Smlouva zasílatelská a smlouva o přepravě věci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva zasílatelská a smlouva o přepravě věci"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouva zasílatelská a smlouva o přepravě věci Bakalářská práce Autor: Eva Venturová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Radek Spurný Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích 30. Dubna 2014 Eva Venturová 2

3 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce, panu JUDr. Radkovi Spurnému, za poskytnutí důleţitých rad, podnětů a informací k sepsání této práce. 3

4 Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současné právní úpravy zasílatelské smlouvy a smlouvy o přepravě věci v českém právním řádu. Cílem práce je charakteristika, rozbor a vzájemná komparace těchto smluv. Vzhledem k tomu, ţe k 1. lednu vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 (nový občanský zákoník), snaţí se tato práce najít odpověď na otázku, jak se jejich současná legislativní úprava liší od předchozí a jaký vliv mají provedené legislativní změny na praxi v oboru přepravy a zasilatelství. Můţe tak být přínosem pro všechny subjekty zabývající se danou problematikou. Klíčová slova: zasílatelská smlouva, zasílatel, příkazce, smlouva o přepravě věci, odesílatel, dopravce Annotation This thesis focuses on the analysis of current legislation forwarding contract and the contract of carriage in the Czech legal order. The aim of this work is characteristic analysis and mutual comparison of these contracts. Given that on 1 January. 2014, Act No. 89/2012 (new Civil Code), this work tries to answer the question of how the current legislation differs from the previous one and what impact they have made legislative changes to practice in the field of transport and forwarding. It may be beneficial to all parties involved in the issue. Keywords: Forwarding Contract, Forwarder, Consignee, Contract of carriage, Shipper, 4

5 Obsah Úvod Prameny práva přepravních smluv Terminologie v oblasti dopravy a přepravy Smlouva zasílatelská a smlouva o přepravě věci dle NOZ (popis, komparace) Smlouva zasílatelská Podstatné části zasílatelské smlouvy Práva a povinnosti zasílatele Povinnosti příkazce Všeobecné zasílatelské podmínky Smlouva o přepravě věcí Podstatné náleţitosti smlouvy Práva a povinnosti dopravce Povinnosti odesílatele Příjemce zásilky Přepravní doklady Náloţný list Smlouva zasílatelská a o přepravě věci dle starého ObchZ Smlouva zasílatelská Smlouva o přepravě věci Ustanovení vztahující se k přepravním smlouvám dle starého občanského zákoníku Závěr Seznam pramenů a literatury

6 Úvod "S rozvojem obchodu v moderním hospodářství vzrostl význam dopravy. Znásobení dopravních prostředků a množství dopravovaného zboží a osob vedlo k tomu, že smlouvy upravující oblast dopravy se staly nejrozšířenější a nejobvyklejší." 1 V dnešní době je naprosto samozřejmé, ţe pokud jednáme o dodání nějakého zboţí, automaticky počítáme také se zajištěním jeho přepravy a to jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku. Doprava a přeprava zásilek je nedílnou součástí kaţdého ekonomického systému a je nutné mít práva a povinnosti účastníků plynoucí z těchto závazkových vztahů smluvně zajištěná. Proto zasílatelská smlouva i smlouva o přepravě věci patří v praxi k velmi uţívaným smluvním institutům. Oba tyto smluvní typy do nedávna patřily mezi kvarteto přepravních smluv, které byly legislativně upraveny hlavně obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., ale od 1. ledna 2014 jsou v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (NOZ) součástí tohoto velkého kodexu civilního práva. Zasílatelská smlouva slouţí primárně k obstarání přepravy, úkolem zasílatele je tedy zajistit pro příkazce vše potřebné, aby se zásilka dostala od odesílatele k příjemci. Smlouvou o přepravě věci se se dopravce zavazuje, ţe přepraví věc na určené místo, úkolem dopravce je tedy zboţí dopravit. V praxi jsou však oba smluvní instituty často zaměňovány, coţ působí značné problémy, zejména pokud jde o odpovědnost za škodu na přepravované zásilce. Proto je nutné si rozdíly mezi těmito smlouvami řádně vysvětlit V první části mé práce se zaměřuji na aktuální právní úpravu zasílatelské smlouvy a smlouvy o přepravě věci. Analyzovány budou prameny jejich úpravy a charakter obou smluvních institutů. Dále se v této části věnuji právům a povinnostem obou smluvních stran a jejich odpovědnosti v případě vzniku škody. Jak zasílatelská, tak přepravní smlouva tvoří páteř spedice a dopravy zboţí vůbec, i proto je jejich podrobná analýza dle NOZ a porovnání s OZ a ObchZ velmi důleţitá. Cílem práce je proto popis obou smluvních institutů a jejich vzájemné srovnání. V další části této práce se pokusím stručně shrnout původní legislativní úpravu těchto smluv, protoţe sekundárním cílem této bakalářské práce je srovnání ustanovení o obou smlouvách ve starém OZ a ObchZ s NOZ. Nová kodifikace civilního práva je natolik 1 ELIÁŠ, K. a kol.: Kurs obchodního práva, Obchodní závazky, C. H. Beck Praha, 3. vydání 2003, s

