Přeprava nebezpečných věcí na železnici. Ing. Luboš Knížek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeprava nebezpečných věcí na železnici. Ing. Luboš Knížek"

Transkript

1 Přeprava nebezpečných věcí na železnici Ing. Luboš Knížek Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

2 Seminář ABPZ k RID Význam a uplatňování předpisů pro PNV RID a ostatní legislativa mnohostranné dohody RID pověření příslušných orgánů pro uplatňování RID 2. Informace o vydání RID Změny RID platné od 1. ledna 2013

3 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Mezivládní organizace pro mezinárodní ížl železniční přepravu (OTIF) 47 členů + 1 přidružený + 2 suspendovány aktivní působení v Odborném výboru pro přepravu nebezpečných věcí Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ČR (1980/1999) Řád pro mezinárodníželezničnípřepravu Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID (Přípojek C k Úmluvě)

4 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Směrnice ě 2008/68/ES o pozemní přepravě ř ě NV ze dne 24. září 2008 Prováděcí rozhodnutí Komise (2012/188/EU) ze dne 4. dubna 2012, kterým se členské státy podle směrnice EP a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek Směrnice ě 2010/35/EU o přepravitelných ř tlakových zařízeních í ze dne 16. června 2010 Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (zejména , 63) Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážnínákladní nákladní dopravu 4

5 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV CZ Česká republika RA bi CZ 1 Předmět: Místní přeprava p UN 1381 (FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU, třída 4.2, klasifikační kód ST3, obalová skupina I), na krátké vzdálenosti v cisternových vagonech. Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 6.8, Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci cisternových vagonů. Pododdíl kapitoly 6.8, požadavky na schválení konstrukce u cisternových vagonů přepravujících UN 1381 (FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU, třída 4.2, klasifikační kód ST3, obalová skupina I). Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava UN 1381 (FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU, třída 4.2, klasifikační kód ST3, obalová skupina I) mezi stanicemi Petrovice u Karviné, státní hranice CZ/PL, a Boří Les, v železničních cisternových vagonech vyrobených v souladu s požadavky dohody o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS). Přeprava podléhá dalším provozním opatřením přijatým zejména na úrovni železničního podniku, provozovatele infrastruktury a příslušných složek integrovaného záchranného systému. Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Výjimka udělená Ministerstvem dopravy. Konec platnosti lt tiodchylky: dhlk 1. ledna

6 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Mnohostranné édohody d dle 151RID / týkající se přepravy odsiřujících činidel obsahujících látku UN 1402 KARBID VÁPENATÝ, třídy 4.3, obalové skupiny I, platnost do 31. prosince 2015; goods/rid references on / / / the otif website/1511.html 6

7 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Příslušné orgány pro uplatňování ň írid DÚ Drážní úřad kapitola 6.7 požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky přemístitelných cisteren a UN vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC); kapitoly 6.8, 6.9 a 6.10 požadavky na konstrukci, výrobu, výstroj, schvalování typu, prohlídky, zkoušky a značení nesnímatelných cisteren (cisternových vozů), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb, bateriových vozů, vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC) a cisteren pro podtlakovévyčerpávání vyčerpávání odpadů. 7

8 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Příslušné orgány pro uplatňování ň írid SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost veškeré záležitosti i týkající í se třídy 7 radioaktivní i látky. CIMTO s.p. Centrum pro informace a mechanické testování obalů zkoušení a certifikace obalů ve smyslu příslušných Osvědčení o akreditaci. IMET s.r.o. Institut mechanického testování zkoušení a certifikace obalů ve smyslu příslušných Osvědčení o akreditaci. 8

9 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Příslušné orgány pro uplatňování ň írid ČÚZZS Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva klasifikace nebezpečných č ýhvěcí ě tř. ř 1, , a 9 TÜV SÜD Czech s.r.o. sro kapitola 6.2 RID požadavky na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů a malých nádobek obsahujících í h plyn. Československý Lloyd klasifikace nebezpečných věcí tř. 1, 4.1, 5.2 a 9 9

10 2. Informace o vydání předpisu RID2013 RID 2013 překlad oficiálních textů OTIF 31. října stran textu ve verzi EN vyhlášení ve Sb. m. s. březen

11 3. Změny RIDplatné od 1. ledna

12 Část 1 Všeobecná ustanovení vložit následující nové pododdíly: Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondicionování během přepravy Jsou li ve vozech nebo kontejnerech používány pro účely chlazení nebo kondicionování nebezpečné věci, které jsou jen dusivé (které ředí nebo nahrazují kyslík normálně v ovzduší), podléhají pouze ustanovením oddílu pozměnit text pod nadpisem do tohoto znění: Přemístitelné cisterny typuimo (typy1 1,2,5 5a 7), které neodpovídají předpisům kapitol 6.7 nebo 6.8, ale které byly vyrobeny a schváleny před 1. lednem 2003 podle ustanovení IMDG Code (Změna 29 98), smějí být dále používány za podmínky, že odpovídají příslušným ustanovením IMDG Code o periodických prohlídkách a zkouškách.¹ Kromě toho musí splňovat ustanovení odpovídající pokynům uvedeným ve sloupcích (10) a (11) tabulky A kapitoly 3.2 a ustanovením kapitoly 4.2 RID. Viz též IMDG Code. 12

