OBSAH: Strana. Strana JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Strana. Strana JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského"

Transkript

1 OBSAH: Blbliografie 56. lüf) Bilance okresnich zálozen hospodáfskych: Pokyny pro bilancováni k 31.' Bursovni hlidka , 43, 56, 68, 82, 94, 106, 119, 131, 142, 155 Cenné papiry: 5% státní invbsticni zá^píijóka rcpubliky Ceskoslovenské z r Konverse 8% zahranicní pújcky z let 1922 a S Pfehled slosováni státních cennyoh papírü 129 VyhláSka min. financí z 29. srpna 1931 v umofeiní 4% a 4>í% náhradní umofitelné rcwty v roce Clánky: Ceskoslovenské národní hospodáfství v roce F. S.: Druhé zikousky zpiisoibilosti Dr. Jehlióka Oldf.: Csl. ipfc'dipisy o vázaném liospodáfství devisovém. 121í Dr. Jehli.í!ka OÍdr.: Co iest nového v devisovych pfedpisech 133 ModJilita 49 V. Nejeidly, Smícliov: Nékolik poznámek k pofadí hypotekáriních pohledávek 65 V. Nejedly, Smíchov: Ocen&ní dañového osvohození aiovostaveb 34 V. Nejedly, Smíchov: O racionalisaoi v nasich ústavech V. Nejedly, Smíchov: Poznámka pofadí 63 V. Nejedly, Smíchov: Jcílé zmínka ik pozínámce pofadí V. Nejedly, Smíchov: PouCení z tfetích zkousek zpüsobilosti. 151 Nepíípustnost finmy oikresní iidová záloieiia 112 Opaitfení csl. vkladiních knízek od rakousksrdti véíitelú, ktefí neipodali phhlásky-130 Plná moc ik vysitavení a podpisu dluíních listín í>fi poznáimce pofadí 47 Promláení anuit úrokü a splátek pfi zápujíkáoh 64 JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského úfadu: Nova úprava penézního hospodáfství obci a okresü 17 PodpO'ra zahranicního obchodu Dr. Hugo Pohl: Rentabilita a úhrada nákladu staveb mtlioraóních a jistota zápiíjcek k úcclum melioracním 71, b5 Dr. Hugo Pohl: Melioraoní podpory podle nového zákon.-i o státním foíndu pro vodohospodáfské meliorace 97 Procházka Fr., feditel, Kostelec n. C. L.: Vyznam Okresni zálozny hosipodáfsiké jako stfediska dmfetevního a vefejného podnikání v Okrese 8 V. Skfivain, feditel, Lisov. Z valné hromady Svazu rolniokych vzájamnyoh pokladnic 109 Dr. K. Vaeter: Reorganisace zemskéllo úvémictvi 33 Üvér od Hypotecni banky eské.. 73 Hqspodáfsky svátek 123 Dañé: Bkvivale.n't poplatikovy na desetiletí 1931 az , 55 Konversní úlevy poplatkové 94 Novela k zákonu o daních pfímych cís. 167/ NoveMsace záikona o dani z obratu PauSalování dañé z obratu u drobnych zemédélcú 55 Pfechodná pfirázka k dani düchodové a k dani z tantiem 145 Pfepo'íítací kursy pro daft rentovou: za I. étvrtletí » II.» » 111.» » IV.» Pfirázky k daním pfím:^m v Cechách na rok Hlidka spolku úfedníkú 15, 31, 43, 57, 69, 83, 95, 107, 120, 132, 143, 155 Kondiéni odbor 13, 29, 30, 41, 68, 80, 81, 106, 119, 131, 141, 142, 155 Osobnf, úmrtf 93

