MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14"

Transkript

1 MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) Rovereto (TN) Italy Tel: Strana/stran: 1/30

2 OBSAH 1, Úvod...3 2, Popis stroje / identifikace...4 3, ZÁRUKA...5 4, Hlavní pokyny...6 5, Bezpe nostní pokyny...7 6, Bezpe nost...8 7, Technický popis , Doprava , Pokyny k instalaci , Mazání stroje MR Vým na oleje Kontrola hladiny oleje , Elektrické zapojení , Zapnutí stroje do provozu Údržba Nastavení / se ízení brzdy Se ízení brzd Se ízení chodu Kontrola se ízení Se ízení to ivého momentu brzdy KONTROLA PROVOZU Závazné kroky údržby Nouzové ru ní vyprošt ní / operace Varování Instrukce pro nouzové vyprošt ní / operace...30 Strana/stran: 2/30

3 1, Úvod Vážení zákazníci, Zdvihací za ízení SICOR jsou navrženy a sestaveny v souladu s evropskou sm rnicí pro konstrukci stroj 2006/42/CE, EN , EN , EN81-1 a respektují platné normy. Proto nep edstavují osobní nebezpe í pro ty, kdo je instalují a udržují, pokud se používají podle instrukcí v tomto manuálu a pokud bezpe nostní za ízení jsou pravideln udržována a je na nich provád n servis. Tento návod dokládá, že stroj a veškerá za ízení na stroji jsou pln funk ní, a že tento Manuál se dodává spole n s dodávkou a že osobní instalace vyžaduje, abyste v novali plnou pozornost tomuto Manuálu. Spole nost SICOR odmítá jakoukoliv odpov dnost za škody zp sobené zm nami a zásahy do provozu za ízení, které se neshodují s obsahem tohoto Manuálu, s jeho údaji a údaji jiných dokument. Spole nost SICOR Vám gratuluje, že jste si vybrali tento produkt a je si jista že se budete moci spolehnout na jeho nejlepší výkon. Strana/stran: 3/30

4 2, Popis stroje / identifikace Pro komunikaci se spole ností SICOR nebo jejím Servisním centrem, vždy prosím uvád jte sériové ísla stroje, motoru, brzdového magnetu. Tato íslo, stejn jako další identifika ní data stroje, m žete nalézt na datové desti ce stroje, na elektromagnetu a na motoru, jak je ukázáno na následujícím obrázku. Strana/stran: 4/30

5 3, ZÁRUKA 3.1 Záruka je, krom ostatních smluvních dohod, p edepsána následujícími doložkami: 3.1a Záruka produkt SICOR se týká období dvou let od data z ejmého na dokumentu p epravy / dodací list. B hem tohoto období bude spole nost SICOR zdarma vym ovat jakékoliv komponenty, které budou uznány jako chybné. 3.1b Za chybu se považuje jen ta která je uznána spole ností SICOR. 3.1c Aby došlo k vým n nebo oprav t chto ástí pod zárukou, musí být poslány spole nosti SICOR k analýze (s uhrazenou dopravou). 3.1d Zákazník musí poslat spole nosti žádost o technickou asistenci písemn. Náklady spojené s dopravou a zaopat ením b hem cesty z stávají na zákazníkovi. 3.2 Záruka vyprší automaticky, pokud nastane n jaká z t chto situací: S ástí pro kterou je oprava vyžadována bylo manipulováno Pokud nebyla odsouhlasena písemn spole ností SICOR Použití stroje neodpovídá ú elu, pro který byl vyroben nebo popisu v technické p íru ce Manuál použití a držby Chybí identifika ní štítky stroje, nebo stroj nem že být identifikován 3.3 Záruka nepokrývá ásti podléhající b žnému opot ebením: obložení brzd, ložiska, elektrické vinutí 3.4 Záruka nezahrnuje náhrady škody náklad dopravy nebo prostoje stroje. 3.5 Postup p i záruce: Veškeré nároky na záruku musí být komunikovány se spole ností SICOR b hem 8 dn zjišt ní chyb, písemn nebo faxem Spole nost SICOR potvrdí písemn nebo faxem p ijetí zprávy zákazníka nebo jím pov í své techniky Jakýkoliv vym n ný materiál musí z stat k dispozici u zákazníka po 30 dn aby mohla být provedeno ov ení, nebo, pokud je to písemn napsáno, musí být tyto ásti zaslány spole nosti SICOR Ve všech p ípadech musí být k dispozici celková fotografická dokumentace: nejen pro ú ely ádného doložení, ale také aby spole nost SICOR mohla do budoucna zlepšit kvalitu a spolehlivost svých stroj. Strana/stran: 5/30

