Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ᆧ匇Z ᖗ勧 es j s č napsal D W D KS W T,.D., h.d., D... Spoluzakladatel ornellovy university a profesor historie tamtéžᆧ匇 ᖗ哷íležitostný vyslanec Spojených států v usku a velvyslanec v ᆷ啧meckuᆧ匇 autor Dᆷ啧jin stᖗ哷etů mezi vᆷ啧dou a teologií, etc. ᖗ刷eložᖗ刷l ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷 ᖗ刷ᖗ刷 ᖗ刷ᖗ刷 ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷e ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷ᖗ刷

2 Ú D Již v dobᆷ啧 pᖗ哷ed bčanskou válkou jsem ve rancii i jinde sesbíral velké množství dokumentů, pocházejících z doby rancouzské revoluce, včetnᆷ啧 novin, zpráv, proslovů, pamfletů, ilustrativních materiálů vᘗ嗧ech druhů a zvláᘗ嗧tᆷ啧 vzorky témᆷ啧ᖗ哷 vᘗ嗧ech evolučních emisí papírových penᆷ啧z od tᆷ啧ch na deset tisíc livres po ty na jeden sou. a tᆷ啧chto materiálech byla založena série pᖗ哷ednáᘗ嗧ek, které jsem dᆷ啧lal pro své studenty nejprve na Michiganské universitᆷ啧, pozdᆷ啧ji na ornellovᆷ啧 universitᆷ啧 a mezi nimi byla jedna pᖗ哷ednáᘗ嗧ka o nflaci papírových penᆷ啧z ve rancii. Tato pᖗ哷ednáᘗ嗧ka poukazovala na důležitou ᖗ哷adu faktů v tomto ohromném zápaseᆧ匇 a vzpomínám si jako by to bylo včera, na svoji lítost nad tím, že jsem povinen vᆷ啧novat tolik péče a práce tématu, jenž se zdálo být zcela bez jakékoliv praktické hodnoty. Byl jsem si jist, že bláznovství, na které ukazovaly tyto francouzské dokumenty z osmnáctého století, nemůže najít pokračovatele ve Spojených státech ve století devatenáctém. nᆷ啧kolik let pozdᆷ啧ji, když se objevil požadavek na vᆷ啧tᘗ嗧í emise papírových penᆷ啧z ve Spojených státech, jsem sepsal nᆷ啧kolik takto sesbíraných faktů do proslovu, který jsem pᖗ哷ednesl pᖗ哷ed Senátem státu ew York, v nᆷ啧mž jsem poukazoval na obzvláᘗ嗧tní opatrnost nutnou pᖗ哷i ᖗ哷eᘗ嗧ení finančních problémů. roce 1876, bᆷ啧hem greenbackového ᘗ嗧ílenství, generál Garfield a pan S. B. rittenden, oba v té dobᆷ啧 členové Snᆷ啧movny reprezentantů, mᆷ啧 požádali, abych na toto téma pᖗ哷ednáᘗ嗧el pᖗ哷ed publikem složeným ze senátorů a kongresmanů obou politických stran ve Washingtonu. To jsem učinil a stejnou pᖗ哷ednáᘗ嗧ku jsem poté mᆷ啧l také pro obchodníky v Union eague lubu v ew Yorku. oté vyᘗ嗧la tato pᖗ哷ednáᘗ嗧ka v nᆷ啧kolika vydáních, mezi nimi byla také dvᆷ啧 nebo tᖗ哷i vydání pro účely politické kampanᆷ啧, v nadᆷ啧ji, že by mohla být užitečná pᖗ哷i demonstraci, k jakému bláznovství, krutostem, ᘗ嗧patnosti a zkáze může vést touha po papírových penᆷ啧zích. Dalᘗ嗧í vydání se objevila pozdᆷ啧ji, kvůli principům na pozadí návrhů na neomezenou bezplatnou ražbu dolarů ze stᖗ哷íbra ve Spojených státech, jež v zásadᆷ啧 obsahovala stejnou ideu, která vedla k straᘗ嗧livému zničení veᖗ哷ejné a soukromé prosperity ve rancii. Dalᘗ嗧ím důvodem pro tato vydání byl fakt, že projevy různých politiků v té dobᆷ啧 jasnᆷ啧 ukazovaly zámᆷ啧ry k prakticky neomezenému emitování papírových penᆷ啧z. Tito muži byli natolik logičtí, aby vidᆷ啧li, že by bylo nekonzistentní zastavovat se u neomezeného vydávání stᖗ哷íbrných dolarů, které má konec konců nᆷ啧jaké náklady, když mohou neomezenᆷ啧 vydávat papírové dolary, což nestojí skoro nic. takto doložených faktech, které by biskup Buttler mᆷ啧l rozpoznat jako potvrzení své teorie možného ᘗ嗧ílenství států, bychom si mᆷ啧li uvᆷ啧domit, že francouzský návrh dával lepᘗ嗧í smysl než ten, který se objevil v naᘗ嗧í zemi. apír vydávaný rancouzi nespoléhal pouze na vůli lidu, ale také na jednu tᖗ哷etinu nemovitého majetku

3 rancieᆧ匇 na ten nejvybranᆷ啧jᘗ嗧í nemovitý majetek ve mᆷ啧stᆷ啧 a na venkovᆷ啧 zkonfiskovaný majetek církve a uprchlé aristokracie a na moc použít emitovaný papír k nákupu nemovitého majetku za velmi pᖗ哷íznivé ceny. a žádost svého kanadského pᖗ哷ítele, který vyjádᖗ哷il pᖗ哷ání, aby tato pᖗ哷ednáᘗ嗧ka byla aktualizována, jsem znovu prostudoval toto téma ve svᆷ啧tle rozličných prací, které se objevily od mého rannᆷ啧jᘗ嗧ího výzkumu zvláᘗ嗧tᆷ啧 evasseurovi istoire des classes ouvrières et de l industrie en rance jedné z opravdu dobrých knih dvacátého stoletíᆧ匇 Dewarminova skvᆷ啧lého ent ns de numismatique rançaise a rozličných odborných pojednání. ýsledkem bylo velké rozᘗ嗧íᖗ哷ení nᆷ啧kterých důležitých témat a rozličné části byly sepsány jasnᆷ啧ji, s lepᘗ嗧ím uspoᖗ哷ádáním dodatečných informací. Dal jsem si práci s pᖗ哷esností, revidoval celý tento článek ve svᆷ啧tle nejnovᆷ啧jᘗ嗧ích publikací a svou autoritou ručím za správnost vᘗ嗧ech důležitých údajů. nyní již nechávám celou záležitost na čtenáᖗ哷ovᆷ啧 posouzení. ornellova Universita Záᖗ哷í D W D. W T

4 ᆧ匇Z J K Z K, Ř S J K SK Ⴧ圧 [1] a počátku roku 1789 se francouzský národ nacházel v hlubokých finančních potížích: byly zde tíživé dluhy a vážný deficit. hromná reforma, podniknutá v tomto období, ačkoliv pᖗ哷inesla trvalé požehnání politické, byla dočasným zlem pro finance. xistovala vᘗ嗧eobecná ztráta důvᆷ啧ry v obchodních kruzíchᆧ匇 kapitál prokázal svou pᖗ哷íslovečnou plachost a stáhl se do ústraní, nakolik to jen bylo možnéᆧ匇 zemᆷ啧 se nacházela ve stagnaci. Státnická opatᖗ哷ení, opatrný dohled a moudrá správa by bezpochyby dᖗ哷íve či pozdᆷ啧ji vedly k obnovᆷ啧 důvᆷ啧ry, návratu kapitálu a znovuobnovení obchoduᆧ匇 to by vᘗ嗧ak vyžadovalo trpᆷ啧livost a sebezapᖗ哷ení, která jsou v lidských dᆷ啧jinách nejvzácnᆷ啧jᘗ嗧ím produktem politické moudrosti. Jen málo národů je schopných takových ctnostíᆧ匇 a rancouzi mezi nimi tenkráte nebyli.[2] xistuje vᘗ嗧eobecné hledání nᆷ啧jaké zkratky vedoucí k prosperitᆷ啧: tak se zrodil i nápad, že zemᆷ啧 potᖗ哷ebuje více obᆷ啧živa, rychle následovaný voláním po zavedení papírových penᆷ啧z. Ministrem financí byl v této dobᆷ啧 ecker. Jeho schopnosti finančníka byly uznávány mezi bankéᖗ哷i po celé vropᆷ啧, ale mᆷ啧l také nᆷ啧co navíc: smysl pro vlastenectví a osobní morální integritu. btíže, pᖗ哷ed kterými stál, byly obrovské, ale on pevnᆷ啧 usiloval o to, aby rancie zůstala v penᆷ啧žních záležitostech vᆷ啧rná tᆷ啧m principům, které obecná zkuᘗ嗧enost dneᘗ嗧ní doby shledala být jedinou cestou k národnímu zabezpečení. Jak obtíže vzrůstaly, árodní shromáždᆷ啧ní se od nᆷ啧ho odvrátilo a brzy se mezi jeho členy objevil staronový nápad na zavedení papírových penᆷ啧z: ᖗ哷ečníci na veᖗ哷ejných shromáždᆷ啧ních, v klubech a v árodním shromáždᆷ啧ní chválili tento vᘗ嗧elék jako způsob, kterak si zajistit zdroje bez placení úroku. ovináᖗ哷i se tohoto nápadu chytili a zobrazovali jeho nádheru, a mezi nimi zvláᘗ嗧tᆷ啧 Marat, který ve svých novinách ᖗ哷ítel lidu útočil proti eckerovi a popisoval ho jako darebáka, snažícího se obohatit z veᖗ哷ejných penᆷ啧z.. roti této tendenci vydávat nesmᆷ啧nitelné papírové peníze ecker zápasil, jak nejlépe dovedl. Dobᖗ哷e vᆷ啧dᆷ啧l, jaké to má konce, i kdyby návrhy byly zajiᘗ嗧tᆷ啧ny nejlepᘗ嗧ími zárukami. Mezi tᆷ啧mi, kdo bojovali po jeho boku, byl Bergasse, poslanec za yon, jehož pamflety proti vydávání papírových penᆷ啧z mᆷ啧ly ᘗ嗧irᘗ嗧í vliv. Kdokoliv, kdo by dnes četl tato proroctví zkázy, kterou pᖗ哷inese papírová mᆷ啧na, byl by jistᆷ啧 pᖗ哷ipisoval jejich autorovi zázračnou pᖗ哷edvídavost, ačkoliv je jasné, že jejich prorocká síla pramení jednoduᘗ嗧e ze znalosti pᖗ哷irozených zákonů, jak je odhaluje historie. Tendence k emisím papírových penᆷ啧z se ovᘗ嗧em stala natolik silnou, že se objevila snaha vzdorovat jí kompromisem: a na pᖗ哷elomu let 1789/1790 se v árodním shromáždᆷ啧ní začalo diskutovat o vydání papírových penᆷ啧z krytých pozemkovým majetkem církve, který mᆷ啧l být za tímto účelem zkonfiskován. Mᆷ啧lo se ovᘗ嗧em postupovat opatrnᆷ啧ᆧ匇 vydané peníze mᆷ啧ly mít z vᆷ啧tᘗ嗧í části denominace znᆷ啧jící na 1000, 300 a 200 livres, tedy pᖗ哷íliᘗ嗧 vysoké, aby byly užívány v bᆷ啧žných každodenních

5 transakcích, ale v pᖗ哷íhodné formᆷ啧 pro nakupování církevní půdyᆧ匇 mimoto mᆷ啧ly nést úrok, a to mᆷ啧lo jejich držitele pᖗ哷imᆷ啧t k jejich hromadᆷ啧ní. árodní shromáždᆷ啧ní tudíž zarazilo vydávání menᘗ嗧ích denominací. zpomínky na zkázu, jakou pᖗ哷ineslo nadmᆷ啧rné vydávání malých penᆷ啧z v dᖗ哷ívᆷ啧jᘗ嗧ích dobách, byly dosud živé. ᖗ哷esto tlak smᆷ啧rem k lidové mᆷ啧nᆷ啧 pro obecné užívání stále sílil. inanční výbor árodního shromáždᆷ啧ní podal zprávu, že lid požaduje nové obᆷ啧živo ᆧ匇 že obᆷ啧h papírových penᆷ啧z je nejlepᘗ嗧í možností ᆧ匇 že je nejsvobodnᆷ啧jᘗ嗧í, protože odpovídá vůli lidu ᆧ匇 že pᖗ哷ipoutá zájmy občanů k veᖗ哷ejnému blahu. Zpráva apelovala na patriotismus francouzského lidu takto: Ukažme vropᆷ啧, že rozumíme svým vlastním zdrojůmᆧ匇 vydejme se okamžitᆷ啧 po ᘗ嗧iroké cestᆷ啧 k naᘗ嗧emu osvobození, místo abychom se vlekli po mučivé a obskurní cestᆷ啧 dílčích půjček. Zpráva končí doporučením vydat papírové peníze v celkovém množství maximálnᆷ啧 čtyᖗ哷i sta milionů livres a námitky proti menᘗ嗧ím denominacím byly puᘗ嗧tᆷ啧ny ze zᖗ哷etele. Typická byla pro debatu v jejich rozličných fázích prohláᘗ嗧ení pana Martineaua. Ten se hlasitᆷ啧 a dlouho hlásil k papírovým penᆷ啧zům a jeho jedinou obavou bylo, že jich ýbor vydá máloᆧ匇 prohlaᘗ嗧oval, že obchod stagnuje a to pouze díky nedostatku obᆷ啧živaᆧ匇 že papírové peníze by mᆷ啧ly být zákonným platidlemᆧ匇 že árodní shromáždᆷ啧ní by se mᆷ啧lo povznést nad pᖗ哷edsudky, které způsobilo selhání papírových penᆷ啧z Johna awa pᖗ哷ed nᆷ啧kolika desetiletími. Jako každý obhájce nesmᆷ啧nitelných papírových penᆷ啧z tehdy i dnes, si zᖗ哷ejmᆷ啧 myslel, že se pᖗ哷irozené zákony, od dob pᖗ哷edchozí katastrofální emise, zmᆷ啧nily. Říkal: apírové peníze jsou nebezpečné jenom v despotismuᆧ匇 podporují korupciᆧ匇 ale v národᆷ啧 vládnoucím ústavní formou, který se sám postará o jejich emisi, který sám určí jejich množství a použití, takové nebezpečí již nehrozí. oukazoval na to, že peníze Johna awa nejprve obnovily prosperitu, ale neᘗ嗧tᆷ啧stí a zkáza, kterou způsobily, vzeᘗ嗧la z jejich pozdᆷ啧jᘗ嗧í nadmᆷ啧rné emise, a že taková nadmᆷ啧rná emise je možná pouze v despotismu.[3] an de la ochefoucauld vyslovil svůj názor, že asignáty vyženou kov ven z truhlic, kde je nyní hromadᆷ啧n a zadržován.[4] a druhé stranᆷ啧 azalès a Maury dokazovali, že výsledek může být katastrofální. ikdy pravdᆷ啧podobnᆷ啧 politické proroctví nedoᘗ嗧lo pᖗ哷esnᆷ啧jᘗ嗧ího naplnᆷ啧ní ve vᘗ嗧ech aspektech, jako dᆷ啧sivý obraz vykreslovaný v azalèsových proslovech v této debatᆷ啧. ᖗ哷esto byla tendence k papírovým penᆷ啧zům silnᆷ啧jᘗ嗧í a silnᆷ啧jᘗ嗧íᆧ匇 etion pᖗ哷edvedl brilantní ᖗ哷ečnický výkon ve prospᆷ啧ch zprávy a eckerův vliv se postupnᆷ啧 snižoval. Silný politický argument byl pᖗ哷idán k argumentům finančním. árodní shromáždᆷ啧ní bylo odhodláno zkonfiskovat rozsáhlý majetek francouzské církve, trpᆷ啧livᆷ啧 akumulovaný po patnáct století. xistoval okázalý pozemkový majetek na venkovᆷ啧, biskupské paláce a kláᘗ嗧terní budovy ve mᆷ啧stechᆧ匇 dohromady nᆷ啧co mezi jednou čtvrtinou a jednou tᖗ哷etinou veᘗ嗧kerého nemovitého majetku ve rancii, o celkovᆷ啧 odhadované hodnotᆷ啧 alespoň dvᆷ啧 miliardy livres. ᆷ啧kolika rozsáhlými údery se tohle vᘗ嗧e stalo národním majetkem. čividnᆷ啧 si žádná vláda nikdy nezajistila solidnᆷ啧jᘗ嗧í základnu pro jasnou finanční budoucnost.[Ⴧ圧]

6 xistovaly dva důvody, proč si francouzᘗ嗧tí státníci pᖗ哷áli rychle rozprodat tuto půdu. Zaprvé finanční důvod získat peníze na splácení dluhů. Zadruhé politický důvod distribuovat tyto pozemky mezi stᖗ哷ední tᖗ哷ídu a tak jí pᖗ哷ipoutat k evoluci a k vládᆷ啧, která jí tento majetek dala. Bylo tedy naléháno na vydání čtyᖗ哷 set milionů v papíru Ⴧ圧nikoliv ve formᆷ啧 úrok nesoucích dluhopisů, jak znᆷ啧l dᖗ哷ívᆷ啧jᘗ嗧í návrh, ale ve formᆷ啧 bankovek, jak velkých, tak malých denominacíჇ圧, což by dalo vládᆷ啧 prostᖗ哷edek, kterým by okamžitᆷ啧 mohla platit a ulehčit si z nezbytných národních potᖗ哷ebᆧ匇 že poté, co se tyto papírové peníze dostanou do obᆷ啧hu, budou stimulací pro obchodᆧ匇 že dají velkým i malým kapitalistům prostᖗ哷edek ke koupi církevních nemovitostí, a že tímto způsobem bude národ moci platit své dluhy a také získá fond, z nᆷ啧hož bude moci financovat své dalᘗ嗧í potᖗ哷eby. ikdy nebyla teorie svůdnᆷ啧jᘗ嗧í, jak pro finančníky, tak pro státníky. Bylo by velkou chybou si myslet, že francouzᘗ嗧tí státníci či francouzský lid si nebyli vᆷ啧domi nebezpečí číhajícím v emisi nesmᆷ啧nitelných papírových penᆷ啧z. Bez ohledu na to, jak umnᆷ啧 byla pᖗ哷edvádᆷ啧na jejich svᆷ啧tlá stránka, rozumní lidé ve rancii si pamatovali také její temnou. Ze zkuᘗ嗧enosti učinᆷ啧né pᖗ哷ed sedmdesáti lety vᆷ啧dᆷ啧li velmi dobᖗ哷e o obtížích a nebezpečích mᆷ啧ny, která není pevnᆷ啧 ukotvená a kontrolovaná. oučili se, jak snadné je jí emitovatᆧ匇 jak tᆷ啧žké je zabránit nadmᆷ啧rné emisiᆧ匇 jak svůdná cesta vede k pohlcení majetku lidí pracujících a málo majetnýchᆧ匇 jak tᆷ啧žce dopadá na ty s fixním pᖗ哷íjmem, výplatou či mzdouᆧ匇 jak dává vzniknout, na troskách prosperity vᘗ嗧ech lidí s hubeným jmᆷ啧ním, tᖗ哷ídᆷ啧 zhýralých spekulantůᆧ匇 jak nejprve stimuluje nadprodukci a poté zanechá veᘗ嗧kerý průmysl ochablýᆧ匇 jak ničí spoᖗ哷ivost a nechává rozvinout politickou a společenskou nemravnost. To vᘗ嗧e se rancie bolestnᆷ啧 naučila z vlastní zkuᘗ嗧enosti. Mnoho lidí, kteᖗ哷í byli tehdy jeᘗ嗧tᆷ啧 naživu, pocítilo na vlastní kůži výsledky takového experimentu vydávání papírových penᆷ啧z Johnem awem, mužem, který je dodnes považován za jednoho z nejgeniálnᆷ啧jᘗ嗧ích finančníků, jaké svᆷ啧t poznalᆧ匇 a v árodním shromáždᆷ啧ní sedᆷ啧li mnozí, kteᖗ哷í mu vdᆷ啧čili za bídu svých rodin. Ztᆷ啧ží by se ve rancii naᘗ嗧el človᆷ啧k, který by nezaslechl kletbu na adresu tᆷ啧ch, kdo emisí papíru způsobili jednu z nejhroznᆷ啧jᘗ嗧ích katastrof, jaké rancie do té doby zažila.[6] ebyl to pokus o teatrální pᖗ哷edstavení, ale pᖗ哷irozený motiv, co vedlo rozumného státníka k tomu, aby bᆷ啧hem debaty zdvihl kus tᆷ啧chto starých papírových penᆷ啧z a prohlásil, že je nasáklý krví a slzami jejich otců. bylo by také chybou se domnívat, že árodní shromáždᆷ啧ní, které diskutovalo o této záležitosti, bylo složeno pouze z divokých revolucionáᖗ哷ůᆧ匇 takový závᆷ啧r by byl velmi vzdálen faktům. Jakýkoliv mohl být charakter mužů, kteᖗ哷í vládli rancii poté, žádný rozumný student historie nemůže popᖗ哷ít, navzdory vᘗ嗧em argumentům a úᘗ嗧klebkům reakčních státníků a historiků, že se v dᆷ啧jinách seᘗ嗧lo jen málo tak jasnozᖗ哷ivých zákonodárných orgánů, jako bylo první francouzské ústavodárné shromáždᆷ啧ní. Byli v nᆷ啧m muži jako Sieyès, Bailly, ecker, Mirabeau, Talleyrand, Du ont de emours a množství dalᘗ嗧ích, kteᖗ哷í v rozličných vᆷ啧dních odvᆷ啧tvích a v politickém svᆷ啧tᆷ啧 již prokázali, a také poté mᆷ啧li prokázat, že patᖗ哷í mezi nejsilnᆷ啧jᘗ嗧í a nejchytᖗ哷ejᘗ嗧í muže, které kdy vropa vidᆷ啧la.

7 le smᆷ啧ᖗ哷ování k papírovým penᆷ啧zům se stalo neodolatelným. Bylo neustále a s velkou silou naléháno na to, že pokud nᆷ啧jaký národ může papírové peníze bezpečnᆷ啧 vydávat, tak rancie je nyní tím národemᆧ匇 že se plnᆷ啧 poučila ze zkuᘗ嗧enosti s Johnem awemᆧ匇 že má nyní ústavní vládu kontrolovanou osvíceným a vlasteneckým lidem ne, jako tomu bylo ve dnech absolutní monarchie, kontrolovanou politickými dobrodruhyᆧ匇 že je nyní schopná zajistit každou livre papírových penᆷ啧z fiktivní zástavou na pozemkový majetek o daleko vyᘗ嗧ᘗ嗧í hodnotᆷ啧, než kolik bude vydáno penᆷ啧zᆧ匇 že v čele s muži jako Bailly, Mirabeau a ecker se nemohou stát finanční omyly a zločiny, jaké rancie utrpᆷ啧la za Johna awa, regenta vévody rleánského a kardinála Duboise. Řečnické umᆷ啧ní pᖗ哷evládlo nad vᆷ啧dou a zkuᘗ嗧eností. dubnu 1790 byl vydán finanční dekret naᖗ哷izující emitovat čtyᖗ哷i sta milionů livres v papírových penᆷ啧zích, zajiᘗ嗧tᆷ啧ných zkonfiskovaným církevním majetkem. Debaty o tomto prvním dekretu a zákonu, jenž ho uvádᆷ啧l v platnost, byly nesmírnᆷ啧 zajímavéᆧ匇 prominentními debatéry byli ecker, Du ont de emours, Maury, azalès, etion, Bailly a mnoho dalᘗ嗧ích. Diskuse to byla naprosto znamenitáᆧ匇 žádný človᆷ啧k, který by si dal dnes práci si jí v Moniteuru pročíst, by se jistᆷ啧 nemohl zbavit dojmu, že rozliční moderní historikové se dopustili kᖗ哷iklavé nespravedlnosti na tᆷ啧chto mužích, kteᖗ哷í se odvážili postavit se mezi rancii a její zkázu. Tato suma čtyᖗ哷i sta milionů, tak ohromná ve své dobᆷ啧 byla emitována v asignátech, což byly bankovky zajiᘗ嗧tᆷ啧né pᖗ哷íslibem produktivních nemovitostí a nesoucí svému držiteli úrok tᖗ哷í procent. ៗ堇ádná nesmᆷ啧nitelná mᆷ啧na nemᆷ啧la vᆷ啧dečtᆷ啧jᘗ嗧í a praktičtᆷ啧jᘗ嗧í záruku své tvrdosti a své patᖗ哷ičné funkce ve veᖗ哷ejných financích. a jedné stranᆷ啧 se opírala o to, co je vᘗ嗧eobecnᆷ啧 pokládáno za to nejpraktičtᆷ啧jᘗ嗧í zajiᘗ嗧tᆷ啧ní zástavu na produktivní nemovitost o daleko vyᘗ嗧ᘗ嗧í hodnotᆷ啧. a druhou stranu, jelikož byla úročena, zdálo se to jako pádná záruka toho, že bude stažena z obᆷ啧hu, jakmile se stane nadbytečnou.[7] Tak rychle, jak to jen bylo možné, byly bankovky uvádᆷ啧ny do obᆷ啧hu. proti tᆷ啧m emitovaným v dobᆷ啧 Johna awa, byly vyryty v umᆷ啧leckém stylu. by podnítily loajalitu, byl doprostᖗ哷ed umístᆷ啧n portrét králeᆧ匇 aby pozvedly veᖗ哷ejného ducha, obklopovaly ho vlastenecké nápisy a emblémyᆧ匇 aby stimulovaly veᖗ哷ejnou chtivost, byla na nich natiᘗ嗧tᆷ啧na velikost úroku, který svému držiteli pᖗ哷inesou každý denᆧ匇 a to vᘗ嗧e bylo umnᆷ啧 ozdobeno pečetᆷ啧mi a podpisy ukazujícími, že každý kus je pečlivᆷ啧 registrován a kontrolován.[8] by korunovalo svoje dílo a vysvᆷ啧tlilo výhody nové mᆷ啧ny, rozhodlo árodní shromáždᆷ啧ní vydat provolání k francouzskému lidu. tomto provolání se mluví o tom, jak byl národ tímto velkolepým opatᖗ哷ením zbaven veᘗ嗧keré nejistoty a veᘗ嗧kerého zla úvᆷ啧rového systému. ᖗ哷edvídá se, že tato emise pᖗ哷inese veᖗ哷ejné pokladnᆷ啧, obchodu a vᘗ嗧em průmyslovým odvᆷ啧tvím sílu, hojnost a prosperitu.[9] Je vhodné si pᖗ哷ipomenout nᆷ啧které z argumentů v tomto provolání: apírové peníze jsou bez vnitᖗ哷ní hodnoty bezcenné, pokud nepᖗ哷edstavují nᆷ啧jaký zvláᘗ嗧tní majetek. okud by nepᖗ哷edstavovaly nᆷ啧jaký zvláᘗ嗧tní majetek je nepᖗ哷ijatelné, aby v obchodᆷ啧 konkurovaly kovové mᆷ啧nᆷ啧, která má skutečnou hodnotu nezávislou na veᖗ哷ejném jednáníᆧ匇 tudíž papírové peníze, které mají za svůj základ pouze veᖗ哷ejnou autoritu,

