Zlatá éra v Lužné / A Golden Era in Lužná Jindřich Rachota / Zdeněk Štěpánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlatá éra v Lužné / A Golden Era in Lužná Jindřich Rachota / Zdeněk Štěpánek"

Transkript

1 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 2 / 2012 Zlatá éra v Lužné / A Golden Era in Lužná Jindřich Rachota / Zdeněk Štěpánek Rok 2011: Zvýšil se objem přeprav i tržby / The Year 2011: Shipping Volume as well as Revenues Increased Financování dopravní infrastruktury Financing Transport Infrastructure Tomáš Čoček, ředitel SFDI/ Tomáš Čoček, Director at SFTI

2 Terminál Brno logistické centrum Železniční křižovatka pro Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Balkán, Rusko, Čínu. Dále spojení na přístavy v návazných zemích. Hamburk PRAHA BRNO Ostrava Bratislava POLSKO PARAMETRY KONTEJNEROVÉHO TERMINÁLU: - Vzdálenost od D1 2 km - Mobilní překladače - Skladová hala temperovaná - Manipulace s kontejnery a silničními návěsy - Plocha terminálu 45 tis. m 2 Kontakt: Ing. Karel Gallina, vedoucí kontejnerového překladiště , , mail: K terminálu 614/11, Brno

3 Názor / Opinion ČD Cargo pro svůj další rozvoj nutně potřebuje specialisty s vysokoškolským vzděláním. For its further development, ČD Cargo urgently needs specialists with a university education. PhDr. Jiří Špička člen představenstva ČD Cargo, provozní ředitel Board Member and Operations Director at ČD Cargo Pohled Vážení přátelé, již čtvrtý rok má Dopravní fakulta Jana Pernera uzavřenou smlouvu se společností ČD Cargo, na jejímž základě obě strany deklarují společný zájem na rozvoji železniční nákladní dopravy v ČR v rámci evropského dopravního systému a na spolupráci zejména v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu. Spolupracují při vysokoškolské přípravě i dalším celoživotním vzdělávání zaměstnanců ČD Cargo, vzájemně konzultují obsah studijních programů z hlediska potřeb železnice. Dopravní fakulta orientuje zaměření ročníkových, bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů podle námětů ČD Cargo, podílí se na programech podpory získávání vhodných absolventů pro tuto společnost. ČD Cargo naopak umožňuje studentům VŠ absolvování odborné praxe na svých pracovištích. Zároveň vytváří podmínky svým zaměstnancům, aby se mohli aktivně podílet na zajišťování výuky na fakultě, případně vést či konzultovat bakalářské a diplomové práce či napomáhat při získávání zájemců o vysokoškolské studium. Vzájemná spolupráce se týká rovněž přípravy a realizace výzkumných programů na národní i mezinárodní úrovni a zapojování se do výzkumných projektů EU, UIC. Na společném setkání s děkanem Dopravní fakulty prof. Ing. Bohumilem Culkem, CSC., jsme se shodli na nutnosti spolupráce jak ve vzdělávací, tak i ve vědecké a výzkumné činnosti. PhDr. Jiří Špička člen představenstva ČD Cargo, provozní ředitel Viewpoint Dear friends, For the fourth year now, the Jan Perner Transport Faculty has concluded an agreement with ČD Cargo on the basis of which both sides declare joint interest in developing rail freight transport in the Czech Republic as part of the European transport system, and in cooperating especially in the areas of education, science and research. The two sides already cooperate in post-secondary preparation and further lifelong education for ČD Cargo employees, and consult each other on programme contents with respect to the railway s needs. The Transport Faculty is focused on students yearly, bachelor s, diploma and dissertation works on ČD Cargo topics, and participates in programmes supporting the recruitment of suitable graduates into the company s ranks. In return, ČD Cargo enables students to acquire specialist experience at its workplaces. It also creates opportunities for its employees to participate actively in instruction at the faculty, to guide or consult on bachelor s and diploma theses, and to help recruit prospective students interested in higher education. Cooperation also concerns the preparation and realisation of research programmes at the national as well as international levels, and involvement in EU and UIC research projects. At a meeting with Transport Faculty Dean Prof. Ing. Bohumil Culek, CSC., both sides agreed on the need to cooperate in educational as well as scientific and research activities. PhDr. Jiří Špička Board Member and Operations Director at ČD Cargo REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1

