Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Návod k použití Odsávání ZI-ASA550 EAN: Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: revize 01 - ČESKY

2 POZOR!!! Než začnete: Zkontrolujte stroj, zda není poškozen dopravou. Pokud je stroj dopravou poškozený, vyznačte tyto škody na přepravní list dopravci. Pokud je stroj poškozen, převezměte jej pouze S výhradou, kterou vyznačíte na přepravním listě. Po vybalení stroj zkontrolujte na: o o Skryté škody, způsobené dopravou Tyto neprodleně nahlaste Vašemu prodejci spolu s daňovým dokladem. Pozdní hlášení přepravních škod nebudou přijaty Úplnost dodávky Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod! Nevědomost není příčinou uznání záruky. Ke stroji návod vždy přiložte.

3

4

5 Popis stroje 1. Plastové tělo stroje 2. Postraní plechy 3. Rám podvozku 4. Motor 5. Vypínač 6. Odsávací hadice 7. PVC vak na odpad 8. Filtrační vak 9. Rychloupínač odpadního vaku 10. Rychloupínač filtračního vaku 11. Držák filtračního vaku 12. Kolečka 13. Transportní rukojeť 14. Adaptér hadice 1. Obsah dodávky Odsávání s podvozkem Odsávací hadice s adaptérem Filtrační vak Odpadní vak Rychloupínač odpadního vaku Rychloupínač filtračního vaku 2. Správné použití Odsávání slouží k odsávání prachu a pilin, vznikajících při obrábění dřeva a dřevo obsahujících materiálů. Odsávání kovových pilin, kovového prachu, PVC a ostatních umělých hmot jakož i kamenného prachu je zakázáno! Stroj smí být užíván pouze za tímto účelem.! Jakékoliv jiné použití je nevhodné. Za škody nebo ranění, způsobená nevhodným použitím stroje ručí provozovatel a ne výrobce. Nedílnou součástí správného použití je i dodržování bezpečnostních pokynů, montážních a provozních pokynů a návodu k použití. Osoby, které stroj obsluhují a udržují, musí být se strojem seznámeny a poučeny o možných nebezpečích. Je nutné dodržovat platné protiúrazové předpisy. Dodržujte všeobecná pravidla pro bezpečnost práce.. Jakékoliv změny, provedené svévolně na stroji, vedou ke ztrátě záruky a práva na náhradu škody. 3. Rizikové faktory I přes správné použití není možné vyloučit všechny rizika při používání stroje. Za jistých okolností se mohou vlivem konstrukce a stavby stroje objevit následující rizika: Nebezpečí od poškozených částí stroje: Pokud jsou některé díly stroje poškozené nebo vadné, je použití stroje zakázáno. Vadné díly musí být neprodleně vyměněny. Smí se přitom používat pouze náhradní díly firmy Zipper. Změny na stroji jsou zakázány. Před každým použitím zkontrolujte bezvadný stav stroje! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Stroj provozujte pouze s takovým zdrojem proudu, který je řádně instalován a jištěným proudovým chráničem 30mA podle platných předpisů! Zásuvky musí být předpisově instalovány, uzemněny a přezkoušeny! Kontroly zapojení a sítě smí provádět pouze kvalifikovaný elektromechanik s příslušným oprávněním! Nebezpečí nekontrolovatelného zapnutí stroje: Při vyprazdňování odpadního vaku musí být přívodní elektrický kabel stroje odpojen! Nebezpečí z dřevěného prachu: Vdechování dřevěného prachu je zdraví škodlivé! Při výměně odpadního vaku vždy noste ochrannou dýchací masku. Dbejte na ekologickou likvidaci dřevěného odpadu! Nebezpečí požáru: Nikdy se strojem neodsávejte horké nebo žhavé odpady! Odsávejte pouze piliny a dřevěný prach. Kovové piliny mohou zapříčinit jiskry a tím i založit požár. Při nepoužívání ochrany sluchu hrozí jeho poškození. 4. Bezpečnostní pokyny Během práce se stroje dodržujte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny spolu se strojem Pravidelně kontrolujte přívodní a prodlužovací elektrický kabel. Případné poškození nechte opravit kvalifikovaným elektromechanikem.. Pro práci venku používejte jen k tomu schválené prodlužovací kabely. Před každou údržbou nebo nastavením stroje vždy odpojte přívodní kabel. Pokud používáte prodlužovací kabel, musí mít minimální průřez vodičů 1,5mm². Neprovozujte stroj v dešti nebo vlhkém prostředí. Provozujte vždy při kvalitním osvětlení a v dobře větraných prostorech. Děti a nepoučené osoby se nesmí zdržovat v dosahu stroje! Udržujte pracoviště v čistotě! Při práci nenoste volný oděv, hodinky, šperky a rozpuštěné dlouhé vlasy. Použijte ochranné prostředky: ochranu sluchu a při výměně odpadního vaku i dýchací masku. Pracujte soustředěně. Práce pod vlivem alkoholu, léků a drog je zakázána.. Dodržujte všeobecné bezpečnostní předpisy a obvyklé pracovní postupy.. Stroj připojte do zásuvky 230V jištěné nejméně 10A pojistkou. Stroj používejte pouze v rámci jeho výkonové kapacity! Při práci se postarejte o jistý postoj Před každým zapnutím zkontrolujte funkci bezpečnostních prvků. Vadné prvky jakož i vadné a poškozené díly stroje ihned vyměňte! 6 Hodnoty hladiny hluku Hladina hluku LPA Akustický výkon LWA Běh naprázdno 88,5 db(a) 99,5 db(a) Dané hodnoty jsou emisní a nemusí znamenat bezpečné pracoviště. I když existuje korelace mezi emisní a imisní hodnotou, nedá se z ní spolehlivě vyčíst, zda jsou nutná dodatečná bezpečnostní opatření, či ne. Faktory, které mohou na pracovišti ovlivnit imisní hodnoty, obsahují dobu působení, typ pracovního prostoru, jiné zdroje hluku (např. ostatní stroje) atd. Doporučené hodnoty se mohou měnit. Tato informace má uživatel upozornit na možné nebezpečí a umožnit mu přijmout odpovídající opatření.

