Čistá voda nad zlato

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čistá voda nad zlato"

Transkript

1 20/ listopadu 2001 Cena 5,80 Kč Slovo starostky Partnerství se Švýcarskem slavilo kulaté výročí Jaká je budoucnost sušického oddělení radiační onkologie? Touto otázkou se zabývá správní rada Nemocnice Sušice, o. p. s., již několik měsíců, touto otázkou se zabývala rada města rozšířená o členy zastupitelstva města a členy správní rady nemocnice na veřejném jednání rady 17. září Rada města na tomto jednání přijala usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu města ponechat toto oddělení prozatím v nezměněné podobě. Před samotnou nemocnicí a před městem jako zřizovatelem jsou v tuto Asi jen málokdo z těch, kteří stáli v roce 1991 u zrodu spolupráce českých obcí jihočeského regionu (zahrnující i některé okresy západočeského regionu) na straně jedné a obcemi kantonu Bern (Švýcarsko) na straně druhé věřili v to, že tato spolupráce nejenom přetrvá období deseti let, ale bude i dále vzájemně rozvíjena a rozšiřována. V říjnu roku 1991 podepsali zástupci jihočeského regionu a kantonu Bern společné prohlášení: Mezi obcemi kantonu Bern a jihočeským regionem budou vybudovány vzájemné a trvalé vztahy, jejichž cílem je podpora obecní samosprávy, vzdělávání v oblasti správy obcí, výměna zkušeností a názorů v oblastech veřejného života, jakož i navázání osobních vztahů mezi pracovníky obecní správy. I město Uetendorf vyjádřilo tehdy svoji vůli a zájem spolupracovat s některým městem v České republice a jako jeho partner byla vybrána Sušice. Na prvé návštěvě Švýcarska v říjnu 1991 organizované společně pro všechny subjekty stáli tehdy proti sobě neznámí lidé ze Sušice a z Uetendorfu. Sušici tehdy zastupoval starosta MVDr. Jiří Zelený společně s místostarostou Janem Seitzem, Uetendorf starosta Arnold Luthi, společně s tajemníkem Kurtem Spörim. Během deseti let spolupráce obou měst byla navázána celá řada vzájemných kontaktů. Uskutečnily se výměnné pobyty žáků našich škol, své síly měří společně sportovci obou měst, vzájemné návštěvy a koncerty uskutečnili hudebníci a zpěváci. Velikou duší tehdy začínající spolupráce, člověkem nezištným, který stál u zrodu celé řady vzájemných kontaktů, který pomáhal překonávat tu obávanou jazykovou bariéru, byl pan Jaroslav Klíma, byli to však i někteří učitelé sušických škol. I já jsem se společně s tlumočnicí a téměř stovkou starostů obcí a měst jižních a části západních Čech zúčastnila v měsíci říjnu 2001 oficiální návštěvy Švýcarska, kantonu Bern a města Uetendorfu u příležitosti 10. výročí zahájení spolupráce. Závěrečné setkání této čtyřdenní návštěvy Uetendorfu se konalo v kongresovém centru v Bernu, kde se společně sešli starostové českých měst se svými švýcarskými partnery. Společné setkání zahájili pan Luginbühl Werner, předseda zemské vlády kantonu Bern a vedoucí české delegace Jiří Vlach, místohejtman Jihočeského kraje. Význam vzájemné spolupráce ocenil i velvyslanec České republiky ve Švýcarsku pan Jaroslav Šedivý. Pro Švýcary jsou typické dvě vlastnosti, smysl pro přesnost a snaha pomáhat druhým a já si myslím, že tuto druhou vlastnost měla řada lidí a institucí v našem městě možnost poznat. Přeji partnerství mezi městy Sušice Uetendorf do dalšího desetiletí hodně úspěchů a zejména hodně navázaných přátelství. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ Rada doporučila onkologii prozatím zachovat Čistá voda nad zlato Město bylo v důsledku krachu Sololitu původního majitele čistírny odpadních vod nuceno v zájmu zajištění čištění odpadních vod města ČOV odkoupit. Nutnost rekonstrukce ČOV vyplývala z požadavků na úpravu kapacity a také na kvalitu vyčištěných vod vypouštěných do Otavy. Kapacitou by totiž původní čistírna mohla sloužit městu rozsahu Plzně, což bylo vzhledem k potřebám Sušice nadmíru neefektivní. Proto bylo v roce 1999 rozhodnuto o její rekonstrukci. Na realizaci rekonstrukce ČOV v Sušici se podíleli majitel a investor Město Sušice, provozovatel 1. JVS, a. s, generální projektant EKOEKO, s. r. o., a generální dodavatel stavby VSB divize 1, s. r. o., Č. Budějovice. Ve středu 24. října pozval představitele města a členy zastupitelstva ředitel 1. JVS Ing. Miloš Kratochvíl k prohlídce zrekonstruované ČOV (viz foto), která po úpravách vyhovuje předpisům a normám jak České republiky, tak Evropské unie. Současná ČOV zlepšila ekonomiku provozu při zajištění dostatečné kapacity s ohledem na chvíli dva problémy. Ten první problém je personální obsazení tohoto oddělení. Pro jeho kvalitní fungování je nezbytné zajištění atestovaných lékařů v tomto oboru. Přes výraznou snahu nemocnice se nedaří zajistit další atestované lékaře pro toto oddělení. Druhým problémem je vybavenost kvalitními a odpovídajícími lékařskými přístroji. Stávající kobaltový zářič je možné využít přibližně do poloviny roku 2002 s možností dalšího provozu na základě výjimky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost tak, aby odpovídal atomovému zákonu a dalším platným předpisům. Investice do nového přístrojového vybavení se odhaduje na částku 25 miliónů korun, tato částka v sobě nezahrnuje investice do stávající budovy. Z výše uvedeného je zřejmé, že doporučující usnesení rady města směrem k zastupitelům není konečné a otázka rozsahu, vybavení, podoby fungování a spolupráce s vyššími odbornými pracovišti musí být v nedaleké budoucnosti řešena tak, aby byla vyřešena ke spokojenosti pacientů, kterých v této oblasti bohužel přibývá, ale na straně druhé ve vztahu k finančním možnostem nemocnice a města. jr Přečtěte si Vážení čtenáři, vzhledem k alarmujícím událostem posledních několika týdnů, které se týkají rozšiřování obálek a balíčků s neznámým obsahem, zařazujeme informativní materiál o zásadách postupu při mimořádných událostech. Čtěte na str. 3. co se děje ve městě sportovní novinky přehled kulturních i společenských akcí Veřejná sbírka nemocnice Město Sušice společně s Nemocnicí Sušice, o. p. s., vypsalo veřejnou sbírku na dovybavení pokojů v nově rekonstruované nemocnici kvalitními postelemi a nočními stolky pro pacienty. Toto vybavení není již bohužel v silách města ani nemocnice zafinancovat z vlastních zdrojů. Aktuální stav účtu, který město Sušice zřídilo u Komerční banky č. ú /0100 na podporu této sbírky k 25. listopadu 2001 je Kč. Dovolte mi, abych poděkovala všem těm, kteří dosud na tento účet přispěli. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ budoucí rozvoj města a podniků na jeho území. Zároveň zde došlo k doplnění objektů a technologií, doplnění řídícího a informačního systému i protipovodňové ochrany. Projekční řešení firmy EKOEKO umožnilo zachovat chod čistírny prakticky po celou dobu výstavby. Práce na přípravě rekonstrukce byly zahájeny prosinci 1999, již v lednu byla zrealizována plynová přípojka (tím byla vyřazena neekonomická kotelna na tuhá paliva), v červnu 2000 byla s ohledem na potřebu úspor elektrické energie vyměněna dmychadla. Vlastní stavba pak byla zahájena v srpnu 2000, dokončené dílo bylo předáno městu v červnu 2001, zkušební provoz byl zahájen v říjnu Současná ČOV má kapacitu ekvivalentních obyvatel, je schopna pojmout denně m 3 odpadních vod. O celém systému čištění odpadních vod se mohli zájemci poučit v rámci Dne otevřených dveří, který proběhl v pátek 26. října, proto zde nebudeme rozvádět podrobnosti. Za zdůraznění ovšem stojí, že vylisovaný přebytečný kal v množství přibližně tun/rok by měl být využíván v zemědělství. ČOV je vybavena moderním řídícím a informačním systémem, který automaticky řídí její optimální chod. Město má nyní zajištěno vysoce účinné čištění odpadních vod, ČOV disponuje dostatečnou kapacitou i pro další rozvoj města, úspory na energiích činí ročně více než 2,5 mil. korun. Celkové náklady na stavbu činily 20,1 miliónu korun. Město Sušice uhradilo z vlastního rozpočtu 5,5 miliónu Kč, dotace z fondů MZ činila 6,5 miliónu Kč, půjčka z fondů MZ 8,1 miliónů Kč. Finanční podíl Sušice je pokryt nájemným, které Městu odvádí 1. JVS každoročně ve výši 7,5 miliónu korun. Sušice má nyní moderní čistírnu, se kterou může směle vykročit do Evropy. Velmi mě těší, že se 1. JVS mohla celého procesu odkupu a rekonstrukce aktivně účastnit. Doufám, že stejně úspěšně se nám společně podaří vyřešit zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatele města, uvedl ve svém proslovu k představitelům města Ing. Miloš Kratochvíl. text a foto: as Další novou část sušické nemocnice chirurgické oddělení si mohli prohlédnout starostové okolních měst a obcí a další hosté ve středu 24. října. Pozvání ředitele nemocnice Ing. Martina Benírškeho přijal mj. ředitel Komerční banky Klatovy Ing. Karel Husa (na foto vlevo).

2 strana 2 Nová sportovní hala, která v krátké době vyrostla v těsné blízkosti sídliště Vojtěška, je svými rozměry m ideální pro řadu sportů. Útočiště zde mohou najít tenisté, basketbalisté, volejbalisté Budova je majetkem Středního odborného učiliště zemědělského v Sušici. Vyžádala si náklady ve výši téměř 11 mil. Kč, na jejichž úhradu přispěl zřizovatel školy ministerstvo zemědělství částkou 9,9 mil. korun. Ostatní hradilo SOUz. Škola touto stavbou vyřešila svůj asi nejpalčivější problém, jak zajistit kvalitní výuku tělesné výchovy, kdy museli pedagogové mnohdy improvizovat pro nedostatek kapacit tělovýchovných zařízení ve městě. Dalším přínosem je bezpochyby rozšíření nabídky služeb při ubytování klientů v sousedním internátu, pronajímání tělocvičny sportovním skupinám, klubům a v neposlední řadě možnost Za rok v novém využití volného času pro mládež. V areálu haly najdou návštěvníci i moderní posilovnu. Výstavbu, která bylo dokončena za necelý rok (2. října září 2001), prováděl Stavební podnik Klatovy. Při oficiálním uvedení do provozu, které se konalo 17. listopad 2001 Již druhý rok slavíme tento den jako státní svátek. Těší nás, že se stalo tradicí, že hlavním programem je vystoupení studentů sušického gymnázia. Také jsme se tradičně scházeli pod Lípou Svobody vždy 17. listopadu v 17 hodin. Sváteční veřejná doprava však našim studentům neumožňuje se oslav zúčastnit. Proto jistě všichni občané, kteří každoročně rozsvěcují svíčku u Lípy, pochopí tuto situaci a přijdou už v pátek 16. listopadu v 17 hodin, kdy se letošní oslava uskuteční. Také mladý sušický pěvecký sbor Nimbostratus letos poprvé vystoupí v programu oslavy. Srdečně zveme. Dr. PRAJEROVÁ, MS ODS Neznámá látka vyděsila sušické Zloději si přišli na své. občany. Mezi přízemím a prvním patrem v chodbě panelového domu v Sušici, byly nalezeny dvě hromádky neznámé bílé látky. Na místo byli přivoláni pracovníci OHS Klatovy a hasiči, kteří provedli zajištění látky a prostoru. Byla provedena desinfekce chodby domu a občané byli upozorněni, že mají v případě zdravotních komplikací ihned vyhledat lékařské ošetření. v pátek 19. října, poděkoval ředitel SOUz Sušice Ing. Kůrka všem, kteří se na realizaci projektu podíleli, a zároveň uvedl, že v budoucnosti je počítáno ještě s úpravou okolní plochy v sousedství tělocvičny i zde by měla vyrůst další sportoviště. as Aktuality Provozní doba Informační středisko v Sušici (budova radnice, boční vchod) říjen 2001 duben 2002 pondělí pátek a hodin sobota hodin tel. 0187/ Městské kulturní středisko v Sušici vypisuje výběrové řízení na místo vedoucího městského informačního střediska v Sušici Požadavky: VŠ nebo SŠ, praxe v oblasti cestovního ruchu, nejméně jeden světový jazyk (němčina výhodou), organizační a komunikativní schopnosti. Neuzamčený motocykl v hodnotě korun odcizil neznámý poberta. Motocykl byl posléze nalezen, ovšem poškozený. Další motocykl Jawa 350 zmizel z ul. Pravdova. Škoda způsobená majiteli činí korun. Volně zaparkované jízdní kolo zřejmě přilákalo nenechavce, který jej z Nuželické ul. odcizil. Majitel tak přišel o korun. Neznámý pachatel vnikl do kancelářské budovy ČSAD, pokračoval vylomením zámků u sedmi dveří, vnikl do trezoru a odcizil větší finanční hotovost a stravenky. Škoda činí korun. Zahrádkářskou kolonii zv. Nad Otavou navštívil neznámý zloděj. S sebou si z návštěvy odnesl dvě PB lahve, starožitnou váhu, vařič aj. Z další chaty uzmul rádio s přehrávačem, 2 ks záclon a různé potraviny. Škoda byla vyčíslena na korun. Nástup od 1. ledna Nové dětské hřiště sokou zdí, téměř v centru města, v blízkosti největších sídlišť. Plocha pro dětské hřiště jako stvořená. Oslovil jsem zástupce renomovaných zahraničních firem, kteří mi předložili návrhy různých sestav, ale po předložení cenových nabídek bylo jasné, že bude rozumnější využít služeb tuzemského výrobce. Aby nebyl rozpočet města příliš zatížen, rozložili jsme vybudování hřiště do dvou let. Letos byly provedeny zemní práce, kromě vybudování větší Na jaře příštího roku bude v Sušici jasněných majetkových poměrů části zařízení pro děti se opravuje otevřeno nové dětské hřiště. jako černá skládka nejrůznějšího zeď zahrady z vnější strany, Neušlo nám, že se»něco děje«v zahradě v Pravdově ul. (vedle gymnázia), proto jsme se tam vypravili s fotoaparátem. Podařilo se nám zastihnout vedoucího Technických služeb města Sušice odpadu (viz foto vlevo) a vyřezat husté houští a náletové dřeviny. V té době bylo v Sušici dětské hřiště pouze na Fufernách (pomineme-li drobná zařízení v sídlištích a dalších