ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE"

Transkript

1 pořizovatel: projektant: Doplňující průzkumy a rozbory ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a ŽP úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, Liberec 30 nadřízený orgán územního plánování: schvalující orgán: KÚ Libereckého kraje, OÚPSŘ Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice č. zakázky: v Liberci: prosinec

2 I. OBSAH strana 1. Tematické členění RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území) 1.1. Horninové prostředí a geologie Vodní režim Životní prostředí Ochrana přírody a krajiny ZPF a PUPFL Dopravní a technická infrastruktura Sociodemografické podmínky Bydlení Rekreace Hospodářské podmínky Další údaje Sídelní struktura 13 Občanské vybavení Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 2.1. Územní podmínky pro příznivé životní prostředí Územní podmínky pro hospodářský rozvoj Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel Vztahy udržitelného rozvoje Údaje k řešení územního plánu 3.1. Změny v území Problematika s vazbou na řešení územního plánu Hodnoty v území Limity využití území Záměry na provedení změn v území Problémy v území Grafická část 4.1. Hodnoty v území Výkres hodnot území výkres Limity využití území Výkres limitů využití území výkres Záměry na provedení změn v území Výkres záměrů na provedení změn v území výkres Problémy v území Problémový výkres výkres Podkladový výkres Funkční plochy výkres

3 1. Tematické členění RURÚ, vyhodnocení udržitelnosti rozvoje řešeného území 1.1. Horninové prostředí a geologie Geomorfologie Z pohledu geomorfologického členění náleží území k Sudetské soustavě, podsoustavě západních Sudet, jednotce Železnobrodské vrchoviny, část Jesenská vrchovina. Nejvyšší bod území vrch Javorník (822 m n.m.), nejnižší údolí Kamenice při JZ hranici území (330 m n.m.). Geologicky náleží území do tzv. radčické skupiny zastoupené břidlicemi, fylity, od Jesenného zasahují vápence až dolomity, v říčních údolích nivními sedimenty z období kvartéru. Geologie Poddolované území, viz výkres Bf ÚPO Zl. Olešnice silné stránky - na většině území střední stupeň radonového indexu - příznivá geomorfologie terénu, výrazná údolí, zastoupení izolovaných vrcholů a hřbetů 1.2. Vodní režim Hydrologie Území obce náleží do povodí vodárenského toku Jizery a jejich přítoků, hustota toků silně nadprůměrná. Z území je voda odváděna Kamenicí. Území náležející do CHKO Jizerské hory leží v chráněné oblasti přirozené akumulace (CHOPAV) Jizerské hory. Vodní toky Délka vodopisné sítě ca 24,0 km, největším tokem je Kamenice, hlavním recipientem území je Zlatník. Kamenice ČHP tvoří katastrální hranici mezi Lhotkou a Držkovem Zlatník ČHP levostranný přítok Kamenice Stanovský potok ČHP /02 levostranný přítok Zlatníku Dračí potok, Mlýnský potok levostranný přítok Zlatníku Vodní plochy Vodní nádrže a rybníky požární nádrž v centru obce čtyři rybníky při toku Zlatníku východně od Lhotky silné stránky - poloha v CHOPAV (25% území obce), hranice totožná s hranicí CHKO JH - sobestačnost území v zásobování pitnou vodou (podzemní a povrchové zdroje) - vodní toky v přírodním stavu s břehovými a lesními porosty v minulosti bez úprav regulací tras těchto toků, bez požadavků na jejich revitalizaci - přítomnost požární nádrže ve Zl. Olešnici a 4 rybníků při Zlatníku východně od Lhotky slabé stránky - stanovená aktivní zóna záplavového území a záplavové území na toku Kamenice při JZ hranici (zasahuje okrajově do urbanizovaného území) - území zvláštní povodně pod vodním dílem Souš a Josefův Důl na toku Kamenice, při JZ hranici území - zatěžování spodních vod odpadními vodami z nevyhovujících septiků a jímek 2

4 příležitosti - zajištění ochrany vodních toků a podzemních vod před znečištěním důslednou likvidací produkovaných odpadních vod mimo dosah kanalizace (individuální likvidace odpadních vod) hrozby - ohrožení území lokálními povodněmi - snižování zásob podzemních vod, zvyšující se náklady na úpravu vody pro pitné účely 1.3. Životní prostředí Hodnocení území zejména z pohledu hygieny životního prostředí. Problematika čištění a likvidace splaškových odpadních vod, přítomnost kanalizace a ČOV ve Zl. Olešnici, mimo dosah kanalizace lokální čištění a likvidace splaškových odpadních vod v septicích a jímkách na vyvážení. Celé území obce je zahrnuto do oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší, v území nejsou zastoupeny velké a střední zdroje, problém rozptýlených topenišť a spalování hnědého uhlí. Organizovaný sběr a odvoz komunálního odpadu - Sč. komunální služby Jablonec n. N., s organizovaným svozem nebezpečných odpadů. Problematika je řešena Obecně závaznou vyhláškou obce. silné stránky - přítomnost přírodně kvalitního území, s údolními polohami vodotečí - lokální atraktivní krajinné scenérie a segmenty kulturní krajiny s přechodem na urbanizovaná území dílčích částí území obce - bez stacionárních zdrojů znečištění, nevyskytuje se žádný velký ani střední zdroj znečištění - napojení většiny obyvatel na veřejný vodovod s vyhovující kvalitou pitné vody slabé stránky - bez plynofikace území - místní znečištění ovzduší způsobené vytápěním méně kvalitními palivy, emise, převažující rozptýlené zdroje na vytápění hnědým uhlím příležitosti - pokračování v budování splaškové kanalizační sítě - ochrana vodních toků a podzemních vod před znečištěním důslednou likvidací produkovaných odpadních vod (individuální likvidace odpadních vod) - snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, zavádění ekologického způsobu vytápění jednotlivých domů hrozby - nárůst emisí z lokálních topenišť v důsledku spalování pevných paliv hnědého uhlí - kontaminace podzemních vod splaškovými vodami 1.4. Ochrana přírody a krajiny Přírodní prostředí, jako biologická základna udržení života a krajiny. Krajina a krajinný ráz území z pohledu funkčně estetického pojetí území. Zastoupení přírodních ploch krajinářsky atraktivního území údolí Kamenice, Zlatníku, Stanovského potoka, dílčích hřbetů a vrchů s výrazným uplatněním lesních porostů. Dle krajské dokumentace ZÚR LK 2012 část území obce Zl. Olešnice je zařazena do oblasti krajinného rázu (OKR): 05 - Podkrkonoší, podoblasti krajinného rázu (POKR): 05-1 Olešnicko. Západní část území Na Vrších, Lhotka, západní část Stanový OKR 06 Železnobrodsko - Rychnovsko, POKR 06-1 Železnobrodsko. Krajinný typ zahrnující území obce převládajícího způsobu využití lesozemědělské krajiny. * Problematika zvláště chráněných území 3

