Demonstrace, starch a napětí ve vybraných lokalitách - Nový Bor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Demonstrace, starch a napětí ve vybraných lokalitách - Nový Bor"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Demonstrace, starch a napětí ve vybraných lokalitách - Nový Bor Kateřina Šindelářová Katedra pastorační a sociální práce Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc ETFK kombinované studium Pastorační a sociální práce Praha 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci, s názvem Demonstrace, strach a napětí ve vybraných lokalitách Nový Bor napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého studia. V Praze dne Kateřina Šindelářová 2

3 Bibliografická citace Sociální politika a sociální práce Demonstrace, strach a napětí ve vybraných lokalitách: Novoborsko: Bakalářská práce / Kateřina Šindelářová; vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Praha, s. 3

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá pohledem občanů Nového Boru na situaci v jejich městě. Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou. V části teoretické se práce zaměřuje na historii Romů a migraci Romské populace do České republiky. Dále se práce zabývá působením Romů v naší společnosti a s tím související problematikou, díky níž dochází k demonstracím, nepokojům a útlakům mezi Romskými a Českými občany. Práce se taktéž zabývá nepřizpůsobivostí Romů a důvody jejich chování vůči Čechům. Druhá, tedy praktická část této práce, se zabývá průzkumem změn, ke kterým došlo od doby mačetového útoku Romské pětičlenné skupiny dne v Novém Boru v baru Pivní pomoc, až po současnost. Pomocí dotazníkového šetření byly analyzovány a porovnávány pocity obyvatelů Nového Boru, před téměř dvěma lety a pocity, které mají obyvatelé v současnosti. Praktická část práce dále zkoumá, zda město Nový Bor pro své obyvatele zlepšilo bezpečnost ve městě a jak se v něm cítí jeho obyvatelé dnes, popřípadě je-li něco, co považují za zásadní ve změně ke zlepšení života ve městě Nový Bor. Klíčová slova migrace, demonstrace, nepřizpůsobivost, národnostní menšina, diskriminace nezaměstnanost, nevzdělanost 4

5 Summary This dissertation explores the situation in Nový Bor through the perspective of its citizens. This paper consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part of the work, the focus is on the history of Romani people and immigration of Romani population to the Czech Republic. Furthermore, the paper considers Romanis behaviours in the society and the resulting problems such as demonstrations, unrest and repressions between Romanis and Czech citizens. Romanis inadaptability and causes of certain types of behaviour against Czechs is also discussed. The second, practical part of this paper, analyses the changes that resulted from a machete attack by a five-person group on 7th August 2011 in Pivní pomoc bar in Nový Bor to the present day. By the means of survey research, the current feelings of Nový Bor citizens are analysed and compared to those of two years ago. This part of the paper examines whether Nový Bor town improved security in the town and how its citizens feel there today; or as the case may be, what they consider as fundamental in the change towards improving lives in Nový Bor towns. Keywords migration, demonstrations, inadaptability, national minority, discrimination, unemployment, lack of education 5

6 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Mgr. Janu Dočkalovi, CSc, za jeho odbornou pomoc, ochotu, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracovávání práce poskytl. Děkuji také rodičům, partnerovi a synovi za podporu a trpělivost při mém studiu. 6

7 Obsah Úvod Romská populace v České Republice Charakteristika Romů Rom původ tohoto označení Romská komunita Rozdělení Romů v České republice Kolik Romů žije v ČR? Jak jsou na tom města v České republice s množstvím Romských obyvatel Mentalita Romů Romové a bydlení Romové a práce Romové a jejich specifika Romové a jejich hymna Romská vlajka Náboženství Romů Romové a jejich kultura Romové dnes v 21. století Romové parazité nebo oběti? Soužití Romů s většinovou společností Soužití s Romy v Novém Boru Soužití s Romy před útokem Rasově motivovaný trestný čin Srpen Vyjádření policie České Republiky Rozhovor se starostou města Nový bor Mgr. Jaromírem Dvořákem Jak dopadl soud? Obhájkyně útočníků Klára Samková Jak to tedy s útočníky dopadlo? Dotazníkové šetření Metodologie šetření Otázky dotazníkového šetření Předvýzkum dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Shrnutí dotazníkového šetření Závěr

