Sbírkov projekt Pomozte dûtem! Zpráva za 8. roãník a shrnutí za 8 let ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírkov projekt Pomozte dûtem! Zpráva za 8. roãník a shrnutí za 8 let (16. 5. 2005 15. 5. 2006)"

Transkript

1 Sbírkov projekt Pomozte dûtem! Zpráva za 8. roãník a shrnutí za 8 let ( )

2 Co je sbírkov projekt Pomozte dûtem! Charakteristiky projektu Dlouhodob charitativní projekt spojen s celonárodní vefiejnou sbírkou organizovanou spoleãnû âeskou televizí (ât) a Nadací rozvoje obãanské spoleãnosti (NROS). Pfiímá a úãinná pomoc ohroïen m a znev hodnûn m dûtem do 18 let v celé âeské republice. Sbírkové konto Pomozte dûtem! je otevfieno celoroãnû pro individuální a firemní dary i pro v tûïky sbírkov ch a benefiãních akcí. Veselé sbírkové a benefiãní akce, pofiádané bûhem celého roku kdekoli v âeské republice, jsou jedineãnou souãástí projektu (podpora dobrovolnictví). Prostfiednictvím vefiejného v bûrového fiízení NROS jsou peníze ze sbírky kaïdoroãnû rozdûlovány do v ech regionû (NUTS 2) na podporu projektû nestátních neziskov ch organizací. Jarní mediální kampaà kaïdoroãnû vrcholí sbírkou v pfiímém pfienosu ât. Podrobné informace na Hlavní cíle projektu zv ení kvality Ïivota dûtí vytváfiení rovn ch pfiíleïitostí pro v echny dûti a rûzné skupiny dûtské populace podpora práv dûtí na Ïivot v rodinû nebo v náhradním rodinném prostfiedí Oblasti podpory Sbírkov projekt Pomozte dûtem!, kter kaïdoroãnû podpofií tisíce dûtí, má ve srovnání s dal ími charitativními projekty a sbírkami organizovan mi v âeské republice nej ir í a nejkomplexnûj í pokrytí cílov ch skupin dûtí, kter m pomáhá: dûti s v chovn mi a v vojov mi problémy dûti Ïijící mimo vlastní rodinu dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané dûti s tûlesn m, du evním a smyslov m postiïením dûti ohroïené drogovou ãi jinou závislostí dûti Ïijící v nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách Roãní harmonogram projektu (hlavní data) polovina kvûtna: seãtení stavu konta za uplynul roãník a vyhlá ení vefiejného v bûrového fiízení polovina kvûtna: vyhlá ení sbírky nového roãníku konec ãervna: uzávûrka NROS pro pfiijímání Ïádostí o nadaãní pfiíspûvek fiíjen: slavnostní vyhlá ení v sledkû vefiejného v bûrového fiízení NROS bfiezen, duben: vrchol kampanû a celoveãerní zábavn pofiad ât Pomozte dûtem! - 1 -

3 Osm roãníkû Pomozte dûtem! v datech ( ) Za 8 let sbírkov projekt shromáïdil a rozdûlil celkem Kã a pomohl prostfiednictvím 716 projektû cca 115 tisícûm dûtí v celé âeské republice. 1. ro ník 43 projekty d tí K 2. ro ník 62 projekty d tí K 3. ro ník 82 projekty d tí K 4. ro ník 89 projekt d tí K 5. ro ník 118 projekt d tí K 6. ro ník 105 projekt d tí K 7. ro ník 112 projekt d tí K 8. ro ník 105 projekt d tí K Poznámka: Údaje o poãtech dûtí zafiazen ch do jednotliv ch projektû byly sledovány aï od 3. roãníku. Za první dva roãníky byly údaje stanoveny jako kvalifikované odhady. Upozornûní V letech byl sbírkov projekt Pomozte dûtem! (1. 6. roãník: ) spojen s vefiejnou sbírkou, která byla povolena NROS rozhodnutím MV âr pod ãj. VS2/505_248 dne Finanãní prostfiedky byly shromaïìovány na ã. ú /0300. Sbírka byla realizována a je vyúãtovávána MHMP v souladu se zákonem ã. 117/2001 Sb. o vefiejn ch sbírkách. Od (od 7. roãníku) je projekt realizován prostfiednictvím vefiejné sbírky, pro níï NROS získala dne osvûdãení Magistrátu hlavního mûsta Prahy ãj. MHMP/56287/2004. SBÍRKOVÉ KONTO Pomozte dûtem! (pro roãník) má ã. ú /0100, Komerãní banka

4 Pomozte dûtem! zûstává nejznámûj í sbírkou Pramen: STEM, Trendy 2001/6, 2002/6, 2003/6, 2004/6, 2005/6, 2006/6 M žete uvést, jakou dobro innou sbírku znáte?" Pomozte d tem! Kapka nad je Znáte dlouhodobou ve ejnou sbírku eské televize a Nadace rozvoje ob anské spole nosti Pomozte d tem!, kterou symbolizuje žluté ku átko s ervenobílým záchranným kruhem?" Paraple Kv tinový den Bílá pastelka Liga proti rakovin T íkrálová sbírka ADRA 60 Bariéry % lov k v tísni Fond ohrožených d tí Nadace O. Havlové 20 Adventní koncerty Jiné % Ano Ne Podle posledního prûzkumu spoleãnosti STEM si Pomozte dûtem! stále udrïuje svoji vedoucí pozici mezi dobroãinn mi sbírkami. Mírné oslabování první pozice sbírky Pomozte dûtem!, zaznamenané v roce 2005, se v prûbûhu posledního roku zastavilo. Dal í nárûst znalosti zaznamenala sbírka Kapka nadûje (o 8 %), u ostatních sbírek k Ïádn m zmûnám nedo lo. Poslední rok signalizuje moïnost dal ího rûstu informovanosti o sbírce Pomozte dûtem! Míra znalosti sbírky Pomozte dûtem! je ovlivàována stejn mi faktory jako obecná informovanost o dobroãinn ch sbírkách u nás. I o této sbírce vûdí o nûco ãastûji Ïeny a lidé s vy ím vzdûláním. Mírn pokles znalosti sbírky Pomozte dûtem! u vysoko kolákû (o 3 %) a naopak upevnûní znalosti u ostatních vzdûlanostních skupin lidí, vãetnû osob se základním vzdûláním (nárûst o 2 %), je zajímav. Dal í ãas ukáïe, zda jde o nov trend

