BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER (čistič naftové palivové soustavy) 375 ml

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER (čistič naftové palivové soustavy) 375 ml"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER (čistič naftové palivové soustavy) 375 ml Stránka: 1 Datum vydání: 12/09/2014 Revize č.: 1 Oddíl 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace výrobku Název výrobku: Kód výrobku: PRO-TEC DIESEL SYSTEM CLEANER 375 ml SPA Řádné stanovené použití látky nebo směsi a nedoporučené použití Použití látky nebo směsi: PC24: Maziva, mazací tuky, uvolňovací výrobky. PC35: Výrobky na mytí a čistění (včetně výrobků na bázi rozpouštědel) Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Název společnosti: Statestrong Limited Buffer Depot Rode Street Tarporley Cheshire CW6 OEF Anglie Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) Nouzové telefonní číslo Nouzové telefonní číslo: +44 (0) (pouze v úředních hodinách) Oddíl 2: Identifikace rizika 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle směrnice CHIP: -: R10; N: R51/53 Klasifikace podle směrnice CLP: Nejdůležitější nebezpečné vlastnosti: hořlavá kapalina 3: H226; reprodukční riziko 2: H361d; podráždění pokožky 2: H315 Hořlavý. Toxický pro vodní organismy, může vyvolávat dlouhodobé nepříznivé působení ve vodním prostředí Označení na etiketě Označení na etiketě podle směrnice CLP: Údaje o nebezpečí: H226: Hořlavá kapalina a výpary. H315: Způsobuje podráždění pokožky. H361d: Podezření z možnosti poškození nenarozených dětí. Signální slova: Výstraha.

2 Piktogramy na označení rizika: Bezpečnostní upozornění: GHS02: Hořlavý. GHS07: Vykřičník. GHS08: Nebezpečí pro zdraví. P202: Neprovádějte manipulaci s látkou, dokud si nepřečtete veškeré bezpečnostní pokyny a neporozumíte jim. P243: Dodržujte pokyny a opatření proti statickým výbojům. P280: Noste ochranný oděv. P : V případě potřísnění pokožky (nebo vlasů): Svlékněte okamžitě veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou nebo sprchou. P : V případě expozice nebo zasažení: Vyhledejte lékařskou pomoc. P : V případě požáru: Na hašení používejte pěnu, oxid uhličitý nebo vodní mlhu. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P201: Před použitím si přečtěte speciální instrukce. P210: Uchovávejte mimo dosah topných těles, zdrojů jisker, otevřeného plamene a horkých povrchových ploch - nekuřte. P233: Nádoby uchovávejte pevně uzavřené. P240: Uzemněte a upevněte kontejnery a čerpací zařízení. P241: Používejte elektrická, ventilační zařízení a osvětlení, zabezpečená proti výbuchu. P242: Používejte pouze přístroje, které nevyvíjejí jiskření. P264: Po použití si důkladně umyjte ruce a obličej. P270: Při používání výrobku nejezte, nepijte nebo nekuřte. P281: Používejte požadované osobní ochranné vybavení. P : V případě zasažení pokožky: Omývejte velkým množstvím vody s mýdlem. P : V případě výskytu podráždění pokožky: Vyhledejte lékařskou pomoc. P362: Svlékněte kontaminovaný oděv a vyperte ho před dalším použitím. P405: Skladujte v uzamčeném prostoru. Prvky na etiketě podle směrnice CHIP: Symboly na označení nebezpečí: Nebezpečný pro životní prostředí. Rizikové vlastnosti: Bezpečnostní údaje: 2.3. Další nebezpečí Látky PBT: R10: Hořlavý. R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolávat dlouhodobé nepříznivé působení ve vodním prostředí. S61: Zabraňte úniku do okolního prostředí. Řiďte se speciálními instrukcemi a pokyny v bezpečnostním listu. Tento výrobek není označen jako látka PBT (perzistentní, bioakumulativní nebo toxické látky). Oddíl 3: Složení / informace o složkách 3.2. Směsi Nebezpečné složky: PETROLEJ - NESPECIFIKOVANÉ LÁTKY - DESTILÁTY, ROPA HYRDOGENOVANÁ LEHKÁ číslo EINECS číslo CAS klasifikace podle CHIP klasifikace podle CLP obsah v % Xn: R65; N: R51/53 toxicita při vdechování 1: H %