částech města). Jeho vstupní brána a dvě branky jsou zcela nové. Do konce roku pak pracovníci technických služeb provedou konečnou úpravu terénu a osázení zeleně. V příštím roce bychom pak rádi opravili zeď Ing.Zdeňka Bachana v rozhovoru nevýhodou je poloha na okraji z vnitřní strany a přidali altán s lavičkami, s p. Antonínem Zemanem (viz foto nahoře), jednatelem společnosti KVATON z Kašperských Hor dodavatelem vybavení dětského hřiště a zeptali jsme se : Jak vznikl nápad udělat z této zahrady dětské hřiště? Počátkem loňského roku už bylo jasné, že zahrada zůstane v majetku města a bylo třeba tam tedy uklidit, neboť zarostlé prostranství Luhu, pěšina do parku vede přímo jeho středem. Vzdálenost hřiště od dětí v sídlištích také není příliš výhodná. A protože se množily stížnosti na pejsky, pobíhající mezi dětmi, stále častěji zejména v letních měsících docházelo k poškozování lan, houpaček a sítě, předložil jsem zastupitelstvu města návrh vybudovat v letošním roce dětské hřiště právě který bude sloužit i jako malé jeviště, takže děti z mateřských škol zde mohou pod vedením svých učitelek třeba i soutěžit. A kdy bude dětské hřiště otevřeno pro veřejnost? Hřiště chceme slavnostně otevřít nejpozději počátkem dubna příštího roku. Veřejnost budeme včas informovat. sloužilo po dobu nevy- v této zahradě. Je obehnaná vy- Děkuji za rozhovor. as Vánoční trhy v Sokolovně Již čtvrtým rokem pořádá MKS Sušice velké vánoční trhy v Sokolovně. V tomto roce se uskuteční od 17. do 20. prosince (pondělí čtvrtek), s prodejní dobou denně od 9 00 do hod. Zájemci o prodejní místa se mohou ihned přihlásit na MKS Sušice, tel. 0187/ , kde obdrží podrobnější informace. Přihlášky obsahující profesní životopis a doklad o dosaženém vzdělání zasílejte do 15. listopadu 2001 na adresu: Městské kulturní středisko, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice. Z policejního zápisníku říjen V Dlouhé Vsi se do objektu rekreační chalupy vloupal po rozbití okna neznámý pachatel. Chatu prohledal, odcizil tři horská kola, barevný televizor, radiomagnetofon a dva obrázky. Majitel tak přišel o korun. Dlouhá Ves podruhé opět neznámý pachatel se vloupal do prodejny potravin. Odcizil zde cigarety a finanční hotovost. Zálusk měl ještě na trezorek, ten mu však odolal. Celková škoda činí Kč. Automobily stále v popředí zájmu zlodějů. Ve dvou sušických ulicích, v ul. Pravdova a v ulici Lerchova, se neznámý zloděj vloupal do celkem pěti osobních automobilů různých značek a z vnitřních prostor odcizil tři autorádia, peníze, mobilní telefon, kleště, pneuměřič. Škoda se vyšplhala na korun. Obracíme se na majitele vozů nenechávejte ve svých autech věci, které lákají zloděje. Ze svých osobních automobilů nedělejte trezory!!! Starci na chmelu Zájezd se uskuteční v sobotu 17. listopadu, začátek představení je v hodin v divadle Milénium Praha. V hlavních rolích uvidíte: Ivanu Chýlkovou, Janu Švandovou, Jitku Asterovou, Lucii Vondráčkovou, Michala Kozelku, Zbyňka Frice, Rudolfa Hrušínského, Václava Sloupa, Bohumila Klepla, Evu Holubovou, Jaroslavu Obermaierovou, Jitku Smutnou a členy skupiny Ketchup. Cena zájezdu 660 Kč zahrnuje vstupenku (I. místa!) a dopravu. Odjezd autobusu ze Sušice (nábřeží) ve hodin. MKS Sušice nabízí zajištění vstupenek na muzikál Starci na chmelu pro větší kolektivy (školy, podniky apod.) dle zájmu je možno objednat vstupenky + dopravu busem nebo pouze vstupenky. Šumař na střeše středa 21. listopadu Zájezd do divadla J. K. Tyla v Plzni na muzikál autorů Jerry Bocka, Josepha Steina a Sheldona Harnicka. Začátek představení v hod. Odjezd autobusu v hod. z nábřeží v Sušici. Cena včetně dopravy 220 a 190 Kč. Přihlášky na všechny zájezdy a bližší informace v kanceláři MKS nebo na tel. 0187/ Mlsný Hurvínek neděle 25. listopadu Divadlo Klatovy. Začátek představení v hod. Odjezd autobusu z nábřeží ve hod. Cena zájezdu 160 Kč obsahuje autokarovou dopravu a vstupenky první místa. Přihlášky ihned v kanceláři MKS Sušice, tel. 0187/ Aktuální podzimní a zimní zájezdy sobota 24. listopadu Předvánoční Zwiesel sobota 8. prosince Vánoční Vídeň Přihlášky a bližší informace o zájezdovém programu v kanceláři MKS nebo na tel. 0187/ Sokolovna velký sál 10. listopadu od hodin DÁDA a barevná paráda Pohádková školka s písničkami, soutěže, spousta Lentilek a hlavně Dáda Patrasová! Vstupenky v MKS. V srpnovém vydání Sušických novin jsme vás informovali o tom, že v podzimních měsících budou vykáceny přestárlé vrby na nábřeží Jana Seitze. K tomuto zásahu došlo právě v uplynulém týdnu. S novou výsadbou se počítá do konce příštího roku. foto: zb, as Ohlédnutí za podnikatelským karafiátem Ve dnech 12. a 13. října 2001 pořádala OHK Klatovy 7. ročník regionální výstavy Podnikatelský karafiát pod záštitou starosty města Klatov. Krom jiného se zde prezentovala v cestovním ruchu města Klatovy, Sušice, Horažďovice, Kašperské Hory, Plánice a mikroregion Běleč (tj. Švihov a Chudenice). Ve stánku, který postavili pracovníci MÚ v Kašperských Horách, prezentovali jednak svoje úspěchy (Plánice byla oceněna Vesnicí roku 2001 v Plzeňském kraji), ale především různé propagační materiály skládačky, mapky, informační letáčky ad. Ty měly u přítomných návštěvníků úspěch, neboť si je většinou brali (nejen pro vlastní potřebu). Současně u příležitosti tohoto setkání byly znovu vydány Šumavské noviny, na něž reagovala větší část inzerentů, image prospekt Šumavy s info vložkou, v níž jsou základní informace okresů Klatovy, Domažlice, Prachatice a Český Krumlov. Příznivý ohlas vzbudila zejména nově vydaná mapa zimní Šumavy i páteční seminář s Ing. Bohumilem Hájem, zástupcem firmy SHOcart. Vhodné bylo také zařazení videopásma propagačních kazet jednotlivých měst. I když účast diváků nebyla velká (přes 30 zájemců), věřím, že i tato forma prezentace si v budoucnu své příznivce rozhodně najde. Svědčí o tom i kolekce videosnímků z Tour region filmu v Písku, kterou nám zapůjčila firma AVANT Promotion. Potěšitelné je, že až na Železnou Rudu a Nýrsko si všechna oslovená města vyzkoušela společnou prezentaci. Lze říci, že se jednalo o jakousi minigenerálku před lednovou výstavou Region tour v Brně, kam se města společně chystají. Společná prezentace bude také v katalogu Eurobeds 2002 a zcela jistě každé z uvedených měst přispěje svou troškou do mlýna. Věřím, že společnou prezentaci podpoří více i podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, neboť v Brně se rozhoduje částečně o tom, kolik lidí (návštěvníků veletrhu) objeví naši krásnou Šumavu. IVAN NIKL

3 Aktuality strana 3 Vážení čtenáři, vzhledem k událostem posledních měsíců zařazujeme informativní článek o tom, co dělat, pokud obdržíte balíček s podezřelým obsahem, kdy nelze vyloučit, že může obsahovat mikroorganismy (antrax) používané jako biologické zbraně (materiál je převzat z původního dokumentu na serveru Center for Diseases Control CDC z USA). Co dělat dostanu-li podezřelý balíček? V posledních dnech se k některým osobám nebo společnostem dostaly zásilky související s nedávnými teroristickými útoky. Většina z nich jsou prázdné obálky, některé obsahují práškovité látky. Účelem tohoto dokumentu je nastínit postup, co dělat v těchto případech. Doporučujeme proto jej přečíst až do konce. Dokument je zveřejňován bez schválení dotčených úřadů ČR. Nepanikařit 1. Mikroorganismy antraxu mohou infikovat kůži, trávicí systém, nebo plíce. Aby mohlo k infekci dojít, musí se mikroogranismus dostat k porušené pokožce nebo musí být spolknut anebo vdechnut jako součást nějakého aerosolu. Propuknutí nemoci se dá bránit podáním příslušných antibiotik po expozici tomuto nebezpečnému mikroogranismu. Antrax se nepřenáší z člověka na člověka. 2. Aby mohl být antrax účinný ve formě prachu, musel by být rozprášen do ovzduší budovy jako velmi drobné částečky. To je poměrně obtížné a je k tomu třeba speciálních technických znalostí, dovedností a speciálního vybavení. Jsou-li takové drobné částice přesto inhalovány, může dojít k těžkému onemocnění plic, avšak včasné rozpoznání a léčba bývají zpravidla účinné. Jak na podezřelý dopis nebo balíček (někdy označený nápisem ANTRAX ) 1. Netřepejte ani nevyprazdňujte obsah podezřelé obálky nebo balíčku. 2. ULOŽTE obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru tak, aby se zabránilo úniku jeho obsahu. 3. Nemáte-li něco takového k dispozici, PŘIKRYJTE podezřelou obálku nebo balíček větším kusem papíru, kusem oděvu, obráceným odpadkovým košem apod. a tento kryt dále nesnímejte. 4. Poté OPUSŤTE místnost, ZA- VŘETE dveře nebo celou dotčenou část objektu, aby nikdo další nemohl dovnitř. 5. UMYJTE si ruce vodou a mýdlem, aby se prach nemohl rozšířit do obličejových partií. 6. Co dělat dále Jste-li doma, nahlašte incident místní policii, na číslo 158. Jste-li v práci, nahlašte incident místní policii na číslo 158 a informujte správce budovy a vašeho nadřízeného. 7. SEPIŠTE SEZNAM všech osob, které byly v místnosti v době, kdy došlo k identifikaci podezřelé obálky nebo podezřelého balíčku. Seznam předejte jak zdravotnickým, tak i vyšetřujícím orgánům po jejich příchodu. Seznam může sloužit jako pomůcka při dalším zkoumání a vyšetřování. Jak na obálku s práškem, pokud se tento prášek vysype 1. NEPOKOUŠEJTE se rozsypaný prášek jakkoli UKLÍZET. Rozsypaný obsah okamžitě přikryjte čímkoliv (kusem papíru, oděvu, košem) a tento provizorní kryt dále NESNÍMEJTE. 2. Poté OPUSŤTE místnost, zavřete dveře nebo celou dotčenou část objektu, aby nikdo další nemohl dovnitř. 3. Umyjte si ruce mýdlem a vodou, aby se prach nemohl rozšířit do obličejových partií. 4. Jste-li doma, nahlašte incident místní policii na číslo 158. Jste-li v práci, nahlašte incident místní policii na číslo 158 a informujte správce budovy a vašeho nadřízeného. 5. ODSTRAŇTE co možná nejdříve kontaminovaný oděv a umístěte jej do plastového pytle nebo do jiného kontejneru, který může být utěsněn a zalepen. Tento pytel musí být předán záchrannému týmu vybavenému k bezpečné manipulaci s jeho obsahem. 6. OSPRCHUJTE se vodou a mýdlem ihned, jakmile to bude možné. Nepoužívejte desinfekční prostředky rovnou na kůži. 7. Je-li to možné, sepište seznam všech osob, které byly v místnosti v době, kdy došlo k rozsypání prášku z podezřelé obálky nebo podezřelého balíčku a vyznačte pokud možno ty osoby, které přišly do přímého styku s práškem. O nejhezčí ozdobu počtvrté Technické služby města Sušice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem vyhlašují čtvrtý ročník soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu na netradiční vánoční stromeček u kašny na sušickém náměstí. Soutěž je určena školám, školkám, ZUŠ a také hravým dospělým zkrátka všem, kdo mají dobrý nápad a šikovné ruce. Mějte na paměti stromeček je poněkud většího vzrůstu, proto také ozdoby musí být velké. Hotové výrobky doporučujeme přebalit folií, igelitem nebo celofánem, aby ve vlhku neutrpěly. K výrobě ozdob lze použít nejrůznější odpadové materiály PET lahve, krabice Své výrobky můžete odevzdat nejpozději do 30. listopadu v MKS (nezapomeňte u každého výrobku uvést jméno a adresu autora/ů!). Vybrané ozdoby budou zavěšeny na vánoční strom a jejich autoři zveřejněni v našich novinách. Na vítěze čeká odměna v podobě volné vstupenky na bruslení! Podrobnější informace získáte na tel. 0187/ Těšíme se na vaše výrobky. Kam za volným časem? Třeba do DDM, který nabízí poslední volná místa v těchto zájmových kroužcích: Holka šikulka středa Angličtina středa Aerobic úterý Rybáři a muškaři čtvrtek Barbie klub úterý Flétna začátečníci pátek Kutílek pondělí Šachy termín zatím nebyl stanoven Waza základy boj. umění pátek Dívčí klub čtvrtek Letečtí modeláři čtvrtek Lodní modeláři čtvrtek Programování pokroč. úterý Bližší informace v DDM nebo na tel. 0187/ ZŠ Komenského v Sušici pořádá ve dnech 9. a 10. listopadu Trh zimních a sportovních potřeb 9. listopadu hodin příjem čistých a nepoškozených věcí 10. listopadu 9 12 hodin prodej 10. listopadu hodin výdej Zveme nejen rodiče dětí této školy. Informace k postupu při mimořádné události Loutkové divadlo Začátek představení je vždy v pátek od hodin v Husově sále Sokolovny. 2. listopadu 9. listopadu 16. listopadu red z technických důvodů se NEHRAJE Šípková Růženka Honza a zlá princezna Seznam předejte jak zdravotnickým, tak i vyšetřujícím orgánům po jejich příchodu. Seznam může sloužit jako pomůcka při dalším zkoumání a vyšetřování. Co dělat, je-li místnost kontaminována aerosolem například: je-li spuštěno malé podezřelé zařízení nebo sprej, nebo je-li ohlášeno, že systém vzduchotechniky byl pravděpodobně kontaminován, nebo je-li hlášeno uvolnění biologických prostředků na veřejném místě. 1. Vypněte místní větráky a větrací jednotky v dotčeném prostoru nebo budově. 2. Okamžitě spořádaně OPUSŤTE ohrožený prostor nebo budovu. 3. ZAVŘETE dveře nebo celou dotčenou část objektu, aby nikdo další nemohl dovnitř. 4. Co dělat dále Jste-li doma, nahlašte incident místní policii na čísle 158. Jste-li v práci, nahlaště incident místní policii na číslo 158 a informujte správce budovy a vašeho nadřízeného. 5. Vypněte systém vzduchotechniky v budově, je-li to možné. 