2 fe f -' -'- strana. Okresni záloíoy hospodárské: Nova ibu'dova Okresni z^loíny hospodá;fsiké V Semileoh,^ i 28 Nova bitdova fítiálky ihraindj'&ké ojcresaú záloisíiy hospodáfské ve VSetetech.. 39 Nova okresni zálozna hospodáfská v Üstí n. Orí. 151 Okresni zálozna hospodáfská v Lovosicich 80 Oslava SOletého trváiní Okresni zálozny hospodáfsiké v 2amberku Publikace: Ctyfstránkové kalendáfíky 93 Kapesni kalendáfíky , 140 Násténné kalendáfe mésícní , 140 Rocenky 12, 93 Rozvifhy hodin 93 Úrokové tabulky 39, 106 Rúzné zprávy: Levny stavební úvér za pomoci Üstfední sociální paiisfovny 53, 80 Nové 500- a 50koruinové bankovky Provádéni úhrad lázefis'kym hostúm na SlO'vensku 92 Refo-rma kalendáfe..." 79 Stazení niklovyoh pétíkorun 5 i Tfetí okresni záloána hospodáfská se vklady pfes 100 milionü 39 Üprava bankovnich svátkü pro r Vklady u vídeñské postovní spofitelny. 54 Vydáiní stfíhrnyoh lokonun obycejinyoh. 93 Zahájeeí sipofjitelní sluzby u PoStovni spofitelny 79 Rozhodnutí NejvySsích správních stolic 42, 117 Statistika okresnich zálózen hospodáfskych 30, 41, 67, 81, 141, 154 Svaz: Hospodáfsiká vysitava v Praze ' -- - :" -:^. - - Sttaria f Schüze funkcionáfü okresnich záloíen hos^. ; pod^fskych. :..,.... ;..'. 147 Svateik sipofivésti. ':: '...'.'.' Vaina hromada Svazu 68, 75 VSeobecná vysítava severoceská v Lounech 79 Vyborová schüze , 140 III. vzdélávací kurs pro úfednictvo okresnioh zálozem hospodáfskych 114, 128, 135 II. Zkousky zpüsobilosti 26 ZkouSky zpüsobilosti. ; 138 Úrokové dohody a sazby: Dohoda o úrokavé mí'u (vzorec) Komentáf k doliode o úrokovych.sazbách ze vkladú, 23 Snahy o sjednání poádku v úr;kovych pomérech 6 Snízení úrakové míry ze vkladú a zápüjcek 20 Ürakové dohady 45 Zvysení oficielní míry úrokové.. 105, 127 Vzdélávací kurs: III. vzdélávací kurs pro úfednictvo 114, 128, 135 Zákony: Maly zákoin pridélovj' 103 Novy fád konkursni, vyrovnacl a odpürcí 59 Maly zákon pfídélovy 103 Státní pomoc pfi zivelních pohromách.. 99 Zména zákona o pensijní.-n pojisténí Zvysení soudnich poplatku ICO Zálozensky den: v Praze 10, 51 V Lounech 89 V Pardubicich 117, 124 Ze zemského vyboru 29, 40, 56, 66, 78, 92, 106, 116, 127, 139, 153 Zkousky zpüsobilosti 26, 138, 149

3 OBSAH; ^ Blbliografie 27, 149 Bttance okresnich zálozen hospodáfskych. 2 Bursovni hlidka , 94, 109, 123, 136, 149, 167, Cenné papiry: Devisová státní pújcka 72 Vym&na stát. pokladinicních poukázek 26, 72 Cláoky: Vrch. insp. Zd. Dobsch: Zemské dozorstvo feemsky inspeiktorát) okresnich zálozen hospodáfskych JUDr..F. Doubrava: 'Padesát let innosti okresnich záloéen hospodáísgc^ich 30 Insp. V. Jelínek: K jubilejníimi roku 45 Ant. KláStersky: Jubilejni vizipominiky 36 V. Nejedly: K mezinárodnímu problému zlaté mény. 169 V. Nejedly: K otázce poplaínosti v-yúctováni o zápüjúkách 20 V. 'Nejedly: Néikterá ustanovení ;banlkovniho zákona se zfetelem ke vkladové praksi 88 V.Nejedlí: Simultainní hypotáka 101, 114 V..Nejedly: Staivehní spofitelny 73, 131 F. Olmr: Cim tnpély a cím rostly 52 F. Olmr: Padesát let cínnosti okresníoh zálozen hospodáfskych 86 F. S.: Dohodou neíbo naf izenim? ( K otázce úpravy úrokovych sazeb) 111 E. Smetana: Z mífch ipamétí 53 Spolek úf. o. z. h.: V^omfnáme i my 60 J. «. Stejskal: Z <minulí-ch dob 59 Jan Suchomel: PocáDky. okresnich zálozen hospodáfskych a jejioh dalsí ivyvoj 48 Ceíiék Sesták: Hrst izálozensikyoh vzipomínek 55 JUDr. St. Svehla: Do druhého padesátileti 29 JUDr. K. Vaeter: Do jubileijního rdku 1 JUDr. K. Vaeter: Novy rezim v penéiznictiví 100 Devisová regulace dovozu 24 K soucasnym métiovym otázkám Návrh na pfemému kontrib. zálozen a fondü moravskosleizskych v okresni zálozny hosp. 186 Nova soustava drobnych penéz Ochrana osl. mény 132 Otázka inasí ménové politiky Zachování staibility nasí méiny.nutností 69 Pade.sá't let okresnich zálozen ho&podl^skych 63, 83, 98 Vyvoj fiínaniéních ipomérü v Csl. rep Vyvoj zemédélského úvéru hypotdkárního k.mezinárodní organisaci 22 Zachování stability nasí mény nutností. 69 Dañé: Dan z obratu 107 Jaik S'toupala dañová kvota pfipadajfcí na jednoho obyvatele CSR. od r do r Kolkavápoviinnost vypisü z dañovych úctü (kont) 94 Prüikaznosí obohodních kinih, vedenych na volnych ibstech v dañovém fízení Pfechodná pfirázka k dani düchodo\é a ik dajni z tainíiem 133 Pfesouvání dani i35 Rentová daft z kontokorentníoh úrokü 93, 134, 165 Rentová daft z úrokü na vikladmích knízkách 93 Roik 1931 posledním pro sestavení stabillsaínf bilance 26 ZvySení dañé z obratu 107

