BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKT NALCO NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO : IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKT NALCO 71606 NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO : IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU"

Transkript

1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU NÁZEV U : POUŽITÍ : IDENTIFIKACE FIRMY : : PROSTŘEDEK K ČIŘENÍ VODY NALCO EUROPE B.V. Postbus AP Leiden, Holandsko Datum vystavení : Číslo verze : 1.12 KONTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA SPOLEČNOSTI NALCO EUROPE B.V NALCO NORGE AS (NO) NALCO AB (SE) +46 (0) Distributor Nalco Mobotec Polska PRZEMYS ŁOWA 55 Sp. z o.o. PL TYCHY TEL:+48 (0) FAX: +48(0) NALCO ANADOLU KIMYA (TR) NALCO PORTUGUESA LDA. (P) NALCO APPLIED SERVICES +31 (0) NTD S.r.l (IT) +39 (0) OF EUROPE BV NALCO BELGIUM BVBA +32 (0) Nalco Switzerland AG (CH) +41 (0) NALCO DANMARK ApS Nalco Company OOO +7 (0) NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D) +49 (0) NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A) + 43(0) NALCO ESPAÑOLA S.L. (E) První distributor: Nalco Czechia s.r.o.(cz) Hlavní 1222/60, Praha 4,Česká republika, & NALCO FINLAND OY (FI) +358 (0) Lokální kontakt: Nalco Hungary Kft. (HU) NALCO FRANCE SAS +33 (0) Lokální kontakt: Nalco Österreich +385 (0) Ges.m.b.H., Representation Office Predstavnistvo Zagreb (HR) NALCO HELLAS S.A. (GR) Lokální kontakt: Nalco Österreich +40 (0) Ges.m.b.H. Representation Office ROMANIA (RO) NALCO ITALIANA S.R.L.(I) NALCO LIMITED +44 (0) NALCO NETHERLANDS B.V. +31 (0) Pro informace o bezpečnosti práce s produktem prosím kontaktujte 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU KLASIFIKACE NEBEZPEČÍ : Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný podle Směrnic 67/548/EEC nebo 1999/45/EC. Níže uvedená látka (látky) je (jsou) přítomna (y) v množství pod úrovní nebezpečné koncentrace. NEBEZPEČÍ PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ-KRÁTKODOBÉ : INHALACE : 1 / 10

2 Může způsobit podráždění sliznice. KONTAKT S POKOŽKOU : Při delším kontaktu může způsobit podráždění. KONTAKT SE ZRAKEM : Při delším kontaktu může způsobit podráždění. POŽITÍ : Může způsobit podráždění žaludku a střev. Po spolknutí se může vytvořit gelovitá hmota, která může vést k ucpání střev. NEBEZPEČÍ PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ - CHRONICKÉ : Kromě výše uvedených následků se neočekávají žádné další škodlivé vlivy. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÁ NEBEZPEČÍ : Rozlitý výrobek je velmi kluzký. 3. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný podle Směrnic 67/548/EEC nebo 1999/45/EC. Níže uvedená látka (látky) je (jsou) přítomna (y) v množství pod úrovní nebezpečné koncentrace. Nebezpečné Složky ČÍSLO EINECS / CAS NO SYMBOL POPIS RIZIK % (w/w) ELINCS Thioglykolát sodný Xi, T R25, R36/ Lehký destilát vodou upravený Xn R Odkaz na kapitolu 16 pro vysvětlení příslušných R-vět a poznámek (Notas). 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC INHALACE : Přemístěte se na čerstvý vzduch, odpočívejte, jednejte podle symptomů. Pokud se objeví příznaky, poraďte se s lékařem. KONTAKT S POKOŽKOU : Zasaženou oblast vypláchněte vodou. Pokud se objeví příznaky, poraďte se s lékařem. KONTAKT SE ZRAKEM : Okamžitě vyplachujte oko vodou po dobu nejméně 15 minut s otevřenými víčky. Vyhledejte lékařskou pomoc. POŽITÍ : Vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení: obsahuje ropné destiláty a/nebo aromatická rozpouštědla. Pokud při vědomí, vypláchněte ústa a podejte pitnou vodu. INFORMACE PRO LÉKAŘE : Podle individuálních reakcí pacienta musí lékař posoudit jak kontrolovat symptomy a jaký je klinický stav pacienta. Po spolknutí se může vytvořit gelovitá hmota, která může vést k ucpání střev. 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH BOD VZPLANUTÍ : Nezápalný 2 / 10