8 Úvod Téma své bakalářské práce nazvané Demonstrace a pobyt v rizikové oblasti Novoborsko jsem zvolila z důvodu, že v této oblasti bydlím a problematika, o které jsem se rozhodla psát, mne velmi zasáhla. Téma demonstrací na Novoborsku je spjato s Romskými občany a jejich soužití s ostatními občany Novoborska. Cílem mé práce je přiblížit událost, která se na Novoborsku odehrála a také zmapovat celou situaci soužití Romů a ostatních občanů. V teoretické části jsem se zaměřila na romskou populaci v České republice, jejich historii a současné žití v České republice. Dále se věnuji současné problematice a konkrétnímu případu, který vyústil ve velmi nepříjemné nepokoje na již zmiňovaném Novoborsku, ale také ve Šluknovském výběžku. Zabývám se v práci konkrétním případem, který dále rozebírám a zkoumám jeho možné příčiny a dopady na obyvatele. Získávání informací o případu jsem prováděla formou rozhovorů s náhodnými občany, ale také formou dotazníků a osobním rozhovorem s panem starostou, který byl velmi důležitou postavou pro mou práci. Hledala jsem všechny dostupné zdroje, které by mi pomohly situaci popsat. Jednalo se o situaci před případem, během případu i po něm. Dále jsem se zabývala průzkumem, jak se cítí občané dnes, tedy dva roky po případu. V práci jsem se snažila vyslechnout obě strany a najít vhodnou cestu porozumění pro obě strany. Velmi mi v tom pomohl pan starosta Nového boru Mgr. Jaromír Dvořák, který byl středem obou znesvářených stran a tedy i jemu leželo blaho a klid občanů na srdci nejvíce. Pro praktickou část práce jsem zvolila dotazníkové šetření, které jsem následně vyhodnotila a tím došla k zjištění, které bylo klíčové pro cíl mé práce. 8

9 1. Romská populace v České republice 1.1. Charakteristika Romů Každá spolecnost v dejinách byla konfrontována s cizinci, kteří jejím územím procházeli, a nebo se na něm usazovali. Když se usadilo více lidí stejného jazyka, vznikla z pohledu dríve usedlých menšina, s jejímiž zvláštnostmi se okolí muselo nejak vyrovnat. Prirozene ani Ceská republika není výjimkou z tohoto pravidla. I u nás žijí vedle pocetnejší majority príslušníci etnicky odlišných minorit. Tato skutecnost není v evropském ani svetovém kontextu žádnou zvláštností. Ve vetšine zemí žijí etnicky odlišné komunity a vetšina zemí má s nimi urcité vetší nebo menší problémy. Specifické pro Českou republiku je silné zastoupení romské menšiny. Vedle Romu žijí v CR další minoritní etnicky odlišné komunity, jedná se v soucasnosti zejména o zahraniční delníky, pristehovalce a azylanty. Ceská spolecnost na etnickou diverzitu není dosud pripravená, ani na ni není systematicky pripravována, s etnickými minoritami neumí žít, a zdá se, že nechce být jejich odlišnostmi vyrušována. Naše spolecnost má snahu a zároven je ponekud nucena se s temito jevy vyrovnávat. Problém je rešen i na úrovni nejvyšší: nejnovejší vládní iniciativou je schválení Koncepce politiky vlády vuci príslušníkum romské komunity, napomáhající jejich integraci do spolecnosti. (schváleno usnesením c. 599/00 a 658/00). Vzájemné vztahy mezi majoritní populací a dalšími etnickými minoritami nelze rozhodne považovat za ideální. Jedním z nejzávažnejších projevu vzájemných averzí jsou z kriminologického pohledu otevrené násilné konflikty mezi príslušníky odlišných kultur. Souvislosti zmíneného problému budou tématem predkládané studie Rom původ tohoto označení V roce 1971 se konal sjezd v Londýně a zde se Romové usnesli, že Rom platí pro označení příslušníků romského národa a tento požadavek má být respektován majoritní společností. V roce 1990 řekl tehdejší předseda Romské občanské iniciativy (RIO) pan Emil Ščuka: Cikáni je označení deklasované sociální skupiny, Romové je souhrnné označení národa (označení pro všechny romské skupiny). Dochází 1 Chmelík,J.: Symbolika extremistických hnutí. Praha, nakl. Armex,

