VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vydává společnost CONTEG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719, PSČ , IČ Tyto VOP upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností CONTEG, spol. s r.o. (dále jen prodávající ) a obchodními partnery (dále jen kupující ). 1.2 Tyto VOP upravují obchodní vztahy a jsou platné pro obchodní vztahy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, tedy pro jednotlivé dílčí kupní smlouvy, případně smlouvy o dílo uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále také jen jako smlouva či smlouvy ), a to ode dne jejich vyhlášení s tím, že těmito VOP zaniká účinnost předchozích Všeobecných obchodních podmínek. Obchody uzavřené dle předchozích Všeobecných obchodních podmínek se řídí předchozími Všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud jsou ve smlouvě výslovně definovány dodatečné či protikladné smluvní podmínky, mají taková ujednání před ujednáními VOP, s nimiž jsou v rozporu přednost. Všeobecné obchodní podmínky a jiné obdobné podmínky kupujícího, obzvláště nákupní podmínky kupujícího, nejsou součástí smlouvy, a to ani v případě, že prodávající přijme platbu od kupujícího a provede dodávku zboží. 1.3 Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem podpisu kupní smlouvy/smlouvy o dílo oběma stranami nebo, nebude-li taková smlouva podepisována, písemným potvrzením prodávajícího o přijetí a akceptaci objednávky. Konečný, kompletní a závazný popis dodávaného zboží a služeb ze strany prodávajícího je stanoven prodávajícím ve smlouvě a jejích přílohách, včetně příslušných dodatečných doložek. 1.4 Kupující je povinen předložit prodávajícímu ověřené doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, osvědčení o DPH a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a tyto údaje průběžně aktualizovat. 1.5 Kupující je odpovědný za aktualizaci všech svých údajů v případě jejich změny, a to zejména za aktualizaci kontaktních osob oprávněných k objednávání a vyzvedávání zboží. V případě, že nebude prodávajícímu oznámena změna a zboží si odebere osoba, která již své oprávnění ztratila, nese veškerá rizika kupující, tzn. kupující je povinen uhradit hodnotu odebraného zboží a odebrané zboží se považuje za zboží odebrané a nakoupené kupujícím. 2. Ochrana průmyslových a autorských práv 2.1 Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších společností, jejichž produkty

2 se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud níže nebo zvláštní smlouvou není stanoveno jinak. 2.2 Kupujícímu nevznikají práva podle autorského zákona k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je, nebo jinak je přetvářet nebo šířit mezi třetí osoby. 2.3 Kupující je oprávněn po odběru zboží a služeb od prodávajícího používat logo (značku), texty či vyobrazení produktů prodávajícího při propagaci dodaného zboží a služeb, prodeji dodaného zboží, jakož i prezentaci svého podnikání, a to za těchto podmínek: bude dodržena ochranná zóna loga, nedojde k deformaci loga nebo vyobrazení produktů, bude zachována barevnost originálního provedení, nebude zobrazováno v souvislostech poškozujících prodávajícího, logo či obraz produktů budou nepoškozené a čisté, při jakékoli prezentaci produktů prodávajícího bude uveden zdroj, ze kterého kupující čerpal. Vyobrazení produktů prodávajícího (jím vytvořené fotografie, layouty) mohou být použity pro propagaci kupujícího za předpokladu, že z výsledného vyobrazení bude zřejmé, o jaké produkty a jaké značky se jedná, a že jde o produkty prodávajícího. V případě, že nebude z vyobrazení produktů zřejmé, o jakou značku se jedná, je povinen kupující uvést informaci o značce produktu přímo na produktu, nebo k takovému vyobrazení viditelně umístit informaci o značce. 2.4 Ujednání bodu 2.3 se vztahuje i na případy, kdy bude kupující zboží vystavovat a nabízet jinou formou, než prezentací v obrazové podobě. 2.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zakázat používat své logo nebo vyobrazení produktů, a to s účinkem ode dne doručení písemného zákazu (postačuje i em). V případě, že se kupující nezdrží této činnosti, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den neoprávněného užívání loga prodávajícího se splatností do 10 dnů ode dne vystavení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícího na náhradu škody v její plné výši. Kupující bere na vědomí, že prodávající má logo chráněno v souladu s přísl. ust. autorského zákona. 2.6 V případě, že prodávající předá kupujícímu CD/DVD s potřebnou fotodokumentací produktů prodávajícího (produktem prodávajícího se rozumí veškeré zboží, se kterým prodávající obchoduje nebo toto propaguje), není kupující oprávněn tyto poskytnout bez písemného souhlasu prodávajícího třetím osobám k jakémukoliv použití. Rovněž tak není kupující oprávněn používat předaná loga, texty, fotky produktů prodávajícího či informace a obrazovou dokumentaci staženou z www stránek prodávajícího pro svou další činnost v případě, že bude ukončena jeho činnost pro prodávajícího, tzn. v době, kdy nebude prodejcem produktů prodávajícího. 2