3 HASÍCÍ PROSTŘEDKY : Pokud nedojde k vyvaření vody, produkt by neměl být hořlavý. Zbytky mohou být vznětlivé. Použijte hasicí prostředky adekvátní okolnímu ohni. NEBEZPEČÍ POŽÁRU A EXPLOZE : Při spalování se mohou uvolňovat COx. Při spalování se mohou uvolňovat NOx. SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PRO BOJ S OHNĚM : V případě požáru je třeba nosit ochranný oděv a dýchací přístroj zakrývající celou tvář automaticky vytvářející kladný přetlak. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OSOBY : Zabraňte přístupu do prostoru podle potřeby až do ukončení sanace znečištění. Používejte osobní ochranné pomůcky doporučené v sekci 8. Zamezte dalšímu úniku, pokud je to bezpečné. Pokud možno větrejte oblast, kde došlo k rozlití. Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky. Nedotýkejte se rozlitého materiálu. Mějte po ruce pohotovostní vybavení (pro případ požáru, rozlití, úniku, atd.). Uvědomte příslušné vládní orgány, orgány bezpečnosti a zdraví při práci a orgány životního prostředí. METODY ČIŠTĚNÍ : Nasákněte důkladně pomocí inertního absorpčního materiálu nebo pilin, protože při použití vody se podlaha stavá kluzkou. Zadržte a absorbujte pískem nebo vermikulitem, dobře zamíchejte. Až do zneškodnění umístěte na bezpečném místě. Kontaminované plochy dobře umyjte vodou. Je vhodné využít k úklidu firmy specializované pro likvidaci chemických odpadů. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ : Neznečišťujte povrchové vody. 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ MANIPULACE : Zabraňte vniknutí do oka, doteku s kůží a s oděvem. Neužívejte vnitřně. Při použití zajistěte odpovídající větrání. Nevdechujte výpary, plyny a prach. Kontejnery uchovávejte uzavřené. Mějte po ruce pohotovostní vybavení (pro případ požáru, rozlití, úniku, atd.). Zajistěte označení všech nádob. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ : Chraňte před zmrznutím. Skladujte ve vhodných a označených obalech. Skladujte v pevně uzavřených kontejnerech. Neskladujte s oxidačními látkami. VHODNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL : HDPE (polyethylen vysoké hustoty), Měkká ocel, Nerezová ocel 304, Kompatibilita s plastickými materiály se může lišit; doporučujeme proto testování kompatibility před použitím. SPECIFICKÉ POUŽITÍ : PROSTŘEDEK K ČIŘENÍ VODY Pokud se jedná o specifické použití a zákazníkem požadovanou aplikaci kontaktujte příslušného obchodního zástupce. 8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB 3 / 10

