BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Chemický název Registrační číslo Synonymy Kód produktu Datum prvního vydání R7234 PRYSKYŘICE S HEXAMETHYLOLMELAMIN ÉTER ZAPOJENI POHLCENÝ PO AMORFNÍ KŘEMEN Žádná. N/A Číslo verze 10 Datum revize Nahrazuje datum Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Nedoporučená použití známý. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel Název společnosti Adresa Telefonní číslo e9mail Kontaktní osoba Telefonní číslo pro naléhavé situace Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti Klasifikace látky nebo směsi SI GroupRibécourt S.A.S 1111 Avenue G. Washington BethuneCedex FR Obecně 0033/3/ FAX 0033/3/ Stav nouze ORFILA: X` Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Klasifikace R43 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Nebezpečnost pro zdraví Senzibilace kůže Kategorie 1 Může vyvolat alergickou kožní reakci. Přehled nebezpečí Fyzikální nebezpečnost Není klasifikovaný kvůli fyzikální nebezpečnosti. Nebezpečnost pro zdraví Může vyvolat senzibilizace při styku s kůží. Nebezpečnost pro životní prostředí Konkrétní nebezpečí Hlavní příznaky Prvky označení Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí. Může vyvolat senzibilizace při styku s kůží. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Pokračující expozice může mít chronické vlivy. Prach výrobku může dráždit oči, pokožku a dýchací orgány. Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění 1 / 9

2 Signální slovo Standardní věty o nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence Reakce Skladování Odstraňování Dodatečné informace na označení Další nebezpečnost Varování Může vyvolat alergickou kožní reakci. Nevdechujte prach ani mlhu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Při expozici či obavách: Vyhledejte ošetření/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odložte kontaminovaný oděv a před opětným použitím jej vyperte. Uchovávejte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte obsah/kontejner v souladu s místními předpisy. Nepřiřazeno. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Směs Obecné informace Chemický název % Č. CAS /č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky POLYMER ABSORBOVÁN NA OXID KŘEMIČITÝ N/A Klasifikace: DSD: CLP: FORMALDEHYD 0,1 0,2 Klasifikace: DSD: T;R23/24/25, C;R34, Xi;R37, R CLP: Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Acute Tox. 3;H331, Carc. 2;H351 67/548: Směrnice 67/548/EHS. CLP: Nařízení č. 1272/2008. #: Tato látka má stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí. PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka. vpvb: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka. Komentáře ke složení Plné znění všech Rvět naleznete v Oddíle 16. Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc Obecné informace Popis první pomoci Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Požití Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Při úrazu nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud možno předložte tento štítek). Při dýchacích potížích dejte vdechovat kyslík. Postiženého udržujte v teple. Sledujte stav raněných. Zajistěte informování zdravotníků o typu materiálu a podnikněte preventivní opatření k jejich ochraně. Vyjděte na čerstvý vzduch. Při dýchacích potížích může být nutné podávání kyslíku. Zaveďte umělé dýchání pomocí kapesní masky s jednocestným ventilem či pomocí jiné dýchací pomůcky. Neprovádějte dýchání z úst do úst, pokud postižený látku vdechl. Při výskytu symptomů přivolejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv a obuv sejměte a izolujte. Při potřísnění pokožky omyjte teplou vodou a mýdlem. Při omezeném styku s pokožkou zabraňte rozšíření materiálu na nezasaženou kůži. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění. Ihned opláchněte velkým množstvím vody a vyplachujte po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou použity a není to příliš složité. Při výskytu symptomů přivolejte lékařskou pomoc. Dále oplachujte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Nikdy nepodávejte nic ústy postižené osobě, která je v bezvědomí nebo má křeče. Po polknutí ústa vypláchnout vodou (jen pokud je osoba při vědomí). Zvracení vyvolejte jen na příkaz toxikologického střediska nebo lékaře. Dojdeli k zvracení, držte hlavu nízko, aby se obsah žaludku nedostal do plic. 2 / 9