4 I*-,', strana Hlidka spolkn úfednika 15, 28, 60, , 124, 137, ISl. 167, 179, 195 Kondieni odbor. 26, 27, 79, 80, 108, 122, 136, 166, 177 Osobni, tatrti '36, 166 Ókresnl záktiny hospodáfské: Padesátá jubilejni vaina hromada Okresni záloz-ny hospodáf.ské v Benesové..91 Slavnostní otevfeni budovy Okresni záloány hospodáfské v Libán!, filiálky V Kopidlné!35 Padesát let Okresni zálozny hospodáfské, V Poiátkácn 165 Jubilejni vaina hromada Okresni jálozny hospodáfské na SmíchO'Vé 76 Pokyny pro bilancováni k 31./ Publikace: Jubilejni Véstnik Koresponde-níni pfiruíka 149 Násténné kalendáfe a kapesni kalondáffky 166 Plakáty ke dni ispofivosti 149 Pfedná.sky III. vzdélávaciho kursu Rocenky 14 Rúzné zprávy: Dañové subrepartice 94 Devisavá regulace dovozu Nova kuratoria Zvlástmfho a Vseobecného iondu 136 Okresni spofitelny 25 Pferusení.nSklerych spoxü sluiknovské spofitelny 122 Uspokojení pohledávelk v toyv. spoleéné mellé csl. a rakouskyoh porucencü a opatrovancü 132 Vaina hromada Národní banky csl Vyrovnání nezajisténych pohledávek v b:yvalé spolecné méné vüci Rakousku Zahradnické velkozávody na Bosyni a Harasové 136 Zástava obecnioh dávek a poplatku pfi obec. záp 107 Statistika okresnich zálozen hospodáfskych 13, 46, 78, 149, 166 Svaz: Sohfize íuiíikcioiiáfü okresnich zálozen hospodáfskych Vaina hromada Svazu , 103, 116 Vyborová sohúze Svazu , 148 Vzdélávací kurs 148 Zálozensky den 9, , 172 Úrokové dohody a sazby: Dohodou nabo nafízením? (K otázce úpravy úrokovych sazeb) 111 Kalem snízení úrokovjfch sazeb Snízení oficielních sazeb úrokovych.. 72 Snízení úrokovych sazeb 158 Úrokové poméry v r Zákony: Bankovní zákon... 17, 88, 125, 139, 153 Néikterá ustanovení bankovního zákona se zfetelem ke vkladní praksi 88 Zálozensky den: V Praze 9, 66, 118 V Plzni 172 Ze zemského vyboru 13, 25, 77, 93, 106, 121, 134, 147, 164, 176, 193 Zkousky zpüsobilosti: IV. zkousky zpüsobilosti 148, 193 i- ;4.

5 ^ ^ ^ ' w: i ^"^S "fj V.-pí OBSAH: *n i. \ ^ Bwtoviri hlidka , , , 194 CMoé papiry: Dolarové püiíky 163 Nova rakouská losová püjcka Nové 5% komiunální dluzní a 5% melioraicní úpisy Zemské banky 191 Pfedváieáné renty rakouské a uherské. 192 Prototwace S'tátních ipokladnicních üoukázek 163 PüjCka práce prodlouzena 73 Seznam ufhofenych a umofovanych cenní'ch papírü 13 Upisovací lhüta Püi ky práce 100 Upisovací a ostatní podrobné podmínky státmí püjcky práce. 60 Upisování Püi<Sky práce skonceno VííiJata kuponü 3% obligací byv. pnv. stx)l. rak. uher. stát. drah (Steg) Vyrovnání dañovych nedoplatkü Püjckou orácc 163 Zákon o kuponové dani a o Püjcce práce 38 Clánky: V. Neiedl:^: Jak je dotéen úmor hypotekárních zápüicek úpravou úrokovych sazeb Kdy budou odstranénv zbvtkv soupisu vkladú? 184 Nebezpeéi pfi ipodávání smének k vyméflé 70 Novy odhadní fád 135 JUDr. Antonín Svehla: Ze sméneéného prava 103 JUDr. Kamil Vaeter: Do leoilho rokii i t Dr. h. c. Antonín Svehla 183 Hospodáfství obcí a okresü v republice Ceskoslovenské 111, 123 K ietosnfmu svátku spofivosti I5i Konc ná úprava úrokovych sazeb ObUní zástavni listv a vefejná obilni skladllté zemédétská 93 O prodlou2ení zákona o odkladu e.xekucí proa zemédéküm i67 O slfoki pettize 153 O soucasn^ch otázkách hospodáñskvch a. Peattnich 58,. ' PiovAdtcl nafizení k zákonu o ottilnicli.. XMtivnIch Ijstech 121 Íf*WWt«VtifX prodlouiena 73 nmrnki zkouskv soofitelní llnljrpípocetna rok a o«ta(tnl podrolbné Dodmímky. 19Í9KT práce.60 Üprava pachtovného pfi zemédélskych pachtech 139, 164 Ü'prava soutéize ve vécech penéznictví a, snízení úrokovych sazeb 17, 31 Üprava úrrtkü ze vkladú a úvérü u podnikú nepeinéznídi. 87 Üstfední smírcí ocgán 68 Zákon o kuponové dami, a o Püice práce 38 Zálkon o mimofádné moci oafizoivací.. 92 Zákon o obilních zástavních listech a vefe jnych Qibílních skladistícjh Zemédélské zaidluizení u ojcreismícih zálozen hospodáfskych a spofitelen Zména a d'oplnénií inskterych právníah ustanovení o poplateích a iinv^ch dávkách 119 Zména nédcterych pfedpisü o fizerií exekucním a o trestiním stíhání oletich pfi draibách 22 Zména zákona o záloznách a úvémích spolcích a druzstveclh 136, 174 Dañé: Darovací dan z vénování rodicúm Oznárneni o súctování dañovych olateb. 192 Rentová dan z kontokoreiitnioh úrokü Vyrovnání dañoviych nedoplatkü Püjckou práce 163 Základ dañé rentové vybírané srázkou. 99 Zákon o kuponové dani a o Püiéce prác^ 38 Zdravotní pfirázka k daním pfímym na r. 193? 28 Mlidka Spolku úfedníkü okresnich zálozen hospodáfskych 15, 29, , 85, 101, 117, 133, 149, 166, 181, 197.lUDr. Kamil V.neler: Souvislost penéznictví s ostatním hospodáfstvím 148 Hlidka Volného sdruzéní kontribucenskych zálozen a fcmdü v zemi Moravskoslezské 179,195 Kondicni odbor 13, 38, 44, 64, 84, 100, 116, 146, 162, 174, 191 Okresni zálozny hospodáfské: Jubilejni valné hromady: v Beroimé 78» Brandyse nad Lab 154» Karlíné 62» Kostelci nad Cer. lesy 172» Libochovicích 77» LiSové 82» Némeckém Brodé.. '. 80» Nepomuku. 96» Netolicích 156» Neveklové 114