8 vždy způsobily zkázuᆧ匇 to byl důvod, proč bankovky vydané Johnem awem v roce 1720 způsobily hrozné zlo a zanechaly pouze dᆷ啧sivé vzpomínky. árodní shromáždᆷ啧ní ás nechce vystavit stejnému zlu, a proto ám dalo tyto nové papírové peníze s hodnotou odvozenou nejen od národní autority, ale od hodnoty skutečné a nemᆷ啧nné, hodnoty, která jim umožní úspᆷ啧ᘗ嗧nᆷ啧 obstát v konkurenci proti samotným drahým kovům.[10] Závᆷ啧rečná deklarace je asi nejzajímavᆷ啧jᘗ嗧í: Tyto asignáty nesoucí úrok budou brzy považovány za lepᘗ嗧í, než jsou mince, které jsou dnes hromadᆷ啧né, a tak je vtáhnou opᆷ啧t zpátky do obᆷ啧hu. Krále také pᖗ哷imᆷ啧li, aby vydal prohláᘗ嗧ení doporučující, aby lidé pᖗ哷ijímali nové peníze bez námitek. To vᘗ嗧e způsobilo velikou radost. Mezi jinými pan Sarot napsal otevᖗ哷ený dopis vydavateli žurnálu árodního shromáždᆷ啧ní, který byl pak ᘗ嗧íᖗ哷en po rancii. an Sarot vyjadᖗ哷oval svou víru v prosperitu a slávu, které tato emise papíru pᖗ哷inese jeho zemi. ouze jedna vᆷ啧c ho zlobí a to pamflet pana Bergasse proti asignátůmᆧ匇 tudíž je po dlouhém argumentování a protestech pᖗ哷ipraven podat konečný důkaz své důvᆷ啧ry v papírové peníze a své skepse vůči pᖗ哷edpovᆷ啧dím pana Bergasse a dalᘗ嗧ích. an Sarot slavnostnᆷ啧 pokládá svůj dům, zahradu a nábytek na oltáᖗ哷 vlasti a nabízí je k prodeji pouze za papírové peníze. Samozᖗ哷ejmᆷ啧 byli také odpůrci a to hlavnᆷ啧 mezi duchovenstvem, které pᖗ哷irozenᆷ啧 odporovalo konfiskaci církevního majetku. ozliční knᆷ啧ží pronáᘗ嗧eli proslovy plné lítosti a závažných argumentů proti navrhovanému vydání papíru a zachovalo se jedno kázání, v nᆷ啧mž se hrozí vᘗ嗧em osobám pᖗ哷ijímajícím nové peníze vᆷ啧čným zatracením. le velká vᆷ啧tᘗ嗧ina francouzského lidu, která trpᆷ啧la pod církevním útlakem tak dlouho, to brala jako mrskání ryby chycené na háčku a užívala si to jako zábavu.[11] rvní výsledky emise byly očividnᆷ啧 takové, jak je optimisté očekávali: státní pokladna dostala mohutnou vzpruhuᆧ匇 část veᖗ哷ejných dluhů byla splacenaᆧ匇 vᆷ啧ᖗ哷itelé byli povzbuzeniᆧ匇 úvᆷ啧ry se obnovovalyᆧ匇 bᆷ啧žné vládní výdaje byly uspokojeny a značná část penᆷ啧z se tak dostala mezi lidi, obchod vzrostl a vᘗ嗧echny obtíže se zdály být pᖗ哷ekonány. eckerovy obavy, pᖗ哷edpovᆷ啧di Mauryho a azalèse se zdály naprosto pochybené. je samozᖗ哷ejmᆷ啧 docela možné, že kdyby zůstalo jen u této jediné emise, jen málo finančního zla, které se pozdᆷ啧ji objevilo, by bylo pociťováno s takovou závažnostíᆧ匇 čtyᖗ哷i sta milionů vydaných papírových penᆷ啧z by jednoduᘗ嗧e vytlačilo z funkce stejné množství kovu. Brzy se vᘗ嗧ak objevil dalᘗ嗧í následek: doba se opᆷ啧t zhorᘗ嗧ilaᆧ匇 na konci záᖗ哷í, pᆷ啧t mᆷ啧síců po první emisi čtyᖗ哷 set milionů, vláda již vᘗ嗧echno utratila a byla opᆷ啧t v krizi.[12] ovᆷ啧 objevená léčba pᖗ哷irozenᆷ啧 vytanula v myslích lidí. o celé zemi se ozývalo volání po dalᘗ嗧í emisi papíruᆧ匇 rozumní lidé si začali pᖗ哷ipomínat, co jim vyprávᆷ啧li jejich otcové o svůdné cestᆷ啧 emitování papírových penᆷ啧z v dobᆷ啧 Johna awa a také proroctví, která zaznᆷ啧la v debatᆷ啧 pᖗ哷ed první emisí asignátů o ᘗ嗧est mᆷ啧síců dᖗ哷íve. té dobᆷ啧 odpůrci papíru pᖗ哷edvídali, že jakmile bude nastoupena cesta inflace, národ nebude moci být zdrženlivý a bude následovat více emisí. odporovatelé první

9 emise tvrdili, že je to pomluvaᆧ匇 lid má nyní kontrolu a může zastavit tyto emise kdykoliv si bude pᖗ哷át. Množství názorů v árodním shromáždᆷ啧ní bylo tudíž chaotických: nᆷ啧kolik snílků mluvilo hlasitᆷ啧 a pᖗ哷ímo ve prospᆷ啧ch papírových penᆷ啧zᆧ匇 mnoho povrchních a lehkomyslných inklinovalo k tomu se podvolitᆧ匇 rozumnᆷ啧jᘗ嗧í byli odhodláni čelit tomuto proudu. xistoval jeden muž, který mohl ustát tento tlak: Mirabeau. Byl populárním idolem velký ᖗ哷ečník árodního shromáždᆷ啧ní a o mnoho více byl schopen provést národ skrze nᆷ啧která z nejhorᘗ嗧ích nebezpečí s neohrožeností témᆷ啧ᖗ哷 božskouᆧ匇 v rozličných konfliktech neukazoval jen ᖗ哷ečnickou neohroženost, ale také úžasnou pᖗ哷edvídavost. jeho skutečném názoru na nesmᆷ啧nitelné peníze nemůže být pochyb. Bylo to mínᆷ啧ní, které zastával každý opravdový státník pᖗ哷ed ním a po nᆷ啧m v jeho zemi, v nglii, v merice, v každém moderním civilizovaném národᆷ啧. dopise erutti, napsaném v lednu 1789, píᘗ嗧e o papírových penᆷ啧zích jako o semeniᘗ嗧ti tyranie, korupce a klamuᆧ匇 skutečné mravní zkáze autority v deliriu. jedné ze svých prvních ᖗ哷ečí v árodním shromáždᆷ啧ní, když nson pokradmu navrhl toto téma, nazval takové peníze půjčkou ozbrojenému banditovi a ᖗ哷ekl: samotné slovo papírové peníze by mᆷ啧lo být jednou provždy vykázáno z naᘗ嗧eho jazyka. soukromých dopisech psaných v této dobᆷ啧 ukazuje, že si byl plnᆷ啧 vᆷ啧dom nebezpečí inflace. odlehl vᘗ嗧ak tlaku: částečnᆷ啧 proto, že považoval za důležité rychle rozprodat vládní půdu lidem a umožnit tak vznik tᖗ哷ídy drobných vlastníků půdy, kteᖗ哷í by byli svázáni s vládou, jež jim dala jejich vlastnický titulᆧ匇 částečnᆷ啧 bezpochyby z lásky k okamžitému než vzdálenᆷ啧jᘗ嗧ímu aplausuᆧ匇 a částečnᆷ啧 kvůli vágní nadᆷ啧ji, že onen pᖗ哷ísný a neúprosný zákon financí, který tvrdᆷ啧 trestal každou vládu emitující nesmᆷ啧nitelné peníze v jiných zemích a jiných dobách, by mohl nᆷ啧jakým způsobem rancii v této dobᆷ啧 uᘗ嗧etᖗ哷it.[13] Toto téma bylo pᖗ哷edneseno v Montesquieovᆷ啧 zprávᆷ啧 ze dne 27. záᖗ哷í Tato zpráva se s evidentní nechutí pᖗ哷iklonila k dalᘗ嗧í emisi papíru. okračovala tvrzením, že původní emise čtyᖗ哷 set milionů se ukázala být úspᆷ啧chemᆧ匇 že asignáty jsou ekonomické, ačkoliv je v nich jisté rizikoᆧ匇 a jako vrchol pᖗ哷iᘗ嗧lo prohláᘗ嗧ení: Musíme zachránit zemi.[14] ᖗ哷i pᖗ哷edstavení této zprávy Mirabeau pronesl jeden ze svých nejsilnᆷ啧jᘗ嗧ích proslovů. ᖗ哷iznal, že se od počátku obával vydávání asignátů, nyní si vᘗ嗧ak troufá je podpoᖗ哷itᆧ匇 zkuᘗ嗧enost prý ukázala, že emise papírových penᆷ啧z je velice užitečnáᆧ匇 zpráva dokazuje, že první emise asignátů byla úspᆷ啧chemᆧ匇 veᖗ哷ejné rozpočty byly zbaveny tlaku vᆷ啧ᖗ哷itelůᆧ匇 krach byl odvrácen a důvᆷ啧ra obnovena. oté argumentoval, že mezi dneᘗ嗧ními papírovými penᆷ啧zi a penᆷ啧zi Johna awa je podstatný rozdílᆧ匇 francouzský národ se stal osvíceným a podvodný klam již nemůže zmýlit vlastence a lidi pᖗ哷i smyslech v tᆷ啧chto záležitostech. oté pokračoval: Musíme dokončit, co jsme započali, a vyhlásil, že musí dojít jeᘗ嗧tᆷ啧 k jedné velké emisi papírových penᆷ啧z, zaručené národními pozemky a dobrou vůlí francouzského lidu. by dokázal praktičnost systému, mluvil o tom, že jakmile se stanou papírové peníze pᖗ哷íliᘗ嗧 hojnými, budou rychle pohlceny nákupy národní půdyᆧ匇 a učinil pozoruhodné srovnání mezi tímto samoregulačním systémem a vodou dopadajícím na zem, plynoucí v ᖗ哷ekách do moᖗ哷e, vyzvednutou do oblak a opᆷ啧t dopadající na zem jako zúrodňující

10 déᘗ嗧ť. ᖗ哷edvídal, že členové árodního shromáždᆷ啧ní budou ohromeni úspᆷ啧chem papírových penᆷ啧z, a že jich nikdy nebude pᖗ哷íliᘗ嗧 mnoho. Jeho teorie rostla, čím více o ní hovoᖗ哷il, jak je to u teorií papírových penᆷ啧z bᆷ啧žné. Ke konci proslovu, ve vodopádu výmluvnosti, navrhl, aby asignáty byly vytiᘗ嗧tᆷ啧ny v množství dostatečném na splacení celého národního dluhu, a aby veᘗ嗧kerá národní půda byla okamžitᆷ啧 pᖗ哷ipravena k prodeji. Takto se navrátí prosperita a vᘗ嗧echny tᖗ哷ídy shledají tuto dodatečnou emisi papírových penᆷ啧z pravým požehnáním.[1Ⴧ圧] Tento proslov byl často pᖗ哷eruᘗ嗧ován bouᖗ哷livými ovacemiᆧ匇 bylo jednomyslnᆷ啧 schváleno, aby byl vytiᘗ嗧tᆷ啧n a jeho kopie ᘗ嗧íᖗ哷eny po celé rancii. Jeho impuls pᖗ哷etrval bᆷ啧hem celé následné diskuseᆧ匇 Gouy povstal a navrhl likvidaci národního dluhu 2,4 miliardy bᆷ啧hem jediné velkolepé, jednoduché a skvᆷ啧lé operace.[16] Tato operace mᆷ啧la spočívat ve vydání 2,4 miliardy v papírových penᆷ啧zích, které se mᆷ啧ly stát zákonným platidlem, a mᆷ啧l být vydán zákon zakazující pᖗ哷ijímat kov pᖗ哷i nákupu národní půdy. Jeho demagogie ohromnᆷ啧 rozkvétala. avrhoval vydat apel k lidu, který, podle jeho vyjádᖗ哷ení, by mᆷ啧l sám schválit zákon v takto důležité vᆷ啧ci. oviny z tohoto období, pᖗ哷i popisu jeho proslovu, pᖗ哷ipojily tuto pᖗ哷íznačnou poznámku: Tato ᖗ哷eč byla odmᆷ啧nᆷ啧na hlasitým potleskem. dpovᆷ啧dᆷ啧l mu Brillatៗ堇Savarin. Upozorňoval na pokles hodnoty asignátů, který se již projevil. Snažil se dokázat árodnímu shromáždᆷ啧ní, že pᖗ哷irozené zákony fungují stejnᆷ啧 neúprosnᆷ啧 ve rancii jako kdekoliv jindeᆧ匇 pᖗ哷edvídal, že po nové emisi pᖗ哷ijde pokles hodnoty asignátů o tᖗ哷icet procent. Je pᖗ哷íznačné, že muž, který se tak odvážnᆷ啧 postavil proti proudu nerozumu, zůstal svᆷ啧tu znám jen díky své povᆷ啧sti nejbrilantnᆷ啧jᘗ嗧ího kuchaᖗ哷e, který kdy žilៗ堇 o nᆷ啧m mluvil bbe Goutes, který prohlásil, což se může zdát groteskní tᆷ啧m, kteᖗ哷í znají dᆷ啧jiny nesmᆷ啧nitelné papírové mᆷ啧ny v jakékoliv zemi, že nová emise papírových penᆷ啧z nám dodá obᆷ啧živo, které uchrání morálku veᖗ哷ejnosti proti korupci.[17] Do této debaty pᖗ哷inesli eckerovu zprávu. ecker samozᖗ哷ejmᆷ啧 nebyl velkým státníkem, kterého rancie zvláᘗ嗧tᆷ啧 v této dobᆷ啧 potᖗ哷ebovala. erozpoznal fakt, že národ vstupuje do velké revoluce, ale vidᆷ啧l, že existují jisté základní finanční principy, kterých se musí držet. elmi vážnᆷ啧 se tudíž pokouᘗ嗧el odvrátit árodní shromáždᆷ啧ní od navrhovaných opatᖗ哷eníᆧ匇 poukazoval na jiné metody, kterými by se dalo dosáhnout požadovaných výsledků, a pᖗ哷edvídal velikou zkázu. le události se již valily pᖗ哷íliᘗ嗧 rychle. Jediným výsledkem bylo, že ecker byl odvržen jakožto muž patᖗ哷ící minulostiᆧ匇 zaslal svou rezignaci a navždy opustil rancii.[18] Demagogové se radovali z tohoto odchodu a jejich chៗ堇r se nese novinami oné doby. ៗ堇ádná slova nemohou dostatečnᆷ啧 vyjádᖗ哷it jejich opovržení človᆷ啧kem, který nebyl schopen vidᆷ啧t výhody v naplnᆷ啧ní státní pokladny pomocí tiskaᖗ哷ského lisu. Marat, ébert, amille Desmoulins a celá masa demagogů, kteᖗ哷í je brzy následovali pod gilotinu, projevovali obzvláᘗ嗧tní vítᆷ啧zoslavnou radost.[19] pokračující debatᆷ啧 ewbell zaútočil na eckera, tvrdíce, že asignáty nejsou v paritᆷ啧 ke zlatu, protože jich jeᘗ嗧tᆷ啧 není dostᆧ匇 trval na tom, aby placení za veᖗ哷ejnou půdu bylo možné pouze v asignátechᆧ匇 a navrhl, aby byly vᘗ嗧echny zvony v království roztaveny na drobné peníze. e Burn útočil na celé toto schéma ve Shromáždᆷ啧ní stejnᆷ啧, jako to dᆷ啧lal ve ýboru a prohlaᘗ嗧oval, že tyto návrhy, místo aby národ vyvedly

11 z krize, ho zruinují. oviny té doby významnᆷ啧 dodávají, že pᖗ哷i jeho projevu se ozývalo mnoho reptání. habroud pᖗ哷iᘗ嗧el s odpovᆷ啧dí. Řekl, že emise asignátů ulehčí lidem v jejich bídᆷ啧 a pᖗ哷edstavil velmi elegantnᆷ啧 svojí teorii papírových penᆷ啧z a jejich základu: ůda je zdrojem veᘗ嗧keré hodnotyᆧ匇 nemůžete distribuovat půdu jako obᆷ啧žnou hodnotu, ale papír se může stát reprezentantem této hodnoty a je evidentní, že vᆷ啧ᖗ哷itelé naᘗ嗧eho národa nebudou poᘗ嗧kozeni jeho pᖗ哷ijetím. a druhé stranᆷ啧 se v Moniteuru objevil velmi rozumný článek proti papírovým penᆷ啧zům, který celou záležitost shrnul takto: Je evidentní, že veᘗ嗧kerý papír, který nemůže být podle pᖗ哷ání držitele pᖗ哷eveden na kov, nemůže ᖗ哷ádnᆷ啧 plnit funkci penᆷ啧z. Tento článek citoval Mirabeauovo původní pᖗ哷esvᆷ啧dčení z jeho dopisu erutii z roku ablache na Shromáždᆷ啧ní citoval tvrzení, že papírové peníze jsou emetikem velkých států.[20] Boutidoux se uchýlil k frázím, nazval asignáty un papier terre či půda pᖗ哷emᆷ啧nᆷ啧ná na papír. Boisladry důraznᆷ啧 odpovᆷ啧dᆷ啧l a pᖗ哷edvídal ᘗ嗧patné následky. Byly vydávány dalᘗ嗧í pamflety. Mezi nimi jeden natolik pronikavý, že byl pᖗ哷inesen do Shromáždᆷ啧ní a zde pᖗ哷ečten. oukazoval s velikou průzračností na to, že zdvojnásobením množství penᆷ啧z nebo penᆷ啧žních substitutů národu jednoduᘗ嗧e zvýᘗ嗧í ceny, naruᘗ嗧í hodnoty, vydᆷ啧sí kapitál, zmenᘗ嗧í legitimní podnikání a tak sníží jak poptávku po výrobcích, tak poptávku po práciᆧ匇 že jediní, kteᖗ哷í z toho budou mít prospᆷ啧ch, jsou ti, kteᖗ哷í mají velké dluhy. Tento pamflet byl podepsán ᖗ哷ítel lidu, a rozumnou menᘗ嗧inou na Shromáždᆷ啧ní byl pᖗ哷ijat s velkým aplausem. Du ont de emours, který stál po boku eckera pᖗ哷i debatᆷ啧 o první emisi asignátů, se pᖗ哷ihlásil k autorství tohoto pamfletu a pevnᆷ啧 ᖗ哷ekl, že vždy hlasoval proti emisím nesmᆷ啧nitelného papíru a vždy také bude.[21] elmi důležitá byla také Talleyrandova ᖗ哷eč. Byl vždy mezi tᆷ啧mi nejsmᆷ啧lejᘗ嗧ími a nejradikálnᆷ啧jᘗ嗧ími francouzskými státníky. Byl to on, bývalý biskup, kdo nejusilovnᆷ啧ji ze vᘗ嗧ech prosazoval ta nejextrémnᆷ啧jᘗ嗧í opatᖗ哷ení pᖗ哷i pᖗ哷evzetí rozsáhlých pozemkových majetků církve a kdo podporoval první emisi čtyᖗ哷 set milionů. Teჷ塗 vᘗ嗧ak pᖗ哷ijal kritický tៗ堇n a pokusil se dokázat Shromáždᆷ啧ní, že efekt druhé emise asignátů se může velice liᘗ嗧it od té prvníᆧ匇 že ačkoliv první byla evidentnᆷ啧 potᖗ哷ebná, druhá může být stejnᆷ啧 tak ᘗ嗧kodlivá. dhalil mnoho slabých bodů v inflacionistických schématech a pᖗ哷ipomnᆷ啧l banální pravdu, že žádný zákon a žádný dekret nemůže udržet hodnotu velké emise papíru v paritᆷ啧 ke kovu. jeho ᖗ哷eči se objevila tato slova: Samozᖗ哷ejmᆷ啧 můžete zaᖗ哷ídit vᆷ啧ci tak, že lidé budou nuceni pᖗ哷ijmout tisíc livres v papíru jako by to bylo tisíc livres v kovuᆧ匇 nikdy vᘗ嗧ak nedokážete to, aby človᆷ啧k vymᆷ啧nil svých tisíc livres v kovu za tisíc livres v papíru a díky tomuto faktu celý systém selže.[22] Široké vrstvy národa se nyní začaly podílet na této debatᆷ啧ᆧ匇 rozumní lidé vidᆷ啧li, že se národ nyní nachází na kᖗ哷ižovatce mezi dobrem a zlem. ᆷ啧tᘗ嗧ina velkých obchodních mᆷ啧st se rozhoupala k tomu, že podala protest proti nové emisi. Dvacet pᆷ啧t mᆷ啧st bylo proti a pouze sedm pro. le povstali i výmluvní teoretikové na stranᆷ啧 papíru a mezi nimi oyer, který 14. záᖗ哷í vydal pamflet nazvaný Úvaha vlasteneckého občana o emisi asignátů, v níž pᖗ哷edložil mnoho zdánlivᆷ啧 pᖗ哷ijatelných důvodů, proč asignáty nemohou nikdy ztratit na hodnotᆷ啧 a o tᆷ啧ch, co byli proti nim, mluvil jako o divokých kᖗ哷iklounech či lidech

12 podplacených, aby ovlivnili veᖗ哷ejné mínᆷ啧ní. árodnímu shromáždᆷ啧ní vzkázal: okud je nezbytné vytvoᖗ哷it pᆷ啧t set milionů či více, naᖗ哷iჷ塗te radostnᆷ啧 takové vytvoᖗ哷ení. Také pᖗ哷edpovídal, stejnᆷ啧 jako mnoho jiných, že pᖗ哷ijde doba, kdy zlato ztratí svou hodnotu, jelikož veᘗ嗧keré smᆷ啧ny se budou provádᆷ啧t za pomoci tohoto obdivuhodného garantovaného papíru, a tudíž mince opustí ta místa, kde jsou nyní hromadᆷ啧ny. ᖗ哷edvídal rancii velkou prosperitu v pᖗ哷ípadᆷ啧, že tyto velké emise papíru budou pokračovat a prohlásil je za jediný prostᖗ哷edek, jak zajistit ᘗ嗧tᆷ啧stí, slávu a svobodu rancouzskému národu. roslovy, jako tento, povzbuzovaly hejna nových teoretiků a je obzvláᘗ嗧tᆷ啧 pozoruhodné, jak muži, kteᖗ哷í nikdy nevykazovali schopnost vydᆷ啧lat nebo zvýᘗ嗧it jmᆷ啧ní pro sebe, pᖗ哷ekypovali plány na to, jak vytvoᖗ哷it a zvýᘗ嗧it bohatství celé zemᆷ啧. ejvᆷ啧tᘗ嗧í sílu ze vᘗ嗧ech mᆷ啧l Mirabeaův závᆷ啧rečný proslov 27. záᖗ哷í Ti nejstᖗ哷ízlivᆷ啧jᘗ嗧í a nejkonzervativnᆷ啧jᘗ嗧í z jeho oponentů mluví o jeho výᖗ哷ečnosti jako fenomenální. Tento velký ᖗ哷ečník se nejprve zastavil u politické nezbytnosti a velké naléhavosti způsobu, jak dostat vládní půdu do rukou lidu a tak vytvoᖗ哷it v národu novou tᖗ哷ídu majitelů půdy proti starým privilegovaným tᖗ哷ídám. celém jeho proslovu byl zdůrazňován jeden hlavní bod s veᘗ嗧kerou výᖗ哷ečností a důvtipem znamenitost navrhované mᆷ啧ny, její stabilita a bezpečnost. rohlásil, že jelikož jsou založeny na pᖗ哷íslibu veᖗ哷ejné půdy, jsou bankovky zajiᘗ嗧tᆷ啧ny lépe, než kdyby byly kryty kovemᆧ匇 že drahé kovy se využívají jen v sekundárních umᆷ啧ních, zatímco francouzské peníze pᖗ哷edstavují prvotní a nejopravdovᆷ啧jᘗ嗧í ze vᘗ嗧ech vlastnictvíᆧ匇 zdroj veᘗ嗧keré produkceᆧ匇 půduᆧ匇 že ačkoliv jiné národy se pokouᘗ嗧ely emitovat papírové peníze, žádný nikdy nemᆷ啧l takové ᘗ嗧tᆷ啧stí jako francouzský národ, z toho důvodu, že nikdo dosud nebyl schopen poskytnout půdní jistinuᆧ匇 že kdokoliv pᖗ哷ijme francouzské papírové peníze má praktickou zástavu na jejich zajiᘗ嗧tᆷ啧ní v pozemkovém vlastnictví, které může být snadno prodáno pro uspokojení jeho nároků, zatímco u jiných národů to vždy byly pouze vágní nároky proti celému národu. ykᖗ哷ikoval: adᆷ啧ji budu mít hypotéku na svou zahradu než na celé královstvíៗ堇 Jeho dalᘗ嗧í argumenty byly daleko demagogičtᆷ啧jᘗ嗧í. rohlaᘗ嗧oval, že jediné dotčené zájmy budou zájmy bankéᖗ哷ů a kapitalistů, zatímco pracující uvidí svojí prosperitu vzkvétat. ᆷ啧které z jeho argumentů zní až dᆷ啧tinsky: okud bylo zlato hromadᆷ啧no skrze bojácnost či zlomyslnost, emise papíru nyní dokáže, že zlato není nezbytné a pak opᆷ啧t vyjde na svᆷ啧tlo. Jako celek byla ᖗ哷eč ovᘗ嗧em brilantníᆧ匇 často byla pᖗ哷eruᘗ嗧ována potleskem a rozhodla o celé záležitosti. idé si nevᘗ嗧imli, že to byl pouze skvᆷ啧lý ᖗ哷ečnický výkon a nikoliv zralý úsudek finančního odborníkaᆧ匇 nevidᆷ啧li, že požadovat od Mirabeaua či Talleyranda rady ohlednᆷ啧 monetární politiky, jelikož prokázali smᆷ啧lost v nebezpečí a sílu pᖗ哷i stᖗ哷etech, je jako povolat profesionálního boxera k opravᆷ啧 hodinek. Marnᆷ啧 Maury poukazoval na paralelu v tom, že ačkoliv první emise papíru Johna awa pᖗ哷inesla prosperitu, dalᘗ嗧í již pᖗ哷inesly bíduᆧ匇 marnᆷ啧 citoval z knihy, vydané v awovᆷ啧 dobᆷ啧, poukazující na to, že aw byl také z počátku oslavován jako vlastenec a pᖗ哷ítel humanityᆧ匇 marnᆷ啧 ukazoval shromáždᆷ啧ní jednu z awových bankovek a apeloval na pamᆷ啧ť pᖗ哷ítomnýchᆧ匇 marnᆷ啧 Du ont pᖗ哷edkládal jednoduchý a celkem rozumný plán, aby se místo papírových penᆷ啧z vydaly poukazy na půdu, které by