3 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Expozice prášku nebo prachu může dráždit oči, nos a krk. Při dýchacích potížích dejte vdechovat kyslík. Postiženého udržujte v teple. Sledujte stav raněných. Zajistěte standardní podpůrné kroky a symptomatickou léčbu. Příznaky mohou být zpožděné. Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru Obecná nebezpečí požárů Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Zvláštní postupy při hašení Vysoké koncentrace polétavého prachu mohou vytvářet explozivní směs se vzduchem. Dbejte na dodržování sanitární hygieny a platných směrnic (např. dokument americké požární asociace (NFPA) č. 654, "Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids"). Minimální energie zapalování u fenolových pryskyřic může být i pouhé 3 mj (milijouly). Minimální výbušná výbušné koncentrace u fenolových pryskyřic může být i pouhých 20 g/m3. Vodní mlha. Pěna. Chemický práškový. Oxid uhličitý (CO2). Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří. Oheň může mít za následek vznik dráždivých, leptavých, popř. toxických plynů. Hasiči musí používat standardní ochranné zařízení, včetně protipožárního oděvu, helmu s obličejovým štítem, rukavice, gumové holínky a SCBA v uzavřených prostorách. Ochranný oděv používaný hasiči zajistí pouze omezenou ochranu. Nádoby vystavené tepelnému vlivu se ochladí vodou a odstraní z místa požáru, jestliže přitom nehrozí žádné nebezpečí. Hasiči musí používat standardní ochranné zařízení, včetně protipožárního oděvu, helmu s obličejovým štítem, rukavice, gumové holínky a SCBA v uzavřených prostorách. Vysoké koncentrace polétavého prachu mohou vytvářet explozivní směs se vzduchem. Dbejte na dodržování sanitární hygieny a platných směrnic (např. dokument americké požární asociace (NFPA) č. 654, "Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids"). Páry jsou těżżí neż vzduch; mohou se żířit při zemi aż ke vzdáleným zdrojům zażehnutí a oheň se můże bleskově rozżířit zpět. Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Pro pracovníky zasahující v případě nouze Opatření na ochranu životního prostředí Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně. Vyvarujte se vdechování par a sprejových oparů. Odstraňte všechny zápalné zdroje. Uchovávejte mimo nízko položené prostory. Nedotýkejte se poškozených nádob ani uniklého materiálu bez náležitého ochranného oděvu. Nedotýkejte se poškozených nádob ani uniklého materiálu bez náležitého ochranného oděvu. Držte se v závětří. Uchovávejte mimo nízko položené prostory. Vyvarujte se vdechování par a sprejových oparů. Při čištění používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a oblečení. Odstraňte všechny zápalné zdroje. Uzavřené prostory vyvětrejte, než do nich vstoupíte. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, neníli to spojeno s rizikem. Odstraňte veškeré zdroje zapálení. Kontaminovaný prostor vyvětrejte. Zamezte plošnému šíření (např. zahrazením nebo olejovou bariérou). Zabraňte vstupu do vodních toků, kanalizace, sklepů a omezených prostor. V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány podle příslušných předpisů. Eliminujte zdroje zážehu, včetně zdrojů elektrických, statických jisker nebo jisker vznikajících třením. Kontaminovaný prostor vyvětrejte. Vyvarujte se tvoření prachu. Při čištění používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a oblečení. Velké množství rozlité látky: Tam, kde je to možné, rozlitou látku zahraďte. Zakryjte plastovou fólií, aby se minimalizovalo rozptýlení. Plochu vyčistěte úplně, abyste odstranili zbytkové znečištění. Odkaz na jiné oddíly Malé množství rozlité látky: Zameťte, odsajte uniknuvší materiál a přeneste do vhodného kontejneru k zneškodnění. Plochu vyčistěte úplně, abyste odstranili zbytkové znečištění. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. Oddíl 7: Zacházení a skladování Opatření pro bezpečné zacházení NEZACHÁZEJTE s materiálem, neskladujte jej ani neotevírejte v blízkosti otevřeného ohně, zdrojů tepla nebo zdrojů zapálení. Chraňte materiál před přímým slunečním světlem. Dodržujte správnou osobní hygienu Ochraňte před hromaděním prachu tohoto materiálu. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte osobní ochranné pomůcky. Nepoužívejte v místech bez dostatečného větrání. Zabraňte dlouhodobé expozici produktu. Důkladně se po nakládání s materiálem osprchujte. Prázdné kontejnery obsahují zbytky výrobku (kapalinu nebo páru)a mohou být nebezpečné. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. 3 / 9