4 MEZNÍ LIMITY EXPOZICE Pro tento produkt nebyly vydány žádné limitní hodnoty expozice. Níže uvádíme dostupné limitní hodnoty expozice látce(látkám). Země/zdroj Látka (látky) Kategorie ppm mg/m3 BELGIE Olejová mlha (minerál) (Opar) TWA 5 STEL 10 BULHARSKO Olejová mlha (minerál) TWA 5 DÁNSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) GV 1 FINSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) HTP 8H 5 IRSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) TWA 5 STEL 10 ITÁLIE Olejová mlha (minerál) (Vdechovatelná část) TWA 5 HOLANDSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) TGG 5 NORSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) ADM. NORM 1 ŠPANĚLSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) VLA-ED 5 VLA-EC 10 ŠVÉDSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) NGV 1 KTV 3 POLSKO Olejová mlha (minerál) (Aerosol) MAC-NDS 5 MAC-NDSC 10 h MAĎARSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) MK 5 LOTYŠSKO Olejová mlha (minerál) TWA 5 ČESKÁ REPUBLIKA Olejová mlha (minerál) (Aerosol) PEL 5 NPK-P 10 RUMUNSKO Olejová mlha (minerál) TWA 5 STEL 10 SLOVENSKÁ REPUBLIKA Olejová mlha (minerál) (Aerosol) TWA 5 * Poznámka o pokožce se týká potenciálního významného příspěvku k celkové hodnotě expozice kožní cestou, včetně sliznice a očí. TECHNICKÁ OPATŘENÍ : Ke kontrole emisí blízko zdroje se doporučuje používat místní odsávací větrání. Laboratorní vzorky by se měly používat v digestoři. Zajistěte nucené větrání v uzavřených prostorech. OSOBNÍ OCHRANA VŠEOBECNÉ RADY : Použití a výběr osobních ochranných pomůcek závisí na riziku produktu, pracovišti a způsobu, jakým je s produktem manipulováno. Obecně jako minimální ochranné opatření doporučujeme použití ochranných brýlí s bočními kryty a pracovní oděv chránící paže, nohy a tělo. Kromě toho by všechny osoby pohybující se v oblasti, ve které se s produktem manipuluje měly mít přinejmenším ochranné brýle s bočními kryty. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN / 10

5 OCHRANA DÝCHÁNÍ : V případech, kdy koncentrace ve vzduchu může překročit limity uváděné v této sekci, doporučuje se použití filtrační masky zakrývající polovinu obličeje nebo dýchací přístroj s přiváděným vzduchem. Vhodný filtrační materiál závisí na množství a druhu chemikálií, se kterými se manipuluje. Zvažte použití filtru tohoto typu: A-P Příslušný evropský standard je k dispozici v EN 140, EN 137, EN 143 a EN V případě pohotovostního nebo plánovaného vstupu do neznámých koncentrací by měl být použit nezávislý dýchací přístroj s pozitivním tlakem zakrývající celý obličej. V případě, že je vyžadována ochrana dýchacích orgánů, zaveďte komplexní program ochrany dýchání včetně výběru, testování zdatnosti, školení, údržby a inspekce. OCHRANA RUKOU : Při manipulaci s produktem doporučujeme používat dlouhé chemické rukavice. Výběr pracovních rukavic závisí na pracovních podmínkách a na tom, s jakými chemikáliemi pracujeme, ale při lehké manipulaci máme dobré zkušenosti s používáním rukavic vyrobených z PVC V případě známek opotřebení je třeba rukavice okamžitě vyměnit. Čas průniku pro preparát nebyl určen, obraťte se na výrobce osobních ochranných pomůcek. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN 374. OCHRANA POKOŽKY : Při manipulaci s produktem doporučujeme používat kombinézu. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN ISO OCHRANA ZRAKU : Používejte brýle chránící proti chemickému postřiku. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN 166. HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ : Pro předcházení expozici používejte osvědčené pracovní postupy a hygienická pravidla. Mějte k dispozici vaničku na výplach očí. Mějte k dispozici nouzovou sprchu. Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a důkladně omyjte zasažené oblasti. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. Po manipulaci s chemikáliemi se vždy pečlivě umyjte. Při manipulaci s produktem nikdy nejezte, nepijte, ani nekuřte. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ STAV VZHLED ZÁPACH Emulze Bělavá Neutrální BOD VZPLANUTÍ : Nezápalný SPECIFICKÁ HMOTNOST 1.06 ROZPUSTNOST VE VODĚ Emulgovatelný ph (1 %) 8 VISKOZITA 900 cps (20 C) BOD MRAZU -15 C BOD VARU 100 C Minimum Poznámka: Následující údaje jsou typické hodnoty pro tento produkt. 10. STABILITA A REAKTIVITA STABILITA : Stabilní v okolních podmínkách. 5 / 10

