Zlatá éra v Lužné / A Golden Era in Lužná Jindřich Rachota / Zdeněk Štěpánek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlatá éra v Lužné / A Golden Era in Lužná Jindřich Rachota / Zdeněk Štěpánek"

Transkript

1 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 2 / 2012 Zlatá éra v Lužné / A Golden Era in Lužná Jindřich Rachota / Zdeněk Štěpánek Rok 2011: Zvýšil se objem přeprav i tržby / The Year 2011: Shipping Volume as well as Revenues Increased Financování dopravní infrastruktury Financing Transport Infrastructure Tomáš Čoček, ředitel SFDI/ Tomáš Čoček, Director at SFTI

2 Terminál Brno logistické centrum Železniční křižovatka pro Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Balkán, Rusko, Čínu. Dále spojení na přístavy v návazných zemích. Hamburk PRAHA BRNO Ostrava Bratislava POLSKO PARAMETRY KONTEJNEROVÉHO TERMINÁLU: - Vzdálenost od D1 2 km - Mobilní překladače - Skladová hala temperovaná - Manipulace s kontejnery a silničními návěsy - Plocha terminálu 45 tis. m 2 Kontakt: Ing. Karel Gallina, vedoucí kontejnerového překladiště , , mail: K terminálu 614/11, Brno

3 Názor / Opinion ČD Cargo pro svůj další rozvoj nutně potřebuje specialisty s vysokoškolským vzděláním. For its further development, ČD Cargo urgently needs specialists with a university education. PhDr. Jiří Špička člen představenstva ČD Cargo, provozní ředitel Board Member and Operations Director at ČD Cargo Pohled Vážení přátelé, již čtvrtý rok má Dopravní fakulta Jana Pernera uzavřenou smlouvu se společností ČD Cargo, na jejímž základě obě strany deklarují společný zájem na rozvoji železniční nákladní dopravy v ČR v rámci evropského dopravního systému a na spolupráci zejména v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu. Spolupracují při vysokoškolské přípravě i dalším celoživotním vzdělávání zaměstnanců ČD Cargo, vzájemně konzultují obsah studijních programů z hlediska potřeb železnice. Dopravní fakulta orientuje zaměření ročníkových, bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů podle námětů ČD Cargo, podílí se na programech podpory získávání vhodných absolventů pro tuto společnost. ČD Cargo naopak umožňuje studentům VŠ absolvování odborné praxe na svých pracovištích. Zároveň vytváří podmínky svým zaměstnancům, aby se mohli aktivně podílet na zajišťování výuky na fakultě, případně vést či konzultovat bakalářské a diplomové práce či napomáhat při získávání zájemců o vysokoškolské studium. Vzájemná spolupráce se týká rovněž přípravy a realizace výzkumných programů na národní i mezinárodní úrovni a zapojování se do výzkumných projektů EU, UIC. Na společném setkání s děkanem Dopravní fakulty prof. Ing. Bohumilem Culkem, CSC., jsme se shodli na nutnosti spolupráce jak ve vzdělávací, tak i ve vědecké a výzkumné činnosti. PhDr. Jiří Špička člen představenstva ČD Cargo, provozní ředitel Viewpoint Dear friends, For the fourth year now, the Jan Perner Transport Faculty has concluded an agreement with ČD Cargo on the basis of which both sides declare joint interest in developing rail freight transport in the Czech Republic as part of the European transport system, and in cooperating especially in the areas of education, science and research. The two sides already cooperate in post-secondary preparation and further lifelong education for ČD Cargo employees, and consult each other on programme contents with respect to the railway s needs. The Transport Faculty is focused on students yearly, bachelor s, diploma and dissertation works on ČD Cargo topics, and participates in programmes supporting the recruitment of suitable graduates into the company s ranks. In return, ČD Cargo enables students to acquire specialist experience at its workplaces. It also creates opportunities for its employees to participate actively in instruction at the faculty, to guide or consult on bachelor s and diploma theses, and to help recruit prospective students interested in higher education. Cooperation also concerns the preparation and realisation of research programmes at the national as well as international levels, and involvement in EU and UIC research projects. At a meeting with Transport Faculty Dean Prof. Ing. Bohumil Culek, CSC., both sides agreed on the need to cooperate in educational as well as scientific and research activities. PhDr. Jiří Špička Board Member and Operations Director at ČD Cargo REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1

4 Obsah / Contents 2 / Názor / Opinion PhDr. Jiří Špička 04 Aktuálně z ČD Cargo / News from ČD Cargo 06 Uhelné Safari / A Coal Safari 10 Posilujeme pozice v zahraničí / We re Strengthening Our Positions Abroad 11 Nákladní přeprava ČD Cargo v 1. čtvrtletí 2012 / ČD Cargo s Freight Shipping in Q TransRossija 2012 / TransRussia Stříbrný šíp / Silver Arrow 18 Univerzita Pardubice a ČD Cargo propojují teorii s praxí / The University of Pardubice and ČD Cargo Integrate Theory with Practice PhDr. Jiří Špička,člen představenstva ČD Cargo, provozní ředitel, a prof. Ing.Bohumil Culek, CSc., děkan Dopravní fakulty Univerzity Pardubice 22 Širokorozchodná trať / A Broad-Gauge Track 26 Spolupráce s Dopravní fakultou Jana Pernera v praxi / Cooperation with the Jan Perner Transport Faculty in Practice 28 Budoucnost výstavby železniční infrastruktury z pohledu finančních zdrojů / The Future of Railway Infrastructure Development from the Perspective of Financial Resources 30 Čínský drak a africký kontinent / The Chinese Dragon and the African Continent 34 Indická železniční nákladní doprava v novém tisíciletí / Indian Rail Freight in the New Millennium 38 Budoucnost přepravy silničních návěsů na železnici / The Future of Shipping Semi-Trailers by Rail 42 Inovace v kombinované dopravě / Innovation in Combined Transport 44 Jak se vozí nové vlaky / How New Trains Are Shipped 46 Mezikoloniální železnice / Inter-Colonial Railways 48 Vzpomínky na zlatou éru v Lužné / Memories of a Golden Era in Lužná 52 V hlavní roli Temže / Starring the Thames 54 Gdaňsk klenot Pobaltí / Gem of the Baltic 58 Znovuzrození pražských nádraží / The Rebirth of Prague Railway Stations 62 Její Veličenstvo Pára / Her Majesty Steam Euro 2012 ČD Cargo přepravce Mistrovství Evropy v kopané Foto obálka / Cover photo Štěpán Látal / RAF CARGO MOTION, revue pro dopravu a logistiku Vydavatel: ČD Cargo, a. s., člen Skupiny České dráhy, a. s. Gustav Slamečka Ročník VI/2012, číslo 2 Šéfredaktor: Václav Šmerák Manager projektu: Jakub Ptačinský Adresa redakce: ČD Cargo, a. s. CARGO MOTION Jankovcova 1569/2c Praha 7 Mobil: Inzerce: Mobil: Layout: Pavel Lev, Studio Najbrt Zlom a sazba: Colmo Anglický překlad: Slovosled.cz Tisk: EUROPRINT a.s. Celostátní česko-anglické vydání: výtisků, čtvrtletně Distribuce: Obchodní klientela ČD Cargo, odborná veřejnost Evidenční číslo: MK ČR E REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