13 Část 1 Všeobecná ustanovení Použití norem Pokud se vyžaduje ždj použití normy a existuje rozpor mezi touto normou austanoveními RID, mají ustanovení RID přednost. Nové definice Čistá táhmotnost tvýbušniny (NEM) celková hmotnost tvýbušných ý látek, bez obalů, blů pouzder atd. (Čisté množství výbušniny (NEQ), čistý obsah výbušniny (NEC), čistá váha výbušniny (NEW) nebo čistá hmotnost výbušného obsahu se často používají ke sdělení stejného významu);. Záchranná tlaková nádoba tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 1000 litrů, do které se ukládají poškozené, vadné nebo netěsnící tlakové nádoby nebo tlakové nádoby neodpovídající předpisům pro jejich přepravu, např. za účelem jejich obnovy nebo likvidace;. Zkapalněný ropný plyn (LPG) nízkotlaký zkapalněný plyn složený z jednoho nebo více lehkých uhlovodíků, které jsou přiřazeny jen k UN číslům 1011, 1075, 1965, 1969 nebo 1978 a které sestávají hlavně z propanu, propenu, butanu, izomerů butanu, butenu se stopami jiných uhlovodíkových plynů; POZNÁMKA 1: Hořlavé plyny přiřazené k jiným UN číslům se nepovažují za LPG. POZNÁMKA 2: K UN 1075 viz POZNÁMKU 2 pod 2F, UN 1965, v tabulce pro zkapalněné ě plyny ve

14 Část 1 Všeobecná ustanovení změna 2. odrážky do tohoto znění: provádění kontrol popsaných ýhv ( (pouze pro zaměstnance, ě kteří provádějí kontroly popsané v ) změna ě první věty: ě v úvodní větě vypustit slova reprezentativní namátkové na konec odstavce (a) doplnit následující POZNÁMKU: POZNÁMKA: Plnič musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před ř plněním ě a po plnění. ě Návody ve formě ě kontrolních hlistů ů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC), jsou kdispozici na webových stránkách OTIF (www.otif.org). 14

15 Část 1 Všeobecná ustanovení v odstavci (b) pozměnit konec do tohoto znění:, vozů ů se snímatelnými cisternami, it ipřemístitelnými ř ítitl icisternami, it i cisternovými kontejnery a MEGC; pozměnit odstavec (f) do tohoto znění: (f) musí po naplnění cisterny zajistit, aby všechny uzávěry byly v uzavřené poloze a nedocházelo k žádnému úniku;. POZNÁMKA: Plnič musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů ě ů cisterny it cisternového it vozu a zajistit těsnost t uzavíracích í zařízení í před plněním a po plnění. Návody ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici na webových stránkách OTIF (www.otif.org). pozměnit odstavec (h) do tohoto znění: v odstavci (h) namísto předepsané oranžové označení a velké bezpečnostní značky nebo bezpečnostní značky uvést: předepsané oranžové označení, bezpečnostní značky nebo velké bezpečnostní značky, značky pro zahřáté látky a značky pro látky ohrožující životní prostředí, jakož i bezpečnostní značky pro posun. 15

16 Část 1 Všeobecná ustanovení na konec odstavce (b) doplnit následující POZNÁMKU: (f) musí po naplnění ě cisterny zajistit, i aby všechny uzávěry ě bl byly v uzavřené ř poloze a nedocházelo k žádnému úniku;. POZNÁMKA: Vykládce musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před a po vykládce. Návody ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici na webových stránkách OTIF (www.otif.org). na konec odstavce (d) (ii) doplnit následující POZNÁMKU: POZNÁMKA: Vykládce musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před a po vykládce. Návody ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici i i na webových stránkách tá káhotif (www.otif.org). 16

17 Část 1 Všeobecná ustanovení nová přechodná ustanovení změna textu Plynové kartuše vyrobené a připravené k přepravě před 1. lednem 2013, pro které nebyly bl použity předpisy ř uvedené v 1.8.6, nebo pro posuzování shody plynových kartuší, smějí být dále přepravovány po tomto datu, pokud jsou dodržena všechna ostatní příslušná ustanovení RID nové přechodné ustanovení Záchranné tlakové nádoby smějí být dále vyráběny a schvalovány podle vnitrostátních předpisů až do 31. prosince Záchranné tlakové nádoby vyrobené a schválené podle vnitrostátních předpisů před 1. lednem 2014 smějí být dále používány se schválením příslušných orgánů zemí používání. 17

18 Část 1 Všeobecná ustanovení změna textu: ()P (a) Pro cisternové vozy a bateriové vozy pro plyny třídy 2 s klasifikačními kódy obsahujícími písmeno (písmena) T, TF, TC, TO, TFC nebo TOC, a pro látky tříd 3 až 8 přepravované ř v kapalném stavu, jimž je ve sloupci i(12) tabulky A kapitoly 3.2 přiřazen kód cisteren L15CH, L15DH nebo L21DH, vyrobené před 1. lednem 2005musí být výstroj definovaná ve zvláštním ustanovení TE22 v schopna absorbovat alespoň 500 kj energie na každém konci vozu nové pododdíly: vztahující se k přechodným ustanovením pro konstrukci a stavbu cisternových vozů nové pododdíly: vztahující se k přechodným ustanovením pro cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny a MEGC. 18

19 Část 1 Všeobecná ustanovení změna 4. odrážky do tohoto znění: vlastní íškolení zaměstnanců ě ů podniku, včetně č ě školení o změnách ě předpisů, ř ů a vedení záznamů o takovém školení 18311(b) ve 13. odrážce dáž za slova přepravní ř doklady d vložit písemné pokyny,. vložit následující novou 14. odrážku: písemné pokyny (používání pokynů a výbavy pro osobní ochranu) na konec doplnit: nejpozději jeden měsíc po této události doplnit nový odstavec v tomto znění: 19

