Obsah. Předmluva Úvodní slovo Autoři... 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předmluva... 31. Úvodní slovo... 35. Autoři... 37"

Transkript

1 Předmluva Úvodní slovo Autoři Úvod Důležité směrnice Evropského společenství a zákony Vývoj směrem k evropskému vnitřnímu trhu Historický vývoj Současný zásadní vývoj v oblasti daně z přidané hodnoty Vymahatelnost práva občany Evropské unie Petice předkládané Evropskému parlamentu Volný přístup k dokumentům Evropský ombudsman Zásady výkladu Směrnice o DPH Výklad práva Společenství Obecně Metody výkladu Jazykový výklad Historický výklad Systematický výklad Výklad v souladu s primárním právem Teleologický výklad Analogická aplikace práva Společenství Pořadí aplikace výkladových metod Obecné právní zásady a zásady specifické pro právo Společenství Obecně Obecné právní zásady práva Společenství Obecné poznámky

2 2.2 Aplikační přednost práva Společenství Přímý účinek směrnic Zásada výkladu národního práva v souladu s právem Společenství Zákaz diskriminace v oblasti daní Zásada rovného zacházení Zásada přiměřenosti Zásada právní jistoty, srozumitelnosti práva a ochrany legitimního očekávání Zásada procesní autonomie Zásada ekvivalence a efektivity Zásada zákonného postupu správce daně Obecné právní zásady práva daně z přidané hodnoty Obecné poznámky Čtyři zásadní charakteristiky daně z přidané hodnoty Princip státu původu a princip státu určení Další, ojediněle zmiňované zásady Řízení před Evropským soudním dvorem Řízení o předběžné otázce Řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství Zahájení řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství občanem Účinky rozsudků Evropského soudního dvora Účinky ex-tunc s výjimkami Nárok na vrácení odvodu vůči členskému státu Právní předpisy upravující problematiku promlčení Ustanovení upravující problematiku bezdůvodného obohacení Řízení na národní úrovni Směrnice o DPH Rekodifikace právní úpravy daně z přidané hodnoty Obecně k rekodifikaci Podrobněji k Recastu Formální změny Obsahové změny PREAMBULE A ODŮVODNĚNÍ

3 HLAVA I: ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI (článek 1 4) Obecně Nárok na odpočet daně na vstupu Plnění, která jsou předmětem daně Obecně k plněním, která jsou předmětem daně z přidané hodnoty Rozsah daňové povinnosti Dopravní prostředky Zboží podléhající spotřební dani Plnění pořízená pro účely zásobování určitých lodí, letadel a plnění poskytovaná diplomatům Pořízení zboží do prahové hodnoty Obecně k některým plněním, které nejsou předmětem daně HLAVA II: ÚZEMNÍ PŮSOBNOST (článek 5 8) Obecně Zvláštnosti různých území Gibraltar Kypr Území Společenství HLAVA III: OSOBA POVINNÁ K DANI (článek 9 13) Status osoby povinné k dani Samostatný výkon činnosti Obecně ke skupinové registraci Daňová povinnost u příležitostné ekonomické činnosti Stavební pozemek Veřejnoprávní subjekty Činnost v rámci působnosti veřejné moci (odstavec 1) Narušení hospodářské soutěže (druhý pododstavec) Příloha I (třetí pododstavec) ABC k odstavci Činnost v rámci působnosti veřejné moci namísto osvobození (odst. 2)