7 rozsáhlým, klíčovým a revolučním činem v českém právním řádu, ţe aplikace nových norem, nová judikatura, to vše bude po jistou dobu teprve vytvářet prostor pro správné pochopení nových a staronových občanských, obchodních a dalších institutů civilního práva. Z tohoto hlediska nebudu moci v této práci vynechat starou dualitu rozdělení přepravních smluv v občanském i obchodním kodexu. V závěru bakalářské práce jsou shrnuty nejdůleţitější poznatky mé bakalářské práce a následuje seznam pouţitých pramenů. 1. Prameny práva přepravních smluv Právní úprava v českém právním řádu spočívala do na dualitě úpravy. Odstranění této duplicity právních úprav rozličných smluvních typů v občanském a obchodním zákoníku, které se aplikovaly podle toho, jestli se jedná o vztahy mezi podnikatelskými subjekty, podnikateli a spotřebiteli nebo pouze mezi osobami nepodnikajícími, vše zjednoduší. Smlouvy se od uzavírají jen s odkazem na NOZ. Do byly přepravní smlouvy popsány jak v občanském, tak i v obchodním zákoníku. Občanský zákoník řešil přepravní smlouvy v Rozlišovala se smlouva o přepravě osob ( ObčZ) a smlouva o přepravě nákladu ( ObčZ). Důleţité bylo ustanovení 772 ObčZ, které umoţňovalo podrobnější úpravu přepravních smluv zvláštními předpisy, zejména přepravními řády a tarify. Dále se pak na přepravní smlouvy vztahovala obecná ustanovení 488 a násl.občz, která se týkala závazků. Pro tuto práci je však důleţitějším pramenem práva obchodní zákoník. Ten rozeznával 4 nominátní typy přepravních smluv. Šlo o smlouvu zasílatelskou ( ObchZ), smlouvu o přepravě věci ( ObchZ), smlouvu o nájmu dopravního prostředku ( ) a smlouvu o provozu dopravního prostředku ( ). Dále k nim patřily i inominátní smlouvy, tedy smlouvy, jejichţ obsah nebyl a není upraven v obchodním, občanském ani novém občanském zákoníku (NOZ). Protoţe smlouva o přepravě věci měla obecnou povahu a týkala se všech druhů přepravy, umoţňoval 629 ObchZ pomocí prováděcích předpisů upravit práva a povinnosti smluvních stran. Vzájemná kolize mezi uţitím občanského či obchodního zákoníku byla řešena kolizními normami obchodního zákoníku v ObchZ, které určovaly, kdy bude pouţit obchodní kodex. Jestliţe se 7

8 tedy jednalo o subjekty ve smyslu zákona 261 ObchZ, či o závazkové právní vztahy v něm taxativně uvedené, pak se pouţil obchodní zákoník. V případě, ţe závazkový vztah nespadal pod 261, mohly se oba subjekty dohodnout dle znění 262 na pouţití obchodního zákoníku. Tato dohoda však musela mít písemnou formu. Od je situace přehlednější a zjednodušená. Nový občanský zákoník, vydaný pod č. 89/2012 Sb., rekodifikuje české soukromé právo a upravuje soukromoprávní oblast v jediném zákoníku. Nový občanský zákoník řeší zasílatelství, které se nyní systematicky řadí k závazkům ze smluv příkazního typu, v Přeprava věci, která patří do závazků ze smluv o přepravě, je pak řešena v 2555 a násl. I nyní je úprava těchto smluv jen obecná, proto 2578 NOZ říká, ţe: Podrobnější úpravu přepravy osob a věcí stanoví jiný právní předpis, zejména předpisy, kterými se stanoví přepravní řády, nestanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropských společenství 2 Právní úprava přepravních smluv má obecnou povahu a dispozitivní charakter. Týká se všech druhů přeprav, proto je oblast dopravy podrobněji upravena prováděcími předpisy. Patří sem předpisy správní povahy typu zákona o drahách, zákona o silniční dopravě, zákona o civilním letectví apod. Přepravní smlouvy nejsou upraveny jen zákony, ale i podzákonnými právními předpisy. Těmi jsou především přepravní řády, které můţe vydat vláda formou vládních nařízení. Ty pak podrobně upravují práva a povinnosti smluvních stran. V trţním hospodářství mají přepravní smlouvy zásadní význam. Zboţí je přepravováno na velkou vzdálenost, zcela běţná je přeshraniční, nebo dokonce mezikontinentální přeprava. V přepravních smlouvách se tak často vyskytuje mezinárodní prvek a jejich právní úprava je stále více propojena s mezinárodními úmluvami a mezinárodním právem. Mezi nejdůleţitější mezinárodní smlouvy, které upravují mezinárodní dopravu, patří například Úmluva o mezinárodní ţelezniční přepravě (COTIF, č. 8/1985. Sb). V segmentu silniční dopravy, která má z hlediska geografického postavení ČR největší význam, se jedná o Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR, č. 11/1975 Sb.) 3 Značný význam z hlediska mezinárodního obchodu a přepravy má dohoda INCOTERMS (International commercial Terms). Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v 2 NOZ PLÍVA, Stanislav, Obchodní závazkové vztahy. 2. aktualizované vyd. Praha: ASPI, 2009 s