4 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Specifické konečné / specifická konečná použití Ochraňte před hromaděním prachu tohoto materiálu. Přechovávejte daleko od tepla, jisker a otevřeného ohně. Nádoby musí být dobře uzavřeny a skladovány na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte v uzavřeném obalu z dosahu neslučitelných materiálů. Zamezte vytváření elektrostatického náboje použitím běžných zemnicích postupů. Při manipulaci a skladování postupujte opatrně. Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky Doporučené sledovací postupy Údaje o dodatečné expozici Limity expozice na pracovišti DNEL PNEC Britská bezpečnostní norma (EH40) doporučuje následující limity prachu: 10 mg/m3 (8h TWA) pro celkový vdechnutelný prach; 4 mg/m3 (8h TWA) pro celkový respirabilní prach Francie: Prahové hodnoty (VLEP) pro Pracovní expozice na chemikálie 9 INRS ED 984 Typ Hodnota FORMALDEHY D (50000) VLE VME Švýcarsko [SUVA] 9 Profesionální hranice ozáření Typ FORMALDEHY D (50000) NPKL PEL (časově vážený průměr) Velká Británie 9 EH40 9 Expoziční limity na pracovišti Typ FORMALDEHY D (50000) Doporučené sledovací postupy Omezování expozice Vhodné technické kontroly NPKL PEL (časově vážený průměr) 1 ppm 0,5 ppm Hodnota 0,74 mg/m3 0,6 ppm 0,37 mg/m3 0,3 ppm Hodnota 2,5 mg/m3 2 ppm 2,5 mg/m3 2 ppm Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Větrání by mělo zajistit účinnou eliminaci zplodin a zabránit nahromadění, jakýchkoli par, prachu či kouře, který může vznikat při manipulaci či tepelném zpracování. K zajištění správných a bezpečných postupů při práci s elektrickým proudem si nastudujte relevantní normy. Mezi ně mohou patřit např. dokumenty americké požární asociace (NFPA) č. 70 "The National Electrical Code" a č. 499, "Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas ". POZNÁMKA: páry, prach či kouřové zplodin tohoto materiálu mohou vytvářet výbušné směsi se vzduchem zajistěte proto patřičné označení všech prostor, kde může k explozi dojít a minimalizujte tak potenciál škody. Doporučení, jak zabránit takovým explozím a škodám najdete v platných směrnicích, např. v dokumentu americké požární asociace (NFPA) č. 69, "Standard on Explosion Prevention Systems", popř. NFPA 68, "Guide for Venting Deflagrations". Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Obecné informace Ochrana očí a obličeje Ochrana kůže Zamezte styku s očima. Zamezte styku s kůží. 9 Ochrana rukou Noste ochranné rukavice. Noste ochranné brýle s postranními kryty (nebo ochranné brýle). Při nebezpečí vystříknutí použijte: Obličejový štít. Doporučujeme zajistit tekoucí vodu umožňující výplach očí. 9 Jiná ochrana Vyvarujte se kontaktu látky s pokožkou. Noste vhodný ochranný oděv. Ochrana dýchacích cest Používejte přetlakový respirátor s nezávislým přívodem vzduchu, pokud může dojít k nekontrolovanému úniku, pokud nejsou známy expoziční dávky či tam, kde respirátory čistící okolní vzduch nemusí poskytovat přiměřenou ochranu. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Protiprachové masky se doporučují při celkové koncentraci prachu nad 10 mg/m3. Pokud odbor automatické kontroly neudrží koncentrace okolního vzduchu pod doporučenými limity expozice (tam, kde stanovené) nebo na přijatelné úrovni (v zemích, kde limity expozice nebyly stanoveny), musí se nosit schválený respirátor. 4 / 9