3 3. Klasické formy objednávek 3.1 Za klasickou formu objednávky se považuje písemná, faxová a ová objednávka, kterou je kupující oprávněn využívat. 3.2 Pokud kupující objednává zboží telefonicky, je prodávající oprávněn požadovat písemné zaslání objednávky nebo písemnou akceptaci Potvrzení objednávky. To je možné učinit též faxovou nebo elektronickou formou. 3.3 Objednávka musí obsahovat následující náležitosti: firmu a sídlo kupujícího (nebo jméno a místo podnikání u fyzických osob), IČ a DIČ, kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku prodávajícího), upřesňující slovní popis, množství požadovaných kusů produktů, způsob jejich dopravy a přesné místo dodávky, jméno a podpis kupujícího nebo jeho oprávněného zástupce. 3.4 Smlouva je uzavřena akceptací objednávky kupujícího ze strany prodávajícího v písemné formě (poštovní přeprava, ), kterou prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. V případě, že prodávající v této lhůtě objednávku kupujícího neakceptuje, není smlouva uzavřena a kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu novou objednávku. 3.5 Kupující použije pro elektronické zadávání objednávek oficiální webové stránky prodávajícího na odkazu 3.6 Kupující prohlašuje, že zasláním objednávky je svou objednávkou vázán zejména v identifikaci zboží dle počtu objednaných kusů, ceně za kus, způsobu dopravy a označení objednávky. 3.7 Kupující obdrží prostřednictvím elektronické pošty informaci o evidenci svého požadavku po přijetí řádné objednávky prodávajícím. 3.8 V případech, kdy prodávající objednávku nepotvrdí elektronickou poštou do 1 pracovního dne, je kupující oprávněn opakovat ji klasickou formou objednávky. 3.9 V případě, že kupující na základě jedné objednávky objedná zboží za méně než 3.000,- Kč bude k ceně zboží připočten manipulační poplatek ve výši 75,- Kč. 4. Elektronická forma objednávek 4.1 Za elektronickou formu objednávky se považuje použití elektronické objednávky v internetovém obchodu prodávajícího na adrese 3

