Obsah. Předmluva Úvodní slovo Autoři... 37

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předmluva... 31. Úvodní slovo... 35. Autoři... 37"

Transkript

1 Předmluva Úvodní slovo Autoři Úvod Důležité směrnice Evropského společenství a zákony Vývoj směrem k evropskému vnitřnímu trhu Historický vývoj Současný zásadní vývoj v oblasti daně z přidané hodnoty Vymahatelnost práva občany Evropské unie Petice předkládané Evropskému parlamentu Volný přístup k dokumentům Evropský ombudsman Zásady výkladu Směrnice o DPH Výklad práva Společenství Obecně Metody výkladu Jazykový výklad Historický výklad Systematický výklad Výklad v souladu s primárním právem Teleologický výklad Analogická aplikace práva Společenství Pořadí aplikace výkladových metod Obecné právní zásady a zásady specifické pro právo Společenství Obecně Obecné právní zásady práva Společenství Obecné poznámky

2 2.2 Aplikační přednost práva Společenství Přímý účinek směrnic Zásada výkladu národního práva v souladu s právem Společenství Zákaz diskriminace v oblasti daní Zásada rovného zacházení Zásada přiměřenosti Zásada právní jistoty, srozumitelnosti práva a ochrany legitimního očekávání Zásada procesní autonomie Zásada ekvivalence a efektivity Zásada zákonného postupu správce daně Obecné právní zásady práva daně z přidané hodnoty Obecné poznámky Čtyři zásadní charakteristiky daně z přidané hodnoty Princip státu původu a princip státu určení Další, ojediněle zmiňované zásady Řízení před Evropským soudním dvorem Řízení o předběžné otázce Řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství Zahájení řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství občanem Účinky rozsudků Evropského soudního dvora Účinky ex-tunc s výjimkami Nárok na vrácení odvodu vůči členskému státu Právní předpisy upravující problematiku promlčení Ustanovení upravující problematiku bezdůvodného obohacení Řízení na národní úrovni Směrnice o DPH Rekodifikace právní úpravy daně z přidané hodnoty Obecně k rekodifikaci Podrobněji k Recastu Formální změny Obsahové změny PREAMBULE A ODŮVODNĚNÍ

3 HLAVA I: ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI (článek 1 4) Obecně Nárok na odpočet daně na vstupu Plnění, která jsou předmětem daně Obecně k plněním, která jsou předmětem daně z přidané hodnoty Rozsah daňové povinnosti Dopravní prostředky Zboží podléhající spotřební dani Plnění pořízená pro účely zásobování určitých lodí, letadel a plnění poskytovaná diplomatům Pořízení zboží do prahové hodnoty Obecně k některým plněním, které nejsou předmětem daně HLAVA II: ÚZEMNÍ PŮSOBNOST (článek 5 8) Obecně Zvláštnosti různých území Gibraltar Kypr Území Společenství HLAVA III: OSOBA POVINNÁ K DANI (článek 9 13) Status osoby povinné k dani Samostatný výkon činnosti Obecně ke skupinové registraci Daňová povinnost u příležitostné ekonomické činnosti Stavební pozemek Veřejnoprávní subjekty Činnost v rámci působnosti veřejné moci (odstavec 1) Narušení hospodářské soutěže (druhý pododstavec) Příloha I (třetí pododstavec) ABC k odstavci Činnost v rámci působnosti veřejné moci namísto osvobození (odst. 2)

