o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005"

Transkript

1 P í r u k a o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od I. ÚVOD A POPIS (1) Dnem se eská republika stala lenem Evropských spole enství (dále jen Spole enství ). (2) Ke stejnému dni vstoupily v platnost pro nov p istoupivší zem, tedy i pro R, celní p edpisy Spole enství. (3) Základními celními p edpisy Spole enství jsou: a) Na ízení Rady (EHS). 2913/92, kterým se vydává celní kodex Spole enství, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen Kodex ), b) Na ízení Komise (EHS). 2454/93, kterým se provádí Na ízení Rady (EHS). 2913/92, kterým se vydává celní kodex Spole enství, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen PPCK ), a c) Na ízení Rady (EHS). 918/83 o systému Spole enství pro osvobození od cla (dále jen OSV918 ). (4) Zásadou je, že pouze oblasti v Kodexu a PPCK ne ešené nebo ty oblasti, jejichž úprava je výslovn ponechána na lenské zemi, sm jí být upraveny národní legislativou. (5) Základními celními p edpisy vydanými na národní úrovni jsou: a) zákon. 13/1993 Sb, celní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen Celní zákon ), b) zákon. 185/2004 Sb., o Celní správ eské republiky (dále jen ZCS ), c) vyhláška MF. 199/2004 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení celního zákona a kterou se zrušují n které vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferen ní p vod zboží, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen PV CZ ) a d) vyhláška SÚ a MF. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a zp sobu sd lování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spole enství (dále jen PV SÚ). (6) Tyto nové, resp. novelizované p edpisy m ní formu, obsah a zp sob vypl ování celních doklad. (7) Základními p edpisy, které upravují zp sob vypl ování písemného celního prohlášení na formulá i Jednotný správní doklad (dále jen Tiskopis ) a Jednotný správní doklad dopl kový (dále jen Dopl kový list ) a manipulaci s jednotlivými výtisky Tiskopisu a Dopl kového listu jsou: - lánky 62 až 75 Kodexu - lánky 198 až 221 PPCK - p ílohy 37 a 38 PPCK celního zákona - p íloha 1 PV CZ - p íloha 1 PV SÚ. (8) Podle lánku 212 PPCK celní orgány mají zajistit vysv tlivky k vypl ování Tiskopisu a Dopl kového listu a jejich dopl ování. Z tohoto d vodu byla vydána tato p íru ka, která by

2 m la v maximální mí e usnadnit orientaci, a tím i usnadnit práci p i vypl ování, kontrole a zpracovávání písemných celních prohlášení a p i vlastním celním ízení p i dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží. (9) Sou ástí této p íru ky je citace z níže uvedených základních právních norem, které jsou zmín ny v textu: - Na ízení Rady. 918/83 o systému Spole enství pro osvobození od cla - Zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané z hodnoty - Zákon. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen ZSDP ) - Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis - Zákon. 278/1992 Sb., o státní statistice ve zn ní pozd jších p edpis - Zákon. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režim m ve zn ní pozd jších p edpis - Zákon. 38/1994 Sb., o zahrani ním obchodu s vojenským materiálem ve zn ní pozd jších p edpis - Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis - Zákon. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, ve zn ní pozd jších p edpis - Zákon. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu p edm t kulturní hodnoty ve zn ní pozd jších p edpis - Zákon. 353/2003 Sb., o spot ebních daních. II. DEFINOVÁNÍ N KTERÝCH POJM (10) Vývozem se pro ú ely této p íru ky rozumí propoušt ní zboží do vývozu, pasivního zušlech ovacího styku, umíst ní zboží Spole enství do svobodného celního pásma nebo skladu, ukon ování režimu aktivního zušlech ovacího styku, do asného použití nebo usklad ování v celním skladu p id lením celn schváleného ur ení zp tný vývoz zboží mimo celní území Spole enství (kombinace režimu 31xx, uvád ná do levé ásti kolonky 37 Tiskopisu) v t ch p ípadech, kdy je nutno v souladu s celními p edpisy Spole enství podat celní prohlášení. (11) Podání celního prohlášení v p ípad, kdy je zboží Spole enství umíst no do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu není povinné. Tímto ustanovením nejsou dot eny ustanovení da ových p edpis, zejména ustanovení zákona. 235/2004 o dani z p idané hodnoty týkající se da ových doklad. (12) Dovozem se pro ú ely této p íru ky rozumí propoušt ní zboží k domácí spot eb v rámci volného ob hu, do aktivního zušlech ovacího styku, k do asnému použití, usklad ování v celním skladu, p epracování pod celním dohledem, zni ení pod celním dohledem a p i umíst ní zboží, které nemá status Spole enství do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. (13) Podání celního prohlášení v p ípad, kdy je zboží, které nemá status Spole enství, umíst no do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu a p i navržení zni ení zboží pod celním dohledem, není povinné. (14) Zkratkou ESVO" se rozumí EVROPSKÉ SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU, které tvo í Island, Norsko a Švýcarsko (pro oblast spole ného tranzitního režimu je zahrnuto i Knížectví Lichtenštejnsko. (15) Pov ený zam stnanec CÚ je celník nebo civilní zam stnanec CÚ, pov ený provád ním n kterých úkon p i celním ízení.