4 Obsah / Contents 2 / Názor / Opinion PhDr. Jiří Špička 04 Aktuálně z ČD Cargo / News from ČD Cargo 06 Uhelné Safari / A Coal Safari 10 Posilujeme pozice v zahraničí / We re Strengthening Our Positions Abroad 11 Nákladní přeprava ČD Cargo v 1. čtvrtletí 2012 / ČD Cargo s Freight Shipping in Q TransRossija 2012 / TransRussia Stříbrný šíp / Silver Arrow 18 Univerzita Pardubice a ČD Cargo propojují teorii s praxí / The University of Pardubice and ČD Cargo Integrate Theory with Practice PhDr. Jiří Špička,člen představenstva ČD Cargo, provozní ředitel, a prof. Ing.Bohumil Culek, CSc., děkan Dopravní fakulty Univerzity Pardubice 22 Širokorozchodná trať / A Broad-Gauge Track 26 Spolupráce s Dopravní fakultou Jana Pernera v praxi / Cooperation with the Jan Perner Transport Faculty in Practice 28 Budoucnost výstavby železniční infrastruktury z pohledu finančních zdrojů / The Future of Railway Infrastructure Development from the Perspective of Financial Resources 30 Čínský drak a africký kontinent / The Chinese Dragon and the African Continent 34 Indická železniční nákladní doprava v novém tisíciletí / Indian Rail Freight in the New Millennium 38 Budoucnost přepravy silničních návěsů na železnici / The Future of Shipping Semi-Trailers by Rail 42 Inovace v kombinované dopravě / Innovation in Combined Transport 44 Jak se vozí nové vlaky / How New Trains Are Shipped 46 Mezikoloniální železnice / Inter-Colonial Railways 48 Vzpomínky na zlatou éru v Lužné / Memories of a Golden Era in Lužná 52 V hlavní roli Temže / Starring the Thames 54 Gdaňsk klenot Pobaltí / Gem of the Baltic 58 Znovuzrození pražských nádraží / The Rebirth of Prague Railway Stations 62 Její Veličenstvo Pára / Her Majesty Steam Euro 2012 ČD Cargo přepravce Mistrovství Evropy v kopané Foto obálka / Cover photo Štěpán Látal / RAF CARGO MOTION, revue pro dopravu a logistiku Vydavatel: ČD Cargo, a. s., člen Skupiny České dráhy, a. s. Gustav Slamečka Ročník VI/2012, číslo 2 Šéfredaktor: Václav Šmerák Manager projektu: Jakub Ptačinský Adresa redakce: ČD Cargo, a. s. CARGO MOTION Jankovcova 1569/2c Praha 7 Mobil: Inzerce: Mobil: Layout: Pavel Lev, Studio Najbrt Zlom a sazba: Colmo Anglický překlad: Slovosled.cz Tisk: EUROPRINT a.s. Celostátní česko-anglické vydání: výtisků, čtvrtletně Distribuce: Obchodní klientela ČD Cargo, odborná veřejnost Evidenční číslo: MK ČR E REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

