MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14"

Transkript

1 MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) Rovereto (TN) Italy Tel: Strana/stran: 1/30

2 OBSAH 1, Úvod...3 2, Popis stroje / identifikace...4 3, ZÁRUKA...5 4, Hlavní pokyny...6 5, Bezpe nostní pokyny...7 6, Bezpe nost...8 7, Technický popis , Doprava , Pokyny k instalaci , Mazání stroje MR Vým na oleje Kontrola hladiny oleje , Elektrické zapojení , Zapnutí stroje do provozu Údržba Nastavení / se ízení brzdy Se ízení brzd Se ízení chodu Kontrola se ízení Se ízení to ivého momentu brzdy KONTROLA PROVOZU Závazné kroky údržby Nouzové ru ní vyprošt ní / operace Varování Instrukce pro nouzové vyprošt ní / operace...30 Strana/stran: 2/30

3 1, Úvod Vážení zákazníci, Zdvihací za ízení SICOR jsou navrženy a sestaveny v souladu s evropskou sm rnicí pro konstrukci stroj 2006/42/CE, EN , EN , EN81-1 a respektují platné normy. Proto nep edstavují osobní nebezpe í pro ty, kdo je instalují a udržují, pokud se používají podle instrukcí v tomto manuálu a pokud bezpe nostní za ízení jsou pravideln udržována a je na nich provád n servis. Tento návod dokládá, že stroj a veškerá za ízení na stroji jsou pln funk ní, a že tento Manuál se dodává spole n s dodávkou a že osobní instalace vyžaduje, abyste v novali plnou pozornost tomuto Manuálu. Spole nost SICOR odmítá jakoukoliv odpov dnost za škody zp sobené zm nami a zásahy do provozu za ízení, které se neshodují s obsahem tohoto Manuálu, s jeho údaji a údaji jiných dokument. Spole nost SICOR Vám gratuluje, že jste si vybrali tento produkt a je si jista že se budete moci spolehnout na jeho nejlepší výkon. Strana/stran: 3/30

4 2, Popis stroje / identifikace Pro komunikaci se spole ností SICOR nebo jejím Servisním centrem, vždy prosím uvád jte sériové ísla stroje, motoru, brzdového magnetu. Tato íslo, stejn jako další identifika ní data stroje, m žete nalézt na datové desti ce stroje, na elektromagnetu a na motoru, jak je ukázáno na následujícím obrázku. Strana/stran: 4/30

5 3, ZÁRUKA 3.1 Záruka je, krom ostatních smluvních dohod, p edepsána následujícími doložkami: 3.1a Záruka produkt SICOR se týká období dvou let od data z ejmého na dokumentu p epravy / dodací list. B hem tohoto období bude spole nost SICOR zdarma vym ovat jakékoliv komponenty, které budou uznány jako chybné. 3.1b Za chybu se považuje jen ta která je uznána spole ností SICOR. 3.1c Aby došlo k vým n nebo oprav t chto ástí pod zárukou, musí být poslány spole nosti SICOR k analýze (s uhrazenou dopravou). 3.1d Zákazník musí poslat spole nosti žádost o technickou asistenci písemn. Náklady spojené s dopravou a zaopat ením b hem cesty z stávají na zákazníkovi. 3.2 Záruka vyprší automaticky, pokud nastane n jaká z t chto situací: S ástí pro kterou je oprava vyžadována bylo manipulováno Pokud nebyla odsouhlasena písemn spole ností SICOR Použití stroje neodpovídá ú elu, pro který byl vyroben nebo popisu v technické p íru ce Manuál použití a držby Chybí identifika ní štítky stroje, nebo stroj nem že být identifikován 3.3 Záruka nepokrývá ásti podléhající b žnému opot ebením: obložení brzd, ložiska, elektrické vinutí 3.4 Záruka nezahrnuje náhrady škody náklad dopravy nebo prostoje stroje. 3.5 Postup p i záruce: Veškeré nároky na záruku musí být komunikovány se spole ností SICOR b hem 8 dn zjišt ní chyb, písemn nebo faxem Spole nost SICOR potvrdí písemn nebo faxem p ijetí zprávy zákazníka nebo jím pov í své techniky Jakýkoliv vym n ný materiál musí z stat k dispozici u zákazníka po 30 dn aby mohla být provedeno ov ení, nebo, pokud je to písemn napsáno, musí být tyto ásti zaslány spole nosti SICOR Ve všech p ípadech musí být k dispozici celková fotografická dokumentace: nejen pro ú ely ádného doložení, ale také aby spole nost SICOR mohla do budoucna zlepšit kvalitu a spolehlivost svých stroj. Strana/stran: 5/30

