BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKT NALCO NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO : IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKT NALCO 71606 NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO : IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU"

Transkript

1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU NÁZEV U : POUŽITÍ : IDENTIFIKACE FIRMY : : PROSTŘEDEK K ČIŘENÍ VODY NALCO EUROPE B.V. Postbus AP Leiden, Holandsko Datum vystavení : Číslo verze : 1.12 KONTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA SPOLEČNOSTI NALCO EUROPE B.V NALCO NORGE AS (NO) NALCO AB (SE) +46 (0) Distributor Nalco Mobotec Polska PRZEMYS ŁOWA 55 Sp. z o.o. PL TYCHY TEL:+48 (0) FAX: +48(0) NALCO ANADOLU KIMYA (TR) NALCO PORTUGUESA LDA. (P) NALCO APPLIED SERVICES +31 (0) NTD S.r.l (IT) +39 (0) OF EUROPE BV NALCO BELGIUM BVBA +32 (0) Nalco Switzerland AG (CH) +41 (0) NALCO DANMARK ApS Nalco Company OOO +7 (0) NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D) +49 (0) NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A) + 43(0) NALCO ESPAÑOLA S.L. (E) První distributor: Nalco Czechia s.r.o.(cz) Hlavní 1222/60, Praha 4,Česká republika, & NALCO FINLAND OY (FI) +358 (0) Lokální kontakt: Nalco Hungary Kft. (HU) NALCO FRANCE SAS +33 (0) Lokální kontakt: Nalco Österreich +385 (0) Ges.m.b.H., Representation Office Predstavnistvo Zagreb (HR) NALCO HELLAS S.A. (GR) Lokální kontakt: Nalco Österreich +40 (0) Ges.m.b.H. Representation Office ROMANIA (RO) NALCO ITALIANA S.R.L.(I) NALCO LIMITED +44 (0) NALCO NETHERLANDS B.V. +31 (0) Pro informace o bezpečnosti práce s produktem prosím kontaktujte 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU KLASIFIKACE NEBEZPEČÍ : Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný podle Směrnic 67/548/EEC nebo 1999/45/EC. Níže uvedená látka (látky) je (jsou) přítomna (y) v množství pod úrovní nebezpečné koncentrace. NEBEZPEČÍ PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ-KRÁTKODOBÉ : INHALACE : 1 / 10

2 Může způsobit podráždění sliznice. KONTAKT S POKOŽKOU : Při delším kontaktu může způsobit podráždění. KONTAKT SE ZRAKEM : Při delším kontaktu může způsobit podráždění. POŽITÍ : Může způsobit podráždění žaludku a střev. Po spolknutí se může vytvořit gelovitá hmota, která může vést k ucpání střev. NEBEZPEČÍ PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ - CHRONICKÉ : Kromě výše uvedených následků se neočekávají žádné další škodlivé vlivy. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÁ NEBEZPEČÍ : Rozlitý výrobek je velmi kluzký. 3. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný podle Směrnic 67/548/EEC nebo 1999/45/EC. Níže uvedená látka (látky) je (jsou) přítomna (y) v množství pod úrovní nebezpečné koncentrace. Nebezpečné Složky ČÍSLO EINECS / CAS NO SYMBOL POPIS RIZIK % (w/w) ELINCS Thioglykolát sodný Xi, T R25, R36/ Lehký destilát vodou upravený Xn R Odkaz na kapitolu 16 pro vysvětlení příslušných R-vět a poznámek (Notas). 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC INHALACE : Přemístěte se na čerstvý vzduch, odpočívejte, jednejte podle symptomů. Pokud se objeví příznaky, poraďte se s lékařem. KONTAKT S POKOŽKOU : Zasaženou oblast vypláchněte vodou. Pokud se objeví příznaky, poraďte se s lékařem. KONTAKT SE ZRAKEM : Okamžitě vyplachujte oko vodou po dobu nejméně 15 minut s otevřenými víčky. Vyhledejte lékařskou pomoc. POŽITÍ : Vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení: obsahuje ropné destiláty a/nebo aromatická rozpouštědla. Pokud při vědomí, vypláchněte ústa a podejte pitnou vodu. INFORMACE PRO LÉKAŘE : Podle individuálních reakcí pacienta musí lékař posoudit jak kontrolovat symptomy a jaký je klinický stav pacienta. Po spolknutí se může vytvořit gelovitá hmota, která může vést k ucpání střev. 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH BOD VZPLANUTÍ : Nezápalný 2 / 10