5 SLOVENSKO / SLOVAKIA Chceme nadviazať na spoločnú minulosť / We Want to Build on Our Common Past Príhovor ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka pro Cargo Motion. Interview with Ján Počiatek, Minister of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic, for Cargo Motion. Milé čitateľky, vážení čitatelia, železničná doprava na Slovensku bola posledné desaťročia, povedané železničiarskym žargónom, odsúvaná na druhú koľaj. Z objektívnych i subjektívnych dôvodov neúmerne rástla zadlženosť, nevyužívali sa kapacity, nedostatočne sa inovovalo a modernizovalo, manažment železničných spoločností často nespĺňal nároky kladené na profesionálne riadenie. Výsledkom je strata konkurencieschopnosti, poloprázdne vagóny a na druhej strane preplnené cesty. Železnice si zaslúžia našu politickú podporu. Nie len pre bohatú históriu, ale hlavne pre možnosti, ktoré tento jedinečný druh dopravy tovaru a osôb ponúka. Je to ekologickejší, lacnejší, často aj rýchlejší spôsob transportu, ktorého miesto v logistike je nenahraditeľné. Slovenské a české železnice fungovali na našom území od konca roku 1918 až do roku 1993 (s výnimkou obdobia Slovenského štátu v rokoch ) ako jedna firma. Novovymenovaný predseda vlády SR Robert Fico nedávno (v duchu nepísanej starej dobrej tradície) absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu do Českej republiky. Pri tejto príležitosti spomenul aj možnosť spojiť českú a slovenskú nákladnú železničnú dopravu. Chceme nadviazať na spoločnú minulosť, ktorá môže pomôcť našim spoločnostiam konkurenčne prežiť. V prospech tejto spolupráce hovorí viacero faktorov nie je tu jazyková bariéra, výrazne predĺženie obsluhovaných ramien, racionálnejšie využitie personálu i vozidiel, neexistuje zásadný problém pri schvaľovaní pre pôsobenie na susednej železničnej sieti atď. Toto sú fakty, ktoré hovoria v prospech spolupráce a spojenia. No čaká nás ešte dlhá cesta. Je treba racionálne zvážiť všetky argumenty, prínosy i negatíva, čo takýto projekt môže priniesť pre zamestnanosť, ako by toto spojenie obstálo v konkurenčnom európskom priestore a pod. Myšlienka je na stole, treba sa tejto téme s vážnosťou a plnou profesionalitou venovať. Každopádne, musí to byť obojstranne výhodný projekt. Milí čitatelia, rád by som Vám, ako minister zodpovedajúci za rezort dopravy Slovenskej republiky, poprial úspešné pôsobenie spoločnosti ČD CARGO, a.s., spokojnosť akcionára, zamestnávateľa i zamestnancov s výsledkami Vašej spoločnosti a verím, že naša spoločná tradícia bude mať v dohľadnom čase čoraz užšie pokračovanie. Ján Počiatka, ministr dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR / Minister of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic Dear readers, During the past decades, railway transport in the Slovak Republic was in railway jargon shifted to the other track. For objective and subjective reasons, indebtedness grew disproportionately, capacities were not utilised, there was insufficient innovation and modernisation, and the management of railway companies did not meet the demands of their professional classification. The result has been a loss of competitiveness, halfempty wagons and on the other hand overfilled infrastructure. The railway deserves our political support not just because of its rich history, but in particular because of the possibilities which this unique form of transport for goods and passengers offers. It is a more environmentally friendly, less expensive and faster means of transport whose place in logistics is irreplaceable. Slovak and Czech railways operated on our territory from the end of 1918 until 1993 as one company (with the exception of the period of the Slovak state between 1939 and 1945). The new Slovak prime minister, Robert Fico, recently (in the spirit of an unwritten tradition) completed his first foreign trip in the Czech Republic. On this occasion, he recalled the possibility of combining Czech and Slovak rail freight transport. We want to build on our common past, which can help our companies to survive competitively. Several factors support such cooperation no language barrier, a significant extension of branches served, more rational use of personnel and rail vehicles, no fundamental difficulty with approval for operating on the neighbouring railway network, etc. These are the facts which speak in favour of cooperation and joining forces, but there is still a long road ahead. It is necessary rationally to consider all the arguments, the pros as well as the cons, that such a project could bring for employment and how such a combination would hold up in the competitive European environment, etc. The idea is on the table, and it is now time to consider it seriously and professionally. In any case, it must be a mutually advantageous project. Dear readers, I would like, as the minister responsible for the Slovak Republic s transport portfolio, to wish you successful operations at ČD Cargo, a.s., and satisfaction on the part of the shareholder, the employer and the employees with your company s results. I believe that in the near future our common tradition will become closer and closer. REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 3