5 Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jizerské hory Natura - EVL Údolí Jizery a Kamenice * Problematika všeobecné ochrany krajiny ÚSES Památné stromy Významné krajinné prvky VKP č.4 Lhotecký Zlatník VKP č.7 Niva potoka Zlatník VKP č.11 V bahništích VKP č.4 Dračí a Mlýnský potok VKP č.34 Lípy pod zámkem Navarov Lokality zvláště chráněných druhů rostlin Mapování Natura Údaje výkresu Bf ÚPO Zl. Olešnice silné stránky - dle hodnoty KES se jedná o vcelku vyváženou až přírodní krajinu - významné krajinné prvky (niva potoka Zlatník, lípy pod zámkem Navarov, Dračí a Mlýnský potok, V bahništích) - poloha území v systému Natura 2000 (EVL Údolí Jizery a Kamenice) - poloha území v CHKO Jizerské hory (25% území) - funkční prvky ÚSES - lokální atraktivní krajinné scenérie a segmenty kulturní krajiny s přechodem na urbanizovaná území dílčích částí území obce slabé stránky - zastoupení ploch orné půdy v krajině, v některých částech území obce místně nízký stupeň ekologické stability krajiny, (20,9 % orné půdy v území obce) - úbytek ploch sadů, přestárlé ovocné stromy s problematickou jejich obnovou příležitosti - koordinace zájmů ochrany přírody a krajiny se zájmy vlastníků a uživatelů území - podpora estetických a přírodních hodnot v území, alejí a doprovodné zeleně podél komunikací a vodotečí - posilování zastoupení trvale travních porostů s vazbou na jejich ekologickou roli v krajině hrozby - nedostatečná péče o obnovu a údržbu krajiny a o zvyšování její ekologické stability - degradace kulturní krajiny způsobená hospodářskými a sociodemografickými změnami 1.5. ZPF a PUPFL Rozloha a struktura půdního fondu v území obce (ha) druh pozemku výměra podíl v % orná půda zahrady ovocné sady trvalé travní porosty ,9 3,0 0,2 23,9 zemědělská půda celkem ,0 lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy ,2 0,5 0,9 7,4 4

6 nezemědělská půda celkem ,0 území obce celkem ,0 Údaj ČSÚ - městská a obecní statistika k Převaha orné půdy a TTP v území obce, využití ZPF jako základny pro zemědělskou výrobu. silné stránky - vysoký podíl ekologicky stabilních ploch (příznivé hodnoty KES) - zemědělské půdy I.-II. tříd - obhospodařování zemědělských půd hospodářskými subjekty - vysoký podíl lesních (cca 43% území) zemědělských půd (cca 48% území) - existence zemědělských pozemků s příznivými půdními podmínkami slabé stránky - zastavěnost v pásmu 50m od okraje lesa příležitosti - komplexní pozemkové úpravy s vazbami na zpřístupnění pozemků, protierozní opatření (zatravnění) a vodohospodářská opatření (úpravy toků) hrozby - neuvážené zalesňování, likvidace remízů - poškození lesů kalamitami - poškozování orné půdy vodní erozí 1.6. Dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura V dopravní infrastruktuře obsluha obyvatel území. Území obce je položeno mimo hlavní silniční trasy. Dopravní propustnost a dostupnost dílčích částí území obce a okolních obcí je v území stabilizována po síti silnic II. a III. třídy a místních komunikací, převažuje vyjížďka obyvatel z území obce za prací, do škol, za službami. Silnice, návrhové kategorie třída, číslo silnice úsek návrhová kategorie II/290 Kořenov, Desná S 7,5/60 (Kořenov - Sklenaříce - Vysoké n. J.) III/2886 S 6,5/60 (Držkov - Jesenný) III/29053 Kořenov, Zl. Olešnice, Plavy S7,5/60 (u kapličky - Zl. Olešnice Navarovská - Na Vrších) III/29055 Zl. Olešnice S 6,5/50 (Na Vrších - Lhotka - Navarov) III/29058 Zl. Olešnice S 7,5/60 (Zl. Olešnice Semilská, u truhlárny - křižovatka u pošty) III/29060 Zl. Olešnice S 7,5/60 (Zl. Olešnice - Stanový) III/29061 Zl. Olešnice S 6,5/50 (Stanový - křižovatka pod Lhotkou) III/29062 Zl. Olešnice S 7,5/60 (Vysoké n. J. - Stanový - Trojánky) Komunikační síť obce Základní dopravní osa ve směru západ - východ Plavy - Haratice - Zl. Olešnice - Sklenařice s průtahem centrem obce. Doplňující trasy silnic Zl. Olešnice Navarovská - 5