3 III. TISKOPISY JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU A JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU DOPL KOVÉHO (16) Vzory Tiskopisu a Dopl kového tiskopisu jsou uvedeny v p ílohách. 31 až 34 PPCK. (17) Do budou eské celní orgány p ijímat rovn ž tiskopisy JSD a JSDd stanovené eskými celními p edpisy platnými p ed vstupem do Spole enství, u kterých deklarant nebo pov ený zam stnanec CÚ škrtne text ESKÁ REPUBLIKA v záhlaví tiskopisu a nahradí jej textem EVROPSKÉ SPOLE ENSTVÍ. (18) Tiskopisy a dopl kové listy se používají, a) pokud právní p edpisy Spole enství odkazují na prohlášení pro vývoz (odeslání), propušt ní do volného ob hu (vstup) nebo propušt ní do jakékoli jiného celního režimu, v etn tranzitu Spole enství nebo zp tného vývozu; b) podle pot eby pokud deklarant navrhuje p id lení jiného celn schváleného ur ení, kde podání celního prohlášení není povinné c) pokud tak výslovn stanoví p edpis Spole enství. (19) Tiskopisy a dopl kové listy používané k tomuto ú elu se skládají z výtisk pot ebných pro spln ní formalit týkajících se jednoho nebo více celních režim (vývoz, tranzit nebo jiný režim p i dovozu), vybraných ze sady 8 výtisk : výtisk. 1, který si ponechají orgány lenského státu, ve kterém jsou spln ny formality pro vývoz (odeslání) nebo tranzit Spole enství, výtisk. 2, který používá pro statistické ú ely lenský stát vývozu. Tento výtisk m že rovn ž použít pro statistické ú ely lenský stát odeslání v p ípadech obchodu s ástmi celního území Spole enství s odlišným da ovým režimem, výtisk. 3, který se vrací vývozci po potvrzení celním orgánem, výtisk. 4, který si ponechá ú ad místa ur ení po dokon ení tranzitu Spole enství nebo jako doklad T2L prokazující status zboží Spole enství, výtisk. 5, což je zp tný list pro tranzit Spole enství, výtisk. 6, který si ponechají orgány lenského státu, ve kterém jsou spln ny formality p i p ijetí, výtisk. 7, která používá pro statistické ú ely lenský stát ur ení (pro formality p i p ijetí), v etn p ípad obchodu mezi ástmi celního území Spole enství s odlišným da ovým režimem, výtisk. 8, který se vrací p íjemci po potvrzení celním orgánem. (20) Jsou tedy možné r zné kombinace, nap íklad vývoz, pasivní zušlech ovací styk nebo zp tný vývoz: výtisky. 1, 2 a 3, tranzit Spole enství: výtisky. 1, 4 a 5, ostatní celní režimy p i dovozu: výtisky. 6, 7 a 8. (21) Navíc existují okolnosti, za kterých musí být status zboží Spole enství prokázán v míst ur ení. V takových p ípadech se použije výtisk. 4 jako doklad T2L ( lánky 315 až 316 PPCK) (22) Pokud ur itá kombinace obsahuje jeden nebo více výtisk, které mohou být použity v jiném lenském stát než ve stát, ve kterém byla poprvé vypln na, vypl ují se tiskopisy bu strojopisem, nebo mechanografickým i podobným postupem. Aby bylo vypl ování strojopisem usnadn no, m l by tiskopis být vložen do psacího stroje tak, aby bylo první písmeno údaj, které mají být uvedeny v kolonce 2, umíst no v malém polohovém okn v horním levém rohu. (23) Podání celního prohlášení, podepsaného deklarantem nebo jeho zástupcem, celnímu ú adu se považuje za projev v le, jímž zú astn ná osoba p ihlašuje dané zboží pro režim, o propušt ní do n hož žádá, a aniž je dot eno možné použití trestn právních p edpis, p ijímá tím odpov dnost, v souladu s platnými p edpisy doty ných lenských stát,

4 za správnost informací uvedených v celním prohlášení, pravost p iložených doklad, dodržení všech povinností vyplývajících z propušt ní doty ného zboží do daného režimu. (24) Podpisem se hlavní povinný, nebo p ípadn jeho oprávn ný zástupce, zaru uje za veškeré náležitosti tranzitu Spole enství podle ustanovení o tranzitním režimu Spole enství stanovených v kodexu a v tomto na ízení a uvedených v ásti B. (25) Pokud jde o formality tranzitu Spole enství a formality v míst ur ení, je t eba poznamenat, že je v zájmu každé osoby podílející se na tranzitu, aby prov ila obsah svého celního prohlášení. Zejména musí tato osoba okamžit oznámit celnímu orgánu jakékoli nesrovnalosti, které zjistí mezi zbožím, které musí uvést v celním prohlášení, a údaji již uvedenými v používaných tiskopisech. V takových p ípadech se celní prohlášení vyhotoví na nových tiskopisech. (26) Kolonky v Tiskopisu a Dopl kovém listu, které nemají být vypln ny, musejí z stat prázdné. (27) Podpis pov eného zam stnance CÚ nesmí zasahovat do otisku služebního razítka nebo do jiných, v Tiskopisu a Dopl kovém listu již zapsaných údaj, které by se tím mohly stát ne itelné. (28) Tiskopis a Dopl kový list je rovn ž dokladem, kterým deklarant vykazuje statistické údaje o dovozech nebo vývozech zboží do výsledk statistiky o ob hu zboží ve styku se zahrani ím, ve stanovených p ípadech se toto písemné celní prohlášení stává také da ovým dokladem. (29) Na Tiskopisu lze deklarovat pouze jednu podpoložku zboží celního sazebníku. Obsahuje-li zásilka více podpoložek zboží, které by bylo t eba sou asn deklarovat na jeden Tiskopis, je možné pro vykazování údaj o druhé a další podpoložce zboží použít Dopl kový list. Na jeden Dopl kový list je možno deklarovat další t i podpoložky zboží celního sazebníku. P i nevyužití všech t í podpoložek na Dopl kovém listu se volné místo proškrtává. Dopl kový list není možno použít bez Tiskopisu, k jednomu Tiskopisu je možno použít nejvíce t istat icetdva Dopl kové listy. (30) Tiskopis a Dopl kový list tvo í nedílný doklad se stejným využitím a ob hem jednotlivých list. Stejn ozna ené kolonky v Tiskopisu i Dopl kovém listu se vypl ují podle stejných pravidel a zásad. (31) Fotokopie nebo dopl ková vyhotovení Tiskopisu a Dopl kového listu podle ustanovení l. 214 PPCK se vyhotovují z libovolného výtisku Tiskopisu nebo Dopl kového tiskopisu, ale jen z t ch ísel, na kterých je navrhován celní režim nebo celn schválené ur ení.

