Vliv výnosu daně z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti a daně z příjmů PO na příjmovou stránku rozpočtu obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv výnosu daně z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti a daně z příjmů PO na příjmovou stránku rozpočtu obce"

Transkript

1 Vliv výnosu daně z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti a daně z příjmů PO na příjmovou stránku rozpočtu obce Úvod Pavla Koťátková Stránská Je obecně známo, že obce a města (dále jen obce ) v České republice disponují nízkou finanční autonomií. Příjmy, resp. daňové příjmy představující téměř 80 % z celkových příjmů a plynou do rozpočtu obce dle pravidel, které jsou určené rozpočtovým určením daní a podložené zákonem (novelou zákona) č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení dní). Svou podstatou jsou daňové příjmy nestabilním příjmem náchylným na různé externí vlivy, a to zejména sdílené daňové příjmy, jenž tvoří okolo 50 % celkového objemu. Klíčovým zákonem, který upravuje přerozdělování finančních prostředků v rámci soustavy veřejných rozpočtů, je zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočtové určení daní (dále jen RUD ) v České republice se vyvíjí až od roku Významnost RUD spočívá v tom, že určuje, do kterého veřejného rozpočtu budou plynout výnosy (resp. procentní podíly na výnosech) jednotlivých existujících druhů daní. Daňové výnosy tvoří, dle výše uvedeného, podstatnou část v obecních rozpočtech, zejména daně sdílené. Sdílené daně se stávají příjmem rozpočtu obce dle stanovené metodiky, která stanoví postup, kterým se vypočte příslušný procentuální podíl dané obec na celkovém výnosu sdílené daně. Dochází k přepočtu dle počtu obyvatel a velikostní kategorie obce. 1 Takto se přepočítávají všechny sdílené daně s výjimkou daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, kde přepočet 30% části je pouze dle počtu plátců daně s trvalým pobytem v dané obci. Zákon o RUD byl v minulosti dosti často novelizován. Do roku 2011 platila novela zákona o rozpočtovém určení daní z roku Bohužel ani tato novela zákona nepřinesla změnu, která by obcím přerozdělila dostatečné finanční prostředky k potřebě zajištění optimálního růstu společenského života obcí, k motivaci vytvářet příznivé podnikatelské prostředí a k poskytování základního standardu veřejných statků a služeb na lokální úrovni. Od je novela zákona o rozpočtovém určení daní platná z roku 2008 upravena. Úprava se týkala ve změně v přerozdělení podílu daňového výnosu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Stále ale dochází k podpoře vzájemného nerovného fiskálního postavení, a to i současným modelem rozpočtového určení daní. 1 Příloha 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