4 HLAVA IV: ZDANITELNÁ PLNĚNÍ (článek 14 30) KAPITOLA 1: Dodání zboží (článek 14 19) Obecně Podrobněji k článku Pojem dodání zboží (odstavec 1) Dodání zboží nebo poskytnutí služby jako jednotné plnění Rozlišení dodání zboží vs. poskytnutí služby u tiskařského díla Plnění považovaná za dodání zboží (odstavec 2) Hmotný majetek Použití obchodního majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti Předpoklady Konkrétní případy Přemístění zboží Daňový režim dodání vadného zboží Zvláštní případy dodání zboží Podnikové transformace KAPITOLA 2: Pořízení zboží uvnitř Společenství (článek 20 23) Pořízení zboží z jiného členského státu Dovoz a následné dodání zboží právnické osobě Nařízení k článku 20 Směrnice o DPH Přemístění zboží KAPITOLA 3: Poskytnutí služby (článek 24 29) Obecně ke kapitole Pojem služba ABC u poskytování služeb Nařízení k článku 24 Směrnice o DPH Určité druhy služeb Použití zboží pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti Služby spočívající v obstarání určité záležitosti KAPITOLA 4: Dovoz zboží (článek 30)

5 HLAVA V: MÍSTO ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ (článek 31 61) KAPITOLA 1: Místo dodání zboží (článek 31 39) Oddíl 1: Dodání zboží bez přepravy Obecně k dodání zboží bez přepravy Výstavba budov Oddíl 2: Dodání zboží s přepravou Přeprava Odeslání Řetězové obchody (první odstavec) Dovoz ze třetí země Obecně k zasílání zboží (článek 33 35) Předpoklady pro aplikaci daňového režimu zasílání zboží (článek 34) Překročení prahové hodnoty Výjimky (článek 35) Obecně k dodání zboží s montáží Definice dodání zboží s montáží Definice instalovaného nebo smontovaného zboží Účel ustanovení Oddíl 3: Dodání zboží na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku Obecně k obsahu pojmu Zastávky v průběhu přepravy Oddíl 4: Dodání plynu prostřednictvím soustavy zemního plynu, dodání elektřiny a dodání tepla nebo chladu prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí KAPITOLA 2: Místo pořízení zboží uvnitř Společenství (článek 40 42) Obecně k přeshraničním plněním Místo plnění u pořízení zboží z jiného členského státu Pořízení zboží ve dvou členských státech KAPITOLA 3: Místo poskytnutí služby (článek 43 59a) Oddíl 1: Definice Obecně ke Směrnici Rady 2008/8/ES Od zásady státu původu k zásadě státu určení Srovnání se stávajícím systémem K systematice Pojem osoba povinná k dani Investiční společnosti / otevřené investiční fondy

6 Oddíl 2: Obecné pravidlo Základní pravidlo pro B2B transakce Osoba povinná k dani Konkrétní případy Základní pravidlo pro B2C transakce Pojem stálá provozovna Oddíl 3: Zvláštní ustanovení Pododdíl 1: Služby poskytované zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani Zprostředkovatel Místo plnění zprostředkovatelských služeb Pododdíl 2: Služby související s nemovitostí Nemovitosti Rozsah působnosti Pojem nemovitost ABC služeb souvisejících s nemovitostí Pododdíl 3: Přepravní služby Obecně k přepravním službám Přepravní služba Účel přepravy Místo plnění u přepravní služby Přeprava osob (článek 48) Přeprava zboží Obecně ke kulturním službám Vstup na akci Organizátor akce Kulturní služby poskytované osobě nepovinné k dani Podrobněji k článku K odstavci Plnění přímo související s přepravou (odst. 2 písm. a)) Práce na movité věci (odst. 2 písm. b)) Pododdíl 5: Restaurační a stravovací služby Restaurační a stravovací služby (catering) Definice: Restaurační služby Definice: catering Rozlišení mezi cateringem a dodáním Pododdíl 6: Pronájem dopravních prostředků Obecně k pronájmu dopravních prostředků Krátkodobý a dlouhodobý pronájem Podrobněji k článku Místo plnění u krátkodobého pronájmu dopravního prostředku