5 IV. ZP SOB UVÁD NÍ ÚDAJ DO TISKOPISU A DOPL KOVÉHO LISTU (32) Tiskopis i Dopl kový list je možno vypl ovat tiskárnou po íta e, psacím strojem nebo jinými technickými prost edky, ale také ru n inkoustem a h lkovým písmem ru n však pouze v p ípad, kdy jsou všechny výtisky ur eny k použití ve stejném lenském stát. (33) Údaje v Tiskopisu a Dopl kovém listu musí být vždy maximáln itelné a srozumitelné. P i vypl ování údaj je vhodné kontrolovat, zda se informace napsané do prvního listu ádn propsaly i na další listy jednotlivých doklad. (34) Všechny údaje uvád né do Tiskopisu a Dopl kového listu musí být vždy umíst ny v t ch kolonkách, ve kterých mají být uvedeny, nesm jí p esahovat do vedlejších kolonek apod. Údaje nesm jí být mazány ani p episovány, k opravám nesm jí být používány r zné opravné papírky ani roztoky. (35) Všechny údaje uvád né v Tiskopisu a p ípadn p ipojeném Dopl kovém listu nebo Ložném listu musí být itelné a p ehledné. (36) Vyzna uje-li pov ený zam stnanec CÚ do Tiskopisu datum jiným zp sobem než otiskem služebního razítka, uvádí jej zp sobem RRRRMMDD. (37) Deklarant vypl uje v Tiskopisu a Dopl kovém listu pouze kolonky ozna ené ísly; kolonky ozna ené velkými písmeny vypl uje pov ený zam stnanec CÚ s výjimkou zvlášt uvedených p ípad. (38) P ípadné opravy údaj p ed p ijetím celního prohlášení celním ú adem se provád jí p eškrtnutím chybného údaje tak, aby p vodní údaj z stal itelný, a napsáním nového údaje do stejné kolonky vedle, nad nebo pod takovým zp sobem, aby bylo z ejmé, že nahrazuje p eškrtnutý údaj. Veškeré takto provedené zm ny musí ov it osoba, která je provedla, a potvrdit pov ený zam stnanec CÚ. Není-li možno opravu chybn uvedeného údaje provést nebo by oprava byla na úkor itelnosti a p ehlednosti, je nutné p edložit nový, správn vypln ný tiskopis. Za den p ijetí celního prohlášení se považuje den p ijetí p vodního celního prohlášení. (39) Je-li t eba u jedné zásilky zboží vyjád it do n které kolonky Tiskopisu více údaj, než pro kolik je ur ena, je nutné údaje pom rn rozepsat na více Tiskopis a Dopl kových list. To se týká zejména t ch údaj, které jsou v pr vodních dokladech uvád ny jako spole né pro celou zásilku, bez ohledu na skute nost, zda se skládá z jedné nebo více podpoložek zboží. Jsou to zejména údaje z kolonek 1, 2, 7, 8, 14, 15, 15a, 17, 17a, 20, 22, 23, 24, 37 (levá ást), 49, 50, 52 a 53. (40) Je-li t eba vyjád it do n které kolonky Tiskopisu nebo Dopl kového listu u jedné podpoložky zboží více údaj, než pro kolik je daná kolonka vyhrazena, je nutné tyto údaje pom rn rozepsat do dalších ástí Dopl kového listu s p ípadným pom rným rozd lením dalších údaj k p íslušné podpoložce zboží.

6 V. MANIPULACE S TISKOPISEM (DOPL KOVÝM LISTEM) (41) Výtisk. 8 Tiskopisu je jako rozhodnutí o propušt ní zboží do celního režimu doru ován zp sobem daným ustanovením 17 až 20 ZSDP deklarantovi nebo jím pov ené osob nap íklad poštou na dodejku, a to nejpozd ji následující pracovní den, nevyhoví-li celní ú ad v od vodn ných p ípadech písemné žádosti deklaranta o p edávání v jiných lh tách (nap. jedenkrát týdn ). (42) K p edání vyhotoví celní ú ad dvojmo seznam p edávaných doklad, který lze vyhotovit i na jeden Tiskopis, a jehož originál se p edává nebo zasílá spolu s doklady deklarantovi nebo jím pov ené osob a kopie se chronologicky ukládá a uchovává po dobu deseti let. (43) Seznam p edávaných doklad vždy obsahuje íslo seznamu, datum vyhotovení seznamu na PC, eviden ní ísla ( íslo) p edávaných doklad uvedená v kolonce A Tiskopisu; p i osobním p evzetí obsahuje ješt poznámku V seznamu uvedené doklady dne... p evzal... dopln nou iteln uvedeným jménem a p íjmením a podpisem deklaranta nebo jím zmocn né osoby. (44) Seznam p edávaných doklad m že obsahovat i jiné údaje, je-li zpracováván výpo etní technikou. (45) P i odesílání n kolika výtisk. 8 Tiskopisu poštou je pro konkretizaci p edání jednotlivých kus možno uvést do p íslušné rubriky dodejky íslo seznamu odesílaných doklad. (46) Výtisk. 8 Tiskopisu je možno p edat také deklarantovi nebo jím pov ené osob tak, že pov ený zam stnanec CÚ uvede do kolonky B na výtisku. 6 Tiskopisu poznámku Výtisk. 8 p edán... dne..., v níž doplní jméno a p íjmení p ebírající osoby a datum, a vyžádá si potvrzení uvedené skute nosti podpisem p ebírající osoby v tomto p ípad není t eba tisknout seznam. (47) Výtisk. 3 Tiskopisu, který doprovází zásilku k výstupu po propušt ní zboží celním ú adem k vývozu, se p edává deklarantovi nebo jím pov ené osob tak, že pov ený zam stnanec CÚ uvede do kolonky B na výtisku. 1 Tiskopisu poznámku Výtisk. 3 p edán... dne..., v níž doplní jméno a p íjmení p ebírající osoby a datum, a vyžádá si potvrzení uvedené skute nosti podpisem p ebírající osoby. (48) Výtisk. 3 Tiskopisu s potvrzením výstupu v p ípad, kdy propoušt jící celní ú ad je zárove i výstupním celním ú adem ve smyslu lánku 793 odst. 2 a) a b) PPCK a potvrzuje do kolonky E výstup zboží, doru uje celní ú ad deklarantovi nebo pov ené osob obdobných zp sobem jako se doru uje výtisk. 8 Tiskopisu p i dovozu. Obdobným zp sobem postupuje celní ú ad i v p ípadech, kdy je celním ú adem odeslání podle l. 793 odst. 6 PPCK nebo celním ú adem, kde byl vystaven doprovodný doklad. (49) Žádá-li oprávn ná osoba o vrácení nebo prominutí cla a daní nebo dodate n uplat uje nárok na osvobození od cla nebo daní, požaduje celní ú ad sou asn se žádostí p íslušný výtisk Tiskopisu jako doklad, na který bylo zboží do p íslušného režimu propušt no nebo na jehož základ byl režim ukon en, p ípadn jiný doklad (nap. platební vým r), kterým bylo vym eno clo a dan. (50) P i p edávání výtisk. 4 a 5 Tiskopisu hlavnímu povinnému nebo jím pov ené osob v souvislosti s propušt ním zboží do režimu tranzitu pov ený zam stnanec CÚ uvede do kolonky B na výtisku. 1 Tiskopisu poznámku Výtisky. 4 a 5 p edány... dne..., v níž doplní jméno a p íjmení p ebírající osoby a datum, a vyžádá si potvrzení uvedené skute nosti podpisem p ebírající osoby. Tento záznam provede tak, aby se nepropsal na jiný výtisk Tiskopisu.