6. Je-li to možné, sepište seznam všech osob, které byly v místnosti v době, kdy došlo ke kontaminaci aerosolem. Seznam předejte jak zdravotnickým, tak i vyšetřujícím orgánům po jejich příchodu. Seznam může sloužit jako pomůcka při dalším vyšetřování a zkoumání. Jak identifikovat podezřelé obálky nebo balíčky Některé charakteristiky poukazující na podezřelý balíček nebo dopis mohou být mezi několika následujícími: větší množství poštovních známek ručně psané nebo nesprávné adresy nesprávné tituly titul, ale žádné jméno chyby v běžně používaných jednoduchých slovech olejové skvrny, barevné změny, zápach chybějící zpáteční adresa neobvyklá hmotnost pokroucená nebo hrbolatá obálka ven koukající protržené drátky nebo hliníková fólie nadměrné množství zajišťovacích prostředků (pásky, samolepky apod.) značky, snažící se odvést pozornost od tvaru obálky tikající zvuky omezující značky jako Personal Do vlastních rukou nebo Confidental Důvěrné místo nebo stát na poštovním razítku nesouhlasí s uvedenou zpáteční adresou. (Použitý dokument byl distribuován prostřednictvím Health Alert Network) Vandalství je věčné Vandalství je věčné. To samé se říká o lidské hlouposti. V tomto případě se jedno s druhým vhodně doplňuje. Podruhé během krátké doby jakýsi hlupák (nebo možná i hlupáci) zničil vývěsní ceduli Pionýrské skupiny Otava v Sušici, na budově ZUŠ. Takový případů je kolem nás dnes a denně dost a dost. Těm, kteří podobné zlotřilosti provádějí, bych ráda položila otázku: PROČ? A až si na ni odpoví budou se svou odpovědí spokojeni? Chtějí tímto způsobem žít v duchu své odpovědi? Pak je mi jich už předem líto as Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat v době od 14 do 17 hodin Staňkov Velhartice Sušice Zasedání Rady města a Zastupitelstva města v roce 2001 Další zasedání RM, která se schází každých čtrnáct dní, se uskuteční 5. a 19. listopadu Zasedání ZM 7. listopadu 2001 Do boje s nadváhou Další setkání v rámci akce Malé dny zdraví a pohybu v sušické Sokolovně se uskuteční 7. listopadu (středa) a 12. prosince (středa) vždy od hodin. Více o činnosti poradny OHS Klatovy na tel. 0186/ mimo úterý, v úterý pak na telefonu 0186/ Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: celý objekt čp. 298/II na st. p. č. 657 v Sušici (dosud nevyužitý objekt v areálu bývalého velitelství v sousedství Finančního úřadu) čtyři místnosti o celkové výměře m 2 v objektu č. p. 255/II v Sušici (prodejna nábytku) vhodné pro kanceláře, učebny apod. jednu místnost s příručním skladem o celkové výměře 23 m 2 ve druhém patře objektu bývalé rehabilitace čp. 132 v Sušici (vhodné jako kancelář, nikoli jako provozovna) jednu místnost o výměře 46 m 2 v objektu čp. 873/II v Sušici (sídlo Bytservisu)

4 strana 4 Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání Vzpomínka Dne 3. listopadu 2001 uplyne 10 let od úmrtí pana MVDr. Františka Vaniše. Všem, kteří jej znali a vzpomenou s námi, děkují manželka, dcera s rodinou a syn. (Bible) Dne uplynou 4 roky, kdy nás opustila naše drahá maminka, paní Anna Schmiedová ze Sušice. Stále vzpomínají dcery Zlata a Pavla s rodinami. 17. října 2001 uplynuly 4 roky od úmrtí jejího manžela, pana Jiřího Schmieda. Gratulace Poděkování Vzpomeňte s námi. Zlata. Nic nám nenahradí ty, které jsme milovali Dne jsme vzpomněli prvního výročí úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Amálie Matoušové ze Sušice. Dne by se dožil 83 let náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan Matouš ze Sušice. Všichni, kteří jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. Rodina Půrokova a Glombova. Paní Růžena Zelená ze Sušice se 3. listopadu 2001 dožívá ve zdraví a plném elánu 80 let. Je velkou sběratelkou léčivých bylin. Za 18 let nasbírala a odevzdala přes 70 q suchých bylin. Do dalších let jí přejeme pevné zdraví a hodně optimismu, který kolem sebe sama rozdává. Syn Fanda s rodinou, její spolubydlící a všichni přátelé, které kolem sebe má. Dne 7. listopadu 2001 oslaví významné životní jubileum paní Božena Hrabová. Hodně zdraví, rodinné pohody a elánu do dalších dnů přejí manžel a děti s rodinami. Dům dětí a mládeže v Sušici děkuje odboru Technických služeb, zejména panu Koubkovi a jeho spolupracovníkům, za vzornou údržbu zahrady. Mgr. Z. KNĚZOVÁ, ředitelka DDM Výměna bytů Společenská kronika Odkaz pana Ladislava Vodáka ze Sušice Dne 3. října se konal v Sušici pohřeb pana Ladislava Vodáka, který 24. září náhle zemřel ve věku 80 let. Pan Vodák zasvětil většinu svého života poznávání a ochraně šumavské přírody. Byl učitelem mnohým z nás, kteří jsme se zabývali profesionálně i zájmově ochranou šumavské přírody nebo se zajímali o celosvětové hnutí woodcraft (lesní moudrost), založené Ernestem Thomsonem Setonem (s kterým si pan Vodák dopisoval před rokem 1945), které všechny své stoupence učí k pokoře před přírodou a k jejímu poznání z pohledu její přirozené součásti člověka. Pan Vodák byl pokračovatelem zastánců Národního parku Šumava z počátku minulého století, kdy se začaly objevovat první návrhy na vyhlášení národního parku např. od univ. prof. Julia Komárka. Pan Vodák byl jedním z autorů podkladů k vyhlášení CHKO Šumava v roce 1963, kde pak pracoval. Stál u zrodu a realizace projektů znovuvysazení rysa ostrovida (velmi úspěšného a uznávaného v evropském měřítku) a kočky divoké na Šumavu, spolupracoval s odborníky z evropských a světových ochranářských organizací (WWF, IUCN, Europark ), s kterými udržoval kontakty i v 70. a 80. létech. Po pádu železné opony se pak jeho přičiněním rozběhla velmi úzká spolupráce s WWF (Světovým fondem ochrany přírody) se zástupci jeho sídla v Ženevě. Byl členem týmu, který zde WWF v roce 1991 založil při VTS Správy CHKO Šumava v Sušici pro přípravu Plánu péče NP Šumava. Pan Vodák se dále ve spolupráci s ochranářskými evropskými organizacemi zabýval problematikou ochrany bobra, vlka a medvěda v evropských podmínkách a na toto téma organizoval několik setkání s evropskými odborníky v Sušici. Jeho splněným snem bylo vyhlášení Národního parku Šumava v roce 1991 a počáteční vývoj správy, který se ubíral cestou respektování etických principů ochrany přírody, které byly panu Vodákovi vlastní a které jsou zahrnuty ve světově uznané definici národních parků dle IUCN. V obhajobě těchto zásad se stal pro nás pan Vodák doslova šumavskou legendou. Byl Bydlím, bydlíš, bydlíme SON Sdružení nájemníků ČR, Místní organizace Sušice P. O. Box 30, Sušice, tel. 0607/ , muto nám může dopomoci Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. května 2001, pod značkou 20 Cdo 1230/99. Podle ustanovení 715 Občanského zákoníku (OZ) se mohou, se souhlasem pronajímatele (pronajímatelů), nájemci dohodnout o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. Odepře-li pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele. Z ustanovení 716, odst.1, OZ pak dále vyplývá, že právo na splnění dohody o výměně bytu musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo zanikne. Dohoda o výměně bytů je institutem, jehož prostřednictvím mohou účastníci existujících nájemních vztahů k bytům (nájemci) prosadit změnu v osobě nájemce bytu přesto, že účastníci stojící na druhé straně dosavadního nájemního vztahu (pronajímatelé) s takovou změnou nesouhlasí (nejsou účastníky dohody o výměně bytů). Toto vyplývá z 715 OZ, kdy může o výměně bytů rozhodnout i soud, který pak nahrazuje souhlas pronajímatele. Řečené plyne již z toho, že předmětem dohody není byt (nepřevádí se tu vlastnické právo k bytu), nýbrž právo jej užívat (právo nájmu). V právní teorii se vyskytují názory podporující tezi, že k zániku původních nájemních vztahů může dojít, i při platně sjednané a včas splněné dohodě o výměně bytů, pouze na základě právní skutečnosti předvídané ustanovením 710 OZ, odst.1, kde se hovoří, že nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. Výpověď nájmu je samozřejmě možná jen za splnění podmínek uvedených v 711 OZ, a to jen s přivolením soudu. Nejvyšší soud uzavírá, že zánik dosavadního nájemního vztahu nájemce k bytu, jenž směňuje, nastává (právě proto, že jde o směnu práva nájmu) splněním dohody o výměně bytu. Na stejném základě má Nejvyšší soud za to, že ke stejnému časovému okamžiku (ke dni splnění dohody o výměně Láska je podobna stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce. V. HUGO My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat. K. ČAPEK Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže láska. J. VRCHLICKÝ Zastav se, okamžiku, jsi překrásný G. B. SHAW Lidé se berou pro ticho, které je slyšet jenom ve dvou, jinak to spojovacím článkem mezi námi a odbornou veřejností západní Evropy, která tyto principy ctí již více než 20 let. I když u nás se oficiálně zodpovědní často dodnes snaží před českou veřejností tyto principy bagatelizovat nebo zapírat a po 10 letech od vyhlášení národního parku stále omílat stejné lži, které jim umožňují krátkodobě obhajovat poškozování lesů národního parku, odkaz pana Vodáka se jeho odchodem umocnil. Žil a pracoval pro záchranu Šumavy. V srdcích desítek ochranářů a woodcrafterů členů Ligy lesní moudrosti a zastánců Šumavy zanechal hřejivý pocit sounáležitosti pokorného člověka s tou stále nepoznanou a magicky přitažlivou šumavskou přírodou. Ing. F. KREJČÍ Pan J. H. je starší vdovec na důchodu a chtěl by vyměnit s mladou rodinou větší byt za menší. V souvislosti s touto výměnou se ptá, zda a jak se změní obsah nájemní smlouvy k bytu novému. Jedná se o poměrně častý případ, kdy starší manželé či osamocené osoby zamýšlejí, vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na bydlení, vyměnit větší byt za menší. Lze tím dosáhnout snížení nákladů na bydlení a získané prostředky využít jiným, pro dané osoby přijatelnějším způsobem. Častým případem je ale také, že pronajímatel na základě provedené výměny bytů (s kterou samozřejmě souhlasil) mění podmínky nájemní smlouvy k výměnou získanému bytu, samozřejmě v neprospěch nového nájemníka. Může se jednat o zvýšení nájemného, změna doby trvání nájemní smlouvy či rozsah poskytovaných služeb. Tato změna samozřejmě může znatelně ovlivnit nejen výši nákladů nového nájemníka, ale i dobu trvání nájemního vztahu. Proto jde především o to obecně vymezit, jaké účinky má dohoda o výměně bytů na trvání dosavadních nájemních poměrů ve směňovaných bytech a k jakému okamžiku a na základě jaké právní skutečnosti vzniká nájemní vztah účastníků výměny k výměnou získanému bytu. K tobytů) účastníci dohody (nájemci) realizací výměny ve výměnou získaných bytech vstupují do nájemního poměru založeného nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a původním nájemcem. Jinak řečeno, není-li zde před realizací dohody o výměně bytů dohoda mezi pronajímatelem a budoucím nájemcem (účastníkem směny) o tom, že dojde ke změně původní nájemní smlouvy (nebo není-li před splněním dohody o výměně bytů mezi pronajímatelem a budoucím nájemcem nová nájemní smlouva uzavřena s tím, že je podmíněna účinností dohody o výměně bytů), pak dnem, kdy se výměna uskuteční, se nájemní poměr trvající mezi pronajímatelem a původním nájemcem změní právě jen co do osoby nájemce a nikoli již v dalších rozhodných znacích, jako je např. doba trvání nájemního poměru nebo výše nájemného. Z toho plyne závěr, že podmínkou vzniku nájemního poměru k výměnou získanému bytu tedy není uzavření nové nájemní smlouvy. Výklad založený na úvaze, že nejde jen o změnu v subjektech nájemního vztahu, a že je nutno uzavřít novou nájemní smlouvu, v jejímž rámci má pronajímatel právo požadovat jiné (vyšší) nájemné nebo jiné ujednání o trvání nájemního poměru, by vedl k popření smyslu úpravy, podle níž si účastníci dohody mohou souhlas pronajímatele s výměnou vynutit soudní cestou. Pak by měl kterýkoli pronajímatel možnost zmařit smysl institutu dohody o výměně bytu prostě tím, že v mezích své smluvní volnosti (bez zřetele k tomu, že s dohodou o výměně souhlasil) následně podmíní uzavření nové nájemní smlouvy pro účastníka směny nepřijatelnými požadavky. Přitom námitka pronajímatele, že pouhá změna v osobě nájemce (v důsledku dohody o výměně bytu), bez možnosti pronajímatele ovlivnit další rozhodné znaky přetrvávajícího nájemního poměru by v konkrétní situaci neúměrně omezila realizaci práv pronajímatele se jeví jako neopodstatněná, protože může být uplatněna právě jako důvod nesouhlasu s dohodou a účinně přezkoumána v soudním řízení na základě již několikrát zmiňovaného 715, odst. 3, OZ. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v konkrétní podobě vysvětluje, jakým způsobem a za jakých podmínek lze uskutečnit výměnu bytů. Napomůže tak při uzavírání nájemních smluv, kdy se pronajímatelé snaží využít institut výměny bytů k získání jednostranných výhod ve svůj prospěch. Důležité je, že pokud pronajímatel s výměnou bytu souhlasí, dochází pouze k záměně jména nájemce bytu a ne ke změně podmínek nájmu. MO SON Sušice (pramen S moudrými o lásce, sňatku a manželství ticho neunesou, jinak je ticho přemůže. J. SKÁCEL Láska neodpustí buď nic, anebo odpustí všechno. H. BALZAC Odloučení znamená pro lásku totéž co vítr pro oheň: je-li slabá, hasí ji, je-li silná, rozněcuje. BUSSY RABUTIN Láska tu není a pak tu je a člověk neumí vysvětlit, jak se to stalo, že právě tahle tvář, která mu ještě nedávno byla jen příjemná, nebo se mu na ní ledacos nelíbilo, mu je náhle nejdražší na světě. S. VÁCHA Není zamilován, kdo nemiluje navždy. EURIPIDES