5 Pomozte dûtem! poskytuje vefiejnosti nejvíce informací o vyuïití penûz ze sbírky MÛÏete uvést dobroãinnou sbírku, která podle Vás poskytuje vefiejnosti nejvíce informací o tom, jak byly nebo jsou vyuïity shromáïdûné peníze? podsoubor osob, které znají nûjakou dobroãinnou sbírku, N=1288 resp. (%) Máte pocit, Ïe jste dobfie informován(a) o tom, kam peníze ze sbírky Pomozte dûtem! jdou? podsoubor respondentû, ktefií sbírku Pomozte dûtem! znají, N=1347 resp. (%) Pomozte d tem! Kapka nad je Paraple lov k v tísni Adventní koncerty T íkrálová sbírka % Fond ohrožených d tí Neví Jiné % Ano Ne - 4 -

6 Projekty podpofiené v 8. roãníku Cílové skupiny Poãet podpofien ch Finanãní podpora v Kã projektû Dûti s v vojov mi a v chovn mi problémy (VVP) Dûti Ïijící mimo vlastní rodinu (ÎMR) Dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané (TZ) Dûti s tûlesn m, du evním nebo smyslov m postiïením (ZP) Dûti ohroïené rûzn mi formami závislosti (DZ) Dûti nacházející se v jin ch nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách (JP) Celkem Z toho individuálních Dûti podpofiené v 8. roãníku (v % z rozdûlené ãástky) DZ 4 % JP 10 % VVP 18 % ÎMR 9 % ZP 43 % TZ 16 % - 5 -

7 Pfiíbûhy z podpofien ch organizací Dûti s tûlesn m, du evním nebo smyslov m postiïením (ZP) Borovany region Jihozápad BorÛvka, Borovany Respitní péãe pro tûïce tûlesnû postiïené Kã Projekt se zab vá organizováním t denních respitních pobytû, jimiï pomáhá rodinám, které peãují o tûïce tûlesnû postiïené dítû. Na t den stfiedisko pfievezme komplexní péãi o postiïené dítû. Projekt poskytuje úãinnou podporu rodinám v dobû, kdy se cítí b t nepfietrïitou péãí zcela vyãerpány a nebo se nacházejí v krizové situaci. Posláním stfiediska pfiedev ím je, aby rodina nadále fungovala a dítûti nehrozilo trvalé umístûní do ústavní péãe. s podobn m osudem. RodiãÛm i dûtem projekt umoïàuje sdílet spoleãnû své zku- enosti. Dûtem se stfiedisko vûnuje i jednotlivû podle jejich potfieb. Romské dûti, které vyrûstají v bíl ch rodinách, to nemají snadné. Kdo vlastnû jsou? Abychom jim usnadnili hledání identity, zahráli jsme si s nimi hru Cesta RomÛ do âech. Nejprve se dûti nastrojily do star ch obleãkû, které byly vy ívané zlatem ãi stfiíbrem. Pak si kaïdé dítû z papírkû poslepu vybralo postavu, kterou bude pfiedstavovat a muselo si zapamatovat, jak by se tomu ãlovûku fieklo romsky, napfi. ãhavo (dítû). Zrovna tato postaviãka vynikla hned v první scénce. Dítû po celou dobu lezlo po kolenou a cumlalo si prstík, aãkoliv to ve skuteãnosti byl palec náctileté dívky. Skupinky se zase mohly chlubit akãním pojetím zadání. Napfiíklad ve scénce První den na cestû jeden zoralo manu (siln muï) zvedl a odnesl nasvaºi romài (nemocnou Ïenu). Ve scénce Veãer u ohnû se zase objevil stra ideln medvûd. UÏili si to v ichni. Malí i velcí. Za dvefimi spoleãenské místnosti BorÛvky, stfiediska pro postiïené dûti v Borovanech, se smûje Ládík, oblíbenec celé BorÛvky. V ichni se vïdy tû íme, aï Ládík zase pfiijede na t denní pobyt do Borovan. Je s ním veliká legrace, fiíká peãovatel Karim. Ládík právû kleãí mezi ostatními dûtmi na koberci ve spoleãenské místnosti, zubí se na v echny kolem a v ichni se smûjí, aï se za bfiicha popadají. Chlapec kleãí, protoïe nemûïe chodit. KdyÏ se potfiebuje nûkam pfiemístit, vozíme ho na vozíku. Nejradûji se smûje, zpívá a baví své okolí. âlovûk, kter hocha trochu lépe pozná, je pfiekvapen bohatstvím jeho vnitfiního Ïivota a pozoruhodn m smyslem pro humor. Dûti Ïijící mimo vlastní rodinu (ÎMR) Praha celorepublikov projekt Stfiedisko náhradní rodinné péãe Kdo jsem? Kã Práce s dûtmi je zamûfiena na podporu hledání jejich identity s dûrazem na skupinu dûtí romského etnika. Pro celé náhradní rodiny je pfiipravena série vzdûlávacích a v chovn ch klubov ch setkání zacílen ch na konkrétní problémy dûtí. Souãasnû probíhají tématické programy pro dûti, pfii kter ch se setkávají se sv mi vrstevníky Ilustraãní foto - 6 -