13 netvoᖗ哷ily část normálního obᆷ啧živaᆧ匇 nic nemohlo odolat Mirabeauovᆷ啧 výᖗ哷ečnosti. Barnave trval na tom, že awův papír byl založen na Mississippském pᖗ哷ízraku, kdežto naᘗ嗧e mᆷ啧na má pevný základ v církevní půdᆷ啧ჷ塗, a dokazoval, že asignáty se již dále nemohou znehodnocovat. rudhommovy noviny dᘗ嗧tily opovržení na zlato jakožto zabezpečení mᆷ啧nyᆧ匇 oslavovaly nemovitosti jako jediný pravý základ hodnoty a chválily konvertibilitu a pᖗ哷izpůsobivost nových penᆷ啧z. avzdory veᘗ嗧kerému nátlaku, zůstávala početná menᘗ嗧ina ve Shromáždᆷ啧ní vᆷ啧rná svým principůmᆧ匇 29. záᖗ哷í 1790 pak proᘗ嗧lo schválení emise jen pomᆷ啧rnᆷ啧 tᆷ啧snou vᆷ啧tᘗ嗧inou Ⴧ圧08 ku 423 a čin tak byl vykonán. Bylo autorizováno vydání osmi set milionů nových asignátů, slavnostnᆷ啧 vᘗ嗧ak bylo vyhláᘗ嗧eno, že za žádných okolností nebude dáno do obᆷ啧hu více než 1,2 miliardy v papírových penᆷ啧zích. by byla jistota dvojnásobná, bylo také uzákonᆷ啧no, že jakmile bude asignátem zaplaceno za státní půdu, tak bude spálen, a tudíž se bude udržovat ozdravná penᆷ啧žní kontrakce. proti první emisi tyto nové bankovky nenesly žádný úrok.[23] eliká byla radost národa nad touto novou emisí. Mezi množstvím pamfletů vyjadᖗ哷ujícím radost, je nejzajímavᆷ啧jᘗ嗧í ten s názvem ᖗ哷ítel revoluce. Začíná takto: bčané, čin byl vykonán. signáty jsou úhelným kamenem klenby, který byl slavnᆷ啧 umístᆷ啧n na své místo. yní ám sdᆷ啧luji, že revoluce byla dokončena a zbývají už pouze jedna či dvᆷ啧 důležité otázky. Zbytek už je pouze detailem, který nás již nemůže zbavit potᆷ啧ᘗ嗧ení obdivovat toto důležité dílo v jeho celistvosti. rovincie i obchodní mᆷ啧sta, která byla nejprve znepokojena návrhem na vydání tolika papírových penᆷ啧z, nám nyní posílají vyjádᖗ哷ení svých díkůᆧ匇 kov vyᘗ嗧el z truhlic, aby se pᖗ哷ipojil k papírovým penᆷ啧zům. izinci k nám pᖗ哷icházejí ze vᘗ嗧ech koutů vropy, aby hledali své ᘗ嗧tᆷ啧stí pod zákony, které dnes obdivuje celý svᆷ啧tᆧ匇 a rancie, obohacená svým novým majetkem a svým národním průmyslem, který je pᖗ哷ipraven splnit svou povinnost, bude požadovat jeᘗ嗧tᆷ啧 dalᘗ嗧í vytvoᖗ哷ení papírových penᆷ啧z. rancie se nyní plnᆷ啧 oddala politice inflace, a pokud o tom mohly být dᖗ哷íve nᆷ啧jaké pochybnosti, pak nyní byly vᘗ嗧echny odstranᆷ啧ny a začalo být zᖗ哷ejmé, jak je neustále obtížnᆷ啧jᘗ嗧í zastavit národ, jakmile se jednou vydá po cestᆷ啧 znehodnocování mᆷ啧ny. árodní shromáždᆷ啧ní od počátku vykazovalo ohromující bezstarostnost pᖗ哷i utrácení novᆷ啧 vytiᘗ嗧tᆷ啧ných penᆷ啧zᆧ匇 veᘗ嗧keré podniky, ať už rozumné nebo bláznivé, které byly navrhovány pro dobro lidu, byly velmi lehce schvalovány. ásledkem této ᘗ嗧tᆷ啧drosti, propukly nanovo staré stížnosti na nedostatek obᆷ啧živa ᆧ匇 a obzvláᘗ嗧tᆷ啧 hlasité bylo volání po vydání více bankovek menᘗ嗧ích denominací. evnᆷ啧jᘗ嗧í peníze z vᆷ啧tᘗ嗧í části vytlačily dražᘗ嗧íᆧ匇 papír způsobil, že malé stᖗ哷íbrné a bronzové mince mizely z obᆷ啧huᆧ匇 vᘗ嗧echny druhy soukromých smᆷ啧nek, obíhajících pod názvem důvᆷ啧rné smᆷ啧nky, zaplavily rancii v samotné aᖗ哷íži jich bylo ᘗ嗧edesát tᖗ哷i druhy. Tato nezaručená mᆷ啧na způsobila nekonečné zmatky a podvody. Jednotlivé francouzské okresy začaly vydávat svoje vlastní asignáty v malých denominacích. Tato činnost pᖗ哷imᆷ啧la árodní shromáždᆷ啧ní odvolat svůj slavnostní slib, že v obᆷ啧hu nebude nikdy více papíru než za 1,2 miliardy, a že veᘗ嗧keré asignáty použité na nákup státní půdy budou okamžitᆷ啧 spáleny.[24] krátkém čase se do pokladny vrátilo sto ᘗ嗧edesát milionů papírových livres. odle pᖗ哷edchozího zákona mᆷ啧lo být toto množství papíru staženo z obᆷ啧hu. Místo toho, pod dojmem nezbytnosti, byla vᆷ啧tᘗ嗧í část z nich znovu vydána a to v malých denominacích.

14 Bylo samozᖗ哷ejmᆷ啧 mnoho omluv pro nové vydávání malých denominací, jelikož pod dojmem teorie, že menᘗ嗧í bankovky vytlačí stᖗ哷íbro z obᆷ啧hu, byly pᖗ哷ed tím nejmenᘗ嗧í povolené denominace asignátů padesát livres. ro udržení stᖗ哷íbra a bronzu v obᆷ啧hu bylo vyzkouᘗ嗧eno vᘗ嗧e. bčané byli podnᆷ啧cováni zákonem, aby poslali své stᖗ哷íbrné nádobí a ᘗ嗧perky do mincoven. Dokonce i král zaslal své zlaté a stᖗ哷íbrné nádobí, kostely a kláᘗ嗧tery byly pᖗ哷inuceny zákonem zaslat do vládního tavícího tyglíku veᘗ嗧keré zlaté a stᖗ哷íbrné pᖗ哷edmᆷ啧ty, které nebyly absolutnᆷ啧 nezbytné pro výkon veᖗ哷ejných bohoslužeb. írkevní zvony byly roztaveny a z jejich bronzu byly vyrobeny drobné mince. le drahé kovy, a dokonce i mᆷ啧ჷ塗, se pᖗ哷esto vᘗ嗧echno stávaly čím dál vzácnᆷ啧jᘗ嗧ími. Uprostᖗ哷ed vᘗ嗧eho byly zkouᘗ嗧eny nejrůznᆷ啧jᘗ嗧í triky. listopadu 1790 Shromáždᆷ啧ní naᖗ哷ídilo jednotný mincovní standard. Zvoleným kovem se stalo stᖗ哷íbro a pomᆷ啧r mezi stᖗ哷íbrem a zlatem byl zmᆷ啧nᆷ啧n z 1Ⴧ圧 a ჷ塗 ku 1 na 14 aჷ塗 ku 1 ale vᘗ嗧e bylo marné. Bylo shledáno nezbytným vydávat obávané papírové malé denominace a na počátku stála emise sta milionů v pᆷ啧ti frankových bankovkách a zanedlouho, po vᘗ嗧eobecném naléhání, byly na papíᖗ哷e emitovány rozličné malé denominace, až do jediného sou.[2Ⴧ圧] ᖗ哷esto každá z tᆷ啧chto emisí, velká či malá, byla pouze kapkou vody do vyprahlého hrdla. čkoliv již nastal růst cen, který ukazoval, že množství potᖗ哷ebné pro obᆷ啧h bylo pᖗ哷ekročeno, volání po vᆷ啧tᘗ嗧ím množství obᆷ啧živa neustávalo. Tlak na nové emise se stával silnᆷ啧jᘗ嗧ím a silnᆷ啧jᘗ嗧ím. aᖗ哷ížská ulice a Jakobínský klub byly obzvláᘗ嗧tᆷ啧 hlasití. tak o nᆷ啧kolik mᆷ啧síců pozdᆷ啧ji, 19. června 1791, po nᆷ啧kolika málo proslovech a ve zlovᆷ啧stném tichu, byla schválena nová velká emise ᘗ嗧esti set milionůᆧ匇 ménᆷ啧 než devᆷ啧t mᆷ啧síců po vᘗ嗧ech slavnostních slibech o udržování omezeného množství papíru v obᆷ啧hu. S výjimkou nᆷ啧kolika rozumných lidí celý národ opᆷ啧t pᆷ啧l chvalozpᆷ啧vy.[26] této lehkosti, s jakou byla schválena dalᘗ嗧í emise, můžeme vidᆷ啧t působení zákona financí stejnᆷ啧 jistého, jaký působí na poli fyzikálním. okud tᆷ啧leso padá z výᘗ嗧ky, jeho rychlost se zvyᘗ嗧uje podle velmi dobᖗ哷e známého zákona: stejné je to s emisí nesmᆷ啧nitelné mᆷ啧ny. rvní inflační bankovky byly prosazeny s velkými obtížemi, proti odhodlanému odporu a vᆷ啧tᘗ嗧inou jen nᆷ啧kolika hlasů v témᆷ啧ᖗ哷 tisícihlavém shromáždᆷ啧níᆧ匇 poté byla ovᘗ嗧em inflační opatᖗ哷ení prosazována stále snadnᆷ啧ji. my máme pᖗ哷íležitost vidᆷ啧t fungování tohoto zákona v průbᆷ啧hu dᆷ啧jin revoluce zcela jasnᆷ啧. rozdílných fázích této debaty rostly staré a zlovᆷ啧stné doktríny, které se objevily ke konci devatenáctého století také ve Spojených státech bᆷ啧hem takzvaného greenbackového ᘗ嗧ílenství a stᖗ哷íbrného ᘗ嗧ílenství. e rancii byly vyvráceny již generaci pᖗ哷ed evolucí Turgotem a to stejnᆷ啧 brilantnᆷ啧, jako o století pozdᆷ啧ji ve Spojených státech Jamesem. Garfieldem a jeho společníky. Byla to napᖗ哷íklad doktrína, že jakákoliv mᆷ啧na, ať už ze zlata, papíru, kůže nebo libovolného jiného materiálu, odvozuje svou účinnost od oficiální pečeti, kterou nese, a vláda se tak může jednoduᘗ嗧e zbavit svých dluhů a stát se bohatou a prosperující prostᖗ哷ednictvím tiskaᖗ哷ského lisu: což je v zásadᆷ啧 teorie, která je základem americké doktríny zákonných penᆷ啧z Ⴧ圧fiat moneyჇ圧. ejprve to bylo mumlání, pak proslovy v Jakobínském klubu, v árodním shromáždᆷ啧ní, novinových článcích a pamfletech ᘗ嗧íᖗ哷ených po celé zemi, které tuto doktrínu braly za potvrzenou. To mohlo ztᆷ啧ží ovlivnit mysl tᆷ啧ch rozumných, kteᖗ哷í znali kalamitu, která byla lidem, a to obzvláᘗ嗧tᆷ啧 chudᘗ嗧ím tᖗ哷ídám, způsobena stejnou teorií,

15 jež byla do praxe uvedena Johnem awem a vyvrácena Turgotem, ale posloužilo to k ovlivnᆷ啧ní veᖗ哷ejného mínᆷ啧ní ve prospᆷ啧ch dalᘗ嗧ích emisí asignátů.[27] elká vᆷ啧tᘗ嗧ina rancouzů se nyní stala beznadᆷ啧jnými optimisty rozhlaᘗ嗧ujícími, že inflace je prosperitou. Z jednoho konce rancie na druhý se valila vlna dobré nálady. árod se opíjel papírovými penᆷ啧zi a tato dobrá nálada byla náladou opilce po prvním douᘗ嗧kuᆧ匇 a mᆷ啧li bychom si povᘗ嗧imnout historického faktu, odpovídajícímu psychologickým faktům, že jak pᖗ哷icházely emise papírových penᆷ啧z se stále menᘗ嗧ími pᖗ哷estávkami, období dobré nálady byla stále kratᘗ嗧í. Začala se objevovat různá zlovᆷ啧stná znamení. kamžitᆷ啧 po každé nové emisi pᖗ哷iᘗ嗧el pokles hodnoty papírových penᆷ啧zᆧ匇 podivná byla ovᘗ嗧em obecná neochota pojmenovat pravou pᖗ哷íčinu tohoto znehodnocování. okles kupní síly papírových penᆷ啧z byl v souladu s tím nejprostᘗ嗧ím ekonomickým zákonem, ale rancie nyní opustila rozum a utekla se k neochvᆷ啧jnému optimismu a jakémukoliv jinému vysvᆷ啧tlení nových obtíží, kromᆷ啧 toho pravého. ůdčí členové árodního shromáždᆷ啧ní trvali ve svých propracovaných proslovech na tom, že pᖗ哷íčinou znehodnocování je zkrátka nedostatek vᆷ啧domostí a důvᆷ啧ry mezi venkovskou populací a navrhovali prostᖗ哷edky k jejich osvícení. a ochefoucauld navrhnul vydat provolání k lidem dokazující pevnost mᆷ啧ny a absurdnost preferování kovových mincí. Toto provolání bylo jednomyslnᆷ啧 schváleno. vᘗ嗧em stejnᆷ啧 se páni poslanci mohli pokouᘗ嗧et venkovany pᖗ哷esvᆷ啧dčit o tom, že když smísí kvart vína s dvᆷ啧ma kvarty vody, tak dostanou nápoj v kvalitᆷ啧 původního neᖗ哷edᆷ啧ného vína. ozornost vzbudil dalᘗ嗧í hrozivý faktᆧ匇 kov mizel čím dál více. ysvᆷ啧tlení tohoto faktu také ukazuje ohromující vynalézavost v nalézání nepravých pᖗ哷íčin a vyhýbání se pravým. elmi obvyklé vysvᆷ啧tlení podaly rudhommovy noviny es évolutions de aris ze 17. ledna 1791, které tvrdily, že mince budou stoupat Ⴧ圧v hodnotᆷ啧Ⴧ圧 dokud lid neobᆷ啧sí pᖗ哷ekupníky. Dalᘗ嗧í populární teorií bylo, že Bourboni jakýmsi záhadným způsobem stahují vᘗ嗧echny kovové peníze a posílají je do center svých intrik v ᆷ啧mecku. Komické a současnᆷ啧 tristní byly důkazy o rozᘗ嗧íᖗ哷enosti pᖗ哷edstav, že pokud bude obᆷ啧ᘗ嗧eno dostatečné množství lidí zabývajících se obchodem, bude obnovena paritní hodnota asignátů ke zlatu. Dalᘗ嗧í oblíbenou pᖗ哷edstavou bylo, že britᘗ嗧tí agenti operují v zemi a ᘗ嗧íᖗ哷í názory nepᖗ哷átelské k papíru. Bylo vyvinuto velké úsilí na odhalení tᆷ啧chto agentů a mnoho nevinných osob zakusilo hnᆷ啧v lidu, když na nᆷ啧 padlo podezᖗ哷ení, že se podílejí na zdražování zlata a znehodnocování papíru. Dokonce Talleyrand, jakkoliv byl chytrý, trval na tom, že pᖗ哷íčinou je zkrátka to, že je moc velký dovoz a pᖗ哷íliᘗ嗧 malý vývoz zboží.[28] Stejnᆷ啧 dobᖗ哷e mohl vysvᆷ啧tlit fakt, že když je olej smíchán s vodou, tak bude voda vespod, kdyby ᖗ哷ekl, že je to tím, že je olej navrchu. Mizení kovu bylo výsledkem pᖗ哷irozeného zákona tak prostého a tak jistého ve svém působení, jako je gravitaceᆧ匇 lepᘗ嗧í peníze byly vytlačeny, protože mohly být používány horᘗ嗧í.[29] Byly podniknuty určité kroky k nápravᆷ啧. ჷ塗uilleboeufské municipalitᆷ啧 bylo nalezeno v držení jednoho občana značné množství kovových penᆷ啧z. Ty byly zabaveny a zaslány árodnímu shromáždᆷ啧ní. idé z tohoto mᆷ啧sta brali takové hromadᆷ啧ní zlata jako výsledek nevlastenecké hamižnosti či ᘗ嗧ílenství. pᖗ哷itom je to následek pᖗ哷irozeného zákona fungujícího za určitých podmínek v každé zemi a v každé dobᆷ啧. Marat poté vystoupil s tvrzením, že smrt je jediný patᖗ哷ičný trest pro osobu, která takto ukryla své peníze.

16 Začal se objevovat jeᘗ嗧tᆷ啧 dalᘗ嗧í obtížný fakt. čkoliv papírových penᆷ啧z bylo stále více, prosperity jaksi pozvolna ubývalo. avzdory veᘗ嗧kerým emisím papíru byla obchodní aktivita čím dál kᖗ哷ečovitᆷ啧jᘗ嗧í. odnikání zamrzalo a obchod začínal stagnovat. Mirabeau ve svém proslovu, který rozhodl o druhé emisi papíru, trval na tom, že ačkoliv bankéᖗ哷i mohou utrpᆷ啧t, emise penᆷ啧z bude velkou podporou pro manufaktury a pᖗ哷inese prosperitu jim a jejich dᆷ啧lníkům. Tito byli po určitou dobu oklamáni, ale nakonec z tohoto klamu hrubᆷ啧 probuzeni. Množství penᆷ啧z nejdᖗ哷íve stimulovalo produkci a vytvoᖗ哷ilo v manufakturách velkou aktivitu, ale poptávka brzy opᆷ啧t poklesla a trh byl pᖗ哷esycen. avzdory neᘗ嗧ťastné finanční politice minulých let a navzdory revokaci antského ediktu, kterým náboženská bigotnost vyhnala z království tisíce velice schopných protestantských pracovníků, francouzské manufaktury v dobᆷ啧 pᖗ哷ed evolucí plnᆷ啧 rozkvétaly. nejjemnᆷ啧jᘗ嗧ím vlnᆷ啧ném zboží, ve výrobᆷ啧 hedvábí a saténu vᘗ嗧ech druhů, výbᆷ啧rové keramiky a porcelánu, ve výrobᆷ啧 železa, oceli a mᆷ啧di, zaujímaly pᖗ哷ední místo na kontinentu. ᖗ哷edchozí zmᆷ啧ny se tohoto vysoce rozvinutého systému manufaktur dotkly vždy pouze na pᖗ哷echodnou dobu. o vᘗ嗧ak nedokázala bigotnost udvíka ჷ塗. a bezradnost udvíka ჷ塗., to zvládla tato manipulace s mᆷ啧nou bᆷ啧hem nᆷ啧kolika mᆷ啧síců. Jedna manufaktura po druhé zastavovala výrobu. apᖗ哷íklad ve mᆷ啧stᆷ啧 odève bylo propuᘗ嗧tᆷ啧no pᆷ啧t set dᆷ啧lníků z manufaktur na látky. Tento fakt ᘗ嗧el na vrub vᘗ嗧em možným pᖗ哷íčinám, kromᆷ啧 té pravé. Byla uvalena vysoká cla na zahraniční zbožíᆧ匇 vᘗ嗧e, co mohly zvládnout tarify a celnice, bylo vyzkouᘗ嗧eno. ᖗ哷esto byly nejvᆷ啧tᘗ嗧í manufaktury v ormandii zavírány a ty ve zbytku zemᆷ啧 rychle následovaly. eliké množství dᆷ啧lníků ve vᘗ嗧ech částech zemᆷ啧 se ocitlo bez zamᆷ啧stnání.[30] To nebyl pᖗ哷ípad pouze domácí poptávky. Zahraniční poptávka, která také byla nejprve stimulována, brzy opadla. Tyto události by pravdᆷ啧podobnᆷ啧 nemohly být popsány lépe, než to udᆷ啧lal jeden z nejlepᘗ嗧ích historiků moderní doby, když ᖗ哷ekl: Je pravdou, že asignáty zprvu daly impuls obchodu ve mᆷ啧stech a na venkovᆷ啧, ale toto očividné zlepᘗ嗧ení nemᆷ啧lo pevné základy, a to ani ve mᆷ啧stech. Kdekoliv se odehraje náhlá emise velkého množství papírových penᆷ啧z, vždy tam můžeme zprvu pozorovat rychlý nárůst obchodu. elké množství obᆷ啧živa uvede do pohybu veᘗ嗧kerou energii obchodu i výrobyᆧ匇 je snadnᆷ啧jᘗ嗧í než obvykle získat kapitál pro investice, a obchod trvale dostává čerstvou potravu. okud tento papír pᖗ哷edstavuje skutečný úvᆷ啧r, založený ᖗ哷ádnᆷ啧 a na zákonné jistinᆷ啧, z níž může odvodit pevnou a trvalou hodnotu, může být takový okamžik počátkem velké a ᘗ嗧iroce rozᘗ嗧íᖗ哷ené prosperity, jako napᖗ哷íklad úžasné zlepᘗ嗧ení anglického zemᆷ啧dᆷ啧lství, které bezpochyby bylo důsledkem emancipace zemských bankéᖗ哷ů. okud se naproti tomu jedná o papír nejisté hodnoty, jako tomu bylo v pᖗ哷ípadᆷ啧 francouzských asignátů už v únoru 1791, nemůže poskytnout žádný trvalý prospᆷ啧ch. jeden okamžik obchod možná obdržel impuls, o to násilnᆷ啧jᘗ嗧í, jelikož se každý snažil investovat svůj pochybný papír do budov, strojů a zboží, které si za vᘗ嗧ech okolností uchovává nᆷ啧jakou hodnotu. Takový pohyb byl viditelný ve rancii roku 1791 a z každé strany pᖗ哷icházely uspokojivé zprávy o výrobní aktivitᆷ啧. tento okamžik francouzské manufaktury tᆷ啧žily z tohoto stavu vᆷ啧cí. Jelikož se jejich výrobky daly tak lacinᆷ啧 zaplatit, proudily k nim objednávky ze zahraničí v takovém množství, že bylo obtížné uspokojit vᘗ嗧echny zákazníky. Je snadné nahlédnout, že prosperita tohoto druhu musela brzy narazit na svůj limit. Když pak