10 zde opět k rozporuplným názorům. Hlavní nesouhlas vychází ze skutečnosti, že pokud je pojem Romové užit souhrnně, tak dochází k potlačování nerespektování existence jiných skupin cikánského národa. Dochází tedy k diskriminaci, jiných skupin, které se brání. Hlavním propagátorem tohoto názoru je Německo. V Německu existují dva velké cikánské svazy, jeden z nich je nazýván Sinti Allianz Deutchland a ten schvaluje označení cikán, protože zahrnuje všechny národnostní menšiny cikánského původu a je tedy neutrální. Setkáme se však i v České republice s Romy, kteří preferují oslovení cikán. Globálně se však i v ČR považuje oslovení cikán za hanlivé. 2 Púvodem slova cikán je slovo Atsinganoi. Atsinganoi byla sekta, která působila na řeckém poloostrově Peloponés. Na tomto poloostrově se Romové, kteří putovali z Indie usadili v 8. století. Ze slova Atsinganoi se vyvinulo slovo cikán. Varianty tohoto slova se v Evropě vyskytují právě v těch zemích, kam Romové přišli přes Balkán. V Anglii a Španělsku se slovo cikán neužívá. V Anglii jsou Romové označováni jako gypsy a ve Španělsku jako gitanos. Tato slova jsou související se slovem Egypt kam se dostali z Afriky. Dále zmíním například Francii ve které se Romové nazývají podle etnonym Kalé,Manuš. Slovy cikán, gitanos a gypsy byli majoritou označeni Romové. Zcela jinak je to v Německu, kde se Romové nazývají Sinti. Toto označení vzniklo z důvodu, že se chtějí Romové nazývat vlastním jménem Velký sociologický slovník. Praha, Academia,

11 1.3. Romská komunita V České republice v souvislosti s populací označovanou jako Romové je uplatněn výraz komunita. Tomáš Hirt (2004) však upřesňuje, že definice není k dispozici. 4 Romská komunita byla tvořena většinou rodem nebo vícegenerační rozšířenou rodinou. Rodová skupina měla svoji hierarchii a řídila se souborem zvykových etnických norem nepsaných zákonů. V čele stála osoba s přirozenou autoritou, tzv. vajda. Ten však většinou o důležitých otázkách nerozhodoval sám, nýbrž spolu se všemi muži a často v přítomnosti ostatních členů komunity. Zvláštní postavení měli ve skupině staří lidé pro své životní zkušenosti a moudrost získanou věkem se těšili velké vážnosti. Krádež uvnitř komunity byla nepřípustnou, ale i nevídanou. Majetek všech členů se totiž považoval za společný. Komunita plnila také velmi důležitou funkci sociální platila zde zásada solidarity s jakýmkoliv způsobem handicapovanými členy, především s nemocnými, sirotky, ale týkala se i peněžité pomoci potřebným Rozdělení Romů v České republice V České republice žijí dvě hlavní skupiny Romů. Větší skupinu tvoří tzv. slovenští Romové (Rumungri), kteří jsou potomci usazených Romů na Slovensku. Druhou skupinu tvoří olašští Romové(Vlachike Roma), kteří pochází z Rumunska také se vyznačují strobylejšímo zvyky a archaičtějším jazykem. Byli nuceni se v padesátých letech usadit na území Československa. Olašští Romové žili kočovným způsobem života až do roku Liší se od ostatních Romů tím, že si udržují své zvyky a zachovávají si svou řeč. Také udržují velmi uzavřenou komunitu a nikoho do ní nepustí, tato uzavřenost platí i v komunikaci s jinými Romy. Olašští Romové se zřídka dostávají do kontaktu s jinými Romy. Dále za odlišují i v barvě pleti a vlasů. Oproti ostatním Romům mají olašští Romové světlejší pleť i vlasy. Jsou představiteli typické Romské kultury, kterou charakterizuje oblečení třícípaté šátky, barevné široké sukně. Dále olašští Romové milují zlato, takže jsou ověšeni spoustou zlatých šperků prsteny, náhrdelníky, náušnice, náramky i jejich ústa se zlatem lesknou, protože si nechávají spravovat zuby zlatem. Původ lásky ke zlatu je logický. 4 HIRT, T.: Romská etnická komunita jako politický projekt. In: JAKOUBEK, M. a HIRT, T.: Romové kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2004, s Tradiční romská komunita. In: Jihočeská univerzita v Českých budějovicích: Pedagogická fakulta, Dostupné z: 11