8 Dûti s v vojov mi a v chovn mi problémy (VVP) Opava region Ostravsko Elim, kfiesèanská organizace pro evangelizaci a diakonii Opava Pût P v Opavû Kã s gynekologickou a sexuální problematikou, s tím, jak poskytnout první pomoc a pfiedcházet rizikov m situacím, se kodlivostí a následky uïívání drog, s riziky na veãírcích Projekt Pût P (Péãe, Prevence, Pomoc, Pfiátelství, Podpora) v Opavû je sociálnû preventivní, volnoãasov projekt urãen dûtem a mládeïi ve vûku 6 15 let, kter navazuje na dlouholeté zku enosti hnutí Big Brothers Big Sisters v celém svûtû. Je zalo- Ïen zejména na kamarádském vztahu dítûte a dospûlého kamaráda, kter se mu vûnuje ve svém volném ãase. Od kvûtna 2006 se spoleãnû schází prvních pût dvojic, dal í nábory pokraãují. Jirkovi je ãtrnáct let a bydlí v malé vesniãce asi 15 km od Opavy. Na jedno ucho nesly í a má problémy s orientací, také nemá moc kamarádû. V echen svûj voln ãas trávil vût inou doma a neznal skoro nic jiného neï rodnou vesnici a mûsto, kam jezdí stále stejnou trasou do koly. Pak se ale objevila Mí a, velká kamarádka, která jednou t dnû cestuje za ním, vyzvedává ho doma a podnikají spolu v lety na nová místa. Obãas se k nim pfiipojí i Jirkova sestra. Jednou jeli v ichni i s rodiãi na v let do Polska. S Mí ou jezdí autobusem. Jirka se tak uãí pfiekonat strach z neznámého. Dnes s vrstevníky jiï lépe komunikuje. Mí a je kamarádka! Tû ím se na kaïdou schûzku! fiíká nad enû Jirka. Dûti ohroïené rûzn mi formami závislosti (DZ) Brno region Jihov chod SdruÏení Podané ruce Sladk ch -náct? Kã Jedná se o pokraãování programû specifické prevence zamûfiené na neorganizovanou dospívající mládeï. Projekt se orientuje na dospívající dívky v obtíïném období dospívání a pomáhá jim co nejlépe zvládnout v e, co toto období pfiiná í... âasto se napfiíklad setkáváme se situací, kdy se dívka na párty nebo diskotéce seznámí s chlapcem a zamiluje se. Pak pfiijde do klubu uplakaná, Ïe mûla s chlapcem intimní styk bez ochrany, a on uï jí nechce vidût. I kvûli pomoci v tûchto situacích realizujeme dívãí projekt. Jeho cílem je neformálnû dívky pfiipravovat a vybavovat pro Ïivot poskytnout jim uïiteãné informace, zázemí pfii fie ení problému a prostfiedí pro voln ãas. Dívky se seznamují s fungováním partnersk ch a vrstevnick ch vztahû, Ilustraãní foto Dûti nacházející se v jin ch nepfiízniv ch Ïivotních podmínkách (JP) Kutná Hora region Stfiedoãesk Oblastní charita Kutná Hora Blízko k pfiírodû Kã Nemálo dûtí se dnes v pfiírodû chová bezohlednû. V rodiãích nemají vzor. Pfiírodu vyuïívají pouze ke svému prospûchu a bez ohledu na následky. Nevnímají ji jako prostfiedí k Ïivotu, ale jako nûco, z ãeho lze pouze tûïit. Projekt letos roz ifiuje fungování pfiírodovûdného krouïku, jehoï cílem je zlep it vztah dûtí k pfiírodû a Ïivotnímu prostfiedí. JÛlek je tfiináctilet samotáfi, kter musí ãasto hlídat své sourozence. Nemá velké moïnosti, jak trávit voln ãas. Má pfiísného otce a nikam sám nesmí. Do pfiírodovûdného krouïku, kter probíhá u nûj v domû, chodí s nad ením a informace, které tady získá, uplatàuje ve kole. Pochlubil se, Ïe je v nûkter ch vûdomostech dokonce napfied. Velmi rád fotografuje pfiírodu, je nadan a úspû n. Jeho fotografie vy la i v místních novinách. Rodina JÛlka na nûj byla velmi py ná. Dokonce mohl na v lety. Dostal se tak do jiného prostfiedí, odpoãinul si od sourozencû. Mohl zaïít vûci, ke kter m by se jinak nedostal. Spfiátelil se s ostatními dûtmi nav tûvujícími krouïek. Teì má kamarády i sebevûdomí! - 7 -

9 Dûti t rané, zneuïívané a zanedbávané (TZ) Opava, Havífiov region Ostravsko Armáda spásy âr Oáza pro dûti v azylov ch domech Armády spásy Jedná se o podporu práce s dûtmi v azylov ch domech Armády spásy. V Opavû bude dovybavena multifunkãní místnost a zakoupen materiál pro volnoãasové aktivity. V Havífiovû mûïe pedagogická pracovnice systematicky pracovat se kolními dûtmi. Pomocí metody videotréninku interakcí se zlep í komunikace mezi dûtmi a matkou. Jeden pokoj bude vybaven studijním koutkem, v nûmï se dítû mûïe lépe soustfiedit na pfiípravu do koly. Pro celkové ozdravûní budou pfiipraveny pro dûti dva víkendové pobyty na horách. Paní L. pfii la do na eho azylového domu z dûvodu dlouhodob ch problémû v rodinû, která se nakonec rozpadla a pfii la o byt. U nás bydlí se sv mi tfiemi dûtmi v jednom pokoji. Osmilet Patrik nyní opakuje první tfiídu pro patn prospûch. Pedagogická pracovnice se mu intenzivnû vûnuje a on zaãíná projevovat zájem. Je v ak velmi nároãné povzbudit maminku, aby se mu individuálnû vûnovala. PfieváÏnû totiï poskytuje pozornost sv m mlad ím holãiãkám, které jsou pfiimûfienû svému vûku velmi Ïivé. Pomoc s pfiípravou do koly je pro mne i Patrika moc dûleïitá, fiíká maminka. Teì, kdyï jsem na nû sama, je tûïké v e zvládnout. A v malém pokoji se tûïko soustfiedíme na úkoly. Vûfiíme, Ïe dûti, jako je Patrik, se budou moci lépe pfiipravovat do koly, kdyï budou mít v pokoji svûj oddûlen studijní koutek. Pro jejich maminky to bude povzbuzením k trávení individuálního ãasu se koláky. Jistû se tím pfiispûje k obnovení ãasto naru- en ch vztahû. Pokroky, kter ch AneÏka dosáhla, motivují rodiãe i pracovníky zafiízení Mot l pokraãovat v pravidelné spolupráci osvûdãen mi metodami a prostfiedky: individuální rehabilitace a fyzioterapie, hipoterapie, zájmové aktivity v Mot lu a úãast v pfiímûstském tábofie o prázdninách. V eobecná zdravotní poji Èovna individuální rehabilitaci AneÏce nehradí. Rodiãe proto musí rehabilitaci hradit v plné v i z vlastních prostfiedkû sami. Projekt umoïní rodiãûm poskytnout AneÏce ãastûji rehabilitaãní péãi, která jí nespornû prospívá. AneÏka je dívka s projevy atypického autismu. Pfii stanovení diagnózy aï kolem desátého roku bylo AneÏce doporuãeno rozvíjet samostatnost a nezávislost na rodinû. Matka AneÏky kontaktovala na e sdruïení; spoleãnû s AneÏkou a její rodinou jsme sestavovali cíle a plány, jak pomoci pfii rozvoji jejích schopností a dovedností. Pilífiem plánû je individuální péãe (fyzioterapeutické cviãení, hipoterapie a taneãní terapie). Pro rozvoj osobnosti je samozfiejmû potfiebná i práce ve skupinû. Skvûlé proto je, Ïe AneÏka chodí uï druh m rokem do krouïku vafiení. Dûti s tûlesn m, du evním nebo smyslov m postiïením (ZP) PlzeÀ region Jihozápad Obãanské sdruïení Mot l Já to zvládnu Projekt pokraãuje v úspû nû nastoupené cestû integrace AneÏky mezi zdravé vrstevníky. Má pfiispût k udrïení a prohloubení pozitivních v sledkû, které se jiï za dobu dvouletého úsilí rodiãû a centra Mot l v AneÏãinû zdravotním stavu projevily. Ilustraãní foto - 8 -