3 HASÍCÍ PROSTŘEDKY : Pokud nedojde k vyvaření vody, produkt by neměl být hořlavý. Zbytky mohou být vznětlivé. Použijte hasicí prostředky adekvátní okolnímu ohni. NEBEZPEČÍ POŽÁRU A EXPLOZE : Při spalování se mohou uvolňovat COx. Při spalování se mohou uvolňovat NOx. SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PRO BOJ S OHNĚM : V případě požáru je třeba nosit ochranný oděv a dýchací přístroj zakrývající celou tvář automaticky vytvářející kladný přetlak. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OSOBY : Zabraňte přístupu do prostoru podle potřeby až do ukončení sanace znečištění. Používejte osobní ochranné pomůcky doporučené v sekci 8. Zamezte dalšímu úniku, pokud je to bezpečné. Pokud možno větrejte oblast, kde došlo k rozlití. Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky. Nedotýkejte se rozlitého materiálu. Mějte po ruce pohotovostní vybavení (pro případ požáru, rozlití, úniku, atd.). Uvědomte příslušné vládní orgány, orgány bezpečnosti a zdraví při práci a orgány životního prostředí. METODY ČIŠTĚNÍ : Nasákněte důkladně pomocí inertního absorpčního materiálu nebo pilin, protože při použití vody se podlaha stavá kluzkou. Zadržte a absorbujte pískem nebo vermikulitem, dobře zamíchejte. Až do zneškodnění umístěte na bezpečném místě. Kontaminované plochy dobře umyjte vodou. Je vhodné využít k úklidu firmy specializované pro likvidaci chemických odpadů. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ : Neznečišťujte povrchové vody. 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ MANIPULACE : Zabraňte vniknutí do oka, doteku s kůží a s oděvem. Neužívejte vnitřně. Při použití zajistěte odpovídající větrání. Nevdechujte výpary, plyny a prach. Kontejnery uchovávejte uzavřené. Mějte po ruce pohotovostní vybavení (pro případ požáru, rozlití, úniku, atd.). Zajistěte označení všech nádob. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ : Chraňte před zmrznutím. Skladujte ve vhodných a označených obalech. Skladujte v pevně uzavřených kontejnerech. Neskladujte s oxidačními látkami. VHODNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL : HDPE (polyethylen vysoké hustoty), Měkká ocel, Nerezová ocel 304, Kompatibilita s plastickými materiály se může lišit; doporučujeme proto testování kompatibility před použitím. SPECIFICKÉ POUŽITÍ : PROSTŘEDEK K ČIŘENÍ VODY Pokud se jedná o specifické použití a zákazníkem požadovanou aplikaci kontaktujte příslušného obchodního zástupce. 8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB 3 / 10

4 MEZNÍ LIMITY EXPOZICE Pro tento produkt nebyly vydány žádné limitní hodnoty expozice. Níže uvádíme dostupné limitní hodnoty expozice látce(látkám). Země/zdroj Látka (látky) Kategorie ppm mg/m3 BELGIE Olejová mlha (minerál) (Opar) TWA 5 STEL 10 BULHARSKO Olejová mlha (minerál) TWA 5 DÁNSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) GV 1 FINSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) HTP 8H 5 IRSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) TWA 5 STEL 10 ITÁLIE Olejová mlha (minerál) (Vdechovatelná část) TWA 5 HOLANDSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) TGG 5 NORSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) ADM. NORM 1 ŠPANĚLSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) VLA-ED 5 VLA-EC 10 ŠVÉDSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) NGV 1 KTV 3 POLSKO Olejová mlha (minerál) (Aerosol) MAC-NDS 5 MAC-NDSC 10 h MAĎARSKO Olejová mlha (minerál) (Opar) MK 5 LOTYŠSKO Olejová mlha (minerál) TWA 5 ČESKÁ REPUBLIKA Olejová mlha (minerál) (Aerosol) PEL 5 NPK-P 10 RUMUNSKO Olejová mlha (minerál) TWA 5 STEL 10 SLOVENSKÁ REPUBLIKA Olejová mlha (minerál) (Aerosol) TWA 5 * Poznámka o pokožce se týká potenciálního významného příspěvku k celkové hodnotě expozice kožní cestou, včetně sliznice a očí. TECHNICKÁ OPATŘENÍ : Ke kontrole emisí blízko zdroje se doporučuje používat místní odsávací větrání. Laboratorní vzorky by se měly používat v digestoři. Zajistěte nucené větrání v uzavřených prostorech. OSOBNÍ OCHRANA VŠEOBECNÉ RADY : Použití a výběr osobních ochranných pomůcek závisí na riziku produktu, pracovišti a způsobu, jakým je s produktem manipulováno. Obecně jako minimální ochranné opatření doporučujeme použití ochranných brýlí s bočními kryty a pracovní oděv chránící paže, nohy a tělo. Kromě toho by všechny osoby pohybující se v oblasti, ve které se s produktem manipuluje měly mít přinejmenším ochranné brýle s bočními kryty. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN / 10