7 Místo plnění u dlouhodobého pronájmu dopravního prostředku Definice Pododdíl 7: Restaurační a stravovací služby poskytované spotřebiteli na palubě lodi nebo letadla nebo vlaku Plnění poskytovaná na palubě Zastávky v průběhu přepravy Pododdíl 8: Telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytované osobě nepovinné k dani Telekomunikační služby apod Místo plnění Více bydlišť Problémy praktické aplikace Podrobněji k článku Definice: telekomunikační služby (písm. a)) Služby rozhlasového a televizního vysílání (písm. b)) Elektronicky poskytované služby (písm. c)) Mini-One-Stop-Shop Pododdíl 9: Služby poskytované osobám nepovinným k dani mimo Společenství Obecně k tzv. katalogovým službám Definice Pododdíl 10: Zamezení dvojího zdanění a nezdanění Zamezení dvojího zdanění a nezdanění Konkrétní případy Telekomunikační služby poskytované soukromým osobám Reklamní služby KAPITOLA 4: Místo dovozu zboží (článek 60 61) HLAVA VI: USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ A VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI (článek 62 71) KAPITOLA 1: Obecná ustanovení (článek 62) Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost KAPITOLA 2: Dodání zboží a poskytnutí služby (článek 63 67) Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění Okamžik dodání zboží

8 Okamžik poskytnutí služby Zvláštní formy vzniku povinnosti odvést daň Vyúčtování (odstavec 1) Roční vyúčtování (odstavec 2) Zálohy Vystavení daňového dokladu před uskutečněním plnění Stanovení odlišného okamžiku vzniku daňové povinnosti Rozsah působnosti Povinné zdanění na základě sjednaných úplat Vznik povinnosti odvést daň při dodání zboží do jiného členského státu Povinnost odvést daň Uskutečnění zdanitelného plnění Vznik povinnosti odvést daň Povinnosti Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty Souhrnné hlášení KAPITOLA 3: Pořízení zboží uvnitř Společenství (článek 68 69) Okamžik uskutečnění pořízení zboží z jiného členského státu Vznik povinnosti odvést daň při pořízení zboží z jiného členského státu Povinnost odvést daň při vystavení daňového dokladu před uskutečněním zdanitelného plnění KAPITOLA 4: Dovoz zboží (článek 70 71) Vznik povinnosti odvést daň při dovozu Úroky z prodlení u aktivního zušlechťovacího styku HLAVA VII: ZÁKLAD DANĚ (článek 72 92) KAPITOLA 1: Definice (článek 72) Obvyklá cena Aplikace obvyklé ceny Obecně k obvyklé ceně Obvyklá cena ve výjimečných případech KAPITOLA 2: Dodání zboží a poskytnutí služby (článek 73 82) Obecně Podrobněji k článku Definice: základ daně

9 Položky zahrnované do základu daně Konkrétní případy Zálohy Úplata u ropných výrobků Práce na movité věci Výherní automaty Poskytnutí úvěru třetí osobou Kreditní karty Paušální stanovení úplaty u devizových termínovaných obchodů Směna Účastnický poplatek Spropitné Základ daně u dotací Odložení platby Obecně k základu daně u plnění dle článku 16 a Poskytování zlevněného jídla zaměstnancům Vlastní spotřeba Výdaje Základ daně v konkrétních případech Pronájem a soukromé použití obytného přívěsu Služební automobil Soukromé použití budovy Základ daně při přemístění zboží Položky zahrnované do základu daně Podrobněji k článku Poplatky Vedlejší náklady Položky nezahrnované do základu daně Snížení ceny ve formě poukazy na snížení ceny nebo vrácení ceny Slevy a rabaty Průběžné položky Fiktivní úplata Podrobněji k článku Odstavec 1 písm. a) Odstavec 1 písm. b) Odstavec 1 písm. c) Volba pro zdanění u investičního zlata osvobozeného od daně