4 HLAVA IV: ZDANITELNÁ PLNĚNÍ (článek 14 30) KAPITOLA 1: Dodání zboží (článek 14 19) Obecně Podrobněji k článku Pojem dodání zboží (odstavec 1) Dodání zboží nebo poskytnutí služby jako jednotné plnění Rozlišení dodání zboží vs. poskytnutí služby u tiskařského díla Plnění považovaná za dodání zboží (odstavec 2) Hmotný majetek Použití obchodního majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti Předpoklady Konkrétní případy Přemístění zboží Daňový režim dodání vadného zboží Zvláštní případy dodání zboží Podnikové transformace KAPITOLA 2: Pořízení zboží uvnitř Společenství (článek 20 23) Pořízení zboží z jiného členského státu Dovoz a následné dodání zboží právnické osobě Nařízení k článku 20 Směrnice o DPH Přemístění zboží KAPITOLA 3: Poskytnutí služby (článek 24 29) Obecně ke kapitole Pojem služba ABC u poskytování služeb Nařízení k článku 24 Směrnice o DPH Určité druhy služeb Použití zboží pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti Služby spočívající v obstarání určité záležitosti KAPITOLA 4: Dovoz zboží (článek 30)

5 HLAVA V: MÍSTO ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ (článek 31 61) KAPITOLA 1: Místo dodání zboží (článek 31 39) Oddíl 1: Dodání zboží bez přepravy Obecně k dodání zboží bez přepravy Výstavba budov Oddíl 2: Dodání zboží s přepravou Přeprava Odeslání Řetězové obchody (první odstavec) Dovoz ze třetí země Obecně k zasílání zboží (článek 33 35) Předpoklady pro aplikaci daňového režimu zasílání zboží (článek 34) Překročení prahové hodnoty Výjimky (článek 35) Obecně k dodání zboží s montáží Definice dodání zboží s montáží Definice instalovaného nebo smontovaného zboží Účel ustanovení Oddíl 3: Dodání zboží na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku Obecně k obsahu pojmu Zastávky v průběhu přepravy Oddíl 4: Dodání plynu prostřednictvím soustavy zemního plynu, dodání elektřiny a dodání tepla nebo chladu prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí KAPITOLA 2: Místo pořízení zboží uvnitř Společenství (článek 40 42) Obecně k přeshraničním plněním Místo plnění u pořízení zboží z jiného členského státu Pořízení zboží ve dvou členských státech KAPITOLA 3: Místo poskytnutí služby (článek 43 59a) Oddíl 1: Definice Obecně ke Směrnici Rady 2008/8/ES Od zásady státu původu k zásadě státu určení Srovnání se stávajícím systémem K systematice Pojem osoba povinná k dani Investiční společnosti / otevřené investiční fondy

6 Oddíl 2: Obecné pravidlo Základní pravidlo pro B2B transakce Osoba povinná k dani Konkrétní případy Základní pravidlo pro B2C transakce Pojem stálá provozovna Oddíl 3: Zvláštní ustanovení Pododdíl 1: Služby poskytované zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani Zprostředkovatel Místo plnění zprostředkovatelských služeb Pododdíl 2: Služby související s nemovitostí Nemovitosti Rozsah působnosti Pojem nemovitost ABC služeb souvisejících s nemovitostí Pododdíl 3: Přepravní služby Obecně k přepravním službám Přepravní služba Účel přepravy Místo plnění u přepravní služby Přeprava osob (článek 48) Přeprava zboží Obecně ke kulturním službám Vstup na akci Organizátor akce Kulturní služby poskytované osobě nepovinné k dani Podrobněji k článku K odstavci Plnění přímo související s přepravou (odst. 2 písm. a)) Práce na movité věci (odst. 2 písm. b)) Pododdíl 5: Restaurační a stravovací služby Restaurační a stravovací služby (catering) Definice: Restaurační služby Definice: catering Rozlišení mezi cateringem a dodáním Pododdíl 6: Pronájem dopravních prostředků Obecně k pronájmu dopravních prostředků Krátkodobý a dlouhodobý pronájem Podrobněji k článku Místo plnění u krátkodobého pronájmu dopravního prostředku

