Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup"

Transkript

1

2 Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Bezpečná cesta do školy, užití přechodu pro chodce, chůze po chodníku. Chování cestujících na zastávkách hromadné dopravy, slušnost, zdvořilost. Označení zastávky hromadné dopravy. Pravidla při nastupování a vystupování cestujících. Nebezpečná místa pro přecházení vozovky (překážka ve výhledu, rozhledové poměry). Pravidla slušného chování v dopravním prostředku. Chůze po chodníku, jednotlivě i v útvaru. Po chodníku chodíme vpravo, abychom se vyhnuli lidem, kteří jdou opačným směrem! Ohleduplnost k ostatním chodcům a ke starším osobám. Bezpečné hry dětí na podzim. Vhodná místa pro hry. Vliv počasí na bezpečnost dětí. Světelná znamení pro chodce: Stůj a Volno. Dopravní značky: Přechod pro chodce Pozor, přechod pro chodce Zastávka autobusů vodorovná dopravní značka Prvouka: Cestou do školy Druhy dopravních prostředků. Co vozí nákladní auta, co přepravují vlaky apod. Výtvarná výchova: vzpomínka na prázdniny (malba) Vycházka na autobusové, vlakové nádraží. Žáci pozorují ruch na zastávkách a sledují nastupování a vystupování cestujících Pracovní vyučování: Loď tisk korkem Vycházka: procházka městem, která je určena k upevnění a prohloubení učiva 1. ročníku (přecházení vozovky, užití přechodu pro chodce apod.). Upozornění na místa, kde může být ztížený výhled pro chodce Poznávání zvuků vozidel: osobní, nákladní automobil apod. Český jazyk: vyprávění o tom, jak se správně chovat v dopravním prostředku, k ostatním spolucestujícím (ohleduplnost, slušnost, zdvořilost), ke starším spoluobčanům Orientace v prostoru, pravolevá orientace Tělesná výchova: V hodinách procvičovat nácvik smluvených signálů, procvičovat pravou a levou stranu Prvouka: Ulice není místo pro hraní. Vyprávění podle předlohy, co dělají děti na obrázku špatně. Tvoření vět Upozornění na vliv povětrnostních podmínek na vozovku a bezpečnost Matematika: geometrické tvary Psaní: uvolňovací cviky Tělesná výchova: červená stát, zelená jeď. Žáci se pohybují podle smluvených signálů Pracovní list č. 01 Pracovní list č. 02 Vycházka Vyprávění Pracovní list č. 03 Pohybové hry Vyprávění Pracovní list č. 04 Pracovní list č. 05

