Demonstrace, starch a napětí ve vybraných lokalitách - Nový Bor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Demonstrace, starch a napětí ve vybraných lokalitách - Nový Bor"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Demonstrace, starch a napětí ve vybraných lokalitách - Nový Bor Kateřina Šindelářová Katedra pastorační a sociální práce Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc ETFK kombinované studium Pastorační a sociální práce Praha 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci, s názvem Demonstrace, strach a napětí ve vybraných lokalitách Nový Bor napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého studia. V Praze dne Kateřina Šindelářová 2

3 Bibliografická citace Sociální politika a sociální práce Demonstrace, strach a napětí ve vybraných lokalitách: Novoborsko: Bakalářská práce / Kateřina Šindelářová; vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Praha, s. 3

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá pohledem občanů Nového Boru na situaci v jejich městě. Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou. V části teoretické se práce zaměřuje na historii Romů a migraci Romské populace do České republiky. Dále se práce zabývá působením Romů v naší společnosti a s tím související problematikou, díky níž dochází k demonstracím, nepokojům a útlakům mezi Romskými a Českými občany. Práce se taktéž zabývá nepřizpůsobivostí Romů a důvody jejich chování vůči Čechům. Druhá, tedy praktická část této práce, se zabývá průzkumem změn, ke kterým došlo od doby mačetového útoku Romské pětičlenné skupiny dne v Novém Boru v baru Pivní pomoc, až po současnost. Pomocí dotazníkového šetření byly analyzovány a porovnávány pocity obyvatelů Nového Boru, před téměř dvěma lety a pocity, které mají obyvatelé v současnosti. Praktická část práce dále zkoumá, zda město Nový Bor pro své obyvatele zlepšilo bezpečnost ve městě a jak se v něm cítí jeho obyvatelé dnes, popřípadě je-li něco, co považují za zásadní ve změně ke zlepšení života ve městě Nový Bor. Klíčová slova migrace, demonstrace, nepřizpůsobivost, národnostní menšina, diskriminace nezaměstnanost, nevzdělanost 4

5 Summary This dissertation explores the situation in Nový Bor through the perspective of its citizens. This paper consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part of the work, the focus is on the history of Romani people and immigration of Romani population to the Czech Republic. Furthermore, the paper considers Romanis behaviours in the society and the resulting problems such as demonstrations, unrest and repressions between Romanis and Czech citizens. Romanis inadaptability and causes of certain types of behaviour against Czechs is also discussed. The second, practical part of this paper, analyses the changes that resulted from a machete attack by a five-person group on 7th August 2011 in Pivní pomoc bar in Nový Bor to the present day. By the means of survey research, the current feelings of Nový Bor citizens are analysed and compared to those of two years ago. This part of the paper examines whether Nový Bor town improved security in the town and how its citizens feel there today; or as the case may be, what they consider as fundamental in the change towards improving lives in Nový Bor towns. Keywords migration, demonstrations, inadaptability, national minority, discrimination, unemployment, lack of education 5

6 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Mgr. Janu Dočkalovi, CSc, za jeho odbornou pomoc, ochotu, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracovávání práce poskytl. Děkuji také rodičům, partnerovi a synovi za podporu a trpělivost při mém studiu. 6

7 Obsah Úvod Romská populace v České Republice Charakteristika Romů Rom původ tohoto označení Romská komunita Rozdělení Romů v České republice Kolik Romů žije v ČR? Jak jsou na tom města v České republice s množstvím Romských obyvatel Mentalita Romů Romové a bydlení Romové a práce Romové a jejich specifika Romové a jejich hymna Romská vlajka Náboženství Romů Romové a jejich kultura Romové dnes v 21. století Romové parazité nebo oběti? Soužití Romů s většinovou společností Soužití s Romy v Novém Boru Soužití s Romy před útokem Rasově motivovaný trestný čin Srpen Vyjádření policie České Republiky Rozhovor se starostou města Nový bor Mgr. Jaromírem Dvořákem Jak dopadl soud? Obhájkyně útočníků Klára Samková Jak to tedy s útočníky dopadlo? Dotazníkové šetření Metodologie šetření Otázky dotazníkového šetření Předvýzkum dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Shrnutí dotazníkového šetření Závěr