12 Vzhledem k jejich kočovnému životu si nemohli své jmění ukládat do nemovitostí a jiných nepřenosných majetků. Své jmění ukládali ve zlatě, které nosili stále u sebe a vzhledem k tomu, že zlato bylo všem na očích, tak mělo ještě úlohu ukázat, jak je rodina bohatá. V historii olašských Romů však najdeme ještě jeden význam pro důležitou roli zlatých šperků a tou je zdraví. Olašští Romové věřili, že je zlaté šperky, které nosí, uchrání před nemocí. Jejich řečí je olašský dialekt. Romové se také rozlišují mezi sebou, na venkovské a městské. Toto rozlišení vzniklo proto, že Romové žijí buď ve městech, kde jsou separování buď do zvláštních čtvrtí, nebo na předměstích, ty jsou označení za městské nebo žijí v oddělených osadách za hranicí obce a ti patří k venkovským. Takové rozdělení má dopad i na život Romů. Romové žijící ve městech se převážně přizpůsobili životu majority. Přizpůsobili se v rysech sociálního chování, v oblastech ekonomického života a zaniká jejich původní charakteristika. Romové žijící na okraji, tedy mimo centrum působení ostatní společnosti si stále zachovávají část vlastních kulturních zvyklostí. Stále dodržují například hromadné oslavy plné zpěvu a tance kolem ohně. Z tohoto dělení se vyvíjí dělení další, které rozděluje Romy čisté žuže Roma a Romy špinavé degeša Roma. Dělení do těchto dvou skupin vzniká z hlediska respektování či nerespektování tradic. Je zde ještě jeden problém, který toto dělení ztěžuje a to je rozdílnost v názoru skupiny-rodu. Každá skupina-rod totiž považuje za nečisté - podřadné, něco jiného. Když Rom sní koňské maso je označen za nečistého, protože kůň je pro Romy posvátné zvíře, stejně jako když jí zbytky jídel. Špinavým se může stát i otec, který provdá dceru za špinavého Roma. Dělení na tyto dvě skupiny má také pravidlo, že se kontakt s rodinou, kde žije nečistý Rom, musí přerušit. Provdá-li otec dceru špinavému Romovi, tak by s ní, i její novou rodinou, měl přerušit komunikaci a veškerý styk. Posledním vnitřním dělením Romů je hledisko majetku. Nejchudší Romové jsou z osad na východním Slovensku. Olašští Romové patří dnes mezi nejbohatší, ale do 50. let byli nejchudší. Jejich bohatství vzniká v důsledku nelegálního podnikání a kriminality. Živí se věštěním budoucnosti z karet, ruky či propojení mysli, dále kapsářstvím a pouličním prodejem kradeného zboží. 6 Romem je ten, kdo se k romské národnosti přihlásí. Dále jak říká Říčan (1998) musíme vědět, koho za Roma považovat a koho ne. V současnosti, kdy 6 NEČAS, C.: Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci s

13 je situace Romů u nás velmi vyhrocená, se mnozí z nich raději hlásí k české národnosti, nebo ke slovenské i přesto, že se cítí být Romy. Autor se také zmiňuje o tom, že bychom měly mít na paměti fakt přibývajícího Romského obyvatelstva a to především proto, že Romské ženy mívají více potomků, než je pro české ženy běžné Kolik Romů žije v ČR? V České republice žije přibližně Romů. Jejich počest se stále zvyšuje a to především z důvodu početnějších rodin. Zatím co pro České ženy je průměrné mít dvě děti během svého života, tak pro Romskou ženu je to pět dětí. Provádíme-li průzkum, kolik Romů žije v ČR, tak je zde jeden velmi důležitý aspekt, který musíme vyřešit. Musíme totiž vědět, koho za Roma považovat budeme a koho ne. Jedná se o to, zda můžeme počítat do statistiky také Romy, kteří se k Romské národnosti nehlásí, hlásit se nechtějí a ani se za Romy nepovažují a necítí. Kdo je tedy skutečný Rom? Za Romy se počítají ti, kteří se k Romské národnosti hlásí. Jak statistiky ukazují Romů, kteří se přihlásí k romské národnosti, je málo. Většinou se raději hlásí k národnosti české, slovenské či maďarské a jejich důvod nehlásit se k romům je nejčastěji strach z reakce společnosti Jak jsou na tom města v České republice s množstvím Romských obyvatel 3% populace v ČR tvoří Romové, žije jich zde cca % z celkového počtu Romů žije v Severních Čechách 21% z celkového počtu Romů žije na Severní Moravě 40m 2 bytové plochy obývá v průměru 6,9 Romů 30% manželství v některých romských skupinách uzavírají příbuzní 6% romských žen poprvé rodí mezi 14 a 16 lety 19% romských žen poprvé rodí v 16 letech až 4 interrupce v průměru připadají na jednu romskou ženu 60% z dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti přes 50% romských dětí se učí ve zvláštních školách 22% romských dětí propadá v 1. třídě 7 ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, s Velký sociologický slovník, hesla etnicita, etnikum. Praha, Academia,