6 4, Hlavní pokyny Zdvihací za ízení je expedováno v paletách nebo v krabicích. Ve všech p ípadech p ijetí stroje, se ujist te zda: - je obal nepoškozen - dodávka odpovídá specifikaci objednávky (viz. P epravní list) - zde nejsou jakékoliv viditelné škody na výtahu nebo jeho dopl cích V p ípad, že je n co poškozeno nebo n které ást chybí, informujte spole nost SICOR nebo její agenty, nebo dopravce. Motor a p evodová sk í je kompletní s veškerými dopl ky List údaj o zdvihacím za ízení Manuál použití a údržby Krabice s náhradními díly (pokud byla požadována) Strana/stran: 6/30

7 5, Bezpe nostní pokyny Odpov dností osoby provád jící instalaci je zajistit, aby instalace a údržba podléhala následujícím zásadním kritériím a požadavk m na ochranu zdraví a bezpe nostní ochran. Osobní instalace a údržba musí být sledována a aktualizována kv li norm prevence nehod, abychom se vyhnuli škodám na zdraví osob a produkt b hem instalace, udržování a oprav. Hlavní varování týkající se bezpe nosti jsou signalizována následujícími symboly: V P ÍTOMNOSTI JAKÉHOKOLIV Z T CHTO SYMBOL, JEDNEJTE S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ!! Vymezení: Instalace a údržba: Musí provád t kvalifikovaná osoba pov ená zákazníkem k práci na stroji, instalování a udržování. Strana/stran: 7/30

8 6, Bezpe nost Varování! Toto zdvihací za ízení musí být instalován výhradn v uzav ené místnosti, do které má oprávn n p ístup jen kvalifikovaná osoba pov ená zákazníkem. Na dve ích musí být tabulka s nejmén tímto textem: Osoba provád jící instalaci a servis si musí být v doma rizik spojených se strojem a musí rozum t bezpe nostním instrukcím v tomto manuálu. P ed instalací zdvihacího za ízení, musí zákazník zkontrolovat, zda podlaha strojovny a nosné konstrukce pro pohyb nákladu mají dostate nou únosnost. Zákazník musí dále respektovat vzdálenost stroje od zdi podle norem a sm rnic zem kde je zdvihací za ízení instalováno. Zvedání P emíst ní zdvihacího za ízení (viz také Doprava v kapitole 8). Pro zav šení použijte záv sné oko na p evodní sk íni a nekovový nosný pás kolem motoru. Vysokozdvižným vozík odpovídající kapacity (viz také kapitola 7) zvedn te za ízení nejvýše na 30 cm nad zem a pomalu posunujte. Strana/stran: 8/30

9 Odpojení zdroje napájení P ed jakýmkoliv ist ním, mazáním a úpravou, musí odpov dná osoba vypnout za ízení vypnutím zdroje napájení a musí po kat, než horké oblasti motoru dosáhnou pokojové teploty. Nenaklán jte se a nesedejte si na za ízení, i když je vypnuto. Necho te blízko a nesahejte na otá ející se ásti za ízení (setrva ník / ru ní kolo nebo kladky žluté barvy) Strana/stran: 9/30

10 Nedávejte žádné v ci ani nádobu s mazadlem na za ízení ani na žádné jeho elektrické ásti. Nikdy nemanipulujte ani nevypínejte bezpe nostní za ízení, nevytvá ejte žádné p ídavné by-passy (zkraty, p emost ní obvod ), ani je nepoužívejte pro jiné ú ely, než mají být ur eny. Nikdy neodstra ujte íselné identifika ní údaje. Pokud je ne itelná, okamžit kontaktujte SICOR. Osobní instalace a údržba: NIKDY NENOSTE VOLNÉ ANI ROZTRHANÉ OBLE ENÍ!! (šály, vázanky, klobouky, náhrdelníky, pásky, hodinky, náramky ani prstýnky atd.) Strana/stran: 10/30