6 4, Hlavní pokyny Zdvihací za ízení je expedováno v paletách nebo v krabicích. Ve všech p ípadech p ijetí stroje, se ujist te zda: - je obal nepoškozen - dodávka odpovídá specifikaci objednávky (viz. P epravní list) - zde nejsou jakékoliv viditelné škody na výtahu nebo jeho dopl cích V p ípad, že je n co poškozeno nebo n které ást chybí, informujte spole nost SICOR nebo její agenty, nebo dopravce. Motor a p evodová sk í je kompletní s veškerými dopl ky List údaj o zdvihacím za ízení Manuál použití a údržby Krabice s náhradními díly (pokud byla požadována) Strana/stran: 6/30

7 5, Bezpe nostní pokyny Odpov dností osoby provád jící instalaci je zajistit, aby instalace a údržba podléhala následujícím zásadním kritériím a požadavk m na ochranu zdraví a bezpe nostní ochran. Osobní instalace a údržba musí být sledována a aktualizována kv li norm prevence nehod, abychom se vyhnuli škodám na zdraví osob a produkt b hem instalace, udržování a oprav. Hlavní varování týkající se bezpe nosti jsou signalizována následujícími symboly: V P ÍTOMNOSTI JAKÉHOKOLIV Z T CHTO SYMBOL, JEDNEJTE S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ!! Vymezení: Instalace a údržba: Musí provád t kvalifikovaná osoba pov ená zákazníkem k práci na stroji, instalování a udržování. Strana/stran: 7/30

8 6, Bezpe nost Varování! Toto zdvihací za ízení musí být instalován výhradn v uzav ené místnosti, do které má oprávn n p ístup jen kvalifikovaná osoba pov ená zákazníkem. Na dve ích musí být tabulka s nejmén tímto textem: Osoba provád jící instalaci a servis si musí být v doma rizik spojených se strojem a musí rozum t bezpe nostním instrukcím v tomto manuálu. P ed instalací zdvihacího za ízení, musí zákazník zkontrolovat, zda podlaha strojovny a nosné konstrukce pro pohyb nákladu mají dostate nou únosnost. Zákazník musí dále respektovat vzdálenost stroje od zdi podle norem a sm rnic zem kde je zdvihací za ízení instalováno. Zvedání P emíst ní zdvihacího za ízení (viz také Doprava v kapitole 8). Pro zav šení použijte záv sné oko na p evodní sk íni a nekovový nosný pás kolem motoru. Vysokozdvižným vozík odpovídající kapacity (viz také kapitola 7) zvedn te za ízení nejvýše na 30 cm nad zem a pomalu posunujte. Strana/stran: 8/30

9 Odpojení zdroje napájení P ed jakýmkoliv ist ním, mazáním a úpravou, musí odpov dná osoba vypnout za ízení vypnutím zdroje napájení a musí po kat, než horké oblasti motoru dosáhnou pokojové teploty. Nenaklán jte se a nesedejte si na za ízení, i když je vypnuto. Necho te blízko a nesahejte na otá ející se ásti za ízení (setrva ník / ru ní kolo nebo kladky žluté barvy) Strana/stran: 9/30

10 Nedávejte žádné v ci ani nádobu s mazadlem na za ízení ani na žádné jeho elektrické ásti. Nikdy nemanipulujte ani nevypínejte bezpe nostní za ízení, nevytvá ejte žádné p ídavné by-passy (zkraty, p emost ní obvod ), ani je nepoužívejte pro jiné ú ely, než mají být ur eny. Nikdy neodstra ujte íselné identifika ní údaje. Pokud je ne itelná, okamžit kontaktujte SICOR. Osobní instalace a údržba: NIKDY NENOSTE VOLNÉ ANI ROZTRHANÉ OBLE ENÍ!! (šály, vázanky, klobouky, náhrdelníky, pásky, hodinky, náramky ani prstýnky atd.) Strana/stran: 10/30

11 7, Technický popis Zde jsou ukázány celkové rozm ry zdvihacího za ízení v jeho maximální sestav. Více detailní data jako: p evodový pom r, požadovaný výkon, po et pól motoru zdvihacího za ízení atd. m žete nalézt v technickém katalogu spole nosti SICOR. Strana/stran: 11/30

12 8, Doprava VAROVÁNÍ!: Riziko nárazu, drcení a odírání Osoby pov ené zacházením se za ízením musí mít p e teny bezpe nostní požadavky v kapitole 6 tohoto Manuálu a musí nosit pracovní rukavice a ochranné boty Strojní za ízení je dodávané spole ností SICOR na palet zabalené v polythenu. Varování: Nikdy neposunujte p epravní palety taháním ale pouze zvedáním. Nevytahujte stroj z obalu, aniž se ho nepokusíte dát do co nejlepší správné pozice. Pro posunutí p epravní palety použijte lana je ábu nebo vysokozdvižný vozík s dlouhou vidlicí a adekvátní nosností (viz. Technický popis v kapitole 7) Vidlice musí být široce roztažena, abyste se vyhnuli vykláp ní. Pokud je stroj dodáván na palet, pro p emis ování pomocí je ábu, použijte rozp ru s odpovídající kapacitou, aby byly zvedací kabely kolmé a nepoškodily ásti stroje. Strana/stran: 12/30