5 OCHRANA DÝCHÁNÍ : V případech, kdy koncentrace ve vzduchu může překročit limity uváděné v této sekci, doporučuje se použití filtrační masky zakrývající polovinu obličeje nebo dýchací přístroj s přiváděným vzduchem. Vhodný filtrační materiál závisí na množství a druhu chemikálií, se kterými se manipuluje. Zvažte použití filtru tohoto typu: A-P Příslušný evropský standard je k dispozici v EN 140, EN 137, EN 143 a EN V případě pohotovostního nebo plánovaného vstupu do neznámých koncentrací by měl být použit nezávislý dýchací přístroj s pozitivním tlakem zakrývající celý obličej. V případě, že je vyžadována ochrana dýchacích orgánů, zaveďte komplexní program ochrany dýchání včetně výběru, testování zdatnosti, školení, údržby a inspekce. OCHRANA RUKOU : Při manipulaci s produktem doporučujeme používat dlouhé chemické rukavice. Výběr pracovních rukavic závisí na pracovních podmínkách a na tom, s jakými chemikáliemi pracujeme, ale při lehké manipulaci máme dobré zkušenosti s používáním rukavic vyrobených z PVC V případě známek opotřebení je třeba rukavice okamžitě vyměnit. Čas průniku pro preparát nebyl určen, obraťte se na výrobce osobních ochranných pomůcek. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN 374. OCHRANA POKOŽKY : Při manipulaci s produktem doporučujeme používat kombinézu. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN ISO OCHRANA ZRAKU : Používejte brýle chránící proti chemickému postřiku. Příslušný evropský standard je k dispozici v EN 166. HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ : Pro předcházení expozici používejte osvědčené pracovní postupy a hygienická pravidla. Mějte k dispozici vaničku na výplach očí. Mějte k dispozici nouzovou sprchu. Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a důkladně omyjte zasažené oblasti. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. Po manipulaci s chemikáliemi se vždy pečlivě umyjte. Při manipulaci s produktem nikdy nejezte, nepijte, ani nekuřte. 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI FYZIKÁLNÍ STAV VZHLED ZÁPACH Emulze Bělavá Neutrální BOD VZPLANUTÍ : Nezápalný SPECIFICKÁ HMOTNOST 1.06 ROZPUSTNOST VE VODĚ Emulgovatelný ph (1 %) 8 VISKOZITA 900 cps (20 C) BOD MRAZU -15 C BOD VARU 100 C Minimum Poznámka: Následující údaje jsou typické hodnoty pro tento produkt. 10. STABILITA A REAKTIVITA STABILITA : Stabilní v okolních podmínkách. 5 / 10