3 Znát význam dopravních značek a co značky signalizují. Děti a doprava v zimě. Vliv počasí na bezpečnost v silničním provozu, sníh a náledí. Nebezpečí pro chodce - klouzačky na veřejných prostranstvích. První pomoc - vozidla záchranné služby. Pokus o přivolání první pomoci. Dopravní značky: Nemocnice První pomoc Zimní hry a sporty v blízkosti silnic nebezpečí úrazu. Význam pestrého oblečení v zimě. Objasnění významu dopravních značek a vyvození nutnosti respektovat jejich výstrahy, zákazy a příkazy. Seznámit se s dopravními značkami: Zákaz vstupu chodců Jiné nebezpečí Znát význam dopravních značek a co značky signalizují. Vlak a děti. Přecházení železničního přejezdu. Výstražná znamení. Hry poblíž trati nebezpečí, která dětem hrozí. Světelné signály u Řečová výchova: Semafor pro chodce, říkanka PROSINEC ÚNOR Prvouka: Zimní sporty, hry a radovánky. Napadl sníh, je náledí. Den mlhavý, deštivý. Vliv na bezpečnost dětí. Zimní měsíce. Zimní vycházka městem: kolem lékárny, ordinace dětského lékaře, případně nemocnice. Poznáš vůz záchranné služby? Vůz záchranné služby v silničním provozu světelná a zvuková znamení Dramatická výchova: Pokus o telefonický rozhovor Jak přivolám pomoc? hra ve dvojicích Prvouka: Bezpečnost dětí při hrách. Druhy zimních sportů - upozornění na možnost úrazů, zlomenin. Nebezpečí prochladnutí, omrzlin. Vhodné oblečení. Chůze za snížené viditelnosti (šero, mlha, sněžení, tma) zvýšené riziko vzniku dopravních nehod. Tělesná výchova: vycházka do zimní krajiny, klouzání, stavění sněhuláků na vhodném terénu Prvouka: Dopravní značky, jejich význam v dopravě a jejich ochrana Co může způsobit poškozená dopravní značka? Výroba nástěnky: umístit zde dopravní značky, se kterými se již žáci seznámili. Opakovaně procvičovat jejich poznávání Pracovní a výtvarná výchova: Výroba dopravních značek BŘEZEN DUBEN Matematika: kolik má vlak vagónů, počítání dopravních prostředků (lodí, autíček) Jednoduché slovní úlohy Prvouka: Druhy vlaků, co vlaky vozí Neházej na vlaky, nedávej cizí tělesa na koleje! Pracovní list č. 06 Vyprávění Pracovní list č. 07 Vycházka na každé vycházce důsledně dodržovat pravidla provozu na pozem. komunikacích a zařazovat prvky dopravní výchovy Vycházka Nástěnka Praktický výcvik Pracovní listy č. 08 A, B, C, D Pracovní listy č. 09 A, B

4 železničních přejezdů - Semafor Dopravní značení před železniční tratí orientačně. Choď vpravo! Nejezdi na kole po chodníku! Nehraj si na silnici! Nevcházej na silnici bez rozhlédnutí! Hry dětí na jaře. Zvýšení dopravního ruchu v jarním období. Dopravní prostředky na poli. Zemědělské stroje pomocníci člověka. Pracovní vyučování: Mašinka Řečová výchova: Takhle se nechováme! To není bezpečné! Vyprávění podle obrázků, co děti nedělají správně. Upevňovat a stále opakovat základní principy bezpečného chování na ulici a dodržování pravidel silničního provozu Prvouka: Co dělají děti? Míč patří na hřiště! Tělesná výchova: Skáčeme panáka Prvouka: Jaro na poli. Zemědělské stroje na poli Vycházka na pole: Pozorování zemědělské techniky při práci Řečová výchova: nácvik říkanek s dopravní tématikou Pracovní list č. 10 Vyprávění Pracovní list č. 11 Pohybové hry Vycházka Chtěl bych začít jezdit na kole. Kde se učím jezdit na kole? Kdy smí dítě jezdit na kole po silnici? Co má mít moje kolo? Bezpečná jízda - používání chráničů končetin a ochranné přilby. Bezpečně na školním výletě. Chování v dopravních prostředcích. Nepřecházej vozovku před nebo za stojícím vozidlem! Hry o prázdninách. Bezpečné chování o prázdninách. KVĚTEN ČERVEN Český jazyk: vyprávění zážitků z jízdy na kole, koloběžce Řečová výchova: doplňování písmen do obrázkové křížovky (kolo, apod.) Prvouka: Návštěva obchodu s koly výbava kola Školní výlet: Poučení žáků o bezpečném chování během školního výletu a upozornění na možná rizika Před hlavními prázdninami žáky důkladně poučit o jejich bezpečném chování při hrách, na cestách, při koupání, v lese atd. Výtvarná výchova: Nač se o prázdninách těším? Vyprávění Pracovní list č. 12 Školní výlet