9 zahraničním obchodě. 4 Upravují především platby za dopravu a práva a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím. INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. Pravidla INCOTERMS uvádějí, která ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu a jaké náklady nese ta která strana. Pravidla INCOTERMS neuvádějí žádné údaje týkající se ceny zboží ani způsobu její úhrady. Rovněž se nezabývají přechodem vlastnictví ke zboží, anebo následky porušení smlouvy. 5 První INCOTERMS byly vydány roku 1936 Mezinárodní obchodní komorou v Paříţi a od té doby byly jiţ šestkrát aktualizovány, aby pravidla odpovídala poţadavkům běţného mezinárodního obchodu. Poslední vydaná verze je INCOTERMS Vydáním nové verze pravidel však starší verze nezanikají, proto je v kupních smlouvách nutné uvádět verzi Incoterms, kterou se bude smlouva řídit. Pramenem práva u přepravních smluv v případě zasílatelství mohou být i Všeobecné zasílatelské podmínky. Ty jsou vydávány Svazem spedice a logistiky. Tyto podmínky rozšiřují práva a povinnosti zasílatele i příkazce a doplňují a konkretizují národní legislativní úpravy. Všeobecné zasílatelské podmínky nejsou obecně závazným předpisem, právně závaznými se stávají teprve v tom momentě, kdy je na ně odkázáno v zasílatelské smlouvě. Zasílatelská firma si můţe zpracovat své vlastní Všeobecné zasílatelské podmínky odpovídající jejím konkrétním potřebám. 4 DSV, Incoterms 2010, URL [cit ]. 5 Multitrans CZ, Mezinárodní soubor výkladových pravidel Incoterms, [cit ]. 9

10 2. Terminologie v oblasti dopravy a přepravy Tak jako kaţdý obor lidské činnosti, i oblast spedice pouţívá vlastní terminologii. Vzhledem k tomu, ţe některé termíny bývají často zaměňovány, nebude od věci si význam těch nejdůleţitějších upřesnit. Doprava sluţby spojené s přemísťováním osob a zboţí v prostoru a čase; pohyb dopravního prostředku po dopravní cestě Dopravce subjekt, který dopravu provádí Přeprava veškeré úkony související s přemístěním osob či zboţí pomocí dopravního prostředku; zahrnuje např. naloţení a vyloţení zboţí, odbavení vývozní a celní dokumentace, pojištění atd. Přepravce osoba, pro kterou dopravce provádí přepravu; v dopravně- přepravních vztazích je to souhrnný název pro odesílatele a příjemce, ve vztahu vůči zasílateli je přepravce nazýván příjemcem 6 Zasílatel (speditér) subjekt, který svým jménem na účet příkazce (v jeho zájmu) obstarává nákup přepravních nebo dopravních sluţeb Zasílatelský příkaz příkaz, ve kterém je určen druh přepravy, odkud a kam bude přeprava provedena a věci, které budou přepraveny Příkazce subjekt, podle jehoţ dopravního příkazu zasílatel nebo dopravce obstarává přepravu Přepravní doklad prokazuje existenci přepravní smlouvy; liší se u jednotlivých typů doprav (u ţelezniční dopravy nákladní list, při přepravě po řekách náloţní list, při přepravě po moři konosament) 6 Pojem přepravce lze označit za uměle vytvořený termín, který pro své potřeby vytvořila běžná praxe. Tento termín, ač v odborné komunikaci hojně používán, česká legislativa nezná. Přesto se v praxi jedná o pojem klíčový, protože synteticky označuje všechny subjekty vystupující na přepravním trhu na straně hmotného zboží, tj. jde o zákazníky ať jež zákazníky zasílatele či dopravce. Z čistě tržního pohledu tedy přepravce reprezentuje stranu poptávky po dopravních, resp. přepravních službách. DAVID, Petr, ORAVA, František, Zasílatelství, Praha: ČVUT, 2008, s