6 NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE : Nedojde k nebezpečné polymerizaci. ZAMEZIT PODMÍNKÁM : Teploty pod bodem mrazu Extrémní teploty ZAMEZIT STYKU S MATERIÁLY : Kontakt se silnými oxidačními činidly (např. chlór, peroxidy, chromany, kyselinou dusičnou, chloristanem, koncentrovaným kyslíkem, manganistanem) může vyvolat zahřívání, požár, výbuch a/nebo toxické výpary. NEBEZPEČNÉ Y ROZKLADU : V případě požáru: COx, NOx 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Následující výsledky platí pro produkt. AKUTNÍ ORÁLNÍ TOXICITA : Druh: Potkan LD50: > 5,000 mg/kg Popis testu: Produkt SENZIBILIZACE : Tento produkt není považován za senzibilizátor. KARCINOGENITA : Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), Národní toxikologický program (NTP) ani Americká konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH) neuvádějí žádnou z látek v tomto produktu jako karcinogen. Další informace o nebezpečí přípravku jsou uvedeny v částech 2 a EKOLOGICKÉ INFORMACE EKOTOXIKOLOGICKÉ VLIVY : Reprezentativní polymery byly testovány ve vodě adekvátní vodě v přírodě, obsahující rozpuštěný organický materiál (DOC:4.5 mg/l). Účinky na vodní organismy jsou ovlivněny vnějšími (nesystematickými) faktory, např. sufokací nebo imobilizací. V přítomnosti suspendované hmoty, např. DOC, se polymery vážou na suspendovaný materiál a biologická dostupnost bude značně redukována. Důsledkem je, že očekávané účinky budou nižší. AKUTNÍ NÁSLEDKY U RYB : Druh Expozice LC50 NOEC Metoda Popis testu Zebra Danio 96 hrs > 100 mg/l Reprezentativní polymer testovaný ve vodě obsahující rozpuštěné organické látky (DOC) AKUTNÍ NÁSLEDKY U BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ : Druh Expozice LC50 EC50 Metoda Popis testu 6 / 10

7 Daphnia magna 48 hrs > 100 mg/l Reprezentativní polymer testovaný ve vodě obsahující rozpuštěné organické látky (DOC) OSTATNÍ EKOLOGICKÉ INFORMACE: NOEC (Žížala): > 1000 mg/l (reprezentativní polymer) AOX informace: Produkt neobsahuje organické halogeny. Neočekává se, že vypouštění v menších množstvích do adaptovaných biologických jednotek čističek odpadových vod bude mít dopad na účinnost procesu aktivovaného kalu. STÁLOST A DEGRADACE : Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) : 930,000 mg/l Biochemická spotřeba kyslíku(bsk) : Biologický rozklad: Přibližně 60-70% (DIN EN 29888) Produkt může být odbourán nebiotickým procesem. BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL Odstranění z vodní fáze je možné srážením nebo koagulací. Nedochází k bioakumulaci. Průchod buněčnými membránami není možný vzhledem k velikosti polymeru. 13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ V případě, že se přípravek stane odpadem, konečný uživatel musí definovat a přiřadit nejvhodnější kód Evropského katalogu odpadu. Používejte pouze autorizované dodavatele. Zajistěte dodržování předpisů ES a národních a místních předpisů. Likvidace odpadu ve schválené spalovně nebo skládce v souladu se všemi příslušnými předpisy. Nelikvidujte odpad do kanalizace nebo společně s běžnými odpadky. Při spalování produktu vzniká popel. Lze ho přímo spalovat ve vhodném zařízení. Jakýkoliv chemický odpad je potenciálním znečišťovatelem životního prostředí a je nevhodné, aby byl likvidován prostřednictvím půdy, městské kanalizace, stok, přírodních toků nebo řek. Prázdné sudy by měly být recyklovány, obnoveny nebo zlikvidovány patřičně kvalifikovaným nebo licencovaným dodavatelem. EVROPSKÝ ZÁKON O ODPADECH : DÁVKY NESPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACI A NEPOUŽITÉ Y - Organické odpady kromě těch uvedených pod číslem V případě použití produktu v dalších procesech musí konečný uživatel znovu definovat a přiřadit nejvhodnější kód Evropského katalogu odpadu. NÁRODNÍ PŘEDPISY: RAKOUSKO : Odpadový kód :57304 NÁRODNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY Platná a související legislativa v oblasti odpadů v České republice: Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) a Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů (č. 381/2001 Sb.), v platném znění NÁRODNÍ PŘEDPISY POLSKA : - 7 / 10