6 . íj' Nymburku Podébradech Pfesticích Rakovníku Sedlcanech Skutéi.. Unhos'ti Vysokém Myté Otevfeni novych budov: v Zelezném Brodé, ipoboéky v Jablonci nad Nisou 12 v Kostelci n. C. L 172 V Netolicích. _. 156 Pokyny pro bilancováni k 31./ Üpisy na Püjcku práce 131 Obilni zástavni listy: Obilni zástavni listy a vefejná skladisté zemédélská 94 ProvádScí nafizení k zákonu o obilníoh zástavních listech 121 Úvér Národní banky ceskoslovenské na obilni zástavni üsty 174 Zákon o obilních zástavních listech a vefeinych obilních skladistíoh 108 Osobni véci: Jubileum Ümrtí , 116, , Poplatky: Kolkové ipoplatkv 'Pfi úcetnictv; na volnych Ifstetíh 28 Poplatkovy nausál ze sluzebních ismluv. 192 Zména a 'dioplnéní nékiterych ürávních ustanovení o poplaitcích a jinych dávkách 119 Publikace: Plakáty ke dni spofivosti. násténné kalendáfe a kapesni kalendáfíkv Pfírucni kalendáf okresnich zálozen hospodáfskych na rok 1934 pro funkcionáfe a úfedníky 144 Püiéka práce: Prodlouzení dañovych vyhotí. podle 7 aá 11 zákiona o ipüjcce oráce 13) Püj'cka piráce prodilouzena 73 Upisovací a ostaibni podroibné podmínky státní püjéky práce 60 Upisovací lhüta üüickv práce 100 Upisování püjcky práce skonceno..116 Üpisv na ipüjaiíu práce okresními záloznami hosoodáfskymi 131 Vyrovnávání dañovych nedoplatkü püjfikou práce 163 Zákon o kuponové dani a o ipüjóce práce 38 Rozhodnuti a nálezy nelvyssích soudú , 193 -Rúzné zprávy: Bainikovní srválilcy v T Bankovní svátky,v r Dairovací dan z vénování ródíisüm Doéa^né opatfení v oboru fízení konkuirsniho na iméní zemsdélcfi 144 Dodatek k viáidní vyhlásce ze dne 12. dubna 1933 c. 59 Sb. z. a n. *. 34 Dodatek k zákonu o izáloznáoh a úvérnídh spolcích a druástvech 174 Ddarové ipüjéky 163 Hromadné sirotéí pokfladny v roce Jubilejni stfibmé desetikorunv Nova rakouská losová püjcka 163 Nova úprava ipoplatkü pfi penézním styku s Postovní spofi'telnou 83 Nové 5% komunální dluizní a 5% melioifacní úpisy Zemsiké banky 19! Oznámení o súítování dañovych plateb. 192 Pohledávky ve starych karunách Poplatkovy pausál ze sluzébnich smluv. 192 Pfedválecné renity rakouské a uherské Pffrucka o obecni dávce z -pfirüstku hodnoty nemovitosti 27 Prodlouzení dañovych vyhod podle S 7 az 11 zákona o püjcce práce Prolongace stát 'pokladnicních poukázek 163 Prümémé ceny obilí 193 Rissky svaz ;klte'n.tely pcnéznioh ústavü. 175 Rolnícka vzájiomna ipokladnica v Piesfanech nabízí své sluzby k orovádéni úhrad oro lázeñské hosty 100 Rozhodnuti nejvyssího soudu o rucení pozemkü do svaz.ku vodního druzstva poiatych Osdéluje vrchní rada Dr. Polil). 26 Seznam umofenych a umofovanych cennych papírü 13 Sirotcí ipeníze 145 Skládáni jistot podle kartelového zákona 174 Soupis státního 'nemovitého maijetku. '. 164 Stav jméni Üstfední sociální pojistovny Ik 30. VI Stav jméni Üstfední sociální poiiifovny k 30. IX Stavební ruch v I. pololetí Systematicky vyklad zákona o úlevách konivensníüh 84 Tisícikorunové bankovikv 145 Ucebnice úce/tnictví 176 Upisovací lhüta püj'cky piráce 100 Upisování pütjcky práce skonceno Üprava nájemného pfi izemsdélskfch patíhteoh 164 Üvér Národní baniky ceskoslovenské na obilni zástavni listy 174 Uzákonéni povinné svazové revise soukromych pojisíoven 164 Vallná hnomada Národní banky ceskoslovenské 27 Vkladní knízky Postovní sipofitelny Vynos Zemskélho finanisního feditelstvi v Praze ohledné neoorávnéného uvolnéní deposit a bezpeémostních schránek Vy'plata Ikupionü 3% obligací byv. priv. spol. rak. uher. stát. drali (Steg) Vyrocní zpráva Svazu roiníckvch vzájomnj'clh pokladnic za r Vyrovnávání dañovych nedoiplatkü püjíkou piráce 163. Zálozen^sky kalendáf na rok Záloáensfc^ kailendáf na iroik Zavedení d'obytííoh zástavních listü Zemsiké dáviky a isitátní pfídély v zemi Ceské na rak Zména V v^latnyoh dinech státné-zaimiéstnaineckych píatü 175 Slrotéi péníze