20 Část 1 Všeobecná ustanovení V případě modifikace tlakové nádoby, cisterny, bateriového vozu nebo MEGC s platným, propadlým nebo zrušeným typovým schválením jsou zkoušky, prohlídky a schválení omezeny na ty součásti tlakové nádoby, cisterny, bateriového vozu nebo MEGC, které byly modifikovány. Modifikace musí splňovat ustanovení RID platná v době modifikace. Pro všechny součásti tlakové nádoby, cisterny, bateriového vozu nebo MEGC, jichž se modifikace nedotkla, zůstává v platnosti dokumentace původního typového schválení. Modifikace se může týkat jedné nebo více tlakových nádob, cisteren, bateriových vozů nebo MEGC, pro které platí typové schválení. Osvědčení o schválení modifikace musí být vydáno žadateli příslušným orgánem kteréhokoli smluvního státu RID nebo organizací pověřenou tímto orgánem. Pro cisterny, bateriové vozy nebo MEGC musí být kopie tohoto osvědčení součástí dokumentace cisterny. Každá žádost o vydání schvalovacího osvědčení pro modifikaci musí být žadatelem podána u jednoho příslušného orgánu nebo organizace pověřené tímto orgánem. 20

21 Část 1 Všeobecná ustanovení změna 4. odrážky do tohoto znění: vlastní íškolení zaměstnanců ě ů podniku, včetně č ě školení o změnách ě předpisů, ř ů a vedení záznamů o takovém školení Dfii Definice vysoce rizikových iik ýhnebezpečných č ýhvěcíě Vysoce rizikové nebezpečné věci jsou takové nebezpečné věci, které mají potenciál být zneužity při teroristické akci a které mohou, jakovýsledek výsledek, vyvolat vážné důsledky, jako jsouhromadné oběti na životech, hromadné ničení nebo, zejména pro třídu 7, hromadný socioekonomický rozvrat Vysoce rizikové nebezpečné věci jinýchtříd, než jetřída 7, jsou nebezpečné věci uvedené v tabulce níže a přepravované v množstvích větších, než jsou množství uvedená v této tabulce Pro třídu 7 jsou vysoce rizikové radioaktivní látky takové látky, které mají úroveň aktivity stejnou nebo vyšší než je práh dopravní bezpečnosti A2 pro jednotlivý kus (viz též ), s výjimkou následujících radionuklidů, pro které je práh dopravní bezpečnosti udán v tabulce níže. 21

22 Část 2 Klasifikace změna textu: Látky tříd 1 až , 8 a 9, jiné než jsou látky přiřazené k UN číslům 3077 a 3082, splňující kritéria odstavce se navíc ke svým nebezpečím tříd 1 až 6.2, 8 a 9 považují za látky ohrožující životní prostředí. Jiné látky nesplňující kritéria žádné jiné třídy, nýbrž jen kritéria odstavce , 2 10 se přiřadí k UN číslům 3077 nebo 3082, jak je to náležité doplněna nová tabulka Chemické látky pod tlakem Klasifikační Kód UN číslol Pojmenování látky nebo předmětu 8A 3500 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, J.N. 8F 3501 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, J.N. 8T 3502 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, TOXICKÁ, J.N. 8C 3503 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, ŽÍRAVÁ, J.N. 8TF 3504 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ,TOXICKÁ, J.N. 8FC 3505 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ,ŽÍRAVÁ, J.N. 22

23 Část 3 Tabulka 3.2 A Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro nová UN čísla 3497 MOŘSKÝ KRIL 3497 MOŘSKÝ KRIL 3498 MONOCHLORID JÓDU, KAPALNÝ 3499 KONDENZÁTOR, elektrická dvojvrstva (s akumulační kapacitou větší než 0,3 Wh) 3500 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, J.N CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, J.N CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, TOXICKÁ, J.N CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, ŽÍRAVÁ, J.N CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ, J.N CHEMICKÁLÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, J.N RTUŤ OBSAŽENÁ VE VÝROBCÍCH 23

24 Část 3 Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro Kapitola 3.3 nová zvláštní ustanovení (výběr) 366 Vyrobené nástroje a předměty ř ě obsahující ínejvýše jýš 1 kg rtuti nepodléhají RID. 658 UN 1057 ZAPALOVAČE vyhovující ínormě ě EN ISO 9994: A1:2008 Zapalovače Bezpečnostní specifikace a UN 1057 NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ smějí být přepravovány jen za dodržení ustanovení uvedenýchv v (a)až až (g), (s výjimkou celkové (brutto) hmotnosti 30 kg), (s výjimkou celkové (brutto) hmotnosti 20 kg), a , pokud jsou dodrženy následující podmínky: (a) Celková (brutto) hmotnost každého kusu je nejvýše 10 kg; (b) Ve voze je přepravováno nejvýše 100 kg celkové (brutto) hmotnosti takových kusů; a (c) Každý vnější obal je zřetelně a trvanlivě označen nápisem UN 1057 ZAPALOVAČE nebo UN 1057 NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ, jak je to náležité. 24

25 Část 3 Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro Kapitola 3.4 změna textu: 342Nb Nebezpečné č věci ě musí být zabaleny bl jen do vnitřních ř íhobalů blů uložených ve vhodných vnějších obalech. Smějí být použity meziobaly. Kromě toho musí být pro předměty podtřídy 1.4, skupiny snášenlivosti S, plně dodrženaustanovení oddílu Použití vnitřních obalů však nenínutné nutné pro přepravu předmětů, jako jsou aerosoly nebo nádobky, malé, obsahující plyn. Celková (brutto) hmotnost kusu nesmí překročit 30 kg a) Vozy přepravující nebezpečné věci balené vomezených množstvích musí být označeny podle na obou bočních stranách, svýjimkou případu, kdy vůz obsahuje jiné nebezpečné věci, pro které je vyžadováno označení č velkými bezpečnostními č značkami podle Vtomto posledním případě může být vůz označen jen vyžadovanými velkými bezpečnostními značkami, nebo jak velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1, tak i označením podle