2 Další novela zákona o rozpočtovém určení daní má vzejít vejít v účinnost k V současné době prošla třetím závěrečným čtením v Poslanecké sněmovně. Novelou zákona má dojít k posílení daňových příjmů rozpočtů malých obcí, a to téměř o 9 tisíc korun (i více) na jednoho obyvatele obce. Blíže k novele zákona o rozpočtovém určení daní [10, 25]. Cílem příspěvku je ukázat, zda dochází k ovlivňování celkových příjmů rozpočtů obcí výnosy z daně z příjmů ů FO ze SVČ a daně z příjmů PO. Dále zjistit, zda obce vytvářejí příznivé podnikatelské prostředí k možnosti přilákat sídlo podnikatele a využijí tak možnost rozvíjet okolí příslušných měst či obcí. 1 Výnos z daně z příjmů FO ze SVČ a z daně z příjmů ř ů PO V současné době daň z příjmůř ů fyzických osob ze samostatně výdělečné ě činnosti platí fyzické osoby, které podnikají jako drobní a střední podnikatelé. Dále sem patří také výnosy z daní, které platí členové veřejných obchodních společností a členové komanditních společností, jejichž trvalé bydliště je v příslušné obci. Od roku 1993 do roku 2000 plynulo do rozpočtů obcí celý výnos (tedy 100 %). Z hlediska porovnání s ostatními výnosy z daní plynoucí do rozpočtů obcí představuje po výnosu z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků významný výnos. Jak je patrné z následujícího grafu 1, kdy výnos z DPFO ze SVČ představovalo z celkových příjmů rozpočtů obcí téměř 26 %. Graf 1: Struktura daňových příjmů obcí v roce 1995 Pramen: Bilance příjmů a výdajů obcí MFČR, vlastní propočty, [9] Od roku 1996 dochází k pozvolnému snižování procentuálního podílu výnosu z DPFO ze SVČ na celkových daňových příjmech. (Blíže viz graf 2) Tempo růstu za období 1996 až 2000 činí přibližně 1,34 %. Daň z příjmů právnických osob - sdílená část - (dále jen DPPO ) platí osoby, které nejsou fyzickými osobami a organizační složky státu dle zvláštního právního předpisu. Poplatníkem této daně je osoba, která má na území České republiky své sídlo, resp. adresa místa, ze kterého daná osoba řídí své podnikání. Daňová povinnost je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3 Výnos z DPPO sdílená část v období má mírnou rostoucí tendenci s hodnotou pohybující se okolo 13,5 %. Tento pozvolný růst dokládá níže uvedený graf 2. Graf 2: Struktura daňových příjmů v letech Pramen: Bilance příjmů a výdajů obcí MFČR, vlastní propočty, [9] Od roku 2001 přináší novela zákona o RUD změnu pro výnos z DPFO ze SVČ. Změna spočívá ve snížení výnosu o 70 %, tedy na 30 %. V důsledku této změny dochází k výraznému snížení tohoto daňového příjmu plynoucího do rozpočtů čů obcí a to téměř o polovinu. Daňový příjem z této daně, který náleží obcím, dosahuje pouhých 8 mld. Kč v roce 2001 oproti roku 2000, kdy obcím náleželo téměř 16,7 mld. Kč (viz graf 3). Graf 3: Vývoj výnosu z DPFO ze SVČ v letech ,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Daň z příjmů FO ze SVČ Pramen: vlastní zpracování dle dat publikovaných MF [9]

4 Výnos z této daně je v současné době významně ovlivněn několika aspekty, kde mezi nejvýznamnější patří zrušení minimálního základu daně. Díky této možnosti si mohou podnikatelé navyšovat daňové odpočty: penzijním připojištěním, životním připojištěním, úroky z úvěrů stavebního spoření a hypotečních úvěrů. Další vliv na výši výnosu má ekonomická situace v daném státě (též i ve světě) a rostoucí tendence v objemu vyplaceného daňového bonusu. U této daně, jejíž výnos je rozdělován dle derivačního principu, je hlavní nevýhoda hledisko, na základě kterého je výnos přerozdělen. Jedná se o hledisko trvalého bydliště podnikatele. Tento příjem je pro obecní rozpočty nestabilní v důsledku možných změn v legislativě či přechodu na právnickou osobu. Další, a dosti závažný a diskutovaný, problém u této daně, je převažující neshoda v trvalém bydlišti podnikatele a sídle podnikatele. 1.1 Současný trend výnosu daně z příjmů FO ze SVČ V současné době lze na území České republiky spatřovat, jaký dopad má v případě výnosu z daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti neshoda v trvalém bydlišti podnikatele a sídlo podnikatele. V obci, ve které má podnikatel sídlo a ve které dochází k vytváření hodnoty a přispívání k růstu národního produktu, není žádná zpětná vazba v podobě příjmu do obecního rozpočtu. Výnos z této daně plyne do obce, ve které má podnikatel trvalé bydliště. Níže uvedený model zachycuje postup výpočtu daňového příjmu z daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti plynoucí do rozpočtů obcí. Grafické zobrazení tohoto modelu je zachycen na obrázku 1. Na daném obrázku 1 je graficky zobrazena situace, kdy v dané obci podnikatel provozuje svou činnost, ale trvalé bydliště má v jiné obci. Na základě této skutečnosti rozpočet dané obce přichází o 30 % podíl na příslušném sdíleném daňovém výnosu. Pramen: vlastní zpracování

