Sbírkov projekt Pomozte dûtem! Zpráva za 8. roãník a shrnutí za 8 let ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírkov projekt Pomozte dûtem! Zpráva za 8. roãník a shrnutí za 8 let (16. 5. 2005 15. 5. 2006)"

Transkript

1 Sbírkov projekt Pomozte dûtem! Zpráva za 8. roãník a shrnutí za 8 let ( )

2 Co je sbírkov projekt Pomozte dûtem! Charakteristiky projektu Dlouhodob charitativní projekt spojen s celonárodní vefiejnou sbírkou organizovanou spoleãnû âeskou televizí (ât) a Nadací rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS). Pfiímá a úãinná pomoc ohroïen m a znev hodnûn m dûtem do 18 let v celé âeské republice. Sbírkové konto Pomozte dûtem! je otevfieno celoroãnû pro individuální a firemní dary i pro v tûïky sbírkov ch a benefiãních akcí. Veselé sbírkové a benefiãní akce, pofiádané bûhem celého roku kdekoli v âeské republice, jsou jedineãnou souãástí projektu (podpora dobrovolnictví). Prostfiednictvím vefiejného v bûrového fiízení NROS jsou peníze ze sbírky kaïdoroãnû rozdûlovány do v ech regionû (NUTS 2) na podporu projektû nestátních neziskov ch organizací. Jarní mediální kampaà kaïdoroãnû vrcholí sbírkou v pfiímém pfienosu ât. Podrobné informace na Hlavní cíle projektu zv ení kvality Ïivota dûtí vytváfiení rovn ch pfiíleïitostí pro v echny dûti a rûzné skupiny dûtské populace podpora práv dûtí na Ïivot v rodinû nebo v náhradním rodinném prostfiedí Oblasti podpory Sbírkov projekt Pomozte dûtem!, kter kaïdoroãnû podpofií tisíce dûtí, má ve srovnání s dal ími charitativními projekty a sbírkami organizovan mi v âeské republice nej ir í a nejkomplexnûj í pokrytí cílov ch skupin dûtí, kter m pomáhá: dûti s v chovn mi a v vojov mi problémy dûti Ïijící mimo vlastní rodinu dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané dûti s tûlesn m, du evním a smyslov m postiïením dûti ohroïené drogovou ãi jinou závislostí dûti Ïijící v nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách Roãní harmonogram projektu (hlavní data) polovina kvûtna: seãtení stavu konta za uplynul roãník a vyhlá ení vefiejného v bûrového fiízení polovina kvûtna: vyhlá ení sbírky nového roãníku konec ãervna: uzávûrka NROS pro pfiijímání Ïádostí o nadaãní pfiíspûvek fiíjen: slavnostní vyhlá ení v sledkû vefiejného v bûrového fiízení NROS bfiezen, duben: vrchol kampanû a celoveãerní zábavn pofiad ât Pomozte dûtem! - 1 -

3 Osm roãníkû Pomozte dûtem! v datech ( ) Za 8 let sbírkov projekt shromáïdil a rozdûlil celkem Kã a pomohl prostfiednictvím 716 projektû cca 115 tisícûm dûtí v celé âeské republice. 1. ro ník 43 projekty d tí K 2. ro ník 62 projekty d tí K 3. ro ník 82 projekty d tí K 4. ro ník 89 projekt d tí K 5. ro ník 118 projekt d tí K 6. ro ník 105 projekt d tí K 7. ro ník 112 projekt d tí K 8. ro ník 105 projekt d tí K Poznámka: Údaje o poãtech dûtí zafiazen ch do jednotliv ch projektû byly sledovány aï od 3. roãníku. Za první dva roãníky byly údaje stanoveny jako kvalifikované odhady. Upozornûní V letech byl sbírkov projekt Pomozte dûtem! (1. 6. roãník: ) spojen s vefiejnou sbírkou, která byla povolena NROS rozhodnutím MV âr pod ãj. VS2/505_248 dne Finanãní prostfiedky byly shromaïìovány na ã. ú /0300. Sbírka byla realizována a je vyúãtovávána MHMP v souladu se zákonem ã. 117/2001 Sb. o vefiejn ch sbírkách. Od (od 7. roãníku) je projekt realizován prostfiednictvím vefiejné sbírky, pro níï NROS získala dne osvûdãení Magistrátu hlavního mûsta Prahy ãj. MHMP/56287/2004. SBÍRKOVÉ KONTO Pomozte dûtem! (pro roãník) má ã. ú /0100, Komerãní banka