26 Část 3 Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro Kapitola 3.4 změna textu: 3413b) Vlkék Velké kontejnery přepravující ř í nebezpečné č věci ě bl balené v omezených množstvích musí být označeny podle na všech čtyřech stranách, s výjimkou případu, kdy velký kontejner obsahuje jiné nebezpečnévěci věci, prokteré jevyžadovánooznačenívelkými označení velkými bezpečnostními značkami podle V tomto posledním případě může být velký kontejner označen jen vyžadovanými velkými bezpečnostními značkami, nebo jak velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1, tak i označením č podle Kapitola 3.5 nový pododdíl: Vyňatá množství nebezpečných věcí přiřazená ke kódům E1, E2, E4 a E5 s nejvyšším čistým množstvím nebezpečných věcí na vnitřním obal omezeným na 1 ml pro kapaliny a plyny ana 1 g pro tuhé látky a s nejvyšším čistým množstvím nebezpečných věcí na vnější obal, které nepřevyšuje 100 g pro tuhé látky nebo 100 ml pro kapaliny a plyny, podléhají pouze: 26

27 Část 3 Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro (a) ustanovením uvedeným v 3.5.2, s výjimkou toho, že se nevyžaduje meziobal v případě, že jsouvnitřní obaly bezpečně zabaleny ve vnějším obalu s fixačním materiálem takovým způsobem, že za normálních podmínek přepravy nemohou prasknout, být propíchnuty nebo propouštět p svůj obsah; a pro kapaliny vnější obal obsahuje dostatečné množství absorpčního materiálu, aby absorboval celý obsah vnitřních obalů; a (b) ustanovením uvedeným v

28 Část 4 Ustanovení pro používání obalů a cisteren úprava textu: Ve zvláštním ustanovení TU22 před ř ještě jš ě prázdný ád prostor 5 % vložit pro kapaliny. doplnit nové zvláštní ustanovení TU 40 v tomto znění: ě TU 40 Smějí být přepravovány jen v bateriových vozech nebo MEGC, jejichž články jsou tvořeny bezešvými nádobami úprava textu: Pro přepravu kapalin, které svým bodem vzplanutí odpovídají kritériím třídy 3, musí být cisterny pro podtlakové vyčerpávání č á odpadů dů plněny ě plnicím zařízením, které vyúsťuje v cisterně na její spodní úrovni. Musí být učiněna opatření, aby bylo minimalizováno rozstřikování. 28

29 Část 5 Postupy při odeslání (a) změna textu pododstavce (ii) a následného pododstavce: (ii) označen č UN číslem l s předřazenými ř písmeny UN, jak kje vyžadováno pro kusy v a , opatřen bezpečnostními značkami, jak je vyžadováno pro kusy v 5.2.2, a označen značkou pro látky ohrožující životní prostředí, jak je vyžadováno pro kusy v , pro každou položku nebezpečných věcí obsaženou v přepravním obalovém souboru; ledaže jsou UN čísla, bezpečnostní značky a značka pro látky ohrožující životní prostředí, charakterizující všechny nebezpečné věci obsažené v přepravním obalovém souboru, zvnějšku viditelné, s výjimkou požadavků uvedených v Je li pro různé kusy vyžadováno stejné UN číslo, stejná bezpečnostní značka nebo značka pro látky ohrožující životní prostředí, může být umístěno (umístěna) na přepravnímobalovém souborupouze jednou nová druhá věta: UN číslo a písmena UN musí být nejméně 12 mm vysoká, s výjimkou kusů o vnitřním objemu nejvýše 30 litrů nebo 30kg nejvyšší čisté (netto) hmotnosti a pro láhve s nejvýše 60 litry hydraulického vnitřního objemu, kdy musí být nejméně 6 mm vysoká, asvýjimkou kusů velikosti nejvýše 5 litrů nebo 5 kg, kdy musí být přiměřenévelikosti velikosti. 29

30 Část 5 Postupy při odeslání na konec doplnit následující větu: Nj Nejsou li tyto bezpečnostní č značky z vnějšku nosného vozu viditelné, musí být na obou bočních stranách vozu umístěny také velké bezpečnostní značky podle změnit úvodní větu do tohoto znění: Přepravní doklad (doklady) musí obsahovat dále uvedené údaje pro každou nebezpečnou látku, materiál nebo předmět podané kpřepravě: v prvním pododstavci d za OHROŽUJÍCÍ ÍŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ vložit: nebo LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE/ OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. v druhém pododstavci vypustit: namísto zápisu OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v poznámce pod čarou 10 (stávající poznámka pod čarou 9) pozměnit začátky a IMDG Code do tohoto znění: Pokud je dopravci předáváno osvědčení o naložení kontejneru/vozidla... 30

31 Část 5 Kapitola 5.5 Postupy při odeslání doplnit následující nový oddíl: Zvláštní ustanovení platná pro kusy a vozy a kontejnery obsahující látky představující riziko udušení, jsou li používány pro účely chlazení nebo kondicionování (jako jsou suchý led (UN 1845) nebo dusík, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1977) nebo argon, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1951)) Rozsah platnosti Tento oddíl se nevztahuje na látky, které mohou být používány pro účely chlazení nebo kondicionování, jsou li přepravovány jako zásilka nebezpečných věcí. Jsou li přepravoványjako zásilka, musí být tyto látky přepravovány pod příslušnou položkou tabulky A kapitoly 3.2 podle s ní spojených podmínek přepravy Tento oddíl se nevztahuje thj na plyny v chladicích h okruzích Nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondicionování cisteren nebo MEGC během přepravy nepodléhají ustanovením tohoto t oddílu. 31