13 Varování! 1) B hem p emis ování, si pamatujte následující: - postupujte pomalu - nezvedejte bednu výše než 30 cm nad podlahu, zvláš když tam jsou p ekážky - bedna musí být pokládána na podlahu pomalu 2) Když odstra ujete obal bedny, za n te od vrchu, použitím vhodného zp sobu otev ení. Potom odstra te strany tím, že odd láte sponky p ipevn né k palet. NEVYHAZUJTE BALENÍ ŠET ETE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ, Recyklujte je, nebo je pošlete do recyklující spole nosti. 3) Po odstran ní stran bedny, zkontrolujte znova nákladní list a další listy související s objednávkou. Jestliže zboží neodpovídá objednávce, okamžit kontaktujte SICOR nebo jeho agenty. Pokud to je nutné následujte instrukce v paragrafu Hlavní pokyny 4) Po p ipevn ní stroje ke zdvihacímu za ízení / je ábu, ale ješt p ed zdvižením, odstra te šrouby, kterými je p ipevn no k palet. Strana/stran: 13/30

14 Když zacházíte s vybaleným zdvihacím za ízením, použijte je áb nebo vysokozdvižný vozík s široko nastavenou vidlicí a odpovídající kapacitou, použijte zav šeného oka na p evodní sk íni. Varování: Ujist te se, zda v dosahu je ábu / vysokozdvižného vozíku p i manipulaci se strojem nejsou žádní nechrán ní lidé, (riziková zóna) V p ípad že chcete za ízení n jakou dobu skladovat, nechejte ho v p epravní palet a ujist te se, zda je dostate n chrán no (nejmén vod odolnou plachtou) abyste se vyhnuli korozi vnit ních i vn jších ástí stroje. Pamatujte, že koroze h ídele nebo dalších mechanických ástí snižuje trvalou pevnost t chto ástí. B hem p epravy a zvedání za ízení se ujist te, zda nep esahuje uvedenou pozici v úhlu v tším než 30*, toto by mohlo zp sobit vytékání oleje ze za ízení. Strana/stran: 14/30

15 9, Pokyny k instalaci Varování!! Místnost, ve které je za ízení instalováno, musí mít následující vlastnosti: - Musí být suché a ne prašné: toto je nutné, abyste se vyhnuli elektrochemické korozi mechanických ástí a aby se v tší množství vody nedostalo do oleje (ukli te tuto místnost p ed instalací) - Tato místnost musí být ventilována: musí zde být otvory umož ující dostate nou ventilaci, tím se odv trá teplo od elektrického motoru a p evodové sk ín. - Teplota v této místnosti musí být mezi 5 až 40 C. Pro jiné teploty kontaktujte SICOR. Zákazníci jsou povinni se ujistit, že tam kde bude používán výtahový stroj musí mít elektrický p íkon dostate nou kapacitu a bude instalován se správným uzemn ním a s odpovídajícím zapojením. Strana/stran: 15/30

16 10, Mazání stroje MR14 Za ízení je dodáváno se syntetickým olejem. Ujist te se, zda je vypoušt cí šroub utažen a zda hladina oleje dosahuje do poloviny olejoznaku. Když dopl ujete olej, použijte pouze tento typ oleje. AGIP BLASIA S 220 Nepoužívejte jiné typy olej! Množství oleje pro za ízení MR14 je 4,8 litr Vým na oleje První vým nu oleje doporu ujeme po jednom roce innosti stroje, abyste se vyhnuli usazeninám b hem první fáze užívání za ízení. Doporu ujeme m nit olej každých 3 5 let, podle podmínek, za kterých se stroj používá. Jestliže teplota oleje p evýší 85* (v p ípad intenzivního používání) musí být olej m n n každé 3 roky. Olej musí být také vym n n, pokud je zne išt n dalšími látkami (nap. vodou nebo nesprávným dopln ním jiného oleje než je p edepsáno). P i vým n oleje postupujte následovn : - dodržet postupy kapitolu Bezpe nostní na ízení - odpojit od elektrického napájení - po kat nejmén hodinu po zastavení stroje, aby teplota oleje zchladla - vy ist te oblast okolo záslepky / vypoušt cí šroub na stroji, abyste se vyhnuli p ítomnosti špíny a usazenin, které mohou zp sobit škodu na stroji - pod vypoušt cí šroub položte nádobu, abyste zachytili zbylý olej - odšroubujte vypoušt cí šroub - odmontujte a odstra te vypoušt cí šroub a po kejte pár minut, dokud bude p evodová sk í kompletn prázdná Strana/stran: 16/30