8 Úvod Téma své bakalářské práce nazvané Demonstrace a pobyt v rizikové oblasti Novoborsko jsem zvolila z důvodu, že v této oblasti bydlím a problematika, o které jsem se rozhodla psát, mne velmi zasáhla. Téma demonstrací na Novoborsku je spjato s Romskými občany a jejich soužití s ostatními občany Novoborska. Cílem mé práce je přiblížit událost, která se na Novoborsku odehrála a také zmapovat celou situaci soužití Romů a ostatních občanů. V teoretické části jsem se zaměřila na romskou populaci v České republice, jejich historii a současné žití v České republice. Dále se věnuji současné problematice a konkrétnímu případu, který vyústil ve velmi nepříjemné nepokoje na již zmiňovaném Novoborsku, ale také ve Šluknovském výběžku. Zabývám se v práci konkrétním případem, který dále rozebírám a zkoumám jeho možné příčiny a dopady na obyvatele. Získávání informací o případu jsem prováděla formou rozhovorů s náhodnými občany, ale také formou dotazníků a osobním rozhovorem s panem starostou, který byl velmi důležitou postavou pro mou práci. Hledala jsem všechny dostupné zdroje, které by mi pomohly situaci popsat. Jednalo se o situaci před případem, během případu i po něm. Dále jsem se zabývala průzkumem, jak se cítí občané dnes, tedy dva roky po případu. V práci jsem se snažila vyslechnout obě strany a najít vhodnou cestu porozumění pro obě strany. Velmi mi v tom pomohl pan starosta Nového boru Mgr. Jaromír Dvořák, který byl středem obou znesvářených stran a tedy i jemu leželo blaho a klid občanů na srdci nejvíce. Pro praktickou část práce jsem zvolila dotazníkové šetření, které jsem následně vyhodnotila a tím došla k zjištění, které bylo klíčové pro cíl mé práce. 8

9 1. Romská populace v České republice 1.1. Charakteristika Romů Každá spolecnost v dejinách byla konfrontována s cizinci, kteří jejím územím procházeli, a nebo se na něm usazovali. Když se usadilo více lidí stejného jazyka, vznikla z pohledu dríve usedlých menšina, s jejímiž zvláštnostmi se okolí muselo nejak vyrovnat. Prirozene ani Ceská republika není výjimkou z tohoto pravidla. I u nás žijí vedle pocetnejší majority príslušníci etnicky odlišných minorit. Tato skutecnost není v evropském ani svetovém kontextu žádnou zvláštností. Ve vetšine zemí žijí etnicky odlišné komunity a vetšina zemí má s nimi urcité vetší nebo menší problémy. Specifické pro Českou republiku je silné zastoupení romské menšiny. Vedle Romu žijí v CR další minoritní etnicky odlišné komunity, jedná se v soucasnosti zejména o zahraniční delníky, pristehovalce a azylanty. Ceská spolecnost na etnickou diverzitu není dosud pripravená, ani na ni není systematicky pripravována, s etnickými minoritami neumí žít, a zdá se, že nechce být jejich odlišnostmi vyrušována. Naše spolecnost má snahu a zároven je ponekud nucena se s temito jevy vyrovnávat. Problém je rešen i na úrovni nejvyšší: nejnovejší vládní iniciativou je schválení Koncepce politiky vlády vuci príslušníkum romské komunity, napomáhající jejich integraci do spolecnosti. (schváleno usnesením c. 599/00 a 658/00). Vzájemné vztahy mezi majoritní populací a dalšími etnickými minoritami nelze rozhodne považovat za ideální. Jedním z nejzávažnejších projevu vzájemných averzí jsou z kriminologického pohledu otevrené násilné konflikty mezi príslušníky odlišných kultur. Souvislosti zmíneného problému budou tématem predkládané studie Rom původ tohoto označení V roce 1971 se konal sjezd v Londýně a zde se Romové usnesli, že Rom platí pro označení příslušníků romského národa a tento požadavek má být respektován majoritní společností. V roce 1990 řekl tehdejší předseda Romské občanské iniciativy (RIO) pan Emil Ščuka: Cikáni je označení deklasované sociální skupiny, Romové je souhrnné označení národa (označení pro všechny romské skupiny). Dochází 1 Chmelík,J.: Symbolika extremistických hnutí. Praha, nakl. Armex,