10 KAPITOLA 3: Pořízení zboží uvnitř Společenství (článek 83 84) Obecně k základu daně u pořízení zboží z jiného členského státu Spotřební daně KAPITOLA 4: Dovoz zboží (článek 85 89) Zdanění softwaru při dovozu Celní hodnota Základ daně Podrobněji k článku Náklady na přepravu Definice prvního místa určení KAPITOLA 5: Různá ustanovení (článek 90 92) Oprava základu daně v případě nezaplacení Zákaz provedení opravy dle odstavce Obecně Směna Insolvence Možnost volby u vratných obalů HLAVA VIII: SAZBY (článek ) KAPITOLA 1: Uplatnění sazeb (článek 93 95) Obecně Aplikovatelná sazba daně Rovné zacházení s tuzemským a netuzemským zbožím (článek 94) Změna sazby daně (článek 95) KAPITOLA 2: Struktura a výše sazeb (článek ) Oddíl 1: Základní sazba Základní sazba daně Počet sazeb daně Základní sazby daně v jednotlivých členských státech (stav k ) Oddíl 2: Snížené sazby Snížené sazby daně Výše snížené sazby daně Snížené sazby daně (stav k ) Sazba daně a jednotnost plnění Aplikace různých sazeb daně

11 Plnění podléhající snížené sazbě daně (Příloha III) Dodání zboží a poskytnutí služeb uvedených v Příloze III Dodání zboží a poskytnutí služeb neuvedených v Příloze III Oddíl 3: Zvláštní ustanovení Výjimky Dodání zemního plynu, elektřiny a tepla Dovoz uměleckých předmětů (článek 103) Zvláštní územní aspekty v případě Rakouska a Portugalska [KAPITOLA 3: Dočasná ustanovení pro některé služby s vysokým podílem lidské práce (článek ) ] KAPITOLA 4: Zvláštní ustanovení použitelná do zavedení konečného režimu (článek ) Výjimky ze sociálních důvodů Nulová sazba daně Belgie Dánsko Irsko Itálie Kypr Malta Polsko Finsko Švédsko Spojené království Nulová nebo snížená sazba daně Super snížená sazba daně Snížená sazba daně aplikovaná na určité zboží a služby, které nejsou uvedeny v Příloze III Zvláštní ustanovení pro Portugalsko a Rakousko Restaurační služby Pronájem bytových prostor Parking rate Obecně Aplikace v členských státech Belgie Irsko Lucembursko Rakousko

12 Portugalsko Zvláštní územní aspekty Řecka KAPITOLA 5: Dočasná ustanovení (článek ) Různá zvláštní ustanovení HLAVA IX: OSVOBOZENÍ OD DANĚ (článek ) Obecně k osvobození od daně Výjimka z obecné zásady zdaňování daní z přidané hodnoty Druhy osvobození od daně Zásady pro výklad ustanovení Volba Vztah mezi osvobozením od daně s nárokem a bez nároku na odpočet daně na vstupu Nárok na odpočet daně KAPITOLA 1: Obecná ustanovení (článek 131) Obecné zásady pro výklad ustanovení Prodej a dovoz uměleckých děl bez osvobození od daně KAPITOLA 2: Osvobození od daně některých činností ve veřejném zájmu (článek ) Obecně Bezprostřední uskutečňování činností osvobozených od daně Pojem uznané subjekty K jednotlivým ustanovením Poštovní služby (písm. a)) Nemocniční péče (písm. b)) Lékařská a nelékařská zdravotnická povolání (písm. c)) Zubní technici a zubní náhrady (písm. e)) Nezávislá seskupení osob (písm. f)) Sociální služby (písm. g)) Péče o mládež (písm. h)) Výuka (písm. i)) Soukromí učitelé (písm. j)) Obecně prospěšné účely (písm. l)) Sportovní kluby (písm. m)) Akce (písm. o))