4 Pomozte dûtem! zûstává nejznámûj í sbírkou Pramen: STEM, Trendy 2001/6, 2002/6, 2003/6, 2004/6, 2005/6, 2006/6 M žete uvést, jakou dobro innou sbírku znáte?" Pomozte d tem! Kapka nad je Znáte dlouhodobou ve ejnou sbírku eské televize a Nadace rozvoje ob anské spole nosti Pomozte d tem!, kterou symbolizuje žluté ku átko s ervenobílým záchranným kruhem?" Paraple Kv tinový den Bílá pastelka Liga proti rakovin T íkrálová sbírka ADRA 60 Bariéry % lov k v tísni Fond ohrožených d tí Nadace O. Havlové 20 Adventní koncerty Jiné % Ano Ne Podle posledního prûzkumu spoleãnosti STEM si Pomozte dûtem! stále udrïuje svoji vedoucí pozici mezi dobroãinn mi sbírkami. Mírné oslabování první pozice sbírky Pomozte dûtem!, zaznamenané v roce 2005, se v prûbûhu posledního roku zastavilo. Dal í nárûst znalosti zaznamenala sbírka Kapka nadûje (o 8 %), u ostatních sbírek k Ïádn m zmûnám nedo lo. Poslední rok signalizuje moïnost dal ího rûstu informovanosti o sbírce Pomozte dûtem! Míra znalosti sbírky Pomozte dûtem! je ovlivàována stejn mi faktory jako obecná informovanost o dobroãinn ch sbírkách u nás. I o této sbírce vûdí o nûco ãastûji Ïeny a lidé s vy ím vzdûláním. Mírn pokles znalosti sbírky Pomozte dûtem! u vysoko kolákû (o 3 %) a naopak upevnûní znalosti u ostatních vzdûlanostních skupin lidí, vãetnû osob se základním vzdûláním (nárûst o 2 %), je zajímav. Dal í ãas ukáïe, zda jde o nov trend

5 Pomozte dûtem! poskytuje vefiejnosti nejvíce informací o vyuïití penûz ze sbírky MÛÏete uvést dobroãinnou sbírku, která podle Vás poskytuje vefiejnosti nejvíce informací o tom, jak byly nebo jsou vyuïity shromáïdûné peníze? podsoubor osob, které znají nûjakou dobroãinnou sbírku, N=1288 resp. (%) Máte pocit, Ïe jste dobfie informován(a) o tom, kam peníze ze sbírky Pomozte dûtem! jdou? podsoubor respondentû, ktefií sbírku Pomozte dûtem! znají, N=1347 resp. (%) Pomozte d tem! Kapka nad je Paraple lov k v tísni Adventní koncerty T íkrálová sbírka % Fond ohrožených d tí Neví Jiné % Ano Ne - 4 -

6 Projekty podpofiené v 8. roãníku Cílové skupiny Poãet podpofien ch Finanãní podpora v Kã projektû Dûti s v vojov mi a v chovn mi problémy (VVP) Dûti Ïijící mimo vlastní rodinu (ÎMR) Dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané (TZ) Dûti s tûlesn m, du evním nebo smyslov m postiïením (ZP) Dûti ohroïené rûzn mi formami závislosti (DZ) Dûti nacházející se v jin ch nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách (JP) Celkem Z toho individuálních Dûti podpofiené v 8. roãníku (v % z rozdûlené ãástky) DZ 4 % JP 10 % VVP 18 % ÎMR 9 % ZP 43 % TZ 16 % - 5 -

7 Pfiíbûhy z podpofien ch organizací Dûti s tûlesn m, du evním nebo smyslov m postiïením (ZP) Borovany region Jihozápad BorÛvka, Borovany Respitní péãe pro tûïce tûlesnû postiïené Kã Projekt se zab vá organizováním t denních respitních pobytû, jimiï pomáhá rodinám, které peãují o tûïce tûlesnû postiïené dítû. Na t den stfiedisko pfievezme komplexní péãi o postiïené dítû. Projekt poskytuje úãinnou podporu rodinám v dobû, kdy se cítí b t nepfietrïitou péãí zcela vyãerpány a nebo se nacházejí v krizové situaci. Posláním stfiediska pfiedev ím je, aby rodina nadále fungovala a dítûti nehrozilo trvalé umístûní do ústavní péãe. s podobn m osudem. RodiãÛm i dûtem projekt umoïàuje sdílet spoleãnû své zku- enosti. Dûtem se stfiedisko vûnuje i jednotlivû podle jejich potfieb. Romské dûti, které vyrûstají v bíl ch rodinách, to nemají snadné. Kdo vlastnû jsou? Abychom jim usnadnili hledání identity, zahráli jsme si s nimi hru Cesta RomÛ do âech. Nejprve se dûti nastrojily do star ch obleãkû, které byly vy ívané zlatem ãi stfiíbrem. Pak si kaïdé dítû z papírkû poslepu vybralo postavu, kterou bude pfiedstavovat a muselo si zapamatovat, jak by se tomu ãlovûku fieklo romsky, napfi. ãhavo (dítû). Zrovna tato postaviãka vynikla hned v první scénce. Dítû po celou dobu lezlo po kolenou a cumlalo si prstík, aãkoliv to ve skuteãnosti byl palec náctileté dívky. Skupinky se zase mohly chlubit akãním pojetím zadání. Napfiíklad ve scénce První den na cestû jeden zoralo manu (siln muï) zvedl a odnesl nasvaºi romài (nemocnou Ïenu). Ve scénce Veãer u ohnû se zase objevil stra ideln medvûd. UÏili si to v ichni. Malí i velcí. Za dvefimi spoleãenské místnosti BorÛvky, stfiediska pro postiïené dûti v Borovanech, se smûje Ládík, oblíbenec celé BorÛvky. V ichni se vïdy tû íme, aï Ládík zase pfiijede na t denní pobyt do Borovan. Je s ním veliká legrace, fiíká peãovatel Karim. Ládík právû kleãí mezi ostatními dûtmi na koberci ve spoleãenské místnosti, zubí se na v echny kolem a v ichni se smûjí, aï se za bfiicha popadají. Chlapec kleãí, protoïe nemûïe chodit. KdyÏ se potfiebuje nûkam pfiemístit, vozíme ho na vozíku. Nejradûji se smûje, zpívá a baví své okolí. âlovûk, kter hocha trochu lépe pozná, je pfiekvapen bohatstvím jeho vnitfiního Ïivota a pozoruhodn m smyslem pro humor. Dûti Ïijící mimo vlastní rodinu (ÎMR) Praha celorepublikov projekt Stfiedisko náhradní rodinné péãe Kdo jsem? Kã Práce s dûtmi je zamûfiena na podporu hledání jejich identity s dûrazem na skupinu dûtí romského etnika. Pro celé náhradní rodiny je pfiipravena série vzdûlávacích a v chovn ch klubov ch setkání zacílen ch na konkrétní problémy dûtí. Souãasnû probíhají tématické programy pro dûti, pfii kter ch se setkávají se sv mi vrstevníky Ilustraãní foto - 6 -