10 zde opět k rozporuplným názorům. Hlavní nesouhlas vychází ze skutečnosti, že pokud je pojem Romové užit souhrnně, tak dochází k potlačování nerespektování existence jiných skupin cikánského národa. Dochází tedy k diskriminaci, jiných skupin, které se brání. Hlavním propagátorem tohoto názoru je Německo. V Německu existují dva velké cikánské svazy, jeden z nich je nazýván Sinti Allianz Deutchland a ten schvaluje označení cikán, protože zahrnuje všechny národnostní menšiny cikánského původu a je tedy neutrální. Setkáme se však i v České republice s Romy, kteří preferují oslovení cikán. Globálně se však i v ČR považuje oslovení cikán za hanlivé. 2 Púvodem slova cikán je slovo Atsinganoi. Atsinganoi byla sekta, která působila na řeckém poloostrově Peloponés. Na tomto poloostrově se Romové, kteří putovali z Indie usadili v 8. století. Ze slova Atsinganoi se vyvinulo slovo cikán. Varianty tohoto slova se v Evropě vyskytují právě v těch zemích, kam Romové přišli přes Balkán. V Anglii a Španělsku se slovo cikán neužívá. V Anglii jsou Romové označováni jako gypsy a ve Španělsku jako gitanos. Tato slova jsou související se slovem Egypt kam se dostali z Afriky. Dále zmíním například Francii ve které se Romové nazývají podle etnonym Kalé,Manuš. Slovy cikán, gitanos a gypsy byli majoritou označeni Romové. Zcela jinak je to v Německu, kde se Romové nazývají Sinti. Toto označení vzniklo z důvodu, že se chtějí Romové nazývat vlastním jménem Velký sociologický slovník. Praha, Academia,

11 1.3. Romská komunita V České republice v souvislosti s populací označovanou jako Romové je uplatněn výraz komunita. Tomáš Hirt (2004) však upřesňuje, že definice není k dispozici. 4 Romská komunita byla tvořena většinou rodem nebo vícegenerační rozšířenou rodinou. Rodová skupina měla svoji hierarchii a řídila se souborem zvykových etnických norem nepsaných zákonů. V čele stála osoba s přirozenou autoritou, tzv. vajda. Ten však většinou o důležitých otázkách nerozhodoval sám, nýbrž spolu se všemi muži a často v přítomnosti ostatních členů komunity. Zvláštní postavení měli ve skupině staří lidé pro své životní zkušenosti a moudrost získanou věkem se těšili velké vážnosti. Krádež uvnitř komunity byla nepřípustnou, ale i nevídanou. Majetek všech členů se totiž považoval za společný. Komunita plnila také velmi důležitou funkci sociální platila zde zásada solidarity s jakýmkoliv způsobem handicapovanými členy, především s nemocnými, sirotky, ale týkala se i peněžité pomoci potřebným Rozdělení Romů v České republice V České republice žijí dvě hlavní skupiny Romů. Větší skupinu tvoří tzv. slovenští Romové (Rumungri), kteří jsou potomci usazených Romů na Slovensku. Druhou skupinu tvoří olašští Romové(Vlachike Roma), kteří pochází z Rumunska také se vyznačují strobylejšímo zvyky a archaičtějším jazykem. Byli nuceni se v padesátých letech usadit na území Československa. Olašští Romové žili kočovným způsobem života až do roku Liší se od ostatních Romů tím, že si udržují své zvyky a zachovávají si svou řeč. Také udržují velmi uzavřenou komunitu a nikoho do ní nepustí, tato uzavřenost platí i v komunikaci s jinými Romy. Olašští Romové se zřídka dostávají do kontaktu s jinými Romy. Dále za odlišují i v barvě pleti a vlasů. Oproti ostatním Romům mají olašští Romové světlejší pleť i vlasy. Jsou představiteli typické Romské kultury, kterou charakterizuje oblečení třícípaté šátky, barevné široké sukně. Dále olašští Romové milují zlato, takže jsou ověšeni spoustou zlatých šperků prsteny, náhrdelníky, náušnice, náramky i jejich ústa se zlatem lesknou, protože si nechávají spravovat zuby zlatem. Původ lásky ke zlatu je logický. 4 HIRT, T.: Romská etnická komunita jako politický projekt. In: JAKOUBEK, M. a HIRT, T.: Romové kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2004, s Tradiční romská komunita. In: Jihočeská univerzita v Českých budějovicích: Pedagogická fakulta, Dostupné z: 11