5 SLOVENSKO / SLOVAKIA Chceme nadviazať na spoločnú minulosť / We Want to Build on Our Common Past Príhovor ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka pro Cargo Motion. Interview with Ján Počiatek, Minister of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic, for Cargo Motion. Milé čitateľky, vážení čitatelia, železničná doprava na Slovensku bola posledné desaťročia, povedané železničiarskym žargónom, odsúvaná na druhú koľaj. Z objektívnych i subjektívnych dôvodov neúmerne rástla zadlženosť, nevyužívali sa kapacity, nedostatočne sa inovovalo a modernizovalo, manažment železničných spoločností často nespĺňal nároky kladené na profesionálne riadenie. Výsledkom je strata konkurencieschopnosti, poloprázdne vagóny a na druhej strane preplnené cesty. Železnice si zaslúžia našu politickú podporu. Nie len pre bohatú históriu, ale hlavne pre možnosti, ktoré tento jedinečný druh dopravy tovaru a osôb ponúka. Je to ekologickejší, lacnejší, často aj rýchlejší spôsob transportu, ktorého miesto v logistike je nenahraditeľné. Slovenské a české železnice fungovali na našom území od konca roku 1918 až do roku 1993 (s výnimkou obdobia Slovenského štátu v rokoch ) ako jedna firma. Novovymenovaný predseda vlády SR Robert Fico nedávno (v duchu nepísanej starej dobrej tradície) absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu do Českej republiky. Pri tejto príležitosti spomenul aj možnosť spojiť českú a slovenskú nákladnú železničnú dopravu. Chceme nadviazať na spoločnú minulosť, ktorá môže pomôcť našim spoločnostiam konkurenčne prežiť. V prospech tejto spolupráce hovorí viacero faktorov nie je tu jazyková bariéra, výrazne predĺženie obsluhovaných ramien, racionálnejšie využitie personálu i vozidiel, neexistuje zásadný problém pri schvaľovaní pre pôsobenie na susednej železničnej sieti atď. Toto sú fakty, ktoré hovoria v prospech spolupráce a spojenia. No čaká nás ešte dlhá cesta. Je treba racionálne zvážiť všetky argumenty, prínosy i negatíva, čo takýto projekt môže priniesť pre zamestnanosť, ako by toto spojenie obstálo v konkurenčnom európskom priestore a pod. Myšlienka je na stole, treba sa tejto téme s vážnosťou a plnou profesionalitou venovať. Každopádne, musí to byť obojstranne výhodný projekt. Milí čitatelia, rád by som Vám, ako minister zodpovedajúci za rezort dopravy Slovenskej republiky, poprial úspešné pôsobenie spoločnosti ČD CARGO, a.s., spokojnosť akcionára, zamestnávateľa i zamestnancov s výsledkami Vašej spoločnosti a verím, že naša spoločná tradícia bude mať v dohľadnom čase čoraz užšie pokračovanie. Ján Počiatka, ministr dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR / Minister of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic Dear readers, During the past decades, railway transport in the Slovak Republic was in railway jargon shifted to the other track. For objective and subjective reasons, indebtedness grew disproportionately, capacities were not utilised, there was insufficient innovation and modernisation, and the management of railway companies did not meet the demands of their professional classification. The result has been a loss of competitiveness, halfempty wagons and on the other hand overfilled infrastructure. The railway deserves our political support not just because of its rich history, but in particular because of the possibilities which this unique form of transport for goods and passengers offers. It is a more environmentally friendly, less expensive and faster means of transport whose place in logistics is irreplaceable. Slovak and Czech railways operated on our territory from the end of 1918 until 1993 as one company (with the exception of the period of the Slovak state between 1939 and 1945). The new Slovak prime minister, Robert Fico, recently (in the spirit of an unwritten tradition) completed his first foreign trip in the Czech Republic. On this occasion, he recalled the possibility of combining Czech and Slovak rail freight transport. We want to build on our common past, which can help our companies to survive competitively. Several factors support such cooperation no language barrier, a significant extension of branches served, more rational use of personnel and rail vehicles, no fundamental difficulty with approval for operating on the neighbouring railway network, etc. These are the facts which speak in favour of cooperation and joining forces, but there is still a long road ahead. It is necessary rationally to consider all the arguments, the pros as well as the cons, that such a project could bring for employment and how such a combination would hold up in the competitive European environment, etc. The idea is on the table, and it is now time to consider it seriously and professionally. In any case, it must be a mutually advantageous project. Dear readers, I would like, as the minister responsible for the Slovak Republic s transport portfolio, to wish you successful operations at ČD Cargo, a.s., and satisfaction on the part of the shareholder, the employer and the employees with your company s results. I believe that in the near future our common tradition will become closer and closer. REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 3

6 CARGO / CARGO Po obnovené vlečce do Kyselky se budou vozit minerálky / Mineral water to be shipped on the refurbished siding to Kyselka Dne 10. května 2012 byla v Kyselce u Karlových Varů zahájena oprava vlečky do Vojkovic nad Ohří. Jednání se společností Karlovarské minerální vody o možnosti přepravy známých matonek po železnici trvala několik let. Uspělo až řešení nabídnuté v loňském roce ČD Cargo společně s Autodopravou Hanzalík, která pro firmu z Karlových Varů v současnosti zajišťuje silniční dopravu. Autodoprava Hanzalík bude také provozovat mezisklad nedaleko Prostějova, ze kterého budou automobily této společnosti zásobovat nápoji celou Moravu. Zahájení železničních přeprav se připravuje na srpen letošního roku. Po železnici by se z Kyselky mělo vozit asi 30 % celkové produkce, což představuje několik ucelených vlaků týdně. Modernizace uzlu v Plzni ovlivňuje i nákladní vlaky / Modernisation of the hub in Plzeň will also affect freight trains ČD Cargo vozí polskou sodu pro sklárnu v Teplicích / ČD Cargo ships Polish sodium carbonate to a glassworks in Teplice ČD Cargo zajišťuje přepravu sody, která je důležitou surovinou pro teplickou sklárnu AGC Flat Glass Czech. Jen za první čtvrtletí letošního roku tak ČD Cargo přepravilo třináct vlaků ložených tímto materiálem. Do závodu, který je napojený na železniční síť SŽDC vlečkou ze stanice Řetenice, směřují několikrát měsíčně ucelené vlaky vlastních vozů sklárny řady Uacs s uhličitanem sodným z polského ložiska u města Janikowo. Vlaky jsou na českém území vedeny přes nedávno elektrizovaný hraniční přechod Lichkov a v celém úseku jsou tak dopravovány v elektrické trakci. V centru západočeské metropole se v závěru minulého roku rozběhly práce na stavební akci nazvané Průjezd uzlem Plzeň, která je součástí modernizace III. tranzitního železničního koridoru. Její součástí jsou od března rozsáhlé výluky, jako první mezi stanicemi Plzeň hl. n. a Plzeň-Jižní předměstí. Z tohoto důvodu muselo ČD Cargo odklonit tranzitní vlaky ze severočeských uhelných pánví do Českých Budějovic, Plané nad Lužnicí, Strakonic a Písku přes Ústí nad Labem a Prahu. Náhradní trasy mimo Plzeň nyní využívají i další nákladní vlaky. 4 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

