Přeprava nebezpečných věcí na železnici. Ing. Luboš Knížek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeprava nebezpečných věcí na železnici. Ing. Luboš Knížek"

Transkript

1 Přeprava nebezpečných věcí na železnici Ing. Luboš Knížek Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

2 Seminář ABPZ k RID Význam a uplatňování předpisů pro PNV RID a ostatní legislativa mnohostranné dohody RID pověření příslušných orgánů pro uplatňování RID 2. Informace o vydání RID Změny RID platné od 1. ledna 2013

3 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Mezivládní organizace pro mezinárodní ížl železniční přepravu (OTIF) 47 členů + 1 přidružený + 2 suspendovány aktivní působení v Odborném výboru pro přepravu nebezpečných věcí Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ČR (1980/1999) Řád pro mezinárodníželezničnípřepravu Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID (Přípojek C k Úmluvě)

4 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Směrnice ě 2008/68/ES o pozemní přepravě ř ě NV ze dne 24. září 2008 Prováděcí rozhodnutí Komise (2012/188/EU) ze dne 4. dubna 2012, kterým se členské státy podle směrnice EP a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek Směrnice ě 2010/35/EU o přepravitelných ř tlakových zařízeních í ze dne 16. června 2010 Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (zejména , 63) Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážnínákladní nákladní dopravu 4

5 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV CZ Česká republika RA bi CZ 1 Předmět: Místní přeprava p UN 1381 (FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU, třída 4.2, klasifikační kód ST3, obalová skupina I), na krátké vzdálenosti v cisternových vagonech. Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 6.8, Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci cisternových vagonů. Pododdíl kapitoly 6.8, požadavky na schválení konstrukce u cisternových vagonů přepravujících UN 1381 (FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU, třída 4.2, klasifikační kód ST3, obalová skupina I). Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava UN 1381 (FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU, třída 4.2, klasifikační kód ST3, obalová skupina I) mezi stanicemi Petrovice u Karviné, státní hranice CZ/PL, a Boří Les, v železničních cisternových vagonech vyrobených v souladu s požadavky dohody o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS). Přeprava podléhá dalším provozním opatřením přijatým zejména na úrovni železničního podniku, provozovatele infrastruktury a příslušných složek integrovaného záchranného systému. Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Výjimka udělená Ministerstvem dopravy. Konec platnosti lt tiodchylky: dhlk 1. ledna

6 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Mnohostranné édohody d dle 151RID / týkající se přepravy odsiřujících činidel obsahujících látku UN 1402 KARBID VÁPENATÝ, třídy 4.3, obalové skupiny I, platnost do 31. prosince 2015; goods/rid references on / / / the otif website/1511.html 6

7 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Příslušné orgány pro uplatňování ň írid DÚ Drážní úřad kapitola 6.7 požadavky na konstrukci, výrobu, prohlídky a zkoušky přemístitelných cisteren a UN vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC); kapitoly 6.8, 6.9 a 6.10 požadavky na konstrukci, výrobu, výstroj, schvalování typu, prohlídky, zkoušky a značení nesnímatelných cisteren (cisternových vozů), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb, bateriových vozů, vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC) a cisteren pro podtlakovévyčerpávání vyčerpávání odpadů. 7

8 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Příslušné orgány pro uplatňování ň írid SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost veškeré záležitosti i týkající í se třídy 7 radioaktivní i látky. CIMTO s.p. Centrum pro informace a mechanické testování obalů zkoušení a certifikace obalů ve smyslu příslušných Osvědčení o akreditaci. IMET s.r.o. Institut mechanického testování zkoušení a certifikace obalů ve smyslu příslušných Osvědčení o akreditaci. 8

9 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV Příslušné orgány pro uplatňování ň írid ČÚZZS Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva klasifikace nebezpečných č ýhvěcí ě tř. ř 1, , a 9 TÜV SÜD Czech s.r.o. sro kapitola 6.2 RID požadavky na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů a malých nádobek obsahujících í h plyn. Československý Lloyd klasifikace nebezpečných věcí tř. 1, 4.1, 5.2 a 9 9

10 2. Informace o vydání předpisu RID2013 RID 2013 překlad oficiálních textů OTIF 31. října stran textu ve verzi EN vyhlášení ve Sb. m. s. březen