6 CARGO / CARGO Po obnovené vlečce do Kyselky se budou vozit minerálky / Mineral water to be shipped on the refurbished siding to Kyselka Dne 10. května 2012 byla v Kyselce u Karlových Varů zahájena oprava vlečky do Vojkovic nad Ohří. Jednání se společností Karlovarské minerální vody o možnosti přepravy známých matonek po železnici trvala několik let. Uspělo až řešení nabídnuté v loňském roce ČD Cargo společně s Autodopravou Hanzalík, která pro firmu z Karlových Varů v současnosti zajišťuje silniční dopravu. Autodoprava Hanzalík bude také provozovat mezisklad nedaleko Prostějova, ze kterého budou automobily této společnosti zásobovat nápoji celou Moravu. Zahájení železničních přeprav se připravuje na srpen letošního roku. Po železnici by se z Kyselky mělo vozit asi 30 % celkové produkce, což představuje několik ucelených vlaků týdně. Modernizace uzlu v Plzni ovlivňuje i nákladní vlaky / Modernisation of the hub in Plzeň will also affect freight trains ČD Cargo vozí polskou sodu pro sklárnu v Teplicích / ČD Cargo ships Polish sodium carbonate to a glassworks in Teplice ČD Cargo zajišťuje přepravu sody, která je důležitou surovinou pro teplickou sklárnu AGC Flat Glass Czech. Jen za první čtvrtletí letošního roku tak ČD Cargo přepravilo třináct vlaků ložených tímto materiálem. Do závodu, který je napojený na železniční síť SŽDC vlečkou ze stanice Řetenice, směřují několikrát měsíčně ucelené vlaky vlastních vozů sklárny řady Uacs s uhličitanem sodným z polského ložiska u města Janikowo. Vlaky jsou na českém území vedeny přes nedávno elektrizovaný hraniční přechod Lichkov a v celém úseku jsou tak dopravovány v elektrické trakci. V centru západočeské metropole se v závěru minulého roku rozběhly práce na stavební akci nazvané Průjezd uzlem Plzeň, která je součástí modernizace III. tranzitního železničního koridoru. Její součástí jsou od března rozsáhlé výluky, jako první mezi stanicemi Plzeň hl. n. a Plzeň-Jižní předměstí. Z tohoto důvodu muselo ČD Cargo odklonit tranzitní vlaky ze severočeských uhelných pánví do Českých Budějovic, Plané nad Lužnicí, Strakonic a Písku přes Ústí nad Labem a Prahu. Náhradní trasy mimo Plzeň nyní využívají i další nákladní vlaky. 4 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

7 CARGO / CARGO Letecké palivo putuje z Polska přímo na pražské letiště / Aviation fuel travels from Poland right to the Prague airport ČD Cargo opět převzalo od letošního roku přepravy leteckého paliva typu JET A-1 na pražské ruzyňské letiště. Stalo se tak po znovuobnovení přímých dodávek z rafinerie v polském Gdaňsku bez meziskladování ve Mstěticích. V Polsku putují ucelené vlaky do pohraniční stanice Międzylesie, odkud je ČD Cargo dopravuje po nedávno elektrifikované a modernizované trati přes Lichkov a Letohrad do Ústí nad Orlicí a dále do pražského uzlu. Zde projíždějí po takzvaném Pražském Semmeringu přes stanici Praha-Zličín do Hostivice a po obnoveném úseku do Středokluk. Svaz spedice a logistiky ČR působí už více než dvacet let / The Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic has been active for more than twenty years V závěru února letošního roku se v Praze konala valná hromada Svazu spedice a logistiky České republiky, který sdružuje celkem 28 členských firem. Patří mezi ně i ČD Cargo, jehož obchodní ředitel Roman Vallovič byl na únorové valné hromadě svazu zvolen za člena představenstva. Svaz spedice a logistiky České republiky existuje už více než dvacet let. Jeho posláním je zastupovat členy svazu a podporovat je v poskytování služeb nejvyšší kvality jejich zákazníkům. Činnost je rozdělena do pracovních skupin, z nichž pro ČD Cargo mají největší význam drážní klub a pracovní skupina kombinované dopravy. Svaz také zjišťuje služby právní poradny, která již řadě firem významnou měrou pomohla při řešení soudních sporů. Mediálně známou se stala soutěž Mladý speditér projekt propojení středoškolského vzdělávání v oborech spedice/logistika a spediční praxe populární formou. Ta má umožnit bližší poznání potenciálních pracovníků spedičních firem jejich budoucími zaměstnavateli a zároveň umožnit jejich nasměrování do oblastí nejvíce potřebných v praxi. ČD Cargo je již tradičně garantem jednoho ze soutěžních týmů. Kinematovlak přivezl letos pohádky do dvanácti měst/ The Cinematographic Train brought fairy tales to twelve cities this year Více než 500 kilometrů napříč republikou. Tak vypadalo letošní, v pořadí deváté turné Kinematovlaku, během kterého navštívil celkem 12 českých měst. V populárním kině na kolejích se poprvé promítalo 15. května v Domažlicích. Odtud se v následujících dnech vydalo za pomoci oficiálního dopravce ČD Cargo přes Klatovy, Domažlice, Horažďovice, Sušici, Vodňany, Český Krumlov, Veselí nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, Vyškov a Kroměříž do Zlína. Vše bylo opět naplánováno tak, aby sem přijel právě v době konání zdejšího Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Poté se přemístil do své cílové stanice, kterou se staly nedaleké Otrokovice. AKTUALITY ČD CARGO PAVEL TESAŘ, FOTO ARCHIV ARCHIVE REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 5