5 Obrázek 1: Model metodiky výpočtu sdíleného daňového příjmu z DPFO ze SVČ Obce se snaží přilákat v důsledku této skutečnosti do své obce alespoň ň jednoho podnikatele. Jednak pro zvýšení procentního podílu připadajícího konkrétní obci (viz kritérium počet obyvatel v obci), tak pro možnost získat do rozpočtu obce 30 % podíl. Někdy je obec nucena učinit taková opatření, které nejsou ku prospěchu občanů dané obce. Jejich prvořadým cílem je navýšení obecních příjmů, ř tedy daňových příjmů. Nejznámější jší obec, které se zvýšily daňové příjmy v důsledku získání trvalého bydliště podnikatele, je Modrava. Modrava je malá obec, poslední vyvýšenina Plzeňského kraje na samých vrcholcích Šumavy. Jedná se o turisticky nejnavštěvovanější ější místo, které se rozléhá na 8163 ha, ze kterého je pouhá 0,049 % z celkové plochy zastavěná plocha. Zbytek připadá na lesní porost. Obec spadá do velikostní kategorie do 300 obyvatel, neboť v roce 2010 měla obec Modrava celkem 66 obyvatel, ze kterého bylo 15 % obyvatelstvo starších 65 let. Obec Modrava se stala diskutovanou obcí v roce 2007 (2008) až po současnost, právě v důsledku několikanásobnému zvýšení daňových výnosů, u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Výnos z této daně byl v roce 2007 oproti roku 2006 zvýšen o 1 791,45 %. V roce 2008 oproti roku 2007 byl nárůst výnosu nižší, ale přesto významný, téměř o 310,11 %. Blíže viz grafy 3a, 3b. Graf 3a: Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné ě činnosti v období a) Kč , Pramen: vlastní zpracování dle publikovaných dat [17] Graf 3b: Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné ě činnosti v období

6 Kč , Pramen: vlastní zpracování dle publikovaných dat [17] Z výše uvedených grafů 3a, 3b lze spatřit moment, kdy v obci Modrava získal trvalý pobyt známý podnikatel Zdeněk Bakala. Díky skutečnosti, že podnikatel Zdeněk Bakala má trvalé bydliště v obci, může obec Modrava realizovat investiční projekty a Program sociální stabilizace obce. Příkladem lze uvést skutečnost, že obec Modrava provedla rekonstrukci vodovodu, turistického centra a parkoviště v hodnotě přibližující se 25 milionů korun. [14] Investiční projekty může obec Modrava realizovat převážně v důsledku dostatečných příjmů, které obec do svého rozpočtu zatím každoročně dostává. Příkladem může být investiční projekt Výstavba multifunkčního objektu přístavby stávající budovy Obecního úřadu na Modravě (dokončen a předán v roce 2011), který obec financovala plně ě ze svého rozpočtu. Blíže viz graf 4. Dále Program sociální stabilizace obce Modrava je v obci realizován na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne a v souladu s 16 odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento program taxativně vymezuje finanční pomoc občanům obce, která je realizována z finančních prostředků rozpočtu obce. Graf 4: Vývoj rozpočtu obce Modrava v letech