10 Kufie na obrazovce âeské televize Pomozte dûtem! je inspirováno projektem britské televize BBC Children in Need. To znamená, Ïe sbírka je spojena s oslovením iroké vefiejnosti prostfiednictvím masového média, konkrétnû vysíláním velké show, bûhem které diváci pfiispívají na konto. Sbírku v pfiímém pfienosu realizuje âeská televize vïdy na Pondûlí velikonoãní v denních vstupech Studia Pomozte dûtem!, ve speciálních vydáních pofiadû z Brna a Ostravy a hlavnû ve veãerním zábavném pofiadu. âeská televize realizuje i velkou televizní (napfi. spoty osobností, image spoty, upoutávky na pofiady, dûkovací spoty, vyhlá ení v bûrového fiízení na rozdûlení financí) a mimotelevizní kampaà (city light vitríny, plakáty v telefonních budkách, boomerang pohlednice, plakáty ) v jarním období pfii vyvrcholení projektu. Kufie je také ãast m hostem dal ích pofiadû âeské televize. Poprvé se Kufie na obrazovce ât objevilo na Velikonoãní pondûlí v roce Za dosavadních osm roãníkû se pfied kamerami ât vystfiídalo mnoho znám ch osobností. Napfi. Hana Hegerová, Richard Müller, Gabriela Demeterová, Jana Kirschner, Marie Rottrová, Vûra Bílá, Aneta Langerová, Petr Hapka, Oldfiich Kaiser, Jifií Lábus, ãi skupiny Mig 21, Olympic a dal í. S Kufietem jsou za dobu vysílání jiï neodmyslitelnû spojeni nejen moderátofii veãerní show Marcela Augustová atomá Hanák, ale i Alena Zárybnická, provázející diváky Studii a samozfiejmû i z Ostravy pravidelnû se hlásící Ale Juchelka a Roman Pastorek. Spoleãné vystoupení s dûtmi z organizací podpofien ch z loàské sbírky pfiedvedli Blanka rûmová, Vilda âok, Victoria a Dûda Mládek Illegal Band. V ichni úãinkovali bez nároku na honoráfi. Na konci televizního pofiadu Pomozte dûtem! bylo na kontû 8. roãníku sbírky, vãetnû telefonick ch pfiíslibû, rekordních Kã. lo o nejvy í ãástku, která byla doposud v rámci jednotliv ch roãníkû sbírky vybrána. Cyklus dokumentû Kde peníze pomáhají 2006 Není v ak dûleïité pouze o peníze vefiejnost poïádat a pfiedat je potfiebn m dûtem. Stejnû dûleïité je ukázat v em, ktefií pfiispûli, jak byly finance vyuïity. V âeské televizi k tomu slouïí dokumenty projektu Pomozte dûtem!. ât samozfiejmû nemûïe ukázat v echny dûti, kter m byly peníze urãeny. Cyklus Kde peníze pomáhají, kter je vysílán od roku 2002, v ak pfiedstavuje jednou t dnû od ledna do kvûtna alespoà vybrané podpofiené projekty. Od 15. ledna do 7. kvûtna 2006 mohli diváci âeské televize na prvním programu kaïdou nedûli odpoledne po pohádce shlédnout postupnû sedmnáct dokumentû, které mapují projekty podpofiené ze 7. roãníku sbírky Pomozte dûtem!. V prûbûhu následujícího t dne byly vïdy nûkolikrát reprízovány. 8. roãník 2006 Pomozte dûtem! 17. dubna Pondûlní den ve znamení pomáhání zahájila Alena Zárybnická v ranních hodinách a s diváky byla v kontaktu prostfiednictvím Studií Pomozte dûtem! aï do pozdního odpoledne. Bankomat AZ kvízu Junior pro Kufie vydal ve prospûch konta sbírky Kã. Ve vybírání a bavení nezûstalo pozadu ani ostravské studio, které pfiipravilo mimofiádné vysílání pofiadu Neváhej a pomáhej! V e ale vyvrcholilo veãer, kdy do callcentra zasedli moderátofii a redaktofii ât Jolana Voldánová, Ale Cibulka, Pavel Karas, Martina Vrbová, Ester Janeãková a mnoho dal ích, aby pomohli získat co nejvíce penûz pro Kufie, tedy pro dûti. Na scénû se mezi tím vystfiídalo mnoho interpretû pod taktovkou Marcely Augustové, Tomá e Hanáka a novû také Mí i Maurerové a Vojty Kotka. Pobavit a pomoci dobré vûci pfii li Divokej Bill, Miro Îbirka, Dan HÛlka, Helena ZeÈová nebo Ivan Hlas

11 Sbírkové a benefiãní akce v datech Sbírkové a benefiãní akce jsou nedílnou souãástí projektu Pomozte dûtem! jiï od jeho vzniku. Zmínûné akce probíhají po cel rok (resp. roãník) sbírky a po celé âeské republice. Nejvíce akcí se tradiãnû pofiádá vïdy v dobû jarní kampanû Pomozte dûtem! (pfiibliïnû od února do ãervna). Akce jsou dûleïité nejen objemem penûz, které pfii nich vefiejnost vûnuje na sbírkové konto, ale také tím, Ïe jsou pofiádány dobrovolnû, s nad ením pro dobrou vûc a tam, kde se lidé baví. Celkov pfiehled poãtu akcí a objemu v tûïku v jednotliv ch roãnících Ro ník Po et akcí Výt žek v K , , , , , , , ,00 Celkem ,60 Pomozte dûtem! je charita s úsmûvem. Pfii 168 sbírkov ch a benefiãních akcích pofiádan ch v 8. roãníku po celé âeské republice vefiejnost pfiispûla ãástkou Kã. Stejnû jako v loàském roce byla i letos nejúspû nûj í sbírková akce Velikonoãní skautské kufiátko, kterou pofiádal Junák svaz skautû a skautek âr, tentokrát s v sledkem Kã. Dohromady se v 8. roãníku na v ech akcích pofiádan ch Junákem po celé republice vybralo Kã. Za dobu spolupráce s projektem Pomozte dûtem! vybrali skauti jiï Kã. Benefiãními akcemi pfiispûli nejv znamnûji zákazníci spoleãnosti Accor Services CZ s.r.o ãástkou Kã a âeská televize, která díky benefiãní draïbû fotografií získala Kã. Láznû Darkov, a.s. získaly na Darkovské lípû 2005 draïbou umûleck ch dûl Kã. Nejvûrnûj ími pofiadateli sbírkov ch akcí jsou jiï tradiãnû Dûtsk pûveck sbor Arietta z Mohelnice (celkem za 8 roãníkû Kã), Bratrstvo KeltÛ (celkem za 8 roãníkû Kã), SdruÏení Piafa ve Vy kovû (celkem za 8 roãníkû Kã), TESCO Stores âr (celkem za 7 roãníkû ,80 Kã) a Brand ské kulturní sdruïení (celkem za 7 roãníkû Kã). Spojenec sbírky Pomozte dûtem! = komerãní firma, nezisková organizace, jednotlivec, kola, divadlo, obecní úfiad nebo restaurace zkrátka kdokoliv, kdo pro Pomozte dûtem! uspofiádá sbírkovou nebo benefiãní akci v souladu se smlouvou uzavfienou s NROS. Sbírková akce = akce, pfii níï se do zapeãetûné sbírkové pokladniãky s logem Pomozte dûtem! vybírají dobrovolné finanãní pfiíspûvky pro sbírku Pomozte dûtem!. Benefiãní akce = akce, pfii níï se finanãní prostfiedky pro sbírku Pomozte dûtem! shromaïìují prodejem pfiedmûtû, vstupenek, kupónû do tomboly atd