32 Část 5 Postupy při odeslání Všeobecně Vozy a kontejnery obsahující látky používané pro účely chlazení nebo kondicionování (jiné než zaplynování) během přepravy nepodléhají žádným jiným ustanovením RID, než jsou ustanovení tohoto oddílu Jsou li nebezpečné věci naloženy v chlazených nebo kondicionovaných vozech a kontejnerech, použijí se všechna ostatní ustanovení írid vztahující thjííse na tyto tt nebezpečné č věci, ě navíc k ustanovením tohoto oddílu (Vyhrazeno) Osoby zabývající se manipulací nebo přepravou chlazených nebo kondicionovaných vozů a kontejnerů musí být vyškoleny přiměřeně ke svým odpovědnostem. 32

33 Část 5 Postupy při odeslání Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér Balené nebezpečné věci vyžadující chlazení nebo kondicionování, přiřazené k pokynům pro balení P203, P620, P650, P800, P901 nebo P904 pododdílu , musí splňovat příslušné požadavky tohoto pokynu pro balení Pro balené nebezpečné věci vyžadující chlazení nebo kondicionování, přiřazené k jiným pokynům pro balení, musí být kusy schopny snášet velmi nízké íkéteploty t a nesmějí být poškozovány ani významně zeslabovány chladivem nebo kondicionérem. Kusy musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby dovolovaly uvolnění plynu k zamezení nárůstu tlaku, který by mohl protrhnout obal. Nebezpečné věci musí být zabaleny takovým způsobem, aby se zamezilo pohybu po rozptýlení chladiva nebo kondicionéru Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér musí být přepravovány v dobře větraných vozech a kontejnerech. 33

34 Část 5 Postupy při odeslání Označování kusů obsahujících chladivo nebo kondicionér Kusy obsahující nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondicionování musí být označeny pojmenováním těchto věcí uvedeným ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následovaným slovy JAKO CHLADIVO nebo JAKO KONDICIONÉR, jak je to náležité, v úředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, v angličtině, francouzštině, němčině nebo italštině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě p nestanoví jinak Označení musí být trvanlivé, čitelné a umístěné na takovém místě a takové velikosti v poměru ke kusu, aby bylo snadno viditelné Vozy a kontejnery obsahující nebalený suchý led Je li suchý led použit v nebalené formě, nesmí přijít do přímého styku s kovovou konstrukcí vozu nebo kontejneru, aby se zamezilo zkřehnutí kovu. Musí být učiněna opatření k zajištění přiměřené izolace mezi suchým ledem a vozem nebo kontejnerem jejich oddělením mezerou o šířce nejméně 30 mm (např. použitím vhodných materiálů s nízkou tepelnou vodivostí, jako jsou dřevěná prkna, palety atd.). 34

35 Část 5 Postupy při odeslání Pokud je suchý led uložen okolo kusů, musí být učiněna opatření k zajištění toho, že kusy zůstanou během přepravy v původní poloze poté, co se suchý let rozptýlil Označování vozů a kontejnerů Vozy a kontejnery obsahující nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondicionování musí být označeny výstražnou značkou, uvedenou v , umístěnou na každém přístupovém místě tam, kde bude snadno viditelná osobami otevírajícími í vůz ů nebo kontejner nebo do nich vstupujícími. Tato značka musí zůstat na voze nebo kontejneru, dokud nebyla provedena následující opatření: () (a) Vůz nebo kontejner bl byl odvětrán, aby se odstranily dt škodlivé koncentrace chladiva nebo kondicionéru; a (b) Chlazené nebo kondicionované věci byly vyloženy. 35

36 Část 5 Postupy při odeslání Výstražná značka musí být pravoúhlá a musí být nejméně 150mm široká a nejméně 250mm vysoká. Výstražná značka musí zahrnovat: (a) Slovo POZOR v červené nebo bílé barvě s písmeny o výšce nejméně 25mm v úředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, v angličtině, francouzštině, němčině nebo italštině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak; a (b) Pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následované slovy JAKO CHLADIVO nebo JAKO KONDICIONÉR, jak je to náležité, uvedené pod obrázkem černými písmeny na bílém podkladu, s písmeny o výšce nejméně ě 25 mm v úředním jazyce země ě původuatéž, ů pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, v angličtině, francouzštině, němčině nebo italštině, pokud dohodyuzavřenémezizeměmi zeměmi zainteresovanými napřepravě nestanoví jinak. Například: OXID UHLIČITÝ, TUHÝ, JAKO CHLADIVO. 36

37 Část 5 Postupy při odeslání * Vložit pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následované slovy JAKO CHLADIVO nebo JAKO KONDICIONÉR, jakjeto je náležité 37

38 Část 5 Postupy při odeslání Dokumentace Doklady (jako konosament, nákladový list nebo nákladní list CMR/CIM) spojené spřepravou vozů nebo kontejnerů, které byly chlazeny nebo kondicionovány a nebyly úplně vyvětrány před přepravou, musí obsahovat následující informace: UN číslo spředřazenými písmeny UN ; a Pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následované slovy JAKO CHLADIVO nebo JAKO KONDICIONÉR, jak jeto náležité, vúředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, vangličtině, francouzštině, němčině nebo italštině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak. Například: UN 1845 OXID UHLIČITÝ, TUHÝ, JAKO CHLADIVO Přepravní doklad smí být vjakékoli formě za podmínky, že obsahuje informace vyžadované v Tyto informace musí být snadno identifikovatelné, čitelné a trvalé. 38

