OBSAH: Strana. Strana JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Strana. Strana JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského"

Transkript

1 OBSAH: Blbliografie 56. lüf) Bilance okresnich zálozen hospodáfskych: Pokyny pro bilancováni k 31.' Bursovni hlidka , 43, 56, 68, 82, 94, 106, 119, 131, 142, 155 Cenné papiry: 5% státní invbsticni zá^píijóka rcpubliky Ceskoslovenské z r Konverse 8% zahranicní pújcky z let 1922 a S Pfehled slosováni státních cennyoh papírü 129 VyhláSka min. financí z 29. srpna 1931 v umofeiní 4% a 4>í% náhradní umofitelné rcwty v roce Clánky: Ceskoslovenské národní hospodáfství v roce F. S.: Druhé zikousky zpiisoibilosti Dr. Jehlióka Oldf.: Csl. ipfc'dipisy o vázaném liospodáfství devisovém. 121í Dr. Jehli.í!ka OÍdr.: Co iest nového v devisovych pfedpisech 133 ModJilita 49 V. Nejeidly, Smícliov: Nékolik poznámek k pofadí hypotekáriních pohledávek 65 V. Nejedly, Smíchov: Ocen&ní dañového osvohození aiovostaveb 34 V. Nejedly, Smíchov: O racionalisaoi v nasich ústavech V. Nejedly, Smíchov: Poznámka pofadí 63 V. Nejedly, Smíchov: Jcílé zmínka ik pozínámce pofadí V. Nejedly, Smíchov: PouCení z tfetích zkousek zpüsobilosti. 151 Nepíípustnost finmy oikresní iidová záloieiia 112 Opaitfení csl. vkladiních knízek od rakousksrdti véíitelú, ktefí neipodali phhlásky-130 Plná moc ik vysitavení a podpisu dluíních listín í>fi poznáimce pofadí 47 Promláení anuit úrokü a splátek pfi zápujíkáoh 64 JUDr. Václav Pokoraiy, vládní rada zcmského úfadu: Nova úprava penézního hospodáfství obci a okresü 17 PodpO'ra zahranicního obchodu Dr. Hugo Pohl: Rentabilita a úhrada nákladu staveb mtlioraóních a jistota zápiíjcek k úcclum melioracním 71, b5 Dr. Hugo Pohl: Melioraoní podpory podle nového zákon.-i o státním foíndu pro vodohospodáfské meliorace 97 Procházka Fr., feditel, Kostelec n. C. L.: Vyznam Okresni zálozny hosipodáfsiké jako stfediska dmfetevního a vefejného podnikání v Okrese 8 V. Skfivain, feditel, Lisov. Z valné hromady Svazu rolniokych vzájamnyoh pokladnic 109 Dr. K. Vaeter: Reorganisace zemskéllo úvémictvi 33 Üvér od Hypotecni banky eské.. 73 Hqspodáfsky svátek 123 Dañé: Bkvivale.n't poplatikovy na desetiletí 1931 az , 55 Konversní úlevy poplatkové 94 Novela k zákonu o daních pfímych cís. 167/ NoveMsace záikona o dani z obratu PauSalování dañé z obratu u drobnych zemédélcú 55 Pfechodná pfirázka k dani düchodové a k dani z tantiem 145 Pfepo'íítací kursy pro daft rentovou: za I. étvrtletí » II.» » 111.» » IV.» Pfirázky k daním pfím:^m v Cechách na rok Hlidka spolku úfedníkú 15, 31, 43, 57, 69, 83, 95, 107, 120, 132, 143, 155 Kondiéni odbor 13, 29, 30, 41, 68, 80, 81, 106, 119, 131, 141, 142, 155 Osobnf, úmrtf 93