7 (51) Jednotlivé výtisky Dopl kových list nebo Ložných list tvo í trvalou p ílohu shodn ozna ených výtisk Tiskopisu, a proto pravidla pro p edkládání a ob h výtisk Tiskopisu jsou platná i pro výtisky Dopl kových list. (52) Manipulace s Tiskopisem a Dopl kovým listem p i propoušt ní zboží do a ze svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu - viz p íloha. 20.

8 ÚDAJE UVÁD NÉ DO JEDNOTLIVÝCH KOLONEK TISKOPISU A DOPL KOVÉHO LISTU P I VÝVOZU (53) V této ásti jsou popsána pravidla pro uvád ní údaj do Tiskopis a Dopl kových list p edkládaných p i vývozu zboží. (54) Pro ú ely vývozu zboží se používá sada s íselným ozna ením výtisk ísly 1, 2 a 3, resp. 1/6, 2/7 a 3/8, p i emž deklarant je povinen škrtnout ta ísla, která se nepoužijí (6, 7, 8). (55) Výtisk Tiskopisu ozna ený íslem 1 nebo 1/6 je ur en pro celní ú ad, který rozhoduje o propušt ní zboží do navrženého režimu nebo o ukon ení režimu zp tným vývozem. (56) Výtisk Tiskopisu ozna ený íslem 2 nebo 2/7 je využíván celními orgány pro statistické ú ely. (57) Výtisk Tiskopisu ozna ený íslem 3 nebo 3/8 vrací celní ú ad deklarantovi nebo jeho pov enému zástupci jako rozhodnutí o propušt ní zboží do navrženého režimu nebo rozhodnutí o ukon ení režimu. (58) Výtisk. 3 Tiskopisu a Dopl kového listu se p edkládá výstupnímu celnímu ú adu. Pojem výstupní celní ú ad a zp sob manipulace s výtiskem. 3 Tiskopisu a Dopl kového listu jsou dané ustanovením lánku 793 PPCK. (59) V p ípadech, kdy je režim aktivního zušlech ovacího styku, do asného použití nebo usklad ování v celním skladu ukon ován p id lením celn schváleného ur ení zp tný vývoz mimo celní území Spole enství (kód 31xx v levé ásti kolonky 37 Tiskopisu), použijí se v souladu s l. 841 PPCK p im en ustanovení celních p edpis platná pro režim vývozu ( l. 788 až 796 PPCK). S ohledem na skute nost, že se jedná o zp tný vývoz zboží, které nemá status Spole enství, uskute ní se p eprava k výstupnímu celnímu ú adu v režimu tranzitu. S výtiskem. 3 Tiskopisu a Dopl kového listu se v t chto p ípadech bude manipulovat zp sobem stanoveným ve lánku 793 odst. 6 PPCK. V p ípadech, kdy je celní ú ad, který rozhoduje o p id lení celn schváleného ur ení zp tný vývoz, sou asn i výstupním celním ú adem, není propoušt ní zboží do režimu tranzitu povinné. (60) Je-li zásilka, na kterou se Tiskopis vztahuje, složena z více položek zboží, k formulá i Tiskopisu se p ikládá jeden nebo více formulá Dopl kových list. Na jeden Tiskopis s p iloženými Dopl kovými listy lze deklarovat pouze položky zboží, u nichž je údaj uvád ný v levé ásti kolonky 37 Tiskopisu shodný. Je-li na posledním p iloženém Dopl kovém listu deklarována pouze jedna nebo dv položky zboží, nevyužité místo pro uvedení p ípadných dalších položek se proškrtává. Využití i ob h Dopl kových list je totožný s využitím a ob hem Tiskopisu, se kterým jsou p edkládány a jehož p ílohu tvo í. (61) Bylo-li deklarantovi postupn vydáno k vývozu stejného zboží za stejných podmínek více povolení (licencí) a vývozem jedné zásilky se erpá z více než jednoho povolení (licence) - nap íklad zásilka obsahuje 300 kus stejného zboží, p i emž vývozem sta kus z nich je zcela vy erpáno jedno povolení (licence) a vývozem zbylých 200 kus se již erpá z dalšího povolení (licence), je nutné toto zboží rozd lit do tolika položek, z kolika povolení (licencí) se erpá. (62) V nadpisech k pravidl m pro jednotlivé kolonky je vyzna eno, zda je daný údaj p edepsáno uvád t jen do Tiskopisu nebo do Tiskopisu i Dopl kového listu. Dále je zde uveden i název kolonky, který n kdy neodpovídá p esn a výstižn obsahu p íslušné kolonky pro jeho vypln ní. Pokud není výslovn uvedeno, že požadované údaje v dané kolonce vypl uje pov ený zam stnanec CÚ, zajistí uvedení požadovaných údaj deklarant.

9 (63) Jednotlivé kolonky Tiskopisu, p ípadn Dopl kového listu se vypl ují p i vývozu následujícím zp sobem:

10 Kolonka 1. Prohlášení (Tiskopis) Levá ást EX EU CO (64) Do levé ásti této kolonky se uvádí kód: - pro obchod se zem mi a územími mimo celní území Spole enství, krom zemí ESVO, - pro propušt ní zboží do jednoho z celních režim (sloupce 10 a 21 p ílohy. 30, - pro p id lení celn schváleného ur ení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích 31 a 3171 tabulky v p íloze. 30; - pro odeslání zboží, které není zbožím Spole enství, v rámci obchodu mezi lenskými státy; - v rámci obchodu se zem mi ESVO; - pro propušt ní zboží do jednoho z celních režim uvedených ve sloupcích 10 a 21 tabulky v p íloze. 30; - pro p id lení celn schváleného ur ení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích 31 a 3171 tabulky v p íloze pro zboží Spole enství podléhajícímu zvláštním opat ením v pr b hu p echodného období po p istoupení nových lenských stát ; - pro umíst ní p edfinancovaného zboží do celního skladu nebo svobodného pásma. - pro zboží Spole enství v rámci obchodu mezi ástmi celního území Spole enství, na které se vztahuje sm rnice 77/388/EHS, a ástmi tohoto území, na která se uvedená sm rnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi ástmi tohoto území, na které se uvedená sm rnice nevztahuje. Prost ední ást (65) Do prost ední ásti této kolonky se uvádí jednomístný kód, který blíže up es uje druh p edkládaného celního prohlášení: A pro b žné celní prohlášení (b žný postup podle lánku 62 Kodexu) B pro neúplné celní prohlášení (zjednodušený postup podle l. 76 odst. 1 písm. a) Kodexu) C pro zjednodušené celní prohlášení (zjednodušený postup podle l. 76 odst. 1 písm. b) Kodexu) D pro podání b žného celního prohlášení uvedeného pod kódem A d íve, než je deklarant schopen zboží p edložit E pro podání neúplného celního prohlášení uvedeného pod kódem B d íve, než je deklarant schopen zboží p edložit F pro podání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného pod kódem C d íve, než je deklarant schopen zboží p edložit X pro dopl kové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu B Y pro dopl kové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu C Z pro dopl kové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle l. 76 odst. 1 písm. c) Kodexu (zápis zboží do protokolu) Kódy D, E a F lze použít pouze v rámci postupu stanoveného v l. 201 odst. 2, kdy celní orgány povolí podání celního prohlášení d íve, než je deklarant schopen zboží p edložit. Pravá ást (66) Pravá ást této kolonky se p i vývozu nevypl uje. Kolonka 2. Odesílatel nebo vývozce (Tiskopis)