8 PŘEDSTAVUJEME / INTRODUCINGINTRODUCING Uhelné Safari / A Coal Safari Exkurze do uhelných lomů za plného provozu. An excursion to the coal pits in full operation. TEXT / TEXT BY RŮŽENA MARTINKOVÁ FOTO / PHOTO BY KAREL CUDLÍN, ARCHIV / ARCHIVE Jak to začalo? Těžební společnosti skupiny Czech Coal organizovaly pro zájemce exkurze vlastně po celou dobu své existence. Hlavně pro školy všech stupňů, pro profesně zaměřené skupiny. Nápad dát exkurzím trochu jiný směr a otevřít je široké laické veřejnosti se zrodil v roce 2009 včetně názvu Uhelné safari. Název byl sice slovní hříčkou, ale zase ne tak od věci. Stáda muflonů za více než tři desítky let rozšířila nejen své počty, ale z původních lesů kolem zámku Jezeří sestoupila do těžebních lokalit a dnes k uhelným lomům na Mostecku prostě patří. How did it begin? Mining companies from the Czech Coal group have actually organised excursions for interested parties for the entire duration of their existence mainly for all levels of schools and professionally focused groups. The idea to give the excursions a slightly different direction and to open them up to the broad lay public was born in 2009, including the name Coal Safari. The name is a word game, but it s not far off the mark. Over more than three decades, herds of mouflons have expanded their numbers and their territory from the original forests near the Jezeří Chateau down into the mining localities. Today, they are a feature of the coal pits in the Most region. What is the open-pit method of mining brown coal? Coal lying not far below the surface can be extracted using the open-pit method. Surface mining is cheaper and more economical than underground mining, allowing for extraction of almost 100% of a site s coal supply, which is impossible in underground mining. 6 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