11 7, Technický popis Zde jsou ukázány celkové rozm ry zdvihacího za ízení v jeho maximální sestav. Více detailní data jako: p evodový pom r, požadovaný výkon, po et pól motoru zdvihacího za ízení atd. m žete nalézt v technickém katalogu spole nosti SICOR. Strana/stran: 11/30

12 8, Doprava VAROVÁNÍ!: Riziko nárazu, drcení a odírání Osoby pov ené zacházením se za ízením musí mít p e teny bezpe nostní požadavky v kapitole 6 tohoto Manuálu a musí nosit pracovní rukavice a ochranné boty Strojní za ízení je dodávané spole ností SICOR na palet zabalené v polythenu. Varování: Nikdy neposunujte p epravní palety taháním ale pouze zvedáním. Nevytahujte stroj z obalu, aniž se ho nepokusíte dát do co nejlepší správné pozice. Pro posunutí p epravní palety použijte lana je ábu nebo vysokozdvižný vozík s dlouhou vidlicí a adekvátní nosností (viz. Technický popis v kapitole 7) Vidlice musí být široce roztažena, abyste se vyhnuli vykláp ní. Pokud je stroj dodáván na palet, pro p emis ování pomocí je ábu, použijte rozp ru s odpovídající kapacitou, aby byly zvedací kabely kolmé a nepoškodily ásti stroje. Strana/stran: 12/30

13 Varování! 1) B hem p emis ování, si pamatujte následující: - postupujte pomalu - nezvedejte bednu výše než 30 cm nad podlahu, zvláš když tam jsou p ekážky - bedna musí být pokládána na podlahu pomalu 2) Když odstra ujete obal bedny, za n te od vrchu, použitím vhodného zp sobu otev ení. Potom odstra te strany tím, že odd láte sponky p ipevn né k palet. NEVYHAZUJTE BALENÍ ŠET ETE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ, Recyklujte je, nebo je pošlete do recyklující spole nosti. 3) Po odstran ní stran bedny, zkontrolujte znova nákladní list a další listy související s objednávkou. Jestliže zboží neodpovídá objednávce, okamžit kontaktujte SICOR nebo jeho agenty. Pokud to je nutné následujte instrukce v paragrafu Hlavní pokyny 4) Po p ipevn ní stroje ke zdvihacímu za ízení / je ábu, ale ješt p ed zdvižením, odstra te šrouby, kterými je p ipevn no k palet. Strana/stran: 13/30

14 Když zacházíte s vybaleným zdvihacím za ízením, použijte je áb nebo vysokozdvižný vozík s široko nastavenou vidlicí a odpovídající kapacitou, použijte zav šeného oka na p evodní sk íni. Varování: Ujist te se, zda v dosahu je ábu / vysokozdvižného vozíku p i manipulaci se strojem nejsou žádní nechrán ní lidé, (riziková zóna) V p ípad že chcete za ízení n jakou dobu skladovat, nechejte ho v p epravní palet a ujist te se, zda je dostate n chrán no (nejmén vod odolnou plachtou) abyste se vyhnuli korozi vnit ních i vn jších ástí stroje. Pamatujte, že koroze h ídele nebo dalších mechanických ástí snižuje trvalou pevnost t chto ástí. B hem p epravy a zvedání za ízení se ujist te, zda nep esahuje uvedenou pozici v úhlu v tším než 30*, toto by mohlo zp sobit vytékání oleje ze za ízení. Strana/stran: 14/30

15 9, Pokyny k instalaci Varování!! Místnost, ve které je za ízení instalováno, musí mít následující vlastnosti: - Musí být suché a ne prašné: toto je nutné, abyste se vyhnuli elektrochemické korozi mechanických ástí a aby se v tší množství vody nedostalo do oleje (ukli te tuto místnost p ed instalací) - Tato místnost musí být ventilována: musí zde být otvory umož ující dostate nou ventilaci, tím se odv trá teplo od elektrického motoru a p evodové sk ín. - Teplota v této místnosti musí být mezi 5 až 40 C. Pro jiné teploty kontaktujte SICOR. Zákazníci jsou povinni se ujistit, že tam kde bude používán výtahový stroj musí mít elektrický p íkon dostate nou kapacitu a bude instalován se správným uzemn ním a s odpovídajícím zapojením. Strana/stran: 15/30