5 Tepelné nebezpečí Hygienická opatření Omezování expozice životního prostředí Nevdechujte prach. Po manipulaci a před jídlem si umyjte ruce. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Skupenství Tvar Barva Zápach Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí Bod varu, počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Bod vzplanutí Teplota samovznícení Hořlavost (pevné látky, plyny) Mezní hodnota hořlavosti dolní (%) Mezní hodnota hořlavosti horní (%) Oxidační vlastnosti Výbušné vlastnosti Mez výbušnosti Tlak páry Hustota páry Rychlost odpařování Relativní hustota Rozpustnost (voda) Rozdělovací koeficient: n9oktanol/voda Teplota rozkladu Objemová hustota Bod tuhnutí Viskozita Viskozita při teplotě Další údaje Rozpustnost (jiné) Další informace Bílý prášek s mírně, formaldehyd pach. pevná látka. Pevná látka. Bílý. Formaldehyd. > 94 C (> 201,2 F) Uzavřený kelímek N/A >Vzduch <Éter Oddíl 10: Stálost a reaktivita Nerozpustný 500 kg/m3 Dispersible in organic solvents. Nejsou dostupné žádné příslušné dodatečné informace. Reaktivita Chemická stabilita Možnost nebezpečných reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Neslučitelné materiály Nebezpečné produkty rozkladu Žádné známé. Materiál je stabilní za běžných podmínek. K nebezpečné polymerizaci nedochází. Horko, plameny a jiskry. Vyvarujte se prachu v blízkosti zápalných zdrojů. Nesnáší se se silnými kyselinami a bázemi. Při rozkládání tento výrobek vytváří oxid uhelnatý, oxid uhličitý nebo nízkomolekulární uhlovodíky. 5 / 9

6 Oddíl 11: Toxikologické informace Obecné informace Informace o pravděpodobných cestách expozice Požití Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Symptomy Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita FORMALDEHYD (50000) Poleptání/podráždění kůže Vážné poškození očí/podráždění očí Senzibilace dýchacího ústrojí Senzibilace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita O tomto produktu jsou k dispozici pouze neúplné toxikologické údaje. Pożití tohoto výrobku můże způsobit nevolnost, zvracení a průjem. Může způsobit podráždění dýchací soustavy. Může způsobit podráždění kůže. Prach nebo prášek mohou dráždit oční tkáň. Prach výrobku může dráždit oči, pokožku a dýchací orgány. Může vyvolat podráždění očí/pokožky. Může dráždit dýchací orgány. Při požití může dojít k podráždění žaludku, nevolnosti, zvracení a průjmu. Výsledky testů Prach nebo prášek mohou dráždit oční tkáň. Akutně kožní LD50 králík: 270 mg/kg Akutně Orální LD50 krysa: 100 mg/kg Akutně Vdechnutí LC50 krysa: 165 ppm Může vyvolat senzibilizace při styku s kůží. Monografie IARC. Celkové vyhodnocení karcinogenity FORMALDEHYD (CAS 50000) Toxicita pro reprodukci Německo 9 DFG MAK (poradni): Kategorie těhotných FORMALDEHYD (CAS 50000) Toxicita pro specifické cílové orgány 9 jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány 9 opakovaná expozice Nebezpečí při vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Další informace Netýká se. Oddíl 12: Ekologické informace 1 Karcinogénny pre ľudí. Není žádný důvod se obávat poškození embrya nebo plodu, kdy MAK a BAT Hodnoty jsou dodržovány Toxikologické vlastnosti nebyly zatím plně zjištěny. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Ekotoxicita Toxicita FORMALDEHYD (50000) Perzistence a rozložitelnost Bioakumulační potenciál Mobilita Tato informace je založena na datech o složkách a ekotoxikologických údajích o podobných produktech. Výsledky testů LD Pstruh duhový: 50 ppm 24 Hodiny Z podstaty produktu vyplývá, že není biologicky odbouratelný. Výrobek je nerozpustný ve vodě. TDL0 Sumec (Plecostomus commersoni): 32 ppm 24 Hodiny 6 / 9