39 Část 7 Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, na konec vložit následující POZNÁMKU: POZNÁMKA: Vozy mohou být vybaveny detekčními zařízeními, která oznamují nebo reagují na vykolejení, za podmínky, že byly splněny požadavky pro schválení takových vozů do provozu. Požadavky na schválení vozů do provozu nemohou zakazovat nebo vyžadovat použití takových detekčních zařízení. Provoz vozů nesmí být omezován z důvodu, že jsou nebo nejsou vozy vybaveny takovými zařízeními. í doplnit nový odstavec v tomto znění: Společná nakládka nebezpečných věcí balených v omezených množstvích s jakýmkoli druhem výbušných látek a předmětů, s výjimkou podtřídy 1.4 a UN čísel 0161 a 0499, je zakázána. 39

40 Luboš Knížek 40

Přehled změn v nové ADR 2013

Přehled změn v nové ADR 2013 1.1.5 Použití norem 1.2.1 Definice LPG 1.4.3.3 f) Povinnosti plniče 2.1.3.8 Klasifikace látek ohrožující životní prostředí - Pokud se vyžaduje použití normy a existuje rozpor mezi touto normou a ustanoveními

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Evropská dohoda. platná od 1. ledna 2013. o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE Výbor pro vnitrozemskou dopravu platná od 1. ledna 2013 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí UNITED NATIONS New York a Geneva, 2012 OBSAH PŘÍLOHA

Více

1.1 (nejnebezpečnější), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné).

1.1 (nejnebezpečnější), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné). KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 3.2.1 Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí Vysvětlivky Každý řádek v tabulce A se týká zpravidla látky (látek) nebo předmětu (předmětů), které jsou zahrnuty pod určité

Více

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5.

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5. KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1,

Více

Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami

Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami Kapitola 5.3 Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami Poznámka: K opatření kontejnerů, MEGC, cisternových kontejnerů a přemístitelných cisteren označením a velkými bezpečnostními značkami

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Mezinárodní úmluva ADR

Mezinárodní úmluva ADR Mezinárodní úmluva ADR Přeprava nebezpečných chemických látek Balení nebezpečných chemických látek Manipulace nebezpečných chemických látek Požadavky na vozidla k přepravě nebezpečných chemických látek

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 1. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: ADR,

Více

Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015

Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015 Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 11/2015 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek

Více

Poznámka: Pro značení s ohledem na konstrukci, zkoušení a schvalování obalů, velkých obalů, nádob na plyn a IBC, viz část 6.

Poznámka: Pro značení s ohledem na konstrukci, zkoušení a schvalování obalů, velkých obalů, nádob na plyn a IBC, viz část 6. Kapitola 5.2 Nápisy a bezpečnostní značky 5.2.1 Značení kusů Poznámka: Pro značení s ohledem na konstrukci, zkoušení a schvalování obalů, velkých obalů, nádob na plyn a IBC, viz část 6. 5.2.1.1 Pokud není

Více

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích 02001. 02002. 02003. 02004. Jaké látky řadíme do třídy 9? hořlavé kapaliny látky a předměty, které během přepravy představují jiné nebezpečí

Více

ČÁST 3 VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ A VYŇATÁ MNOŽSTVÍ

ČÁST 3 VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ A VYŇATÁ MNOŽSTVÍ ČÁST 3 VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ A VYŇATÁ MNOŽSTVÍ 266 KAPITOLA 3.1 VŠEOBECNĚ 3.1.1 Úvod Vedle ustanovení, která jsou uvedena v tabulkách této

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. srpna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2003, kterým se členské státy opravňují podle směrnice 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2003)

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod VYHLÁŠKA ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných

Více

označování dle ADR, označování dle CLP

označování dle ADR, označování dle CLP Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP 1 Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 13.10.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Řízená

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 5. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Výbušné

Více

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014

České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 České kalibrační sdružení, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 16. 4. 2014 Ing. Libor Krejčí Úvod do přepravy dle dohody ADR a souvislosti s tachografy a elektroinstalací v dotčených vozidlech Struktura

Více

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Klasifikace nebezpečných věcí ADR Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Úvod Přeprava látek a předmětů, které svými vlastnostmi mohou ohrozit zdraví

Více

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Ing. Petra Cwiková, bezpečnostní poradce certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR, místopředseda Rady Komory bezpečnostních poradců 1 Vymezení

Více

Přeprava nebezpečných věcí, Hazardous goods a Hazardous Articles

Přeprava nebezpečných věcí, Hazardous goods a Hazardous Articles Překlad má pouze informativní hodnotu smluvně závazné jsou pouze anglická a francouzská verze. Přeprava nebezpečných věcí, Hazardous goods a Hazardous Articles Tento řád doplňuje všeobecné přepravní podmínky

Více

KAPITOLA 5.4 PRŮVODNÍ DOKLADY

KAPITOLA 5.4 PRŮVODNÍ DOKLADY KAPITOLA 5.4 PRŮVODNÍ DOKLADY 5.4.0 Každá přeprava věcí podléhající ADN musí být doprovázena doklady předepsanými v této kapitole, pokud není vyňata z platnosti předpisů podle 1.1.3.1 až 1.1.3.5. POZNÁMKA

Více

ČÁST 5. Postupy při odeslání

ČÁST 5. Postupy při odeslání ČÁST 5 Postupy při odeslání KAPITOLA 5.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 5.1.1 Rozsah použití a všeobecná ustanovení Tato část obsahuje ustanovení pro odesílání nebezpečných věcí týkajících se nápisů, bezpečnostních