7 Zdroj: Rozpočet obce Modrava, [17] Opačným příkladem je obec Kryštofovy Hamry shodující se s obcí Modravou co do počtu obyvatel a velikosti katastrální výměry, ale bez trvalého pobytu podnikatele (resp. podnikatelů), v důsledku kterého by následně došlo v rozpočtu obce ke zvýšení výnosů z daní sdílených a tedy i daňových příjmů. Je patrné, že vývoj daně z příjmů ř ů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti v obci Modrava by se s největší pravděpodobností nacházel v dolních částech grafu. Obec Kryštofovy Hamry se nachází v Ústeckém kraji, okres Chomutov. Svou rozlohou se rozprostírá na ha, kde pouze 0,19 % z celkové plochy je plocha zastavěná. Zbylá část katastrální výměry připadá lesnímu a travnatému porostu a zemědělské půdě. V obci žije 70 obyvatel, kde 33 % obyvatel tvoří občané starších 65 let. Podnikatelských subjektů ů je v obci Kryštofovy Hamry celkem 23. Na grafu 5 lze spatřit, že velikost výnosů z daně z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti je oproti obci Modrava v daleko spodních částech grafu i přes skutečnost, že obě obce získávají v důsledku dosahování vysoké hodnoty katastrální výměry srovnatelnou s desetitisícovými městy, která ovlivňuje procentní podíl připadající konkrétní obci. Graf 5: Výnos daně z příjmů FO ze ZČ a z funkčních požitků ů a daně z příjmů FO ze SVČ v období , , , , , Kč , , ,00 Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO ze SVČ , ,00 0, , (oček.) Pramen: vlastní zpracování dle publikovaných dat [18] Novela zákona o RUD, která nabyla účinnosti k , přinesla obci Kryštofovy Hamry nemalé navýšení obecního rozpočtu na straně daňových příjmů. V roce 2008 si obec polepšila o téměř 1 323,80 % navýšení daňových příjmů oproti daňovým příjmům vycházející z původního RUD uplatňované v období V absolutním vyjádření dochází k navýšení sdíleného daňového výnosu z 12 tis. Kč na obyvatele v roce 2006 na 64 tis. Kč na obyvatele v roce 2008.

8 Modrava není jedinou obcí, která těží z toho, že se v její obci nachází trvalé bydliště podnikatele, který je na žebříčku nejbohatších lidí světa. Obec Vrané nad Vltavou se nachází ve Středočeském kraji, okres Praha západ a rozprostírá se na 426 ha, kde pouze 5,17 % připadá na zastavěnou plochu. Počet obyvatel žijící v obci se pohybuje okolo a z toho je 13,91 % obyvatel ve věku na 65 let. V obci si v letech nechal postavit vilu známý podnikatel Petr Kellner. Do této obce si také převedl trvalé bydliště. Tato skutečnost přináší navýšení výnosu z daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti v rozpočtu obce. Další obec, která má vysoké výnosy z daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, jsou Průhonice. Obec Průhonice leží ve Středočeském kraji, okres Praha západ, která se rozprostírá na 769 ha, ze kterého je 4,03 % celkové katastrální výměry zastavěná plocha a 55,66 % připadá na zemědělskou půdu. Počet obyvatel obce Průhonice je k roku 2010 celkem z toho má v obci pouhých trvalý pobyt. Mezi těmi, kdo má trvalý pobyt v obci, je další známý podnikatel Andrej Babiš. Vedle výše uvedených obcí existují obce, ve kterých má též sídlo významný podnikatel, ale zároveň se v obci nachází sídlo jeho firmy. Obec Želevčice, spádová obec města Slaného, nacházející se směrem na severovýchod ve vzdálenosti přibližně 2 km s počtem obyvatel 94. Tato obec byla do roku 1990 zchátralou a bezvýznamnou malou obcí, o které nikdo nevěděl a ani se nezajímal. V roce 1990 se obec Želevčice stala objektem zájmu trojici inženýrů Zbyňka Frolíka, Ivana Husáka a Luďka Šofra, zejména rozsáhlý areál dřívějšího hospodářského statku, v té době v dezolátním stavu. V roce 1998 se rozhodli skoupit přibližně jeden hektar půdy a svou spoluprací a pomocí dalších spolupracovníků statek zrekonstruovali. Položili základ podniku specializující se na výrobu zdravotní techniky, dnes podnik světové úrovně, společnost s ručením omezením LINET. Společnost Linet, s.r.o., vyrábí nemocniční lůžka pro celý svět a se svou výrobou se umístila v žebříčku světových producentů nemocničních lůžek na 5. místě. Vedle budování společnosti se Zbyněk Frolík rozhodl vybudovat v obci Želevčice též své domácí zázemí a trvalým bydlištěm se stala zmíněná obec z původního pražského Suchdola. Myšlenku bydlení v obci sdílel i spolu s kolegy, se kterými kooperuje na poli byznysu. Vybudovali si svou tzv. vilovou čtvrť, ve které existují pouze živé ploty oddělující jednotlivé pozemky. V současné době je vzhled obce i vybavenost proměněna k nepoznání. Došlo k rozsáhlým rekonstrukcím památek a hospodářských usedlostí, které v některých obcích v České republice chátrají a není zájem ani ochota je opravovat. Důvodem proč v obci Želevčice dochází k rekonstrukcím objektů, infrastruktury, zefektivnění v zabezpečování čistých veřejných statků (veřejné osvětlení, ) je úspěšný rozvoj firmy LINET, spol. s r. o., a následně příliv finančních prostředků do obecního rozpočtu na straně daňových příjmů. Je ale nutné podotknout, že dochází k navýšení příjmové stránky rozpočtu města Slaného, jelikož obec Želevčice je jeho částí. Do rozpočtu obce plynou důležité výnosy, a to výnos z DPPO sdílená část a výnos z DPFO ze ZČFP (blíže viz graf 6). V rámci přerozdělení výnosu z DPFO ze ZČFP je významná motivační složka, a to 1,5 % dle počtu zaměstnanců v obci. Obec se tímto stává lákavou a zajímavou lokalitou, a to nejen pro své obyvatele, ale i zaměstnance firmy Linet, s.r.o..