11 Náložný list listina, která opravňuje poţadovat od dopravce vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny; dopravce má povinnost zásilku vydat osobě oprávněné podle náloţného listu, pokud mu tato osoba náloţný list předloţí a potvrdí na něm převzetí zásilky INCOTERMS souhrn mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běţně pouţívaných obchodních doloţek v zahraničním obchodě 3. Smlouva zasílatelská a smlouva o přepravě věci dle NOZ (popis, komparace) 3.1 Smlouva zasílatelská Rozvoj obchodu a dopravy šel v ruku v ruce s rozvojem zasílatelství (spedice) oborem, jehož předmětem je provoz obstaravatelské činnosti v oblasti přepravy věcí (zásilek). Došlo k oddělení zasílatelství jako obstarání přepravy od přímého provádění přepravy. 7 Závazek zasílatele, ţe vlastním jménem na účet příkazce obstará přepravu zásilky z bodu A do bodu B, případně obstará veškeré úkony s tím související a to vše za úplatu je jádrem tohoto druhu smlouvy. Obstaráním přepravy se rozumí zejména uzavření smlouvy s dopravcem, který bude přepravu zboţí provádět. Zasílatelství (spedice) je species komisionářské smlouvy. Osnova recipuje platnou úpravu obchodního zákoníku ( 601 a násl.). 8 V novém občanském zákoníku nalezneme zasílatelství mezi paragrafy 2471 a Zasílatelská smlouva je smluvním typem majícím obdobné znaky se smlouvou komisionářskou. Obstarání přepravy je konkretizací zařízení určité záleţitosti u komisionářské smlouvy, stejně tak jednání vlastním jménem na účet příkazce a závazek příkazce zaplatit odměnu. 9 Na podpůrnou aplikaci ustanovení o komisionářské smlouvě pro 7 MAREK, Karel, Smluvní obchodní právo: kontrakty, 4. Rozšířené a aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008 s NOZ, 2455 s.452 [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 řešení otázek, které nejsou v úpravě zasílatelství regulovány, odkazuje 2482 NOZ. Toto subsidiární vyuţití komisionářské smlouvy rozšiřuje práva a povinnosti účastníků smlouvy. Zasílatelskou smlouvu je nutné odlišit od smlouvy o přepravě věci, se kterou bývá často zaměňována. V případě smluv o přepravě jde o vztah mezi odesílatelem zásilky a tím, kdo pro odesílatele přepravu obstarává, ale přepravu sám neprovádí. Pokud to však neodporuje smlouvě, nebo pokud to příkazce nezakáţe nejpozději do začátku uskutečňování přepravy, není vyloučeno, aby zasílatel provedl přepravu zásilky sám. Zasílatel má také moţnost zajistit k obstarání přepravy i dalšího zasílatele (tzv. mezizasílatele). Právní úprava zasílatelské smlouvy má dispozitivní charakter. V praxi to znamená, ţe se strany mohou svým vlastním ujednáním od textu zákona odchýlit a tím pro konkrétní smlouvu vyloučit jeho platnost. Pokud tak neučiní, musejí se řídit textem zákona Podstatné části zasílatelské smlouvy Zasílatelská smlouva krom moţnosti sjednat řadu vlastních podmínek s sebou nese i povinnost dohodnout si některé důleţité body. K podstatným částem smlouvy patří:: - přesné určení smluvních stran, tedy zasílatele a příkazce - závazek zasílatele, ţe obstará vlastním jménem na účet příkazce přepravu zásilky a další domluvené úkony s přepravou související - určení věcí, jejichţ přeprava bude obstarána - stanovení místa odeslání a místa doručení zásilky - závazek příkazce zaplatit zasílateli úplatu Zasílatelská smlouva je pojmově smlouvou úplatnou, přestoţe výše úplaty za obstarání přepravy podstatnou náleţitostí není. Nelze proto opomenout závazek příkazce zaplatit zasílateli odměnu. Pokud by se totiţ povinná strana zavázala obstarat přepravu zásilky bezúplatně, nejednalo by se jiţ o zasílatelskou smlouvu, ale o smlouvu nepojmenovanou. ( 12

13 1746 NOZ). V případě, ţe výše odměny nebyla ujednána, náleţí zasílateli přiměřená odměna, která je v době uzavření smlouvy při obdobných smluvních podmínkách obvyklá. Pokud příkazce chce, aby byla zásilka zasílatelem pojištěna, musí to být smluvně ujednáno, protoţe jinak tuto povinnost zasílatel nemá. Nový občanský zákoník, stejně tak jako dříve obchodní zákoník, neukládá povinnost uzavřít smlouvu v písemné podobě. Zasílatelská smlouva tak bude platná, i pokud bude uzavřená jako ústní dohoda, která bude mít zpravidla podobu poţadavku příkazce na obstarání přepravy a jeho přijetí zasílatelem. Z důvodu průkaznosti dohodnutého obsahu v případě sporu lze však doporučit uzavření písemné formy smlouvy. Pokud písemná smlouva uzavřená není, zasílatel je oprávněn poţadovat po příkazci doručení písemného příkazu k obstarání přepravy, tzv. zasílatelského příkazu. 10 V něm má být uvedeno místo odeslání a určení a specifikace zásilky. Zasílatelský příkaz však není návrhem ani akceptací zasílatelské smlouvy, ale dokladem deklarujícím její obsah a důkazem o její existenci. Ustanovení 2472 je kogentní, smluvní strany se od něj tedy nemohou odchýlit Práva a povinnosti zasílatele Mezi hlavní povinnosti zasílatele vůči příkazci patří: - včasné obstarání přepravy - udělení správných dispozic k provedení přepravy (např. k nakládce zboţí, k výběru vhodného vozidla, k zajištění vykládky a podobně) - upozornění příkazce na zjevnou nesprávnost jeho pokynů - poţádání příkazce o doplnění chybějících pokynů - při nebezpečí z prodlení obstarává dopravu tak, aby vyhovovala co nejvíce zájmům příkazce (pokud je moţné vyţádat si odsouhlasení příkazce, provádí další kroky aţ po tomto odsouhlasení) 10 NOZ,

14 - sjednání podmínek přepravy s odbornou péčí - odvrácení hrozící škody na převzaté zásilce - povinnost podat příkazci zprávu o škodě, která zásilce hrozí nebo která jiţ vznikla Zasílatel je zároveň oprávněn: - ţádat, aby mu příkazce dal příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz), pokud smlouva nemá písemnou formu - právo k prodat zásilku, jíţ hrozí bezprostřední podstatná škoda - uplatňovat zástavní právo na zásilce - ţádat na příkazci smluvenou odměnu Zasílatel má podle smlouvy povinnost zajistit příkazci přepravu zásilky. Musí tedy učinit příslušné právní úkony nezbytné k jejímu přemístění z místa odeslání do místa určení. To zahrnuje zejména uzavření smlouvy s dopravcem a provedení dalších úkonů souvisejících s přepravou, jako je například uskladnění zboţí či jeho nakládka a vykládka nebo vystavení přepravních dokladů. Pokud ze smlouvy nevyplývá, kdy má být přeprava uskutečněna, je zasílatel povinen přepravu obstarat co nejdříve po předání zásilky. Inkaso Pokud smlouva stanoví, ţe před vydáním zásilky nebo dokladu umoţňujícího s ní nakládat vybere zasílatel určitou peněţní částku od příjemce zásilky, nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí přiměřeně ustanovení o dokumentárním inkasu. Při dokumentárním inkasu se obstaravatel inkasa vůči příkazci zavazuje vydat třetí osobě dokumenty, zaplatí-li tato osoba proti vydání dokumentů určitou peněžní částku, nebo provést před vydáním dokumentů jiný 14