17 doᘗ嗧lo k dalᘗ嗧ímu poklesu asignátů, tato prosperita nevyhnutelnᆷ啧 zkolabovala a dostavila se krize o to destruktivnᆷ啧jᘗ嗧í, oč rozsáhlejᘗ嗧í byly podniky a spekulace, do kterých se lidé pustili pod dojmem dᖗ哷ívᆷ啧jᘗ嗧ích pᖗ哷íznivých vyhlídek.[31] Takto tedy doᘗ嗧lo ke kolapsu ve výrobᆷ啧 a obchoduᆧ匇 stejnᆷ啧 jako tomu bylo v rozličných obdobích v akousku, usku, merice a vᘗ嗧ech ostatních zemích, kde se lidé snažili svojí prosperitu založit na nesmᆷ啧nitelném papíru.[32] Tento národní kolaps výroby a obchodu byl dᆷ啧sivým vpádem do vᆷ啧tᘗ嗧ích majetkůᆧ匇 na ménᆷ啧 majetné, kteᖗ哷í jsou závislí na svojí práci, ovᘗ嗧em tlačil s jeᘗ嗧tᆷ啧 intenzivnᆷ啧jᘗ嗧í tvrdostí. Kapitalisté mohli uložit pᖗ哷ebytek papírových penᆷ啧z do vládní půdy a čekat na výsledekᆧ匇 ale lidé, kteᖗ哷í potᖗ哷ebují svoje peníze k životu ze dne na den, trpᆷ啧li tou nejhorᘗ嗧í bídou. bjevila se také dalᘗ嗧í potíž v podobᆷ啧 naprosté nejistoty, co se týče budoucnosti. Dlouho pᖗ哷ed koncem roku 1791 nikdo nevᆷ啧dᆷ啧l, jestli papírová bankovka pᖗ哷edstavující sto livres bude mít o mᆷ啧síc pozdᆷ啧ji kupní sílu jako devadesát, osmdesát či ᘗ嗧edesát zlatých livres. ýsledkem byla obava kapitalistů vkládat své prostᖗ哷edky do obchodu. odnikání tak dostalo smrtelný úder. optávka po práci se dále zmenᘗ嗧ovala a díky nejistotᆷ啧 zmizely i veᘗ嗧keré dlouhodobé kontrakty. bchod ve rancii se tak rozpadl v pouhé živoᖗ哷ení z ruky do úst. ro masy lidí se nákup každého pᖗ哷edmᆷ啧tu denní potᖗ哷eby stal spekulací spekulací, v níž mᆷ啧l profesionální spekulant ohromnou výhodu oproti bᆷ啧žnému kupujícímu. Jak prohlásil jeden z nejbrilantnᆷ啧jᘗ嗧ích apologetů francouzské revoluční politiky: bchod byl mrtevᆧ匇 jeho místo zaujala loterie.[33] ni zde nebyla žádná kompenzující výhoda pro tᖗ哷ídu obchodníků. bchodníci byli nuceni pᖗ哷ipočíst k obvyklým ziskům sumu dostatečnou k pokrytí pravdᆷ啧podobných či možných fluktuací na trhu, a ačkoliv ceny výrobků byly o to vyᘗ嗧ᘗ嗧í, mzdy za práci, díky množství propuᘗ嗧tᆷ啧ných dᆷ啧lníku, poklesly. To vᘗ嗧e ovᘗ嗧em bylo jeᘗ嗧tᆷ啧 malým zlem, v porovnání s daleko hloubᆷ啧ji zakoᖗ哷enᆷ啧nými pᖗ哷íznaky nemoci, která se nyní projevovala po celé zemi. Jedním z tᆷ啧chto pᖗ哷íznaků bylo vymizení spoᖗ哷ivosti mezi francouzským lidem. rancouzi jsou pᖗ哷irozenᆷ啧 spoᖗ哷ivíᆧ匇 ale s takovým množstvím penᆷ啧z a pᖗ哷i nejistotᆷ啧 ohlednᆷ啧 jejich budoucí hodnoty, vᘗ嗧echny obvyklé motivy k ᘗ嗧etᖗ哷ení a starostlivosti byly zmenᘗ嗧eny, a nevázané požitkáᖗ哷ství se ᘗ嗧íᖗ哷ilo po celé zemi. Dalᘗ嗧ím následkem byl nárůst spekulací a hazardu. S hojností papírové mᆷ啧ny se v roce 1791 objevily první úkazy této rakovinové nemoci, která vždy následuje v závᆷ啧su za velkou emisí nesmᆷ啧nitelných penᆷ啧z. emoci, která může být pro národ horᘗ嗧í než válka, mor nebo hladomor. e velkých metropolích se pᖗ哷i hazardních spekulacích rychle pᖗ哷esouvalo velké bohatství, na venkovᆷ啧 vzrůstala nechuť ke klidné práci, umírnᆷ啧ným ziskům a prostému životu. pamfletu vydanému v kvᆷ啧tnu 1791 můžeme vidᆷ啧t, jak bylo veᖗ哷ejné mínᆷ啧ní zaslepené, ve vztahu k této skutečnosti. utor obrací pozornost k nárůstu hazardních spekulací se zbožím vᘗ嗧ech druhů tᆷ啧mito slovy: o bych mᆷ啧l ᖗ哷íci o dᆷ啧sivém a skandálním burzovním makléᖗ哷ství, které se odehrává v aᖗ哷íži pᖗ哷ímo pᖗ哷ed očima naᘗ嗧ich zákonodárců. Je toto hrozné zlo v současných podmínkách skutečnᆷ啧 nezbytnéჷ塗 utor pak mluví o burzovních spekulantech, jak používají tᆷ啧ch nejzáludnᆷ啧jᘗ嗧ích prostᖗ哷edků k ovlivňování veᖗ哷ejného mínᆷ啧ní pro svoje zámᆷ啧ryᆧ匇 a poté navrhuje zmᆷ啧ny v rozličných dílčích záležitostech, ve víᖗ哷e, že toto bude dostatečná léčba zla, jež mᆷ啧lo

18 svoje koᖗ哷eny v celém systému papírové mᆷ啧ny. Stejnᆷ啧 by lékaᖗ哷 mohl pᖗ哷edepisovat umývání vᖗ哷ídků na nemocná játra.[34] yní můžeme jasnᆷ啧ji vidᆷ啧t nᆷ啧které z mnoha způsobů, kterým politika inflace okrádá pracující tᖗ哷ídy. Jak se tyto vaky intrikujících pleticháᖗ哷ů v mᆷ啧stských centrech začaly nafukovat náhle nabytým bohatstvím, produkující tᖗ哷ídy na venkovᆷ啧, ačkoliv mᆷ啧ly ve svém držení více a více penᆷ啧z, neustále chudly. e spekulacích provedených burziány a umožnᆷ啧ných tiskem penᆷ啧z, bylo ztraceno mnoho malých majetků, zatímco nᆷ啧kolik málo nabubᖗ哷elých bylo rychle akumulováno ve velkých mᆷ啧stech. To ochromilo velkou tᖗ哷ídu ve venkovských obvodech, která zamᆷ啧stnávala spoustu lidí. hlavních francouzských mᆷ啧stech nyní vzrostl luxus a prostopáᘗ嗧nosti, což bylo jeᘗ嗧tᆷ啧 vᆷ啧tᘗ嗧ím zlem než rabování, jež mu sloužilo. a venkovᆷ啧 se hazardérský duch rozᘗ嗧iᖗ哷oval více a více. Jak ᖗ哷ekl stejný historik, kterého jsem již citoval: Jaká je perspektiva pro venkov, když se celá jeho populace zmᆷ啧ní v bandu hazardních hráčůៗ堇 [3Ⴧ圧] Tento nezodpovᆷ啧dný a korupční duch nezůstal omezen pouze na obchodníkyᆧ匇 pronikl také do oficiálních kruhů a politikové, na kterých pᖗ哷ed nedávnou dobou nebylo stínu podezᖗ哷ení, se stali zhýralými, bezohlednými, cynickými a nakonec zkorumpovanými. Samotný Mirabeau, který jeᘗ嗧tᆷ啧 pᖗ哷ed nᆷ啧kolika mᆷ啧síci riskoval vᆷ啧zení a smrt, aby ustanovil konstituční vládu, začal nyní v tajnosti brát obrovské úplatky. Když byla za nᆷ啧kolik let, pᖗ哷i pádu krále, otevᖗ哷ena slavná železná truhlice v Tuileriích, byly nalezeny důkazy, že na tomto karnevalu inflace a korupce byl pravidelnᆷ啧 placeným spolupracovníkem králova dvora.[36] ynalézavé okrádání lidu ve velkém bylo již dost ᘗ嗧patné. orᘗ嗧í vᘗ嗧ak byla rostoucí korupce v úᖗ哷ednických a legislativních kruzích. Ze spekulací inflačního období se zrodil luxus a z nᆷ啧j se zrodila korupce. yrostla tak pᖗ哷irozenᆷ啧, jako roste plíseň na hromadᆷ啧 ᘗ嗧píny. Brzy začala být patrná v zákonodárném shromáždᆷ啧ní i mezi novináᖗ哷i. Mirabeau určitᆷ啧 nebyl jediným pᖗ哷ípadem. Takoví členové zákonodárného shromáždᆷ啧ní jako Jullien z Toulouse, Delaunay z ngers, abre d glantine a jejich následovníci, byli notoricky nejznámᆷ啧jᘗ嗧í mezi tᆷ啧mi, kteᖗ哷í se snažili pomocí legislativy zvýᘗ嗧it nebo snížit cenu akcií, se kterými spekulovali. Delaunay, Jullien a habot pᖗ哷ijali úplatek pᆷ啧ti set tisíc livres za prosazení zákonů vypočítaných na to, aby podpoᖗ哷ily zámᆷ啧ry jistých spekulantů. Je určitou útᆷ啧chou, že témᆷ啧ᖗ哷 vᘗ嗧ichni zúčastnᆷ啧ní skončili pod gilotinou.[37] Je pravdᆷ啧podobné, že celkový počet tᆷ啧chto zkorumpovaných zákonodárců byl menᘗ嗧í, než panikáᖗ哷i v národᆷ啧 vykᖗ哷ikovali. le bylo jich dost na to, aby se rozᘗ嗧íᖗ哷ila nedůvᆷ啧ra, cynismus a nedostatek víry v jakékoliv vlastenectví či ctnost. ozn.: 1Ⴧ圧 Tato práce byla čtena na schůzi Senátorů a členů snᆷ啧movny reprezentantů obou politických stran ve Washingtonu, 12. dubna a v Union eague lub v ew Yorku, 13. dubna 1876, a dnes Ⴧ圧1912Ⴧ圧 byla revidována a rozᘗ嗧íᖗ哷ena.

19 2Ⴧ圧 tom, že finanční situace rancie nebyla v oné dobᆷ啧 rozhodnᆷ啧 beznadᆷ啧jná, viz Storch conomie olitique, díl., str. 1Ⴧ圧9. 3Ⴧ圧 iz Moniteur, zasedání 10. dubna Ⴧ圧 bid., zasedání 1Ⴧ圧. dubna Ⴧ圧Ⴧ圧 Detaily této pᖗ哷e viz Buchez a Boux, istorie arlementaire de la évolution rançaise, díl, str. 364, 36Ⴧ圧, 404. Divoké Maratovi projevy viz úplnou kolekci jeho ami du peuple v Bílé presidentské sbírce ornellovy university. Bergassův pamflet a mnoho podobných publikací, viz tatáž sbírka. Jejich účinek na veᖗ哷ejné mínᆷ啧ní viz hallamel, es rançais sous la évolution ᆧ匇 a také De Goncourt, a Société rançaise pendant la évolution. dkazovaná zpráva viz evasseur, istorie des classes ouvrières et de l industrie en rance de 1789 a 1870 aᖗ哷íž, 1903, díl., kap. 6. evasseur Ⴧ圧díl 1, str. 120Ⴧ圧, který je velmi konzervativní v tᆷ啧chto odhadech, odhaduje církevní majetek na dvᆷ啧 miliardyᆧ匇 jiné autority uvádᆷ啧jí až dvojnásobek této sumy. iz napᖗ哷. Taine, díl, kapitola 1, který odhaduje církevní majetek pᖗ哷ibližnᆷ啧 na čtyᖗ哷i miliardy. Sybel v Geschichte der evolutionszeit odhaduje dvᆷ啧 miliardy a Briand v a séparation s ním souhlasí. iz také De ervo, inances rançaises, díl, str. 236ៗ堇240ᆧ匇 také lison, istory of urope, díl. 6Ⴧ圧 ozoruhodné vyobrazení tᆷ啧chto pocitů mezi mladᘗ嗧í francouzskou generací viz hallamel, Sur la évolution, str. 30Ⴧ圧. becná historie papírových penᆷ啧z Johna awa viz enri Martin, istoire de rance, také Blanqui, istoire de l économie politique, díl, str. 6Ⴧ圧ៗ堇87ᆧ匇 také Senior aper Money, díl, část, také Thiers istoire de aw ᆧ匇 také evasseur, díl, kapitola. ᆷ啧kolik kusů papírových penᆷ啧z Johna awa je k nahlédnutí ve Whitovᆷ啧 sbírce v knihovnᆷ啧 ornellovy university nᆷ啧které očíslované enormními čísly. 7Ⴧ圧 iz Buchez a oux, istoire arlemantaire, díl. str rgument, že asignáty nebyly konec konců tak dobᖗ哷e zabezpečeny jako peníze Johna awa, viz Storch, conomie olitique díl., str Ⴧ圧 Ukázka této emise a také vᘗ嗧ech ostatních emisí z doby rancouzské revoluce je k vidᆷ啧ní v knihovnᆷ啧 ornellovy university. Témᆷ啧ᖗ哷 kompletní soubor fotografických kopií je v Dewaminovᆷ啧 ent ns de numismatique rançaise, díl, passim. 9Ⴧ圧 iz ddresse de l ssemblée nationale sur les emissions d asignats monnaies, str. Ⴧ圧. 10Ⴧ圧 bid., str Ⴧ圧 iz ettre de M. Sarot, aᖗ哷íž, 19. duben Kázání je uvádᆷ啧no v evasseurovi, díl, str Ⴧ圧 on Sybel, istory of the rench evolution, díl, str. 2Ⴧ圧2ᆧ匇 Také evasseur, str. 137 a dále.

20 13Ⴧ圧 Mirabeaův dopis erutti byl hlavním článkem v Moniteuru ᆧ匇 viz také Mèmoires de Mirabeau, díl, str. 23, 24. Jeho poznámka citovaná výᘗ嗧e viz evasseur, ibid, díl, str Ⴧ圧 iz Moniteur, 27. záᖗ哷í Ⴧ圧Ⴧ圧 Moniteur, 28. záᖗ哷í 1790ᆧ匇 také evasseur, ibid, str Ⴧ圧 ar une seule opération, grande, simple, magnifique. iz Moniteur. elek zní stejnᆷ啧 podivnᆷ啧 jako návrhy zastánců greenbacků ohlednᆷ啧 merického dluhu pᖗ哷ed nᆷ啧kolika lety. 17Ⴧ圧 Moniteur, 29. záᖗ哷í Ⴧ圧 iz acretelle, 18me Siécle, díl, str. 84ៗ堇87ᆧ匇 také Thiers a Mignet 19Ⴧ圧 iz atin, istoire de la resse en rance, díl a. 20Ⴧ圧 iz Moniteur, Ⴧ圧, 6 a 20. záᖗ哷í Ⴧ圧 iz evasseur, díl, str Ⴧ圧 iz proslov v Moniteuru ᆧ匇 také v dodatku k Thiersovým Dᆷ啧jinám ranckouzské revoluce. 23Ⴧ圧 iz evasseur, díl, str Ⴧ圧 iz evasseur, str. 1Ⴧ圧1 a násl. ůzné pᖗ哷íklady tᆷ啧chto důvᆷ啧rných smᆷ啧nek jsou k nahlédnutí v knihovnᆷ啧 ornellovy university. 2Ⴧ圧Ⴧ圧 iz evasseur, díl, str. 1Ⴧ圧Ⴧ圧ៗ堇1Ⴧ圧6. 26Ⴧ圧 iz on Sybel, istory of the evolution, díl, str. 26Ⴧ圧ᆧ匇 také evasseur, díl, str. 1Ⴧ圧2ៗ堇160 27Ⴧ圧 Turgotův argument proti papírovým penᆷ啧zům viz. D. White, Seven Great Statesmen in the Warfare of umanity with Unreason, článek o Turgotovi str Ⴧ圧 iz De Goncourt, a Société rançaise pendant la évolution ᆧ匇 es évolutions de aris, díl, str. 216ᆧ匇 hallamel, es rançais sous la évolution ᆧ匇 Senior, n Some ffect of aper Money, str. 82ᆧ匇 Bouchej a oux, istoire arlementaire, etc., díl ჷ塗, str. 216ᆧ匇 ulard, aris pendant la évolution thermidorienne, passimᆧ匇 a zvláᘗ嗧tᆷ啧 aport du burelu de surveillance, díl, str. Ⴧ圧62, et seq. Ⴧ圧4ៗ堇24 prosinec 179Ⴧ圧.Ⴧ圧 29Ⴧ圧 Znᆷ啧ní a pᖗ哷íklady obecného působení tohoto zákona viz Sumer, istory of merican urrency, str. 1Ⴧ圧7, 1Ⴧ圧8ᆧ匇 také Jevons, n Money, str Ⴧ圧 iz De Goncourt, a Société rançaise pendant la évolution, str. 214.

21 31Ⴧ圧 iz on Sybel, istory of the rench evolution, díl, str. 281, Ⴧ圧 Důkazy, že emise nesmᆷ啧nitelných papírových penᆷ啧z mᆷ啧la z počátku stimulující účinky pro výrobu a obchod v akousku a pozdᆷ啧ji je zničila viz Storchova konomie politique, díl, str. 223ᆧ匇 tentýž efekt pozorovaný v usku viz ibid., konec dílu. Stejný efekt v merice viz Summnerova istory of merican urrency, becná formulace tohoto efektu na zahraniční obchod viz Mc eod n Banking, str Ⴧ圧 ouis Blanc, istoire de la évolution, svazek ჷ塗, str Ⴧ圧 iz xtrait du registre des délibérations de la section de la bibliothèque, 3 kvᆷ啧ten, 1791, str. 4, Ⴧ圧. 3Ⴧ圧Ⴧ圧 on Sybel, díl, str Ⴧ圧 iz Thiers, évolution, kapitola ჷ塗 ᆧ匇 také acretelle, díl, str. 109ᆧ匇 také Memoirs of Mallet du an. opis intrik mezi dvorem a Mirabeauem a penᆷ啧z, které mu byly vyplaceny, viz eeve, Democracy and Monarchy in rance, díl, str. 213ៗ堇 220. elmi úderné karikatury, které byly publikovány po otevᖗ哷ení železné truhlice v Tuileriích, viz hallamel, Musée, etc. díl, str. 341, kde je Mirabeau zobrazen jako kostlivec sedící na hoᖗ哷e dopisů a tᖗ哷ímající francouzskou korunu v jedné a pytel zlata v druhé ruce. 37Ⴧ圧 Thiers, kapitola ჷ塗.

22 ᆧ匇Z M ჷ塗 ZKჷ塗Z Jeᘗ嗧tᆷ啧 horᘗ嗧í byla morální zkáza celé zemᆷ啧, která byla důsledkem náhlého nahromadᆷ啧ní ostentativního bohatství v nᆷ啧kolika velkých mᆷ啧stech a hazardérského spekulativního ducha, který se ᘗ嗧íᖗ哷il z tᆷ啧chto velkých mᆷ啧st na venkov. Z toho potom povstal národní úpadek důvᆷ啧ry v dobré úmysly. lastenectví, kterým neotᖗ哷ásl strach z absolutistické monarchie, machinace dvorské strany, okovy armády a hrozba celé monarchistické vropy, bylo postupnᆷ啧 rozloženo tímto spekulativním zvykem podníceným lacinými penᆷ啧zi. a počátku, v diskusi pᖗ哷edcházející první emisi papíru, Mirabeau a ostatní, kteᖗ哷í ji obhajovali, tvrdili, že vlastenectví, stejnᆷ啧 jako osvícený vlastní zájem, pᖗ哷imᆷ啧je lid k tomu, aby udržel hodnotu papírových penᆷ啧z. yní se objevil pravý opak, jelikož dalᘗ嗧ím pᖗ哷íznakem této nemoci, jenž se vždy objeví za podobných okolností, bylo to, že rozsáhlá tᖗ哷ída dlužníků v národu byla pᖗ哷ímo zainteresována na znehodnocování mᆷ啧ny, v níž mᆷ啧la platit svoje dluhy. Jádro této tᖗ哷ídy tvoᖗ哷ili ti, kteᖗ哷í nakoupili od vlády církevní pozemky. ouze malá platba byla vyžadována pᖗ哷i jejich nákupu a zbytek mᆷ啧l být uhrazen v odložených splátkách: množství lidí se tak zadlužilo, až jejich celkové dluhy dosáhly stovek milionů. Tito dlužníci samozᖗ哷ejmᆷ啧 vidᆷ啧li, že znehodnocování mᆷ啧ny je v jejich zájmuᆧ匇 a pᖗ哷ipojili se tak ke tᖗ哷ídᆷ啧 spekulantů, jejíž tendence byly stimulovány hojností papírových penᆷ啧z, a která se z velké části zadlužila v očekávání nárůstu nominálních hodnot. Ti horᘗ嗧í demagogové v politických klubech brzy začali hrát na tuto strunuᆧ匇 o nᆷ啧co pozdᆷ啧ji důležité osoby ze tᖗ哷ídy dlužníků začaly spᖗ哷ádat intriky v árodním shromáždᆷ啧ní. Zanedlouho se již tᖗ哷ída dlužníků stala mocnou silou pᖗ哷ítomnou ve vᘗ嗧ech společenských vrstvách. d burzovních spekulantů zasedajících ve árodním shromáždᆷ啧ní k malým pozemkovým spekulantům ve venkovských obvodechᆧ匇 od kluzkých investorů na aᖗ哷ížské burze až k pᖗ哷ekupníkům na místních trzíchᆧ匇 tito vᘗ嗧ichni byli schopni pᖗ哷esvᆷ啧dčit lid, že jediná nadᆷ啧je pro národní prosperitu spočívá v dalᘗ嗧í emisi papíru. Tato velká tᖗ哷ída dlužníků závisela na množství tᆷ啧ch, kteᖗ哷í se nechali pᖗ哷esvᆷ啧dčit povrchními argumenty, a brzy získala kontrolu. Jakkoliv se to může zdát podivné tᆷ啧m, kteᖗ哷í nevidᆷ啧li podobný dᆷ啧j už v pᖗ哷edchozí dobᆷ啧 ve rancii a v rozličných dobách v mnoha rozličných zemích, ačkoliv každá dalᘗ嗧í emise papíru skutečnᆷ啧 vᆷ啧ci zhorᘗ嗧ila, mezi lidmi zavládlo ᘗ嗧iroce rozᘗ嗧íᖗ哷ené pᖗ哷esvᆷ啧dčení, že jen pokud bude vydáno dostatečné množství papíru a bude s ním vychytraleji naloženo, z chudých se stanou bohatí. Tudíž veᘗ嗧kerá opozice byla marná. prosinci 1791 byla zákonodárnému shromáždᆷ啧ní pᖗ哷edložena zpráva ve prospᆷ啧ch dalᘗ嗧í velké emise, tentokrát tᖗ哷í set milionů. e vztahu k této zprávᆷ啧 ambon prohlásil, že více penᆷ啧z je sice zapotᖗ哷ebí, ale tázal se: dobᆷ啧, kdy spekulace probíhají s takovou zuᖗ哷ivostí, dáte jim novou sílu dodáním tolika nových penᆷ啧z do obᆷ啧huჷ塗 Takové starosti mᆷ啧ly ovᘗ嗧em malý dopad. Dorisy prohlásil: obᆷ啧hu jeᘗ嗧tᆷ啧 není dostatek penᆷ啧zᆧ匇 kdyby byl, tak by prodeje národní půdy byly mnohem rychlejᘗ嗧í. oficiální zpráva o jeho proslovu konstatuje, že tato slova byla odmᆷ啧nᆷ啧na potleskem..

23 Dorisy poté trval na tom, že národní pozemky mají hodnotu pᖗ哷inejmenᘗ嗧ím 4,3 miliardy livres a ᖗ哷ekl: roč by členové [shromáždᆷ啧ní] mᆷ啧li pᖗ哷edstupovat pᖗ哷ed tribunál a rozruᘗ嗧ovat ranciiჷ塗 eobávejte se ničehoᆧ匇 vaᘗ嗧e mᆷ啧na je zajiᘗ嗧tᆷ啧na bezpečnou zárukou. ak následovala oslava vlastenectví francouzského lidu, které bude schopno pᖗ哷enést národ pᖗ哷es veᘗ嗧keré potíže. Dalᘗ嗧í mluvil Becquet a ten prohlásil, že obᆷ啧h penᆷ啧z se snižuje s každým dnem. 17. prosince 1791 byla naᖗ哷ízena dalᘗ嗧í emise. elkem již bylo autorizováno vytiᘗ嗧tᆷ啧ní 2,1 miliardy a tato nová emise byla doplnᆷ啧na prohláᘗ嗧ením, že skutečné množství v obᆷ啧hu nikdy nepᖗ哷esáhne 1,6 miliardy. ᖗ哷ed touto emisí hodnota bankovky 100 livres v aᖗ哷íži již poklesla na 80 livresᆧ匇[1] ihned po ní poklesla na 68 livres. Jakou cenu mᆷ啧ly sliby o celkovém omezení množství, můžeme usoudit z faktu, že tato deklarace pᖗ哷iᘗ嗧la sotva rok po té, která slibovala celkové omezení papírových penᆷ啧z v obᆷ啧hu na 1,2 miliardy a ani ne mᆷ啧síc po jiné, v níž se zákonodárné shromáždᆷ啧ní slavnostnᆷ啧 zapᖗ哷ísahalo, že celkové množství v obᆷ啧hu nebude nikdy vyᘗ嗧ᘗ嗧í než 1,4 miliardy. Škody, které již byly patrné pᖗ哷i dᖗ哷ívᆷ啧jᘗ嗧ích emisích, nyní byly rozᘗ嗧íᖗ哷enyᆧ匇 ale nejzvláᘗ嗧tnᆷ啧jᘗ嗧í vᆷ啧cí, která povstala z celého chaosu, byl nový systém politické ekonomie. proslovech, novinových článcích a pamfletech této doby se začínají objevovat tvrzení, že znehodnocená mᆷ啧na konec konců není tak ᘗ嗧patnou vᆷ啧cíᆧ匇 že zlato a stᖗ哷íbro jsou neuspokojivým standardem pro mᆷ啧ᖗ哷ení hodnotᆧ匇 že je dobré mít mᆷ啧nu, která bude platit pouze v království, nebude opouᘗ嗧tᆷ啧t zemi a oddᆷ啧lí tak rancii od ostatních národůᆧ匇 že manufaktury tak budou podpoᖗ哷enyᆧ匇 že obchod s jinými národy může být prokletím a izolace tudíž může být požehnánímᆧ匇 že zákony politické ekonomie platí pro jiné doby a nejsou aplikovatelné na toto obdobíᆧ匇 že obvyklá pravidla politické ekonomie jsou možná vhodná pro poskoky despotů, ale nikoliv pro svobodné a osvícené obyvatele rancie na konci osmnáctého stoletíᆧ匇 že současný stav vᆷ啧cí je ve skutečnosti požehnáním. eᘗ嗧keré tyto ideje a dalᘗ嗧í stejnᆷ啧 podivné vyplouvaly na povrch v debatách o množství nových témat.[2] Bᆷ啧hem čtyᖗ哷 mᆷ啧síců pᖗ哷iᘗ嗧la do zákonodárného shromáždᆷ啧ní dalᘗ嗧í zpráva, stejnᆷ啧 vynalézavá jako pᖗ哷edchozí. Sdᆷ啧luje se v ní: aᘗ嗧e komise dospᆷ啧la k pᖗ哷esvᆷ啧dčení, že množství obᆷ啧živa bylo pᖗ哷ed evolucí daleko vyᘗ嗧ᘗ嗧í, než kolik je asignátů dnes: ovᘗ嗧em v té dobᆷ啧 peníze obíhaly pomalu a dnes obíhají rychle, takže jedno sto milionů asignátů zastane práci dvou set milionů kovových penᆷ啧z. Zpráva pᖗ哷edvídala dalᘗ嗧í vzestup cen, ale jakýmisi prazvláᘗ嗧tními kejklemi doᘗ嗧la k závᆷ啧ru doporučujícímu dalᘗ嗧í inflaci. Mezitím papírový asignát o nominální cenᆷ啧 100 livres poklesl na začátku února 1792 na 60 livres a bᆷ啧hem tohoto mᆷ啧síce poklesl dále na Ⴧ圧3 livres.[3] bᖗ哷eznu se stal ministrem financí lavière, který byl zvláᘗ嗧tᆷ啧 hrdý na svůj podíl pᖗ哷i obhajobᆷ啧 asignátů a nyní tlačil na jejich dalᘗ嗧í vydávání váᘗ嗧nivᆷ啧ji než kdy dᖗ哷íve. 30. dubna téhož roku doᘗ嗧lo k páté velké emisi papírových penᆷ啧z ve výᘗ嗧i tᖗ哷í set milionů: v téže dobᆷ啧 se ambon výhrůžnᆷ啧 tváᖗ哷il na veᖗ哷ejné vᆷ啧ᖗ哷itele jako na boháče, staré finančníky a bankéᖗ哷e. Brzy bylo pozastaveno splácení úroků z veᖗ哷ejných dluhů ze vᘗ嗧ech půjček vyᘗ嗧ᘗ嗧ích než deset tisíc franků.

