Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí."

Transkript

1 DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/ Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: /LKL Distributor: Dyrup A/S. Použití výrobku: Impregnace dřeva Gladsaxevej 300 DK-2860 Søborg Obchodní název: Bondex Preserve Tel: Fax: Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Dodatečné informace Výrobek obsahuje látky, které mohou způsobit alergickou reakci. 3. Složení/informace o složkách číslo Einecs číslo CAS Látky Klasifikace w/w% Cypermethrin Xn;R20/22 Xi;R37 N;R50/53 0, Propikonazol Xn;R22 R43 N;R50/53 0,45 Viz oddíl 16 obsahující plné znění R vět 4. Pokyny pro první pomoc Vdechnutí Postiženou osobu přesuňte na čerstvý vzduch a nechte odpočívat pod dozorem. V případě potřeby vyhledejte lékařské ošetření. Požití Vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody. Postiženého nechte odpočívat pod dozorem. V případě potřeby vyhledejte lékařské ošetření. Pokožka Svlékněte potřísněný oděv a pokožku omyjte vodou a jemným mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření. Oči Okamžitě vypláchněte vodou, víčka držte otevřená, nezapomeňte případně odstranit kontaktní čočky. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření. Další informace V případě nutnosti lékařského ošetření s sebou vezměte tento bezpečnostní list. 5. Opatření pro hašení požáru Hasiva: Haste práškem, pěnou nebo oxidem uhličitým. Nepoužívejte: Nebezpečné produkty hoření nebo rozkladu: Nevdechujte kouřové plyny. Odstraňte nádoby, pokud je to možné. Nádoby vystavené ohni by měly být postříkány vodou. Ochranné prostředky: Při hašení požárů používejte dýchací přístroje s nezávislým zdrojem vzduchu. 1

2 2

3 6. Opatření v případě náhodného úniku Opatření na ochranu osob: Používejte v dobře větraných prostorách. Použijte stejná opatření na ochranu osob jako v oddíle 8. Metody pro čištění/sběr odpadu: Na rozlitou kapalinu použijte granulát nebo jiný savý materiál a přesuňte ho do vhodné nádoby na odpad. Informace o odstraňování viz oddíl 13. Opatření na ochranu životního prostředí: Nevylévejte do kanalizace. Viz oddíl 12. Informujte příslušné úřady v souladu s místními nařízeními. 7. Zacházení a skladování Zacházení Nevdechujte páry a aerosol a zamezte kontaktu s kůží a očima. Viz oddíl 8. Skladování Bezpečně, mimo dosah neautorizovaných osob a odděleně od potravin, krmiv pro zvířata, léků atd. V těsně uzavřeném původním balení. Chraňte před mrazem. 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky Opatření pro použití Umyjte si ruce před přestávkami, před použitím toalety a po ukončení práce. Dodržujte národní limity pro pracovní expoziční limity. Ochrana dýchacích cest V případě rozprašování použijte schválenou masku s částicovým filtrem typu P2 SL (bílý). Filtr má omezenou životnost a je nutno ho měnit. Řiďte se návodem k použití. Rukavice a ochranný oděv Používejte ochranné rukavice z nitrilové gumy, min. 0,3 mm (testované podle EN 374-3). Doba působení: >8 hodin při 23 C. Ochrana očí Použijte pevně sedící ochranu očí v případě rizika stříknutí do očí. Pracovní expoziční limity Neobsahuje žádné látky podléhající nutnosti hlášení. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství: Kapalné ph (koncentrát): Neutrální Tlak páry: <110 (kpa) Hustota: 1 g/ml Rozpustnost ve vodě: Mísitelné 10. Stálost a reaktivita Stabilita: Výrobek je stabilní při používání v souladu s pokyny pro skladování (viz oddíl 7). Nebezpečné produkty rozkladu: Při vysokých teplotách a hoření se mohou vytvářet nebezpečné produkty rozkladu jako oxidy uhlíku a dusíku. Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zamezte silnému zahřátí. Materiály, kterým je třeba se vyhnout: Vyhněte se silným oxidačním činidlům. 3