15 inkasní úkon, a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu. 11 Pro vydání podkladů je tedy podmínkou uhrazení poţadované částky. Příkazce tak má jistotu, ţe dispoziční dokumenty ke zboţí budou vydány příjemci zásilky aţ po jejím proplacení. Tento případ můţe nastat, pokud je například v kupní smlouvě mezi příkazcem (prodávajícím) a kupujícím sjednáno, ţe zásilka či doklady opravňující k nakládání s ní budou vydány aţ po zaplacení kupní ceny. V zasílatelské smlouvě je pak moţné dohodnout, ţe tento inkasní úkon zajistí zasílatel. Plnění pomocí dalšího zasílatele Zasílatel můţe k obstarání přepravy pouţít i dalšího zasílatele, tzv. mezizasílatele. Za plnění svého závazku však zasílatel zůstává odpovědný tak, jako kdyby přepravu obstarával sám. K vyuţití mezizasílatele dochází zejména při různých navazujících druzích dopravy a při přepravách do zahraničí. Ke klasické formě využívání služeb mezizasílatele zasílatelem dochází při provozu "sběrné služby". Mezizasílatel se jako smluvní partner zasílatele zavazuje zasílateli obstarat určité činnosti za zasílatele, např. obstarání svozu a rozvozu zboží z terminálu v zahraničí apod. 12 Právo pouţít mezizasílatele nelze vyloučit jednostranným zákazem ze strany příkazce, vyloučit ho tedy můţe jen smlouva. Samovstup zasílatele Běţnou praxí dopravního trhu v České republice je, ţe spousta zasílatelů sjednává se svými příkazci závazek zásilku přepravit, nikoliv výslovně formulovaný závazek přepravu obstarat. Zasílatel tak přebírá práva a povinnosti dopravce a stává se z něj legitimovaná osoba, vůči které má příkazce právo uplatnit veškeré nároky z odpovědnosti dopravce, jako je například ztráta zásilky, její poškození či překročení dodací lhůty. Tato situace často vzniká nejen díky neodbornosti a tudíţ nevědomosti na straně zasílatele, ale také proto, ţe příkazci ţádají, aby jejich smluvním partnerem byla jen jedna osoba, vůči které by mohly uplatnit nároky z pozdního dodání, poškození nebo ztráty zásilky a uplatnění dalších škod, nebo provést realizaci veškerých plateb. Zasílatelé se tak ve snaze nabídnout co nejširší sluţby staví 11 NOZ MAREK, Karel. Smlouvy k zajišťování přepravy a se vztahem k dopravním prostředkům: zasílatelská smlouva, Právní rádce [online], [cit ] dostupné z: 15

16 do role dopravce, celních deklarantů či skladovatelů. Tím však na sebe zároveň přebírají další rizika odpovědnosti za škodu na zásilce, coţ je můţe dostat do nemalých problémů. Příkladem můţe být zasílatel, který je pojištěn jen na zasílatelské sluţby. Bude-li v případě vzniku škody na zásilce během přepravy uznán za dopravce, musí pak hradit škodu vzniklou na zásilce v neomezeném rozsahu, aniţ by se mu na to vztahovalo jeho pojištění. 13 V případě, ţe to neodporuje smlouvě nebo nezakáţe-li to příkazce nejpozději do začátku uskutečňování přepravy, můţe zasílatel provést přepravu, kterou má obstarat, sám. Jedná se o tzv. samovstup. Tento samovstup lze provést dvěma způsoby: - zasílatel se sám rozhodne, ţe přepravu, kterou má obstarat, také sám uskuteční. K této přepravě pouţije vlastní dopravní prostředky, nebo dopravní prostředky, kterými můţe disponovat. - Zasílatel uzavře smlouvu s příkazcem, nebo akceptuje jeho objednávku, ze které je zřejmý závazek zasílatele přepravu provést. Tato smlouva tedy nesmí obsahovat výslovně formulovaný závazek přepravu obstarat. Zasílatel pak svůj závazek k provedení přepravy splní uzavřením přepravní smlouvy se smluvním dopravcem, tzv. subdopravcem. Zasílatel se tímto dostává do právního postavení prvního dopravce, který uskutečněním přepravy pověřil smluvního subdopravce. Za případnou škodu pak jiţ neodpovídá jako zasílatel podle zasílatelské smlouvy, ale nese odpovědnost dopravce, jako by přepravu uskutečnil sám. 14 Podle obchodního zákoníku v okamţiku, kdy zasílatel započal uskutečňování přepravy, došlo ze zákona ke změně práv a povinností ze smlouvy zasílatelské na smlouvu o přepravě věci. Zasílatel pak odpovídal za provedení přepravy jako dopravce a měl vůči příkazci práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o přepravě věci. Zasílateli tím vzniklo právo pouze na odměnu za uskutečnění přepravy a nebyl oprávněn poţadovat po příkazci odměnu a náhradu vynaloţených nákladů podle smlouvy zasílatelské. Pokud zasílatel uskutečnil sám pouze část přepravy a část přepravy obstaral na základě zasílatelské smlouvy, pak mu náleţela příslušná část odměny a nákladů za obstarání přepravy podle smlouvy zasílatelské a příslušná odměna za realizaci přepravy podle smlouvy o přepravě věci. Vymezení smlouvy v ust NOZ výslovně rozšiřuje předmět zasílatelské smlouvy nejen na obstarání přepravy, ale také na případné obstarání nebo provedení úkonů s přepravou souvisejících. Zasílatel je takové úkony 13 KROFTA, Jiří. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, s KROFTA, Jiří. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009, s