7 Rejdice a úseku Zl. Olešnice Semilská podél levého břehu Zlatníku. Průjezdná trasa silnice ve Lhotce a vedení silnic ve Stanovém. Doplňková dopravní síť místních a účelových komunikací. Garážování vozidel Řadové garáže u bytových domů ve 3 lokalitách východně požární nádrže, v Dolenci a ve Stanovém. Samostatné i řadové garáže i mimo pozemky rodinných domů v polohách při silnicích a místních komunikacích. Veřejné parkování Parkování na parkovacích plochách jako součást veřejných prostranství. Vyhrazené parkovací plochy u křižovatky Na Vrších, s návrhem parkovišť u hřbitova a u školy. Pěší chodníky Přítomnost pěších tras (mezi kostelem a hřbitovem, západně od truhlárny podél č.p. 62). Návrh pěších chodníků podél silnic Návrh chodníků v úseku od obecního úřadu k poště a od prodejny k obratišti autobusu. Cyklistické trasy TID 3026 název Janov n.n. - Lučany Rejdice - Zl. Olešnice - Stanový TID 4174 název Vysoké n.j. - Bozkov - Lomnice n.p. Trojánky - Stanový - Vysoké n.j. TID 4248 název Tanvald - Držkov - Ž. Brod Bradlo - Na Vrších - Lhotka - Navarov TID 4251 název D. Č. Studnice - Zásada Haratice - Zl. Olešnice - Sklenařice Nová cyklotrasa T 3025 Tanvald - Desná, k ní doplňující cyklistické a pěší trasy Tanvaldskem (odpočinkové místo Stanový u vysílače a Zl. Olešnice u obchodu). Turistické trasy kategorie červená Palackého stezka údolí Kamenice - SZ od Lhotky Nouzov údolí Kamenice - Navarov - Stanový - Vysoké n.j. kategorie žlutá údolí Kamenice U mostu - Navarov - Jesenný kategorie modrá, zelená Držkov - Vlastiboř - údolí Kamenice U mostu Autobusová doprava Autobusové linky obsluhují území Zl. Olešnice a Stanový. Neobsluhují Lhotku a Navarov. Poloha autobusových zastávek je v území stabilizována. Technická infrastruktura - Vodní hospodářství Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (PRVKLK) z r Provozovatel vodovodu - obec, provozovatel kanalizace - SčVK a.s. Vodovody * Zlatá Olešnice Vodovod pro veřejnou potřebu ve správě a v majetku obce, mimo vodovod z Rejdic a vodovod bývalého JZD. - vodovod pro střed obce Zl. Olešnice Vodovod zásobuje prameniště U Venclíků a Skaliček (studny s vydatností 1 l/s), v provozu jsou dva vodojemy - starý 20 m 3 a nový 2x100 m 3 (552,00/548,70 m n.m.). vodovod je nový z r a zásobuje 80 domácností. 6

8 - vodovod truhlárna Vodovod zásobuje prameniště pod domem č.p. 138 o vydatnosti 0,1 l/s, vodojem akumulace 4 m3, vodovod je ze 70. let, zásobuje 11 domácností. - vodovod z Rejdic Vodovod zásobuje prameniště na k.ú. Rejdice část Hořence, 25 domácností, vodovod je v provozu od r. 1983, akumulace vodojemu 20 m 3 umístěného 200 m od prameniště. - vodovod JZD na Vrších Vodovod zásobuje původně zemědělský areál na Vrších včetně bytové zástavby. Používá vodu ze zdroje Bradlo - Haratice s vydatností 1,5 l/s, vodojem 2x100 m 3 (573,60/571,00 m n.m.). - vodovod Hořenec Vodovod zásobuje 22 domácností z prameniště Hořenec - zářezy, akumulace je 2x18 m 3, stará a nová nádrž z r. 1999, vodovod je ze 70. let. Návrh doplňujících vodovodních řadů, vodovody s vazbou na navrhované zastavitelné plochy s návrhem nového vodojemu k Rejdicím. * Lhotka - vodovod Lhotka Vodovod pro veřejnou potřebu ve správě obce, od roku 1949, potrubí litinové. Prameniště - jímací zářez kapacity 0,25 l/s, voda je gravitačně svedena k dolnímu okraji zástavby, odkud je čerpací stanicí s akumulací 20 m 3 (465,65/467,50 m n.m.) čerpána do vodojemu, který má obsah 40 m 3 (544,00/542,00 m n.m.). V současné době probíhá rekonstrukce vodovodu. * Stanový Není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, zásobování vodou domovními studněmi a soukromými vodovody. Dle záměru obce návrh vodovodu. Kanalizace * Zlatá Olešnice - kanalizace Zl Olešnice Vybudovaná čistírna odpadních vod a splašková kanalizace délky 2,1 km v r. 1991, která je v majetku SVS a.s., provozovatel SčVK a.s. V r provedeno prodloužení stoky o 0,350 km. Čistírna odpadních vod mechanicko - biologická, denní kapacita je 90 m 3 tj. cca 600 EO. - Energetika Elektrická energie Trasy rozvodného venkovního vedení VN 35 kv a umístění trafostanic je v území stabilizováno. Území obce je propojeno primární soustavou z páteře Ž. Brod - Tanvald ze SZ z Velkých Hamrů, z JZ od obce Vlastiboř a dále z J od obce Jesenný. Průběžná trasa vedení přes obec z Velkých Hamrů do Jesenného. - Elektrické stanice objekty ID, pasport ID 13/2012, poskytovatel ČEZ Distribuce a.s. Zlatá Olešnice u farmy Dolenec náves Dolenec u silnice východně od požární nádrže u bytovek Dolenec u silnice západně od požární zbrojnice u silnice nad pilou Na Vrších Na Vrších 7

9 Na Vrších Lhotka u silnice Stanový pod bývalým domem A. Staška pod kravíny Zásobování plynem Obec není napojena na rozvod zemního plynu, s návrhem plynofikace se neuvažuje. - Spoje - Telekomunikace Územím obce prochází jeden dálkový spojovací kabel. Telefonní síť telefonního obvodu (TO) Liberec, ÚTO Jablonec n.n., místní telefonní síť (MTS) v rámci obce s rozšířenou působností Tanvald. - Radiokomunikace Radioreléové trasy, televizní signál, rozhlasové vysílání a radiomobilní síť. radioreléové trasy Průběh dvou radioreléových tras územím obce. TV vysílání Analogový dokrývač ČT1 Zl. Olešnice (36. kanál), České radiokomunikace a.s. Praha - Stanový, TV příjem v údolní poloze zastavěného území Zl. Olešnice. Pokrytí území obce Zl. Olešnice 4 programy ČT v územní oblasti Trutnov zajišťují vysílače velkého výkonu Liberec - Ještěd (43. kanál) Trutnov - Černá hora (40. kanál) Pardubice - Krásná (32. kanál) Důsledné pokrytí obce TV signálem je vzhledem k terénní konfiguraci komplikovanější. Satelitní vysílání družice Astra 3A, 3B. komunikační zařízení Komunikační zařízení Pašírova skála (Bradlo), objekt České pošty. silné stránky - vybavení území dopravní infrastrukturou, zastoupení silnic II. a III. tř., místních a účelových komunikací - přes území vedeny turistické pěší trasy a cyklotrasy - dobrá úroveň napojení obyvatel na veřejné vodovody s kvalitní pitnou vodou kromě lokality Stanový - přítomnost kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV ve Zl. Olešnici - dobrá úroveň zásobování elektrickou energií rozvodem 35 kv slabé stránky - umístění mimo hlavní dopravně komunikační osy - problematická dostupnost veřejné autobusové dopravy (Stanový, Lhotka) - bez koncepce napojení na plynovodní řady, absence plynofikace území - přes území není vedeno železniční spojení - minimální užití vlastních zdrojů primární energie (obnovitelné zdroje) příležitosti - pokračování v budování splaškové kanalizační a vodovodní sítě v urbanizovaných částech území, v zastavěných územích a k zastavitelným plochám - vybudování vodovodu va Stanovém - podpora ekologických způsobů vytápění - potenciál pro využití obnovitelných zdrojů energie (odpadové dřevo) 8

