OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Petrovická 283, Domažlice identifikační číslo: daňové identifikační číslo: CZ společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, spisová značka: C pro prodej zboží 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Panek Group Europe s.r.o., se sídlem Petrovická 283, Domažlice, identifikační číslo: , daňové identifikační číslo: CZ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, spisová značka: C28584 (dále jen prodávající ) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující ) Podmínky jsou vydávány v souladu s ustanovením 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění platných právních předpisů, upravují základní podmínky kupních smluv na dodávku zboží a jsou závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, pokud smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek Jestliže prodávající neodpoví na jakékoliv obchodní či jiné prohlášení nebo žádost kupujícího, neznamená to v žádném případě jeho souhlas. se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu stanoveným způsobem a ve sjednané měně 2.2. Prodávající se uzavřením smlouvy nezavazuje k instalaci zboží, jeho montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb. 3. Uzavření kupní smlouvy 3.1. Veškerá prohlášení, přísliby či doručené objednávky jsou pro prodávajícího závazné. Objednávka je považována za potvrzenou též v případě podpisu smlouvy na konkrétní a ve smlouvě individualizovanou dodávku, předáním zboží prodávajícím kupujícímu a je-li zboží přepravováno třetí osobou, předáním zboží dopravci Kupní smlouva se uzavírá ústně či písmeně. Písemná kupní smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou za kupujícího jednat. Oprávněnou osobou je jakákoliv osoba, která je oprávněna za kupujícího ve věci nákupu zboží jednat či osoba oprávněná převzít za kupujícího zboží. Písemná forma je také dodržena, je-li kupní smlouva uzavřena formou elektronické ( ové) komunikace, telefaxem, prostřednictvím datové schránky či datové zprávy s elektronickým podpisem. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být uzavírány také na základě písemné, ové, telefonické nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího by měla obsahovat nejméně tyto náležitosti: a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího, b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrový jako pláce DPH), c) druh produktu (zboží), které jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího, d) množství požadovaných kusů produktů, e) místo a termín dodání, f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží, g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího. 2. Práva a povinnosti smluvních stran 2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle specifikace v kupní smlouvě a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující 3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2 3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 4. Cena zboží a platební podmínky 4.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odebraného zboží dle ceníku prodávajícího, platného v okamžiku uzavření kupní smlouvy, a to zejména bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího nebo v hotovosti. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Prodávající neodpovídá za případné tiskové chyby v ceníku a cena za zboží bude v takovém případě stanovena na základě běžné ceny za dané zboží stanovené prodávajícím Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo jeli tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100% sjednané kupní ceny. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání zboží. zboží je kalkulována devizovým kurzem dané měny platným k datu uzavření kupní smlouvy a vyhlášeným k tomuto datu Českou národní bankou. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke dni vystavení faktury ke změně kurzu (ČNB) Kč vůči sjednané měně o více než 5 % vzhledem ke kurzu platnému v den uzavření kupní smlouvy, může být ve stejném poměru prodávajícím zvýšena nebo snížena kupní cena. V případě, že v kupní smlouvě je uvedená kupní cena v cizí měně, může prodávající vystavit fakturu kupujícímu v Kč, přičemž částka kupní ceny v cizí měně, sjednaná v kupní smlouvě, bude kupujícím přepočtena na Kč kursem ČNB platným ke dni vystavení faktury a v takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu v Kč v částce uvedené na faktuře Jestliže ceny nejsou písemně potvrzeny, platí ceníkové ceny ke dni předání zboží. 5. Přeprava a dodání zboží 5.1. Místem dodání zboží je místo určené ve smlouvě, nebude-li místo dodání ve smlouvě určeno, je místem dodání sídlo kupujícího Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 25% ceny zboží neodebraného a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel V případě, že v kupní smlouvě je uvedena kupní cena v cizí měně, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ve sjednané měně, přičemž kupní cena 5.6. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího nebo jím zajištěného dopravce pouze kupující (nebo osoba oprávněná za kupujícího v této