17 - hadrem o ist te vypoušt cí šroub a oblast okolo n j, zašroubujte zástr ku zp t s jejím t snícím kroužkem a utáhn te - o ist te nádobku s novým olejem, ucpávku pro nalévání oleje a místa okolo, aby se špína nedostala dovnit za ízení. Pokud to nedodržíte, m žete tím zp sobit škodu na stroji. - nalijte olej dovnit istým trychtý em, dokud nebude jeho hladina vid na na olejoznaku - dejte zp t zástr ku oleje Poznámka Typ oleje musí být ten samý, který byl použit p edtím Kontrola hladiny oleje Množství hladiny oleje ukazuje olejoznak. Jestliže ho tam není dostatek, dopl te jej tím stejným typem, který tam již je. Pro dopln ní oleje, postupujte tak jak je popsáno v kapitole vým na oleje. Hladina oleje m že být kontrolována až po uplynutí 30 minut po zastavení stroje! Varování: Zbylý olej musí být doru en do autorizované likvida ní spole nosti. Nevylévejte olej do p írody!! Strana/stran: 17/30

18 11, Elektrické zapojení P edtím než budete provád t jakékoliv elektrické práce na za ízení, musíte osobn zkontrolovat, zda p ipojení p íkonu odpovídá technické specifikaci a údaj m na motoru za ízení. Všechna elektrická spojení musí být provád na s vypnutým Hlavním vypína em. Ujist te se zda je v distribu ní soustav dodáváno požadované nap tí (V ) a frekvence ( Hz). Jestliže tyto údaje odpovídají, m žete za ít s pracemi na elektro zapojení motoru. Elektromotor S pomocí schématu zapojení (je ve svorkovnici motoru) prove te elektrické zapojení motoru, Ujist te se, zda fáze a uzemn ní spojení jsou správn zapojeny. D ležitá poznámka: Termistor motoru musí být zapojen na dané Relé, které hlídá teplotu motoru 2, Obsluha Schéma zapojení je umíst né ve sk íní svorkovnice, po zapojení kabel tento box zav ete. V každé konfiguraci motoru, vždy zapojte nap tí 220V na ventilátor. Strana/stran: 18/30

19 MOTOR AC2 / SPOJENÍ DO HV ZDY Strana/stran: 19/30

20 MOTOR AC2 / SPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU Strana/stran: 20/30

21 MOTOR AC1 VVVF / SPOJENÍ DO HV ZDY Strana/stran: 21/30

22 MOTOR AC1 VVVF / SPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU Strana/stran: 22/30

23 12, Zapnutí stroje do provozu P ed instalací lan k trak ní kladce: - zkontrolujte, zda je p evodová sk í napln na olejem - zkontrolujte, zda je elektrické zapojení správn provedeno a zda je kryt svorkovnice na stroji - oto te párkrát rukou setrva níkem, a pak zapn te motor na pár sekund vysokou rychlostí jedním sm rem a pak, po krátké pauze, dalším sm rem - po kejte pár minut (nejmén 5min ) aby olej mohl naplnit všechny dráhy a namazal otá ející ásti - zkontrolujte, zda jsou elisti brzdy nastaveny správn, jak je popsáno na štítku u za ízení, - zapn te stroj a nechte ho zapnutý, bez zatížení) 3 5 minut ve vysoké rychlosti a sledujte p ípadné odchylky. Jestliže pozorujete n jaké odchylky, zkontrolujte elektrická p ipojení, nap tí, proud a p ipevn ní stroje k roštu stroje. - Jestliže zjistíte n jaké problémy, konsultujte je s naší spole ností. - zkontrolujte, zda je rotace setrva níku bez problém a ohyb je volný. - Opakujte znova poslední krok a znovu zkontrolujte - Teprve potom, instalujte nosná lana ke kladce a zkuste první pohyby s nákladem - zkontrolujte, zda je protiváha korektn vyvážena k zatížení na kabin, abyste se vyhnuli p etížení za ízení a motoru Varování!! Nikdy nespoušt jte stroj s nákladem, pokud nejsou p ipev ující šrouby stroje utaženy! Tímto m žete vážn poškodit stroj! Strana/stran: 23/30

24 D ležité varování! B hem montáže, nesmí za ízení dlouho b žet pomalou rychlostí. Pomalá rychlost za ízení nedovoluje plné promazání stroje a m že zp sobit zadrhávání. Pro zajišt ní správného mazání, musí být stroj spoušt n vždy na vysokou rychlost. Pozd ji b hem provozu, prove te celou jízdu ( celý dopravní zdvih ) v plné rychlosti p ibližn na p l hodinový interval. SPUŠT NÍ / ZASTAVOVÁNÍ STROJE Operace, instrukce a schémata pro spoušt ní, provoze a zastavování stroje jsou odpov dností zákazníka. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE STROJ V ROZPORU, DOPORU ENÉM V TECHNICKÉM KATALOGU LIKVIDACE STOJE PO KONCI UŽÍVÁNÍ Po vypušt ní oleje ze stroje: - Doru te tento olej autorizované spole nosti na likvidaci oleje - Doru te za ízení spole nosti specializované na recyklaci materiál ze železa Strana/stran: 24/30