16 10, Mazání stroje MR14 Za ízení je dodáváno se syntetickým olejem. Ujist te se, zda je vypoušt cí šroub utažen a zda hladina oleje dosahuje do poloviny olejoznaku. Když dopl ujete olej, použijte pouze tento typ oleje. AGIP BLASIA S 220 Nepoužívejte jiné typy olej! Množství oleje pro za ízení MR14 je 4,8 litr Vým na oleje První vým nu oleje doporu ujeme po jednom roce innosti stroje, abyste se vyhnuli usazeninám b hem první fáze užívání za ízení. Doporu ujeme m nit olej každých 3 5 let, podle podmínek, za kterých se stroj používá. Jestliže teplota oleje p evýší 85* (v p ípad intenzivního používání) musí být olej m n n každé 3 roky. Olej musí být také vym n n, pokud je zne išt n dalšími látkami (nap. vodou nebo nesprávným dopln ním jiného oleje než je p edepsáno). P i vým n oleje postupujte následovn : - dodržet postupy kapitolu Bezpe nostní na ízení - odpojit od elektrického napájení - po kat nejmén hodinu po zastavení stroje, aby teplota oleje zchladla - vy ist te oblast okolo záslepky / vypoušt cí šroub na stroji, abyste se vyhnuli p ítomnosti špíny a usazenin, které mohou zp sobit škodu na stroji - pod vypoušt cí šroub položte nádobu, abyste zachytili zbylý olej - odšroubujte vypoušt cí šroub - odmontujte a odstra te vypoušt cí šroub a po kejte pár minut, dokud bude p evodová sk í kompletn prázdná Strana/stran: 16/30

17 - hadrem o ist te vypoušt cí šroub a oblast okolo n j, zašroubujte zástr ku zp t s jejím t snícím kroužkem a utáhn te - o ist te nádobku s novým olejem, ucpávku pro nalévání oleje a místa okolo, aby se špína nedostala dovnit za ízení. Pokud to nedodržíte, m žete tím zp sobit škodu na stroji. - nalijte olej dovnit istým trychtý em, dokud nebude jeho hladina vid na na olejoznaku - dejte zp t zástr ku oleje Poznámka Typ oleje musí být ten samý, který byl použit p edtím Kontrola hladiny oleje Množství hladiny oleje ukazuje olejoznak. Jestliže ho tam není dostatek, dopl te jej tím stejným typem, který tam již je. Pro dopln ní oleje, postupujte tak jak je popsáno v kapitole vým na oleje. Hladina oleje m že být kontrolována až po uplynutí 30 minut po zastavení stroje! Varování: Zbylý olej musí být doru en do autorizované likvida ní spole nosti. Nevylévejte olej do p írody!! Strana/stran: 17/30

18 11, Elektrické zapojení P edtím než budete provád t jakékoliv elektrické práce na za ízení, musíte osobn zkontrolovat, zda p ipojení p íkonu odpovídá technické specifikaci a údaj m na motoru za ízení. Všechna elektrická spojení musí být provád na s vypnutým Hlavním vypína em. Ujist te se zda je v distribu ní soustav dodáváno požadované nap tí (V ) a frekvence ( Hz). Jestliže tyto údaje odpovídají, m žete za ít s pracemi na elektro zapojení motoru. Elektromotor S pomocí schématu zapojení (je ve svorkovnici motoru) prove te elektrické zapojení motoru, Ujist te se, zda fáze a uzemn ní spojení jsou správn zapojeny. D ležitá poznámka: Termistor motoru musí být zapojen na dané Relé, které hlídá teplotu motoru 2, Obsluha Schéma zapojení je umíst né ve sk íní svorkovnice, po zapojení kabel tento box zav ete. V každé konfiguraci motoru, vždy zapojte nap tí 220V na ventilátor. Strana/stran: 18/30