3 věci jednat) a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit. Osoba oprávněná za kupujícího jednat je povinna prodávajícímu na jeho výslovnou žádost prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.) Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu, pakliže se na straně prodávajícího nevyskytnou nečekané skutečnosti či překážky, jež nemohl rozumně předvídat; v takovém případě se termín prodlužuje o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností či překážek. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem nebo po částech. Kupující je povinen takto dodané zboží převzít Zboží je dodáno kupujícímu v okamžiku, kdy si kupující zboží převzal od prodávajícího. Zboží je také dodáno jeho odesláním k poštovní či jiné obdobné přepravě či jeho předáním prvnímu dopravci. Dokladem o dodání zboží je obvykle dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že zboží bylo dodáno kupujícímu nebo dopravci k přepravě Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě. 6. Přechod vlastnického práva k dodanému zboží 6.1. Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím do doby, než budou tyto pohledávky uhrazeny. Prodávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zadrženého zboží. Lhůta dodání tohoto zboží začíná nově běžet od úhrady pohledávky prodávajícího, s jejímž zaplacením byl kupující v prodlení Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího teprve úplným zaplacením ceny včetně navazujících poplatků a smluvních pokut, mezi stranami sjednaných či vyplývajících z právních předpisů, nestanoví-li smlouva, mezi stranami uzavřená, jinak Kupující je oprávněn v rámci své řádné, obvyklé a plánovité podnikatelské činnosti prodávat a zpracovávat dodané zboží. Při této činnosti je ovšem povinen kupující v případě, že dosud nezaplatil plnou cenu včetně navazujících poplatků a smluvních pokut, upozornit své zákazníky na skutečnost, že dodávané zboží je podle těchto obchodních podmínek dosud ve vlastnictví prodávajícího. Při nesplnění této povinnosti se zavazuje kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 násobku hodnoty daného zboží, na které se výhrada vlastnického práva vztahuje Kupující se zároveň zavazuje, že na požádání prodávajícího převede ihned po obdržení takové žádosti všechny pohledávky a výhody, které získal nebo získá prodejem zboží ve vlastnictví prodávajícího, na prodávajícího. Zároveň tyto výše uvedené pohledávky s příslušenstvím a všemi právy s nimi spojenými postupuje tímto kupující prodávajícímu v souladu s ust. 554 občanského zákoníku k zajištění pohledávky z takové smlouvy, nebude-li v písemné smlouvě mezi stranami ujednáno jinak. Postoupení pohledávek oznamuje kupující bez zbytečného odkladu všem dotčeným stranám. 7. Porušení smluvních povinností a jeho následky 7.1. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se v plné výši náhrady škody Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženého zboží prodlužuje Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby delší než 10 dnů Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 10 dnů Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také škodu, která mu tímto vznikne Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu. V případě jednání kupujícího v rozporu s výše uvedeným se kupující dostává do prodlení s úhradou kupní ceny.

4 7.7. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na soudní i mimosoudní vymáhání dlužných částek a náklady s tím související, včetně nákladů právního zastoupení Pro případ, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury déle jak 30 dnů, není prodávající oprávněn dodat kupujícímu zboží na fakturu a kupující je povinen hradit za odebrané zboží v hotovosti. V případě takového prodlení bude právní vymáhání pohledávky předáno advokátní kanceláři, což však nebrání možnosti předání pohledávky k jejímu vymáhání již první den prodlení kupujícího Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím s okamžitou účinností písemným oznámením. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností v dalších případech se řídí ustanoveními obchodního zákoníku Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury nemá prodávající právo poskytnout kupujícímu slevu na zakoupené zboží, a toto omezení trvá až do zaplacení celé dlužné částky za veškeré odebrané zboží prodávajícímu. 8. Závady a reklamace 8.1. Pokud není v rámcové kupní smlouvě, nabídce či potvrzení objednávky anebo těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro dodávky kupujícího záruky v souladu s ustanovením zákona číslo 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny 8.4. Při použití zboží je nezbytné přesně dodržet prodávajícím předepsané technologické postupy. Vady množství lze uplatnit pouze při převzetí zboží, přičemž neuplatněním takového nároku řádně a včas tato práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají. Prodávající má právo volby náhradního plnění, zejména proti zpětnému přijetí reklamované dodávky. Při odmítnutí náhradního plnění kupujícím zanikají práva kupujícího z odpovědnosti za vady Oprávněné reklamace budou vyřízeny výměnou vadného zboží za zboží bezvadné, popřípadě dohodou kupujícího a prodávajícího o poskytnutí slevy z dodaného zboží. 9. Vrácení odebraného zboží, zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy 9.1. Vrácení zboží případně jeho výměnu, zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy je možné jen za níže uvedených podmínek: a) žádost o vrácení zboží, požadavek na zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy musí být zaslán písemně, b) v případě standardního zboží (s cenami uvedenými v katalogu) bude účtován manipulační poplatek ve výši 20%, u nestandardního zboží bude účtován poplatek ve výši 50% a u atypického zboží vyráběného na zvláštní objednávku bude účtován manipulační poplatek ve výši 80% z nabídnuté, dohodnuté nebo fakturované ceny, c) k vrácení je nutný souhlas oprávněné osoby dodavatele, d) kupující dopraví po souhlasu oprávněné osoby dodavatele zboží do sídla společnosti Panek Group Europe s.r.o., e) zboží musí být vráceno nepoškozené a v originálním obalu jinak bude účtováno k manipulačnímu poplatku ještě balné, f) splatnost dobropisu je 90 dní, 10. Závěrečná ustanovení Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem Práva, závazky a právní postavení účastníků kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou a/nebo podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho

5 oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o smluvní pokutě, soudním i mimosoudním vyrovnání a náhradě škody Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být započtením pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu Písemnost zaslaná doporučenou zásilkou na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě se považuje za doručenou, bez ohledu na skutečnost, zda bude adresátovi skutečně doručena. Účinky doručení nastávají dnem doručení zásilky adresátovi, a to i v případě, že písemnost bude doručena osobě odlišné od adresáta. Nebude-li písemnost doručena vůbec, nastávají účinky doručení dnem uložení písemnosti na poště, a to i v případě, kdy se adresát o uložení písemnosti na poště nedozví Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu z kupní smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízených služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele. list, jde-li o fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku Dozví-li se prodávající dodatečně, avšak předtím, než nastane sjednaný termín plnění jeho závazku, může požadovat okamžité zaplacení kupní ceny či odstoupit od smlouvy a žádat vydání dodaného zboží Při zahájení soudního řízení je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zvlášť i náklady vzniklé vymáháním pohledávek (účelně vynaložené náklady, odměna mandatáře atd.). Pro výpočet jsou rozhodující náklady zjištěné prodávajícím. Při značném zhoršení poměrů kupujícího je prodávající oprávněn požadovat dostatečnou jistotu nebo platbu předem, anebo od smlouvy odstoupit Zásahy třetích osob směřující k zatížení nebo odnětí majetku kupujícímu, jako například exekuce (soudní nebo správní výkon rozhodnutí), musí kupující prodávajícímu neprodleně oznámit Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Petrovická 283, Domažlice, adresa elektronické pošty: telefon: Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese Tyto obchodní podmínky platí od David Pánek, BBA / jednatel společnosti Smluvní strany prohlašují, že tyto obchodní podmínky budou stranami vykládány v dobré víře K soudnímu řízení ve sporech z těchto obchodních podmínek prokáže podle dohody kupující svoji právní subjektivitu při podpisu smlouvy, nebude-li ve smlouvě ujednáno jinak, daňovou registraci pokud je plátcem DPH, dále svůj výpis z obchodního rejstříku, anebo živnostenský

6

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o.

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o. Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Identifikační číslo: 24769444 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829

Více

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT

Kontaktní informace naleznete pod odkazem KONTAKT OBCHODNÍ PODMÍNKY - bazény online AdWeb Info s.r.o. IČ: 25216198, DIČ: CZ25216198 Č.T.: +421 377 422 018, +421 608002802 Společnost je zapsána v OR KS v Plzni, Spis.zn. C9365 Korespondenční adresa : Chemická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 identifikační číslo: 24769444 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Šípek Team s.r.o. se sídlem Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1 Malá Strana identifikační číslo: 27125530 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hütermann Eastern Europe Division a.s. se sídlem Úhlová 796, 14800 Praha 4 identifikační číslo: 25795066 zapsané v obchodním

Více

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží; OS Buldočí naděje, telefon: +420 776 122 156, email: kramek@buldocinadeje.cz (dále jen prodávající ) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.buldocinadeje.cz/

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Global Office s.r.o. se sídlem Chrastavská 327/23, Liberec 1, 460 01 identifikační číslo: 27327442, DIČ: CZ27327442 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Kuzďas spol. s r. o., IČ: 49825003, se sídlem, Kolín Sendražice, 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32880

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vydavatel Všeobecných obchodních podmínek 1.1. EXAC s.r.o. se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00, IČ: 455 38 140, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČO: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FUTURO Praha s.r.o. se sídlem Na Hvížďalce 1034/30, 155 00 Praha 5 IČ: 25674129, DIČ: CZ25674129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BENECYKL s.r.o. čl se sídlem Chvalovka1342/9, 635 00, Brno identifikační číslo: 29298725 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více