9 INTRODUCING / PŘEDSTAVUJEME Co je lomový způsob dobývání hnědého uhlí? Lomovým způsobem se dá dobývat uhlí, které leží v nevelké hloubce pod zemským povrchem. Povrchové dobývání je levnější a ekonomičtější než dobývání hlubinné. Dá se jím vytěžit téměř sto procent uhelných zásob, což je při hlubinné těžbě nemožné. Nejprve je nutné z povrchu odstranit veškeré nadložní horniny, pod nimiž se skrývá uhlí, a uložit je někde v blízkosti na tzv. výsypky. Odstranění nadložní vrstvy se nazývá skrývka a provádí se lopatovými, kolesovými nebo korečkovými rýpadly s co nejvyšším výkonem. Pro dopravu horniny se až na výjimky používají široké pásové dopravníky, často o délce několika kilometrů. Vlastní těžba uhlí se provádí rovněž rýpadly. Uhlí se pak nakládá na nákladní automobily nebo do železničních vagonů. I když se i uhelné lomy musejí odvodňovat a některé zvláště hluboké lomy se musejí i větrat, je lomová těžba mnohem jednodušší než těžba hlubinná. Je náročná na dobrou organizaci, neboť se většinou pracuje v nepřetržitém plynulém pracovním cyklu. Například v lomu Československá armáda na Mostecku je velmi náročná i z pohledu bezpečnosti práce také kvůli předchozí hlubinné těžbě v současném dobývacím území. Z důvodu obrovského množství přemisťované zeminy v rozsáhlém a hlubokém uhelném lomu pak krajina získává charakteristický vzhled tzv. měsíční krajiny. Ta je následně v průběhu dalších let až desetiletí rekultivována a postupně předávána lidem k novému užívání. ČD Cargo je největším dopravcem hnědého uhlí v ČR Litvínovská uhelná a.s. lom Československá armáda Československá armáda je asi mediálně nejznámější těžební lokalitou. Není se co divit. Takzvané územní limity těžby z počátku devadesátých let minulého století už mnoho let ovlivňují regionální i celostátní politickou scénu s otázkou: Těžit, či netěžit právě za limity? Na jedné straně jsou zásoby kvalitního hnědého uhlí v množství 750 milionů tun, které jsou největší v celé zemi a vystačily by státu jako domácí energetická surovina na více než sto let stejně jako práce pro místní lidi. Naopak by další postup těžby nekompromisně sebral domov více než dvěma tisícům lidí v městečku na úpatí hor. Budoucnost lomu je tedy zatím dvojí: překročit hranice limitů, nebo těžbu ukončit v roce 2020, lom zakonzervovat a území zrekultivovat. Vršanská uhelná a.s. lom Vršany Otvírka lomu Vršany, který je označován přívlastky jako nejmladší a perspektivní, byla zahájena v roce 1978 prvotní skrývkou. V roce 1982 bylo vytěženo první uhlí a během čtyř let se lom Vršany přehoupl přes hranici 6 mil. tun uhlí. V následujících letech se těžba uhlí pohybovala v rozmezí 6,5 až 7,7 mil. tun průmyslových směsí uhlí v rozmezí výhřevnosti 8,5 až 13 MJ/kg. V současnosti se těží více než 9,7 milionu tun hlavně energetického uhlí. Perspektivní je svými třemi stovkami milionů tun uhlí, které leží v jeho předpolí a jejichž vytěžení nelimituje žádné lidské osídlení. Tato lokalita na první pohled vypadá poklidně, uspořádaně, ale pokud se jí podíváte do útrob, odhalí nečekaná převýšení, vodopády důlních vod, romantiku výsypek, záhadnost skrývkových i uhelných řezů, kde hledají svůj klid mufloni anebo dravci bezpečí svých hnízd. Rekultivace zákonná povinnost i nová lidská činnost Trasa návštěvníkům představí především obnovenou krajinu, zacelené jizvy po těžbě uhlí v nejbližším okolí města Mostu, jako je městský rekreační areál Benedikt, ale také hipodrom, autodrom, jezero Matylda či budoucí jezero Most, k němuž otevírá cestu areál kolem přemístěného děkanského kostela. Při průjezdu dnešním městem účastníci ani nepoznají, že i mnohé jeho části před desetiletími zjizvily korečky rýpadel nebo že nová lidská obydlí stojí na bývalé výsypce. Rekultivační trasa však z vyhlídkové terasy lomu Vršany alespoň v kostce přibližuje těžbu hnědého uhlí, než své účastníky znovu pozve do obnovené krajiny, která slouží lidem, zvěři či zemědělské výrobě nebo má podobu dnes již vzrostlých lesních porostů. Přitom je třeba si uvědomit, že česká rekultivační škola právě v tomto hnědouhelném revíru už před šedesáti lety dala počátky novému odvětví lidské činnosti. Obnova krajiny - to dnes není jen paragraf ze zákona, který těžaři tuto povinnost ukládá, ale i prestiž zdejších odborníků, kteří ji s nadšením rozpracovávají, rozvíjejí, zdokonalují v souladu s okolní přírodou i potřebami lidí a velmi rádi své získané zkušenosti předávají dalším z tuzemska či z dalekého Japonska. REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 7