2 fe f -' -'- strana. Okresni záloíoy hospodárské: Nova ibu'dova Okresni z^loíny hospodá;fsiké V Semileoh,^ i 28 Nova bitdova fítiálky ihraindj'&ké ojcresaú záloisíiy hospodáfské ve VSetetech.. 39 Nova okresni zálozna hospodáfská v Üstí n. Orí. 151 Okresni zálozna hospodáfská v Lovosicich 80 Oslava SOletého trváiní Okresni zálozny hospodáfsiké v 2amberku Publikace: Ctyfstránkové kalendáfíky 93 Kapesni kalendáfíky , 140 Násténné kalendáfe mésícní , 140 Rocenky 12, 93 Rozvifhy hodin 93 Úrokové tabulky 39, 106 Rúzné zprávy: Levny stavební úvér za pomoci Üstfední sociální paiisfovny 53, 80 Nové 500- a 50koruinové bankovky Provádéni úhrad lázefis'kym hostúm na SlO'vensku 92 Refo-rma kalendáfe..." 79 Stazení niklovyoh pétíkorun 5 i Tfetí okresni záloána hospodáfská se vklady pfes 100 milionü 39 Üprava bankovnich svátkü pro r Vklady u vídeñské postovní spofitelny. 54 Vydáiní stfíhrnyoh lokonun obycejinyoh. 93 Zahájeeí sipofjitelní sluzby u PoStovni spofitelny 79 Rozhodnutí NejvySsích správních stolic 42, 117 Statistika okresnich zálózen hospodáfskych 30, 41, 67, 81, 141, 154 Svaz: Hospodáfsiká vysitava v Praze ' -- - :" -:^. - - Sttaria f Schüze funkcionáfü okresnich záloíen hos^. ; pod^fskych. :..,.... ;..'. 147 Svateik sipofivésti. ':: '...'.'.' Vaina hromada Svazu 68, 75 VSeobecná vysítava severoceská v Lounech 79 Vyborová schüze , 140 III. vzdélávací kurs pro úfednictvo okresnioh zálozem hospodáfskych 114, 128, 135 II. Zkousky zpüsobilosti 26 ZkouSky zpüsobilosti. ; 138 Úrokové dohody a sazby: Dohoda o úrokavé mí'u (vzorec) Komentáf k doliode o úrokovych.sazbách ze vkladú, 23 Snahy o sjednání poádku v úr;kovych pomérech 6 Snízení úrakové míry ze vkladú a zápüjcek 20 Ürakové dohady 45 Zvysení oficielní míry úrokové.. 105, 127 Vzdélávací kurs: III. vzdélávací kurs pro úfednictvo 114, 128, 135 Zákony: Maly zákoin pridélovj' 103 Novy fád konkursni, vyrovnacl a odpürcí 59 Maly zákon pfídélovy 103 Státní pomoc pfi zivelních pohromách.. 99 Zména zákona o pensijní.-n pojisténí Zvysení soudnich poplatku ICO Zálozensky den: v Praze 10, 51 V Lounech 89 V Pardubicich 117, 124 Ze zemského vyboru 29, 40, 56, 66, 78, 92, 106, 116, 127, 139, 153 Zkousky zpüsobilosti 26, 138, 149

3 OBSAH; ^ Blbliografie 27, 149 Bttance okresnich zálozen hospodáfskych. 2 Bursovni hlidka , 94, 109, 123, 136, 149, 167, Cenné papiry: Devisová státní pújcka 72 Vym&na stát. pokladinicních poukázek 26, 72 Cláoky: Vrch. insp. Zd. Dobsch: Zemské dozorstvo feemsky inspeiktorát) okresnich zálozen hospodáfskych JUDr..F. Doubrava: 'Padesát let innosti okresnich záloéen hospodáísgc^ich 30 Insp. V. Jelínek: K jubilejníimi roku 45 Ant. KláStersky: Jubilejni vizipominiky 36 V. Nejedly: K mezinárodnímu problému zlaté mény. 169 V. Nejedly: K otázce poplaínosti v-yúctováni o zápüjúkách 20 V. 'Nejedly: Néikterá ustanovení ;banlkovniho zákona se zfetelem ke vkladové praksi 88 V.Nejedlí: Simultainní hypotáka 101, 114 V..Nejedly: Staivehní spofitelny 73, 131 F. Olmr: Cim tnpély a cím rostly 52 F. Olmr: Padesát let cínnosti okresníoh zálozen hospodáfskych 86 F. S.: Dohodou neíbo naf izenim? ( K otázce úpravy úrokovych sazeb) 111 E. Smetana: Z mífch ipamétí 53 Spolek úf. o. z. h.: V^omfnáme i my 60 J. «. Stejskal: Z <minulí-ch dob 59 Jan Suchomel: PocáDky. okresnich zálozen hospodáfskych a jejioh dalsí ivyvoj 48 Ceíiék Sesták: Hrst izálozensikyoh vzipomínek 55 JUDr. St. Svehla: Do druhého padesátileti 29 JUDr. K. Vaeter: Do jubileijního rdku 1 JUDr. K. Vaeter: Novy rezim v penéiznictiví 100 Devisová regulace dovozu 24 K soucasnym métiovym otázkám Návrh na pfemému kontrib. zálozen a fondü moravskosleizskych v okresni zálozny hosp. 186 Nova soustava drobnych penéz Ochrana osl. mény 132 Otázka inasí ménové politiky Zachování staibility nasí méiny.nutností 69 Pade.sá't let okresnich zálozen ho&podl^skych 63, 83, 98 Vyvoj fiínaniéních ipomérü v Csl. rep Vyvoj zemédélského úvéru hypotdkárního k.mezinárodní organisaci 22 Zachování stability nasí mény nutností. 69 Dañé: Dan z obratu 107 Jaik S'toupala dañová kvota pfipadajfcí na jednoho obyvatele CSR. od r do r Kolkavápoviinnost vypisü z dañovych úctü (kont) 94 Prüikaznosí obohodních kinih, vedenych na volnych ibstech v dañovém fízení Pfechodná pfirázka k dani düchodo\é a ik dajni z tainíiem 133 Pfesouvání dani i35 Rentová daft z kontokorentníoh úrokü 93, 134, 165 Rentová daft z úrokü na vikladmích knízkách 93 Roik 1931 posledním pro sestavení stabillsaínf bilance 26 ZvySení dañé z obratu 107