Více

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH

KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH KAPITOLA 3.4 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ BALENÝCH V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011 402 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 20.11.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Uzemnění

Více

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka Přednáška: Schvalování typů cisteren, výroba a zkoušky nových cisteren, změny předpisu RID v oblasti cisteren

Více

ČÁST 5 POSTUPY PŘI ODESÍLÁNÍ

ČÁST 5 POSTUPY PŘI ODESÍLÁNÍ ČÁST 5 POSTUPY PŘI ODESÍLÁNÍ 858 KAPITOLA 5.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 5.1.1 Rozsah použití a všeobecná ustanovení Tato část obsahuje ustanovení pro odesílání nebezpečných věcí týkající se nápisů, bezpečnostních

Více

9. VÝZNAM RESTRUKTURALIZACE ADR (RID)

9. VÝZNAM RESTRUKTURALIZACE ADR (RID) 9. VÝZNAM RESTRUKTURALIZACE ADR (RID) V této kapitole se dozvíte: Co bylo cílem restrukturalizace ADR (RID). Jak zásadní úpravy ADR (RID) byly provedeny. Význam zavedení klasifikačního kódu. Po jejím prostudování

Více

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 3. Nálepky a označení pro přepravu

Více

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. 11. září 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY 1 ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZOP JSDH SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ NL -třídy nebezpečnosti dle ADR/RID -Kemler kód, UN číslo -výstražné bezpečnostní značky a symboly

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 2/ února 2017 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 2/ února 2017 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 2/2017 17. února 2017 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Vydání vzorového listu železničního svršku pro stoličky válečkové výměnové

Více

splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy;

splnit požadavky týkající se způsobu odeslání a omezení přepravy; KAPITOLA 1.4 POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI 1.4.1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1.4.1.1 Účastníci přepravy nebezpečných věcí musí učinit přiměřená opatření podle povahy a rozsahu

Více

210/2006 Sb. VYHLÁKA

210/2006 Sb. VYHLÁKA 210/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 5. května 2006, kterou se mění vyhláka č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených

Více

Návrh pracovní verze pro informaci PS PČR NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Návrh pracovní verze pro informaci PS PČR NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o zacházení s pyrotechnickými výrobky Návrh pracovní verze pro informaci PS PČR NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2013 o zacházení s pyrotechnickými výrobky Vláda nařizuje podle 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb.

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle chemické legislativy Označování směsí : Zákon č. 350/2011 Sb., platný od 1.1.2012 Označování

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 č.j. 2224/04-12/1-Ba V Praze dne 4.10.2004 Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 Pravidla pro zacházení s vozem určeným pro přepravu nebezpečných věcí Při posuzování přepravní a technické

Více

2006L0008 CS 13.02.2006 000.001 1

2006L0008 CS 13.02.2006 000.001 1 2006L0008 CS 13.02.2006 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE KOMISE 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou

Více

NOVÁ VYLÁŠKA MPO. NAHRAZUJÍCÍ VYHLÁŠKU č. 232/2004 Sb. Státní zdravotní ústav Praha, 10. listopadu konzultační den NOVÁ VYHLÁŠKA MPO

NOVÁ VYLÁŠKA MPO. NAHRAZUJÍCÍ VYHLÁŠKU č. 232/2004 Sb. Státní zdravotní ústav Praha, 10. listopadu konzultační den NOVÁ VYHLÁŠKA MPO NOVÁ VYLÁŠKA MPO Státní zdravotní ústav Praha, 10. listopadu 2011 44. konzultační den Nový chemický zákon dosažení plné kompatibility české legislativy v oblasti chemických látek a směsí s právními předpisy

Více

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ ČÁST 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ 1.1.1 Struktura Přílohy A a B jsou rozděleny do devíti částí.

Více

Mnohostranná dohoda RID 1/2015

Mnohostranná dohoda RID 1/2015 Ministerstvo dopravy Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drážní a vodní dopravy Praha. září 2015 Č. j.: 66/2015-130-MJS/1 Mnohostranná dohoda RID 1/2015 podle oddílu 1.5.1 RID týkající se přepravy určitých

Více

60 litrů 60 litrů *) 60 litrů 60 litrů 60 litrů

60 litrů 60 litrů *) 60 litrů 60 litrů 60 litrů 4.1.4.1 Pokyny pro balení týkající se použití obalů (s výjimkou IBC a velkých obalů) P 001 POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) P 001 Jsou dovoleny následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro

Více

KAPITOLA 5.2 NÁPISY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

KAPITOLA 5.2 NÁPISY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 5.2.1 Značení kusů KAPITOLA 5.2 NÁPISY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY POZNÁMKA: Pro značení s ohledem na konstrukci, zkoušení a schvalování obalů, velkých obalů, nádob na plyn a IBC, viz část 6 ADR. 5.2.1.1 Pokud

Více

Provozní manuál ADR pro mobilní zásobník CNG

Provozní manuál ADR pro mobilní zásobník CNG Strana 1 z 16 Provozní manuál ADR pro mobilní zásobník CNG Společnost: Kubík a.s., Praha Provozovna: Pro ATEKO a.s., Hradec Králové zpracoval: Ing. Václav Zvěřina Bezpečnostní poradce č.1034 Strana 2 z

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 345/68 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2008 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

ČÁST PRVNÍ. 1 Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. 1 Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek:

Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: ČD a.s. DKV Česká Třebová PP Stará Paka Příloha č. 16.3 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Trutnov PP Stará Paka Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu

Více

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno Ing. Libor Krejčí Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Zásady klasifikace nebezpečných věcí podle dohody ADR Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Základní pojmy klasifikace nebezpečných

Více

10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ

10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ 10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI PŘEPRAVĚ V této kapitole se dozvíte: O číselném značení nebezpečných látek při přepravě. O značení kusového zboží a dopravních prostředků. O přepravních

Více

11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 11. POŽADAVKY NA VODNÍ A LETECKOU PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou požadavky na leteckou přepravu nebezpečných látek. Jaké jsou požadavky na námořní přepravu nebezpečných

Více

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ 20 ČÁST 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 21 KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ 1.1.1 Struktura Přílohy A a B jsou rozděleny do devíti

Více

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011 Ing. Hana Krejsová S použitím některých materiálů Ing.Vladany Gotvaldové, Bezpečnostního poradce č. 1251 Bezpečnostní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ S ČESKÝMI DRAHAMI A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED ZNEČIŠTĚNÍM TĚMITO LÁTKAMI. Semestrální práce z předmětu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ TEZE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příslušná zmocňovací ustanovení

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ ČÁST 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ 1.1.1 Struktura Přílohy A a B jsou rozděleny do devíti částí.

Více

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY. První náměstek policejního prezidenta

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY. První náměstek policejního prezidenta POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY První náměstek policejního prezidenta Příloha k č. j. PYRO-727-1/ČJ-2015-9400KR Základní právní úprava Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU, o harmonizaci

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Provozní řád vlečky DKV Praha, PP Česká Lípa Příloha č. 13

Provozní řád vlečky DKV Praha, PP Česká Lípa Příloha č. 13 ČD a.s. DKV Praha PP Česká Lípa Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Praha podle podmínek: Řádu pro mezinárodní přepravu nebezpečných

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány Kap. 1.9 ADR

Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány Kap. 1.9 ADR Dopravní omezení stanovená příslušnými orgány Kap. 1.9 ADR Je třeba dodržovat dodatečné bezpečnostní požadavky vyplývající z vnitrostátních právních předpisů: a) omezení týkající se vozidel užívající určitou

Více

Kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních

Kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních Kapitola 1.8 Kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních požadavků 1.8.1 Kontroly nebezpečných věcí 1.8.1.1 Příslušné orgány smluvních stran mohou kdykoli na svém území provádět

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Identifikační čísla nebezpečnosti uvedená ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 ADR nebo RID mají tento význam:

Identifikační čísla nebezpečnosti uvedená ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 ADR nebo RID mají tento význam: Následující kombinace číslic však mají zvláštní význam: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 a 99 (viz 5.3.2.3.2 dále). Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ. Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ. Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek 1. 2. 3. 4. Úvod - legislativa zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách a vyhláška č. 100/1995 Sb., Řád UTZ

Více

Chemické látky

Chemické látky 5.6.18. Chemické látky http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/chemicke-latky Problematikou chemických látek se zabývá především Zákon č. 350/2011 Sb. Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny

Více

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j...

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j... Č.j... PODNIKOVÁ SMĚRNICE pro přepravu nebezpečných věcí podléhajících Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), platná pro.. (Podniková směrnice) Tato podniková směrnice

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.20; 23.020.30 Leden 2011 ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny Provozní pravidla Gas cylinders Operation rules Bouteiles a gaz Régles déxplotation Gasflaschen Betriebes Vorschrift

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 8/ srpna 2015 ISSN

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 8/ srpna 2015 ISSN VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 8/2015 7. srpna 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část metodická... 2 INSTRUKCE pro SME č. 9/2015: Způsob vyplňování protokolů o měření emisí platný

Více

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY OPRAVA TISKOVÝCH CHYB V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PLATNÉHO OD 1. 1. 2009 Úmluva o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí (COTIF)

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Problém při překladu. Syntetický vzduch CZ. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti

Problém při překladu. Syntetický vzduch CZ. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti Strana : 1 / 5 Problém při překladu ón 2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Obchodní název : ALPHAGAZ Air 1 Č. BL : Použití :Průmyslové a profesionální. Provádět

Více

nesnímatelné cisterny (cisternové vozy), snímatelné cisterny a bateriové vozy

nesnímatelné cisterny (cisternové vozy), snímatelné cisterny a bateriové vozy Kapitola 6.8 Požadavky na konstrukci, výrobu, výstroj, schvalování typu, prohlídky, zkoušky a značení nesnímatelných cisteren (cisternových vozů), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových

Více

Nové informace z Bruselu!

Nové informace z Bruselu! Nové informace z Bruselu! Informace týkající se nového nařízení o F-plynech (EU) č. 517/2014 Evropského parlamentu a Rady z 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a zrušení nařízení (ES) č.

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

13452/06 jfi/zb/mj 1 DG C I

13452/06 jfi/zb/mj 1 DG C I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. října 2006 (06.10) (OR. en) 13452/06 Interinstitucionální spis: 2004/0248 (COD) COMPET 254 CODEC 1018 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Č. návrhu Komise:

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. TR 1 T A R I F PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. (TVZ) Díl I Díl II Díl III Díl IV Díl V Díl VI Díl VII Díl VIII TARIFNÍ USTANOVENÍ HARMONIZOVANÁ NOMENKLATURA

Více

NORMA EHK OSN FFV-18 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti

NORMA EHK OSN FFV-18 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti NORMA EHK OSN FFV-18 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti ČESNEKU v mezinárodním obchodu mezi členskými státy EHK OSN a určeného pro tyto státy I. DEFINICE PRODUKTU Tato norma platí pro

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více