VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vydává společnost CONTEG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719, PSČ , IČ Tyto VOP upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností CONTEG, spol. s r.o. (dále jen prodávající ) a obchodními partnery (dále jen kupující ). 1.2 Tyto VOP upravují obchodní vztahy a jsou platné pro obchodní vztahy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, tedy pro jednotlivé dílčí kupní smlouvy, případně smlouvy o dílo uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále také jen jako smlouva či smlouvy ), a to ode dne jejich vyhlášení s tím, že těmito VOP zaniká účinnost předchozích Všeobecných obchodních podmínek. Obchody uzavřené dle předchozích Všeobecných obchodních podmínek se řídí předchozími Všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud jsou ve smlouvě výslovně definovány dodatečné či protikladné smluvní podmínky, mají taková ujednání před ujednáními VOP, s nimiž jsou v rozporu přednost. Všeobecné obchodní podmínky a jiné obdobné podmínky kupujícího, obzvláště nákupní podmínky kupujícího, nejsou součástí smlouvy, a to ani v případě, že prodávající přijme platbu od kupujícího a provede dodávku zboží. 1.3 Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem podpisu kupní smlouvy/smlouvy o dílo oběma stranami nebo, nebude-li taková smlouva podepisována, písemným potvrzením prodávajícího o přijetí a akceptaci objednávky. Konečný, kompletní a závazný popis dodávaného zboží a služeb ze strany prodávajícího je stanoven prodávajícím ve smlouvě a jejích přílohách, včetně příslušných dodatečných doložek. 1.4 Kupující je povinen předložit prodávajícímu ověřené doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, osvědčení o DPH a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a tyto údaje průběžně aktualizovat. 1.5 Kupující je odpovědný za aktualizaci všech svých údajů v případě jejich změny, a to zejména za aktualizaci kontaktních osob oprávněných k objednávání a vyzvedávání zboží. V případě, že nebude prodávajícímu oznámena změna a zboží si odebere osoba, která již své oprávnění ztratila, nese veškerá rizika kupující, tzn. kupující je povinen uhradit hodnotu odebraného zboží a odebrané zboží se považuje za zboží odebrané a nakoupené kupujícím. 2. Ochrana průmyslových a autorských práv 2.1 Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších společností, jejichž produkty

2 se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud níže nebo zvláštní smlouvou není stanoveno jinak. 2.2 Kupujícímu nevznikají práva podle autorského zákona k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je, nebo jinak je přetvářet nebo šířit mezi třetí osoby. 2.3 Kupující je oprávněn po odběru zboží a služeb od prodávajícího používat logo (značku), texty či vyobrazení produktů prodávajícího při propagaci dodaného zboží a služeb, prodeji dodaného zboží, jakož i prezentaci svého podnikání, a to za těchto podmínek: bude dodržena ochranná zóna loga, nedojde k deformaci loga nebo vyobrazení produktů, bude zachována barevnost originálního provedení, nebude zobrazováno v souvislostech poškozujících prodávajícího, logo či obraz produktů budou nepoškozené a čisté, při jakékoli prezentaci produktů prodávajícího bude uveden zdroj, ze kterého kupující čerpal. Vyobrazení produktů prodávajícího (jím vytvořené fotografie, layouty) mohou být použity pro propagaci kupujícího za předpokladu, že z výsledného vyobrazení bude zřejmé, o jaké produkty a jaké značky se jedná, a že jde o produkty prodávajícího. V případě, že nebude z vyobrazení produktů zřejmé, o jakou značku se jedná, je povinen kupující uvést informaci o značce produktu přímo na produktu, nebo k takovému vyobrazení viditelně umístit informaci o značce. 2.4 Ujednání bodu 2.3 se vztahuje i na případy, kdy bude kupující zboží vystavovat a nabízet jinou formou, než prezentací v obrazové podobě. 2.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zakázat používat své logo nebo vyobrazení produktů, a to s účinkem ode dne doručení písemného zákazu (postačuje i em). V případě, že se kupující nezdrží této činnosti, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den neoprávněného užívání loga prodávajícího se splatností do 10 dnů ode dne vystavení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícího na náhradu škody v její plné výši. Kupující bere na vědomí, že prodávající má logo chráněno v souladu s přísl. ust. autorského zákona. 2.6 V případě, že prodávající předá kupujícímu CD/DVD s potřebnou fotodokumentací produktů prodávajícího (produktem prodávajícího se rozumí veškeré zboží, se kterým prodávající obchoduje nebo toto propaguje), není kupující oprávněn tyto poskytnout bez písemného souhlasu prodávajícího třetím osobám k jakémukoliv použití. Rovněž tak není kupující oprávněn používat předaná loga, texty, fotky produktů prodávajícího či informace a obrazovou dokumentaci staženou z www stránek prodávajícího pro svou další činnost v případě, že bude ukončena jeho činnost pro prodávajícího, tzn. v době, kdy nebude prodejcem produktů prodávajícího. 2