6 7 Technická data Provozní napětí Jmenovitý výkon motoru Otáčky motoru Odsávací výkon Plocha filtru Podtlak Objem odpadního vaku Odsávací hrdlo Ø Rozměry Hmotnost neto/bruto 230V/50Hz 0.55 kw S U/min 1150m³/h 0,8m² 700 Pa 0,065m³ 100mm 900x540x390 mm 24/26 kg Pozor: odpojte předtím přívodní kabel! Filtrační vak vyklepejte a prach nechte min. 5 min usadit. Odpadní vak přidržte u stroje jednou rukou Druhou rukou otevřete rychloupínací uzávěr (9) Vak vyjměte a ekologicky zlikvidujte. Odpadní vak opět nasaďte na stroj a rychloupínacím uzávěrem (9) upevněte Transport (Obr. 6) Odsávání je vybaveno podvozkem (3/12) K transportu odsávání použijte rukojeť (13) lehce nakloňte a dojeďte na požadované místo. 11 Údržba 8 Montáž (Obr. 1/3/4/5) Postranní plechy (2) sešroubujte s rámem podvozku a plastovým tělem odsávání (1) tak, že se otvor odpadního vaku nachází nad základovou deskou (15). Držák (11) pro filtrační vak nasaďte do k tomu určenému otvoru (16) plastového těla (1) tak, aby háček byl nad otvorem. Spodní odpadní vak (7) nasaďte na spodní část těla stroje a připevněte s pomocí rychloupínače (9). Filtrační vak (8) nasaďte na horní otvor těla stroje a upevněte s pomocí rychloupínače (10) a zavěste na háček držáku (11). Odsávací hadici (6) nasaďte na adaptér (14) a nasaďte na odsávací hrdlo. Pozor! Odpojte napájecí kabel. Stroj pravidelně čistěte od prachu a nečistot, nejlépe měkkým hadrem nebo kartáčem. Pro čištění plastů nepoužívejte ředidla ani jiné žíraviny. 12 Náhradní díly Adresu pro objednání náhradních dílů najdete v předmluvě této dokumentace. 9 Před uvedením do provozu Odsávání vybalte a zkontrolujte na případné transportní škody. Stroj musí být umístěn na stabilní pozici. Před provozem musí být všechny bezpečnostní prvky správně namontovány.. Před zapnutím zkontrolujte, že odpadní i filtrační vaky jsou bezpečně upevněny na stroji! Zkontrolujte před zapnutím stroje, že napájecí napětí odpovídá údajům na štítku stroje. 10 Provoz 10.1 Zapnutí (Obr. 2) Zkontrolujte, zda je odsávací hadice (6) pevně upevněna na adaptéru a tento je správně nasazen na odsávacím hrdle. Zkontrolujte upevnění vaků (7/8). Odsávání zapněte stlačením tlačítka "I" vypínače. Stroj je zapnut Vypnutí (Obr. 2) Stroj vypněte Stiskněte červené tlačítko,,0" vypínače nebo nouzové tlačítko (17) Vyprázdnění odpadního vaku Odpadní vak (7) pravidelně kontrolujte a vyprazdňujte!

