MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14"

Transkript

1 MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) Rovereto (TN) Italy Tel: Strana/stran: 1/30

2 OBSAH 1, Úvod...3 2, Popis stroje / identifikace...4 3, ZÁRUKA...5 4, Hlavní pokyny...6 5, Bezpe nostní pokyny...7 6, Bezpe nost...8 7, Technický popis , Doprava , Pokyny k instalaci , Mazání stroje MR Vým na oleje Kontrola hladiny oleje , Elektrické zapojení , Zapnutí stroje do provozu Údržba Nastavení / se ízení brzdy Se ízení brzd Se ízení chodu Kontrola se ízení Se ízení to ivého momentu brzdy KONTROLA PROVOZU Závazné kroky údržby Nouzové ru ní vyprošt ní / operace Varování Instrukce pro nouzové vyprošt ní / operace...30 Strana/stran: 2/30

3 1, Úvod Vážení zákazníci, Zdvihací za ízení SICOR jsou navrženy a sestaveny v souladu s evropskou sm rnicí pro konstrukci stroj 2006/42/CE, EN , EN , EN81-1 a respektují platné normy. Proto nep edstavují osobní nebezpe í pro ty, kdo je instalují a udržují, pokud se používají podle instrukcí v tomto manuálu a pokud bezpe nostní za ízení jsou pravideln udržována a je na nich provád n servis. Tento návod dokládá, že stroj a veškerá za ízení na stroji jsou pln funk ní, a že tento Manuál se dodává spole n s dodávkou a že osobní instalace vyžaduje, abyste v novali plnou pozornost tomuto Manuálu. Spole nost SICOR odmítá jakoukoliv odpov dnost za škody zp sobené zm nami a zásahy do provozu za ízení, které se neshodují s obsahem tohoto Manuálu, s jeho údaji a údaji jiných dokument. Spole nost SICOR Vám gratuluje, že jste si vybrali tento produkt a je si jista že se budete moci spolehnout na jeho nejlepší výkon. Strana/stran: 3/30

4 2, Popis stroje / identifikace Pro komunikaci se spole ností SICOR nebo jejím Servisním centrem, vždy prosím uvád jte sériové ísla stroje, motoru, brzdového magnetu. Tato íslo, stejn jako další identifika ní data stroje, m žete nalézt na datové desti ce stroje, na elektromagnetu a na motoru, jak je ukázáno na následujícím obrázku. Strana/stran: 4/30

5 3, ZÁRUKA 3.1 Záruka je, krom ostatních smluvních dohod, p edepsána následujícími doložkami: 3.1a Záruka produkt SICOR se týká období dvou let od data z ejmého na dokumentu p epravy / dodací list. B hem tohoto období bude spole nost SICOR zdarma vym ovat jakékoliv komponenty, které budou uznány jako chybné. 3.1b Za chybu se považuje jen ta která je uznána spole ností SICOR. 3.1c Aby došlo k vým n nebo oprav t chto ástí pod zárukou, musí být poslány spole nosti SICOR k analýze (s uhrazenou dopravou). 3.1d Zákazník musí poslat spole nosti žádost o technickou asistenci písemn. Náklady spojené s dopravou a zaopat ením b hem cesty z stávají na zákazníkovi. 3.2 Záruka vyprší automaticky, pokud nastane n jaká z t chto situací: S ástí pro kterou je oprava vyžadována bylo manipulováno Pokud nebyla odsouhlasena písemn spole ností SICOR Použití stroje neodpovídá ú elu, pro který byl vyroben nebo popisu v technické p íru ce Manuál použití a držby Chybí identifika ní štítky stroje, nebo stroj nem že být identifikován 3.3 Záruka nepokrývá ásti podléhající b žnému opot ebením: obložení brzd, ložiska, elektrické vinutí 3.4 Záruka nezahrnuje náhrady škody náklad dopravy nebo prostoje stroje. 3.5 Postup p i záruce: Veškeré nároky na záruku musí být komunikovány se spole ností SICOR b hem 8 dn zjišt ní chyb, písemn nebo faxem Spole nost SICOR potvrdí písemn nebo faxem p ijetí zprávy zákazníka nebo jím pov í své techniky Jakýkoliv vym n ný materiál musí z stat k dispozici u zákazníka po 30 dn aby mohla být provedeno ov ení, nebo, pokud je to písemn napsáno, musí být tyto ásti zaslány spole nosti SICOR Ve všech p ípadech musí být k dispozici celková fotografická dokumentace: nejen pro ú ely ádného doložení, ale také aby spole nost SICOR mohla do budoucna zlepšit kvalitu a spolehlivost svých stroj. Strana/stran: 5/30