3 3. Klasické formy objednávek 3.1 Za klasickou formu objednávky se považuje písemná, faxová a ová objednávka, kterou je kupující oprávněn využívat. 3.2 Pokud kupující objednává zboží telefonicky, je prodávající oprávněn požadovat písemné zaslání objednávky nebo písemnou akceptaci Potvrzení objednávky. To je možné učinit též faxovou nebo elektronickou formou. 3.3 Objednávka musí obsahovat následující náležitosti: firmu a sídlo kupujícího (nebo jméno a místo podnikání u fyzických osob), IČ a DIČ, kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku prodávajícího), upřesňující slovní popis, množství požadovaných kusů produktů, způsob jejich dopravy a přesné místo dodávky, jméno a podpis kupujícího nebo jeho oprávněného zástupce. 3.4 Smlouva je uzavřena akceptací objednávky kupujícího ze strany prodávajícího v písemné formě (poštovní přeprava, ), kterou prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. V případě, že prodávající v této lhůtě objednávku kupujícího neakceptuje, není smlouva uzavřena a kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu novou objednávku. 3.5 Kupující použije pro elektronické zadávání objednávek oficiální webové stránky prodávajícího na odkazu 3.6 Kupující prohlašuje, že zasláním objednávky je svou objednávkou vázán zejména v identifikaci zboží dle počtu objednaných kusů, ceně za kus, způsobu dopravy a označení objednávky. 3.7 Kupující obdrží prostřednictvím elektronické pošty informaci o evidenci svého požadavku po přijetí řádné objednávky prodávajícím. 3.8 V případech, kdy prodávající objednávku nepotvrdí elektronickou poštou do 1 pracovního dne, je kupující oprávněn opakovat ji klasickou formou objednávky. 3.9 V případě, že kupující na základě jedné objednávky objedná zboží za méně než 3.000,- Kč bude k ceně zboží připočten manipulační poplatek ve výši 75,- Kč. 4. Elektronická forma objednávek 4.1 Za elektronickou formu objednávky se považuje použití elektronické objednávky v internetovém obchodu prodávajícího na adrese 3