8 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Informace v této části jsou pouze pro referenční účely a neměly by nahrazovat přepravní dokumenty (nákladní list) ke konkrétní objednávce. Povšimněte si prosím, že řádný přepravní název / třída nebezpečí se může lišit podle obalu, vlastností a způsobu přepravy. Typické řádné přepravní názvy pro tento produkt jsou: SILNIČNÍ PŘEPRAVA Správné pojmenování přepravované látky : LETECKÁ PŘEPRAVA (ICAO/IATA) Správné pojmenování přepravované látky : NÁMOŘNÍ DOPRAVA (IMDG/IMO) Správné pojmenování přepravované látky : BĚHEM DOPRAVY NENÍ REGULOVANÝ BĚHEM DOPRAVY NENÍ REGULOVANÝ BĚHEM DOPRAVY NENÍ REGULOVANÝ 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ : Tento přípravek není regulován, avšak doporučujeme níže uvedená bezpečnostní opatření: BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima. S37/39 - Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. NÁRODNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY Tato látka je klasifikována podle Zákona o chemických látkách a chemických přípravcích (č. 356/2003 Sb.) Tento bezpečnostní list je vypracován podle Zákona č. 356/2003 Sb. a podle Zákona č. 371/2008 Sb. Expoziční limity uvedené v odstavci 8 jsou pro Českou republiku dány Nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci NÁRODNÍ PŘEDPISY: NĚMECKO WGK 2 (Annex 4) MAĎARSKÉ NÁRODNÍ PŘEDPISY Příslušné a platné maďarské právní předpisy na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Nařízení 44/2000 (27/XII) EüM (Ministerstvo zdravotnictví) a jeho novela 33/2004 (26/IV) ESzCsM (Ministerstvo zdravotnictví, sociálních a rodinných věcí) a Nařízení 26/2007. (VI.7.) EüM (1907/2006/EK - REACH) o podrobných pravidlech určitých postupů a činností spojených s nebezpečnými látkami a přípravky. Společné ministerské nařízení: 25/2000 (30/IX) EüM-ESzCsM o chemické bezpečnosti při práci. NÁRODNÍ PŘEDPISY POLSKA - 8 / 10

9 MEZINÁRODNÍ ZÁKONY O KONTROLE CHEMIKÁLIÍ EVROPA Látky v tomto přípravku byly zkontrolovány pro soulad s evidencí podle EINECS nebo ELINCS. Tento bezpečnostní list je vypracován podle nařízení(es)č.1907/2006. Nalco se zavázalo plně podporovat nařízení REACH Registration=registrace, Evaluation=hodnocení a Authorization=autorizace, and restriction of CHemicals=omezení chemických látek). Naším cílem je předběžně zaregistrovat všechny chemické látky, které vyrábíme nebo dovažíme do zemí Evropské unie a spolupracovat s našimi dodavateli za učelem dosažení plynulého přechodu na toto nové nařízení. V případě dotazů týkajících se Nalco REACH programu nás prosím kontaktujteprostřednictvím u nebo navštivte naše webové stránky. SPOJENÉ STÁTY : Látky v tomto přípravku jsou zahrnuty v Seznamu (40 CFR 710) TSCA 8(b) nebo na ně byla udělena výjimka. KANADA : Látky obsažené v tomto přípravku jsou uvedeny na Domácím seznamu látek (Domestic Substances List - DSL), byla na ně udělena výjimka nebo byly nahlášeny v souladu s novým předpisem pro oznamování látek. JAPONSKO Všechny látky obsažené v tomto produktu vyhovují Zákonu upravujícímu výrobu a dovoz chemických látek a jsou uvedeny na seznamu Ministerstva pro mezinárodní obchod a průmysl (MITI). 16. DALŠÍ INFORMACE SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH R-VĚT A POZNÁMEK V ČÁSTI 3 R25 - Toxický při požití. R36/38 - Dráždí oči a kůži. R65 - Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. - INFORMACE O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH:Kapitola(ly): Bezpečnostní list k tomuto produktu poskytuje informace týkající se zdraví a bezpečnosti. Produkt se musí používat v aplikacích, které jsou v souladu s literaturou, kterou dodáváme společně s produktem. Pracovníci manipulující s produktem by měli být poučeni o doporučených bezpečnostních opatřeních a měli by mít přístup k těmto informacím. U všech jiných druhů použití by měly být vyhodnoceny následky expozice, aby bylo možné stanovit vhodná pravidla pro manipulaci a školicí programy, a zabezpečit bezpečný provoz na pracovišti. Další informace si prosím vyžádejte od svého místního prodejního zástupce. Transevropský +32-(0) / 10