14 25% romských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu verbální debility 56% Romů nemá ani základní vzdělání 32,7% Romů má základní vzdělání 8% Romů se vyučí v oboru 2,5% Romů má středoškolské vzdělání 0,8% Romů má vysokoškolské vzdělání 75-85% Romů je nezaměstnaných 60% Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky 30% dospělých Romů se živí nelegálním způsobem 60% dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby romské národnosti 75% se Romové podílí na kriminalitě (přičemž v některých lokalitách, např. co se kapesních krádeží týká, dosahuje až 95%) Velké množství mladých Romů bere sirotčí důchod. Mladá Romka uvede jako otce novorozeňátka nejstaršího člena rodiny. Smrt dědečka pak bujaře oslaví. Několik vnoučků dostane "rentu" a připravují se na další etapu života invalidní důchod

15 3. Mentalita Romů Mentalita Romů je odlišná od mentality české společnosti. Její odlišnost se projevuje v soudržnosti rodiny či skupiny. Pro Romskou minoritu je velmi typická skupinová koheze, která vyplývá ze způsobu života pohromadě. Kolektivizmus a společné konání, jednání a rozhodování je typické pro Romy. Hlavní slovo v komunitě má autorita, což bývá nejčastěji nejstarší člen mužského pohlaví. Kolektivizmus a pravidlo, že všichni jsou vždy pohromadě, potvrzuje zkušenost, že když jde Rom na Městský úřad například žádat o práci, tak s ním jde celá jeho rodina. Dokonce, když se jedinec od rodiny odtrhne a neúčastní se společných diskuzí, jednání a rozhodování, tak je rodinou opovrhován a rodina ho považuje za zrádce a vyloučí ho ze své komunity. Nejvíce tímto způsobem života škodí rodiče svým dětem, které při nástupu do školy nejsou schopné pochopit, že mají být samostatné a mají pracovat s někým jiným než s rodinou, vždyť když byli doma, tak za samostatnost a separaci od ostatních byly trestány. Mají pak v hlavě zmatek, a když se zeptají doma, proč mají být teď samostatné, tak si celá rodina sedne ke stolu a řeší domácí úkol jednoho dítěte. Jejich mentalita jim říká, pomoz nejbližšímu, nenechávej ho samotného. A na dítě se druhý den paní učitelka zlobí, že úkol nedělalo samo. 10 Dalším jevem vyplývajícím ze skupinové koheze je potřeba tělesné blízkosti, která se rodí už v období dětství, kdy spí třeba tři děti v jedné posteli. Tento tělesný kontakt v nich vzbuzuje bezpečí a tak ho vyžadují i v průběhu dalšího života. Dalším typickým znakem je temperament Romů. Jsou plní elánu, hravosti, skoro se zdá, že jsou neunavitelní. Jejich temperament a spontánnost v oblasti citů bývá častým vyjadřovacím prostředkem hlavně k opačnému pohlaví. Dívky například tančí a při tom i se dotýkají tělem druhého jedince, kterému se chtějí zalíbit, nebo mu ukázat co k němu cítí. Jejich city bývají často méně kontrolovatelné. Romové nedrží na uzdě své city ani sexuální touhy. Také negativní pocity ventilují ven pomocí ostrých nadávek, které křičí na dotyčného a podporují je gesty, které naznačují boj. 11 Dalším charakteristickým rysem, který se projevuje uvnitř komunity, je štědrost. V komunitě se Romové ochotně a rádi dělí o vše, co rozdělit jde. Jako vlastnost se to zdá být správné, ale vzhledem k dnešní době se opět setkáváme s problémem, který vzniká v důsledku nenaučení se hospodařit. Je sice správné se podělit, ale musíme myslet i na další dny. Tím se dostáváme k dalšímu hlavnímu rysu Romské společnosti a tím je žít přítomností. Romové žijí, 10 Chmelík,J.: Symbolika extremistických hnutí. Praha, nakl. Armex, Velký sociologický slovník, Praha, Academia,