12 Pfiehled v ech sbírkov ch a benefiãních akcí v 8. roãníku Akce mûst a obcí Mûsto Litomy l, Litomy l, Toulovcovy prázdninové pátky: Kã; Mûsto Îirovnice, Îirovnice, Velikonoce na zámku: 7 766,50 Kã; OÚ By ice, By ice, Vánoãní v stavy: 2 267,50 Kã. Dûti dûtem DDM Orlová, Orlová, CESTA KOLEM SVùTA aneb kufie se baví s námi: Kã; DDM Chomutov, Chomutov, sbírkové akce u pfiíleïitosti rûzn ch akcí: Kã; DDM Buãovice, Buãovice, Jarní pfiání a keramika dûtem: Kã; JUNÁK svaz skautû a skautek âr, rûzná mûsta a obce v celé âr, Velikonoãní skautské kufiátko: Kã; JUNÁK svaz skautû a skautek âr stfiedisko KALICH, Tábor, Hledá se rekordman aneb konec léta mezi skauty: Kã; JUNÁK svaz skautû a skautek âr, stfiedisko OheÀ, Praha, Poãernické kufie: Kã; JUNÁK svaz skautû a skautek âr, stfiedisko Balvan 212,07 Kã, Rudná, rûzné sbírkové akce: Kã; M Slan, Slan, VernisáÏ dûtské v tvarné v stavy se soutûïí: Kã; M Volavkova, Praha, Volavãí jarmark : Kã; MDDM âelákovice, âelákovice, Mezinárodní den dûtí: 897 Kã; o. s. SRP pfii ZU Bojkovice, Bojkovice, Adventní koncert: Kã; SdruÏení rodiãû a pfiíznivcû Modfianské základní koly, Praha, Pro kufie: Kã; S Trmice, Trmice, Sbírka pfii kolní akci Den bez koufiení : 3 233,50 Kã; Stfiedoãeská krajská organizace Pion ra, Mûlník, Bambiriáda: Kã; ZU Lovosice, Lovosice, Mladí umûlci dûtem: Kã; Z am Oseãná, Oseãná, Dûti pomáhají dûtem: 6 287,50 Kã; Z Jirkov, Jirkov, T den pro kufie: 7 222,50 Kã; Z U Santo ky, Praha, kolní vánoãní party a karneval: 976 Kã; ZU íãany, íãany, Koncert ke dni matek: Kã; Îákovsk parlament Z Zlín, Zlín, sbírková akce Pomozte dûtem : Kã. Divadelní, hudební a jiné kulturní akce Divadelní soubor pfii TJ Sokol Láznû Tou eà, Láznû Tou eà, umístûní pokladniãky pfii divadelních pfiedstaveních souboru: Kã; Divadelní soubor Vojan, âesk Dub, pokladniãka umístûná na divadelních pfiedstaveních souboru: Kã. Dlouhodobû umístûné kasiãky v obchodech Cukrárna pod Îabkou, Nymburk, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky: 2 174,50 Kã; Galerie Vysoãina, Poliãka, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky: Kã; Petru e imûnková (Hotel Bohemia), Jiãín, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky: Kã; eznictví a uzenáfiství Karapetjan s. r. o (Kufiecí Ráj), Jablonec nad Nisou, dlouhodobé umístûní sbírkové pokladniãky: Kã; Silverworld, a.s., Pfiíbor, Nov Jiãín, Kopfiivnice, dlouhodobé umístûní sbírkov ch pokladniãek v obchodech se stfiíbrn mi perky a dfievûn mi v robky: ,50 Kã

13 Firemní akce Accor Services CZ s. r. o., Praha, Pomáhejme dál! benefiãní akce s odbûrateli stravenek Ticket Restaurant a firemní sbírka mezi zamûstnanci: Kã; Britská obchodní komora, Praha, Starry Night tichá aukce: Kã; âeská televize, Praha, DraÏba fotografií tváfií znám ch z obrazovky âeské televize: Kã; DENDRIT Consulting, s. r. o., Jihlava, rûzné sbírkové akce: Kã; Schneider Electric, firemní sbírka mezi zamûstnanci: Kã. Spoleãenské akce, v stavy, happeningy aneb zábava nejen pro dûti Adam Závodn (Osmá Velmoc), Karlovy Vary, Juliánská slavnost 2005: Kã; Brand ské kulturní sdruïení, Stará Boleslav, HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA: ,50 Kã; Bratrstvo KeltÛ, Lipnice nad Sázavou, 12. roãník festivalu Svátek keltské kultury BELTINE: Kã; KLUB ZÁMEK Tfiebíã, Tfiebíã, Koncert pro Pomozte dûtem!: Kã; Freeport Leisure (Czech Republic), s.r.o., Znojmo, S Freeportem si hrají malí i velcí : Kã; HEMS zájmové sdruïení právnick ch osob, Hradec Králové, AIR AMBULANCE 2005: ,50 Kã; Jan LÏíãafi, Sloupnice, Sloupensk Pony Express: Kã; Klub nemocn ch cystickou fibrózou, Praha, Pochod pro kufiátko: 4 798,50 Kã; Kulturní a matefiské centrum Knoflík, Praha, Sbírání od vánoc do jara: Kã; Láznû Darkov, a.s., Darkov, Darkovská lípa 2005: Kã; ManÏelé PrÛchovi, Kladno, Kladenské dvorky 2005: 1 035,50 Kã; Mladí konzervativci, Olomouc, Prostûjov a Pfierov, sbírková akce s pfienosn mi kasiãkami: ,50 Kã; NPÚ územní odborné pracovi tû stfiedních âech v Praze, Státní zámek Mní ek pod Brdy: Kã; o.s. SANANIM, Karlov, sbírkové akce pfii pravideln ch akcích v Terapeutické komunitû Karlov: Kã; o. s. APROPO, Praha, Îiv betlém: 5 309,50 Kã; SDH Semily, Kralupy nad Vltavou, Benefiãní hasiãsk ples: Kã; SdruÏení Piafa ve Vy kovû, Vy kov, Pojìte se bavit a pomozte dûtem: Kã; SdruÏení a dûtsk pûveck sbor Arietta, Mohelnice, Jarní koncert dûtsk ch sborû: ,50 Kã; TESCO STORES âr, a. s., rûzná mûsta po celé âr, podpûrné sbírkové akce, které probûhly v hypermarketech a obchodních domech Tesco v âeské republice: Kã; Vamberecká krajka CZ, s.r.o., âr, benefiãní v stavy Vamberecké krajky: Kã; YMCA Tfiebechovice, Tfiebechovice pod Orebem, benefiãní vystoupení Peregrinova kvarteta: Kã. Uspofiádat zábavnou a veselou akci a spojit ji se sbírkou Pomozte dûtem! mûïe opravdu kaïd. A co vy? Pokud vás nenapadá kudy do toho, nechte se inspirovat tûmi, kdo uï pomohli a pomáhají nebo se poraìte s námi. S kaïd m organizátorem sbírkové a benefiãní akce NROS uzavfie smlouvu a poskytne mu potfiebné zázemí