19 MOTOR AC2 / SPOJENÍ DO HV ZDY Strana/stran: 19/30

20 MOTOR AC2 / SPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU Strana/stran: 20/30

21 MOTOR AC1 VVVF / SPOJENÍ DO HV ZDY Strana/stran: 21/30

22 MOTOR AC1 VVVF / SPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU Strana/stran: 22/30

23 12, Zapnutí stroje do provozu P ed instalací lan k trak ní kladce: - zkontrolujte, zda je p evodová sk í napln na olejem - zkontrolujte, zda je elektrické zapojení správn provedeno a zda je kryt svorkovnice na stroji - oto te párkrát rukou setrva níkem, a pak zapn te motor na pár sekund vysokou rychlostí jedním sm rem a pak, po krátké pauze, dalším sm rem - po kejte pár minut (nejmén 5min ) aby olej mohl naplnit všechny dráhy a namazal otá ející ásti - zkontrolujte, zda jsou elisti brzdy nastaveny správn, jak je popsáno na štítku u za ízení, - zapn te stroj a nechte ho zapnutý, bez zatížení) 3 5 minut ve vysoké rychlosti a sledujte p ípadné odchylky. Jestliže pozorujete n jaké odchylky, zkontrolujte elektrická p ipojení, nap tí, proud a p ipevn ní stroje k roštu stroje. - Jestliže zjistíte n jaké problémy, konsultujte je s naší spole ností. - zkontrolujte, zda je rotace setrva níku bez problém a ohyb je volný. - Opakujte znova poslední krok a znovu zkontrolujte - Teprve potom, instalujte nosná lana ke kladce a zkuste první pohyby s nákladem - zkontrolujte, zda je protiváha korektn vyvážena k zatížení na kabin, abyste se vyhnuli p etížení za ízení a motoru Varování!! Nikdy nespoušt jte stroj s nákladem, pokud nejsou p ipev ující šrouby stroje utaženy! Tímto m žete vážn poškodit stroj! Strana/stran: 23/30

24 D ležité varování! B hem montáže, nesmí za ízení dlouho b žet pomalou rychlostí. Pomalá rychlost za ízení nedovoluje plné promazání stroje a m že zp sobit zadrhávání. Pro zajišt ní správného mazání, musí být stroj spoušt n vždy na vysokou rychlost. Pozd ji b hem provozu, prove te celou jízdu ( celý dopravní zdvih ) v plné rychlosti p ibližn na p l hodinový interval. SPUŠT NÍ / ZASTAVOVÁNÍ STROJE Operace, instrukce a schémata pro spoušt ní, provoze a zastavování stroje jsou odpov dností zákazníka. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE STROJ V ROZPORU, DOPORU ENÉM V TECHNICKÉM KATALOGU LIKVIDACE STOJE PO KONCI UŽÍVÁNÍ Po vypušt ní oleje ze stroje: - Doru te tento olej autorizované spole nosti na likvidaci oleje - Doru te za ízení spole nosti specializované na recyklaci materiál ze železa Strana/stran: 24/30

25 13. Údržba P ed jakoukoliv prací na stroji PROSTUDUJETE odstavec: Bezpe nostní požadavky v tomto manuálu. Instalace a udržování mohou být provád ny pouze proškoleným a oprávn nými osobami, s odpovídajícími znalostmi vybavením a ná adím. Varování! P ed jakoukoliv instalací nebo servisem stroje musíte dát pozor na bezpe nostní na ízení vyjmenovaná níže, abyste se vyhnuli p ípadným nehodám a škodám: - Ujist te se, zda máte odpovídající ochranné vybavení (helmy, speciální od v, rukavice a ochranné boty) - Zajist te, aby vybavení a další v ci sloužící pro Vaši bezpe nost byly bezpe né a poskytli Vám dostate né zajišt ní, abyste se vyhnuli pád m z výšky - Ujist te se, že stoj je odpojen od el. sít v p ípad prací na prací s elektrickém za ízení - P ed za átkem instalace, servisu, zkontrolujte únosná a prostorová omezení tam kde bude instalace provád na - Berte v úvahu kde, kdy a jaké úkony instalace/údržby musí být provedeny - Berte v úvahu p edem všechny d ležitá omezení, které souvisí s fázemi operace a neza ínejte prácí bez uv dom ní si následk Servisní organizace provád jící servis musí stanovit rozsah prací ( v etn etnosti kontrol ) odpovídající výkonu a používání stroje. Rozsah a etnost kontrol je limitována : - Mazáním stroje (kapitola1.14) - išt ním stroje - Se ízením brzd - Odhadem p irozeného opot ebení brzdového obložení - Odhadem a kontrolou p irozeného opot ebení kabel kladek Strana/stran: 25/30