10 hrozby - odliv cestujících z hromadné autobusové dopravy na individuální dopravu, omezení spojů - omezení financí pro investice do dobudování infrastruktury - nárůst cen pohonných hmot, stoupající ceny za energie - elektřiny 1.7. Sociodemografické podmínky Vývoj obyvatel Stav populace v území obce, vliv charakteru a dispozic území na tuto populaci, demografické a sociální podmínky s vazbou na další velikostní rozvoj sídla. Relativně nepříznivé tendence dalšího vývoje trvale bydlícího obyvatelstva. Převládá poprodukční složka obyvatel nad produkční, dochází k celkovému stárnutí populace a úbytku počtu obyvatelstva v dlouhodobém vývoji. Vývoj počtu obyvatelstva rok počet Úbytek počtu trvale bydlícího obyvatel v období ovlivňovala kolektivizace zemědělství, likvidace soukromých živností, v dalším období bytová výstavba ve městech, nedostatek pracovních příležitostí v obci, stěhování obyvatel do měst, s dalším nepřetržitým úbytkem počtu trvale bydlících obyvatel od r silné stránky - průměrná míra vzdělanosti obyvatel se zastoupením ÚSO i vysokoškolského vzdělání - velmi významný vliv tzv. sezónních uživatelů území, druhého bydlení v rekreačních domech a v chalupách slabé stránky - negativní celkový přírůstek počtu obyvatel, postupné snižování počtu obyvatel (stará populace) - bez umístění DPS (domovu seniorů) a stálé ordinace lekaře - disproporce územní nabídky pracovních míst s vazbami na vyjížďky za prací, závislost ekonomicky aktivních obyvatel na vyjížďku za prací - nepříznivá věková struktura obyvatel příležitosti - výstavba rodinných domů s rozvojem mladého obyvatelstva, zájem o výstavbu rekreačních domů - podpora dopravních vazeb do okolních měst autobusovou dopravou - podpora akcí na zvýšení soudržnosti obyvatel obce hrozby - odliv obyvatel z důvodů nedostatku pracovních příležitostí a s tím spojené setrvání provozu mateřské a základní školy - nedostatečná podpora dopravní obslužnosti hromadné dopravy 1.8. Bydlení Převažující funkcí osídlení je trvalé a rekreační bydlení. V obci jsou územní podmínky pro trvalé a rekreační bydlení a jeho kvalitu bydlení. Atraktivita území obce pro pobyt obyvatel ve venkovském území oproti městskému území. Převažující zástavba rodinných domů venkovského charakteru a bývalých zemědělských usedlostí. Rozvojové tendence v oblasti bydlení rekreačního charakteru. 9

11 Zastoupeno je polyfunkční využití pozemků s využitím pro drobné podnikání, monofunkční zemědělské a živnostenské provozy s požadavky na stavební činnost přístaveb nebo doplňujících objektů (provozovny a služby, sklady mechanizace, hospodářské objekty, doplňující ubytování). Specifické byly adaptace objektů stodol na bydlení, přestavba skladu paliv na RD, stavby krytých bazénů. Rozsáhlejší zástavba 12 roubených domků s krytým bazénem u pošty, v současné době s novým objektem vybavení u pošty. Potenciál neobydlených domů pro trvalé i druhé /rekreační bydlení, velký počet domů využívaných pro druhé bydlení. V území obce převládá zastaralý bytový fond, 235 domů bylo postaveno před r. 1919, což je 69 % z celkového počtu ca 340 domů. Z celkového počtu 340 domů je 40% využíváno k rekreaci, což přispělo k udržení tohoto fondu. Vývoj obce bude směřován k turistickému využití, individuelní rekreace. Zájem k zachování a využití starého domovního fondu, podpora modernizace domovního fondu. Bytový fond obce Zl. Olešnice Navarovská č.p. 43, u kostela, bývalý obchod, objekt k bydlení, 2 b.j. č.p. 31, při restauraci V Údolí, objekt k bydlení, 1 b.j. č.p. 195, obchod V Údolí, občan. vybavení, 3 b.j. č.p. 243, budova s obchodem u pily, občan. vybavení, 1 b.j. č.p. 69, budova s truhlárnou, objekt k bydlení, 1 b.j. č.p. 34, budova ZŠ, MŠ, občanské vybavení Zl. Olešnice Semilská č.p. 255, bytový dům, východně požární nádrže, 8 b.j. č.p. 172, obecní úřad sokolovna č.p. 242, hasičská zbrojnice č.p. 196, budova s pobočkou České pošty, 3 b.j. Lhotka č.p. 46, sokolovna silné stránky - zájem o rekreační bydlení (druhé / přechodné bydlení) v území slabé stránky - malá intenzita výstavby ve vztahu k počtu vymezených zastavitelných ploch - nižší podíl trvale bydlících obyvatel - nadprůměrné stáří domovního fondu a jeho zanedbanost - přítomnost neobydlených domů / bytů příležitosti - změna druhého bydlení na trvalé bydlení - podpora údržby, modernizace a rekonstrukce starého bytového fondu hrozby - celkový pokles zájmu o trvalé bydlení vlivem dopravní dostupnosti a nedostatečné nabídky na trhu práce (i v okolí obce) - další růst cen pozemků a nových domů / bytů - velikostní rozvoj sídla s vazbou na vývoj počtu trvalých obyvatel, stárnutí obyvatelstva 1.9. Rekreace Problematické vymezení příležitostí a podmínek pro rekreaci obyvatel. Obec nepatří mezi střediska cestovního ruchu, podnikání v oblasti cestovního ruchu, obec nemá na svém území žádnou silnou turistickou atraktivitu (nabídka přírodních a kulturních aktivit, ploch sportovně rekreační vybavenosti). Nejdůležitější pro rozvoj cestovního ruchu je sousedství lokálních lyžařských center Vysoké n. J., Paseky n. J. a Rejdice. Pro území obce vyplývají možnosti z hlediska využití ubytovacích kapacit pouze okrajově. Hlavní 10