7 CARGO / CARGO Letecké palivo putuje z Polska přímo na pražské letiště / Aviation fuel travels from Poland right to the Prague airport ČD Cargo opět převzalo od letošního roku přepravy leteckého paliva typu JET A-1 na pražské ruzyňské letiště. Stalo se tak po znovuobnovení přímých dodávek z rafinerie v polském Gdaňsku bez meziskladování ve Mstěticích. V Polsku putují ucelené vlaky do pohraniční stanice Międzylesie, odkud je ČD Cargo dopravuje po nedávno elektrifikované a modernizované trati přes Lichkov a Letohrad do Ústí nad Orlicí a dále do pražského uzlu. Zde projíždějí po takzvaném Pražském Semmeringu přes stanici Praha-Zličín do Hostivice a po obnoveném úseku do Středokluk. Svaz spedice a logistiky ČR působí už více než dvacet let / The Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic has been active for more than twenty years V závěru února letošního roku se v Praze konala valná hromada Svazu spedice a logistiky České republiky, který sdružuje celkem 28 členských firem. Patří mezi ně i ČD Cargo, jehož obchodní ředitel Roman Vallovič byl na únorové valné hromadě svazu zvolen za člena představenstva. Svaz spedice a logistiky České republiky existuje už více než dvacet let. Jeho posláním je zastupovat členy svazu a podporovat je v poskytování služeb nejvyšší kvality jejich zákazníkům. Činnost je rozdělena do pracovních skupin, z nichž pro ČD Cargo mají největší význam drážní klub a pracovní skupina kombinované dopravy. Svaz také zjišťuje služby právní poradny, která již řadě firem významnou měrou pomohla při řešení soudních sporů. Mediálně známou se stala soutěž Mladý speditér projekt propojení středoškolského vzdělávání v oborech spedice/logistika a spediční praxe populární formou. Ta má umožnit bližší poznání potenciálních pracovníků spedičních firem jejich budoucími zaměstnavateli a zároveň umožnit jejich nasměrování do oblastí nejvíce potřebných v praxi. ČD Cargo je již tradičně garantem jednoho ze soutěžních týmů. Kinematovlak přivezl letos pohádky do dvanácti měst/ The Cinematographic Train brought fairy tales to twelve cities this year Více než 500 kilometrů napříč republikou. Tak vypadalo letošní, v pořadí deváté turné Kinematovlaku, během kterého navštívil celkem 12 českých měst. V populárním kině na kolejích se poprvé promítalo 15. května v Domažlicích. Odtud se v následujících dnech vydalo za pomoci oficiálního dopravce ČD Cargo přes Klatovy, Domažlice, Horažďovice, Sušici, Vodňany, Český Krumlov, Veselí nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, Vyškov a Kroměříž do Zlína. Vše bylo opět naplánováno tak, aby sem přijel právě v době konání zdejšího Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Poté se přemístil do své cílové stanice, kterou se staly nedaleké Otrokovice. AKTUALITY ČD CARGO PAVEL TESAŘ, FOTO ARCHIV ARCHIVE REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 5

8 PŘEDSTAVUJEME / INTRODUCINGINTRODUCING Uhelné Safari / A Coal Safari Exkurze do uhelných lomů za plného provozu. An excursion to the coal pits in full operation. TEXT / TEXT BY RŮŽENA MARTINKOVÁ FOTO / PHOTO BY KAREL CUDLÍN, ARCHIV / ARCHIVE Jak to začalo? Těžební společnosti skupiny Czech Coal organizovaly pro zájemce exkurze vlastně po celou dobu své existence. Hlavně pro školy všech stupňů, pro profesně zaměřené skupiny. Nápad dát exkurzím trochu jiný směr a otevřít je široké laické veřejnosti se zrodil v roce 2009 včetně názvu Uhelné safari. Název byl sice slovní hříčkou, ale zase ne tak od věci. Stáda muflonů za více než tři desítky let rozšířila nejen své počty, ale z původních lesů kolem zámku Jezeří sestoupila do těžebních lokalit a dnes k uhelným lomům na Mostecku prostě patří. How did it begin? Mining companies from the Czech Coal group have actually organised excursions for interested parties for the entire duration of their existence mainly for all levels of schools and professionally focused groups. The idea to give the excursions a slightly different direction and to open them up to the broad lay public was born in 2009, including the name Coal Safari. The name is a word game, but it s not far off the mark. Over more than three decades, herds of mouflons have expanded their numbers and their territory from the original forests near the Jezeří Chateau down into the mining localities. Today, they are a feature of the coal pits in the Most region. What is the open-pit method of mining brown coal? Coal lying not far below the surface can be extracted using the open-pit method. Surface mining is cheaper and more economical than underground mining, allowing for extraction of almost 100% of a site s coal supply, which is impossible in underground mining. 6 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

9 INTRODUCING / PŘEDSTAVUJEME Co je lomový způsob dobývání hnědého uhlí? Lomovým způsobem se dá dobývat uhlí, které leží v nevelké hloubce pod zemským povrchem. Povrchové dobývání je levnější a ekonomičtější než dobývání hlubinné. Dá se jím vytěžit téměř sto procent uhelných zásob, což je při hlubinné těžbě nemožné. Nejprve je nutné z povrchu odstranit veškeré nadložní horniny, pod nimiž se skrývá uhlí, a uložit je někde v blízkosti na tzv. výsypky. Odstranění nadložní vrstvy se nazývá skrývka a provádí se lopatovými, kolesovými nebo korečkovými rýpadly s co nejvyšším výkonem. Pro dopravu horniny se až na výjimky používají široké pásové dopravníky, často o délce několika kilometrů. Vlastní těžba uhlí se provádí rovněž rýpadly. Uhlí se pak nakládá na nákladní automobily nebo do železničních vagonů. I když se i uhelné lomy musejí odvodňovat a některé zvláště hluboké lomy se musejí i větrat, je lomová těžba mnohem jednodušší než těžba hlubinná. Je náročná na dobrou organizaci, neboť se většinou pracuje v nepřetržitém plynulém pracovním cyklu. Například v lomu Československá armáda na Mostecku je velmi náročná i z pohledu bezpečnosti práce také kvůli předchozí hlubinné těžbě v současném dobývacím území. Z důvodu obrovského množství přemisťované zeminy v rozsáhlém a hlubokém uhelném lomu pak krajina získává charakteristický vzhled tzv. měsíční krajiny. Ta je následně v průběhu dalších let až desetiletí rekultivována a postupně předávána lidem k novému užívání. ČD Cargo je největším dopravcem hnědého uhlí v ČR Litvínovská uhelná a.s. lom Československá armáda Československá armáda je asi mediálně nejznámější těžební lokalitou. Není se co divit. Takzvané územní limity těžby z počátku devadesátých let minulého století už mnoho let ovlivňují regionální i celostátní politickou scénu s otázkou: Těžit, či netěžit právě za limity? Na jedné straně jsou zásoby kvalitního hnědého uhlí v množství 750 milionů tun, které jsou největší v celé zemi a vystačily by státu jako domácí energetická surovina na více než sto let stejně jako práce pro místní lidi. Naopak by další postup těžby nekompromisně sebral domov více než dvěma tisícům lidí v městečku na úpatí hor. Budoucnost lomu je tedy zatím dvojí: překročit hranice limitů, nebo těžbu ukončit v roce 2020, lom zakonzervovat a území zrekultivovat. Vršanská uhelná a.s. lom Vršany Otvírka lomu Vršany, který je označován přívlastky jako nejmladší a perspektivní, byla zahájena v roce 1978 prvotní skrývkou. V roce 1982 bylo vytěženo první uhlí a během čtyř let se lom Vršany přehoupl přes hranici 6 mil. tun uhlí. V následujících letech se těžba uhlí pohybovala v rozmezí 6,5 až 7,7 mil. tun průmyslových směsí uhlí v rozmezí výhřevnosti 8,5 až 13 MJ/kg. V současnosti se těží více než 9,7 milionu tun hlavně energetického uhlí. Perspektivní je svými třemi stovkami milionů tun uhlí, které leží v jeho předpolí a jejichž vytěžení nelimituje žádné lidské osídlení. Tato lokalita na první pohled vypadá poklidně, uspořádaně, ale pokud se jí podíváte do útrob, odhalí nečekaná převýšení, vodopády důlních vod, romantiku výsypek, záhadnost skrývkových i uhelných řezů, kde hledají svůj klid mufloni anebo dravci bezpečí svých hnízd. Rekultivace zákonná povinnost i nová lidská činnost Trasa návštěvníkům představí především obnovenou krajinu, zacelené jizvy po těžbě uhlí v nejbližším okolí města Mostu, jako je městský rekreační areál Benedikt, ale také hipodrom, autodrom, jezero Matylda či budoucí jezero Most, k němuž otevírá cestu areál kolem přemístěného děkanského kostela. Při průjezdu dnešním městem účastníci ani nepoznají, že i mnohé jeho části před desetiletími zjizvily korečky rýpadel nebo že nová lidská obydlí stojí na bývalé výsypce. Rekultivační trasa však z vyhlídkové terasy lomu Vršany alespoň v kostce přibližuje těžbu hnědého uhlí, než své účastníky znovu pozve do obnovené krajiny, která slouží lidem, zvěři či zemědělské výrobě nebo má podobu dnes již vzrostlých lesních porostů. Přitom je třeba si uvědomit, že česká rekultivační škola právě v tomto hnědouhelném revíru už před šedesáti lety dala počátky novému odvětví lidské činnosti. Obnova krajiny - to dnes není jen paragraf ze zákona, který těžaři tuto povinnost ukládá, ale i prestiž zdejších odborníků, kteří ji s nadšením rozpracovávají, rozvíjejí, zdokonalují v souladu s okolní přírodou i potřebami lidí a velmi rádi své získané zkušenosti předávají dalším z tuzemska či z dalekého Japonska. REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 7