24 To bylo mnohými vítáno jako opatᖗ哷ení v zájmu chudᘗ嗧ích vrstev, ovᘗ嗧em výsledek tohoto opatᖗ哷ení poᘗ嗧kodil tyto právᆷ啧 nejvíce ze vᘗ嗧ech. d tohoto okamžiku kapitál potichu utíkal tisícerým způsobem, jaký finanční vychytralost může vymyslet. To, co pak zachránilo tisíce pracujících ve rancii pᖗ哷ed hladovᆷ啧ním, bylo, že byli odvedeni do armády a posláni umírat na desítky bojiᘗ嗧ť v cizích zemích. poslední červnový den roku 1792 se objevila dalᘗ嗧í brilantní zpráva od ouqeta, ukazující, že celkové množství papíru v obᆷ啧hu je okolo 2,4 miliardy, ale zároveň prohlásila, že národní pozemky mají cenu o nᆷ啧co vyᘗ嗧ᘗ嗧í, než je tato suma. Byla schválena emise dalᘗ嗧ích tᖗ哷í set milionů. ᘗ嗧echny ceny poté opᆷ啧t stouply mimo jediné ceny práce. Jakkoliv se to může zdát podivné, znehodnocovaná mᆷ啧na zvýᘗ嗧ila enormnᆷ啧 ceny veᘗ嗧kerých výrobků, zastavení tolika manufaktur a útᆷ啧k kapitálu způsobil naopak to, že platy byly v létᆷ啧 1792, po tᖗ哷ech letech inflace, na stejné úrovni, jako byly o čtyᖗ哷i roky dᖗ哷íve tedy patnáct sou za den. eexistuje žádný názornᆷ啧jᘗ嗧í pᖗ哷íklad pravdivosti slov pronesených Danielem Websterem, že ze vᘗ嗧ech nástrojů vymyᘗ嗧lených k podvedení pracujících tᖗ哷íd žádný nebyl účinnᆷ啧jᘗ嗧í, než jejich oᘗ嗧álení papírovými penᆷ啧zi.[4] Jedna emise za druhou následovala nyní v intervalu nᆷ啧kolika mᆷ啧síců a 14. prosince 1792 vyᘗ嗧lo oficiální sdᆷ啧lení, že dosud bylo emitováno 3,Ⴧ圧 miliardy, z čehož 600 milionů bylo spáleno a 2,8 miliardy se v současnosti nachází v obᆷ啧hu. okud máme na mysli, jak poklesl celkový objem obchodů, a že kupní síla livre či franku, pokud soudíme podle cen základních výrobků, byla pᖗ哷ibližnᆷ啧 poloviční ve srovnání se současnou kupní silou naᘗ嗧eho dolaru, snadno rozpoznáme, do jakého zla byla rancie zanesena. Jak mánie pro papírové peníze pokračovala, dokonce i sous vyrobené z roztavených kostelních zvonů začaly mizet z obᆷ啧hu, a byly nahrazovány papírem v denominacích jeden sous či půl sous a dokonce i čtvrt sous.[Ⴧ圧] yní ovᘗ嗧em národ získal dalᘗ嗧í zdroj bohatství a to konfiskacemi rozsáhlého majetku tᆷ啧ch vlastníků, kteᖗ哷í utekli ze zemᆷ啧. dhady z roku 1793 oceňují tento majetek celkem na 3 miliardy franků. ásledkem toho se pokračovalo s vydáváním papírových penᆷ啧z na základᆷ啧 staré teorie, že jsou zajiᘗ嗧tᆷ啧ny slavnostním pᖗ哷íslibem tᆷ啧chto pozemků patᖗ哷ících státu. Zákonodárné shromáždᆷ啧ní v roce 1792 schvalovalo nové emise papíru doslova každý mᆷ啧síc, takže na konci ledna 1793 se stále více pᖗ哷icházelo na to, že celková suma papírových penᆷ啧z v obᆷ啧hu bude v této chvíli okolo 3 miliard franků. To vᘗ嗧e se dosud projednávalo veᖗ哷ejnᆷ啧 na zasedáních árodního a Zákonodárného shromáždᆷ啧ní. yní ovᘗ嗧em dva výbory ýbor veᖗ哷ejného bezpečí a inanční výbor začaly naᖗ哷izovat nové emise v soukromí, na tajných zasedáních. e výsledku se emise stále zvyᘗ嗧ovaly a bylo najato dalᘗ嗧ích čtyᖗ哷i sta dᆷ啧lníků, aby doplnily ty, kteᖗ哷í se zabývali výrobou papírových penᆷ啧z již dᖗ哷íve. pᖗ哷esto byli vᘗ嗧ichni tak zavaleni prací od ᘗ嗧esti hodin ráno do osmi do večera, že začali stávkovat za zvýᘗ嗧ení mezd a byli úspᆷ啧ᘗ嗧ní.[6] ásledky tohoto vydávání penᆷ啧z byly nyní daleko bolestivᆷ啧jᘗ嗧í a patrnᆷ啧jᘗ嗧í ᘗ嗧irᘗ嗧ímu okruhu lidí. ᖗ哷edmᆷ啧ty denní potᖗ哷eby enormnᆷ啧 zdražily a dalᘗ嗧í ceny neustále rostly. Řečníci, v Zákonodárném shromáždᆷ啧ní, v klubech, na místních shromáždᆷ啧ních a

25 jinde, se nyní pokouᘗ嗧eli osvítit lid jmenováním vᘗ嗧ech rozličných důvodů pro rostoucí ceny kromᆷ啧 toho pravého. bviňovali zkorumpovanost ministrů, nedostatek vlastenectví umírnᆷ啧ných, intriky ᘗ嗧lechtické emigrace, lakotu boháčů, monopolistického ducha obchodníků, zvrácenost hokynáᖗ哷ů a to vᘗ嗧e jako pᖗ哷íčinu současných potíží.[7] Tento úpadek vládního papíru byl nᆷ啧kdy maskován fluktuacemi. nᆷ啧kterých dobách hodnota mᆷ啧ny rostla. o vítᆷ啧zství u Jemappes a vᘗ嗧eobecném úspᆷ啧chu rancouzské armády proti zahraniční intervenci, spolu s dalᘗ嗧í konfiskací půdy, vzrostla v listopadu 1792 hodnota papírových sta franků z Ⴧ圧7 na 69 kovových frankůᆧ匇 ale klesající tendence brzy pokračovala a v záᖗ哷í 1793 asignáty poklesly pod 30. ak nová vítᆷ啧zství a brilantní výkony ᖗ哷ečníků na tribunách dodaly dalᘗ嗧í dočasnou vlnu důvᆷ啧ry, takže v prosinci 1793 stouply nad Ⴧ圧0. vᘗ嗧em navzdory tᆷ啧mto fluktuacím se tendence k poklesu vždy obnovila a stala se rychlejᘗ嗧í než dᖗ哷íve.[8] aᖗ哷ížské pradleny, když zjistily, že mýdlo je tak drahé, že si ho ztᆷ啧ží mohou koupit, požadovaly, aby vᘗ嗧ichni hokynáᖗ哷i, kteᖗ哷í se snažili zachovat si nᆷ啧co ze svých malých majetků a odmítali prodávat své zboží za papír, kterým byla rancie zaplavena, byli potrestáni smrtíᆧ匇 trhovkynᆷ啧 a radikálové z Jakobínského klubu hlasitᆷ啧 požadovali zákon, který by srovnal hodnotu papírových penᆷ啧z a stᖗ哷íbrných mincí. Bylo také požadováno, aby byla uvalena daň na bohaté ve výᘗ嗧i čtyᖗ哷 set milionů franků, za níž by se nakoupil chléb. Marat hlasitᆷ啧 vykᖗ哷ikoval, že lid by mᆷ啧l vyᖗ哷eᘗ嗧it svoje problémy tak, že obᆷ啧sí hokynáᖗ哷e a vyrabuje jejich obchody. ýsledkem bylo, že 28. února 1793 začal dav maskovaných mužů a žen rabovat v paᖗ哷ížských skladiᘗ嗧tích a obchodech. ejprve požadovali pouze chléb, brzy vᘗ嗧ak brali také kávu, cukr, rýži a vᘗ嗧e, co jim pᖗ哷iᘗ嗧lo pod ruku látky, oblečení a luxusní zboží vᘗ嗧ech druhů. Bylo vyrabováno pᖗ哷es dvᆷ啧 stᆷ啧 obchodů a skladiᘗ嗧ť, což trvalo ᘗ嗧est hodin a poᖗ哷ádek byl obnoven až poté, co byla davu pᖗ哷islíbena výpomoc ve výᘗ嗧i sedmi milionů franků. ová politická ekonomie začala nést svoje první ovoce. rojevilo se to také na aᖗ哷ížské radnici, kde, na stížnosti vyplenᆷ啧ných obchodníků, oux za ohromného potlesku odpovᆷ啧dᆷ啧l, že hokynáᖗ哷i pouze dávali lidu nazpᆷ啧t to, oč ho pᖗ哷ed tím sami okradli. Když byl dav takto koupen ústupky a uklidnᆷ啧n ᖗ哷ečnᆷ啧ním, vláda získala čas k pᖗ哷emýᘗ嗧lení. nyní pᖗ哷iᘗ嗧la se sérií neuvᆷ啧ᖗ哷itelných opatᖗ哷ení a pᖗ哷esto byla vᘗ嗧echna naprosto logická. Tᖗ哷i z nich získaly ve francouzských dᆷ啧jinách neslavné prvenství a prvním z nich byly nucené půjčky. zhledem k tomu, že dobᖗ哷e zaopatᖗ哷ení občané se zdáli být čím dál vlažnᆷ啧jᘗ嗧í ve své podpoᖗ哷e politiků vládnoucích nyní zemi, rozliční demagogové v árodním konventu Ⴧ圧který nyní nahradil árodní, Ústavodárné a Zákonodárné shromáždᆷ啧níჇ圧 nalezli snadný terč pro hlasité a dlouhé denunciace. ýsledkem mimo Konvent byla rostoucí aktivita gilotinyᆧ匇 výsledkem uvnitᖗ哷 Konventu byla nová opatᖗ哷ení proti vᘗ嗧em, kteᖗ哷í mᆷ啧li peníze a 22. června 1793 Konvent rozhodl, že vᘗ嗧ichni ženatí muži s pᖗ哷íjmem vyᘗ嗧ᘗ嗧ím než deset tisíc franků a svobodní s pᖗ哷íjmem vyᘗ嗧ᘗ嗧ím než ᘗ嗧est tisíc franků, budou muset povinnᆷ啧 poskytnout státu půjčku zajiᘗ嗧tᆷ啧nou zkonfiskovanou půdou po emigrantech. očítalo se s tím, že toto opatᖗ哷ení pᖗ哷inese státní pokladnᆷ啧 sto milionů franků. bjevila se samozᖗ哷ejmᆷ啧 potíž. Tolik boháčů buჷ塗 uprchlo, nebo ukrylo své

26 bohatství, že se neseᘗ嗧la ani pᆷ啧tina očekávané sumy a brzy tak byl pᖗ哷ijat dalᘗ嗧í zákon, který naᖗ哷izoval nucené půjčky také tᆷ啧m s pᖗ哷íjmy pouze okolo jednoho tisíce franků čili dvou set dolarů v dneᘗ嗧ních amerických penᆷ啧zích. Tyto půjčky byly progresivní. Ménᆷ啧 majetní platili jednu desetinu, ti s pᖗ哷íjmem nad devᆷ啧t tisíc franků celou polovinu ze svého pᖗ哷íjmu. ebyla pᖗ哷ijata žádná opatᖗ哷ení ke splacení tᆷ啧chto půjček, ale certifikáty mohly být použity k nákupu zkonfiskovaných nemovitostí církve a ᘗ嗧lechty.[9] okud první zkuᘗ嗧enost ukazuje, jak pᖗ哷irozenᆷ啧 vedou papírové peníze k despotismu, dalᘗ嗧í není o nic ménᆷ啧 názorná v tom, jak snadno vedou ke zneuctᆷ啧ní uzavᖗ哷ených dohod. Jak jsme vidᆷ啧li, první emise asignátů na sobᆷ啧 nesla portrét králeᆧ匇 v dalᘗ嗧ích emisích po ustavení republiky byl tento symbol pochopitelnᆷ啧 zavržen. Tato zmᆷ啧na vedla k rozdílnému hodnocení papírových penᆷ啧z vydaných dᖗ哷íve a pozdᆷ啧ji. Divoké bláznovství fanatiků a demagogů vedlo k rozᘗ嗧íᖗ哷ení pᖗ哷esvᆷ啧dčení, že stávající stav vᆷ啧cí nemůže vydržetᆧ匇 že Bourboni se po nᆷ啧jaké dobᆷ啧 asi vrátí a v tom pᖗ哷ípadᆷ啧 nový král zruᘗ嗧í platnost papíru, který byl vydán epublikou, ale bude uznávat tuto první emisi nesoucí portrét, a tudíž i záruku krále. Tak se stalo, že tato první emise mᆷ啧la vyᘗ嗧ᘗ嗧í hodnotu než ty pozdᆷ啧jᘗ嗧í. Jako reakce na tyto podmínky bylo navrženo zruᘗ嗧it platnost celé první emise. Marnᆷ啧 rozliční rozumnᆷ啧jᘗ嗧í členové Konventu dokazovali, že tyto peníze, jichž bylo celkem pᆷ啧t set padesát osm milionů franků, nesou slavnostní záruku národa stejnᆷ啧 jako krále. Jediné, čeho lambon, který vedl v té dobᆷ啧 finance, dosáhl, byla klauzule údajnᆷ啧 chránící chudé, že se tato demonetizace nedotkne bankovek nižᘗ嗧ích denominací než sto frankůᆧ匇 a také bylo odsouhlaseno, že veᘗ嗧keré tyto bankovky budou nadále pᖗ哷ijímány pᖗ哷i placení daní a prodeji zkonfiskovaného majetku církve a ᘗ嗧lechty. a argument vznesený proti tomuto poruᘗ嗧ení národní důvᆷ啧ry odpovᆷ啧dᆷ啧l Danton, který tehdy byl na vrcholu svojí moci, že pouze aristokraté mohou dávat pᖗ哷ednost bankovkám s královým portrétem a pronesl svoji slavnou vᆷ啧tu: apodobte pᖗ哷írodu, která pečuje o zachování druhu, ale nemá žádné slitování s jednotlivci. Zákon byl pᖗ哷ijat 31. července Jeho zbytečnost se prokázala již po dvou mᆷ啧sících, kdy Konvent schválil dalᘗ嗧í velkou emisi dvou set milionů franků, z vᆷ啧tᘗ嗧í části v asignátech o denominacích mezi deseti sous a čtyᖗ哷mi sty franky, a když bylo pᖗ哷ed koncem roku schváleno vydání dalᘗ嗧ích pᆷ啧ti set milionů.[10] Tᖗ哷etím důsledkem rozsáhlých penᆷ啧žních emisí byly zákony o Maximu. Už v listopadu 1792 obespierrův společník St. Just, když vidᆷ啧l růst cen životních nezbytností, navrhl schéma, podle nᆷ啧hož by tyto ceny mᆷ啧ly být určeny zákonem, aby byly v určitém pomᆷ啧ru ke mzdám pracujících tᖗ哷íd. Tento plán zůstal v myslích lidí a nabýval tvaru v rozličných rezolucích a dekretech, až kulminoval 29. záᖗ哷í 1793 v Zákonech o Maximu. čkoliv veᘗ嗧kerá tato legislativa byla bezohledná, nebyla úplnᆷ啧 neopatrná. Byly ustanoveny komise odborníků, které mᆷ啧ly prozkoumat ceny a na jejich radu byla pᖗ哷ijata čtyᖗ哷i pravidla, jež se zdála státníkům oné doby jako mistrovské ᖗ哷eᘗ嗧ení vᘗ嗧ech obtíží.[11]

27 Zaprvé: cena každého pᖗ哷edmᆷ啧tu životní potᖗ哷eby bude zafixována jako jedna a jedna tᖗ哷etina jeho ceny z roku Zadruhé: veᘗ嗧keré náklady na dopravu budou započítány do ceny pᖗ哷i fixní sazbᆷ啧 za míli. Zatᖗ哷etí: pᆷ啧t procent bude pᖗ哷idáno jako zisk velkoobchodníka. Začtvrté: deset procent bude pᖗ哷idáno jako zisk maloobchodníka. To vᘗ嗧e se zdálo být velmi rozumné. astaly opᆷ啧t velké oslavy. Zpráva byla pᖗ哷edstavena a podporována Barrèrem, který byl tehdy na vrcholu své ᖗ哷ečnické slávy: dnes je znám hlavnᆷ啧 ze zobrazení Macaulayem. ic nemohlo obstát pᖗ哷ed Barrèrovou výmluvností. rohlásil, že rancie dosud trpᆷ啧la kvůli monarchistickému obchodu, který hledal pouze zisk, zatímco to, co potᖗ哷ebovala a čeho se jí nyní dostane je republikánský obchod s pᖗ哷imᆷ啧ᖗ哷eným ziskem a vlasteneckými ctnostmi. adostnᆷ啧 zdůrazňoval fakt, že jediná rancie se může tᆷ啧ᘗ嗧it z takového obchodu ten neexistuje u žádného jiného národa. politické ekonomii mluvil jako o té vᆷ啧dᆷ啧, kterou ᘗ嗧arlatáni zkorumpovali, pedanti zamlžili, a které si akademici neváží. rancie, jak ᖗ哷ekl, má dnes nᆷ啧co lepᘗ嗧ího: otᖗ哷eby francouzského lidu již nebudou ᘗ嗧pehovány, aby obchodní tᖗ哷ídy mohly svévolnᆷ啧 získávat výhody.[12] rvním výsledkem Maxim bylo, že lidé zkouᘗ嗧eli veᘗ嗧keré prostᖗ哷edky, jak se vyhnout fixním cenám ustanoveným v zákonech a sedláci prodávali jen tak málo svojí produkce, kolik mohli. To zintenzivnilo nedostatek a lidé ve velkých mᆷ啧stech začali být odkázáni na pᖗ哷ídᆷ啧ly. Byly vydány pᖗ哷ídᆷ啧lové lístky, které mᆷ啧ly zajistit držiteli určité množství chleba, cukru, mýdla, vlny či uhlí za oficiální ceny, což by pokrylo naléhavé potᖗ哷eby.[13] ᖗ哷iᘗ嗧lo se vᘗ嗧ak na to, že Maxima, se svými čtyᖗ哷mi zjevenými pravidly, nemohou fungovat dobᖗ哷e. to ani za pomoci tᆷ啧ch nejpᖗ哷ísnᆷ啧jᘗ嗧ích opatᖗ哷ení. e vᆷ啧tᘗ嗧í části rancie se dost dobᖗ哷e nedala vynutit. o se týče zboží zahraničního původu, nebo zboží, do jehož produkce vstupovalo nᆷ啧jaké zboží zahraničního původu, válka zvýᘗ嗧ila jeho cenu vysoko nad cenu povolenou prvním pravidlem. bchodníci tudíž nemohli toto zboží prodávat za cenu požadovanou zákonem, aniž by se tím zruinovali. ýsledkem bylo, že jich mnoho zanechalo obchodu a ten zbytek nutil platit kupující enormní částky z toho pᖗ哷irozeného důvodu, že pᖗ哷i prodeji a obchodování riskovali svůj vlastní život. to, že takové obavy nebyly rozhodnᆷ啧 bezdůvodné, můžeme vidᆷ啧t z denních seznamů odsouzených pod gilotinu, kde často figurují jména lidí obvinᆷ啧ných z poruᘗ嗧ení zákona Maxim. ýroba tak byla velmi omezena a často znemožnᆷ啧na a zemᆷ啧dᆷ啧lství bylo potlačeno. K nalezení zboží, které začali sedláci a obchodníci ukrývat, byla založena výzvᆷ啧dná síť a slíbena odmᆷ啧na informátorům ve výᘗ嗧i jedné tᖗ哷etiny z hodnoty nalezeného zboží. ro ᘗ嗧íᖗ哷ení teroru soudní tribunál ve Strassburgu naᖗ哷ídil zničit obydlí každého, kdo by se pokusil prodat za cenu vyᘗ嗧ᘗ嗧í, než byla stanovena zákonem. Sedlák často zjistil, že se mu nevyplatí prodat za cenu požadovanou zákonem, ale když se snažil zadržovat svoje obilí nebo dobytek, často mu byly uzmuty násilím a mohl mluvit o ᘗ嗧tᆷ啧stí, když se mu nakonec povedlo vyváznout s holým životem.[14] Konvent se také nadále snažil rozetnout gordický uzel. aᖗ哷ídil, že jakákoliv osoba, prodávající pouze za zlaté či stᖗ哷íbrné mince nebo činící jakékoliv rozdíly mezi kovem a papírem, má být uvᆷ啧znᆷ啧na v ᖗ哷etᆷ啧zech na ᘗ嗧est let: kdokoliv by odmítl pᖗ哷ijmout platbu dluhu v asignátech, nebo pᖗ哷ijal asignáty s diskontem oproti kovu, zaplatí pokutu tᖗ哷i tisíce franků pᖗ哷i prvním takovém prohᖗ哷eᘗ嗧ku, podruhé zaplatí ᘗ嗧est tisíc franků a bude uvᆷ啧znᆷ啧n na dvacet let v ᖗ哷etᆷ啧zech. ozdᆷ啧ji, 8. záᖗ哷í 1793, byl trest za takové pᖗ哷estupky

28 zvýᘗ嗧en na smrt a konfiskaci veᘗ嗧kerého majetku a byla nabídnuta odmᆷ啧na za informace o každé takové kriminální transakci. rchol násilností nastal, když v kvᆷ啧tnu 1794 Konvent uzákonil smrt pro každou osobu usvᆷ啧dčenou z toho, že se zeptala pᖗ哷ed tím, než byl uzavᖗ哷en obchod, v jakých penᆷ啧zích bude platba provedena. To nebylo vᘗ嗧e. Ministr financí ambon brzy vidᆷ啧l, že nejhorᘗ嗧ím nepᖗ哷ítelem jeho politiky jsou zlato a stᖗ哷íbro. Tudíž pod jeho vedením Konvent 13. listopadu 1793, pod tᆷ啧mi nejhroznᆷ啧jᘗ嗧ími tresty, zakázal veᘗ嗧kerý obchod s drahými kovy. si o rok pozdᆷ啧ji pᖗ哷iᘗ嗧lo zruᘗ嗧ení samotných Maxim.[1Ⴧ圧] Je snadné pochopit, že zákony o Maximech byly naprosto logické. Kdykoli nᆷ啧jaký národ svᆷ啧ᖗ哷í svým zákonodárcům vydávání mᆷ啧ny, která není smᆷ啧nitelná za standardní mince užívané v obchodᆷ啧 mezi civilizovanými národy, svᆷ啧ᖗ哷uje jim zároveň pravomoc snížit nebo zvýᘗ嗧it hodnotu každé vᆷ啧ci v držení kteréhokoliv občana. udvík ჷ塗. prohlásil, že veᘗ嗧kerý majetek ve rancii patᖗ哷í jemu, a to, co drží soukromé osoby, drží jen z jeho milosti a je to jako by tento majetek byl v jeho vlastních truhlicích. vᘗ嗧em také toto tvrzení bylo pᖗ哷ekonáno konfiskační pravomocí provádᆷ啧nou v zemi, kde místo toho, aby ponechali mᆷ啧ᖗ哷ení hodnot na standardu společném pro celý svᆷ啧t, ponechají jeho zvyᘗ嗧ování či snižování libovůli legislativců. Když je taková pravomoc udᆷ啧lena, pravomoc stanovovat ceny je v ní nevyhnutelnᆷ啧 obsažena také.[16] ᆷ啧kdo by mohl tvrdit, že tato opatᖗ哷ení byla nutná vzhledem k probíhající válce. ro nic by se zᖗ哷ejmᆷ啧 nenaᘗ嗧lo ménᆷ啧 důkazů než pro takovou námitku. álka se brzy pro rancii vyvíjela velmi úspᆷ啧ᘗ嗧nᆷ啧. Byla vedena z vᆷ啧tᘗ嗧í části na cizím území a vojska se živila množstvím kontribucí získávaných z okupovaných území. Tato válka byla jednou z tᆷ啧ch, v níž ztráty jdou očividnᆷ啧 na úkor budoucích generací a nejprve dochází, smutným způsobem, ke stimulaci obchodu a výroby. lavní vina za tato zla padá na obᆷ啧živo celého národaᆧ匇 díky nᆷ啧muž vᘗ嗧echny hodnoty neustále fluktuujíᆧ匇 podnikání je znesnadňovánoᆧ匇 obchodní energie je paralyzovánaᆧ匇 umírnᆷ啧nost podemletaᆧ匇 spoᖗ哷ivost umenᘗ嗧enaᆧ匇 extravagance podpoᖗ哷ena a to vᘗ嗧e vydáváním nesmᆷ啧nitelné mᆷ啧ny. Zdravý způsob, jak pomocí obchodu uspokojit enormní požadavky rancie v prvních revolučních letech, byl pᖗ哷edstaven opravdovým státníkem a rozumným finančníkem Du ontem de emours na samotném počátku. Ukázal, že používat tentýž papír jako obᆷ啧živo a jako prostᖗ哷edek k prodeji národních nemovitostí, je jako používat tentýž nástroj k holení a otvírání ústᖗ哷ic.[17] adl argument, že hodnota asignátů klesala, protože nebyly dobᖗ哷e zajiᘗ嗧tᆷ啧né, že zajistit je vládními nemovitostmi bylo stejnᆷ啧 marné, jako když Spojené státy pᖗ哷i finančních potížích ve svém ranném období zajistily bankovky svými pozemky. Tato námitka je naprosto chybná. ládní pozemky v naᘗ嗧í zemi byly daleko od center kapitálu a bylo obtížné byť se tam jen dostatᆧ匇 francouzské národní nemovitosti byly blízko center dokonce i pᖗ哷ímo v centrech a každý je mohl snadno prozkoumat. aᘗ嗧e pozemky byly neproduktivní divočinouᆧ匇 jejich byly zúrodnᆷ啧né a produktivní, jejich průmᆷ啧rná produktivita na trhu v obvyklém období byla tᖗ哷i až čtyᖗ哷i procenta.[18] Bylo také namítáno, že pokus zajistit asignáty vládními nemovitostmi selhal díky obecnému nedostatku důvᆷ啧ry v trvání nové vlády a vlastnických titulů od ní získaných. Každý důkladnᆷ啧jᘗ嗧í student tohoto období musí vᆷ啧dᆷ啧t, že to je zavádᆷ啧jící tvrzení. ᘗ嗧e ukazuje na to, že velká vᆷ啧tᘗ嗧ina francouzské populace mᆷ啧la až