4 I*-,', strana Hlidka spolkn úfednika 15, 28, 60, , 124, 137, ISl. 167, 179, 195 Kondieni odbor. 26, 27, 79, 80, 108, 122, 136, 166, 177 Osobni, tatrti '36, 166 Ókresnl záktiny hospodáfské: Padesátá jubilejni vaina hromada Okresni záloz-ny hospodáf.ské v Benesové..91 Slavnostní otevfeni budovy Okresni záloány hospodáfské v Libán!, filiálky V Kopidlné!35 Padesát let Okresni zálozny hospodáfské, V Poiátkácn 165 Jubilejni vaina hromada Okresni jálozny hospodáfské na SmíchO'Vé 76 Pokyny pro bilancováni k 31./ Publikace: Jubilejni Véstnik Koresponde-níni pfiruíka 149 Násténné kalendáfe a kapesni kalondáffky 166 Plakáty ke dni ispofivosti 149 Pfedná.sky III. vzdélávaciho kursu Rocenky 14 Rúzné zprávy: Dañové subrepartice 94 Devisavá regulace dovozu Nova kuratoria Zvlástmfho a Vseobecného iondu 136 Okresni spofitelny 25 Pferusení.nSklerych spoxü sluiknovské spofitelny 122 Uspokojení pohledávelk v toyv. spoleéné mellé csl. a rakouskyoh porucencü a opatrovancü 132 Vaina hromada Národní banky csl Vyrovnání nezajisténych pohledávek v b:yvalé spolecné méné vüci Rakousku Zahradnické velkozávody na Bosyni a Harasové 136 Zástava obecnioh dávek a poplatku pfi obec. záp 107 Statistika okresnich zálozen hospodáfskych 13, 46, 78, 149, 166 Svaz: Sohfize íuiíikcioiiáfü okresnich zálozen hospodáfskych Vaina hromada Svazu , 103, 116 Vyborová sohúze Svazu , 148 Vzdélávací kurs 148 Zálozensky den 9, , 172 Úrokové dohody a sazby: Dohodou nabo nafízením? (K otázce úpravy úrokovych sazeb) 111 Kalem snízení úrokovjfch sazeb Snízení oficielních sazeb úrokovych.. 72 Snízení úrokovych sazeb 158 Úrokové poméry v r Zákony: Bankovní zákon... 17, 88, 125, 139, 153 Néikterá ustanovení bankovního zákona se zfetelem ke vkladní praksi 88 Zálozensky den: V Praze 9, 66, 118 V Plzni 172 Ze zemského vyboru 13, 25, 77, 93, 106, 121, 134, 147, 164, 176, 193 Zkousky zpüsobilosti: IV. zkousky zpüsobilosti 148, 193 i- ;4.

5 ^ ^ ^ ' w: i ^"^S "fj V.-pí OBSAH: *n i. \ ^ Bwtoviri hlidka , , , 194 CMoé papiry: Dolarové püiíky 163 Nova rakouská losová püjcka Nové 5% komiunální dluzní a 5% melioraicní úpisy Zemské banky 191 Pfedváieáné renty rakouské a uherské. 192 Prototwace S'tátních ipokladnicních üoukázek 163 PüjCka práce prodlouzena 73 Seznam ufhofenych a umofovanych cenní'ch papírü 13 Upisovací lhüta Püi ky práce 100 Upisovací a ostatní podrobné podmínky státmí püjcky práce. 60 Upisování Püi<Sky práce skonceno VííiJata kuponü 3% obligací byv. pnv. stx)l. rak. uher. stát. drah (Steg) Vyrovnání dañovych nedoplatkü Püjckou orácc 163 Zákon o kuponové dani a o Püjcce práce 38 Clánky: V. Neiedl:^: Jak je dotéen úmor hypotekárních zápüicek úpravou úrokovych sazeb Kdy budou odstranénv zbvtkv soupisu vkladú? 184 Nebezpeéi pfi ipodávání smének k vyméflé 70 Novy odhadní fád 135 JUDr. Antonín Svehla: Ze sméneéného prava 103 JUDr. Kamil Vaeter: Do leoilho rokii i t Dr. h. c. Antonín Svehla 183 Hospodáfství obcí a okresü v republice Ceskoslovenské 111, 123 K ietosnfmu svátku spofivosti I5i Konc ná úprava úrokovych sazeb ObUní zástavni listv a vefejná obilni skladllté zemédétská 93 O prodlou2ení zákona o odkladu e.xekucí proa zemédéküm i67 O slfoki pettize 153 O soucasn^ch otázkách hospodáñskvch a. Peattnich 58,. ' PiovAdtcl nafizení k zákonu o ottilnicli.. XMtivnIch Ijstech 121 Íf*WWt«VtifX prodlouiena 73 nmrnki zkouskv soofitelní llnljrpípocetna rok a o«ta(tnl podrolbné Dodmímky. 19Í9KT práce.60 Üprava pachtovného pfi zemédélskych pachtech 139, 164 Ü'prava soutéize ve vécech penéznictví a, snízení úrokovych sazeb 17, 31 Üprava úrrtkü ze vkladú a úvérü u podnikú nepeinéznídi. 87 Üstfední smírcí ocgán 68 Zákon o kuponové dami, a o Püice práce 38 Zálkon o mimofádné moci oafizoivací.. 92 Zákon o obilních zástavních listech a vefe jnych Qibílních skladistícjh Zemédélské zaidluizení u ojcreismícih zálozen hospodáfskych a spofitelen Zména a d'oplnénií inskterych právníah ustanovení o poplateích a iinv^ch dávkách 119 Zména nédcterych pfedpisü o fizerií exekucním a o trestiním stíhání oletich pfi draibách 22 Zména zákona o záloznách a úvémích spolcích a druzstveclh 136, 174 Dañé: Darovací dan z vénování rodicúm Oznárneni o súctování dañovych olateb. 192 Rentová dan z kontokoreiitnioh úrokü Vyrovnání dañoviych nedoplatkü Püjckou práce 163 Základ dañé rentové vybírané srázkou. 99 Zákon o kuponové dani a o Püiéce prác^ 38 Zdravotní pfirázka k daním pfímym na r. 193? 28 Mlidka Spolku úfedníkü okresnich zálozen hospodáfskych 15, 29, , 85, 101, 117, 133, 149, 166, 181, 197.lUDr. Kamil V.neler: Souvislost penéznictví s ostatním hospodáfstvím 148 Hlidka Volného sdruzéní kontribucenskych zálozen a fcmdü v zemi Moravskoslezské 179,195 Kondicni odbor 13, 38, 44, 64, 84, 100, 116, 146, 162, 174, 191 Okresni zálozny hospodáfské: Jubilejni valné hromady: v Beroimé 78» Brandyse nad Lab 154» Karlíné 62» Kostelci nad Cer. lesy 172» Libochovicích 77» LiSové 82» Némeckém Brodé.. '. 80» Nepomuku. 96» Netolicích 156» Neveklové 114