12 ubytovací kapacity vykazuje penzion Na Vrších, penzion Pila a v lokalita rekreačních domů u pošty. S vazbou na přírodní a estetickou hodnotu území je významné zastoupení domů pro rodinnou rekreaci ve všech částech území obce, zájem o druhé / přechodné bydlení v území, plnění funkce rekreačního zázemí pro obyvatele měst. Přítomnost turistických stezek a cyklotras v území obce, s ohledem k okolí se jedná o doplňující síť v území Tanvaldska. Palackého stezka s průběhem údolím Kamenice se pouze dotýká území obce. silné stránky - kvalita prostředí pro rodinné a rekreační bydlení - vedení cyklistických tras a turistických stezek v území obce - zajímavá architektura typická pro oblast (přítomnost roubených domů) - velký počet objektů individuální rekreace - přítomnost kapacit ubytování v území obce slabé stránky - v porovnání s okolím obec nepatří mezi střediska cestovního ruchu příležitosti - rozvoj individuální rekreace druhého bydlení, v chalupách a v rekreačních domech, možnosti staveb pro rodinnou rekreaci - úpravy ploch vymezených veřejných prostranství, atraktivních prostor v území obce hrozby - jednostranná orientace na oblast rekreace a cestovního ruchu - nízký zájem turistů v důsledku absence silné atraktivity území obce Hospodářské podmínky Tradiční zemědělství s převažujícím zastoupením zemědělské výroby, v období kolektivizace s vybudovaným centrem areálu Na Vrších. Zachování zemědělské výroby v objektech kravínů Na Vrších, v Dolenci a ve Stanovém, v některých původních zemědělských usedlostech, proběhla výstavba nového zemědělského objektu v Dolenci. Opuštěné výrobní areály a objekty (brownfieldy) nejsou v území obce zastoupeny, v areálu Na Vrších dnes mimo provoz pouze hala briketárny. V území Na Vrších jsou zastoupeny hlavní podnikatelské aktivity. Ekonomická aktivita Ekonomická aktivita území je hodnocena nepříznivě z důvodu relativně nízkého počtu pracovních příležitostí v obci. Převažuje zastoupení drobných a malých podnikatelů zemědělských a nezemědělských subjektů. Nezemědělské subjekty firmy, živnosti tesařské a truhlářské práce Jiří Dintr klempířství a pokrývačství J a M Martinec truhlářství Ladislav a Pavel Pekařovi truhlárna obec autoopravna Šálek výrobní areál Na Vrších pila (v bývalé odchovně mladého dobytka) Zdeněk a Helena Šourkovi truhlárna Plešingr autodílna, garáž Hlůže ČSPH - ACTER PLUS, v.o.s. opravna a náhradní díly Marousek 11

13 hala Ekotherm v.o.s., výroba briket mimo provoz realizace elektráren v horním objektu haly - Energo Zl. Olešnice s.r.o. - elektrárna na biomasu 998 kw (čistý rostlinný olej z řepkového semene) - elektrárna na dřevoplyn 200 kw (dřevní hmota, sušárna, generátory plynu) Zemědělské subjekty kravín Na Vrších Jindřich Josífek farma Dolenec Jiří Vrkoslav rodinná farma a minimlékárna, výroba mléčných výrobků zemědělský objekt Zl. Olešnice Pavel Bělonožník kravín ve Stanovém Zemědělské družstvo Horal, Vysoké n J. zemědělský objekt Stanový Karel Slavík zemědělská činnost Stanový Pruškovi ocelokolna na Vrších Zdeněk a Helena Šourkovi Subjekty hospodářské činnosti zemědělství, lesnictví, rybolov průmysl stavebnictví doprava a spoje obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství ostatní obchodní služby veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění školství a zdravotnictví ostatní veřejné, sociální a osobní služby počet subjektů celkem 145 Zdroj ČSÚ, r Dle počtu zaměstnanců se většinou jedná o drobné a malé podnikatele. Největší část obyvatelstva je zaměstnána v sekundárním sektoru. Významná je také zaměstnanost v primárním sektoru. silné stránky - fungující výrobní areál na Vrších s návrhem dalšího rozvoje v navazujících sousedních plochách - relativně vysoká výměra zemědělsky obhospodařovaných ploch - zastoupení podnikatelů zemědělské výroby ZD Horal Vysoké n.j., J. Josífek, J. Vrkoslav, P. Bělonožník, K. Slavík - zastoupení podnikatelů živnostníků slabé stránky - míra nezaměstnanosti - negativní saldo migrace dojíždějících a vyjíždějících do zaměstnání - s vazbou na zaměstnanost oproti minulosti v zemědělství v současné době pracuje minimum občanů - okrajová poloha v rámci Liberecké sídelní aglomerace i v rámci ORP Tanvald a mimo hlavní dopravní tahy příležitosti - poptávky pracovních míst - možnost rozvoje zemědělské a nezemědělské výroby - spolupráce v mikroregionu jako potenciálu rozvoje obce, Mikroregion - Tanvaldsko 11 obcí hrozby - snižování příjmů do obecního rozpočtu v důsledku odlivu obyvatelstva - nízký rozvoj ekonomických aktivit, zejména v malém podnikání v území obce 12