4 5. Cenové a platební podmínky 5.1 Ceny uvádí prodávající v platném ceníku, pokud nebude smlouvou dohodnuto jinak. 5.2 Na základě řádné objednávky kupujícího vystaví prodávající potvrzení a akceptaci objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, předpokládaný termín dodání, způsob platby a způsob dopravy. 5.3 Objednávka ve formě uvedené v potvrzení a akceptaci objednávky je považována mezi smluvními stranami za závaznou a tím je uzavřena dílčí kupní smlouva event. smlouva o dílo. 5.4 Prodávající může ve výjimečných případech termín dodání uvedený v Potvrzení objednávky změnit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 14 dnů od odeslání potvrzení objednávky. 5.5 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) na dobírku platba v hotovosti při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. V případě, že objednávka překročí částku Kč, požaduje prodávající po kupujícím částečné uhrazení zboží na zálohovou fakturu v hodnotě 50% z celkové ceny. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího a zašle mu zálohovou fakturu na . b) předem na základě faktury vystavené prodávajícím se splatností 15-ti dnů ode dne vystavení faktury. Faktura je mezi smluvními stranami považována za výzvu k zaplacení. 5.6 Jestliže kupující neuhradí vystavenou fakturu či její část v době splatnosti, je prodávající oprávněn zablokovat všechny další dodávky zboží kupujícímu. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží řádně a včas do dne splatnosti. V případě, že kupující tuto povinnost nesplní, sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny objednaného zboží za každý den prodlení do dne zaplacení včetně. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není vyloučeno ani omezeno právo prodávajícího na náhradu škody v její plné výši, ani se nesnižuje výše nároku na náhradu škody, ani nezanikají smluvní či zákonné povinnosti kupujícího. 5.7 V případě, že kupující bude v prodlení s placením kterékoliv faktury delším než 14 dní, má prodávající právo jednostranným oznámením rozhodnout o sesplatnění (sesplatněním se rozumí, že prodávající má možnost jednostranně změnit splatnost všech jím vydaných faktur kupujícímu a stanovit tak nový termín splatnosti) všech dosud nesplatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu - k sesplatnění pak dochází písemným jednostranným prohlášením prodávajícího o uplatnění tohoto práva s tím, 4

5 že pro kupujícího je stanoven nový termín splatnosti všech sesplatněných pohledávek. Za účelem zajištění závazků kupujícího vůči prodávajícímu, úhrady úroků z prodlení, odměn za prodloužení lhůty splatnosti, smluvních pokut kupujícího vůči prodávajícímu (pro tyto účely se za smluvní dodávky zboží považují i ty, které byly realizovány prodávajícím ve prospěch kupujícího pouze na základě písemné objednávky kupujícího), je prodávající oprávněn podmínit tyto dodávky předáním bianco směnky kupujícího splatné na viděnou bez předchozího předložení, avalovanou statutárním orgánem kupujícího (v případě, že kupující je fyzickou osobou, pak směnka musí být avalována třetí osobou odlišnou od kupujícího). 5.8 Pokud zboží se specifikací osobní odběr nebude převzato ve skladu prodávajícího do 5 pracovních dnů od potvrzení lhůty dodání, je prodávající oprávněn zboží zaslat na adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce, a to na nebezpečí a náklady kupujícího. V případě, že prodávající objednané a nepřevzaté zboží uskladní, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 1% z ceny uskladněného zboží za každý den uskladnění do dne převzetí. 5.9 Zboží je až do doby úplného zaplacení celé kupní ceny a případných dalších finančních nároků prodávajícího vůči kupujícímu vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn s ním jakkoliv nakládat, dále jej zcizovat, či zatížit právy třetích osob. Zaplacením se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. 6. Dodací, dopravní a expediční podmínky 6.1 Odkládací podmínkou splnění dodacího termínu ze strany prodávajícího je splnění veškerých zákonných a smluvních povinností kupujícího vznikajících do momentu dodání zboží či služeb. Prodávající je oprávněn dodávku zboží či služeb zadržet v případě, že kupující je v prodlení s placením kupní ceny nebo její části nebo v případě, že kupující nesplnil veškeré smluvní povinnosti kupujícího, u nichž bylo sjednáno, že musí být splněny před dodáním zboží či služeb. 6.2 V případě, že se prodávající dostane do prodlení s dodávkou z důvodů výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění závazku, minimálně však 15 pracovních dnů. 6.3 Veškeré zvláštní požadavky na odeslání, dopravu a pojištění zboží včetně celního projednání musí být prodávajícímu oznámeny v dostatečném předstihu. 6.4 Kupující je povinen specifikovat požadovaný způsob dopravy, nebo převzetí zboží v objednávce, přičemž jsou možné následující varianty dopravy: osobní odběr lze použít v případě potvrzené objednávky prodávajícím v provozovně Pelhřimov na adrese: K Silu 2179, Pelhřimov - Lhotka. Při osobním odběru zboží ze skladu prodávajícího je kupující povinen uhradit částku ve výši 120,- Kč bez DPH za náklady na expedici. zasíláním zboží na dobírku pomocí přepravní agentury. Maximální cena zboží na dobírku je ,- Kč. V takovém případě náklady hradí kupující. 5