6 . íj' Nymburku Podébradech Pfesticích Rakovníku Sedlcanech Skutéi.. Unhos'ti Vysokém Myté Otevfeni novych budov: v Zelezném Brodé, ipoboéky v Jablonci nad Nisou 12 v Kostelci n. C. L 172 V Netolicích. _. 156 Pokyny pro bilancováni k 31./ Üpisy na Püjcku práce 131 Obilni zástavni listy: Obilni zástavni listy a vefejná skladisté zemédélská 94 ProvádScí nafizení k zákonu o obilníoh zástavních listech 121 Úvér Národní banky ceskoslovenské na obilni zástavni üsty 174 Zákon o obilních zástavních listech a vefeinych obilních skladistíoh 108 Osobni véci: Jubileum Ümrtí , 116, , Poplatky: Kolkové ipoplatkv 'Pfi úcetnictv; na volnych Ifstetíh 28 Poplatkovy nausál ze sluzebních ismluv. 192 Zména a 'dioplnéní nékiterych ürávních ustanovení o poplaitcích a jinych dávkách 119 Publikace: Plakáty ke dni spofivosti. násténné kalendáfe a kapesni kalendáfíkv Pfírucni kalendáf okresnich zálozen hospodáfskych na rok 1934 pro funkcionáfe a úfedníky 144 Püiéka práce: Prodlouzení dañovych vyhotí. podle 7 aá 11 zákiona o ipüjcce oráce 13) Püj'cka piráce prodilouzena 73 Upisovací a ostaibni podroibné podmínky státní püjéky práce 60 Upisovací lhüta üüickv práce 100 Upisování püjcky práce skonceno..116 Üpisv na ipüjaiíu práce okresními záloznami hosoodáfskymi 131 Vyrovnávání dañovych nedoplatkü püjfikou práce 163 Zákon o kuponové dani a o ipüjóce práce 38 Rozhodnuti a nálezy nelvyssích soudú , 193 -Rúzné zprávy: Bainikovní srválilcy v T Bankovní svátky,v r Dairovací dan z vénování ródíisüm Doéa^né opatfení v oboru fízení konkuirsniho na iméní zemsdélcfi 144 Dodatek k viáidní vyhlásce ze dne 12. dubna 1933 c. 59 Sb. z. a n. *. 34 Dodatek k zákonu o izáloznáoh a úvérnídh spolcích a druástvech 174 Ddarové ipüjéky 163 Hromadné sirotéí pokfladny v roce Jubilejni stfibmé desetikorunv Nova rakouská losová püjcka 163 Nova úprava ipoplatkü pfi penézním styku s Postovní spofi'telnou 83 Nové 5% komunální dluizní a 5% melioifacní úpisy Zemsiké banky 19! Oznámení o súítování dañovych plateb. 192 Pohledávky ve starych karunách Poplatkovy pausál ze sluzébnich smluv. 192 Pfedválecné renity rakouské a uherské Pffrucka o obecni dávce z -pfirüstku hodnoty nemovitosti 27 Prodlouzení dañovych vyhod podle S 7 az 11 zákona o püjcce práce Prolongace stát 'pokladnicních poukázek 163 Prümémé ceny obilí 193 Rissky svaz ;klte'n.tely pcnéznioh ústavü. 175 Rolnícka vzájiomna ipokladnica v Piesfanech nabízí své sluzby k orovádéni úhrad oro lázeñské hosty 100 Rozhodnuti nejvyssího soudu o rucení pozemkü do svaz.ku vodního druzstva poiatych Osdéluje vrchní rada Dr. Polil). 26 Seznam umofenych a umofovanych cennych papírü 13 Sirotcí ipeníze 145 Skládáni jistot podle kartelového zákona 174 Soupis státního 'nemovitého maijetku. '. 164 Stav jméni Üstfední sociální pojistovny Ik 30. VI Stav jméni Üstfední sociální poiiifovny k 30. IX Stavební ruch v I. pololetí Systematicky vyklad zákona o úlevách konivensníüh 84 Tisícikorunové bankovikv 145 Ucebnice úce/tnictví 176 Upisovací lhüta püj'cky piráce 100 Upisování pütjcky práce skonceno Üprava nájemného pfi izemsdélskfch patíhteoh 164 Üvér Národní baniky ceskoslovenské na obilni zástavni listy 174 Uzákonéni povinné svazové revise soukromych pojisíoven 164 Vallná hnomada Národní banky ceskoslovenské 27 Vkladní knízky Postovní sipofitelny Vynos Zemskélho finanisního feditelstvi v Praze ohledné neoorávnéného uvolnéní deposit a bezpeémostních schránek Vy'plata Ikupionü 3% obligací byv. priv. spol. rak. uher. stát. drali (Steg) Vyrocní zpráva Svazu roiníckvch vzájomnj'clh pokladnic za r Vyrovnávání dañovych nedoiplatkü püjíkou piráce 163. Zálozen^sky kalendáf na rok Záloáensfc^ kailendáf na iroik Zavedení d'obytííoh zástavních listü Zemsiké dáviky a isitátní pfídély v zemi Ceské na rak Zména V v^latnyoh dinech státné-zaimiéstnaineckych píatü 175 Slrotéi péníze