4 5. Cenové a platební podmínky 5.1 Ceny uvádí prodávající v platném ceníku, pokud nebude smlouvou dohodnuto jinak. 5.2 Na základě řádné objednávky kupujícího vystaví prodávající potvrzení a akceptaci objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, předpokládaný termín dodání, způsob platby a způsob dopravy. 5.3 Objednávka ve formě uvedené v potvrzení a akceptaci objednávky je považována mezi smluvními stranami za závaznou a tím je uzavřena dílčí kupní smlouva event. smlouva o dílo. 5.4 Prodávající může ve výjimečných případech termín dodání uvedený v Potvrzení objednávky změnit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 14 dnů od odeslání potvrzení objednávky. 5.5 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) na dobírku platba v hotovosti při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. V případě, že objednávka překročí částku Kč, požaduje prodávající po kupujícím částečné uhrazení zboží na zálohovou fakturu v hodnotě 50% z celkové ceny. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího a zašle mu zálohovou fakturu na . b) předem na základě faktury vystavené prodávajícím se splatností 15-ti dnů ode dne vystavení faktury. Faktura je mezi smluvními stranami považována za výzvu k zaplacení. 5.6 Jestliže kupující neuhradí vystavenou fakturu či její část v době splatnosti, je prodávající oprávněn zablokovat všechny další dodávky zboží kupujícímu. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží řádně a včas do dne splatnosti. V případě, že kupující tuto povinnost nesplní, sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny objednaného zboží za každý den prodlení do dne zaplacení včetně. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není vyloučeno ani omezeno právo prodávajícího na náhradu škody v její plné výši, ani se nesnižuje výše nároku na náhradu škody, ani nezanikají smluvní či zákonné povinnosti kupujícího. 5.7 V případě, že kupující bude v prodlení s placením kterékoliv faktury delším než 14 dní, má prodávající právo jednostranným oznámením rozhodnout o sesplatnění (sesplatněním se rozumí, že prodávající má možnost jednostranně změnit splatnost všech jím vydaných faktur kupujícímu a stanovit tak nový termín splatnosti) všech dosud nesplatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu - k sesplatnění pak dochází písemným jednostranným prohlášením prodávajícího o uplatnění tohoto práva s tím, 4

5 že pro kupujícího je stanoven nový termín splatnosti všech sesplatněných pohledávek. Za účelem zajištění závazků kupujícího vůči prodávajícímu, úhrady úroků z prodlení, odměn za prodloužení lhůty splatnosti, smluvních pokut kupujícího vůči prodávajícímu (pro tyto účely se za smluvní dodávky zboží považují i ty, které byly realizovány prodávajícím ve prospěch kupujícího pouze na základě písemné objednávky kupujícího), je prodávající oprávněn podmínit tyto dodávky předáním bianco směnky kupujícího splatné na viděnou bez předchozího předložení, avalovanou statutárním orgánem kupujícího (v případě, že kupující je fyzickou osobou, pak směnka musí být avalována třetí osobou odlišnou od kupujícího). 5.8 Pokud zboží se specifikací osobní odběr nebude převzato ve skladu prodávajícího do 5 pracovních dnů od potvrzení lhůty dodání, je prodávající oprávněn zboží zaslat na adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce, a to na nebezpečí a náklady kupujícího. V případě, že prodávající objednané a nepřevzaté zboží uskladní, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 1% z ceny uskladněného zboží za každý den uskladnění do dne převzetí. 5.9 Zboží je až do doby úplného zaplacení celé kupní ceny a případných dalších finančních nároků prodávajícího vůči kupujícímu vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn s ním jakkoliv nakládat, dále jej zcizovat, či zatížit právy třetích osob. Zaplacením se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. 6. Dodací, dopravní a expediční podmínky 6.1 Odkládací podmínkou splnění dodacího termínu ze strany prodávajícího je splnění veškerých zákonných a smluvních povinností kupujícího vznikajících do momentu dodání zboží či služeb. Prodávající je oprávněn dodávku zboží či služeb zadržet v případě, že kupující je v prodlení s placením kupní ceny nebo její části nebo v případě, že kupující nesplnil veškeré smluvní povinnosti kupujícího, u nichž bylo sjednáno, že musí být splněny před dodáním zboží či služeb. 6.2 V případě, že se prodávající dostane do prodlení s dodávkou z důvodů výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění závazku, minimálně však 15 pracovních dnů. 6.3 Veškeré zvláštní požadavky na odeslání, dopravu a pojištění zboží včetně celního projednání musí být prodávajícímu oznámeny v dostatečném předstihu. 6.4 Kupující je povinen specifikovat požadovaný způsob dopravy, nebo převzetí zboží v objednávce, přičemž jsou možné následující varianty dopravy: osobní odběr lze použít v případě potvrzené objednávky prodávajícím v provozovně Pelhřimov na adrese: K Silu 2179, Pelhřimov - Lhotka. Při osobním odběru zboží ze skladu prodávajícího je kupující povinen uhradit částku ve výši 120,- Kč bez DPH za náklady na expedici. zasíláním zboží na dobírku pomocí přepravní agentury. Maximální cena zboží na dobírku je ,- Kč. V takovém případě náklady hradí kupující. 5