26 13.1. Nastavení / se ízení brzdy Hodnoty, které musíte nastavit p ed zav šením nosných lan : - Zkontrolujte, zda nebyly poškozeny brzdy b hem dopravy - uvoln te a odstra te matice (4) a (3), pro odstran ní / demontáž krytí bubnu brzdy - se i te pružinu použitím odpovídající matice (3) - p ipevn te pojistnou matici (4) - se ízení brzdné síly viz. odstavec Poznámka!! : To te setrva níkem ru n! Se ízení brzd Brzdy mají dva odd lené magnety, které zajiš ují nezávislost brzdových elistí Se ízení chodu - uvoln te pojistné matice (2) obou brzdných drah a povolte šroub (1), nechejte mezeru 4 5 mm mezi šroubem a kotvou (5) - dejte brzdovou páku (6) do pozice otev eno - utáhn te p ipev ovací šrouby (1) ru n dokud se nedotknou dorazu na magnetu (5) - dejte brzdovou páku (6) do pozice zav eno a utáhn te p ipev ovací šroub o p l obrátky oproti dorazu na kotv - utáhn te pojistnou matici (2) Kontrola se ízení Nechejte jet kabinu nahoru a dol a poslouchejte, zda nevychází n jaký hluk z brzdy. Jízda je správná, pokud se brzdná vložka nedotýká brzdového bubnu a pokud zde není žádný hluk b hem bržd ní. Strana/stran: 26/30

27 Se ízení to ivého momentu brzdy To ivý moment je se izován s prázdnou kabinou (hodnoty jsou ukázány v tabulce): - uvoln te pojistné matice (4) - zkontrolujte brzdnou vzdálenost - jestliže je brzdná vzdálenost p íliš krátká, uvoln te pružinu použitím matice (3). Pokud je brzdná vzdálenost p íliš dlouhá, utáhn te pružinu se ízením matice - Po správném se ízení brzdné vzdálenosti, zkontrolujte, zda mají pružiny stejný rozsah. Zakontrujte maticí se ízeni použitím pojistné matice (4) KONTROLA PROVOZU Ujist te se, zda je otevírací páka brzdy na st edové pozici (brzda uzav ená). Ru n zatla te kotvu (5) na konec její cesty a pak zm te mezeru mezi p ipev ovacím šroubem (1) a kotvou (5). Jestliže je menší než < 0,5, musí být brzda okamžit se ízena znova. Typ stroje D (brzdového bubnu mm) L (minimum mm) Maximální brzdný to ivý moment (Nm) Koeficient t ení brzdového obložení (Nm) MR ,44 Strana/stran: 27/30

28 13.4 Závazné kroky údržby Kontrola Hladina oleje Tlouš ka brzdového obložení Se ízení brzdy B žné opot ebení kladek Ložiska (akustika) Zvláštní hluk (akustika) Zubová v le v ozubeném soukolí m ena tak jak je ukázáno na obrázku (ujist te se, zda šroub nemá osový odpor) etnost 4 m síce 4 m síce 2 m síce 6 m síc 6 m síc 6 m síc 12 m síc Rpr = dosah ozubeného kola Rp = dosah kladky Gm = rozm r kladky Když opot ebení / házení G p esáhne hodnotu G tak jak je popsáno níže, musí být ozubené kolo vym n no, protože už neposkytuje pot ebnou bezpe nost. Strana/stran: 28/30

29 14. Nouzové ru ní vyprošt ní / operace Varování Nouzové operace jsou nebezpe né. Dovolují pohyby výtahové kabiny, bez elektrické kontroly bezpe nostních kontakt. Proto je nutné, aby kdokoliv kdo je provádí, byl ádn zaškolen specializovanou osobou a byl si pln v dom všech rizik. Pomoc v p ípad ohrožení musí být provád na pouze proškolenou osobou se zvláštním zaškolením. Všechny operace provád né v nouzovém režimu musí být provád ny s maximální d sledností a podle tohoto manuálu. Proto by m la být kopie návodu pro zacházení se strojem uložena poblíž, aby byla k dispozici v p ípad pot eby. V p ípad nouzového pohybu kabiny pomocí stroje musí být všechny operace provád ny takto: 1, Následujte bezpe nostní p edpisy 2, Nikdy v žádném p ípad nepodce ujte bezpe nost pasažér 3, Nikdy v žádném p ípad se nevystavujte osobnímu riziku 4, Ujist te se, zda vaše jednání nepoškozuje t etí strany 5, Komunikace s pasažéry v kabin musí za ít co nejd íve je to možné, abyste je uklidnili. Pomohou vám p esn ji ur it, kde v šacht se kabina nachází. 6, P ed každým úkonem, ekn te pasažér m, co d láte 7, P i ukon ení bezpe nostních prací se ujist te, zda zde nejsou další problémy s normálním provozem výtahu. Informujte servisní organizaci. Tel.: Fax: I O: Krajského soudu v Ostrav, oddíl C, vložka 8161 Strana/stran: 29/30