25 13. Údržba P ed jakoukoliv prací na stroji PROSTUDUJETE odstavec: Bezpe nostní požadavky v tomto manuálu. Instalace a udržování mohou být provád ny pouze proškoleným a oprávn nými osobami, s odpovídajícími znalostmi vybavením a ná adím. Varování! P ed jakoukoliv instalací nebo servisem stroje musíte dát pozor na bezpe nostní na ízení vyjmenovaná níže, abyste se vyhnuli p ípadným nehodám a škodám: - Ujist te se, zda máte odpovídající ochranné vybavení (helmy, speciální od v, rukavice a ochranné boty) - Zajist te, aby vybavení a další v ci sloužící pro Vaši bezpe nost byly bezpe né a poskytli Vám dostate né zajišt ní, abyste se vyhnuli pád m z výšky - Ujist te se, že stoj je odpojen od el. sít v p ípad prací na prací s elektrickém za ízení - P ed za átkem instalace, servisu, zkontrolujte únosná a prostorová omezení tam kde bude instalace provád na - Berte v úvahu kde, kdy a jaké úkony instalace/údržby musí být provedeny - Berte v úvahu p edem všechny d ležitá omezení, které souvisí s fázemi operace a neza ínejte prácí bez uv dom ní si následk Servisní organizace provád jící servis musí stanovit rozsah prací ( v etn etnosti kontrol ) odpovídající výkonu a používání stroje. Rozsah a etnost kontrol je limitována : - Mazáním stroje (kapitola1.14) - išt ním stroje - Se ízením brzd - Odhadem p irozeného opot ebení brzdového obložení - Odhadem a kontrolou p irozeného opot ebení kabel kladek Strana/stran: 25/30

26 13.1. Nastavení / se ízení brzdy Hodnoty, které musíte nastavit p ed zav šením nosných lan : - Zkontrolujte, zda nebyly poškozeny brzdy b hem dopravy - uvoln te a odstra te matice (4) a (3), pro odstran ní / demontáž krytí bubnu brzdy - se i te pružinu použitím odpovídající matice (3) - p ipevn te pojistnou matici (4) - se ízení brzdné síly viz. odstavec Poznámka!! : To te setrva níkem ru n! Se ízení brzd Brzdy mají dva odd lené magnety, které zajiš ují nezávislost brzdových elistí Se ízení chodu - uvoln te pojistné matice (2) obou brzdných drah a povolte šroub (1), nechejte mezeru 4 5 mm mezi šroubem a kotvou (5) - dejte brzdovou páku (6) do pozice otev eno - utáhn te p ipev ovací šrouby (1) ru n dokud se nedotknou dorazu na magnetu (5) - dejte brzdovou páku (6) do pozice zav eno a utáhn te p ipev ovací šroub o p l obrátky oproti dorazu na kotv - utáhn te pojistnou matici (2) Kontrola se ízení Nechejte jet kabinu nahoru a dol a poslouchejte, zda nevychází n jaký hluk z brzdy. Jízda je správná, pokud se brzdná vložka nedotýká brzdového bubnu a pokud zde není žádný hluk b hem bržd ní. Strana/stran: 26/30

27 Se ízení to ivého momentu brzdy To ivý moment je se izován s prázdnou kabinou (hodnoty jsou ukázány v tabulce): - uvoln te pojistné matice (4) - zkontrolujte brzdnou vzdálenost - jestliže je brzdná vzdálenost p íliš krátká, uvoln te pružinu použitím matice (3). Pokud je brzdná vzdálenost p íliš dlouhá, utáhn te pružinu se ízením matice - Po správném se ízení brzdné vzdálenosti, zkontrolujte, zda mají pružiny stejný rozsah. Zakontrujte maticí se ízeni použitím pojistné matice (4) KONTROLA PROVOZU Ujist te se, zda je otevírací páka brzdy na st edové pozici (brzda uzav ená). Ru n zatla te kotvu (5) na konec její cesty a pak zm te mezeru mezi p ipev ovacím šroubem (1) a kotvou (5). Jestliže je menší než < 0,5, musí být brzda okamžit se ízena znova. Typ stroje D (brzdového bubnu mm) L (minimum mm) Maximální brzdný to ivý moment (Nm) Koeficient t ení brzdového obložení (Nm) MR ,44 Strana/stran: 27/30