7 f-f,-' íit-.- 'N«beoEpe i pfi podávání smének k \9méy ni (V. Nekdl*) ^ Ze sméneínélho prava (Dr. Ant. Svehla) 103 Statistika okresnich zák>2ea hosdodáfskych ^ ^ 144, 162 Ofednj SHatistika dkresních zálozen hospodáfsoc^ch za rok Svaz: Pro/ponovany zálozensky den v Kaflovyoh Varech odloíen 162 Revisofi pro letmé revise 173 Schüze élenü revsdlujícího vyboru.. 162, 188 Schüze funkcionáfü 162, 186 Vaina bromada 64, 94 Vzdélávací koirs 157, 168 Vyborová iscjhúze 63, Zkou ky 'z,püsobilosti 144, 189 Úrokové sazby: Jak je dotícn úmor hypotekárních zápüj'éek úpravou úrokovych sazeb (V. Nejedly) 105 Koneéná úprava úrokovych sazeb Dodatek k vládní vyhlásce ze dne 12.. dubna 1933, í. 59 Sb. z. a n 34 Üprava soutéze ve vécech penéznicfcvi a sníziení úrokovych sazeb 17, 31 Üprava úrokü ze vkladú a úvérü u podnikü nepenéznídh 87 Zákony: Provádécí nafizení k zákonu o obilních zástavmích listech 121 Üprava pachtovného pfi zemédélskych pachtech 139, 164 Zákian o kuponové dani a o púáíce práce 38 Zákon o mimofádné moci nafizovací.. 92 Zákon o obilních zástavních listech a vefejnych oibiitaich skladistích 108 Zákon o odklad exekucí proti zemédélcüm 167 Zména a doplnéní nékterydh právniích ustanovení o poplaltcích a itaych dávkách 119 Zména nékterych pfedpisü o fízení exekuíním a o trestnim stíhání pletich pfi draibách 20 Zména zákona o záloznádh' a úvémích spolcích a druzstvech 136, 174 Záiozensk:^ den: V Praze V Jiéíné 126 Ze zemského vyboru: Obézník o obilních zástavních listech a vefejnych Obilních skladisticíh Üvéry n'a obilni zástavni listy Zprávy ze schüze zemského vyboru 11, , 63, 83, 98, 115, 130, 142, '. Ir i'f^i