12 Vzhledem k jejich kočovnému životu si nemohli své jmění ukládat do nemovitostí a jiných nepřenosných majetků. Své jmění ukládali ve zlatě, které nosili stále u sebe a vzhledem k tomu, že zlato bylo všem na očích, tak mělo ještě úlohu ukázat, jak je rodina bohatá. V historii olašských Romů však najdeme ještě jeden význam pro důležitou roli zlatých šperků a tou je zdraví. Olašští Romové věřili, že je zlaté šperky, které nosí, uchrání před nemocí. Jejich řečí je olašský dialekt. Romové se také rozlišují mezi sebou, na venkovské a městské. Toto rozlišení vzniklo proto, že Romové žijí buď ve městech, kde jsou separování buď do zvláštních čtvrtí, nebo na předměstích, ty jsou označení za městské nebo žijí v oddělených osadách za hranicí obce a ti patří k venkovským. Takové rozdělení má dopad i na život Romů. Romové žijící ve městech se převážně přizpůsobili životu majority. Přizpůsobili se v rysech sociálního chování, v oblastech ekonomického života a zaniká jejich původní charakteristika. Romové žijící na okraji, tedy mimo centrum působení ostatní společnosti si stále zachovávají část vlastních kulturních zvyklostí. Stále dodržují například hromadné oslavy plné zpěvu a tance kolem ohně. Z tohoto dělení se vyvíjí dělení další, které rozděluje Romy čisté žuže Roma a Romy špinavé degeša Roma. Dělení do těchto dvou skupin vzniká z hlediska respektování či nerespektování tradic. Je zde ještě jeden problém, který toto dělení ztěžuje a to je rozdílnost v názoru skupiny-rodu. Každá skupina-rod totiž považuje za nečisté - podřadné, něco jiného. Když Rom sní koňské maso je označen za nečistého, protože kůň je pro Romy posvátné zvíře, stejně jako když jí zbytky jídel. Špinavým se může stát i otec, který provdá dceru za špinavého Roma. Dělení na tyto dvě skupiny má také pravidlo, že se kontakt s rodinou, kde žije nečistý Rom, musí přerušit. Provdá-li otec dceru špinavému Romovi, tak by s ní, i její novou rodinou, měl přerušit komunikaci a veškerý styk. Posledním vnitřním dělením Romů je hledisko majetku. Nejchudší Romové jsou z osad na východním Slovensku. Olašští Romové patří dnes mezi nejbohatší, ale do 50. let byli nejchudší. Jejich bohatství vzniká v důsledku nelegálního podnikání a kriminality. Živí se věštěním budoucnosti z karet, ruky či propojení mysli, dále kapsářstvím a pouličním prodejem kradeného zboží. 6 Romem je ten, kdo se k romské národnosti přihlásí. Dále jak říká Říčan (1998) musíme vědět, koho za Roma považovat a koho ne. V současnosti, kdy 6 NEČAS, C.: Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci s