16 způsobem přítomnosti, která se vyznačuje tím, že dnes žiji a tak nebudu řešit, co bude den následující. Otázka či úvaha o budoucnosti jim nic neříká. Dobře znatelný je tento rys na příkladu když Romská rodina pobírá sociální dávky, výplatu, aj. Jedinec, který peníze obdrží, tak je odevzdá autoritě skupiny, kde žije a celá skupina za finance pořídí spousty jídla a pití, dále také oblečení a ostatních, často zbytečných věcí. K úvaze o tom, zda by o finančních prostředcích neměl rozhodovat jedinec, kterému patří, nedochází. Stejně tak nedochází k rozdělení financí na další dny. Vysvětlením tohoto způsobu života, je historie Romů, která vypráví o jejich kočovném životě. O potlačení uvědomit si, že je budoucnost, která se dá částečně ovlivnit, a že je potřeba na ni myslet vypovídá i postoj k členům rodiny. Pro Roma je důležitější rodič než vlastní dítě. Když zemře dítě, tak se narodí nové, ale když zemře starý rodič, prarodič, tak ten už se znovu nenarodí a ten byl tím moudrým, který po dlouhé cestě životem nasbíral zkušenosti, které předával mladším. Pohřby nejstarších členů Romské komunity bývají provázeny spoustou jídla, pití, hudby a příbuzných, kteří se sejdou na počest zesnulého. Oslavy trvají spoustu dní. Když zemře dítě, tak se o tom stěží dozví někdo jiný, než kruh komunity, někdy se událost nedozví ani všichni členové Romové a bydlení Jak říká P. Říčan (1998) Romové přicházející ze Slovenska byli zvyklí žít v osadách, které tvořily chatrče nebo v ghetech, která vznikla zcela přirozeně v krajních částech slovenských měst. Dnes bydlí v běžných bytech, které patří do nižší kategorie a svou nevelkou prostorností jsou těsné pro jejich početné rodiny. Většinou se jedná o jednu místnost, kde žije i osm lidí. Romy však charakterizuje jejich pospolitý život a tak jim nedostatek prostoru tolik nevadí. Říčan uvádí pojem vybydlování, tj. devastování bytu či celého domu, kterou jsou Romové pověstní. Ve velmi krátké době jsou schopni zničit dům k takovému stavu, že je dále nařízena demolice například z důvodu narušení statiky budovy. Romové se často pustí do rozebírání domu, za účelem zpeněžit vše co je možné. 12 Je však mnoho míst v naší republice, kde Romské etnikum bydlí a celkově žije bez problémů a zcela příkladně, v dobrém soužití s ostatními jako např. v Českém Krumlově, v Rokycanech a jinde. V posledním období devadesátých 12 ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, s

17 let se však mnohde Romové opět dostávají do problematických existenčních situací, pokud jde o získání bytu či výstavby rodinného domku Romové a práce V současné době mohou Romové na některé lidi působit dojmem, že nejsou schopni se sami uživit a že neovládají žádné řemeslo. Teprve od počátku devadesátých let však propadla většina z nich do nezaměstnanosti v mnohem vyšší míře, než ostatní obyvatelstvo, ale to nejen svojí vinou. 14 Říčan však uvádí další nepříjemný fakt, který mluví pouze o odhadech odborníků, protože oficiální statistika neexistuje. Odhady odborníků jsou mezi 75 a 85 procenty, což je velmi zdrcující pro romskou populaci důsledkem čehož je rostoucí kriminalita. Budeme-li zkoumat příčiny nezaměstnanosti hlouběji, dojdeme k několika závěrům. V první řadě se jedná o velmi nízkou poptávku po nekvalifikované práci, která je odměněna často velmi nízkou mzdou, ale je pro většinu Romu jediným zdrojem stálého příjmu a možností legálního zaměstnání. Ti Romové, kteří jsou nezaměstnaní, se pak snaží získat finanční prostředky, jídlo, šaty a další k životu potřebné věci, jiným způsobem. Takový způsob ale bývá na úkor ostatních a to buď obtěžováním, když žebrají, nebo dochází k okrádání občanů, či vykrádání drobných krámků, restaurací, zahrádkářských kolonií, sklepů apod. Také se čím dál častěji setkáváme s Romskou prostitucí a prodejem nelegálních drog, tedy dealerstvím. Většina Romů žije ze sociálních dávek, jimiž stát přispívá především na péči o děti. Z tohoto zdroje financí pak žije celá rodina, která se snaží zvyšovat počet dětí a tím i množství snadno získaných financí HORVÁTOVÁ, J.: Romové: tradice a současnost. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, s ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, s ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998, s

18 4. Romové a jejich specifika 4.1. Romové a jejich hymna Za hymnu Romů je považována píseň Gejl em, gejl em, která je známá také jako Opre Roma. Na 1. Mezinárodním sjezdu IRU v Orpingtonu u Londýna byla prohlášena za hymnu. Tento sjezd se konal roku Mezi Romy v Česku není tato hymna téměř známá. Hymnu znají Romové, kteří se účastní různých Romských kulturních akcí a Romští aktivisté. Při podání dotazu Romům, jaká je jejich hymna, se tak velmi často dočkáme odpovědi, že Romové hymnu nemají. Nyní si představíme jednu z variant Romské hymny. Gejľom, gejľom Gejľom, gejľom, lungone dromenca, Malaďiľom bachtale Romenca. Aj, Romale, aj čhavale. Aj, Romale, aj čhavale. Aj, Romale, khatar tumen aven? Le čerenca, bachtale dromenca? The man esas bari famiľija, Murdardža la e kaľi legija. Aven manca sa lumjake Roma Kaj phuťile le Romenge droma. Ake vrjama ušťi Rom akana Amen chuťaha the mišto keraha. Aj Romale, aj čhavale, Aj Romale, aj čhavale. 18