11 3. Změny RIDplatné od 1. ledna

12 Část 1 Všeobecná ustanovení vložit následující nové pododdíly: Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondicionování během přepravy Jsou li ve vozech nebo kontejnerech používány pro účely chlazení nebo kondicionování nebezpečné věci, které jsou jen dusivé (které ředí nebo nahrazují kyslík normálně v ovzduší), podléhají pouze ustanovením oddílu pozměnit text pod nadpisem do tohoto znění: Přemístitelné cisterny typuimo (typy1 1,2,5 5a 7), které neodpovídají předpisům kapitol 6.7 nebo 6.8, ale které byly vyrobeny a schváleny před 1. lednem 2003 podle ustanovení IMDG Code (Změna 29 98), smějí být dále používány za podmínky, že odpovídají příslušným ustanovením IMDG Code o periodických prohlídkách a zkouškách.¹ Kromě toho musí splňovat ustanovení odpovídající pokynům uvedeným ve sloupcích (10) a (11) tabulky A kapitoly 3.2 a ustanovením kapitoly 4.2 RID. Viz též IMDG Code. 12

13 Část 1 Všeobecná ustanovení Použití norem Pokud se vyžaduje ždj použití normy a existuje rozpor mezi touto normou austanoveními RID, mají ustanovení RID přednost. Nové definice Čistá táhmotnost tvýbušniny (NEM) celková hmotnost tvýbušných ý látek, bez obalů, blů pouzder atd. (Čisté množství výbušniny (NEQ), čistý obsah výbušniny (NEC), čistá váha výbušniny (NEW) nebo čistá hmotnost výbušného obsahu se často používají ke sdělení stejného významu);. Záchranná tlaková nádoba tlaková nádoba s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 1000 litrů, do které se ukládají poškozené, vadné nebo netěsnící tlakové nádoby nebo tlakové nádoby neodpovídající předpisům pro jejich přepravu, např. za účelem jejich obnovy nebo likvidace;. Zkapalněný ropný plyn (LPG) nízkotlaký zkapalněný plyn složený z jednoho nebo více lehkých uhlovodíků, které jsou přiřazeny jen k UN číslům 1011, 1075, 1965, 1969 nebo 1978 a které sestávají hlavně z propanu, propenu, butanu, izomerů butanu, butenu se stopami jiných uhlovodíkových plynů; POZNÁMKA 1: Hořlavé plyny přiřazené k jiným UN číslům se nepovažují za LPG. POZNÁMKA 2: K UN 1075 viz POZNÁMKU 2 pod 2F, UN 1965, v tabulce pro zkapalněné ě plyny ve

14 Část 1 Všeobecná ustanovení změna 2. odrážky do tohoto znění: provádění kontrol popsaných ýhv ( (pouze pro zaměstnance, ě kteří provádějí kontroly popsané v ) změna ě první věty: ě v úvodní větě vypustit slova reprezentativní namátkové na konec odstavce (a) doplnit následující POZNÁMKU: POZNÁMKA: Plnič musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před ř plněním ě a po plnění. ě Návody ve formě ě kontrolních hlistů ů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC), jsou kdispozici na webových stránkách OTIF (www.otif.org). 14

15 Část 1 Všeobecná ustanovení v odstavci (b) pozměnit konec do tohoto znění:, vozů ů se snímatelnými cisternami, it ipřemístitelnými ř ítitl icisternami, it i cisternovými kontejnery a MEGC; pozměnit odstavec (f) do tohoto znění: (f) musí po naplnění cisterny zajistit, aby všechny uzávěry byly v uzavřené poloze a nedocházelo k žádnému úniku;. POZNÁMKA: Plnič musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů ě ů cisterny it cisternového it vozu a zajistit těsnost t uzavíracích í zařízení í před plněním a po plnění. Návody ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici na webových stránkách OTIF (www.otif.org). pozměnit odstavec (h) do tohoto znění: v odstavci (h) namísto předepsané oranžové označení a velké bezpečnostní značky nebo bezpečnostní značky uvést: předepsané oranžové označení, bezpečnostní značky nebo velké bezpečnostní značky, značky pro zahřáté látky a značky pro látky ohrožující životní prostředí, jakož i bezpečnostní značky pro posun. 15