7 f-f,-' íit-.- 'N«beoEpe i pfi podávání smének k \9méy ni (V. Nekdl*) ^ Ze sméneínélho prava (Dr. Ant. Svehla) 103 Statistika okresnich zák>2ea hosdodáfskych ^ ^ 144, 162 Ofednj SHatistika dkresních zálozen hospodáfsoc^ch za rok Svaz: Pro/ponovany zálozensky den v Kaflovyoh Varech odloíen 162 Revisofi pro letmé revise 173 Schüze élenü revsdlujícího vyboru.. 162, 188 Schüze funkcionáfü 162, 186 Vaina bromada 64, 94 Vzdélávací koirs 157, 168 Vyborová iscjhúze 63, Zkou ky 'z,püsobilosti 144, 189 Úrokové sazby: Jak je dotícn úmor hypotekárních zápüj'éek úpravou úrokovych sazeb (V. Nejedly) 105 Koneéná úprava úrokovych sazeb Dodatek k vládní vyhlásce ze dne 12.. dubna 1933, í. 59 Sb. z. a n 34 Üprava soutéze ve vécech penéznicfcvi a sníziení úrokovych sazeb 17, 31 Üprava úrokü ze vkladú a úvérü u podnikü nepenéznídh 87 Zákony: Provádécí nafizení k zákonu o obilních zástavmích listech 121 Üprava pachtovného pfi zemédélskych pachtech 139, 164 Zákian o kuponové dani a o púáíce práce 38 Zákon o mimofádné moci nafizovací.. 92 Zákon o obilních zástavních listech a vefejnych oibiitaich skladistích 108 Zákon o odklad exekucí proti zemédélcüm 167 Zména a doplnéní nékterydh právniích ustanovení o poplaltcích a itaych dávkách 119 Zména nékterych pfedpisü o fízení exekuíním a o trestnim stíhání pletich pfi draibách 20 Zména zákona o záloznádh' a úvémích spolcích a druzstvech 136, 174 Záiozensk:^ den: V Praze V Jiéíné 126 Ze zemského vyboru: Obézník o obilních zástavních listech a vefejnych Obilních skladisticíh Üvéry n'a obilni zástavni listy Zprávy ze schüze zemského vyboru 11, , 63, 83, 98, 115, 130, 142, '. Ir i'f^i