10 8 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

11 ROLLING STOCK / VOZOVÝ PARK REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 9

12 ANALÝZA / ANALYSIS Posilujeme pozice v zahraničí / We re Strengthening Our Positions Abroad Podnikatelská činnost jednotlivých zahraničních společností ČD Cargo roste. The business activity of ČD Cargo s individual foreign companies is growing. TEXT / TEXT BY PAVEL TESAŘ S ředitelem pro strategii, rozvoj a majetkové účasti Tomášem Honomichlem jsme hovořili o tom, jak si vedly zahraniční dceřiné společnosti ČD Cargo v uplynulém roce. Jak hodnotíte loňský rok z hlediska výsledků jednotlivých zahraničních společností? ČD Cargo působí prostřednictvím svých dceřiných společností na území čtyř evropských zemí Německa, Polska, Slovenska a Rakouska. Tyto společnosti navázaly na činnost zahraničních zastoupení Českých drah, resp. ČD Cargo. V současné době působí nejen v zemích, v nichž mají sídlo, ale i v dalších státech Evropské unie, spadajících do jejich atrakčního obvodu. Činnost zahraničních dceřiných společností je možné rozdělit do dvou oblastí. Jednak jde o sjednávání smluv o železniční přepravě jménem a na účet mateřské společnosti ČD Cargo, a to na základě mandátních smluv uzavřených s ČD Cargo. Kromě toho se zaměřují na vlastní podnikatelskou činnost v oblasti dopravy a logistiky. Co se týká výsledků za rok 2011, v první zmiňované oblasti se tržby z realizovaných smluv o přepravě, sjednaných zahraničními dceřinými společnostmi, pohybovaly na úrovni roku Potěšitelné je, že vlastní podnikatelská činnost jednotlivých zahraničních společností v posledních letech konstantně roste. Narážejí tyto společnosti v zahraničí na nějaké obtíže? Myslím, že se o žádných obtížích nedá hovořit. Zahraničním dceřiným společnostem ČD Cargo se díky dobré znalosti prostředí daří přizpůsobit se odlišným podmínkám, které na trhu v evropských zemích panují. Ve svých atrakčních obvodech si budují stabilní klientskou základnu, vyhledávají nové obchodní příležitosti a posilují své postavení na trhu. Co je nejdůležitější k tomu, aby tato zastoupení byla ve svých zemích úspěšná? Jak jsem již uvedl, v každé zemi je situace specifická. Základem úspěchu je neustále monitorovat trh a ve spolupráci s ČD Cargo či jinými partnery nabízet zákazníkům logistická řešení podle jejich potřeb. ENGLISH SUMMARY Výsledkem tohoto kontinuálního procesu je různá profilace jednotlivých zahraničních dceřiných společností ČD Cargo, jak ji známe dnes. ČD Generalvertretung GmbH ve Frankfurtu se specializuje na přepravy automobilů, Koleje Czeskie Sp. z o.o. ve Varšavě fungují jako regulérní železniční dopravce s vlastními vozidly. CD Generalvertretung Wien GmbH zase obchodně pokrývá jih Evropy a Generálne zastúpenie ČD Cargo v Bratislavě zajišťuje přepravy a logistické služby směřující na východ. Promítla se ve výsledcích těchto společností hospodářská recese? Byť jsou média plná zpráv o hospodářské krizi a recesi, na výkonech zahraničních dceřiných společností ČD Cargo se tato skutečnost v roce 2011 nijak významně neprojevila. Společnosti vykázaly růst, což přičítám především tvrdé práci a flexibilitě jejich pracovníků a dobré kvalitě nabízených služeb. Jak je můžete podpořit z pozice mateřské společnosti ČD Cargo? Předpokladem pro dobré fungování zahraničních dceřiných společností je perfektní komunikace mezi ČD Cargo a jednotlivými společnostmi a rovněž schopnost rychlé reakce ze strany ČD Cargo při řešení požadavků zahraničních zákazníků. Na co se letos zaměříte v oblasti vaší působnosti? Naším cílem pro rok 2012 je zintenzivnit spolupráci ČD Cargo nejen se zahraničními dceřinými společnostmi, ale i s ostatními společnostmi ze skupiny Českých drah tak, abychom dosahovali vyšší efektivity a profitability. We sat down with ČD Cargo s Director of Strategy, Development and Asset Management, Tomáš Honomichl, to discuss how the company s foreign subsidiaries have fared in the past year. How would you evaluate last year with respect to the results of the individual foreign subsidiaries? Through its subsidiaries, ČD Cargo is active in four European countries Germany, Poland, Slovakia and Austria. These companies continued the activities of the foreign representations of Czech Railways, respectively ČD Cargo. At present, they are active not only in the countries where they are headquartered, but also in other EU countries in their area of attraction. Their activities can be divided into two areas: On the one hand, they negotiate contracts for railway shipping on behalf of their parent company on the basis of mandate contracts concluded with ČD Cargo. In addition, they also focus on their own business activities in the area of transport and logistics. With respect to their results for 2011, revenues from realised shipping contracts negotiated by foreign subsidiaries were close to their 2010 levels. It is encouraging that individual foreign subsidiaries own business activities have been growing constantly in recent years. 10 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