19 Šel jsem, šel jsem Šel jsem, šel jsem, dlouhými cestami Potkal jsem se se šťastnými Romy. O, Romové, o děti, O, Romové, o děti, O, Romové, odkud přicházíte? Se stany, po šťastných cestách? I já jsem měl velkou rodinu. Zabila ji černá legie. Pojďte se mnou, Romové celého světa. Kde se otevřely cesty Romům. Teď je ta chvíle povstaň člověče Vyskočíme a bude dobře

20 4.2. Romská vlajka Romská vlajka je složena z modrého pruhu v polovině horní části vlajky, dále z pruhu zeleného, který vyplňuje spodní část obdélníku a z červené čakry s šestnácti paprsky. Čakra je umístěna uprostřed. Tuto čakru je možné vidět i na vlajce Indie, významem je tedy ukázat na indický původ romského národa. Modrý a zelený pruh mají symboliku života věčných poutníků. Pod blankytnou oblohou po zelené zemi Náboženství Romů Náboženství, zvyky a rituály Romů se odlišují na základě odlišností jednotlivých kmenů a krajin, ve kterých Romové žijí. Romové se přizpůsobili místnímu obyvatelstvu. V České republice převažují formální katolíci. Podle průzkumů se od počátku devadesátých let zvyšuje počet členů v protestantských církví. Tradice Romů se začínají vytrácet, z důvodu jejich přizpůsobování se majoritě. Jejich víra v duchy zemřelých a tradice spojené se smrtí a narozením se však stále uchovávají. Duchové zemřelých se nazývají mulové. Většina Romů uvádí, že se ve svém životě minimálně jednou s mulou setkali. Mulové se mohou zjevit a tím upozorňují na hrozící nebezpečí. Další, v co Romové věří, je Guna daj, kterou je možno přirovnat ke slovenské polednici.traduje se,že je-li nově narozené dítě nepokřtěno a necháno o samotě,polednice Guna daj je uhrane. Tyto nadpozemské bytosti leze zahnat magickými praktikami, které jsou pro každou rodinu jiné. Jsou i Romové, kteří věří v existenci čarodějnic- striga. O nich je však zakázáno hovořit

21 4.4. Romové a jejich kultura O Romech můžeme často slyšet, že jsou nekulturní. Takové označení vyplývá z jejich chování, které přihlížejícím připadá, jako by se Romové kulturně nechovali. Takové označení je však velmi neadekvátní k pravé skutečnosti. Romové mají totiž krásnou a nenahraditelnou kulturu. Většina Romů umí krásně malovat, tančit, zpívat, hrát na hudební nástroj. Romové jsou velmi umělecky zaměřeni, což vyplývá z jejich velké vnitřní síly, citlivosti a temperamentu. Podíváme-li se na Roma jak zpívá, nebo tančí, tak vždy vidíme vyjádření pramenící z momentálního citu a otevřeného srdce. Jejich barvitost a rozmanitost v kultuře je velmi dominantní a proto je pro Romy tak důležitá. Romština V současné době lze romštinu studovat v Česku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Autorkou publikací o romštině je Milena Hübschmannová. V Českých zemích byla však romština poprvé popsána již v 19. století Puchmajerem. Původem romština patří do indoíránské podskupiny indoevropské skupiny jazyků. Počet mluvčích v Evropě je odhadován na 6,6 milionu. Tento odhad je však velmi hrubý, vzhledem k těžko slučitelným datům z různých zemí. 19 Slovesné způsoby: oznamovací, rozkazovací, podmiňovací přítomný, podmiňovací minulý. Slovesné časy: přítomný, budoucí, minulý nedokonavý, minulý dokonavý. Slovesné rody: činný, trpný Základem jsou slova indického původu a k nim se přidávají slova přejatá, která vznikla z jazyků národů, na jejichž území Romové putovali, jako kočovníci. Dialekty, které byly používané, v různých zemích se odlišují právě množstvím přejatých slov. Dále se odlišují slovní zásobou a to jak fonetikou, tak také gramatikou. Mezinárodní klasifikace romštiny rozeznává tyto hlavní dialekty romštiny: balkánský, baltský, finský, karpatský, ruský, sintí, velšský. Je také možné užít dělení na dialekty přesnější jako je například slovenský, maďarský, polský a mnoho jiných. Fonetické, gramatické i lexikální varianty však vykazují jak hlavní, tak i regionální varianty. Je velmi zajímavé, že doposud nebyla definována jednotná spisovná romština. Jedním z dalších je 19 ŘÍČAN, P.: S Romy žít budeme jde o tojak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál,