6 4, Hlavní pokyny Zdvihací za ízení je expedováno v paletách nebo v krabicích. Ve všech p ípadech p ijetí stroje, se ujist te zda: - je obal nepoškozen - dodávka odpovídá specifikaci objednávky (viz. P epravní list) - zde nejsou jakékoliv viditelné škody na výtahu nebo jeho dopl cích V p ípad, že je n co poškozeno nebo n které ást chybí, informujte spole nost SICOR nebo její agenty, nebo dopravce. Motor a p evodová sk í je kompletní s veškerými dopl ky List údaj o zdvihacím za ízení Manuál použití a údržby Krabice s náhradními díly (pokud byla požadována) Strana/stran: 6/30

7 5, Bezpe nostní pokyny Odpov dností osoby provád jící instalaci je zajistit, aby instalace a údržba podléhala následujícím zásadním kritériím a požadavk m na ochranu zdraví a bezpe nostní ochran. Osobní instalace a údržba musí být sledována a aktualizována kv li norm prevence nehod, abychom se vyhnuli škodám na zdraví osob a produkt b hem instalace, udržování a oprav. Hlavní varování týkající se bezpe nosti jsou signalizována následujícími symboly: V P ÍTOMNOSTI JAKÉHOKOLIV Z T CHTO SYMBOL, JEDNEJTE S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ!! Vymezení: Instalace a údržba: Musí provád t kvalifikovaná osoba pov ená zákazníkem k práci na stroji, instalování a udržování. Strana/stran: 7/30

8 6, Bezpe nost Varování! Toto zdvihací za ízení musí být instalován výhradn v uzav ené místnosti, do které má oprávn n p ístup jen kvalifikovaná osoba pov ená zákazníkem. Na dve ích musí být tabulka s nejmén tímto textem: Osoba provád jící instalaci a servis si musí být v doma rizik spojených se strojem a musí rozum t bezpe nostním instrukcím v tomto manuálu. P ed instalací zdvihacího za ízení, musí zákazník zkontrolovat, zda podlaha strojovny a nosné konstrukce pro pohyb nákladu mají dostate nou únosnost. Zákazník musí dále respektovat vzdálenost stroje od zdi podle norem a sm rnic zem kde je zdvihací za ízení instalováno. Zvedání P emíst ní zdvihacího za ízení (viz také Doprava v kapitole 8). Pro zav šení použijte záv sné oko na p evodní sk íni a nekovový nosný pás kolem motoru. Vysokozdvižným vozík odpovídající kapacity (viz také kapitola 7) zvedn te za ízení nejvýše na 30 cm nad zem a pomalu posunujte. Strana/stran: 8/30

9 Odpojení zdroje napájení P ed jakýmkoliv ist ním, mazáním a úpravou, musí odpov dná osoba vypnout za ízení vypnutím zdroje napájení a musí po kat, než horké oblasti motoru dosáhnou pokojové teploty. Nenaklán jte se a nesedejte si na za ízení, i když je vypnuto. Necho te blízko a nesahejte na otá ející se ásti za ízení (setrva ník / ru ní kolo nebo kladky žluté barvy) Strana/stran: 9/30