10 8 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

11 ROLLING STOCK / VOZOVÝ PARK REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 9

12 ANALÝZA / ANALYSIS Posilujeme pozice v zahraničí / We re Strengthening Our Positions Abroad Podnikatelská činnost jednotlivých zahraničních společností ČD Cargo roste. The business activity of ČD Cargo s individual foreign companies is growing. TEXT / TEXT BY PAVEL TESAŘ S ředitelem pro strategii, rozvoj a majetkové účasti Tomášem Honomichlem jsme hovořili o tom, jak si vedly zahraniční dceřiné společnosti ČD Cargo v uplynulém roce. Jak hodnotíte loňský rok z hlediska výsledků jednotlivých zahraničních společností? ČD Cargo působí prostřednictvím svých dceřiných společností na území čtyř evropských zemí Německa, Polska, Slovenska a Rakouska. Tyto společnosti navázaly na činnost zahraničních zastoupení Českých drah, resp. ČD Cargo. V současné době působí nejen v zemích, v nichž mají sídlo, ale i v dalších státech Evropské unie, spadajících do jejich atrakčního obvodu. Činnost zahraničních dceřiných společností je možné rozdělit do dvou oblastí. Jednak jde o sjednávání smluv o železniční přepravě jménem a na účet mateřské společnosti ČD Cargo, a to na základě mandátních smluv uzavřených s ČD Cargo. Kromě toho se zaměřují na vlastní podnikatelskou činnost v oblasti dopravy a logistiky. Co se týká výsledků za rok 2011, v první zmiňované oblasti se tržby z realizovaných smluv o přepravě, sjednaných zahraničními dceřinými společnostmi, pohybovaly na úrovni roku Potěšitelné je, že vlastní podnikatelská činnost jednotlivých zahraničních společností v posledních letech konstantně roste. Narážejí tyto společnosti v zahraničí na nějaké obtíže? Myslím, že se o žádných obtížích nedá hovořit. Zahraničním dceřiným společnostem ČD Cargo se díky dobré znalosti prostředí daří přizpůsobit se odlišným podmínkám, které na trhu v evropských zemích panují. Ve svých atrakčních obvodech si budují stabilní klientskou základnu, vyhledávají nové obchodní příležitosti a posilují své postavení na trhu. Co je nejdůležitější k tomu, aby tato zastoupení byla ve svých zemích úspěšná? Jak jsem již uvedl, v každé zemi je situace specifická. Základem úspěchu je neustále monitorovat trh a ve spolupráci s ČD Cargo či jinými partnery nabízet zákazníkům logistická řešení podle jejich potřeb. ENGLISH SUMMARY Výsledkem tohoto kontinuálního procesu je různá profilace jednotlivých zahraničních dceřiných společností ČD Cargo, jak ji známe dnes. ČD Generalvertretung GmbH ve Frankfurtu se specializuje na přepravy automobilů, Koleje Czeskie Sp. z o.o. ve Varšavě fungují jako regulérní železniční dopravce s vlastními vozidly. CD Generalvertretung Wien GmbH zase obchodně pokrývá jih Evropy a Generálne zastúpenie ČD Cargo v Bratislavě zajišťuje přepravy a logistické služby směřující na východ. Promítla se ve výsledcích těchto společností hospodářská recese? Byť jsou média plná zpráv o hospodářské krizi a recesi, na výkonech zahraničních dceřiných společností ČD Cargo se tato skutečnost v roce 2011 nijak významně neprojevila. Společnosti vykázaly růst, což přičítám především tvrdé práci a flexibilitě jejich pracovníků a dobré kvalitě nabízených služeb. Jak je můžete podpořit z pozice mateřské společnosti ČD Cargo? Předpokladem pro dobré fungování zahraničních dceřiných společností je perfektní komunikace mezi ČD Cargo a jednotlivými společnostmi a rovněž schopnost rychlé reakce ze strany ČD Cargo při řešení požadavků zahraničních zákazníků. Na co se letos zaměříte v oblasti vaší působnosti? Naším cílem pro rok 2012 je zintenzivnit spolupráci ČD Cargo nejen se zahraničními dceřinými společnostmi, ale i s ostatními společnostmi ze skupiny Českých drah tak, abychom dosahovali vyšší efektivity a profitability. We sat down with ČD Cargo s Director of Strategy, Development and Asset Management, Tomáš Honomichl, to discuss how the company s foreign subsidiaries have fared in the past year. How would you evaluate last year with respect to the results of the individual foreign subsidiaries? Through its subsidiaries, ČD Cargo is active in four European countries Germany, Poland, Slovakia and Austria. These companies continued the activities of the foreign representations of Czech Railways, respectively ČD Cargo. At present, they are active not only in the countries where they are headquartered, but also in other EU countries in their area of attraction. Their activities can be divided into two areas: On the one hand, they negotiate contracts for railway shipping on behalf of their parent company on the basis of mandate contracts concluded with ČD Cargo. In addition, they also focus on their own business activities in the area of transport and logistics. With respect to their results for 2011, revenues from realised shipping contracts negotiated by foreign subsidiaries were close to their 2010 levels. It is encouraging that individual foreign subsidiaries own business activities have been growing constantly in recent years. 10 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