13 je situace Romů u nás velmi vyhrocená, se mnozí z nich raději hlásí k české národnosti, nebo ke slovenské i přesto, že se cítí být Romy. Autor se také zmiňuje o tom, že bychom měly mít na paměti fakt přibývajícího Romského obyvatelstva a to především proto, že Romské ženy mívají více potomků, než je pro české ženy běžné Kolik Romů žije v ČR? V České republice žije přibližně Romů. Jejich počest se stále zvyšuje a to především z důvodu početnějších rodin. Zatím co pro České ženy je průměrné mít dvě děti během svého života, tak pro Romskou ženu je to pět dětí. Provádíme-li průzkum, kolik Romů žije v ČR, tak je zde jeden velmi důležitý aspekt, který musíme vyřešit. Musíme totiž vědět, koho za Roma považovat budeme a koho ne. Jedná se o to, zda můžeme počítat do statistiky také Romy, kteří se k Romské národnosti nehlásí, hlásit se nechtějí a ani se za Romy nepovažují a necítí. Kdo je tedy skutečný Rom? Za Romy se počítají ti, kteří se k Romské národnosti hlásí. Jak statistiky ukazují Romů, kteří se přihlásí k romské národnosti, je málo. Většinou se raději hlásí k národnosti české, slovenské či maďarské a jejich důvod nehlásit se k romům je nejčastěji strach z reakce společnosti Jak jsou na tom města v České republice s množstvím Romských obyvatel 3% populace v ČR tvoří Romové, žije jich zde cca % z celkového počtu Romů žije v Severních Čechách 21% z celkového počtu Romů žije na Severní Moravě 40m 2 bytové plochy obývá v průměru 6,9 Romů 30% manželství v některých romských skupinách uzavírají příbuzní 6% romských žen poprvé rodí mezi 14 a 16 lety 19% romských žen poprvé rodí v 16 letech až 4 interrupce v průměru připadají na jednu romskou ženu 60% z dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti přes 50% romských dětí se učí ve zvláštních školách 22% romských dětí propadá v 1. třídě 7 ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, s Velký sociologický slovník, hesla etnicita, etnikum. Praha, Academia,

14 25% romských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu verbální debility 56% Romů nemá ani základní vzdělání 32,7% Romů má základní vzdělání 8% Romů se vyučí v oboru 2,5% Romů má středoškolské vzdělání 0,8% Romů má vysokoškolské vzdělání 75-85% Romů je nezaměstnaných 60% Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky 30% dospělých Romů se živí nelegálním způsobem 60% dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby romské národnosti 75% se Romové podílí na kriminalitě (přičemž v některých lokalitách, např. co se kapesních krádeží týká, dosahuje až 95%) Velké množství mladých Romů bere sirotčí důchod. Mladá Romka uvede jako otce novorozeňátka nejstaršího člena rodiny. Smrt dědečka pak bujaře oslaví. Několik vnoučků dostane "rentu" a připravují se na další etapu života invalidní důchod

15 3. Mentalita Romů Mentalita Romů je odlišná od mentality české společnosti. Její odlišnost se projevuje v soudržnosti rodiny či skupiny. Pro Romskou minoritu je velmi typická skupinová koheze, která vyplývá ze způsobu života pohromadě. Kolektivizmus a společné konání, jednání a rozhodování je typické pro Romy. Hlavní slovo v komunitě má autorita, což bývá nejčastěji nejstarší člen mužského pohlaví. Kolektivizmus a pravidlo, že všichni jsou vždy pohromadě, potvrzuje zkušenost, že když jde Rom na Městský úřad například žádat o práci, tak s ním jde celá jeho rodina. Dokonce, když se jedinec od rodiny odtrhne a neúčastní se společných diskuzí, jednání a rozhodování, tak je rodinou opovrhován a rodina ho považuje za zrádce a vyloučí ho ze své komunity. Nejvíce tímto způsobem života škodí rodiče svým dětem, které při nástupu do školy nejsou schopné pochopit, že mají být samostatné a mají pracovat s někým jiným než s rodinou, vždyť když byli doma, tak za samostatnost a separaci od ostatních byly trestány. Mají pak v hlavě zmatek, a když se zeptají doma, proč mají být teď samostatné, tak si celá rodina sedne ke stolu a řeší domácí úkol jednoho dítěte. Jejich mentalita jim říká, pomoz nejbližšímu, nenechávej ho samotného. A na dítě se druhý den paní učitelka zlobí, že úkol nedělalo samo. 10 Dalším jevem vyplývajícím ze skupinové koheze je potřeba tělesné blízkosti, která se rodí už v období dětství, kdy spí třeba tři děti v jedné posteli. Tento tělesný kontakt v nich vzbuzuje bezpečí a tak ho vyžadují i v průběhu dalšího života. Dalším typickým znakem je temperament Romů. Jsou plní elánu, hravosti, skoro se zdá, že jsou neunavitelní. Jejich temperament a spontánnost v oblasti citů bývá častým vyjadřovacím prostředkem hlavně k opačnému pohlaví. Dívky například tančí a při tom i se dotýkají tělem druhého jedince, kterému se chtějí zalíbit, nebo mu ukázat co k němu cítí. Jejich city bývají často méně kontrolovatelné. Romové nedrží na uzdě své city ani sexuální touhy. Také negativní pocity ventilují ven pomocí ostrých nadávek, které křičí na dotyčného a podporují je gesty, které naznačují boj. 11 Dalším charakteristickým rysem, který se projevuje uvnitř komunity, je štědrost. V komunitě se Romové ochotně a rádi dělí o vše, co rozdělit jde. Jako vlastnost se to zdá být správné, ale vzhledem k dnešní době se opět setkáváme s problémem, který vzniká v důsledku nenaučení se hospodařit. Je sice správné se podělit, ale musíme myslet i na další dny. Tím se dostáváme k dalšímu hlavnímu rysu Romské společnosti a tím je žít přítomností. Romové žijí, 10 Chmelík,J.: Symbolika extremistických hnutí. Praha, nakl. Armex, Velký sociologický slovník, Praha, Academia,