8 íi' OBSAH: H strana Bilanéní pokyny k 31. prosinci Bursovni pfehled 21, ll, 60, 76, 92, 108, 128, 149, 169, 189, 208, 227 Cenné papiry: Inkaso kuponfi 7%% püjéky Velké Prahy 207 Lombard cennych papírü u Reeskontniho a lombardniho ústavu 166 Nové státní pokladnléní poukázky Odstfihováni a inkaso kuponü Prodlouzení Ihüty k pfihlásce cizozemskych hodnot 187 Prodlouzení splatnosti státních pokladnicních poukázek TA7c püjéka mésta Prahy v dolarech. 164 Slosované cenné papiry, kupony a technika V trabé s nimi 165 Slosováni státních cennych papírü nebude od 1. I obnoveno Soukromy bursovni lombard Soupis a povinná nabídka cizozemskych hodnot 154 Ülevy pro bilancováni ukládacích cennych papírü 223 Üí-edni seznam restantü Vyména 5%% státních pokladnicnich poukázek 21 Clánky: Doubrava V.: DneSní úvérové potí2e..112 Vinkulace vkladní kníáky pro pflpad smrti 215 Vymáháni a zajiátovánl dluánych úrokü a anuit 176 Zápüjéková éinnost v nynéjgi dobé. 30 Nejedly V.: Jak dalece jest hypotekámí dluáník dluáníkem osobním K otázce promlcení anuit Korrtokorent nebo béán^ úéet Néco o korrealité Néco o právu nadzástavním O pofadí hypotekárních pohledávek. 131 O pofadí hypotekárních práv O poznámce spomosti a mezich principu publicity Osvédéení o placenych úrocích pro bemi správy 3 O vinkulaci vkladnich kníéek.. Reservní fondy, reservy skryté,. nezjevné 28 a nevytjctované Skfivan V.: Npbezpeéí vadn^ch smének JUDr. Svehla.AJit.- Néco o sménkách....,.79 JUDr. Vaeter Kamil: Krise na ústupu Cestou inflace nepíjdeme Csl. reeskontní a lombardní ústav. 49 Evidenoe obcliodních ávérü K letoánímu svátku spofivosti Marseillská tragedle 171 Monopolni ceny obili 137 Návrh zákona na odduizeni samosprávy 193 Novelisace zákona o pens. poji téní soukromych zaméstnancü ve vyásích sluzbách 116 Novelisace zákona o sociálnim pojigténi zaméstnancü 119 Novy fád pro uchazeée o úvér pfi pozemkové reformé 32 Nov^ zákon o doéasnych opatfeních V exekucním a konkursnim fízení proti zemédélcüm 47 Novy zákon o soukromych zaméstnancích 132, 152 Obilni monopol 114 Ochrana zemédélskych dluznikü proti exekucím a konkursüm Opatrnost pfi úvérové Cínnosti O postaveni okresniho delégala v zálozné 4 Osnova zákona o pfestupech pojisténcü 157 Pokyny pro bilancováni k 31. prosinci Pfed novelisací zákona o Csl. reeskontním a lombardním ústavu Pfipravované zmény nékterych ustanovení procesních pfedpisü Skládáni vadii a kaucí k zajiáténi vefejnych dodávek a praci podle novych pfedpisü 65 Sníáení hodnoty ésl. koruny a zlaté íihrady Národní banky soupis a povinná nabídka cizozemskych hodnot 154 Stavební regres 196.Stav zadluáení v Ceskoslovensku.. 45 Ustanovení a jmenováni vyboru a senátü Üstfedniho smíréiho senátu. 15 Vyklad nékterych ustanovení vlád. vyhlá ky z 12. IV o úpravé úrokovi'ch sazeb 12 Vypoéet pfíspevkü Zvlá tnímu fondu V<K-oj vkladové Cinnosti v roce Zadluíení samosprávy 96 Zaliájení éinnosti Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu...83 Zákon o pojistné smlouvé Zpoplatftování pensijních fondü Dañé: Daft düchodová, náhrada sluáebních v^dajü Daftové úlevy na opravu starych domü 141