8 Dûti s v vojov mi a v chovn mi problémy (VVP) Opava region Ostravsko Elim, kfiesèanská organizace pro evangelizaci a diakonii Opava Pût P v Opavû Kã s gynekologickou a sexuální problematikou, s tím, jak poskytnout první pomoc a pfiedcházet rizikov m situacím, se kodlivostí a následky uïívání drog, s riziky na veãírcích Projekt Pût P (Péãe, Prevence, Pomoc, Pfiátelství, Podpora) v Opavû je sociálnû preventivní, volnoãasov projekt urãen dûtem a mládeïi ve vûku 6 15 let, kter navazuje na dlouholeté zku enosti hnutí Big Brothers Big Sisters v celém svûtû. Je zalo- Ïen zejména na kamarádském vztahu dítûte a dospûlého kamaráda, kter se mu vûnuje ve svém volném ãase. Od kvûtna 2006 se spoleãnû schází prvních pût dvojic, dal í nábory pokraãují. Jirkovi je ãtrnáct let a bydlí v malé vesniãce asi 15 km od Opavy. Na jedno ucho nesly í a má problémy s orientací, také nemá moc kamarádû. V echen svûj voln ãas trávil vût inou doma a neznal skoro nic jiného neï rodnou vesnici a mûsto, kam jezdí stále stejnou trasou do koly. Pak se ale objevila Mí a, velká kamarádka, která jednou t dnû cestuje za ním, vyzvedává ho doma a podnikají spolu v lety na nová místa. Obãas se k nim pfiipojí i Jirkova sestra. Jednou jeli v ichni i s rodiãi na v let do Polska. S Mí ou jezdí autobusem. Jirka se tak uãí pfiekonat strach z neznámého. Dnes s vrstevníky jiï lépe komunikuje. Mí a je kamarádka! Tû ím se na kaïdou schûzku! fiíká nad enû Jirka. Dûti ohroïené rûzn mi formami závislosti (DZ) Brno region Jihov chod SdruÏení Podané ruce Sladk ch -náct? Kã Jedná se o pokraãování programû specifické prevence zamûfiené na neorganizovanou dospívající mládeï. Projekt se orientuje na dospívající dívky v obtíïném období dospívání a pomáhá jim co nejlépe zvládnout v e, co toto období pfiiná í... âasto se napfiíklad setkáváme se situací, kdy se dívka na párty nebo diskotéce seznámí s chlapcem a zamiluje se. Pak pfiijde do klubu uplakaná, Ïe mûla s chlapcem intimní styk bez ochrany, a on uï jí nechce vidût. I kvûli pomoci v tûchto situacích realizujeme dívãí projekt. Jeho cílem je neformálnû dívky pfiipravovat a vybavovat pro Ïivot poskytnout jim uïiteãné informace, zázemí pfii fie ení problému a prostfiedí pro voln ãas. Dívky se seznamují s fungováním partnersk ch a vrstevnick ch vztahû, Ilustraãní foto Dûti nacházející se v jin ch nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách (JP) Kutná Hora region Stfiedoãesk Oblastní charita Kutná Hora Blízko k pfiírodû Kã Nemálo dûtí se dnes v pfiírodû chová bezohlednû. V rodiãích nemají vzor. Pfiírodu vyuïívají pouze ke svému prospûchu a bez ohledu na následky. Nevnímají ji jako prostfiedí k Ïivotu, ale jako nûco, z ãeho lze pouze tûïit. Projekt letos roz ifiuje fungování pfiírodovûdného krouïku, jehoï cílem je zlep it vztah dûtí k pfiírodû a Ïivotnímu prostfiedí. JÛlek je tfiináctilet samotáfi, kter musí ãasto hlídat své sourozence. Nemá velké moïnosti, jak trávit voln ãas. Má pfiísného otce a nikam sám nesmí. Do pfiírodovûdného krouïku, kter probíhá u nûj v domû, chodí s nad ením a informace, které tady získá, uplatàuje ve kole. Pochlubil se, Ïe je v nûkter ch vûdomostech dokonce napfied. Velmi rád fotografuje pfiírodu, je nadan a úspû n. Jeho fotografie vy la i v místních novinách. Rodina JÛlka na nûj byla velmi py ná. Dokonce mohl na v lety. Dostal se tak do jiného prostfiedí, odpoãinul si od sourozencû. Mohl zaïít vûci, ke kter m by se jinak nedostal. Spfiátelil se s ostatními dûtmi nav tûvujícími krouïek. Teì má kamarády i sebevûdomí! - 7 -