14 1.11. Další údaje Sídelní struktura Zl. Olešnice Navarovská a Semilská jsou vzájemně propojeny v souvislém zastavěném území, s hranicí potoka Zlatníku. Lhotka u Zl. Olešnice, Stanový a další zástavba (Na Vrších, Navarov, U mostu, U pece) i jednotlivé domy zástavby jsou prostorově oddělené. Starší zástavbu tvoří roubené a zděné domy, zemědělské usedlosti s objekty stodol, doplněné objekty rodinných a rekreačních domů. Centrum obce tvoří území restaurace V Údolí, prodejny a požární nádrže. Doplňující navazující dílčí prostory kostela a školy, pošty, objektu obecního úřadu a sokolovny s objektem hasičské zbrojnice, dále truhlárny s obytným domem, objektu prodejny u penzionu Pila. V Navarově se nachází zámek a zřícenina hradu. Výrobní areál Na Vrších představuje rozsáhlé území dnes rozdílného využití objektů, původně centra JZD Zl. Olešnice, se soustředěním tehdy převážné stavební činnosti. 4 bytové domy jsou situovány v Dolenci, 2 bytové domy jsou situovány východně od požární nádrže, 1 bytový dům v lokalitě U Pece. Občanské vybavení Veřejná správa obecní úřad Sokolovna požár z 8. na , znovu otevřena v r Kultura kostel sv. Martina s farou víceúčelový sál sokolovny (rozkládací pódium, jídelna a bar, kuchyň) veřejná knihovna v obecním úřadu (knihy uloženy ve Lhotce a ve Stanovém) Tělovýchova a sport víceúčelový sál sokolovny (parametry volejbalového hřiště) lyžařský vlek TLV - POMA (délka vleku 500 m, převýšení sjezdovky 145 m) tenisové hřiště (výhodně od hasičské zbrojnice) terénní cyklodráhy (stráň nad bytovkami) využití okolí požární nádrže (hřiště volejbal, dětské hřiště) Obchod u Údolí u penzionu Pila Veřejné stravování restaurace V Údolí restaurace Na Vrších Ubytování penzion Pila penzion Na Vrších (včetně veřejného stravování) v rekreačních domech u pošty v bytovém domu U pece v rodinných domech Školství ZŠ a MŠ z r. 1893, rekonstrukce v r. 2004, od r jednotřídní škola, otevřena MŠ a školní jídelna ZŠ od škol. roku 2011/ postupné ročníky, 10 žáků MŠ zapsáno 16 dětí Spolky, zájmová činnost SDH sbor dobrovolných hasičů, hasičská zbrojnice (stará hasičská zbrojnice u penzionu Pila) Sokol Honební společenstvo Český svaz včelařů, o.s. Aerobic Team (juniorský a ženský tým) 13

15 2. Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 2.1. Územní podmínky pro příznivé životní prostředí. Problematika životního prostředí s vazbami na zatížení složek životního prostředí - ovzduší, voda, půda, organismy, ekosystémy a energie. Ekologicky nezávadná výroba. Nakládání s odpady. Problematika zájmů ochrany přírody a krajiny, vyšší stupeň ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích náležejících do CHKO Jizerské hory a Natura EVL Údolí Jizery a Kamenice. Všeobecná ochrana přírody a krajiny s přítomností ÚSES - nadregionální biocentrum NC 44 a biokoridor K22MB, významné krajinné prvky, památné stromy. Pilíř environmentální (životního prostředí) je vlivem přírodních podmínek v území silný. silné stránky - lokální atraktivní krajinné scenérie a segmenty kulturní krajiny, přírodní a estetická hodnota území, východní část území obce náleží do CHKO Jizerské hory - kromě Stanového dobrá úroveň napojení obyvatel na veřejné vodovody s kvalitní pitnou vodou, přítomnost kanalizace s ČOV ve Zl. Olešnici - snížení produkovaných emisí do ovzduší od 90. let minulého století - separovaný sběr pro základní druhy odpadů a důsledné naplňování legislativy pro nakládání s odpady (sběrné místo u truhlárny) slabé stránky - nevýhodná dopravní poloha území, území obce je položeno mimo hlavní silniční trasy, bez železniční dopravy - zastoupení starého bytového fondu, některé objekty bez využití, špatného stavebního stavu - špatný stav nemovitých kulturních památek - zatěžování povrchových a podzemních vod znečištěnými odpadními vodami ze septiků a jímek - místní znečištění ovzduší způsobené vytápěním méně kvalitními palivy, užití hnědého uhlí, emise - rozptýlené zdroje na pevná paliva příležitosti - vymezení rozvojových ploch s pokračováním zástavby domů pro bydlení - podpora modernizace a rekonstrukce starého bytového fondu - podpora a rozvoj modernějších a ekologických způsobů vytápění, využití dřeva pro vytápění - rušení nevyhovujících jímek a septiků hrozby - nárůst emisí z rozptýlených zdrojů v důsledku vytápění pevnými palivy hnědého uhlí - kontaminace povrchových a podzemních vod nevhodnou likvidací odpadních vod 2.2. Územní podmínky pro hospodářský rozvoj Hospodářský rozvoj území je závislý především na ekonomických aktivitách podnikatelských subjektů, na velikosti sídla. Snížení hospodářské základny subjektů využívající zemědělský půdní fond bylo rozšířeno o aktivity výroby a služeb. Převažující jsou aktivity malých podnikatelů. Rozhodující je využití objektů ve výrobním areálu Na Vrších (penzion, pila, truhlárna, garáže, opravny, realizace elektráren), využití kravínů pro zemědělskou výrobu Na Vrších, v Dolenci a ve Stanovém, obecního areálu truhlárny. 14