4 11. Toxikologické informace Akutní Vdechování Může dráždit dýchací ústrojí. Požití Požití může způsobit potíže. Kontakt s kůží Může dráždit kůži. Kontakt s očima Může dráždit oči. Riziko senzibilizace Výrobek obsahuje látky, které mohou způsobit alergickou reakci. Dlouhodobé účinky Viz Nebezpečí citlivosti. 12. Ekologické informace Zabraňte zbytečnému úniku do životního prostředí. Ekotoxicita Výrobek obsahuje látky, které jsou toxické pro vodní organismy. Mobilita Výrobek je mísitelný s vodou a ve vodním prostředí se bude šířit. Perzistence a rozložitelnost Výrobek obsahuje látky, které nejsou biologicky rozložitelné, což může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 13. Pokyny pro odstraňování Výrobek je kontrolovaný odpad a měl by být odstraňován v souladu s místními předpisy. Kód EWC: Informace pro přepravu Výrobek musí být přepravován v souladu s národními a/nebo mezinárodními pravidly pro přepravu nebezpečného zboží po silnici a po moři podle ADR a IMDG. ADR: OSN 3082 ; Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n. (cypermethrin a propikonazol) ; 9 ; III ; IMDG: OSN 3082 ; Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n. (cypermethrin a propikonazol) ; 9 ; III Klasifikační kód: M6 Značení ADR: 9 Identifikační číslo nebezpečí: 90 Bod vzplanutí: >62 C Značení IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A,S-F Přeprava podle ADR : Faktor: 1. Maximální celkové množství na přepravní jednotku: kg. Omezené množství Max. 5 l v každém vnitřním balení a max. 30 kg na každý balík. S použitím smršťovací nebo průtažné folie je limit 5 l na každé vnitřní balení a max. 20 kg na každý balík (vnitřní balení musí být z kovu nebo plastu, který je odolný vůči prasknutí). 4

5 15. Informace o předpisech Označení nebezpečnosti: Nebezpečný pro životní prostředí Symboly nebezpečnosti: N Obsahuje Cypermethrin a propikonazol. R věty Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. (R51/53) S věty Uchovávejte mimo dosah dětí. (S2) Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. (S13) Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. (S20/21) Zamezte styku s kůží. (S24) Nevylévejte do kanalizace. (S29) Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. (S46) Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. (S61) Jiná označení Obsahuje propikonazol. Může způsobit alergickou reakci. Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti nebylo prováděno. 16. Další informace Nutnost školení Výrobek by měly používat jen osoby důkladně seznámené s tímto bezpečnostním listem. Použité zdroje Další informace Plné znění R vět uvedených v oddílu 3. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R22 Zdraví škodlivý při požití. R37 Dráždí dýchací orgány. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. (vytvořeno v Toxido ) UK 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate Název výrobku: NOVADURIT všechny typy Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: NOVADURIT všechny typy 1.2 1.3 Použití přípravku:

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Aluminium Wood Primer

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Aluminium Wood Primer ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU NÁZEV VÝROBKU ČÍSLO VÝROBKU 501750 POUŽITÍ DODAVATEL Základní nátěr. 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Crown Trade

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Full Gloss

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Crown Trade Export Full Gloss ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU NÁZEV VÝROBKU ČÍSLO VÝROBKU 407016 POUŽITÍ DODAVATEL Barva 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Crown Trade Crown

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL Datum poslední revize 24/04/2014 Upraveno 0 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Datum vystavení: 28. 10. 2011 Datum revize: - verze: 2 http://www.msds-europe.com BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ (REGULATION EC) Č. 1907/2006 - REACH) Verze 3.1 (07/11/2014) - 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Strana: 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo REACH: Neuvádí

Více

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades.

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades. 1/10 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi 1.2 Použití: Na odstraňení starých malířských nátěrů z různých podkladů (kovy, drevo, beton, kámen, dlažby, apod.) 1.3 Identifikace výrobce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) Datum vydání 26/11/2012 Datum vytvoření 14/11/2012 Datum revize 14/11/2012 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Více

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/ Strana: 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: FIXINELA tablety do pisoárů /borovice, oceán/ Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Registrační číslo REACH:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000 Strana 1 z 10 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Sikativ kobaltový Chemický název výrobku: - Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 LOCTITE FREKOTE B-15 Strana 1 z 6 Č. SDB : 170544 Datum revize v zahraničí: 20.08.2008 Datum revize v ČR: 10.09.2008 Datum vyhotovení v ČR: 17.12.2004 Obchodní

Více

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4 Strana: 1 z 8 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo REACH: Neuvádí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky:

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: WC REVO UNI červené Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: WC REVO UNI červené, řada

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Biox Gel

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Biox Gel ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Mycí a čisticí prostředek. Pouze

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 4018139 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Barva.

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Larrin WC blok (do splachovací nádržky)

Larrin WC blok (do splachovací nádržky) Strana 1/6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Larrin WC blok do splachovací nádržky Mountain fresh Identifikační číslo: 01057 1.2 Příslušná určená použití

Více