16 způsobem přítomnosti, která se vyznačuje tím, že dnes žiji a tak nebudu řešit, co bude den následující. Otázka či úvaha o budoucnosti jim nic neříká. Dobře znatelný je tento rys na příkladu když Romská rodina pobírá sociální dávky, výplatu, aj. Jedinec, který peníze obdrží, tak je odevzdá autoritě skupiny, kde žije a celá skupina za finance pořídí spousty jídla a pití, dále také oblečení a ostatních, často zbytečných věcí. K úvaze o tom, zda by o finančních prostředcích neměl rozhodovat jedinec, kterému patří, nedochází. Stejně tak nedochází k rozdělení financí na další dny. Vysvětlením tohoto způsobu života, je historie Romů, která vypráví o jejich kočovném životě. O potlačení uvědomit si, že je budoucnost, která se dá částečně ovlivnit, a že je potřeba na ni myslet vypovídá i postoj k členům rodiny. Pro Roma je důležitější rodič než vlastní dítě. Když zemře dítě, tak se narodí nové, ale když zemře starý rodič, prarodič, tak ten už se znovu nenarodí a ten byl tím moudrým, který po dlouhé cestě životem nasbíral zkušenosti, které předával mladším. Pohřby nejstarších členů Romské komunity bývají provázeny spoustou jídla, pití, hudby a příbuzných, kteří se sejdou na počest zesnulého. Oslavy trvají spoustu dní. Když zemře dítě, tak se o tom stěží dozví někdo jiný, než kruh komunity, někdy se událost nedozví ani všichni členové Romové a bydlení Jak říká P. Říčan (1998) Romové přicházející ze Slovenska byli zvyklí žít v osadách, které tvořily chatrče nebo v ghetech, která vznikla zcela přirozeně v krajních částech slovenských měst. Dnes bydlí v běžných bytech, které patří do nižší kategorie a svou nevelkou prostorností jsou těsné pro jejich početné rodiny. Většinou se jedná o jednu místnost, kde žije i osm lidí. Romy však charakterizuje jejich pospolitý život a tak jim nedostatek prostoru tolik nevadí. Říčan uvádí pojem vybydlování, tj. devastování bytu či celého domu, kterou jsou Romové pověstní. Ve velmi krátké době jsou schopni zničit dům k takovému stavu, že je dále nařízena demolice například z důvodu narušení statiky budovy. Romové se často pustí do rozebírání domu, za účelem zpeněžit vše co je možné. 12 Je však mnoho míst v naší republice, kde Romské etnikum bydlí a celkově žije bez problémů a zcela příkladně, v dobrém soužití s ostatními jako např. v Českém Krumlově, v Rokycanech a jinde. V posledním období devadesátých 12 ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, s