6 NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE : Nedojde k nebezpečné polymerizaci. ZAMEZIT PODMÍNKÁM : Teploty pod bodem mrazu Extrémní teploty ZAMEZIT STYKU S MATERIÁLY : Kontakt se silnými oxidačními činidly (např. chlór, peroxidy, chromany, kyselinou dusičnou, chloristanem, koncentrovaným kyslíkem, manganistanem) může vyvolat zahřívání, požár, výbuch a/nebo toxické výpary. NEBEZPEČNÉ Y ROZKLADU : V případě požáru: COx, NOx 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Následující výsledky platí pro produkt. AKUTNÍ ORÁLNÍ TOXICITA : Druh: Potkan LD50: > 5,000 mg/kg Popis testu: Produkt SENZIBILIZACE : Tento produkt není považován za senzibilizátor. KARCINOGENITA : Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), Národní toxikologický program (NTP) ani Americká konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH) neuvádějí žádnou z látek v tomto produktu jako karcinogen. Další informace o nebezpečí přípravku jsou uvedeny v částech 2 a EKOLOGICKÉ INFORMACE EKOTOXIKOLOGICKÉ VLIVY : Reprezentativní polymery byly testovány ve vodě adekvátní vodě v přírodě, obsahující rozpuštěný organický materiál (DOC:4.5 mg/l). Účinky na vodní organismy jsou ovlivněny vnějšími (nesystematickými) faktory, např. sufokací nebo imobilizací. V přítomnosti suspendované hmoty, např. DOC, se polymery vážou na suspendovaný materiál a biologická dostupnost bude značně redukována. Důsledkem je, že očekávané účinky budou nižší. AKUTNÍ NÁSLEDKY U RYB : Druh Expozice LC50 NOEC Metoda Popis testu Zebra Danio 96 hrs > 100 mg/l Reprezentativní polymer testovaný ve vodě obsahující rozpuštěné organické látky (DOC) AKUTNÍ NÁSLEDKY U BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ : Druh Expozice LC50 EC50 Metoda Popis testu 6 / 10

7 Daphnia magna 48 hrs > 100 mg/l Reprezentativní polymer testovaný ve vodě obsahující rozpuštěné organické látky (DOC) OSTATNÍ EKOLOGICKÉ INFORMACE: NOEC (Žížala): > 1000 mg/l (reprezentativní polymer) AOX informace: Produkt neobsahuje organické halogeny. Neočekává se, že vypouštění v menších množstvích do adaptovaných biologických jednotek čističek odpadových vod bude mít dopad na účinnost procesu aktivovaného kalu. STÁLOST A DEGRADACE : Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) : 930,000 mg/l Biochemická spotřeba kyslíku(bsk) : Biologický rozklad: Přibližně 60-70% (DIN EN 29888) Produkt může být odbourán nebiotickým procesem. BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL Odstranění z vodní fáze je možné srážením nebo koagulací. Nedochází k bioakumulaci. Průchod buněčnými membránami není možný vzhledem k velikosti polymeru. 13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ V případě, že se přípravek stane odpadem, konečný uživatel musí definovat a přiřadit nejvhodnější kód Evropského katalogu odpadu. Používejte pouze autorizované dodavatele. Zajistěte dodržování předpisů ES a národních a místních předpisů. Likvidace odpadu ve schválené spalovně nebo skládce v souladu se všemi příslušnými předpisy. Nelikvidujte odpad do kanalizace nebo společně s běžnými odpadky. Při spalování produktu vzniká popel. Lze ho přímo spalovat ve vhodném zařízení. Jakýkoliv chemický odpad je potenciálním znečišťovatelem životního prostředí a je nevhodné, aby byl likvidován prostřednictvím půdy, městské kanalizace, stok, přírodních toků nebo řek. Prázdné sudy by měly být recyklovány, obnoveny nebo zlikvidovány patřičně kvalifikovaným nebo licencovaným dodavatelem. EVROPSKÝ ZÁKON O ODPADECH : DÁVKY NESPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACI A NEPOUŽITÉ Y - Organické odpady kromě těch uvedených pod číslem V případě použití produktu v dalších procesech musí konečný uživatel znovu definovat a přiřadit nejvhodnější kód Evropského katalogu odpadu. NÁRODNÍ PŘEDPISY: RAKOUSKO : Odpadový kód :57304 NÁRODNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY Platná a související legislativa v oblasti odpadů v České republice: Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) a Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů (č. 381/2001 Sb.), v platném znění NÁRODNÍ PŘEDPISY POLSKA : - 7 / 10