11 (67) Za vývozce se podle ustanovení l. 788 PPCK považuje osoba, jejíž jménem a na jejíž ú et je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v dob p ijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umož ující s ním nakládat. Má-li na základ vývozní smlouvy vlastnické nebo obdobné právo umož ující se zbožím nakládat osoba usazená mimo Spole enství, považuje se za vývozce ta smluvní strana, která je usazena ve Spole enství. (68) Do této kolonky se tedy uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo p íjmení a jméno, pop ípad jména, a adresa místa pobytu fyzické osoby podle p edchozího odstavce. (69) Do pravého horního rohu se uvádí da ové identifika ní íslo p id lené p íslušnými orgány. Není-li da ové identifika ní íslo p id leno, uvádí se jiné identifika ní íslo prodávajícího nebo odesílatele p id lené p íslušnými orgány pro statistické nebo jiné ú ely. (70) Nemá-li fyzická osoba uvedená v této kolonce p id leno da ové nebo jiné identifika ní íslo, uvádí se do pravého horního rohu této kolonky kód státu Spole enství, ve kterém má tato osoba pobyt, její rodné íslo nebo jiné obdobné íslo, p id lené p íslušnými orgány, a za toto íslo (bez mezery) písmeno X (p íklad: CZ X). (71) Údaje o osob, která ve vztahu k deklarovanému zboží p sobí pouze jako speditér nebo p epravce, nebo zboží pouze dopravuje, se v této kolonce neuvádí. (72) Sestává-li zásilka ze zboží od n kolika vývozc anebo odesilatel, uvádí se do této kolonky text R zní a kód ; seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo p íjmení a jméno, pop ípad jména, sídlo nebo adresu místa pobytu, nebo adresu místa podnikání, dopln né o identifika ní íslo, se p ikládá v p íloze ke každému z výtisk Tiskopisu. Kolonka 3. Tiskopisy (Tiskopis a Dopl kový list) (73) Uvede se po adové íslo tiskopisu ve vztahu k celkovému po tu použitých formulá Tiskopis a Dopl kový list. Nap íklad p i p edložení jednoho formulá e Tiskopis a dvou formulá Dopl kový list (tj. 5 až 7 deklarovaných položek zboží) se uvede na formulá i Tiskopis 1/3, na prvním formulá i Dopl kový list 2/3 a na druhém formulá i Dopl kový list 3/3. (74) Maximální celkový po et formulá, tj. Tiskopisu a Dopl kových list, je 333. (75) Je-li prohlášení podáváno pouze na jednu položku zboží (tj. má být vypln na pouze jedna kolonka Popis zboží ), MUSÍ kolonka 3 z stat prázdná, ale do kolonky 5 se POVINN uvede íslice 1. Kolonka 4. Ložné listy (76) Do této kolonky se od uvádí po et ložných list. Kolonka 5. Položky (Tiskopis a Dopl kový list) (77) Uvede se celkový po et položek uvedených na Tiskopisu a všech Dopl kových listech. Po et položek musí odpovídat po tu kolonek Popis zboží, které mají být vypln ny. (78) Maximální celkový po et položek v Tiskopisu a Dopl kovém listech je 997.

12 Kolonka 6. Nákladové kusy celkem (Tiskopis) (79) Do této kolonky se v rozsahu maximáln sedmimístného numerického údaje uvádí celkový po et nákladových (obalových) kus zásilky deklarované na Tiskopisu a Dopl kových listech, bez ohledu na jejich druh nap. bedny, pytle. Za nákladový kus se považuje i voln ložený stroj, p ístroj apod. Údaje o celkovém po tu nákladových kus se zde neuvád jí v p ípadech, kdy je deklarováno zboží hromadné povahy, které je voln loženo, nap. uhlí, obilí. Kolonka 7. Referen ní íslo (Tiskopis) (80) Do této kolonky se uvádí íslo obchodního p ípadu nebo jiný rozeznávací numerický nebo alfanumerický údaj z evidence deklaranta nebo jiné evidence. Tento údaj m že mít podobu UCR (Unique Consignment Reference Number podle Doporu ení Rady pro celní spolupráci týkající se jedine ného referen ního ísla zásilky (UCR) pro celní ú ely ze dne 30. ervna 2001). (81) Uvedený údaj m že být maximáln dvaadvacetimístný. (82) Vypln ní této kolonky není povinné. Kolonka 8. P íjemce (Tiskopis) (83) Do této kolonky se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo p íjmení a jméno, pop ípad jména, a adresa místa pobytu fyzické osoby, které má být zboží dodáno; zpravidla je jí kone ný p íjemce v zemi ur ení. (84) Pokud se umis uje zboží k vývozu do celního skladu, je p íjemcem osoba odpov dná za p edfinancování nebo osoba odpov dná za sklad, ve kterém je zboží uloženo. (85) V sou asné dob se v eské republice nevyžaduje uvád ní identifika ního ísla p íjemce. (86) Sestává-li zásilka ze zboží pro n kolik p íjemc, uvádí se do této kolonky text R zní a kód ; seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo p íjmení a jméno, pop ípad jména, sídlo nebo adresu místa pobytu fyzické osoby, se p ikládá v p íloze ke každému z výtisk Tiskopisu. Kolonka 9. Osoba zodpov dná za platební styk (87) Ve vývozu se tato kolonka nevypl uje. Kolonka 10. První zem ur ení (88) Ve vývozu se tato kolonka nevypl uje. Kolonka 11. Zem obchodu nebo výroby (89) Ve vývozu se tato kolonka od nevypl uje.