6 doprava spediční společností na adresu uvedenou kupujícím je možná na základě písemné (též em, či faxem) dohody s prodávajícím. V takovém případě náklady hradí kupující. V případě dodávky zboží na území České republiky s cenou více než ,- Kč bez DPH může prodávající uhradit náklady na dopravu nebo poskytnout kupujícímu slevu z úhrady dopravy. Neurčí-li kupující způsob přepravy a prodávající neodstoupí od smlouvy, má prodávající právo zvolit způsob dodání sám. 6.5 Náklady na dopravu zásilky ze skladu prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není stanoveno jinak. Toto dopravné je přefakturováno současně se zbožím. Doprava je tedy prováděna na účet a na riziko kupujícího. 6.6 Přesná cena dopravného bude uvedena v potvrzení (akceptaci) konkrétní objednávky. 6.7 Zboží je možné vyzvednout osobně přímo ve skladu prodávajícího v případě potvrzené objednávky od prodávajícího. Osoba, která odebírá zboží, je povinna prokázat svoji totožnost občanským průkazem, případně jiným osobním dokladem a oprávněnost k odběru zboží platnou plnou mocí. Při osobním převzetí dodávky na skladě je kupující povinen zkontrolovat stav dodávky a její soulad s dodacím listem. 6.8 Kupující je povinen namítat jakékoliv vady zboží hned při jeho převzetí a v případě vad skrytých neprodleně poté, co dané vady zjistí. Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. V případě jejího poškození nebo jiných zjevných vad je povinen sepsat při osobním odběru s prodávajícím a v ostatních případech s dopravcem zápis o doručení zásilky s výhradami, případně zásilku odmítne převzít. Při převzetí dodávky doručené dopravcem je kupující povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska na obalu, je kupující povinen tuto skutečnost uvést do poznámky na přepravní list dopravce a vady, nebo dodávku odmítnout jako celek. 6.9 Prodávající splní dodávku zboží podle vzájemné dohody buď okamžikem jejího předáním kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu přepravci Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího/záručního listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen odmítnout dodávku jako celek Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, kupující je oprávněn vyplnit protokol ke vrácení zboží (ke stažení na webových stránkách prodávajícího) a zaslat zpět kompletní a nepoškozené zboží tak, aby nejpozději do 5 pracovních dnů bylo prodávajícímu doručeno. 6

7 6.12 Pokud zboží není vráceno ve lhůtě a/nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si prodávající právo zboží nepřijmout, nebo účtovat vzniklé škody a storno poplatek ve výši 5% z ceny vráceného zboží V případě prodlení kupujícího s převzetím dodávky nebo v případě porušení jakékoliv povinnosti kupujícího poskytnout součinnost, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných vícenákladů. V tomto případě nebezpečí náhodného zničení resp. náhodného poškození předmětu dodávky přechází na kupujícího a to v momentě, ve kterém se kupující dostal do prodlení s převzetím dodávky Kupující je povinen sjednat si pojištění proti nebezpečím jakéhokoliv druhu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost v případě nesplnění výše uvedené povinnosti kupujícího, zejména nenese odpovědnost za škody vzniklé přepravou zboží Kupující odběrem zboží od prodávajícího výslovně souhlasí s platným zněním těchto VOP a prodávajícího v době odběru zboží. Aktuální znění VOP jsou dostupná na webových stránkách prodávajícího Zhoršení finančních podmínek, prodlení převzetí dodávky ze strany kupujícího 7.1 Pokud prodávající zjistí zhoršení majetkové a finanční situace kupujícího, může požadovat celou nebo částečnou předběžnou platbu kupní ceny nebo poskytnutí záruky, nebo může odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu. 7.2 Dojde-li k prodlení dodávky vzhledem k okolnostem, za které nese odpovědnost kupující, je prodávající oprávněn uskladnit dodávané zboží na náklady kupujícího. 8. Odpovědnost za vady 8.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno v množství a jakosti dle specifikace uvedené ve smlouvě. 8.2 Pokud převážná část závazku prodávajícího spočívá ve vykonání činnosti nebo závazek této strany zahrnuje montáž zboží, a to dle zadání, technické dokumentace, pokynů či plánů kupujícího, není prodávající při zhotovení výrobku dle takového zadání a v souladu s tímto zadáním kupujícího nijak odpovědný za technickou a právní způsobilost výrobku, zejména za vhodnost výrobku pro určené užití, bezpečnost užití výrobku, soulad výrobku s ochranou práv duševního vlastnictví apod. 8.3 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda má dodané zboží smluvně ujednané vlastnosti. Zřejmé vady musí být oznámeny prodávajícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů, skryté vady neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do šesti měsíců od obdržení zboží. Oznámením se rozumí řádně odůvodněná písemná 7