9 Dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané (TZ) Opava, Havífiov region Ostravsko Armáda spásy âr Oáza pro dûti v azylov ch domech Armády spásy Jedná se o podporu práce s dûtmi v azylov ch domech Armády spásy. V Opavû bude dovybavena multifunkãní místnost a zakoupen materiál pro volnoãasové aktivity. V Havífiovû mûïe pedagogická pracovnice systematicky pracovat se kolními dûtmi. Pomocí metody videotréninku interakcí se zlep í komunikace mezi dûtmi a matkou. Jeden pokoj bude vybaven studijním koutkem, v nûmï se dítû mûïe lépe soustfiedit na pfiípravu do koly. Pro celkové ozdravûní budou pfiipraveny pro dûti dva víkendové pobyty na horách. Paní L. pfii la do na eho azylového domu z dûvodu dlouhodob ch problémû v rodinû, která se nakonec rozpadla a pfii la o byt. U nás bydlí se sv mi tfiemi dûtmi v jednom pokoji. Osmilet Patrik nyní opakuje první tfiídu pro patn prospûch. Pedagogická pracovnice se mu intenzivnû vûnuje a on zaãíná projevovat zájem. Je v ak velmi nároãné povzbudit maminku, aby se mu individuálnû vûnovala. PfieváÏnû totiï poskytuje pozornost sv m mlad ím holãiãkám, které jsou pfiimûfienû svému vûku velmi Ïivé. Pomoc s pfiípravou do koly je pro mne i Patrika moc dûleïitá, fiíká maminka. Teì, kdyï jsem na nû sama, je tûïké v e zvládnout. A v malém pokoji se tûïko soustfiedíme na úkoly. Vûfiíme, Ïe dûti, jako je Patrik, se budou moci lépe pfiipravovat do koly, kdyï budou mít v pokoji svûj oddûlen studijní koutek. Pro jejich maminky to bude povzbuzením k trávení individuálního ãasu se koláky. Jistû se tím pfiispûje k obnovení ãasto naru- en ch vztahû. Pokroky, kter ch AneÏka dosáhla, motivují rodiãe i pracovníky zafiízení Mot l pokraãovat v pravidelné spolupráci osvûdãen mi metodami a prostfiedky: individuální rehabilitace a fyzioterapie, hipoterapie, zájmové aktivity v Mot lu a úãast v pfiímûstském tábofie o prázdninách. V eobecná zdravotní poji Èovna individuální rehabilitaci AneÏce nehradí. Rodiãe proto musí rehabilitaci hradit v plné v i z vlastních prostfiedkû sami. Projekt umoïní rodiãûm poskytnout AneÏce ãastûji rehabilitaãní péãi, která jí nespornû prospívá. AneÏka je dívka s projevy atypického autismu. Pfii stanovení diagnózy aï kolem desátého roku bylo AneÏce doporuãeno rozvíjet samostatnost a nezávislost na rodinû. Matka AneÏky kontaktovala na e sdruïení; spoleãnû s AneÏkou a její rodinou jsme sestavovali cíle a plány, jak pomoci pfii rozvoji jejích schopností a dovedností. Pilífiem plánû je individuální péãe (fyzioterapeutické cviãení, hipoterapie a taneãní terapie). Pro rozvoj osobnosti je samozfiejmû potfiebná i práce ve skupinû. Skvûlé proto je, Ïe AneÏka chodí uï druh m rokem do krouïku vafiení. Dûti s tûlesn m, du evním nebo smyslov m postiïením (ZP) PlzeÀ region Jihozápad Obãanské sdruïení Mot l Já to zvládnu Projekt pokraãuje v úspû nû nastoupené cestû integrace AneÏky mezi zdravé vrstevníky. Má pfiispût k udrïení a prohloubení pozitivních v sledkû, které se jiï za dobu dvouletého úsilí rodiãû a centra Mot l v AneÏãinû zdravotním stavu projevily. Ilustraãní foto - 8 -