7 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Opravy a údržba smí být prováděna pouze proškoleným personálem. Závada Možná příčina Odstranění Motor neběží nebo neběží správně Stroj nesplňuje požadavky na výkon (Prodlužovací)kabel vadná nebo příliš dlouhý Vadné napájení (napětí, frekvence) Vyjměte ze zásuvky zkontrolujte zásuvku s jiným strojem. Minimální průřez vodičů musí být 1.5mm² délka kabelu max.10 m! Kabel H07RN. Přizpůsobte napájení technickým požadavkům na štítku motoru Vadný motor Motor reklamujte u svého prodejce Příliš vysoké nároky Je potřebné vyhodnotit, zda výkon odpovídá kladeným požadavkům

8 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Bezeichnung / Popis Type / Typ Richtlinien / Normy EU EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Z.I.P.P.E.R AUSTRIA GmbH AT-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 Tel.: +43/72480/ ; Fax.: +43/7248/ Z.I.P.P.E.R Tischkreissäge Registrierungsnummer(n) / Registrační čísla Getestet nach / Zkoušeno podle ZI-TKS250 (72555); (S1 1200W, S6 1500W, 230Vac, 50Hz, IP20, Schutzklasse I) 98/37/EC & 2006/42/ECArt. 12(3) b, 12(4) a Maschinenrichtlinie / machinery directive 2004/108/EC Richtlinie elektromagn. Verträglichkeit / EMC directive 2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie / LVD M6T E8N N Berichtsnummer(n) / Čísla testovacích zpráv Ausstellungsdatum / Datum vydání EN :2006, EN :2006, EN /A2:2005, EN /A1:2001 EN /A12:2003, EN : Ausstellungsbehörde / Vydávající úřad TÜV Süd Product Service GmbH Zertifizierstelle Ridlerstraße 65 Deutschland Tímto prohlašujeme, že výše zmíněné typy strojů splňují bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU. Toto prohlášení ztrácí svou platnost, pokud by došlo ke změnám nebo úpravám stroje, které námi nebyly odsouhlaseny. Grieskirchen, Místo / Datum Podpis Erich Humer (Jednatel)

9 GS Zertifizierung Z.I.P.P.E.R AUSTRIA GmbH AT-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 Tel.: +43/72480/ ; Fax.: +43/7248/ Bezeichnung / name Z.I.P.P.E.R Tischkreissäge Type / model ZI-TKS250 (72555) Registrierungsnummer(n) / registration number(s) Z1A Berichtsnummer(n) / test report number(s): Geprüft gemäß / tested according to EN /A12:2003, EN :2002 Ausstellungsdatum / issuing date(s) Ausstellungsbehörde / issuing authority TÜV Süd Product Service GmbH Zertifizierstelle Ridlerstraße 65 Deutschland Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine allen für diese Maschine maßgeblichen Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich schriftlich im Vorfeld mit uns abgestimmt wurden. Grieskirchen, Ort / Datum Unterschrift Erich Humer (Geschäftsführer)