16 Část 1 Všeobecná ustanovení na konec odstavce (b) doplnit následující POZNÁMKU: (f) musí po naplnění ě cisterny zajistit, i aby všechny uzávěry ě bl byly v uzavřené ř poloze a nedocházelo k žádnému úniku;. POZNÁMKA: Vykládce musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před a po vykládce. Návody ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici na webových stránkách OTIF (www.otif.org). na konec odstavce (d) (ii) doplnit následující POZNÁMKU: POZNÁMKA: Vykládce musí stanovit postupy pro kontrolu správné funkce uzávěrů cisterny cisternového vozu a zajistit těsnost uzavíracích zařízení před a po vykládce. Návody ve formě kontrolních listů pro cisternové vozy pro kapaliny, vydané Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC), jsou k dispozici i i na webových stránkách tá káhotif (www.otif.org). 16

17 Část 1 Všeobecná ustanovení nová přechodná ustanovení změna textu Plynové kartuše vyrobené a připravené k přepravě před 1. lednem 2013, pro které nebyly bl použity předpisy ř uvedené v 1.8.6, nebo pro posuzování shody plynových kartuší, smějí být dále přepravovány po tomto datu, pokud jsou dodržena všechna ostatní příslušná ustanovení RID nové přechodné ustanovení Záchranné tlakové nádoby smějí být dále vyráběny a schvalovány podle vnitrostátních předpisů až do 31. prosince Záchranné tlakové nádoby vyrobené a schválené podle vnitrostátních předpisů před 1. lednem 2014 smějí být dále používány se schválením příslušných orgánů zemí používání. 17

18 Část 1 Všeobecná ustanovení změna textu: ()P (a) Pro cisternové vozy a bateriové vozy pro plyny třídy 2 s klasifikačními kódy obsahujícími písmeno (písmena) T, TF, TC, TO, TFC nebo TOC, a pro látky tříd 3 až 8 přepravované ř v kapalném stavu, jimž je ve sloupci i(12) tabulky A kapitoly 3.2 přiřazen kód cisteren L15CH, L15DH nebo L21DH, vyrobené před 1. lednem 2005musí být výstroj definovaná ve zvláštním ustanovení TE22 v schopna absorbovat alespoň 500 kj energie na každém konci vozu nové pododdíly: vztahující se k přechodným ustanovením pro konstrukci a stavbu cisternových vozů nové pododdíly: vztahující se k přechodným ustanovením pro cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny a MEGC. 18

19 Část 1 Všeobecná ustanovení změna 4. odrážky do tohoto znění: vlastní íškolení zaměstnanců ě ů podniku, včetně č ě školení o změnách ě předpisů, ř ů a vedení záznamů o takovém školení 18311(b) ve 13. odrážce dáž za slova přepravní ř doklady d vložit písemné pokyny,. vložit následující novou 14. odrážku: písemné pokyny (používání pokynů a výbavy pro osobní ochranu) na konec doplnit: nejpozději jeden měsíc po této události doplnit nový odstavec v tomto znění: 19

20 Část 1 Všeobecná ustanovení V případě modifikace tlakové nádoby, cisterny, bateriového vozu nebo MEGC s platným, propadlým nebo zrušeným typovým schválením jsou zkoušky, prohlídky a schválení omezeny na ty součásti tlakové nádoby, cisterny, bateriového vozu nebo MEGC, které byly modifikovány. Modifikace musí splňovat ustanovení RID platná v době modifikace. Pro všechny součásti tlakové nádoby, cisterny, bateriového vozu nebo MEGC, jichž se modifikace nedotkla, zůstává v platnosti dokumentace původního typového schválení. Modifikace se může týkat jedné nebo více tlakových nádob, cisteren, bateriových vozů nebo MEGC, pro které platí typové schválení. Osvědčení o schválení modifikace musí být vydáno žadateli příslušným orgánem kteréhokoli smluvního státu RID nebo organizací pověřenou tímto orgánem. Pro cisterny, bateriové vozy nebo MEGC musí být kopie tohoto osvědčení součástí dokumentace cisterny. Každá žádost o vydání schvalovacího osvědčení pro modifikaci musí být žadatelem podána u jednoho příslušného orgánu nebo organizace pověřené tímto orgánem. 20