5 Z historie strana 5 Historická ohlédnutí Po stopách původu i tvářnosti našich vesnic (IV/V) Regionální příspěvek ke Světovému dni lidských sídel 1. října 2001 Původním, nejmenším a bezpochyby nejstarším typem venkovského sídla v Pošumaví a na Šumavě byla samota, samostatné selské dvorce, jejichž vznik a ráz ovlivnil charakter přírodního prostředí, vzniklé buď jako důsledek kolonizačního úsilí feudála, nebo hladu po půdě samotného osídlence bezzemka ap. Z tradice pak zakládali původní slovanští osídlenci v duchu zvyklosti tzv. zádruhy kolektivní samoty, nesoucí často zakladatelovo jméno. Zádruh byla patriarchální rodinná instituce, složená z několika generací společného původu, v níž všichni společně žili, pracovali a měli společný majetek. Tyto samoty se časem mohly rozrůstat v seskupení několika málo sídelních jednotek, ve vísky a konečně i vsi. Jejich názvy mají obvykle koncovku -ov, -ice, nebo -ovice. V Pošumaví však mohou samoty představovat i relikty po rozpadu původních vsí z různých příčin, např. po zničení a vypálení vojáky, po vymření obyvatel v epidemiích ap. Tak po vsi Zbraslavi zůstal jen dvůr, po Vzdunách jen kostel (Zdouň), samota U Biskupa po vsi Biskupicích, z pusté vsi Orlova se stal dvůr, podobně ze Zdemyslic aj. Ráz samot však měly i samostatné dvorce, vzniklé až později v časech vnější kolonizace, ve vyšších horských polohách na královském území, které pak byly administrativně propojovány ve správní jednotky např. už výše jmenované královácké rychty v sousedním Německu, tzv. Haufenweiler (nakupené samoty). Ty ovšem patří do sídelního typu tzv. rozptýlené zástavby, která je z hlediska struktury příkladem většího sídla, často velmi rozsáhlého. Vísku tvořila malá skupinka chalup, kde nevznikl ani žádný církevní objekt, ani obchod nebo hospoda a vznikla, jak už bylo uvedeno, růstem samoty. Příkladem vísky může být např. Konín u Hor Matky Boží, Malá Víska, Věštín, Dohaličky nebo pozůstatek vsi, např. Částkovy. Sídliště s větším počtem sídelních jednotek, založených na hospodářském využití půdy, představuje vesnice, nejvýznamnější typ venkovského osídlení. V šumavském podhůří je nejvíce rozšířeným typem venkovské hromadné zástavby typ návesní, vzniklý ve středověku v procesu vnitřní kolonizace obvykle, u panského sídla (např. Bílenice, Kolinec, Svojšice, Stará Dl. Ves, Mokrosuky). Jádrem zástavby a též středem veškeré pospolité činnosti byla náves různé velikosti a tvaru, jako tomu je u vsí středočeských rovin a pahorkatin. V Pošumaví jsou však zřetelně menší, sevřenější, ovlivněné charakterem povrchu. Také štíty všech stavení náves obklopující nesměřují vždy k návsi, uprostřed návsi často schází typický rybníček, ale bývá zde přítomna později postavená kaplička různé velikosti (Podmokly, Maleč, Soběšice, Domorazy, Hlavňovice, Chotěšov), pokud není mezi stavbami ji ohraničujícími kostel. Tu skupinu našich vsí, kde se typická náves nevyvinula, tvoří řadový typ zástavby. V uspořádání venkovských sídel měly významnou úlohu cesty. Byla to především hlavní komunikace zprostředkující spojení s okolními vesnicemi a často sloužící jako dálkový spoj, která tvořila hlavní osu zástavby. Do ní pak ústící hustá síť cest jen místního významu, umožňující vzájemné propojení sídelních jednotek a dopravu na pole. Řadovou ves představuje u nás mladší typ zástavby, nejmladší je Nová Dlouhá Ves, postavená na začátku 19. století, případně Františkova Ves. Od typického silničního sídliště se liší tím, že lemují cestu pouze po jedné straně, a tím se podobají sídelním formám v Německu. Pokud tedy jde o předcházející hromadné typy zástavby, lze říci, že čisté formy návesní či silniční v podhůří Šumavy prakticky neexistují a jde obvykle o vsi smíšeného typu. Horský charakter reliéfu a druh hospodářské činnosti (chov dobytka, těžba dřeva a zakládání sklářských hutí) byl na Šumavě příčinou vzniku roztroušených sídlišť s dostatkem prostoru kolem sídelních jednotek. Buď zcela izolovaných (např. Javoří Pila, Antýgl, Gerlův Dvůr), nebo v rozptýleném sídle typu houfu, kde sídelní jednotky byly více seskupeny pod jedním názvem (př. Stodůlky), označované v německé sídelní geografii názvem Schwarmsiedlung. Jejich vzhled popisuje F. A. Šubrt v díle Čechy I. Tam, kde dvě vodní ramena se svírají, obmykají svou náručí malé místečko Modravu. Pravější lesní dědinky nad tuto ani na Šumavě nebylo by snadno nalézti. Jest to rozběhlé stádo nečetných domků dřevěných pod strání, na stráni se tulících, vše v samém lese skryto, zaplaveno jeho stínem, jeho vůní, svěžím porostem jeho pokrajů. LADISLAV NOVÁK Rok v pranostikách listopad Listopad byl ve starém římském kalendáři původně devátým měsícem roku november a toto pojmenování převzala v drobných obměnách většina evropských jazyků. Český název měsíce souvisí bezpochyby s padajícím listím. Na listopad připadá druhé místo v nejnižším počtu pořekadel. Teplý říjen, studený listopad. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobyde. Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. Jaký listopad, takový březen Stalo se před sto lety zprávy místní a z venkova Obratné zlodějky. O výročním trhu dne 4. října t. r. konaného, přistihla p. M. Rendlová v Sušici dvě zlodějky právě v tom okamžiku, když jí ukradly bochník chleba. Pí. Rendlová odebrala oněm ženštinám nůše ve které se nalézaly následující kradené předměty: 3 páry mužských perek, 1 pár střevíců (parízky), 1 zimní čepice, 1 dětský zimní čepec, 2 kávové porculánové hrnky, kýta šunky, vepřové maso, kus tlačenky a 4 kusy salámů. Zlodějky daly se však na útěk a beze stopy zmizely. Vypátralo se, že uvedená obuv byla ukradena zdejším obuvníkům pp. T. Hrabýmu, T. Potužákovi a F. Míkovi, šunka, maso a salámy p. Křešničkovi, tlačenka p. Michalcovi a zimní čepice p. Svatošovi z Rabí. Pátrání po těchto jarmarečních strakách zůstalo dosud bez výsledku. Ze zvyku. Dne 5. října 1901 způsobil hauzírník Petr Procházka v hostinci pod Svatoborem beze vší příčiny povyk a když byl strážníkem p. Hölzlem napomínán ku klidu, hrubě a opovržlivě mu odpověděl. Byl zatčen a za jeho nepěkné chování od c. k. okr. soudu v Sušici odsouzen do vězení na 48 hodin jedním postem zostřených. Brusič, cikán a zloděj v jedné osobě. V měsíci červenci přišel k zdejšímu majiteli hospodářství panu Frant. Soukupovi neznámý muž, který žádal, aby si p. Soukup u něho nechal brousit nějaké nebozezy a kleště. P. Soukup dal jemu pak šest nebozezů a jedny kleště a onen neznámý muž slíbil, že věci tito přinese hned druhý den nabroušené. Též pan Frant. Šafránek, kovář, dal onomu muži jeden nebozez k nabroušení. Onen muž se pak vzdálil, ale nebozezy a kleště zpět nepřinesl. Byl však záhy zdejším četnictvem vypátrán a k potrestání zdejšímu c. k. okr. soudu dodán. Škoda ale p. Soukupovi a Šafránkovi nahražena nebyla, neboť onen cizí muž byl brusič a cikán Josef Daniel z Kelče okres Výškov na Moravě a nemá čím by zaplatil a předměty výše uvedené u něj nalezeny nebyly. Dne 24. září t. r. postřehla paní Marie Nováková, která bydlí u její matky v Albrechtci, v čase kdy byla zaměstnaná na dvoře, že ze její světnice vychází ženština, která jest podobná cikánce a poněvadž v té chvíli nikdo se ve světnici nenalézal, byla jatá předtuchou, že by jí mohla ona ženština něco odcizit. I pospíšila si do světnice, kdež shledala, že jí bylo ukradeno pár nových botek v ceně 7 zl. a jedna sukně v ceně 1 zl. Běžela tudíž za onou neznámou ženštinou, která však zaznamenajíc, že je pronásledována, vzala nohy na ramena a utíkala z vesnice do polí. Na pokřik p. Novákové seběhlo se více lidí, kteří onu neznámou ženštinu, u které se též nyní její muž nalézal, chytili, k místnímu starostovi odvedli a pro zdejší c. k. četnictvo poslali. Tito zjistili, že jsou to brusiči Václav a Karolína Havlíčkovi z Koněprus, okres Hořovice. Byli zatčeni a odvedeni ku zdejšímu c. k. okresnímu soudu k potrestání. Voli se splašili. Rolník Alois Šatra ze Zbynic zapřáhnul o pondělním trhu večer do svého povozu slamou naplněného a chtěl si nato v něm usednouti, když tu právě po ulicích světlo elektrické rozžehnuto bylo. Voli se světla toho ulekli, splašili se a v největším trysku uháněli s vozem přes náměstí. Šatra chtěje volky zadržeti, vzal převahu a spadl pod vůz, který jej přejel, a zůstal v bezvědomí ležeti. Byl okamžitě k obvodnímu lékaři panu J. Breyovi dovezen, jenž mu první pomoc poskytl. Šatra utrpěl prý velmi vážné zranění na hlavě. Požár. Dne 1. listopadu t. r. o dvanácté hodině noční vypukl dosud nezjištěným způsobem požár v takzvaném panském mlýně, patřícím panu Josefu Hernichovi. Při prohlídce vykonané zdejším c. k. četnictvem a měst. policie revisorem nalezeny na místě požáru dva balíčky zápalek, nádoba s petrolejem a otep slámy; též dráty od elektrického vedení na tom místě přetrhány. Pachatel byl dle všeho s místnostmi velmi dobře obeznámen. Rychlému zakročení noční stráže, vedené policejním revisorem a členy měst. hasičského sboru podařilo se požár v zárodku utlumiti a rozšíření jeho zameziti. Škoda vzdor tomu jest však dosti patrná. Krádeže. Dne 5. listopadu t. r. odpoledne ztratily se Janu Kotalovi v Dobříně mezi tím časem když nikoho doma nebylo ze zamčené světnice dva páry nových bot, dvoje kalhoty, dvě vesty, jedna sekyra a asi pět zl. na hotovosti. Podezření padlo ihned na dva neznámé výrostky z komediantské rodiny, kteří odpoledne po vsi žebrali, a sice z těch důvodů, poněvadž s sebou nosili pytel a dlouhý provaz jež ztratili a který v předsíni u Kotalů byl nalezen. Kotal učinil u zdejšího c. k. četnictva oznámení druhého dne ráno, které naznačené dva výrostky, a sice Vincence 14 r. a Frant. Kuželku 12 r. starého v Čepicích vypátralo a zatklo a zdejšímu soudu i s 19ti letou Annou Serynkovou dodalo. Z ukradených věcí již nebylo nalezeno u nich ničeho, měli patrně dosti času k tomu, aby věci na bezpečné místo dostali. V říjnu jsme vzpomněli * Karel Malkovský hudební skladatel, pedagog, narodil se v Petrovicích u Sušice, zemřel v Praze. Narodil se v rodině řídícího učitele Antonína Malkovského, který rozvíjel hudební nadání všech svých pěti dětí. Petrovický učitel František Firch ho učil hrát na housle a na klavír., Studoval v Klatovech do roku 1917, válečnou maturitu absolvoval ve Vídni. Soukromě se učil hudbě u J. Kaana a Vítězslava Nováka. Byl učitelem hry na hudební nástroje. Převážně se zaměřil na pianovou harmoniku a pod uměleckým jménem Karel Alkov vydal v roce 1937 První českou teoreticko praktickou školu na pianovou harmoniku o 18 svazcích. V průběhu druhé světové války byl pro svůj vlastenecký postoj vězněn. Po osvobození sestavil celý soubor harmonikářů, jehož byl uměleckým vedoucím. Rád se vracel do Petrovic, kde hrával na varhany. Pro pianovou harmoniku upravil a zkomponoval řadu skladeb. František Plánička historik, narodil se v Klatovech, zemřel v Praze. Ředitel Městského muzea v Klatovech. Autor monografie Klatovy a okolí, Z historie řezbnického řemesla v Klatovech, Z minulosti zámku Týnec. * Karel Polata kapelník, zpěvák, hudební skladatel, narodil se v Nezdicích, zemřel v Sušici. S cirkusem procestoval kus světa. Na jeho pohřeb přišlo zahrát 109 muzikantů z celého kraje. * Otakar Vočadlo literární vědec, anglista, narodil se v Klatovech, zemřel v Praze. Byl lektorem češtiny na University of London a jako takový organizoval cestu Karla Čapka do Anglie podnikl přednáškové turné po USA působil na Universitě Komenského v Bratislavě, odkud musel odejít a v roce 1939 působil na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Po zavření vysokých škol Němci byl vězněn a prošel třemi koncentračními tábory. V letech opět působil na filozofické fakultě UK, ale z politických důvodů byl propuštěn a v roce 1968 byl rehabilitován. Spoluzakladatel moderní české anglistiky a amerikanistiky spolu s R. Wellhenem. Vintíř poustevník, blahoslavený, narodil se kolem roku 955 v Duryňsku, zemřel v Březníku (Dobrá Voda u Hartmanic). Byl synem knížete von Schwarzburg Käfernburg a příbuzným císaře Jindřicha II., jehož sestra Gisela se stala manželkou uherského krále Štěpána I. Svatého. Jako mladík se rád pohyboval v lehkomyslné, poživačné společnosti. Teprve opat Godehard z Niederalteichu způsobil podstatnou změnu v jeho životě a roku 1005 se Vintíř (Gunter, Güntner) stal mnichem. Před vstupem do noviciátu podnikl bosý cestu do Říma. Řádový slib složil až po dovršení 60 let svého života. Roku 1008 odešel k Renzibergu a v roce 1011 potom hlouběji do lesů v údolí Ohe. Tam mýtil les a založil klášter Rinchnach (vysvěcen 29. srpna 1019). Poté se usídlil na tzv. bavorské stezce, důležité obchodní tepně mezi Bavorskem a Českou zemí, v místě kdysi nazývaném Březník, později přejmenovaném po léčivé studánce s radioaktivní vodou na Dobrou Vodu. Odtud vykonal řadu cest s politickým i misionářským posláním Byl pochován v benediktinském klášteře v Břevnově u Prahy, který byl založen roku 993 jako první mužský klášter v Čechách. Léčivá moc studánky byla připisována poustevníku Vintíři a byla po mnoho let cílem mnohých poutníků s různými neduhy. Řada z nich zde nalezla uzdravení, jak o tom svědčí zápisy ve farní kronice kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě i votivních obrazů, které se však nedochovaly. V Německu je Vintíř stále uctíván jako svatý.