7 Místo plnění u dlouhodobého pronájmu dopravního prostředku Definice Pododdíl 7: Restaurační a stravovací služby poskytované spotřebiteli na palubě lodi nebo letadla nebo vlaku Plnění poskytovaná na palubě Zastávky v průběhu přepravy Pododdíl 8: Telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytované osobě nepovinné k dani Telekomunikační služby apod Místo plnění Více bydlišť Problémy praktické aplikace Podrobněji k článku Definice: telekomunikační služby (písm. a)) Služby rozhlasového a televizního vysílání (písm. b)) Elektronicky poskytované služby (písm. c)) Mini-One-Stop-Shop Pododdíl 9: Služby poskytované osobám nepovinným k dani mimo Společenství Obecně k tzv. katalogovým službám Definice Pododdíl 10: Zamezení dvojího zdanění a nezdanění Zamezení dvojího zdanění a nezdanění Konkrétní případy Telekomunikační služby poskytované soukromým osobám Reklamní služby KAPITOLA 4: Místo dovozu zboží (článek 60 61) HLAVA VI: USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ A VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI (článek 62 71) KAPITOLA 1: Obecná ustanovení (článek 62) Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost KAPITOLA 2: Dodání zboží a poskytnutí služby (článek 63 67) Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění Okamžik dodání zboží

8 Okamžik poskytnutí služby Zvláštní formy vzniku povinnosti odvést daň Vyúčtování (odstavec 1) Roční vyúčtování (odstavec 2) Zálohy Vystavení daňového dokladu před uskutečněním plnění Stanovení odlišného okamžiku vzniku daňové povinnosti Rozsah působnosti Povinné zdanění na základě sjednaných úplat Vznik povinnosti odvést daň při dodání zboží do jiného členského státu Povinnost odvést daň Uskutečnění zdanitelného plnění Vznik povinnosti odvést daň Povinnosti Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty Souhrnné hlášení KAPITOLA 3: Pořízení zboží uvnitř Společenství (článek 68 69) Okamžik uskutečnění pořízení zboží z jiného členského státu Vznik povinnosti odvést daň při pořízení zboží z jiného členského státu Povinnost odvést daň při vystavení daňového dokladu před uskutečněním zdanitelného plnění KAPITOLA 4: Dovoz zboží (článek 70 71) Vznik povinnosti odvést daň při dovozu Úroky z prodlení u aktivního zušlechťovacího styku HLAVA VII: ZÁKLAD DANĚ (článek 72 92) KAPITOLA 1: Definice (článek 72) Obvyklá cena Aplikace obvyklé ceny Obecně k obvyklé ceně Obvyklá cena ve výjimečných případech KAPITOLA 2: Dodání zboží a poskytnutí služby (článek 73 82) Obecně Podrobněji k článku Definice: základ daně

9 Položky zahrnované do základu daně Konkrétní případy Zálohy Úplata u ropných výrobků Práce na movité věci Výherní automaty Poskytnutí úvěru třetí osobou Kreditní karty Paušální stanovení úplaty u devizových termínovaných obchodů Směna Účastnický poplatek Spropitné Základ daně u dotací Odložení platby Obecně k základu daně u plnění dle článku 16 a Poskytování zlevněného jídla zaměstnancům Vlastní spotřeba Výdaje Základ daně v konkrétních případech Pronájem a soukromé použití obytného přívěsu Služební automobil Soukromé použití budovy Základ daně při přemístění zboží Položky zahrnované do základu daně Podrobněji k článku Poplatky Vedlejší náklady Položky nezahrnované do základu daně Snížení ceny ve formě poukazy na snížení ceny nebo vrácení ceny Slevy a rabaty Průběžné položky Fiktivní úplata Podrobněji k článku Odstavec 1 písm. a) Odstavec 1 písm. b) Odstavec 1 písm. c) Volba pro zdanění u investičního zlata osvobozeného od daně