29 fanatickou důvᆷ啧ru ve stabilitu nové vlády bᆷ啧hem vᆷ啧tᘗ嗧í části revolučního období. Ti, kteᖗ哷í nemᆷ啧li důvᆷ啧ru v bezpečnost asignátů, stejnᆷ啧 jako ti, kteᖗ哷í nemᆷ啧li důvᆷ啧ru k papírovým penᆷ啧zům Spojených států bᆷ啧hem naᘗ嗧í bčanské války, tvoᖗ哷ili jen malou menᘗ嗧inu. ačkoliv existovaly pochybnosti ohlednᆷ啧 investic do francouzské půdy, francouzský lid mᆷ啧l jistᆷ啧 stejnou důvᆷ啧ru v bezpečnost držení vládní půdy jako jakýkoliv lid může mít pᖗ哷i velkých emisích vládních dluhopisů: je dokonce jisté, že mohl mít daleko vᆷ啧tᘗ嗧í důvᆷ啧ru v půdu, jakožto jistinu, než obvykle mají moderní národy pᖗ哷i velkých emisích dluhopisů obdržených za platbu nesmᆷ啧nitelným papírem. xistoval jeden prostý fakt, na který poukázal John Stuart Mill, díky kterému bylo pro vᆷ啧tᘗ嗧inu lidí asignáty obtížné pᖗ哷evést na nemovitosti: a to byl ten, že velká vᆷ啧tᘗ嗧ina lidí si zkrátka nemohla dovolit investovat mimo svůj obor a svoje působiᘗ嗧tᆷ啧. tak jsme vidᆷ啧li, jak lehce se národa zmocnily ty nápady, které se tak snadno dají rozvinout ze systému papírových penᆷ啧zᆧ匇 nápad, že bᆷ啧žné vládní potᖗ哷eby mohou být legitimnᆷ啧 uspokojeny prostᖗ哷ednictvím tiskaᖗ哷ského lisuᆧ匇 že se takto vláda může obejít bez daní. ásledkem toho se tiskaᖗ哷ský lis stal jediným zdrojem, který vládᆷ啧 zůstal a vzrůstající objem papírových penᆷ啧z byl každým dnem patrnᆷ啧jᘗ嗧í. Mnohé bezpochyby pᖗ哷ekvapí zjiᘗ嗧tᆷ啧ní, že navzdory tᆷ啧mto evidentním výsledkům nadmᆷ啧rného vydávání penᆷ啧z, starý pokᖗ哷ik o nedostatku obᆷ啧živa nikdy neutichnulᆧ匇 nedlouho po každé emisi, jedno jak veliké, se objevil znovu a s vᆷ啧tᘗ嗧í silou než dᖗ哷íve. Každý rozumný student finanční historie ovᘗ嗧em dobᖗ哷e zná tento fenomén, který se objevuje pᖗ哷i každé takové emisi obᆷ啧živa protože je v souladu s pᖗ哷irozenou zákonitostí. eálné problémy nevᆷ啧zí v nedostatku penᆷ啧z a dᖗ哷ívᆷ啧jᘗ嗧í problémy se tak objeví znovu, jakmile se ceny pᖗ哷izpůsobí novému objemu obᆷ啧živa. Mezi emisí a tímto pᖗ哷izpůsobením ovᘗ嗧em dojde k malému oživení obchodu a obvykle se zvýᘗ嗧í objem úvᆷ啧rů.[19] srpnu 1793 se objevila nová zpráva od ambona. ikdo, kdo jí čte, nemůže nebýt ohromen tou smᆷ啧sí schopností a bláznovství. Jeho plán, jak se vypoᖗ哷ádat s veᖗ哷ejnými dluhy, pᖗ哷ežil vᘗ嗧echny zmᆷ啧ny režimu té doby, ale jeho naložení s inflační mᆷ啧nou bylo naprostým selháním. roti Du ontovi, který pᖗ哷esvᆷ啧dčivᆷ啧 ukázal, jak divoké rozmnožování papírových penᆷ啧z vede pᖗ哷ímo ke zkáze, ambon unesl vᆷ啧tᘗ嗧inu na velkých shromáždᆷ啧ních a v klubech čirou smᆷ啧lostí smᆷ啧lostí zoufalce. áᘗ嗧eň v podpoᖗ哷e asignátů se stala jeho náboženstvím. árodní Konvent vydal v roce 1793 celkem pᖗ哷es 3 miliardy asignátů, z čehož asi 1,2 miliardy byly uvedeny do obᆷ啧hu. pᖗ哷esto ambon pevnᆷ啧 trval na tom, že zabezpečení papírové mᆷ啧ny je dokonalé. rchol jeho váᘗ嗧nᆷ啧 nastal tehdy, když jako aktiva národní pokladny započítal reparace, které, jak prohlásil, rancie jistᆷ啧 obdrží po svém budoucím vítᆷ啧zství nad národy, s nimiž je ve válce. Jako vlastenecké pᖗ哷esvᆷ啧dčení to bylo obdivuhodnéᆧ匇 jako základ pro financování smrtící.[20] yzkouᘗ嗧el asi vᘗ嗧e. Zavedl velmi propracované schéma získávání prostᖗ哷edků, které ve spojení se systémem emisí dalo vzniknout tomu, co bylo v té dobᆷ啧 známé jako schéma interkonvertibility. ozličnými druhy pᖗ哷esvᆷ啧dčování a nátlaku s gilotinou vždy výhružnᆷ啧 stojící v pozadí se snažil pᖗ哷imᆷ啧t držitele asignátů, aby je vymᆷ啧nili za státní dluhopisy nesoucí úrok pᆷ啧t procent, když vᘗ嗧ichni rozumᆷ啧li tomu, že jakmile bude tᖗ哷eba splácet, bude vydáno více papíru. ᘗ嗧e bylo marné. ficiální statistiky

30 ukazují pokračující pokles asignátů. ucené půjčky, které stáhly do státní pokladny miliardu v papíru, zbrzdily tento pád, ale pouze na okamžik. nterkonvertibilní schéma mezi mᆷ啧nou a dluhopisy selhalo stejnᆷ啧, jako selhalo interkonvertibilní schéma mezi mᆷ啧nou a půdou.[21] Účinnᆷ啧jᘗ嗧ím opatᖗ哷ením byl zákon konfiskující majetek vᘗ嗧ech rancouzů, kteᖗ哷í opustili rancii po 14. červenci 1789 a dosud se nevrátili. To dodalo novou záruku pro papírové peníze. této rozsáhlé kapitole finančního bláznovství se nᆷ啧kdy mluví, jako by byla následkem pᖗ哷ímého jednání lidí naprosto nezkuᘗ嗧ených ve svᆷ啧tᆷ啧 financí. To je ovᘗ嗧em hrubá chyba. To, že divocí snílci sehráli rozhodující úlohu pᖗ哷i zavedení systému papírových penᆷ啧z je pravdouᆧ匇 že ho spekulanti a zainteresovaní finančníci zhorᘗ嗧ili je také pravdouᆧ匇 ale muži, kteᖗ哷í tᖗ哷ímali otᆷ啧že francouzských financí bᆷ啧hem lády Teroru a provádᆷ啧li tyto experimenty, které se nám dnes zdají tak monstrៗ堇zní, aby zachránili sebe a svou zemi pᖗ哷ed povodní, jež vᘗ嗧e unáᘗ嗧ela k finanční zkáze, byli obecnᆷ啧 počítáni mezi nejzkuᘗ嗧enᆷ啧jᘗ嗧í finančníky v vropᆷ啧. Zvláᘗ嗧tᆷ啧 ambon se ᖗ哷adil k pᖗ哷edním expertům. Katastrofální výsledky veᘗ嗧keré jeho odvahy a schopností pᖗ哷i pokusu postavit se proti záplavᆷ啧 papírových penᆷ啧z ukazují, jak bezmocní jsou ti nejzručnᆷ啧jᘗ嗧í mistᖗ哷i finančních kouzel pᖗ哷i usmᆷ啧rňování proudu v kalamitᆷ啧 papírových penᆷ啧z, jakmile je jednou spuᘗ嗧tᆷ啧naᆧ匇 a jak zbytečná jsou veᘗ嗧kerá opatᖗ哷ení, která mohou být zavedena, pokud jsou v rozporu se základním pᖗ哷irozeným zákonem. Mᆷ啧síc po mᆷ啧síci, rok po roku, nové emise stále pokračovaly. Mezitím bylo podniknuto vᘗ嗧echno možné pro udržení hodnoty papíru. Mᆷ啧stᘗ嗧tí radní v Métách složili slavnostní pᖗ哷ísahu, že asignáty budou mít tu samou cenu jako by byly z kovu ať už pᖗ哷i nákupu nebo prodeji a množství dalᘗ嗧ích oficiálních institucí následovalo jejich pᖗ哷íkladu. e shodᆷ啧 s tᆷ啧mi, kteᖗ哷í stejnᆷ啧 jako paᖗ哷ížské trhovkynᆷ啧 vᆷ啧ᖗ哷ili, jak to bylo napsané v jejich slavné petici, že by mᆷ啧l být pᖗ哷ijat zákon, který papírové peníze učiní stejnᆷ啧 dobré jako zlato, outhon v srpnu 1793 navrhl a prosadil zákon, který trestal každou osobu, jež by prodala asignáty za ménᆷ啧 než jejich nominální hodnotu, vᆷ啧zením na dvacet let v ᖗ哷etᆷ啧zech a pozdᆷ啧ji prosadil zákon, který učinil z investic rancouzů do zahraničí kriminální delikt trestaný smrtí.[22] K pᖗ哷ekvapení velké vᆷ啧tᘗ嗧iny rancouzů hodnota asignátů, poté, co pominula momentální vlna strachu, nebyla tᆷ啧mito opatᖗ哷eními permanentnᆷ啧 zvýᘗ嗧ena. aopak tento zákonný papír byl zatvrzele posluᘗ嗧ný pᖗ哷irozeného zákona financí, a jakmile byla vydána dalᘗ嗧í emise, jeho hodnota se snížila. Zdálo se dokonce, že papírové peníze mají magickou moc pᖗ哷emᆷ啧nit prosperitu v tᆷ啧žkosti a dostatek v hladomor. ok 1794 byl výjimečnᆷ啧 úrodným: a pᖗ哷esto s nastávajícím podzimem pᖗ哷iᘗ嗧el nedostatek zásob a se zimou pᖗ哷iᘗ嗧ly nepokoje. Důvod je ovᘗ嗧em prostý a sekvence pᖗ哷íčin a následků v této historii je absolutnᆷ啧 logická. ejprve Shromáždᆷ啧ní vydalo inflační mᆷ啧nu a dramaticky zvýᘗ嗧ilo ceny. oté bylo nuceno zavést arbitrární cenové stropy na výrobky nezbytných životních potᖗ哷eb. Tyto stropy, jakkoliv mohly vypadat vysoké, brzy byly níže než reálné náklady na výrobuᆧ匇 mnozí sedláci tudíž buჷ塗 zaseli ménᆷ啧, nebo svojí produkci vůbec nedodali na trh.[23] Jako obvykle, v takových situacích, byly pᖗ哷íčiny potíží hledány vᘗ嗧ude jinde, jen ne na pravém místᆷ啧. e vᘗ嗧ech částech zemᆷ啧 byla pᖗ哷ijata ta nejpᖗ哷ísnᆷ啧jᘗ嗧í opatᖗ哷ení, která mᆷ啧la donutit sedláky dodat zboží na trh, mlynáᖗ哷e ho semlít a obchodníky ho prodat.[24] mise papírových penᆷ啧z

31 pokračovaly. a konci roku 1794 bylo v obᆷ啧hu 7 miliard v asignátech.[2Ⴧ圧] kvᆷ啧tnu 179Ⴧ圧 to již bylo 10 miliard, v červenci 14 miliardᆧ匇 a hodnota sto franků v papíru postupnᆷ啧 klesala na čtyᖗ哷i franky ve zlatᆷ啧, poté na tᖗ哷i a poté na jeden a půl.[26] odivné se ovᘗ嗧em zdálo, že ačkoliv toto znehodnocování rychle pokračovalo, opᆷ啧t se dostavilo očividné oživení obchodní aktivity. Mnoho nadᆷ啧jí se upínalo k faktu, že, navzdory poklesu cen papíru, byl výjimečnᆷ啧 živý obchod se vᘗ嗧emi druhy trvalého majetku. Každý pᖗ哷edmᆷ啧t trvalé hodnoty, který byli nᆷ啧kteᖗ哷í lidé v nouzi ochotni prodat, byli jiní vypočítaví lidé ochotni koupit a zaplatit dobrou cenu v asignátech. Zanedlouho se vᘗ嗧ak pᖗ哷iᘗ嗧lo na to, že tohle je pouze jeden z nejznepokojivᆷ啧jᘗ嗧ích výsledků působení pᖗ哷irozeného zákona, který vždy vstupuje do hry za takových okolností. Je to zkrátka aktivita té bystᖗ哷ejᘗ嗧í části lidí, kteᖗ哷í se snaží vymᆷ啧nit své papírové peníze za cokoliv, co si zachová hodnotu, do doby kolapsu, který pᖗ哷edvídají. Tato obchodní aktivita je zkrátka symptomem choroby, kdy se ti vypočítavᆷ啧jᘗ嗧í zbavují asignátů a nakládají je na bedra lidové masy.[27] Zajímavé je podívat se uprostᖗ哷ed toho vᘗ嗧eho na působení dalᘗ嗧ího prostého zákona financí. ᆷ啧zení, gilotiny, dvacet let v ᖗ哷etᆷ啧zech za prodej papíru za menᘗ嗧í než nominální hodnotu, smrt pro investory do zahraničních cenných papírů, vᘗ嗧e bylo bezmocné. árodní Konvent, bojující proti celému svᆷ啧tu a proti revoltám na vlastní půdᆷ啧 ukázal titánskou sílu, ale v boji proti jednomu prostinkému pᖗ哷irozenému zákonu byl ve své slabosti politováníhodný. ouis d or zůstával na trhu jako strážce, který každý den s neomylnou pᖗ哷esností odhaluje pokles hodnoty asignátůᆧ匇 strážce, který nejde podplatit ani zastraᘗ嗧it. Stejnᆷ啧 úspᆷ啧ᘗ嗧nᆷ啧 se mohl árodní Konvent snažit zastraᘗ嗧it námoᖗ哷ní kompas, aby pᖗ哷estal ukazovat sever. 1. srpna 179Ⴧ圧 mᆷ啧l tento zlatý louis Ⴧ圧2Ⴧ圧 frankůჇ圧 cenu 920 papírových frankůᆧ匇 1. záᖗ哷í 1200 frankůᆧ匇 1. ᖗ哷íjna 2600 frankůᆧ匇 1. prosince 30Ⴧ圧0 franků. lednu 1796 mᆷ啧l cenu 7200 franků, čili jeden frank ve zlatᆷ啧 mᆷ啧l cenu 288 franků v papíru. eny veᘗ嗧kerých komodit stouply témᆷ啧ᖗ哷 úmᆷ啧rnᆷ啧.[28] Spisy z této doby nám mohou odhalit nᆷ啧které zajímavé detaily. Thibaudeau ve svých Memoárech mluví o libᖗ哷e cukru za Ⴧ圧00 franků, mýdla za 230 franků, svíček za 140 franků. Mercier ve svých živoucích obrazech rancouzské metropole tohoto období zmiňuje 600 franků jako cenu za jednu jízdu fiakrem a 6000 jako útratu za jeden den. ᖗ哷íklady z jiných zdrojů jsou následující: ៗ堇 cena mouky stoupla ze dvou franků v roce 1790 na 22Ⴧ圧 franků v roce 179Ⴧ圧ᆧ匇 cena páru bot z Ⴧ圧 franků na 200ᆧ匇 cena klobouku ze 14 franků na Ⴧ圧00ᆧ匇 másla na Ⴧ圧60 franků za libru a medu na 900 franků.[29] eny vᘗ嗧eho tedy enormnᆷ啧 vzrostly kromᆷ啧 ceny práce. Jak byly manufaktury zavírány, mzdy poklesly, a jediný fakt, který je pozdᆷ啧ji držel nahoᖗ哷e, se zdál být ten, že mnoho pracovníků bylo odvedeno do armády. Z tohoto politováníhodného stavu vᆷ啧cí povstal obrovský podvod. idé, kteᖗ哷í pᖗ哷edvídali tyto výsledky a zadlužili se, samozᖗ哷ejmᆷ啧 mohli oslavovat. Ten, kdo si v roce 1790 vypůjčil franků, mohl svůj dluh v roce 1796 zaplatit pᖗ哷ibližnᆷ啧 ekvivalentem 3Ⴧ圧 franků. znikaly zákony, aby čelily tomuto zneužití. Už v roce 1794 byl navržen plán, zveᖗ哷ejňovat oficiální tabulky znehodnocení, podle nichž by se vyrovnávaly dᖗ哷íve sjednané dluhy, ovᘗ嗧em to se ukázalo jako marné. 18. kvᆷ啧tna 1796 si v árodním Konventu stᆷ啧žoval jeden mladík, že jeho starᘗ嗧í bratr, který zdᆷ啧dil nemovitosti po jejich otci, vyplatil ostatním dᆷ啧dicům jejich podíly v asignátech, a že on tudíž dostal, sotva jednu tᖗ哷í setinu reálné hodnoty svého podílu.[30] by se vypoᖗ哷ádali s pᖗ哷ípady jako tento, pᖗ哷ijali poslanci zákon, který zavádᆷ啧l pomᆷ啧rné mᆷ啧ᖗ哷ítko. Jako standard hodnoty asignátu byl určen ten stav, kdy jich bylo v obᆷ啧hu 2 miliardy, a zákon určil, že pᖗ哷i placení dluhů se má pᖗ哷ičíst 2Ⴧ圧ჷ塗 k částce původnᆷ啧 vypůjčené za každých

32 dalᘗ嗧ích Ⴧ圧00 milionů pᖗ哷idaných do obᆷ啧hu. souladu s tímto zákonem človᆷ啧k, který si vypůjčil franků v dobᆷ啧, kdy byly v obᆷ啧hu 2 miliardy a vracel je v dobᆷ啧, kdy bylo v obᆷ啧hu 2,Ⴧ圧 miliardy, by svému vᆷ啧ᖗ哷iteli zaplatil 2Ⴧ圧00 franků. Toto opatᖗ哷ení samozᖗ哷ejmᆷ啧 pᖗ哷ineslo nové zlo a jeᘗ嗧tᆷ啧 horᘗ嗧í, pokud je to možné, než to pᖗ哷edchozí.[31] ᖗ哷irozenᆷ啧 se vkrádá otázka: a koho toto znehodnocení mᆷ啧ny dopadlo pᖗ哷edevᘗ嗧ímჷ塗 Když tato mᆷ啧na spadla na jednu tᖗ哷í setinu své nominální hodnoty a poté už byla zcela bezcenná, ve kterých rukou jí skončilo nejvíceჷ塗 dpovᆷ啧ჷ塗 je jednoduchá. oužiji zde slov moudrého historika, kterého jsem již citoval: ᖗ哷ed koncem roku 179Ⴧ圧 byly papírové peníze témᆷ啧ᖗ哷 výhradnᆷ啧 v rukou pracujících tᖗ哷íd: zamᆷ啧stnanců a lidí malých prostᖗ哷edků, jejichž majetek nebyl dostatečnᆷ啧 velký, aby si mohli dovolit investovat do zboží nebo národních pozemků.[32] inančníci a lidé s vᆷ啧tᘗ嗧ími prostᖗ哷edky byli dost pᖗ哷edvídaví na to, aby uložili tolik prostᖗ哷edků, kolik jen bylo možné, do vᆷ啧cí s trvalejᘗ嗧í hodnotou. racující nemᆷ啧li takovou pᖗ哷edvídavost, schopnosti ani prostᖗ哷edky. a nᆷ啧 nakonec dopadla veᘗ嗧kerá tíže ztráty. o prvním kolapsu se ozval kᖗ哷ik trpících. esty a mosty byly zanedbányᆧ匇 mnoho manufaktur bylo zavᖗ哷eno v čiré bezmoci ikdo necítil jakoukoliv důvᆷ啧ru v budoucnost v jakémkoliv ohleduᆧ匇 jen hrstka si troufla na obchodní investice s nᆷ啧jakým delᘗ嗧ím výhledem a bylo pokládáno za bláznovství odpírat si potᆷ啧ᘗ嗧ení, která mohl človᆷ啧k získat okamžitᆷ啧 akumulovat nebo spoᖗ哷it pro tak nejistou budoucnost.[33] Tento finanční systém byl doprovázen politickým systémem o nic ménᆷ啧 nepᖗ哷edvídatelným, a oba systémy navzájem prohlubovaly svoje chyby. Divocí radikálové, kteᖗ哷í poslali pod gilotinu nejprve vᘗ嗧echny oyalisty, poté vᘗ嗧echny vůdčí epublikány, nyní bojovali mezi sebou a jednotlivé frakce odesílaly jedna druhou stejným smᆷ啧rem: ébertisté, Dantonovci, obespierrovci, následovaly jedna po druhé v rychlém sledu. oté, kdy tito demagogové a tvůrci frází takto odeᘗ嗧li ze scény, dostala se v ᖗ哷íjnu 179Ⴧ圧 k moci nové vláda tvoᖗ哷ená hlavnᆷ啧 pᖗ哷eživᘗ嗧ími členy pᖗ哷edchozích skupin, kteᖗ哷í odhodili své principy a skrupule Direktorium. alezli zemi zcela zbídačenou, a jediný zdroj pᖗ哷íjmů, který mᆷ啧li v té chvíli k dispozici, bylo vytiᘗ嗧tᆷ啧ní více papíru a jeho vydání jeᘗ嗧tᆷ啧 za mokra pᖗ哷ímo z lisu. Tyto nové emise byly vᆷ啧tᘗ嗧í, než vᘗ嗧echny pᖗ哷edchozí a byly již provádᆷ啧ny bez schválení zákonem. bjevily se stížnosti, že armáda tiskaᖗ哷ů a rytců nedokáže uspokojit poptávku po asignátech ៗ堇 že dokáží vyrobit maximálnᆷ啧 sedmdesát milionů dennᆷ啧, zatímco vláda dennᆷ啧 utrácí osmdesát až devadesát milionů. Ⴧ圧tyᖗ哷i miliardy franků byly vydány bᆷ啧hem jediného mᆷ啧síce, o mᆷ啧síc pozdᆷ啧ji tᖗ哷i miliardy a dalᘗ嗧í mᆷ啧síc opᆷ啧t čtyᖗ哷i miliardy, dokud nebylo celkem vytiᘗ嗧tᆷ啧no pᖗ哷es 3Ⴧ圧 miliard. Kupní síla tohoto papíru již nebyla témᆷ啧ᖗ哷 žádná. 22. prosince 179Ⴧ圧 bylo uzákonᆷ啧no, že celkovᆷ啧 vydané množství bude omezeno na 40 miliard, včetnᆷ啧 vᘗ嗧eho, co bylo vydáno pᖗ哷ed tím, a že poté budou mᆷ啧dᆷ啧né tiskaᖗ哷ské pláty rozbity. avzdory tomu bylo vytiᘗ嗧tᆷ啧no jeᘗ嗧tᆷ啧 10 miliard navíc. 18. února 1796 v devᆷ啧t hodin ráno, za pᖗ哷ítomnosti velkého davu, byly tiskaᖗ哷ské stroje, pláty a papír vyneseny na endomské námᆷ啧stí a na místᆷ啧, kde dnes stojí apoleonův sloup, byly slavnostnᆷ啧 rozbity a spáleny. Krátce poté se objevila amusova zpráva, že celkový objem vydaných papírových penᆷ啧z, za ménᆷ啧 než ᘗ嗧est roků revoluční vlády, byl pᖗ哷es 4Ⴧ圧 miliard frankůᆧ匇 z čehož pᖗ哷ibližnᆷ啧 6 miliard bylo anulováno či spáleno a na konci katastrofy tak je v obᆷ啧hu pᖗ哷ibližnᆷ啧 40 miliard. Byl také nejvyᘗ嗧ᘗ嗧í čas ukončit tento systém, jelikož zlatý louis, tedy pᆷ啧tadvacet franků v kovu, jak jsme vidᆷ啧li, mᆷ啧l v únoru cenu 7200 franků a pᖗ哷i

33 posledním kៗ堇tování jeho cena neklesla pod 1Ⴧ圧 000 franků v papírových penᆷ啧zích tedy jeden frank ve zlatᆷ啧 mᆷ啧l nominální cenu 600 papírových franků. Takové tedy byly výsledky vlády radikálů a snílků.[34] ozn.: 1Ⴧ圧 Důkazy o tomto a dalᘗ嗧ích poklesech kupní síly asignátů viz. aron, Tableaux Dépréciation du papierៗ堇monnaie, aᖗ哷íž, 1909, str Ⴧ圧 iz zvláᘗ嗧tᆷ啧 Discours de abre d glantine, v Moniteuru 11. srpna 1793ᆧ匇 také debata v Moniteuru 1Ⴧ圧. záᖗ哷í 1793ᆧ匇 také rudhommova évolutions de aris. Množství argumentů ve stejném duchu, viz množství pamfletů, novinových článků a proslovů bᆷ啧hem greenbackového ᘗ嗧ílenství [Greenback raze] a úsilí o neomezenou ražbu stᖗ哷íbra ve Spojených státech. 3Ⴧ圧 iz aron, Tableaux Dépréciation du papierៗ堇monnaie, str Ⴧ圧 on Sybel, díl, str. Ⴧ圧09, Ⴧ圧10, Ⴧ圧1Ⴧ圧ᆧ匇 také illeneuve Bargemont, istoire de l conomie olitique, díl, str Ⴧ圧Ⴧ圧 Kupní síla penᆷ啧z v té dobᆷ啧 viz rthur Young, Travels in rance during the Years 1787, 1788 a oznámky o malých denominacích s pᖗ哷íklady satirických verᘗ嗧ů na nᆷ啧 psaných viz hallamel es rançais sous la évolution. str. 307, 308. iz také Mercier, e ouveau aris, vydání 1800, kapitola, nazvaná archemin Monnaie. Série tᆷ啧chto malých bankovek je k nahlédnutí ve Whitovᆷ啧 sbírce v knihovnᆷ啧 ornellovi university. Jsou zaᘗ嗧pinᆷ啧né a velmi opotᖗ哷ebované, jelikož byly ale vytiᘗ嗧tᆷ啧ny na pergamen, zůstávají dodnes čitelné. ydaná čtvrt sou viz. evasseur, str Ⴧ圧 iz evasseur, díl, str Ⴧ圧 haumetův brilantní výčet faleᘗ嗧ných důvodů pro pokles mᆷ啧ny viz Thiers, Shoberlův pᖗ哷eklad vydaný Bentleyem, díl, str Ⴧ圧 Tyto fluktuace viz aron, ibid, str Ⴧ圧 Jeden z certifikátů nucených půjček je k nahlédnutí ve Whitovᆷ啧 sbírce v knihovnᆷ啧 ornellovy university. 10Ⴧ圧 Detaily tᆷ啧chto transakcí viz evasseur, ibid, díl, kapitola 6, str riginály tᆷ啧chto bankovek nesoucích portrét udvíka ჷ塗 jsou k nahlédnutí ve Whitovᆷ啧 sbírce v knihovnᆷ啧 ornellovy university. Jejich perfektní fotografie viz Dewarmin, ent ns de numismatique rançaise, díl, str. 143ៗ堇16Ⴧ圧. 11Ⴧ圧 ro tvrzení ukazující na neklid a nepoᖗ哷ádek, jenž pᖗ哷inutil Konvent k zavedení Maxim viz evasseur, díl, str. 188ៗ堇193.