13 Rozhlasové a televizní vysílání (písm. q)) Podmínky pro aplikaci osvobození od daně Omezení osvobození od daně Sledovaným cílem není dosažení zisku (písm. a)) Čestná funkce vedení (písm. b)) KAPITOLA 3: Ostatní případy osvobození od daně (článek ) Úvod Vývoj do budoucna Zprostředkovatelské služby Obecně Subdodavatel Subzprostředkovatel Pojišťovací služby (písm. a)) Pojem pojišťovací služba Osobní rozsah působnosti Věcný rozsah působnosti Pojišťovací zprostředkovatel subzprostředkovatel Úvěry (písm. b)) Pojem Odklad platby Obecně ke zprostředkování úvěrů Zprostředkování jako hlavní plnění Subzprostředkovatel úvěru Převzetí závazků (písm. c)) Bankovní služby (písm. d)) Osobní rozsah působnosti Věcný rozsah působnosti Platební prostředky (písm. e)) Cenné papíry (písm. f)) Rozsah osvobození Živnostenská činnost Vyloučení z osvobození od daně Zvláštní investiční fondy (písm. g)) Obecně Správa Zvláštní investiční fondy Hazardní hry (písm. i)) Nedovolené hazardní hry

14 Call-centra Hrací automaty Pronájem (písm. j)) Pojem Budovy Doba trvání Odlišení služeb pronájem/pacht Odlišení od jiných činností Konkrétní případy Vyloučení z osvobození od daně (odst. 2) Rozsah působnosti Obecně k volbě pro zdanění Finanční činnosti Plnění týkající se nemovitostí a pronájem Rozsah volby pro zdanění Souhlas správce daně Výkon práva volby pro zdanění Volba pro zdanění jen u pronájmu pro bytové účely KAPITOLA 4: Osvobození od daně vztahující se na plnění uvnitř Společenství (článek ) Oddíl 1: Osvobození od daně vztahující se na dodání zboží Obecně Dodání zboží do jiného členského státu Zásadní důkazy na straně dodavatele Uskutečnění pořízení zboží z jiného členského státu Důkazy vyplývající účetnictví Vykázání pořízení z jiného členského státu Zasílání zboží Vztah k jiným osvobozením od daně Daňový režim dodání vadného zboží Oddíl 2: Osvobození od daně vztahující se na pořízení zboží uvnitř Společenství Oddíl 3: Osvobození od daně vztahující se na poskytnutí některých přepravních služeb KAPITOLA 5: Osvobození od daně při dovozu (článek ) Osvobození od daně při dovozu Poskytnutí přepravní služby v souvislosti s dovozem (písm. b)) Prodloužení lhůty u dočasného dovozu (písm. c))

15 KAPITOLA 6: Osvobození od daně při vývozu (článek ) Vývoz zboží (písm. a) a písm. b)) Jednotlivé situace Předpoklady Vybavení a zásobení dopravních prostředků Charitativní organizace (písm. c)) Práce na movité věci (písm. d)) Subdodavatel Více objednatelů Přenechání zboží stejného druhu Služby přímo související s vývozem zboží (písm. e)) Prověření konformity Vývoz zboží turisty Předpoklady Osobní zavazadlo KAPITOLA 7: Osvobození od daně vztahující se na mezinárodní přepravu (článek ) Obecně Zásobení lodí (písm. a)) Dodání zboží a poskytnutí služeb souvisejících s loděmi (písm. c)) Přímo pro potřebu lodí (písm. d)) Plnění poskytovaná rejdařům Plnění poskytovaná spojaři Zásobení letadel (písm. e)) Letecký dozor a navigační služby (písm. g)) KAPITOLA 8: Osvobození od daně vztahující se na některá plnění považovaná za vývoz (článek ) Obecně Mezinárodní zařízení Osvobození od daně u elektronicky poskytovaných služeb KAPITOLA 9: Osvobození od daně vztahující se na služby poskytnuté zprostředkovatelem (článek 153) KAPITOLA 10: Osvobození od daně vztahující se na plnění související s mezinárodním obchodem (článek ) Oddíl 1: Celní sklady, jiné než celní sklady a podobné režimy Celní sklad a sklad s daňovým dohledem