13 Kolonka 13. Spole ná zem d lská politika (90) Ve vývozu se tato kolonka nevypl uje. Kolonka 14. Deklarant / zástupce (Tiskopis) (91) Do této kolonky se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo nebo p íjmení a jméno, pop ípad jména, a adresa místa pobytu deklaranta. Je-li deklarantem fyzická osoba - podnikatel, m že být jeho p íjmení a jméno, pop ípad jména, a adresa místa pobytu dopln no uvedením názvu nebo obchodní firmy a místa podnikání. Je-li deklarant totožný s vývozcem/odesílatelem, uvádí se do této kolonky slovo a) VÝVOZCE a kód nebo b) ODESÍLATEL a kód viz p íloha. 28. (92) Do pravého horního rohu této kolonky se uvádí da ové identifika ní íslo (DI ) deklaranta. Nemá-li deklarant p id leno da ové identifika ní íslo, uvádí se zde jiné identifika ní íslo p id lené p íslušnými orgány pro statistické nebo jiné ú ely. V p ípad, že je tímto íslem rodné íslo fyzické osoby, uvádí se kód státu Spole enství, ve kterém má tato fyzická osoba pobyt, její rodné íslo a za rodné íslo (bez mezery) písmeno X (p íklad: CZ X). (93) Do této kolonky se dále uvád jí údaje o zastupující osob (a to jak v zastoupení p ímém, tak i nep ímém), v etn jejího identifika ního ísla. (94) Krom výše uvedených údaj se do této kolonky uvádí telefonní, faxové nebo jiné spojení deklaranta nebo zastupující osoby (nap. ). (95) K ur ení statusu deklaranta nebo statusu zástupce se od p ed jméno a adresu vkládá n který z t chto kód : [1] deklarant; [2] zástupce (p ímé zastoupení ve smyslu l. 5 odst. 2 první odrážky kodexu); [3] zástupce (nep ímé zastoupení ve smyslu l. 5 odst. 2 druhé odrážky kodexu). V p ípad, že je tento kód tišt n na papírový doklad, musí být uveden v hranatých závorkách (p.: [1], [2] nebo [3]). (96) Z technických d vod je t eba uvád t na Tiskopis údaje do kolonky 14 v uvedeném po adí podle následujících p íklad, avšak není rozhodující, zda jsou údaje uvedeny pod sebou nebo vedle sebe: a) bez zastoupení [1] údaje o deklarantovi CZ nebo [1] VÝVOZCE CZ nebo [1] ODESÍLATEL CZ

14 b) p ímé zastoupení [1] údaje o deklarantovi CZ [2] údaje o p ímém zástupci CZ nebo [1] VÝVOZCE CZ [2] údaje o p ímém zástupci CZ nebo [1] ODESÍLATEL CZ [2] údaje o p ímém zástupci CZ c) nep ímé zastoupení [3] údaje o nep ímém zástupci CZ [1] údaje o deklarantovi CZ nebo [3] údaje o nep ímém zástupci CZ [1] VÝVOZCE CZ nebo [3] údaje o nep ímém zástupci CZ [1] ODESÍLATEL CZ Kolonka 15. Zem odeslání nebo vývozu (97) Ve vývozu se tato kolonka nevypl uje. Kolonka 15a (Tiskopis) (98) Do kolonky 15a se uvádí dvoumístný alfabetický kód lenského státu, ze kterého bylo zboží d íve odesláno za ú elem vývozu, není-li vývozce usazen v eské republice. (99) Pokud zboží nebylo d íve odesláno z jiného lenského státu za ú elem vývozu nebo je-li vývozce usazen v eské republice, je skute ným lenským státem vývozu eská republika. (100) Kódy zemí jsou uvedeny v p íloze 18. Kolonka 15b (101) Ve vývozu se tato kolonka od nevypl uje.

15 Kolonka 16. Zem p vodu (102) Ve vývozu se tato kolonka nevypl uje. Kolonka 17. Zem ur ení (103) Ve vývozu se tato kolonka od nevypl uje Kolonka 17a (Tiskopis) (104) Do této kolonky se uvádí kód poslední zem ur ení vyváženého zboží, známá v okamžiku propoušt ní zboží k vývozu. (105) Kódy zemí jsou uvedeny v p íloze. 18. Kolonka 17b (106) Ve vývozu se tato kolonka nevypl uje. Kolonka 18. Poznávací zna ka a státní p íslušnost dopravního prost edku p i odjezdu (Tiskopis) (107) Do této kolonky se uvádí poznávací zna ka nebo registra ní zna ka dopravního prost edku, na které je nakládáno nebo na kterém je zboží naloženo v okamžiku p edložení celnímu ú adu, kde jsou pln ny vývozní formality. V závislosti na druhu dopravního prost edku se uvád jí tyto údaje: a) námo ní a í ní doprava název plavidla, b) letecká doprava íslo letu nebo registra ní íslo letadla a datum letu, c) silni ní doprava poznávací zna ka nebo registra ní íslo vozidla, d) železni ní doprava íslo vagónu. (108) Výše uvedený p ehled uvádí možné p íklady pro vypln ní. S ohledem na definici jediného dopravního prost edku ve lánku 349 odst. 1 PPCK a na snížení náklad a asové náro nosti se v p ípad použití spojených dopravních prost edk stejného druhu uvádí do této kolonky a) po et spojených dopravních prost edk, b) název použitého dopravního prost edku (použitých dopravních prost edk ), c) odkaz na soupis t chto dopravních prost edk, ve kterém budou deklarovány konkrétní údaje o jednotlivých vagónech, plavidlech, p ív sech nebo náv sech tak, aby byla umožn na ú inná identifikace a kontrola zboží. Údaje uvedené v soupisu potvrdí pov ených zam stnanec CÚ otiskem služebního razítka a vlastnoru ním podpisem. Jeden exemplá potvrzeného soupisu p ipojí k rozhodnutí o propušt ní zboží ve vývozu, které bylo vydáno na tiskopisu JSD a které se p edává deklarantovi, druhý exemplá p ipojí k dílu 1 tiskopisu JSD. (109) Pov ený zam stnanec CÚ doplní údaj o státní p íslušnosti silni ního vozidla; pokud je tato již uvedena, zkontroluje její správnost. Kolonka 19. Kontejner (Kont.) (Tiskopis) (110) Pomocí odpovídajícího kódu se uvede p edpokládaný stav p i p echodu vn jší hranice Spole enství na základ informací dostupných v dob pln ní vývozních formalit:

16 0 Zboží nep epravované v kontejnerech 1 Zboží p epravované v kontejnerech. Kolonka 20. Dodací podmínky (Tiskopis) (111) Do první ásti této kolonky se uvádí kód dodací podmínky Incoterms p i deklarovaném vývozu zboží viz p íloha. 11, sloupec První pododdíl. (112) Do druhé ásti se uvádí název místa, jehož popis je uveden ve sloupci Druhý pododdíl p ílohy. 11. (113) Je-li v první ásti této kolonky uveden kód XXX, uvádí se do druhé ásti i stru ný popis (název) dodací podmínky, který lze v p ípad nedostatku místa uvést do p ílohy každého z výtisk Tiskopisu. (114) Do t etí ásti se uvádí kód ozna ení místa, kde p echázejí z prodávajícího na kupujícího náklady za dopravu, p epravu a pojišt ní (místopisný název): 1 - místo se nachází na území daného lenského státu, nebo 2 - místo se nachází na území jiného lenského státu, nebo 3 - místo se nachází mimo území Spole enství). Kolonka 21. Poznávací zna ka a státní p íslušnost aktivního dopravního prost edku p ekra ujícího hranice (Tiskopis) (115) Tato kolonka se vypl uje stejným zp sobem jako kolonka 18 s p ihlédnutím ke znalostem v dob pln ní vývozních formalit. (116) Seznam kód druhu dopravního prost edku je uveden v p íloze. 7 - platí pouze do , od se již tyto kódy neuvád jí!!! Kolonka 22. M na a fakturovaná ástka (Tiskopis) (117) Do levé ásti této kolonky se uvádí kód m ny, ve které byla vystavena obchodní faktura. (118) Kódy m n jsou uvedeny v p íloze. 19. (119) Do pravé ásti se nepovinn uvádí fakturovaná cena za veškeré zboží uvedené v prohlášení. (120) V p ípad, že není možnost zjistit ze žádného pr vodního dokladu m nu, uvádí se do této kolonky kód XXX. Kolonka 23. Sm nný kurz (Tiskopis) (121) S výjimkou p ípad, kdy je zboží vyváženo zp t z celního skladu (kód 3171), se do této kolonky uvádí platný sm nný kurz podle lánk 169 až 172 PPCK mezi m nou faktury a m nou daného lenského státu. (122) Kurz je zve ej ován i na internetové stránce Celní správy (123) Kurz se uvádí s p esností na t i desetinná místa, k p ípadným dalším míst m za desetinnou árkou se nep ihlíží. Pokud je za zboží placeno nebo inkasováno v korunách

17 eských, uvádí se zde íslice 1. Kurz se neuvádí, je-li v kolonce 22 Tiskopisu kód XXX. Kolonka 24. Druh obchodu (Tiskopis) (124) S výjimkou p ípad, kdy je zboží vyváženo zp t z celního skladu (kód 3171), se do levého okénka v této kolonce uvádí jednomístný íselný kód druhu obchodu ze sloupce A seznamu kód. (125) Je li transakce ozna ena kódy 4 nebo 5, do okénka vpravo se uvede p íslušný kód ze sloupce B seznamu transakcí. (126) Seznam kód druhu obchodu je uveden v p íloze. 12. Kolonka 25. Druh dopravy na hranici (Tiskopis) (127) Do této kolonky se uvádí pomocí kódu druh dopravy odpovídající aktivnímu dopravnímu prost edku, který má být použit p i výstupu vyváženého zboží z celního území Spole enství. (128) Seznam kód druhu dopravy je uveden v p íloze. 13. Kolonka 26. Druh dopravy ve vnitrozemí (Tiskopis) (129) Do této kolonky se uvádí pomocí kódu podle p ílohy. 13 druh dopravy od celního ú adu, u kterého jsou pln ny vývozní formality. (130) Pokud jsou vývozní formality pln ny v míst výstupu ze Spole enství, kolonka se nevypl uje. Kolonka 27. Místo nakládky (131) Ve vývozu se tato kolonka nevypl uje. Kolonka 28. Finan ní a bankovní údaje (132) Ve vývozu se tato kolonka nevypl uje. Kolonka 29. Výstupní celní ú ad (Tiskopis) (133) Pomocí odpovídajícího kódu zem (2 znaky) a kódu celního ú adu (6 znak ) se uvede výstupní celní ú ad, jehož prost ednictvím má zboží opustit území EU. (134) Kódy celních ú ad lze vyhledat na internetovské adrese celní správy - Celní orgány Celní útvary zemí spole ného tranzitního režimu. Kolonka 30. Umíst ní zboží (Tiskopis) (135) Uvede se p esné místo, kde m že být zboží kontrolováno.