10 Kufie na obrazovce âeské televize Pomozte dûtem! je inspirováno projektem britské televize BBC Children in Need. To znamená, Ïe sbírka je spojena s oslovením iroké vefiejnosti prostfiednictvím masového média, konkrétnû vysíláním velké show, bûhem které diváci pfiispívají na konto. Sbírku v pfiímém pfienosu realizuje âeská televize vïdy na Pondûlí velikonoãní v denních vstupech Studia Pomozte dûtem!, ve speciálních vydáních pofiadû z Brna a Ostravy a hlavnû ve veãerním zábavném pofiadu. âeská televize realizuje i velkou televizní (napfi. spoty osobností, image spoty, upoutávky na pofiady, dûkovací spoty, vyhlá ení v bûrového fiízení na rozdûlení financí) a mimotelevizní kampaà (city light vitríny, plakáty v telefonních budkách, boomerang pohlednice, plakáty ) v jarním období pfii vyvrcholení projektu. Kufie je také ãast m hostem dal ích pofiadû âeské televize. Poprvé se Kufie na obrazovce ât objevilo na Velikonoãní pondûlí v roce Za dosavadních osm roãníkû se pfied kamerami ât vystfiídalo mnoho znám ch osobností. Napfi. Hana Hegerová, Richard Müller, Gabriela Demeterová, Jana Kirschner, Marie Rottrová, Vûra Bílá, Aneta Langerová, Petr Hapka, Oldfiich Kaiser, Jifií Lábus, ãi skupiny Mig 21, Olympic a dal í. S Kufietem jsou za dobu vysílání jiï neodmyslitelnû spojeni nejen moderátofii veãerní show Marcela Augustová atomá Hanák, ale i Alena Zárybnická, provázející diváky Studii a samozfiejmû i z Ostravy pravidelnû se hlásící Ale Juchelka a Roman Pastorek. Spoleãné vystoupení s dûtmi z organizací podpofien ch z loàské sbírky pfiedvedli Blanka rûmová, Vilda âok, Victoria a Dûda Mládek Illegal Band. V ichni úãinkovali bez nároku na honoráfi. Na konci televizního pofiadu Pomozte dûtem! bylo na kontû 8. roãníku sbírky, vãetnû telefonick ch pfiíslibû, rekordních Kã. lo o nejvy í ãástku, která byla doposud v rámci jednotliv ch roãníkû sbírky vybrána. Cyklus dokumentû Kde peníze pomáhají 2006 Není v ak dûleïité pouze o peníze vefiejnost poïádat a pfiedat je potfiebn m dûtem. Stejnû dûleïité je ukázat v em, ktefií pfiispûli, jak byly finance vyuïity. V âeské televizi k tomu slouïí dokumenty projektu Pomozte dûtem!. ât samozfiejmû nemûïe ukázat v echny dûti, kter m byly peníze urãeny. Cyklus Kde peníze pomáhají, kter je vysílán od roku 2002, v ak pfiedstavuje jednou t dnû od ledna do kvûtna alespoà vybrané podpofiené projekty. Od 15. ledna do 7. kvûtna 2006 mohli diváci âeské televize na prvním programu kaïdou nedûli odpoledne po pohádce shlédnout postupnû sedmnáct dokumentû, které mapují projekty podpofiené ze 7. roãníku sbírky Pomozte dûtem!. V prûbûhu následujícího t dne byly vïdy nûkolikrát reprízovány. 8. roãník 2006 Pomozte dûtem! 17. dubna Pondûlní den ve znamení pomáhání zahájila Alena Zárybnická v ranních hodinách a s diváky byla v kontaktu prostfiednictvím Studií Pomozte dûtem! aï do pozdního odpoledne. Bankomat AZ kvízu Junior pro Kufie vydal ve prospûch konta sbírky Kã. Ve vybírání a bavení nezûstalo pozadu ani ostravské studio, které pfiipravilo mimofiádné vysílání pofiadu Neváhej a pomáhej! V e ale vyvrcholilo veãer, kdy do callcentra zasedli moderátofii a redaktofii ât Jolana Voldánová, Ale Cibulka, Pavel Karas, Martina Vrbová, Ester Janeãková a mnoho dal ích, aby pomohli získat co nejvíce penûz pro Kufie, tedy pro dûti. Na scénû se mezi tím vystfiídalo mnoho interpretû pod taktovkou Marcely Augustové, Tomá e Hanáka a novû také Mí i Maurerové a Vojty Kotka. Pobavit a pomoci dobré vûci pfii li Divokej Bill, Miro Îbirka, Dan HÛlka, Helena ZeÈová nebo Ivan Hlas

11 Sbírkové a benefiãní akce v datech Sbírkové a benefiãní akce jsou nedílnou souãástí projektu Pomozte dûtem! jiï od jeho vzniku. Zmínûné akce probíhají po cel rok (resp. roãník) sbírky a po celé âeské republice. Nejvíce akcí se tradiãnû pofiádá vïdy v dobû jarní kampanû Pomozte dûtem! (pfiibliïnû od února do ãervna). Akce jsou dûleïité nejen objemem penûz, které pfii nich vefiejnost vûnuje na sbírkové konto, ale také tím, Ïe jsou pofiádány dobrovolnû, s nad ením pro dobrou vûc a tam, kde se lidé baví. Celkov pfiehled poãtu akcí a objemu v tûïku v jednotliv ch roãnících Ro ník Po et akcí Výt žek v K , , , , , , , ,00 Celkem ,60 Pomozte dûtem! je charita s úsmûvem. Pfii 168 sbírkov ch a benefiãních akcích pofiádan ch v 8. roãníku po celé âeské republice vefiejnost pfiispûla ãástkou Kã. Stejnû jako v loàském roce byla i letos nejúspû nûj í sbírková akce Velikonoãní skautské kufiátko, kterou pofiádal Junák svaz skautû a skautek âr, tentokrát s v sledkem Kã. Dohromady se v 8. roãníku na v ech akcích pofiádan ch Junákem po celé republice vybralo Kã. Za dobu spolupráce s projektem Pomozte dûtem! vybrali skauti jiï Kã. Benefiãními akcemi pfiispûli nejv znamnûji zákazníci spoleãnosti Accor Services CZ s.r.o ãástkou Kã a âeská televize, která díky benefiãní draïbû fotografií získala Kã. Láznû Darkov, a.s. získaly na Darkovské lípû 2005 draïbou umûleck ch dûl Kã. Nejvûrnûj ími pofiadateli sbírkov ch akcí jsou jiï tradiãnû Dûtsk pûveck sbor Arietta z Mohelnice (celkem za 8 roãníkû Kã), Bratrstvo KeltÛ (celkem za 8 roãníkû Kã), SdruÏení Piafa ve Vy kovû (celkem za 8 roãníkû Kã), TESCO Stores âr (celkem za 7 roãníkû ,80 Kã) a Brand ské kulturní sdruïení (celkem za 7 roãníkû Kã). Spojenec sbírky Pomozte dûtem! = komerãní firma, nezisková organizace, jednotlivec, kola, divadlo, obecní úfiad nebo restaurace zkrátka kdokoliv, kdo pro Pomozte dûtem! uspofiádá sbírkovou nebo benefiãní akci v souladu se smlouvou uzavfienou s NROS. Sbírková akce = akce, pfii níï se do zapeãetûné sbírkové pokladniãky s logem Pomozte dûtem! vybírají dobrovolné finanãní pfiíspûvky pro sbírku Pomozte dûtem!. Benefiãní akce = akce, pfii níï se finanãní prostfiedky pro sbírku Pomozte dûtem! shromaïìují prodejem pfiedmûtû, vstupenek, kupónû do tomboly atd