5 Návod k využití pracovních listů 2. ročník Pracovní listy je možno použít: PL č. 01 KLIČKOVANÁ - průpravné uvolňovací cviky - dokreslit jehličí stromečkům - procvičovat znalost základních barev - barevnými pastelkami jezdit po - silnici PL č. 02 VÝROBA LOĎKY - vzpomínka na prázdniny - dopravní prostředek, který patří na vodu - využití lodní dopravy - loď tisk korkovou zátkou, která se namáčí do temperových barev PL č. 03 JÍZDA DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM - vyprávění podle obrázku pojmy: hromadná přeprava osob, cestující, řidič - hromadné dopravní prostředky - chování v hromadných dopravních prostředcích - zvířata v hromadných dopravních prostředcích - chování na autobusové zastávce a jak ji poznáme - vybarvení obrázku PL č. 04 DOPRAVNÍ ZNAČKY - seznámení se značkami Přechod pro chodce a Pozor, přechod pro - chodce - rozdíl mezi nimi, jejich význam, kde je najdeme - správné vybarvení - geometrické tvary spojit značku s tvarem na domečku - dokreslit domeček PL č. 05 GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ - uvolňovací cviky - básnička - dopravní značka Přechod pro chodce - pojem zebra

6 PL č. 06 SEMAFOR PRO CHODCE - seznámení se semaforem pro chodce - barvy na něm a jejich význam - využití semaforu na přechodech pro chodce - správné vybarvení - říkanka PL č. 07 PRVNÍ POMOC - seznámení se značkami První pomoc a Nemocnice - jejich význam, umístění - povídání o první pomoci při úrazech, dopravní nehodě - přednost vozidel s právem přednostní jízdy - chování chodce na přechodu, jede-li vozidlo záchranné služby - telefonní číslo pokus o přivolání pomoci telefonem (dramatizace) - dechová cvičení houkání sanitky - vybarvení sanitky (vůz záchranné služby) PL č. 08 DOPRAVNÍ ZNAČKY výroba nástěnky A, B, - seznámení se značkami Jiné nebezpečí a Zákaz vstupu chodců C, D - jejich význam, umístění - všechny značky správně vybarvit, vystřihnout - možno použít k výzdobě nástěnky. Tu je vhodné průběžně doplňovat - dopravními značkami, se kterými se budou žáci seznamovat - básnička PL č. 09 VLAK A - sčítání a odčítáni v oboru do 10 - spojení výsledků s číselnou řadou uprostřed - procvičování pojmů před, za, vpravo, vlevo - diktát barev (např. vagón s výsledkem 2 vybarvit modře ) PL č. 09 VLAK B - doplňování číselné řady v oboru do 10 - diktát barev - vlak jako dopravní prostředek PL č. 10 VÝROBA MAŠINKY - práce s keraplastem, moduritem, slaným těstem - výroba mašinky dle šablony (fantazie)

7 PL č. 11 CO JE NA OBRÁZKU ŠPATNĚ? - vyprávění podle obrázků - nebezpečí, která hrozí z nesprávného chování na silnici, ulici - bezpečnost dětí při hrách - bezpečné chování žáků během hlavních prázdnin PL č. 12 I ÚKOL NA PRÁZDNINY? - doplnění křížovky dle obrázků - pojmenování dopravních prostředků, jejich využití - nakreslit nebo namalovat tajenku

8 Pracovní list 01 - II. ročník

9 Pracovní list 02 - II. ročník

10 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a obrázek vybarvi. Pracovní list 03 - II. ročník

11 Pracovní list 04 - II. ročník

12 Pracovní list 05 - II. ročník

13 Pracovní list 06 - II. Ročník

14 Pracovní list 07 - II. Ročník

15 Pracovní list 08 A - II. Ročník

16 Pracovní list 08 B - II. Ročník

17 Pracovní list 08 C - II. Ročník

18 Pracovní list 08 D - II. Ročník

19 Pracovní list 09 A - II. Ročník

20 Pracovní list 09 B - II. Ročník

21 Pracovní list 10 - II. Ročník

22 Pracovní list 11 - II. Ročník

23 Pracovní list 12 - II. Ročník

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. A 2. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je v l. a 2. ročníku zaměřena zvláště na praktický nácvik činností vztahujících se k bezpečnému