9 Graf 6: Výnosy z daní z příjmů FO ze ZFP, FO ze SVČ a PO v období Pramen: vlastní zpracování dle publikovaných dat [19] 2 Analýza vlivu výnosu z daní na celkové daňové příjmy obcí Následující text je zaměřen na analýzu vlivu výnosu z daně z příjmů právnických osob sdílená část a výnosu z DPFO ze SVČ na celkové daňové příjmy obcí, resp. zda existuje korelační vztah (pozitivní či negativní) mezi celkovými daňovými příjmy a výnosy z výše uvedených daní. Pro zvolenou analýzu je zvolena korelační analýzy, přesněji Spearmanův korelační koeficient. Je stanovena nulová hypotéza, zda lze tvrdit, že neexistuje mezi celkovými daňovými příjmy obcí a jednotlivými výnosy z výše uvedených daní korelační vztah. V případě zamítnutí nulové hypotézy a tedy potvrzením existence korelačního vztahu bude určen, o jaký korelační vztah se mezi veličinami jedná. Data pro následnou analýzu budou vycházet z období , přičemž údaje z roku 2010 jsou publikovány jako očekávané hodnoty. K nalezení řešení je využit Spearmanův koeficient korelace, neboť je zde pochybnost o normálním rozdělení pravděpodobností dvojrozměrného náhodného výběru i z důvodu menšího rozsahu daného výběru. Korelační koeficient nabývá hodnot v intervalu -1 a 1 včetně. Čím se hodnota korelační koeficientu blíží k 1, resp. -1, tím vyšší existuje závislost mezi proměnnými. Hladina významnosti je zvolena α = 0,05. Pro výpočet použijeme statistický software STATISTICA verze Řešení korelační analýzy je uvedeno v následující tabulce 1.

10 Tabulka 1: Korelační analýza výstup Pramen: vlastní zpracování dle dat publikovaných MF, [9] Z výše uvedené tabulky 1 vyplývá, že korelace jsou významné mezi sledovanou veličinou, a to mezi výnosem z DPPO (sdílená část) a celkovými daňovými příjmy připadající obcí 2. Došlo k zamítnutí nulové hypotézy v případě výnosu z DPPO v důsledku porovnání p- hodnoty a hladinou významnosti, kde p-hodnota dosahuje vyšší hodnoty oproti hladině významnosti 0,05. Hodnota Spearmanova koeficientu korelace dosahuje hodnoty 0,915, dochází tedy mezi veličinami k pozitivní silné korelaci. V případě výnosu z DPFO ze SVČ nebyla prokázána významná korelace. Nulovou hypotézu nezamítáme. Mezi výnosem z DPFO ze SVČ a celkovými daňovými výnosy není korelační vztah. Na základě dosažené hodnoty Spearmanova koeficientu korelace -0,358 lze usuzovat o mírně negativním korelačním vztahu. Výsledek korelační analýzy ukazuje, že motivační složka (30 %) uplatňovaná v systému RUD neplní svůj účel, za kterým byla do systému RUD včleněna. Dalším argumentem k danému výsledku analýzy je vzájemná ovlivnitelnost mezi výnosy z DPFO ze SVČ a z DPPO vycházející z hodnoty korelačních koeficientů, která dosahuje hodnoty -0,188. Dochází zde k negativnímu mírně těsnému vzájemnému vztahu. V praxi to s určitou pravděpodobností znamená, že v případě vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, může docházet k rušení podniků jako právnické osoby a přesun na pozici podnikatele, jakožto fyzickou osobu, tedy osobu samostatně výdělečnou činnost. Či naopak, v případě zhoršení podmínek v podnikatelském prostředí pro živnostníky lze očekávat sdružení podnikatelů z pozice živnostníků a zakládání právnických osob. Závěr Probíhající reformy veřejné správy a úpravy finančního hospodaření územních samosprávných celků v České republice a ve většině evropských zemí mají přispět k výraznější a efektivnější fiskální decentralizaci, resp. k efektivnější redistribuci v rámci soustavy veřejných rozpočtů. 2 Jedná se veličinu zahrnující údaje za všechny obce v České republice.