8 íi' OBSAH: H strana Bilanéní pokyny k 31. prosinci Bursovni pfehled 21, ll, 60, 76, 92, 108, 128, 149, 169, 189, 208, 227 Cenné papiry: Inkaso kuponfi 7%% püjéky Velké Prahy 207 Lombard cennych papírü u Reeskontniho a lombardniho ústavu 166 Nové státní pokladnléní poukázky Odstfihováni a inkaso kuponü Prodlouzení Ihüty k pfihlásce cizozemskych hodnot 187 Prodlouzení splatnosti státních pokladnicních poukázek TA7c püjéka mésta Prahy v dolarech. 164 Slosované cenné papiry, kupony a technika V trabé s nimi 165 Slosováni státních cennych papírü nebude od 1. I obnoveno Soukromy bursovni lombard Soupis a povinná nabídka cizozemskych hodnot 154 Ülevy pro bilancováni ukládacích cennych papírü 223 Üí-edni seznam restantü Vyména 5%% státních pokladnicnich poukázek 21 Clánky: Doubrava V.: DneSní úvérové potí2e..112 Vinkulace vkladní kníáky pro pflpad smrti 215 Vymáháni a zajiátovánl dluánych úrokü a anuit 176 Zápüjéková éinnost v nynéjgi dobé. 30 Nejedly V.: Jak dalece jest hypotekámí dluáník dluáníkem osobním K otázce promlcení anuit Korrtokorent nebo béán^ úéet Néco o korrealité Néco o právu nadzástavním O pofadí hypotekárních pohledávek. 131 O pofadí hypotekárních práv O poznámce spomosti a mezich principu publicity Osvédéení o placenych úrocích pro bemi správy 3 O vinkulaci vkladnich kníéek.. Reservní fondy, reservy skryté,. nezjevné 28 a nevytjctované Skfivan V.: Npbezpeéí vadn^ch smének JUDr. Svehla.AJit.- Néco o sménkách....,.79 JUDr. Vaeter Kamil: Krise na ústupu Cestou inflace nepíjdeme Csl. reeskontní a lombardní ústav. 49 Evidenoe obcliodních ávérü K letoánímu svátku spofivosti Marseillská tragedle 171 Monopolni ceny obili 137 Návrh zákona na odduizeni samosprávy 193 Novelisace zákona o pens. poji téní soukromych zaméstnancü ve vyásích sluzbách 116 Novelisace zákona o sociálnim pojigténi zaméstnancü 119 Novy fád pro uchazeée o úvér pfi pozemkové reformé 32 Nov^ zákon o doéasnych opatfeních V exekucním a konkursnim fízení proti zemédélcüm 47 Novy zákon o soukromych zaméstnancích 132, 152 Obilni monopol 114 Ochrana zemédélskych dluznikü proti exekucím a konkursüm Opatrnost pfi úvérové Cínnosti O postaveni okresniho delégala v zálozné 4 Osnova zákona o pfestupech pojisténcü 157 Pokyny pro bilancováni k 31. prosinci Pfed novelisací zákona o Csl. reeskontním a lombardním ústavu Pfipravované zmény nékterych ustanovení procesních pfedpisü Skládáni vadii a kaucí k zajiáténi vefejnych dodávek a praci podle novych pfedpisü 65 Sníáení hodnoty ésl. koruny a zlaté íihrady Národní banky soupis a povinná nabídka cizozemskych hodnot 154 Stavební regres 196.Stav zadluáení v Ceskoslovensku.. 45 Ustanovení a jmenováni vyboru a senátü Üstfedniho smíréiho senátu. 15 Vyklad nékterych ustanovení vlád. vyhlá ky z 12. IV o úpravé úrokovi'ch sazeb 12 Vypoéet pfíspevkü Zvlá tnímu fondu V<K-oj vkladové Cinnosti v roce Zadluíení samosprávy 96 Zaliájení éinnosti Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu...83 Zákon o pojistné smlouvé Zpoplatftování pensijních fondü Dañé: Daft düchodová, náhrada sluáebních v^dajü Daftové úlevy na opravu starych domü 141