10 KAPITOLA 3: Pořízení zboží uvnitř Společenství (článek 83 84) Obecně k základu daně u pořízení zboží z jiného členského státu Spotřební daně KAPITOLA 4: Dovoz zboží (článek 85 89) Zdanění softwaru při dovozu Celní hodnota Základ daně Podrobněji k článku Náklady na přepravu Definice prvního místa určení KAPITOLA 5: Různá ustanovení (článek 90 92) Oprava základu daně v případě nezaplacení Zákaz provedení opravy dle odstavce Obecně Směna Insolvence Možnost volby u vratných obalů HLAVA VIII: SAZBY (článek ) KAPITOLA 1: Uplatnění sazeb (článek 93 95) Obecně Aplikovatelná sazba daně Rovné zacházení s tuzemským a netuzemským zbožím (článek 94) Změna sazby daně (článek 95) KAPITOLA 2: Struktura a výše sazeb (článek ) Oddíl 1: Základní sazba Základní sazba daně Počet sazeb daně Základní sazby daně v jednotlivých členských státech (stav k ) Oddíl 2: Snížené sazby Snížené sazby daně Výše snížené sazby daně Snížené sazby daně (stav k ) Sazba daně a jednotnost plnění Aplikace různých sazeb daně

11 Plnění podléhající snížené sazbě daně (Příloha III) Dodání zboží a poskytnutí služeb uvedených v Příloze III Dodání zboží a poskytnutí služeb neuvedených v Příloze III Oddíl 3: Zvláštní ustanovení Výjimky Dodání zemního plynu, elektřiny a tepla Dovoz uměleckých předmětů (článek 103) Zvláštní územní aspekty v případě Rakouska a Portugalska [KAPITOLA 3: Dočasná ustanovení pro některé služby s vysokým podílem lidské práce (článek ) ] KAPITOLA 4: Zvláštní ustanovení použitelná do zavedení konečného režimu (článek ) Výjimky ze sociálních důvodů Nulová sazba daně Belgie Dánsko Irsko Itálie Kypr Malta Polsko Finsko Švédsko Spojené království Nulová nebo snížená sazba daně Super snížená sazba daně Snížená sazba daně aplikovaná na určité zboží a služby, které nejsou uvedeny v Příloze III Zvláštní ustanovení pro Portugalsko a Rakousko Restaurační služby Pronájem bytových prostor Parking rate Obecně Aplikace v členských státech Belgie Irsko Lucembursko Rakousko

12 Portugalsko Zvláštní územní aspekty Řecka KAPITOLA 5: Dočasná ustanovení (článek ) Různá zvláštní ustanovení HLAVA IX: OSVOBOZENÍ OD DANĚ (článek ) Obecně k osvobození od daně Výjimka z obecné zásady zdaňování daní z přidané hodnoty Druhy osvobození od daně Zásady pro výklad ustanovení Volba Vztah mezi osvobozením od daně s nárokem a bez nároku na odpočet daně na vstupu Nárok na odpočet daně KAPITOLA 1: Obecná ustanovení (článek 131) Obecné zásady pro výklad ustanovení Prodej a dovoz uměleckých děl bez osvobození od daně KAPITOLA 2: Osvobození od daně některých činností ve veřejném zájmu (článek ) Obecně Bezprostřední uskutečňování činností osvobozených od daně Pojem uznané subjekty K jednotlivým ustanovením Poštovní služby (písm. a)) Nemocniční péče (písm. b)) Lékařská a nelékařská zdravotnická povolání (písm. c)) Zubní technici a zubní náhrady (písm. e)) Nezávislá seskupení osob (písm. f)) Sociální služby (písm. g)) Péče o mládež (písm. h)) Výuka (písm. i)) Soukromí učitelé (písm. j)) Obecně prospěšné účely (písm. l)) Sportovní kluby (písm. m)) Akce (písm. o))