6 doprava spediční společností na adresu uvedenou kupujícím je možná na základě písemné (též em, či faxem) dohody s prodávajícím. V takovém případě náklady hradí kupující. V případě dodávky zboží na území České republiky s cenou více než ,- Kč bez DPH může prodávající uhradit náklady na dopravu nebo poskytnout kupujícímu slevu z úhrady dopravy. Neurčí-li kupující způsob přepravy a prodávající neodstoupí od smlouvy, má prodávající právo zvolit způsob dodání sám. 6.5 Náklady na dopravu zásilky ze skladu prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není stanoveno jinak. Toto dopravné je přefakturováno současně se zbožím. Doprava je tedy prováděna na účet a na riziko kupujícího. 6.6 Přesná cena dopravného bude uvedena v potvrzení (akceptaci) konkrétní objednávky. 6.7 Zboží je možné vyzvednout osobně přímo ve skladu prodávajícího v případě potvrzené objednávky od prodávajícího. Osoba, která odebírá zboží, je povinna prokázat svoji totožnost občanským průkazem, případně jiným osobním dokladem a oprávněnost k odběru zboží platnou plnou mocí. Při osobním převzetí dodávky na skladě je kupující povinen zkontrolovat stav dodávky a její soulad s dodacím listem. 6.8 Kupující je povinen namítat jakékoliv vady zboží hned při jeho převzetí a v případě vad skrytých neprodleně poté, co dané vady zjistí. Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. V případě jejího poškození nebo jiných zjevných vad je povinen sepsat při osobním odběru s prodávajícím a v ostatních případech s dopravcem zápis o doručení zásilky s výhradami, případně zásilku odmítne převzít. Při převzetí dodávky doručené dopravcem je kupující povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska na obalu, je kupující povinen tuto skutečnost uvést do poznámky na přepravní list dopravce a vady, nebo dodávku odmítnout jako celek. 6.9 Prodávající splní dodávku zboží podle vzájemné dohody buď okamžikem jejího předáním kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu přepravci Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího/záručního listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen odmítnout dodávku jako celek Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, kupující je oprávněn vyplnit protokol ke vrácení zboží (ke stažení na webových stránkách prodávajícího) a zaslat zpět kompletní a nepoškozené zboží tak, aby nejpozději do 5 pracovních dnů bylo prodávajícímu doručeno. 6

7 6.12 Pokud zboží není vráceno ve lhůtě a/nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si prodávající právo zboží nepřijmout, nebo účtovat vzniklé škody a storno poplatek ve výši 5% z ceny vráceného zboží V případě prodlení kupujícího s převzetím dodávky nebo v případě porušení jakékoliv povinnosti kupujícího poskytnout součinnost, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných vícenákladů. V tomto případě nebezpečí náhodného zničení resp. náhodného poškození předmětu dodávky přechází na kupujícího a to v momentě, ve kterém se kupující dostal do prodlení s převzetím dodávky Kupující je povinen sjednat si pojištění proti nebezpečím jakéhokoliv druhu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost v případě nesplnění výše uvedené povinnosti kupujícího, zejména nenese odpovědnost za škody vzniklé přepravou zboží Kupující odběrem zboží od prodávajícího výslovně souhlasí s platným zněním těchto VOP a prodávajícího v době odběru zboží. Aktuální znění VOP jsou dostupná na webových stránkách prodávajícího Zhoršení finančních podmínek, prodlení převzetí dodávky ze strany kupujícího 7.1 Pokud prodávající zjistí zhoršení majetkové a finanční situace kupujícího, může požadovat celou nebo částečnou předběžnou platbu kupní ceny nebo poskytnutí záruky, nebo může odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu. 7.2 Dojde-li k prodlení dodávky vzhledem k okolnostem, za které nese odpovědnost kupující, je prodávající oprávněn uskladnit dodávané zboží na náklady kupujícího. 8. Odpovědnost za vady 8.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno v množství a jakosti dle specifikace uvedené ve smlouvě. 8.2 Pokud převážná část závazku prodávajícího spočívá ve vykonání činnosti nebo závazek této strany zahrnuje montáž zboží, a to dle zadání, technické dokumentace, pokynů či plánů kupujícího, není prodávající při zhotovení výrobku dle takového zadání a v souladu s tímto zadáním kupujícího nijak odpovědný za technickou a právní způsobilost výrobku, zejména za vhodnost výrobku pro určené užití, bezpečnost užití výrobku, soulad výrobku s ochranou práv duševního vlastnictví apod. 8.3 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda má dodané zboží smluvně ujednané vlastnosti. Zřejmé vady musí být oznámeny prodávajícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů, skryté vady neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do šesti měsíců od obdržení zboží. Oznámením se rozumí řádně odůvodněná písemná 7