17 let se však mnohde Romové opět dostávají do problematických existenčních situací, pokud jde o získání bytu či výstavby rodinného domku Romové a práce V současné době mohou Romové na některé lidi působit dojmem, že nejsou schopni se sami uživit a že neovládají žádné řemeslo. Teprve od počátku devadesátých let však propadla většina z nich do nezaměstnanosti v mnohem vyšší míře, než ostatní obyvatelstvo, ale to nejen svojí vinou. 14 Říčan však uvádí další nepříjemný fakt, který mluví pouze o odhadech odborníků, protože oficiální statistika neexistuje. Odhady odborníků jsou mezi 75 a 85 procenty, což je velmi zdrcující pro romskou populaci důsledkem čehož je rostoucí kriminalita. Budeme-li zkoumat příčiny nezaměstnanosti hlouběji, dojdeme k několika závěrům. V první řadě se jedná o velmi nízkou poptávku po nekvalifikované práci, která je odměněna často velmi nízkou mzdou, ale je pro většinu Romu jediným zdrojem stálého příjmu a možností legálního zaměstnání. Ti Romové, kteří jsou nezaměstnaní, se pak snaží získat finanční prostředky, jídlo, šaty a další k životu potřebné věci, jiným způsobem. Takový způsob ale bývá na úkor ostatních a to buď obtěžováním, když žebrají, nebo dochází k okrádání občanů, či vykrádání drobných krámků, restaurací, zahrádkářských kolonií, sklepů apod. Také se čím dál častěji setkáváme s Romskou prostitucí a prodejem nelegálních drog, tedy dealerstvím. Většina Romů žije ze sociálních dávek, jimiž stát přispívá především na péči o děti. Z tohoto zdroje financí pak žije celá rodina, která se snaží zvyšovat počet dětí a tím i množství snadno získaných financí HORVÁTOVÁ, J.: Romové: tradice a současnost. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, s ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, s ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, s

18 4. Romové a jejich specifika 4.1. Romové a jejich hymna Za hymnu Romů je považována píseň Gejl em, gejl em, která je známá také jako Opre Roma. Na 1. Mezinárodním sjezdu IRU v Orpingtonu u Londýna byla prohlášena za hymnu. Tento sjezd se konal roku Mezi Romy v Česku není tato hymna téměř známá. Hymnu znají Romové, kteří se účastní různých Romských kulturních akcí a Romští aktivisté. Při podání dotazu Romům, jaká je jejich hymna, se tak velmi často dočkáme odpovědi, že Romové hymnu nemají. Nyní si představíme jednu z variant Romské hymny. Gejľom, gejľom Gejľom, gejľom, lungone dromenca, Malaďiľom bachtale Romenca. Aj, Romale, aj čhavale. Aj, Romale, aj čhavale. Aj, Romale, khatar tumen aven? Le čerenca, bachtale dromenca? The man esas bari famiľija, Murdardža la e kaľi legija. Aven manca sa lumjake Roma Kaj phuťile le Romenge droma. Ake vrjama ušťi Rom akana Amen chuťaha the mišto keraha. Aj Romale, aj čhavale, Aj Romale, aj čhavale. 18

19 Šel jsem, šel jsem Šel jsem, šel jsem, dlouhými cestami Potkal jsem se se šťastnými Romy. O, Romové, o děti, O, Romové, o děti, O, Romové, odkud přicházíte? Se stany, po šťastných cestách? I já jsem měl velkou rodinu. Zabila ji černá legie. Pojďte se mnou, Romové celého světa. Kde se otevřely cesty Romům. Teď je ta chvíle povstaň člověče Vyskočíme a bude dobře

20 4.2. Romská vlajka Romská vlajka je složena z modrého pruhu v polovině horní části vlajky, dále z pruhu zeleného, který vyplňuje spodní část obdélníku a z červené čakry s šestnácti paprsky. Čakra je umístěna uprostřed. Tuto čakru je možné vidět i na vlajce Indie, významem je tedy ukázat na indický původ romského národa. Modrý a zelený pruh mají symboliku života věčných poutníků. Pod blankytnou oblohou po zelené zemi Náboženství Romů Náboženství, zvyky a rituály Romů se odlišují na základě odlišností jednotlivých kmenů a krajin, ve kterých Romové žijí. Romové se přizpůsobili místnímu obyvatelstvu. V České republice převažují formální katolíci. Podle průzkumů se od počátku devadesátých let zvyšuje počet členů v protestantských církví. Tradice Romů se začínají vytrácet, z důvodu jejich přizpůsobování se majoritě. Jejich víra v duchy zemřelých a tradice spojené se smrtí a narozením se však stále uchovávají. Duchové zemřelých se nazývají mulové. Většina Romů uvádí, že se ve svém životě minimálně jednou s mulou setkali. Mulové se mohou zjevit a tím upozorňují na hrozící nebezpečí. Další, v co Romové věří, je Guna daj, kterou je možno přirovnat ke slovenské polednici.traduje se,že je-li nově narozené dítě nepokřtěno a necháno o samotě,polednice Guna daj je uhrane. Tyto nadpozemské bytosti leze zahnat magickými praktikami, které jsou pro každou rodinu jiné. Jsou i Romové, kteří věří v existenci čarodějnic- striga. O nich je však zakázáno hovořit