13 Rozhlasové a televizní vysílání (písm. q)) Podmínky pro aplikaci osvobození od daně Omezení osvobození od daně Sledovaným cílem není dosažení zisku (písm. a)) Čestná funkce vedení (písm. b)) KAPITOLA 3: Ostatní případy osvobození od daně (článek ) Úvod Vývoj do budoucna Zprostředkovatelské služby Obecně Subdodavatel Subzprostředkovatel Pojišťovací služby (písm. a)) Pojem pojišťovací služba Osobní rozsah působnosti Věcný rozsah působnosti Pojišťovací zprostředkovatel subzprostředkovatel Úvěry (písm. b)) Pojem Odklad platby Obecně ke zprostředkování úvěrů Zprostředkování jako hlavní plnění Subzprostředkovatel úvěru Převzetí závazků (písm. c)) Bankovní služby (písm. d)) Osobní rozsah působnosti Věcný rozsah působnosti Platební prostředky (písm. e)) Cenné papíry (písm. f)) Rozsah osvobození Živnostenská činnost Vyloučení z osvobození od daně Zvláštní investiční fondy (písm. g)) Obecně Správa Zvláštní investiční fondy Hazardní hry (písm. i)) Nedovolené hazardní hry

14 Call-centra Hrací automaty Pronájem (písm. j)) Pojem Budovy Doba trvání Odlišení služeb pronájem/pacht Odlišení od jiných činností Konkrétní případy Vyloučení z osvobození od daně (odst. 2) Rozsah působnosti Obecně k volbě pro zdanění Finanční činnosti Plnění týkající se nemovitostí a pronájem Rozsah volby pro zdanění Souhlas správce daně Výkon práva volby pro zdanění Volba pro zdanění jen u pronájmu pro bytové účely KAPITOLA 4: Osvobození od daně vztahující se na plnění uvnitř Společenství (článek ) Oddíl 1: Osvobození od daně vztahující se na dodání zboží Obecně Dodání zboží do jiného členského státu Zásadní důkazy na straně dodavatele Uskutečnění pořízení zboží z jiného členského státu Důkazy vyplývající účetnictví Vykázání pořízení z jiného členského státu Zasílání zboží Vztah k jiným osvobozením od daně Daňový režim dodání vadného zboží Oddíl 2: Osvobození od daně vztahující se na pořízení zboží uvnitř Společenství Oddíl 3: Osvobození od daně vztahující se na poskytnutí některých přepravních služeb KAPITOLA 5: Osvobození od daně při dovozu (článek ) Osvobození od daně při dovozu Poskytnutí přepravní služby v souvislosti s dovozem (písm. b)) Prodloužení lhůty u dočasného dovozu (písm. c))

15 KAPITOLA 6: Osvobození od daně při vývozu (článek ) Vývoz zboží (písm. a) a písm. b)) Jednotlivé situace Předpoklady Vybavení a zásobení dopravních prostředků Charitativní organizace (písm. c)) Práce na movité věci (písm. d)) Subdodavatel Více objednatelů Přenechání zboží stejného druhu Služby přímo související s vývozem zboží (písm. e)) Prověření konformity Vývoz zboží turisty Předpoklady Osobní zavazadlo KAPITOLA 7: Osvobození od daně vztahující se na mezinárodní přepravu (článek ) Obecně Zásobení lodí (písm. a)) Dodání zboží a poskytnutí služeb souvisejících s loděmi (písm. c)) Přímo pro potřebu lodí (písm. d)) Plnění poskytovaná rejdařům Plnění poskytovaná spojaři Zásobení letadel (písm. e)) Letecký dozor a navigační služby (písm. g)) KAPITOLA 8: Osvobození od daně vztahující se na některá plnění považovaná za vývoz (článek ) Obecně Mezinárodní zařízení Osvobození od daně u elektronicky poskytovaných služeb KAPITOLA 9: Osvobození od daně vztahující se na služby poskytnuté zprostředkovatelem (článek 153) KAPITOLA 10: Osvobození od daně vztahující se na plnění související s mezinárodním obchodem (článek ) Oddíl 1: Celní sklady, jiné než celní sklady a podobné režimy Celní sklad a sklad s daňovým dohledem