14 Sbírkov projekt pomáhá ve v ech regionech Rozdûlení nadaãních pfiíspûvkû ze sbírky Pomozte dûtem! za 8 let 1/ Region Objem p id lených p ísp vk v 8. ro níku Po et podpo ených projekt v 8. ro níku Celkový sou et za všech osm ro ník Praha K K St ední echy K K Ostravsko K K Jihozápad K K Severozápad K K Severovýchod K K Jihovýchod K K St ední Morava K K eská republika K K CELKEM R K K 2/ 1/ Poznámka: Od pûvodního ãlenûní âr na 3 regiony (Praha, âechy, Morava) dospûlo vefiejné v bûrové fiízení v 5. roãníku k ãlenûní na 8 regionû (NUTS 2 = sdruïené kraje) a od 6. roãníku dále je tû vznikla devátá skupina pro projekty tzv. nadregionální ãi spí e s celorepublikovou pûsobností. Tabulka uvádí údaje za v echny roãníky pfiepoãítané podle souãasn ch devíti regionû. 2/ Poznámka: Finanãní prostfiedky nedoãerpané pfii realizaci jednotliv ch projektû se vïdy vracejí zpût na sbírkové konto. Vrácené finanãní prostfiedky se v dal ím roãníku sbírky pfiiãítají k celkové ãástce k rozdûlení. Z tohoto dûvodu se vyskytuje rozdíl v souãtu financí urãen ch za jednotlivé roãníky k rozdûlení (pfied pfiipoãtením vrácen ch ãástek) a v celkovém souãtu rozdûlen ch financí

15 Vefiejné v bûrové fiízení NROS kaïdoroãnû organizuje v bûrové fiízení s cílem rozdûlit vybrané peníze tak, aby pomohly pozitivnû a prokazatelnû zmûnit Ïivoty dûtí. Jaké jsou stálé charakteristiky vefiejného v bûrového fiízení: vïdy se rozdûlují peníze, které sbírka shromáïdila za dan roãník v souladu se zákonem o vefiejn ch sbírkách ã. 117/2001 Sb. pomoc je smûfiována do esti rûzn ch cílov ch skupin dûtí, které se od poãátku projektu nemûní poãet ãlenû v kaïdé regionální hodnotící komisi v bûrového fiízení je vïdy 7 a klíã k jejich nominaci je stál hodnotitelé jsou nominováni na základû regionálního principu a kaïd m rokem se obmûàují hodnotitelé pracují v komisích bez nároku na honoráfi jako dobrovolníci nadaãní pfiíspûvky se rozdûlují na základû regionálního principu pfiíjemci nadaãních pfiíspûvkû mohou b t obãanská sdruïení, obecnû prospû né spoleãnosti nebo církevní právnické osoby ãasov prûbûh v bûrového fiízení se kaïdoroãnû opakuje pfiíspûvky jsou poskytovány na 1 rok tfiístupàov princip posuzování a hodnocení projektov ch Ïádostí Co hlavního se zmûnilo bûhem sedmi let ve vefiejném v bûrovém fiízení: poãet regionû a hodnotících komisí maximální v e nadaãních pfiíspûvkû zpûsob podpory individuálních ÏadatelÛ v e finanãní ãástky urãené k rozdûlení Vefiejné v bûrové fiízení v 8. roãníku vefiejné v bûrové fiízení mûlo tfii stupnû: 1) administrativní hodnocení podan ch Ïádostí (ãervenec) 2) kvalitativní hodnocení Ïádostí v devíti hodnotících komisích (srpen) 3) rozhodnutí Správní rady NROS a zástupcû vedení ât (záfií) kaïdá hodnotící komise pracovala ve standardním sloïení (2 zástupci odborné vefiejnosti + 2 spojenci + 1 zástupce médií + 1 pracovník ât + 1 zástupce NROS) ãlenové komisí byli nominování na základû regionálního principu jednání komisí byla fiízena pracovníkem NROS (bez práva hlasovat) a v ichni hodnotitelé byli jmenováni Správní radou NROS SloÏení hodnotících komisí 8. roãníku Komise ST EDNÍ âechy, Stfiedoãesk kraj, místo konání: Praha A. Matou ková (NROS fiídící), T. Filipová (NROS), A. Freimanová (ât), J. Marxtová (Kvûty), B. Dvofiáková (Slunce, o.p.s.), J. Richterová (Církevní speciální kola Diakonie âce âáslav, okr. Kutná Hora), J. Jandourková (Brand ské kulturní sdruïení), I. Sinkulová (ZU íãany) Komise SEVEROZÁPAD, Karlovarsk a Ústeck kraj, místo konání: Ústí nad Labem B. rámková (NROS fiídící), T. Smûlíková (NROS), M. Dostál (ât), P. Hladík (Hitrádio FM Labe), M. Sivák (Spoleãné souïití Litvínov), P. Fialová (Demosthenes, o.p.s.), A. Bajerová (Loutkoherecké sdruïení Jitfienka ), B. Fryã (Z Jirkov) Komise OSTRAVSKO, Moravskoslezsk kraj, místo konání: Ostrava A. Matou ková (NROS fiídící), J. Látal (NROS), T. Jarolím (ât), B. Gelnarová (Slezskoostravské noviny; OÚ Mâ Slezská Ostrava), Z. Novotn (Dûtsk domov pro dûti do 3 let), J. Smûlík (Z Ostrava Kunãiãky), J. Maru ák (Junák), R. Friedlová (Láznû Darkov) Komise ST EDNÍ MORAVA, Olomouck a Zlínsk kraj, místo konání: Olomouc A. Matou ková (NROS fiídící), H. Hartlová (NROS), T. Pfienosil (ât), I. Pustûjovská (âesk rozhlas), L. Eliá ová (Unie Kompas), P. Boková (KÚ Olomouc), P. Pikalová (Junák), J. Buksa (Z Vala ké Mezifiíãí) Komise JIHOV CHOD, Kraj Vysoãina a Jihomoravsk kraj, místo konání: Brno A. Matou ková (NROS fiídící), B. rámková (NROS), M. Bure ová (ât), L. Endlicherová (Rádio Proglas), E. Neubauerová (LOGO), H. Holi ová Kotová (PVC Blansko), M. Vraspírová (Galerie Vysoãina), Z. KomÛrková (Agentura BB ART/Freeport) Komise JIHOZÁPAD, PlzeÀsk a Jihoãesk kraj, místo konání: PlzeÀ A. Matou ková (NROS fiídící), G. JirkÛ (NROS), J. Cingro ová (ât), J. Frisch (Spoleãenství Zaãít spolu ), M. Pavlíãková (Arkáda sociálnû psychologické centrum),. Pavlík (Videofest 2004), A. Zavodn (Kapela Osmá Velmoc) Komise SEVEROV CHOD, Libereck, Královehradeck a Pardubick kraj, místo konání: âeská Skalice A. Matou ková (NROS fiídící), A. váchová (NROS), M. Klokoãník (ât), D. Rumpík (Radio OK), H. Nûmeãková (NZDM Klídek), D. Svoboda (Amalthea, o. s.), J. Tauchmanová (Dûtsk klub Palcát), M. Holeãek (YMCA Tfiebechovice pod Orebem) Komise âeská REPUBLIKA, v echny kraje, místo konání: Praha A. Matou ková (NROS fiídící), A. Beránková (NROS), E. Janeãková (ât), T. Kirschner (âesk Rozhlas), Z. Du ková (Dûtské krizové centrum), T. Nesvedová (Spec. internátní M DrahaÀská, âimice), M. âakrtová (Junák), I. Dubnová (Tesco Stores, a. s.) Komise PRAHA, hlavní mûsto Praha, místo konání: Praha A. Matou ková (NROS fiídící), H. ilhánová (NROS), I. Fialová (ât), P. MatûjÛ (idnes), J. Kokrda (ANIMA o.s. pro péãi o rodiny závisl ch), N. Cimbolincová (Spec. Z a M pfii FN Bulovka), M. Ondrouchová (Z Modfiany), V. Dufit (APROPO)