8 reklamace doručená na adresu sídla prodávajícího uvedenou v obchodním rejstříku. U řádně podaných a oprávněných reklamací je prodávající dle vlastní volby oprávněn k poskytnutí slevy z kupní ceny, opravě, výměně nebo vrácení zboží s vrácením kupní ceny, a to v přiměřené lhůtě. Přiměřenou lhůtu pro vyřízení reklamací stanoví prodávající, a to vždy vzhledem k povaze oznámených vad a zboží. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s opravou případně náhradní dodávkou zboží z důvodů výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, minimálně však 15 pracovních dnů. Pokud nebude ani v této dodatečné lhůtě oprava případně náhradní dodávka zboží uskutečněna, je kupující dle vlastní volby oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající snížení kupní ceny. 9. Záruka za jakost, reklamace 9.1 Prodávající poskytuje kupujícímu ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku na všechny dodané výrobky záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva na kupujícího, není-li stanoveno prodávajícím u příslušného zboží v dokumentech prodávajícího (jako jsou zejména katalogy, produktové listy, záruční listy spod.) jinak. Na elektronická zařízení (např. panely, chladící jednotky, ventilátory, hasící systémy, monitorovací systémy aj.) poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost po dobu 12 měsíců, resp. záruku uvedenou u příslušného zboží v dokumentech prodávajícího, pokud není stanoveno jinak. Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený Prodávajícím. 9.2 Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech: reklamaci nelze uplatnit při převzetí poškozené zásilky od dopravce - kupující je povinen přebíranou zásilku důkladně zkontrolovat a v případě poškození zásilky sepsat zápis společně s dopravcem obdobně dle pravidel uvedených v čl. 6. těchto VOP; reklamaci nelze uplatnit, vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace; reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží vznikla nevhodným užívání zboží; reklamaci nelze uplatnit při nedodržení pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím; reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží vznikla při neodborné instalaci, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, neodbornou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží; reklamaci nelze uplatnit, pokud je zboží poškozeno přírodními živly. 9.3 V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, na které se vztahuje záruka za jakost, může se kupující se svou reklamací obrátit na prodávajícího prostřednictvím provozovny prodávajícího na adrese K Silu 2179, Pelhřimov Lhotka (dále jen provozovna ), případně na ové adrese a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů od okamžiku, kdy se vyskytne vada zboží. Po uplynutí této lhůty není kupující oprávněn 8