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí

Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala:

Více

Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách

Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Bakalářská práce Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách Autorka práce: Hana Křivánková Vedoucí práce: Mgr. Ema Štěpařová,

Více

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Adéla Plischková Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Katedra: Filosofie a teologie Vedoucí práce: Mgr. Petr Jandejsek, M.A.

Více

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti studie Autorka: PhDr. Markéta Štěchová Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro

Více

Vzdělávání Romů na ZŠ praktické a speciální. v Holešově. Slámová Markéta, DiS.

Vzdělávání Romů na ZŠ praktické a speciální. v Holešově. Slámová Markéta, DiS. Vzdělávání Romů na ZŠ praktické a speciální v Holešově Slámová Markéta, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vzděláváním Romů na Základní škole praktické v Holešově. Teoretická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ. VI. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ. VI. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PAVLA SLUKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ V

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče Grafická úprava: Radek Hlavsa Sazba a tisk: TORAS Marketing s.r.o. Foto: Michal Černý Praha 2007 Vydání této publikace bylo

Více

SPECIFIKA ROMSKÉ RODINY EMA ŠTĚPAŘOVÁ

SPECIFIKA ROMSKÉ RODINY EMA ŠTĚPAŘOVÁ SPECIFIKA ROMSKÉ RODINY EMA ŠTĚPAŘOVÁ V současné době jsou Romové nejpočetnější etnicko-národnostní skupinou. Většinu nás stále pronásledují obavy a zakořeněný strach z neznámého a z těchto a jiných důvodů

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

Vzdělávací opora MK - 01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací opora MK - 01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací opora MK - 01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace

Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace Romská rodina základní normy chování, principy výchovy, specifika komunikace I. Romové jako etnikum a jejich dělení Subetnické romské skupiny na území Evropy Romy nelze považovat za homogenní etnikum.

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Zuzana Mračková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Zuzana Mračková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Zuzana Mračková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vybraná prozaická díla z romské tvorby na našem území Zuzana Mračková Bakalářská

Více

Kriminalita národnostních menšin a jejich prevence z hlediska práce Policie ČR

Kriminalita národnostních menšin a jejich prevence z hlediska práce Policie ČR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kriminalita národnostních menšin a jejich prevence z hlediska práce Policie ČR Bakalářská práce Vypracoval:

Více

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák... Úvod do terénní sociální práce Úvod Roman Krištof...1 Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3 Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...7 Sídelní etnická segregace, její rizika a důsledky pro obce

Více

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Vypracoval: Milan Mojžíš,

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Vypracovala:

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

Rodinné soužití partnerů slovenské a české národnosti. Bc. Katarina Kučerová

Rodinné soužití partnerů slovenské a české národnosti. Bc. Katarina Kučerová Rodinné soužití partnerů slovenské a české národnosti Bc. Katarina Kučerová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Ve své diplomové práci se věnuji kvalitě partnerských vztahů mezi příslušníky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Rodinné podmínky facilitující vzdělávání romských dětí prostřednictvím analýzy projektu,,domácí učitel Disertační práce Brno 2011 Vedoucí disertační

Více

Komunitní sociální práce na malé obci

Komunitní sociální práce na malé obci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Komunitní sociální práce na malé obci Marie Jiroušková Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová Studijní program:

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

Záškoláctví dětí ze sociálně vyloučené lokality jako projev jejich postoje ke školnímu vzdělávání. Bc. Ondřej Buchta

Záškoláctví dětí ze sociálně vyloučené lokality jako projev jejich postoje ke školnímu vzdělávání. Bc. Ondřej Buchta Záškoláctví dětí ze sociálně vyloučené lokality jako projev jejich postoje ke školnímu vzdělávání Bc. Ondřej Buchta Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje postoji romských dětí ze

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 31.08.2011 Radek Žváček

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 31.08.2011 Radek Žváček TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 31.08.2011 Radek Žváček Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa

Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Univerzita Palackého v Olomouci Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Občané se zdravotním postižením a veřejná správa Olomouc 2005 Autorský kolektiv Mgr. Lenka Krhutová lenka.krhutova@osu.cz

Více