16 Obecně Výhody Sklad s daňovým dohledem Obecně Charakter zboží Zboží podléhající spotřební dani Předpoklady pro sklad s daňovým dohledem Konzultace Vyloučení zboží určeného k prodeji v maloobchodě Vyskladnění ze skladu s daňovým dohledem a osoba povinná odvést daň Oddíl 2: Plnění osvobozená od daně za účelem vývozu nebo v rámci obchodu mezi členskými státy Oddíl 3: Společná ustanovení k oddílům 1 a HLAVA X: ODPOČET DANĚ (článek ) Úvod KAPITOLA 1: Vznik a rozsah nároku na odpočet daně (článek ) Obecně Zahájení ekonomické činnosti Objektivní úmysl Souvislost s plněními podléhajícími zdanění Chybné investice Podmínky Ukončení ekonomické činnosti Zboží používané k uskutečňování ekonomické činnosti Vložení do obchodního majetku Zákaz odpočtu daně u majetku, který nebyl vložen do obchodního majetku Rozsah využití pro účely uskutečňování ekonomické činnosti v případě spoluvlastnictví Odpočet daně a daňové výhody Ekonomická činnost Zneužití Odpočet daně na vstupu a podvod Odpočet daně na vstupu u osob bezprostředně zúčastněných na podvodu Nárok na odpočet daně na vstupu pouze u uskutečněných plnění Odpočet daně na vstupu u plnění využitých k uskutečnění plnění, která nejsou předmětem daně Pořízení, resp. koupě a pouhé držení akcií

17 Odpočet daně na vstupu v souvislosti s dotacemi Odpočet daně na vstupu u náhrady škody Změny zákona a odpočet daně na vstupu Nárok na odpočet daně Rozsah působnosti Předpoklady pro uplatnění nároku na odpočet daně Obecně Předpoklad pro účely uskutečnění zdaněných plnění Předpoklad plnění poskytnuté jinou osobou povinnou k dani Předpoklad zboží a služby Předpoklad daňový doklad Předpoklad zaplacení Vzájemný vztah plnění osvobozených od daně s nárokem a bez nároku na odpočet daně na vstupu Omezení nároku na odpočet daně na vstupu Dopravní prostředky Znovuzavedení úplného vyloučení nároku na odpočet daně na vstupu Prodej nemovitosti částečně používané pro soukromé účely Omezení nároku na odpočet daně na vstupu u nemovitostí se smíšeným využitím Obecně Zákaz odpočtu daně na vstupu Vrácení daně z přidané hodnoty Předpoklady Daň na vstupu u tuzemských plnění Nárok osoby povinné k dani na odpočet daně na vstupu Zásada dvojího prověření nároku na odpočet daně Daňový doklad Plnění slučitelná s institutem vracení daně Pořadí aplikace jednotlivých oprávnění Uplatnění daně na vstupu u tzv. reverse charge transakcí Dodání dopravního prostředku osobou nepovinnou k dani KAPITOLA 2: Poměrný odpočet daně (článek ) Metoda poměrného odpočtu daně na vstupu Obecně Zásada neutrality Rozdělení nároku na odpočet daně u převodu úhrnu majetku Dotace Jiné metody rozdělení nároku na odpočet daně

18 Stanovení výše odpočitatelného podílu (odstavec 1) Plnění nezahrnovaná do výpočtu odpočitatelného podílu ABC rozdělení daně na vstupu Zaokrouhlení na celé procento (odstavec 1) Prozatímní stanovení odpočitatelného podílu pro běžný rok (odstavec 2) KAPITOLA 3: Omezení nároku na odpočet daně (článek ) Zákaz odpočtu daně na vstupu Pravidlo zachování stávajícího stavu (odstavec 2) Pojem Časová omezení Rozšíření nároku na odpočet daně na vstupu Rozsah vyloučení nároku na odpočet daně při pořízení, resp. koupi automobilu Konzultace s Výborem pro DPH Obsah konzultace KAPITOLA 4: Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně (článek ) Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Druhy odpočtu daně na vstupu Tuzemské plnění (písm. a)) Volba pro zdanění pro členské státy (písm. b)) Pořízení zboží z jiného členského státu (písm. c)) Přemístění zboží (písm. d)) Dovoz (písm. e)) Reverse-charge (písm. f)) Uplatnění nároku na odpočet daně Výjimka u pořízení zboží Prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu Způsob vrácení daně KAPITOLA 5: Oprava odpočtů daně (článek ) Obecně Dopady úpravy odpočtu daně Daň na vstupu podléhající úpravě Nepřípustná omezení Ochrana legitimních očekávání Činnosti osvobozené od daně Změna poměrů