3 TOLUEN F: R11; Xi: R36; Xn: R48/20; Xn: R63; Xn: R65; -: R67 XYLEN : R10; Xn: R20/21; Xi: R38 hořlavá kapalina 2: H225; reprodukční riziko 2: H361d; toxicita při vdechování 1: H304, toxicita STOT RE 2: H373; podráždění pokožky 2: H315 toxicita STOT SE 3: H336 hořlavá kapalina 3: H226; akutní toxicita 4: H332; akutní toxicita 4: H312; podráždění pokožky 2: H % 1-10 % Oddíl 4: Opatření první pomoci 4.1. Popis opatření první pomoci Potřísnění pokožky: Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody s mýdlem. Zasažení očí: Vyplachujte oči tekoucí vodou 15 minut. Požití: Vyplachujte ústa vodou Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i chronické Potřísnění pokožky: Může docházet k mírnému podráždění v místě potřísnění. Zasažení očí: Může dojít k podráždění a zarudnutí. Požití: Může dojít k podráždění hrdla. Nadýchání: Žádné příznaky Situace, kdy je zapotřebí okamžitá lékařská péče nebo speciální ošetření Okamžité / speciální ošetření: Není nutné aplikovat. Oddíl 5: Protipožární opatření 5.1. Hasicí prostředky Hasicí prostředky: Je třeba použít vhodné hasicí prostředky na likvidaci požáru. Na chlazení kontejnerů použijte vodní rozprašování Speciální rizika v důsledku charakteru látky nebo směsi Nebezpečí expozice: Při hoření se uvolňují toxické výpary Instrukce pro hasičský sbor Instrukce pro hasičský sbor: Noste samostatný dýchací přístroj. Noste ochranný oděv pro preventivní ochranu proti zasažení pokožky a očí. Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Ochrana osob, ochranné pomůcky a postupy v nouzových případech Ochrana osob: Viz oddíl 8 bezpečnostního listu - podrobnosti o ochraně osob. Prosakující nádoby otočte poškozenou stranou nahoru a zabraňte unikání kapaliny. Vymezte kontaminovaný prostor příslušnými značkami a zabraňte přístupu nepovolaných osob Opatření na ochranu životního prostředí Opatření na ochranu životního prostředí: Nevylévejte do kanalizace nebo do řek. Zabraňte šíření rozlité látky pomocí hrází.

4 6.3. Metody a materiál na zachycování a úklid látky Postup při čistění: Nechte látku absorbovat suchou zeminou nebo pískem. Materiál uložte do uzavíratelných označených sběrných nádob k další manipulaci vhodnou metodou Odkazy na další oddíly Odkazy na další oddíly: Viz oddíl 8 bezpečnostního listu. Oddíl 7: Manipulace a skladování 7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, snášenlivost s jinými látkami Podmínky pro skladování: Skladujte na chladných, dostatečně větraných místech. Nádoby udržujte pevně uzavřené. Podlaha skladovacího prostoru musí být nepropustná, aby se zabránilo případnému prosakování kapalin Specifikace a použití Specifikace a použití: Nejsou k dispozici žádné údaje. Oddíl 8: Omezení expozice / ochrana osob 8.1. Kontrolní parametry Nebezpečné složky: TOLUEN Limity expozice na pracovišti: dýchatelný prach Stát 8 hodin TWA 15 minut STEL 8 hodin TWA 15 minut STEL Spojené království 191 mg/m mg/m XYLEN Spojené království 220 mg/m mg/m Hodnoty DNEL / PNEC (nepříznivé účinky / max. koncentrace bez nepříznivých účinků) Hodnoty DNEL / PNEC: Nejsou k dispozici žádné údaje Omezení rozsahu expozice Technická opatření: Podlaha skladovacího prostoru musí být nepropustná, aby se zabránilo prosakování kapalin. Ochrana dýchacích orgánů: Není zapotřebí. Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Ochrana očí: Ochranné brýle. Ochrana pokožky: Ochranný oděv. Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Stav: kapalina Barva: zlatožlutá Zápach: po organických rozpouštědlech Rychlost odpařování: mírná Oxidace: nepodléhá oxidaci (podle kritérií EC)