13 Nákladní přeprava ČD Cargo v 1. čtvrtletí 2012 / ČD Cargo s Freight Shipping in Q Ekonomika České republiky stagnuje a ani v druhém čtvrtletí nelze očekávat žádné razantní zlepšení. The Czech economy is stagnating and rapid improvement cannot be expected in Q2 either. TEXT / TEXT BY MICHAL ROH FOTO / PHOTO BY ARCHIV Ve sledovaném období bylo vlaky ČD Cargo přepraveno 17,82 mil. tun zboží, což sice znamená překročení plánu o 2,7 %, ale zároveň pokles o 10 % oproti stejnému období loňského roku. Plán sice předpokládal mírné snížení přeprav, ale zdaleka ne tak výrazné. Je však také pravda, že loňský leden byl z pohledu objemu přeprav nadprůměrný mimo jiné i proto, že byly realizovány přepravy neuskutečněné v závěru roku 2010 z důvodu špatného počasí. Naopak letošní náročná zima, zvláště pak měsíc únor, železničáře pořádně potrápila. Zaváté tratě na Slovensku i na česko-slovenském pomezí, silné mrazy to vše se negativně promítlo do přeprav především hromadných substrátů, uhlí a železné rudy. Řadu dní tak byla např. přerušena doprava uhlí do elektrárny Chvaletice, kde není rozmrazovací tunel a zamrzlá surovina nešla na rotačním výklopníku vyložit. Skluz v těchto klíčových komoditách se však naštěstí podařilo alespoň částečně vyrovnat. Silná zima měla negativní dopad i na přepravy dřeva. Tam však situaci komplikovala i nejasná situace při vyhlašování tendrů I n the first quarter, ČD Cargo transported million tonnes of goods; while this exceeded the target by 2.7%, it also represents a decline of 10% over the same period last year. The truth is, however, that January 2011 had aboveaverage shipping volume due to the realisation of shipments which had been postponed from 2010 because of inclement weather, among other things. By contrast, the railway suffered greatly during this year s tough winter especially February. Snowbound lines in Slovakia REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 11

14 ANALÝZA / ANALYSIS na těžbu dřeva. Zcela jiné příčiny stojí za poklesem přeprav pohonných hmot. Je to důsledek vysoké spotřební daně v České republice, která stojí za poklesem celkového zájmu o pohonné hmoty. Ale první čtvrtletí nepřineslo jen negativa. Velice pozitivně hodnotíme nárůst kombinované dopravy (o téměř 30 % k plánu a o 12 % k roku 2011) a také v komoditě potravin a zemědělských výrobků, kde se nám sice nepodařilo naplnit plán, ale podařilo se nám v silné konkurenci dalších dopravců navýšit objemy oproti loňskému roku o téměř 100 tis. tun. Když už jsme se dotkli konkurence - na dopravním trhu v České republice dnes již působí více než 70 subjektů majících licenci k provozování nákladní železniční dopravy. A určitě se nejedná o číslo konečné. Konkurenční boj se stále zostřuje, na trh vstupují i bývalí národní dopravci ze zahraničí a obchodníci musí napřít všechny síly, aby pozici ČD Cargo uhájili. Bohužel, ne vždy se to povede. V boji s konkurencí jsme ztratili přepravy železné rudy z Bosny, avšak doufejme, že ne natrvalo. Zpět se nám naopak podařilo získat např. přepravy pohonných hmot pro polské odběratele. Co se týče přepravních tržeb, pak za první tři měsíce letošního roku dosáhly hodnoty cca 3 mld. Kč, celkové tržby pak překročily částku 3,6 mld. Kč. I přesto, že plán přepravních tržeb jsme splnili, nepodařilo se nám naplnit plán tržeb z vlastních výkonů. Tento výpadek byl dokrýván tržbami z nakupovaných výkonů, jimiž jsme realizovali především nabídku komplexních služeb, resp. celé přepravní trasy v zahraničí. Zahraniční výkony a služby nakupujeme mimo jiné od dceřiných společností, což znamená další efekt pro ČD Cargo. Nakupované výkony nerealizujeme na úkor vlastních kapacit. Výsledky za 1. čtvrtletí tak potvrdily očekávaný trend. Ekonomika České republiky stagnuje a ani v druhém čtvrtletí nelze očekávat žádné razantní zlepšení. Také dopravní trh je více méně rozdělen a nelze očekávat výraznější změny. To vše nás ještě více motivuje k tomu, abychom hledali uplatnění v nových perspektivních segmentech přeprav. Budoucnost vidíme zcela určitě v kombinované dopravě, ať už v kontejnerech Innofreight, v nichž chceme začít vozit stavební sutě, odpadní zeminy, cukrovou řepu nebo brambory, nebo v přepravě silničních návěsů. Mimo jiné chceme navýšit počet spojů z Rostocku do Brna na čtyři páry týdně, předpokládáme i zavedení nových linek pro konkrétní zákazníky. Chceme všem zákazníkům dokázat, že jsme spolehlivým partnerem pro přepravu jejich zboží. and in the Czech-Slovak borderlands, hard freezes this all had a negative effect on shipments, especially bulk cargos such as coal and iron ore. For several days, the coal shipments were blocked to the Chvaletice power station, where there is no thawing tunnel and the frozen cargo could not be unloaded from the rotating tipper. Luckily, it was possible to partially make up the backlog in this key commodity. The severe winter also negatively impacted lumber shipments, although here the situation was also complicated by the unclear situation surrounding the announcement of tenders for harvesting lumber. The reason for the decline in fuel shipments are completely different, however; this was caused by high consumption taxes in the Czech Republic, which are behind the overall drop in demand for fuels. Q1 did not bring about only negatives, however. We are very pleased with the growth in combined transport (by almost 30% over the target and by 12% over the 2011 figure) as well as growth in shipments of foodstuffs and agricultural products, where despite not meeting the target we managed to increase volumes over last year by nearly 100,000 tonnes in the face of stiff competition from other carriers. Speaking of the competition, on the transport market there are now more than 70 entities licenced to operate rail freight transport in the Czech Republic, and this is definitely not the final figure. The competitive struggle is becoming increasingly intense; even former national carriers from abroad are entering the market, and ČD Cargo s sales staff are pulling out all the stops to defend the company s market position, although unfortunately this is not always possible. We lost shipments of iron ore from Bosnia to a competitor, but we hope this is only temporary; we did manage to win back fuel shipments to Polish customers, for example. Shipping revenues for the first three months of this year reached c. CZK 3 billion, with overall revenues in excess of CZK 3.6 billion. Despite the fact that we met our revenue target, we were not able to do so with our own output. The shortfall was covered by revenues from purchased output, which we used mainly to realise comprehensive services such as entire transport routes abroad. We purchase foreign outputs and services from our subsidiaries, among others, which means a further plus for ČD Cargo. We do not realise purchased outputs at the expense of our own capacities. The results for Q1 thus confirmed the expected trend. The Czech economy is stagnating and rapid improvement cannot be expected in Q2 either. Also the transport market is more or less divided, and significant changes cannot be expected. This all motivates us to search for opportunities in new shipping segments which have good prospects. We definitely see a future in combined transport, whether in Innofreight containers in which we want to transport construction debris, waste soils, sugar beets and potatoes or in shipping semi-trailers. Among other things, we want to increase the number of connections from Rostock to Brno to four pairs per week, and we also expect to introduce new lines for specific customers. We want to demonstrate to all of our customers that we are a reliable partner for shipping their goods. 12 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