9 strana Daftové úlevy zemédélcüm Kdy je mo2no provést daftovou exekuci 222 Lhüta k zaplacení étvrtletnich splátek dañé z obratu a pfepychové Likvidace dañovych nedoplatkft Mimofádné dary a daft düchodová Nepfesnost v^isü pofizovanych berními aprávami k vyméf. úéelüm. 184 Nocle né a stravné pfi vyméfování dañé düchotíové 124 Odéitatelnost zvláítního pens. pfíspévku od základu pro daft düchodovou 92 Osvobození novych automobilü od dañé. 163 Osvobození vénování na národní leteckou sbirku od dañé darovací Poplatnost zápisníkü rentové dañé z kontokorent. úrokü 104 Pfedpisování úrokü z prodlení Pfechodná pfirázka k dani düchodové a k dani z tantiem " ^? Rentová dan sráákou 183 Rentová dan z kontokorentnich úrokü 19, 69, 124, 183 Splatnost pfechodné pfirázky k dani düchodové na r Srááková dan rentová z úrokü ze vkladnich kníáek 221 Ukládání pofádkovych pokut podle 43 zákona o dani z obratu Üroky z prodlení z dluznych dani nebudou sní2eny 203 Vráceni pozüstalostniho poplatku nemovitostniho, zaplaceného dluhopísy püjéky práce. 104 Vyméfení dañé düchodové podle usta- noveni 34 zákona o pfímych daních 163 Vyrovnání úrokü z prodlení z dañovych nedoplatkü 124 Zabaveni nouzovych podpor pro nedoplatky dani, dávek a poplatku zemédélcü 142 Zdañováni vdovskych a sirotcích düchodü 125 Zdravotní pfirááka pro rok Zména kompetence finanéních úfadü V oboru pfímych dani Zvysená dan obratová potrvá do konce roku ZvySení pravomoci finanéních úfadü. 204 Hlidka spolku úfedníkü okresnich záloíen hospodáfskych: 24, 43, 62, 77, 94, 109, 130, 150, 170, 190, 210, 228 Václav Tuény: Okolo zkougek zpüsobilosti 229 Hlidka Volného sdruí.ení kontribufenskych záloíen a fondü v zemi Moravskoslezské 22, 42, 61, Obilni monopol: Obilrú monopol 114 Monopolni ceny obilí 137 Obili k prodeji nutno nabídnouti Obilni spoleénosti do 31. prosince Obilni spolecnost bude vydávat obilni zástavni llsty 187 Správni orgány Csl. obilni spoleénosti. 143 Trestni sankce na neoprávnénj- vykup owil Ig7 Zabaveni pohledávek u komisionáfü Cs. obilni spolecnost! Obilni zástavni üsty: Eakont obilních zástavních listü Odklad splatnosti obilních zástavních listü 91 Obilni spolecnost bude vydávat obilni zástavni listy 187 Potíáe pfi registraci obilnich zástavních listü 91 Zasílání obilnich zástavních listü. 60 Okresni záloíny hospodáfské: Jubilejni valné hromady: ve Kdyni 68 v Manétiné 69» Mélnice.85» PoliCce ' 87 ve Strakonicich 66 V Sugici 86 Otevfeni nové budovy Okresni záloány hospodáfské v Bfeznici Úéast okresnich záloáen hospodáfskych na vystavách 185 Osobni vécl: Jmenováni 89, 103, 182 Odchod do vysluáby 103 Úmrtí..58, 89, 103, 123, 140, 162, 182 Uprázdnéná mista v záloznách 20, 38, 70, 89, 103, 123, , 183, 221 Poplatky a dávky: Dávka za úfední úkony 21 Dávka z pobocnych závodü Düchodci Vgeobecného pensijního ústavu musí si od 1. I platití düchodovou dan sami 20 Kolkování plnych mocí k zastupování na valnych hromadách Kolkování smének Kvitanéní poplatek Nucené vymáháni obecních dávek a poplatku Osvobození obchodní koreapondence od poplatku Placení dávky z majetku bez pfedlození vkladní kníáky Placení sociálnich pfíspevkü zaméstnávatelem Poplatek z lístiny osvobození obchodní korespondence Poplatek ze sluáebnich smluv placeny za zaméstnance zaméstnavatclem Poplatek z úétü Poplatkové revise.... Poplatkové úlevy pfi konversi Poplatnost zápisníkü rentové dañé z kontokorent. "úrokü.... PoseCkáni a povolování splátek u poplatku 125 Pfedpisování poplatku 222 Vráceni pozüstalostniho poplatku nemovitostniho zaplaceného dluhopísy püjéky práce 104 Zabaveni nouzovych podpor pro nedoplatky dani, dávek a poplatku zemédélcü 142 Závady zjigténé pfi vyméfování poplatku na podkladé úfedních nálezü Zpoplatftování pensijních fondü Publikace: Plakáty ke dni spofivosti, násténné kalendáfe a kapesni kalendáfíky, jakoí i kalendáfe pfirucní