13 Nákladní přeprava ČD Cargo v 1. čtvrtletí 2012 / ČD Cargo s Freight Shipping in Q Ekonomika České republiky stagnuje a ani v druhém čtvrtletí nelze očekávat žádné razantní zlepšení. The Czech economy is stagnating and rapid improvement cannot be expected in Q2 either. TEXT / TEXT BY MICHAL ROH FOTO / PHOTO BY ARCHIV Ve sledovaném období bylo vlaky ČD Cargo přepraveno 17,82 mil. tun zboží, což sice znamená překročení plánu o 2,7 %, ale zároveň pokles o 10 % oproti stejnému období loňského roku. Plán sice předpokládal mírné snížení přeprav, ale zdaleka ne tak výrazné. Je však také pravda, že loňský leden byl z pohledu objemu přeprav nadprůměrný mimo jiné i proto, že byly realizovány přepravy neuskutečněné v závěru roku 2010 z důvodu špatného počasí. Naopak letošní náročná zima, zvláště pak měsíc únor, železničáře pořádně potrápila. Zaváté tratě na Slovensku i na česko-slovenském pomezí, silné mrazy to vše se negativně promítlo do přeprav především hromadných substrátů, uhlí a železné rudy. Řadu dní tak byla např. přerušena doprava uhlí do elektrárny Chvaletice, kde není rozmrazovací tunel a zamrzlá surovina nešla na rotačním výklopníku vyložit. Skluz v těchto klíčových komoditách se však naštěstí podařilo alespoň částečně vyrovnat. Silná zima měla negativní dopad i na přepravy dřeva. Tam však situaci komplikovala i nejasná situace při vyhlašování tendrů I n the first quarter, ČD Cargo transported million tonnes of goods; while this exceeded the target by 2.7%, it also represents a decline of 10% over the same period last year. The truth is, however, that January 2011 had aboveaverage shipping volume due to the realisation of shipments which had been postponed from 2010 because of inclement weather, among other things. By contrast, the railway suffered greatly during this year s tough winter especially February. Snowbound lines in Slovakia REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 11

Financování dopravní infrastruktury Financing Transport Infrastructure

Financování dopravní infrastruktury Financing Transport Infrastructure REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2012 Financování dopravní infrastruktury Financing Transport Infrastructure Kamionová doprava a železnice / Lorry Transport and the

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Gustáv Slamečka. Nabídněme srovnatelné služby Let s Offer Comparable Services. Obliba železnice se vrátí Rail Will Regain its Popularity Jiří Paroubek

Gustáv Slamečka. Nabídněme srovnatelné služby Let s Offer Comparable Services. Obliba železnice se vrátí Rail Will Regain its Popularity Jiří Paroubek REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 2 / 2009 Nabídněme srovnatelné služby Let s Offer Comparable Services Gustáv Slamečka Obliba železnice se vrátí Rail Will Regain its Popularity

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS News 01 2011 ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ROZHOVOR S ŘEDITELEM SŽDC PAVLEM HABARTOU SIEMENS NOVÉ LOKOMOTIVY

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / CZK Tsd. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261

Více

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD Výroční zpráva 2012 Člen Skupiny ČD Člen Skupiny ČD Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy v ČR a středoevropském regionu a zároveň

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

MAGAZIN. Česká rafinérská léto 2004

MAGAZIN. Česká rafinérská léto 2004 MAGAZIN Česká rafinérská léto 2004 obsah / table of contents 14 aktuálně 03 Tři otázky pro Ivana Součka, předsedu představenstva a generálního ředitele Three questions for Ivan Souček, chairman of the

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE 06 l 2013 VYDÁNÍ 09 l ISSUE 09 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT Ing. MILAN ZIKMUND project development, IMMOPARK

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více