10 Nedávejte žádné v ci ani nádobu s mazadlem na za ízení ani na žádné jeho elektrické ásti. Nikdy nemanipulujte ani nevypínejte bezpe nostní za ízení, nevytvá ejte žádné p ídavné by-passy (zkraty, p emost ní obvod ), ani je nepoužívejte pro jiné ú ely, než mají být ur eny. Nikdy neodstra ujte íselné identifika ní údaje. Pokud je ne itelná, okamžit kontaktujte SICOR. Osobní instalace a údržba: NIKDY NENOSTE VOLNÉ ANI ROZTRHANÉ OBLE ENÍ!! (šály, vázanky, klobouky, náhrdelníky, pásky, hodinky, náramky ani prstýnky atd.) Strana/stran: 10/30

11 7, Technický popis Zde jsou ukázány celkové rozm ry zdvihacího za ízení v jeho maximální sestav. Více detailní data jako: p evodový pom r, požadovaný výkon, po et pól motoru zdvihacího za ízení atd. m žete nalézt v technickém katalogu spole nosti SICOR. Strana/stran: 11/30

12 8, Doprava VAROVÁNÍ!: Riziko nárazu, drcení a odírání Osoby pov ené zacházením se za ízením musí mít p e teny bezpe nostní požadavky v kapitole 6 tohoto Manuálu a musí nosit pracovní rukavice a ochranné boty Strojní za ízení je dodávané spole ností SICOR na palet zabalené v polythenu. Varování: Nikdy neposunujte p epravní palety taháním ale pouze zvedáním. Nevytahujte stroj z obalu, aniž se ho nepokusíte dát do co nejlepší správné pozice. Pro posunutí p epravní palety použijte lana je ábu nebo vysokozdvižný vozík s dlouhou vidlicí a adekvátní nosností (viz. Technický popis v kapitole 7) Vidlice musí být široce roztažena, abyste se vyhnuli vykláp ní. Pokud je stroj dodáván na palet, pro p emis ování pomocí je ábu, použijte rozp ru s odpovídající kapacitou, aby byly zvedací kabely kolmé a nepoškodily ásti stroje. Strana/stran: 12/30

13 Varování! 1) B hem p emis ování, si pamatujte následující: - postupujte pomalu - nezvedejte bednu výše než 30 cm nad podlahu, zvláš když tam jsou p ekážky - bedna musí být pokládána na podlahu pomalu 2) Když odstra ujete obal bedny, za n te od vrchu, použitím vhodného zp sobu otev ení. Potom odstra te strany tím, že odd láte sponky p ipevn né k palet. NEVYHAZUJTE BALENÍ ŠET ETE ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ, Recyklujte je, nebo je pošlete do recyklující spole nosti. 3) Po odstran ní stran bedny, zkontrolujte znova nákladní list a další listy související s objednávkou. Jestliže zboží neodpovídá objednávce, okamžit kontaktujte SICOR nebo jeho agenty. Pokud to je nutné následujte instrukce v paragrafu Hlavní pokyny 4) Po p ipevn ní stroje ke zdvihacímu za ízení / je ábu, ale ješt p ed zdvižením, odstra te šrouby, kterými je p ipevn no k palet. Strana/stran: 13/30

14 Když zacházíte s vybaleným zdvihacím za ízením, použijte je áb nebo vysokozdvižný vozík s široko nastavenou vidlicí a odpovídající kapacitou, použijte zav šeného oka na p evodní sk íni. Varování: Ujist te se, zda v dosahu je ábu / vysokozdvižného vozíku p i manipulaci se strojem nejsou žádní nechrán ní lidé, (riziková zóna) V p ípad že chcete za ízení n jakou dobu skladovat, nechejte ho v p epravní palet a ujist te se, zda je dostate n chrán no (nejmén vod odolnou plachtou) abyste se vyhnuli korozi vnit ních i vn jších ástí stroje. Pamatujte, že koroze h ídele nebo dalších mechanických ástí snižuje trvalou pevnost t chto ástí. B hem p epravy a zvedání za ízení se ujist te, zda nep esahuje uvedenou pozici v úhlu v tším než 30*, toto by mohlo zp sobit vytékání oleje ze za ízení. Strana/stran: 14/30