9 strana Daftové úlevy zemédélcüm Kdy je mo2no provést daftovou exekuci 222 Lhüta k zaplacení étvrtletnich splátek dañé z obratu a pfepychové Likvidace dañovych nedoplatkft Mimofádné dary a daft düchodová Nepfesnost v^isü pofizovanych berními aprávami k vyméf. úéelüm. 184 Nocle né a stravné pfi vyméfování dañé düchotíové 124 Odéitatelnost zvláítního pens. pfíspévku od základu pro daft düchodovou 92 Osvobození novych automobilü od dañé. 163 Osvobození vénování na národní leteckou sbirku od dañé darovací Poplatnost zápisníkü rentové dañé z kontokorent. úrokü 104 Pfedpisování úrokü z prodlení Pfechodná pfirázka k dani düchodové a k dani z tantiem " ^? Rentová dan sráákou 183 Rentová dan z kontokorentnich úrokü 19, 69, 124, 183 Splatnost pfechodné pfirázky k dani düchodové na r Srááková dan rentová z úrokü ze vkladnich kníáek 221 Ukládání pofádkovych pokut podle 43 zákona o dani z obratu Üroky z prodlení z dluznych dani nebudou sní2eny 203 Vráceni pozüstalostniho poplatku nemovitostniho, zaplaceného dluhopísy püjéky práce. 104 Vyméfení dañé düchodové podle usta- noveni 34 zákona o pfímych daních 163 Vyrovnání úrokü z prodlení z dañovych nedoplatkü 124 Zabaveni nouzovych podpor pro nedoplatky dani, dávek a poplatku zemédélcü 142 Zdañováni vdovskych a sirotcích düchodü 125 Zdravotní pfirááka pro rok Zména kompetence finanéních úfadü V oboru pfímych dani Zvysená dan obratová potrvá do konce roku ZvySení pravomoci finanéních úfadü. 204 Hlidka spolku úfedníkü okresnich záloíen hospodáfskych: 24, 43, 62, 77, 94, 109, 130, 150, 170, 190, 210, 228 Václav Tuény: Okolo zkougek zpüsobilosti 229 Hlidka Volného sdruí.ení kontribufenskych záloíen a fondü v zemi Moravskoslezské 22, 42, 61, Obilni monopol: Obilrú monopol 114 Monopolni ceny obilí 137 Obili k prodeji nutno nabídnouti Obilni spoleénosti do 31. prosince Obilni spolecnost bude vydávat obilni zástavni llsty 187 Správni orgány Csl. obilni spoleénosti. 143 Trestni sankce na neoprávnénj- vykup owil Ig7 Zabaveni pohledávek u komisionáfü Cs. obilni spolecnost! Obilni zástavni üsty: Eakont obilních zástavních listü Odklad splatnosti obilních zástavních listü 91 Obilni spolecnost bude vydávat obilni zástavni listy 187 Potíáe pfi registraci obilnich zástavních listü 91 Zasílání obilnich zástavních listü. 60 Okresni záloíny hospodáfské: Jubilejni valné hromady: ve Kdyni 68 v Manétiné 69» Mélnice.85» PoliCce ' 87 ve Strakonicich 66 V Sugici 86 Otevfeni nové budovy Okresni záloány hospodáfské v Bfeznici Úéast okresnich záloáen hospodáfskych na vystavách 185 Osobni vécl: Jmenováni 89, 103, 182 Odchod do vysluáby 103 Úmrtí..58, 89, 103, 123, 140, 162, 182 Uprázdnéná mista v záloznách 20, 38, 70, 89, 103, 123, , 183, 221 Poplatky a dávky: Dávka za úfední úkony 21 Dávka z pobocnych závodü Düchodci Vgeobecného pensijního ústavu musí si od 1. I platití düchodovou dan sami 20 Kolkování plnych mocí k zastupování na valnych hromadách Kolkování smének Kvitanéní poplatek Nucené vymáháni obecních dávek a poplatku Osvobození obchodní koreapondence od poplatku Placení dávky z majetku bez pfedlození vkladní kníáky Placení sociálnich pfíspevkü zaméstnávatelem Poplatek z lístiny osvobození obchodní korespondence Poplatek ze sluáebnich smluv placeny za zaméstnance zaméstnavatclem Poplatek z úétü Poplatkové revise.... Poplatkové úlevy pfi konversi Poplatnost zápisníkü rentové dañé z kontokorent. "úrokü.... PoseCkáni a povolování splátek u poplatku 125 Pfedpisování poplatku 222 Vráceni pozüstalostniho poplatku nemovitostniho zaplaceného dluhopísy püjéky práce 104 Zabaveni nouzovych podpor pro nedoplatky dani, dávek a poplatku zemédélcü 142 Závady zjigténé pfi vyméfování poplatku na podkladé úfedních nálezü Zpoplatftování pensijních fondü Publikace: Plakáty ke dni spofivosti, násténné kalendáfe a kapesni kalendáfíky, jakoí i kalendáfe pfirucní