8 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Informace v této části jsou pouze pro referenční účely a neměly by nahrazovat přepravní dokumenty (nákladní list) ke konkrétní objednávce. Povšimněte si prosím, že řádný přepravní název / třída nebezpečí se může lišit podle obalu, vlastností a způsobu přepravy. Typické řádné přepravní názvy pro tento produkt jsou: SILNIČNÍ PŘEPRAVA Správné pojmenování přepravované látky : LETECKÁ PŘEPRAVA (ICAO/IATA) Správné pojmenování přepravované látky : NÁMOŘNÍ DOPRAVA (IMDG/IMO) Správné pojmenování přepravované látky : BĚHEM DOPRAVY NENÍ REGULOVANÝ BĚHEM DOPRAVY NENÍ REGULOVANÝ BĚHEM DOPRAVY NENÍ REGULOVANÝ 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ : Tento přípravek není regulován, avšak doporučujeme níže uvedená bezpečnostní opatření: BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima. S37/39 - Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. NÁRODNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY Tato látka je klasifikována podle Zákona o chemických látkách a chemických přípravcích (č. 356/2003 Sb.) Tento bezpečnostní list je vypracován podle Zákona č. 356/2003 Sb. a podle Zákona č. 371/2008 Sb. Expoziční limity uvedené v odstavci 8 jsou pro Českou republiku dány Nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci NÁRODNÍ PŘEDPISY: NĚMECKO WGK 2 (Annex 4) MAĎARSKÉ NÁRODNÍ PŘEDPISY Příslušné a platné maďarské právní předpisy na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Nařízení 44/2000 (27/XII) EüM (Ministerstvo zdravotnictví) a jeho novela 33/2004 (26/IV) ESzCsM (Ministerstvo zdravotnictví, sociálních a rodinných věcí) a Nařízení 26/2007. (VI.7.) EüM (1907/2006/EK - REACH) o podrobných pravidlech určitých postupů a činností spojených s nebezpečnými látkami a přípravky. Společné ministerské nařízení: 25/2000 (30/IX) EüM-ESzCsM o chemické bezpečnosti při práci. NÁRODNÍ PŘEDPISY POLSKA - 8 / 10

9 MEZINÁRODNÍ ZÁKONY O KONTROLE CHEMIKÁLIÍ EVROPA Látky v tomto přípravku byly zkontrolovány pro soulad s evidencí podle EINECS nebo ELINCS. Tento bezpečnostní list je vypracován podle nařízení(es)č.1907/2006. Nalco se zavázalo plně podporovat nařízení REACH Registration=registrace, Evaluation=hodnocení a Authorization=autorizace, and restriction of CHemicals=omezení chemických látek). Naším cílem je předběžně zaregistrovat všechny chemické látky, které vyrábíme nebo dovažíme do zemí Evropské unie a spolupracovat s našimi dodavateli za učelem dosažení plynulého přechodu na toto nové nařízení. V případě dotazů týkajících se Nalco REACH programu nás prosím kontaktujteprostřednictvím u nebo navštivte naše webové stránky. SPOJENÉ STÁTY : Látky v tomto přípravku jsou zahrnuty v Seznamu (40 CFR 710) TSCA 8(b) nebo na ně byla udělena výjimka. KANADA : Látky obsažené v tomto přípravku jsou uvedeny na Domácím seznamu látek (Domestic Substances List - DSL), byla na ně udělena výjimka nebo byly nahlášeny v souladu s novým předpisem pro oznamování látek. JAPONSKO Všechny látky obsažené v tomto produktu vyhovují Zákonu upravujícímu výrobu a dovoz chemických látek a jsou uvedeny na seznamu Ministerstva pro mezinárodní obchod a průmysl (MITI). 16. DALŠÍ INFORMACE SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH R-VĚT A POZNÁMEK V ČÁSTI 3 R25 - Toxický při požití. R36/38 - Dráždí oči a kůži. R65 - Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. - INFORMACE O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH:Kapitola(ly): Bezpečnostní list k tomuto produktu poskytuje informace týkající se zdraví a bezpečnosti. Produkt se musí používat v aplikacích, které jsou v souladu s literaturou, kterou dodáváme společně s produktem. Pracovníci manipulující s produktem by měli být poučeni o doporučených bezpečnostních opatřeních a měli by mít přístup k těmto informacím. U všech jiných druhů použití by měly být vyhodnoceny následky expozice, aby bylo možné stanovit vhodná pravidla pro manipulaci a školicí programy, a zabezpečit bezpečný provoz na pracovišti. Další informace si prosím vyžádejte od svého místního prodejního zástupce. Transevropský +32-(0) / 10