10 )'.1 ' V Reeskontní a lombardnf ústav: Csl. reeskontní a lombardní ústav.. 49 Hlááení stavu vkladü Csl. reeskontnímu a lomb. ústavu 205 Jmenováni funkcionáfü Csl. reeskontniho a lomb. ústavu 72 Lombard cennych papírü u Csl. reesk. a lómb. ústavu 166 Podmínky pro poskytování úvéru u Csl. reeskont. a lombardniho ústavu Prostfedky Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu 73, 106 Pfed novelisací zákona o Csl. reeskont. a lomb. ústavu 121 Pfed zménou stanov Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu 225 Zahájení Cínnosti Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu 83 Zména zákona o Csl. reeskontním a lombardním ústavu 142 Rozhodnuti a nálezy nejvyssích soudü: Exekuce na vydání obsahu safesové schránky 40, 91 Kolkování smének 74 Nepovolená práce pfes Cas Pojem zemédélce podle zákona o odkladu exekuce proti zemédélcüm. 40 Ührada úrokü stargích tfí let a úrokü interkalárních z kauce pro vedlejgí závazky 40 Vliv opoídéného pfihiásení pohledávek vefejnych orgánü pfi draábách na jejich pfednostnl pofadí Zákaz zcizení a 'zadluáenl Zdanéní remunerace 74 Rüzná rozhodnutí Nejvyggiho soudu ve vécech civilnich 74, 128, 146, 167 Rüzná rozhodnuti NejvyáSího.soudu ve vécech obcanskych 75 Rüzná rozhodnutí NejvysSího soudu ve ve vécech financních 147 Rüzná rozhodnutí Nejvyggiho správniho soudu ve vécech administrativních 148, 166 Rüzná rozhodnutí pracovních soudü. 107 RAznó zprávy: Bankovní svátky v roce Bernl exekuce na vklad. knízku, vínkulovanou heslem 72 Berní odhadní hodnota nemovitosti si-' multánni hypotekou zavázanych Bilance Váeobecného fondu penéíních ústavu reoutoliky Ceskoslovenské Broíura:»Üstfední smírcí orgán a Poradní sbor ve vécech penéánictví. 59 Dávka za úfední úkony 21 Dávka z pobocn^'ch závodü Deset let rolnickych vzájemnych pokladnic na Slovensku 188 Devisová pfiruéka 227 Doplnéní krycl sménky dnem vystaveni, jehoí se pfijatelüv rukojmí nedoáil. 225 DoCasná úprava v^fkonu exekuce proti zemédélcüm 20 Druistevnictvi 39 Eskont obilních zástavních listü. 21 Exekuce na obsah safesovych schránek 91 Exekuce na penéíité pohledávky. 208 Hlááení stavu vkladü Csl. reeskontniho a lomljaniního úatavu 205 Inkaso kuponü 7%% püjcky Vel. Prahy 207 IntervenCní konsorcium pro trh státních cennych papírü 143 Jednání mezinár. úfadu práce o 40hodinové pracovni dobé 165 Jméni Üstfední sociální pojiétovny Jmenováni funkcionáfü Csl. reeskontniho a lombardniho ústavu KampeliCky v Cechách, na Moravé a ve Slezsku koncem roku KapitalisaCni mira úroková pro odhad nemovitosti podle Cistého vynosu. 60 Komentáf k devisovym pfedpisüm Ceskoslovenskym 208 Likvidace pohledávek u pogtovni spofitelny vldeftské 128 Lombard cenn^^ch papírü u Reeskontniho ústavu 166 Návrh zákona o odkladu exekuce proti nezaméstnanym 39 Návstévy u Clenü vlády 127 Nemovitosti koupené áivnostenskymí záloánami v draibách k záchrané pohledávek 226 Novelisace sménecného zákona Nové stanovy Pensijního ústavu zálozen Csl. V Praze 144 Nové státní pokladnléní poukázky Nové stfíbrné dvacetikoruny Nové tisícikorunové bankovky Novy nájemni, vypovédni a stéhovací fád...' 126 ObCanské a áivnostenské zálozny r Obili k prodeji nutno nabídnouti Obilni spoleénosti do 31. prosipce Obilni sklízeft v roce Obilni spolecnost bude vydávat obilni zástavni listy 187 Oddluiení venkova 39 Odklad exekuci a konkursniho fízení proti nezaméstnanym 59 Odklad exekucí proti zemédélcüm a nezaméstnanym.90 Odklad splatnosti obilních zástavních listü 91 Odloáené exekuce proti zemédélcüm. 223 Odstfihováni a inkaso kuponü O právni povaze pojistky O prodlouíeni zákona o odkladu exekuce proti zemédélcüm 38 O slouceni zemskych úvémích ústavu 59 O sírotéích penéz'ch 20 Papíküv záloáensky, spofitelni a bankovní kalendáf 208 Platební bilance roku Podíl okresü a obcí na vyrovnávacím fondu V Cechách 21 Podmínky pro poskytování úvéru u Csl. reeskont. a lomb. ústavu Pojígténec, ktery vycerpal podpürci Ihütu, má znovu nárok na nemocenské v novém pojistném pfípadé Potíáe pfi registraci obilních zástavních listü 91 Povolování exekucí proti pf ídélcüm z pozemkové reformy 127 Prodlouáení Ihüty k pfihlágce cizozemskych hodnot 187 Prodlouíení platnosti hromadnych smluv pracovních 126 Prodlouíenl pfíroéí na pohledávky proti zemédélcüm v nouzovych okresech. 184 Prodlouáení splatnosti státních pokladnicnich poukázek 187 Prodlouíení zákazu zfizováni novych penéáních ústavu 224

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948. ze dne 20. července 1948 o Investiční bance

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948. ze dne 20. července 1948 o Investiční bance ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948 183 Z Á K O N ze dne 20. července 1948 o Investiční bance Národní shromáždění republiky Československé usneslo

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY A DRUZSTVA.

ZPRÁVY PRO ZÁLOZNY A DRUZSTVA. OBSAH CLÁNKY. Dvofák Josef, JUDr.: Do pátého rocníku..., 1 Folber Antonín: Poslání»Obzorn«pro zivnostenské druzstevnictví.. ] F 1 o i s c h e r Alexandr: Yyvoj, stav a vyznam druzstovnictví ve vsech zemích

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

ODDĚLEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPO~~~t:-:T:í.R"Íř'rf"~~=~ Dobrovolný svazek obcí Svazek obci Blatenska, IČ 68538189

ODDĚLEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPO~~~t:-:T:í.RÍř'rf~~=~ Dobrovolný svazek obcí Svazek obci Blatenska, IČ 68538189 / KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPO~~~t:-:T:í.R"Íř'rf"~~=~ č.j.: KUJCK 8533/2012 OEKO-PŘ 1 8..04-2013 Usl~: Dobrovolný svazek obcí Svazek obci Blatenska,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 21402/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Dobrovolný

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 21. listopadu 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 21. listopadu 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 5 V Praze dne 21. listopadu 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více