10 Belgie / Lucembursko +32-(0) Bulharsko +32-(0) Chorvatsko +385 (0) Česká republika Dánsko +47-(0) Finsko +358-(0) Francie / Francouzsky mluvící část Švýcarska +33-(0) Německo a Rakousko / Rakousko / Německy +49-(0) mluvící část Švýcarska Maďarsko Itálie + Švýcarsko / Italsky mluvící část Švýcarska Lotyšsko +32-(0) & Lokální nouzové číslo 112 Holandsko +32-(0) Norsko +47-(0) Polsko +48-(0) (SGS) / +48(0) (SPOT) Portugalsko Rumunsko Rusko / Bělorusko Saudská Arábie +966-(3) Srbsko +32-(0) Slovenská republika +421-(0) Slovinsko Španělsko Švédsko +47-(0) Spojené arabské emiráty +44-(0) Velká Británie a Irsko +44-(0) Nalfleet International +32-(0) TELEFONNÍ ČÍSLA STŘEDISKA PRO KONTROLU JEDŮ Belgie Česká republika Francie +33-(0) ORFILA Maďarsko (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2) Lotyšsko Slovenská republika +421 (0) Připraveno : Ministerstvo SH&E Datum vystavení : Číslo verze : 1.12 Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1 desetina a = 1 tisícina 10 / 10

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Crompton Europe B.V. Ankerweg 18 Amsterdam, NL 1041 AT, Nizozemí Tel.: +31 20 5871 871 Fax: +31 20 5871 700 Zástupce výrobce v ČR:

Crompton Europe B.V. Ankerweg 18 Amsterdam, NL 1041 AT, Nizozemí Tel.: +31 20 5871 871 Fax: +31 20 5871 700 Zástupce výrobce v ČR: Datum vyhotovení: 9.8.2004 Strana 1 (celkem 5) Společnost Crompton nabádá příjemce tohoto Bezpečnostního listu k jeho pozornému prostudování k uvědomění si případných rizik dotyčného produktu. V zájmu

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list Datum Vydání 01-XII-2010 Datum revize 23-X-2015 Verze 2.2

Bezpečnostní list Datum Vydání 01-XII-2010 Datum revize 23-X-2015 Verze 2.2 Bezpečnostní list Datum Vydání 01-XII-2010 Datum revize 23-X-2015 Verze 2.2 Oddíl1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Čistá látka/směs Sentinel X400

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

ENGINE OIL LSP 5W-30

ENGINE OIL LSP 5W-30 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy látky: Motorový olej Kód výrobku: Stupeň viskozity: SAE 5W-30 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12 Datum vydání: 14.6.2006 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: S-SIL.SE307 (amasan Thermal Compound T12) 1.2.1 Identifikace VÝROBCE: 1.2.2

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 9. 1. 2009 Výrobek: Vanish Oxiaction Inteligence Plus Spray odstraňovač skvrn 1. Identifikace přípravku, zhotovitele, prvního

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Strana: 1/5 Datum revize: 11.9.2006 Datum vydání: 1.12.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 2.revize 04.05.2007 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící přípravek na WC

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 FREKOTE AQUALINE R-150 Strana 1 z 5 Č. SDB : 153855 Datum revize v zahraničí: 15.12.2008 Datum revize v ČR: 07.01.2009 Datum vyhotovení v ČR: 20.12.2004 Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST MOTOR OIL LE 5W-40 SAE 5W-40 4226

BEZPEČNOSTNÍ LIST MOTOR OIL LE 5W-40 SAE 5W-40 4226 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy látky: Motorový olej Kód výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Motorový

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Datum vydání: 4.1.2006 Registrační číslo: Strana: 1/ 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm) Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Datum vyhotovení: 17. 1. 2008 Datum revize: 18. 4. 2008 Výrobek: Vanish (tekutý bez chloru) 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1. Identifikace přípravku:

Více

Xi dráždivý. Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: R 36/38 dráždí pokožku a oči

Xi dráždivý. Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: R 36/38 dráždí pokožku a oči UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ BUNOL BP 40 1. CHARAKTERISTIKA SUROVIN, VÝROBNÍHO POSTUPU A FIRMY Informace o výrobě OBCHODNÍ JMÉNO : UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ BUNOL BP 40 Průmyslové odvětví : stavba forem a zpracování plastů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Listopad 2004 Datum revize: srpen 2010 Revize: 04 Název výrobku: CHRYSO Plast 460 přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1.