21 Část 1 Všeobecná ustanovení změna 4. odrážky do tohoto znění: vlastní íškolení zaměstnanců ě ů podniku, včetně č ě školení o změnách ě předpisů, ř ů a vedení záznamů o takovém školení Dfii Definice vysoce rizikových iik ýhnebezpečných č ýhvěcíě Vysoce rizikové nebezpečné věci jsou takové nebezpečné věci, které mají potenciál být zneužity při teroristické akci a které mohou, jakovýsledek výsledek, vyvolat vážné důsledky, jako jsouhromadné oběti na životech, hromadné ničení nebo, zejména pro třídu 7, hromadný socioekonomický rozvrat Vysoce rizikové nebezpečné věci jinýchtříd, než jetřída 7, jsou nebezpečné věci uvedené v tabulce níže a přepravované v množstvích větších, než jsou množství uvedená v této tabulce Pro třídu 7 jsou vysoce rizikové radioaktivní látky takové látky, které mají úroveň aktivity stejnou nebo vyšší než je práh dopravní bezpečnosti A2 pro jednotlivý kus (viz též ), s výjimkou následujících radionuklidů, pro které je práh dopravní bezpečnosti udán v tabulce níže. 21

22 Část 2 Klasifikace změna textu: Látky tříd 1 až , 8 a 9, jiné než jsou látky přiřazené k UN číslům 3077 a 3082, splňující kritéria odstavce se navíc ke svým nebezpečím tříd 1 až 6.2, 8 a 9 považují za látky ohrožující životní prostředí. Jiné látky nesplňující kritéria žádné jiné třídy, nýbrž jen kritéria odstavce , 2 10 se přiřadí k UN číslům 3077 nebo 3082, jak je to náležité doplněna nová tabulka Chemické látky pod tlakem Klasifikační Kód UN číslol Pojmenování látky nebo předmětu 8A 3500 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, J.N. 8F 3501 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, J.N. 8T 3502 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, TOXICKÁ, J.N. 8C 3503 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, ŽÍRAVÁ, J.N. 8TF 3504 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ,TOXICKÁ, J.N. 8FC 3505 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ,ŽÍRAVÁ, J.N. 22

23 Část 3 Tabulka 3.2 A Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro nová UN čísla 3497 MOŘSKÝ KRIL 3497 MOŘSKÝ KRIL 3498 MONOCHLORID JÓDU, KAPALNÝ 3499 KONDENZÁTOR, elektrická dvojvrstva (s akumulační kapacitou větší než 0,3 Wh) 3500 CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, J.N CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, J.N CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, TOXICKÁ, J.N CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, ŽÍRAVÁ, J.N CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ, J.N CHEMICKÁLÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, J.N RTUŤ OBSAŽENÁ VE VÝROBCÍCH 23

24 Část 3 Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro Kapitola 3.3 nová zvláštní ustanovení (výběr) 366 Vyrobené nástroje a předměty ř ě obsahující ínejvýše jýš 1 kg rtuti nepodléhají RID. 658 UN 1057 ZAPALOVAČE vyhovující ínormě ě EN ISO 9994: A1:2008 Zapalovače Bezpečnostní specifikace a UN 1057 NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ smějí být přepravovány jen za dodržení ustanovení uvedenýchv v (a)až až (g), (s výjimkou celkové (brutto) hmotnosti 30 kg), (s výjimkou celkové (brutto) hmotnosti 20 kg), a , pokud jsou dodrženy následující podmínky: (a) Celková (brutto) hmotnost každého kusu je nejvýše 10 kg; (b) Ve voze je přepravováno nejvýše 100 kg celkové (brutto) hmotnosti takových kusů; a (c) Každý vnější obal je zřetelně a trvanlivě označen nápisem UN 1057 ZAPALOVAČE nebo UN 1057 NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO ZAPALOVAČŮ, jak je to náležité. 24

25 Část 3 Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro Kapitola 3.4 změna textu: 342Nb Nebezpečné č věci ě musí být zabaleny bl jen do vnitřních ř íhobalů blů uložených ve vhodných vnějších obalech. Smějí být použity meziobaly. Kromě toho musí být pro předměty podtřídy 1.4, skupiny snášenlivosti S, plně dodrženaustanovení oddílu Použití vnitřních obalů však nenínutné nutné pro přepravu předmětů, jako jsou aerosoly nebo nádobky, malé, obsahující plyn. Celková (brutto) hmotnost kusu nesmí překročit 30 kg a) Vozy přepravující nebezpečné věci balené vomezených množstvích musí být označeny podle na obou bočních stranách, svýjimkou případu, kdy vůz obsahuje jiné nebezpečné věci, pro které je vyžadováno označení č velkými bezpečnostními č značkami podle Vtomto posledním případě může být vůz označen jen vyžadovanými velkými bezpečnostními značkami, nebo jak velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1, tak i označením podle