10 Belgie / Lucembursko +32-(0) Bulharsko +32-(0) Chorvatsko +385 (0) Česká republika Dánsko +47-(0) Finsko +358-(0) Francie / Francouzsky mluvící část Švýcarska +33-(0) Německo a Rakousko / Rakousko / Německy +49-(0) mluvící část Švýcarska Maďarsko Itálie + Švýcarsko / Italsky mluvící část Švýcarska Lotyšsko +32-(0) & Lokální nouzové číslo 112 Holandsko +32-(0) Norsko +47-(0) Polsko +48-(0) (SGS) / +48(0) (SPOT) Portugalsko Rumunsko Rusko / Bělorusko Saudská Arábie +966-(3) Srbsko +32-(0) Slovenská republika +421-(0) Slovinsko Španělsko Švédsko +47-(0) Spojené arabské emiráty +44-(0) Velká Británie a Irsko +44-(0) Nalfleet International +32-(0) TELEFONNÍ ČÍSLA STŘEDISKA PRO KONTROLU JEDŮ Belgie Česká republika Francie +33-(0) ORFILA Maďarsko (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2) Lotyšsko Slovenská republika +421 (0) Připraveno : Ministerstvo SH&E Datum vystavení : Číslo verze : 1.12 Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1 desetina a = 1 tisícina 10 / 10

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) Datum vydání 26/11/2012 Datum vytvoření 14/11/2012 Datum revize 14/11/2012 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Více

Domestos Čistič odpadů

Domestos Čistič odpadů 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Domestos Čistič odpadů Název výrobku Domestos Čistič odpadů Kód

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 43/200 3. března 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Látka Číslo L 0, L20 Číslo CAS 64742-8-0

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky. 2. Chemické složení / údaje o nebezpečných složkách. 3. Informace o možném nebezpečí

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky. 2. Chemické složení / údaje o nebezpečných složkách. 3. Informace o možném nebezpečí Datum vyhotovení: 9.8.2004 Strana 1 (celkem 6) Společnost Crompton nabádá příjemce tohoto Bezpečnostního listu k jeho pozornému prostudování k uvědomění si případných rizik dotyčného produktu. V zájmu

Více

Imagin na nerez. BEZPECNOSTNl LIST. podle směrnice EK 1907/2006/ES

Imagin na nerez. BEZPECNOSTNl LIST. podle směrnice EK 1907/2006/ES Imagin na nerez BEZPECNOSTNl LIST podle směrnice EK 1907/2006/ES Datum vydání: 27.01.2011 Verze 2 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Název výrobku: Imagin na nerez Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use.

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5%

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5% 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 1.2 Identifikátor výrobku Obchodní název: Mezinárodní chemický název / CAS Kyselina sírová / 7664-93-9 Identifikační číslo: 016-020-00-8

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades.

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades. 1/10 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi 1.2 Použití: Na odstraňení starých malířských nátěrů z různých podkladů (kovy, drevo, beton, kámen, dlažby, apod.) 1.3 Identifikace výrobce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: Datum 1. revize: 06. 03. 2012 Strana: 1/9 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOLYKOTE(R) DX PASTE 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní název přípravku: Novozir MN 80 NEW 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu rostlin - fungicid

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01418 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Tekutý

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Castrol Power 1 GPS 4T 10W-40

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Castrol Power 1 GPS 4T 10W-40 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce SDS # Použití látky nebo přípravku Výrobce/Distributor První distributor TELEFONNÍ ČÍSLO PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE E-mailová adresa

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 4018139 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Barva.

Více

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 8500-6797 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více