Více

Verze 3.0 Datum vytištění 21.06.2015

Verze 3.0 Datum vytištění 21.06.2015 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 AdBlue Verze 3.0 Datum vytištění 21.06.2015 Datum revize / platné od 21.06.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

3. Složení nebo informace o složkách Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: obsah CHL ve výrobku Číslo. Výstražný symbol nebezpečnosti

3. Složení nebo informace o složkách Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: obsah CHL ve výrobku Číslo. Výstražný symbol nebezpečnosti Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: CHRYSO Aquabeton přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST EC. 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST EC. 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST EC Název: Obchodní názvy (jména výrobku): Krista K DUSIČNAN Č. PRODUKTU 23.03.2001 DRASELNÝ KNO3 STAV CHILI ULTRA K VERZE 1/VELKÁ BRITÁNIE POČET STRAN 6 1. Identifikace látky/přípravku

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. Žádná informace není k dispozici. Laboratorní chemikálie

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. Žádná informace není k dispozici. Laboratorní chemikálie Den prípravy 08-IV-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Cat No. Synonyma Doporucená oblast použití CN0025 Laboratorní chemikálie Firma Oxoid Ltd Wade

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Síran železnatý (skalice zelená)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Síran železnatý (skalice zelená) Strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název: Další názvy látky/přípravku: síran železnatý heptahydrát Použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: SHELL CALLINA 2201 Datum vydání: 1/2004 Revize: / Datum revize: I / 5/2005 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

YPLON DISHWASHER POWDER

YPLON DISHWASHER POWDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 16120383 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící přípravek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Zpracování

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

LUXON SODA KALCINOVANÁ

LUXON SODA KALCINOVANÁ podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: 497-19-8 Číslo ES (EINECS): 207-838-8

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy II Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona R540

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy II Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona R540 strana 1(6) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: Bona R 540 1.2 Použití přípravku: Základní nátěr 1.3 Identifikace: výrobce: distributora: Obchodní firma: Bona GmbH Bona

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 17. 1. 2008 Datum revize: 3. 12. 2008 Výrobek: Vanish Oxiaction Intelligence Plus bílý 1. Identifikace přípravku, zhotovitele,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 04.05.2007 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící prostředek na nádobí a omyvatelné

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 502-121 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Lepidlo. Pouze

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 5 Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Agip TECSINT

Více

Bezpečnostní list. EURO-Šarm, spol. s r.o. Vápenný hydrát. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Bezpečnostní list. EURO-Šarm, spol. s r.o. Vápenný hydrát. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název: Další názvy látky/přípravku: Hydroxid vápenatý, vzdušné bílé vápno hašené

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. TORO krém. TORO krém

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. TORO krém. TORO krém strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: 1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Více

EU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu (ES) č. 1907/2006 (REACH) Speciální čisticí tablety Materiálové číslo 0062N

EU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu (ES) č. 1907/2006 (REACH) Speciální čisticí tablety Materiálové číslo 0062N Verze 1 / Strana 1 z 5 Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku: Použití látky/přípravku Čisticí prostředek 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Identifikace společnosti/podniku

Více

tento bezpečnostní list

tento bezpečnostní list Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká Republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo obchodní

Více

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Alkaprén Plus. Alkaprén 25 Plus, Alkaprén 50 Plus, Alkaprén 90 Plus, Alkaprén 140 Plus

Alkaprén Plus. Alkaprén 25 Plus, Alkaprén 50 Plus, Alkaprén 90 Plus, Alkaprén 140 Plus Datum vydání: 1. 6. 2007 Strana: 1 z 9 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název: Chemický název: - Další názvy přípravku: - Další názvy přípravku: - Číslo CAS:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 23. 1. 2007 Datum revize: 31. 10. 2008 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1. Identifikace přípravku:

Více

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Datum vydání: 27. 8. 2003 Strana: 1 z 10 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název: Alkaprén 25 Chemický název: - Další názvy přípravku: - Další názvy přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód výrobku : 100237E Použití látky nebo směsi : Čisticí přípravek pro sanitární zařízení Druh látky :

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Pěnový čistič interiéru Strana 1 z 5 Č. SDB : 173436 Datum revize v zahraničí: 12.11.2008 Datum revize v ČR: 28.11.2008 Datum vyhotovení v ČR: 19.11.2002 Obchodní

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

Syntetické ředidlo V 40

Syntetické ředidlo V 40 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Další názvy KUNSTHARZ-VERDUENNUNG V 40 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Srpen 2006 Datum revize : Říjen 2007 revize: 01 Název výrobku: CHRYSO XEL Time přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Název výrobku: SUPER GLUE UNIVERSAL 2G Osvědčeno dne: 24.05.2005 Poslední revize dne: 08.09.2008

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo A 3030 Další názvy směsi A 3030 PLASTIC BONDER 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. FIKA WC čistič

BEZPEČNOSTNÍ LIST. FIKA WC čistič Datum vydání: Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí

Více

Tekuté mýdlo - krémové

Tekuté mýdlo - krémové Strana 1 z 6 stran Datum vydání: 3.9.2007 Datum revize: 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora: 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní

Více

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 07.05.1999 Datum revize: 27.08.2008 Revize č.: 3

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 07.05.1999 Datum revize: 27.08.2008 Revize č.: 3 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky: Neuvádí se.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: září 2010 Datum revize Revize: Název výrobku: CHRYSO Xel 384 přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1. Identifikace látky nebo

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Lepidlo na dřevo 62A; Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí; Lepidlo na dřevo 67A vodostálé; Lepidlo na plovoucí podlahy 70A

Lepidlo na dřevo 62A; Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí; Lepidlo na dřevo 67A vodostálé; Lepidlo na plovoucí podlahy 70A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Lepidlo na dřevo 62A; Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí; Lepidlo na dřevo 67A vodostálé; 1.2. Příslušná

Více

MERALIT MB. Specifická rizikovost: R 38 Dráždí kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

MERALIT MB. Specifická rizikovost: R 38 Dráždí kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí Strana: 1/7 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky/přípravku: 1.2 Použití přípravku: kyselý čistící

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 1. Označení látky/směsi a firemní označení Obchodní jméno: Feuerfestmörtel Údaje o výrobku : Ohnivzdorná malta Výrobce: Knauf GmbH Ulice/pošt.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SANOCLEAR

BEZPEČNOSTNÍ LIST SANOCLEAR Datum přepracování BL: 1.12.2010 Datum revize BL: 9.4.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku Chemický název / synonyma: Obchodní název: Registrační číslo CAS: Označení ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vitavax 2000

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vitavax 2000 Datum vyhotovení: 22.1.2008 Strana 1 (celkem 5) Společnost Chemtura nabádá příjemce tohoto Bezpečnostního listu k jeho pozornému prostudování k uvědomění si případných rizik dotyčného produktu. V zájmu

Více

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti. 3. Složení / informace o složkách

Bezpečnostní list. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti. 3. Složení / informace o složkách Strana: 1/5 Datum revize: 8.1.2010 Datum vydání: 1.8.2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky: odpadá Obchodní název

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 10-XI-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Cat No. QB0610 Synonyma Doporucená oblast použití Laboratorní chemikálie Firma Dupont/Qualicon Inc.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Název výrobku: WD40 Osvědčeno dne: 14.06.2005 Poslední revize dne: 08.09.2008 Použití látky/přípravku:

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Obchodní název přípravku: Atlas 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu rostlin

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 11/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: - / SAVAGRO A + Číslo CAS: - Číslo EINECS: - Další názvy

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU * 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Dehydrované kultivační médium. 1.3

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

MATERIÁLOVÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST

MATERIÁLOVÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLOVÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1 ze 6 KAPITOLA 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU. Vymývací roztok pro fotopolymerní tiskové desky CE

Více