28 13.4 Závazné kroky údržby Kontrola Hladina oleje Tlouš ka brzdového obložení Se ízení brzdy B žné opot ebení kladek Ložiska (akustika) Zvláštní hluk (akustika) Zubová v le v ozubeném soukolí m ena tak jak je ukázáno na obrázku (ujist te se, zda šroub nemá osový odpor) etnost 4 m síce 4 m síce 2 m síce 6 m síc 6 m síc 6 m síc 12 m síc Rpr = dosah ozubeného kola Rp = dosah kladky Gm = rozm r kladky Když opot ebení / házení G p esáhne hodnotu G tak jak je popsáno níže, musí být ozubené kolo vym n no, protože už neposkytuje pot ebnou bezpe nost. Strana/stran: 28/30

29 14. Nouzové ru ní vyprošt ní / operace Varování Nouzové operace jsou nebezpe né. Dovolují pohyby výtahové kabiny, bez elektrické kontroly bezpe nostních kontakt. Proto je nutné, aby kdokoliv kdo je provádí, byl ádn zaškolen specializovanou osobou a byl si pln v dom všech rizik. Pomoc v p ípad ohrožení musí být provád na pouze proškolenou osobou se zvláštním zaškolením. Všechny operace provád né v nouzovém režimu musí být provád ny s maximální d sledností a podle tohoto manuálu. Proto by m la být kopie návodu pro zacházení se strojem uložena poblíž, aby byla k dispozici v p ípad pot eby. V p ípad nouzového pohybu kabiny pomocí stroje musí být všechny operace provád ny takto: 1, Následujte bezpe nostní p edpisy 2, Nikdy v žádném p ípad nepodce ujte bezpe nost pasažér 3, Nikdy v žádném p ípad se nevystavujte osobnímu riziku 4, Ujist te se, zda vaše jednání nepoškozuje t etí strany 5, Komunikace s pasažéry v kabin musí za ít co nejd íve je to možné, abyste je uklidnili. Pomohou vám p esn ji ur it, kde v šacht se kabina nachází. 6, P ed každým úkonem, ekn te pasažér m, co d láte 7, P i ukon ení bezpe nostních prací se ujist te, zda zde nejsou další problémy s normálním provozem výtahu. Informujte servisní organizaci. Tel.: Fax: I O: Krajského soudu v Ostrav, oddíl C, vložka 8161 Strana/stran: 29/30

30 14.2. Instrukce pro nouzové vyprošt ní / operace Nouzové operace jsou nebezpe né! Dovolují pohyby výtahové kabiny, bez všech bezpe nostních kontakt. Proto je nutné, aby kdokoliv, kdo je provádí, byl vhodn zaškolen specializovanou osobou a byl si pln v dom všech ohrožení. Pro správné provedení operací pe liv následujte následující instrukce 1, Zkontrolujte, zda jsou dve e na všech podlaží zav ené a že se v žádném p ípad nemohou otev ít. 2, Zkontrolujte, zda je kabina také v tomto podlaží, jinak d lejte následující. 3, Vypn te hlavní vypína (do polohy OFF) 4, Uklidn te pasažéry v kabin a ekn te jim, co hodláte d lat. Pasažé i nesmí tla it na dve e kabiny nebo se snažit dostat ven. 5, Ujist te se, že funkce brzdy stroje je bezpe ná pro pohyby kabiny K zajišt ní ú innosti hlavní brzdy za ízení zkontrolujte! -Zda nejsou zni eny/poškozeny brzdové elisti -Zda není poškozeno brzdové obložení - Zda je kontakt s brzdným povrchem po celém obvodu 6, Zkontrolujte sm r rotace za ízení pro pohyb kabiny Pokud je stroj / hlavní brzda mimo provoz nebo jsou brzdy v pohotovosti / záb ru, prove te bezpe nostní opat ení vedoucí k zajišt ní kabiny speciálním za ízením, vhodným k vašemu typu výtahového systému, k místu a k podmínkám operace. 7, Ru n zajist te pohyb/rotaci setrva níku 8, Uvoln te hlavní brzdu pomocí páky (POS2) / odbrzd no 9, Za n te tím, že pomocí setrva níku p esunete kabinu k požadovanému podlaží / odjiš ovaní pásmo dve í (to ením setrva níku v požadovaném sm ru) 10, Uvoln te páku hlavní brzdy, a dejte ji na pozici (POS1) 11, Otev ete kabinové dve e a vyprost te pasažéry 12, Zav ete kabinu a dve e 13, Ujist te se, zda jsou tyto dve e zav ené a zda se v žádném p ípad nemohou otev ít Pokud je za ízení vybaveno zastavovací brzdou SSB, následujte pokyny popsané ve speciálním manuálu! Tel.: Fax: I O: Krajského soudu v Ostrav, oddíl C, vložka 8161 Strana/stran: 30/30

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR16

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR16 MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR16 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN) Italy Tel: +39 0464 484111 www.sicor-spa.it info@sicor-spa.it Strana/stran:

Více

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR10

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR10 Název souboru: Dop 000 LC Hlavičkový papír dokument 2008 používat.doc MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR10 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN) Italy

Více

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR13

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR13 MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR13 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN) Italy Tel: +39 0464 484111 www.sicor-spa.it info@sicor-spa.it Aktualizace

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Gratulujeme vám k zakoupení elektrického mlýnku. Když bude tento mlýnek používán podle pokynů uvedených v tomto manuálu, bude s ním možno rychle a snadno umlít různé typy obilí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX NÁVOD K OBSLUZE ČESKY OBSAH A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM RUČNÍM

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Hlavní popis...3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se

Hlavní popis...3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se Šachetní dve e 1 Hlavní popis....3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se ízení panel.. 8 Se ízení kotou..10

Více

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 CZ EŠTINA BEZPE NOSTNÍ P EDPISY SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na bezpe

Více

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE

ND-180-BL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY 1. POKYNY K SESTAVENÍ 2. SPUŠTĚNÍ STROJE Před začátkem práce s pilou si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Před opuštěním výrobního závodu

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - KULOVÉ VENTILY

NÁVOD A ÚDRŽBA - KULOVÉ VENTILY str. 1 kompletní ventil kompletní ruční ovládání kompletní pneumatické ovládání Rozbalení: zkontrolujte obsah balení: vyjměte veškerý balící materiál vyčistěte kohout, všechny jeho části a odstraňte veškerý

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Vybavovací Mechanismus T2

Vybavovací Mechanismus T2 Vybavovací Mechanismus T2 1- ÚVOD 2- POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 3- MONTÁŽNÍ P ÍRU KA 1- ÚVOD Vybavovací mechanismus DYNATECH je dopl ující sadou pro každého výrobce rám, který používá náš progresivní,

Více

SD0808-CE / SD0808A-CE

SD0808-CE / SD0808A-CE Návod k obsluze Hydraulický lis SD0808-CE / SD0808A-CE Prodej a servis : autoservis akademie, spol. s r.o. Vrchlickeho 1208 511 01 Turnov tel. 481 323 931 fax 481 323 712 info@proautoobchod.cz - 1 - 1.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A JEHO FUNKCE 3 2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE 5 4. INSTALACE

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják X12000LB

NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják X12000LB NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják X12000LB Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku elektrického navijáku. Naviják poslouží při manipulaci s lodí, vozidlem, případně jakýmkoli jiným

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY DD Technik www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY TECHNICKÉ ÚDAJE NAPÁJECÍ ZDROJ SPOTŘEBA PROUDU (A) QK-H300 QK-H300BC 230 V AC 50 Hz 110 V AC 50 Hz 1,6 2,6 PŘÍKON (W) 300 INTEGROVANÝ KONDENZÁTOR

Více

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru.

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru. Návod k použití fontána DRINKWELL Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ při používání elektrických zařízení je třeba vždy dbát opatrnosti a také: 1) Před prvním použitím si přečíst návod k použití 2) Pokud je

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz Instalační manuál Ondolia OPF 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Všeobecné informace... 1 3. Části systému... 2 4. Elektrická specifikace... 2 5. Instalace... 2 6. Kontrolní seznam... 6 7. Záruční list...

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ s informacemi o údržbě Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ Čtvrté vydání Druhý tisk Důležité Před zahájením provozu stroje si důkladně přečtěte pravidla bezpečnosti práce a pokyny k obsluze

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 650W POW XG1008

TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 650W POW XG1008 POW XG1008 CZ TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 650W POW XG1008 1. POPIS 1 Hlava včetně pily a motoru 2 Šrouby pro nastavení délky 3 Přední rukojeť 4 Zadní rukojeť se spínačem 5 Popruh 6 Šroub plastového krytu

Více

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY SG1 SG2

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY SG1 SG2 Název souboru: Dop 000 LC Hlavičkový papír dokument 2008 používat.doc MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY SG1 SG2 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN)

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací Tango Koncové spínače Koncový spínač Tango je určen ke kontrole pohybů mostových jeřábů, kladkostrojů a podobných částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení

Více

Hnětače těsta UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJŮ INSTALACE POKYNY PRO UŽIVATELE ÚDRŽBA POPRODEJNÍ SERVIS

Hnětače těsta UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJŮ INSTALACE POKYNY PRO UŽIVATELE ÚDRŽBA POPRODEJNÍ SERVIS Hnětače těsta UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJŮ INSTALACE Známka od prodejce pro platnost záruky POKYNY PRO UŽIVATELE ÚDRŽBA POPRODEJNÍ SERVIS 17.12.2010 1 z 18 Hnětače IR_IF_IRM_IFM

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e.