16 Jak bylo moïné pomáhat a jak jste pomáhali Pfiispût na sbírkové konto Pomozte dûtem! bylo moïno esti zpûsoby: (1) bankovním pfievodem, (2) prostfiednictvím po tovní poukázky, (3) pfiíspûvkem do sbírkov ch pokladniãek Pomozte dûtem!, (4) vyuïitím sluïby DMS (dárcovské SMS), (5) uspofiádáním vlastní sbírkové nebo benefiãní akce, (6) uzavfiením darovací smlouvy (dar mûïe b t spojen s projektem sociálního marketingu). Nejvíce penûz vûnovala vefiejnost prostfiednictvím sluïby DMS. UÏivatelé mobilních telefonû od zaãátku února do poloviny kvûtna tohoto roku pfiispûli ãástkou Kã, coï je pfiibliïnû o 900 tisíc korun více neï v minulém roãníku. Vût ina DMS pfii la v mûsíci dubnu, nejvíce opût bûhem Pondûlí velikonoãního, kdy sbírka Pomozte dûtem! tradiãnû dominuje v programu âeské televize. Vefiejnost letos zaslala na konto Pomozte dûtem! témûfi DMS 1. Na základû usnesení vlády získala sbírka ve prospûch konta 8. roãníku finanãní ãástku ve v i Kã, která reprezentuje DPH za DMS zaslané na sbírkové konto bûhem jarní kampanû v roce */ Poznámka 1: Systém dárcovsk ch SMS/DMS vznikl aï v roce Kombinací benefiãních akcí spojen ch se stravenkami Ticket Restaurant a firemního daru nejv znamnûji pfiispûla na sbírkové konto spoleãnost Accor Services CZ, která zajistila spoleãnû se sv mi zákazníky a dodavateli pro sbírkové konto celkem Kã. Tradiãním dárcem na sbírkové konto je také spoleãnost Schneider Electric a její nadace, jejichï dary jsou vïdy doplnûny sbírkovou akcí mezi zamûstnanci; leto ní v sledek tûchto spoleãn ch aktivit zajistil na sbírkové konto ãástku Kã. Nov m dárcem sbírky se stala spoleãnost EUROCOMM Group, provozující internetov obchod která vûnovala díky projektu sociálního marketingu na sbírkové konto bûhem roãníku celkem Kã. */ Poznámka 1: Tabulka obsahuje pfiehled v ech smluvních dárcû s darem od Kã. **/ Poznámka 2: Tito dárci poskytli dar (pfiípadnû jeho ãást) na základû jimi realizované benefiãní akce. Takovéto dary jsou uvedeny v pfiehledu a v tûïku sbírkov ch a benefiãních akcí. Do percentuálního vyjádfiení smluvních darû za 8. roãník nebyly zahrnuty. V tomto roce získala sbírka také svého nejvût ího individuálního dárce. Stal se jím Franti ek Lambert, vrchní fieditel a fieditel programu âeské televize, jenï na konto Pomozte dûtem! vûnoval ãtvrt miliónu korun, které získal v souvislosti s vítûzstvím v anketû Finanãní fieditel roku / Poznámka: MoÏnost posílat DMS je vyústûním spoleãného projektu Fóra DárcÛ a Asociace provozovatelû mobilních sítí. Podle jejich vyjádfiení Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dal ím neziskov m organizacím moïnost získávat pfiíspûvky od jednotlivcû prostfiednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato sluïba probíhá na nekomerãním principu. Je to dlouhodob, srozumiteln a jednoduch mechanizmus, kde cena DMS je 30 Kã, 90 % z toho (27 Kã) jde na neziskovou organizaci, 10 % (3 Kã) na provoz DMS. Více informací