16 Obecně Výhody Sklad s daňovým dohledem Obecně Charakter zboží Zboží podléhající spotřební dani Předpoklady pro sklad s daňovým dohledem Konzultace Vyloučení zboží určeného k prodeji v maloobchodě Vyskladnění ze skladu s daňovým dohledem a osoba povinná odvést daň Oddíl 2: Plnění osvobozená od daně za účelem vývozu nebo v rámci obchodu mezi členskými státy Oddíl 3: Společná ustanovení k oddílům 1 a HLAVA X: ODPOČET DANĚ (článek ) Úvod KAPITOLA 1: Vznik a rozsah nároku na odpočet daně (článek ) Obecně Zahájení ekonomické činnosti Objektivní úmysl Souvislost s plněními podléhajícími zdanění Chybné investice Podmínky Ukončení ekonomické činnosti Zboží používané k uskutečňování ekonomické činnosti Vložení do obchodního majetku Zákaz odpočtu daně u majetku, který nebyl vložen do obchodního majetku Rozsah využití pro účely uskutečňování ekonomické činnosti v případě spoluvlastnictví Odpočet daně a daňové výhody Ekonomická činnost Zneužití Odpočet daně na vstupu a podvod Odpočet daně na vstupu u osob bezprostředně zúčastněných na podvodu Nárok na odpočet daně na vstupu pouze u uskutečněných plnění Odpočet daně na vstupu u plnění využitých k uskutečnění plnění, která nejsou předmětem daně Pořízení, resp. koupě a pouhé držení akcií

17 Odpočet daně na vstupu v souvislosti s dotacemi Odpočet daně na vstupu u náhrady škody Změny zákona a odpočet daně na vstupu Nárok na odpočet daně Rozsah působnosti Předpoklady pro uplatnění nároku na odpočet daně Obecně Předpoklad pro účely uskutečnění zdaněných plnění Předpoklad plnění poskytnuté jinou osobou povinnou k dani Předpoklad zboží a služby Předpoklad daňový doklad Předpoklad zaplacení Vzájemný vztah plnění osvobozených od daně s nárokem a bez nároku na odpočet daně na vstupu Omezení nároku na odpočet daně na vstupu Dopravní prostředky Znovuzavedení úplného vyloučení nároku na odpočet daně na vstupu Prodej nemovitosti částečně používané pro soukromé účely Omezení nároku na odpočet daně na vstupu u nemovitostí se smíšeným využitím Obecně Zákaz odpočtu daně na vstupu Vrácení daně z přidané hodnoty Předpoklady Daň na vstupu u tuzemských plnění Nárok osoby povinné k dani na odpočet daně na vstupu Zásada dvojího prověření nároku na odpočet daně Daňový doklad Plnění slučitelná s institutem vracení daně Pořadí aplikace jednotlivých oprávnění Uplatnění daně na vstupu u tzv. reverse charge transakcí Dodání dopravního prostředku osobou nepovinnou k dani KAPITOLA 2: Poměrný odpočet daně (článek ) Metoda poměrného odpočtu daně na vstupu Obecně Zásada neutrality Rozdělení nároku na odpočet daně u převodu úhrnu majetku Dotace Jiné metody rozdělení nároku na odpočet daně