11 Připravovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která má platit od , přináší změny v přerozdělení výnosů z daní sdílených (rozšíření stávajícího počtu kritérií o nové kritérium počet žáků v základních školách a počet dětí v mateřských školách s vahou 7 % na úkor váhy kritéria modifikovaného počtu obyvatel, dále zvýšení váhy kritéria prostého počtu obyvatel z 3 % na 10 % opět na úkor váhy kritéria modifikovaného počtu obyvatel), omezení v případě obcí s vysokou hodnotou katastrální výměry na maximální hodnotu 3 hektary na obyvatele, snížení procentního podílu obcí v případě celostátního hrubého výnosu DPH z původní hodnoty 21,4 v roce 2011 na 18,9 % v roce 2013 až 2015 a obdobně i u celostátního hrubého výnosu DPFO ze ZČFP z původní hodnoty 21,4 % v roce 2011 na 20,75 % v roce 2013 až 2015, a další dílčí změny viz [10, 24]. Touto novelou zákona se očekává navýšení příjmové stránky rozpočtu malých obcí na úkor čtyř velkých měst. Je zde ale otázka, zda k tomu opravdu dojde, jelikož podrobné analýzy nebyly doposud provedeny. Zvýšení motivační složky v podobě navýšení daňových příjmů z výnosů z DPFO ze SVČ v této chystané novele zákona, dle názoru autorky, nelze spatřovat. Za pozitivní jeden efekt této novely je autorkou považováno omezení v případě kritéria katastrální výměry. Analýza celkových daňových příjmů plynoucí do rozpočtů obcí za období byla posuzována z hlediska jejich vztahu k jednotlivým sdíleným daňovým výnosům pomocí statistické metody korelační analýza. Cílem analýzy bylo posoudit vzájemný vztah závisle proměnné celkové daňové příjmy na soubor dvou nezávisle proměnných, a to výnosu z daně z příjmů právnických osob (vyjma daně z příjmů právnických osob placené obcemi), a výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Výsledek korelační analýzy ukázal, že zavedená motivační složka uplatňovaná doposud v modelech RUD neplní svůj účel. Důkazem je přijetí hypotézy o nulových hodnotách, resp. nevýznamných hodnotách regresních koeficientů. Významný vliv na celkové daňové příjmy má výnos z daně z příjmů právnických osob sdílená část, který představuje v poměru k celkovým daňovým příjmům téměř 20 %. Důležité je v tomto kontextu připomenout, že zmíněný výnos je celostátně vybírán dle sídla firmy a následně obcím přerozdělen dle příslušného podílu. Z výsledků provedené korelační analýzy dochází k potvrzení výše stanovené hypotézy. Změny, které byly doposud v RUD provedeny, autorka nezaznamenává prvky, které by vedly ke motivace obcí vytvářet příznivé podnikatelské prostředí a dochází stále s největší pravděpodobností k podpoře vzájemného nerovného fiskálního postavení z hlediska výnosů z daně z příjmů fyzických osob (jak ze závislé činnosti a funkčních požitků, tak ze samostatně výdělečné činnosti). Seznam použité literatury: [1] Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o rozpočtovém určení daní. Závěrečná zpráva pro MF ČR. Praha: VŠE, [online]. [cit ]. Dostupné na www: kreg.vse.cz/wp-content/uploads/2010/01/zprava-pro-mf-cr.pdf [2] Bilance příjmů a výdajů obcí, MFČR [3] ČERMÁK, P. Malé obce by mohly získat více peněz [online].[cit ]. Peníze.cz. rubrika daně. Dostupné na www: -