15 Zlepšeme komunikaci / Let s Improve Communication Ing. Jiří Kolář Ph.D., generální ředitel Správy železniční dopravní cesty. Ing. Jiří Kolář, Ph.D., Director General of the Railway Infrastructure Administration. ANALYSIS / ANALÝZA TEXT / TEXT BY CARGO MOTION, SŽDC FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Největším problémem je nedostatečná komunikace jak s klientelou SŽDC, tak dovnitř firmy, říká Jiří Kolář, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, a pokračuje: Naši organizaci chci více orientovat na zákazníky a rozvinout mnohem intenzivnější komunikaci nejen se všemi dopravci na železniční infrastruktuře, ale i s objednavateli dopravy, tedy kraji, potažmo jednotlivými obcemi, a v neposlední řadě také s ministerstvem dopravy. Jako majitelé a správci infrastruktury musíme vycházet dopravcům vstříc. Měli bychom s nimi konzultovat nejvhodnější investice a tomu přizpůsobovat plán. Nejde jen o modernizace, ale i o to, aby se kraje například uměly vyjádřit v předstihu, na kterých tratích nebudou chtít objednávat dopravní obslužnost. A také bych uvítal, aby si dopravci řekli, které investice do infrastruktury jsou pro ně prioritou a které jsou méně zajímavé. Jak to bude s cenou za dopravní cestu? V celé Evropě je u nás jedna z nejvyšších. Kolář: Výnosy z cen za dopravní cestu by měly sloužit k plné úhradě řízení provozu. V loňském roce na Správě železniční dopravní cesty scházelo 800 milionů korun. To je významná položka. V současné době je cena osobní dopravy jedna z nejnižších v Evropě. U nákladní dopravy se pohybujeme v evropském průměru. V každém případě bych chtěl rozvinout debatu na téma variabilních cen za použití dopravní cesty podle jejího stavu a kvality. Jednoduše řečeno, za lepší koleje více peněz, za ty horší méně. Kvalitu infrastruktury bych chtěl promítnout i do hodnotících ukazatelů a odměn našeho středního managementu. Jste zkušený manažer, srostlý s železničářským prostředím. Řídil jste osobní dopravu, později provoz. Máte určitý nadhled. Co podle vás česká železnice potřebuje k tomu, aby byla konkurenceschopná? Kolář: Nejprve by se měla dokončit její transformace. Pokud první nástupiště a přilehlé budovy stále budou patřit Českým drahám, zbytek peronů bude v majetku SŽDC, pozemky pod kolejemi bude vlastnit zase někdo jiný, tak se nikam nepohneme. Chci, aby se naše firma stala lídrem tohoto procesu a šla spíše naproti změnám, než jen aby čekala, co se stane. The biggest problem is communication with the Railway Infrastructure Administration s customers as well as within the organisation, says Jiří Kolář, Director General of the Railway Infrastructure Administration (SŽDC). He continues: I want to orientate our organisation more toward customers and to develop our communication much more intensively not just with all the carriers using railway infrastructure, but also with those who commission transport, i.e. the regions, and by extension with individual municipalities, and last but not least also with the Ministry of Transport. As the owners and administrators of the infrastructure, we have to accommodate carriers; we should consult the most suitable investments with them, and adjust our plans accordingly. It s not just about modernisations, but also about the regions, for example, being able to inform us in advance which lines they do not want to commission transport service for. I d also welcome hearing from carriers about which infrastructure investments are a priority for them and which are less interesting. What will happen with railway infrastructure use fees? Those in the Czech Republic are among the highest in Europe. Kolář: Revenues from infrastructure use fees should fully cover our operational expenses, but last year the Railway Infrastructure Administration came up CZK 800 million short. That s a significant amount. At present, the price of passenger transport is one of the lowest in Europe, whereas for freight transport we are close to the European average. In any case, I would like to start a debate on variable pricing for using transport infrastructure according to its condition and quality simply put, more money for better tracks, less for worse tracks. I d also like the quality of our infrastructure to be reflected in the indicators used to compensate our middle management. You are an experienced manager familiar with the railway environment. You directed passenger transport and later operations, so you have a certain perspective. What do you think the Czech railway needs in order to become competitive? Kolář: First, it should complete its transformation. We re not going to get anywhere if things stay as they are with the first platform and adjacent buildings belonging to Czech Railways, the rest of the platforms owned by the Railway Infrastructure Administration, and the land beneath the tracks belonging to someone else. I want our organisation to become a leader in this process and to work opposite the changes rather than just waiting to see what happens. REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 13

16 VELETRHY / TRADE FAIRS TransRossija 2012 / TransRussia 2012 ČD Cargo hledá partnery na východních trzích. ČD Cargo is looking for partners on eastern markets. TEXT / TEXT BY LADISLAV BALCAR, ZDENĚK ŠILER FOTO / PHOTO BY JAKUB PTAČINSKÝ, ARCHIV / ARCHIVE 14 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

17 TRADE FAIRS / VELETRHY Na polygonu širokorozchodného kolejiště v Expocentru Krasnaja Presňa v Moskvě se ve dnech dubna konala dopravně-logistická výstava největší výstava tohoto druhu za dobu její sedmnáctileté historie. Byly zde předvedeny nejnovější technologie dopravy nákladů, strojírenství a logistiky. Ve věku vysokých rychlostí a nových technologií se servisní služba, spojená s transportem nákladů po celém světě, sama o sobě stala samozřejmou součástí moderního a uspěchaného života a v tomto smyslu nepředstavuje žádnou zvláštnost. Jde však o to, jak to udělat nejlépe, nejrychleji a nejlaciněji při zachování vysoké kvality a využití nejnovějších technologií. V tom byl smysl výstavy, na kterou se sjelo 500 společností z 33 zemí: výrobci tahačů, pojízdných souprav, speciální techniky, operátoři, nákladní dopravci a zahraniční partneři. Mezi nimi existují i společnosti specializující se na dodávky až do domu nebo ochotné zajistit třeba jen kilogramovou dodávku. Ať jde o jakoukoliv oblast, dnešní trh dokazuje, že úspěch mohou mít zajištěn pouze ty společnosti, které přicházejí s novými ideami a technologiemi. Na fóru TransRossija 2012 se prokázalo, že během nejbližších osmnácti let si světová dopravní infrastruktura vyžádá rozsáhlé investice, které přesáhnou 11 bilionů dolarů. Z této sumy přibližně 44 % tedy zhruba 5 bilionů dolarů bude směřovat do výstavby železničních magistrál. Z toho plyne, že železniční tratě představují prioritní směr rozvoje světové dopravní infrastruktury. Podle viceprezidenta Ruských železničních drah /RŽD/ Vadima Morozova bude kromě toho nutné uskutečnit velké investice do letišť, námořních přístavů a potrubní dopravy. Jestliže průměrné roční investice do těchto druhů dopravy bude třeba zvýšit v průměru 1,6 krát, pak investice do rozvoje železniční dopravy více než dvakrát. Tento problém je zvlášť aktuální v Rusku. V době výstavy se konala mimořádná porada týkající se zlepšení kvality železničních spojů. O důležitosti tohoto problému svědčí fakt, že poradu řídil ruský premiér Vladimír Putin, který uvedl, že během deseti let bude nutno vložit do rozvoje a modernizace železniční infrastruktury 5 bilionů rublů (3,2 bilionů Kč). Tyto velké prostředky budou využity především pro výstavbu nových železničních tratí a rozšíření vysokorychlostní osobní dopravy, před kterou stojí náročné úkoly spojené se zvládnutím mezinárodních sportovních akcí, jako je Univerziáda v Kazani, Olympijské hry v Soči a Mistrovství světa ve fotbale Při tom budou využity zkušenosti jednak ze zahraničí, jednak z provozu první vysokorychlostní trasy Moskva Sankt Peterburg. Investice budou státní provenience nebo kombinované se soukromými. Plánované projekty budou mít nejen sociální, ale i geopolitický význam, což se týká zejména asijské části Ruska na východ od Uralu. Otázka financování projektů, spojených s rozvojem železničního odvětví a infrastruktury jako celku, se dostala v Rusku do kritického stavu. Nedofinancování projektů do roku 2015 může vyústit v to, že délka úzkých míst na magistrálách dosáhne 13 tisíc kilometrů. Bolehlavem pro komerční činnost je systém křížového subvencování. Všichni proto doufají, že vytvoření jednotného ekonomického prostoru, který se v euroasijském sektoru začíná budovat, tyto nedostatky odstraní. V rámci výstavy se rovněž uskutečnilo zasedání u kulatého stolu, který se zabýval otázkami zvýšení efektivnosti železniční přepravy nákladů. Reforma odvětví, změny v normativní a právní bázi, jakož i formování jednotné celní zóny vytvářejí nová pravidla pro všechny účastníky hry bez výjimek. Z toho všeho ve velice ostré formě vyvstává požadavek na vypracování obecných ENGLISH SUMMARY On April at Moscow s Expocentre, the TransRussia transport and logistics exhibition took place the largest in its seventeen-year history. The latest technologies in freight transport, engineering and logistics were demonstrated here. In an age of high speeds and new technologies, services connected with freight transport around the world have become a matter of course in modern life, and in this sense are nothing special. It is more about how to deliver them quickly and inexpensively while maintaining high quality and using the latest technologies. This was the spirit of the exhibition, which included 500 companies from 33 countries: producers of tractors, mobile units, special machinery, operators, freight carriers and foreign partners. These also included companies specialising e.g. in deliveries all the way to the customer s door, and companies willing to secure even a one-kilogram shipment. Whatever the area, today s market ensures that only those companies using new ideas and new technologies will be successful. It was demonstrated at the TransRussia 2012 forum that during the next 18 years global transport infrastructure will require investment in excess of USD 11 trillion. Of this, approximately 44% roughly USD 5 trillion will be directed toward building railway arteries. This means that railway lines represent a priority development direction in global transport infrastructure. According to Russian Railways Vice President Vadim Morozov, it will also be necessary to make large investments in airports, sea ports and pipelines. If it is necessary in the future to increase the average annual investment into these types of transport by, say, 1.6 times, then it will be necessary to increase investment in developing railway transport by more than double. REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 15