6 strana 6 Podzimní Šumavou byl název akce, při které se v sobotu 6. října na jeden den otevřel autokempink v Novém Městečku. Sdružení Pionýr spolu s Domem dětí a mládeže pořádalo pro milovníky podzimní Šumavy netradiční turistický pochod. Byl to vlastně turistický sraz, protože způsob dopravy i trasu si každý zvolil sám. Účastníci přišli pěšky, přijeli na kolech, autem, ale i na koních. Přítomnost jezdeckého Pony klubu Jiřičná bylo krásným zpestřením akce (foto 2). Kombinovanou trasu zvolili pionýři z Horažďovic. Jeli do Annína autobusem a do kempu přišli přes Mouřenec. Po příchodu na místo srazu si každý vytočil na kole štěstí odměnu a pak se malí i velcí pustili do prověřování své obratnosti a šikovnosti na opičí dráze (foto 1), před kterou se i mnohým dospělým zatřásla kolena, zkusili štěstí ve střelbě či kroketu. Podle zájmu si pak účastníci mohli zahrát tenis, nohejbal, vyzkoušet chůdy i jiné sportovní hry. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení a oheň na opékání špekáčků. Počasí nám přálo, a tak se 150 milovníků přírody, turistiky a pohybu vůbec, mohlo radovat z krásného dne. Na závěr chci poděkovat Obecnímu úřadu Dlouhá Ves za propůjčení areálu autokempinku a všem, kteří tuto zdařilou akci připravili. PAVLA ŠPÍRKOVÁ, Pionýrská skupina Otava Mateřská škola Tylova ul. v Sušici oslaví 30. listopadu letošního roku 30. výročí svého založení. Všichni, kteří si chcete zavzpomínat na své dětství, přijďte v pátek 9. listopadu 2001 do naší mateřské školy. V tento den si můžete prohlédnout celý areál, fotografie a kroniky. Oficiální oslava pro bývalé zaměstnance a pozvané hosty začíná ve hodin. Všichni jste srdečně zváni. M. Oudesová, ředitelka školy Hledám práci! Tak jsem navštívila Úřad práce. Tedy, jak se slangově mezi lidmi říká byla jsem na pracáku. Mezi námi, divný pocit, snad i strach jsem měla! Z toho jak se okolní čekající na chodbě před úřadem tvářili, jsem usoudila, že tam přijdu nejméně o hlavu, nebo mi budou lámat končetiny ve středověkém kole. Nebo, že bych si snad spletla budovu a čekala v čekárně u zubaře? Ale ne, cedulka na dveřích je správná, okolní nástěnky ověšené inzeráty pro prácechtivé občany, ovšem víceméně za hranicemi našeho regionu, taky u zubaře nemají. Konečně přišla řada na mě. S bušícím srdcem jsem otevřela dveře a statečně vstoupila do místnosti v očekávání nejhoršího. Žádný přímý útok se zatím na mne nekonal, ale pro jistotu jsem pevněji uchopila kabelku, odhodlána ji v sebeobraně použít. Od prvního stolečku se na mne usmála na první pohled i první kontakt velice příjemná paní. No, od té to snad tak bolet nebude! Došlo na vzájemné představování, vysvětlování mé situace se žádostí o práci a kupodivu, stále mi ještě nikdo neubližoval. Ve chvíli, kdy jsem měla vyplnit dotazník, však nastal problém. Zarazila jsem se u otázky, co ještě umím, mimo toho, co jsem se naučila ve škole. Já ale neumím nic to ale přece nemohu napsat? Jednak to vypadá, že jsem pro život nepoužitelná, že jsem ve svém věku k ničemu, a také to nezní moc důvěryhodně. Každý něco umí, říkala mi stále s úsměvem paní od počítače. Ano, umím se postarat o rodinu, pro kterou bych i dýchala, umím zpracovat úrodu ze zahrádky, sušit seno, pofoukat dceři bolavé koleno a SNAD uvařit dobrou večeři. Někomu se líbí mé články v novinách, ale co s tím vším mohu dělat? Počítač si i tyto informace o mě vtěsnal do paměti, já dostala kartičku uchazeče o zaměstnání, datum příští návštěvy a byla propuštěna. Šla jsem na kafíčko se šlehačkou do cukrárny a v hlavě, kterou mi opravdu nikdo netrhal, mi hučelo jak v úle. Najdu práci? Co když to bude něco, co dělat nechci, neumím, a tak zbytečně zaberu místo někomu, kdo by tu práci dělal s láskou? Nevím, ale v té cukrárně jsem přišla na to, že chci psát a ať si říká počítač co chce, psát budu. A snad si to někdo i rád přečte. MARIE BUBENÍKOVÁ Čtenáři nám píší Takový byl název publikace, která nedávno obletěla školy klatovského okresu. Můžete se s ní však setkat i v různých krizových centrech po celé České republice a některé z příspěvků byly publikovány i v různých časopisech. Šestnáctistránková brožura je výsledkem půlroční práce žáků a učitelů Základní školy v Komenského ulici v Sušici. Je završením projektu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů, který byl vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce Ovšem z ministerstva přišel jen podnět. Nápady, myšlenky a samotná koncepce jsou pak pouze z dílny výše zmíněné školy. Proč právě téma prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů? Na to jsem se zeptala paní učitelky Květoslavy Vránové, která na Základní škole v Komenského ulici působí mimo jiné ve funkci koordinační pracovnice protidrogové prevence. Sociálně patologické jevy zahrnují problémy, o kterých se společnost stále ještě bojí nebo stydí mluvit. My jsme se snažili prolomit některá tabu, chtěli jsme, aby se děti naučily v případě ohrožení požádat někoho o pomoc proto název publikace Někdo ti vždy pomůže říká paní učitelka. To myslím nepotřebuje žádný další komentář. Přesto bych ještě ráda citovala maminku žáka 5. třídy, která přispěla k vytvoření publikace svým příběhem. I její syn se setkal se šikanou a žena v závěru píše: Ten den se rozhodl správně. Utekl. Je moc dobře, že škola děti na podobné situace připravuje, ne vždycky budu tak blízko jako tenkrát. Nyní již však konkrétně. Škola se ve svém projektu zaměřila především na tyto sociálně patologické jevy: šikanování, násilí v rodině, špatné vztahy mezi dětmi, osamělost, netolerance, rasismus, drogová závislost, kouření, alkohol a gamblerství. Na začátku stála ovšem jen tato slova a bylo nutné je dětem přiblížit. Jak to tedy vypadalo v praxi? Každá třída se zaměřila na jeden problém, i když pochopitelně nešlo o žádné striktní rozdělení, protože všechna témata spolu úzce souvisí a často se prolínala, připomíná mgr. Vránová. V nejniž- Někdo ti vždy pomůže ších ročnících se zpracovávaly především dva tématické okruhy: odlišnost dětí a romská otázka. Vznikly zdařilé výtvarné práce, s nimiž se můžete také setkat na stránkách publikace Někdo ti vždy pomůže. Ve třetí, čtvrté a páté třídě se vycházelo z předpokladu, že názorná ukázka má mnohem větší váhu než pouhá slova. Řešily se tři problémové oblasti: bezpečí doma, bezpečí v domě a bezpečí na ulici, pro které se zvolila skutečně účinná forma prevence. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je, když za dveřmi bytu, ve kterém jsou samy, stojí cizí člověk. Jaké to je, když potkají cizí osobu v přítmí panelákové chodby. A do třetice se pečlivě připravila akce, která měla prověřit, zda jsou děti schopné odmítnout člověka, který je láká do auta či na nějaké odlehlé místo. Dobrovolník cizí muž parkoval před hlavním vchodem do školy a pod různými záminkami nabízel žákům pátého ročníku, kteří odcházeli po vyučování sami domů, že je někam sveze. Pro děti to byl velmi silný zážitek. Po praktických zkušenostech si pak děti vždy o svých pocitech a názorech společně s tř. učitelkou povídaly. Myslím, že jim tato akce dala mnohem víc než domluvy rodičů či učitelů a ti, kteří v této zkoušce selhali, si jistě podruhé k nikomu cizímu do auta nesednou. Pro pátou třídu nebyl tento projekt žádnou novinkou. Již dříve se podobného zúčastnila a se souhrnnou prací Mosty ve čtvrté třídě získala první cenu v Mezinárodní výtvarné a literární soutěži Evropa ve škole. Originálně bylo pojato téma sociálně patologických jevů ve společnosti v šesté třídě. Při hledání konkrétních případů nemuseli chodit daleko. Vytvořili reportáž O přestávce aneb dvakrát ve stejné třídě. Všichni žáci si tak uvědomili, kolik negativních jevů se v jejich kolektivu objevuje. Jejich společným poznáním, zamyšlením nad nimi a trefnou reportáží se podařilo některé z nich odbourat. Vůbec nejúspěšnější akcí celého projektu Někdo ti vždy pomůže byl tzv. psychovýlet, kterého se zúčastnila jedna z tříd spolu s třídní učitelkou a paní ředitelkou. Šlo o jednodenní výjezdovou akci, směřující k sebepoznání, ke zvýšení sebevědomí, atd. Aby byla akce ještě účinnější, snažili jsme se změnit i prostředí, kde se žáci celé jedno dopoledne věnovali psychosociálním hrám a aktivitám. Útočiště nám poskytla krásná nová škola v Nalžovských Horách. A právě tady se podařilo výrazně přispět ke zlepšení komunikace nejen mezi dětmi samými, ale i mezi kolektivem a třídní učitelkou. Ta tu získala cenné informace, ze kterých může v dalších letech bohatě čerpat při práci se svou třídou. Ve vyšších ročnících se ústředními tématy stala drogová závislost a šikana. Dva velké vykřičníky visící nad dnešní mládeží. Debatovalo se na téma Můj kamarád bere drogy. Mnoho žáků našlo sílu svěřit se se svými hrůzostrašnými zkušenostmi v této oblasti, ale i se šikanou; zorganizovala se protidrogová (velmi působivá) přednáška, došlo i na vyhodnocení čtyřletého projektu Kouření a já. Právě odezva na tuto několikaletou osvětu, zaměřenou proti kouření, byla velmi zajímavá. Objevily se nejen pozitivní, ale i negativní reakce. Jakoby se zdálo, že čím více informací člověk o daném problému vstřebá, tím silnější má potřebu vyzkoušet chuť toho zakázaného ovoce. Ale i to je dobré vědět I když se ze začátku projekt Někdo ti vždy pomůže s příliš velkým nadšením ze strany učitelů nesetkal, aktivně se do programu zapojili téměř všichni a nakonec nebylo nikoho, kdo by litoval. Pro každého byl velkým přínosem. Vyučující získali nové důležité informace o svých žácích, podařilo se vyřešit i některé problémy, které zůstávaly do té doby skryty. Především si ale třídní učitelé ke svým svěřencům našli cestu, kterou by jinak třeba ani nikdy neobjevili. Pozitivního hodnocení se půlroční práci dostalo také od rodičů. Jak ukázaly ankety a dotazníky, jejich důvěra ke škole značně posílila, není téměř rodiče, který by své dítě posílal do školy s obavami. Cílovou skupinou, na kterou byl celý program zaměřen, byly však děti. Ty se naučily pojmenovávat všechny negativní jevy, které nás obklopují, a podle svých možností na ně i reagovat. Už vím, co to znamená být na něčem závislá. Je to jako spadnout do propasti a nezajímat se, kudy z ní ven. Naučily se také jedné jednoduché, ale moc důležité věci: Pomoc k nám sama nepřijde, musíme ji hledat. Vždycky se najde někdo, kdo je ochoten pomoci! A to bych chtěla připomenout nejen těm školou povinným, ale i dospělým. Těžko nám někdo podá pomocnou ruku, když nebudeme vědět, že ji potřebujeme. IVANA PITROVÁ Školní rok je v plném proudu i v naší mateřské škole Do základní školy odešlo v září 58 dětí, celkem máme v letošním školním roce zapsáno 141 dětí, z toho 11 dětí má odklad školní docházky o 1 rok a 6 dětí je mladších tří let. U těchto mladších dětí jde vesměs o zaměstnané matky. Kapacita mateřské školy již v současné době nedovoluje dále přijímat děti, byť by to bylo pouze na pět dnů v měsíci, jak nyní umožňuje zákon maminkám na mateřské dovolené a nezaměstnaným rodičům. Od října opět začaly v naší škole fungovat zájmové kroužky pěvecký, Veselá píšťalka, seznámení s německým a anglickým jazykem, taneční kroužek a křesťanská výchova. Dále na škole pracují tři logopedické asistentky, které odborně ve spolupráci s rodiči odstraňují vady ve výslovnosti dětí. Slunné podzimní dny lákají stále k pobytu na školní zahradě, kterou se nám v loňském roce podařilo doplnit některým vybavením pro pohybové vyžití dětí. V letošním školním roce bychom se chtěli pokusit zastřešit pískoviště pevnými přístřešky, jelikož slunečníky ani celtové přístřešky se nám neosvědčily. Rádi proto přivítáme každou sponzorskou pomoc, která by nám usnadnila naše plány na vylepšení školní zahrady realizovat. PL

7 Filmy, které musíte vidět Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě, Západočeské muzeum v Plzni a Město Hartmanice si vás dovolují pozvat na povídání o Mongolsku s geologem RNDr. Pavlem HANŽLEM Z Ulanbataru do Echingolu Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů. Pátek 23. listopadu v hodin, muzeum Dr. Š. Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic. Kultura Dr. Dolittle listopadu Pan doktor a jeho zvířátka prožívají další zábavná dobrodružství v pokračování úspěšné rodinné komedie. V uváděném filmu má dr. Dolittle těžký úkol pomoci zvířatům zachránit les před zištnou dřevařskou firmou. Jedinou možností je využít zákon o ochraně ohrožených druhů, a to znamená spářit vzácnou medvědici se samcem stejného rodu. Jediný vhodný samec se však narodil v zajetí a vystupuje v cirkuse. Lékař ho tedy odveze do lesa a učí ho, jak se má chovat v divočině. Proti prvnímu příběhu přibyla nejenom nová zvířata, ale také scéna přinášející kromě živých zvířat i počítačové prvky. 460 podezřelých listopadu Černá komedie se odehrává v městečku Verplanck ve státu New York. To se vyznačuje tím, že téměř všichni obyvatelé jezdí v malých autech značky Yugo. Když se utopí zlá a nebezpečná ženská Mona a vyjde najevo, že její vůz nespadl do řeky náhodou, jsou policejnímu náčelníkovi podezřelí všichni. Monu neměl nikdo rád, dokonce ani její manžel Phil, ani líný jednoruký syn Jeff. Nakonec náčelník celý případ elegantně vyřeší. Snímek je postaven na předvádění až neuvěřitelného cynismu téměř všech postav a poukazuje tak na značnou absenci morálky a nedostatek základní úcty k druhému člověku. Výborná je postava Mony v podání Bette Midlerové i Danny de Vito v roli vytrvalého vyšetřovatele. Babí léto 7. listopadu Režisér Vladimír Michálek natočil smutnou komedii podle námětu a scénáře Jiřího Hubače. Jejími hrdiny jsou důchodci na sklonku života. Scénář se opírá o přesně vystavěné komické situace zcela v tradici autorových nejlepších inscenací a tématem stáří Nezralé maliny, Tažní ptáci. Role hlavního hrdiny Františka Hány vznikla na tělo Vlastimilu Brodskému, dokonale mu nahrává Stella Zázvorková v roli manželky a Stanislav Zindulka jako kamarád na život a na smrt. Oba kamarádi tráví čas tím, že podnikají různé recesistické akce, vitální staříci odmítají připustit si blížící se smrt, přesto však musí pod tlakem událostí poněkud přehodnotit svůj dosavadní způsob života. V dalších rolích uvidíte vynikající české herce, například Ondřeje Vetchého, Jiřího Lábuse, Lubomíra Kostelku aj. Časopis Cinema hodnotí 100 % extra třída. Téměř dokonalý zločin 11. listopadu Thriller režiséra Sama Reimiho v sobě spojuje kriminální zápletku, motiv nadpřirozených schopností a realistické až naturalistické zachycení prostředí jižanského maloměsta a jeho obyvatel. Nedávno ovdovělá matka tří malých synů má dar vidět symbolické i konkrétní výjevy z budoucnosti i minulosti. Má také schopnost vcítit se do problémů lidí, kteří ji žádají o pomoc. Pomůže vyřešit záhadné zmizení snoubenky ředitele místní školy a odsoudit vraha, místního tupého surovce Donnieho, ale sama se cítí ohrožená a trpí děsivými vidinami Autor filmu velmi dobře buduje napětí od prvních vteřin snímku, ponechává také maximální prostor hereckým projevům. V hlavní roli uvidíte vynikající Cate Blanchettovou, v roli surovce Donnieho překvapivě Keanu Reevese. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Malena 14. listopadu Italský režisér Giuseppe Tornatore se proslavil zejména snímkem Bio Ráj (1988). Jeho nový příběh vypráví o ženě, která byla potrestána za svou krásu. Píše se rok 1940, Itálie právě vstoupila do války s Francií a Británií. Třináctiletý Renato má však jiné starosti je zamilovaný do provdané dcery profesora latiny Maleny. Jenže v malém městečku na Sicílii je krásná mladá žena předmětem touhy všech mužů. Její každodenní procházka městečkem je vzrušující podívanou pro pány a zdrojem žárlivosti a pomlouvání pro ženy. Když se z Maleny stane první válečná vdova, začne jí celé městečko věnovat ještě větší pozornost a se zadostiučiněním sleduje její pád. Film citlivě zachycuje v jedné rovině Renatovo dospívání, ve druhé vlastní tragický příběh maloměstské krásky. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Filmový klub Quills Perem markýze de Sade čtvrtek 8. listopadu Režisér Philip Kaufmann natočil po dlouholeté odmlce historické drama, film inspirovaný divadelní hrou, jejíž autor je také autorem scénáře. Hra po svém prvním uvedení v roce 1995 vyvolala značný rozruch, přestože se tvůrce nijak netajil tím, že značná část hry je fikce neodpovídající historické skutečnosti. Usiloval zejména o portrét svérázné osobnosti, jež v krutých podmínkách nesvobody nachází jediné východisko ve zběsilém psaní, které se stává základní podmínkou existence. Poukazuje také na kontrast mezi tím, kdo pornografii píše a kdo ji pod rouškou pokrytecké přetvářky praktikuje. Příběh se odehrává v útulku pro choromyslné, v němž markýz strávil značnou část života. Pochmurné prostředí ústavu na počátku 19. století je zdrojem syrové atmosféry vyprávění. O sexu se ve filmu převážně jen mluví, zejména formou úryvků de Sadových textů. Strhující výkon v hlavní roli odvedl herec Geoffrey Rush. Film získal ocenění americké národní filmové rady a byl nominován na Zlatý glóbus. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Pozoruhodný koncert připravil sušické hudební veřejnosti sbor Nimbostratus za řízení Dana Čámského a jeho hosty. Koncert se konal 13. října 2001 ve Smetanově sále gymnázia. Hned v úvodu byli posluchači konfrontováni s neobvyklým, ale velezajímavým scénickým provedením dvou cikánských písní v nastudování Nimbostratu. Obě ukázky byly z připravovaného cyklu cikánských písní, zaujaly spontánní zvukovou originalitou, která si nezadala s profesionálním romským sborem. Přitažlivě zapůsobila i kostýmní a pohybová složka vystoupení. Vystoupení bylo také dobrou školou, jak lze v praxi a působivě vést kampaň proti xenofobii a rasové nesnášenlivosti. V následujícím pestrém sledu předpřestávkového programu se představila děvčata tanečního oddělení ZUŠ v Sušici, která zatančila v choreografii Sv. Čížkové na hudbu z muzikálu Vlasy. Vokální skupina studentů a studentek sušického gymnázia v sérii dobových šlágrů přenesla publikum do období swingu, což je ostatně v náplni práce této mladé a sympatické skupiny za vedení prof. M. Naglmüllerové. Blok uzavřel Sušický dětský sbor (SDS) za řízení J. Baierla, který přednesl pečlivě nastudovaný program, v němž nechyběla sborová klasika (Dvořák, Beethoven), oblíbené spirituály i současný sborový projev (L. Berstein, T. Baierl). Perfektně vyzněla například Beethovenova rytmická sborová hříčka Metronom, provedená přímo s matematickou přesností za rytmického doprovodu tohoto přístroje, nazývaného tyranem hudebníků. strana 7 Nimbostratus a jeho hosté Pro volnou chvíli kvíz o filmu 1) Ve filmu Woodyho Allena Banáni (1971) jde o: a) parodii na středoamerické režimy a neustálé revoluce v těchto zemích b) parodii na život amerických obchodníků s komoditami na burze v Chicagu c) parodii na život amerických kosmonautů 2) Sylvester Stallone hrál hlavní úlohu ve filmu, který dostal Oscara za nejlepší film roku, byl to: a) Zajatec 2. avenue (1976) b) Moták (1977) c) Rocky (1977) 3) Vlastní jméno českého herce Jiřího Štěpničky je: a) Jiří Haničinec b) Jiří Samec c) Jiří Štěpánek 4) Film Hrátky s čertem byl natočen v roce 1956 podle námětu: a) Karla Čapka b) Jana Drdy c) Karla Poláčka 5) Chaplinův film Zlaté opojení byl natočen v roce: a) 1925, tedy ještě v éře němého filmu b) 1931, šlo sice o zvukový film, ale sám Chaplin v něm nemluví c) 1932, šlo sice o zvukový film, ale dialogů v něm bylo minimálně. Jejich záznam se později ztratil. 6) Barbra Streisandová získala svou první sošku Oscara za: a) hlavní roli v muzikálu Funny Girl (1968) b) za píseň Evergreen ve filmu Zrodila se hvězda (1976) c) za režii filmu Pán přílivu (1991) 7) Americký herec Leonard Nimoy se proslavil jako herec v seriálu Star Trek režíroval však někdy? a) ano b) ne c) ano, ale pouze jako spolurežisér 8) Americký film Africká královna (1952) získal a) dvě sošky Oscara za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v hlavních rolích b) přes ve své době rekordních sedm nominací nezískal žádnou sošku c) z několika nominací jen jednu Humphrey Bogart ze nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli 9) Prvním filmem Vladimíra Pucholta (narozen 1942) byl film: a) Návštěva z oblak (1954) b) Malý Bobeš (1961) c) Černý Petr (1963) Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4b, 5a (odpověď b by byla správně, pokud by se mluvilo o filmu Moderní doba z roku 1936 tam Chaplin pouze zpívá. V jeho prvním zvukovém filmu Světla velkoměsta z roku 1931 nejsou dialogy), 6a (za píseň ve filmu Zrodila se hvězda ji ovšem získala také), 7a (režíroval řadu filmů, mimo jiné třetí a čtvrtý celovečerní film Star Trek a také americkou verzi francouzské komedie Tři muži a nemluvně), 8c, 9a (Vladimír Pucholt debutoval opravdu ve dvanácti letech ve veselohře Návštěva z oblak, hrál ovšem i v obou dalších filmech, z nichž je samozřejmě nejslavnější Černý Petr, který odstartoval jeho velkou sérii pokračující Starci na chmelu a Láskami jedné plavovlásky). Jako vpád dravého živlu zapůsobil program Nimbostratu, který zaplnil druhou polovinu večera. Jeho plnokrevné a muzikantsky bezprostřední vystoupení zahrnovalo dvě středověké skladby, Bacha, Brahmse a tři části z Epilogu opery Faust od D. Čámského. O takových skladbách a způsobu jejich provedení se říká, že mají šťávu. Je to termín poněkud mlhavý a otřelý, ale já bych v případě Nimbostratu a jeho mladého a průbojného sbormistra a skladatele tohoto výrazu neváhal použít: Nimbostratus a Čámského skladba šťávu mají. Vodopády drsných zvuků a rytmů působily magicky a bezprostřednost projevu měla nejen hudební přesvědčivost, ale i nebývalou hudební vášeň. Nimbostratus se nevyhýbá nejnovějším hudebním trendům (počítač), jako tomu bylo ve výše zmíněné skladbě, stejně jako doprovodné instrumentální skupiny. Čámského skladba, jejíž plný název je Tantum ergo se vyznačovala plností zvuku, úspornou, leč účinnou harmonií, rafinovanou monotónností melodie a řadou rytmických zvláštností. Průbojnost se v ní snoubila s uceleností stylu. Stejně nekonvenčním přístupem vyznělo i Magnifikat in D od J. S. Bacha. Je třeba ovšem říci, že Nimbostratus je vyzpívaný z dřívějšího působení většiny jeho členů v SDS J. Baierla, který je zakladatelem tradice moderního sborového zpěvu v Sušici. Těsné sepětí obou sborů bylo ostatně stvrzeno společným závěrečným zpěvem. Podnětný a kvalitní koncert byl slušně navštíven, snad jen časté přecházení adolescentů v publiku, což je bolestí všech podobných koncertů, působilo poněkud rušivě. JIŘÍ KOLÁŘ Slavnost hřbitovního ticha J. Doubravický Ticho hřbitova zalézá za nehty lítost k podzimu sluší nejlépe komu se rozdat komu se dát náhrobky ti to nepoví Mlha rozežírá železné kříže rozpjatý Kristus korozi nezastaví z hrobů stoupá chlad na kamennou holubičku se zobáčkem svěšeným Podzemní zástupy mlčících světlo je míjí nepoznané v skulinách desek náhrobních větvičky mechu poselství mrtvých Základní škola v Dlouhé Vsi připravila i letos zajímavé akce pro místní obyvatele. Nabízí je s předstihem, aby si případní zájemci mohli včas rozmyslet svoji účast. Cvičení žen 1 týdně v tělocvičně ZŠ Florbal pro muže 1 týdně v tělocvičně ZŠ Přátelské posezení s ochutnávkou vlastních specialit a s překvapením (podle zájmu listopad nebo prosinec) Loutkové divadlo Bětuška hledá zájemce na vedení loutek Kroužek anglického jazyka od (dle zájmu) Všechny akce jsou určeny občanům od 0 do 100 let. Případní zájemci obdrží podrobnější informace na ředitelství školy u p. Popelové. mb

8 strana 8 Sport Tradiční jihočeský dual Po výrazném úspěchu minulé sezóny, kdy hokejisté ZJ Sušice A postoupili do 1. třídy oblastního přeboru Jihočeského kraje, se letos tento celek potýká s několika problémy. Je to především více zraněných hráčů, jejichž absence je citelně znát hlavně v závěru utkání. Tehdy se totiž začne projevovat fyzická převaha soupeřů hrajících na tři pětky, zatímco sušické mužstvo má v současné době k dispozici pouze dvě kompletní formace. To byl podle vedoucího týmu Lembergera také hlavní důvod, proč v neděli áčko prohrálo s mužstvem David servis České Budějovice 6:1. Jeho slova potvrzují výsledky jednotlivých třetin 1:0, 1:1 a 4:0, přičemž první dvě třetiny hrála Sušice nejen vyrovnané utkání, ale vytvářela si i více gólových příležitostí, narážela však na vynikajícího brankáře soupeřů. Zápas rozhodly až tři góly vstřelené během pěti minut v poslední třetině. Vyrovnávací a zároveň jedinou branku zaznamenal Hyťha, jehož spoluhráči v obraně byli Novák, Zedník a Klement. Útok tvořili Murcko, Beneš, Pitel, Uxa, Hanák a Turhobr. Sestavu doplňovali ještě Jůn Na svahu, který se zvedá z Českobudějovické pánve u obce Dubičné se 13. října uskutečnil poslední závod Českého poháru v dualu. Na trati využívající každoročně stejné místo se odráží dynamická vývoj tohoto sportu. Zatímco před dvěma lety mohl závod s úspěchem absolvovat kdejaký hobík, letos byla trať určena výhradně specialistům. Náročný, ale dobře připravený závod obsahoval tento rok určitě největší polet mega dvojskok s nájezdem vzdáleným od dopadu dobrých osm metrů (dávali to jen někteří týpci). Navíc sluníčko sice vysušilo střed tratě, ale zatáčky u lesa zůstaly sveřepě mokré. Všichni závodníci týmu Jiko Čácha se samostatnými jízdami kvalifikovali do závodu. V něm Ryšavá a Hejno se do osmifinále probojovali K. Názvy dvou zalesněných kopců. Jeden leží u Strakonic, druhý u Klatov. Jediné, co je v jejich dlouhověké existenci na chvíli spojilo předposlední říjnový víkend, bylo šimrání plášti biků. Obě hory se totiž staly dějištěm posledních letošních závodů XC (cross country) na horských kolech v kraji. Zatímco v sobotu na tradiční trati ve Strakonicích převládal poklidný inverzní ráz počasí, na Hejně se v plné síle provalily dlouho zadržované brány podzimu. V sobotním závodě, který se jel jako 10. ročník Velké ceny Cyklo-Macner, si na zdařilé a oblíbené, přitom technicky náročné trati, v kategorii jezdců bez licence dojel jediný sušický zástupce V. Kubec pro třetí místo. Stejně tak u Klatov se jel již 10. ročník pro změnu Velké ceny Cyklosportu OK, ale trasa je po přesunu z klatovské Hůrky na nedaleké Hejno poměrně nová. Tam na větším prostoru je trať charakterizována táhlejšími stoupáními a dlouhými, rychlými a kořenitými sjezdy. A protože při startovním výstřelu v pravé nedělní poledne se kromě závodníků vydaly na svou pouť také milióny vodních kapek vydatného deště, stal se tento závod letos v kraji asi nejobtížnějším. Za takového počasí brzdy ztrácejí svou účinnost, ze sjízdných travnatých mezí se stávají namydlené klouzačky a kořeny mírného sjezdu si s vámi zatancují nějaký rychlý moderní tanec. Navíc kolo v takových bahnitých situacích nechce řadit, řetěz se lepí na převodník a kousne se o rám, guma brzdových špalků ubyde mnohdy až na kov a potěšit může mnoho dalších technických rozmarů. Například pláště s jemným vzorkem zvolené mnohými optimisticky laděnými jezdci, které jsou za sucha určitě nejrychlejší, se v dešti stávají nevyzpytatelnými. Na to určitě doplatil jeden z favoritů v juniorské kategorii T. Řehoř, který skončil závod pádem ve sjezdu několik set metrů po startu. Jeho týmový kolega A. Blahouš (Jiko Čácha) si vybojoval druhé místo, když dojel jen dvě vteřiny za vítězem. Stejný počet okruhů absolvovalo též 20 jezdců kategorie let. Mezi nimi obsadil J. Ryneš (MTB sport Bečvář) šesté místo a E. Lískovec (Jiko Čácha) osmé místo. Jeden okruh navíc, tedy 24 km projíždělo 16 mužů do třiceti let včetně sušického nezmara V. Kubce, který závod dokončil na pátém místě. Celkovým vítězem se stal aktuální sběratel prvních cen v kraji T. Kozák (Hepos Plzeň), který si o jeden den dříve vyzvedl cenu za výhru v závodě ve Strakonicích. Na závěr všichni prokřehlí závodníci uvítali kousek tepla v párcích a kamnech místní hospůdky. a Bastl. Branku hájil Farný. Vyloučeno bylo na straně Budějovic osm hráčů, za Sušici pět hokejistů. Z důvodu rekonstrukce budějovického stadionu bylo utkání sehráno na neutrální půdě ve Veselí nad Lužnicí. Dalším problémem se ukázal začátek této soutěže, která