12 mohly-ziskat-vice-penez [4] Český statistický úřad. [online]. [cit ]. Dostupné na www: [5] Důvodová zpráva (2011) k novele zákona č. 243/2000Sb., o RUD. [online]. [cit ]. Dostupné na www: < [6] JÍLEK, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. 1. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s ISBN [7] KAMENÍČKOVÁ, V. Větší obce a jejich hospodaření zadluženost více ohrožuje malé obce. [online]. [cit ]. Deník veřejné správy OF 1/2011 Dostupné na www: < [8] KAMENÍČKOVÁ, V. Větší obce a jejich hospodaření zadluženost více ohrožuje malé obce. [online]. [cit ]. Deník veřejné správy. 2011, OF 1/2011. Dostupné na www: < [9] Ministerstvo financí ČR. Státní závěrečné účty ČR za roky Praha: Ministerstvo financí ČR, [10] Ministerstvo financí ČR. [online]. [cit ]. Dostupné na www: [11] NETOLICKÝ, M. Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst. [online]. [cit ]. Deník veřejné správy OF 2/2008. Dostupné na www: < [12] Novela o rozpočtovém určení daní přilepší pokladnám obcí o 4,6. [online]. [cit ]. Deník veřejné správy SMO ČR. Dostupné na www: < [13] Opatření Ministerstva financí čj. 111/27 947/1996 Sb. [14] Parlamentní listy.cz. [online]. [cit ]. Dostupné na www: Kellner [15] Příloha č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb. ve znění ve znění zákona č. 377/2007 Sb. [16] Regionální informační systémy. [online]. [cit ]. Dostupné na www: [17] Rozpočet obce Modravy. [online]. [cit ]. Dostupné na www: a [18] Rozpočet obce Kryštofovy Hamry. [online]. [cit ]. Dostupné na www: [19] Rozpočet obce Slaný (část obce Želevčice). [online]. [cit ]. Dostupné na

13 www: [20] RYŠAVÝ, I. Finanční konference SMO: Rozpočtové určení daní potřebuje další změny. [online]. [cit ]. Moderní obec Dostupné na www: < [21] STRÁNSKÁ, P. Vývoj financování municipálních rozpočtů v letech Sborník IMEA Mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Pardubice Univerzita Pardubice, 2010, s ISBN [22] STRÁNSKÁ, P. Metodika výpočtu sdílených daní plynoucí do rozpočtů obcí. Sborník Veřejná správa Pardubice Univerzita Pardubice, 2010, s ISBN [23] TRHLÍNOVÁ, Z. Finanční autonomie obcí (1). [online]. [cit ]. Deník veřejné správy. 2006, OF 1/2006. Dostupné na www: < [24] VÁŇA, L. K legislativní úpravě RUD. [online]. [cit ]. Deník veřejné správy. 2006, OF 1/2006. Dostupné na www: [25] VÍTKOVÁ, M. Změna rozpočtového určení daní. Zprávy Alfa 9. Denní zpravodajství o legislativě a ekonomii [online]. [cit ]. Dostupné na www: [26] Vyhláška č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní [27] Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě [28] Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) [29] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích [30] Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla [31] Zákon č. 675/2004 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 [32] Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí [33] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Kontaktní adresa: Ing. Pavla Koťátková Stránská Fakulta ekonomicko-správní

14 Univerzita Pardubice Studentská Pardubice Tel.:

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči STÁRNUTÍ POPULACE A EFEKTIVNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace klade před naši společnost množství výzev nejenom v oblasti důchodového pojištění, ale i v oblasti zdravotních

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více