15 9, Pokyny k instalaci Varování!! Místnost, ve které je za ízení instalováno, musí mít následující vlastnosti: - Musí být suché a ne prašné: toto je nutné, abyste se vyhnuli elektrochemické korozi mechanických ástí a aby se v tší množství vody nedostalo do oleje (ukli te tuto místnost p ed instalací) - Tato místnost musí být ventilována: musí zde být otvory umož ující dostate nou ventilaci, tím se odv trá teplo od elektrického motoru a p evodové sk ín. - Teplota v této místnosti musí být mezi 5 až 40 C. Pro jiné teploty kontaktujte SICOR. Zákazníci jsou povinni se ujistit, že tam kde bude používán výtahový stroj musí mít elektrický p íkon dostate nou kapacitu a bude instalován se správným uzemn ním a s odpovídajícím zapojením. Strana/stran: 15/30

16 10, Mazání stroje MR14 Za ízení je dodáváno se syntetickým olejem. Ujist te se, zda je vypoušt cí šroub utažen a zda hladina oleje dosahuje do poloviny olejoznaku. Když dopl ujete olej, použijte pouze tento typ oleje. AGIP BLASIA S 220 Nepoužívejte jiné typy olej! Množství oleje pro za ízení MR14 je 4,8 litr Vým na oleje První vým nu oleje doporu ujeme po jednom roce innosti stroje, abyste se vyhnuli usazeninám b hem první fáze užívání za ízení. Doporu ujeme m nit olej každých 3 5 let, podle podmínek, za kterých se stroj používá. Jestliže teplota oleje p evýší 85* (v p ípad intenzivního používání) musí být olej m n n každé 3 roky. Olej musí být také vym n n, pokud je zne išt n dalšími látkami (nap. vodou nebo nesprávným dopln ním jiného oleje než je p edepsáno). P i vým n oleje postupujte následovn : - dodržet postupy kapitolu Bezpe nostní na ízení - odpojit od elektrického napájení - po kat nejmén hodinu po zastavení stroje, aby teplota oleje zchladla - vy ist te oblast okolo záslepky / vypoušt cí šroub na stroji, abyste se vyhnuli p ítomnosti špíny a usazenin, které mohou zp sobit škodu na stroji - pod vypoušt cí šroub položte nádobu, abyste zachytili zbylý olej - odšroubujte vypoušt cí šroub - odmontujte a odstra te vypoušt cí šroub a po kejte pár minut, dokud bude p evodová sk í kompletn prázdná Strana/stran: 16/30

17 - hadrem o ist te vypoušt cí šroub a oblast okolo n j, zašroubujte zástr ku zp t s jejím t snícím kroužkem a utáhn te - o ist te nádobku s novým olejem, ucpávku pro nalévání oleje a místa okolo, aby se špína nedostala dovnit za ízení. Pokud to nedodržíte, m žete tím zp sobit škodu na stroji. - nalijte olej dovnit istým trychtý em, dokud nebude jeho hladina vid na na olejoznaku - dejte zp t zástr ku oleje Poznámka Typ oleje musí být ten samý, který byl použit p edtím Kontrola hladiny oleje Množství hladiny oleje ukazuje olejoznak. Jestliže ho tam není dostatek, dopl te jej tím stejným typem, který tam již je. Pro dopln ní oleje, postupujte tak jak je popsáno v kapitole vým na oleje. Hladina oleje m že být kontrolována až po uplynutí 30 minut po zastavení stroje! Varování: Zbylý olej musí být doru en do autorizované likvida ní spole nosti. Nevylévejte olej do p írody!! Strana/stran: 17/30

18 11, Elektrické zapojení P edtím než budete provád t jakékoliv elektrické práce na za ízení, musíte osobn zkontrolovat, zda p ipojení p íkonu odpovídá technické specifikaci a údaj m na motoru za ízení. Všechna elektrická spojení musí být provád na s vypnutým Hlavním vypína em. Ujist te se zda je v distribu ní soustav dodáváno požadované nap tí (V ) a frekvence ( Hz). Jestliže tyto údaje odpovídají, m žete za ít s pracemi na elektro zapojení motoru. Elektromotor S pomocí schématu zapojení (je ve svorkovnici motoru) prove te elektrické zapojení motoru, Ujist te se, zda fáze a uzemn ní spojení jsou správn zapojeny. D ležitá poznámka: Termistor motoru musí být zapojen na dané Relé, které hlídá teplotu motoru 2, Obsluha Schéma zapojení je umíst né ve sk íní svorkovnice, po zapojení kabel tento box zav ete. V každé konfiguraci motoru, vždy zapojte nap tí 220V na ventilátor. Strana/stran: 18/30