34 12Ⴧ圧 iz evasseur, ibid, díl, str. 19Ⴧ圧ៗ堇22Ⴧ圧. 13Ⴧ圧 Ukázky tᆷ啧chto lístků jsou k nahlédnutí ve Whitovᆷ啧 sbírce v knihovnᆷ啧 university. ornellovy 14Ⴧ圧 d tᆷ啧chto obvinᆷ啧ní ke gilotinᆷ啧 viz oficiálnᆷ啧 zveᖗ哷ejnᆷ啧né rozsudky a také seznam obvinᆷ啧ných ve Whiteovᆷ啧 sbírce. Také seznamy dennᆷ啧 vycházející v Moniteuru. ýzvᆷ啧dný systém viz evasseur, díl, str Ⴧ圧Ⴧ圧 iz evasseur, ibid, díl, str rgumenty, že Konvent k této drakonické legislativᆷ啧 nebyl veden nezbytností, ale svými despotickými tendencemi viz on Sybelova istory of the rench evolution, díl, str. 11, 12. becné rozpracování teorií, které byly základem Maxim, viz Thiersᆧ匇 velmi zajímavý obraz od očitého svᆷ啧dka absurdit a bídy jimi způsobené viz Mercier, oveau aris, vydání 1800, kapitola ჷ塗. 16Ⴧ圧 ro souhrn ze zpráv výborů se seznamem článků pod tím zahrnutých a s rozličnými zajímavými detaily viz. illeneuve Bergemont, istoire de l conomie olitique, díl, str. 213ៗ堇239ᆧ匇 také evasseur, ibid. Kuriៗ堇zní pᖗ哷íklady velmi pᖗ哷ísných trestů za velmi malá poruᘗ嗧ení zákonů vztahujících se k tᆷ啧mto záležitostem viz ouis Blanc, istoire de la évolution française, svazek ჷ塗, str rohláᘗ嗧ení udvíka ჷ塗. viz Memoirs od ouis ჷ塗. for the nstruction of the Dauphin. Jednoduché pᖗ哷edstavení způsobu, jakým se vykonávání této pravomoci stalo jednoduᘗ嗧e konfiskací veᘗ嗧kerého soukromého majetku ve rancii viz Mallet Du an, Memoirs, ondýn 18Ⴧ圧2, díl, str Ⴧ圧 iz Du ontovi argumenty, jak byly citovány evasseurem. 18Ⴧ圧 ouis Blanc mluví o tomto faktu jako o dostatečném důkazu nadᖗ哷azenosti francouzských asignátů nad americkou Kontinentální mᆷ啧nou. iz jeho istoire de la évolution française, svazek ჷ塗, str Ⴧ圧 iz Sumner, ibid, str Ⴧ圧 iz evasseur, ibid, díl, str Ⴧ圧 iz ambonova Zpráva, 1Ⴧ圧. srpna 1793, str. 49ៗ堇60ᆧ匇 také aᖗ哷ízení z 24. srpna 1793, oddíl 31, kapitoly ჷ塗 ៗ堇. Také, Tableaux de la dépréciation de papier monnaie dans le department de la Seine. 22Ⴧ圧 ᖗ哷íklad Mét a dalᘗ嗧ích mᆷ啧st viz evasseur, ibid, díl, str Ⴧ圧 iz on Sybel, díl, str Ⴧ圧 iz Thiersᆧ匇 detailní pᖗ哷íklady kuriៗ堇zních opatᖗ哷ení zavedení k donucení sedláků a obchodníků, aby dodali zboží na trh viz Senior, ᖗ哷ednáᘗ嗧ky ásledky papírových penᆷ啧z, str. 86, 87. 2Ⴧ圧Ⴧ圧 iz on Sybel, díl, str 231.

35 26Ⴧ圧 iz on Sybel, díl, str. 330ᆧ匇 také tabulky se znehodnocením v Moniteuru ᆧ匇 také oficiální zprávy ve Whiteovᆷ啧 sbírceᆧ匇 také aronovy Tables, etc. 27Ⴧ圧 ᖗ哷íklady způsobů, jimiž tyto výmᆷ啧ny asignátů za hodnotný majetek probíhaly v období rychlého znehodnocování papíru, viz hallamel, es français sous la évolution, str. 309ᆧ匇 také Say, conomie olitique. 28Ⴧ圧 Témᆷ啧ᖗ哷 kompletní denní tabulka znehodnocení viz ᖗ哷íloha Moniteuru z 2. ᖗ哷íjna 1797ᆧ匇 také aron, ibid. Tržní ceny louis d or z prvního každého mᆷ啧síce viz Montgaillard. iz také ficiální seznamy ve Whiteovᆷ啧 sbírce. Tabulka ukazující vzestup hodnoty zlatého franku bᆷ啧hem jediného týdne viz Dewarmin ibid, díl, str Ⴧ圧 iz Mèmoires de Thibaudeau, díl, str. 26, také Mercier, e oveau aris, díl, str. 90ᆧ匇 kuriៗ堇zní pᖗ哷íklady míry znehodnocení mᆷ啧ny viz Whiteova sbírka. iz také rozᘗ嗧íᖗ哷enou tabulku srovnání hodnot v letech 1790 a 179Ⴧ圧. iz evasseur, ibid, díl, str.223ៗ堇 Ⴧ圧 bdobný pᖗ哷ípad v naᘗ嗧í zemi viz Sumner, istory of merican urrency, str Ⴧ圧 iz illeneuve Bargemont, istoire de l économie politique, díl, str Ⴧ圧 iz on Sybel, díl, str. 337, 338. Srovnej také hallamel, istoire Musée, díl, str Důvody, proč tento papír nebyl investován do půdy lidmi vlastnícími ménᆷ啧 prostᖗ哷edků a pracujícími viz Mill, olitical conomy, díl, str. 81, Ⴧ圧 iz on Sybel, díl, str Ⴧ圧 iz zvláᘗ嗧tᆷ啧 evasseur istoire des classes ouvrières et de l industrie en rance, díl, str. 219, 230 a passimᆧ匇 také De ervo, inance française, str. 280ᆧ匇 také Stourm, jak bylo již citováno. ᖗ哷esné množství asignátů v obᆷ啧hu pᖗ哷i jejich konečném zruᘗ嗧ení udává Dewarmin, Ⴧ圧díl, str. 189Ⴧ圧: Ⴧ圧 428 livres či franků.

36 ᆧ匇Z M S 塗 U rvním novým opatᖗ哷ením Direktoria bylo vypsání nucených půjček ᘗ嗧esti set milionů franků od nejbohatᘗ嗧ích tᖗ哷ídᆧ匇 to vᘗ嗧ak nakonec nic nepᖗ哷ineslo. rozivé bylo, když osoba pᖗ哷inucená poskytnout tuto půjčku zjistila, že proti asignátu na sto franků, dostane záruku pouze na jeden frank. oté padl návrh na založení árodní bankyᆧ匇 ale kapitalisté se zdráhali angažovat v bankovnictví, dokud znᆷ啧l v ulicích pokᖗ哷ik rozzuᖗ哷eného davu proti každému, kdo mᆷ啧l nᆷ啧co společného s penᆷ啧zi. akonec Direktorium vymyslelo jiný prostᖗ哷edek. ebyla to žádná novinka. yzkouᘗ嗧eli jsme to též na naᘗ嗧em kontinentu a to dvakrát pᖗ哷ed tím a jednou potom: poprvé v koloniálním obdobíᆧ匇 podruhé bᆷ啧hem Konfederaceᆧ匇 a naposled to byla Jižanská Konfederace a zde ani jinde to nefungovalo. Zkuᘗ嗧enost vᘗ嗧ak podléhá teorii a prostý obchodnický smysl finanční metafyzice. Bylo zkrátka rozhodnuto vydat nový papír, který by byl plnᆷ啧 zabezpečený a stejnᆷ啧 dobrý, jako zlato. Tento nový papír mᆷ啧l být vydáván pod názvem mandáty, a aby byl plnᆷ啧 zajiᘗ嗧tᆷ啧n, byly vybrány nemovitosti ve veᖗ哷ejném vlastnictví o hodnotᆷ啧 plnᆷ啧 se rovnající nominální hodnotᆷ啧 této emise. Kdokoliv, kdo by nabídl jakékoliv množství mandátů, mᆷ啧l mít možnost získat do vlastnictví vládní půduᆧ匇 její cena mᆷ啧la být určena dvᆷ啧ma experty, jedním vládním a jedním jmenovaným kupcem a obchod se mᆷ啧l odehrát bez formalit a zdržení, která byla obvyklá pᖗ哷i nakupování půdy asignáty. si nejménᆷ啧 domyᘗ嗧lenou vᆷ啧cí na celé situaci byl fakt, že vláda, tlačená požadavky ze vᘗ嗧ech stran, pokračovala ve vydávání starých asignátů a v tentýž okamžik je diskreditovala veᖗ哷ejnými pᖗ哷ípravami na vydávání nových mandátů. to se jeᘗ嗧tᆷ啧 plánovalo, aby se mohly stát mandáty stejnᆷ啧 dobrými jako zlato, nucenými půjčkami a dalᘗ嗧ími prostᖗ哷edky, snížit množství asignátů v obᆷ啧hu natolik, aby se jejich hodnota zvýᘗ嗧ila na jednu tᖗ哷icetinu hodnoty zlata, pak udᆷ啧lat z mandátů zákonné platidlo a nahradit jimi asignáty v pomᆷ啧ru jedna ku tᖗ哷iceti. ikdy nebyla velká očekávání zklamána krutᆷ啧ji. Jeᘗ嗧tᆷ啧 pᖗ哷ed tím, než se první mandáty dostaly z tiskaᖗ哷ského lisu, jejich hodnota spadla na pᆷ啧tatᖗ哷icet procent jejich nominální hodnotyᆧ匇 poté rychle spadla na patnáct, na pᆷ啧t a nakonec v srpnu 1796, ᘗ嗧est mᆷ啧síců od první emise, na tᖗ哷i procenta. Tento plán tedy selhal stejnᆷ啧 jako selhal v ové nglii v roce 1737ᆧ匇 stejnᆷ啧 jako selhal v naᘗ嗧í Konfederaci v roce 1781ᆧ匇 stejnᆷ啧 jako selhal Jižanské Konfederaci bᆷ啧hem bčanské války.[1] by udržela svou novou mᆷ啧nu, zkusila vláda každou metodu, na kterou vynalézavost může pᖗ哷ijít. Byly vydávány pamflety sepsané speciálnᆷ啧 pro každou společenskou vrstvu, vysvᆷ啧tlující její výhodnost. amflet podepsaný Marchant a vᆷ啧novaný lidem dobré vůle byl jedním z tᆷ啧ch velmi rozᘗ嗧íᖗ哷ených. Marchant si v nᆷ啧m dával práci ukázat veliké výhody mandátů oproti asignátůmᆧ匇 jak může být s jejich pomocí půda získána mnohem snadnᆷ啧jiᆧ匇 jak je jejich zabezpečení daleko lepᘗ嗧íᆧ匇 jak nebudou za žádných okolností ztrácet hodnotu, jako tomu bylo s asignáty. le jeᘗ嗧tᆷ啧 než stačil čerstvᆷ啧 vytiᘗ嗧tᆷ啧ný pamflet oschnout, krutá realita již vyvrátila jeho argumenty.[2].

37 Když nepomohlo pᖗ哷esvᆷ啧dčování po dobrém, nastoupil opᆷ啧t starý plán trestních opatᖗ哷ení. Monot navrhl trestat vᘗ嗧echny, kteᖗ哷í by na veᖗ哷ejnosti mluvili proti mandátůmᆧ匇 Talot si pᖗ哷isadil, že tresty by mᆷ啧ly být zvláᘗ嗧tᆷ啧 pᖗ哷ísné. Tak bylo uzákonᆷ啧no, že každá osoba, která by slovnᆷ啧 nebo písemnᆷ啧 znevažovala mandáty, má být odsouzena k pokutᆷ啧 jeden až deset tisíc frankůᆧ匇 v pᖗ哷ípadᆷ啧 opakovaného pᖗ哷estupku na čtyᖗ哷i roky v ᖗ哷etᆷ啧zech. Bylo také uzákonᆷ啧no, že kdokoliv by odmítl pᖗ哷ijmout mandáty, zaplatí napoprvé pokutu ve výᘗ嗧i sumy, kterou odmítl pᖗ哷ijmoutᆧ匇 napodruhé desetkrát tolikᆧ匇 napotᖗ哷etí bude potrestán dvᆷ啧ma roky vᆷ啧zení. Samozᖗ哷ejmᆷ啧 také proti tᆷ啧mto opatᖗ哷ením začal působit pᖗ哷irozený zákon, který je stejnᆷ啧 neúprosný ve vᘗ嗧ech zemích. Tento pokus ho pᖗ哷emoci, se ukázal stejnᆷ啧 marným ve rancii, jako tomu bylo pᖗ哷ed lety v merice. ៗ堇ádná vyhláᘗ嗧ka nemohla zastavit klesající tendenci nového papíru, plnᆷ啧 zabezpečeného a stejnᆷ啧 dobrého jako zlato ᆧ匇 zákony, které vládnou financím, totiž nevznikají v parlamentech či kongresech. Ⴧ圧as od času se zkouᘗ嗧ely rozličné nové finanční triky, nᆷ啧které vynalézavé, vᆷ啧tᘗ嗧inou ovᘗ嗧em drastické. Bylo uzákonᆷ啧no, že veᘗ嗧keré asignáty v hodnotᆷ啧 vyᘗ嗧ᘗ嗧í než sto franků pᖗ哷estanou obíhat na začátku června To samozᖗ哷ejmᆷ啧 pouze zničilo poslední zbytky důvᆷ啧ry k vládním bankovkám jakéhokoliv druhu. Dalᘗ嗧ím pokusem bylo uzákonit, že papírové peníze mají být pᖗ哷irozeným a nemᆷ啧nným standardem hodnoty a jeden frank by tudíž mᆷ啧l být roven deseti librám pᘗ嗧enice. To také selhalo. 16. července 1796 autority, zoufalé nad regulováním stávající mᆷ啧ny, uzákonily, že si lidé mohou papír, ať už asignáty nebo mandáty, pᖗ哷ijímat za jakou hodnotu chtᆷ啧jí a obchody uzavírat v jaké mᆷ啧nᆷ啧 si zamanou. odnota mandátů potom rychle klesla ke dvᆷ啧ma procentům nominální hodnoty a asignáty a mandáty se nadále propadaly jeᘗ嗧tᆷ啧 hloubᆷ啧ji. ak byl 4. února 1797 vydán zákon, že tiskaᖗ哷ské zaᖗ哷ízení pro výrobu mandátů má být zničeno stejnᆷ啧, jako bylo to na výrobu asignátů, že ani asignáty ani mandáty již nebudou zákonným platidlem, a že staré dluhy vůči státu mohou být jeᘗ嗧tᆷ啧 nᆷ啧jakou dobu placeny tímto vládním papírem v kurzu jedno procento z jeho nominální hodnoty.[4] ak o tᖗ哷i mᆷ啧síce pozdᆷ啧ji bylo naᖗ哷ízeno, že asignáty za 21 miliard, které jsou dosud v obᆷ啧hu, budou anulovány. akonec 30. záᖗ哷í 1797 pᖗ哷iᘗ嗧el rozkaz Direktoria, že dvᆷ啧 tᖗ哷etiny národního dluhu budou splaceny v poukazech na zkonfiskované nemovitosti a zbývající konsolidovanou tᖗ哷etinu, jak byla nazvána, bude zapsána do elké knihy národního dluhu, a bude splácená postupnᆷ啧, jak bude vláda schopna získávat prostᖗ哷edky. o se týče poukázek, které byli nuceni pᖗ哷ijmout vᆷ啧ᖗ哷itelé státu, jejich cena klesala stejnᆷ啧 rychle jako cena asignátů a mandátů, pᖗ哷ibližnᆷ啧 na tᖗ哷i procenta nominální hodnoty. konsolidovaná tᖗ哷etina dluhu byla až do pᖗ哷íchodu Bonaparta z vᆷ啧tᘗ嗧í části splácena papírovými penᆷ啧zi, které postupnᆷ啧 klesaly až k ᘗ嗧esti procentům svojí nominální hodnoty. d kvᆷ啧tna 1797 byly jak asignáty, tak mandáty prakticky bezcenné. Tak skončila vláda papírových penᆷ啧z ve rancii. 2,Ⴧ圧 miliardy mandátů a 4Ⴧ圧 miliard asignátů zkrátka již nikdo nepᖗ哷ijímal: celý národ, chudí i bohatí, byl, od jednoho konce na druhý, ve finančních troskách. o se týče zmᆷ啧ny cen pᖗ哷edmᆷ啧tů každodenní potᖗ哷eby, pomůže je osvᆷ啧tlit výtah z tabulky zveᖗ哷ejnᆷ啧né v roce 179Ⴧ圧 a pᖗ哷evedené na merickou mᆷ啧nu.

38 Ⴧ圧 Za buᘗ嗧l mouky 40 centů 4Ⴧ圧 dolarů Za buᘗ嗧l slámy 18 centů 10 dolarů Za fůru dᖗ哷eva 4 dolary Ⴧ圧00 dolarů Za buᘗ嗧l uhlí 7 centů 2 dolary Za libru cukru 18 centů 12,Ⴧ圧 dolaru Za libru mýdla 18 centů 8 dolarů Za libru svící 18 centů 8 dolarů Za hlávku zelí 8 centů Ⴧ圧,Ⴧ圧 dolaru Za pár bot 1 dolar 40 dolarů Za 2Ⴧ圧 vajec 24 centů Ⴧ圧 dolarů Tyto ceny, z poloviny roku 179Ⴧ圧, vᘗ嗧ak byly jeᘗ嗧tᆷ啧 mírné ve s rovnání s tᆷ啧mi koncem roku a bᆷ啧hem roku následujícího. Zcela autentický pᖗ哷íklad vypadá následovnᆷ啧: ibra chleba Buᘗ嗧l brambor ibra svící ůra dᖗ哷eva 9 dolarů 40 dolarů 40 dolarů 2 Ⴧ圧00 dolarů Tolik tedy k chudým lidem. okud jde o ty považované za bohaté, mohli bychom se zmínit o výrobci strojů, který roku 1790 ᘗ嗧el na odpočinek s livres, aby se hodnota jeho jmᆷ啧ní do roku 1796 scvrkla na franků.[Ⴧ圧] Z tohoto obecného neᘗ嗧tᆷ啧stí, způsobeného vývojem a kolapsem papírových penᆷ啧z ve rancii, existovalo samozᖗ哷ejmᆷ啧 nᆷ啧kolik výjimek. aᖗ哷íži a nᆷ啧kolika dalᘗ嗧ích velkých mᆷ啧stech, muži jako Tallien, z bezcitné a zkažené tᖗ哷ídy spekulantů a pᖗ哷ekupníků, povstali nad troskami množství malých majetků. Tallien, jeden z nejhorᘗ嗧ích demagogických reformátorů a určité množství jemu podobných, mᆷ啧li dostatek protᖗ哷elosti, aby se stali milionáᖗ哷i, zatímco z jejich obᆷ啧tí, které se hlasitᆷ啧 dožadovaly vᆷ啧tᘗ嗧ích emisí papíru, byli žebráci. uxus a extravagance hazardérů s mᆷ啧nou a jejich rodin se stala jedním z nejtypičtᆷ啧jᘗ嗧ích atributů jakéhokoliv obrazu společenských podmínek té doby.[6]

39 nᆷ啧kolik let dᖗ哷íve se pᖗ哷ední ženy francouzské společnosti vyznačovaly vzneᘗ嗧eností charakteru a stᖗ哷ídmostí v oblékání hodnou ᖗ哷ímských matrៗ堇nᆧ匇 to se vᘗ嗧ak nyní zmᆷ啧nilo. čele společnosti stanula madame Tallien a dalᘗ嗧í jí podobné, divoké v extravagancích, dennᆷ啧 hledající nové rafinovanosti v luxusu a požadující po svých manželích a milencích obrovské sumy k uspokojení svých tužeb a rozmarů. okud takové sumy nemohly být získány čestnᆷ啧, pak to muselo být nečestnᆷ啧. Ⴧ圧ím více človᆷ啧k zkoumá toto období, tím jasnᆷ啧ji vidí, že obraz podaný Thibaudeauem, hallamelem a de Goncourtem, není v žádném ohledu pᖗ哷ehnaný.[7] Kontrast mezi tᆷ啧mito tvory z období Direktoria a vᆷ啧tᘗ嗧inou ostatních lidí byl ohromný. skutku i naprostá vᆷ啧tᘗ嗧ina lidí z bohatᘗ嗧ích tᖗ哷íd utrpᆷ啧la ztrátu, a pracující tᖗ哷ídy, zamᆷ啧stnanci vᘗ嗧ech druhů a lidé s fixním pᖗ哷íjmem a malými prostᖗ哷edky, na tom byli jeᘗ嗧tᆷ啧 hůᖗ哷e. Tito byli pravidelnᆷ啧 odkázáni pouze na vládou zavedené denní pᖗ哷ídᆷ啧ly chleba v množství jedna libra na osobu. Tento chleba byl často nevhodný k jídlu a rozdᆷ啧loval se dlouhým frontám mužů, žen a dᆷ啧tí, kteᖗ哷í často na nᆷ啧j museli čekat od úsvitu do soumraku. Bohatᘗ嗧í mohli rozličnými prostᖗ哷edky, mezi nimiž bylo hlavnᆷ啧 úplatkáᖗ哷ství, dostat lepᘗ嗧í chleba, ale pouze za enormní cenu. kvᆷ啧tnu 1796 byla tržní cena dobrého chleba v papíru 80 franků Ⴧ圧16 dolarůჇ圧 za libru a o nᆷ啧co pozdᆷ啧ji se jídlo nedalo za papírové peníze poᖗ哷ídit vůbec a to za jakoukoliv cenu.[8] objevily se dalᘗ嗧í znepokojivé finanční potíže. Zatímco enormní sumy v papíru byly dávány do obᆷ啧hu revoluční vládou, dalᘗ嗧í enormní sumy vznikaly padᆷ啧láním kriminálníky a nepᖗ哷áteli rancie. Tyto padᆷ啧lky pocházely nejen z různých částí rancouzské republiky, ale témᆷ啧ᖗ哷 ze vᘗ嗧ech sousedních zemí a jejich hlavním zdrojem byl ondýn. dtud hrabᆷ啧 Joseph de uisaye odesílal náklady faleᘗ嗧ného papíru, výbornᆷ啧 vyrytého a vytiᘗ嗧tᆷ啧ného, skrze pᖗ哷ístavy v Bretani do dalᘗ嗧ích částí rancie. Jeden z nákladů, který zabavil generál oche, mᆷ啧l nominální hodnotu deset milionů franků. ozpoznat londýnské padᆷ啧lky bylo extrémnᆷ啧 obtížné i pro odborníkyᆧ匇 pro vᆷ啧tᘗ嗧inu populace to bylo zhola nemožné. různých dobách odbojní royalisté z a endee a odjinud také tiskli svoje peníze. ydávali bankovky s Bourbonským znakem fleurៗ堇deៗ堇lis, portrétem Dauphina Ⴧ圧jako udvíka ჷ塗.Ⴧ圧 a magickými slovy De ar le oi, a velké části populace v odbojných krajích je byly nuceny pᖗ哷ijímat. Tyto bankovky se objevovaly dokonce jeᘗ嗧tᆷ啧 v roce 1799.[9] inanční agonie byla prodloužena pokusy získat zdroje dalᘗ嗧ími nucenými půjčkami a ostatními zdiskreditovanými opatᖗ哷eními, ale když nyní skončily papírové peníze, kov se začal opᆷ啧t znovu objevovat nejprve v množství dostatečném pro malý objem obchodů, který po kolapsu zbyl. oté, jak poptávka vzrůstala, množství kovu plynulo z celého svᆷ啧ta, aby ji uspokojilo a národ se pomalu zotavoval z dlouhých orgií papírových penᆷ啧z. Thibaudeau, velmi vᘗ嗧ímavý pozorovatel, nám vypráví ve svých Memoárech o velkém strachu, který panoval ohlednᆷ啧 potᖗ哷eby obᆷ啧živa v mezidobí, kdy papír bude mizet, a mince budou pᖗ哷icházetᆧ匇 žádná taková potᖗ哷eba ovᘗ嗧em nebyla pocítᆷ啧na mince pᖗ哷icházely postupnᆷ啧 tak, jak bylo tᖗ哷eba.[10]