19 Výjimky z povinnosti provést úpravu odpočtu daně Obecně Výjimky z výjimek Úprava u investičního majetku Období pro úpravu odpočtu daně (odstavec 1) Metody úpravy odpočtu Rozsah úpravy odpočtu daně na vstupu Prodej investičního majetku Upuštění od úpravy odpočtu Více transakcí uskutečněných po sobě Investiční majetek Služby jako investiční majetek Osoba povinná k dani neusazená v daném členském státě Provozovna Definice pojmu účast na poskytnutém plnění HLAVA XI: POVINNOSTI OSOB POVINNÝCH K DANI A NĚKTERÝCH OSOB NEPOVINNÝCH K DANI (článek ) KAPITOLA 1: Platební povinnost (článek ) Oddíl 1: Osoby povinné odvést daň správci daně Obecně k osobám povinným odvést daň správci daně Možnost pro členské státy stanovit přechod povinnosti odvést daň na výstupu ( reverse-charge ) Obligatorní přechod povinnosti odvést daň u dodání elektřiny a zemního plynu Obligatorní přechod povinnosti odvést daň u určitých služeb Obligatorní přechod povinnosti odvést daň u třístranného obchodu Předpoklady Registrace k DPH ve státě příjemce plnění Daňový doklad Přechod povinnosti odvést daň u investičního zlata Obecně Trh se zlatem Ostatní dodání zlata Přechod povinnosti odvést daň ve zvláštních případech jako možnost pro členské státy Obecně (odstavec 1) Stavební práce (písm. a) a b))

20 Dodání nemovitostí (písm. c)) Obchod s odpadem (písm. d)) Zajišťovací převod práva (písm. e)) Dodání zboží s výhradou vlastnictví (písm. f)) Dodání zboží v rámci veřejné dražby (písm. g)) Oznámení Výboru pro DPH (odstavec 2) Pořízení zboží z jiného členského státu Dovoz zboží Celní řízení Povinnost odvést daň z titulu jejího uvedení na daňovém dokladu Dobropisy Oprava Žádné ohrožení daňových příjmů Daňový doklad vystavený zaměstnancem Daňový zástupce Společné a nerozdílné ručení Podrobněji k článku Omezení společného a nerozdílného ručení Podvod Oddíl 2: Způsoby platby Odvod daně z přidané hodnoty Zálohy na daň z přidané hodnoty Zaokrouhlování částek daně z přidané hodnoty KAPITOLA 2: Identifikace (článek ) Obecně Daňové (osobní) identifikační číslo KAPITOLA 3: Fakturace (článek ) Oddíl 1: Definice Oddíl 2: Pojem faktury Oddíl 3: Vystavování faktur Vystavování daňových dokladů Povinnost vystavit daňový doklad Daňový doklad v listinné formě Daňový doklad a nárok na odpočet daně na vstupu Originál daňového dokladu Reverse charge Možnost uložit povinnost vystavit daňový doklad (odstavec 1) Možnost upustit od povinnosti vystavit daňový doklad (odstavec 2)