26 Část 3 Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro Kapitola 3.4 změna textu: 3413b) Vlkék Velké kontejnery přepravující ř í nebezpečné č věci ě bl balené v omezených množstvích musí být označeny podle na všech čtyřech stranách, s výjimkou případu, kdy velký kontejner obsahuje jiné nebezpečnévěci věci, prokteré jevyžadovánooznačenívelkými označení velkými bezpečnostními značkami podle V tomto posledním případě může být velký kontejner označen jen vyžadovanými velkými bezpečnostními značkami, nebo jak velkými bezpečnostními značkami podle 5.3.1, tak i označením č podle Kapitola 3.5 nový pododdíl: Vyňatá množství nebezpečných věcí přiřazená ke kódům E1, E2, E4 a E5 s nejvyšším čistým množstvím nebezpečných věcí na vnitřním obal omezeným na 1 ml pro kapaliny a plyny ana 1 g pro tuhé látky a s nejvyšším čistým množstvím nebezpečných věcí na vnější obal, které nepřevyšuje 100 g pro tuhé látky nebo 100 ml pro kapaliny a plyny, podléhají pouze: 26

27 Část 3 Seznamy NV, ZU a vynětí z platnosti pro (a) ustanovením uvedeným v 3.5.2, s výjimkou toho, že se nevyžaduje meziobal v případě, že jsouvnitřní obaly bezpečně zabaleny ve vnějším obalu s fixačním materiálem takovým způsobem, že za normálních podmínek přepravy nemohou prasknout, být propíchnuty nebo propouštět p svůj obsah; a pro kapaliny vnější obal obsahuje dostatečné množství absorpčního materiálu, aby absorboval celý obsah vnitřních obalů; a (b) ustanovením uvedeným v

28 Část 4 Ustanovení pro používání obalů a cisteren úprava textu: Ve zvláštním ustanovení TU22 před ř ještě jš ě prázdný ád prostor 5 % vložit pro kapaliny. doplnit nové zvláštní ustanovení TU 40 v tomto znění: ě TU 40 Smějí být přepravovány jen v bateriových vozech nebo MEGC, jejichž články jsou tvořeny bezešvými nádobami úprava textu: Pro přepravu kapalin, které svým bodem vzplanutí odpovídají kritériím třídy 3, musí být cisterny pro podtlakové vyčerpávání č á odpadů dů plněny ě plnicím zařízením, které vyúsťuje v cisterně na její spodní úrovni. Musí být učiněna opatření, aby bylo minimalizováno rozstřikování. 28

29 Část 5 Postupy při odeslání (a) změna textu pododstavce (ii) a následného pododstavce: (ii) označen č UN číslem l s předřazenými ř písmeny UN, jak kje vyžadováno pro kusy v a , opatřen bezpečnostními značkami, jak je vyžadováno pro kusy v 5.2.2, a označen značkou pro látky ohrožující životní prostředí, jak je vyžadováno pro kusy v , pro každou položku nebezpečných věcí obsaženou v přepravním obalovém souboru; ledaže jsou UN čísla, bezpečnostní značky a značka pro látky ohrožující životní prostředí, charakterizující všechny nebezpečné věci obsažené v přepravním obalovém souboru, zvnějšku viditelné, s výjimkou požadavků uvedených v Je li pro různé kusy vyžadováno stejné UN číslo, stejná bezpečnostní značka nebo značka pro látky ohrožující životní prostředí, může být umístěno (umístěna) na přepravnímobalovém souborupouze jednou nová druhá věta: UN číslo a písmena UN musí být nejméně 12 mm vysoká, s výjimkou kusů o vnitřním objemu nejvýše 30 litrů nebo 30kg nejvyšší čisté (netto) hmotnosti a pro láhve s nejvýše 60 litry hydraulického vnitřního objemu, kdy musí být nejméně 6 mm vysoká, asvýjimkou kusů velikosti nejvýše 5 litrů nebo 5 kg, kdy musí být přiměřenévelikosti velikosti. 29