40 ic by nemohlo lépe doložit tvrzení jednoho z nejbystᖗ哷ejᘗ嗧ích moderních státníků, že eníze zde vždy budou.[11] le ačkoliv doᘗ嗧lo k obnovení jisté úrovnᆷ啧 prosperity zvláᘗ嗧tᆷ啧 ve srovnání s bídou bᆷ啧hem orgií papírových penᆷ啧z, zotavení probíhalo pomalu. kutní utrpení způsobené zkázou pᖗ哷inesenou asignáty, mandáty a dalᘗ嗧ím papírem, trvalo témᆷ啧ᖗ哷 jedno desetiletí, ale období zotavení trvalo témᆷ啧ᖗ哷 jednu celou generaci. Teprve po čtyᖗ哷iceti letech se kapitál, průmysl, obchod a úvᆷ啧ry dostaly na pᖗ哷edrevoluční úroveň. také to pᖗ哷ivedlo k moci muže na koni, který založil monarchii na troskách epubliky a zmaᖗ哷il miliony životů pro své ísaᖗ哷ství, které by mᆷ啧ly být pᖗ哷ipočteny k milionům obᆷ啧tovaným evoluci.[12] Takové tedy byly, stručnᆷ啧 načrtnuté, hlavní rysy nejobratnᆷ啧jᘗ嗧ího, nejenergičtᆷ啧jᘗ嗧ího a nejvytrvalejᘗ嗧ího pokusu nahradit pᖗ哷irozené zákony ve financích, schopností zákonodárných sborů a standard hodnoty uznávaný po celém svᆷ啧tᆷ啧, národním standardem navrženým teoretiky a manipulovanými pleticháᖗ哷i. Každý pokus stejného druhu v lidských dᆷ啧jinách, za jakýchkoliv okolností, pᖗ哷inesl následky podobného druhu, pokud ne rozsahuᆧ匇 a vᘗ嗧echny poukazují na existenci zákonů financí stejnᆷ啧 reálných ve svém působení, jako jsou zákony, které drží planety na jejich drahách.[13] istorii tohoto pokusu jsem pᖗ哷edstavil v jejím chronologickém poᖗ哷adí: dovolte mi nyní na závᆷ啧r stručné shrnutí v logickém poᖗ哷adí poᖗ哷adí pᖗ哷íčiny a následku. ejprve co se týče ekonomické stránky. U prvních neochotných a opatrných emisí papíru bylo vidᆷ啧t jako okamžitý výsledek zvýᘗ嗧ení aktivity v obchodᆷ啧 a výrobᆷ啧. ak vzrostlo volání po vydání více papírových penᆷ啧z. rvní emise byly prosazovány s velkými obtížemiᆧ匇 ale jakmile byla hráz jednou prolomena, nesmᆷ啧nitelná mᆷ啧na se začala hrnout skrzᆧ匇 a jak se tato trhlina neustále rozᘗ嗧iᖗ哷ovala, papírová mᆷ啧na se brzy vymkla kontrole. Byla podporována spekulanty kvůli růstu cen akciíᆧ匇 byla podporována demagogy, kteᖗ哷í dokázali pᖗ哷esvᆷ啧dčit dav, že národ, prostým pᖗ哷íkazem, dokáže natisknout opravdovou hodnotu v jakémkoliv množství na bezcenné pᖗ哷edmᆷ啧ty. ᖗ哷irozeným následkem je potom rychlé rozrůstání se veliké tᖗ哷ídy dlužníků, kteᖗ哷í využívají svůj vliv pro dalᘗ嗧í znehodnocování mᆷ啧ny, v níž mají splácet svoje dluhy.[14] láda, nyní v kᖗ哷ečích, chrlí více a více papíruᆧ匇 obchod byl dᖗ哷íve stimulovaný rozdílem ve smᆷ啧nᆷ啧ᆧ匇 ale to brzy pᖗ哷estane fungovat a nezdravᆷ啧 stimulovaný obchod odumírá. ýrobci nejprve dostali velký impulsᆧ匇 ale brzy se takto způsobená nadvýroba a umᆷ啧lá stimulace, ukážou stejnᆷ啧 fatální jako v pᖗ哷ípadᆷ啧 obchodu. Ⴧ圧as od času dojde k obnovení nadᆷ啧jí způsobeným očividným oživením obchoduᆧ匇 tato oživení vᘗ嗧ak jdou stále více na vrub tomu, že vychytralí a pᖗ哷edvídaví lidé se snaží zbavit se papíru a získat za nᆷ啧j jakékoliv pᖗ哷edmᆷ啧ty trvalejᘗ嗧í hodnoty. Tᖗ哷ídy lidí žijících na fixních pᖗ哷íjmech a malých mzdách pocítí tlak jako první, jakmile se kupní síla jejich pᖗ哷íjmů sníží. Brzy tyto důsledky, tato velká tᖗ哷ída žijící z mezd, pocítí jeᘗ嗧tᆷ啧 tíživᆷ啧ji. eny životních potᖗ哷eb se zvýᘗ嗧í: obchodníci je musí zvýᘗ嗧it, nejen, aby pokryli znehodnocování penᆷ啧z, ale také, aby se pojistili proti riziku náhlých fluktuacíᆧ匇 a

41 ačkoliv ceny produktů takto vzrostou, mzdy, které nejprve rostly, jako následek obecné stimulace, začnou zaostávat. ozᘗ嗧iᖗ哷ují se pochybnosti a obavy, obchod a výroba se zpomalují a zastavují. ásledkem je snížení poptávky po práciᆧ匇 pracující ztrácí svá zamᆷ啧stnání a díky působení nejprostᘗ嗧ího zákona nabídky a poptávky se snižuje cena práce, zatímco ceny jídla, oblečení a dalᘗ嗧ích spotᖗ哷ebních pᖗ哷edmᆷ啧tů enormnᆷ啧 rostou. bchodnická tᖗ哷ída se nejprve pokládá za výjimku z tohoto obecného neᘗ嗧tᆷ啧stí. Tᆷ啧ᘗ嗧í se z očividného vzrůstu ceny zboží ve svých regálech. Brzy vᘗ嗧ak pᖗ哷ijde na to, že jak zvyᘗ嗧ují ceny, aby pokryli inflaci mᆷ啧ny a riziko fluktuace, nakoupená množství se sníží a platby jsou ménᆷ啧 jistéᆧ匇 pocit nejistoty se ᘗ嗧íᖗ哷í zemíᆧ匇 podnikání je umrtveno a následuje stagnace. lasitᆷ啧 se pak volá po dalᘗ嗧ím vydávání papíru stejnᆷ啧, jako si opilec poroučí dalᘗ嗧í rundu. ové emise ovᘗ嗧em pouze zvýᘗ嗧í existující zloᆧ匇 kapitalisté jsou stále neochotnᆷ啧jᘗ嗧í vyslat svoje peníze na tak pochybné moᖗ哷e. Stále více pracujících vᘗ嗧ech druhů pᖗ哷ichází o svá zamᆷ啧stnáníᆧ匇 emise za emisí nepᖗ哷ináᘗ嗧í žádnou spásu mimo dočasných stimulů, které ve výsledku jen prohlubují chorobu. Zkouᘗ嗧í se to nejvynalézavᆷ啧jᘗ嗧í obcházení pᖗ哷irozených zákonů financí, které ti nejdůvtipnᆷ啧jᘗ嗧í teoretikové dokáží vymyslet ale vᘗ嗧e marnᆷ啧ᆧ匇 žádná brilantní samoregulační či interkonvertibilní schémata nefungují tak, jak se od nich očekává.[1Ⴧ圧] ᘗ嗧ichni rozumní lidé ztratili důvᆷ啧ru a vᘗ嗧ichni čekají, jak se vᆷ啧ci dále vyvinouᆧ匇 stagnace je stále horᘗ嗧í. akonec nastane kolaps a návrat k tomu stavu vᆷ啧cí, který dává nᆷ啧co jako jistotu v odmᆷ啧ňování kapitálu a práce. otom, a teprve potom, nastane počátek nového období prosperity. Stejnᆷ啧 závislý na zákonu pᖗ哷íčiny a následku je i morální vývoj. Z inflace papíru se zrodila tᖗ哷ída spekulantůᆧ匇 a v kompletní nejistotᆷ啧 ohlednᆷ啧 budoucnosti se veᘗ嗧kerý obchod stal hazardní hrou a ze vᘗ嗧ech obchodníků se stali hazardní hráči. ychlý růst této tᖗ哷ídy se z mᆷ啧stských center ᘗ嗧íᖗ哷il i do tᆷ啧ch nejodlehlejᘗ嗧ích koutů venkova. Místo spokojenosti s legitimním výnosem se objevila váᘗ嗧eň pro mimoᖗ哷ádnᆷ啧 vysoké zisky. ak, jak se hodnoty stávaly čím dál nejistᆷ啧jᘗ嗧í, mizela motivace pro opatrnost a ᘗ嗧etrnost, ale narůstala motivace pro okamžité výdaje a užívání si v současném okamžiku. Tak se z národa vytratila ᘗ嗧etrnost. této mánii, po současných radostech na úkor opatᖗ哷ení pro budoucnost, byly zárodky nového nárůstu neᖗ哷ádstva: luxus, nesmyslný a extravagantní, se ᘗ嗧íᖗ哷il jako mៗ堇da. by byl nakrmen, objevily se podvody ve velkém mᆷ啧ᖗ哷ítku a korupce mezi úᖗ哷edníky a lidmi tᆷ啧ᘗ嗧ícími se důvᆷ啧ᖗ哷e veᖗ哷ejnosti. Zatímco muži zavádᆷ啧li tuto mៗ堇du v soukromých a veᖗ哷ejných záležitostech, ženy zavedly mៗ堇du extravagance v oblékání a životním stylu, která dodala dalᘗ嗧í podnᆷ啧ty pro korupci. Důvᆷ啧ra v morální důvody a dobré úmysly se vytratila. árodní hrdost zůstala fikcí vzývanou pouze pokrytci. lastenectví bylo pohlceno cynismem. Takový vývoj ve rancii byl logický a v souladu s pᖗ哷irozenými zákonyᆧ匇 takový byl vždy výsledek, ve vᆷ啧tᘗ嗧í či menᘗ嗧í míᖗ哷e, zavedení nesmᆷ啧nitelného papíru podle rozmarů zákonodárných shromáždᆷ啧ní po celém svᆷ啧tᆷ啧. stejný vývoj můžeme očekávat, dokud ᘗ嗧emohoucí nestvoᖗ哷í jiný vesmír se zákony radikálnᆷ啧 odliᘗ嗧nými od toho, v nᆷ啧mž žijeme nyní.[16]

42 nakonec, co se týče obecného vývoje v teorii a praxi, jehož je tato historie záznamem: mým tématem byly papírové peníze ve ranciiᆧ匇 jak pᖗ哷iᘗ嗧lyᆧ匇 co pᖗ哷ineslyᆧ匇 a jak skončily. ᖗ哷iᘗ嗧ly pᖗ哷i hledání léčby na relativnᆷ啧 menᘗ嗧í zlo a ukázaly se být zlem nekonečnᆷ啧 nebezpečnᆷ啧jᘗ嗧ím. K vyléčení současných obtíží byl pᖗ哷edepsán žíravý jed, který pozᖗ哷el životnᆷ啧 důležité orgány francouzské prosperity. ostupoval podle zákona sociální fyziky, který můžeme nazvat zákonem zrychlujícího se vydávání a znehodnocování. Bylo daleko snadnᆷ啧jᘗ嗧í zabránit první emisiᆧ匇 bylo obtížnᆷ啧jᘗ嗧í zabránit druhéᆧ匇 zabránit té tᖗ哷etí a následujícím bylo už prakticky nemožné. ᖗ哷inesly, jak jsme vidᆷ啧li, zruinování obchodu, výroby a zemᆷ啧dᆷ啧lství. Stejné výsledky, jako by olanჷ塗an otevᖗ哷el stavidla moᖗ哷i, aby v suchém létᆷ啧 zavlažil svou zahrádku. Skončily naprostým finančním, morálním a politickým vyčerpáním rancie vyčerpáním, z nᆷ啧hož jí pozvedl až apoleon. Tato historie by nebyla kompletní bez stručného dodatku, jak apoleon tᆷ啧žil z veᘗ嗧keré této zkuᘗ嗧enosti. Když se Bonaparte stal konzulem, byly fiskální záležitosti v dᆷ啧sivém stavu. láda byla v podstatᆷ啧 zbankrotovanáᆧ匇 její obrovské dluhy nebyly spláceny. Dalᘗ嗧í výbᆷ啧r daní se zdál nemožnýᆧ匇 vᘗ嗧echny daňové záznamy byly v beznadᆷ啧jném nepoᖗ哷ádku. a ýnᆷ啧 a v tálii pokračovala válka, kterou vedly armády, jimž nikdo již delᘗ嗧í dobu nezaplatil a nejvᆷ啧tᘗ嗧í půjčka, která se v ten moment dala získat, dostačovala stᆷ啧ží na vládní výdaje za jediný den. a první schůzi kabinetu se Bonaparta zeptali, co hodlá dᆷ啧lat. dpovᆷ啧dᆷ啧l: Buჷ塗 budu platit kovem, nebo nebudu platit ničím. d tohoto okamžiku byly jeho operace postaveny na tomto principu. Dokázal dát do poᖗ哷ádku daňové záznamy, začal splácet dluhy a platil kovovou hotovostí. Bᆷ啧hem vᘗ嗧ech svých kampaní od Marenga, Slavkova, Jeny, ruska až po Tylžský mír v roce 1807 pouze jednou jedinkrát pᖗ哷eruᘗ嗧il platby kovem a to jen na nᆷ啧kolik dní. Když se proti nᆷ啧mu zformovala první evropská koalice, apoleon byl ve velké finanční tísni a bylo mu navrženo, aby začal vydávat papírové peníze. Svému ministru vᘗ嗧ak napsal: Dokud budu naživu, nikdy se neuchýlím k nesmᆷ啧nitelnému papíru. To dodržel a rancie, díky jeho odhodlání, mᆷ啧la vᘗ嗧echno zlato, které potᖗ哷ebovala. Když pᖗ哷iᘗ嗧lo Waterloo, s invazí spojenců, válkou na vlastní půdᆷ啧, zmᆷ啧nou vládnoucí dynastie a vᘗ嗧emi výdaji za válku a válečné reparace, rancie na kovovém standardu nezažila žádné závažnᆷ啧jᘗ嗧í finanční potíže. okud se podíváme na finanční historii rancie bᆷ啧hem ruskoៗ堇 rancouzské války a Komunistického povstání, což byl daleko závažnᆷ啧jᘗ嗧í tlak na francouzské finance než naᘗ嗧e bčanská válka mᆷ啧la na americké finance, a pᖗ哷esto nevidíme žádnou národní stagnaci nebo nepoᖗ哷ádky, ale stabilní pokrok a rozᘗ嗧iᖗ哷ování prosperity, můžeme jasnᆷ啧 vidᆷ啧t výhody čelení finančním krizím čestným a pᖗ哷ímým způsobem, proti podlehnutí snílkům, teoretikům, tvůrcům frází, krasoᖗ哷ečníkům, pleticháᖗ哷ům a spekulantům, či tomu druhu reforem, které jsou posledním útočiᘗ嗧tᆷ啧m darebáků.[17] ad touto lekcí by mᆷ啧l zauvažovat každý myslící človᆷ啧k.

43 ozn.: 1Ⴧ圧 Detaily systému mandátů velmi důkladnᆷ啧 podané viz Thiers, istory of the rench evolution, Bentleyho vydání, díl., str. 410ៗ堇412. ydávání asignátů a mandarátů ve stejnou dobu viz Dewarmin, díl, str. 136ᆧ匇 také evasseur, díl, str. 230ៗ堇2Ⴧ圧7. opis tohoto pokusu a jeho selhání v merice v roce 1737 viz Sumner, str. 27ៗ堇31ᆧ匇 popis selhání stejného pokusu v roce 1781 viz Morse, ife of lexander amilton, díl, str. 86, 87. Totéž selhání v akousku viz Sumner, str Ⴧ圧 iz Marchant, ettre aux gens de bonne foi. 3Ⴧ圧 iz Sumner, str. 44ᆧ匇 také De ervo, inance française, str Ⴧ圧 iz De ervo, inance française, str. 282ᆧ匇 také evasseur, díl, str Ⴧ圧Ⴧ圧 iz tabulky z Gazette de rance a pᖗ哷íklady z dalᘗ嗧ích zdrojů v evasseurovi, díl, str. 223ៗ堇224. 6Ⴧ圧 Mezi mnoha názornými pᖗ哷íklady znehodnocujícího účinku inflace na rancii pod Direktoriem je pravdᆷ啧podobnᆷ啧 nejlepᘗ嗧í ten od acretella, díl ჷ塗, str. 32ៗ堇36. bdobné situace v naᘗ嗧í zemi v roce 1819 viz tvrzení z ilesova egistru v Sumnerovi, str. 80. ᖗ哷íklady ožebračených rodin stejnᆷ啧 jako rodin náhle zbohatnuvᘗ嗧ích viz evasseur, díl, str Ⴧ圧 Madame Tallien a luxus spekulantské tᖗ哷ídy viz hallamel, es français sous la évolition, str. 30, 33ᆧ匇 také De Goncourt, es français sous le Directoire. o se týče rozmáhání se hᖗ哷íᘗ嗧nosti v aᖗ哷íži a demoralizaci policie viz evasseur, ibid. 8Ⴧ圧 iz evasseur, díl, str Ⴧ圧 Ukázky padᆷ啧laných asignátů jsou k nahlédnutí ve Whiteovᆷ啧 sbírce v knihovnᆷ啧 ornellovy university, ale jejich velká série v rozličných vydáních a také policejní varování a popisy mnoha variant a historie jejich vydávání je v Dewarminovi, díl, str. 1Ⴧ圧2ៗ堇161. otografické kopie oyalistických asignátů atd. viz také Dewarmin, str. 192ៗ堇 197. otografie pravdᆷ啧podobnᆷ啧 poslední vydané oyalistické bankovky nesoucí slova ro Deo, pro ege, pro atria a rmée atholique et oyale s datem 1799 a na sumu 100 livres, viz Dewarmin, díl, str Ⴧ圧 bdobná očekávání ᘗ嗧oku, který nenastal pᖗ哷i obnovᆷ啧 plateb kovem v Massachusetts, viz. Sumner, istory of merican urrency, str Ⴧ圧 iz Thiers. 12Ⴧ圧 iz evasseur, díl, str Ⴧ圧 ᖗ哷íklady stejných výsledků v usku, akousku a Dánsku viz Storch, conomie olitique, díl. ᆧ匇 stejné výsledky ve Spojených státech, viz Gouge, aper Money and Banking in the United States, také Sumner, istory of merican urrency. ungování tᆷ啧ch samých principů v nglii vylíčené mistrovským způsobem viz

44 Macaulay, istory of ngland, kapitola ჷ塗ჷ塗 ᆧ匇 zajímavé ukázky, jak tytéž pᖗ哷íčiny pᖗ哷inesly tytéž výsledky ve starém Řecku, viz citace v Macaulayovi. 14Ⴧ圧 aralelní pᖗ哷ípady v ranné historii naᘗ嗧í zemᆷ啧, viz Sumner, str Ⴧ圧Ⴧ圧 Souhrn nᆷ啧kterých tᆷ啧chto pokusů s výmluvným popisem jejich zlých výsledků viz Mémoires de Durand de Maillane, str. 166ៗ堇 Ⴧ圧 Stejné účinky inflace mᆷ啧ny na vyčerpání a podkopání obchodu, hospodáᖗ哷ství, výroby a morálky v naᘗ嗧í vlastní zemi viz Daniel Webster, citován v Sumnerovi, str. 4Ⴧ圧ៗ堇Ⴧ圧0. Stejné účinky v jiných zemích viz Senior, Storch, Macaulay a dalᘗ嗧í již citovaní. 17Ⴧ圧 Za fakta o francouzských financích bᆷ啧hem vlády apoleona. jsem vdᆷ啧čný ctihodnému Davidu. Wellsovi. edávné triumfy zdravého finančního rozumu ve rancii viz Bonnetovi články, pᖗ哷eložené Georgem Walkerem, sq.

45 . rancouzský ᖗ勧e je libra Ⴧ圧původem z latinského libra, pᖗ哷ibližnᆷ啧 327gჇ圧 tedy jednotka hmotnosti a zároveň původní penᆷ啧žní jednotka, libra stᖗ哷íbra, která se dᆷ啧lila na 20 s ᖗ勧s a každý s ᖗ勧 se dᆷ啧lil na 12 ᖗ勧e ᖗ勧ᖗ勧卷 Ⴧ圧fr. ᖗ勧e eᖗ勧Ⴧ圧. Tento systém byl zaveden Karlem elikým a sloužil jako pᖗ哷edloha dalᘗ嗧ím penᆷ啧žním systémům Ⴧ圧viz zvláᘗ嗧tᆷ啧 nglieჇ圧. e stᖗ哷edovᆷ啧ku, kdy libra nemᆷ啧la mezi jednotlivými kraji stejnou standardní hmotnost, se stala nejrozᘗ嗧íᖗ哷enᆷ啧jᘗ嗧í účetní jednotkou ve rancii tzv. Tourská libra Ⴧ圧 ᖗ勧e t ᖗ勧ᖗ勧 sჇ圧. Ⴧ圧 aᖗ哷ížská libra byla 489,Ⴧ圧g, Tourská libra byla cca 391,6g.Ⴧ圧 De ᖗ勧ᖗ勧 (ᖗ勧e eᖗ勧) K ᖗ勧 Ve éh ᖗ南 luč penᆷ啧žní systém ve rancii pocházel z roku 1726 Ⴧ圧po krachu papírových penᆷ啧z Johna awaჇ圧 a zavedl ho kardinál leury. Byl založen na striktním bimetalismu, kdy pomᆷ啧r mezi stᖗ哷íbrem a zlatem byl stanoven na 14,487 ku 1. sm uncí Ⴧ圧jedna markaჇ圧 zlata bylo stanoveno jako 740 ᖗ勧es a 9 s ᖗ勧s. sm uncí stᖗ哷íbra bylo stanoveno jako Ⴧ圧1 ᖗ勧es, 2 s ᖗ勧s a 3 ᖗ勧e ᖗ勧ᖗ勧y. Jak je vidᆷ啧t, penᆷ啧žní libra Ⴧ圧zde 4,Ⴧ圧0Ⴧ圧g stᖗ哷íbraჇ圧 tehdy již mᆷ啧la jen cca desetinu původní hmotnosti. Mince o hodnotᆷ啧 1 ᖗ勧e nebyly raženy a ᖗ勧e se používala jako jednotka v účetnictví.

46 Předrevoluční mince: Luis d or (zlatý) = 24 livres. Spolu se zlatými mincemi poloviční a dvojnásobné hodnoty. écu (stříbrný) = 6 livres. Společně s ½, ¼ a osminou écu. měděné mince na 1 a 2 sou a 3 a 6 denárů. Louis d or 1786 Écu 1726 Écu

47 Revoluční peněžní desítkový systém (1 frank = 10 decimů = 100 centimů) byl zaveden v roce frank byl stanoven jako 4,5g ryzího stříbra, tedy téměř roven 1 livre. Pětifrank vyražený v roce 7 (1799) v Paříži Patnácti sou vyražená v roce III v Limoges Dvanácti denár vyražený v roce 1792 ve Štrasburgu 47

48 Papírové peníze. Asignát dvě stě livres, první emise asignátů ze Asignát padesát livres, druhá emise asignátů z

49 Asignát čtyři sta livres, emise z Portrét krále zmizel. Nahradily ho symboly republiky. Nápisy na stranách hlásají: Padělání se trestá smrtí (LA LOI PUNIT DE MORT LE CONTREFACTEUR) a Národ odmění udavače (LA NATION RÉCOMPENSE LE DÉNONCIATEUR). Asignát deset livres, emise z

50 Asignát patnáct sous, emise z Mandát pětadvacet franků 50

ᆧ匇Z ᖗ勧 es j s č napsal D W D KS W T,.D., h.d., D... Spoluzakladatel ornellovy university a profesor historie tamtéžᆧ匇 ᖗ哷íležitostný vyslanec Spojených států v usku a velvyslanec v ᆷ啧meckuᆧ匇 autor Dᆷ啧jin

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

INFLACE PAPÍROVÝCH PENĚZ VE FRANCII

INFLACE PAPÍROVÝCH PENĚZ VE FRANCII INFLACE PAPÍROVÝCH PENĚZ VE FRANCII Jak vznikla, co přinesla a jak skončila napsal ANDREW DICKSON WHITE, LL.D., Ph.D., D.C.L. Spoluzakladatel Cornellovy university a profesor historie tamtéţ; Příleţitostný

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

pro fyzické osoby 厇 mě 厇 厇 厇ě៧叧 é ru é úč ៧叧 ៗ呗ir Zř ě៧叧 é úč u r ៗ呗 Zř ě៧叧 é úč u ៗ呗 厇厇 ៧叧 uៗ呗 厇 ě៧叧 m ru m úč 厇m ៗ呗 ៗ呗 厇 r ៗ呗 ៗ呗 厇 r rៗ呗m i 厇 r ៗ呗ៗ呗 u厇 ៗ呗 ៗ呗ěm ៗ呗 厇 ៗ呗 ៗ呗 ჷ唷 r厇 ៗ呗 Čៗ呗ჷ唷 ៗ呗 ៗ呗 厇厇 厇 厇

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost.

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost. 4To 276/2014-781 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 2. zá í 2014 o stížnosti obžalovaného Ing. M. V., nar. 25. 9. 1960, proti usnesení Okresního soudu

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -178 ESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ji ího Goldsteina v právní

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více