18 Stanovení výše odpočitatelného podílu (odstavec 1) Plnění nezahrnovaná do výpočtu odpočitatelného podílu ABC rozdělení daně na vstupu Zaokrouhlení na celé procento (odstavec 1) Prozatímní stanovení odpočitatelného podílu pro běžný rok (odstavec 2) KAPITOLA 3: Omezení nároku na odpočet daně (článek ) Zákaz odpočtu daně na vstupu Pravidlo zachování stávajícího stavu (odstavec 2) Pojem Časová omezení Rozšíření nároku na odpočet daně na vstupu Rozsah vyloučení nároku na odpočet daně při pořízení, resp. koupi automobilu Konzultace s Výborem pro DPH Obsah konzultace KAPITOLA 4: Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně (článek ) Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Druhy odpočtu daně na vstupu Tuzemské plnění (písm. a)) Volba pro zdanění pro členské státy (písm. b)) Pořízení zboží z jiného členského státu (písm. c)) Přemístění zboží (písm. d)) Dovoz (písm. e)) Reverse-charge (písm. f)) Uplatnění nároku na odpočet daně Výjimka u pořízení zboží Prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu Způsob vrácení daně KAPITOLA 5: Oprava odpočtů daně (článek ) Obecně Dopady úpravy odpočtu daně Daň na vstupu podléhající úpravě Nepřípustná omezení Ochrana legitimních očekávání Činnosti osvobozené od daně Změna poměrů

19 Výjimky z povinnosti provést úpravu odpočtu daně Obecně Výjimky z výjimek Úprava u investičního majetku Období pro úpravu odpočtu daně (odstavec 1) Metody úpravy odpočtu Rozsah úpravy odpočtu daně na vstupu Prodej investičního majetku Upuštění od úpravy odpočtu Více transakcí uskutečněných po sobě Investiční majetek Služby jako investiční majetek Osoba povinná k dani neusazená v daném členském státě Provozovna Definice pojmu účast na poskytnutém plnění HLAVA XI: POVINNOSTI OSOB POVINNÝCH K DANI A NĚKTERÝCH OSOB NEPOVINNÝCH K DANI (článek ) KAPITOLA 1: Platební povinnost (článek ) Oddíl 1: Osoby povinné odvést daň správci daně Obecně k osobám povinným odvést daň správci daně Možnost pro členské státy stanovit přechod povinnosti odvést daň na výstupu ( reverse-charge ) Obligatorní přechod povinnosti odvést daň u dodání elektřiny a zemního plynu Obligatorní přechod povinnosti odvést daň u určitých služeb Obligatorní přechod povinnosti odvést daň u třístranného obchodu Předpoklady Registrace k DPH ve státě příjemce plnění Daňový doklad Přechod povinnosti odvést daň u investičního zlata Obecně Trh se zlatem Ostatní dodání zlata Přechod povinnosti odvést daň ve zvláštních případech jako možnost pro členské státy Obecně (odstavec 1) Stavební práce (písm. a) a b))

20 Dodání nemovitostí (písm. c)) Obchod s odpadem (písm. d)) Zajišťovací převod práva (písm. e)) Dodání zboží s výhradou vlastnictví (písm. f)) Dodání zboží v rámci veřejné dražby (písm. g)) Oznámení Výboru pro DPH (odstavec 2) Pořízení zboží z jiného členského státu Dovoz zboží Celní řízení Povinnost odvést daň z titulu jejího uvedení na daňovém dokladu Dobropisy Oprava Žádné ohrožení daňových příjmů Daňový doklad vystavený zaměstnancem Daňový zástupce Společné a nerozdílné ručení Podrobněji k článku Omezení společného a nerozdílného ručení Podvod Oddíl 2: Způsoby platby Odvod daně z přidané hodnoty Zálohy na daň z přidané hodnoty Zaokrouhlování částek daně z přidané hodnoty KAPITOLA 2: Identifikace (článek ) Obecně Daňové (osobní) identifikační číslo KAPITOLA 3: Fakturace (článek ) Oddíl 1: Definice Oddíl 2: Pojem faktury Oddíl 3: Vystavování faktur Vystavování daňových dokladů Povinnost vystavit daňový doklad Daňový doklad v listinné formě Daňový doklad a nárok na odpočet daně na vstupu Originál daňového dokladu Reverse charge Možnost uložit povinnost vystavit daňový doklad (odstavec 1) Možnost upustit od povinnosti vystavit daňový doklad (odstavec 2)