19 MOTOR AC2 / SPOJENÍ DO HV ZDY Strana/stran: 19/30

20 MOTOR AC2 / SPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU Strana/stran: 20/30

21 MOTOR AC1 VVVF / SPOJENÍ DO HV ZDY Strana/stran: 21/30

22 MOTOR AC1 VVVF / SPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU Strana/stran: 22/30

23 12, Zapnutí stroje do provozu P ed instalací lan k trak ní kladce: - zkontrolujte, zda je p evodová sk í napln na olejem - zkontrolujte, zda je elektrické zapojení správn provedeno a zda je kryt svorkovnice na stroji - oto te párkrát rukou setrva níkem, a pak zapn te motor na pár sekund vysokou rychlostí jedním sm rem a pak, po krátké pauze, dalším sm rem - po kejte pár minut (nejmén 5min ) aby olej mohl naplnit všechny dráhy a namazal otá ející ásti - zkontrolujte, zda jsou elisti brzdy nastaveny správn, jak je popsáno na štítku u za ízení, - zapn te stroj a nechte ho zapnutý, bez zatížení) 3 5 minut ve vysoké rychlosti a sledujte p ípadné odchylky. Jestliže pozorujete n jaké odchylky, zkontrolujte elektrická p ipojení, nap tí, proud a p ipevn ní stroje k roštu stroje. - Jestliže zjistíte n jaké problémy, konsultujte je s naší spole ností. - zkontrolujte, zda je rotace setrva níku bez problém a ohyb je volný. - Opakujte znova poslední krok a znovu zkontrolujte - Teprve potom, instalujte nosná lana ke kladce a zkuste první pohyby s nákladem - zkontrolujte, zda je protiváha korektn vyvážena k zatížení na kabin, abyste se vyhnuli p etížení za ízení a motoru Varování!! Nikdy nespoušt jte stroj s nákladem, pokud nejsou p ipev ující šrouby stroje utaženy! Tímto m žete vážn poškodit stroj! Strana/stran: 23/30

24 D ležité varování! B hem montáže, nesmí za ízení dlouho b žet pomalou rychlostí. Pomalá rychlost za ízení nedovoluje plné promazání stroje a m že zp sobit zadrhávání. Pro zajišt ní správného mazání, musí být stroj spoušt n vždy na vysokou rychlost. Pozd ji b hem provozu, prove te celou jízdu ( celý dopravní zdvih ) v plné rychlosti p ibližn na p l hodinový interval. SPUŠT NÍ / ZASTAVOVÁNÍ STROJE Operace, instrukce a schémata pro spoušt ní, provoze a zastavování stroje jsou odpov dností zákazníka. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE STROJ V ROZPORU, DOPORU ENÉM V TECHNICKÉM KATALOGU LIKVIDACE STOJE PO KONCI UŽÍVÁNÍ Po vypušt ní oleje ze stroje: - Doru te tento olej autorizované spole nosti na likvidaci oleje - Doru te za ízení spole nosti specializované na recyklaci materiál ze železa Strana/stran: 24/30