10 )'.1 ' V Reeskontní a lombardnf ústav: Csl. reeskontní a lombardní ústav.. 49 Hlááení stavu vkladü Csl. reeskontnímu a lomb. ústavu 205 Jmenováni funkcionáfü Csl. reeskontniho a lomb. ústavu 72 Lombard cennych papírü u Csl. reesk. a lómb. ústavu 166 Podmínky pro poskytování úvéru u Csl. reeskont. a lombardniho ústavu Prostfedky Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu 73, 106 Pfed novelisací zákona o Csl. reeskont. a lomb. ústavu 121 Pfed zménou stanov Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu 225 Zahájení Cínnosti Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu 83 Zména zákona o Csl. reeskontním a lombardním ústavu 142 Rozhodnuti a nálezy nejvyssích soudü: Exekuce na vydání obsahu safesové schránky 40, 91 Kolkování smének 74 Nepovolená práce pfes Cas Pojem zemédélce podle zákona o odkladu exekuce proti zemédélcüm. 40 Ührada úrokü stargích tfí let a úrokü interkalárních z kauce pro vedlejgí závazky 40 Vliv opoídéného pfihiásení pohledávek vefejnych orgánü pfi draábách na jejich pfednostnl pofadí Zákaz zcizení a 'zadluáenl Zdanéní remunerace 74 Rüzná rozhodnutí Nejvyggiho soudu ve vécech civilnich 74, 128, 146, 167 Rüzná rozhodnuti NejvyáSího.soudu ve vécech obcanskych 75 Rüzná rozhodnutí NejvysSího soudu ve ve vécech financních 147 Rüzná rozhodnutí Nejvyggiho správniho soudu ve vécech administrativních 148, 166 Rüzná rozhodnutí pracovních soudü. 107 RAznó zprávy: Bankovní svátky v roce Bernl exekuce na vklad. knízku, vínkulovanou heslem 72 Berní odhadní hodnota nemovitosti si-' multánni hypotekou zavázanych Bilance Váeobecného fondu penéíních ústavu reoutoliky Ceskoslovenské Broíura:»Üstfední smírcí orgán a Poradní sbor ve vécech penéánictví. 59 Dávka za úfední úkony 21 Dávka z pobocn^'ch závodü Deset let rolnickych vzájemnych pokladnic na Slovensku 188 Devisová pfiruéka 227 Doplnéní krycl sménky dnem vystaveni, jehoí se pfijatelüv rukojmí nedoáil. 225 DoCasná úprava v^fkonu exekuce proti zemédélcüm 20 Druistevnictvi 39 Eskont obilních zástavních listü. 21 Exekuce na obsah safesovych schránek 91 Exekuce na penéíité pohledávky. 208 Hlááení stavu vkladü Csl. reeskontniho a lomljaniního úatavu 205 Inkaso kuponü 7%% püjcky Vel. Prahy 207 IntervenCní konsorcium pro trh státních cennych papírü 143 Jednání mezinár. úfadu práce o 40hodinové pracovni dobé 165 Jméni Üstfední sociální pojiétovny Jmenováni funkcionáfü Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu KampeliCky v Cechách, na Moravé a ve Slezsku koncem roku KapitalisaCni mira úroková pro odhad nemovitosti podle Cistého vynosu. 60 Komentáf k devisovym pfedpisüm Ceskoslovenskym 208 Likvidace pohledávek u pogtovni spofitelny vldeftské 128 Lombard cenn^^ch papírü u Reeskontniho ústavu 166 Návrh zákona o odkladu exekuce proti nezaméstnanym 39 Návstévy u Clenü vlády 127 Nemovitosti koupené áivnostenskymí záloánami v draibách k záchrané pohledávek 226 Novelisace sménecného zákona Nové stanovy Pensijního ústavu zálozen Csl. V Praze 144 Nové státní pokladnléní poukázky Nové stfíbrné dvacetikoruny Nové tisícikorunové bankovky Novy nájemni, vypovédni a stéhovací fád...' 126 ObCanské a áivnostenské zálozny r Obili k prodeji nutno nabídnouti Obilni spoleénosti do 31. prosipce Obilni sklízeft v roce Obilni spolecnost bude vydávat obilni zástavni listy 187 Oddluiení venkova 39 Odklad exekuci a konkursniho fízení proti nezaméstnanym 59 Odklad exekucí proti zemédélcüm a nezaméstnanym.90 Odklad splatnosti obilních zástavních listü 91 Odloáené exekuce proti zemédélcüm. 223 Odstfihováni a inkaso kuponü O právni povaze pojistky O prodlouíeni zákona o odkladu exekuce proti zemédélcüm 38 O slouceni zemskych úvémích ústavu 59 O sírotéích penéz'ch 20 Papíküv záloáensky, spofitelni a bankovní kalendáf 208 Platební bilance roku Podíl okresü a obcí na vyrovnávacím fondu V Cechách 21 Podmínky pro poskytování úvéru u Csl. reeskont. a lomb. ústavu Pojígténec, ktery vycerpal podpürci Ihütu, má znovu nárok na nemocenské v novém pojistném pfípadé Potíáe pfi registraci obilních zástavních listü 91 Povolování exekucí proti pf ídélcüm z pozemkové reformy 127 Prodlouáení Ihüty k pfihlágce cizozemskych hodnot 187 Prodlouíení platnosti hromadnych smluv pracovních 126 Prodlouíenl pfíroéí na pohledávky proti zemédélcüm v nouzovych okresech. 184 Prodlouáení splatnosti státních pokladnicnich poukázek 187 Prodlouíení zákazu zfizováni novych penéáních ústavu 224

ČESKOSLOVENSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY 1938-1939 (PRAŽSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY) PŘÍRUČKA PRO KAPITALISTY A BURSOVNÍ INTERESENTY ZPRACOVAL JOSEF KAŠPAR XIV.

ČESKOSLOVENSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY 1938-1939 (PRAŽSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY) PŘÍRUČKA PRO KAPITALISTY A BURSOVNÍ INTERESENTY ZPRACOVAL JOSEF KAŠPAR XIV. ČESKOSLOVENSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY 1938-1939 (PRAŽSKÉ BURSOVNÍ PAPÍRY) PŘÍRUČKA PRO KAPITALISTY A BURSOVNÍ INTERESENTY ZPRACOVAL JOSEF KAŠPAR XIV. ROČNÍK 1938 Nakladatel Josef Kašpar, Praha II., Vodičkova

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE.

TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE. TISKEM STATNI TISKÁRNY V PRAZE. Úvod Obsah: Strana VII Zpráva o činnosti: státního elektrizačního fondu státního silničního fondu státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných práci fondu

Více

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y. z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y z prvých dob ministerstva financí. Díl I. Část revuální. V červnu 1928. Úvod. Radost z hlediska průběhu státního převratu dne 20. října 1918 tlumena byla značně dusným hospodářským ovzduším

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. 2 3 Příloha II. Rakousko-uherská banka. Presidium Ministerstva financí Republiky Československé Místoguvernér. dne

Více

3. Pokyn č. D - 277 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004...

3. Pokyn č. D - 277 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004... 31. 1. 2005 Ročník XXXIX Cena 75 Kč ISSN-0322-9653 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. Pokyn č. D - 275 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 9. ledna 2009 14 stran 2009 Dnes na téma: Archivace a skartace Úvodní slovo Obsah Věstníku Vážení a milí kolegové, přejeme

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 256 Poškozování věřitele

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 256 Poškozování věřitele IV. Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 256 Poškozování věřitele (1) Kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více