16 Zastoupení drobných a malých podnikatelů zemědělských a nezemědělských subjektů v území využívá zemědělské usedlosti, podniká v rodinných domech, rozptýlené původní objekty skladů. Nový zemědělský objekt byl zrealizován v Dolenci. Z pohledu cestovního ruchu leží obec mimo významné tradiční turistické regiony. Dominantním prvkem je rekreační bydlení v rekreačních domech a v chalupách. Zastoupeny jsou ubytovací kapacity v penzionech, v rekreačních, rodinných a bytových domech. Pilíř hospodářský je specifikován v širší struktuře tematického členění udržitelného rozvoje s vazbami na hospodářské podmínky. silné stránky - dominantní je výrobní areál Na Vrších, zavedení rodinných farem zemědělské prvovýroby, zavedené fungující podnikatelské nezemědělské subjekty - přítomnost základního občanského vybavení v obci - významný vliv sezónních uživatelů území, druhého bydlení, velký počet objektů individuální rekreace - vybudované systémy páteřních rozvodů veřejného vodovodu, veřejné kanalizace, stabilní rozvod elektrické energie - organizovaný sběr a odvoz komunálního odpadu, organizovaný svoz nebezpečných odpadů slabé stránky - nadprůměrné stáří domovního fondu, zastoupení neobydlených domů - odloučená poloha území obce v sídelní struktuře - problematika atraktivity malé obce, problematika podnikání ve službách - závislost na vyjížďce za vyšší vybaveností a za prací do okolních obcí - vývoj nepříznivé věkové struktury obyvatelstva - slabý turistický potenciál, území umístěno mimo atraktivní oblasti cestovního ruchu příležitosti - včlenitelnost druhu podnikatelských aktivit do území obce, ekologicky nezávadné výroby a služeb u rodinných domů (drobné podnikání) - rezervy v alokaci drobných a malých podnikatelů - rozvoj podnikání v areálu Na Vrších - podpora modernizace a rekonstrukce starého bytového fondu, příklady v kvalitě rekreačních domů rekreačního obyvatelstva - možné zdroje financování, využití podpůrných programů a strukturálních fondů EU, programů obnovy venkova - spolupráce v mikroregionu jako potenciálu rozvoje, Mikroregion - Tanvaldsko hrozby - nízký rozvoj ekonomických aktivit, zejména v malém podnikání, problematika odlehlosti polohy území, problematika aktivit s vazbou na zaměstnanost - snižování atraktivity malé obce pro bydlení (nedostatek financí pro investice do infrastruktury, zainvestování stavebních pozemků) - odliv cestujících z hromadné dopravy na individuální dopravu - stoupající cena energií a produktů z ropy 2.3. Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel. Úbytek pracovních míst v zemědělství nebyl kompenzován v území obce nárůstem pracovních míst mimo zemědělskou výrobu. Závislost pohybu za prací a vybaveností do vyšších center osídlení. 15

17 Z pohledu rozvojových předpokladů na území obce nebude docházet k výraznějšímu kolísání a změnám v počtu uživatelů území, t.j. trvalého a rekreačního obyvatelstva i návštěvníků, s vazbou na cestovní ruch. Pilíř sociální (soudržnosti společenství obyvatel) je specifikován ve struktuře obyvatelstva a občanské vybavenosti území, bez požadavků na nové rozvojové plochy. Související údaje sociodemografických podmínek, bydlení a rekreace, činnosti sdružení a spolků v obci. Problematika úrovně přizpůsobivosti místních obyvatel na probíhající ekonomické a společenské změny. Zastoupení spolků a zájmové činnosti - SDH sbor dobrovolných hasičů, Sokol, Honební společenstvo, Český svaz včelařů, o.s., Aerobic Team (juniorský a ženský tým) silné stránky - zastoupení spolků a zájmové činnosti - přítomnost nové sokolovny s víceúčelovým sálem se sportovním, kulturním a dalším využitím - přítomnost penzionů, zařízení ubytování a stravování, společenské aktivity penzionu Na Vrších slabé stránky - vývoj nepříznivé věkové struktury obyvatelstva - slabý turistický potenciál, území umístěno mimo atraktivní oblasti cestovního ruchu v porovnání s okolím (Kořenov, Rejdice, Paseky n.j., Vysoké n.j.) příležitosti - ve stávajících plochách a objektech občanského vybavení udržet jejich využití (modernizace vytápění ZŠ a MŠ, zlepšení stavu kostela, fary a Zvoničky) - rozvoj prostor pro činnost spolků a zájmové činnosti - vymezení veřejných prostranství, atraktivních ploch, veřejně přístupných k obecnému užívání (jejich úprava, okolí Zvoničky u školy, okolí domu A. Staška ve Stanovém, návsi ve Lhotce) hrozby - nízký rozvoj ekonomických aktivit, zejména v malém podnikání - nedostatečné nabídky pracovních příležitostí - snižování atraktivity malé obce pro trvalé bydlení 2.4. Vztahy udržitelného rozvoje. 3 pilíře vyváženosti územních podmínek - příznivé životní prostředí - hospodářský rozvoj - soudržnost společenství obyvatel Dominantní v území je kvalita příznivého životního prostředí, slabý v území je pilíř hospodářský, na kterém je závislý pilíř soudržnosti společenství obyvatel (sociální). Rozvoj hospodářského a sociálního pilířuje problematický v závislosti na intenzitě adekvátních aktivit. V kontrastu k nevhodnosti polohy území obce v sídelní struktuře se území vyznačuje určitou specifičností ve vybavení areálu Na Vrších stavebními fondy, důležité je zastoupení objektů občanského vybavení. 16

18 3. Údaje k řešení v územním plánu Změny v území Problematika usměrňování dalšího rozvoje území obce, návrhu zastavitelných ploch s cílem vytváření předpokladů pro výstavbu, s vazbou na sídelní strukturu danou minulým vývojem, bez vzájemných negativních vlivů. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ. Zastavěné území vymezeno v platné dokumentaci ÚPO. Úprava hranice k (Do doby vydání nového ÚP platnost vymezeného ZÚ dle platného ÚPO.) VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN. Vymezení ploch změn, které se zahrnují do řešení nového ÚP, viz údaje kap a výkresu 3, Záměry na provedení změn v území Problematika s vazbou na řešení územního plánu Hodnoty v území Údaje legendy viz kap. 4.1., grafické zobrazení viz výkres 1 Výkres hodnot území. PAMÁTKOVÁ OCHRANA Kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistických a architektonických kvalit prostředí sídla. OBJEKTY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ Památková péče evidované nemovité kulturní památky číslo rejstříku památka umístění /5-111 sousoší piety p.č. 775/1 k.ú. Zl. Ol. Semilská /5-110 kostel sv. Martina st. 1 k.ú. Zl. Ol. Navarovská / socha sv. Anny p.č. 583/1 k.ú. Stanový (při lesní cestě) /5-113 venkovská usedlost č.p. 44, st. 21 k.ú. Stanový /5-114 sousoší Nejsvětější p.č. 760/2 u č.p. 54 k.ú. Stanový Trojice /5-112 venkovská usedlost rodný dům A. Staška st. 41 (č.p. 9), st. 43 (č.p. 46), st. 44 seník st. 42 stodola (podán návrh na prohlášení) /5-115 hrad Navarov zřícenina p.č. 77 k.ú. Lhotka u Zl. Ol / zámek Navarov s parkem st. 81 (zámek), st. 83 (sýpka), st. 84 (altán), st. 99 (č.p. 9), st. 100 (č.p. 10) objekt stodoly a bývalé konírny, st. 101, p.č. 767/1, p.č. 768/1, p.č. 768/2, p.č. 777, p.č. 857, součástí kulturní památky zeď, park, zahrada, socha sv. Antonína Paduánského, st.81 socha sv. Jana Nepomuckého k.ú. Lhotka u Zl. Olešnice Pozn.: Problematika špatného stavu většiny uvedených nemovitých kulturních památek. OCHRANA ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ území s archeologickými nálezy Údaje dle státního archeologického seznamu (SAS). Údaje viz. výkres hodnot území 1 a výkres limitů využití území 2. Na území ÚAN při provádění zemních prací má stavebník povinnost oznámit již v době přípravy svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha a zároveň 17