17 nejen oprávněn zajistit, ale i přímo provést. Stále se tak bude jednat o plnění závazků v rámci zasílatelství. Zde bude na rozhodovací praxi soudů, jak vymezí hranici mezi činnostmi v rámci zasílatelství a tzv. samovstupem, kdy zasílatel odpovídá jako přepravce. 15 Příkazce má právo samovstup zasílatele vyloučit. V prvé řadě se účastníci mohou na zákazu samovstupu dohodnout přímo v zasílatelské smlouvě. Příkazce můţe rovněţ vyloučit samovstup zasílatele svým jednostranným úkonem. Nesouhlas příkazce se samovstupem však musí být zasílateli doručen nejpozději do zahájení přepravy zásilky. V případě, ţe zákaz samovstupu obdrţí zasílatel aţ v průběhu realizace přepravy zásilky, je tento zákaz právně neúčinný. Formu jednostranného zákazu samovstupu zákon výslovně neurčuje, ale z důvodu právní jistoty stran lze doporučit jeho písemnou formu. Pokud se strany dohodly na moţnosti měnit zasílatelskou smlouvu pouze písemnou formou, pak by měl být i zákaz samovstupu zasílatele vţdy učiněn písemně. Rozšíření povinností použitím ustanovení o komisi Jak jiţ bylo zmíněno, na zasílatelskou smlouvu se pouţijí podpůrně ustanovení ke smlouvě komisionářské. Ustanovení 2460 odstavec 2 komisionářské smlouvy stanovuje: Komisionář zpraví komitenta o plnění jeho příkazu. Po obstarání záležitosti provede vyúčtování, postoupí komitentovi práva nabytá v souvislosti s obstaráním záležitosti a vydá mu vše, co při tom získal. 16 Dále pak 2461 uvádí: Neuvede-li komisionář ve zprávě o provedení příkazu osobu, s níž na účet komitenta uzavřel smlouvu, může komitent uplatnit svá práva proti samotnému komisionáři jako zavázanému z této smlouvy. 17 Při subsidiárním pouţití tohoto ustanovení na zasílatelskou smlouvu tedy zasílateli jako komisionáři vzniká povinnost podat příkazci (komitentovi) zprávu o uzavření smlouvy s dopravcem a provést vyúčtování. Jestliţe tedy zasílatel svým jménem a na účet příkazce sjednal s dopravcem smlouvu a obstaral tak přepravu zásilky, pak je zavázán označit tohoto dopravce svému příkazci. Kdyţ zasílatel dopravce neoznačí, je příkazce (komitent) oprávněn vymáhat vůči zasílateli jako komisionáři nárok na plnění závazku z této smlouvy, kterou zasílatel s dopravcem uzavřel. Zasílatel se tedy dostává do pozice dopravce i tehdy, pokud 15 Logistika, Logistické změny v novém občanském zákoníku, vyd. 1/2014, [online]. [cit ]. dostupné z: 16 NOZ, odst NOZ

18 nepodá příkazci zprávu o tom, s kým sjednal přepravní smlouvu. Pokud totiţ zasílatel neoznačí dopravce, lze předpokládat, ţe přepravu provedl sám a příkazce je tedy oprávněn uplatnit na něm nároky na náhradu škody ze ztráty nebo poškození zásilky či překročení dodací lhůty, jako by byl odpovědný dopravce. Smlouva o přepravě však často není jediná, kterou zasílatel při plnění svého závazku uzavírá. Jedná se o smlouvy související například s nakládkou, vykládkou, skladováním či s pojištěním. I tyto subjekty, se kterými zasílatel uzavřel příslušnou smlouvu, musejí být ve vyúčtování příkazci uvedeny, jinak má příkazce moţnost vymáhat splnění takto uzavřených smluv na zasílateli. Podpůrné uţití komisionářské smlouvy dále směřuje k tomu, ţe pokud má zasílatel věci určené k přepravě u sebe, má povinnosti jako skladovatel. 18 Nový občanský zákoník upustil od právní fikce, ţe smlouva je úplatná, jestliţe je skladování předmětem podnikání skladovatele. Podle obchodního zákoníku se úplatnost smlouvy o skladování předpokládala. Pojem potřebné péče Další povinností zasílatele je sjednat způsob a podmínky přepravy s vynaloţením potřebné péče tak, aby co nejlépe vyhovovaly zájmům příkazce, které vyplývají ze zasílatelské smlouvy nebo které jsou zasílateli jinak známé, například z dosavadní obchodní praxe. Takovým zájmem můţe být například obstarání přepravy co nejúčelnějším způsobem (např. zvolení nejkratší přepravní cesty). Součástí potřebné péče zasílatele bude nepochybně kvalifikovaný výběr vhodného dopravce, včetně prověření technické a provozní způsobilosti jeho vozidel, odborné způsobilosti provozního personálu a v neposlední řadě také ověření poţadované kvality a rozsahu odpovědnostního pojištění dopravce. Pojem potřebné péče není zákonem blíţe definován. Podpůrně lze proto vyuţít definici odborné péče. 19 Vychází se tedy z předpokladu, ţe zasílateli je problematika spedice dobře známá a ţe má odpovídající odborné znalosti v dané oblasti. Tyto znalosti nejsou v případě zasílatelů v České republice ţivnostenským úřadem ověřovány, protoţe podle ţivnostenského zákona je zasílatelství volnou ţivností, tedy nevyţadující doloţení ţádné odborné způsobilosti či praxe. 18 NOZ, odst Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži NOZ 5. 18