8 reklamace doručená na adresu sídla prodávajícího uvedenou v obchodním rejstříku. U řádně podaných a oprávněných reklamací je prodávající dle vlastní volby oprávněn k poskytnutí slevy z kupní ceny, opravě, výměně nebo vrácení zboží s vrácením kupní ceny, a to v přiměřené lhůtě. Přiměřenou lhůtu pro vyřízení reklamací stanoví prodávající, a to vždy vzhledem k povaze oznámených vad a zboží. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s opravou případně náhradní dodávkou zboží z důvodů výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, minimálně však 15 pracovních dnů. Pokud nebude ani v této dodatečné lhůtě oprava případně náhradní dodávka zboží uskutečněna, je kupující dle vlastní volby oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající snížení kupní ceny. 9. Záruka za jakost, reklamace 9.1 Prodávající poskytuje kupujícímu ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku na všechny dodané výrobky záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva na kupujícího, není-li stanoveno prodávajícím u příslušného zboží v dokumentech prodávajícího (jako jsou zejména katalogy, produktové listy, záruční listy spod.) jinak. Na elektronická zařízení (např. panely, chladící jednotky, ventilátory, hasící systémy, monitorovací systémy aj.) poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost po dobu 12 měsíců, resp. záruku uvedenou u příslušného zboží v dokumentech prodávajícího, pokud není stanoveno jinak. Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený Prodávajícím. 9.2 Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech: reklamaci nelze uplatnit při převzetí poškozené zásilky od dopravce - kupující je povinen přebíranou zásilku důkladně zkontrolovat a v případě poškození zásilky sepsat zápis společně s dopravcem obdobně dle pravidel uvedených v čl. 6. těchto VOP; reklamaci nelze uplatnit, vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace; reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží vznikla nevhodným užívání zboží; reklamaci nelze uplatnit při nedodržení pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím; reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží vznikla při neodborné instalaci, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, neodbornou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží; reklamaci nelze uplatnit, pokud je zboží poškozeno přírodními živly. 9.3 V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, na které se vztahuje záruka za jakost, může se kupující se svou reklamací obrátit na prodávajícího prostřednictvím provozovny prodávajícího na adrese K Silu 2179, Pelhřimov Lhotka (dále jen provozovna ), případně na ové adrese a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů od okamžiku, kdy se vyskytne vada zboží. Po uplynutí této lhůty není kupující oprávněn 8