18 VELETRHY / TRADE FAIRS pravidel a norem, platných pro všechny bez jakýchkoli výjimek. Doposud není prostě vyřešena otázka spojená s vytvořením plnohodnotné zákonodárné základny. Kromě toho je nutné počítat s tím, že nyní po vstupu Ruska do Světové obchodní organizace /WTO/ by mělo dojít i k liberalizaci přepravních trhů. V této souvislosti například polský ministr dopravy Slavomír Nowak počítá s tím, že dojde ke zvýšení přepravních toků a poptávky po dopravních službách. Vidí v tom příležitost k rozšíření mezinárodní a dvoustranné spolupráce za účelem rozvoje transevropské železniční sítě a budování mezinárodních transportních koridorů. V této souvislosti nelze přehlédnout, že na prahu výstavy TransRossija 2012 ve Vídni v závodě Siemens byl předveden nový vagon pro mezinárodní osobní dopravu FPK typu RIC. Upřímně řečeno, kolikrát jsem projížděl Brestem ať již z východu, nebo západu, při úmorné dvouhodinové výměně podvozků vagonů mi vždy přicházela na mysl jedna a tatáž myšlenka: kdy technika dospěje tak daleko, že toto martýrium odpadne. Že to je možné, dokázal Siemens. Začíná s výrobou vagonů, které se podle zevnějšku v ničem nezměnily, avšak uvnitř došlo k zásadní modernizaci. V každém vagonu je osm kupé se čtyřmi lůžky. To hlavní ovšem spočívá v tom, že vagon se může volně pohybovat jak po širokorozchodné, tak úzkorozchodné evropské koleji. Rusko již tento rok obdrží třicet takových vagonů a do roku 2015 na dvě stě. První soupravy budou jezdit na trati Moskva - Nicca. Po ukončení výstavy bylo možné na Rižském nádraží zhlédnout novinky ruských a zahraničních lokomotiv. Jejich společným znakem je využití zelených technologií, úsporných energetických zařízení, ovládání elektronikou a další inovace. Mezi nimi je i lokomotiva GTI první na světě poháněná plynovou turbínou, zapsanou do Guinessovy knihy rekordů jako nejsilnější. Turbína pracuje na tekutém plynu s elektronicky ovládaným vstřikem. Dalším unikátem je SinaraHybrid manévrovací motorová lokomotiva s hybridním pohonem, která díky dvaceti inovačním řešením může do roka ušetřit 60 tun paliva. Z jednání na fóru vyplynulo, že pro vytvoření pozitivního investičního klimatu je nezbytné vypracovat schéma vyrovnání tarifů za dopravu, které by bylo platné po dobu pěti až deseti let. Do výstavby železnic v Rusku zasáhne i česká společnost OHL ŽS, která s ruskou Jamalskou železniční společností podepsala koncem minulého roku smlouvu o výstavbě zhruba 350 kilometrů železniční tratě mezi městy Obskaja, Salechard a Nadym. Akciová společnost OHL ŽS bude v projektu v hodnotě přibližně 40 miliard Kč plnit roli generálního dodavatele. V rámci realizace stavby OHL ŽS počítá s rozsáhlým zapojením řady českých firem například ŽPSV, AŽD, SUDOP, DT Prostějov, Třinecké železárny, Vítkovice které se budou na výstavbě železnice podílet. Plánovaná železnice má být dlouhá 711 kilometrů a její výstavba by měla začít do konce letošního roku. České firmy se budou podílet zhruba na polovině její délky v úseku Obskaja - Salechard Nadym a postaví most přes řeku Ob. Zbytek stavby zajistí domácí společnosti. Celkové náklady se podle dřívějších informací odhadují na 150 miliard RUB (skoro 92 miliard Kč). 16 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