5 Rozpustnost ve vodě: nerozpustný Rozpustnost v jiných látkách: většina organických rozpouštědel Viskozita: neviskózní Bod varu C: 35 Bod vzplanutí C: Obsah VOC (těkavých organických sloučenin) g/l: Ostatní informace Ostatní informace: Nejsou k dispozici žádné údaje. Oddíl 10: Stabilita a reaktivita Reaktivita Reaktivita: Chemická stabilita Chemická stabilita: Stabilní látka za doporučených podmínek pro přepravu a skladování. Stabilní látka za normálních podmínek Možnost nebezpečných reakcí Nebezpečné reakce: Nebezpečné reakce se nebudou vyskytovat za normálních podmínek pro přepravu a skladování. K rozkladu může dojít při působení podmínek nebo materiálů, uvedených níže Podmínky, kterým je nutno zabránit Podmínky, kterým je nutno zabránit: Žár Nesnášenlivé materiály Materiály, kterým je nutno se vyhýbat: Silná oxidační činidla, silné kyseliny Nebezpečné produkty rozkladu Nebezpečné produkty rozkladu: Při hoření se uvolňují toxické výpary. Oddíl 11: Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Nebezpečné složky: TOLUEN IVN RAT LD mg/kg ORL MUS LD50 2 mg/kg ORL RAT LD mg/kg XYLEN ORL MUS LD mg/kg ORL RAT LD mg/kg SCU RAT LD mg/kg Toxické hodnoty: Nejsou k dispozici žádné údaje. Příznaky / způsoby expozice Potřísnění pokožky: Může docházet k mírnému podráždění v místě potřísnění. Zasažení očí: Může dojít k podráždění a zarudnutí. Požití: Může dojít k podráždění hrdla. Nadýchání: Žádné příznaky.

6 Oddíl 12: Ekologické informace Toxicita Toxické hodnoty ve vztahu k ekologii: Nejsou k dispozici žádné údaje Stálost a odbouratelnost Stálost a odbouratelnost: Nedochází k biodegradaci Bioakumulační potenciál Bioakumulační potenciál: Bioakumulační potenciál Schopnost mobility v půdě Pohyb v půdě: Látka se snadno absorbuje v půdě Výsledky hodnocení obsahu látek PBT a vpvb Zjištění látek PBT: Tento výrobek není identifikován jako látka PBT (perzistentní, bioakumulativní nebo toxické látky) Ostatní nepříznivé účinky Ostatní nepříznivé účinky: Toxický pro vodní organismy. Toxický pro půdní organismy. Oddíl 13: Instrukce pro manipulaci 13.1 Metody zacházení s odpady Postupy při manipulaci: Přepravu ve vhodných nádobách a uspořádání do vhodných sad provádí speciální přepravní společnost. Právní normy: Uživatel musí věnovat pozornost případným existujícím regionálním nebo národním ustanovením o zacházení s podobnými látkami. Oddíl 14: Informace o přepravě 14.1 Číslo UN Číslo UN: UN Správný název UN pro lodní přepravu Název pro lodní přepravu: HOŘLAVÁ KAPALINA, N.O.S Třída(y) přepravního rizika Přepravní třída: Skupina obalů Skupina obalů: III Rizika pro životní prostředí Nebezpečný výrobek Riziko znečistění pro životní prostředí: ano při námořní přepravě: ne Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Zvláštní bezpečnostní opatření: Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná. Tunelový kód: D/E Přepravní kategorie: 3