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e. Vážený zákazník, P ed uvedením Vaší nové chladni ky/mrazáku do provozu si p e t te d kladn tyto pokyny. Obsahují d ležité informace pro bezpe né použití, instalaci a údržbu spot ebi e. Odložte si tento

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

Rozmetadlo TBS4500PRCGY

Rozmetadlo TBS4500PRCGY Platnost od 21.2.2008 No. 659 Rozmetadlo model TBS4500PRCGY pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k sestavení a použití. Nedovolte, aby zařízení

Více

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně tento návod a dodrţujte pokyny, které jsou v něm uvedené. Pomocí našeho návodu

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 ESKY CZ SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na opat ení

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT uživatelská příručka OV08CZ WWW.MINIROL.EU ÚVODNÍ INFORMACE UŽVATELI Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem k používání.

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Stropní systém se záv sným motorem HM2500. Výrobce: HANDI-MOVE, BELGIE Dodavatel: HORIZONT-NARE s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ. Stropní systém se záv sným motorem HM2500. Výrobce: HANDI-MOVE, BELGIE Dodavatel: HORIZONT-NARE s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Stropní systém se záv sným motorem HM2500 Výrobce: HANDI-MOVE, BELGIE Dodavatel: HORIZONT-NARE s.r.o., eský T šín Bezpe nostní informace ed použitím p ístroje se ujist te, že: doprovodná

Více

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce 1 2 3 4 5 6 7 8 TYP c s m 50 c s m 70 c s m 70 Ř c s m 120 Napájecí napětí 230 V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Napětí motoru 12/24V/DC

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

GB Router INSTRUCTION MANUAL. RO Ma in de frezat vertical MANUAL DE INSTRUC IUNI RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC

GB Router INSTRUCTION MANUAL. RO Ma in de frezat vertical MANUAL DE INSTRUC IUNI RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC GB Router INSTRUCTION MANUAL UA PL UGI RO Ma in de frezat vertical MANUAL DE INSTRUC IUNI DE HU Fels SK CZ RP800 RP800F RP80 RP80F RP300FC RP30FC 3 7 8 4 5 6 3 009857 009855 3 009858 4 009864 5 009865

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE. Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C.

NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE. Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C. NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 1 Hořákové modely: 5318 5321C.100C 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C.5522 2 Hořákové modely+grill:

Více

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000 Obj.č. 571010,571011, 571012 Návod k použití Rozbalování Jestliže při rozbalování zjistíte, že je výrobek poškozený, ihned kontaktujte dodavatele. Kde se

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

ŘADA LB90 MONTÁŽNÍ NÁVOD

ŘADA LB90 MONTÁŽNÍ NÁVOD KARTA ZÁLOŽNÍHO ZDROJE PRO OVLÁDACÍ PANEL ZL90 A ZN2 AUTOMAZIONE PER CHIUSURA INDUSTRIALE ŘADA LB90 MONTÁŽNÍ NÁVOD DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY,

Více

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC1078 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, p ipojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opat en ozna ením CE a je ve shod s následujícími právními p edpisy: - sm rnice

Více

Vyhrabávač trávy - model TA500

Vyhrabávač trávy - model TA500 Vyhrabávač trávy - model TA500 Návod k použití Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Díly... 2-3 Montáž... 4-9 Provoz, údržba, skladování... 10 Záruka... 10 Váš nový vyhrabávač trávy Blahopřejeme k zakoupení

Více

Mistral. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Mistral. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Mistral automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM MISTRAL 2. POPIS Automatizovaný systém MISTRAL pro křídlové brány je elektromechanický

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce... 3 II. Instalace... 3 III. Hlavní rozměry... 4 IV. Instalace/spuštění

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze HM9-3UF QUICK CHANGE UF SYSTÉM PRO FILTRACI VODY Prvotřídní systém čištění pitné vody pro zdravý životní styl. Návod k instalaci a obsluze r u- i Poznámka: Před použitím a instalací výrobku si, prosím,

Více

Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X

Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X Odpov dný výrobce MAKITA CORPORATION Anjo, Aichi Japan Autorizovaný zástupce v Evrop MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive,

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL www.covdily.cz NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL MODEL :JDK-150/200/250 300/400/500 JDK-150/200/250 JDK-300/400/500 Děkujeme Vám, že jste si koupili naše dmychadlo. Než jej začnete používat,

Více

Plazmová řezačka BSP40

Plazmová řezačka BSP40 Verze 1.1 Plazmová řezačka BSP40 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 50 Označení výrobku: BSP40 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Uvedení

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění filtrace...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití 1 GL 1280 Faser Optik Děkujeme Vám, že jste se rozholi si zakoupit tento velice kvalitní produkt. GL 1280 Fieberligt je celkově vyráběn v SRN a splňuje ty nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost. Přejeme

Více

DU-200-BL NÁVOD K OBSLUZE

DU-200-BL NÁVOD K OBSLUZE DU-200-BL NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž

Více