17 What is Help the Children! collection project? Project s characteristics Long-term charity project connected with a nationwide public collection. It is organised jointly by the Czech Television (ât) and Civil Society Development Foundation (NROS). Direct and efficient help to vulnerable and disadvantaged children up to the age of 18 throughout the Czech Republic. Throughout the year Help the Children! collection account is open for individual as well as corporate donations and for the proceeds from fundraising and benefit events. Taking place all over the Czech Republic throughout the year the fun-based fundraising and benefit events represent a unique part of the campaign. Every year all the money raised is allocated via public tender to all regions (NUTS2) to support projects of nongovernmental non-profit organisations. Springtime media campaign culminates every year by a live broadcast of public collection on Czech TV. For further information in Czech language please visit Main aims of the project To improve the quality of children s lives To create equal opportunities for all children and for different groups of child population To support children s rights to live in a family or in an alternative family setting Fields of support Help the Children! collection project supports thousands of children every year. In comparison to other charity projects and collections running in the Czech Republic, it has the widest and most complex impact on target groups of children: Children with developmental and behavioural problems Children not living in their own family Child victims of tyranny, abuse and neglect Children with physical, mental and sensory handicaps Children at risk of drug or other forms of addiction Children living under unfavourable life conditions The yearly schedule of the campaign (main dates) mid-may: counting up the total account balance of the past year and announcing the call for proposals mid-may: announcing new year of the collection end of June: closing date for submitting the project proposals October: ceremonial announcing public tender s results March, April: culmination of the campaign and whole-day entertaining programme of Czech Television Help the Children! Safety Belt, Circle of Help the Children Friends is a new Foundation s project designed to help the development of Help the Children! It is oriented especially towards companies which want to play a role of socially responsible entities

18 Kontakty Obsah Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti Jelení 15, Praha 1 Tel.: Fax: Vedoucí projektu: Blanka rámková Tel.: Koordinátorka projektu: Andrea Matou ková Tel.: Grantová asistentka: TaÈána Smûlíková Tel.: Asistent marketingu (Sbírkové a benefiãní akce): Jan Havlíãek Tel.: Asistentka marketingu: Eli ka eháková Tel.: âeská televize Kavãí hory, Praha 4 Tel.: Fax: Vedoucí projektu: Tomá Pfienosil Tel.: Co je sbírkov projekt Pomozte dûtem!...1 Osm roãníkû Pomozte dûtem! v datech....2 Pomozte dûtem! je nejznámûj í sbírkou! Informovanost o vyuïití penûz Projekty podpofiené v 8. roãníku Pfiíbûhy podpofien ch dûtí Kufie na obrazovce âeské televize Sbírkové a benefiãní akce v datech Pfiehled sbírkov ch a benefiãních akcí Kufie pomáhá ve v ech regionech Vefiejné v bûrové fiízení Jak jste pomáhali What is Help the Children! project...16 Kontakty Obsah Partnefii Generální partner Záchrann kruh DMS Vydala Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti v prosinci 2006 Fotografie: archiv NROS, archiv ât a archivy podpofien ch organizací Vydáno s podporou spoleãností Schneider Electric CZ, s.r.o. a Inpress a.s. R

19 Sbírkový projekt Pomozte dětem! Projekt Pomozte dětem! se vzhledem ke svému rozsahu neobejde bez partnerů, kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo pro něj bezplatně poskytují určité významné služby. Děkujeme partnerům 8. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!. Hlavní partner Mediální partneři Partneři

20 Pomozte dûtem! dětem! má má generálního partnera generálního partnera Pomáhejte dětem celý rok zasíláním DMS Generální Generální partner partner projektu projektu Pomozte dûtem! spojen se zásadní finanãní podporou soukromého subjektu. Za lete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KURE na Cena 30 Kã Pro Pomozte dûtem! 27 Kã Více informací na:

POMOZTE DùTEM! ZPRÁVA ZA 9. ROâNÍK. a shrnutí za 9 let. Sbírkov projekt âeské televize a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

POMOZTE DùTEM! ZPRÁVA ZA 9. ROâNÍK. a shrnutí za 9 let. Sbírkov projekt âeské televize a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti POMOZTE DùTEM! Sbírkov projekt âeské televize a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti ZPRÁVA ZA 9. ROâNÍK a shrnutí za 9 let Co je sbírkov projekt Pomozte dûtem! Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti Dlouhodob

Více

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM! Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky POMOZTE DùTEM! Co je sbírka Pomozte dûtem! Charakteristiky sbírky: Celonárodní sbírka - dlouhodob spoleãn projekt âeské televize (ât)* a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny

TISKOVÁ ZPRÁVA. Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny TISKOVÁ ZPRÁVA Pomozte dětem! - Finanční prostředky z 12. ročníku jsou rozděleny Celkem 19 040 481 Kč podpoří 104 projektů nestátních neziskových organizací působících po celé ČR, které uspěly ve 12. ročníku

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006)

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006) Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 8. ročník a shrnutí za 8 let ( 16. 5. 2005 15. 5. 2006) Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Charakteristiky projektu Dlouhodobý charitativní projekt spojený

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

sbírkov projekt Pomozte dûtem!

sbírkov projekt Pomozte dûtem! Katalog.qxd 20.10.2004 19:28 Stránka 1 sbírkov projekt Pomozte dûtem! zpráva za 6. roãník a shrnutí za 6 let Katalog.qxd 20.10.2004 19:29 Stránka 2 Katalog.qxd 20.10.2004 19:29 Stránka 3 Co je sbírkov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Charakteristiky projektu Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou

Více

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let

Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sbírkový projekt Pomozte dětem! Zpráva za 7. ročník a shrnutí za 7 let Sedm ročníků Pomozte dětem! v datech (1998-2005) Za 7 let sbírkový projekt shromáždil a rozdělil celkem 69 725 389 Kč a pomohl prostřednictvím

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Společný dlouhodobý sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Charakteristiky veřejného výběrového řízení vždy se rozdělují peníze, které sbírka shromáždila

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 18. února 2005 O B S A H 1/VPS/4/2005 2/VPS/84/2005 3/VPS/85/2005 4/VPS/86/2005 5/VPS/83/2005 6/VPS/87/2005 7/VPS/82/2005

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. ledna 2004 O B S A H 1/VS/2004 Vefiejnoprávní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 21 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 23. ãervna 2006 O B S A H 6/VPS/4/2006 7/VPS/43/2006

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová OBSAH 1. ÚVOD...5 2. SYSTÉM VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE...7 3. P ED KOLNÍ ZA ÍZENÍ...8 3.1. JESLE...8 3.2. MATE SKÁ

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014 06. listopadu 2014 Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování)

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více