7 Oddíl 15: Informace o zákonech a předpisech Ustanovení o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí / specifická legislativa pro danou látku nebo směs Hodnocení chemické bezpečnosti Oddíl 16: Ostatní informace Ostatní informace Ostatní informace: Tento bezpečnostní list je sestaven v souladu se směrnicí komise (EU) č. 453/2010. * Označen text v bezpečnostním listu, který se změnil od poslední revize. Upozornění z oddílů 2 a 3: H225: Vysoce hořlavá kapalina a výpary. H226: Hořlavá kapalina a výpary. H304: Může vyvolat smrtelné nebezpečí při požití a vniknutí do dýchacích cest. H312: Škodlivý při potřísnění pokožky. H315: Způsobuje podráždění pokožky. H332: Škodlivý při nadýchání. H336: Může způsobovat ospalost nebo poruchy rovnováhy. H361d: Podezření z možnosti poškození nenarozených dětí. H373: Může způsobovat poškození orgánů - nebo podráždění všech orgánů podle dostupných informací - v důsledku delší nebo opakované expozice (uvádí se způsob expozice, jestliže je nezvratně prokázáno, že dané riziko nebylo způsobeno žádnou jinou expozicí). R10: Hořlavý. R11: Vysoce hořlavý. R20/21: Škodlivý při vdechování a při potřísnění pokožky. R22: Škodlivý při požití. R38: Způsobuje podráždění pokožky. R48/20: Škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví v důsledku delší expozice nadýcháním. R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolávat dlouhodobé nepříznivé působení ve vodním prostředí. R63: Možné riziko poškození nenarozených dětí. R65: Škodlivý: může způsobovat poškození plic při požití. R67: Výpary mohou způsobovat ospalost nebo poruchy rovnováhy. Právní výhrada: Výše uvedená informace je sestavena tak, aby poskytovala správné údaje, ale nemůže obsahovat veškeré podrobnosti a je třeba ji používat pouze jako orientační návod. Výrobní společnost nebude odpovídat za případné škody, vzniklé v důsledku manipulace nebo kontaktu s výše uvedeným výrobkem. Výhradním dovozcem pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Roman Marušák ič: Dič: cz

8

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC1: Lepidla, těsnící prostředky. Logic RC 12-18 Hartham Lane Hertford Hertfordshire SG14 1QN United Kingdom email@logicrc.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC1: Lepidla, těsnící prostředky. Logic RC 12-18 Hartham Lane Hertford Hertfordshire SG14 1QN United Kingdom email@logicrc. Datum vytvoření: 10/11/2014 Číslo revize: 1 Stránka 1 z 8 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1: Identifikátor výrobku Název produktu: S-G05 1.2: Příslušná určená použití látky nebo

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000 Strana 1 z 10 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Sikativ kobaltový Chemický název výrobku: - Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) Datum vydání 26/11/2012 Datum vytvoření 14/11/2012 Datum revize 14/11/2012 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize : Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku : RESINA 2000 RESINA AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit domácí čistič s alkoholem Datum revize: 4.3.2013 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Datum vystavení: 28. 10. 2011 Datum revize: - verze: 2 http://www.msds-europe.com BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ (REGULATION EC) Č. 1907/2006 - REACH) Verze 3.1 (07/11/2014) - 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení

Více

Číslo výrobku: 2652-55 Datum vydání (v ČR): 21.04.2013 Verze: 1.0.0 Datum vydání (výrobce): 04.07.2012 Datum revize (výrobce): 04.72.

Číslo výrobku: 2652-55 Datum vydání (v ČR): 21.04.2013 Verze: 1.0.0 Datum vydání (výrobce): 04.07.2012 Datum revize (výrobce): 04.72. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku PFLEGE ÖL (0000265200) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nátěrová a impregnační hmota. 1.3

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0 Strana: 1 / 12 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Lignofix SYNTETICKÁ TENKOVRSTVÁ LAZURA Další názvy: - Varianta/odstín: hemlock, jilm,

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Roltechnik Water film

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Roltechnik Water film Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 5.8.2013 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek Datum revize: 24.10.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika Primergum ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Primergum

Více

TAGAL Čistič kožených výrobků

TAGAL Čistič kožených výrobků ODDÍL 1: IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Jiné prostředky identifikace: (Směs obsahující alkohol C13, rozvětvený, ethoxylovaný) Neuvedeno Identifikační

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek Datum vydání: 3.7.2008 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 43/200 3. března 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Látka Číslo L 0, L20 Číslo CAS 64742-8-0

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: Datum 1. revize: 06. 03. 2012 Strana: 1/9 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOLYKOTE(R) DX PASTE 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi

Více

: Letecký petrolej JET A-1, Letecký petrolej PL-7

: Letecký petrolej JET A-1, Letecký petrolej PL-7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku chemický druh Název Obchodní název/označení Letecký petrolej JET A-1, Letecký petrolej PL-7 Datum vydání: 30.09.1999 Verze:

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: WC REVO UNI červené Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: WC REVO UNI červené, řada

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více