21 Lhůta pro vystavení daňového dokladu Souhrnný daňový doklad Dobropis Dobropisy ze třetích zemí Oddíl 4: Obsah faktur Náležitosti daňového dokladu a nárok na odpočet daně na vstupu Podrobněji k náležitostem daňového dokladu Daňové identifikační číslo Podpis Měna Oddíl 5: Předání faktur elektronickými prostředky Předávání daňových dokladů Možnosti dané členským státům (odst. 1) Metody Elektronický podpis (odst. 1 písm. a)) EDI (odst. 1 písm. b)) Zaručený elektronický podpis (odst. 2) Elektronický daňový doklad z třetí země Oddíl 6: Zjednodušující opatření Zjednodušené daňové doklady Daňové číslo KAPITOLA 4: Účetnictví (článek ) Oddíl 1: Definice Uchovávání daňových dokladů elektronickými prostředky Oddíl 2: Obecné povinnosti Záznamní povinnost Zvláštní záznamní povinnosti Režim dočasného použití Opravy a oceňování zboží Oddíl 3: Konkrétní povinnosti týkající se uchovávání všech faktur Uchovávání daňových dokladů Místo uchovávání daňových dokladů Kvalita uchovávaných daňových dokladů Období pro uchovávání daňových dokladů (odst. 1) Další povinnosti (odst. 2) Daňové doklady vystavené na osobu nepovinnou k dani Oddíl 4: Právo na přístup k fakturám uchovávaným elektronickými prostředky v jiném členském státě On-line přístup k daňovým dokladům

22 KAPITOLA 5: Přiznání k DPH (článek ) Daňová přiznání Elektronická daňová přiznání Doplňkové údaje Zdaňovací období Dodání nového dopravního prostředku Reverse-charge u investičního zlata Reverse-charge Pořízení zboží z jiného členského státu Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Pořízení zboží podléhajícího spotřební dani podprahovým pořizovatelem zboží Povinnosti osoby pořizující nový dopravní prostředek Daň z přidané hodnoty při dovozu Roční daňové přiznání KAPITOLA 6: Souhrnná hlášení (článek ) Souhrnné hlášení Lhůta pro podání souhrnného hlášení Dodání zboží Služby (od ) Obsah (odstavec 1) Lhůta pro podání souhrnného hlášení (odstavec 2) Zásada Opravy Souhrnné hlášení u třístranného obchodu Souhrnná hlášení u pořízení zboží KAPITOLA 7: Různá ustanovení (článek ) Další povinnosti Zásada Hranice Nárok na odpočet daně Vystavování průvodních dokumentů KAPITOLA 8: Povinnosti týkající se některého dovozu a vývozu (článek ) Oddíl 1: Dovoz Dovoz z třetí země

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

e-bulletin 4 2010 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Náhrada jízdních výdajů Sociální zabezpečení v Evropské unii

e-bulletin 4 2010 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Náhrada jízdních výdajů Sociální zabezpečení v Evropské unii e-bulletin 4 2010 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Náhrada jízdních výdajů Sociální zabezpečení v Evropské unii Vývoz zboží dodávaného kupujícím na dodací doložce EXW Duben 2010 Obsah e-bulletin

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zpráva o daňových úlevách v České republice za roky 2011-2015

Zpráva o daňových úlevách v České republice za roky 2011-2015 Zpráva o daňových úlevách v České republice za roky 2011-2015 1 Obsah Úvod...3 1 Základní pojmy...5 2 Popis vykazovaných dat...6 2.1 Seznam daňových úlev v roce 2011...6 2.1.1 Seznam daňových úlev v roce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 488. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.)

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.) Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš Havel KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Havel,

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Daň z přidané hodnoty režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění Value added tax the reverse charge for domestic transactions

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání pracovní verze

Více