21 4.4. Romové a jejich kultura O Romech můžeme často slyšet, že jsou nekulturní. Takové označení vyplývá z jejich chování, které přihlížejícím připadá, jako by se Romové kulturně nechovali. Takové označení je však velmi neadekvátní k pravé skutečnosti. Romové mají totiž krásnou a nenahraditelnou kulturu. Většina Romů umí krásně malovat, tančit, zpívat, hrát na hudební nástroj. Romové jsou velmi umělecky zaměřeni, což vyplývá z jejich velké vnitřní síly, citlivosti a temperamentu. Podíváme-li se na Roma jak zpívá, nebo tančí, tak vždy vidíme vyjádření pramenící z momentálního citu a otevřeného srdce. Jejich barvitost a rozmanitost v kultuře je velmi dominantní a proto je pro Romy tak důležitá. Romština V současné době lze romštinu studovat v Česku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Autorkou publikací o romštině je Milena Hübschmannová. V Českých zemích byla však romština poprvé popsána již v 19. století Puchmajerem. Původem romština patří do indoíránské podskupiny indoevropské skupiny jazyků. Počet mluvčích v Evropě je odhadován na 6,6 milionu. Tento odhad je však velmi hrubý, vzhledem k těžko slučitelným datům z různých zemí. 19 Slovesné způsoby: oznamovací, rozkazovací, podmiňovací přítomný, podmiňovací minulý. Slovesné časy: přítomný, budoucí, minulý nedokonavý, minulý dokonavý. Slovesné rody: činný, trpný Základem jsou slova indického původu a k nim se přidávají slova přejatá, která vznikla z jazyků národů, na jejichž území Romové putovali, jako kočovníci. Dialekty, které byly používané, v různých zemích se odlišují právě množstvím přejatých slov. Dále se odlišují slovní zásobou a to jak fonetikou, tak také gramatikou. Mezinárodní klasifikace romštiny rozeznává tyto hlavní dialekty romštiny: balkánský, baltský, finský, karpatský, ruský, sintí, velšský. Je také možné užít dělení na dialekty přesnější jako je například slovenský, maďarský, polský a mnoho jiných. Fonetické, gramatické i lexikální varianty však vykazují jak hlavní, tak i regionální varianty. Je velmi zajímavé, že doposud nebyla definována jednotná spisovná romština. Jedním z dalších je 19 ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál,

Demonstrace a napětí ve vybraných lokalitách - Nový Bor

Demonstrace a napětí ve vybraných lokalitách - Nový Bor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Demonstrace a napětí ve vybraných lokalitách - Nový Bor Kateřina Šindelářová Katedra pastorační a sociální práce Ing. Mgr. Jan

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současná problematika romského dítěte v české škole DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Libuše

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Česká republika je národnostně jednotným státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace.

Česká republika je národnostně jednotným státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace. Národnostní menšiny Česká republika je národnostně jednotným státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace. Druhou nejpočetnější národností je moravská

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0114 0105 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006-2009 Obsah PŘEDMLUVA...2 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY...3 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...3 2. ZÁMĚR STRATEGIE...5 II. ANALYTICKÁ ČÁST...6

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina

Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Za nepokoje na Šluknovském výběžku mohou nově přistěhovalí Romové, míní většina Stále neutuchající problém Šluknovského výběžku považují více než dvě třetiny Čechů za velmi vážný. Více jak čtyři pětiny

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE VARIABILITA ČLOVĚKA Lidé se navzájem od sebe v mnoha faktorech liší (barva pleti, výška, stavba těla, barva a struktura vlasů,.), ale vždy tomu tak nebylo. Důvodem těchto změn je neustálá nutnost se přizpůsobovat

Více

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Popis výchozí, současné situace sociálně vyloučených romských lokalit Město Velká Bystřice

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více