Více

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují: DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 5. A 6. ROČNÍKU Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

dopravní výchova metodická příručka pro mateřské školy

dopravní výchova metodická příručka pro mateřské školy dopravní výchova metodická příručka pro mateřské školy Dopravní výchova metodická příručka pro mateřské školy Autorka podkladů: Mgr. Eva Suchá Odborná redaktorka: Mgr. Jitka Šebková Koordinátor e-produkce:

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j: 4/2012ZŠ Účinnost od: 3.9.2012 Schválil: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel ZŠ a MŠ 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika

Více

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Příloha 6 Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Uváděné úlohy a testové otázky odpovídají výstupům jednotlivých

Více

METODIKA PREVENCE ÚRAZŮ DĚTÍ pro první stupeň základní školy

METODIKA PREVENCE ÚRAZŮ DĚTÍ pro první stupeň základní školy METODIKA PREVENCE ÚRAZŮ DĚTÍ pro první stupeň základní školy Ing. Zdeněk Vopička MUDr. Jarmila Číhalová METODIKA PREVENCE ÚRAZŮ DĚTÍ pro první stupeň základní školy Ing. Zdeněk Vopička MUDr. Jarmila Číhalová

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

2. BEZPEČNĚ NA SILNICI

2. BEZPEČNĚ NA SILNICI EVOKACE 2. BEZPEČNĚ NA SILNICI BEZPEČNĚ NA SILNICI Učivo: Pravidla silničního provozu z pohledu chodce. Riziková místa na cestě do školy. Jak přecházíme vozovku. Světelná signalizace. Orientační body na

Více

Třídní vzdělávací program Mateřská škola Ročov, okres Louny

Třídní vzdělávací program Mateřská škola Ročov, okres Louny Třídní vzdělávací program Mateřská škola Ročov, okres Louny Školní rok 2014/2015 PUTOVÁNÍ S KRTEČKEM Celoroční projekt Vyrábíme s Radomírem - ekologie Zpracovala: Ivana Kubátová, ředitelka MŠ Barevný podzim

Více

Inovace výuky na příkladu dv pro základní školy

Inovace výuky na příkladu dv pro základní školy Inovace výuky na příkladu dv pro základní školy DZ OBSAH: Úvod do dopravní výchovy...........................................................................................4 Schopnosti, dovednosti, znalosti.....................................................................................8

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) nácvik říkadel, básní

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) nácvik říkadel, básní JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK očekávané výstupy z školní výstupy učivo RVP ZV Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek;

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů Název projektu: DOPRAVNÍ VÝCHOVA Cíl dopravní výchovy: příprava dětí na bezpečný pohyb v silničním provozu jak v roli chodce, cyklisty, účastníka silničního provozu, tak v budoucí roli řidiče motorového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Roční plán práce školní družiny Září TEMATICKÝ OKRUH FORMULACE ČINNOSTI KP

Roční plán práce školní družiny Září TEMATICKÝ OKRUH FORMULACE ČINNOSTI KP Roční plán práce školní družiny Září U nás doma vyprávění o životě naší rodiny, o prarodičích Naše škola procházka školou, orientace v ní, odborné učebny a kabinety naší školy, zaměstnanci školy Povídání

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Příčiny dopravní nehodovosti a možnosti její prevence DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ

POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ Metodická příručka 2. vydání Vydalo MDS - BESIP Praha OBSAH POLICIE A DOPRAVNĺ VÝCHOVA DĚTÍ... 1 ÚVOD... 3 I. Co to je dopravní výchova?... 5 II. Systém dopravně výchovného

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

DOPRAVNÍ VÝCHOVA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAKTICKÁ ŠKOLA A DĚTSKÝ DOMOV BRNO, VÍDEŇSKÁ 26/28 DOPRAVNÍ VÝCHOVA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Dopravní výchova v základních školách má své nezastupitelné postavení a významné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN Obsah: Obsah:... 2 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více