25 13. Údržba P ed jakoukoliv prací na stroji PROSTUDUJETE odstavec: Bezpe nostní požadavky v tomto manuálu. Instalace a udržování mohou být provád ny pouze proškoleným a oprávn nými osobami, s odpovídajícími znalostmi vybavením a ná adím. Varování! P ed jakoukoliv instalací nebo servisem stroje musíte dát pozor na bezpe nostní na ízení vyjmenovaná níže, abyste se vyhnuli p ípadným nehodám a škodám: - Ujist te se, zda máte odpovídající ochranné vybavení (helmy, speciální od v, rukavice a ochranné boty) - Zajist te, aby vybavení a další v ci sloužící pro Vaši bezpe nost byly bezpe né a poskytli Vám dostate né zajišt ní, abyste se vyhnuli pád m z výšky - Ujist te se, že stoj je odpojen od el. sít v p ípad prací na prací s elektrickém za ízení - P ed za átkem instalace, servisu, zkontrolujte únosná a prostorová omezení tam kde bude instalace provád na - Berte v úvahu kde, kdy a jaké úkony instalace/údržby musí být provedeny - Berte v úvahu p edem všechny d ležitá omezení, které souvisí s fázemi operace a neza ínejte prácí bez uv dom ní si následk Servisní organizace provád jící servis musí stanovit rozsah prací ( v etn etnosti kontrol ) odpovídající výkonu a používání stroje. Rozsah a etnost kontrol je limitována : - Mazáním stroje (kapitola1.14) - išt ním stroje - Se ízením brzd - Odhadem p irozeného opot ebení brzdového obložení - Odhadem a kontrolou p irozeného opot ebení kabel kladek Strana/stran: 25/30

26 13.1. Nastavení / se ízení brzdy Hodnoty, které musíte nastavit p ed zav šením nosných lan : - Zkontrolujte, zda nebyly poškozeny brzdy b hem dopravy - uvoln te a odstra te matice (4) a (3), pro odstran ní / demontáž krytí bubnu brzdy - se i te pružinu použitím odpovídající matice (3) - p ipevn te pojistnou matici (4) - se ízení brzdné síly viz. odstavec Poznámka!! : To te setrva níkem ru n! Se ízení brzd Brzdy mají dva odd lené magnety, které zajiš ují nezávislost brzdových elistí Se ízení chodu - uvoln te pojistné matice (2) obou brzdných drah a povolte šroub (1), nechejte mezeru 4 5 mm mezi šroubem a kotvou (5) - dejte brzdovou páku (6) do pozice otev eno - utáhn te p ipev ovací šrouby (1) ru n dokud se nedotknou dorazu na magnetu (5) - dejte brzdovou páku (6) do pozice zav eno a utáhn te p ipev ovací šroub o p l obrátky oproti dorazu na kotv - utáhn te pojistnou matici (2) Kontrola se ízení Nechejte jet kabinu nahoru a dol a poslouchejte, zda nevychází n jaký hluk z brzdy. Jízda je správná, pokud se brzdná vložka nedotýká brzdového bubnu a pokud zde není žádný hluk b hem bržd ní. Strana/stran: 26/30

27 Se ízení to ivého momentu brzdy To ivý moment je se izován s prázdnou kabinou (hodnoty jsou ukázány v tabulce): - uvoln te pojistné matice (4) - zkontrolujte brzdnou vzdálenost - jestliže je brzdná vzdálenost p íliš krátká, uvoln te pružinu použitím matice (3). Pokud je brzdná vzdálenost p íliš dlouhá, utáhn te pružinu se ízením matice - Po správném se ízení brzdné vzdálenosti, zkontrolujte, zda mají pružiny stejný rozsah. Zakontrujte maticí se ízeni použitím pojistné matice (4) KONTROLA PROVOZU Ujist te se, zda je otevírací páka brzdy na st edové pozici (brzda uzav ená). Ru n zatla te kotvu (5) na konec její cesty a pak zm te mezeru mezi p ipev ovacím šroubem (1) a kotvou (5). Jestliže je menší než < 0,5, musí být brzda okamžit se ízena znova. Typ stroje D (brzdového bubnu mm) L (minimum mm) Maximální brzdný to ivý moment (Nm) Koeficient t ení brzdového obložení (Nm) MR ,44 Strana/stran: 27/30