19 Ţivnostenský zákon kdysi zařazoval vnitrostátní zasílatelství mezi koncesované ţivnosti, zatímco mezinárodní zasílatelství bylo ţivností volnou a k jejímu výkonu tedy postačilo ohlášení příslušnému ţivnostenskému úřadu. A to i přesto, ţe je mezinárodní zasílatelství činnost po odborné stránce náročnější. Vyţaduje totiţ, kromě míry odbornosti pro vnitrostátní zasílatelství, také znalost právních předpisů jiných zemí, či znalost právního prostředí v dané zemi jako takového. Mezinárodní zasílatelství však v době tvorby příloh ţivnostenského zákona nebylo tak běţné, jako dnes, proto zřejmě zákonodárce nevěnoval tomuto rozporu takovou pozornost. Novelou ţivnostenského zákona účinnou od 1. ledna 1996 bylo ze seznamu koncesovaných ţivností vyjmuto i vnitrostátní zasílatelství. Od 1. ledna 1996 je tedy zasílatelství volnou ţivností jako celek, ke které není ve smyslu ţivnostenského zákona třeba zvláštní odborné způsobilosti, ale jen splnění obecných podmínek provozování ţivnosti podle ţivnostenského zákona. To však můţe v praxi způsobit problémy. Pokud totiţ zasílatel nemá dostatek potřebných znalostí a zkušeností v oboru, můţe se to negativně odrazit v navazujících činnostech celého přepravního řetězce. Vezmeme-li také v úvahu, ţe zasílatel nese v určitých případech ze zákona odpovědnost za škodu, která by na zásilce v průběhu přepravy vznikla a v případě vzniku této škody je povinen plnit příkazci náhradu, bylo by vhodné, aby při zahájení činnosti musel vedle své odborné způsobilosti prokazovat také finanční způsobilost. Tato liberální praxe při povolování zasílatelské činnosti však není v Evropě úplně běţná. Jak říká JUDr. Václav Roubal v rozhovoru pro Dopravní noviny: V řadě zemí Evropské unie musí speditér nejprve získat zákonem povinnou licenci a rovněž prokázat, že splňuje podmínku své zkušenosti s dopravou, obchodem, s činností komisionářskou a dalšími činnostmi, které zasílatel při své práci provádí. Vždyť vykonává-li někdo tyto činnosti jako samostatné, jsou pro ně předepsány určité požadavky odborné způsobilosti. 20 Pokyny příkazce 20 ROUBAL, Václav, Je třeba stanovit podmínky, které zasílatelům usnadní získávat odborné znalosti, In: Dopravní noviny: Logistika, spedice 12. vyd., 2011 [online]. [cit ]. dostupné z: 19

20 Zasílatel je při plnění svého závazku vázán pokyny příkazce udělenými ve smlouvě. Tyto pokyny se mohou týkat například určení osoby přepravce, podmínek přepravy nebo pojištění věci. Pokyny příkazce však mohou být nesprávné nebo neúplné. Zasílatel by měl proto pokyny příkazce posuzovat s odpovídající potřebnou péčí. Zasílatel má povinnost upozornit příkazce na chyby v těchto pokynech, které mu jsou jako odborníkovi zřejmé, a také jej poţádat o případné doplnění těchto pokynů. V případě, ţe příkazce na svých pokynech trvá, i přes upozornění na jejich nesprávnost, je zasílatel vázán těmito nesprávnými pokyny. Upozorněním na nesprávnost nebo neúplnost pokynů příkazce se však zasílatel zprostí odpovědnosti za případné negativní následky těchto pokynů. Při nebezpečí z prodlení je zasílatel povinen postupovat i bez pokynů příkazce tak, aby byly co nejvíce chráněny jeho zájmy, které jsou zasílateli známy. Potřebná péče se netýká jen vlastní obstaravatelské činnosti, ale váţe se i ke zboţí. Důleţitá je i dohoda mezi příkazcem a zasílatelem o způsobu zacházení, způsobu nakládání, či způsobu uskladnění zboţí. Zasílatel musí pro konkrétní přepravu zvolit vhodný dopravní prostředek a přihlédnout ke způsobu nakládky zboţí a jeho fixaci v průběhu přepravy, aby nevznikalo riziko jeho poškození a případně k rizikům ohroţení jiných uţivatelů provozu. V případě, ţe je pro zboţí poţadován určitý způsob vykládky, musí ho taktéţ umět zajistit. Vznikne-li totiţ při obstarávání přepravy na převzaté zásilce škoda, odpovídá za ní zasílatel, pokud neprokáţe, ţe jí při vynaloţení potřebné péče nemohl odvrátit. Pro obstarání přepravy tedy zasílatel potřebuje získat informace o přepravované zásilce a jejím charakteru, aby mohl postupovat odpovídajícím způsobem. Případná nesprávnost by mohla způsobit vznik škody. Zasílatel nemá povinnost pojistit zboţí ze zákona, ale jen kdyţ je to ujednáno ve smlouvě. Pokud taková dohoda neexistuje, nelze argumentovat povinností zasílatele chránit jemu známé zájmy příkazce, obchodní praxí zavedenou mezi stranami smlouvy nebo obchodními zvyklostmi. V případě, ţe se strany na pojištění zásilky dohodnou, pak zasílatel uzavírá pojistnou smlouvu na účet příkazce. Škoda na zásilce Zasílatel odpovídá příkazci pouze za škodu, která vznikla porušením povinností vyplývajících ze zasílatelské smlouvy. Pokud škoda na zásilce vznikla během přepravy, zasílatel za ní odpovědnost nenese. Odpovídal by za škodu pouze tehdy, pokud by škoda 20

VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY. Všeobecné zasílatelské podmínky

VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY. Všeobecné zasílatelské podmínky VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY 601 odst. 1 Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/91 Sb.) definuje zasílatelskou smlouvu takto: Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem

Více

Všeobecné zasílatelské podmínky

Všeobecné zasílatelské podmínky Všeobecné zasílatelské podmínky Tomáš Dvořák V Angreštovně 388 Brandýsek 27341 1. Zasílatel je povinen 1.1.Zasílatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně. hospodárně

Více

SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky

SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky SSL Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Vydání 2005 601 odst. 1 Obch. zák. č. 513/91 Sb. definuje zasílatelskou smlouvu takto: Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky

Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Svaz spedice a logistiky České republiky Všeobecné zasílatelské podmínky Vydání 2014 Svaz spedice a logistiky České republiky jako odborná a zájmová organizace vydává ve smyslu 1751 odst. 3 zákona č. 89/2012

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Zasílatelství, přeprava 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního vzdělání nástavbové studium 1.ročník

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ ZASÍLATELSKÁ SMLOUVA podle 2471 až 2482 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákony souvisejícími SMLUVNÍ STRANY Raben Logistics Czech s.r.o., se

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Obchodní závazkové vztahy IV. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

ská smlouva Smlouvy se zástupci Smlouvy

ská smlouva Smlouvy se zástupci Smlouvy Smlouvy se zástupci: z Komisionářsk ská smlouva 2006-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouvy se zástupci Podstatou podnikatelské činnosti je zastupování zájmů jiného podnikatele

Více

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o., IČO : 282 62 239 (dále jen podmínky)

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva Srpen 2010 3 Vydání E-bulletin dopravního práva Obsah I. Odpovědnost zasílatele rozsah a druhy odpovědnosti II. Nároky (poškozených) třetích osob v souvislosti s přepravou III. Soudní rozhodnutí IV. Příště

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. Výuka: přednášky, e-learning Rozsah: 2/0 Ukončení: kolokvium Rozvrh: každé pondělí od 9:35 do 11:05, místnost 030 Kolokvium: aktivní účast ve výuce,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Platební podmínky v mezinárodním obchodu

Platební podmínky v mezinárodním obchodu Platební podmínky v mezinárodním obchodu ODDÍL 1 Teoretický úvod Def.: Platební podmínka určuje místo, dobu, způsobu úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví i výši úroku, určuje platební

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Obchodní závazkové vztahy I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo NÁKLADNÍ DOPRAVA A. občanské právo 1. Zahrnuje povinnost nahradit jinému újmu také újmu na jmění? a) ne b) nelze odpovědět, pokud není uvedeno, o jaký případ se jedná c) ano, ale jen stanoví-li tak zákon

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky I.Preambule Ing. Radek Vondrák, IČ: 40378454, sídlo Výstavní 8, 612 00 Brno 12 vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,

Více

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 1 Příkazce: Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČO: 01312774 DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Akreditiv povaha. Podstatné náležitosti, forma. Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu.

Akreditiv povaha. Podstatné náležitosti, forma. Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu. Bankovní smlouvy. Akreditiv. Smlouva o otevření akreditivu. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Akreditiv povaha Platební nástroj, doplňkově má i zajišťovací funkci. Je podobný

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: 109 00, Praha 10 IČ: 002 31 355 DIČ: CZ00231355 Milanem Wenzlem, starostou (dále jen příkazce ) na straně jedné a

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Smlouvy kpřepravě a dopravě

Smlouvy kpřepravě a dopravě http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Smlouvy kpřepravě a dopravě Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. 8 2003 Nadepsané druhy smluv spojuje vztah k zajišťování přepravy a vztah k dopravním prostředkům. 1) Jejich

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. 1.Výklad pojmů 1.1. Prodávající - JOPECO spol.s r.o., IČ:25252135, se sídlem U Cihelny 1751, 547 01 Náchod, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o dílo společnosti Servis jeřábů, a.s. (dále jen VOP ) Vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele pramenící ze Smlouvy o dílo se řídí těmito obchodními

Více

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi prodávajícím STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02, Děčín II-Nové Město

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Obchodní závazkové vztahy III. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více