startuje už koncem září, přičemž domácí led byl k dispozici až od 6. října. To je zřejmě také jeden z důvodů, proč sušičtí hokejisté první tři zápasy prohráli poměrně vysokým rozdílem: s Vimperkem 9:1 (Pitel), s Českým Krumlovem 10:3 (J. Novák, J. Beneš 2) a s Hlubokou nad Vltavou 1:10 (Turhobr). Doufejme proto, že do příštího utkání na domácí půdě, které můžete sledovat v sobotu od hodin na sušickém zimním stadionu, se většina hráčů uzdraví, družstvo se rozehraje a stane se obávaným soupeřem týmů v této soutěži. Vydařená premiéra Naproti tomu hokejové béčko, tradiční účastník okresního přeboru, vstoupilo do své soutěže na domácím ledě přesvědčivým vítězstvím. Sušičtí hoke- Do kraje na zkušenou Jediní, kteří drží prapor sušického hokeje v mládežnických kategoriích, jsou kluci, kteří hrají krajskou soutěž Jihočeského kraje pátých tříd. Stejně jako muži jsou zde nováčky a zatím prohrávají, důvody jsou ale odlišné. Mladí hokejisté hrají totiž Oslabené mužstvo jisté porazili Nýrsko 9:1. Zpočátku však situace nebyla tak zřetelná, obzvláště v momentě, kdy padl první gól zápasu. Vstřelili ho totiž hosté. Pak už ale domácí ve složení Kopp, P. Kalný, Hrabý, Končál, Brože, J. Kalný, Rozenzweig, Marek, Ota a Jankovský roztočili svůj brankostroj, přičemž záda jim úspěšně kryl brankář Kůrka. Před domácím publikem budou moci své vystoupení tito hráči zopakovat v sobotu 3. listopadu od hod. proti Bolešinám. Rejšek (10. místo) a P. Havrda (13. místo). J. Lískovec doplatil na záludnost zatáčky u lesa a po pádu dokončil na 19. místě. Štěstí už vůbec nepřálo D. Šimonovi, který skončil v nepříjemných kotrmelcích. Na 22. místě dojel nadějný mladík O. Kněz. Celkem v kategorii hobby (ale pouze pro jezdce s licencí) startovalo 27 závodníků. Sestřih a vítěze hlavního závodu M. Prokopa mohli příznivce adrenalinových sportů sledovat druhý den na druhém programu České televize. D. Šimon se nedobrovolně seznamuje s povrchem tratě. na velkém hřišti prvním rokem a navíc polovinu celku tvoří žáci teprve čtvrtých tříd. V letošní sezóně je proto jejich hlavním úkolem osvojit si pravidla velkého hokeje jako je např. postavení mimo hru a zakázané uvolnění. Zkušenosti sbírali zatím ve čtyřech zápasech: s Vimperkem, Č. Krumlovem, Pískem a v Klatovech. Střelci prvních gólů jsou J. Anýž a P. Valdman. Družstvo dále tvoří brankáři F. Lejsek a M. Potužák, obránci J. Kostelník, J. Lejsek, T. Perlík, M. Procházka, M. Šandara a M. Štěrba a útočníci T. Vavřina, P. Švec, J. Štěpán, J. Straka, L. Rydval, J. Pokorný, M. Nekola, M. Mráček, J. Michna, D. Gola a T. Bulín. V prosinci vstupí do své soutěže ještě jejich mladší kolegové, žáci druhých a třetích tříd. Pro nedostatek hráčů ale nejsou v Sušici vytvořeny týmy starších žáků a dorostenců a tak kluci z těchto kategorií dojíždějí do Klatov, Strakonic nebo do Vimperka. Kolem Ameriky Neuvěřitelnou tradicí se může pochlubit přespolní běh, který se uskutečnil 20. října v Písku. Již pře 76 lety se zde běžel 1. ročník Běhu kolem Ameriky. (Amerika se nazývá tamější lokalita). Kvalitně obsazené startovní pole přivítalo i dva zástupce atletického oddílu TJ Sušice. Kája Šedina startoval v kategorii mladších žáků (ročníky 90 a 91) a trať dlouhou 800 metrů uběhl za 3 minuty 10 vteřin. Ze třiceti startujících si tak vybojoval 13. místo. Druhý sušický zástupce, vytrvalostní běžec J. Uher, se postavil na start společně s třiceti veterány (40 50 let) a závod ukončil na 8. místě, kdy trasu v délce 5,2 kilometru zvládl za 19 minut a 47 vteřin. Podle slov tohoto zkušeného závodníka jsou podzimní přespolní běhy nejen vhodným doplňkem a zpestřením běžecké sezóny na dráze, ale i příležitostí pro sportovně založenou veřejnost. stranu připravil: ED Nehodili flintu Přímý souboj o třetí místo v tabulce Takový zápas oblastního přeboru mužů mohli sledovat příznivci fotbalu 14. října na sušickém stadionu a rozhodně nelitovali. Toužim, vědoma si svého třetího místa v tabulce, vstoupila do utkání aktivněji a vypracovala si první dvě šance. To bylo ale ze strany hostů vše a ke slovu se dostala Sušice. Švec prodloužil na Staňka a bylo to 1:0. Po přestávce se domácí dostali do několika dalších šancí, ale ujal se až trestný kop Hubáčka, který opět prodloužil Švec a Ritter zavěsil. Vítězstvím 2:0 tak hráči TJ Sušice sesadili Toužim z průběžného třetího místa tabulky. Toto pořadí zůstalo nezměněno i po dalším zápase, který hráči odjeli sehrát do Nepomuku. Tam podle slov trenéra J. Staňka sehráli svůj fotba- Kolem Práchně Další možnost poměřit svoje síly s vrstevníky budou mít běžci v Horažďovicích na 8. ročníku Běhu kolem Práchně. Mimo žákovských kategorií je závod vypsán pro ženy, muže, dorostence a veterány. Start bude v 10 hodin v prostoru zámku. Poběží se převážně po asfaltu a částečně také po polních cestách. Délka tratě je 5,5 km. Startovné činí 40 Kč. Další informace je možné získat u p. Rejnka na tel. 0187/ pátek sobota od hod. TJ Sušice B Bolešiny mistrovské utkání neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota do žita V pátek 12. října prohrávali volejbalisté TJ Sušice na domácí půdě s družstvem Janovic 0:1, když v 1. setu evidentně podcenili soupeře. Nakonec ale i přes zlepšený výkon hostů zvítězila kvalita a zkušenost v domácím provedení (3:1). Ten samý den hrály ženy zápas v Železné Rudě. Tam s místním SK Špičák prohrávaly dokonce už 2:0 na sety. Pak ale zabojovaly a dovedly utkání do vítězného konce (3:2). Poslední kolo podzimní části okresního přeboru odehráli muži ve středu 17. října v pěkné hale s tamějším družstvem Nýrska. Domácí se vytáhli nejen novou halou, ale přidali také novou hru se staronovým velmi zkušeným hráčem, a uštědřili sušickému mužstvu v sestavě F. Pekhart, Č. Kříž, V. Havránek, P. Pajma, M. Kyral a M. Benírške první porážku. Přesto ale volejbalisté TJ Sušice přezimují na prvním místě tabulky. Ženy odjely ukončit podzimní část soutěže do Klatov. Soupeřkami jim tentokrát v tomto vyspělém volejbalovém městě bylo místní céčko. Sušické hráčky ve složení: M. Křížová, J. Havránková, V. Pekhartová, A. Sachrová, R. Kladívková, J. Dolejšová, M. Kankrlíková a Z. Kankrlíková nakonec vybojovaly vítězství 3:0. lově nejslabší zápas, přestože si s místním celkem rozdělili body za remízu 0:0 a Klatovský deník ohodnotil zápas dokonce jako fotbal velmi dobré úrovně. Utkání přihlíželo jen 120 diváků. Sušické fotbalisty budete moci přijít povzbudit na domácí stadion v neděli 11. listopadu, kdy od hodin nastoupí proti Poběžovicím, týmu, který má zatím stejný počet bodů jako Nepomuk a drží se na 7. místě tabulky. Výsledky dalších sušických mužstev okresní přebor mužů: Luby B TJ Sušice B 1:2 (Kodýdek) TJ Sušice B Bezděkov 0: od hodin přivítají doma Svéradice. oblastní přebor dorostu: TJ Sušice 1. FC Plzeň starší 2:8 (Marek, Hájek) mladší 2:1 (Dryk, Šlais) Chodov TJ Sušice starší 2:1 (Holeček) mladší 2:1 (Matějovic) oblastní soutěž žáků: Domažlice TJ Sušice 1:0 (souboj vedoucích týmů tabulky) TJ Sušice Žákava nehráno (domácí marně čekali na porouchaný autobus s žákavskými žáky) okresní přebor žáků: TJ Sušice B Kašp. Hory 0:1 okresní přebor minižáků: TJ Sušice A TJ Sušice B 6:0 (Lašek 3, Páleník 3) TJ Sušice B Pačejov 0:5 Svéradice TJ Sušice A 1:3 (Uldrych 2, Páleník) Kdy na led? od žáci TJ Sušice HC Milevsko, od muži TJ Sušice B Kdyně neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota od muži TJ Sušice A Tábor neděle Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice!

9 Inzerce Neuvěřitelný nástup do nové sezóny Bc Sušice Lokomotiva Plzeň C [22:5; 46:14; 78:26; 108:34] Zápas plný basketbalu mohl spatřit každý, kdo se v pátek vyskytoval v hale ZŠ Lerchova! Bc Sušice poprvé ve své historii překonalo 100bodovou hranici (Přesně o osm bodů pozn. autora); porazilo celek Lokomotiva Plzeň C o 74 bodů! Obrana BcS byla vskutku výborná, Lokomotivě se podařilo střelit pouhých 34 bodů! A jak vidno z výsledku, útok BcS projížděl obranou z Plzně jako nažhavený hrot rozteklým živočišným tukem. Nejlepším střelcem BcS byl Pavel Kalný (22 b.), kterého napodobili Jiří Valík (21 b.) a Marek Vávra (20 b.). Výsledek byl však dílem celého manšaftu, který hrál velmi dobře a zdá se, dle pokynů nového trenéra Bc Sušice Jiřího Valíka, který po utkání výkon svých svěřenců komentoval slovy: Jsem spokojen. Jak se týmu bude dařit dále? Body: Kalný P. 22 b., Valík J. 21 b., Vávra M. 20 b., Kožnar P. 11 b., Veselý D. 10 b., Řeřicha P. 10 b., Svoboda G. 5 b., Marek P. 5 b., Kouba M. 2 b., Kunský F. 2 b Bc Sušice SKB Rokycany C [15:17; 34:34; 49:46; 71:59] I druhý zápas nové sezóny se Bc Sušice vyvedl. Porazilo SKB Třetí kolo ukončilo sezónu V úterý 16. října byla na střelnici v Podmoklech ukončena třetím kolem Střelecká liga mládeže města Sušice ve střelbě ze standardní malorážky. Střílelo se 3 30 ran a do konečného pořadí byly počítány dva lepší výsledky. V jubilejním X. ročníku střelecké ligy mládeže zvítězil již popáté Robin Mottl a potvrdil tak, že je jedním z nejlepších sportovních střelců. Výsledky: 1. Robin Mottl 543 b. 2. Jan Trapl 531 b. 3. Pavel Míka 529 b. Rokycany C. Bodový rozdíl byl tentokráte jen dvanáct bodů. V první čtvrtině byl tým BcS poněkud nervózní a nedařila se koncovka. Rokycany jej dokázaly porazit 17:15. Ve čtvrtině druhé se hrálo již vyrovnaně. BcS zlepšilo obranu; v půli bylo skóre 34:34. BcS mobilizovalo všechny síly a vyhrálo rozhodující třetí čtvrtinu. Ve čtvrté již jen zvýšilo náskok a potvrdilo tak svou převahu. Vynikající výkon podal podkošový hráč Petr Kožnar, který svými útočnými doskoky lámal 4. Václav Trnka 498 B. 5. Vít Blahouš 488 b. 6. Pavel Pachman 479 b. Desátého ročníku střelecké ligy mládeže se zúčastnilo 14 sportovních střelců z obou učilišť, gymnázia a základních škol města. Koncem měsíce října bude zahájena na střelnici DM SOUz Sušice vzduchovková sezóna mládeže. Nácviky a závody budou prováděny každé úterý, a to vždy od do hodin. V tuto dobu se mohou přihlásit i další zájemci z řad mládeže města a okolních osad. K Skotská lekce ve Slezských Beskydech Pozitivní vzpomínky na Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu v roce 1999 v Jánských Lázních mě a mého odvěkého přítele Jardu Uhra přivedly na neméně pozitivní myšlenku zúčastnit se stejného sportovního klání v letošním roce. Hostitelem bylo tentokrát polské lázeňské městečko Ustroň položené ve Slezských Beskydech, co by kamenem dohodil od hraničního přechodu Český Těšín. Tentokrát se nám nepodařilo sehnat spřízněné duše, které by s námi sdílely podobné choutky. Deviace podobného druhu tj. běhat po čtyřicítce do kopců až do bezvědomí není totiž v našem poněkud pohodlném národě příliš rozšířená. Je to bezesporu velká škoda, protože podmínky pro tento druh běžecké mánie jsou u nás vpravdě ideální. Přísně regule Mistrovství nám velely zaregistrovat se den před závodem, proto jsme svou pánskou jízdu zahájili již v ranních pátečních hodinách, ačkoliv samotný závod se uskutečnil až v sobotu 22. září. V podhůří Slezských Beskyd se nachází bývalé sídlo polských králů, zajímavé město Krakov. Zdálo se nám rozumné rozptýlit předstartovní horečku turistickým zážitkem. Procházka po historickém centru s kouzelnou tržnicí Sukenica, historickým hradem Wawel a starým židovským městem Kazimierz nám dala na chvíli zapomenout, jaký zodpovědný úkol bude zítra ležet na našich bedrech. Do dějiště závodu jsme sice dorazili po slavnostním zahájení, které proběhlo v režii Ireny Szewinské, ale podstatné bylo, že jsme si stihli vyzvednout startovní čísla a ubytovat se. Před spánkem jsme si ještě dopřáli pár kilometrů volného proběhnutí, abychom se svých nohou mohli dotázat na běžeckou formu. Po slunečném pátku nás v sobotu přivítala poněkud uplakaná obloha. Bylo nám hned jasné, že na trati dlouhé metrů budeme kromě výškového rozdílu 605 metrů zápolit také s rozbahněnými cestami. A to nejenom my dva, ale také dalších 446 mužů a 56 žen. Muži se k veteránům řadí již po čtyřicítce. Nejstarším, nikoliv však nejpomalejším, byl náš krajan Ing. Přemysl Dolenský, který náročnou trať absolvoval v čase 58:12 min., ačkoliv v letošním roce oslavil již své osmdesáté první narozeniny. Ženy se do kategorie veteránek, neboli rozkvetlých růží, jak se velice pěkně nazývá tato věková kategorie ve východočeské běžecké lize, počítají po pětatřicátém roce svého mládí. Startér posílal na trať ve zhruba půlhodinových intervalech jednu kategorii za druhou, až jsme po poledni přišli na start i my. První metry se jako vždy podobaly zběsilému dostihovému startu, každý si chtěl připravit výhodnou pozici před úzkými blátivými a strmými stezkami, které nás čekaly hned po prvních čtyřech stech metrech. Na Jardovi jsem hned poznal, že se na závod připravil svědomitě. Postupně předbíhal své soupeře, občas si přeskočil z jedné strany cesty na druhou jako kamzík, aby našel rychlejší stopu. Zhruba v polovině trati jsme vyběhli na zalesněný horský hřeben a profil začal být milosrdnější. S úlevou jsme se mohli uvolnit v několika sebězích. Ta pověstná třešnička na dortu nás totiž teprve čekala. Cedulka s nápisem posledních 400 m nás mystifikovala, že už to máme skoro za sebou, ale těch posledních čtyři sta metrů s 25% stoupáním stálo opravdu za to. Efektivnějším způsobem pohybu než frekvenční běh byly dlouhé chodecké kroky se zapřením rukou o kolena. Před našimi zraky se konečně objevil nápis Meta. Jarda proběhl cílem na 32. místě v čase 39:52 min. a já hned za ním na 33. místě v čase o 13 sekund pomalejším. Umístění zhruba ve třetině startovního pole z celkového počtu 94 běžců naší kategorie bylo vcelku lichotivé. Důstojnou tečkou za sportovním kláním bylo vyhlášení vítězů doprovázené kulturním programem. Čeští vrchaři se v konkurenci neztratili, ale nejbohatší medailovou žeň jednoznačně sklidili běžci a běžkyně z drsného Skotska. Ani rtuť teploměru, která večer klesla k deseti stupňům je neodradila, aby na stupních vítězů defilovali ve svých pověstných skotských sukýnkách a s krátkými rukávy. Bylo dojemné sledovat, jak na stupních vítězů mnoha vítězným děvčatům