12 Pfiehled v ech sbírkov ch a benefiãních akcí v 8. roãníku Akce mûst a obcí Mûsto Litomy l, Litomy l, Toulovcovy prázdninové pátky: Kã; Mûsto Îirovnice, Îirovnice, Velikonoce na zámku: 7 766,50 Kã; OÚ By ice, By ice, Vánoãní v stavy: 2 267,50 Kã. Dûti dûtem DDM Orlová, Orlová, CESTA KOLEM SVùTA aneb kufie se baví s námi: Kã; DDM Chomutov, Chomutov, sbírkové akce u pfiíleïitosti rûzn ch akcí: Kã; DDM Buãovice, Buãovice, Jarní pfiání a keramika dûtem: Kã; JUNÁK svaz skautû a skautek âr, rûzná mûsta a obce v celé âr, Velikonoãní skautské kufiátko: Kã; JUNÁK svaz skautû a skautek âr stfiedisko KALICH, Tábor, Hledá se rekordman aneb konec léta mezi skauty: Kã; JUNÁK svaz skautû a skautek âr, stfiedisko OheÀ, Praha, Poãernické kufie: Kã; JUNÁK svaz skautû a skautek âr, stfiedisko Balvan 212,07 Kã, Rudná, rûzné sbírkové akce: Kã; M Slan, Slan, VernisáÏ dûtské v tvarné v stavy se soutûïí: Kã; M Volavkova, Praha, Volavãí jarmark : Kã; MDDM âelákovice, âelákovice, Mezinárodní den dûtí: 897 Kã; o. s. SRP pfii ZU Bojkovice, Bojkovice, Adventní koncert: Kã; SdruÏení rodiãû a pfiíznivcû Modfianské základní koly, Praha, Pro kufie: Kã; S Trmice, Trmice, Sbírka pfii kolní akci Den bez koufiení : 3 233,50 Kã; Stfiedoãeská krajská organizace Pion ra, Mûlník, Bambiriáda: Kã; ZU Lovosice, Lovosice, Mladí umûlci dûtem: Kã; Z am Oseãná, Oseãná, Dûti pomáhají dûtem: 6 287,50 Kã; Z Jirkov, Jirkov, T den pro kufie: 7 222,50 Kã; Z U Santo ky, Praha, kolní vánoãní party a karneval: 976 Kã; ZU íãany, íãany, Koncert ke dni matek: Kã; Îákovsk parlament Z Zlín, Zlín, sbírková akce Pomozte dûtem : Kã. Divadelní, hudební a jiné kulturní akce Divadelní soubor pfii TJ Sokol Láznû Tou eà, Láznû Tou eà, umístûní pokladniãky pfii divadelních pfiedstaveních souboru: Kã; Divadelní soubor Vojan, âesk Dub, pokladniãka umístûná na divadelních pfiedstaveních souboru: Kã. Dlouhodobû umístûné kasiãky v obchodech Cukrárna pod Îabkou, Nymburk, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky: 2 174,50 Kã; Galerie Vysoãina, Poliãka, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky: Kã; Petru e imûnková (Hotel Bohemia), Jiãín, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky: Kã; eznictví a uzenáfiství Karapetjan s. r. o (Kufiecí Ráj), Jablonec nad Nisou, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky: Kã; Silverworld, a.s., Pfiíbor, Nov Jiãín, Kopfiivnice, dlouhodobé umístûní sbírkov ch pokladniãek v obchodech se stfiíbrn mi perky a dfievûn mi v robky: ,50 Kã