28 13.4 Závazné kroky údržby Kontrola Hladina oleje Tlouš ka brzdového obložení Se ízení brzdy B žné opot ebení kladek Ložiska (akustika) Zvláštní hluk (akustika) Zubová v le v ozubeném soukolí m ena tak jak je ukázáno na obrázku (ujist te se, zda šroub nemá osový odpor) etnost 4 m síce 4 m síce 2 m síce 6 m síc 6 m síc 6 m síc 12 m síc Rpr = dosah ozubeného kola Rp = dosah kladky Gm = rozm r kladky Když opot ebení / házení G p esáhne hodnotu G tak jak je popsáno níže, musí být ozubené kolo vym n no, protože už neposkytuje pot ebnou bezpe nost. Strana/stran: 28/30

29 14. Nouzové ru ní vyprošt ní / operace Varování Nouzové operace jsou nebezpe né. Dovolují pohyby výtahové kabiny, bez elektrické kontroly bezpe nostních kontakt. Proto je nutné, aby kdokoliv kdo je provádí, byl ádn zaškolen specializovanou osobou a byl si pln v dom všech rizik. Pomoc v p ípad ohrožení musí být provád na pouze proškolenou osobou se zvláštním zaškolením. Všechny operace provád né v nouzovém režimu musí být provád ny s maximální d sledností a podle tohoto manuálu. Proto by m la být kopie návodu pro zacházení se strojem uložena poblíž, aby byla k dispozici v p ípad pot eby. V p ípad nouzového pohybu kabiny pomocí stroje musí být všechny operace provád ny takto: 1, Následujte bezpe nostní p edpisy 2, Nikdy v žádném p ípad nepodce ujte bezpe nost pasažér 3, Nikdy v žádném p ípad se nevystavujte osobnímu riziku 4, Ujist te se, zda vaše jednání nepoškozuje t etí strany 5, Komunikace s pasažéry v kabin musí za ít co nejd íve je to možné, abyste je uklidnili. Pomohou vám p esn ji ur it, kde v šacht se kabina nachází. 6, P ed každým úkonem, ekn te pasažér m, co d láte 7, P i ukon ení bezpe nostních prací se ujist te, zda zde nejsou další problémy s normálním provozem výtahu. Informujte servisní organizaci. Tel.: Fax: I O: Krajského soudu v Ostrav, oddíl C, vložka 8161 Strana/stran: 29/30

30 14.2. Instrukce pro nouzové vyprošt ní / operace Nouzové operace jsou nebezpe né! Dovolují pohyby výtahové kabiny, bez všech bezpe nostních kontakt. Proto je nutné, aby kdokoliv, kdo je provádí, byl vhodn zaškolen specializovanou osobou a byl si pln v dom všech ohrožení. Pro správné provedení operací pe liv následujte následující instrukce 1, Zkontrolujte, zda jsou dve e na všech podlaží zav ené a že se v žádném p ípad nemohou otev ít. 2, Zkontrolujte, zda je kabina také v tomto podlaží, jinak d lejte následující. 3, Vypn te hlavní vypína (do polohy OFF) 4, Uklidn te pasažéry v kabin a ekn te jim, co hodláte d lat. Pasažé i nesmí tla it na dve e kabiny nebo se snažit dostat ven. 5, Ujist te se, že funkce brzdy stroje je bezpe ná pro pohyby kabiny K zajišt ní ú innosti hlavní brzdy za ízení zkontrolujte! -Zda nejsou zni eny/poškozeny brzdové elisti -Zda není poškozeno brzdové obložení - Zda je kontakt s brzdným povrchem po celém obvodu 6, Zkontrolujte sm r rotace za ízení pro pohyb kabiny Pokud je stroj / hlavní brzda mimo provoz nebo jsou brzdy v pohotovosti / záb ru, prove te bezpe nostní opat ení vedoucí k zajišt ní kabiny speciálním za ízením, vhodným k vašemu typu výtahového systému, k místu a k podmínkám operace. 7, Ru n zajist te pohyb/rotaci setrva níku 8, Uvoln te hlavní brzdu pomocí páky (POS2) / odbrzd no 9, Za n te tím, že pomocí setrva níku p esunete kabinu k požadovanému podlaží / odjiš ovaní pásmo dve í (to ením setrva níku v požadovaném sm ru) 10, Uvoln te páku hlavní brzdy, a dejte ji na pozici (POS1) 11, Otev ete kabinové dve e a vyprost te pasažéry 12, Zav ete kabinu a dve e 13, Ujist te se, zda jsou tyto dve e zav ené a zda se v žádném p ípad nemohou otev ít Pokud je za ízení vybaveno zastavovací brzdou SSB, následujte pokyny popsané ve speciálním manuálu! Tel.: Fax: I O: Krajského soudu v Ostrav, oddíl C, vložka 8161 Strana/stran: 30/30