7 Osud v životním prostředí 9 Rozdělovací koeficient Mobilita v půdě Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Není považován za mobilní. Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 1Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Znečištěný obal Kód odpadu EU Způsoby/informace o likvidaci Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. Kódy odpadů by měl přidělovat uživatel na základě použité aplikace výrobku. Likvidujte v souladu s platnými předpisy. Ve Evropské unie, odpad musí být tajný podle směrnice 91/689/EHS. Musí být spáleno ve vhodné spalovně, která má pro tento účel potřebná povolení od příslušných úřadů. Zabraňte materiálu vniknout do kanalizace a vodních zdrojů. Oddíl 14: Informace pro přepravu Obecně Kód HAZCHEM: Číslo EAC: Není nebezpečným zbožím ve smyslu ADR/RID, ADNR, kódu IMDG, ICAO/IATADGR SILNIČNÍ/ŽELEZNIČNÍ (ADR/RID) BLK Kód HAZCHEM: Číslo EAC: DRM Kód HAZCHEM: Číslo EAC: IBC Kód HAZCHEM: Číslo EAC: PAL LETECKÁ (ICAO/IATA) Není omezen při přepravě DRM Není omezen při přepravě PAL NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA (IMDG) BLK 7 / 9

8 NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA (IMDG) DRM IBC PAL Oddíl 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Nařízení (ES) č. 2037/2000 Látky, které poškozují ozonovou vrstvu, Příloha I Nařízení (ES) č. 2037/2000 Látky, které poškozují ozonovou vrstvu, Příloha II Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, Příloha I Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 1 Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 2 Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 3 Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha V ROZHODNUTÍ KOMISE 2000/479/ES o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) Jiná nařízení Národní nařízení Posouzení chemické bezpečnosti Oddíl 16: Další informace Výrobek je hodnocen a značen podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů. Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Seznam zkratek Odkazy Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Plné znění všech sdělení nebo R9vět a H9vět v oddílech 2 až 15 Informace o revizi Informace o školení Netýká se. R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. R34 Způsobuje poleptání. R37 Dráždí dýchací orgány. R40 Částečně dokázány karcinogenní účinky. R43 Může vyvolat senzibilizace při styku s kůží. H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H331 Toxický při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH: Used in Reach Calculation Fyzikální a chemické vlastnosti: Různé vlastnosti Informace o právních předpisech: Symbol nebezpečnosti Označení 8 / 9

9 Právní výhrada Datum vydání Datum revize Datum tisku Zde uvedené údaje jsou založeny na současných znalostech a zkušenostech. Tento bezpečnostní list popisuje výrobek z pohledu bezpečnostních požadavků, a nezaručuje žádné jeho vlastnosti Uvedené údaje platí pouze při použití výrobku náležitým způsobem. Výrobek není prodáván k jinému použití v takovém případě může způsobit riziko neuvedené v tomto listu. Nepoužívejte k jiným účelům bez konzultace s výrobcem / 9

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo BelRay Moto Chill Racing Coolant označení směsi Kód produktu 99410 Číslo SDS 6427

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 03

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ

BARVA NA RUČNÍ ORÁŽENÍ Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Barva na ruční orážení Chemický název výrobku: Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000

SIKATIV KOBALTOVÝ V016553800000 Strana 1 z 10 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: Sikativ kobaltový Chemický název výrobku: - Registrační číslo REACH: nevztahuje

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

(ES) 1907/2006 (REACH),

(ES) 1907/2006 (REACH), ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód produktu : 527 Popis produktu : Tvrdidlo pro nátěrové hmoty. Rozpouštědlový. Typ produktu : Kapalné.

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 12132672216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: WC REVO UNI červené Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: WC REVO UNI červené, řada

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Alfík čistící písek Datum vydání: 3.7.2008 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Datum vystavení CP509 Series N/A Číslo

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6. Datum vydání: 17.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více