13 Firemní akce Accor Services CZ s. r. o., Praha, Pomáhejme dál! benefiãní akce s odbûrateli stravenek Ticket Restaurant a firemní sbírka mezi zamûstnanci: Kã; Britská obchodní komora, Praha, Starry Night tichá aukce: Kã; âeská televize, Praha, DraÏba fotografií tváfií znám ch z obrazovky âeské televize: Kã; DENDRIT Consulting, s. r. o., Jihlava, rûzné sbírkové akce: Kã; Schneider Electric, firemní sbírka mezi zamûstnanci: Kã. Spoleãenské akce, v stavy, happeningy aneb zábava nejen pro dûti Adam Závodn (Osmá Velmoc), Karlovy Vary, Juliánská slavnost 2005: Kã; Brand ské kulturní sdruïení, Stará Boleslav, HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA: ,50 Kã; Bratrstvo KeltÛ, Lipnice nad Sázavou, 12. roãník festivalu Svátek keltské kultury BELTINE: Kã; KLUB ZÁMEK Tfiebíã, Tfiebíã, Koncert pro Pomozte dûtem!: Kã; Freeport Leisure (Czech Republic), s.r.o., Znojmo, S Freeportem si hrají malí i velcí : Kã; HEMS zájmové sdruïení právnick ch osob, Hradec Králové, AIR AMBULANCE 2005: ,50 Kã; Jan LÏíãafi, Sloupnice, Sloupensk Pony Express: Kã; Klub nemocn ch cystickou fibrózou, Praha, Pochod pro kufiátko: 4 798,50 Kã; Kulturní a matefiské centrum Knoflík, Praha, Sbírání od vánoc do jara: Kã; Láznû Darkov, a.s., Darkov, Darkovská lípa 2005: Kã; ManÏelé PrÛchovi, Kladno, Kladenské dvorky 2005: 1 035,50 Kã; Mladí konzervativci, Olomouc, Prostûjov a Pfierov, sbírková akce s pfienosn mi kasiãkami: ,50 Kã; NPÚ územní odborné pracovi tû stfiedních âech v Praze, Státní zámek Mní ek pod Brdy: Kã; o.s. SANANIM, Karlov, sbírkové akce pfii pravideln ch akcích v Terapeutické komunitû Karlov: Kã; o. s. APROPO, Praha, Îiv betlém: 5 309,50 Kã; SDH Semily, Kralupy nad Vltavou, Benefiãní hasiãsk ples: Kã; SdruÏení Piafa ve Vy kovû, Vy kov, Pojìte se bavit a pomozte dûtem: Kã; SdruÏení a dûtsk pûveck sbor Arietta, Mohelnice, Jarní koncert dûtsk ch sborû: ,50 Kã; TESCO STORES âr, a. s., rûzná mûsta po celé âr, podpûrné sbírkové akce, které probûhly v hypermarketech a obchodních domech Tesco v âeské republice: Kã; Vamberecká krajka CZ, s.r.o., âr, benefiãní v stavy Vamberecké krajky: Kã; YMCA Tfiebechovice, Tfiebechovice pod Orebem, benefiãní vystoupení Peregrinova kvarteta: Kã. Uspofiádat zábavnou a veselou akci a spojit ji se sbírkou Pomozte dûtem! mûïe opravdu kaïd. A co vy? Pokud vás nenapadá kudy do toho, nechte se inspirovat tûmi, kdo uï pomohli a pomáhají nebo se poraìte s námi. S kaïd m organizátorem sbírkové a benefiãní akce NROS uzavfie smlouvu a poskytne mu potfiebné zázemí

14 Sbírkov projekt pomáhá ve v ech regionech Rozdûlení nadaãních pfiíspûvkû ze sbírky Pomozte dûtem! za 8 let 1/ Region Objem p id lených p ísp vk v 8. ro níku Po et podpo ených projekt v 8. ro níku Celkový sou et za všech osm ro ník Praha K K St ední echy K K Ostravsko K K Jihozápad K K Severozápad K K Severovýchod K K Jihovýchod K K St ední Morava K K eská republika K K CELKEM R K K 2/ 1/ Poznámka: Od pûvodního ãlenûní âr na 3 regiony (Praha, âechy, Morava) dospûlo vefiejné v bûrové fiízení v 5. roãníku k ãlenûní na 8 regionû (NUTS 2 = sdruïené kraje) a od 6. roãníku dále je tû vznikla devátá skupina pro projekty tzv. nadregionální ãi spí e s celorepublikovou pûsobností. Tabulka uvádí údaje za v echny roãníky pfiepoãítané podle souãasn ch devíti regionû. 2/ Poznámka: Finanãní prostfiedky nedoãerpané pfii realizaci jednotliv ch projektû se vïdy vracejí zpût na sbírkové konto. Vrácené finanãní prostfiedky se v dal ím roãníku sbírky pfiiãítají k celkové ãástce k rozdûlení. Z tohoto dûvodu se vyskytuje rozdíl v souãtu financí urãen ch za jednotlivé roãníky k rozdûlení (pfied pfiipoãtením vrácen ch ãástek) a v celkovém souãtu rozdûlen ch financí