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY SG1 SG2

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY SG1 SG2 Název souboru: Dop 000 LC Hlavičkový papír dokument 2008 používat.doc MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY SG1 SG2 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN)

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Manuál použití a údržby

Manuál použití a údržby Manuál použití a údržby Za ízení pro zabrán ní nekontrolovatelným pohyb m hydraulického výtahu KMI eský manuál MORIS Italia Leden 2012 Obsah 1 Úvod... 3 2. Prohlášení o shod... 3 3. Popis za ízení... 3

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Stavební výtah / Transportní plošina pro osoby a náklad Nosnost: max. 1 500 kg / max. 7 osob Rok výroby:... Výrobní íslo:... Mertinger Straße 60 D-86663 Asbach-Bäumenheim Telefon

Více

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol.

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol. kujeme za zakoupení GPS jednotky. Tento návod obsahuje informace jak správn zacházet s GPS jednotkou. P ed prvním použití GPS jednotky si d kladn p te tento návod. Jednotka GPS pracuje se signály ze sítí

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka) P ed montáží a používáním je nutno p e íst tento návod! Obsah Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)... Všeobecné pokyny...

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - Návod k obsluze 51040506 02.11 C EMC 110 EMC B10 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH Typ Opce Sériové íslo Rok

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Pokyny k instalaci a použití esky. Další dokumenty na: www.zodiac-poolcare.com H0430700.C - 2015/01

Pokyny k instalaci a použití esky. Další dokumenty na: www.zodiac-poolcare.com H0430700.C - 2015/01 Pokyny k instalaci a použití esky CZ Další dokumenty na: www.zodiac-poolcare.com H0430700.C - 2015/01 Tyto poznámky si pe liv p te p ed instalací, údržbou nebo opravou tohoto za ízení! Symbol ozna uje

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Pracovní postup pro přesun p a transport materiálu Flotex v pásech. 1 Úvod Uživatelsky příjemný p průvodce bezpečnou manipulací a transportem materiálu Flotex v pásech. p 2 Produkt Rozměry materiálu Flotex

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX

VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ DOMOVNÍCH VIDEOTELEFON ELVOX Vy vo eno z S60.SCH.SOS Ed. 11 Ver 11-4/2005 SCHÉMA ZAPOJENÍ - 2 VODI OVÝ VIDEOKIT S INTERKOMUNIKACÍ PRO DVA BYTY S 2 Y PRO KAŽDÝ BYT Art. 6008+62I8+6145

Více

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Návod k obsluze 51287767 11.14 C DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Za investora schválil: Datum schválení: Podpis: B.SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOPAC, spol. s r.o. Projekt: ODSTRAN NÍ ÁSTI OBJEKTU. 2310.

Za investora schválil: Datum schválení: Podpis: B.SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOPAC, spol. s r.o. Projekt: ODSTRAN NÍ ÁSTI OBJEKTU. 2310. Za investora schválil: Datum schválení: Podpis: Dodavatelský celek: ODSTRAN NÍ ÁSTI OBJEKTU. 2310 Druh dokumentace: DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ Název dokumentu: Stavební objekt SO/ provozní soubor PS:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Návod k obsluze C 51077679 09.08 P edmluva K bezpe nému ovládání vozíku jsou pot ebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU

PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU Před montáží pozorně pročtěte! 60965.0-.SD www.geminox.cz Obsah Všebecné informace......................................... Technické údaje.............................................

Více

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :-

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :- Z tabulky 1 na stran 295, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro pou ití Vynásobte spot ebovaný výkon ízeného stroje s provozním faktorem, z kroku 1) k získání navrhovaného výkonu. Pokud spot ebovaný

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více