto text

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro dodavatele společnosti Saint-Gobain Construction Products, a. s. Tyto všeobecné nákupní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z uzavřených kupních smluv, smluv

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18

MATURITNÍ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Zasilatelství MATURITNÍ PRÁCE Téma:

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro dodavatele divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Tyto všeobecné nákupní podmínky se vztahují na právní

Více

LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE

LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE Téma 10 LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE 1. Spediční činnosti Patří k těžišti logistiky Zasílatelé mají široké možnosti při logistickém řízení. V současné době představuje spedice neboli

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1.9.2010 k Leasingové smlouvě

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 20. PROSINCI 2013

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 20. PROSINCI 2013 PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 20. PROSINCI 2013 1. ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Tyto prodejní a dodací podmínky platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi společnostmi skupiny Archer

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více