9 vadu reklamovat a na vadu se nevztahuje záruka za jakost. Místem uplatnění reklamace je pouze provozovna. 9.4 Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit na vlastní náklady a riziko reklamované zboží do provozovny spolu s průvodním dopisem, kde bude popsána reklamovaná vada a uveden kontakt na kupujícího a s fakturou, dodacím listem nebo příjmovým dokladem vystaveným Prodávajícím. Pokud nebudou spolu s reklamovaným zbožím Prodávajícímu doručeny shora uvedené dokumenty, je Prodávající oprávněn vyhodnotit reklamaci jako neoprávněnou, zamítnout ji a vrátit reklamované zboží na účet a riziko kupujícího zpět kupujícímu. 9.5 O reklamaci prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60-ti kalendářních dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. U řádně podaných a oprávněných reklamací je prodávající dle vlastní volby oprávněn k poskytnutí slevy z kupní ceny, opravě, výměně nebo vrácení zboží s vrácením kupní ceny. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s opravou případně náhradní dodávkou zboží z důvodů výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, minimálně však 15 pracovních dnů. Pokud nebude ani v této dodatečné lhůtě oprava případně náhradní dodávka zboží uskutečněna, je kupující dle vlastní volby oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající snížení kupní ceny. 9.6 Pokud se reklamace ukáže jako neoprávněná a prodávající ji zamítne, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu neoprávněnou reklamací vznikly, a to na základě vyúčtování těchto nákladů prodávajícím do 5-ti dnů ode dne vyúčtování. 9.7 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Prodávající doporučuje kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu trvání záruky za jakost. 9.8 Pokud po řádném vyřízení reklamace prodávající bude zboží vracet kupujícímu, nebo mu poskytne v rámci záruky za jakost zboží nové, prodávající vyzve kupujícího k převzetí reklamovaného zboží. Kupující je povinen si reklamované zboží na své náklady a riziko vyzvednout nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí reklamovaného zboží. 10. Volba rozhodného práva, řešení sporů 10.1 Smluvní vztah založený smlouvou, uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky. Není-li v jednotlivých ustanoveních těchto VOP uvedeno jinak anebo nevyplývá-li to z právních předpisů, řídí se právní vztahy 9

10 smluvních stran zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Veškeré spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami, se prodávající a kupující zavazují řešit především mimosoudním jednáním. Prodávající a kupující se dohodli, že příslušným k rozhodnutí sporů vzniklých ze smluv mezi nimi uzavřených nebo v souvislosti s nimi, nedojde-li k jejich smírnému řešení, bude dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný obecný soud. 11. Přechod nebezpečí škody 11.1 Nebezpečí škody na dodávkách (zboží, službách) přechází na kupujícího buď okamžikem jejich předání kupujícímu, nebo předáním dodávky prvnímu přepravci Bude-li odeslání či převzetí dodávky zpožděno na žádost kupujícího nebo z důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit, přejde nebezpečí škody na dodávkách na kupujícího okamžikem, kdy měly být dodávky dle původního plánu kupujícímu předány či odeslány z podniku prodávajícího. Od tohoto okamžiku budou dodávky skladovány a pojištěny na účet a riziko kupujícího. 12. Změna Všeobecných obchodních podmínek 12.1 V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo VOP měnit. Takové změny a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem s tím, že změny jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené po platnosti těchto nově vyhlášených všeobecných obchodních podmínek (vyhlášením se pro tyto účely rozumí také zveřejnění na webových stránkách prodávajícího a z tohoto důvodu je kupující povinen kontrolovat 1x měsíčně webové stránky prodávajícího). Vyhlášení může prodávající rovněž provést elektronickou poštou s odkazem na příslušné webové stránky. V případě, že kupující nebude s novým zněním všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od jejich vyhlášení. 13. Vyšší moc 13.1 Smluvní strana neodpovídá za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních povinností, jestliže k tomuto porušení došlo v důsledku překážky, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době vzniku smluvního závazku tuto překážku předvídala. Smluvní strana neodpovídá za takto způsobenou škodu pouze po dobu, po kterou trvá taková překážka. Překážkou se pro účely tohoto ustanovení 10