21 Lhůta pro vystavení daňového dokladu Souhrnný daňový doklad Dobropis Dobropisy ze třetích zemí Oddíl 4: Obsah faktur Náležitosti daňového dokladu a nárok na odpočet daně na vstupu Podrobněji k náležitostem daňového dokladu Daňové identifikační číslo Podpis Měna Oddíl 5: Předání faktur elektronickými prostředky Předávání daňových dokladů Možnosti dané členským státům (odst. 1) Metody Elektronický podpis (odst. 1 písm. a)) EDI (odst. 1 písm. b)) Zaručený elektronický podpis (odst. 2) Elektronický daňový doklad z třetí země Oddíl 6: Zjednodušující opatření Zjednodušené daňové doklady Daňové číslo KAPITOLA 4: Účetnictví (článek ) Oddíl 1: Definice Uchovávání daňových dokladů elektronickými prostředky Oddíl 2: Obecné povinnosti Záznamní povinnost Zvláštní záznamní povinnosti Režim dočasného použití Opravy a oceňování zboží Oddíl 3: Konkrétní povinnosti týkající se uchovávání všech faktur Uchovávání daňových dokladů Místo uchovávání daňových dokladů Kvalita uchovávaných daňových dokladů Období pro uchovávání daňových dokladů (odst. 1) Další povinnosti (odst. 2) Daňové doklady vystavené na osobu nepovinnou k dani Oddíl 4: Právo na přístup k fakturám uchovávaným elektronickými prostředky v jiném členském státě On-line přístup k daňovým dokladům

22 KAPITOLA 5: Přiznání k DPH (článek ) Daňová přiznání Elektronická daňová přiznání Doplňkové údaje Zdaňovací období Dodání nového dopravního prostředku Reverse-charge u investičního zlata Reverse-charge Pořízení zboží z jiného členského státu Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Pořízení zboží podléhajícího spotřební dani podprahovým pořizovatelem zboží Povinnosti osoby pořizující nový dopravní prostředek Daň z přidané hodnoty při dovozu Roční daňové přiznání KAPITOLA 6: Souhrnná hlášení (článek ) Souhrnné hlášení Lhůta pro podání souhrnného hlášení Dodání zboží Služby (od ) Obsah (odstavec 1) Lhůta pro podání souhrnného hlášení (odstavec 2) Zásada Opravy Souhrnné hlášení u třístranného obchodu Souhrnná hlášení u pořízení zboží KAPITOLA 7: Různá ustanovení (článek ) Další povinnosti Zásada Hranice Nárok na odpočet daně Vystavování průvodních dokumentů KAPITOLA 8: Povinnosti týkající se některého dovozu a vývozu (článek ) Oddíl 1: Dovoz Dovoz z třetí země

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c VYBRANÁ USTANOVENÍ 36 Základ daně (3) Základ daně také zahrnuje b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků,

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2015 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 155 názorných přehledů a 8 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : 85. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

ování DPH v praktických

ování DPH v praktických Poskytování služeb z pohledu uplatňov ování DPH v praktických příkladech. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Svatopluk Galočík, Oto Paikert Trans DPH 2014 výklad s příklady MBM Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňové doklady a přeshraniční transakce od 1.1.2013

Daňové doklady a přeshraniční transakce od 1.1.2013 Daňové doklady a přeshraniční transakce od 1.1.2013 Ing. Pavel Běhounek 25.2.2013 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601 www.behounek.eu Ing. Pavel Běhounek

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání 2010 DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání platné k 1.1. 2010

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Daň z přidané hodnoty z.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je universální daní ze spotřeby jedná se o daň teoreticky i aplikačně složitou, hlavně po vstupu ČR do EU Mechanizmus fungování daně

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DPH. výklad s příklady. Osvědčený systém s 20 letou tradicí. DPH 2015 výklad s příklady. www.mbm.cz SLEVA 30% POUZE V ÚČETNÍM PORADCI

DPH. výklad s příklady. Osvědčený systém s 20 letou tradicí. DPH 2015 výklad s příklady. www.mbm.cz SLEVA 30% POUZE V ÚČETNÍM PORADCI MBM Trans V Účetním poradci naleznete vždy aktuální a komplexní soubor legislativy a výkladů z oblasti účetnictví a daní, úplná znění všech právních předpisů a metodiku. POUZE V ÚČETNÍM PORADCI www.mbm.cz

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2013 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2013 zákon s přehledy. Jiří Dušek Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2013 zákon s přehledy úplné znění zákona

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více