30 Část 5 Postupy při odeslání na konec doplnit následující větu: Nj Nejsou li tyto bezpečnostní č značky z vnějšku nosného vozu viditelné, musí být na obou bočních stranách vozu umístěny také velké bezpečnostní značky podle změnit úvodní větu do tohoto znění: Přepravní doklad (doklady) musí obsahovat dále uvedené údaje pro každou nebezpečnou látku, materiál nebo předmět podané kpřepravě: v prvním pododstavci d za OHROŽUJÍCÍ ÍŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ vložit: nebo LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE/ OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. v druhém pododstavci vypustit: namísto zápisu OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v poznámce pod čarou 10 (stávající poznámka pod čarou 9) pozměnit začátky a IMDG Code do tohoto znění: Pokud je dopravci předáváno osvědčení o naložení kontejneru/vozidla... 30

31 Část 5 Kapitola 5.5 Postupy při odeslání doplnit následující nový oddíl: Zvláštní ustanovení platná pro kusy a vozy a kontejnery obsahující látky představující riziko udušení, jsou li používány pro účely chlazení nebo kondicionování (jako jsou suchý led (UN 1845) nebo dusík, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1977) nebo argon, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1951)) Rozsah platnosti Tento oddíl se nevztahuje na látky, které mohou být používány pro účely chlazení nebo kondicionování, jsou li přepravovány jako zásilka nebezpečných věcí. Jsou li přepravoványjako zásilka, musí být tyto látky přepravovány pod příslušnou položkou tabulky A kapitoly 3.2 podle s ní spojených podmínek přepravy Tento oddíl se nevztahuje thj na plyny v chladicích h okruzích Nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondicionování cisteren nebo MEGC během přepravy nepodléhají ustanovením tohoto t oddílu. 31

32 Část 5 Postupy při odeslání Všeobecně Vozy a kontejnery obsahující látky používané pro účely chlazení nebo kondicionování (jiné než zaplynování) během přepravy nepodléhají žádným jiným ustanovením RID, než jsou ustanovení tohoto oddílu Jsou li nebezpečné věci naloženy v chlazených nebo kondicionovaných vozech a kontejnerech, použijí se všechna ostatní ustanovení írid vztahující thjííse na tyto tt nebezpečné č věci, ě navíc k ustanovením tohoto oddílu (Vyhrazeno) Osoby zabývající se manipulací nebo přepravou chlazených nebo kondicionovaných vozů a kontejnerů musí být vyškoleny přiměřeně ke svým odpovědnostem. 32

33 Část 5 Postupy při odeslání Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér Balené nebezpečné věci vyžadující chlazení nebo kondicionování, přiřazené k pokynům pro balení P203, P620, P650, P800, P901 nebo P904 pododdílu , musí splňovat příslušné požadavky tohoto pokynu pro balení Pro balené nebezpečné věci vyžadující chlazení nebo kondicionování, přiřazené k jiným pokynům pro balení, musí být kusy schopny snášet velmi nízké íkéteploty t a nesmějí být poškozovány ani významně zeslabovány chladivem nebo kondicionérem. Kusy musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby dovolovaly uvolnění plynu k zamezení nárůstu tlaku, který by mohl protrhnout obal. Nebezpečné věci musí být zabaleny takovým způsobem, aby se zamezilo pohybu po rozptýlení chladiva nebo kondicionéru Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér musí být přepravovány v dobře větraných vozech a kontejnerech. 33

34 Část 5 Postupy při odeslání Označování kusů obsahujících chladivo nebo kondicionér Kusy obsahující nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondicionování musí být označeny pojmenováním těchto věcí uvedeným ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následovaným slovy JAKO CHLADIVO nebo JAKO KONDICIONÉR, jak je to náležité, v úředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, v angličtině, francouzštině, němčině nebo italštině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě p nestanoví jinak Označení musí být trvanlivé, čitelné a umístěné na takovém místě a takové velikosti v poměru ke kusu, aby bylo snadno viditelné Vozy a kontejnery obsahující nebalený suchý led Je li suchý led použit v nebalené formě, nesmí přijít do přímého styku s kovovou konstrukcí vozu nebo kontejneru, aby se zamezilo zkřehnutí kovu. Musí být učiněna opatření k zajištění přiměřené izolace mezi suchým ledem a vozem nebo kontejnerem jejich oddělením mezerou o šířce nejméně 30 mm (např. použitím vhodných materiálů s nízkou tepelnou vodivostí, jako jsou dřevěná prkna, palety atd.). 34