18 Kolonka 31. Nákladové kusy a popis zboží, zna ky a ísla, íslo ( ísla) kontejneru, po et a druh (Tiskopis a Dopl kový list) (136) Do této kolonky se uvád jí zna ky, ísla, po ty a druhy nákladových kus, ev. ísla a specifikace kontejner. Druhy nákladových kus se uvád jí kódem, uvedeným v p íloze. 25. (137) Dále se sem uvádí název zboží, který je nutno uvést ozna ením v dostate n p esných pojmech, které umož ují zajišt ní totožnosti a za azení do odpovídající podpoložky celního sazebníku. Ozna ení zboží musí být uvedeno v eském jazyce, pro up esn ní m že být dopln no o cizojazy ný název, chemickou zna ku, obchodní ozna ení, ochrannou známku a podobn. (138) Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem, musí být ozna ení zboží dopln no eviden ním íslem uvedeným v rubrice íslo 3 pr vodního listu odpad (nevyžaduje se u odpad, které nevyžadují souhlas, tj. odpad, uvedených v zeleném seznamu odpad ) a kódem: WZE - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpad ; nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlas, uvede se za kód WZE bez mezery p íslušný kód (R1 až R13) z dokladu, který doprovází odpad, WZL - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpad, WCE - je-li zboží uvedeno v erveném seznamu odpad, WAX - není-li zboží, které je odpadem, za azeno v žádném z uvedených seznam. (139) Stanoví-li celní ú ad v povolení režimu s hospodá skými ú inky uvád ní jiné m rné jednotky, než jaká je k deklarované položce zboží ur ena v celním sazebníku, uvádí se do této kolonky kód stanovené m rné jednotky a množství zboží v této m rné jednotce. Seznam kód m rných jednotek je uveden v p íloze. 8. (140) Podléhá-li deklarované zboží celním kvótám, uvádí se do této kolonky kód K, lomítko, ozna ení kvóty, lomítko, kód m rné jednotky stanovený pro požadovanou celní kvótu, lomítko a množství zboží v této jednotce. Seznam m rných jednotek pro kvótované zboží je uveden v p íloze. 6. (141) U zboží podléhajícího opat ení v rámci spole né zem d lské politiky se do této kolonky dále uvádí kód IN, lomítko a istá hmotnost základního produktu, na který bude požadována náhrada. U složených výrobk nebo sm sí se uvádí istá hmotnost pouze té ingredience, které p ísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje v kolonce 33 Tiskopisu a Dopl kového listu. Pokud je požadována náhrada pro více ingrediencí, uvád jí se tyto údaje na samostatném list, p ipojeném ke každému výtisku Tiskopisu nebo Dopl kového listu. (142) V p ípad pot eby uvede deklarant do této kolonky zkratku DPK: a za dvojte ku ty místné p ídavné kódy, odd lené árkou. Kolonka 32. Po adové íslo položky (Tiskopis a Dopl kový list) (143) Údaj se do této kolonky uvádí jen tehdy, je-li po et deklarovaných položek vyšší než 1, jinak kolonka musí z stat prázdná. (144) Maximální po et položek v Tiskopisu a Dopl kových listech je 997. Kolonka 33. Zbožový kód (Tiskopis a Dopl kový list) První ást

19 (145) Do první ásti kolonky 33 se uvádí prvních 8 íslic sazební podpoložky celního sazebníku. Druhá ást T etí ást (146) Tato ást kolonky 33 se p i vývozu nevypl uje. (147) Do t etí ásti se uvede první dopl kový kód TARICu, byl-li stanoven. tvrtá ást Pátá ást (148) Do tvrté ásti se uvede druhý dopl kový kód TARICu, byl-li stanoven. (149) Do páté ásti se uvádí národní p ídavný kód, byl-li stanoven. Je-li zboží popsáno dv ma a více národními kódy, uvede deklarant jeden z t chto kód do této ásti kolonky 33 a další z t chto kód do kolonky 31 Tiskopisu nebo Dopl kového listu. (150) Seznam národních p ídavných kód je uveden v p íloze. 9. Kolonka 34a. Kód zem p vodu (Tiskopis a Dopl kový list) (151) Od se v R do této kolonky uvádí zem p vodu vyváženého zboží. (152) Kódy zemí jsou uvedeny v p íloze 18. Kolonka 34b. Kód regionu p vodu nebo výroby (Tiskopis a Dopl kový list) (153) Do této kolonky se uvádí kód kraje, ve kterém bylo zboží vyrobeno nebo ze kterého bylo odesláno. Není-li kraj p vodu nebo výroby znám nebo se nenachází v eské republice, uvede se kód 99. (154) Seznam kód kraj je uveden v p íloze. 10. Kolonka 35. Hrubá hmotnost (kg) (Tiskopis) (155) Do této kolonky se uvádí hrubá hmotnost zboží uvedeného v Tiskopisu nebo celková hrubá hmotnost veškerého zboží deklarovaného v Tiskopisu a všech Dopl kových listech. (156) Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, uvádí se údaj až na 3 desetinná místa, tj. nap íklad 0,123 = 123 gram. (157) Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa od 0,001 do 0,499 zaokrouhlují sm rem dol na nejbližší kg a desetinná místa od 0,5 do 0,999 sm rem nahoru na nejbližší kg. (158) P i zaokrouhlování se uvádí údaj v maximálním rozsahu devíti míst. (159) Není dovoleno uvád t zkratku "kg".

20 (160) P i vývozu elektrické energie se uvádí íslice 0. Kolonka 37. Režim Levá ást (Tiskopis) (161) Do této ásti se uvádí ty ciferný kód, který se skládá z dvouciferného kódu pro režim, který je navrhován, a dvouciferného kódu, který navrhovanému režimu p edcházel. (162) P edchozím režimem se rozumí režim, ve kterém se zboží nacházelo p ed propušt ním do navrhovaného režimu. Byl-li p edchozím režimem režim usklad ování v celním skladu, režim do asného použití nebo p ichází-li zboží ze svobodného pásma, je možno uvést jako p edchozí režim kód tohoto režimu pouze tehdy, pokud zboží nebylo p ed tímto p edchozím režimem propušt no do režimu s hospodá ským ú inkem. P íklad: Zboží po aktivním zušlech ovacím styku v podmín ném režimu bylo propušt no do režimu usklad ování a poté je vyváženo zp t. První režim: 5100 Druhý režim: 7151 T etí režim: 3151 Obdobný postup se uplat uje i v p ípad, že zboží bylo vyvezeno do pasivního zušlech ovacího styku, je dováženo zp t a z celního skladu propoušt no pro domácí spot ebu do volného ob hu. (163) Kód 00 se používá pro vyzna ení skute nosti, že nebyl použit žádný p edchozí režim (tj. pouze jako t etí a tvrtá íslice) nebo navrhovanému režimu p edcházel pouze tranzit. (164) Seznam kód celních režim je uveden v p íloze. 15. Pravá ást (Tiskopis a Dopl kový list) (165) V p ípad, že se tato kolonka používá ke bližšímu specifikování režimu nebo k požadavku na osvobození od cla, uvádí se kód, složený z alfabetického znaku, po kterém následují dva znaky alfanumerické. K této specifikaci je nutno použít kód z p ílohy. 26. Kolonka 38. istá hmotnost (kg) (Tiskopis a Dopl kový list) (166) Do této kolonky se uvádí istá hmotnost zboží popsaného v kolonce 31. (167) Údaj se uvádí v celých kilogramech. (168) istá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. (169) Je-li istá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se sm rem nahoru na 1 kg. istá hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje od 0,001 do 0,499 sm rem dol na nejbližší kg a desetinná místa od 0,5 do 0,999 sm rem nahoru na nejbližší kg. (170) P i zaokrouhlování se uvádí údaj v maximálním rozsahu dev t míst.

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis )

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 5408_13.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) Všeobecn Poplatníkem dan silni ní je fyzická nebo právnická osoba, která - je

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více