19 umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení případného záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. HODNOTY STAVEBNÉ ARCHITEKTONICKÉ Další objekty mimo registrované kulturní památky. Hodnoty sídelní struktury významné výskytem dochovaných objektů lidové a drobné architektury (roubené domy, drobná architektura, pomníky). Návrh zastavitelných ploch v územním plánu ve vztahu k hodnotám území, zachování kvalit dílčích území a objektů s ohledem na jejich historický, stavebně technický význam. OBJEKTY LIDOVÉ ARCHITEKTURY roubené domy ZL. Olešnice Semilská dům č.p. 126 horní část při komunikaci do území V koutech dům č.p. 127 horní část při komunikaci do území V koutech dům č.p. 149 u truhlárny dům nad č.p. 149 u truhlárny dům č.p. 150 u truhlárny dům č.p. 154 jižně od truhlárny dům č.p. 159 u hasičské zbrojnice dům č.p. 160 u hasičské zbrojnice dům č.p. 165 u hasičské zbrojnice dům č.p. 168 u obecního úřadu dům č.p. 170 u obecního úřadu dům č.p. 185 jižně od obecního úřadu dům č.p. 192 východně restaurace V údolí dům č.p. 199 jižně od pošty dům č.p. 205 u ČOV dům č.p. 217 v údolí Dračího potoka dům č.p. 202 na stráni dům č.p. 222 v údolí Dračího potoka dům č.p. 225 v údolí Dračího potoka dům č.p. 231 u návsi v dolenci ZL. Olešnice Navarovská dům č.p. 14 u návsi v dolenci dům č.p. 15 u návsi v dolenci dům č.p. 94 při silnici nad penzionem Pila dům č.p. 98 při silnici nad penzionem Pila dům č.p. 76 k Bradlu dům pod č.p. 55 západně od požární zbrojnice dům č.p. 23 jižně od bytovek v dolenci Lhotka u Zl. Olešnice dům č.p. 5 dům č.p. 10 dům č.p. 14 dům č.p. 15 dům č.p. 23 dům č.p. 32 dům č.p. 38 dům č.p. 42 dům č.p. 44 Stanový dům č.p. 3 při komunikaci ke kravínu dům č.p. 8 nad zatáčkou silnice dům č.p. 10 nad bývalou školou dům nad č.p. 11 nad bývalou školou dům č.p. 33 při komunikaci ke kravínu 18

20 dům č.p. 36 u bývalé školy dům č.p. 37 k Trojánkám dům pod č.p. 45 nad bývalou školou dům č.p. 45 nad bývalou školou Pozn. : špatný stavební stav roubenky č.p. 22 v blízkosti památné lípy ve Lhotce OBJEKTY DROBNÉ ARCHITEKTURY objekty, sochy, kříže zvonice (bývalá hasičská zbrojnice) Lhotka socha sv. Jana Nepomuckého u č.p. 205 ve Zl. Olešnici kříž s Kristem na kamenném podstavci u kostela sv. Martina kříž na kamenném podstavci na návsi ve Lhotce OBJEKTY HISTORICKY VÝZNAMNÉ objekty rodiště Antala Staška, Stanový dům pobytu Viktora Dyka, v sousedství zámku Navarov pomníky, pamětní desky pomník válečným obětem v parku u kostela sv. Martina 2 pamětní desky na objektu bývalé školy Stanový ARCHITEKTONICKY CENNÉ STAVBY fara, základní škola, Zvonička, bývalý mlýn, Brůnova vila č.p. 13 HODNOTY URBANISTICKÉ ZÁSTAVBA * sídelní struktura Lhotka * sídelní struktura Stanový Ve Lhotce dochovaný soubor objektů lidové architektury se zvláštním významem z hlediska soustředěné sídelní struktury lokality, přítomnost roubených domů a stodol, původních zděných domů s centrálním prostorem návsi. Ve Stanovém rozptýlená zástavba v krajinném prostoru, přítomnost roubených domů, s významnou lokalitou rodného domu Antala Staška. DOMINANTY * stavební Kostel sv. Martina s pozemkem bývalého hřbitova s vazbou na centrum obce. HODNOTY KRAJINNÉ Reliéf území je pestrý, členité pahorkatiny s přechodem na vrcholové polohy Vysokého n.j., Příchovic a dále Krkonoš. V převažujícím rozsahu území obce zahrnuje zastavěné území Zl. Olešnice údolní polohu potoka Zlatníku, ve Stanovém Stanovského potoka s dílčími prostory zástavby Lhotky a území Na Vrších. DOMINANTY * přírodní prostorově výrazné dominanty vrch Na Vrších 618 m n.m. západní okraj Zl. Olešnice vrch Pašírova skála (Bradlo) 690 m n.m. severní okraj Zl. Olešnice vrch Javorník 821 m n.m. východní okraj Zl. Olešnice vrch U Břízy 587 m n.m. severní okraj Stanový VÝZNAMNÉ STROMY * aleje podél silnic v centru obce, ke Sklenařícím, ve Stanovém 19

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

a) Postup při pořízení územního plánu 2 b1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací

a) Postup při pořízení územního plánu 2 b1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací II. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOVÁ ČÁST strana a) Postup při pořízení územního plánu 2 b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA Část C-F VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ dle přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více