10 Sledování výrobku I po dodání náš výrobek sledujeme. Při procesu zlepšování výrobků jsme závislí na Vás a Vašich zkušenostech z práce se strojem. Problémy, které při práci nastanou, poruchy, určité situace v provozu jsou důležité také pro ostatní uživatele. Prosíme Vás proto o zaznamenání Vašich zkušeností a poznatků z provozu a jejich zaslání na naši adresu: : Z.I.P.P.ER MASCHINEN GmbH A-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 Tel Fax

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254 KGS 216 KGS 254 Napětí V 230 (1 50 Hz) 230 (1 50 Hz) Odběr proudu A 7 8,7 Zabezpečen A 10 (setrvačný) 10 (setrvačný) Motorový výkon (S1) kw 1,5 1,8 Způsob ochrany IP 20 20 Třída ochrany II II Počet otáček

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

Návod k použití. KS 216 Lasercut

Návod k použití. KS 216 Lasercut Návod k použití KS 216 Lasercut 14. Technické data Napětí V 230 (1 50 Hz) Odběr proudu A 6 Zabezpečen A 10 (setrvačný) Motorový výkon (S1) kw 1,35 Způsob ochrany IP 20 Třída ochrany II Počet otáček otáčivého

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

ZI-HDR100 / ZI-HDR140

ZI-HDR100 / ZI-HDR140 CZ Návod k použití Vysokotlaký čistič EN Operation manual High pressure cleaner ZI-HDR100 / ZI-HDR140 EAN : 9120039238180 / 9120039238197 CZ Před použitím si přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

MYČKY SKLA A NÁDOBÍ Q - 35, Q - 35 + OČ, Q - 40, Q - 40 + OČ, Q - 82T, Q - 82T + OČ

MYČKY SKLA A NÁDOBÍ Q - 35, Q - 35 + OČ, Q - 40, Q - 40 + OČ, Q - 82T, Q - 82T + OČ www.rmgastro.cz MYČKY REDFOX NAVOD NA OBSLUHU MYČKY SKLA A NÁDOBÍ Q - 35, Q - 35 + OČ, Q - 40, Q - 40 + OČ, Q - 82T, Q - 82T + OČ Český výrobce zařízení pro gastronomii 04-03-2013 Obsah 1. Prohlášení o

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 SILENT 100, 200, 300 DESIGN AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT 100, 200, 300 NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 10.12.2013 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel:

Více

GS 7501 PI # 94632. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GS 7501 PI # 94632. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GS 7501 PI # 94632 Deutsch DE 3 Originalbetriebsanleitung SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPE English GB 8 Translation of original operating instructions DIRTY-WATER SUBMERSIBLE PUMP Français FR 12 Traduction du mode

Více

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13 SK BENZÍNOVÝ KROVINOREZ - Návod na obsluhu 14-23 H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas 24-33 RO MOTOCOASA DE PUTERE - Instructiuni de utilizare 34-44 SYMBOLS

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR . BADU TEC Návod k montáži a pro provoz BETTAR 1 Návod k montáži a pro provoz plastových čerpadel BETTAR 1. Všeobecně Oblast použití: Čerpadlo pro plavecké bazény BETTAR je určeno výhradně pro přečerpávání

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 OBJ_BUCH-215-001.book Page 1 Monday, July 10, 2006 9:32 AM Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na používanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Інструкція з експлуатації Instrucţiuni

Více

EUROPUMPS DK 10000/7

EUROPUMPS DK 10000/7 Ponorné kalové/drenážní čerpadlo (systém 2v1) EUROPUMPS DK 10000/7 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků

Více

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800

duo vision 500, duo vision 650, duo vision 800 duo vision 00, duo vision 0, duo vision 800 Originální návod k montáži a provozu - V09-0008-0-OCE-Rev.B Všeobecné údaje........................... Symboly Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určeným

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více