15 Vefiejné v bûrové fiízení NROS kaïdoroãnû organizuje v bûrové fiízení s cílem rozdûlit vybrané peníze tak, aby pomohly pozitivnû a prokazatelnû zmûnit Ïivoty dûtí. Jaké jsou stálé charakteristiky vefiejného v bûrového fiízení: vïdy se rozdûlují peníze, které sbírka shromáïdila za dan roãník v souladu se zákonem o vefiejn ch sbírkách ã. 117/2001 Sb. pomoc je smûfiována do esti rûzn ch cílov ch skupin dûtí, které se od poãátku projektu nemûní poãet ãlenû v kaïdé regionální hodnotící komisi v bûrového fiízení je vïdy 7 a klíã k jejich nominaci je stál hodnotitelé jsou nominováni na základû regionálního principu a kaïd m rokem se obmûàují hodnotitelé pracují v komisích bez nároku na honoráfi jako dobrovolníci nadaãní pfiíspûvky se rozdûlují na základû regionálního principu pfiíjemci nadaãních pfiíspûvkû mohou b t obãanská sdruïení, obecnû prospû né spoleãnosti nebo církevní právnické osoby ãasov prûbûh v bûrového fiízení se kaïdoroãnû opakuje pfiíspûvky jsou poskytovány na 1 rok tfiístupàov princip posuzování a hodnocení projektov ch Ïádostí Co hlavního se zmûnilo bûhem sedmi let ve vefiejném v bûrovém fiízení: poãet regionû a hodnotících komisí maximální v e nadaãních pfiíspûvkû zpûsob podpory individuálních ÏadatelÛ v e finanãní ãástky urãené k rozdûlení Vefiejné v bûrové fiízení v 8. roãníku vefiejné v bûrové fiízení mûlo tfii stupnû: 1) administrativní hodnocení podan ch Ïádostí (ãervenec) 2) kvalitativní hodnocení Ïádostí v devíti hodnotících komisích (srpen) 3) rozhodnutí Správní rady NROS a zástupcû vedení ât (záfií) kaïdá hodnotící komise pracovala ve standardním sloïení (2 zástupci odborné vefiejnosti + 2 spojenci + 1 zástupce médií + 1 pracovník ât + 1 zástupce NROS) ãlenové komisí byli nominování na základû regionálního principu jednání komisí byla fiízena pracovníkem NROS (bez práva hlasovat) a v ichni hodnotitelé byli jmenováni Správní radou NROS SloÏení hodnotících komisí 8. roãníku Komise ST EDNÍ âechy, Stfiedoãesk kraj, místo konání: Praha A. Matou ková (NROS fiídící), T. Filipová (NROS), A. Freimanová (ât), J. Marxtová (Kvûty), B. Dvofiáková (Slunce, o.p.s.), J. Richterová (Církevní speciální kola Diakonie âce âáslav, okr. Kutná Hora), J. Jandourková (Brand ské kulturní sdruïení), I. Sinkulová (ZU íãany) Komise SEVEROZÁPAD, Karlovarsk a Ústeck kraj, místo konání: Ústí nad Labem B. rámková (NROS fiídící), T. Smûlíková (NROS), M. Dostál (ât), P. Hladík (Hitrádio FM Labe), M. Sivák (Spoleãné souïití Litvínov), P. Fialová (Demosthenes, o.p.s.), A. Bajerová (Loutkoherecké sdruïení Jitfienka ), B. Fryã (Z Jirkov) Komise OSTRAVSKO, Moravskoslezsk kraj, místo konání: Ostrava A. Matou ková (NROS fiídící), J. Látal (NROS), T. Jarolím (ât), B. Gelnarová (Slezskoostravské noviny; OÚ Mâ Slezská Ostrava), Z. Novotn (Dûtsk domov pro dûti do 3 let), J. Smûlík (Z Ostrava Kunãiãky), J. Maru ák (Junák), R. Friedlová (Láznû Darkov) Komise ST EDNÍ MORAVA, Olomouck a Zlínsk kraj, místo konání: Olomouc A. Matou ková (NROS fiídící), H. Hartlová (NROS), T. Pfienosil (ât), I. Pustûjovská (âesk rozhlas), L. Eliá ová (Unie Kompas), P. Boková (KÚ Olomouc), P. Pikalová (Junák), J. Buksa (Z Vala ké Mezifiíãí) Komise JIHOV CHOD, Kraj Vysoãina a Jihomoravsk kraj, místo konání: Brno A. Matou ková (NROS fiídící), B. rámková (NROS), M. Bure ová (ât), L. Endlicherová (Rádio Proglas), E. Neubauerová (LOGO), H. Holi ová Kotová (PVC Blansko), M. Vraspírová (Galerie Vysoãina), Z. KomÛrková (Agentura BB ART/Freeport) Komise JIHOZÁPAD, PlzeÀsk a Jihoãesk kraj, místo konání: PlzeÀ A. Matou ková (NROS fiídící), G. JirkÛ (NROS), J. Cingro ová (ât), J. Frisch (Spoleãenství Zaãít spolu ), M. Pavlíãková (Arkáda sociálnû psychologické centrum),. Pavlík (Videofest 2004), A. Zavodn (Kapela Osmá Velmoc) Komise SEVEROV CHOD, Libereck, Královehradeck a Pardubick kraj, místo konání: âeská Skalice A. Matou ková (NROS fiídící), A. váchová (NROS), M. Klokoãník (ât), D. Rumpík (Radio OK), H. Nûmeãková (NZDM Klídek), D. Svoboda (Amalthea, o. s.), J. Tauchmanová (Dûtsk klub Palcát), M. Holeãek (YMCA Tfiebechovice pod Orebem) Komise âeská REPUBLIKA, v echny kraje, místo konání: Praha A. Matou ková (NROS fiídící), A. Beránková (NROS), E. Janeãková (ât), T. Kirschner (âesk Rozhlas), Z. Du ková (Dûtské krizové centrum), T. Nesvedová (Spec. internátní M DrahaÀská, âimice), M. âakrtová (Junák), I. Dubnová (Tesco Stores, a. s.) Komise PRAHA, hlavní mûsto Praha, místo konání: Praha A. Matou ková (NROS fiídící), H. ilhánová (NROS), I. Fialová (ât), P. MatûjÛ (idnes), J. Kokrda (ANIMA o.s. pro péãi o rodiny závisl ch), N. Cimbolincová (Spec. Z a M pfii FN Bulovka), M. Ondrouchová (Z Modfiany), V. Dufit (APROPO)

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006)

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006) Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006) Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Charakteristiky projektu Dlouhodobý charitativní projekt spojený

Více

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM! Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky POMOZTE DùTEM! Co je sbírka Pomozte dûtem! Charakteristiky sbírky: Celonárodní sbírka - dlouhodob spoleãn projekt âeské televize (ât)* a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sedm ročníků Pomozte dětem! v datech (1998-2005) Za 7 let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem 69 725 389 Kč a pomohl prostřednictvím

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Dáváme lidi do pohybu. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti. Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Dáváme lidi do pohybu. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovaný společně Českou televizí (ČT) a Nadací rozvoje

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více