35 Část 5 Postupy při odeslání Pokud je suchý led uložen okolo kusů, musí být učiněna opatření k zajištění toho, že kusy zůstanou během přepravy v původní poloze poté, co se suchý let rozptýlil Označování vozů a kontejnerů Vozy a kontejnery obsahující nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondicionování musí být označeny výstražnou značkou, uvedenou v , umístěnou na každém přístupovém místě tam, kde bude snadno viditelná osobami otevírajícími í vůz ů nebo kontejner nebo do nich vstupujícími. Tato značka musí zůstat na voze nebo kontejneru, dokud nebyla provedena následující opatření: () (a) Vůz nebo kontejner bl byl odvětrán, aby se odstranily dt škodlivé koncentrace chladiva nebo kondicionéru; a (b) Chlazené nebo kondicionované věci byly vyloženy. 35

36 Část 5 Postupy při odeslání Výstražná značka musí být pravoúhlá a musí být nejméně 150mm široká a nejméně 250mm vysoká. Výstražná značka musí zahrnovat: (a) Slovo POZOR v červené nebo bílé barvě s písmeny o výšce nejméně 25mm v úředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, v angličtině, francouzštině, němčině nebo italštině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak; a (b) Pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následované slovy JAKO CHLADIVO nebo JAKO KONDICIONÉR, jak je to náležité, uvedené pod obrázkem černými písmeny na bílém podkladu, s písmeny o výšce nejméně ě 25 mm v úředním jazyce země ě původuatéž, ů pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, v angličtině, francouzštině, němčině nebo italštině, pokud dohodyuzavřenémezizeměmi zeměmi zainteresovanými napřepravě nestanoví jinak. Například: OXID UHLIČITÝ, TUHÝ, JAKO CHLADIVO. 36

37 Část 5 Postupy při odeslání * Vložit pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následované slovy JAKO CHLADIVO nebo JAKO KONDICIONÉR, jakjeto je náležité 37

38 Část 5 Postupy při odeslání Dokumentace Doklady (jako konosament, nákladový list nebo nákladní list CMR/CIM) spojené spřepravou vozů nebo kontejnerů, které byly chlazeny nebo kondicionovány a nebyly úplně vyvětrány před přepravou, musí obsahovat následující informace: UN číslo spředřazenými písmeny UN ; a Pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2, následované slovy JAKO CHLADIVO nebo JAKO KONDICIONÉR, jak jeto náležité, vúředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, vangličtině, francouzštině, němčině nebo italštině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak. Například: UN 1845 OXID UHLIČITÝ, TUHÝ, JAKO CHLADIVO Přepravní doklad smí být vjakékoli formě za podmínky, že obsahuje informace vyžadované v Tyto informace musí být snadno identifikovatelné, čitelné a trvalé. 38

39 Část 7 Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, na konec vložit následující POZNÁMKU: POZNÁMKA: Vozy mohou být vybaveny detekčními zařízeními, která oznamují nebo reagují na vykolejení, za podmínky, že byly splněny požadavky pro schválení takových vozů do provozu. Požadavky na schválení vozů do provozu nemohou zakazovat nebo vyžadovat použití takových detekčních zařízení. Provoz vozů nesmí být omezován z důvodu, že jsou nebo nejsou vozy vybaveny takovými zařízeními. í doplnit nový odstavec v tomto znění: Společná nakládka nebezpečných věcí balených v omezených množstvích s jakýmkoli druhem výbušných látek a předmětů, s výjimkou podtřídy 1.4 a UN čísel 0161 a 0499, je zakázána. 39

40 Luboš Knížek 40

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ ČÁST 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ 1.1.1 Struktura Přílohy A a B jsou rozděleny do devíti částí.

Více

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ. Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ. Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek 1. 2. 3. 4. Úvod - legislativa zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách a vyhláška č. 100/1995 Sb., Řád UTZ

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 100/2003 Sb.

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Silniční doprava MATURITNÍ PRÁCE

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení Sborníky technické harmonizace 2007 Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení (aktualizace 12/07) Ing. Hana Floriánová Alois Matěják Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro

Více

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění Vyhlášek Ministerstva dopravy č. 83/2000 Sb., 186/2005 Sb., 6/2006 Sb., 38/2006,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4314 Sbírka zákonů č. 297 / 2009 Částka 90 297 ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO TY, CO PŘEPRAVUJÍ NEBEZPEČNÉ VĚCI 2015 Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA CZ a.s.

Více

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1940 Sbírka zákonů č. 184 / 2014 Částka 75 184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více