9 vadu reklamovat a na vadu se nevztahuje záruka za jakost. Místem uplatnění reklamace je pouze provozovna. 9.4 Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit na vlastní náklady a riziko reklamované zboží do provozovny spolu s průvodním dopisem, kde bude popsána reklamovaná vada a uveden kontakt na kupujícího a s fakturou, dodacím listem nebo příjmovým dokladem vystaveným Prodávajícím. Pokud nebudou spolu s reklamovaným zbožím Prodávajícímu doručeny shora uvedené dokumenty, je Prodávající oprávněn vyhodnotit reklamaci jako neoprávněnou, zamítnout ji a vrátit reklamované zboží na účet a riziko kupujícího zpět kupujícímu. 9.5 O reklamaci prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60-ti kalendářních dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. U řádně podaných a oprávněných reklamací je prodávající dle vlastní volby oprávněn k poskytnutí slevy z kupní ceny, opravě, výměně nebo vrácení zboží s vrácením kupní ceny. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s opravou případně náhradní dodávkou zboží z důvodů výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, minimálně však 15 pracovních dnů. Pokud nebude ani v této dodatečné lhůtě oprava případně náhradní dodávka zboží uskutečněna, je kupující dle vlastní volby oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající snížení kupní ceny. 9.6 Pokud se reklamace ukáže jako neoprávněná a prodávající ji zamítne, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu neoprávněnou reklamací vznikly, a to na základě vyúčtování těchto nákladů prodávajícím do 5-ti dnů ode dne vyúčtování. 9.7 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Prodávající doporučuje kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu trvání záruky za jakost. 9.8 Pokud po řádném vyřízení reklamace prodávající bude zboží vracet kupujícímu, nebo mu poskytne v rámci záruky za jakost zboží nové, prodávající vyzve kupujícího k převzetí reklamovaného zboží. Kupující je povinen si reklamované zboží na své náklady a riziko vyzvednout nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí reklamovaného zboží. 10. Volba rozhodného práva, řešení sporů 10.1 Smluvní vztah založený smlouvou, uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky. Není-li v jednotlivých ustanoveních těchto VOP uvedeno jinak anebo nevyplývá-li to z právních předpisů, řídí se právní vztahy 9

10 smluvních stran zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Veškeré spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami, se prodávající a kupující zavazují řešit především mimosoudním jednáním. Prodávající a kupující se dohodli, že příslušným k rozhodnutí sporů vzniklých ze smluv mezi nimi uzavřených nebo v souvislosti s nimi, nedojde-li k jejich smírnému řešení, bude dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný obecný soud. 11. Přechod nebezpečí škody 11.1 Nebezpečí škody na dodávkách (zboží, službách) přechází na kupujícího buď okamžikem jejich předání kupujícímu, nebo předáním dodávky prvnímu přepravci Bude-li odeslání či převzetí dodávky zpožděno na žádost kupujícího nebo z důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit, přejde nebezpečí škody na dodávkách na kupujícího okamžikem, kdy měly být dodávky dle původního plánu kupujícímu předány či odeslány z podniku prodávajícího. Od tohoto okamžiku budou dodávky skladovány a pojištěny na účet a riziko kupujícího. 12. Změna Všeobecných obchodních podmínek 12.1 V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo VOP měnit. Takové změny a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem s tím, že změny jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené po platnosti těchto nově vyhlášených všeobecných obchodních podmínek (vyhlášením se pro tyto účely rozumí také zveřejnění na webových stránkách prodávajícího a z tohoto důvodu je kupující povinen kontrolovat 1x měsíčně webové stránky prodávajícího). Vyhlášení může prodávající rovněž provést elektronickou poštou s odkazem na příslušné webové stránky. V případě, že kupující nebude s novým zněním všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od jejich vyhlášení. 13. Vyšší moc 13.1 Smluvní strana neodpovídá za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních povinností, jestliže k tomuto porušení došlo v důsledku překážky, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době vzniku smluvního závazku tuto překážku předvídala. Smluvní strana neodpovídá za takto způsobenou škodu pouze po dobu, po kterou trvá taková překážka. Překážkou se pro účely tohoto ustanovení 10