30 14.2. Instrukce pro nouzové vyprošt ní / operace Nouzové operace jsou nebezpe né! Dovolují pohyby výtahové kabiny, bez všech bezpe nostních kontakt. Proto je nutné, aby kdokoliv, kdo je provádí, byl vhodn zaškolen specializovanou osobou a byl si pln v dom všech ohrožení. Pro správné provedení operací pe liv následujte následující instrukce 1, Zkontrolujte, zda jsou dve e na všech podlaží zav ené a že se v žádném p ípad nemohou otev ít. 2, Zkontrolujte, zda je kabina také v tomto podlaží, jinak d lejte následující. 3, Vypn te hlavní vypína (do polohy OFF) 4, Uklidn te pasažéry v kabin a ekn te jim, co hodláte d lat. Pasažé i nesmí tla it na dve e kabiny nebo se snažit dostat ven. 5, Ujist te se, že funkce brzdy stroje je bezpe ná pro pohyby kabiny K zajišt ní ú innosti hlavní brzdy za ízení zkontrolujte! -Zda nejsou zni eny/poškozeny brzdové elisti -Zda není poškozeno brzdové obložení - Zda je kontakt s brzdným povrchem po celém obvodu 6, Zkontrolujte sm r rotace za ízení pro pohyb kabiny Pokud je stroj / hlavní brzda mimo provoz nebo jsou brzdy v pohotovosti / záb ru, prove te bezpe nostní opat ení vedoucí k zajišt ní kabiny speciálním za ízením, vhodným k vašemu typu výtahového systému, k místu a k podmínkám operace. 7, Ru n zajist te pohyb/rotaci setrva níku 8, Uvoln te hlavní brzdu pomocí páky (POS2) / odbrzd no 9, Za n te tím, že pomocí setrva níku p esunete kabinu k požadovanému podlaží / odjiš ovaní pásmo dve í (to ením setrva níku v požadovaném sm ru) 10, Uvoln te páku hlavní brzdy, a dejte ji na pozici (POS1) 11, Otev ete kabinové dve e a vyprost te pasažéry 12, Zav ete kabinu a dve e 13, Ujist te se, zda jsou tyto dve e zav ené a zda se v žádném p ípad nemohou otev ít Pokud je za ízení vybaveno zastavovací brzdou SSB, následujte pokyny popsané ve speciálním manuálu! Tel.: Fax: I O: Krajského soudu v Ostrav, oddíl C, vložka 8161 Strana/stran: 30/30

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor

P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor P íru ka k implantaci Jednodutinový kardiostimulátor OBSAH 1. Obecný popis... 8 2. Indikace... 8 3. Kontraindikace... 8 3.1. Všeobecn... 8 3.2. Potenciální komplikace... 9 4. Upozorn ní pro pacienta...

Více

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PĪEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, 2005 9:21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto za ízení je kompatibilní se službami ID volajícího a

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00)

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) DIVtop C 32 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, P e t te si pozorn upozorn

Více

Letecké p ístroje. Obsah

Letecké p ístroje. Obsah Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 U ivatelský manuál v1.06 OBSAH 1. P EDMLUVA...3 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE...7 Sou ásti balení...7 Specifikace za ízení...7 Elektronická specifikace...8 3. ZA ÍNÁME...8 Vlo

Více

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com

PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com OLMAR PRÁCE ZÁBAVOU. RADOST Z KVALITNÍ, SILNÉ A VYTRVALÉ TECHNIKY. www.dolmar.com 3 KDYŽ CHCETE Z STAT 80 LET NA ŠPICI, MUSÍTE BÝT PRVOT ÍDNÍ. Již 80 let p ihlížíme pot ebám zákazníka p i obchodní strategii

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více