11 rozumí okolnosti vyšší moci, zejména, avšak bez omezení, přírodní katastrofa, povodeň, požár, stávka, popř. další okolnosti smluvními stranami zcela neovlivnitelné. Nastanou-li výše uvedené překážky, smluvní strany se zavazují, že učiní veškeré právní kroky, aby i přes tyto překážky mohl být účel jejich smluvního vztahu naplněn. Smluvní strany jsou povinny navzájem se informovat o skutečnostech vzniku vyšší moci, a to neprodleně faxem, telefonem nebo jiným vhodným způsobem Provozní poruchy, překročení dodacích lhůt nebo výpadky subdodavatelů, nedostatek energie nebo surovin, dopravní poruchy, pokud takové události nelze předvídat, dále stávky, výluky, úřední postupy a případy vyšší moci zbavují po dobu trvání překážky a v rozsahu její působnosti postiženou stranu závazku dodávky případně převzetí. 14. Společná a závěrečná ustanovení 14.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti, sdělení, výzvy či jiné listiny se doručují doporučeným dopisem prostřednictvím poštovní přepravy, a to na adresy sídel, resp. míst podnikání v případě fyzických osob. Pokud v průběhu obchodní spolupráce dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Nebude-li příslušná smluvní strana na uvedené adrese zastižena, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si příslušná smluvní strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se smluvní strana o doručení nedozvěděla Smluvní strany se zavazují při plnění svých smluvních povinností vyvinout maximální úsilí a poskytnout si navzájem maximální součinnost k tomu, aby účel jejich smluvního vztahu naplněn v co největším rozsahu a v co nejvyšší míře. Po dobu platnosti těchto VOP jsou smluvní strany svými projevy vázány a zavazují se neučinit nic, čím by zmařily práva druhé strany Pokud jedno nebo více ustanovení smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo VOP je, nebo se stane zcela nebo částečně neplatné nebo nezákonné, nemá to vliv na platnost nebo legálnost zbývajících ustanovení smlouvy, resp. těchto VOP. Prodávající a kupující nahradí neplatná nebo nezákonná ustanovení ustanoveními platnými a zákonnými, která se svým účelem nejvíce přibližují těm, které nahrazují Kupující je oprávněn postoupit svá práva a převést povinnosti vyplývající ze smluv a těchto VOP na třetí osoby výlučně s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. Prodávající je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti vyplývající ze smluv a těchto VOP bez omezení na třetí osobu a kupující dává tímto souhlas s postoupením práv a převodem povinností prodávajícího ze smluv a těchto VOP Kupující se zavazuje, že neumožní třetím osobám přístup k elektronickým informacím poskytovaným prodávajícím na základě přidělených přístupových hesel. Za každé 11

12 porušení této povinnosti se zavazuje kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody v její plné výši Kupující je povinen bezpodmínečně zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, které mu jsou zpřístupněny v souvislosti s dodávkou zboží od prodávajícího a které lze považovat s ohledem na okolnosti jednoznačně za obchodní nebo firemní tajemství a které mají být zachovány jako důvěrné, s výjimkou informací, které jsou známy z veřejných zdrojů Kupující souhlasí dle zák. č. 480/2004 Sb. se zasíláním marketingových a obchodních sdělení prostřednictvím u na adresy uvedené v seznamu oprávněných osob kupujícího Jakákoliv předchozí ujednání a korespondence stran, pokud nejsou obsaženy ve smlouvě nebo v těchto VOP, pozbývají platnosti a právní závaznosti Tyto VOP jsou platné od , přičemž VOP pro smluvní strany vždy platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Dodavatele (www.conteg.cz) v den uzavření smlouvy. 12

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi společností Roset s. r. o. (dále jen prodávající

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Agrotest a.s. Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží společnosti AGROTEST a.s. (dále

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Příloha č. I Všeobecné podmínky Portálu Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen prodávající ) na portálu www.ebioneta.cz jehož provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti imeon s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a Všeobecné obchodní podmínky (Dále jen VOP)Jaroslav Nešleha (ok-hodinky.cz). I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Jaroslav

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a produktů vlastní výroby mezi společností Simply Gastronomy s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Článek 1: Úvodní ustanovení 1.1 Společnost Renost, s.r.o. se sídlem Sv.. Anny 126/30, Ružomberok 034 01, IČ: 36380784 zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního

Více

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je AUTODÍLY PEMA s.r.o. se sídlem Paskov, Místecká 132, PSČ 739 21, IČO 27810593 (dále

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky platné od 24.8.2011 pro www.sportfotbal.cz provozovaný firmou David Hrubý, IČ 67790909, Farského 1/1385, 170 00 Praha 7, registrováno pod spisovnou značkou OŽV/0000719/ZIM ze dne 29.3.2002

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz V této webové prezentaci vystupuje na straně dodavatele

Více