tečou při hymně po tvářích slzičky štěstí. Svět veteránské atletiky není světem finančního byznysu, proto nelze očekávat silnou konkurenci ze zámoří. Mezi účastníky z jedenácti evropských států se objevila jen jediná zámořská běžkyně, a to z Austrálie. Své osamocení si ovšem vynahradila zlatým kovem v kategorii nad padesát let. A co dodat na závěr? Při návratu přes slovenskou Čadcu a Vsetín jsme dlouho diskutovali, kam se vypravíme příští rok. Na Mistrovství Evropy veteránů na dráze v Postupimi nebo na Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu v Kitzbühelu? Ještě uvidíme. Ale jedno je jisté. Sport nikdy nestárne! PETR KRČMÁŘ, atletický oddíl TJ Sušice obranu SKB. Bc Sušice získalo druhé vítězství, je tedy zatím stoprocentně úspěšné! Body: Kožnar P. 22 b., Valík J. 17 b., Kalný P. 14 b., Vávra M. 8 b., Marek P. 6 b., Veselý D. 4 b. V sobotu (17 00 ) a v neděli (10 30 ) se Bc Sušice střetne na domácí palubovce v hale ZŠ Lerchova s dalšími soupeři Slavoj Plzeň A a Slavoj Plzeň B. Přijďte se podívat, jste zváni! Chcete-li vědět více, navštivte internetovou adresu Máte-li dotaz, napište na e- mail Solovačka na Vlachovce Dechová kapela Solovačka bude v sobotu 8. prosince hostem na pražské Vlachovce. Zve všechny své příznivce, aby přijeli podpořit dobrou náladu a společně si s kapelou zazpívali. Autobus odjíždí v hodin z nábřeží, začátek pořadu je v hodin. Zájemci se mohou přihlásit v MKS, tel. 0187/ Od letošního roku je ředitelkou Farní charity Sušice paní Marie Prodanová. Od té doby je o této organizaci čím dál víc slyšet. Farní charita uskutečnila letos již několik nových projektů a ty starší více zviditelnila. Protože Charitě patří zámek ve Volšovech, rozhodli se její pracovníci o využití také jeho prostor. Jde to ovšem převážně jen v letních měsících, protože zámek není celkově vytápěn, což by bylo nesmírně nákladné. Cílem těchto projektů bylo zpřístupnit objekt veřejnosti tak, že se lidé mohou zúčastnit různých kulturních programů, např. výstav, koncertů a podobně. Jedná se především o navázání kontaktu s bližším okolím, o získání dalších spolupracovníků. Paní Prodanová sdělila některé podrobnosti: Letošní letní aktivity na zámku byly velmi úspěšné, vystřídalo se zde hodně lidí, líbilo se jim tady, a my jsme s celkovým průběhem byli spokojeni. Přístupnou formou tak nabízíme občanům všech věkových kategorií seznámení se s Farní charitou jako takovou a umožňujeme jim spolupodílet se na její činnosti. V této chvíli, kdy Farní charita získává svou podobu, je pro nás vhodným A proč ne? strana 11 řešením upoutání zájmu veřejnosti formou těchto aktivit. Ovšem klíčovou oblastí charity je možnost a schopnost poskytnout člověku v nouzi pomoc. Ta spočívá především v tom, že každý člověk je vlídně přijat naším zaměstnancem, který vyslechne jeho problémy a následně nabídne pomoc možné řešení různých krizových situací. Můžeme také zprostředkovat kontakt s příslušnými odbornými místy, můžeme pomoci při vyřizování osobních dokladů a jiných úředních listin. V neposlední řadě se jedná i o pomoc konkrétní, jako je poskytnutí šatstva, potravin nebo jiných nezbytných věcí denní potřeby. Nejvíce bychom se však chtěli zaměřit na pečovatelskou službu, kdy nabízíme pomoc našim starším spoluobčanům, kteří si vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu omezení, nejsou schopni sami zajistit některé životní potřeby. Nabízíme i pomoc při štípání, řezání a úklidu dřeva nebo sklízení uhlí. Ovšem na prvním místě zajišťujeme denní nákupy, úklid, doprovod či odvoz k lékaři nebo na úřady, praní, žehlení prádla a ostatní běžné pečovatelské úkony. V Sušici existuje státní instituce pečovatelské služby, se kterou spolupracujeme, ovšem svou činnost omezuje pouze na město Sušice. My jsme schopní tuto péči provozovat i o sobotách a nedělích a zajímáme se hlavně o okolní vesnice. Proto tímto prosím všechny občany, kteří by o naši službu měli zájem, nebo by věděli o někom, kdo ji potřebuje, aby se ozvali na tel. číslo 0187/ Rádi bychom se soustředili především na okolní obce, kde, jak jistě víte, mohou žít lidé, kteří naši pomoc potřebují a o této možnosti vůbec nevědí. Paní Prodanová dále vyprávěla nejen o uskutečněných projektech, ale také o akcích, které Farní charita připravuje. Z jejího vyprávění bylo možné poznat, že ji její práce a pomoc bližním opravdu těší. A to je v dnešní době moc potřebné! Na závěr ještě zveřejňujeme pro případné dárce finančních prostředků číslo účtu Farní charity u ČSOB: /0300. Prostředky jsou využívány na projekty charity a zejména na pečovatelskou službu. Doufám, že naši čtenáři budou mít nejen otevřené oči, ale i dlaň a srdce. M. BUBENÍKOVÁ

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 2. do 16. listopadu 2001 Sušice Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ listopadu (čtvrtek pátek) Sexy bestie/sexy Beast * Gangsterský thriller s prvky černé komedie. Hrají Ray Winstone, Ben Kingsley, Amanda Redman aj., režie J. Glazer. USA, titulky, 88 min., od 15 let listopadu (sobota neděle) Dr. Dolittle 2 * Doktor, který rozumí zvířátkům zachraňuje tentokrát les před bezohlednými lidmi. Hrají: Eddie Murphy, Kristen Wilson, Jeffrey Jones aj., režie Steve Carr. USA, český dabing, 87 min., přístupný listopadu (pondělí úterý) 460 podezřelých/drowning Mona * Kriminální komedie o tom, že není důležité, kdo to udělal, ale kdo je nevinný. Hrají Danny De Vito, Neve Campbellová, Jamie Lee Curtisová aj., režie Nick Gomez. USA, titulky, 95 min., přístupný. 7. listopadu (středa) Babí léto * Film o přátelství, lásce a umění žít je hereckým koncertem Vlastimila Brodského. Dále hrají Stella Zázvorková, Stanislav Zindulka, Ondřej Vetchý, Jiří Lábus, Simona Stašová aj., režievladimír Michálek, scénář Jiří Hubač. ČR, 95 min., přístupný. 8. listopadu (čtvrtek) Filmový klub Quills Perem markýze de Sade Dramatický příběh o historické osobnosti. Hrají Geoffrey Rush, Kate Winsletová, Michael Caine aj., režie P. Kaufman. USA, titulky, 123 min., od 15 let listopadu (pátek sobota) Bílá vdova/saving Grace Velmi úspěšná komedie o nepovedeném pěstování marihuany. Hrají Brenda Blethyn, Tcheky Karyo, Craig Ferguson aj., režie Nigel Cole. Velká Británie, titulky, 92 min., od 15 let. 11. listopadu (neděle) Téměř dokonalý zločin/the Gift * Byla to perfektní vražda, bohužel někdo to viděl. Hrají Cate Blanchettová, Keanu Reeves, K. Holmes aj., režie S. Raimi. USA, titulky, 111 minut, od 12 let listopadu (pondělí úterý) Nahoru, dolů/bounce * Dramatický příběh o lásce a riziku, které skrývá romance. Hrají Gwyneth Paltrowová, Ben Affleck, Jennifer Grey aj., režie Don Roos. USA, titulky, 102 min., přístupný. 14. listopadu (středa) Malena * Příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a opravdové lásce na pozadí druhé světové války v Itálii. Dvě nominace na Oscara. Hrají Monica Belluci, Giuseppe Sulfaro, režie Giuseppe Tornatore. USA/Itálie, titulky, 90 min., od 12 let listopadu (čtvrtek pátek) Nikdy není pozdě/late Night Shopping * Optimistická komedie o samotářích 21. století. Vítězný film MFF v Berlíně Hrají James Lance, Kate Ashfieldová, Luke de Woolfson, režie S. Metzstein. V. Británie, titulky, 88 min., od 12 let listopadu (sobota neděle) Hannibal Pokračování oscarového Mlčení jehňátek génius zla Hannibal se vrací Hrají Anthony Hopkins, Julianne Mooreová, Gary Oldman aj., režie Ridley Scott. USA, titulky, 125 min., od 15 let. Společenská zábava 2. listopadu v hod. Sokolovna Prodloužená lekce Kurzu taneční výchovy 9. a 16. listopadu v hod. Sokolovna Lekce kurzu taneční a společenské výchovy 10. listopadu od hod. Sokolovna DÁDA a barevná paráda Spousta zábavy, her, soutěží, lentilek a hlavně Dáda Patrasová! čtvrtek 15. listopadu v hod. Smetanův sál Gymnázia Koncert studentů Vysoké hudební školy v Lipsku a prof. J. Kovaříkové 17. listopadu od hod. Sokolovna OLYMPIC Vstupenky v prodeji v MKS, tel. 0187/ Semináře Hana Šebestová, Aranžování květin, Hrádek u Sušice 95, Sušice, tel. 0187/ , 0777/ , salonek Sokolovny, vždy od hodin. 20. listopadu Advent 11. prosince Vánoce Trhy na sušickém náměstí Každé úterý od 8 00 do hodin. Svatobor Tel. 0187/ Tělovýchova, sport, relaxace Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům se hraje: otevřené turnaje jednotlivců Sušický šipkový Open Cup. Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy. Studovna a čítárna s přístupem na internet (využití internetu je možné po předběžné domluvě i mimo obvyklou provozní dobu) pondělí, středa, pátek a hod. Kopírování materiálů, které se půjčují prezenčně! Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce, tel pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel , fax 0187/ , Pokladna kina otevřena od hod., tel Městské informační středisko nám. Svobody radnice, tel. 0187/ , fax 0187/ , nebo Informace: propagační materiály Sušice a Šumava, vlakové a autobusové jízdní řády, možnosti ubytování a stravování, kulturní, sportovní a společenské akce, známky, pohlednice, mapy, průvodce, filmy, telefonní karty, samolepky. Kašperské Hory Kino Přehlídka filmů pro děti Táto, mámo, pojďte s námi do kina sobota 3. listopadu v hod. Nezbedníci dětské pásmo středa 7. listopadu v hod. Krakonoš a pytlák dětské pásmo sobota 10. listopadu v hod. Páni Edisoni dětský příběh středa 14. listopadu v hod. Hadí princ dětské pásmo sobota 10. listopadu v hod. Tmavomodrý svět úspěšný český film věnovaný našim stíhacím pilotům za 2. sv. války Společenská zábava pátek 9. listopadu od hod. v Sokolovně Merlin Dan Horyna diskotéka s vystoupením rockové skupiny Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel. 0187/ , 019/ denně a hod. Expozice České hračky Galerie Muzea Výstava JOAN LOETZ Sklo ze Šumavy historie a sklářská produkce známé sklárny v Klášterském Mlýně u Rejštejna Muzeum Šumavy Železná Ruda Tel. 0186/ , celoroční provoz úterý sobota hod. neděle hod. Stálá expozice: produkce abelovských skláren, malby na zrcadle, dobový interiér z 19. století, lidový malovaný nábytek, šumavské hamernictví. Informace Městská knihovna, tel. 0187/ pondělí a středa hod. pátek hod. Městské kulturní středisko, tel. 0187/ Předprodej vstupenek, informace pro turisty. Horažďovice Kino Otava Tel. 0187/ listopadu (oba dny ve hod.) Amélie z Montmartru Příběh o zasněné servírce. Vítězný film na 36. MFF v Karlových Varech. Francie/Německo, titulky. 3. listopadu (ve hod.) A. I. umělá inteligence Výprava do světa, ve kterém roboti sní a touží. Režie Steven Spielberg. USA, titulky, od 12 let listopadu (oba dny ve hod.) Zlatíčka pro každého Dvě hvězdy v jednom filmu nejhorší noční můra Hollywoodu! Komedie. USA, titulky listopadu (oba dny ve hod.) Krokodýl Dundee v L. A. Plavat mezi krokodýly v australské divočině je snazší než plavat mezi žraloky v L. A. USA/Austrálie, titulky. 15. listopadu (v a ve hod.) Babí léto Nová česká komedie s Vlastimilem Brodským a Stellou Zázvorkovou. ČR listopadu (oba dny ve hod.) Smlouva s ďáblem Satan! A ženská! A zlomyslná! Komedie s ďáblem v sukni. USA, titulky, od 12 let. Kino Otava hlavní vchod Sázková kancelář TIPSPORT pondělí hod. úterý pátek a hod. sobota hod. Předprodej vstupenek půjčovna videokazet pondělí pátek a hod. sobota a hod. Výhodné půjčovné na víkend! Společenská zábava Kulturní dům, tel. 0187/ pátek 2. a 9. listopadu v hod. Kurz taneční výchovy pátek 16. listopadu v hod. Prodloužená kurzu taneční a spol. výchovy sobota 3. listsopadu od hod. Parkán rocková zábava pondělí 5. listopadu od hod. ŠVEJKYJÁDY aneb POSLUŠNĚ HLÁSÍM Šantán na motivy Haškova Švejka a dobových šlágrů a kupletů. Stolové uspořádání. Hraje HAŤAPAŤA kapela a s ní se představí plzeňští umělci. sobota 10. listopadu ve hod. Sifon rocková zábava čtvrtek 15. listopadu od hod. Malé dny zdraví a pohybu Pořádá OHS Klatovy, přednáška a cvičení. sobota 17. listopadu od hod. Vejce rocková zábava Krytý plavecký bazén Tel. 0187/ pondělí středa hod. čtvrtek neděle hod. Veškeré informace na internetových stránkách: Informační centrum Prácheň Horažďovice, tel. 0187/ Městské muzeum Horažďovice Tel. 0187/ Stálá expozice otevřena v pracovní dny od 9 00 do hod. Výstavy V rámci účasti na projektu Deset století architektury: celosezónní výstavka zaměřená na stavebně historický vývoj horažďovického zámku. Klatovy Galerie U bílého jednorožce úterý neděle a hod. Tel. 0186/ , Výstavy Jiří Ladocha (Kanada) 2. patro Nová alchymie závěsné objekty Jakub Kalousek (USA) 1. patro Demyelinizovaná mementa obrazy, kombinovaná technika na taurpalínu Marie Birchler Suchánková (Švýcarsko) přízemí, podzemí Palety vlasti instalace, diaprojekce Výstavy trvají do 2. prosince Přednášky, besedy pátek 2. listopadu v hodin Architekti Pražského hradu aneb od Plečnika k Jiřičné Přednáší Zdeněk Lukeš, historik architektury a děkan Fakulty architektury TU v Liberci pátek 16. listopadu v hodin Architekt Jože Plečnik Přednáší Zdeněk Lukeš Informace Stálá divadelní scéna Klatovy 0186/ Kulturní památky Hrad Rabí Tel., fax 0187/ , Hrad Velhartice Tel. 0187/ Hrad Kašperk Tel. 0187/ Hrad Švihov Tel. 0186/ Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel pondělí a středa a hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny VZP ČR Sušice pondělí, středa a hod. úterý, čtvrtek, pátek a hod. Úřad práce tel (radnice 1. poschodí) pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. Referát státní sociální podpory OÚ tel pondělí, středa hod. pátek hod. Finanční úřad tel , (ústředna) pondělí, středa hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 policie 158 městská policie jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet mkssu, Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis č. 10/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. dubna 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. dubna 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. dubna 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák Mgr. Lenka Žežulková

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 28. 11. 2013, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více