19 TRADE FAIRS / VELETRHY Expozice ČD Cargo budila v Moskvě obdiv ČD Cargo se coby pátý největší nákladní železniční dopravce v Evropě v posledních letech pravidelně objevuje na většině nejvýznamnějších dopravních a logistických veletrhů. Do této kategorie se za svoji sedmnáctiletou existenci propracovala i moskevská TransRossija, která je nejen největším veletrhem svého druhu v Rusku a okolních zemích, ale řadí se i mezi nejvýznamnější akce v Evropě. Svědčí o tom i letošní statistiky, zaznamenávající přes 500 vystavovatelů z více než tří desítek zemí. Na výstavní ploše téměř m² se ve dnech dubna pohybovalo přes návštěvníků. V návaznosti na obchodní strategii ČD Cargo a jeho nemalé růstové evropské ambice se stává účast na moskevském veletrhu téměř nezbytností. Vývoj a možnosti ruského trhu, který hraje prim v mnoha parametrech euro-asijské dopravy a logistiky, není možné opomíjet. V Moskvě tak nechyběly ani další významné společnosti operující na trhu nákladní železniční dopravy, například polské PKP Cargo, německé DB Mobility Logistics AG, ZSSK Cargo či ruské železnice RŽD včetně železničních dopravců ze států bývalého SNS. Koncept veletržních účastí naší společnosti se v posledních letech ubírá nejen cestou optimalizace výběru vhodných akcí a zvýšení efektivity těchto prezentací, ale i snižování nákladů na vlastní realizaci výstavní expozice. A to se právě v případě letošní moskevské expozice beze zbytku podařilo. Moderně a designově vypracovaný stánek budil opět zaslouženou pozornost Radovan Vopalecký, Generální zastoupení ČD Cargo v Moskvě. Obchodní jednání na veletrhu TransRossija jsou vyvrcholením celoročních aktivit celého obchodního úseku ČD Cargo. Kvalita našich služeb si získává stále větší uznání a je i dobrým základem pro všechny sjednávané obchody. a i přes snížení plochy téměř o čtvrtinu byl dostatečně prostorný a účelný. Patrová expozice v nepřehlédnutelném korporátním stylu dominovala na strategickém místě při vstupu do pavilonu 2. V expozici ČD Cargo byla prezentována komplexní nabídka služeb v oblasti konvenční dopravy, intermodálních přeprav a logistických center i dalších doplňkových služeb. Na stánku i mimo něj probíhala řada Roman Vallovič, obchodní ředitel Předpokladem pro dobré fungování zahraničního obchodu je perfektní komunikace mezi ČD Cargo a jednotlivými společnostmi a rovněž schopnost rychlé reakce ze strany ČD Cargo při řešení požadavků zahraničních zákazníků. A to se nám začíná ve větší míře dařit. obchodních jednání a byl vyřízen nespočet odborných i laických dotazů. Prezentaci ČD Cargo na tomto veletrhu umocnila i přítomnost a aktivní účast obchodního ředitele a člena představenstva Romana Valloviče. Ten spolu s ředitelkou Odboru komunikace a kanceláře představenstva Ladou Hlaváčkovou absolvoval řadu jednání a obchodních schůzek. V doprovodném programu se v rámci odborné konference kladl důraz zejména na témata rozvoje dopravního průmyslu v Rusku, integrace Ruska do globálního trhu dopravních služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy, bezpečnosti dopravy, námořní dopravy, logistiky a železniční nákladní dopravy na trhu. Prezentace ČD Cargo na tomto veletrhu nejen navázala na úspěšná předchozí vystoupení na ruském území v minulých letech, ale i přispěla k upevnění vztahů a spolupráce se zahraničními železničními dopravci a zejména k rozšíření obchodních aktivit ve východoevropském a euroasijském regionu, především se zeměmi bývalého SNS. REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 17

20 ANALÝZA / ANALYSIS Univerzita Pardubice a ČD Cargo propojují teorii s praxí / The University of Pardubice and ČD Cargo Integrate Theory with Practice Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa. Latinské přísloví, které se stalo hlavní devízou Univerzity Pardubice. Wisdom is better than gold and all the world s treasures. This Latin proverb has become the University of Pardubice s central motto. TEXT / TEXT BY IRENA POSPÍŠILOVÁ FOTO / PHOTO BY ŠTĚPÁN LÁTAL, RAF Počátky vysokého školství v Pardubicích, v městě úzce spjatém především s chemií a dopravou, spadají do prvních měsíců po ukončení druhé světové války. Tehdy se zrodil návrh z chemických továren na vybudování Vysoké školy chemické, ta byla v roce 1950 vládním rozhodnutím zřízena. O tři roky později byla přejmenována na Vysokou školu chemicko-technologickou. V lednu 1991 byl přijat nový statut, v němž byla zakotvena existence dvou fakult. Vedle Fakulty chemicko-technologické byla nově zřízena Fakulta územní správy, později Fakulta ekonomicko-správní, a ty se staly základem budoucí univerzity. Vznik samostatné České republiky k 1. lednu 1993 se stal základním podnětem k ustavení Dopravní fakulty, která vznikla již k 1. dubnu téhož roku a přijala jméno významného železničního odborníka a stavitele Jana Pernera. Z jednooborové školy se postupně vytvořila instituce poskytující vzdělání univerzitního typu, nesoucí od 31. března 1994 název Univerzita Pardubice. V jejím čele je rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Více než deset tisíc studentů má možnost studovat na sedmi fakultách: chemicko-technologické, ekonomicko-správní, filozofické, restaurování, zdravotnických studií, elektrotechniky a informatiky a na Dopravní fakultě Jana Pernera. Dopravní fakulta Jana Pernera Tradice institucializovaného studia železniční dopravy na našem území je téměř šedesátiletá. Původní Vysoká škola železniční vznikla v roce 1953 v Praze, o šest let později byla přejmenována na Vysokou školu dopravní. V letech byla VŠD přestěhována do Žiliny jako Vysoká škola dopravná. V roce 1980 se přejmenovala na Vysokou školu dopravy a spojov a vydržela tak až do roku 1996, do vzniku Žilinské univerzity. Dopravní fakulta Jana Pernera navázala na tyto tradice vysokoškolského dopravního vzdělávání. Základy k jejímu ustavení byly položeny již 1. října 1992, kdy v rámci tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích vznikla katedra dopravy. Vzápětí začaly intenzivní přípravy k otevření samostatné fakulty. K DFJP patří dále Dislokované pracoviště v České Třebové (pro studium kolejových vozidel), Vzdělávací a informační pracoviště Praha, Přepravní laboratoř, Zkušební laboratoř, Ústav pro analýzu dopravních nehod a Výzkumné centrum kolejových vozidel. Setkání se studenty i pedagogy Univerzita Pardubice si během poměrně krátké doby od svého vzniku vydobyla významné postavení mezi vysokými školami v ČR s velkou mezinárodní prestiží. Společnost ČD Cargo spolupracuje hlavně s její Dopravní fakultou Jana Pernera. V pátek 4. května přijela na akademickou půdu do Pardubic delegace vedoucích zaměstnanců ČD Cargo v čele s členem představenstva a provozním ředitelem PhDr. Jiřím Špičkou. Doprovodil jej ředitel Odboru plánování kapacit Ing. Jiří Witiska, ředitel Odboru technologie a organizace dopravy Ing. Jaroslav Mynářík a vedoucí skupiny technologie a spolupráce s dopravci Ing. Pavel Frömmel. Besedovali se studenty, ale na programu bylo i pracovní setkání managementu ČD Cargo s děkanem Dopravní fakulty prof. Ing. Bohumilem Culkem, CSc. Na závěr se diskutovalo u kulatého stolu za účasti pedagogů v čele s proděkanem fakulty doc. Ing. Petrem Průšou, Ph.D. Přítomni byli i studenti, kteří tu představili své bakalářské práce, jejichž obsah vycházel z praxe a podmínek ČD Cargo. Celý průběh setkání na univerzitní půdě pečlivě připravil a moderoval Ing. Edvard Březina, CSc., z katedry technologie a řízení dopravy DF JP. 18 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL

Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL Ing. Petr Kroča ředitel pro výzkum a inovace OLTIS Group, zakládající člen Shift2Rail 20. kolokvium ŽELAKTUEL 2014, Praha, 22.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Vize: Převádění toku zboží ze silnice na železnici založené na vzájemně výhodné spolupráci silničních dopravců se železnicí

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Jak se v Číně neztratit?

Jak se v Číně neztratit? Jak se v Číně neztratit? SME Exportníforum Praha, listopad 2012 A project funded by the European Union Shanghai 1990 a 2010 Investice do infrastruktury Výstavba vysokorychlostní železnice spojující velké

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o.

Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o. Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o. Kombinovaná doprava by nemala predstavovať pre cestných dopravcov konkurenciu, ale službu The combined transport should not be a competition for road transport

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12.

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. Přední evropský poskytovatel informací z železniční nákladní přepravy Evropy INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. 2009 RailMap Digitální železniční

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Sokolovský hornický region

Sokolovský hornický region Sokolovský hornický region Sokolov mining region w w w. r e s o u r c e c e. e u This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF Miroslav Makovička Mikroregion

Více

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Praha, červen 2013 Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdroje Spotřeba I. Spotřeba Komise usiluje prostřednictvím

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více