11 rozumí okolnosti vyšší moci, zejména, avšak bez omezení, přírodní katastrofa, povodeň, požár, stávka, popř. další okolnosti smluvními stranami zcela neovlivnitelné. Nastanou-li výše uvedené překážky, smluvní strany se zavazují, že učiní veškeré právní kroky, aby i přes tyto překážky mohl být účel jejich smluvního vztahu naplněn. Smluvní strany jsou povinny navzájem se informovat o skutečnostech vzniku vyšší moci, a to neprodleně faxem, telefonem nebo jiným vhodným způsobem Provozní poruchy, překročení dodacích lhůt nebo výpadky subdodavatelů, nedostatek energie nebo surovin, dopravní poruchy, pokud takové události nelze předvídat, dále stávky, výluky, úřední postupy a případy vyšší moci zbavují po dobu trvání překážky a v rozsahu její působnosti postiženou stranu závazku dodávky případně převzetí. 14. Společná a závěrečná ustanovení 14.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti, sdělení, výzvy či jiné listiny se doručují doporučeným dopisem prostřednictvím poštovní přepravy, a to na adresy sídel, resp. míst podnikání v případě fyzických osob. Pokud v průběhu obchodní spolupráce dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Nebude-li příslušná smluvní strana na uvedené adrese zastižena, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si příslušná smluvní strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se smluvní strana o doručení nedozvěděla Smluvní strany se zavazují při plnění svých smluvních povinností vyvinout maximální úsilí a poskytnout si navzájem maximální součinnost k tomu, aby účel jejich smluvního vztahu naplněn v co největším rozsahu a v co nejvyšší míře. Po dobu platnosti těchto VOP jsou smluvní strany svými projevy vázány a zavazují se neučinit nic, čím by zmařily práva druhé strany Pokud jedno nebo více ustanovení smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo VOP je, nebo se stane zcela nebo částečně neplatné nebo nezákonné, nemá to vliv na platnost nebo legálnost zbývajících ustanovení smlouvy, resp. těchto VOP. Prodávající a kupující nahradí neplatná nebo nezákonná ustanovení ustanoveními platnými a zákonnými, která se svým účelem nejvíce přibližují těm, které nahrazují Kupující je oprávněn postoupit svá práva a převést povinnosti vyplývající ze smluv a těchto VOP na třetí osoby výlučně s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. Prodávající je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti vyplývající ze smluv a těchto VOP bez omezení na třetí osobu a kupující dává tímto souhlas s postoupením práv a převodem povinností prodávajícího ze smluv a těchto VOP Kupující se zavazuje, že neumožní třetím osobám přístup k elektronickým informacím poskytovaným prodávajícím na základě přidělených přístupových hesel. Za každé 11

12 porušení této povinnosti se zavazuje kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody v její plné výši Kupující je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, které mu jsou zpřístupněny v souvislosti s dodávkou zboží od prodávajícího a které lze považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní nebo firemní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známy z veřejných zdrojů Kupující souhlasí dle zák. č. 480/2004 Sb. se zasíláním marketingových a obchodních sdělení prostřednictvím u na adresy uvedené v seznamu oprávněných osob kupujícího Jakákoliv předchozí ujednání a korespondence stran, pokud nejsou obsaženy ve smlouvě nebo v těchto VOP, pozbývají platnosti a právní závaznosti Tyto VOP jsou platné od , přičemž VOP pro smluvní strany vždy platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Dodavatele (www.conteg.cz) v den uzavření smlouvy. 12

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů 1.1. Společnost NEVA Group s.r.o., se sídlem Úherce 128, 330 23 Úherce, IČ: 62915274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

D-Ex Limited, s. r. o. Optátova 708/37 637 00 Brno Czech Republic Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 KS Brno, OR oddíl C, vložka 1534

D-Ex Limited, s. r. o. Optátova 708/37 637 00 Brno Czech Republic Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 KS Brno, OR oddíl C, vložka 1534 1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti D-Ex Limited, s.r.o. platné od 1.6. 2015 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP D-Ex ) se vztahují na distributory a další odběratele námi nabízeného zboží

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží. Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky pro produkty dodávané společností ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844, platné od 1. 1. 2014 I. Základní ustanovení Odběratel je povinen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti KOBZ s.r.o., IČ: 268 86 995, se sídlem: Jezernice č. p. 42, PSČ 751 31 (dále jen jako sídlo ), zapsané u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40940 I.

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více